Připravili: Blanka Myšková a Roman Šotola
Silniční kontroly
Podvody
Magnety
a cizí karty
Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další ze
série článků, ve kterých se zabýváme povinnostmi
dopravců a řidičů v oblasti silniční dopravy a dále
kontrolami ze strany policie a státních kontrolních
orgánů. Po delší době jsme opět vyrazili na policejní
kontroly a nestačili jsme se divit.
V průběhu jednoho týdne byly na Mladoboleslavsku tamním
dopravním inspektorátem uskutečněny tři noční akce zaměřené
na podvodné jednání řidičů vozidel o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, při nichž bylo zkontrolováno více jak padesát
těchto vozidel, odhaleno a zadrženo celkem sedm cizích
digitálních karet vydaných na jméno jiného řidiče respektive na
jméno jiné osoby a jeden magnet umístěný na snímači převodovky.
Za výše uvedená podvodná jednání bylo uloženo celkem devět
kaucí v celkové výši 500 000 Kč.
Podvodné jednání je definováno v kapitole IV, článku 15 odst. 8 nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém
zařízení takto: „Je zakázáno padělat, potlačovat nebo ničit
údaje zaznamenané na záznamovém listu, uchovávané
v záznamovém zařízení nebo na kartě řidiče nebo na
výstupních sestavách vytisknutých záznamovým zařízením
podle přílohy IB. Rovněž je zakázána každá manipulace se
záznamovým zařízením, záznamovým listem nebo kartou
řidiče, která může mít za následek padělání vytisknutých
informací, jejich potlačení nebo zničení. Ve vozidle se
nesmí nacházet žádný přístroj umožňující provádět takové
manipulace.“
Magnet, který policisté nalezli na snímači převodovky
nákladního vozidla a který vyřadil z činnosti záznamové
zařízení (tachograf).
Foto: Policie ČR - DI Mladá Boleslav
24
5-2013
Detail magnetu, který vyřadil tachograf.
Foto: Policie ČR - DI Mladá Boleslav
První kontrolované vozidlo bylo registrováno na tuzemského
dopravce z Libereckého kraje. Kontrolou dat zaznamenaných
digitálním tachografem bylo zjištěno, že aktivita řidiče vykazuje
v době řízení dobu odpočinku. Takto zaznamenaná aktivita zakládá podezření, že se ve vozidle nachází zařízení, které
umožňuje provádět manipulaci s údaji zaznamenanými
záznamovým zařízením (tachografem). Při následné kontrole
policisté odhalili na snímači převodovky magnet, díky kterému Magnet umístěný na snímači převodovky. Policisté ho
následně odejmuli a zajistili.
Foto: Policie ČR - DI Mladá Boleslav
byla řidiči na digitální kartu zapsána doba odpočinku a nikoliv doba řízení. Prakticky při každém odhalení magnetu, řidiči
argumentují nejrůznějšími výmluvami, které všechny přítomné
„maximálně pobaví“, ale v žádném případě nepřesvědčí o tom, že se řidič žádného protiprávního jednání nedopustil. Stejně tomu bylo i v tomto případě. Řidič byl nalezením magnetu,
o kterém samozřejmě nevěděl, velice zaskočen. Stejně tak nevěděl o nefunkčním tachometru, ABS a omezovači rychlosti,
které magnet také vyřadil z činnosti. Řidič policistům uvedl:
„magnet na snímač převodovky jsem nenasadil, musel to být
někdo cizí“.
Magnet byl policisty samozřejmě ze snímače převodovky
odebrán a zajištěn, řidiči byla přikázána jízda na nejbližší vhodné
místo k odstavení vozidla z hlediska bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích. Následovalo zabránění
v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu
vozidla (tzv. botička). Za výše uvedené jednání, které patří do
kategorie velmi hrubých porušení, byla na místě uložena kauce ve
výši 50 000.
Silniční kontroly
Podvody
Nákladní vozidlo, jehož řidič měl na snímači převodovky
umístěný magnet, bylo odstaveno.
Foto: Policie ČR - DI Mladá Boleslav
Další kontrolované nákladní vozidlo patřilo českobudějovickému
dopravci, na výzvu policisty řidič předložil ke kontrole pouze
jeden záznamový list (kolečko) z analogového tachografu, na
kterém byla zaznamenána doba řízení pouhých patnáct minut,
přičemž vzdálenost z místa obvyklého odstavení vozidla činila
více jak 150 km. Tato patnácti minutová doba řízení byla navíc
překryta předem vystaveným formulářem o činnostech, který se
překrýval s aktuálně vloženým záznamovým listem (kolečkem)
v (záznamovém zařízení) tachografu. Za toto závažné porušení
spočívající v neevidování záznamů o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a dále v nedoložení
cesty do místa převzetí vozidla, byla řidiči zakázána další jízda
a zadrženy doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou
přepravou. Samozřejmě nemohla chybět kauce, která byla uložena
ve výši 50 000 Kč.
Za účelem padělání a potlačování údajů na kartě řidiče se
u digitálních tachografů nejčastěji používá karta vydaná na jméno
jiné osoby (řidiče). Výmluvy řidičů při kontrolách jsou prakticky
vždy stejné. Téměř každý řidič tvrdí, že kolega zapomněl kartu
v tachografu a on si této skutečnosti nevšiml. Digitální kartu řidiče
vydanou na své jméno pak řidič, ve většině případů, „najde“ ve své peněžence. Jak jsme již napsali v úvodu, během tří nočních
akcí bylo zadrženo celkem sedm digitálních karet řidičů, kteří se
vůbec nenacházeli ve vozidle, a které „jejich kolegové řidiči“
použili neoprávněně. Nejvyšší kauce za tento podvod (100 000 Kč) byla uložena zahraničnímu řidiči, který si pro ni přijel
až z Chorvatska, přičemž z česko-německých hranic použil řidič
právě digitální kartu vydanou na jméno jiné osoby (řidiče). Jelikož řidič odmítl uloženou kauci zaplatit, bylo mu zabráněno
v další jízdě použitím technického prostředku k zabránění v jízdě
vozidla (tzv. botička).
Zbývajícím šesti řidičům, kteří řídili nákladní vozidla o největší
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny provozovaná tuzemskými
dopravci, a jejichž „kolega si zapomněl kartu v tachografu“, byly uloženy kauce v celkové výši 300 000 Kč (každému 50 000 Kč). V jednom případě bylo řidiči zabráněno v jízdě použitím
technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botička),
dalším pěti řidičům byla zakázána další jízda a byly jim zadrženy
doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou.
Jsme zvyklí poskytovat čtenářům ucelené informace, a proto
uvádíme alespoň ty nejzákladnější o pojmu „kauce“, který v tomto
článku opakovaně zmiňujeme:
• Podmínky pro vybírání kaucí stanoví mimo jiné zákon 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(do působnosti tohoto zákona spadají mimo jiné i nákladní vozidla
nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující
3,5 tuny).
• Orgány Policie České republiky nebo celní úřady jsou při
provádění kontroly a státního odborného dozoru oprávněny
vybírat kauci v rozmezí od 5 000 Kč do 100 000 Kč od dopravce,
který je podezřelý ze spáchání správního deliktu, a je důvodné
podezření, že se bude vyhýbat správnímu řízení o správním
deliktu (případy podvodného jednání: použití magnetu, použití
karty vydané na jméno jiné osoby apod.) nebo že by případné
vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady,
popřípadě nebylo vůbec možné (zahraniční dopravci).
• Pro účely vybírání kauce zastupuje řidič dopravce, jehož vozidlo řídí.
• Po zaplacení uložené kauce jsou řidiči vráceny zadržené doklady
k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou respektive
je z vozidla odstraněn technický prostředek k zabránění odjezdu
vozidla (tzv. botička) a řidič může dále pokračovat v jízdě
(jednoduše řečeno: nezaplatíš – nejedeš).
Nákladní vozidlo, jehož řidič použil digitální kartu
vydanou na jméno jiné osoby (řidiče).
Foto: Policie ČR - DI Mladá Boleslav
Nákladní vozidlo zahraničního dopravce, jehož řidič
použil digitální kartu vydanou na jméno jiné osoby
(řidiče). Foto: Policie ČR - DI Mladá Boleslav
Závěrem lze konstatovat jediné. Podvádět při jízdě s nákladním
vozidlem s kartami vydanými na jméno jiné osoby (řidiče)
a používat magnety se opravdu nevyplácí.
Velice rádi bychom poděkovali Dopravnímu inspektorátu PČR Mladá Boleslav za umožnění účasti na silničních kontrolách,
poskytnutí informací z kontrol, kterých jsme se neúčastnili a za
poskytnutí fotodokumentace.
Čtenáři, kteří mají roční předplatné časopisu Truck magazín,
mohou uplatnit slevový kupon v hodnotě 10 % na veškerá námi
nabízené služby v Centru dopravního vzdělání s.r.o.
(více informací na www.cdvz.cz). Na vaše případné dotazy
čekáme na e-mailu: [email protected]
Jasná volba nejen pro řidiče profesionály
5-2013
25
Download

Magnety - CDVZ.cz