Papír první pomoci
Problém? Volejte 951 017 000!
Základní informace
Občanské sdružení PilsFree
Vítáme Vás ve sdružení!
Výhoda sdružení
Členství ve sdružení přináší řadu výhod. Mezi jinými je to
neomezené připojení k Internetu, jednoduchá on-line komunikace,
výměna dat s přáteli a známými, hraní síťových počítačových her
a další.
Členství ve sdružení neznamená podepsat smlouvu s poskytovatelem
Internetu. Každý člen má právo (mimo jiné) aktivně se podílet na
výstavbě sítě, účastnit se jednání Valné hromady a spoluurčovat tak
chod a další směřování sdružení.
https://web.pilsfree.net/informace.do
Uživatelské jméno, heslo a ID
Uživatelským jménem a heslem uživatel získá přístup do
Informačního systému (IS), e-mailu PilsFree, Jabberu, diskusního
fóra a ke všem dalším službám, které vyžadují přihlášení.
Uživatelské jméno:
Tento dokument pečlivě uschovejte!
___________________________________
Obsahuje všechny důležité údaje o připojení k síti
PilsFree, stejně jako kontakty a postupy v případě
problému.
Heslo:
Chraňte své údaje
a hesla před zneužitím!
___________________________________
ID:
___________________________________
Členské identifikační číslo - variabilní symbol při platbách
Členské příspěvky
Podrobné informace o platbách jsou na další straně, případně na
adrese https://web.pilsfree.net/platby.do .
Platby
Termín
Měsíční platby provádějte s dostatečným předstihem!
Členské příspěvky musí být připsány na účet nejpozději vždy do
Výše měsíčního příspěvku: 300 Kč
Číslo účtu: 2311690001
Kód banky: 5500
Variabilní symbol (ID): _________________
Členské identifikační číslo
¨ 1. dne v měsíci
¨ 16. dne v měsíci
Doporučený způsob úhrady: trvalým příkazem s termínem
splatnosti.
Nejlépe 6 dní před výše označeným datem.
Kdo mi může pomoci
1
HELPDESK
Správci sítě
HELPDESK je prvním a hlavním kontaktním bodem při problémech
a dotazech. Podrobnější informace o HELPDESKu jsou na další
straně v části „Řešení problémů a pomoc v síti PilsFree”.
Správci sítě budují síť a starají se o to, aby fungovala. Dokáží vyřešit
technické problémy, ale nemusí být vždy dostupní ihned. Nejvyšší
autoritou dané části sítě je technický radní.
HELPDESK
po-ne 12:00 - 21:00 hod.
+420 951 017 000
+420 371 650 111
[email protected]
2
3
________________________
________________________
________________________
________________________
Odpovědný správce sítě
Odpovědný technický radní PilsFree
________________________
________________________
Telefon
Telefon
________________________
________________________
E-mail
E-mail
Papír první pomoci
v.2011.1
© Občanské sdružení PilsFree
Papír první pomoci
Problém? Volejte 951 017 000!
Podrobné informace
Základní adresy v síti PilsFree
PilsFree pro známé a kamarády
Informační systém PilsFree (IS)
Doporučit PilsFree lze několika způsoby. Nejjednodušší je dát
zájemci o členství telefonní číslo HELPDESKu. Druhá možnost je
zájemce o členství nasměrovat na externí web sdružení:
Je centrální zdroj informací (veškeré informace o sobě, o platbách,
o výpadcích v síti a plánovaných opravách), jsou zde uvedeny
kontaktní údaje na správce sítě nebo na jiné uživatele. V IS jsou
dostupné Stanovy Občanského sdružení PilsFree, Vnitřní předpisy,
zápisy z jednání orgánů sdružení a dále například návody k nastavení
různých používaných programů v síti.
http://www.pilsfree.net
Viroměr - hlášení o nákaze počítače
V síti PilsFree funguje automatická služba, která hlídá všechny
počítače. Nezastupuje antivirový program v počítači - pouze
automaticky upozorňuje uživatele, že počítač je zavirovaný.
Aktuální stav může každý vidět na adrese:
http://viromer.pilsfree.czf
http://web.pilsfree.czf
https://web.pilsfree.net
Rozcestník PilsFree
Seznam veškerých dostupných služeb sítě je na adrese:
http://rozcestnik.pilsfree.czf
Zařízení v síti
Každý uživatel odpovídá za zařízení, která připojí do sítě. Do sítě
PilsFree nepatří zejména zařízení se zapnutou funkcí DHCP
serveru.
Pokud si uživatel není jist nastavením, je nejlepší volbou kontaktovat
HELPDESK nebo správce, aby s nastavením pomohl.
Domácí routery je možné instalovat pouze se souhlasem radního.
Pozor na nová zařízení!
Zapojením špatně nastaveného nebo neznámého
zařízení do sítě je možné narušit chod sítě a uživatel se
vystavuje možnému postihu.
Abyste se vyhnuli potížím, konzultujte nové zařízení
s HELPDESKem nebo se správcem sítě.
Členské příspěvky
Výše příspěvku a placení
Kontrola, zda je zaplaceno
Řádný členský příspěvek činí 300 Kč měsíčně. Pokud peníze na účtu
nebudou v 0:01 hod. daného dne, robot automaticky pozastaví
členství a ukončí tím všechny výhody plynoucí ze členství v PilsFree.
Členství je obnoveno až ve chvíli, kdy je členský příspěvek připsán
na účet sdružení. V případě, že dojde k chybě při platbě nebo jiné
neočekávané události, uživatel kontaktuje HELPDESK.
Systém umožňuje jednorázovou platbu na více měsíců dopředu, ale
výhradně v násobku 300 Kč a v maximální výši 3.600 Kč (tedy na 12
měsíců dopředu).
Platbu je možné provést trvalým příkazem, převodem nebo
bezplatným vkladem v pobočce Raiffeisenbank. Žádné jiné způsoby
platby (inkaso, SIPO,...) nejsou možné.
Zda je členský příspěvek uhrazen, si lze ověřit telefonátem na
HELPDESK nebo v Informačním systému (http://web.pilsfree.czf)
http://web.pilsfree.net/uzivatel-detail.do
Když není zaplacené členství
Pokud člen během 6 měsíců neodvede řádný členský příspěvek,
automaticky je vyloučen ze sdružení. Před zánikem členství je člen
ještě jednou upozorněn e-mailem.
Souhrnně online
Veškeré informace jsou souhrnně popsány v Informačním systému na
adrese:
https://web.pilsfree.net/platby-informace.do
Řešení problémů a pomoc v síti PilsFree
První pomoc - HELPDESK
Co když je problém u mě?
HELPDESK funguje jako telefonická podpora při řešení Vašich problémů
se sítí PilsFree nebo s Vaším počítačem. Typickými problémy, se
kterými se můžete obrátit na HELPDESK, je registrace nového počítače,
nezaplacený členský příspěvek, nahlašování závad a připomínek.
V případě, že uživatel má problém s počítačem a s pomocí podpory
PilsFree (HELPDESK, správce sítě, kamarád) přijde na to, že je problém na
jeho straně, není povinností žádného správce ani radního PilsFree tento
problém řešit.
http://helpdesk.pilsfree.net
Volání na HELPDESK
Volání na linku 371 650 111 nebo 951 017 000 je účtováno jako místní
hovor. Operátor je dostupný od 12:00 do 21:00 hod., po zbytek dne je
k dispozici záznamník. Nahlášené problémy řeší operátor následující
den.
Ombudsman
Pokud uživatel dojde k závěru, že komunikace s představiteli sdružení
vázne nebo s ní není spokojen, může kontaktovat ombudsmana.
http://ombudsman.pilsfree.czf
Papír první pomoci
v.2011.1
Externí spolupracovníci (technici)
Pokud je problém u uživatele, PilsFree má seznam externích
spolupracovníků, kteří mohou na žádost přijít k uživateli a opravit
nefunkční zařízení nebo zajistit jeho opravu.
Externího spolupracovníka je možné domluvit přes HELPDESK. Technik
není zaměstnancem PilsFree a práci a materiál mu bude třeba zaplatit.
Kontrolní a revizní komise
Kontrolu hospodaření, výklad Stanov a Vnitřních předpisů sdružení
zajišťuje Kontrolní a revizní komise. Uživatelé mohou členům kontrolní
a revizní komise podávat podněty k šetření.
http://krk.pilsfree.czf
© Občanské sdružení PilsFree
Papír první pomoci
Problém? Volejte 951 017 000!
Nastavení
Parametry sítě
IP adresy
Připojení pomocí Wi-Fi
Standardně se v síti používá DHCP - automatické nastavení IP.
V případě problému se sítí, kdy není dostupný HELPDESK nebo
správce sítě, se použijí tyto hodnoty:
Pokud je uživatel připojen na bezdrátový bod (AP) svým zařízením,
připojuje se k síti níže. Přístup do uživatelského zařízení je chráněn
jménem a heslem.
¨
IP1
10._____._____._____ _________
Jsem připojen bezdrátově:
IP2
10._____._____._____ _________
ESSID:
_________________________
IP3
10._____._____._____ _________
Jméno:
_________________________
IP4
10._____._____._____ _________
Heslo:
_________________________
IP5
10._____._____._____ _________
Domácí Wi-Fi
Maska: 255.255 ._____._____
NAT a proxy v síti PilsFree může uživatel používat pouze se
souhlasem radního. Je také důležité vypnout funkci DHCP server!
Před připojením zařízení do sítě je dobré se poradit s HELPDESKem
nebo správcem sítě.
Brána: 10._____._____._____
Používám domácí Wi-Fi:
DNS
Interní DNS servery zpřístupní interní doménu (něco.czf). V případě
problémů, kdy není dostupný HELPDESK ani správce sítě, se použijí
následující hodnoty:
DNSprimární
10._____._____._____
¨
ESSID: ________________________
Klíč:
________________________
Přístup do zařízení je chráněn jménem a heslem.
DNSsekundární 10._____._____._____
Jméno: ________________________
Přípona DNS:
Heslo:
pilsfree.czf
________________________
Jabber
Co je Jabber
V síti PilsFree je možné ke komunikaci s kamarády, známými, správci
či HELPDESKEM použít Jabber. Podobně jako ICQ nebo Skype je to
prostředek rychlé komunikace (instant messaging).
Jak na Jabber
Instalace i nastavení jsou popsány v IS, v sekci Informace.
Nastavení Jabberu
Přihlašovací údaje jsou stejné jako do Informačního systému.
Můj JID:
[email protected]
https://web.pilsfree.net/jabber.do
E-mail v síti PilsFree
Odesílání pošty
V rámci PilsFree je vhodné nastavit odesílací server (SMTP) na interní
server PilsFree.
smtp.pilsfree.net
Každému uživateli sítě PilsFree (i domácnosti) je při registraci
automaticky zřízena e-mailová adresa
[email protected]
Další informace jsou v Informačním systému.
Uživatelské jméno
https://web.pilsfree.net/pilsfree-emaily.do
Přístup k e-mailu PilsFree
Každý uživatel sítě PilsFree může využívat e-mailovou schránku
o velikosti 500 MB. Přístup ke schránce je možný přes IMAP, POP3
nebo webové rozhraní
http://mail.pilsfree.net
Papír první pomoci
Nový e-mail
v.2011.1
Do e-mailové schránky se uživatel přihlašuje stejným uživatelským
jménem a heslem jako do Informačního systému.
Další parametry jsou:
IMAP: mail.pilsfree.net (SSL na portu 993)
POP3: mail.pilsfree.net (SSL na portu 995)
SMTP: smtp.pilsfree.net
© Občanské sdružení PilsFree
Papír první pomoci
Problém? Volejte 951 017 000!
Síťové služby a problémy
Některé další výhody členství v PilsFree
Diskusní fórum
Veřejné adresy
Diskutovat o běžných starostech, problémech se sítí i o problémech ve
sdružení je možné v diskusní fóru PilsFree. Za každého uživatele, který
se rozhodne nebýt jen připojen, ale chce pomoci s rozvojem sdružení,
jsme velmi rádi.
Každý uživatel může mít přidělenu IP veřejnou adresu. Služba je
bezplatná a jediné, co je třeba, je požádat svého radního. Veřejná adresa
přináší výhody i zodpovědnost. Proto je nutné, aby uživatel svá zařízení
důkladně zabezpečil. Více informací je v Informačním systému.
https://forum.pilsfree.net/
https://web.pilsfree.net/vip.do
VoIP - telefon přes Internet
Webhosting
Každý uživatel může mít vlastní telefonní číslo a volat mezi internetovými
telefony zdarma.
Každý uživatel může mít vlastní webovou prezentaci, která je dostupná
z Internetu. Služba je zřízena na požádání a zbývá pouze nahrát vlastní
prezentaci. Podrobné informace jsou na webu hostingu.
https://web.pilsfree.net/telefon.do
https://hosting.pilsfree.net/
Otevřená síť
Síť PilsFree je otevřená a je možné používat jakékoli komunikační
protokoly či programy. Pro legální výměnu dat mezi uživateli je dostupný
interní DC hub.
Každý uživatel sám zodpovídá za dodržování platných zákonů ČR.
http://dc.pilsfree.czf
Serverhousing
Když uživateli nestačí webhosting, je možné do serverovny PilsFree
umístit vlastní server. Server musí být užíván pouze k nekomerčním
účelům a umístění tohoto serveru podléhá schválení Rady sdružení.
Uživatel pak platí pouze náklady spojené s odběrem elektrické energie.
https://web.pilsfree.net/serverhousing.do
Obvyklé jednoduché problémy a jejich řešení
Omezené nebo žádné připojení
Pokud vidíme toto hlášení (dolní lišta Windows, vedle hodin), něco
je hodně špatně. Znamená to totiž, že jsme nedostali IP adresu.
Stránku nelze zobrazit
Nástěnka, Jabber, RSS,...
Toto hlášení najdeme v internetovém prohlížeči, když prohlížeč
nemohl nalézt zadanou stránku.
Problém bude pravděpodobně složitější.
Nefunguje pouze Internet
Správci sítě informují o plánovaných výpadcích sítě na Nástěnce
v Informačním systému.
Tyto informace je možné odebírat formou RSS kanálu nebo přes
Jabber.
Je možné, že interní síť funguje, ale Internet ne. To znamená, že
interní stránky a služby sítě fungují (dostaneme se na Informační
systém), ale veřejné už ne (Seznam.cz, Centrum.cz apod.)
Připojení bylo omezeno
Toto hlášení nalezneme v okně webového prohlížeče místo
stránky, kterou očekáváme (na kterou jsme se chtěli dostat).
Kdykoli se toto hlášení objeví, je jisté, že problém je na straně
uživatele a dokážeme ho vyřešit.
Nefunguje jen jeden počítač
Může se stát, že nefunguje pouze jeden počítač, ostatní počítače
fungují.
Chyba je pravděpodobně v domácí síti a nejspíš bude třeba volat
nějakého odborníka.
Výpadek proudu
Pokud došlo ke krátkému výpadku (zakolísání) elektrického
proudu, stává se, že domácí malé krabičky (Wi-Fi routery, switche)
přestanou fungovat korektně. Příčinou bývají málo kvalitní levné
napájecí adaptéry.
Papír první pomoci
v.2011.1
Vypnout a zapnout
Pokud jsme připojeni pomocí Wi-Fi nebo máme doma switch
(rozbočovač, krabičku), ověříme, že krabička svítí a že svítí
správně (použijeme manuál, který dodává výrobce).
V případě pochybností odpojíme (všechna) zařízení na 10 sekund
od zdroje elektrického proudu.
Telefon - HELPDESK, správce
Pokud není hlášen výpadek a zkusili jsme, že problém není u nás,
je pro všechny uživatele připraven HELPDESK denně od 12:00 do
21:00 hodin; mimo tento čas funguje záznamník.
Správci sítě jsou technici, kteří problém sice vyřeší, ale nemusí být
vždy dostupní na telefonu.
© Občanské sdružení PilsFree
Download

Papír první pomoci PilsFree