! "
#$ ! %%%&'
RoÏ
Ïník
()*x
x$+
#$ ,
()*x
x$+
# -
.
,/
Î
x
Ï
x
-01
x
.2
x
0, , */
Ě
3 3/
Ŀ
!
http://pinhigh.info/AdventureTravel/egypt/NileRiverSunset.jpg
Území starov kého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejv tší eky na
sv t (6695 km). Záplavy trvaly po 3 m síce a hladina eky stoupala až o 7 m.
Po opadnutí záplav z stal kolem eky široký pás úrodného tmavého bahna
a zem d lci mohli sít obilí. eka se využívala jako zásobárna vody, k rybolovu
i k doprav .
1) Nil ústí do St edozemního mo e
2 a 3) Nilská delta - má tvar
eckého písmene delta
– na map je oto eno
o 180°
Úkoly:
1) Kam ústí Nil?
2) Ukaž na map
nilskou deltu.
3) Pro se jí tak íká?
5) Na západním b ehu Nilu
se rozkládá Sahara
4) Horní Egypt leží na jihu
= na horním toku Nilu
4) Dolní Egypt leží na severu
= na dolním toku Nilu
http://www.veda.cz/article.do?articleId=69015
4) Ukaž, kde leží
Horní Egypt
a kde Dolní Egypt.
5) Co se rozkládá
na západním
b ehu eky?
Oslavná báse z 20. století p .n.l.
Bu pozdraven, ó Nile,
jenž prýštíš ze zem
a plyneš, abys živil Egypt!
Ó tajemný,
jenž jsi pr vodcem temnotou
k jasnému dni jásotu a zp vu,
kdy lu iny jsou pod vodou!
Ty, kterého Slunce stvo ilo,
aby všechen brav mohl žít,
ty, jenž napájíš i vzdálenou pouš
svou rosou z nebes padající,
pane ryb,
jenž p ivádíš vodní ptáky,
když ostatní ptactvo odlet lo na jih,
tv rce je mene, roditeli pšenice,
jenž chrám m dovoluješ,
aby mohly po ádat slavnosti.
Ty když nedáš dostate nou záplavu,
nosu se nedostává dechu života
a každý je chu asem,
tu i boh m ubývá ob tí a lidstvo hyne!
p íteli matky Zem ,
jenž dozíráš na obilí
a p sobíš, že dílna Stvo itele
vzkvétá,
http://staroveky-egypt.webz.cz/literatura.html
Mezi hlavní plodiny pat ila pšenice a je men, z lušt nin se p stoval hrách
a fazole. Zelenina byla zastoupena cibulí, esnekem, okurkami, ovoce pak
vinnou révou, datlemi, fíky nebo granátovými jablky. Úkol: Poznáš exotické
ovoce a druh obilí?
datle
papyrus
fíky
http://gypsymagicspells.blogspot.com
http://forum.vitarian.cz/viewtopic.php?f=10&t=1226
meloun
http://www.nasevyziva.cz
http://vfu-www.vfu.cz
http://vfu-www.vfu.cz
http://vfu-www.vfu.cz
http://www.rockmelon.net.au/
http://zazraky-vsehomira.blog.cz/rubrika/chramy-a-knezi
Subtropy jsou na jedné stran krásné bujnou a pestrou vegetací a rozmanitými
druhy živo ich , ale na druhé stran se v tomto podnebném pásmu skrývá více
nebezpe í. Úkol: Pojmenuj následující druhy živo ich .
http://www.carphunters.com/Fotoarkiv/Reptiles/Crocodylus-niloticus10.htm
http://alik.idnes.cz
Kolem roku 3100 p .n.l. p ipojil vládce Horního Egypta MENI (další jeho možná
jména – NARMER, AHA) ke svému knížectví Dolní Egypt, který dobyl. Sídlil
v Cinewu, ale nechal stav t nové sídelní m sto MENNOFER (tzn.“krása trvá“,
ecky: Memfis) v Dolním Egypt . Stal se pravd podobn zakladatelem 1. dynastie.
Meni byl prý rozsápán hrochem p i lovu. Úkol: Symbolem sjednoceného Egypta je
dvoubarevná královská koruna. Poznáš z reliéfu tzv. Narmerovy palety, který
z král je Meni?
Mé jméno
je MENI.
http://masch.blog.cz/0801/panovnici-nulte-dynastie-2
www.historywebka.webnode.cz
vláda 3. – 6. dynastie (2700 – 2270)
• po ukon ení vlády 2. dynastie se d jiny Egypta d lí na Starou, St ední a Novou íši
• stavby velkých pyramid
• vznik písma
DŽÓSER
• schopný vojev dce, který uskute nil tažení:
• na jih do Núbie (získal zlato, d evo, slonovinu, otroky)
• na východ na Sinajský poloostrov (m , nerosty)
• na sever do Palestiny (cedr)
• jeho ministrem byl Imhotep (vynikající stavitel, u enec, kn z, spisovatel, léka )
• Džóserova stup ovitá pyramida – 6 stup , v = 60 m (jeho mumie byla nalezena)
http://www.starovekyegypt.net
http://www.ancient-egypt-book.com
http://www.starovekyegypt.net
vláda 3. – 6. dynastie (2700 – 2270)
• pyramidy v Gíze
• nejv tší pyramida Cheopsova ( ecky – CHEOPS, egyptsky – CHUFU)
• prost ední pyramida se Sfingou – Chafrenova (egyptsky – RACHEF) – zdá se
nejvyšší, protože leží na vyvýšeném míst
• Menkaureova pyramida se t emi satelitními pyramidami
http://www.national-geographic.cz
http://mystickyegypt.blogspot.com
vláda 3. – 6. dynastie (2700 – 2270)
• vznik písma
• Egyp ané psali obrázkovým písmem – hieroglyfy (každý p edm t byl vyjád en
svým obrázkem) pozd ji za al obrázek odpovídat konkrétní hlásce
• vyzkoušej si psaní hlásek v podob hieroglyf : http://www.eyelid.co.uk/hieroglyphic-typewriter.html
• hieroglyfy se psaly bu inkoustem na papyrus (druh rákosu), nebo se tesaly
do kamene
• jméno faraóna se vpisovalo do oválného ozdobného tvaru zvaného kartuš
• napiš své jméno do kartuše: http://www.virtual-egypt.com/newhtml/glyph/glyph.html
http://briajones8.files.wordpress.com/2011/03/egypt2.jpg
http://www.crystalinks.com/egyptwriting.html
vláda 11. – 12. dynastie (2070 – 1970)
• v tomto období se rozší ilo používání bronzu
• po zániku Staré íše trval v zemi politický chaos
• po ádek nastolil a íši zase sjednotil MENTUHOTEP I.
• centrum íše se p esouvá více na jih – hlavní m sto VESET = THÉBY
http://www.starovekyegypt.net
www.ancient-egypt-history.com
vláda 11. – 12. dynastie (2070 – 1970)
• p í inou zániku St ední íše se staly útoky Hyksós – kmen z Asie
• na rozdíl od Egyp an m li Hyksósové jezdectvo, díky n muž byli schopni
provést bleskové útoky
• ovládli Egypt, ale Veset nedobyli
vláda 18. – 20. dynastie (1580 – 1090)
Významní panovníci
AHMOS I.
- p ezbrojil egyptskou armádu – vybavil ji vále nými vozy,
sekerami místo me
- vybudoval vojenské lo stvo
http://www.touregypt.net
- definitivn vyhnal Hyksósy z Egypta
http://egyptmajec.blogspot.com
THUTMÓSE III.
- za jeho vlády m l Egypt nejv tší území – až k Eufratu
- se svou nevlastní matkou HATŠEPSUT byl poh ben
v chrámovém komplexu DÉR EL BAHRÍ
http://wdict.net/de/word/deir+el-bahari/
http://wysinger.homestead.com
vláda 18. – 20. dynastie (1580 – 1090)
Významní panovníci
ACHNATON – AMENHOTEP IV.
- omezil moc kn ží (vzal jim p du) a zavedl uctívání jediného boha
ATONA = b h slunce
- nechal si budovat nové hlavní m sto Achenaton
- jeho manželkou byla NEFERTITI (symbol ženské krásy)
http://www.maat.sofiatopia.org
http://egyptcultureandreligion.wordpress.com
http://fuckybaby.blog.cz
vláda 18. – 20. dynastie (1580 – 1090)
Významní panovníci
TUTANCHAMÓN
- významný spíše pro nás svou velkolepou hrobkou (zem el velmi mladý)
- jeho jméno napovídá, že po smrti Achnatóna, se navrátily staré
po ádky – obnovilo se p vodní náboženství – víra v boha Amóna
- zhlédni práci archeolog :
www.youtube.cz
- Nové objevy, pradávné záhady - Ztracené hrobky z Théb 1
H. Carter
http://mystickyegypt.blogspot.com
Údolí král – hrobky
http://www.theboyking.com
Bedna íková, J., Kysu an L., Fejfušová M.: D jepis – prav k a starov k,
Nová škola, Brno 2007
Download

40 Starověký Egypt (PDF) - Základní škola, Brno, Kamínky 5