DIDAKTIKA A TEORIE HER U
DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO
VĚKU
Zápočtové požadavky
Docházka
Výstup
Test (didaktické zásady TV)
Seminární práce – příprava na hodinu v tělocvičně, seminární práce na zadané téma pro I. stupeň ZŠ
1, Úvodní strana (bude obsahovat název a kód předmětu)
2, Název (téma)

Pro koho je hra určena

Potřebné prostory

Materiální vybavení
3, Nástup: Cíl hodiny (2 min)
3, Průpravná a dynamická cvičení (12 min) – popis cviku, nákres
4, Hlavní část (28 min):

Princip a průběh jednotlivých cvičení

Organizační struktura + nákres
6, Závěrečná část (3 min) – popis cviku, nákres
7, Literatura (dle normy ISO 690 nebo APA)
Motorická charakteristika

Motorický vývoj je charakteristický vysokou docilitou (kulminace
motorické učenlivosti) a proto toto období nazýváme zlatým
věkem motoriky, kdy se snažíme o maximální rozvoj koordinačních
schopností a získání co největšího počtu pohybových dovedností.
Konstrukty lidské motoriky





Čtyři konstrukty vytvářejí lidskou motoriku
1) Pohybové schopnosti (vrozené)
2) Pohybové dovednosti (naučené)
3) Pohybová činnost
4) Pohybová výkonnost
Pohybové schopnosti

-
Vrozené předpoklady pro určitou kvalitu pohybu:
Silové
Rychlostní
Vytrvalostní
Koordinační
Pohyblivostní
Relace mezi pohybovými dovednostmi a
schopnostmi




Vztah je oboustranný a reciproční
V procesu osvojování dovedností se rozvíjejí schopnosti
Schopnosti jsou generalizované, dovednosti úkolově
specifické
Počet schopností je omezený (50), dovedností je
nekonečný
Metodicko - organizační formy




Hromadná metoda (frontální, proudová cvičení)
Skupinová metoda (často spolu se spontánní hrou
ostatních dětí) – v družstvech, na stanovištích,
kruhový trénink (ne na I. st. ZŠ)
Volná nabídka rozestavěného nářadí
Individuální vedení
Didaktické styly







Příkazový (vše řídí učitel)
Praktický (děti si řídí své tempo)
Reciproční (hodnotící faktor na vybraných dětech)
S nabídkou (děti si volí vlastní náročnost cviku)
Se sebehodnocením
S řízeným objevováním (podpora myšlenkové
aktivity)
Se samostatným objevováním
Vyučovací metody




Ukázka (přímá, nepřímá)
Postup nácviku (komplexní, analyticko – syntetická,
synteticko-analytická metoda, progresivní
spojování, metoda kontrastu)
Opakování
Manipulace se zátěží
Diferenciace dětí



Na základě organizačních důvodů, snaha vyšší
efektivnosti pohybové chvilky, respektování
individuálních předpokladů dětí
Spojena se zásadou přiměřenosti, na základě
zájmu, dle růstových a věkových předpokladů, dle
pohlaví
Dělení do skupin dle: vůle dětí, určí učitel,
rozpočítáním, kapitáni, rozdání papírků
Hodina TV


Spontánní pohyb po tělocvičně
Nástup, navození pracovní atmosféry, motivace (2
min)
Průpravná část









(10 - 12 min)
Příprava na program v hlavní části
Protažení (ne hmity), cca 6 – 10 sec, opakovat 3-4x
Nebo i dynamická rozvička (kroužení…)
Posloupnost
Vyrovnávat vadné držení těla, opravovat
Nezapomínat na dýchání (nádech, výdech)
Krátké posílení posturálního svalstva (pouze vlastním
tělem)
Nevhodné je u dětí protažení krčních svalů, hlavně
záklony hlavy, dlouhé stoje
Dynamická část






(3-5min)
Dynamická hra nebo cvičení, honičky
Důležitá je jednoduchost pravidel a spád
Obměny
Ne do maxima SF
Cvičí všichni!!!
Hlavní část




(28 min)
Naplnění hlavního nácvikového nebo výcvikového
cíle hodiny
V první polovině nácvik nových dovedností, činnosti
obratnostně-rychlostního charakteru (max 10 min)
Druhá polovina má výcvikový charakter s
dlouhodobějším zatížením v aerobní zóně, se
zvýšenou svalovou aktivitou, hra
Závěrečná část




(3 - 5 min)
Zotavná fáze
Pouze uklidňující činnosti, kompenzace, relaxace
organismu (protažení 15 – 20 sec)
Zhodnocení, připomenutí cíle a jeho splnění,
motivace
Pohybová omezení dětí












Nevhodné jsou jednostranné zátěže, prosté visy a vzpory (spontánní
aktivita OK, do řízených činností zařazovat visy a vzpory smíšeně)
Nezvětšovat rozsah kloubní pohyblivosti na fyziologickou mez
Nenosit těžká břemena
Nesetrvávat dlouhodobě v polohách
Neposilovat se závažím
Neprovádět kotoul vzad
Nazaklánět
Neskákat na tvrdou podložku
Dřepy pouze na plných chodidlech, nechodit příliš dlouho ve dřepu
Nenutit do nepřirozených poloh (sed v kleku mezi paty)
Činnosti s maximálním výkonem jen na kratší časový úsek
Výrazné pocení je znak přehřátí, zajistit dostatek tekutin!
Bezpečnost




Viz normy a vyhlášky (počet, materiály, teplota,
světlo…), učitel je povinen to hlídat!
Kontrola nářadí 1x 2roky, sledovat poruchy
Kurzy dle metodických pokynů (plavecký výcvik,
lyžařský výcvik, cyklistika, turistika)
Při TV je nutné respektovat: úroveň, rozcvičení,
metodický postup, dopomoc, záchrana, vzdálenost
nářadí, rozestupy dětí, poskytnout první pomoc,
lékárna, telefon, provést záznam o úrazu
Nevhodné způsoby organizace




Dlouhé vysvětlování
Náročná příprava pomůcek a nářadí
Příliš početné skupiny dětí
Velký rozsah cvičení jednotlivců a čekání v družstvu
Na závěr…
Vždy je vhodné promyslet následující:










Jak zahájím činnost (přivítání, motivace, pravidla…)?
Jak upoutám pozornost dětí?
Jak rozestavím děti?
Kolik vytvořím skupin?
Jak rozestavím nářadí v prostoru?
Jak určím kdo to udělá?
Jak rozdám pomůcky?
Jak navážu k jiné činnosti?
Jak ukončím činnost?
Jak uklidím pomůcky a nářadí?
Literatura









DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí.
Praha: UK, 2007.
RYCHTECKÝ. A, FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy,
Karolinum, 2004, 171 s., ISBN 80-7184-659-7
DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte.
Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-693-4.
LOCHMANOVÁ, L. a MAZAL, F. Učitel tělesné výchovy mezi
paragrafy. 1. vyd. Olomouc: Hanex,1998. ISBN 80-85783-21-5
VLACH, J. Drobné a průpravné hry pro volejbal.. Ústí n.L.: KTV PF UJEP,
1997.
POKORNÝ, I. & VLČEK, K. Fotbal a volejbal. Metodický materiál pro učitele
1.stupně základní školy.. Ústí n.L.: Pedagogické centrum, 2001.
POKORNÝ, I. & VLČEK, K. Pohybové hry. Metodické materiály pro učitele
1.stupně základních škol. Svazek 1. Ústí nad Labem : CDVU při UJEP, 1999.
MAZAL, F. Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku.. Olomouc:
Hanex, 1991.
RVP PV a RVP ZV, MŠMT.
Download

Didaktika a teorie TV u dětí předškolního věku