ÖZGEÇMİŞ
Mart 2014
Reyhan Atasü-Topcuoğlu
Ünvanı: Yrd. Doç. Dr.
E-posta: [email protected]
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca
Eğitim Özgeçmişi
2007 - 2012
2005 - 2007
2002 – 2005
Berlin Humboldt Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora
Programı, Tez: “Construction of Counter-Trafficking as a
Transnational Field: The examples of Ukraine, Turkey and
Germany”, (magna cum laude)
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu,
Yüksek Lisans Programı, Tez: “Türkiye’de İnsan Ticareti,
Sığınma Evi Hizmetleri, Müracaatçı Profili”, Sosyal Hizmet
Önerileri
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Y.L.
Programı, Tez: “Home-Based Work and Informal Sector in
the Period of Globalisation, an Analysis Through Capitalism
and Patriarchy, the Case of Turkey”
2001 – 2002
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Bilimsel
Hazırlık Programı, Ankara
1997 – 2001
BA, İktisat Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara
Ödüller
2013
Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimci Mansiyon Ödülü
2007
Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimci Ödülü
1/15
Çalıştığı Kurumlar
2014 - ... Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal
Hizmet Bölümü, Yardımcı Doçent
Verdiği dersler:
Lisans
SHO 104 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
SHO 125 Sosyal Hizmet Kurumlarını Tanıma
SHO 313 Mesleki İngilizce I
SHO 220 Mesleki İngilizce II
SHO 240 Karşılaştırmalı Sosyal Refah Modelleri
SHO 315 Uygulamalı Araştırma I &II
SHO 318 Sosyal Politika ve Planlama
SHO 320 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
SHO 425 Sokak Sosyal Hizmeti
SHO 433 Baskı Karşıtı Uygulama
SHO 417 Sosyal Hizmet Uygulamaları I
SHO 418 Sosyal Hizmet Uygulamaları II
Yüksek Lisans
SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I
SHO 606 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II
2004-2014 Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal
Hizmet Bölümü, Araştırma Görevlisi
2007- 2009 Türk Alman Merkezi Göç Araştırmaları Enstitüsü, Berlin, Müdür
yardımcısı
2003 – 2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Proje Asistanı
2002-2004 Uçan Süpürge Turizm ve Organizasyon Şirketi, Projeler
Koordinatörü
Staj
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye Misyonu Ankara,
Program Bölümü, Yarı zamanlı Staj, 2006-2007
2/15
Ulusal Projelerde Sorumluluk
Mart 2012 – Eylül 2012 Araştırma koordinatörü: Türkiye’nin Kapsamlı Bir
Göç Politikası Çerçevesi Geliştirmesini Destekleme projesi,
Türkiye’de
Göçmen
Çocukların
Profili
Hızlı
Değerlendirme Araştırması, Uluslararası Göç Örgütü
Proje kapsamında Ankara ve İstanbul’da göçmen çocukların
profili, var olan sosyal hizmetlerden yararlanma koşulları
araştırılıp. Sosyal politika önerileri geliştirilmektedir.
Eylül 2006 -Ocak 2007 araştırma ekibi üyesi: İnsan Ticaretiyle Mücadele:
Yerel Eylem Planı Projesi Hızlı Değerlendirme
Araştırması, Uluslararası Göç Örgütü
Proje kapsamında Iğdır, Ardahan, Artvin ve Trabzon
kentlerinde insan ticareti alan araştırması yapılmıştır.
2006 Eğitimci ve Moderatör: CEDAW Bölgesel Eğitim Toplantısı, Adana
Belediyesi, Adana Şehir Konseyi, Adana Kadın Örgütleri
Derneği ve CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu
tarafından organize edilmiştir.
Proje kapsamında CEDAW ve İhtiyari protokolü hakkında
bilgilendirme yapılmıştır. Bölgede kadına karşı ayrımcılıkları
haritalamak amacıyla çalıştaylar düzenlenmiştir.
2006 Eğitimci ve Danışman: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi,
Natoyolu Toplum Merkezinde uygulanmıştır.
Bu projede, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim
materyali hazırlanmış ve Mamak bölgesinden yaşayan
kadınlara bu konuda bir eğitim verilmiştir.
2005 Eğitmen ve Moderatör: CEDAW 1. Bölgesel Eğitim Programı, ADANA
Büyükşehir Belediyesi, Adana Kent Konseyi, Adana Kadın
Kuruluşları Birliği ve CEDAW Sivil Toplum Yürütme
Kurulu tarafından düzenlenmiştir.
Eğitimde, B.M. Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesi’ne dair bilgiler verilmiş ve bölgesel bazda Kadınlara
uygulana
ayrımcılıkları
irdeleyen
çalışma
grupları
gerçekleştirilmiştir.
2005 Danışman ve Eğitmen: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi,
SHÇEK, Natoyolu Toplum Merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Proje çerçevesinde, Kadına yönelik Şiddet eğitimi materyali
hazırlanmış ve Ankara’daki gece kondu semtlerinde yaşayan
kadınlara eğitim verilmiştir.
2005 Raportör: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Toplumsal Cinsiyet
Göstergeleri Oluşturma Eylem Planı
Proje çerçevesinde, ekonomi, çalışma yaşamı, yoksulluk ve
kalkınma alanlarında eldeki verileri ve veri kaynaklarını
3/15
gözden geçirme ve veri ihtiyacı tespiti ve gösterge oluşturma
çalışmalarına katılınmış, konuyla ilgili KSGM raporu
yazılmıştır.
2004
-
2005
Proje asistanlığı: Ev Eksenli Çalışan Kadınlar ve
Örgütlenmeleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel
Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.
Proje, Türkiye’de ve dünyada ev eksenli çalışmanın niteliğini,
evde
çalışan
kadınların
çalışma
koşullarının
ve
örgütlenmelerinin araştırılmasını amaçlar. Proje kapsamında
literatür taraması, Mamak, Tuzluçayır, Şentepe ve Yenimahalle
çapında Anket ve derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir.
2004- 2005 Proje hazırlanması ve yazımı: Parlamenterler için CEDAW El
Kitabı /CEDAW for Parliamentarians, UNDP tarafından
kabul edilmiştir.
Projenin amacı, milletvekillerine CEDAW’ın tanıtılması, konuyla
ilgili belge ve bilgileri içeren bir el kitabını hazırlanmasıdır.
2004- 2005 Proje hazırlanması ve yazımı: Kadın 2004 /Women 2004, radyo
programı projesi, Avrupa Komisyonu tarafından kabul
edilmiştir.
Projenin amacı, İnsan Haklarından çevreye, sendikalara kadar
değişik sivil toplum kuruluşlarının tanıtılarak, kadınlara
yönelik vizyonlarının konuşulmasıdır. Güncel toplumsal hayat
içerisinde toplumsal cinsiyetin nasıl işlediğini ortaya koymayı
amaçlar.
2004-2005 Proje yazımı: Dört Şehirde Yerel Kadın Muhabirler/Local
Women Reporters in 4 Cities, Cordaid, Hollanda tarafından
desteklenmiştir.
Projenin amacı Adıyaman, Van, Batman ve Urfa’da yerel kadın
muhabir ağını genişletmektir.
2004-2005 Proje hazırlanması ve yazımı: CEDAW Bireysel Başvuru Hakkı
El Kitabı /Manual for Individual Application to CEDAW,
Finlandiya Elçiliği tarafından Kabul edilmiştir.
Projenin amacı, CEDAW’ı herkese tanıtmak ve bireysel başvuru
ile ilgili olarak her kesimi bilgilendirmektir. Bu amaçla, CEDAW
Komitesine bireysel başvuru hakkını ve bu hakkın
kullanılmasının her aşamasını anlatan, bir el kitabı
hazırlanmıştır.
2003-2004 Proje yazım, uygulama ve raporları: Uçan Haber /Flying News
projesi International Women’s Health Coalition ve
Hollanda Elçiliği tarafından desteklenmiştir.
Bu proje, 2002 “Uçan Haber Journal” projesinin başarılı
uygulaması ile düzenlenmiş bir devam projesidir, aynı
amaçları taşımaktadır. Süreç içinde 6 adet bülten basılmış
ve İngilizce raporlar hazırlanmıştır.
4/15
2003-2004 Proje koordinasyonu, derginin hazırlanması ve raporu: Uçan
Haber Bülteni İngilizce Özel Sayı/Flying News in English,
projesi Global Fund for Women tarafından desteklenmiştir.
Projenin amacı, İngilizce konuşan dünya ile Türkiye’deki kadın
hareketi arasında doğrudan bir bağ kurmaktır. Son iki yılda
Türkiye’de kadın hareketinde yaşanan deneyimlerin, CEDAW ile
ilgili Türkiye’de gerçekleştirilen faaliyetlerin ve Türkiye’de son
iki yılda kadınların yaşadığı çeşitli ihtiyaç ve kazanımların
bilgisini uluslararası düzeyde paylaşmayı amaçlar. İngilizce özel
bir sayı basılmış; İngilizce rapor hazırlanmıştır.
2003- 2004 Proje uygulaması ve raporu: CEDAW Komitesine Alternatif
Rapor(lar)
Hazırlanması
için
İkinci
Ulusal
Toplantı/Second National Meeting for the preparation of
the Alternative Report(s) to CEDAW Committee The
British Council tarafından desteklenmiştir.
Bu proje ile Türkiye’nin bütün illerinden gelen kadınlarla,
Türkiye’nin kadının sosyal durumuna dair bir bilgi havuzu
oluşturmaktır. Toplantı Nisan 2003’te 350 kadının katılımı ile
yapılmış, İngilizce rapor hazırlanmıştır. Bu bilgiler ışığında
çalışan CEDAW Yürütme Kurulu, Birleşmiş Milletler CEDAW
Komitesine alternatif bir rapor yazmıştır.
2003- 2004 Proje asistanlığı: Türkiye’de Kadın Örgütleri Veri Tabanı
/Database: Women Organizations in Turkey, İngiltere
Büyükelçiliği tarafından desteklenmiştir.
Projenin amacı, Ulusal bazda 340 kadın STK’sının bilgilerini
toparlayarak bir veri tabanı oluşturulmasıdır. Proje dahilinde
42 ilde alan çalışması yapılmış, SPSS programı ile anketler
analiz edilmiş, Türkiye’deki kadın örgütlerinin bir profili
çıkarılmıştır. Oluşturulan Türkiye’de Kadın Örgütleri Veri
Tabanı
İnternette
herkesin
kullanımına
açık
olarak
bulunmaktadır.
2002- 2003 Proje koordinasyonu, uygulaması ve raporu: Kadın Web Sayfası
İçin Yerel Kadın Muhabirler Ağı /Local Women
Reporters for the Women’s Website Finlandiya
Büyükelçiliği tarafından desteklenmiştir.
Projenin
amacı,
yerelde
yaşayan
kadınların,
hayat
deneyimlerini, ihtiyaç ve isteklerini ulusal ve uluslararası
düzlemlerde duyurmak için, yerel bir haber ağı oluşturmaktır.
Sekiz ilde (Çanakkale, Samsun, İzmir, Eskişehir, Mersin,
Gaziantep ve Diyarbakır) yerel yönetim ve örgütler tarafından
seçilen, sekiz muhabir adayına, gazetecilik ve insan hakları
eğitimi verilmiş ve bu illerde söz konusu ağ kurulmuş; İngilizce
olarak raporlanmıştır.
5/15
Uluslararası Projelerde Sorumluluk
2007 – 2009 Proje Ekibi Üyesi: Promoting Active Learning in Social Work
Education Intensive Program Project / Sosyal Hizmet
Eğitiminde Aktif Öğrenmeyi Geliştirme Yoğun Program
Projesi
AB
Socrates-Erasmus
Programı
desteklenmektedir.
Bu yoğun program projesi dokuz üniversitenin ortaklığıyla üç
yıl sürecek bir projedir.
2006 - 2008 Proje Ekibi Üyesi: Street Life Intensive Program Project/ Sokak
Yaşamı Yoğun Program Projesi, AB Socrates-Erasmus
Programı desteklemektedir.
Bu yoğun program projesi dokuz üniversitenin ortaklığıyla üç
yıl sürecek bir projedir.
2006 – 2008 yazım ve uygulama ekibi üyesi: LEDASOC: Learning Different
Approaches in Social Work, bu proje Avrupa Birliği
Leonardo Programı tarafından finanse edilmektedir.
Bu projede, çeşitli lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin değişik
ülkelerdeki sosyal hizmet kurumlarını ziyaret ederek mesleki
bilgilerini artırmaları amaçlanmaktadır.
2005
Koordinatör-yazar: URBANWORK Master Programe Urbanization,
Social Policy and Social Work, A.B Erasmus Mundus
Programı tarafından desteklenmektedir.
Yedi ülkedeki Sosyal Hizmet bölümleri/ yüksek okulluları
arasında ortak bir yüksek lisans programı oluşturma projesi
halen devam etmektedir.
2006 Eğitimci: Sharing CEDAW Shadow Report Process With Egypt
Women’s NGOs, bu proje Hollanda Büyükelçiliği
tarafından desteklenmiştir.
Projenin amacı Mısıra Kadın Kuruluşları ile Türkiye Kadın
Kuruluşları arasında CEDAW’a yönelik bili ve deneyim alışverişi
yaparak, her iki ülke arasındaki kasın sivil toplum kuruluşları
düzeyindeki diyalog ve iş birliğinin artırılmasıdır.
2002- 2003 Proje uygulaması ve raporu: Uçan Haber Bülteni/ Flying News
Journal projesi International Women’s Health Coalition
tarafından desteklenmiştir.
Bu projenin birincil amacı, farklı kadın örgütleri ve bireysel
kadınlar arasında deneyim paylaşımını arttırmak ve
dayanışmayı güçlendirmek için bir iletişim ağı oluşturmaktır.
Bir diğer amacı da haklar ve kanunlardaki değişiklikler ve
kadın haklarındaki güncel durumla ilgili bilgi sağlayarak, kadın
örgütlerine destek vermektir. Süreç içinde 6 adet Türkçe bülten
basılmış; İngilizce rapor hazırlanmıştır.
6/15
2001–2003 Proje koordinasyonu ve raporlama: Demokrasi Radyosu /Radio
Democracy, NOVIB, tarafından desteklenmiştir.
Proje, Hollanda’daki Türkiye’den göç etmiş olan kadınların
sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı, sosyal hizmetlerin ve
insan haklarının kullanımını artırmayı amaçlar. Proje dahilinde
Ankara çapımda 10 odak grup çalışması ve 16 radyo programı
ve İngilizce rapor hazırlanmıştır. Radyo programları
Hollanda’da yayınlanmıştır.
Bursiyerler
§
Hacettepe Üniversitesi konferansa katılım bursu, 2013, Nürnberg,
International Social Work Days
§
Berlin Humboldt Üniversitesi, BGSS 2009 konferans katılım bursu,
2009 Uluslararası Feminist İktisat Konferansına katılım, Boston ABD
§
Berlin Humboldt Üniversitesi, BGSS 2008 konferans katılım bursu,
2008 Uluslararası Konferans , Küresel Şiddet Karşıtı Konferans Budapeşte
§
Berlin Humboldt Üniversitesi, BGSS ve Alman Başbakanlığı
Mükemmeliyet İnisiyatifi bursu, 2009 Ukrayna’da insan ticaretiyle
mücadele alan araştırması
§
Berlin Humboldt Üniversitesi, BGSS 2008 konferans katılım bursu,
2008 Uluslararası Konferans Çanakkale
§
Georg Simon
Nürnberg
§
Berlin Humboldt Üniversitesi, BGSS ve Alman Başbakanlığı
Mükemmeliyet İnisiyatifi bursu, 2008 Türkiye’de insan ticaretiyle
mücadele alan araştırması
§
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu, 2007- 2012, Yurt Dışı
Doktora Bursu
§
Hacettepe Üniversitesi konferansa katılım bursu, 2006, Uluslararası
konferans Hawaii
§
Leaders Romania forum katılım bursu, 2003, Regional Leaders Forum,
Bükreş
§
İsviçre AB Gençlik programları koordinasyon ofisi, 2003, program
katılım bursu, Short Study Visit- Youth Empowerment through Gender
Projects, Solothurn, İsviçre
§
Hellenic National Agency, 2003, konferansa katılım bursu, Youth
Conference: Cooperation Between E.U. and S.E.E. Countries Grevena,
Yunanistan
Fachhochschule,
2008,
konferansa
katılım
bursu,
7/15
Sosyal Çalışmada İlgi Alanları
Feminist Sosyal Hizmet, Baskı Karşıtı Sosyal Hizmet, Ekonomi
Politikalarının Sosyal Hizmete Etkisi, Sosyal Politika, Kadın
Hakları, Çocuk Hakları, İnsan Ticaretiyle Mücadele, Çalışma
İlişkileri ve Sosyal Hizmet, Sivil Toplum, Ekonomik Kalkınma,
Kayıtdışı Ekonomi
Sosyolojide İlgi Alanları
Feminizm, Toplumsal Cinsiyet, İktidar ve Ataerkillik Çalışmaları,
Kayıt Dışı Ekonomi, Kadın ve Çocuk Emeği, Kadın Kuruluşları,
Sivil Toplum, Sosyal Politika
Yayın Listesi
A) Hakemli Dergilerde
Atasü-Topçuoğlu,R. (2013) “İnsan Ticaretiyle Mücadelede Sosyal Politika ve
Sosyal Hizmetlerin Gelişimi: Ukrayna Örneği”, Toplum ve Sosyal Hizmet
Dergisi
Atasü-Topçuoğlu, R. (2012) “Küreselleşme ve üretimin esnekleşmesi
sürecinde kadın emeği”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 44, 3-9
İl, Akbaş & Atasü-Topçuoğlu (2012) “Active Learning for a Client Centered
Perspective”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(2),83-91
Atasü-Topçuoğlu, R. & Akbaş, E. (2011) “An Attempt to See the Soul of the
Change: Kreuzberg From Margins into the Center” Sosyoekonomi, 15, 7080
Atasü-Topçuoğlu, R. (2009) “Kadın Emeği Nasıl Değersizleşir? Enformel Alan
ve Ataerkilliğin Eklemlenme Mekanizmaları: Bilinçli Saklama ve
Saklayarak Değersizleştirme”, Praksis, 20,ss. 87-104
Atauz, S., E. Akbaş & R. Atasü-Topçuoğlu (2009) “Human Trafficking in
Turkey: Findings from Northeastern Anatolia” Asian and Pacific
Migration Journal, 18 (3): 419-440
Akbaş, E. & Atasü-Topçuoğlu, R. (2009) “Formation of the Modern Childhood
Paradigm A Critical Evaluation”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 20(1)
Atasü-Topçuoğlu, R. (2008) “İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele”,
Çalışma Ortamı, Mayıs/Haziran 2008, Sayı: 98
Atauz, S., Atasü-Topçuoğlu, R. & Akbaş, E. (2007) “A Brief Introduction to the
Discussions on Social Cohesion and Their Relevance to Social Work”,
Toplum ve Sosyal Hizmet, 18(1): 9-16
8/15
Acar, H., Baykara-Acar,Y.; Cankurtaran-Öntaş, C. & Atasü-Topçuoğlu, R.
(2006) “A Research on Self-Esteem Level of Children in Istanbul”,
Research
Journal
of
International
Studies,
4:
70-82
http://www.eurojournals.com/RJIS%204.pdf
Atasü-Topçuoğlu, R. (2006) “Intellectuals: a Story from Enlightenment to the
Modern
World”
Nebula,
3(2-3):179-187
http://www.nobleworld.biz/images/Topcuoglu.pdf
Atasü-Topçuoğlu, R. (2006) “Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi Değişecek mi?
Bulgaristan
ve
Romanya
Deneyimlerinden”,
Çalışma Ortamı,
Kasım/Aralık 2006, Sayı: 85
Atasü-Topçuoğlu, R. (2006) “Foucault ve Entellektüeller”, Doğu Batı, Vol.35,
ss. 62-71
B) Kitap içinde Bölüm
Atasü-Topçuoğlu, R. (2013) “Sosyal Hizmet Uygulamasında Kuram”, içinde
Prof.Dr. İlhan Tomanbay (Der.) Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulaması,
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını
Atasü-Topçuoğlu, R. (2013) “Kadın Hakları ve Aile Mevzuatı”, içinde Prof.Dr.
İlhan Tomanbay (Der.) Sosyal Hizmet Mevzuatı, Anadolu Üniversitesi,
Açıköğretim Fakültesi Yayını
Atasü-Topçuoğlu, R. ve Akbaş E. (2013) “Aile ve Kadına Yönelik Sosyal
Hizmet Kuruluşları”, içinde Prof.Dr. İlhan Tomanbay (Der.) Sosyal
Hizmet Kurumları, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını
Atasü-Topçuoğlu, R. (2013) “Diğer Sosyal Hizmet Alanlarındaki Sosyal Hizmet
Kurum ve Kuruluşları”, içinde Prof.Dr. İlhan Tomanbay (Der.) Sosyal
Hizmet Kurumları, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını
Atasü-Topçuoğlu, R. (2012) “Die Problematisierung des Menschenhandels”,
von Steinsdorf, S. & Rob Ucar, H. (Der.) Implementierung von
Rechtsnormen: Gewalt gegen Frauen in der Türkei und in Deutschland,
Berlin: Campus
Atasü-Topçuoğlu, R. (2012) “Düzensiz Göç: Küresellşemede Kısıtlanan İnsan
Hareketliliği” içinde Ihlamur-Öner, G. ve Öner, A. (Der.) Küresellşeme
Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar, (ss. 501-509) Istanbul: Iletisim
Atasü-Topçuoğlu, R. (2012) “Aile Mevzuatı”, içinde Prof.Dr. İlhan Tomanbay
(Der.) Sosyal Hizmet Mevzuatı,
Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim
Fakültesi Yayını
9/15
Atasü-Topçuoğlu, R. (2012) “Kadın Hakları ve Mevzuat”, içinde Prof.Dr. İlhan
Tomanbay (Der.) Sosyal Hizmet Mevzuatı,
Atatürk Üniversitesi,
Açıköğretim Fakültesi Yayını
Atasü-Topçuoğlu, R. (2010) “Kapitalizm ve Ataerkillik Enformel Alanda Nasıl
Eklemlenir? Bilinçli Saklama ve Saklayarak Değersizleştirme
Mekanizmalarının Ev Eksenli Çalışmada İşleyişi”, içinde Dedeoğlu S. ve
M. Yaman Öztürk (Der.) Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği : Türkiye
Örneği (ss.79-132), İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı
C) Kitaplar
Atasü-Topçuoğlu, R. (2012) Profiling Migrant Children in Turkey: Social Policy
and Socila Work Sugesstions - A Rapid Assessment Research, IOM :
Ankara
Atasü-Topçuoğlu, R. (2012) Türkiye’de Göçmen Çocukların Profili: Sosyal
Politika ve Sosyal Hizmet Önerileri, Bir Hızlı Değerlendirme Araştırması,
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) : Ankara
D) Özel Raporlar
Rittersberger-Tilic, H., Karatas. K. ve Atasü-Topcuoglu, R. (2013) “Türkiye’de
Refakatsiz Küçüklere Erişim ve Çocuğun Yüksek Yararına Yönelik
Hizmet Sunumunun Teşvik Edilmesi” Uluslararası Göç Örgütü
Atasü-Topcuoğlu, R. (2012) Reaching out strategies for unaccompanied
minors in Turkey, International Organization of Migration (IOM) Special
Report
Atauz, S, Atasü-Topçuoğlu, R. & Akbaş, E. (2006) Kuzey Doğu Anadolu’da
İnsan Ticareti, Iğdır, Ardahan, Artvin Ve Trabzon Örnekleri, İnsan
Ticaretiyle Mücadele: Türkiye, Doğrudan Yardım ve Yerel Eylem Planı
Hızlı Değerlendirme Araştırması Raporu, Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
Özel dokümanı
E) Bildiri kitaplarında tam metin yayınlar
Atasü-Topçuoğlu, R. (2013) “Sosyal haklar piyasalaşır mı? Çocuk hakları ve
kadın emeğinin kesişiminde Türkiye’de kreşler” Uluslararası Sosyal
Haklar Sempozyumu, Uludag Üniversitesi: Bursa
Atasü-Topçuoğlu, R. (2011) “Kadın Emeği ve İşgücü Piyasasında Yeni
Eğilimler: Kısmi Zamanlı Çalışma ve Ev Eksenli Çalışma” KADIN EMEĞİ
10/15
KONFERANSI Kadın İstihdamı ve Sorun Alanları Konferansı Bildiri
Kitabı, TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Ankara.
Atasü-Topçuoğlu, R. (2010) “Die Problematisierung des Menschenhandels”,
Internationaler Workshop Implementierung von Rechtsnormen: Gewalt
gegen Frauen in der Türkei und in Deutschland, Humboldt Universität zu
Berlin, Berlin.
Atasü-Topçuoğlu, R. & Akbaş, E. (2009) “Sosyal Dışlanma Kavramı,
Küreselleşme ve Yeni Yönetişim içinde Topluma Nasıl Bir Bakış Önerir?
Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılanma Paradigmasına Eleştirel Bir
Bakış.” Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sempozyumu, Başkent
Üniversitesi, Ankara.
Atasü-Topçuoğlu, R. & Akbaş, E. (2009): “Küreselleşme Sürecinde Daralan
Sosyal Haklar Ve Türkiye’de Sosyal Hizmet Sunumunda Yaşanan
Dönüşümün Kuramsal Ve Politik Çerçevesi”, Uluslararası Sosyal Haklar
Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Atasü-Topçuoğlu, R. (2009): “Production and Reproduction of Different Forms
of Violence in Two Contexts: Human Trafficking and Discourses of
Counter-Trafficking” 8th Global Conference: Violence and the Contexts of
Hostility, Intedisciplinary. net, May 4 - 7 Budapest
Atasü-Topçuoğlu, R. & Akbaş, E. (2008): “Cemaatten Avrupa Birliği’ne,
Yerelden Ulusötesine Bir Serüven: Göçmen Sivil Toplum Kuruluşları –
Berlin Örneği” 5. Uluslararası STK Konferansı, 18 Mart Üniversitesi, 18
Mart Üniversitesi Yayını , Çanakkale. (653-661)
E) Tezler
Atasü-Topçuoğlu, R. (2012) Construction of Counter-Trafficking as a
Transnational Field: The examples of Ukraine, Turkey and Germany,
Berlin Humboldt Üniversitesi, BGSS -Almanya
Atasü-Topçuoğlu, R. (2007) Türkiye’de İnsan Ticareti: Müracaatçı Profili,
Sığınma Evi Hizmetleri ve Sosyal Hizmet İçin Öneriler, Yüksek Lisans
Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Atasü-Topçuoğlu, R. (2005) Home Based Workers in Turkey: An Analysis
through Capitalism and Patriarchy, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
11/15
F) Tebligler
Ulusötesi bir Alan olarak İnsan Ticaretiyle Mücadele ya da Küreselleşen
Sosyal Politikanın İdeolojik Kapanması 13. Ulusal Sosyal Bilimler
Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, Aralık
Unaccompanied Minors – a new challenge for the social work system in
Turkey, International Social Work Days, Nürnberg University, Nürnberg
Germany, 19-21 Kasım 2013
Türkiye’de Çocuk Refahı Düzenlemelerinde Karanlıkta Kalan Bir Grup:
Göçmen Çocuklar, Yaşadıkları Sorunlar, Hak İhlalleri, SOSYAL
HİZMET SEMPOZYUMU 2013 Türkiye'de Çocuğun Refahı ve Korunması
“Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı”. 28-30 Kasım 2013, Umuttepe, İzmit,
Kocaeli
Sosyal haklar piyasalaşır mı? Çocuk hakları ve kadın emeğinin
kesişiminde Türkiye’de kreşler, Uluslararası Sosyal Haklar
Sempozyumu, Luda Üniversitesi, Bursa
Kadın Emeği ve İşgücü Piyasasında Yeni Eğilimler: Kısmi Zamanlı
Çalışma ve Ev Eksenli Çalışma, KADIN EMEĞİ KONFERANSI Kadın
İstihdamı ve Sorun Alanları Konferansı, 3 Mayıs 2011 TEPAV, Ankara
Sosyal dışlanma kavramı, küreselleşme ve yeni yönetişim içinde topluma
nasıl bir bakış önerir? Sosyal hizmetlerin yeniden yapılanma
paradigmasına eleştirel bir bakış (Emrah Akbaş ile) Sosyal Dışlanma ve
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009 Başkent Üniversitesi,
Ankara
Türkiye’de Sosyal Hizmet Sunumunda Yaşanan Dönüşümün Kuramsal ve
Politik çerçevesi (Emrah Akbaş ile) Uluslararası Sosyal Haklar
Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 22-23 Ekim 2009, Antalya
Analysing Home Based Work: Mechanisms of Concealment and
Devolarization by Obscuring 2009 IAFFE Annual Conference, June 26 –
28, 2009 Boston, Massachusetts USA
Production and Reproduction of Different Forms of Violence in Two
Contexts: Human Trafficking and Discourses of Counter-Trafficking
8th Global Conference: Violence and the Contexts of Hostility,
Intedisciplinary. net, May 4 - 7 Budapest
Cemaatten Avrupa Birliği’ne, Yerelden Ulusötesine Bir Serüven: Göçmen
Sivil Toplum Kuruluşları – Berlin Örneği, (Emrah Akbaş ile) 5.
Uluslararası STK Konferansı, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale
Social Work Education in Turkey, International Social Work Days, Nürnberg
University, Nürnberg Germany, 17-19 June 2008
12/15
Türkiye’de İnsan Ticaretiyle –Özellikle Kadın Ticaretiyle- Mücadelede
Iğdır, Ardahan, Artvin ve Trabzon Örnekleri: Bir İnceleme (Prof. Dr.
Sevil Atauz ve Emrah Akbaş ile) Onuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,
Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, Kasım 2007
Türkiye’de Kadın, Çocuk ve Yaslı Hakları, Halkın Hakları Konferansı,
Halkevleri, Ankara Üniversitesi, Ankara, Haziran 2007
Human Trafficking in Turkey, presented in University of Utrecht,
International Social Work Days, Netherlands, March 2007
Informal Home-Based Working Women in Turkey, presented in Hawaii
International Conference on Social Sciences, Honolulu, Hawaii, June
2006
Türkiye’de Kadın Hakları ve CEDAW, konferans, Hacettepe Üniversitesi,
Mayıs 2006
Women’s Movement in Turkey with Reference to Relations with
International Developments and Mechanisms, presented in
International Mechanisms, and Opportunities in the Local Level: A
discussion, Egyptian Center of Women’s Rights Cairo, Egypt, April 2006
Participation of Youth to the Negotiation Process of Turkey and EU,
presented in Second Meeting on the way to E.U., Boğaziçi University,
Istanbul, December 2005
Küreselleşme, Enformel/ Kayıt Dışı Ekonomi ve Evdeki Kadınlar,
Dokuzuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler
Derneği, Ankara Aralık 2005
Examining the Civil Society in Turkey on the Axis of Human Rights,
presented in Annual Conference of Georgia Political Science Association,
Savannah, Georgia, U.S.A., November 2004
Rethinking The “Equilibrium” Concept In Mainstream Economics (with
Tolga Omay) presented in 6th Graduate Conference in Erlangen:
Border//Crossings Culture - Media - Economy, University of Erlangen,
Nürnberg, Germany, November 2004
Surveying The Boundaries of the Informal Sector, presented in 6th
Graduate Conference in Erlangen: Border//Crossings Culture - Media Economy, University of Erlangen, Nürnberg, Germany, November 2004
Kalkınma Kavramsallaştırmaları: Görünmez Kadınlardan Kurumsal
Söylemlere, X. Sosyoloji Öğrencileri Kongresi, Izmir, Nisan 2004
Bir Devrimin İzinde: 1960 – 1979 İran ya da Modernizasyon ve Şiilik, X.
Sosyoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir, Nisan 2004
13/15
Küreselleşme Sürecinde Enformel/Kayıtdışı Ekonomi ve Ev-Eksenli
Emek, Bağımsız İktisat Öğrencileri Kongresi, Ankara, Mart 2004
Feminist
İktisat: İyi niyet yeterli mi?, Bağımsız İktisat Öğrencileri
Kongresi, İstanbul, Mayıs 2003
Modern ve Post-modern Etellektüel Kavramsallaştırmaları: Gramsci &
Foucault üzerine bir çalışma IX. Sosyoloji Öğrencileri Kongresi, Isparta,
Nisan 2003
G.) Diğer Yayınları:
Atasü-Topçuoğlu, R. (2008): Kadın Emeği, İstihdamı ve Sosyal Çalışma: Uzun
Bir Yolculuğun Başlangıcı, Alternatif Sosyal Hizmet Dergisi vol.17
Atasü-Topçuoğlu, R. (2006): Aile Yaşam Döngüsü, internette yayın BIANET,
http://www.bianet.org/2006/08/28/84343.htm ve Kadın Haber Portalı:
www.kadinhaber.com/
Atasü-Topçuoğlu, R. (2006): Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sosyal Çalışma,
İnternette yayın http://www.sosyalhizmetuzmani.org/ailesiddetsc.htm
BİANET: ve Kadın Haber Portalı: www.kadinhaber.com/
Atasü-Topçuoğlu, R. (2006): Modern ve Post Modern Entellektüel Anlayışları,
Gösteri, Vol.115, ss. 22-27
Atasü-Topçuoğlu, R. (2006): Farklı Kadınların Kimliklerinin İnşası, Virgül,
Vol.91, ss. 68-69
Atasü-Topçuoğlu,R.; Sayar, Ö. Ö. & Öztürk A.B. (2006): Social Work Education
in
Turkey,
http://docweb.khk.be
http://docweb.khk.be/Jan%20Agten/eassw/html/swSchools/Turkey/SOCI
AL%20WORK%20EDUCATION%20IN%20TURKEY.pdf
Atasü-Topçuoğlu, R. (2005): Sosyal Hizmet ve Çocuk Koruma Sisteminin
Yeniden Yapılanması Cumhuriyet Gazetesi, 9.Kasım
Atasü-Topçuoğlu, R. (2005): Sosyal Hizmetlere Yeni Düzen, Radikal Gazetesi,
8. Kasım
Omay T. & Atasü R. (2004): Rethinking The “Equilibrium” Concept In
Mainstream Economics, paper presented at in 6th Graduate Conference
in Erlangen: Border//Crossings Culture - Media - Economy, University of
Erlangen, online publication: http://www.gradnet.de/
Atasü, R. (2004): Surveying the Boundaries of the Informal Sector, paper
presented at in 6th Graduate Conference in Erlangen: Border//Crossings
Culture - Media - Economy, University of Erlangen, online publication:
http://www.gradnet.de/
Atasü, R. (2004): Mekan Kurmak, Kaos G&L Dergisi, Mayıs 2004
Ecevit, Y., Bayrakçeken G. & Atasü, R. (2003): Ekonomi, Çalışma Yaşamı ve
Yoksulluk CEDAW Çalıştayı, İnternet Yayını, Uçan Süpürge Web sitesi:
http://eski.ucansupurge.org/newhtml/21nisan3ekonomicdw.php
14/15
Atasü R. & Atalay N. (2003): CEDAW Sivil Toplum Forumu, Uçan Haber
Bülteni No.2, ss. 8-11
Atasü R. & Atalay N. (2003): CEDAW Sivil Toplum Forumu, İnternet Yayını,
Uçan
Süpürge
Web
sitesi:
http://www.ucansupurge.org/newhtml/21nisan3cedawgiris.php
Atasü, R. (2003): “Demokrasi ve Kürt Sorunu Konferansı Ardından
İzlenimler”
İnternet
Yayını,
Uçan
Süpürge
Web
sitesi:
http://eski.ucansupurge.org/newhtml/7temmuz3konferansuc.php
Atasü, R. (2003): Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu’nun Düzenlediği 8
Mart Programından İzlenimler, İnternet Yayını, Uçan Süpürge Web sitesi:
6 March 2003
Atasü, R. (Ed.) (2003): Flying News Women’s Communication Bulletin, Flying
Broom Publications, Ankara
H) Yayınlanmak üzere olanlar
Atasü-Topçuoğlu, R. (2014) Ideology and the Fight against Human Trafficking
(Ingilizce kitap)
Atasü-Topçuoğlu, R. “Refah Devleti ve Göç Politikaları” (kitap içinde makale)
Diğer Akademik Görevler
A. Dergilerde Hakemlik
International Migration (SSCI)
Asia Pacific Journal of Migration (SSCI)
Bulgarian Journal of Science and Education Policy
B. Dergilerde Editörlük
Editör- Toplum ve Sosyal Hizmet (EBSCO)
15/15
Download

Reyhan Atasü-Topcuoğlu - Sosyal Hizmetler