Informace pro rodiče
www.zsstmesto.cz
2013/2014
Vážení rodiče,
již tradičně Vám předkládáme informace k novému školnímu roku:
- mnoho let jsme největší školou na Uherskohradišťsku
- jedna třída v ročníku je na II. stupni vždy zaměřena na rozšířenou
výuku matematiky a informatiky
- žáci mají k dispozici tři počítačové učebny, pět jazykových učeben,
odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy,
kuchyňku, knihovnu, dílny, keramickou dílnu, sportoviště,..
- nabízíme velké množství volitelných předmětů i zájmových útvarů
- pátým rokem na škole pracuje psycholožka
- jsme úspěšní v podávání projektů zkvalitňujících výuku
Věříme, že Vás naše informace plně uspokojí.
Mgr. Josef Jurnykl, ředitel školy
Vzdělávací program
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání Škola pro život. Anglický jazyk vyučujeme od 3. ročníku.
V tomto školním roce se všichni žáci 7. a 8. ročníku začínají učit druhý
cizí jazyk – jazyk ruský, nebo jazyk německý, v 9. ročníku se jazyku
německému učí dvě skupiny žáků. V 8. ročníku vyučujeme finanční
gramotnost.
Díky povinnému zavedení druhého cizího jazyka se snížil počet
volitelných předmětů – mají je jen žáci 8. ročníku, kteří druhý cizí jazyk
měli již v 7. ročníku, a všichni žáci 9. ročníku. Žákům jsme nabízeli
téměř třicet volitelných předmětů. Na základě jejich zájmu otevíráme
cvičení z jazyka českého, cvičení z matematiky, konverzaci v jazyce
anglickém, florbal, softbal, aerobic, tvorbu webových stránek,
počítačovou grafiku, chemické hry, výtvarné činnosti a dramatickou
výchovu.
Nově vyučujeme informatiku již v 6. ročníku, jako nepovinný předmět
nabízíme náboženství.
Rozšířená výuka
Od šestého ročníku mohou žáci navštěvovat třídu s rozšířenou výukou
matematiky a informatiky.
K přijímacímu řízení se mohou přihlásit žáci 5. ročníku
do 9. května, přijímací zkoušky proběhnou ve středu
14. května 2014. Skládají se z písemné zkoušky z matematiky
a z psychotestů.
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd proběhne v pátek 24. ledna 2014. Schůzka s rodiči
budoucích prvňáčků bude ve čtvrtek 19. června 2014.
Organizace výuky
Škola je otevřena od 7.35 hodin, vyučování začíná v 7.55 hodin.
Za příznivého počasí mají žáci možnost trávit velké přestávky v atriu
školy, na I. stupni využívají školní dvory.
Po skončení výuky mohou žáci pracovat v počítačových učebnách
I. i II. stupně podle rozpisu. Dobu mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním mohou žáci II. stupně trávit v učebnách podle rozpisu.
Některé hodiny pracovních činností, výtvarné výchovy, hudební výchovy
a tělesné výchovy budou probíhat ve dvouhodinových blocích
bez přestávky. Blok končí o deset minut dříve, než končí daná hodina.
Protože jsme se snažili uspokojit zájem žáků o výuku konkrétního cizího
jazyka, vznikly pro výuku hudební výchovy, výchovy ke zdraví
a výchovy k občanství různé skupiny žáků složené ze tříd VIII.ABC.
Změny začátku a ukončení vyučování a odpadlé hodiny oznamuje třídní
učitel minimálně 1 den dopředu prostřednictvím žákovské knížky.
Zdůrazňujeme, že škola neorganizuje pro žáky žádné mimoškolní večírky
a rozlučkové akce.
Veškeré aktivity školy přizpůsobujeme dopravní obslužnosti.
Zvonění
I. stupeň
1. hod.
2. hod.
3. hod.
4. hod.
5. hod.
6. hod.
7. hod.
2
7.55 – 8.40
8.50 – 9.35
9.55 – 10.40
10.50 – 11.35
11.50 – 12.35
12.45 – 13.30
II. stupeň
7.55 – 8.40
8.50 – 9.35
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30
11.50 – 12.35
12.45 – 13.30
13.35 – 14.20
8. hod.
9. hod.
14.25 – 15.10
15.15 – 16.00
Školní družina
Provoz školní družiny začíná v 6.30 hodin a končí v 16.30 hodin. Rodiče
platí za docházku svého dítěte do školní družiny měsíční poplatek
100 Kč, který se vybírá vždy za pololetí.
Školní družina je v provozu podle požadavků rodičů a zájmu žáků také
o vedlejších prázdninách a o volných dnech vyhlášených ředitelem školy.
V tomto školním roce otevíráme pět oddělení ŠD.
Zájmová činnost
Žáci si mohou vybrat z následující bezplatné nabídky kroužků:
I. stupeň:
Angličtina pro nejmenší (1.roč.) – pondělí 12.15 – 13.00, E. Stalčíková
Angličtina pro nejmenší (2.roč.) – pondělí 12.15 – 13.00, B. Haklová
Psaní a malování na PC
– pondělí 13.00 – 13.45, K. Bednařík
Pohybové hry pro 2. ročník – pondělí 13.00 – 13.45, J. Trnčáková
Dovedné ruce (5. ročník)
– pondělí 13.15 – 14.00, I. Buršová
Němčina pro začátečníky – úterý 13.30 – 14.15, M. Grigorovová
Novinář
– středa 13.00 – 13.45, J. Daňhelová
Hrátky s papírem (4. ročník) – středa 13.15 – 14.00, I. Buršová
Pohybové hry pro 1. ročník – středa 13.15 – 14.00, J. Broklová
Malý fotograf
– čtvrtek 13.30 – 14.15, M. Grigorovová
Keramika (4.-5. ročník)
– čtvrtek 14.00 – 15.30, I. Směšná
Florbal (3. – 5.roč.)
– úterý 14.00 – 15.30, M. Motyčka
Volejbal
– pondělí 14.00 – 15.30, J. Zábranský
Sportovní průprava. (1. - 2. roč.) - čtvrtek 14.00 - 15.30, M.Urbanec
Dolinečka I.
– čtvrtek 16.00 – 18.00, J. Tomešková, K. Vránová
Dolinečka II.
– úterý 17.00 – 18.30, A. Chlupová, A. Pluhařová
Dolinečka III.
– středa 16.30 – 18.30,
– pátek 16.30 – 18.15, J. Balážová, M. Baláž
Dolinečka IV.
– pátek 14.30. – 16.00, V. Friedlová, S. Miskovičová
II. stupeň:
Angličtina hrou
Keramika
Debrujáři
Turistický
– středa 13.45 – 14.30, V. Karafiátová
– středa 14.00 – 15.30, P. Malinová
– pondělí 14.00 – 15.30, I. Kubíková
– sobota 1 krát měsíčně, M. Škrabalová, A. Navrátil
3
Divadelní
– středa 4 krát ročně, P. Blažková
Folklorní
– pondělí 13.45 – 14.30, J. Pavela
Nebojme se matematiky (6.roč.) – pondělí 13.45 – 14.30, V. Valíčková
Nebojme se matematiky (7.roč.) – pondělí 13.45 – 14.30, J. Kardosová
Nebojme se matematiky (8.roč.) – pondělí 13.45 – 14.30, J. Slančíková
Nebojme se matematiky (9.roč.) – pondělí 13.45 – 14.30, J. Bříštělová
Přírodovědný
– středa 14.00 – 15.30, M. Motyčka
Florbal (6.-7.roč.)
– pondělí 13.45 – 15.15, M. Motyčka
Florbal (8.-9.roč.)
– pondělí 15.30 – 17.00, M. Motyčka
Kroužek geologie
– čtvrtek 14.00 – 15.30, M. Motyčka,
M. Škrabalová
Objev v sobě řečníka
– čtvrtek 13.50 – 14.35, P. Blažková
Hlídka mladých zdravotníků
– čtvrtek 13.45 – 14.30, P. Šáchová
Ruský jazyk
– středa 14.00 – 15.30, R. Mikulíková
Školní časopis
– středa 13.45 – 14.30, V. Ondrušková,
I. Směšná
Volejbal (chlapci)
Volejbal (dívky)
Softbal
Volejbal (chlapci)
Šachy (začátečníci)
Šachy (pokročilí)
– středa 13.45 – 15.15, J. Zábranský
– čtvrtek 13.45 – 15.15, J. Zábranský
– pátek 7.00 – 7.45, J. Zábranský
– pátek 13.45 – 15.15, J. Zábranský
– úterý 16:30-19:00, R. Stuchlý
– pátek 16:30-19:00, P. Lapčík
Příspěvek na materiál v keramice na obou stupních (hlína, glazury,
elektřina) 200,- Kč.
Kroužek jazyka anglického podle metody Helen Doron (pro děti 1. –
2. ročníku) jedenkrát týdně v odpoledních hodinách nabízí Výukové
centrum Helen Doron v Uherském Hradišti. Cena 3925,- Kč.
Náboženství
- pondělí 13.00 – 13.45 (2. roč.)
- pondělí 13.00 – 13.45 (3. roč.)
- pondělí 14.00 – 14.45 (4. roč.)
- středa 13.30 – 14.15 (1. roč.)
- středa 14.30 – 15.15 (5. roč.)
- pondělí 14.00 – 14.45 (6. - 9. roč.)
Bližší informace sdělí vedoucí kroužků, případně třídní učitelé.
Školní jídelna
Žáci obědvají ve dvou školních jídelnách. Dojíždějící žáci se stravují
o velké přestávce po 4. vyučovací hodině (pokud nemají odpolední
vyučování nebo na II. stupni nekončí pátou hodinou).
4
Přihlásit se lze i v průběhu školního roku u vedoucích školních jídelen.
Obědy se odhlašují dopředu, v případě prvního dne nemoci do 8 hodin
ráno. Tento den má ještě žák nárok na oběd. Pokud žák z nějakého
důvodu ve škole chybí a nebude odhlášen, pak rodiče zaplatí plnou cenu
oběda, což činí 47,- Kč (7 – 10 let), 49,- Kč (11 – 14 let), 51,- Kč (15 –
více let). Strávníci I. stupně mají čipy, strávníci II. stupně mají karty
a čipy. Cena karty je 30,- Kč, čipu 115,- Kč. Pomocí nich si přihlašují
a odhlašují obědy ve škole, případně volí vybrané jídlo. Všichni noví
strávníci obdrží své přihlašovací jméno a heslo (novak.jiri), kterým se
přihlašují do internetové jídelny, vstup je na www.strava.cz. Zařízení
I. školní jídelny je 6023, II. školní jídelny je 6024. Po zadání jména
a hesla (variabilní symbol strávníka) se lze v této aplikaci pohybovat –
měnit druh jídla, zkontrolovat, jaké jídlo máte objednané, jídla
odhlašovat. Strávník je vždy automaticky přihlášený na oběd č. l na celý
měsíc. Pokud bude chtít oběd č. 2, nebo se z obědu odhlásit, má možnost
si sám u objednávkového terminálu nebo přes internetovou jídelnu
provést přeobjednání, či odhlášení. U oběda č. 2 je nutné provést
objednání nejpozději 2 pracovní dny dopředu (oběd na pondělí je nutné
přeobjednat nejpozději ve čtvrtek do 14 hodin).
Na www.zsstmesto.cz je odkaz na www.strava.cz i aktuální jídelníčky.
Třídní schůzky
se budou konat na I. stupni 1. října, 26. listopadu, 18. března, 13. května.
Na II. stupni 3. října, 21. listopadu, 20. března, 6. května. Vždy
od 16 do 17.30 hodin. Dne 5. září se konají třídní schůzky 6. ročníku,
10. září se konají třídní schůzky 1. ročníku.
Individuální setkání rodičů a vyučujících mohou proběhnout po předchozí
domluvě v době mimo vyučování.
Školská rada
Předsedou rady školy je pan Radoslav Malina ([email protected],
572 416 403).
Akce, na které Vás zveme
- den otevřených dveří - 1. ročník
- vánoční jarmark
- vánoční dílničky 1. – 5. roč.
- ples školy s polonézou žáků (17. leden)
- Jak lidé žili (výstava 3. ročník)
- pasování na čtenáře – 1. ročník
5
- zábavné setkání rodičů a dětí 2. až 5. ročníku (květen)
- prezentace projektových a oborových dnů
- rozloučení s absolventy školy
Co očekáváme od Vás
- aktivní spolupráci, konkrétní připomínky a podněty k rozvoji školy
- nabízíme Vám vedení zájmových kroužků (i za finanční úhradu)
- uvítáme jakoukoliv formu sponzorství
Včasné omlouvání absencí
a) nemůže-li se žák zúčastnit
vyučování z důvodů předem
známých, požádá aspoň týden
dopředu písemně zástupce žáka
třídního učitele (pro omluvení
1 dne až týdne) nebo ředitele
školy (omlouvá více než týden)
o uvolnění žáka z vyučování;
b) nemůže-li se žák zúčastnit
vyučování z nepředvídatelných
důvodů,
je
zástupce
žáka
ze zákona povinen nejpozději
do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli
důvod jeho nepřítomnosti.
Žádáme Vás o co nejrychlejší
omlouvání,
abychom
včas
podchytili neomluvenou absenci.
Jestliže se žák nezúčastní pouze odpolední výuky, je třeba předem
telefonicky informovat třídního učitele, případně vyučujícího předmětu.
S pravidly hodnocení žáků, se školním řádem, řádem školní družiny
a školního klubu se můžete seznámit na nástěnkách ve škole
a na www.zsstmesto.cz. Školní vzdělávací program je k nahlédnutí
v budově II. stupně.
Co se ve školním roce 2012/2013 změnilo
Škola dokončila projekt EU peníze školám – díky němu vznikly výukové
materiály, zlepšilo se vybavení školy moderními pomůckami.
V rámci projektu Zahrada v proměnách času budujeme školní zahradu
I. stupně.
Z projektu Efektivní prevence vznikly na I. stupni relaxační koutky.
Aktivně jsme zapojeni do projektu ZŠ Bánov Finanční gramotnost
a do projektu Gymnázia Uherské Hradiště „Zlepšení podmínek pro výuku
a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených
předmětech na ZŠ a SŠ“.
Podrobnější informace získáte ve výroční zprávě, která je k dispozici
i na stránkách školy.
6
Pracovníci školy
Ředitel školy:
Mgr. Josef Jurnykl
Zástupci ředitele:
Mgr. Iva Klimešová, Jaroslava Kučová
Výchovné poradkyně: Mgr. Jana Daňhelová (I. st.),
Mgr. Věra Mlčúchová (II. st.)
Metodici prevence: Mgr. Milana Matyášová (I. st.)
Mgr. Alan Navrátil (II. st.)
Hospodářka školy:
Jana Trubačíková
Vedoucí jídelen:
Marta Slavíková (I.st.), Dagmar Horáková (II.st.)
Třídní učitelé – I. stupeň
I.A Mgr. Pavla Martincová
I.B Mgr. Milana Matyášová
I.C Mgr. Vlasta Dostálková
II.A Mgr. Barbora Haklová
II.B Mgr. Ivana Buršová
II.C Mgr. Jitka Trnčáková
III.A Mgr. Jana Broklová
III.B Mgr. Šárka Šimůnková
Třídní učitelé – II. stupeň
VI.A Mgr. Viera Valíčková
VI.B Mgr. Veronika Kašná
VI.C Mgr. Lýdie Podhrázká
VI.D Mgr. Jitka Kardosová
VII.A Mgr. Renata Hájková
VII.B Mgr. Michaela Škrabalová
VII.C Mgr. Hana Rudinská
VII.D Mgr. Inka Kubíková
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D
V.A
V.B
V.C
Mgr. Jana Daňhelová
Mgr. Renata Zacharová
Mgr. Andrea Uhříčková
Mgr. Veronika Fialová
Mgr. Eliška Stalčíková
Mgr. Kateřina Tannerová
Mgr. Šárka Slavíková
Mgr. Lenka Zábranská
VIII.A Mgr. Jitka Baná
VIII.B Mgr. Jan Zábranský
VIII.C Mgr. Jana Slančíková
VIII.D Mgr. Věra Mlčúchová
IX.A Mgr. Alan Navrátil
IX.B Mgr. Petra Blažková
IX.C Mgr. Martin Motyčka
IX.D Mgr. Jarmila Králová
Netřídní učitelé:
Mgr. Karel Bednařík, Mgr. Jarmila Bříštělová, Mgr. Monika Gejdošová,
Mgr. Hana Havlišová, Mgr. Vendula Karafiátová, Mgr. Eva Koňaříková,
Pavlína Malinová, Mgr. Renata Mikulíková, Mgr. Věra Ondrušková,
Mgr. Josef Pavela, Mgr. Hana Pelková, Mgr. Ivana Směšná, Ing. Petra
Šáchová
Asistent pedagoga:
Bc. Hana Doležalová, Monika Grigorovová, Mgr. Světlana Habartová,
Mgr. Petra Popelková, Martin Tománek
7
Školní psycholog:
Mgr. Beáta Kroutilíková, PhD.
Školní družina:
Blanka Lašáková – vedoucí vychovatelka, Bc. Hana Doležalová, Dana
Fialová, Lenka Matoušková, Eva Nováková
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy
První kolo přijímacích zkoušek na středních školách zřízených státem se
uskuteční v období od 22. dubna do 30. dubna. Stanovuje jej ředitel
střední školy. Podrobné informace poskytnou výchovné poradkyně.
Termíny prázdnin
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října.
Vánoční prázdniny budou od soboty 21. prosince do neděle 5. ledna.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna.
Jarní prázdniny jsou stanoveny od 3. března do 9. března.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek
18. dubna.
Hlavní prázdniny budou od soboty 28. června do neděle 31. srpna.
Konzultační hodiny výchovných poradců
Vždy po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na II. stupni v pondělí
od 14.00 do 15.30 hodin.
Konzultační hodiny preventistů
Vždy po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na II. stupni v pondělí
od 14.00 do 15.30 hodin.
Školní ztráty a úrazy
Ztráty
- žáci jsou pojištěni pro případ ztrát u České podnikatelské pojišťovny
- žáci jsou povinni hlásit ztrátu ihned po zjištění své třídní učitelce
(učiteli), zákonní zástupci okamžitě Policii ČR
Úrazy
- žáci jsou pojištěni pro případ úrazu u České podnikatelské pojišťovny
- žáci jsou povinni hlásit ihned každé poranění své třídní učitelce
(učiteli), vyučujícímu tělesné výchovy nebo někomu z vyučujících
8
- pojistka může být proplacena, pokud rodiče doručí hodnocení
bolestného od lékaře
Pojištění má na starosti na I. stupni Mgr. Lenka Zábranská, na II. stupni
Mgr. Jan Zábranský.
Adresa školy:
Základní škola
Komenského 1720
686 03 Staré Město
email školy: [email protected]
I. stupeň: [email protected]
jídelna I. st.: [email protected]
jídelna II. st.: [email protected]
stránky školy: www.zsstmesto.cz
Telefony:
I. stupeň (budova č. 1000)
572 541 288
I. stupeň (budova č. 715)
572 541 060
školní družina
608 355 780
školní jídelna I. stupeň
572 541 799
kancelář II. stupně
572 541 298
školní jídelna II. stupeň
572 541 535
ředitel
572 541 717
Každý pedagog. pracovník má adresu ve tvaru: [email protected]
Další užitečné kontakty:
SVP Help Uherské Hradiště
KPPP Uherské Hradiště
Linka bezpečí
Úřad práce
572564520, [email protected]
572 551 352, [email protected]
116 111, [email protected]
950 170 251,
[email protected]
Máte-li zájem o podrobnější informace o naší škole, rádi Vám zapůjčíme
Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2012/2013. Seznámit se
můžete také s výročními zprávami o činnosti školy v předcházejících
letech, můžeme Vám zapůjčit školní řád (upravuje provoz školy, ...).
Pravidelně aktualizované informace o škole včetně fotogalerie naleznete
na webových stránkách www.zsstmesto.cz.
Na spolupráci se těší pracovníci ZŠ Staré Město.
9
Školní poradenské pracoviště
Vážení rodiče,
děkuji za spolupráci a projevenou důvěru. Za uplynulé čtyři roky jsem
měla možnost poznat se s některými z Vás osobně, s jinými jsem
komunikovala po telefonu nebo mailem. Dovolili jste mi nahlédnout
do Vašeho osobního života, společně jsme přemýšleli o tom, jak usnadnit
dětem cestu životem, jak zvládat těžkosti, které souvisí se základním
vzděláváním, jak zvládat výchovné situace a starosti všedního dne.
V tomto školním roce přicházím s nabídkou kurzů a instruktáží zejména
pro Vás, zákonné zástupce našich žáků. Nabízené aktivity se budou konat
pod hlavičkou školního poradenského pracoviště (dál ŠPP), které bylo
vytvořeno ve školním roce 2010/2011 a od 1. ledna 2012 je v rámci
projektu RAMPS – VIP III spolufinancováno ESF a státním rozpočtem
ČR. Jeho cílem je přispět ke zvýšení kvality poskytovaných služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních. Členy ŠPP jsou ředitel
školy, zástupkyně pro I. a II. stupeň, metodici prevence pro I. a II stupeň,
výchovné poradkyně pro I. a II. stupeň, asistent pedagoga.
I nadále budu spolupracovat s pedagogy při vyhledávání žáků s potížemi
ve výuce a ve vzdělávání a při vyhledávání žáků mimořádně nadaných,
pokračovat budou i poradenské konzultace a krizové intervence pro děti,
které se mnohdy octnou v pro ně psychicky mimořádně náročné situaci,
v nabídce jsou tréninkové programy pro žáky. Větší pozornost chci
obrátit k posílení pozitivního klimatu v jednotlivých třídách s cílem
předejít vzniku špatných mezilidských vztahů mezi dětmi.
Aktivity pro zákonné zástupce:
 Jak zvládnout s dítětem přípravu do školy? Dozvíte se, jak zjistit,
který způsob přípravy do školy dítěti nejlépe vyhovuje, jakým způsobem
ulehčit dítěti domácí učení, jak udržovat motivaci dítěte k učení.
Kurz proběhne ve dnech 7., 14. a 21.10. 2013 (pondělí) se začátkem
v 16.00 v budově na nám. Hrdinů 715. Délka jednoho setkání je
60 minut. Kapacita je omezena na 15 rodičů.
 Co s nesprávným úchopem psacího náčiní u žáka 1. třídy?
Nepovedlo se nacvičit správné držení tužky před nástupem do školy?
Přemýšlíte nad tím, jak zvládne dítě kreslení a psaní ve škole? Víte, jak
předcházet vniku únavy ruky při psaní? Instruktáž v rozsahu 60 minut
spojená s praktickými ukázkami je připravena na středu 16. 10. 2013
v 16:00 hod. Počet rodičů omezen kapacitou třídy.
10
 Zpívání se psaním je určeno pro rodiče a děti 2. ročníku, které často
chybují při psaní, jejich písmo je neúhledné, příp. je psaní nebaví.
Cvičení vychází z metody Dobrého startu a napomáhá rozvíjet ty funkce
mozku, které se na těchto činnostech přímo podílí. Kapacita je omezena
na 7 dvojic rodič – dítě. Délka setkání je 45 minut, celkem je připraveno
10 setkání. Ke cvičení je nutné si zakoupit pracovní materiál (pracovní
listy a polštáře) v ceně cca 270,- Kč, který rodiče uhradí nejpozději týden
před začátkem cvičení v kanceláři školy. Rodiče se mohou u dítěte
prostřídat, příp. je může zastoupit jiná fyzicky zdatná dospělá osoba - ne
sourozenec.
Zahájení: středa 2. 10. 2013, 7.55 – 8.40 hod.
ADHD aneb jak dál (svépomocná rodičovská skupina)
- vyhrazeno pouze pro rodiče, sourozence a příbuzné. První setkání se
bude konat v pondělí 30. 9.2013 v 16. 00 hod.
Pro žáky nabízím:
 Trénink pozornosti - 25 tréninkových odpoledních sezení
v rozsahu 30 minut. Trénink je určen pro žáky 3. – 9. ročníku.
 Pro žáky 3. roč. Povídálek - každé úterý 13:00 – 13:45 hod.
Setkání jsou zaměřena na rozvoj komunikačních a sociálních
dovedností.
 Pro žáky 4. a 5. ročníku Relaxační cvičení - každou středu 13:00
– 13:45 hod.
Kapacita je omezena na 15 dětí na akci, v případě zájmu budou otevřeny
další skupiny.
Přihlášky na všechny nabízené aktivity zašlete písemně do 15. září
na adresu [email protected], nebo formou SMS na 739 768 028.
Bližší informace dostanete na uvedeném telefonním čísle.
S přáním pohodového školního roku
Beáta Kroutilíková, školní psycholožka
Informace školního metodika prevence
Nejdůležitější částí prevence rizikového chování na naší škole je peer
program, ve kterém využíváme princip pozitivního sociálního vlivu
11
starších žáků směrem k mladším spolužákům. Jedná se o skupiny
dobrovolníků, kteří aktivně působí v oblasti primární prevence.
Zaměřujeme se na prevenci kouření, požívání alkoholu, nadužívání léků,
užívání marihuany. Nacvičujeme způsoby odmítání návykových látek,
zaměřujeme se taky na prevenci šikanování, kyberšikany
a sebepoškozování. Součástí zejména přírodopisu a výchovy ke zdraví
jsou např. témata auto-destruktivní závislosti, formy násilí, sexuální
kriminalita, zneužívání návykových látek a jejich vliv na zdravý životní
styl mladých lidí aj.
Důležitá je i přednášková činnost např. prevence kyberšikany,
o diváckém násilí (problematika spojená s fotbalovým prostředím), trestní
odpovědnost mladistvých a trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži
přednášená prostřednictvím Policie ČR.
Celý pedagogický sbor se seznámil s drogovou problematikou
a s možnostmi, jak rozpoznat některé příznaky u žáků, kteří jsou
pod vlivem návykových látek. Přednášku realizoval pan Jakub Mořický
z kontaktního centra Charáč v Uherském Hradišti. Totožnou přednášku
jsme připravili i pro rodiče v rámci rodičovských schůzek.
Každým rokem probíhá na naší škole průběžný dotazníkový průzkum,
který má za úkol odhalit výskyt šikany. Zjištěné případy šikany jsou
v konkrétních případech řešeny ve spolupráci vedení školy, školního
metodika prevence, psycholožky a třídních učitelů.
V srpnu proběhlo pod vedení PaeDr. Zdeňka Martínka školení
pro všechny pedagogy zaměřené na téma šikana.
Rada na závěr:
Pokud se Vaše dítě dostane do situace, kdy si nebude vědět rady, ať už by
se to týkalo vztahů mezi kamarády, šikany, drogové problematiky apod.,
může vyhledat pomoc u školní psycholožky, metodika prevence,
výchovné poradkyně či kteréhokoliv pedagoga. V případě, že by chtělo
na problémy upozornit anonymně, může využít schránek důvěry.
Na I. stupni je v suterénu naproti bufetu, na II. stupni u učebny
přírodopisu a u třídy IX.B. Každý také může využít školní vrby
na stránkách školy.
S výše uvedenou problematikou Vám rádi pomohou pracovníci naší školy
včetně školní psycholožky.
Mgr. Alan Navrátil
12
Download

2013/2014 - Základní škola, Staré Město