19.11.2014
Den otevřených dveří na FZŠ Mezi Školami
V tento den si můžete od 8:00 hod. – 11:00 hod. prohlédnout prostory školy, třídy,
tělocvičny, odborné pracovny a můžete nahlédnout do jednotlivých vyučovacích
hodin.
Program:
8:00 hod. – 8:45 hod. – ukázková hodina pro rodiče budoucích žáků 1.
ročníku (nový pavilón školy), třídní ukázkové hodiny
9:00 hod. - beseda pro rodiče budoucích prvňáčků v kinosále školy, kde
budete mít možnost se blíže seznámit se školním vzdělávacím programem i
dalšími aktivitami školy
14:00 hod. – 16:00 hod. – otevřené herny školní družiny pro rodiče
15:30 hod. - beseda pro rodiče budoucích prvňáčků v kinosále školy (pro
rodiče, kteří se neúčastnili besedy v 9:00 hod.)
16:00 hod. – první dílnička pro budoucí žáky 1. ročníku.
…………………………………………………………………………………………
Na naší škole vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu. Do
vzdělávacího programu 1. stupně je zařazena hravou formou výuka anglického
jazyka již od 1. ročníku. Dále si žáci 1. stupně volí, dle svého zájmu 1 vyučovací
hodinu týdně z nabídky povinně volitelných předmětů: hra na flétnu, výtvarné
činnosti, dramatická výchova, konverzace v anglickém jazyce, pohybové hry,
německý jazyk, seminář českého jazyka a matematiky.
Oddělení školní družiny jsou umístěna ve vybavených hernách, školní družina je
v provozu od 6:30 hod.- do 17:30 hod., škola má vlastní dětské družinové hřiště.
Bohatá nabídka mimoškolní činnosti: sportovní kroužky – všeobecná příprava,
florbal, atletika, fotbal., dětský aerobik, moderní tance, balet, hra na klavír, flétnu,
sborový zpěv, šachy, kroužky vaření, keramika, keramika a výtvarné tvoření
s anglickou konverzací, angličtina s rodilým mluvčím, ruský jazyk aj.
Pro žáky z cizojazyčného prostředí probíhá na škole celoroční kurz českého jazyka,
který je hrazen z prostředků grantu ministerstva školství.
Bližší informace: tel: 251613247/27, 730 826 141
[email protected], www.fzsmeziskolami.cz, facebook - FZŠ Mezi
Školami
Přijďte , těšíme se na vás!
PhDr. Petr Vodsloň
ředitel školy
Download

(.pdf). - FZŠ Mezi Školami