Informace pro rodiče
www.zsstmesto.cz
2014/2015
Vážení rodiče,
již tradičně Vám předkládáme informace k novému školnímu roku:
- mnoho let jsme největší školou na Uherskohradišťsku
- jedna třída v ročníku je na II. stupni vždy zaměřena na rozšířenou
výuku matematiky a informatiky
- žáci mají k dispozici tři počítačové učebny, pět jazykových učeben,
odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy,
kuchyňku, knihovnu, dílny, keramickou dílnu, sportoviště,..
- nabízíme velké množství volitelných předmětů i zájmových útvarů
- šestým rokem na škole pracuje psycholožka
- jsme úspěšní v podávání projektů zkvalitňujících výuku
Věříme, že Vás naše informace plně uspokojí.
Mgr. Josef Jurnykl, ředitel školy
Vzdělávací program
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání Škola pro ţivot. Nově vyučujeme anglický jazyk
od 1. ročníku, od 7. ročníku se ţáci začínají učit druhý cizí jazyk – jazyk
ruský, nebo jazyk německý. V 8. ročníku vyučujeme finanční gramotnost.
Díky povinnému zavedení druhého cizího jazyka se sníţil počet
volitelných předmětů – ţáci 8. a ţáci 9. ročníku, kteří se cizí jazyk učí
druhým rokem, mají jednu hodinu. Ţákům jsme nabízeli téměř třicet
volitelných předmětů. Na základě jejich zájmu otevíráme cvičení z jazyka
českého, cvičení z matematiky, konverzaci v jazyce anglickém, florbal,
softbal, aerobic, počítačovou grafiku, chemické hry, programování, volbu
povolání a technické kreslení.
Informatiku vyučujeme ve 4. aţ 8. ročníku, jako nepovinný předmět
nabízíme náboženství a deváťákům cvičení z jazyka českého
a z matematiky.
Rozšířená výuka
Od šestého ročníku mohou ţáci navštěvovat třídu s rozšířenou výukou
matematiky a informatiky.
K přijímacímu řízení se mohou přihlásit ţáci 5. ročníku
do 7. května 2015, přijímací zkoušky proběhnou ve středu
13. května 2015. Skládají se z písemné zkoušky z matematiky
a z psychotestů.
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd proběhne v pátek 23. ledna 2015. Schůzka s rodiči
budoucích prvňáčků bude ve čtvrtek 18. června 2015.
Organizace výuky
Škola je otevřena od 7.35 hodin, vyučování začíná v 7.55 hodin.
Za příznivého počasí mají ţáci moţnost trávit velké přestávky v atriu
školy, na I. stupni vyuţívají školní dvory.
Po skončení výuky mohou ţáci pracovat v počítačových učebnách
I. i II. stupně podle rozpisu. Dobu mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním mohou ţáci II. stupně trávit v učebnách dle rozpisu.
Některé hodiny pracovních činností, výtvarné výchovy, hudební výchovy
a tělesné výchovy budou probíhat ve dvouhodinových blocích
bez přestávky. Blok končí o deset minut dříve, neţ končí daná hodina.
Změny začátku a ukončení vyučování a odpadlé hodiny oznamuje třídní
učitel minimálně 1 den dopředu prostřednictvím elektronické ţákovské
kníţky.
Zdůrazňujeme, ţe škola neorganizuje pro ţáky ţádné mimoškolní večírky
a rozlučkové akce.
Veškeré aktivity školy přizpůsobujeme dopravní obsluţnosti.
Zvonění
I. stupeň
1. hod.
2. hod.
3. hod.
4. hod.
5. hod.
6. hod.
7. hod.
8. hod.
9. hod.
2
budova715
7.55 – 8.40
8.50 – 9.35
9.55 – 10.40
10.50 – 11.35
11.50 – 12.35
budova 1000
7.55 – 8.40
8.5 0 – 9.35
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30
11.50 – 12.35
12.45 – 13.30
13.40 – 14.25
II. stupeň
7.55 – 8.40
8.50 – 9.35
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30
11.50 – 12.35
12.45 – 13.30
13.35 – 14.20
14.25 – 15.10
15.15 – 16.00
Školní družina
Provoz školní druţiny začíná v 6.30 hodin a končí v 16.30 hodin. Rodiče
platí za docházku svého dítěte do školní druţiny měsíční poplatek
100 Kč, který se vybírá vţdy za pololetí.
Školní druţina je v provozu podle poţadavků rodičů a zájmu ţáků také
o vedlejších prázdninách a o volných dnech vyhlášených ředitelem školy.
V tomto školním roce otevíráme pět oddělení ŠD.
Zájmová činnost
Ţáci si mohou vybrat z následující bezplatné nabídky krouţků:
I. stupeň:
Angličtina pro nejmenší (2. roč.) – pondělí 12.15 – 13.00, V. Fialová
Angličtina pro nejmenší (2. roč.) – středa 12.15 – 13.00, T. Abrahamová
Pohybové hry (1.roč.) – čtvrtek 13.15 - 14.00, J. Broklová
Pohybové hry (2. a 3. roč.) – pondělí 13.00 – 13.45, J. Trnčáková
Sportovní průprava (4. – 5. roč) – středa 13.15 – 14.15, M. Urbanec
Florbal ( 4. – 5. roč.) – čtvrtek 15.00 – 16.30, M. Motyčka
Volejbal (3. – 5. roč.) – pondělí 14.00 – 15.30, J. Zábranský
Psaní a malování na PC – pondělí 13.00 – 13.45, K. Bednařík
Logopedická průprava – středa 12.30 - 13.45, V. Dostálková
Logopedická průprava – čtvrtek 13.00 – 13.45, Š. Šimůnková
Malý novinář – středa 13.00 – 13.45, J. Daňhelová
Malý fotograf – čtvrtek 13.30 – 14.15, M. Grigorovová
Korálkování (3. – 5. roč.) - pondělí 13.00 – 13.45, B. Haklová
Dolinečka I. – čtvrtek 16.00 – 18.30, J. Tomešková, K. Vránová
Dolinečka II – úterý 17.00 – 19.00, Al. Chlupová, An. Chlupová
Dolinečka III.– středa 16.30 – 18.00, L. Friedlová, R. Friedlová
Dolinečka IV. – pátek 15.30. – 17.00, V. Friedlová, S. Miskovičová
II. stupeň:
Debrujáři – pondělí 14.00 – 15.30, I. Kubíková
Divadelní – středa 4 krát ročně, P. Blaţková
Turistický – 1 krát sobota v měsíci, M. Škrabalová, A. Navrátil
Geologický – úterý 14.00 – 15.30, M. Motyčka
Ekoškola – středa 13.45, M. Škrabalová, A. Navrátil
Hlídka mladých zdravotníků – čtvrtek 13.45 – 15.15, P. Šáchová
Nebojme se češtiny (6. roč.) – pondělí 13.50 – 14.35, P. Blaţková
Konverzujeme v němčině – středa 7.00 – 7.45, E. Kunderová
E-Twinning – středa 13.45 – 14.30, A. Bahulová
3
Nebojme se matematiky (6. roč.) – úterý 13.45 – 14.30, J. Pavela
Nebojme se matematiky (7. roč.) – čtvrtek 14.00 – 14.45, R. Mikulíková
Nebojme se matematiky (8. roč.) – středa 14.00 – 14.45, J. Kardosová
Orientální tance – pátek 7.00 – 7.45, M. Foltýnová
Taneční – čtvrtek 16.30 – 18.30, J. Baláţová, M. Baláţ
Volejbal – středa 13.45 – 15.15, J. Zábranský
Volejbal – pátek 13.45 – 15.15, J. Zábranský
Softbal – čtvrtek 13.45 – 15.15, J. Zábranský
Šachy (začátečníci) – úterý 16.30 – 19.00, R. Stuchlý
Šachy (pokročilí) – pátek 16.30 – 19.00, P. Lapčík
Folklorní – pondělí 13.45 – 14.30, J. Pavela
Keramika – pondělí 14.00 – 15.30, I. Směšná
Školní časopis – středa 14.00 – 14.45, I. Směšná, V. Ondrušková
Leguánek – středa 14.00 – 15.30, M. Motyčka
Florbal – pondělí 14.30 – 16.00, M. Motyčka
Ornitologický – čtvrtek 14.30 – 16.00, K. Fryšták
Včelařský – středa 14.00 – 14.45, I. Studénka (SOŠG Staré Město)
Rybářský – úterý 15.00 – 15.45, H. Jagošová (SOŠG Staré Město)
Příspěvek na materiál v keramice (hlína, glazury, elektřina) 200,- Kč
na rok, na materiál na korálkování 300,- Kč.
Náboženství
- pondělí 12.00 – 12.45 (1. roč.)
- pondělí 13.00 – 13.45 (3. roč.)
- pondělí 14.00 – 14.45 (5. roč.)
- středa 13.30 – 14.15 (2. roč.)
- pondělí 13.00 – 13.45 (4. roč.)
- pondělí 14.00 – 14.45 (6. - 9. roč.)
Bliţší informace sdělí vedoucí krouţků, případně třídní učitelé.
Školní jídelna
Ţáci obědvají ve dvou školních jídelnách. Dojíţdějící ţáci se stravují
o velké přestávce po 4. vyučovací hodině (pokud nemají odpolední
vyučování nebo na II. stupni nekončí pátou hodinou).
Přihlásit se lze i v průběhu školního roku u vedoucích školních jídelen.
Obědy se odhlašují dopředu, v případě prvního dne nemoci do 8 hodin
ráno. Tento den má ještě ţák nárok na oběd. Pokud ţák z nějakého
důvodu ve škole chybí a nebude odhlášen, pak rodiče zaplatí plnou cenu
oběda, coţ činí 47,- Kč (7 – 10 let), 49,- Kč (11 – 14 let), 51,- Kč (15 –
více let). Strávníci mají čipy, cena je 115,- Kč. Pomocí nich si přihlašují
a odhlašují obědy ve škole, případně volí vybrané jídlo. Všichni noví
4
strávníci obdrţí své přihlašovací jméno a heslo (novak.jiri), kterým se
přihlašují do internetové jídelny, vstup je na www.strava.cz. Zařízení
I. školní jídelny je 6023, II. školní jídelny je 6024. Po zadání jména
a hesla (variabilní symbol strávníka) se lze v této aplikaci pohybovat –
měnit druh jídla, zkontrolovat, jaké jídlo máte objednané, jídla
odhlašovat. Strávník je vţdy automaticky přihlášený na oběd č. l na celý
měsíc. Pokud bude chtít oběd č. 2, nebo se z obědu odhlásit, má moţnost
si sám u objednávkového terminálu nebo přes internetovou jídelnu
provést přeobjednání, či odhlášení. U oběda č. 2 je nutné provést
objednání nejpozději 2 pracovní dny dopředu (oběd na pondělí je nutné
přeobjednat nejpozději ve čtvrtek do 14 hodin).
Na www.zsstmesto.cz je odkaz na www.strava.cz i aktuální jídelníčky.
Třídní schůzky
se budou konat na I. stupni 6. října, 24. listopadu, 17. března, 12. května.
Na II. stupni 2. října, 20. listopadu, 19. března, 7. května. Vţdy
od 16 do 17.30 hodin. Dne 3. září se konají třídní schůzky 6. ročníku,
9. září se konají třídní schůzky 1. ročníku.
Individuální setkání rodičů a vyučujících mohou proběhnout po předchozí
domluvě v době mimo vyučování.
Školská rada
Předsedou rady školy je pan Radoslav Malina ([email protected],
572 416 403).
Akce, na které Vás zveme
- den otevřených dveří - 1. ročník
- vánoční jarmark
- vánoční dílničky 1. – 5. roč.
- ples školy s polonézou ţáků (30. leden)
- Jak lidé ţili (výstava 3. ročník)
- pasování na čtenáře – 1. ročník
- besídky ke Dni matek, setkání rodičů a dětí 2. aţ 5. ročníku (květen)
- prezentace projektových a oborových dnů
- rozloučení s absolventy školy
Co očekáváme od Vás
- aktivní spolupráci, konkrétní připomínky a podněty k rozvoji školy
- nabízíme Vám vedení zájmových krouţků (i za finanční úhradu)
- uvítáme jakoukoliv formu sponzorství
5
Včasné omlouvání absencí
a) nemůţe-li se ţák zúčastnit
vyučování z důvodů předem
známých, poţádá aspoň týden
dopředu písemně zástupce ţáka
třídního učitele (pro omluvení
1 dne aţ týdne) nebo ředitele
školy (omlouvá více neţ týden)
o uvolnění ţáka z vyučování;
b) nemůţe-li se ţák zúčastnit
vyučování z nepředvídatelných
důvodů,
je
zástupce
ţáka
ze zákona povinen nejpozději
do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli
důvod jeho nepřítomnosti.
Ţádáme Vás o co nejrychlejší
omlouvání,
abychom
včas
podchytili neomluvenou absenci.
Jestliţe se ţák nezúčastní pouze odpolední výuky, je třeba předem
telefonicky informovat třídního učitele, případně vyučujícího předmětu.
Pro omlouvání lze vyuţít i elektronickou ţákovskou kníţku, omluvenku
pak dodatečně zákonný zástupce zapíše do omluvného listu.
S pravidly hodnocení ţáků, se školním řádem, řádem školní druţiny
a školního klubu se můţete seznámit na nástěnkách ve škole
a na www.zsstmesto.cz. Školní vzdělávací program je k nahlédnutí
v budově II. stupně v kanceláři zástupkyně.
Co se ve školním roce 2013/2014 změnilo
Získali jsme prestiţní mezinárodní titul Ekoškola.
Z projektu Efektivní prevence vznikly na obou stupních relaxační
koutky.
Aktivně jsme se zapojili do projektu ZŠ Bánov Finanční
gramotnost, do projektu Gymnázia Uherské Hradiště „Zlepšení podmínek
pro výuku a praktických dovedností ţáků v přírodovědných a technicky
zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ“, do projektu SOŠ a Gymnázia Staré
Město Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní
výuku ţáků středních a základních škol. Realizovali jsme i projekt
MŠMT, který podpořil práci se znevýhodněnými ţáky.
Podrobnější informace získáte ve výroční zprávě, která je k dispozici
i na stránkách školy.
Projekty ve školním roce 2014/2015
Budeme pokračovat v projektech z předcházejícího školního roku. Čekají
nás projekty MŠMT na podporu školních psychologů, S ICT ve výuce to
umíme, Cizí jazyky pro ţivot.
6
Pracovníci školy
Ředitel školy:
Mgr. Josef Jurnykl
Zástupci ředitele:
Mgr. Iva Klimešová, Jaroslava Kučová
Výchovné poradkyně: Mgr. Jana Daňhelová (I. st.),
Mgr. Věra Mlčúchová (II. st.)
Metodici prevence: Mgr. Milana Matyášová (I. st.)
Mgr. Alan Navrátil (II. st.)
Hospodářka školy:
Jana Trubačíková
Vedoucí jídelen:
Marta Slavíková (I.st.), Dagmar Horáková (II.st.)
Třídní učitelé – I. stupeň
I.A Mgr. Monika Gejdošová
I.B Mgr. Lenka Zábranská
I.C Mgr. Šárka Šimůnková
II.A Mgr. Tereza Abrahamová
II.B Mgr. Milana Matyášová
II.C Mgr. Vlasta Dostálková
III.A Mgr. Barbora Haklová
III.B Mgr. Ivana Buršová
Třídní učitelé – II. stupeň
VI.A Mgr. Renata Mikulíková
VI.B Mgr. Petra Blaţková
VI.C Mgr. Alan Navrátil
VII.A Mgr. Viera Valíčková
VII.B Mgr. Veronika Kašná
VII.C Mgr. Lýdie Podhrázká
VII.D Mgr. Jitka Kardosová
VIII.A Mgr. Renata Hájková
III.C
IV.A
IV.B
III.C
V.A
V.B
V.C
V.D
Mgr. Jitka Trnčáková
Mgr. Jana Broklová
Mgr. Hana Doleţalová
Mgr. Jana Daňhelová
Mgr. Renata Zacharová
Mgr. Kateřina Tannerová
Mgr. Veronika Fialová
Mgr. Michal Urbanec
VIII.B Mgr. Michaela Škrabalová
VIII.C Mgr. Martin Motyčka
VIII.D Mgr. Inka Kubíková
IX.A Ing. Petra Šáchová
IX.B Mgr. Jan Zábranský
IX.C Mgr. Jana Slančíková
IX.D Mgr. Věra Mlčúchová
Netřídní učitelé:
Mgr. Andrea Bahulová, Mgr. Karel Bednařík, Mgr. Miroslava Foltýnová,
Mgr. Hana Havlišová, Bc. Kateřina Husarová, Mgr. Eva Koňaříková,
Mgr. Jarmila Králová, PhDr. Eva Kunderová, Mgr. Markéta Kunová,
Mgr. Věra Ondrušková, Mgr. Josef Pavela, Mgr. Hana Pelková,
Mgr. Petra Popelková, Mgr. Ivana Směšná, Mgr. Zuzana Tomčalová
7
Asistenti pedagoga:
Michaela Bajánková, Monika Grigorovová,
Mgr. Petra Popelková, Bc. Martin Tománek
Marie
Chlachulová,
Školní psycholog:
Mgr. Beáta Kroutilíková, PhD.
Školní družina:
Blanka Lašáková – vedoucí vychovatelka, Bc. Hana Doleţalová, Dana
Fialová, Lenka Matoušková, Eva Nováková
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy
První kolo přijímacích zkoušek na středních školách zřízených státem se
uskuteční v období 22. do 30. dubna. Stanovuje jej ředitel střední školy.
Podrobné informace poskytnou výchovné poradkyně.
Termíny prázdnin
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října
2014. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014
a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna
2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny budou od 9. března do 15. března 2015.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek
3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí
31. srpna 2015.
Konzultační hodiny výchovných poradců
Vţdy po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na II. stupni v pondělí
od 14.00 do 15.30 hodin.
Konzultační hodiny preventistů
Vţdy po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na II. stupni v pondělí
od 14.00 do 15.30 hodin.
Školní ztráty a úrazy
Ztráty
- ţáci jsou pojištěni pro případ ztrát u České podnikatelské pojišťovny
8
- ţáci jsou povinni hlásit ztrátu ihned po zjištění své třídní učitelce
(učiteli), zákonní zástupci okamţitě Policii ČR
Úrazy
- ţáci jsou pojištěni pro případ úrazu u České podnikatelské pojišťovny
- ţáci jsou povinni hlásit ihned kaţdé poranění své třídní učitelce
(učiteli), vyučujícímu tělesné výchovy nebo někomu z vyučujících
- pojistka můţe být proplacena, pokud rodiče doručí hodnocení
bolestného od lékaře
Pojištění má na starosti na I. stupni Mgr. Lenka Zábranská, na II. stupni
Mgr. Jan Zábranský.
Adresa školy:
Základní škola
Komenského 1720
686 03 Staré Město
email školy: [email protected]
I. stupeň: [email protected]
jídelna I. st.: [email protected]
jídelna II. st.: [email protected]
stránky školy: www.zsstmesto.cz
Telefony:
I. stupeň (budova č. 1000)
702 278 872 (k dispozici tel. záznamník)
I. stupeň (budova č. 715)
608 355 780 (do 10 hodin)
školní druţina
608 355 780 (od 11.30 hodin)
školní jídelna I. stupeň
702 278 874
kancelář II. stupně
702 278 873
školní jídelna II. stupeň
702 278 875
ředitel
777 075 201
Kaţdý pedagog. pracovník má adresu ve tvaru: [email protected]
Další užitečné kontakty:
SVP Help Uherské Hradiště
KPPP Uherské Hradiště
Linka bezpečí
Úřad práce
572564520, [email protected]
572 551 352, [email protected]
116 111, [email protected]
950 170 251,
[email protected]
Máte-li zájem o podrobnější informace o naší škole, rádi Vám zapůjčíme
Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Seznámit se
můžete také se školním vzdělávacím programem, s výročními zprávami
o činnosti školy v předcházejících letech, můžeme Vám zapůjčit školní řád
9
(upravuje provoz školy, ...). Pravidelně aktualizované informace o škole
včetně fotogalerie naleznete na webových stránkách www.zsstmesto.cz.
Na spolupráci se těší pracovníci ZŠ Staré Město.
Informace školní psycholožky
Váţení rodiče,
nabízím Vám přehled aktivit, které jsem připravila pro nový školní rok.
Pro prvňáčky - od září do prosince (v úterý nebo ve čtvrtek), v den, kdy
má dítě volnou vyučovací hodinu a vyučování bude začínat druhou
vyučovací hodinou, je pro děti, které mají nesprávné drţení tuţky, potíţe
s kreslením, ale také pro ty, u kterých chcete podpořit grafomotorické
dovednosti, připraven kurz Hrajeme si ve škole. Od ledna 2015 do konce
školního roku tuto akci střídá jiţ tradiční cvičení Metodou dobrého startu.
To je určeno pro děti, které budou mít potíţe se čtením prvních slabik
a psaním slov. Po dobrých zkušenostech v minulém školním roce,
pozitivních ohlasech od dětí a pedagogů, bych ráda pokračovala v práci
s dětmi prvních tříd v multisenzorickém prostředí, které je vybudováno
v prostorách školní druţiny. Děti sem přicházejí v malých skupinkách
s paní učitelkou nebo taky bez ní. Celkem je připraveno pět setkání
v trvání jedné vyučovací hodiny se zaměřením na podporu smyslového
a osobnostního vnímání, na rozvoj poznávacích procesů a pozornosti.
Pro druháky - nově v prvním pololetí nabízím rozvoj kognitivních
dovedností a jemné motoriky, kaţdý čtvrtek v odpoledních hodinách
po dobu 30 minut.
Pro třeťáky pokračuje po roční přestávce od druhého pololetí Povídálek setkání zaměřená na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností.
V rámci prevence šikanování budeme v září besedovat na téma jak se
bránit ubliţování a proč je dobré mít hezké vztahy.
Pro čtvrťáky v druhém a pro páťáky v prvním pololetí plánuji relaxační
cvičení (den v týdnu bude upřesněn dle zájmu dětí a jejich časových
moţností). Ve čtvrtém ročníku v říjnu besedujeme o mezilidských
vztazích a s páťáky o tom, jak se vyrovnat s neúspěchem.
10
Na druhém stupni si v kaţdém ročníku dvakrát povídáme na vybraná
témata. Se šesťáky na téma: Duševní zdraví a Jak se správně připravovat
do školy. Ve spolupráci s třídními učiteli připravuji seznamovací pobyt.
V 7. ročníku si s dětmi povídám o mezilidských vztazích a zájemci z řad
sedmáků se 4x ročně vzdělávají na téma Prevence vzniku závislostí.
V rámci prevence rizikového chování pak takto proškolené děti
přednášejí dětem na prvním stupni o tom, proč je dobré ţít zdravě, proč je
fajn nekouřit, nepít alkohol a nebrat drogy. S osmáky máme společné
povídání o hodnotách a hodnotovém systému, o ţivotních snech a
plánech, v devátém ročníku o zvládání neúspěchu a zátěţe. O realizaci
aktivit budete informováni průběţně na stránkách školy
Na našich setkáních se mě ptáte, jak reagovat na dětský hněv, co si počít,
kdyţ dítě nechce jít spát, odmítá jíst, odmlouvá dělat úkoly či domácí
práce, nechce jít do školy, jak se zachovat, kdyţ dítě neposlouchá a dělá
pravý opak toho, neţ co byste vy jako rodiče potřebovali. V jedné
konzultaci to ale nelze vyřešit. Protoţe někteří z vás mají odvahu vyjít
z anonymity a uvítali by setkání pro více rodičů, nabízím vám v únoru aţ
březnu tři sobotní setkání po dobu 6 hodin. V jejich průběhu se dozvíte,
jak lépe rozumět svým dětem, jak vykomunikovat konflikty, jak
předcházet špatnému chování, jak je vychovávat k samostatnosti a
odpovědnosti. Aktivity jsou pro rodiče a zákonné zástupce zdarma. Bliţší
informace ke kurzu dostanete na ukázkové hodině, která se bude konat
v říjnu 2014.
Konzultace si můţete domluvit osobně nebo na t. č. 739 768 028.
S přáním pohodového školního roku
Beáta Kroutilíková, školní psycholoţka
Informace školního metodika prevence
Prevenci rizikového chování se na naší škole věnuje kaţdoročně velká
pozornost. Mezi hlavní náplň patří přednášková činnost a peer program,
ve kterém vyuţíváme princip pozitivního sociálního vlivu starších ţáků
na mladší spoluţáky. Zaměřujeme se především na prevenci kouření,
poţívání alkoholických nápojů, uţívání marihuany a naduţívání léků,
dále na prevenci šikanování, kyberšikany a sebepoškozování. Mezi další
témata patří auto-destruktivní závislosti, poruchy příjmu potravy, formy
11
násilí, sexuální kriminalita, zneuţívání návykových látek a jejich vliv
na zdravý ţivotní styl mladých lidí aj. Ţáci nacvičují způsoby odmítání
návykových látek,
Nejvýznamnější přednášky: o kyberšikaně, beseda s pracovnicemi
OSPOD, přednáška o bezpečném internetu, beseda o zdravém ţivotním
stylu, Hasík, přednáška o dospívání, o trestní odpovědnosti mládeţe
a o diváckém násilí.
Celý pedagogický sbor absolvoval školení na téma Extremismus a škola.
Kaţdým rokem probíhá průběţný dotazníkový průzkum, který má za úkol
odhalit výskyt nezdravých vztahů uvnitř třídních kolektivů, popř.
počáteční stádia šikany. Konkrétní případy jsou řešeny ve spolupráci
vedení školy, výchovného poradce, školní psycholoţky, školního
metodika prevence a třídních učitelů.
Pokud se Vaše dítě dostane do situace, kdy si nebude vědět rady, můţe
vyhledat pomoc u školní psycholoţky, metodika prevence, výchovné
poradkyně či kteréhokoliv pedagoga. V případě nedostatku odvahy můţe
na své problémy upozornit anonymně a vhodit vzkaz do 3 schránek
důvěry. Na I. stupni je jedna v suterénu naproti bufetu, na II. stupni
na chodbě u učebny přírodopisu a na chodbě u třídy VI.B. Kaţdý můţe
také vyuţít tzv. školní vrbu na webových stránkách školy.
Mgr. Alan Navrátil
12
Download

Brožura pro rodiče - Základní škola, Staré Město