PLNÁ MOC / POWER OF ATTORNEY
Já, níže podepsaný / I, the undersigned
Jméno a příjmení:
Given name and surname:
Rodné číslo (u osoby, která není českým nebo slovenským
občanem: datum narození a číslo pasu):
Date of birth and passport number (foreign citizens):
Adresa trvalého pobytu:
Domicile address:
(dále jen „Zmocnitel“) / (hereinafter as the „Principal“)
tímto zmocňuji / hereby authorize
Jméno a příjmení / Název společnosti:
Given name and surname / Company name:
Rodné číslo (u osoby, která není českým nebo slovenským
občanem: datum narození a číslo pasu) / IČO:
Date of birth and passport number (foreign citizens) / ID No.:
Adresa trvalého pobytu / Sídlo:
Domicile / Registered office address:
Identifikační údaje obchodního rejstříku (soud,
oddíl, vložka):
Identification data in the Commercial Register
(court, section, insert):
(dále jen „Zmocněnec“) / (hereinafter as the „Attorney“)
Aby jménem Zmocnitele učinil veškerá právní a jiná
to undertake on behalf of the Principal any and all legal or
jednání nutná k přijetí veřejné nabídky na koupi akcií
other acts necessary for the acceptation of the Principal’s
vydaných společností O2 Czech Republic a.s., se sídlem
public bid for the purchase of shares in O2 Czech Republic
Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22,
a.s., having its registered office at Prague 4 - Michle, Za
Česká republika, IČ: 601 93 336, zapsané v obchodním
Brumlovkou 266/2, Postal Code 140 22, Czech Republic, ID
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
No.: 601 93 336, registered in the Commercial Register
vložka 2322 (dále jen „O2 Czech Republic“), forma
administered by the Municipal Court in Prague, Section B,
akcií: na jméno, podoba akcií: zaknihovaná, jmenovitá
Insert No. 2322 (hereinafter as “O2 Czech Republic“), type
hodnota jedné akcie: 87 Kč, ISIN: CZ0009093209 (dále
of the shares: Registered, form of the shares: Book-entry,
jen „Akcie“), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
with a nominal value of CZK 87 per share, ISIN:
nepřesáhne 1% základního kapitálu společnosti O2 Czech
CZ0009093209 (hereinafter as the “Shares”), while the
Republic, učiněné ze strany společnosti PPF Arena 2
aggregate nominal value of the purchased Shares will not
B.V., společnosti založené dle práva Nizozemského
exceed 1% of the Registered Capital of O2 Czech Republic,
království, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX
to be made by the company PPF Arena 2 B.V., a company
Amsterdam, Nizozemské království, registrované v
incorporated in accordance with the laws of the Netherlands,
obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu
having its registered office at Strawinskylaan 933, 1077 XX
pod č. 59029765 (dále jen „Navrhovatel“ a „Nabídka“),
Amsterdam, the Netherlands, registered in the Commercial
a to zejména, nikoliv výlučně, aby za Zmocnitele
Register of the Chamber of Commerce in Amsterdam under
podepsal a doručil písemné oznámení o akceptaci ve
No. 59029765 (hereinafter as the “Offeror” and the “Bid”),
vztahu k maximálně 200 kusů Akcií obsahující všechny
in particular, but not exclusively, to sign on behalf of the
nezbytné náležitosti uvedené v Nabídce společnosti PPF
Principal a written notice of acceptance, relating to no more
banka a.s., IČ: 471 16 129, se sídlem Praha 6, Evropská
than 200 Shares, including any and all essentials presented
2690/17, PSČ 160 41, Česká republika, která je
in the Bid, and to deliver such notice to the company PPF
obchodníkem s cennými papíry a která byla pověřena,
banka a.s., having its registered office at Prague 6, Evropská
Údaje Agenta pro vypořádání: PPF banka a.s. (Kód účastníka v Centrálním depozitáři: 871)
aby za Navrhovatele jednala v procesu akceptace
2690/17, Postal Code 160 41, Czech Republic, ID No.: 471
Nabídky a také jako účastník Centrálního depozitáře při
16 129 a securities dealer instructed to act on behalf of the
vypořádávání převodů Akcií a poskytování protiplnění za
Offeror in the process of accepting the Bid and to act as a
převedené Akcie.
participant in the Central Depository in respect of the
settlement of the transfers of the Shares and payment of the
corresponding consideration.
Zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním a jiným
The Attorney is further authorized to undertake any and all
jednáním nutným k vypořádání smlouvy o převodu Akcií
legal or other steps necessary for the settlement of the share
uzavřené na základě Nabídky.
purchase agreement to be entered into pursuant to the Bid.
Zmocněnec je oprávněn učinit veškeré úkony a uzavřít a
The Attorney is authorized to take all actions and execute
podepsat veškeré dokumenty, které Zmocněnec podle
and sign all documents that the Attorney, at his sole
svého uvážení bude považovat za nezbytné, vhodné nebo
discretion, deems necessary, appropriate and advisable in
účelné v souvislosti s přijetím Nabídky a vypořádáním
connection with the Acceptation of the Offer and settlement
smlouvy uzavřené na základě Nabídky.
of the share purchase agreement to be entered into pursuant
to the Bid.
Tato plná moc byla vyhotovena v českém a anglickém
This Power of Attorney has been prepared in the Czech and
jazyce a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí bude
English languages and, in the event of any discrepancy, the
rozhodující české znění.
Czech text shall prevail.
Zmocnitel / Principal
Jméno:
Name:
Datum:
Date:
Údaje Agenta pro vypořádání: PPF banka a.s. (Kód účastníka v Centrálním depozitáři: 871)
Download

This Notice refers to and shall be read in conjunction with the offer