ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
vyšší úroveň obtížnosti
CJMVP11C0T02
PÍSEMNÁ PRÁCE
Maximální bodové hodnocení: 15 bodů
Hranice úspěšnosti: 40 %
1
Základní informace k zadání zkoušky
• Z nabízených 10 zadání si vyberte jedno.
Na výběr máte 25 minut.
2
Pravidla správného zápisu práce
• Pište modrou nebo černou propisovací
tužkou, která píše dostatečně silně a
nepřerušovaně.
• Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.
• Časový limit pro vypracování písemné
práce je uveden na záznamovém archu.
• Pište pouze do ohraničených polí. Zápisy
odpovědí mimo tato pole nebudou
hodnoceny.
• Povolené pomůcky: psací potřeby a
Pravidla českého pravopisu.
• Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude
hodnocen.
• Pište do záznamového archu.
• Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!
• Napište alespoň 250 slov (orientačně
25–30 řádků rukou psaného textu).
• V rámci 25 minut na výběr zadání si můžete
psát do testového sešitu osnovu, koncept
i poznámky, nebudou však předmětem
hodnocení.
Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely či
pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.
1
Z následujících zadání písemné práce si vyberte jedno.
Zadání 1
Krajní meze
Zpracování: vypravování tajemného příběhu, který přesahoval hranice běžného chápání
Zadání 2
„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“
(Mahátma Gándhí)
Zpracování: esej inspirovaný citátem
Zadání 3
K čemu je literatura?
VÝCHOZÍ TEXT
Literatura patří do repertoáru prostředků, jež v nás iniciují bolestné sebepoznání, bez
něhož by život každého z nás byl jen absurdní fraškou.
(Jiří Kratochvil)
Zpracování: úvaha o smyslu literatury a o jejím postavení ve vašem životě
Zadání 4
Rozvoj automobilismu
VÝCHOZÍ TEXT
Doprava se stala významným faktorem ovlivňujícím život člověka, a to jak v pozitivním, tak i
negativním směru. Vzrůstající mobilita, rostoucí přepravní objemy a výkony v silniční
dopravě jsou fenoménem několika posledních let. Prudce se zvyšuje množství osobních i
nákladních vozidel, jejichž výroba a provoz jsou spojeny se zátěží životního prostředí.
(www.czrso.cz, upraveno)
Zpracování: výklad s prvky úvahy o kladech a záporech rozvoje automobilismu
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
2
Zadání 5
Virtuální duet
VÝCHOZÍ TEXT
Mých mailů jsi častý adresát
devadesát šedesát devadesát
v noci kvůli tobě nemůžu spát
devadesát šedesát devadesát
mám takovej nápad, takovej plán
budem se na sebe koukat on-line
(Tata Bojs, Virtuální duet)
Zpracování: fejeton o podobách lásky ve virtuálním světě
Zadání 6
Velké filmové zklamání
Zpracování: recenze filmu, který nenaplnil vaše očekávání
Zadání 7
Zajímá mladé lidi politika?
VÝCHOZÍ TEXT
Všichni to vidíme kolem sebe, mladí lidé se v drtivé míře o politiku vůbec nezajímají,
bláhově se domnívají, že u nás už máme vše vyřešeno a že oni se o žádné změny nemusí
snažit.
(www.virtually.cz, upraveno)
Zpracování: polemika s výchozím textem
Zadání 8
Nový epochální výlet maturantův, tentokráte do … století
Zpracování: reportáž z vaší fiktivní cesty do libovolného století
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
3
Zadání 9
Jsme rasisté?
VÝCHOZÍ TEXT
Rasismus je další z forem uzavírání se. Rasista nezkoumá, jací skutečně jsou lidé jiného
než jeho etnika, a už vůbec ho nezajímá, zda se mění nebo jsou měnitelní. Vynesl jednou
svůj soud a teď už by jen chtěl vynést rozsudek. Přitom to vlastně nebývá ani jeho
individuální soud, ale spíše předsudek sdílený vzájemně se podporujícími zbabělci.
(Bohuslav Blažek, Tváří v tvář obrazovce, upraveno)
Zpracování: článek do celostátního nebulvárního deníku o přítomnosti rasismu
v současné společnosti
Zadání 10
Krajina a duše
VÝCHOZÍ TEXT
Místa schopná oslovit duši člověka působí jinak než místa, jež jsou pouze hezká.
(Christopher Day, Duch a místo)
Zpracování: líčení krajiny, která nepůsobí pouze na lidský zrak
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
4
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
5
Download

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti