OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Vydává Město Uherský Ostroh
Červenec - srpen 2013
Neprodejné
Ze m
ře
Oslavili jsme 100. výročí
narození Zdeňka Galušky
áv
l
Sl
e k S m i š o vs k
1
ý
    
Šimon Trojek
Jakub Galuška
Eva Jančíková
Matěj Bartys
Místostarostka Jiřina Galušková
Lukáš Pilčík
Společné foto
Škola princezen
  
Ostrožsko Lhotské divadlo - Ve státním zájmu
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Prohlídkové trasy.. .. .. .. .. .. .. . 9
Společenská kronika.. .. .. .. ..10
ZUŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..13
Workcamp .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..14
DDM. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..16
Kultura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..22
Rozhovor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..23
Knihovna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..25
Galuškovo Slovácko .. .. .. .. ..27
Z deníčku . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..28
Pro motoristy .. .. .. .. .. .. .. .. ..29
Lichtenštejnové .. .. .. .. .. .. .. ..30
Sport .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..32
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..34
Vážení a milí,
úvodníky většiny měsíčníků v tomto čase začínají konstatováním, že léto je v plném proudu, což díky aktuálnímu
dni v kalendáři je pravda a nemůže tomu být jinak, i kdyby
tomu počasí neodpovídalo. Nicméně dovolte mi konstatovat, že léto je konečně tady, i když na sluníčko jsme si
museli dlouho počkat. Jsem ale přesvědčena, že k poslednímu školnímu dni upínali svou mysl všichni školou povinní
i nepovinní, protože konečně začaly prááááázdniny. Pro některé dny volna, pro jiné čas brigád. I tento rok na brigádu
do Uh. Ostrohu přijelo 8 studentů ze všech koutů světa.
Měli jste možnost se s nimi potkat ve městě. Budoucí lékař
z Kanady nebo studentka - architektka z Francie, ale také
studentka z Ukrajiny, Tchajwanu v rámci programu INEX
v Uh. Ostrohu vypomáhali na Domě dětí a mládeže, ale
také se seznamovali s žáky naší školy a navazovali vzájemné kontakty . Doufám, že naši mladí poznali, že dnes bez aktivní znalosti cizího jazyka se
neobejde žádná profese, ať už se jedná o učební obor nebo obor s diplomem. Nejlépe
to poznáváme v cizině, kdybychom si tak rádi popovídali s domorodci nebo se v obchodě
zeptali na nějaké podrobnosti, ale každý zná jen ten svůj jazyk a prostě ne-ro-zu-mí-me.
Jsem přesvědčena, že cizí jazyk a poznávání jiné kultury, ať už v rámci i zahraničního studia nebo na zahraniční brigádě, nás učí nebýt zahleděni jen do sebe, získáváme tak nadhled nad našimi mnohdy malichernými starostmi. Proto nechť zejména naše děti a mladí
využívají všech příležitostí k vzájemnému setkávání a zdokonalování se v cizím jazyce.
Vyvrcholením událostí příchodu věrozvěstů byly oslavy ve dnech 4. a 5. července na Velehradě. Když jsem se blíže seznamovala s osudy Cyrila a Metoděje, zarazila mě historická
podobnost s dneškem, s jakými bolestmi a trápeními se v každé době prosazují nové
myšlenky. Podle mne evropanství neznamenají jen otevřené hranice a evropské direktivy, ale respektování kulturních odlišností jednotlivých národů. Platilo to v minulosti, platí
to i dnes. Starostové a místostarostové Mikroregionu Ostrožsko se zúčastnili slavnostní
mše. Tato slavnostní událost byla podtržena krásou slováckého kroje, ve kterých jsme byli
všichni oblečeni .
V červenci jsme také oslavili 80. narozeniny paní Věry Smišovské a odhalili pamětní
desku našemu hudebnímu skladateli Blahoslavu Smišovskému. To vše rámoval koncert Mistříňanky. Ač se pan Slávek nenarodil v Uherském Ostrohu, troufám si tvrdit, že
Ostroh miloval nade vše. To dokazují jeho písničky, které nám zanechal pro potěchu
ucha i srdce.
Příjemnou druhou polovinu léta, milí sousedé.
Ing. Hana Příleská,
starostka města
Vydává Městský úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Markéta Frantová.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 1700 ks,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: L. Pšurná, A. Helmichová,
M. Malůšek, K. Petříková, D. Raušová
a M. Příleský.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka Ostrožských listů
září je 15. 8. 2013.
Společné foto starostů mikroregionu na Velehradě
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 10/2013 konané dne 20. 5. 2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/10/A/1 – rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 7947, k. ú. Ostrožské Předměstí
o výměře 100 m².
2013/10/A/2 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uh.
Ostroh, panu Martinu Chaloupkovi do 30.
6. 2013 za stávajících podmínek.
2013/10/A/3 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 76, Uh.
Ostroh, panu Martinu Mikulčíkovi do 30. 6.
2013 za stávajících podmínek.
2013/10/A/4 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní dům
č. p. 46, ul. Svobodova, Uh. Ostroh, panu
Luboši Danielovi a Markétě Danielové do
30. 6. 2013 za stávajících podmínek.
2013/10/A/5 – rada města schvaluje termín zasedání ZMě na středu 19. 6. 2013 od
18:00 na zámku v Uh. Ostrohu.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA:
2013/10/C/1 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný
převod majetku státu s příslušností k hospodaření náležející Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje (budovy OOP Uherský
Ostroh č. p. 14 stojící na pozemku p. č. st.
16/1 a p. č. st. 16/4 a stavebního pozemku
p. č. st. 16/1 o výměře 376 m², vše zapsané
na LV 2055 pro k.ú. a obec Uherský Ostroh
směřující k zachování činnosti obvodního
oddělení policie ve městě Uherský Ostroh),
na město Uherský Ostroh.
2013/10/C/2 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení přijetí daru
od paní Ludmily Malůšové, a to vlastnický
podíl ve výši 1/142 pozemků v k. ú. Kvačice
p. č. 945/66, p. č. 945/114 a p. č. 950/53
vedených na listu vlastnickém 2450.
2013/10/C/3 - rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení pí. Janě Kopecké, Veselí
nad Moravou, na rekonstrukci rodinného
domu katastrální území Uherský Ostroh do
výše 50.000 Kč.
2013/10/C/4 - rada města doporučuje
zastupitelstvu města poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení pí. Blance Žákové,
Uherský Ostroh, na rekonstrukci rodinného
domu katastrální území Ostrožské Předměstí do výše 100.000 Kč.
2013/10/C/5 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z Fondu kultury Zlínského kraje číslo: D/
0872/2013/KUL ze dne 24. 4. 2013 schválenou v Zastupitelstvu ZK pod č.j. 0110/
Z05/13, kterou se poskytuje do rozpočtu
města 7.500 Kč na projekt “Ostrožský skřivánek”
2013/10/C/6 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení na základě
Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu ZK poskytnutí dotace do
rozpočtu města ve výši 15 000 Kč na umístění plakety a slavnostní koncert k poctě
Blahoslava Smišovského.
Zaúčtování dotace:
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol.
4121 Neinv. transfer od krajů o 15 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3319
Záležitosti kultury o 15 000 Kč
2013/10/C/7 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu k povýšení neinvestičního transferu pro pol. 5229 dotace pro neziskové
org. a sportovní oddíly ve městě ve výši
62 000 Kč
Zaúčtování návrhu změny:
Povýšení příjmové části rozpočtu u § 3639
Komunální služby a úz. rozvoj o 32 000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost j. n. pol. 5329 člens. příspěvky IC a Bať. kanál o 30 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
pol. 5229 neinv. dotace neziskovým org.
a sportovním oddílům o 62 000 Kč
2013/10/C/8 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 11/2013 konané dne 3. 6. 2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/11/A/1 – rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor – MUDr. Martina Hýžová, Zdravotní
středisko, Sídliště 862, Uherský Ostroh od
4. 6. 2013.
2013/11/A/2 – rada města schvaluje
pronájem nebytových prostor ve 2. NP
4
– Zdravotní středisko, Sídliště 862, Uherský
Ostroh, o výměře 34,9 m² za cenu 380 Kč/
m²/rok panu Janečkovi, Uherský Ostroh,
a p. Vítkovi, Ostrožská Nová Ves, na dobu
neurčitou od 4. 6. 2013.
2013/11/A/3 – rada města schvaluje
smlouvu o pronájmu části pozemku parc.
č. 25/4, k. ú. Uherský Ostroh o výměře 9
rozpočtu závazných ukazatelů schváleného rozpočtu dle podaného návrhu odboru
investic :
Snížení výdajové části rozpočtu u § 2321
Odvádění a čištění odpadních vod /ČOV/
pol. 5171 o 1 200 000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 3111
MŠ Sídliště pol. 5171 opravy o 100 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3111
MŠ s křesť. výchovou o 270 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 2339
Záležitosti vodních toků / přístaviště–molo/
o 100 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3322
Zachování a obnova kult. památek – zámek
- úprava podzemí o 200 000 Kč
- výměna oken o 200 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3419
Ostatní tělov. činnost pol. 5171 oprava střechy o 130 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3745
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň – vl. podíl
k nákupu auta pro svoz bioodpadu
o 270 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 5512
Požární ochrana JSDH o 130 000 Kč
2013/10/C/9 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu na základě schválené smlouvy
mezi městem a ZK - Fondem kultury, kterou
se poskytuje účelová neinvestiční dotace
ve výši 7 500 Kč na projekt Ostrožský skřivánek.
Zaúčtování dotace:
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol.
4122 Neinv. přijaté dotace od krajů o 7 500 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3319
Záležitosti kultury o 7 500 Kč
E. RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ
2013/10/E/1 – rada města bere na vědomí
zprávu o Přehledu činnosti komise pro projednávání přestupků města Uherský Ostroh
za rok 2010 až 2013
m² za cenu 20 Kč/m² od 5. 6.2013 do 21.
12. 2021 po dobu 5 měsíců v roce panu
Buráňovi, Uherský Ostroh.
2013/11/A/4 – rada města schvaluje
Smlouvu o zajištění dodávek tepla a správě
odběrných tepelných zařízení pro ZŠ, Zimní
stadion a KMŠ mezi městem a Energie pod
kontrolou o. p. s. Hodonín.
2013/11/A/5 – rada města schvaluje Provozní řád věže na zámku v Uherském Ostrohu.
2013/11/A/6 – rada města schvaluje Provozní řád zámeckého podzemí v Uherském
Ostrohu.
2013/11/A/7 – rada města schvaluje Výroční zprávu o. p. s. Lidových tradic a řemesel.
www.uhostroh.cz
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU KE SCHVÁLENÍ:
2013/11/C/1 - rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy spočívající v umístění vedení NN
na pozemcích p. č. 1185/1 a p. č. 297/2
a 1x pilíře NN na pozemku p. č. 297/2 v k.
ú. Uherský Ostroh. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 2600 Kč bez DPH.
2013/11/C/2 - rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby ve prospěch JMP Net, s. r. o., zastoupené Jihomoravskou plynárenskou, a. s. – právo provést
stavbu plynárenského zařízení (přeložku
plynovodní přípojky včetně jejich součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů), které bude uloženo v pozemku p. č.
235/7, k. ú. Kvačice v celkové délce 3,3 m
- a právo vstupovat a vjíždět na tento pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 200 Kč bez
DPH.
2013/11/C/3 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Závěrečný
účet města Uherský Ostroh za rok 2012,
jehož nedílnou součástí je Zpráva o hospodaření města Uherský Ostroh ze rok 2012
č. 389/2012/KŘ.
2013/11/C/4 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení :
Zprávu o výsledku hospodaření města
Uherský Ostroh za rok 2012 s výhradou:
- byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků /uvedených
pod písm. c) §10 odst. 3 písm. b) zák. č.
420/2004 Sb.
- byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v § 10 odst. 3 písm. c) tj. porušení
rozpočtové kázně
- nebyla zjištěna rizika podle § 10odst. 4
písm. a)
2013/11/C/5 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu:
Povýšení finančních prostředku v příjmové
i výdajové části rozpočtu u § 3319 Kultura
na základě předpokládaných příjmů a výdajů u nových kulturních akcí o 160 000 Kč
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 12/2013 konané dne 17. 6. 2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/12/A/1 – rada města schvaluje
smlouvu o pronájmu části pozemku parc.
č. 7947, k. ú. Ostrožské Předměstí o výměře orientační 325 m² za cenu dohodou
0,51 Kč/m²/rok na dobu neurčitou od 1. 7.
2013 paní Paluříkové, Uherský Ostroh.
2013/12/A/2 – rada města souhlasí s provedením stavby „Silnice II/495: Uherský
Ostroh – Hluk“ v k. ú. Chylice na pozemcích města p. č. 4540 a p. č. 4554/3 Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou
organizací.
2013/12/A/3 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uherský Ostroh, paní Danajkanyčové do 30. 9.
2013.
2013/12/A/4 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní dům
č. p. 46, ul. Svobodova, Uh. Ostroh, panu
Danielovi a paní Danielové do 31. 8. 2013.
2013/12/A/5 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uherský Ostroh paní Fraňkové, do 30. 9. 2013.
2013/12/A/6 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č.
1, ul. Sv. Čecha 76, Uherský Ostroh paní
Kababíkové, na dobu určitou do 30. 6. 2014
a složení kauce ve výši jednoho nájmu.
2013/12/A/7 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1
v obecním domě na nám. Sv. Ondřeje 16,
Uherský Ostroh paní Kababíkové, do 31.
12. 2013.
2013/12/A/8 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č.
2 v obecním domě na ul. Sv. Čecha 76,
Uherský Ostroh, panu Mikulčíkovi do 30.
9. 2013.
2013/12/A/9 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uherský Ostroh, panu Chaloupkovi do 31. 8.
2013.
2013/12/A/10 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 76, Uherský Ostroh, panu Suchánkovi do 31. 12.
2013.
2013/12/A/11 – rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. p. 862 (zdravotní středisko)
o výměře 41,5 m² dohodou k 30. 6. 2013
mezi městem a svazem skautů a skautek
– JUNÁK, oddíl Kondoři Uherský Ostroh.
2013/12/A/12 – rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových
prostor na zdravotním středisku, Sídliště
862, Uherský Ostroh o výměře 41,5 m² od
4. 7. 2013.
2013/12/A/13 – rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor na Zdravotním středisku, Sídliště
862, Uherský Ostroh, pro PRALEDO s. r. o.,
Zaúčtování :
Povýšení příjmové části rozpočtu
u § 3319 Záležitosti kultury o 160 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu
u § 3319 Záležitosti kultury o 160 000 Kč
D RADA MĚSTA NEDOPORUČUJE
ZASTUPITELSTVU:
2013/11/D/1 – rada města nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení nákup podílů pozemků o velikosti podílu
7/1092 zapsaném na listu vlastnickém
č. 2042 v katastrálním území Uherský
Ostroh a dále o velikosti podílů 1/176 zapsaných na listech vlastnických č. 2043,
2062 a 2063 v katastrálním území Uherský Ostroh.
2013/11/D/2 – rada města nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení Změnu
č.1 Jednacího řádu zastupitelstva města
ze dne 21. 9. 2011.
E RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
2013/11/E/1 – rada města bere na vědomí informaci o poskytnutí úvěru u KB,
a. s. Brno pro město Uherský Ostroh.
2013/11/E/2 – rada města bere na vědomí Výroční zprávu Mikroregionu Ostrožsko.
Uherský Ostroh, od 4. 6. 2013.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2013/12/C/1 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyhlášení záměru
na převod pozemků p. č. 4540 o výměře 17 m² (ostatní plocha) a p. č. 4554/3
o výměře 822 m² (ostatní plocha) v k. ú.
Chylice.
2013/12/C/2 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválení finanční
pomoci v souvislosti s povodní v Česku
ve výši 50.000 Kč městu Mělník.
Zaúčtování finanční pomoci:
Povýšení výdajové části rozpočtu
u § 6409 Ostatní činnost § 5321 Neinvestiční transfer obcí o 50.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky o 50.000 Kč
2013/12/C/3 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
předložený návrh úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a. s. Praha s doporučenými úpravami na celkovou výši úvěru
8.100.000 Kč.
L. RADA MĚSTA REVOKUJE:
2013/12/L/1 – rada města revokuje bod
č. 2013/11/A/1 usnesení rady města ze
dne 3. 6. 2013.
Město Uherský Ostroh
nabízí k odprodeji
použitá bílá, plastová okna rozměrů:
240 x 180 cm - 14 ks
175 x 150 cm - 3 ks
Kontakt: odbor investic
Tel.: 572 430 533
5
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze zasedání Zastupitelstva města Uherský Ostroh č. 2/2013 ze dne 19. 6. 2013
A. ZASTUPITESTVO MĚSTA SCHVALUJE:
2013/A/2/1 - zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. právo umožňující využití zatížené nemovitosti
pro účely zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy spočívající v umístění
vedení NN na pozemcích p. č. 1185/1 a p.
č. 297/2 a 1x pilíře NN na pozemku p. č.
297/2 v k. ú. Uherský Ostroh. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou
úplatu v celkové výši 2600 Kč bez DPH.
(17, 0, 0)
2013/A/2/2 - zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby ve prospěch JMP Net, s. r. o., zastoupené Jihomoravskou plynárenskou,
a. s.– právo provést stavbu plynárenského
zařízení – (přeložku plynovodní přípojky
včetně jejich součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů), které bude uloženo v pozemku p. č. 235/7, k. ú. Kvačice
v celkové délce 3,3 m - a právo vstupovat
a vjíždět na tento pozemek v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami
a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 200 Kč bez
DPH.
(16, 0,1)
2013/A/2/3 - zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru od paní Ludmily Malůšové,
a to vlastnický podíl ve výši 1/142 pozemků
v k. ú. Kvačice p.č. 945/66, p. č. 945/114
a p. č. 950/53 vedených na listu vlastnickém 2450.
(17, 0, 0)
2013/A/2/4 – zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod majetku státu
s příslušností k hospodaření náležející
Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje (budovy OOP Uherský Ostroh č. p. 14
stojící na pozemku p. č. st. 16/1 a p. č. st.
16/4, a stavebního pozemku p. č. st. 16/1
o výměře 376 m², vše zapsané na LV 2055
pro k. ú. a obec Uherský Ostroh) směřující
k zachování činnosti obvodního oddělení
policie ČR ve městě Uherský Ostroh, na
město Uherský Ostroh.
(16, 0, 1)
2013/A/2/5 – zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení záměru na převod pozemků
p. č. 4540 o výměře 17 m² (ostatní plocha)
a p. č. 4554/3 o výměře 822 m² (ostatní
plocha) v k. ú. Chylice.
(17, 0, 0)
2013/A/2/6 – zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Uherský Ostroh
za rok 2012, jehož nedílnou součástí je
Zpráva o hospodaření města Uherský Ostroh za rok 2012 č. 389/2012/KŘ.
6
(17, 0,0)
2013/A/2/7 – zastupitelstvo města schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření města
Uherský Ostroh za rok 2012 s výhradou:
byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků /uvedených
pod písm.c) §10 odst. 3 písm. b) zák. č.
420/2004 Sb.
- byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v § 10 odst. 3 písm. c) tj. porušení rozpočtové kázně
- nebyla zjištěna rizika podle § 10 odst. 4
písm. a)
(17, 0, 0)
2013/A/2/8 – zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení pí. Kopecké, Veselí nad Moravou, na
rekonstrukci rodinného domu, katastrální
území Uherský Ostroh do výše 50.000 Kč.
(17, 0, 0)
2013/A/2/9 - zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení pí. Žákové, Uherský Ostroh, na rekonstrukci rodinného, katastrální území Ostrožské Předměstí do výše 100.000 Kč.
(17, 0, 0)
2013/A/2/10 – zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o úvěru č. 99006246390
mezi městem Uh. Ostroh a Komerční bankou, a. s. Praha na částku 8 100 000 Kč na
účel: Municipiální úvěr na investice.
(12, 3, 2)
2013/A/2/11 – zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu ZK do rozpočtu města ve výši
15 000 Kč, na umístění plakety a slavnostní
koncert k poctě Blahoslava Smišovského.
Zaúčtování dotace :
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol.
4121 Neinv. transfer od krajů o 15 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3319
Záležitosti kultury o 15 000 Kč
(17, 0, 0)
2013/A/2/12 – zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu k povýšení neinvestičního transferu pro pol. 5229 dotace pro
neziskové org. a sportovní oddíly ve městě
ve výši 62 000 Kč
Zaúčtování návrhu změny:
Povýšení příjmové části rozpočtu u § 3639
Komunální služby a úz. rozvoj o 32 000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost j. n. pol. 5329 člens. příspěvky IC a Bať. kanál o 30 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
pol. 5229 neinv. dotace neziskovým org.
a sportovním oddílům o 62 000 Kč
(16, 0, 1)
2013/A/2/13 – zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu závazných ukazatelů
schváleného rozpočtu dle podaného návrhu odboru investic :
Snížení výdajové části rozpočtu u § 2321
Odvádění a čištění odpadních vod /ČOV/
pol. 5171 o 1 200 000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 3111
MŠ Sídliště pol. 5171 opravy o 100 000 KčPovýšení výdajové části rozpočtu u § 3111
MŠ s křesť. výchovou o 270 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 2339
Záležitosti vodních toků / přístaviště–molo/
o 100 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3322
Zachování a obnova kult. památek – zámek
- úprava sklepu o 200 000 Kč
- výměna oken o 200 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3419
Ostatní tělov. činnost pol. 5171 oprava střechy o 130 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3745
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň – vl. podíl
k nákupu auta pro svoz bioodpadu
o 270 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 5512
Požární ochrana SDH o 130 000 Kč
(12, 4, 1)
2013/2/A/14- zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu na základě schválené smlouvy mezi městem a ZK - Fondem
kultury, poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 7 500 Kč na projekt Ostrožský
skřivánek.
Zaúčtování dotace :
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol. 4122
Neinv. přijaté dotace od krajů o 7 500 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3319
Záležitosti kultury o 7 500 Kč
(17, 0, 0)
2013/2/A/15 – zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města - povýšení finančních prostředku v příjmové i výdajové
části rozpočtu u § 3319 Kultura na základě
předpokládaných příjmů a výdajů u nových
kulturních akcí o 160 000 Kč
Zaúčtování :
Povýšení příjmové části rozpočtu u § 3319
Záležitosti kultury o 160 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3319
Záležitosti kultury o 160 000 Kč
(14, 0, 3)
2013/2/A/16 – zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města - povýšení finančních prostředků u Bytového fondu na
základě schválených smluv o poskytnutí
půjčky paní Kopecké do výše 50 000 Kč
a paní Žákové do výše 100 000 Kč.
Zaúčtování fin. prostředků z bytového fondu:
Zápis na položce 8115 Změna stavu fin.
prostředků o 150 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u §
3611 Podpora byt. výstavby – byt. fond
o 150 000 Kč
(17, 0, 0)
2013/2/A/17- zastupitelstvo města schvaluje protinávrh Mgr. Vaňka na zvýšení částky
pomoci oblastem postihnutým povodněmi
o 100 tis. Kč s tím, že na příštím zasedání
ZMě bude navržena změna rozpočtu.
(13, 0, 4)
2013/2/A/18 – zastupitelstvo města schvaluje finanční pomoc v souvislosti s povodní
v Česku 2013 ve výši 50.000 Kč městu Mělník.
Zaúčtování finanční pomoci:
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost § 5321 Neinvestiční transfer
www.uhostroh.cz
obcí o 50.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
– chodníky o 50.000 Kč.
(17, 0, 0)
B. ZASTUPITELSTVO MĚSTA NESCHVALUJE:
2013/2/B/1 - zastupitelstvo města neschvaluje nákup podílů pozemků o velikosti podílu 7/1092 zapsaném na listu vlastnickém č. 2042 v katastrálním území Uherský
Ostroh a dále o velikosti podílů 1/176 zapsaných na listech vlastnických č. 2043,
2062 a 2063 v katastrálním území Uherský
Ostroh.
(15, 0, 2)
2013/2/B/2 – zastupitelstvo města neschvaluje Změnu č. 1 Jednacího řádu
Zastupitelstva města Uherský Ostroh
od 21. 9. 2011.
(13, 2, 2)
C ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA
VĚDOMÍ:
2013 – zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu Mikroregionu Ostrožsko
za rok 2012.
(16, 0, 0)
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 13/2013 konané dne 1. 7. 2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/13/A/1 – rada města schvaluje změnu Řádu veřejného pohřebiště pro město
Uherský Ostroh platnou od 2. 7. 2013.
2013/13/A/2 – rada města schvaluje vzor
Smlouvy o nájmu hrobového místa na
hřbitově v Uherském Ostrohu s platností
od 1. 1. 2014.
2013/13/A/3 – rada města schvaluje cenový výměr na nájem hrobových míst, služby s nájmem spojenými na hřbitově v Uherském Ostrohu od 1. 1. 2014.
2013/13/A/4 – rada města schvaluje uza-
vření nájemní smlouvy s DDM Uherský
Ostroh na pronájem nebytových prostor
č. p. 678 (94 m²) ve výši 50 Kč/hodinu od
1. 9. 2013 do 31. 5. 2014.
2013/13/A/5 – rada města souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru
ve výši 10 tis. Kč pro DDM Uherský Ostroh
p. o. od Nadace SYNOT - na výukový program „Vánoční zvyky na Slovácku“.
2013/13/A/6 – rada města schvaluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole s křesťanskou výchovou pro škol. rok 2013 – 2014
v počtu 3 dětí při zachování max. kapacity
Vladislava Čápková
UNIBAZAR
Tel.: 776 884 039 • Email: [email protected]
Dič: CZ 625 325 1246
• Příjem zboží do komise
• Velká nabídka
• Příjemné jednání
OPRAVA ODĚVŮ – Rychle, levně
PŘÍJEM ZAKÁZEK- UNIBAZAR
Veselská 440, 687 24 Uherský Ostroh
Mateřské školy s křesťanskou výchovou
v počtu 75 dětí.
2013/13/A/7 – rada města schvaluje
dotaci pro rok 2013 těmto sportovním
a zájmovým organizacím a žadatelům:
ARGO Zlín – 13.000 Kč, Ostrožan, folklorní soubor – 8.000 Kč, Český svaz včelařů, Uh. Ostroh – 8.000 Kč, KMŠ – sdružení rodičů při KMŠ – 29.000 Kč, Petr
Nedbal, O. N. Ves – 1.000 Kč, Miroslav
Malůš, Uherský Ostroh – 3.000 Kč.
G. RADA MĚSTA SVĚŘUJE:
2013/13/G/1 – rada města svěřuje rozhodování o uzavírání nájemních smluv
hrobových míst na hřbitově v Uherském
Ostrohu a agendy s tím spojené odboru
investic Městského úřadu Uherský Ostroh, konkrétně pracovnici odboru investic ing. Martině Fridrichové.
Novela vyhlášky o kácení dřevin
UPOZORNĚNÍ K POPLATKŮM
Od 15. července platí novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která přináší změnu spočívající v povolování
kácení dřevin. Došlo ke změně povinností pro majitele při kácení
stromů v zahradách. Dále došlo ke zpřísnění kácení stromů ve
stromořadí, kácení stromořadí a kácení zapojených porostů tvořících významný podíl zeleně.
1) Kácení dřevin v zahradách u rodinných domů:
- majitel zahrady nemusí žádat o povolení kácení stromů, které
se nachází na jeho zahradě.
Zahrada je pro potřeby této vyhlášky definována jako pozemek
u bytového domu nebo rodinného domu v zastavěném území
obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti!
Všechny tyto podmínky musí zahrada splňovat současně! (Tuto
podmínku nesplňují stromy v zahrádkářských osadách apod.)
Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu (říjen-březen).
2) Přísnější posuzování je u případů:
- Kácení stromořadí nebo stromů, které jsou součástí stromořadí, a to bez ohledu na obvod kmene ve výšce 130 cm, je
nutné povolení orgánu ochrany přírody.
- Kácení zapojených porostů stromů s obvodem menším než
80 cm ve výšce 130 cm nad úrovní terénu přesahující výměru
40 m², které tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině i v sídlech, je také nutné povolení orgánu ochrany přírody.
3) Ve všech ostatních případech, kde mají být káceny dřeviny,
jejichž obvod je ve výšce 130 cm nad úrovní terénu 80 cm a více
a souvislé keřové porosty o ploše 40 m² a více, mohou být káceny pouze po vydání rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody.
Eva Zajícová, ref. ŽP
Poplatek za komunální odpad
Městský úřad upozorňuje občany, že 31. srpen je poslední termín pro
zaplacení poplatku za svoz tuhých domovních odpadů pro tento
kalendářní rok.
Občané, kteří dosud poplatky nezaplatili, provedou úhradu obdrženou poštovní poukázkou nebo osobně v pokladně MěÚ (hotově nebo
kartou), dveře č. 223, v úředních hodinách v pondělí a ve středu, příp.
bankovním převodem na číslo účtu města 1222721/0100 u KB, variabilní a specifický symbol uveden na složence.
Občanům, kteří dosud nepředložili doklad o pobytu mimo Uh. Ostroh
k osvobození nebo snížení poplatku, bude jim tento poplatek vyměřen
v plné výši.
Občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odpad, v evidenci jsou
jako dlužníci z minulých let a svůj dluh ve vztahu k městu neuhradí do
31. srpna bude od září 2013 zastaven vývoz odpadu.
Poplatek ze psů
Městský úřad upozorňuje majitele psů na povinnost přihlásit psa do
evidence a uhradit poplatek. Současně upozorňujeme, že 30. června byl poslední termín pro zaplacení poplatku ze psa a majitelé, kteří
doposud nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve.
Poplatek lze uhradit obdrženou poštovní poukázkou nebo osobně
v pokladně MěÚ (hotově nebo kartou), dveře č. 223, v úředních hodinách v pondělí a ve středu, příp. bankovním převodem na číslo účtu
města 1222721/0100 u KB, variabilní a specifický symbol uveden na
složence.
M. Staňková,
pokladna MěÚ
7
OSTROŽSKÉ LISTY
VELKÉ ZMĚNY U NÁJEMNÍCH SMLUV HROBOVÝCH MÍST OD 1. 1. 2014
Vážení občané,
dle současných platných zákonů a vyhlášek dochází od 1. 1 .2014 ke změnám u nájemních smluv na hrobová místa uzavřená mezi
pronajímatelem (Městem Uherský Ostroh) a nájemcem (občanem). Každá nájemní smlouva bude obsahovat určení druhu hrobového
místa, jeho rozměry, výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.
V cenovém výměru MF č. 01/2013 je stanoveno, že nájem za pozemek (hrobové místo) v obcích do 25 000 obyvatel činí maximální
nájemné 20 Kč/m2/rok. Celková cena za pronájem hrobového místa se odvíjí od skutečné velikosti hrobového místa a skládá se ze
dvou částek, a to z ceny nájmu za hrobové místo (dáno MF v cenovém výměru) a z ceny služeb (vypočtené obcí = výše nákladů na 1
m2 hrobového místa), které jsou s nájmem hrobového místa spojené.
Město Uherský Ostroh v loňském roce si nechalo všechna hrobová místa vyměřit geodetickou společností (velikosti hrobových míst).
Provedli jsme i fotodokumentaci hrobových míst a každý občan má možnost na městském úřadě na odboru investic nahlédnout na
fotku hrobového místa. Tím, že máme geodeticky zaměřena všechna hrobová místa, jsme si spočítali náklady (služby) na 1 m2 hrobového místa. Výpočtem nám vyšla cena za služby na 1m2 hrobového místa, a to 47,00 Kč. Rada města na svém zasedání dne 1. 7. 2013
schválila cenu za služby 25 Kč/m2/rok.
Abychom vám přiblížili výpočet nájmu a služeb jednotlivých hrobových míst, tak uvádíme příklad, kdy velikost hrobu je šířka 1,26 m
a délka 2,62 m, celková výměra hrobu je 3,30 m2 (velikost čistě hrobového zařízení včetně obrub).
Cena za nájem hrobu a služby s tím spojené se tedy bude skládat ze dvou částek a to:
Cena za nájem - 8 Kč/m2/rok
8 Kč x 3,30 m2 = 26,40 Kč/rok
2
Cena za služby - 25 Kč/m /rok
25 Kč x 3,30 m2 = 82,50 Kč/rok
Konečná cena za nájem hrobového místa a služby s ním spojené je 108,90 Kč/rok. Smlouva se musí uzavřít na 10 let (dle tlecí doby),
tudíž celková platba bude 1.089 Kč/10 let.
Takto se bude postupovat u všech hrobových míst na hřbitově a všechny smlouvy budou uzavřeny na dobu tlecí, tzn.
na 10 let.
Všichni občané, kteří mají uzavřenu smlouvu o nájmu hrobového místa, budou postupně písemně osloveni a vyzváni k podepsání nové
nájemní smlouvy a uhrazení platby za nájem hrobového místa a služby s ním spojené na 10 let.
ZBUDOVÁNÍ A OPRAVY HROBOVÝCH ZAŘÍZENÍ NA HŘBITOVĚ V UHERSKÉM OSTROHU
Dle zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. a Řádu veřejného pohřebiště upozorňujeme všechny nájemce hrobových zařízení na
provádění jakýchkoliv změn na těchto zařízeních.
Povinností všech nájemců hrobových míst je dle
Řádu veřejného pohřebiště oznámit správci pohřebiště (Městu Uherský Ostroh) zbudování hrobového zařízení či jakékoliv úpravy hrobových zařízení. Není povoleno, aby nájemci prostřednictvím
jiných společností ( firmy kamenosochařství)
prováděli úpravy hrobových zařízení bez svolení
správce pohřebiště !!! Tyto podmínky jsou uvedeny v Řádu veřejného pohřebiště v Uherském
Ostrohu, který je zveřejněn ve vitríně u hlavní brány hřbitova. Tento řád by měli respektovat všichni
nájemci hrobových míst. Je také zakázáno, aby
do kontejneru byly vhazovány betonové prvky či
hrobová zařízení a hlína. Kontejner na hřbitově je
určen jen pro věnce a svíčky z hrobů.
Důrazně žádáme všechny nájemce hrobových
míst, aby jakékoliv úpravy na hrobovém zařízení
a uložení zemřelého do hrobu či uložení urny
hlásili neprodleně správci pohřebiště tzn. Městu Uherský Ostroh, odbor investic, dveře č. 219.
Důrazně sdělujeme, že zvětšování hrobových
míst je na hřbitově v Uherském Ostrohu přísně
zakázáno.
Někteří z vás si již cestu na úřad najdou a oznamují
jakékoliv úpravy na hrobovém místě, ale je hodně
takových, kteří opomíjejí tuto povinnost.
Nyní jsou všechna hrobová místa zdokumentována (foto) a zaměřena, tudíž lze zjistit, jaká velikost
hrobového místa byla původně a jaká je po opravě. Nájem hrobových míst se bude odvíjet od velikosti hrobových míst, takže
povinností všech nájemců je hlásit úpravy a změny na hrobových místech.
Odbor investic
I naše město se zapojilo do pomoci při povodních v Česku 2013
Zastupitelstvo města Uherský Ostroh
schválilo na svém jednání dne 19. 6.
2013 finanční pomoc ve výši 50 000 Kč
městu Mělník v souvislosti s povodní
v Česku 2013 a schválilo návrh Mgr. Vlastimila Vaňka na zvýšení finanční částky
o 100 000 Kč a pomoci oblastem postiženými povodněmi s tím, že na následném
zasedání ZM bude tento návrh řešen
změnou v rozpočtu.
Mnozí v vás si položí otázku, proč právě
Mělník.
Připomenu tedy rok 1997, kdy Moravu
i naše město postihly záplavy a povodně.
Město Uherský Ostroh následně vyhlá-
8
silo sbírku pod názvem Konto pomoci
Uherskému Ostrohu. Výzva se setkala
s velkým pochopením a vyslyšelo ji několik měst, které se rozhodly neprodleně pomoci. Celková výše konta činila
1 378 523 Kč a mezi přispívajícími byly:
Okresní úřad Mělník částkou 500 000 Kč,
Sezimovo Ústí částkou 250 000 Kč, Jaroměř 100 000 Kč , Milevsko 225 000 Kč,
z holandského města Mook přivezli jeho
představitelé osobně šek na 120 527 Kč,
zbývající částky pak byly od našich občanů, jejich finanční příspěvek měl velkou
morální hodnotu, mnozí z těch, co finanční příspěvek darovali, sami byli záplavou
postiženi.
Proto dnes, kdy záplavy a povodně trápí
Česko, vybralo ZM právě město Mělník.
Města Sezimovo Ústí a Milevsko sbírku
nevyhlásily.
Oslovili jsme již město Mělník a sdělili jim
rozhodnutí našeho zastupitelstva. Město
Mělník si finanční pomoci velice váží a děkuje za poskytnuté finanční prostředky,
které odesíláme na veřejnou sbírku, jejímž
účelem je odstranění následků živelné
pohromy a pomoc občanům města Mělníka.
Straková Bohumila,
vedoucí hospodářsko správního odboru
www.uhostroh.cz
ZÁMEK NABÍZÍ TŘI PROHLÍDKOVÉ TRASY
V rámci zahájení festivalu Bylinkové dny se 4. června otevřela
velká výstava obrazů Zdeňka Hajného v zámecké galerii. V sobotu 8. června byla slavnostně
otevřena prohlídková trasa zámeckým podzemím, která nás
zavádí do světa fantazie, imaginace a relaxace a od soboty 15.
června je otevřena i třetí prohlídková trasa, která vede zámeckou věží, kde můžete mimo jiné
zhlédnout výstavu věnovanou
100. výročí narození Zdeňka Galušky. Všechny tři prohlídkové
trasy jsou otevřené vždy od úterý do neděle od 9.00 do 17.00
hodin. V informačním centru
v přízámčí si můžete zakoupit
vstupenky nebo dopředu rezervovat místo v prohlídkové trase, protože počet návštěvníku věže
i podzemí je limitován. Slavnostní otevření podzemí doprováze-
la velká akce na zámeckém nádvoří, kterou moderoval herec
Slováckého divadla David Vacke. Vystoupili zde mimo jiné cimbálka ZUŠ, orchestr BMV, sbor
Svatého Pluka, děti z obou mateřských škol i ze základní školy
a nechyběli ani slavné ostrožské
orientální tanečnice. Před zámkem byl postaven malý jarmark,
na občerstvení mohli návštěvníci využít jak zrekonstruovanou
vinotéku, nebo ve druhém patře
mimořádně otevřenou čajovnu.
Také o. p. s. Lidové tradice měly
v tento slavnostní den otevřeno. Zkrátka bylo se na co dívat
a bylo i co mlsat a sluníčko nám
přálo. Den se vydařil a doufejme, že nové prohlídkové trasy
budou pro Uherský Ostroh příslibem nového přílivu turistů, kteří
se k nám budou rádi vracet.
NÁZORY A REAKCE NÁVŠTĚVNÍKŮ
A protože všechny tři prohlídkové trasy na zámku
už nějaký čas fungují, připojujeme také pár zápisků
z pamětních knih v galerii
a v podzemí. Jsme rádi za
každý ohlas, který k nám
vyšlete, a samozřejmě nás
těší, že se tyto trasy těší takovému zájmu. Je pravda,
že v současnosti je nejhojněji navštěvované zámecké podzemí, ale i ostatní trasy, jak je vidět ze zápisků, mají
své velké příznivce. Děkujeme za vaši podporu.
Zápisky z podzemí:
12. 6. 2013 - Velice se nám tu líbilo, i když jsme se trochu báli, že
se ztratíme do jiné dimenze. Byl to nej den. Terezka a Kája
V těchto prostorách se skutečně zastavil čas, děkuji za nádherný zážitek. Jolana
15. 6. - Díky za krásný průlet vesmírovými světy. Hezky zpracované. Pitín a Slavičín
29. 6. - Děkujeme za vtipnou a milou expozici ( a také průvodkyni ) a hlavně za možnost osobního setkání s realizací nádherné
myšlenky „ Srdce pro Václava Havla“. Vacková Verča
3. 7. - Děkujeme za velmi osobitý a milý výklad Ondry Maliny, za
skvělé a unikátní rekonstrukce podzemních zámeckých prostor.
Kašpárkovi
5. 7. - Lidé umírají , srdce a poslání zůstanou. Monika a Vlastiček, Bruntál
7. 7. - Dnes jsme podnikli výlet na kolech až z dalekého Vlčkova
(u Litomyšle) a navštívili jsme jak zámeckou věž, tak i tajemné
podzemí. Moc se nám tu líbilo. Martin, Vendy a Nikolka
9. 7. - Až z Hradce Králové jsme zavítali (M + S + K) neb o ostrožském zámku si „švitořily“ sociální sítě internetu. Díky za netradiční a pozoruhodnou prohlídku. Magda
Zápisky z galerie - Výstava obrazů Zdeňka
Hajného:
6. 6. 2013 - To je dar od Boha! Obrazy mají hloubku a krásnou
duši! Děkuji za krásnou výstavu. Jana Rajecká
Shlédl jsem Vaši výstavu opravdu a doslova v němém úžasu.
Nedostává se mi slov, kterými bych vyjádřil své pocity. K dílu
toho, komu je „z Hůry dáno!“, vlastně není divu, že není co dodat. Snad jen díky. Míčkovi
8. 6. 2013 - Úžasné pohlazení pro duši. Děkujeme. Skalková,
Nejezchlebovi
Tak nádhernou výstavu jsme už dlouho neviděli, budeme dlouho vzpomínat. Palasovi z Rožnova p. R.
4. 7. 2013 - Pohlazení pro duši. Děkujeme. Cyklisté z Pardubic
6. 7. 2013 - Každé setkání je výjimečné. Děkuji. Marie
7. 7. 2013 - Úžasné - dech beroucí – famózní a jedinečné. Jitka a Zuzka
9. 7. 2013 - Úchvatné – něco neskutečného – člověk se vznáší.
Marie Dočekalová, Zlín
Stranu připravila Andrea Helmichová
9
OSTROŽSKÉ LISTY
Společenská kronika
Narození
2. 5. Eva Jančíková, Chaloupky
10. 5. Tereza Štěpánková, Drahová
16. 5. Šimon Trojek, Dlouhá
28. 5. Jakub Galuška, Sídliště
17. 6. Peter Kochan, Sv.Čecha
Zemřeli
25. 5. Ludmila Vitáková, Hradišťská, /1947/
27. 5. Božena Bobková, Dlouhá /1931/
22. 6. Ludmila Matušková, Rybáře /1945/
22. 6. Bohumila Dobřecká, Hradišťská /1922/
červen Zdenka Kubanová, Sídliště /1962/
Smaragdová svatba
5. 8.
27. 6. Kateřina Erbenová, Zámecká /1952/
Josef a Ludmila Bahulovi, Drahová
Sňatky
25. 5. Stanislav Zalubil, Uherský Ostroh
a Iveta Jeřábková, Veselí nad Moravou
1. 6. Vítězslav Smějsa, Uherský Ostroh
a Michaela Komárková, Kunovice
1. 6. Josef Vetiška, Uherský Ostroh
a Pavla Skočovská, Uherský Brod
1. 6. Ladislav Vyskočil, Blatnice pod Svatým
Antonínkem
a Sylvie Maříková, Uherský Ostroh
5. 6. Ctirad Pavluk, Uherský Ostroh
a Mária Gabková, Tupesy
15. 6. Dušan Pítr
a Michaela Trávníčková, Uherský Ostroh
22. 6. Jaroslav Hala, Hluk
a Ivana Hanáková, Uherský Ostroh
29. 6. Michal Laga, Uherský Ostroh
a Klára Slavíková, Ostrožská Nová Ves, (na snímku)
10
29. 6. Martin Jurčeka, Uherský Ostroh
a Petra Chovancová, Uherský Ostroh
29. 6. Stanislav Mozga, Uherský Ostroh
a Jana Pavlačková, Ostrožská Lhota
6. 7. Pavel Stolařík, Ostrožská Nová Ves
a Kamila Zápařková, Uherský Ostroh
(na snímku)
www.uhostroh.cz
Společenská kronika
Jubilanti červenec - srpen
75 let
15. 7. Anna Šišperová, Polní
24. 7. František Šišpera, Sokolovská
01. 8. Anna Špaňhelová, Svobodova
24. 8. Marie Smějsová, Nový Lán
80 let
6. 7.
Anna Mikerová, Rybáře
9. 7.
Věra Smišovská, V Zahradách
9. 7.
Marie Ratajská, Zemědělská
86 let
13. 7. Josef Matuška, Studená
28. 7. Josef Nožička, Zemědělská
20. 8.
87 let
3. 7.
1. 8.
26. 8.
88 let
25. 8.
89 let
13. 8.
93 let
25. 7.
100 let
12. 8.
Marie Galušková, Svobodova
Anna Strakáčová, Rybáře
Marie Jurčeková, Šance
Marie Hůsková, Jiráskova
Marie Bartoníčková, Hliníky
Helena Konečná, Fučíkova
Marta Zápařková, Třebízského
Marie Novotná, Zamlýní
Usmdesátiny Věry Smišovské
Čas je veličina, která kolem nás pádí neuvěřitelnou rychlostí. Než se nadějeme, přijde událost, při které se v životě
zastavíme a ohlédneme se i trošku zpátky. Nejvíce pak na
svých dětech vidíme, jak jenom ten čas běží.
Pomyslně se čas na chvíli zastavil 9. července 2013 i u naší jubilantky paní Věry Smišovské. Jistěže jí hlavou prolétne tisíce myšlenek a neméně vzpomínek. Je tomu už hodně dávno, co se seznámila při zpívání s mladým panem učitelem.
Zpívání jí vydrželo dodnes a pan učitel ji provázel životem,
v dobrých i smutných časech. Kolik jen to bylo nocí, kdy ji
manžel Slávek vzbudil se slovy: ,,Věrko, prosím, pojď mě tu
pěsničku zazpívat, abych slyšel, jak to půjde muzikantům do
not.“ Někdy to bylo těžké, ale paní Věra pokaždé šla. A tak
se zrodilo hodně písní, na kterých má paní Věrka nepochybně velkou zásluhu. Vzpomíná i na přátelství se spisovatelem
Františkem Kožíkem, který také několik písní pana Slávka
opatřil textem. Byly doby, kdy se u Smišovských skutečně
nezavřely dveře. Tu přijela návštěva z Holandska, jindy zase
pan kapelník, podruhé zase lidé pro noty při zpívání v kostele. Všichni byli srdečně vítáni a opět to byla paní Věrka, která
dělala tu nezbytnou a krásnou kulisu přátelství a pohostinnosti. Do toho zvonil jeden telefon za druhým, do kterého se
vždy ozvalo vlídné: ,,Smišovská, pěkný dobrý den přeji.‘‘
Připojme se k řadě gratulantů a paní Smišovské popře-
Velké gratulace i díky zažila paní Smíšovská na koncertě
DH Mistříňanky
jme jen pěkné a dobré dny, provoněné kytičkami, které
má tak ráda. K tomu všemu také náruč optimismu, prozářeného slunečními paprsky a věrtel dobrého zdraví.
Vladimír Procházka
Začátkem června oslavil v zámecké vinotéce 70-té narozeniny
pan Miroslav Machalík.
A jak se na muzikanta sluší, na oslavě se sešly tři kytary, basová kytara, banjo a buben. Hrálo a zpívalo se do pozdních ranních hodin a bylo hodně veselo.
K dobré náladě významně přispěly i ostrožské Tetky, které ale nezůstaly jen
u folklóru a během večera si s ostatními rády zazpívaly i písničky z dalších
hudebních žánrů.
Panu Machalíkovi přejeme do dalších let pevné zdraví.
Vedení města
11
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
Sokolovská 620, PSČ 687 24, el.: 572591210, 30
e-mail: [email protected], 773 591 210, 30
NÁŠ ÚŽASNÝ POBYT NA OSTROVĚ HVAR
V CHORVATSKU
27. 5. 2013 nás čekala velká akce. Odjížděli jsme totiž na tři týdny
do Chorvatska. Jelo nás tam14 - Pavel, Káťa, Jája, Jiřka, Honzík, Michal, Michal, Míša, Marťa, Lucka, Verča, Dída, Maruška a Natka.
Cesta do Chorvatska byla velmi náročná, ale přesto zábavná.
Cestovali jsme různými dopravními prostředky – vlakem, metrem, letadlem, lodí i autobusem. Po tomto únavném maratonu jsme se ubytovali. A pak nastala zábava. Každý den o nás bylo skvěle postaráno,
nevyhnula se nám žádná sportovní aktivita ani žádná ze společenských her. Denní programy jsme zahajovali ranní rozcvičkou a hned
poté následovala snídaně. Všechna jídla byla výborná. Po snídani
jsme měli vždy přichystaný program, který si pro nás připravili „sporťáci“ a praktikanti. Ze začátku pobytu nám počasí nepřálo, ale i přesto jsme si i deštivé dny užili. Postupně se ale počasí umoudřilo a my
jsme se mohli zapojovat i do venkovních aktivit, zkoumání přírody
a také lidí kolem nás, ale hlavně koupání v moři. Večer jsme se všichni scházeli na diskotékách, karnevalu, sledovali jsme kino, soutěžili
v miss, hráli karaoke a zažili spousty zábavy. Celý program byl velmi
pestrý a všechny aktivity se nám líbily, ale nevíce asi koupání v moři
a výlety. Měli jsme možnost si prohlídnout město Vrboska. Také jsme
jeli na výlet na ostrov Bol. Další výlet byl do Jelzy.
Dny se krátily a my jsme se pomalu, ale jistě loučili. Smuteční nálada nastala až poslední noc na „svíčkované“, kdy jsme si uvědomili,
že už se s některými možná nikdy neuvidíme a taky nám bylo smutno, že opouštíme toto krásné prostředí a moře. Poté nastala dlouhá
a chladná noc. Ráno, když jsme se vzbudili, jsme věděli, že už tam
nejsme všichni. Půlka dětí odletěla brzy ráno, naše skupina odletěla
pár hodin po nich. Na letišti nás čekali naši vychovatelé a taky velké
loučení s přáteli. Cesta z Prahy byla horší než cesta tam. Moc se nám
totiž stýskalo.
S Mořským koníkem jsme jeli k moři poprvé a moc se nám tam
všechno líbilo. Velice rádi bychom se zúčastnili i dalších turnusů.
Děkujeme mnohokrát VZP, že akci Mořský koník uspořádala. Děkujeme všem sporťákům, lektorům, vedoucím a zdravotníkům, kteří
se o nás celé 3 týdny starali. A hlavně bychom chtěli poděkovat paní
ředitelce, která to všechno zařídila. Protože nebýt paní ředitelky, tak se
mnozí z nás k moři nikdy nepodíváme.
Za všechno to velké DÍKY.
Děti z dětského domova Uherský Ostroh - Katka, Verča, Lucka,
Jája, Míša, Natka, Maruška, Jiřka, Dída, Pavel, Michal, Honza
Martin a Michal.
ZLAŤÁCI V KUCHYNI
Protože v Dětském domově v Uh. Ostrohu máme plno šikovných kuchařinek a kuchtíků, nadchla nás možnost zúčastnit se soutěže „ Zlaťáci v kuchyni“, kterou vyhlásil nadační fond Albert. Čtyři týmy si vyzkoušely přípravit jídlo tak, aby bylo nejen zdravé, ale i vtipně a nápaditě
upravené na talíři. Po umístění fotografií na webových stránkách jsme
netrpělivě očekávali výsledky hlasování. K našemu nadšení a překvapení do finálového kola v Brně postoupila hned dvě družstva.
S radostí nám nastaly i starosti. Na začátku června totiž odjela
většina dětí do Chorvatska a my museli na poslední chvíli improvizovat a postavit alespoň jeden tým, který by ve finále hájil naše
barvy… Tohoto nelehkého úkolu se ujaly Pavla Svobodová, Kateřina Němečková a Miroslava Buťáková, které se v mimořádně krátké
době připravily na soutěž a bojovaly ze všech sil.
foto: Lukáš Kotlár
12
foto: Lukáš Kotlár
Hodnoceno bylo nejen hledisko kreativního nápadu, ale i zpracování surovin a chuťová vyváženost. Přestože se našim děvčatům
nepodařilo dosáhnout na stupně vítězů, potěšila je pochvala odborné poroty: paní Nekopalové, koordinátorky Zdravé pětky, RNDr.
Suchánka, odborníka na zdravou výživu, a především slova mistra
kuchaře pana Kudlíka: “ Holky, byly jste dobré!“ Pofoukáním bolístky bylo i setkání se známým hercem Jiřím Mádlem, který soutěž
moderoval, a dárky, které soutěžící dostaly.
Kreativita všech týmů byla ohromující a porota nešetříla nadšenými slovy. Děkujeme organizátorům Zdravé pětky a Nadačnímu
fondu Albert za uspořádání této netradiční a báječné soutěže a gratulujeme všem vítězům.
P.S: „ Holky, v těch zástěrkách vám to báječně slušelo a doufám,
že vás v nich často uvidim…“
Lenka Burešová
www.uhostroh.cz
Aktuálně ze ZUŠ
Školní rok ukončila naše škola sérií vystoupení a výstav, koncertem absolventů a závěrečnými přehrávkami na všech pracovištích školy.
Aktivní byly rovněž naše soubory – orchestr BMV vystoupil
v rámci Bylinkových dnů společně s cimbálkou Šefranica, na
Den hudby v Uherském Ostrohu v sobotním pořadu cimbálová muzika Šefranica absolvovala folklorní maratón. Po návratu
z festivalu ve Francii se představila několika vystoupeními v Kunovském létě, kde doprovázela folklorní soubor Děcka z Kunovic. Na Kunovském létě měla také úspěch malá cimbálovka
Pramének, která vystoupila před vystoupením Slovenského ludového kolektivu. Šefranica dále koncertovala na Dnu hudby
a folklorním podvečeru v Hluku, což bylo generálkou v přípravě na zahraniční zájezd do polského města Nowy Targ, z kterého se vrátila v neděli 14. července. Tento festival je situován do
oblasti západních Tater, nádherné přírody, tradiční architektury
a lidových výrobků, srdečných a sympatických lidí. Bohužel
nám nepřálo počasí, takže jsme tento nádherný region obdivovali ukryti pod deštníky a pláštěnkami. Společně se souborem
Děcka z Kunovic jsme vystupovali v městě a okolí, finálový sobotní pořad společně s polským souborem Mali Hyrni. Naše
muzika i tanečníci sklidili obrovské ovace od posluchačů, vrcholem byl nedělní koncert v kostele, kdy musela muzika tradiční mši neplánovaně prodloužit o malý koncert k uspokojení
přítomných. Nádherná architektura moderního kostela a vynikající akustika byla silným zážitkem i pro muzikanty.
Nový školní rok bude v naší škole zahájen 2. září, rozhodl-li
se ještě někdo z dětí navštěvovat výuku v naší škole v hudebním, výtvarném nebo tanečním oboru, je nutné se informovat
o možnostech studia v prvním zářijových dnech.
František Říha
13
OSTROŽSKÉ LISTY
Základní škola
NEDĚLÁME Z VĚDY VĚDU
Tento nápis hrdě a s tajemným úsměvem nosili na tričku aktivní účastníci Veletrhu vědy a výzkumu v Olomouci.
Proč? Protože každý z nich fandí vědě, výzkumu či různým
druhům bádání. A tajemný úsměv skrývá nejedno překvapení…
Ve stáncích prezentujících se organizací jsme se setkali s dalšími fyzikálními a chemickými pokusy, s pohybovými i tvůrčími
činnostmi a se spoustou zajímavých aktivit.
Pro žáky 8. a 9. ročníku to byl pěkný a užitečný výlet, zkráce-
ní čekání na vysněné prázdniny a zpříjemnění „školních dnů“.
Debrujáři zde reprezentovali nejen základní školu a klub, ale
i AMD ČR (Asociaci malých debrujárů ČR). Opět předvedli pozoruhodné pokusy a lákali děti i dospělé k netradičním fyzikálním hrátkám.
Pěkná akce, těšíme se na shledanou příště.
RNDr. Ivana Bělohradová,
učitelka ZŠ a vedoucí KMD
Debrujáři
Stánek navštívily i děti naší školy
Workcamp
Někdy na jaře mě Radek Nožička požádal, zda bychom nechtěli s našimi žáky se setkat s cizinci, kteří budou pracovat
v Ostrohu na workcampu. Původní představa byla společný
den – nějaká beseda, pak společný sport. V druhé polovině
května jsme spolu s deváťáky začali na tuto akci připravovat.
Chtěli jsme představit Českou republiku a náš kraj těmto mladým lidem odkudsi z dalekého světa. Bylo tolik míst a věcí,
které jsme chtěli „cizincům“, jak jsme jim pracovně říkali, představit.
Z jednoho společného dne jsme společně s Radkem připravili program na dny tři. Protože škola je nově vybavena interaktivními tabulemi, rozhodli jsme se pro formu prezentací
na jednotlivá témata. 31 žáků se podělilo o témata a začali ve
dvojicích či trojicích shromažďovat informace a obrázky a zpracovat anglický komentář.
Předpokládali jsme, že lidé, kteří si z míst po celé Evropě
vybrali právě workcamp v České republice, si už něco bližšího
o ČR zjistili. Proto jsme se zaměřili na témata, která na internetu „cizinci“ nenajdou. První část se týkala školství – systém
vzdělávání v ČR, školská zařízení, ZŠ v Uherském Ostrohu,
střední školy, kam odcházejí studovat naši deváťáci a náš slavný rodák J. A. Komenský.
Další skupina se změnila na cestovní kancelář, která chce
do Ostrohu přilákat další návštěvníky a podat jim základní informace o našem regionu. Věděli jsme, že „cizinci“ se ubytují
14
na DDM Pastelka a budou denně chodit kolem budov a míst,
které bychom jim měli představit – kostel sv. Ondřeje, zámek,
pivovar, průmyslové závody, zimní stadion. Přidali jsme i tipy
na výlety po okolí – cyklostezky, Baťův kanál, Lázně Ostrožská
Nová Ves. Ostroh také žije sportem a kulturou, takže jsme jim
vysvětlili, co je to Galuškovo Slovácko, ostrožské hody, jak vypadá náš kroj a čím se zabývá Memento Mori.
V pondělí vyvrcholily poslední přípravy. Sice jsme se připravovali důkladně, ale i tak jsme byli notně nervózní. Počasí a lidský faktor jsou těžko předvídatelné. Byli jsme ve velkém napětí
a očekávání, jak to napoprvé dopadne.
S Radkem Nožičkou v úterý přišlo 7 mladých lidí. Byli úžasní. Všechno je zajímalo, byli velmi zdvořilí, všechno si chtěli
vyzkoušet. Po našich prezentacích si s nadšením vyzkoušeli
florbal a překvapivě zdatně sekundovali našim deváťákům.
Nadchla je i naše školní keramická dílna, takže ve středu
ráno si přivstali a na vlastní žádost zkusili vyrobit pod vedením
paní učitelky Maršálkové drobné keramické předměty. Naši
hosté nám pak představili své, nám blízké i vzdálené země,
které jsou jejich vlastí. Čas uběhl tak rychle, že jsme ani nestihli
plánovaný volejbal.
Ve čtvrtek se počasí umoudřilo, a tak jsme mohli vyjet na kolech na náš společný výlet do Lázní O. N. Ves a do leteckého
muzea v Kunovicích. Cizinci se rozptýlili do pelotonu deváťáků
a konverzovali o okolní krajině a sportovních klubech. Společně
www.uhostroh.cz
jsme nakoukli
do hangárů
Evektoru i lázeňských prostor v Ostrožské Nové Vsi,
„okoštovali“
místní vodu
i
lázeňské
oplatky, které měly větší
úspěch než
ta „voňavá“
voda.
Tím by to mohlo celé skončit, plán byl splněn. Ale ono to
pokračovalo dál. V pátek se přišli naši noví kamarádi vyfotit na
společné foto před zámek, v pondělí si zopakovali prezentace
zahraničních hostů. Přivedli s sebou i svoje kamarády a zkusili
si zahrát na tlumočníky. Pak následoval bohatý košt cizokrajných pokrmů, které si pro nás připravili.
Pro mě jako učitele bylo nejúžasnější pozorovat, jak postupně roste jejich sebevědomí a jistota, že se dokáží anglicky
domluvit. Je to stejné jako v češtině. Pokud existuje téma, ke
kterému mám co říci a zajímá mě, dokážu se vyjádřit i v cizím
jazyce.
Na závěr bych si pouze přála, aby takovou šanci jakou letos
dostali naši žáci, měli i ti další v příštím roce. Bez podpory takových aktivit, jako je workcamp, o které se stará Radek Nožička
už několik let, to ale nebude možné.
Ilona Jurčeková
Studenti z celého světa opět v Ostrohu
V první letní den letošního roku jsem vítal nové účastníky již
tradičního workcampu na ostrožském nádraží. Akci pořádá
pravidelně naše občanské sdružení Haštera s partnerskou
organizací INEX –SDA z Prahy za podpory města a letos ve
spolupráci s DDM Uh. Ostroh.
Letošní ročník se v mnohém lišil od těch předešlých. Největší změnou byl termín a taky náplň práce. Začátek akce byl posunut již na poslední červnový týden. Důvod byl prostý. Pokud
chceme zapojit naši školní mládež, tak jedině ve školním roce.
Proto jsem poslal do světa nabídku pro studenty, kteří rádi pracují
s dospívajícími dětmi. Ty, jež tato
možnost oslovila a chtěli uplatnit
své zkušenosti v dané oblasti, reagovali rychlým přihlášením. Jako
první se koncem března přihlásila Rosana z dalekého Tajwanu,
hned za ní Jana z blízké Ukrajiny
a jako třetí konečně očekávaný
muž Jean-Francois z velkého kanadského města Montreal. Pak
se ještě nějací účastníci přihlásili
a odhlásili. Takže k našim prvním třem mušketýrům ještě přibyli Heny z exotické Jižní Koreje, Marie (Mery) z krásné Francie
a asi týden před začátkem druhý muž s těžce vyslovitelným
jménem Cahal z malé vesničky v Irsku. Nesmím zapomenout
na vedoucí Lucii, studentku z Ostravy, která pomáhala při překladu, organizaci a dalších mnoha věcech.
Ihned po příjezdu všech se utvořil velmi dobrý kolektiv. Jak
se říká, všichni táhli za jeden provaz, a do všeho nového šli naplno. Tradičně největšími zážitky byly výlety na kole. Někteří nenajezdili na kole tolik kilometrů za celý život, co tady za 14 dní.
Ostrožská štěrková jezera se stala velmi často navštěvovanou
lokalitou i v době, kdy se domorodcům zdála voda studená.
Děvčata z Asie si pochvalovala čistou vodu, krásnou přírodu (
koupala se poprvé ve volné přírodě) i kouzelný západ slunce.
O prvním týdnu se dočtete více v přiloženém článku paní učitelky Ilony Jurčekové.
Druhý, tentokrát pracovní týden, jsem naplánoval v rámci
spolupráce s DDM v jeho prostorách. Původně zamýšlená
úprava sklepení se musela změnit z důvodu vysoké spodní
vody, a tudíž zaplavení těchto prostor. Účastníci za poskytnutí
ubytování a veškerého zázemí pomáhali s úklidem podkrovních prostor, nátěrem laviček, stojanů na kola, vitrín, dřevěných
přepážek i zdí. Oproti předešlým
workcampům musím ocenit jejich
velké pracovní nasazení. Jejich
aktivní přístup byl úžasný nejen při
práci, ale i při zábavě. Stále měli
potřebu někam vyrážet a poznávat
nové věci. Mezi velký zážitek patřil
bezesporu cyklistický výlet na Velehrad a Modrou. Na vypůjčených
kolech, za malého deště jsme
v neděli vyrazili ve 12 hodin a s jedním pádem a četnými odřeninami Jany jsme se v pořádku vrátili
k velké spokojenosti všech. Tímto
bych chtěl poděkovat městu, mým
sousedům, starostce a místostarotce za půjčení jejich kol, bez
kterých by toho nešlo tolik stihnout.
Samotný ostrožský zámek nabídl našim cizincům velké
množství překvapení. Vřelé přijetí u paní starostky, tajemné
podzemí s astronautem, nádhernou vyhlídku se zámeckou
paní, ale i nezapomenutelnou exkurzi v dílně Lidových tradic.
Loučení bylo pro většinu účastníků velmi dojemné a všichni
moc děkovali za krásné zážitky, dobrou spolupráci, vřelá přijetí
i výbornou organizaci celého kempu.
Jsem rád, že se mi podařilo letos zapojit ještě více Ostrožanů
do této krásné a smysluplné akce. Věřím, že navázaná přátelství budou mít delší trvání a přispějí ke zviditelnění našeho malého městečka a ještě menšího státu na mapě světa.
Radek Nožička
15
OSTROŽSKÉ LISTY
DDM PASTELKA
INFORMUJE
DEN DĚTÍ S PASTELKOU
Dům dětí a mládeže Pastelka oslavil Den dětí už v pátek 31.
května a slavilo se celý den. V pátek od rána byl v místní sportovní hale TJ Lokomotiva připraven zábavný i poučný program
pro děti ze základních škol. Do haly přišlo téměř 250 dětí ze ZŠ
Uherský Ostroh a ze ZŠ Ostrožská Lhota, pro které bylo nachystáno 12 stanovišť, jež musely děti po třídách postupně absolvovat. Hned před halou se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací od ostrožských hasičů, kteří přijeli i s hasičským vozem,
jež si malí zvědavci mohli pořádně prohlédnout. V menší hale
čekala na děti Kateřina Pechová a její dva pejsci Aziz a Nesquik,
aby společně žáčkům ukázali agility, tj. sport se psy podobný
parkuru. Oba pejsci byli moc šikovní a překážky přeskakovali
a probíhali na jedničku s hvězdičkou. Aby si děti vyzkoušely, že
to není tak jednoduché, mohly si část trasy samy proběhnout.
Ve velké hale se pak nacházela ostatní stanoviště. Nejlegračněji
vypadaly děti na stanovišti pana Patíka, koordinátora BESIP pro
Zlínský kraj. Ten si totiž pro děti připravil překážkovou trasu s tzv.
opileckými brýlemi. Když si žáci nasadili tyto speciálně upravené brýle, ocitli se v kůži člověka s 2 promile v krvi. Absolvovat
pak krátkou trasu nebylo pro děti vůbec snadné, ovšem ostatní
se chůzí „opilce“ velmi bavili. Dobře připravené stanoviště měli
i ostrožští myslivci. Pan Čech a pan Lopata přinesli krásné lovecké trofeje a ukázky vybavení každého správného myslivce (dalekohledy, vábničky, encyklopedie, nože aj.) Děti byly nadšené.
Další ze stanovišť patřilo policii. Zavítal k nám mluvčí policistů
v Uherském Hradišti pan Mergental a žáky zábavnou formou
poučil o tom, jak se mají chovat nejen na silnici. Z Uherského
Hradiště přijela i děvčata ze zdravotní školy, u jejichž stanoviště si žáci mohli vyzkoušet první pomoc. Mezi další stanoviště
patřily: koloběžkový závod, hod na cíl, trampolína, minigolf, tzv.
minutka a malý orientační závod. Poté, co třídy splnily všechny
úkoly, vyzvedly si sladké odměny, které jim přichystaly jejich školy, a odcházely po příjemně stráveném dopoledni s úsměvem
a dobrou náladou. Chtěli bychom poděkovat všem, jež nám pomohli Den dětí uspořádat, a to Kateřině Pechové, ostrožským
myslivcům a hasičům, pánům Patíkovi, Lundovi a Mergentalovi,
děvčatům ze zdravotní školy a panu Jandovi, že nás před špatným počasím schoval do sportovní haly.
Po obědě jsme v oslavách pokračovali. Odpoledne totiž
patřilo Pastelkovému mumraji, tradiční akci, kterou se DDM Pastelka loučí s uplynulým školním rokem. I letos si členové kroužků
DDM Pastelka připravili pro diváky mnoho krásných vystoupení,
aby nejen svým rodičům a příbuzným ukázali, co všechno se za
ten rok naučili. Své umění představily téměř všechny hudební,
taneční a sportovní kroužky - flétničky, flétny, malí i dospělí kytaristé, hráči na africké bubny, malé i větší orientální tanečnice,
aerobiky, kluci ze Sportíku, Kung – fu, Break dance aj. Překvapením programu bylo Dog dancing v podání Kateřiny Pechové
a jejího pejska Nesquika. Na podiu se vystřídalo přes sto dvacet
vystupujících, takže se bylo opravdu na co dívat. Někteří účinkující vystupovali úplně poprvé, ale i přes velkou trému zvládli vše
tzv. levou zadní. Všem malým i velkým účinkujícím děkujeme za
jejich vystoupení a největší dík patří vedoucím kroužků, kteří se
po celý rok dětem věnovali a nacvičili s nimi tak krásná vystoupení.
Mgr. Iva Maxerová
Laser game
Tentokrát to byla vyloženě klučičí jízda, a tak si mohli porovnat
své síly nejen zkušení nadšenci, ale také úplní začátečníci, kteří
se jim však svými výkony lehce vyrovnali. Nejlepší výkon podal
David Obal, který svou přesností a rychlostí zvládl skvěle nástrahy arény a vybojoval tak opět prvenství. DDM Pastelka již chystá
„Podzimní masakr“, ve kterém své síly mohou změřit všechny
děti od 8 let i dospělí.
Mgr. Lucie Pokorná
aneb Hustá odměna za vysvědčení
Poslední školní den si opět snipeři z Uherského Ostrohu vyjeli do speciální sci-fi arény do Zlína. Odměna za vysvědčení se
tedy konala v jejich stylu a zbraně nenechali ani chvíli v klidu.�
16
www.uhostroh.cz
OSTROŽSKÉ LISTY
Vyvrcholení úspěšného roku s AEROBIKEM
Tolik očekávané finále v aerobiku skupin bylo pro DDM Pastelka milým překvapením. Dívky, které celý rok pilně trénovaly
a pilovaly své choreografie, se konečně dočkaly uznání. Dne 19.
5. 2013 proběhly poslední závody v Otrokovicích, ve kterých šlo
o vše. V kategorii Baby, ve svém TOPU, holčičky vybojovaly dokonce zlaté medaile a mohly se tak pyšnit nemalými ovacemi.
Skladba Karlík a továrna na čokoládu se líbila nejen porotcům,
ale svou nápaditostí a hravostí nadchla snad celou halu. V kategorii Kids nás skvěle reprezentovaly holky, které se svou lehce
morbidní choreografií Addamsova rodina vybojovaly, ve svém
TOPU, stříbrné medaile. Pochvaly od poroty padaly především
za originalitu a techniku, kterou zvládly na výbornou. Kouzlo
Benátek, tedy choreografie nejstarších dívek, které byly horkými favoritkami, opět nezklamalo. Bronzové medaile v nejvyšším
TOPU jsou velkým zadostiučiněním za jejich celoroční práci
a odhodlání. Z Otrokovic jsme tedy cestovaly ověšeni medailemi
s pocitem velkého vítězství, ve které jsme ani nedoufaly. DDM
Pastelka se velmi těší na další rok, který pro nás bude opět velkou zkouškou, jíž se však vůbec nebojíme a s radostí se jí zhos-
tíme. Doufáme také, že se naše velká parta rozroste a budeme
se tak moci hromadně těšit z dalších úspěchů.
Mgr. Lucie Pokorná
Ostroh zaplavily čtyři stovky
orientálních tanečnic
slétly na orientálních křídlech nejlepší soutěžní skupiny tohoto
roku. Celkem byla zapojena do soutěže více než stovka kolektivů a do ostrožského finále jich postoupilo 51. Soutěžní maratón
začal již od půl deváté ráno, kdy se začaly sjíždět první účastnice. Do 12 hodin probíhala prezentace, přípravy a zkoušky. Půl
hodiny po poledni, přesně dle plánovaného programu, proběhlo slavnostní zahájení za účasti místostarostky Jiřiny Galuškové. Ženská porota pracovala pod vedením paní Zafirah z Brna.
Dalšími porotkyněmi byly: Lucie Hodonská z Břeclavi, Martina
Gaťáková z hradišťského Rokasa a Silvia Borovská /uměleckým
jménem Jazíra/, která si jako Miss Orient 2009 na závěr přichystala krásné profesionální vystoupení.
Nejvíce vavřínů si odvezlo Taneční centrum Layla Kunovice,
získaly dvě první a jedno třetí místo. Naše domácí skupina Sinar
výborně zabojovala a získala v silné konkurenci jedenácti skupin
krásné páté místo.
Národní přehlídku Světlo orientu 2013 připravil DDM Pastelka, letos pod záštitou Města Uherského Ostrohu. Velkým překvapením pro všechny byl jedinečný výkon moderátora Martina
Rezka.
Velký dík patří sponzorům přehlídky, firmě Prodej stromků
a pekárně Ospek.
Radek Nožička
Sobota 1. června začala velmi chladným a deštivým počasím.
Nic to ale neubralo na atmosféře a nasazení soutěžících na národním kole Světla orientu. Ze čtyř moravských krajů se k nám
Dětské rybářské závody
V sobotu 29. června na rameni Černovo pořádal Moravský
rybářský svaz, MO Uherský Ostroh, ve spolupráci s DDM
Pastelka tradiční dětské rybářské závody. Závod byl určen
pro všechny malé nadšence do rybaření, kterých se sice kvůli řádícím neštovicím sešlo méně než v loňském roce, ale i tak
byla účast hojná. Počasí závodům přálo, sluníčko svítilo ze
všech sil, a tak malým rybářům nevadilo ani to, že začátek
závodů byl už v 6 hod. ráno. Soutěžilo se v několika kategoriích, a ti nejlepší lovci byli odměněni krásnými cenami, např.
publikacemi o rybaření, rybářskými potřebami (navijáky, udice, parůžky aj.), plyšovými hračkami, sladkostmi, a dokonce
i třemi živými kapry. Poděkování patří všem sponzorům, již
ceny do soutěže věnovali.
17
OSTROŽSKÉ LISTY
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pohádkové putování – 22. ročník
Srdečné díky všem, kteří pomohli se zajištěním a samotnou realizací akce pro děti
k jejich svátku. I přes zpočátku nepříjemné
počasí se akce zdařila a za pohádkovými
bytostmi přišlo 220 dětí se svým dospěláckým doprovodem. K dobré náladě přispěla country hudba v podání skupiny
Vjetr z hor. Atrakce a občerstvení dětem
zpříjemnily čekání na pohádkové putování lesem. Dříve než pohádkové bytosti
pozvaly děti do lesa, zasadily již třetí lípu
před areálem myslivny. Před třemi roky se
dohodly, že každým rokem zasadí strom,
aby i v budoucnu měly kde strašit. A koho
mohly děti v lese potkat? Včelky, indiánky,
čerty s anděly, letos k nám přivítal i Rumcajs s celou svojí rodinou, Vodník, Honza s mámou, loupežníci, král a královna,
šašek a princezna, upír, šermíři, krteček,
hodná ježibaba. Letošní novinkou byl fakír
s opravdovým hadem.
Celou akci na video zachytil p. Libor Trn,
foto pak bylo v režii p. Marka Příleského.
Paní lesa, ředitelka KMŠ Uh.Ostroh
18
tou jí děkujeme.
Za dětmi přijel kašpárek Kulička, který
vyprávěl příběh nejen pro děti ze školky,
ale také pro děti ze školy. Příběh se velmi
líbil, byl veselý a poučný nejen pro malé
diváky, ale i pro velké. Příběh nám popovídal ve sportovní hale Sokolovna.
Sponzory 22. ročníku Pohádkového lesa
najdete na [email protected]
Ještě nebyly vstřebány zážitky z velké akce
pro děti k jejich svátku Pohádkový les a již
na ně čekalo příjemné překvapení v podobě našich velkých kamarádů- hasičů. S nimi jsme mohli prožít zajímavé dopoledne.
Najednou narušil klid školní ulice houkání
sirény „hoří“, nikde však nehořelo. Kamarádi
hasiči nám přišli popovídat, jak se správně
chovat při požáru a jak se rychle evakuovat ze školky. Jejich povídání bylo velmi
zajímavé a poučné. Půjčili nám hasičskou
helmu, oblek i vestu, kterou jsme si mohli
vyzkoušet. Na zahradě na nás čekalo hasičské auto, které jsme si prohlédli, vyzkoušeli, jak se v něm sedí, a dokonce jsme stříkali s hasičskou stříkačkou. Den se vydařil
a všichni byli šťastní, že nikde nehořelo.
pí uč. Marie Vozábalová
Tak jako každý rok i letos jsme se těšili na
akci pořádanou ke Dni dětí na zahrádce
u Fryčků. Počasí nám moc nepřálo, akce
byla zrušena, a proto se zábavní odpoledne uskutečnilo u nás na zahradě. Děti si
vyzkoušely své dovednosti na průlezkách,
koloběžkách a srážedlech. Na závěr se objevila, nikdo neví odkud šikovná, čiperná
čarodějnice, která přinesla dětem balíčky
s cukrovinkami a velké koláče. Touto ces-
Pro knížku do knihovny – naposledy se
ve středu 5. 6. 2013 vydaly děti z Broučků
do knihovny. Pí Hrdinková pro nás připravila povídání o prázdninách, o cestování
i jak máme dbát o svou bezpečnost. Patří
jí velké poděkování za čas, který nám během roku věnovala, a doufáme, že se s ní
budeme setkávat i v příštím roce.
Naši kamarádi v domovince - ve čtvrtek 6. 6. a v úterý 11. 6. 2013 jsme přijali
www.uhostroh.cz
pozvání od babiček – Lidušky a Alenky
z Domovinky, abychom s nimi oslavili jejich narozeniny. Při oslavě nechyběl tanec,
písně a přání od dětí a obraz (vytváří děti
z našich vzácných pokladů), který je jenom pro ně. Těší nás, že se projekt ujal a že
babičky a dědečkové mají o nás zájem a
vznikají tak mezi nimi velmi pěkné vztahy.
pí uč. Ivana Veselá
Ve čtvrtek dne 20. června se v zahradě KMŠ
uskutečnila Letní slavnost. Děti byly symbolicky předávány p. řediteli ZŠ Mgr. Petru
Bělohradovi, který děti pasoval na řádné
školáky a pí učitelkám, které budou děti
učit – Mgr. Heleně Dobešové a Mgr. Ludmile Kašpárkové (z naší KMŠ odchází letos
29 dětí). Slavnost zahájila pí ředitelka písněmi a tancem, avšak samotné představení školáků uváděl p. Šulaj. Po pasování
školáků se předvedly ostrožské gymnastky, kterým jsme záviděli jejich pružnost.
Dále vystoupily děti z aerobiku, které
předvedly dokonalou souhru a nechyběly
ani děti z MŠ se svými countryovými tanci.
Program slavnosti zpestřilo mimořádné divadlo s pohádkou O Koblížkovi, ve kterém
se herci stali sami rodiče dětí. Všechny přítomné především nadchlo šermířské diva-
delní vystoupení skupiny Memento mori.
Během programu se
mohli přítomní osvěžit limonádou, pochutnat si na cukrové
vatě, zmrzlině, popcornu či osvěžující
ledové tříšti. Zlatým
hřebem odpoledne
bylo slavnostní otevření nových zrekonstruovaných prostor
v MŠ za přítomnosti
starostky Hany Příleské, místostarostky Jiřiny Galuškové a místostarosty Ivana Klaudy.
V těchto prostorech se pro děti vystavěla
nová tělocvična a zrekonstruoval se bývalý byt MŠ. Po ukončení programu si děti
mohly opéct špekáčky u ohniště a posedět s rodiči a kamarády. Závěrem bychom
chtěli znovu poděkovat p. Polehňovi, díky
kterému vyrostl na zahradě MŠ velký stan
; p.Jurčekovi, který se staral o ozvučení
a zajistil šermířské vystoupení; p. Ludvíkovi, který se postaral o příjemné občerstvení; p. Trnovi a p. Příleskému, kteří vše
dokumentovali (video, foto) a také všem
zaměstnancům naší KMŠ.
pí uč. Nikol Santlerová
Fotky z akcí Pohádkový les, Hasiči v KMŠ,
Letní slavnost si můžete prohlédnout díky
p.Markovi Příleskému na http://puzzlo.rajce.net./KMS-2013-Pohadkovy-les, (KMS-Uh.Ostroh-slavnost-pasovani ,hasici).
Dětem i všem dospělákům přejeme pěkné, sluníčkové, hlavně pohodové prázdniny a těšíme se na další spolupráci ve šk.
roce 2013-14.
Zdeňka Baladová, ředitelka KMŠ
19
OSTROŽSKÉ LISTY
Ha
,
aló, hlásí s
h
,
e
ló
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Country zahrada
Country zahrada se tentokrát z důvodu
oprav MŠ uskutečnila koncem května. Sluníčko nám sice nesvítilo, ale ani nepršelo.
Předškoláci nám zatancovali svůj rozlučkový country taneček a gymnastiky se nám
představily se svým akrobatickým vystoupením.
Naši velcí předškoláci byli pasováni na
školáky a předvedli se nám se svými krásnými aktovkami. K tanci a poslechu nám
hrála skupina Vjetr z hor a na koních od
pana Antonína Konečného z Veselí nad
Moravou děti jezdily po zahradě a před
školkou se vozily na voze taženými koňmi.
Zpívali jsme, tancovali jsme, opékali dobré
špekáčky, jedli jsme výborné pečivo darované pekárnou Ospek a také moc dobré
výrobky našich maminek a babiček. Pití
nám zajistil bar Terryho Foxe. Všichni jsme
se rozloučili se starou školkou a už se moc
těšíme na nový kabát naší školky.
OSTROŽÁNEK
ODPOLEDNE S HASIČI
Letošní školní rok byl pro nás velmi náročný. Spousta vystoupení, nacvičování, zpívání a tancování. Mohu za sebe i za děti vyjádřit dobrý
pocit z dobře vykonané práce. Děti se vrhly do našeho Ostrožánku
velmi zodpovědně a chci jejich píli tady před všemi občany našeho
města pochválit, ocenit a především dětem poděkovat. Co bychom
ale zmohli bez podpory našich maminek a tatínků? Děkuji tímto ze
srdce všem rodičům, kteří zodpovědně přistupovali k náročné práci
svých dětí, podporovali je, starali se o kroječky a obětovali svůj volný
čas a víkendy na různá vystoupení a reprezentaci našeho Ostrožánku. Také chci poděkovat paní učitelce Lucince Veselé, paní učitelce
Milušce Vosáhlové, všem paním učitelkám naší školky za pomoc
a podporu v našem snažení. V neposlední řadě děkuji paní ředitelce
Mgr. Světle Mitáčkové za bezmeznou lásku, kterou nám projevuje
ve všech našich činnostech a tím nám dává obrovské zázemí a prostor.
Nashledanou po prázdninách!
Vaše paní učitelka Bohdana
10. června k nám zavítali hasiči a předvedli nám svoje auto
a hasičské potřeby. Děti si vyzkoušely hasičské helmy a co
dokáže síla vody. Děkujeme ostrožským hasičům za parádní a poučné dopoledne.
Výlet Zoo Hodonín
V měsíci květnu jsme se s dětmi vydali na dobrodružný výlet za
zvířátky do zoologické zahrady v Hodoníně.
V zahradě děti mohly spatřit téměř šest set zvířat. V pavilonech se
děti seznámily s různými druhy ptactva, primátů, prohlédly si také
terária s plazy nebo akvária se žraloky. Ve výbězích si mohly prohlédnout například lvy, zebry, klokany, velbloudy a jiná exotická
i domácí zvířata.
Snad nejvíce děti nadchla návštěva tzv. kontaktních dvorků s domácími zvířátky. Zde měly děti možnost nakrmit zvířátka pamlsky,
které jsme obdrželi při vstupu do areálu zoologické zahrady. Ti
odvážnější krmili zpravidla malá kůzlátka. Méně odvážné děti své
kamarády alespoň povzbuzovaly a dohlížely, aby byly pamlsky zvířátkům spravedlivě rozděleny. Na konci naší výletnické trasy si děti
koupily drobný suvenýr jako upomínku na návštěvu zoologické
zahrady v Hodoníně.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům a prarodičům,
20
kteří se tohoto výletu zúčastnili a rozhodli se svůj volný čas strávit
společně s námi. Pomohli nám tak zajistit větší bezpečnost dětí
a v neposlední řadě svou účastí jistě potěšili i naše malé výletníky.
Tak jako každý správný výlet i tento děti náležitě unavil a doufáme,
že si s sebou do školičky přivezly plno zážitků a pěkných vzpomínek.
Bc. Adéla Srncová
www.uhostroh.cz
NAŠI MALÍ SPORTOVCI
V úterý 4. června se 6 malých sportovců z naší mateřské školy
vydalo s paní učitelkami nás reprezentovat na 19. uherskohradišťské sportovní hry dětí mateřských škol.
Na tento den se děti moc těšily a s nadšením trénovaly jednotlivé
disciplíny jak při pobytu venku v MŠ, tak ve spolupráci se svými
rodiči.
I přes nepřízeň počasí to byl pro děti obrovský zážitek, neboť měly
možnost závodit na skutečném stadionu. Překvapením byl pro
všechny zahajovací ceremoniál se zapálením olympijského ohně,
vztyčením vlajky a vzletem hejna závodních holubů.
Děti soupeřily v běhu na 30 m, skoku do dálky z místa a hodu míč-
kem. Velmi úspěšná byla Sára Opravilová, která získala 1. místo
hodem 13,5 m a Eva Štajnochová 3. místo hodem 9,71 m.
Na stadionu ale nebylo poražených, všechny děti byly odměněny
perníkovou medailí. Tak byla naplněna olympijská myšlenka není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Nejkrásnější odměnou pro nás je, že se v naší mateřské škole
mezi dětmi rýsují sportovní talenty.
Svatava Blahová
NA NÁVŠTĚVĚ
V UMĚLECKÉ ŠKOLE
Dne 27. 5. 2013 jsme s předškolními dětmi jeli do ZUŠ ve Veselí
nad Moravou. Jako každoročně měli vyučující z této umělecké
školy připravený pro děti z místních a okolních MŠ Den otevřených dveří. Prostřednictvím hezkého připraveného programu
byly děti seznámeny s obory, které se na této škole vyučují a do
kterých se mohou v příštím školním roce přihlásit. Vyučují se zde
celkem 4 obory: taneční, výtvarný, hudební a dramatický. Nejprve
jsme zavítali do tanečního sálu, kde jsme zhlédli různá taneční vy-
stoupení, které pro nás vyučující spolu s dětmi připravili. Děti byly
nadšené, protože byly do vystoupení též zapojené. Potom jsme
se v hudebním sále zaposlouchali do tónů hudebních nástrojů,
na které se zde děti učí hrát. Ve výtvarné místnosti si děti mohly
nakreslit svůj vlastní obrázek a také si prohlédnout výtvarná díla,
která jsou vystavena na všech chodbách a zdobí celou budovu.
Nakonec jsme byli pozváni do divadelního sálu, kde jsme zhlédli
připravenou pohádku „místních herců“. Dětem se toto pondělní
dopoledne velmi líbilo, spokojeni jsme se vlakem vrátili zpátky do
naší MŠ. Všechny děti, které se touží umělecky rozvíjet v některém
z těchto čtyřech oborů, jsou na této ZUŠ vítány.
Mgr. Miluše Vosáhlová
NAŠE KULTURNÍ VYŽITÍ
Během doby, co jsme se neviděli, se v naší mateřské školičce odehrála spousta zajímavostí. Mezi ty nejkrásnější patřily
pohádky. 29. května naší barevnou školičku navštívilo divadlo Rolnička se svou ekologickou pohádkou s krtečkem.
Že se nám moc líbila, to si jistě každý z vás domyslí. No
a krátce na to, v pondělí 3. června, jsme se v tom nejdeštivějším počasí vydali do města na sokolovnu, kde nás čekalo další překvapení. V sále bylo postavené pódium a na
něm taková prapodivná komediantská maringotka. A nás
přemohla nepředstavitelná zvědavost, co se bude dít. Nádherné loutky, krásná pohádka O kuličce, akrobatické kousky a navíc spousta hudby a písniček….. Co víc si můžeme
přát? S krásným pocitem radosti jsme se po skončení opět
vrhli do vůně deště a pospíchali do školky, kde nás čekal
zasloužený oběd, který nám připravily paní Eva Horňáková,
Hana Galušková a Marie Hrušková.
Vaše paní učitelka Bohdana
21
OSTROŽSKÉ LISTY
Kultura
v Uherském Ostrohu
Jaké byly Bylinkové dny aneb Pohlazení na duši
Na tomto místě jsem chtěla psát shrnující článek o letošním
festivalu Bylinkové dny, ale během dní následujících po festivalu nám přišlo tolik krásných postřehů od účastníků festivalu, že
je zbytečné, abych k tomu něco dodávala. Snad jen vyjádření
radosti, že návštěvnost festivalu má stále stoupající tendenci,
že vás letos během oněch 5 dnů přišlo na zámek 2.700 a že
jsme vám za vaši podporu nesmírně vděční.
Andrea Helmichová,
vedoucí odboru kultury
Vaše postřehy:
Začátkem června proběhl na ostrožském zámku festival
Bylinkové dny aneb Cesta za poznáním. Byly to dny naplněné přednáškami, semináři, alternativní kulturou a medicínou,
večerními kulturními programy, úžasnými koncerty, divadlem,
výstavami, projekcí, s otevřením zámeckého podzemí, atd. Setkávali se zde lidé s nadšením, touhou dozvědět se něco nového, poznávat, učit se, pochopit, odreagovat, odpočinout si od
každodenního shonu, stresů, relaxovat. Myslím, že se toto vše
organizátorům podařilo. Lidé odcházeli plni dojmů a zážitků,
pozitivně naladěni. Chtěli bychom proto poděkovat především
vedoucí odboru kultury paní Helmichové, dále p. Nožičkovi, pí
Koukolské a pí Gabrhelové, nebylo to pro ně lehké období, ale
zvládli to skvěle, úspěšně.
Poděkování patří i představitelům našeho města, kteří mnohdy pracují nad rámec svých povinností, často v osobním volnu,
na úkor jejich rodin a s jejichž přičiněním se takové akce mohou v našem městě konat (A že jich není málo!) Děkujeme
a přejeme vám všem tam na ostrožském zámku ještě hodně
takových úspěšných akcí! Příští rok nashledanou!
Eva Žufanová, Uherský Ostroh
l jsem požádán, abych několika řádky popsal svůj dojem
z letošních „ bylinkovek“.
Na akci podobného zaměření jsem byl poprvé. V očích
všech církví a náboženských
spolků pohan, na co si nesáhnu, tomu nevěřím, prostě
„otravnej šťoura“. Musím však
přiznat, že jsem byl veskrze
mile překvapen (etikoterapie,
astrologie), šokován, nahlodán
(konstelace), a dokonce i nadšen (bubenický koncert a především seminář). Když k tomu připočtu koncert cimbálovky atd.
a příjemnou společnost party „ čarodějnic“, která mě mezi
sebe přijala jako vlastního, tak myslím, že bych chybu na této
dovolené hledal jen velmi těžko. Už se těším na příští ročník
PS: To, co jste provedli s vaším zámkem, je přinejmenším
inspirující.
Josef Zach, Varnsdorf
22
Bylinkové dny? Jedním slovem KRÁSA. Děkuji za úžasný
program, který pohladil na duši
a zahřál u srdíčka. Ať už léčivé
obrazy pana Hajného, skvělé
autorské čtení Žitkovských bohyní se spisovatelkou Kateřinou
Tučkovou nebo Léčivé divadlo
Gabriely Filippi - vše v harmonii
a ve společnosti skvělých lidiček. Děkuji, děkuji…
Lenka Haláčová, Uherský
Ostroh
Když se řeknou „Bylinkové dny“, jako první se mi vybaví alternativní způsob léčení a cesta k uzdravení a harmonii. Kdo
z nás by si nepřál mít život plný klidu, radosti a lásky? Myslím,
že právě festival Bylinkové dny je jednou z mnoha možností,
jak toho dosáhnout a splnit si tak sen mnohých z nás. Lidem
se zde nabízí možnost široké škály přednášek a seminářů,
které je mohou nasměrovat na cestu světla, ale zároveň jim
umožnit nahlédnout za hranice všedních dnů. Já osobně jsem
festival navštívila po několikáté a jsem vděčná, že zde vždy naleznu něco, co mě posune zase o kousek dál. Zároveň ve mně
odkryje spoustu věcí, které jsou přirozenou součástí každého
z nás. Jen jsme si vůči nim vytvořili ze strachu určité bloky, které
nám brání tyto věci rozvíjet, což je velká škoda. Potom by mnozí
z nás zjistili, kolik úžasných schopností člověk má a v čem spočívá skutečné bohatství. Věřím, že příští rok zde potkám nové
tváře, které se též přidají k hledání svého skutečného JÁ, PROTOŽE BÝT SÁM SEBOU JE NEJVĚTŠÍ SVOBODA, KTEROU
MŮŽEME ZÍSKAT. S Božím požehnáním a láskou pro všechny,
které jsem alespoň trochu oslovila, aby s hledáním začali.
Jarmila Janatová, Uherský Ostroh.
Děkuji všem organizátorům za úžasné dny, na které se těším
celý rok.
Je to pro mně, pro přítele, moje dcery, sestru,
vnučku a další naše příbuzné velký dar v nádherném prostředí. Jedná se
o dobře organizovanou
akci s moc milými lidmi,
kterým tímto děkujeme.
Letos jsem se zúčastnila
se svou osmiletou vnučkou Eliškou divadelního
představení Gabriely Filippi. Po nádherném představení se mě Eliška zeptala, proč lidi
tak moc tleskají. Vysvětlila jsem jí (a zároveň jsem se z toho
radovala), že tím diváci oceňují velmi vysokou úroveň tohoto
představení. V průběhu přestávky jsme si při procházce zámkem popovídali s dušemi, které za námi přišly. Závěrem bych
ráda poděkovala všem lektorům, zvláště Evě Marvánové.
Na všechny se moc těší a s láskou vzpomíná
Marie Matyášová, Veselí nad Moravou.
www.uhostroh.cz
Rozhovor se sběratelkou Monikou Chmelařovou
list. Ty od návrháře už dostanu i s rodným listem, těm ostatním
jej spolu s dcerou vystavíme samy. Miminka pečlivě změříme,
zvážíme a vše zaznamenáme.
24. 8. – 30. 9. 2013
Největší výstava sběratelských panenek v České republice
Tato ohromná, stále se rozšiřující sbírka, má své prvopočátky již před 18 lety, když maminka sběratelky Moniky Chmelařové věnovala své vnučce první panenku s
porcelánovou hlavičkou.
Od té doby se sbírka vyšplhala k počtu
850 panenek, 150 plyšových medvídků, originály i repliky starožitných kočárků a mnoho doplňků, které s panenkami souvisí.
Celá sbírka je doplněna ručními pracemi:
šitými šaty a doplňky, háčkováním, pletením a výšivkami.
Monika Chmelařová pochází z Veselí nad
Moravou a v současnosti žije v Polešovicích, kde jsme ji také navštívili.
V letošním roce jste poprvé vystavovala
celou svou sbírku v kulturním domě v Nedakonicích. Jaké máte s touto výstavou
zkušenosti? Jak dlouho se výstava konala
a kolik ji přišlo zhlédnout návštěvníků?
Je pravda, že přípravy byly trošku náročnější, ale výstava sklidila neočekávaný
úspěch. Bylo to něco ohromujícího. Měla
jsem moc velkou radost ze spokojenosti všech návštěvníků. Jen byla škoda, že
výstava trvala pouze 3 dny a nemohlo ji
vidět víc lidí. I tak se tam však prostřídalo úctyhodných 2500
návštěvníků, někteří přišli i dvakrát a přivedli další své známé.
Lidé se přijeli podívat snad ze všech koutů republiky. Bylo to
nepopsatelné. Mám na ni překrásné vzpomínky a spoustu poděkování a gratulací v knize přání.
Vím, že panenka Gabriela je přímo udělaná podle vaší vnučky. Kolik času jste její výrobě věnovala a máte k ní nějakou
zvláštní vzpomínku? Četla jsem, že jste s ní slavila úspěch i na
mezinárodní výstavě v Německu?
Ano, Gabriela vyhrála první místo ve své kategorii i absolutního vítěze v soutěži v Sonnenbergu - Teddy und puppenfest. Vítězství bylo o to překvapivější, že ač amatér, tak jsem
vyhrála mezi profesionály. Vnučkou Alžbětkou jsem se opravdu nechala inspirovat. Vždy bylo mým snem vytvořit panenku
v životní velikosti. Ale není to její přesná kopie. Strukturu mají
sice stejnou, avšak liší se v detailech v obličeji i vláscích. Pro
návštěvníky výstavy v Uherském Ostrohu mám připraveno jedno speciální překvapení, a to úplně novou panenku, která je
stejně jako Gabriela také v životní velikosti, jen nebude mít tolik
vlásků. Ono totiž není žádná legrace vpichovat jeden vlásek za
druhým, zvláště pokud se vám neustále lámou jehly nebo pro
změnu chybí vlásky.
S vašimi panenkami už jste zažila spoustu zajímavých příběhů, jeden se váže i k brněnské porodnici, podělíte se o něj s našimi čtenáři?
Vlastně jsem vyměnila miminko za miminko. Jako poděkování jsem porodnici
darovala panenku Míšu, která vzbudila neskutečný ohlas a svou přirozeností mohla
směle konkurovat ostatním miminkům. Byla
jim tak podobná, že i pan primář si ji spletl
s opravdovým miminkem, o kterém se domníval, že ho někdo odložil do baby boxu.
A na oplátku jsem zase já dostala krásný růžový vozík na ta svá vymazlená miminka.
Děkuji za rozhovor a těším se na setkání
na zámku v Uherském Ostrohu.
Během výstavy v Uherském Ostrohu
bude každou sobotu od 15.00 hodin Monika Chmelařová předvádět postup výroby
nebornované panenky a odpovídat na případné dotazy návštěvníků galerie.
To je ohromný úspěch. Je vidět, že toto téma je pro lidi velmi
atraktivní a já se vůbec nedivím, však i my jsme unešeni nejen
z velikosti vaší sbírky, ale hlavně z pečlivosti, kterou všem panenkám věnujete.
Je pravda, že každá z vašich panenek má své jméno a rodný
list? Pamatujete si je všechny?
Většinu ze svých panenek si pamatuji, ale s určitostí nemůžu
říci jména všech, přece jen jich už není 850, ale 900. Stejně
jako každý člen naší rodiny, tak i moje panenky mají svůj rodný
23
OSTROŽSKÉ LISTY
Město Uherský Ostroh pořádá revivalový koncert
ABBA Rock Show
Neděle 18. srpna v 18.00 hodin
Nádvoří zámku
Okouzlily Vás písničky švédské kapely? Zamilovali jste si muzikál Mama
mia? Přijďte si udělat radost a znovu prožít tuto slavnou éru.
Vstupné: 180 Kč
Předprodej v infocentru v přízámčí: 150 Kč
Předprodej zahájen 15. července 2013
ABBA Rock Show je šestičlenné
seskupení profesionálních zlínských hudebníků, a nadšených
fanoušků skupiny ABBA, které
nabízí 100% živou, špičkově
propracovanou produkci. Díky
své kvalitě již léta úspěšně působí na území celé České a Slovenské republiky i v zahraničí.
SLAVNOSTI PŘEMYSLA OTAKARA II. - TENTOKRÁT NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
Éra Divokého západu je opředena pavučinou legend. Pokud
chcete nahlédnout do doby, kdy muži brali zákon do vlastních
rukou a šerifové museli čelit všeho schopným desperátům, budete mít jedinečnou možnost. Všem milovníkům příběhů Karla
Maye a nejen těm bude patřit předposlední srpnová sobota.
Samozřejmě že nebudou chybět opravdoví hrdinové westernu,
takže se klidně může stát, že vás k souboji vyzve třeba šerif,
kovboj, pistolník nebo také lovec odměn. Vyloučena není ani
návštěva Jesseho Jamese, nejznámějšího zločince a lupiče
své doby, či Buffalo Billa. Pokud nás svou návštěvou poctí také
Lucky Luke, nejrychlejší pistolník Divokého západu, prožijeme
vskutku „divokou“ sobotu. Bojištěm, nebo snad raději dějištěm
této nebývalé akce bude areál Myslivny v Uherském Ostrohu
v sobotu 24. srpna 2013 od 15.00 hod. Odpolední program pro
děti bude nabitý zábavou. Každý správný kovboj musí mít rychlého koně, my jsme ale raději vsadili na poníky. Bez nadsázky
můžeme říct, že coltem byly psány dějiny Divokého západu,
tudíž parádní colt show v podání Ranče Kostelany nesmí chybět. Šerifové z kostelanského ranče přijedou nejen s pekelně
rychlými zbraněmi, ale i se spoustou zábavných her. V programu vystoupí také
pistolníci a pistolnice z obou
mateřských škol.
Divoký
západ
je
neodmyslitelně spjat také
s krásnými ženami a dívkami.
A právě ty můžete obdivovat při
24
přehlídce módy divokého západu a pozor také při ukázce
spodního prádla. Jedinečné dámy
ze Spolku Elegantních Dam vás
zcela odzbrojí. A kdo má opravdovou kuráž, může s námi pokračovat
ještě dál. Od 20.00 hod jen pro Vás
bude hrát divoká banda z Veselí
nad Moravou – skupina Eldorádo.
Divoký západ skrýval mnohá překvapení i my máme pro vás jedno
večerní připraveno v podobě dech
beroucího kankánu. Noví osadníci
si nemohli být jisti ničím, tak doufáme, že vaši cestu na Divoký západ
nezkříží sedm statečných a jejich typické: „Ruce vzhůru!“
LP
www.uhostroh.cz
Knihovna
Informace z knihovny
VZPOMÍNKA NA SETKÁNÍ S KATEŘINOU TUČKOVOU
Setkání s Kateřinou Tučkovou bylo jednou z mnoha přednášek spadajících do letošního festivalu Bylinkové dny. Mladá autorka zaujala posluchače nejen poutavým vyprávěním z tajemného koutu Bílých Karpat, ale také svou vytříbenou češtinou.
Příjemnou kulisou se staly písně v podání zde dobře známého
souboru Tetky. Úspěšný byl také prodej autorčiny knihy Žítkovské bohyně a s tím spojená autogramiáda.
Také pro nastávající období připravujeme další nová setkání
se zajímavými lidmi, ať už cestopisné večery, autorská čtení,
besedy, výstavy, tvořivé aktivity. Věříme, že vedle půjčování knih
si naši čtenáři opět vyberou akci, kterou rádi navštíví.
LH
Připomínáme
prázdninovou půjčovní dobu:
Po, čt: 10:00 - 11:30
12:30 - 18:00
Út: 9:00 - 11:30
12:30 - 15:30
PASOVÁNÍ 2013
Městská knihovna v Uherském Ostrohu je jednou z mnoha
českých knihoven, které hledají různé cesty ke svým čtenářům.
Tradiční aktivitou se stalo pasování žáků prvních tříd do řádu
čtenářů.
Ve středu 26. června jsme na ostrožském zámku přivítali
autorku dětských knih Danielu Krolupperovou, která společně
s Vítem Žádníkem alias svým rytířem pasovala děti na čtenáře.
Děkujeme místní ZUŠ za krásné fanfáry, které doplňují slavnostní atmosféru akce. Úlohu pážat letos pohotově plnila děvčata z páté třídy ZŠ Sára Veselá a Tereza Danajkanyčová. Malí
čtenáři mohou využít nabídku vstupní roční registrace zdarma.
Je krásné sledovat v dětských očích radost z něčeho nového,
vnímat radost z dalších samostatných krůčků… Věříme, že čtenářství jim přispěje nejen ke vzdělávání, ale také k mnoha užitečným návykům běžného života.
Těšíme se na nový školní rok. Již nyní připravujeme akce pro
děti i dospělé. Tak krásná knihovna jako ta ostrožská – na zámku – čeká na další a další čtenáře…
Pro to, aby knihovna dobře plnila svoji funkci, je zapotřebí systematicky doplňovat knihovní fond, což vzhledem ke změnám
v DPH a narůstajícím cenám knih není snadné. Je tolik čtenářských okruhů, dotazů, zda máme tu nebo onu knihu. Ještě
náročnější je doplňování odborné literatury. Také o časopisy
je stále zájem. Vše záleží na finančních možnostech knihovny.
Děkujeme zřizovateli knihovny za vstřícnost a zájem o tuto službu občanům, přesto si my knihovníci občas povzdechneme:
„Kéž by se našel nějaký hodný sponzor…“ A k velké radosti se
- zcela nečekaně – dostalo ostrožské knihovně krásného daru
od pana Štěpána Húska, který daroval na nákup knih do městské knihovny 10.000 Kč. Velmi upřímně děkujeme!
Lenka Hrdinková
25
OSTROŽSKÉ LISTY
www.uhostroh.cz
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GALUŠKOVO SLOVÁCKO
Zdeněk Galuška
1913-2013
„…dále sa upozorňuje na prodej knižečky „Galuškovo Slovácko“ vydané
na náklady stejně menovaného občanského sdružéní u příležitosti 100.
výročí narozéní jeho patróna, kerú
dostanete kúpit na níže uvedeném
kontaktě a aj u zámku v tom informačním centru, či jak sa temu říká.
A gdo chce v zámeckéj věži vidět aj
výstavu věnovanú Zdeňku Galuškovi,
tož sebú mosí hodit do 15. září, ináč
uvidí veliký prd. – A nehleďte ně do
huby, oslé!“
Letošní 11. ročník „Galuškova Slovácka“ byl téměř tři hodiny před zahájením vlastního programu
pěkně mokrý, i když po dobu představení se počasí tvářilo velmi přívětivě. Koho odradily dvě předcházející přeháňky, ten zůstal doma. Těm statečným našim věrným divákům děkujeme za jejich
přízeň a víru, že se vše v dobré obrátí. To by nesměl být patronem našeho sdružení celoživotní optimista Zdeněk Galuška, letošní jubilant. Snad jsme jeho památku společně uctili důstojně.
A kromě diváků se sluší poděkovat také všem, kdo se na téměř tříhodinovém programu podíleli:
horňácké cimbálové muzice Petra Galečky, FS Lipovjan, ženskému pěveckému sboru Vlčnovské
búdové umělkyně, FS Vlčnovjan s cimbálovou muzikou Čardáš, mužskému pěveckému sboru Krasavci, Vladanu Nejezchlebovi, ženskému pěveckému sboru Tetky, FS Ostrožan II a členům občanského sdružení Galuškovo Slovácko, dívčímu sborku Oskoruše s Jožkou Dobřeckým, Spolku
Ostrožanů a Dětskému souboru.
Celou akci, která je každým rokem pořádána ve vlastní režii sdružení, by nebylo možno uskutečnit také bez našich sponzorů Nadace Synot, Vodohospodářských staveb JAVORNÍK – CZ, s. r. o.,
CGM Morava, s. r. o., Města Uherský Ostroh, YARO UH, s. r. o. a Řeznictví uzenářství Stanislav Katzer. Ještě jednou díky! Také za vždy dobré služby spojené s ozvučením akce TONSTUDIU Jaromír
Rajchman.
Zvlášť velké poděkování posíláme panu Zdeňku Hudečkovi, malíři a grafikovi za jeho dar našemu
sdružení – obraz Zdeňka Galušky, který diváci mohli vidět přímo na zámeckém nádvoří, nyní je součástí výstavy věnované Zdeňku Galuškovi, umístěné ve výstavních prostorách zámecké věže.
27
OSTROŽSKÉ LISTY
Z DENÍČKU
1. ledna 1923
život se rozbil a rozdělil na velikou a rušnou práci a takto ztrávila čas tak, že jsem
Milená Aničko, utíká ten čas jako voda
nikdy neměla už té volné chvilky. Práce
při všech starostech i radostech s Tebou,
a práce, vyčerpání sil až do umdlení, to
můj andílku. Teď už je z tebe mudrc.
byl úděl našeho mladého manželství.
O všem víš – nic Ti neujde a snažíš se
Ten nový dům postavený na dluh byl
napodobiti řeči, ale jde to ještě pomalu.
žralokem našich malých výnosů a úroky
Šlapeš si na jazyk místo č říkáš c. „Kacz 56.000 Kč byly vysoké a k tomu jsme
sa“, já hacná (sedí) a jiné směšné jména.
měl závazek, že zaplatíme ročně 5.000
Kabátu „kabalín“ klobouku „koma“ šátku
na jistinu.
„šáší“, místo moja „boja“ „balinká“ malinŘekli jsme si buďto – anebo – zvítězíká. Avšak úsměv a čtveráctví hraje Ti stále
me nebo padneme.
na tvářích a jsi nám sluníčkem, jenž zjasní
Přitom jsme museli budovat stroje,
všechny ty dny chmurné. Máme Tě všichkteré jsme žádné neměli a peněz na ně
ni jako oko v hlavě, Ty jsi pánem domu.
také ne. A nikdo nám nemohl pomoct,
Jaký bude letošní rok, co nového nám
obojí rodiče byli chudí a stěží si vydělali
donese, na to se tážeme s Tvým tatínkem,
na běžné výlohy.
hledíc na Tebe, abys Ty se měla jednou
Tatínek Tvůj – veliký odborník v řemeslepší než my o to usilujeme.
le a znalý strojů, dříč a naprostý abstinent
Oplatíš kdy naši lásku láskou? Drahá
s velikým nadáním, měl v sobě skrytý dar
Aničko, rosteš jak z vody a co den pozoruod Boha – vynalézavost. Jeho hlava neuješ více ten svět. Vracím se ještě k minuléstále pracovala.
mu roku. Navštívil nás strýček Jan z Ameriky a dovezl Ti pěknou velkou panenku, Autorka Deníčku Anna Sádlíková, roz. SkalKaždý nástroj na opracování musel
Měla pěkné hanácké šaty. Ale měla jsi ji ková (1894 – 1982)
být výkonný a přesný – pak přestoupil na
právě 3 dny a už jsi ji pochovala. Zde máš
na ukázku obrázek, jak jsme byli na louce. Napřed nás fotogra- pořízení nových strojů. Podstavce dřevěné udělal sám a mechanizační zařízení si nechal u strojníků udělat, ale stroje si
foval strýček a pak tatínek.
pak dostavěl sám. Tak se začala naše dílna zaplňovat novými
pomocník – stroji.
Únor 1955
A už to šlo lépe. Přibyli i učni a dělníci a práce pro velikou
Aničko, zpětné řádky jsem ti opsala od stránky 4 až do 19
– cté až za 30 let ze zažloutlého sešitu, ve kterém byly ty naho- konkurenční dokonalost přibývalo. Bylo nutno rozšířit podnik.
Postupně – napřed dřevěná strojovna v roce 1928, pak přistadilé záznamy do roku 1923.
Jelikož byly velice malé chvilky při mojí práci sednout k de- věna sušárna a kancelář a pro Tebe pokojík 1929, v roce 1937
níku, načrtala jsem je narychlo do obyčejného sešitu, že je při zděná strojovna, 1941 přestavěn celý náš dům s rovnou střechou – náš pomník, který zde přetrvá věky, pro jeho stavební
volnější chvilce napíšu do památníku.
Ale nedostala jsem se k tomu už nikdy potom, neboť náš důkladnost.
Pokračování příště
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
CO NOVÉHO U HASIČŮ
Na rameni Černovo a Okasovo se konaly tradiční rybářské závody dospělých,
kterých se zúčastnilo 127
startujících. Bylo uloveno
39 kaprů, 1 amur, 1 candát
a 3 úhoři. Největší úlovek byl
kapr o délce 69,5 cm, kterého ulovil p. Miroslav Bezděk
z Uherského Ostrohu.
Velké díky patří všem
sponzorům, kteří věnovali
věcné ceny.
Zápařka Jiří, člen výboru
místní organizace.
I naši hasiči měli napilno. Uspořádali ukázkový den pro obě naše mateřské školky, připravili
akci ke Dni dětí a z okrskové soutěže družstev si přivezli 3. místo
28
www.uhostroh.cz
Pro motoristy
Jedeme na dovolenou!
Itálie
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských
států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného
cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Občanský průkaz je
chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě
v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým
vlastním cestovním dokladem. U řidičů se vyžaduje technický průkaz,
zelená karta a řidičský průkaz. Lze dovést předměty běžné potřeby
v obvyklém množství, cenné předměty by měly být deklarovány na
hranicích. Pro cestující psy, kočky a fretky musí být vystaven evropský
Pet Passport se záznamy o provedení potřebných očkování. Zvířata
musejí být přepravována tak, aby neohrozila řidiče. Rychlostní limity
jsou shodné s našimi. Řidiči vlastnící řidičský průkaz po kratší dobu
než tři roky jsou povinni dodržovat na silnicích mimo obec rychlost
90 km/h, na dálnici 110 km/h.
Pokud řidič překročí tolerovanou hranici alkoholu v krvi 0,05 %, je pokutován ve výši od 280 až 1150 eur. V externím případě může být
odsouzen až na jeden měsíc a řidičský průkaz je mu odebrán na 15
dnů až tři měsíce.
Od řidiče vozidla registrovaného v zahraničí může policie vymáhat
na místě maximálně ¼ výše pokuty. Ten, kdo nepřizná svoji vinu, je
povinen až do vyřešení případu složit depozitum, pokud možno v hotovosti. Pokud tak neučiní, je mu odebrán řidičský průkaz. Jestliže ho
nepředloží, je mu do zaplacení pokuty zadrženo vozidlo. Policie může
zabavit vozidlo i tehdy, pokud není platný řidičský průkaz nebo nejsou
v pořádku dokumenty k vozidlu. Povinností nosit reflexní vestu vždy
již při vystupování z vozidla mimo obec (oprava vozidla, zastavení vozidla u krajnice apod.). Ceník pokud se pohybuje v rozmezí od 36
eur (špatné parkování a malé překročení povolené rychlosti až 148
eur) do 1485 eur za výrazné překročení rychlostního limitu. Na většině
italských dálnic se platí mýtné, přejezdy mostů jsou zdarma. Poplatky
je možné hradit v hotovosti, mezinárodními platebními kartami nebo
kartou VIACARD.
Ceny pohonných hmot:
Bezolovnatý benzin 95 oktanů
1,73 Euro
Nafta
1,61 Euro
LPG
0,74 Euro
Tísňová volání: Záchranná služba: 118, hasiči 115, policie 112 nebo
113, předvolba země: 0039
Maďarsko
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských
států EU bez zvláštního omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Ztrátu dokladů je občan povinen nahlásit u maďarské policie, kde obdrží protokol o ztrátě. Poté
je možné se obrátit na Zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu
do ČR vystaví náhradní cestovní doklad. Řidiči motorových vozidel
potřebují platný český řidičský průkaz a technický průkaz od vozidla.
V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit ověřenou plnou moc majitele k užívání vozidla s ověřeným překladem do
maďarštiny nebo do světového jazyka (nejlépe angličtiny). Je zakázán
dovoz čerstvého masa, masných produktů a mléka. Zakázán je také
dovoz pohonných hmot v kanystrech nad 10 litrů.
Osobní automobily a motocykly smějí jet v obci rychlostí 50 km/h,
mimo obec 90 km/h, na rychlostních silnicích 110 km/h, na dálnicích
130 km/h. V blízkosti železničního přejezdu nesmí překročit rychlost
v obci 30 km/h, mimo obec 40 km/h, přes vlastní přejezd se smí jet
rychlostí maximálně 5 km/h. Při jízdě mimo obec je povinné osvětlení
vozidel i ve dne.
Platí absolutní zákaz používání alkoholických nápojů před i během
jízdy. Pokud je při kontrole zjištěno množství alkoholu v krvi do 0,08%,
je řidič pokutován, při vyšším množství je proti němu zahájeno trestní
stíhání. Vybírání pokut na místě je zásadně v hotovosti. Pokud nemá
motorista potřebný obnos u sebe, může pokutu uhradit do 30 dnů
na poště. V Maďarsku je zvlášť upraveno stání v zónách označených
bílou čarou. Ta umožňuje stání na chodníku, ale pouze v případě, že
hmotnost na nápravu nepřekračuje jednu tunu. Pokud vaše vozidlo
tuto podmínku splňuje, můžete na chodníku parkovat pouze v případě, že vozidlem nezaberete více než polovinu chodníku a navíc musí
zbýt volný pruh o minimální šířce 1,5 metru. V Maďarsku existuje celkem 5 zpoplatněných dálnic. Na těchto dálnicích M1, M3, M5 a M7
se používá jednotná dálniční známka. Desetidenní stojí přibližně 340,-Kč, měsíční 550,-Kč a roční 4900,-Kč.
Ceny pohonných hmot:
Bezolovnatý benzin 95 oktanů
1,40 Euro
Nafta
1,43 Euro
LPG
0,73 Euro
Tísňová volání: Záchranná služba:104, hasiči: 105, policie: 107, předvolba země: 0036
Slovinsko
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských
států EU bez zvláštního omezení, a to pouze na základě platného
cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Potřebná je průkazka
o povinném zdravotním pojištění v ČR (nezbytná zdravotní pomoc je
na základě průkazky poskytována zdarma). Pro spolucestující kočky a psy je třeba zajistit veterinární osvědčení o dobrém zdravotním
stavu (ne starší deseti dnů vzhledem ke vstupu do země) a potvrzení
o očkování proti vzteklině (ne mladší 30 dnů a ne starší šesti měsíců
vzhledem ke dni vstupu do země).
Při sebemenší nehodě s poškozením automobilu je nutno přivolat policii, která vydá „potvrzení o poškození vozidla“, aby mohlo být poškozené vozidlo na zpáteční cestě do ČR propuštěno ze Slovinska. Řidič
je předvolán týž den nebo následující den k přestupkovému soudci,
k zajištění účasti je mu přitom zákonně odebrán pas (proti potvrzení),
případnou pokutu je třeba uhradit na místě. Policie může zabavit automobil až na 24 hodin, pokud překáží dopravě, ohrožuje bezpečnost
provozu nebo pokud řidič odmítá splnit pokyny policistů. Relativní
blízkost jadranského pobřeží svádí k nočním jízdám bez odpočinku,
důsledkem jsou časté nehody našich občanů.
Omezení rychlosti je stejné jako v sousedním Chorvatsku či jako
u nás. Veškerá motorová vozidla musejí mít i ve dne rozsvícena tlumená světla (předpis platí celoročně). Soupravy musejí být vybaveny
dvěma výstražnými trojúhelníky, které se v případě závady staví asi
50 m za soupravu jeden vedle druhého. Je-li vozidlo taženo, musí být
jeden trojúhelník viditelně umístěn vzadu ve vozidle taženém a druhý
v přední části tažného vozidla. Při jízdě je zakázáno používat mobilní
telefon. Maximální povolená hranice alkoholu v krvi je pro řidiče osobních aut 0,05%. Dálniční známky s platností na 1 měsíc stojí 30 Euro,
na 7 dnů stojí 15 Euro a na 1 rok stojí 95 Euro. Pro motocykly roční
známka za 47,5 Euro.
Děti do 12 let a menší než 150 cm musejí používat speciální zádržné
systémy (dětskou autosedačku). Zvlášť přísně se postihuje porušení
rychlosti v obci – při překročení o 10 km/h - 100 Euro, o 20 km/h
- 250 Euro, o 30 km/h 500 Euro. Jízda na červenou stojí 250 Euro .
Za nepoužití bezpečnostního pásu 120 Euro za osobu. Telefonování
během jízdy 120 Euro.
Ceny pohonných hmot:
Bezolovnatý benzin 95 oktanů
1,46 Euro
Nafta
1,34 Euro
LPG
0,75 Euro.
Tísňová volání: Záchranná služba a hasiči: 112, policie: 113, předvolba země: 00386
Přeji všem příjemnou dovolenou a motoristům šťastný návrat z každé
cesty, na kterou se vydáte.
LUNDA Jaroslav
29
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
Lichtenštejnové a naše město
Nejosudnější následky po bitvě na Bílé hoře dopadly na
hlavní země českého státu, Čechy a Moravu. Správa země a potrestání povstalců byly svěřeny mimořádnému místodržícímu
Karlu z Lichtenštejna /na Moravě byl královým místodržícím
kardinál František Ditrichštejn/, původnímu odchovanci jednoty bratrské, který učinil závratnou kariéru jako katolík. Stavovští předáci odboje, pokud se nespasili útěkem za hranice, byli
pozatýkáni a postaveni před výjimečný soud. Všichni byli zbaveni statků, někteří uvězněni a 27 /z toho 3 páni, 7 rytířů, 17
měšťanů/ jich v ranních hodinách 21. června 1621 skončilo na
popravišti Staroměstského náměstí rukou kata Jana Mydláře.
Tehdejší majitel rozsáhlého ostrožského panství,
Jan Bernart z Kunovic, jenž se s velkým odhodláním přidal k odboji, byl již v té době v cizině. Jeho
jméno se ocitlo na seznamu šestnácti uprchlých
rebelů, kteří byli 2. září 1622 odsouzeni ke ztrátě
cti, hrdla a statků. Císař Ferdinand II. Janu Bernartovi jmění konfiskoval a už v říjnu 1622 jedno z největších a nejvýnosnějších panství v zemi
daroval /za cenu 600 000 zlatých/ zasloužilému
habsburskému služebníku knížeti Gundakerovi
z Lichtenštejna /bratru výše zmíněného Karla/.
Převod byl formálně vyřešen dodatečně smlouvou z 25. června 1625. Lichtenštejnové zůstali
pány na Ostrohu více jak tři sta let. Tolik na začátek jen stručně
k otázce, jak Lichtenštejnové k ostrožskému panství přišli.
Pro ostrožské panství a jeho minulost má jistě velký význam
vzorně vedený, ale našimi historiky doposud neprozkoumaný
Lichtenštejnský knížecí archiv ve Vídni. Naše kroniky se o jednotlivých knížatech a událostech odehrávajících se za jejich panování téměř nezmiňují. Výjimku tvoří pouze jeden z nich – kníže
Jan II. /Maria František Placidus/ z Lichtenštejna /nar. 5. 10.
1840 Lednice na Moravě, zemř. 11. 2. 1929 Valtice/, z Mikulova,
suverénní a vládnoucí kníže, opavský a krnovský vévoda, hrabě
z Rietbergu, rytíř řádu zlatého rouna a velkokřižník řádu svatého
Štěpána, čestný bailli suverénního řádu johanitů, dědičný člen
panské sněmovny říšské rady, jemuž kronikář věnoval hned několik stránek. A jistě plným právem.
První zmínka se vztahuje k oslavě sedmdesátiletého panování tohoto knížete. Významné jubileum oslavilo úřednictvo
zdejšího velkostatku 12. listopadu 1928. Téhož dne roku 1858
převzal kníže Jan II. po svém otci knížeti Aloisu II. vládu ve svém
lichtenštejnském knížectví současně s četnými a rozsáhlými
statky v Čechách a na Moravě; mezi nimi i uherskoostrožský velkostatek Na oslavu této události byla ve zdejším chrámu Páně
sloužena o desáté hodině P. Janem Friedlem slavná mše svatá
za asistence četných kněží, jíž se zúčastnilo úřednictvo a zřízenci velkostatku ze všech obcí, které k němu náležely. Při slavnostní tabuli, konané nato ve zdejším hotelu, pronesl Ing. František
Nesvadbík, ředitel zdejší lesní správy, slavnostní řeč:
„Nikoliv nadarmo nazývá se kníže Jan II. Dobrotivý, knížetem
lásky, šlechetnosti a dobroty. Vždyť po celý svůj život dobro hlásal, dobro konal a dobro podporoval. Za předmět své dobroty
30
oblíbil si zejména školy, kostely, nemocnice, ústavy dobročinné. Podporoval štědře sbírky umělecké, meliorace, regulace,
stavby silnic. A kdykoliv neštěstí, ať požárem či povodní, postihlo kraj, zejména naše Slovácko, našlo obyvatelstvo neštěstím
postižené v něm vždy šlechetného dobrodince. Jeho dobrotě
vděčí za stavbu škol obec Vápenky, městys Kunovice. Městu
našemu postavil a opatřil všemi potřebami nemocnici nákladem 125.000 Kč; přispěl staveništěm a štědrým darem peněžitým ke stavbě budovy zdejších škol obecných a měšťanských;
r. 1910 daroval po povodni pozemek a přispěl vysokým darem
na zbudování nové čtvrti „Na láně“ v Ostrožském Předměstí.
Městys Kunovice vděčí mimo jiné jeho dobrotě za vznik nové
čtvrti po povodni r. 1910. Štědrá ruka jeho je stále otevřena pro
všechny potřebné jeho pomoci a o jeho dobrotě svědčí pomníky a pamětní desky zasazené v budovách, jež vděčí svůj vznik šlechetnému srdci, jeho dobrotě a štědrosti. ´Spěj,
duše, zbožně k výšině´zaznívalo dnes s kůru
při službách Božích; a duše naše, naše mysl
zalétá dnes vděčně k výšinám; a do sídla stařečka dobrodince nese se naše vroucí přání,
aby zůstal nám při pevném zdraví zachován na
dlouhá léta.“
Následovalo poděkování P. Jana Friedla pořadatelům slavnosti, panu řediteli Nesvadbíkovi
a správci velkostatku panu Bielkovi a starosta
obce Kunovic se zmínil o neocenitelných zásluhách panujícího knížete o městys Kunovice. Žádal pak správu velkostatku, aby při příležitosti slavnosti tlumočila knížeti vřelý
dík za vše, co dobrého pro městys Kunovice vykonal.
Druhou zmínku o tři měsíce později kronikář věnuje události mnohem pochmurnější – úmrtí knížete Jana II. z Lichtenštejna. Tento panovník dokonal svůj život 11. února roku 1929
v požehnaném věku 89 let na zámku ve Valticích. A dejme opět
slovo kronikáři:
„V zesnulém odešel muž šlechetný, vpravdě šlechtic rodem
i duchem, štědrý podporovatel věd a umění, jehož dobročinná
ruka byla štědře otevřena pro ústavy dobročinné všeho druhu
a pro všechny, kdož se pomoci a přispění jeho ve svých potřebách dožadovali. I naše město je mu mnohými díky za jeho
dobré skutky povinno. Když r. 1891 došlo k reorganizaci školství
v Uh. Ostrohu a v Ostrožském Předměstí a k postavení nové
školní budovy, daroval zesnulý kníže, mimo značný dar peněžitý, vhodné staveniště pro školu a pro školní zahradu. R. 1905
podporoval a umožnil utvoření Rolnické akciové společnosti
pro nájem zdejšího akciového pivovaru a upsav sám zbylých 50
akcií, pronajal společnosti pivovar za nepatrné nájemné, a když
společnost prospívala a odhodlala se ke koupi závodu, vyhověl
žádosti její a prodal jí závod za mírnou cenu. Na prosbu pana
faráře a děkana zdejšího, zesnulého P. Josefa Bartáka, postavil
r. 1911 nákladem 125.000 Kč zdejší nemocniční budovu, opatřil ji vším nářadím, prádlem, potřebami, chirurgickými přístroji
a městu věnoval ji darem. V r. 1925 byl ochoten prodat městu
zdejší zámeckou budovu s přilehlými budovami a zahradami za
220.000 Kč /pozn.: ke skutečnénu prodeji došlo až roku 1932/.
Jakožto patron zdejšího chrámu Páně přispíval mimo svou pa-
www.uhostroh.cz
tronátní povinnost ochotně a štědře ke všem potřebám chrámovým, ať se jednalo o přístavbu, o stavbu věže nebo o vnitřní
výzdobu chrámovou. Otcovskou vpravdě péči měl zesnulý kní-
že nejen o úřednictvo, ale i o všechny zřízence, zaměstnance
a dělnictvo velkostatku.* Upravil několikráte jejich příjmy, lépe
než byly upraveny kdekoliv jinde, a opatřil jim vydatné podpory
ve stáří. I chudina zdejší měla v zesnulém knížeti štědrého dobrodince.
Zesnulý kníže Jan II. z Liechtensteina narodil se 5. října 1840
a stal se panujícím po smrti svého otce Aloise II. dne 12. listopadu 1858. Jako kníže vynikal dobrotou srdce a živým zájmem
pro vše, co dobrého, krásného a šlechetného. Byl mecenášem
všemu umění a vědám. O tom svědčí bohaté sbírky vzácných
památek v jeho palácích, v museích, ve sbírkách, na Moravě
zvláště v Zemském museu brněnském, ve Valticích, v Lednici,
ve Šternberku aj.
Tělesné pozůstatky zesnulého byly ve čtvrtek dne 14. února
1929 odpoledne ve Valticích slavnostně vykropeny, převezeny
Brnem na Vranov a tam v rodinné hrobce v pátek dne 15. února k poslednímu odpočinku uloženy.
Správa Liechtensteinského knížectví oznámila všem vládám,
že po zesnulém knížeti Janu II. převzal vládu jeho bratr, kníže
František I., bývalý rakouský velvyslanec v Petrohradě.
Dle dohody z minulého roku jest dědicem veškerého Liechtensteinského majetku syn knížete Aloisa, kníže František
Josef, kdežto kníže František I. má pouze doživotní nárok na
výnos statků.“
Tolik Pamětní kniha města Uh. Ostrohu a my vzpomeňme ke
cti knížete ješte jednoho jeho počinu, který bezprostředně ovlivnil na několik let dění v našem městě. V letech 1875 až 1885
přenechal celý velkostatek k užívání svému příteli ze studijních
let říšskému hraběti Klementu Františku Xaveru z Westfalenu
a na Fürstenbergu, velkokomturovi královského bavorského
řádu svatého Michala. Této pozoruhodné osobě věnujeme pozornost v některém z příštích čísel OL.
Naše povídání jsme začali víceméně od konce. V příštích měsících budeme v naší historické rubrice věnovat pozornost jednotlivým členům rodu Lichtenštejnů mnohem podrobněji a od
samého začátku. Už i proto, že Lichtenštejnové jsou jeden z našich nejstarších a nejvýznamnějších šlechtických rodů, který
byl po roce 1945 téměř vymazán z našich dějin. Jejich majetek
byl v Československu označen za německý a byl zkonfiskován,
i když Lichtenštejnsko nikdy neuznalo vznik Protektorátu Čechy
a Morava.
* Na Ostrožsku se dělníkům poskytovala strava v podobě
snídaně, oběda, svačiny a večeře v hodnotě 40 až 50 haléřů
denně. Na snídani a svačinu se většinou podával chléb se syrečkem či tvarohem a nápoj – „obyčejně kořalka“. Domů si večer dělníci většinou odnášeli mléko a brambory jako přídavek
pro rodinu, „zbytky od stolu“ a ještě čtvrt nebo polovinu pecnu
chleba. Nezvyklé jistě také nebylo, že ke stolu u zaměstnavatele
přicházely i „nedospělé dítky dělníkovy“. Na Ostrožsku se také
uváděla nemocenská pokladna a neodváděla se do ní žádná
částka v době nemoci, jinak zřejmě běžně strhávaná ze mzdy.
Stálí dělníci najatí na celý rok obdrželi v nemoci lékařskou pomoc a léky zdarma bez srážky ze mzdy. – Cizí dělníci našli
ubytování v panských bytech /Ostrožská Nová Ves a Uh. Ostroh/ a v době žní v panských dvorech. /Novotný, G.: Uherský
Ostroh, město Uherský Ostroh 2000, s. 118./
pokračování příště
připravila Věra Hendrychová
Řádková inzerce
PRODÁM DVD PŘEHRÁVAČ – NOVÝ NEPOUŽITÝ, Zn. PANASONIC
Tel. 724 223 281
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
Po prázdninové pauze se sejdeme opět ve středu 4.
září 2013 v 17.00 hodin v zámeckém koncertním sále.
Mimo jiné se půjdeme podívat do zámecké věže na
výstavu věnovanou Zdeňku Galuškovi. Možnost koupě
knížečky „Galuškovo Slovácko“ /70 Kč/.
Kontakt: mobil 731 281 275 /V. Hendrychová/
31
OSTROŽSKÉ LISTY
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
6. MLAIC Grand Prix Rakouska Eisendstadt
MLAIC Grand Prix Rakouska byla první velkou mezinárodní
prověrkou předovkářů v letošním roce. Tato střelecká soutěž
proběhla ve dnech 10. - 12. května 2013 na střelnici Sportschützen-Landesverband Burgenland v Eisendstadtu, kde se bude
letos v srpnu konat i Mistrovství Evropy. Pozvání přijali kromě
českých střelců i Španělé, Maďaři, Slováci, Němci, Italové a samozřejmě domácí Rakušané. Celkem se zúčastnilo 167 střelců
v 715 startech. Soutěž byla velmi kvalitně obsazena také mnoha držiteli medailí z minulých ME a MS. Za náš klub SSK Uh.
Ostroh se tohoto závodu zúčastnil Zdeněk Ilek, který se v tvrdé
konkurenci špičkových střelců rozhodně neztratil. Nejvíce se mu
dařilo v disciplíně Kuchenreuter – perkusní pistole replika, kde
startovalo 75 střelců. Obsadil zde sice nepopulární 4. místo, ale
s vynikajícím výsledkem 95 nastřílených bodů ze 100 možných.
V disciplíně Mariette – perkusní revolver replika (59 střelců)
skončil s 87 body na 38. místě a v disciplíně Tanzutsu – doutnáková pistole (27 střelců) pak na 15. místě s 81 body. V poslední
disciplíně, a to puškové, si vystřílel 21. místo za 92 nastřelených
bodů.
Jitka Zajíčková
Velká cena Uherského Ostrohu 2013
Tradiční mezinárodní soutěž ve střelbě z předovek se konala 6.
července na střelnici v Uherském Ostrohu. Letošního 48. ročníku
se zúčastnilo 54 závodníků z Čech, Moravy, Slovenska i Polska ve
172 startech. Za SSK Uh. Ostroh nastoupilo do závodu 8 střelců.
Úspěch „našich“ nese jména Miroslav Malůš a Pavel Dostál. První
jmenovaný si vystřílel 1. místo v disciplíně VETTERLI – perkusní
puška civilní za 99 nastřílených bodů. K tomu přidal ještě 2. místo za nástřel 95 bodů v disciplíně TANEGASHIMA – doutnáková
puška. Pavel Dostál si připsal do své sbírky 2. místo v disciplíně
PEDERSOLI – křesadlová puška za 92 bodů.
Jitka Zajíčková
HULÍN CUP 2013
V neděli 2. 6. 2013 proběhly poslední závody ve sportovní
gymnastice, které jsou zahrnuty do MORAVSKÉHO POHÁRU.
V tělocvičně ZŠ v Hulíně se sešlo 104 děvčat ze 16 gymnastických oddílů téměř z celé Moravy.
V první kategorii, roč. nar. 2007 – 08, poprvé za náš oddíl závodila šestiletá Viktorka Hradilová. A nevedla si špatně. Za své
sestavy na malé kladince a na prostných obdržela 22,15 bodů
a umístila se na pěkném 7. místě.
Ve starších kategoriích se závodilo v trojboji (přeskok, kladina,
prostná). Křibíková Lucka předvedla nejlepší přeskok z celého
soutěžního pole a zaslouženě si odváží stříbrnou medaili. Další
ostrožské gymnastky se v této kategorie umístily následovně na 11. místě Eliška Riedlová a na místě 13. Míša Riedlová.
Justýna Kovaříková bojovala o umístění v 22. členném star-
32
tovním poli. A podařilo se! Vybojovala si krásné 3. místo. Pro
Justýnu ovšem tohle poslední závod nebyl. Protože zvítězila ve
své kategorii, žákyně B, na krajských přeborech ve Zlíně, má
možnost bojovat na MČR v Liberci 22. – 23. 6. 2013.
Závod v Hulíně byl jedním z pěti závodů, které se počítaly do
Moravského poháru. Náš oddíl se zúčastnil pouze 3 závodů.
V celkovém zúčtování jsme obsadili tyto pozice:
•
roč. nar. 2007 – 08
Victoria Hradilová 19. – 21.
místo (pouze jeden závod) ze 38 závodnic
•
roč. nar. 2005
Eliška Riedlová 9. místo,
Lucie Křibíková 10. místo a Míša Riedlová 12. místo ze 41 závodnic
•
roč. nar. 2003 – 04
Justýna Kovaříková 9. místo, Johanka Latinová 16. místo (pouze dva závody) ze 48 závodnic
Podrobné výsledky a informace o naší činnosti a akcích se
dozvíte na stránkách www.gymnastika.eu
GO
www.uhostroh.cz
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život“ Naší výherkyni –Marii
Botkové, Uherský Ostroh - blahopřejeme, výhru 200 Kč si může vyzvednout do konce srpna v městské knihovně na zámku.
Pokud chcete být zařazeni do prázdninového slosování, zašlete vyluštěnou tajenku křížovky nejpozději do 15. srpna 2013 na adresu Městský
úřad Uh. Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od redakce OL obdrží výhru
200,- Kč.
Tentokrát jsme pro Vás opět připravili citát římského řečníka Senecy: „Vadou těla se duše nezohaví,….“ dokončení v tajence.
�
Francouzská�
1. část�
herečka�
TAJENKY
(Brigitte)
Ukazovací�
zájmeno
Řeka�
Německy� pramenící� Diplomatický�
„dědeček“� v Krkonoších
úředník
Vydávati�
zvuk�
hodin
�
Iniciály�
Einsteina
Malé�
děti
Bájný�
pták�
Hlavní�
město Toga
Početní�
tabulka�
Část postele
Vojenské�
vlaky�
Kry
Mravní�
základ�
Název�
souhlásky
Souhvězdí�
severní�
oblohy
Znečištění�
ve vzduchu�
Hrabavý�
pták
Malý�
tál
Narkotizující�
tekutina�
Část�
židle�
Květen
Marodit
Domácky�
Izabela�
Šikovnost�
Omáčky
Tot�
(z italštiny)
Šeřík
Inic. oštěp.
Zátopkové�
Nejíst
snídani
Biřic�
Citoslovce�
krátkého�
zatroubení�
Obsahující�
sintr
Zvratné�
zájmeno�
Silné�
provazy
Předložka
Pouze�
Slovensky�
„pokud“�
Tropický�
skot s hrbem�
Naprostá�
neplatnost
Avšak
Ilustrátor�
(Petr)�
Černoška�
(obecně)
Plody
V minulém�
roce�
Váhavé�
přitakání�
Onen
�
Značka�
decilitru
Spodek�
nádoby
Polní�
míra�
Římská�
čtyřka
Nesplétati�
Náplň�
do buchet
Bor
Prací�
prostředek�
Kód pro San
Marino
Šaty�
Značka�
kilovoltu
Jiná než�
vlastní�
Značka�
pro�
kilokalorii
Jihoamerický hlodavec
Právo�
nesouhlasu
34
Mužské�
jméno�
řeckého�
původu
Přenášeti
Drobné�
a krátkodobé�
předměty
�
2. část�
TAJENKY
Který�
(zast.)�
Chemická�
značka�
rhenia
�
Tenká�
prkénka
Končetina
Opak�
homeopatie
�
�
Fragment�
činnosti
�
Nápověda:�
AŠANTKA;�
DETTO;�
ERAZMUS;
�
EŠALONY;
OSMÁK;
SÍS; SOSY
www.uhostroh.cz
  
Na vernisáži obrazů Zdeňka Hajného „Krajiny snů“ zahráli chlapci z Hradišťanu - Jura Pavlica a Joška Fojta
Lektoři Bylinkových dnů Julius Kodrik a Lenka Bláha Hlaváčová v akci
Organizátorky festivalu - E. Koukolská, A. Helmichová a N. Gabrhe- Ivo Batoušek a jeho Jumping drums rozesmáli publikum
lová.
Gabriela Filippi a její Léčivé divadlo přijely letos s inscenací „Chlapec, který viděl pravdu“
35
Slavnostní otevření zámeckého podzemí
Odhalení pamětní desky Bl. Smišovskému
Download

Ostrozske listy - cervenec 2013.pdf