Reklamační řád DSL Internetu
Tento Reklamační řád DSL Internetu (dále také jen "Reklamační řád") se týká reklamací Služby
GoInternet (DSL pevný internet) poskytované společností TERMS a.s., se sídlem Planá 67, PSČ 370 01,
IČ: 144 99 037 (dále také jen „TERMS a.s.“ nebo „GoMobil“). Reklamační řád blíže upravuje práva a
povinnosti Zákazníka jako příjemce Služby GoInternet (DSL pevný internet) a práva a povinnosti
GoMobil. Zákazník tím, že schválil Všeobecné podmínky Služby GoInternet (DSL pevný internet) (dále
jen „Všeobecné Podmínky“), rovněž potvrdil, že akceptuje a schvaluje tento Reklamační řád. Tímto
Reklamačním řádem se řídí vzájemné vztahy Zákazníka a GoMobil v případě reklamace Služby
GoInternet (DSL pevný internet) a je tedy závazný pro obě smluvní strany. Reklamační řád je platný v
rozsahu a znění, které je jako účinné uveřejněno na webových stránkách GoMobil s tím, že
Reklamační řád podléhá změnám za stejných podmínek jako Všeobecné Podmínky. Pokud není vztah
mezi Zákazníkem a GoMobil upraven tímto Reklamačním řádem či jinými smluvními dokumenty,
použijí se příslušná ustanovení právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a
zák. č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění.
Zákazník má právo uplatnit reklamaci na poskytovanou Službu (za kterou se považuje i reklamace
nedostatečné kvality nebo technických parametrů Služby) nebo reklamaci na vyúčtování ceny.
Pokud není v tomto Reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak, mají slova s velkým počátečním
písmenem význam definovaný ve Všeobecných Podmínkách.
Reklamační řád je k nahlédnutí ve všech prodejnách GoMobil (za prodejny GoMobil ve smyslu této
věty nejsou považovány prodejny partnerů GoMobil) a na internetových stránkách www.gomobil.cz.
Postup při reklamaci Služby GoInternet (DSL pevný internet)
GoMobil a Zákazník sjednávají v tomto článku následujícím způsobem podmínky reklamačního řízení
týkající se reklamace Služby GoInternet (DSL pevný internet).
Reklamaci na poskytovanou Službu je Zákazník oprávněn uplatnit u GoMobil bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak právo zanikne.
Zákazník může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z dále uvedených způsobů na zákaznickém
centru GoMobil:



Telefonicky: na čísle +420 840 215 315 (v sekci technická podpora).
emailem na adresu : [email protected]
osobně na adrese: TERMS a.s., Planá 67, 370 01 České Budějovice, GoMobil
Při nahlašování reklamace je Zákazník povinen uvést:
 Jméno a příjmení Zákazníka/ Název Zákazníka (právnické osoby)
 Jméno a příjmení osoby ohlašujícího závadu (popř. vztah k Zákazníkovi, nečiní-li ohlášení
přímo Zákazník)
 Místo umístění Koncového telekomunikační zařízení a čas zjištění závady
 Popis závady (a buď označením vady nebo popisem, jak se vada projevuje)

Kontaktní osobu a kontaktní telefonní číslo
GoMobil je oprávněn požadovat od Zákazníka poskytnutí součinnosti za účelem odstranění závady.
Zákazník je zejména povinen sdělit GoMobilu údaje, které si od něj GoMobil vyžádá, a které budou
potřebné pro posouzení reklamace, popř. odstranění reklamované závady.
Pokud nebude se Zákazníkem dohodnuto něco jiného, započne GoMobil činit konkrétní kroky k
vyřízení reklamace:



v případě závady ohlášené do 8:00 hod pracovního dne nejpozději do 16:00 hod téhož
pracovního dne,
v případě závady ohlášené v době 8:00 hod do 24:00 hod v pracovním dni nejpozději do 14:00
hod následujícího pracovního dne
u závady ohlášené ve státní svátek nebo den pracovního klidu, nejpozději do 14:00 hod
následujícího pracovního dne.
Počátek reklamačního řízení je počítán od okamžiku nahlášení nefunkční Služby na zákaznickém
centru GoMobil - od nahlášení závady s uvedením kompletních údajů (viz výše).
O průběhu reklamce (řešení závady) bude Zákazník informován.
GoMobil nijak neodpovídá za technický stav, funkčnost a konfiguraci koncových zařízení (modemů) v
majetku Zákazníka, není-li dohodnuto nebo zákonem závazně stanoveno něco jiného.
V případě, že bude v rámci analýzy závady zjištěno, že se závada nachází až za Koncovým bodem
Zákazníka nebo na části Přípojného vedení, které bezprostředně navazuje na Koncový bod sítě, která
není ve vlastnictví nebo užívání Provozovatele Pevné sítě, nejde o závadu Služby. Pokud Zákazník trvá i
po upozornění na tuto skutečnost na řešení situace ze strany GoMobil, není GoMobil povinen takovou
závadu odstraňovat a pokud tak učiní, jsou úkony GoMobil (zejména např. výjezd servisního technika)
zpoplatněné.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce
dnů ode dne uplatnění reklamace (nahlášení závady s uvedením kompletních údajů - viz výše), pokud
se GoMobil se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
Pokud by bylo Službu možno využít jen částečně, anebo by ji nebylo možno využít vůbec pro závadu
technického nebo provozního charakteru na straně GoMobil, je GoMobil povinen zajistit odstranění
závady a v odůvodněných případech poskytnout přiměřenou slevu z ceny. GoMobil není povinen
nahradit Zákazníkovi újmu, která mu vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí
Služby.
GoMobil nijak neodpovídá zejména za vady poskytované Služby, které byly způsobeny (i) vadami či
nevhodností technického vybavení Zákazníka, (ii) nesprávným postupem Zákazníka při užívání
technického vybavení či vlastní Služby, (iii) poškozením či zásahem Zákazníka do technického vybavení
či poskytování Služby, (iv) porušením smluvních povinností či povinností vyplývajících pro Zákazníka z
obecně závazných právních předpisů, (v) přerušením či omezením poskytování Služby v důsledku
přerušení lokálního přístupu či spojení zajišťovaného jinými provozovateli. GoMobil rovněž není
povinen nahradit Zákazníkovi či jinému uživateli Služby újmu, která vznikla okolnostmi vylučujícími
odpovědnost. Okolností vylučující odpovědnost je zejména i neposkytnutí nebo vadné poskytnutí
Služby v důsledku technického výpadku sítí jiných provozovatelů či poruch způsobených okolnostmi
vyšší moci.
Ujednáním předchozích odstavců nejsou jakkoliv dotčena jakákoliv jiná ustanovení Všeobecných
Podmínek, Smlouvy, Provozních podmínek či jiných smluvních dokumentů či právních předpisů, která
vylučují či omezují odpovědnost GoMobil za újmu.
Postup při reklamaci vyúčtování Služeb
Zákazník má právo písemně uplatnit u GoMobil nesprávnost vyúčtování ceny za poskytnutou Službu.
Reklamaci na vyúčtování ceny je Zákazník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2
měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou Službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem
k druhu poskytované Služby vyúčtování ceny dodáváno, je Zákazník oprávněn reklamaci uplatnit do 2
měsíců ode dne poskytnutí Služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti
uhradit vyúčtovanou cenu, Český telekomunikační úřad je však v odůvodněných případech oprávněn
na žádost Zákazníka rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí
se nelze odvolat.
Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění
reklamace, pokud se GoMobil se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
Zjistí-li GoMobil na základě reklamace, že došlo k vyúčtování ceny v neprospěch Zákazníka, je povinen
vrátit přeplatek ceny do 1 měsíce od vyřízení reklamace, a to dle své volby buď formou snížení částky
v následujícím vyúčtování nebo zasláním částky na účet Zákazníka nebo na poslední známou adresu
Zákazníka, to vše, pokud nebude dohodnuto se Zákazníkem jinak.
Pokud nebude Zákazník s řešením reklamace souhlasit, může do jednoho měsíce od vyřízení
reklamace uplatnit námitky proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 10.11.2014.
V Českých Budějovicích dne 9.11.2014.
TERMS, a.s., zastoupen Ing. Pavlem Schwarzem, předsedou představenstva
Download

Reklamační řád služby GoInternet