ročník 2014
volby
farní rady
BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem
Srdce farnosti
Mimořádné vydání věnované volbám farní rady
Milí farníci, je to již pět let od doby, kdy jsme jmenovali současnou
ekonomickou farní radu. Děkuji tímto paní Kristýně Cícové, Robertu
Čovanovi, Milanu Horvátovi, Karlu Plechlovi, Petru Šmídovi a Aloisi
Zoubkovi, kteří mi byli oporou během této doby.
Farnost se nám rozrůstá, mění se její potřeby a i ekonomická situace, ve
které se nachází. Chtěl bych proto vedle činnosti ekonomické farní rady
(která je podle kodexu církevního práva povinná), navázat na fungování
pastoračních (farních) rad v naší arcidiecézi. Jejich existence je dobrovolná, ale vítaná. Jedná se tedy o dva orgány. Každá má své oblasti, které
je potřeba řešit, aby se farnost rozvíjela duchovně a zároveň ekonomicky
„neskomírala“.
V pastorační i ekonomické farní radě by měli být zastoupeni farníci nejen z Lysé, ale
i z Milovic a Kostomlat, protože jsme jednou farností.
Dle Stanov pro ekonomické rady farností Arcidiecéze Pražské členové této farní rady jsou
jmenovaní farářem podle jeho osobního uvážení. Mají mít zkušenosti v oblasti ekonomie
a práva a být zcela bezúhonní. Naše ekonomická farní rada bude mít nejvýše 6 členů.
V pastorační radě zasednou kromě mé osoby adepti jáhenského svěcení – Alois Zoubek
a Robert Čovan z Lysé a pastorační asistentka Dája Zikánová z Milovic. Dalších pět členů
bude volených celou farností a zbývající tři členy pověřím já. Celkem tedy v pastorační
radě v ideálním případě zasedne 12 osob z Lysé, Milovic a Kostomlat.
V prosinci jsem jmenoval volební komisi – Aloise Zoubka, Arnošta Buriana z Lysé a Dáju
Zikánovou z Milovic, aby zastřešili proces voleb do pastorační rady.
•
•
•
•
Do 12. ledna by farníci měli odevzdat jména kandidátů do pastorační rady (písemně
na jakémkoliv papíře nebo na přiloženém volebním lístku),
19. ledna volební komise oznámí jejich jména.
Samotné volby budou probíhat od 2. do 9. února do mše svaté.
16. února proběhne jmenování pastorační rady spolu s ekonomickou.
Prosím, připojte se i v modlitbách za volby do pastorační a ekonomické farní rady, které
v naší farnosti proběhnou v lednu a únoru 2014.
o. Pavel
strana 2
Srdce farnosti
ročník 2014, volby farní rady
Přímluvná modlitba
za volby do pastorační a ekonomické rady farnosti
Bože, Duchu svatý,
Ty jsi pravá moudrost a dárce pravé lásky a pokoje.
Děkujeme Ti za naše farní společenství.
Zveme Tě, abys nás vedl Ty sám při volbě nové pastorační rady.
Přijď do našeho rozhodování,
abychom vybrali ženy a muže otevřené Tvému hlasu a připravené sloužit.
Prosíme o Tvé dary, abys vnitřně proměňoval každého z nás
a vedl naši farnost podle své vůle.
Amen.
Farní rada – spojnice mezi farářem a farníky
V mnohých farnostech naší diecéze pracují pastorační rady farnosti, většinou nazývané
jako farní rady. O této formě spolupráce hovoří i Kodex církevního práva (kán. 536). Co
to jsou „farní rady“, co si pod tím pojmem máme představit? Pokusili jsme se nalézt
odpovědi na tyto otázky:
Biskup Václav Malý před časem v rozhovoru pro Katolický týdeník uvedl, že farní,
respektive pastorační rady jsou doporučeny ustanovením kodexu církevního práva. „Ten
mluví o tom, že po rozhodnutí diecézního biskupa a po projednání s kněžskou radou jsou
pro diecézi vytvořeny stanovy ekonomických a pastoračních rad. Poté je možné založit
v každé farnosti pastorační radu, které předsedá farář a v níž věřící napomáhají pastorační
činnosti. Pastorační rada má pouze poradní hlas a řídí se normami stanovenými diecézním
biskupem. Jsou doporučeny jako poradní a pracovní orgán faráře. V každé farnosti má
podle kodexu církevního práva být povinně ekonomická rada.“
Podle slov biskupa Malého má farní rada prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti členů
farnosti za její život, spoluvytvářet živé společenství věřících, dávat podněty pro přípravu
bohoslužeb, podporovat sociální i charitativní činnosti a vzdělávací činnosti ve farnosti
a vše, co je pro růst křesťanského společenství potřebné. Biskup dodává, že je špatné, pokud
se všechno očekává jen od kněze, a ten nedovede pověřit a povzbudit laiky k činnostem,
které mohou dělat sami. Právě farní rada by měla být spojnicí mezi farářem a farníky.
Co když vše nefunguje, jak by mělo?
Na otázku, zda existuje kontrola farních rad, aby se nestaly mocenským orgánem určité
skupiny, biskup Malý odpovídá, že tomu má kněz možnost zabránit. Tím, že do farní
rady pozve nejen ty, kteří se vším souhlasí, ale například i mluvčího té části farního
společenství, která má výhrady vůči všem novým aktivitám. Pak se teprve rada stává
stmelujícím nástrojem a může do povědomí farní obce přenášet plány, vize a pastorační
úkoly. A kněz díky ní dostává zpětnou vazbu svého působení. Pokud někdo z věřících
nesouhlasí s prací farní rady, měl by hovořit nejprve s někým z rady a potom s knězem.
ročník 2014, volby farní rady
Srdce farnosti
strana 3
„Ten by měl uvážit opodstatnění výtek. Ze své osobní praxe vím, že je správné, když
se věci nezamlčují, ale řeší otevřenou komunikací. Jen tak se vyhneme nedůvěře nebo
kritice za zády,“ vysvětluje Václav Malý. V rozhovoru dále uvedl, že farní rada by neměla
fungovat jako vláda, neměla by sloužit jako výraz moci nad druhými, ale jako služba pro
ně. Právě farní rada – jakožto skupina nejbližších spolupracovníků faráře – by zde měla
být inspirací a povzbuzením pro druhé a její členové by měli ostatním dávat podněty.
Převzato z Katolického týdeníku 2005/31
Souhrn stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské
Každá farnost pražské arcidiecéze má právo si zřídit pastorační radu. Pastorační rady (dále
jen PR) mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala
a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím
sloužila k větší slávě Boží. PR je poradním a pracovním orgánem faráře. Společně usilují
o to, aby „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4, 32).
K úkolům PR zvláště náleží:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství a oživovat
spolupráci jeho členů;
získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího
prohlubování;
podporovat vznik a rozvoj nových kněžských a řeholních povolání ve farnosti;
přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého
farního společenství na liturgii;
podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou
tam, kde je ustavena;
vidět zvláštní životní situaci rodin a různých skupin farního společenství a hledat
účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách;
podporovat vzdělávací činnost ve farnosti;
pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve
farnosti;
společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství;
zvolit jednoho svého člena za člena ekonomické rady farnosti.
PR tvoří farář, ostatní duchovní trvale činní ve farnosti, delegáti z řeholních společenství
a katolických církevních sdružení, 2–6 členů zvolených farním společenstvím a 2–6 členů
jmenovaných farářem dle jeho uvážení. Předsedou pastorační rady je vždy farář.
Volební právo a řád:
•
•
Právo volit PR má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti.
Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly PR.
strana 4
•
•
•
•
Srdce farnosti
ročník 2014, volby farní rady
PR se ustavuje na dobu 5 let, v případě prvního ustavení PR ve farnosti na 1 rok.
Farář jmenuje tříčlennou volební komisi a požádá písemně jednotlivé instituce ve
farnosti o jmenování delegátů do PR.
Volební komise určí termín, místo a způsob konání voleb a sestaví kandidátku z navržených kandidátů.
Seznam kandidátů, termín a místo konání voleb musí být zveřejněny nejpozději 14 dní
před volbami ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele.
Schůze PR jsou veřejné. Jsou-li proti účasti veřejnosti oprávněné námitky, rozhodne PR
konat zasedání neveřejné. PR informuje věřící o své činnosti oznámeními na vývěskách
v kostele a ohláškami při bohoslužbách. Zároveň musí PR jednou ročně vydat pastorační
zprávu.
Kandidáti do Pastorační rady ŘKF Lysá nad Labem
Před odevzdáním seznamu vámi navrhovaných kandidátu je vhodné příslušné kandidáty
oslovit, že je chcete navrhnout a zda mají zájem v pastorační radě být. Vyplněný lístek
(možno napsat i na obyčejný papír) se jmény kandidátů odevzdejte do 12. ledna 2014
o. Pavlovi nebo členům volební komise, kteří společně posoudí, zda navržení kandidáti
splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádájí si jejich souhlas s kandidaturou.
Kandidáti do Pastorační rady ŘKF Lysá nad Labem (nemusíte vyplnit všechny řádky)
Jméno a příjmení kandidáta (případně kontakt, pokud máte)
1.
..............................................................................................................
2.
..............................................................................................................
3.
..............................................................................................................
4.
..............................................................................................................
5.
..............................................................................................................
6.
..............................................................................................................
7.
..............................................................................................................
8.
..............................................................................................................
9.
..............................................................................................................
10.
..............................................................................................................
S případnými dotazy se obracejte na členy volební komise: Aloise Zoubka, Arnošta
Buriana, Dáju Zikánovou, nebo o. Pavla.
Download

Volby do farní rady - Římskokatolická farnost Lysá nad Labem