VY_12_INOVACE_D6_01
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU
Téma: PROČ SE UČÍME DĚJEPIS?
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_01
Anotace: Pomocí diskuse nad předloženým textem žáci vyvodí odpověď na otázku „Proč se učíme
dějepis?“. Ve druhé části obsahuje pracovní list dva úkoly, které žáci samostatně vypracují.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: porozumí tomu, že bez znalosti historie je obtížné vyznat se v současnosti
Klíčová slova: příčiny, následky, souvislosti
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_01
PROČ SE UČÍME D Ě J E P I S ?
To je důležitá otázka, protože když člověk ví, proč něco dělá, pracuje se mu mnohem lépe. To, co
se naučíte například v českém jazyce nebo matematice, můžete hned použít v běžném životě.
S dějepisem je to složitější, proto s ním také začínáte až na druhém stupni.
V něčem vám bude i dějepis ku prospěchu hned – dozvíte se, jak člověk vznikl a jak se vyvíjel
a seznámíte se s důležitými událostmi v dějinách lidstva.
Postupně se také naučíte určitému způsobu myšlení – budete umět hledat příčiny různých
událostí a naučíte se chápat následky a dávat vše do souvislostí. To, abyste pochopili, proč
k určitým událostem došlo, je velmi důležité. Budete moci události hodnotit a vzájemně srovnávat.
To jsou dovednosti, které využijete nejen v dějepise a v jiných předmětech, ale – a to především –
v životě.
Dějiny totiž netvoří svými rozhodnutími jen panovníci nebo politici, ale v dnešní době všichni
občané.
Až vyrostete, získáte volební právo a budete rozhodovat, která politická strana bude naši zemi řídit.
Tím, komu dáte svůj hlas, se budete podílet na dějinách naší země. Je to velká zodpovědnost;
abyste mohli volit moudře, musíte být schopni odhadnout, jaké důsledky vaše rozhodnutí může mít.
V dějepise se setkáte s mnoha příklady důsledků různých rozhodnutí a budete se z toho moci
poučit.
Když lidé zapomenou na zkušenosti předcházejících generací, pak mohou opakovat chyby, které
jednotlivcům i celé společnosti způsobí strádání, utrpení i ztrátu životů. Jedním z příkladů může být
první světová válka.
Díky dějepisu také postupně pochopíte příčiny některých problémů a konfliktů současného
světa a zjistíte, že jejich počátky často leží ve velmi dávných dobách. Proto je tak složité tyto
problémy řešit a bez znalosti historie je to téměř nemožné.
Naučíte se také vážit si svých předků, kteří žili v mnohem obtížnějších podmínkách než my,
a bez jejichž objevů, vynálezů a nápadů bychom dneska zdaleka nebyli tam, kde jsme.
Je důležité, aby lidé uměli rozlišovat, co může prospět a co ublížit. Jenže bez znalosti historie
je obtížné vyznat se v současnosti. Kdo zná minulost, je schopen lépe hájit
a podporovat myšlenky a úmysly dobré. A být odpůrcem toho, z čeho nejspíš nic dobrého
nevzejde.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_01
Úkoly:
1/ Souhlasíš se zásadou „Co děláme rádi a s chutí, to se nám i daří.“?
2/ Zatrhni tvrzení, o kterých si myslíš, že jsou cílem výuky dějepisu:

Budu si muset pamatovat spoustu letopočtů.

Pochopím, proč došlo k určitým událostem.

Dozvím se, jak lidé před mnoha a mnoha lety žili.

Budu muset umět zpaměti odříkávat články z učebnice.

Budu moci události hodnotit a vzájemně srovnávat.

Naučím se dobře pracovat s historickými mapami a časovou přímkou.

Poznatky z dějepisu budu moci využít i v jiných předmětech (a naopak).
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_02
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU
Téma: OBDOBÍ DĚJIN LIDSTVA, HISTORICKÉ PRAMENY
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_02
Anotace: Žáci si procvičí pojmenování a chronologické řazení jednotlivých období, na které členíme dějiny
lidstva. Ve druhé části pracovního listu se naučí rozlišovat hmotné a písemné historické prameny
a uvědomí si, kde všude je mohou najít. Žáci pracují individuálně.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: pojmenuje v chronologickém sledu jednotlivá historická období, roztřídí historické
prameny
Klíčová slova: dějiny lidstva, historické prameny, archiv, muzeum
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_02
ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU
1/ STŘEDOVĚK, MODERNÍ DOBA, STAROVĚK, NOVOVĚK, PRAVĚK
Seřaď správně všechna období dějin lidstva:
2/ HISTORICKÉ PRAMENY – čerpáme z nich informace o dějinách lidstva
↓
↓
HMOTNÉ PRAMENY
PÍSEMNÉ PRAMENY
Urči druh historického pramene = napiš do správného sloupečku:
KRONIKA, NÁDOBA, BÁSEŇ, SOŠKA, NÁSTROJE, POVĚSTI, STAVBY, ZBRANĚ, SPISY,
CESTOPISY, ŠPERKY, OBLEČENÍ, MINCE, NÁBYTEK, ŠKOLNÍ SEŠIT, OBRAZY, SOCHY,
ÚŘEDNÍ SPISY, HOSPODÁŘSKÉ ZÁZNAMY, PEČEŤ, KOSTRA, NÁPISY NA STAVBÁCH
↓
↓
MUZEUM
ARCHIV
GALERIE
KNIHOVNA
HRAD, ZÁMEK
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_03
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU
Téma: DATOVÁNÍ V DĚJEPISE
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_03
Anotace: Materiál obsahuje pracovní list pro žáky. Žáci si osvojí základní pojmy z historické chronologie;
za pomoci učitele zvládnou orientaci na časové přímce (první „čáru“ promění v časovou přímku,
na níž popíší hlavní zásady pro zápis letopočtů), zvládnou způsob zápisu časových údajů na
časovou přímku, pracují se zkratkami př. n. l., př. Kr., n. l., po Kr. Z druhé „čáry“ vznikne
časová přímka, na kterou žáci zaznamenávají letopočty uvedené ve spodní části pracovního
listu.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: orientuje se na časové přímce
Klíčová slova: datum, letopočet, časová přímka
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_03
DATOVÁNÍ V DĚJEPISE
den+ měsíc + rok = …………………………………
rok, století, tisíciletí = ………………………………….
Časová přímka
př. n. l.
n.l.
př. Kr.
po Kr.
1 500 000 př. n. l.
300 000 př. Kr.
2011
999 999 př. n. l.
750 000 př. n. l.
1918
863 n.l.
1 700 př. Kr.
44 př. Kr.
1492 po Kr.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_04
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU
Téma: ČASOVÁ PŘÍMKA
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_04
Anotace: Tento materiál je pracovním listem pro žáky k procvičování orientace na dějepisné časové
přímce. Žáci si procvičí zápis letopočtů na časovou přímku, vysvětlí způsob tohoto zápisu.
Poté se žáci pokusí definovat pojmy století a tisíciletí.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: zdokonalí se v orientaci na časové přímce
Klíčová slova: letopočet, časová přímka, století, tisíciletí
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_04
Časová přímka
a) Na časovou osu zaznamenej tyto letopočty:
3252 př. n. l.
776 n. l.
1945
10 170 př. n. l.
222 po Kr.
2010
313 př. n. l.
79 n. l.
753 př. n. l.
1085 n. l.
444 př. Kr.
10 000 př. Kr.
9 990 př. n. l.
1526
b) U všech roků NAŠEHO LETOPOČTU urči, do kterého patří století a tisíciletí.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_05
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU
Téma: URČOVÁNÍ STALETÍ A TISÍCILETÍ
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_05
Anotace: Při vypracování úkolu na pracovním listu si žáci ujasní pojmy století a tisíciletí, čímž si rozvíjejí
časové představy, které jim umožní lépe pochopit historické jevy a děje.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: orientuje se v dějepisném datování
Klíčová slova: století, tisíciletí
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_05
Určování století a tisíciletí – procvičování:
U všech letopočtů urči, do kterého patří století a tisíciletí, nakonec je všechny zaznamenej na časovou osu:
863 n. l.
1918
2011
1492
375 po Kr.
1526
623 n. l.
935
79 n. l.
313 po Kr.
500
1158 n. l.
1306
1212
1471 n. l.
1867
1700
1968
1774
2000
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_06
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU
Téma: HISTORIE, DĚJEPIS, VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_06
Anotace: Materiál obsahuje pracovní list, sloužící k evaluaci žáků. Může být využit dvěma způsoby:
1/ žáci pracují samostatně, následuje společná kontrola ve třídě; 2/ žáci pracují samostatně
a jejich práce je součástí klasifikace (je ohodnocena známkou).
Žáci si procvičují porozumění pojmům jejich správným doplňováním do textu, uvedou příklady
získávání informací o minulých dobách. Dají si do souvislosti stáří planety Země, vznik života
na ní a „stáří“ lidského rodu.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: užívá s porozuměním pojmy: historie, archeologie, prameny; porovnává a posuzuje
různé teorie o vzniku Země a života na ní
Klíčová slova: historie, dějepis, dějiny lidstva, archeologie, prameny, vznik života na Zemi
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_06
Věda, která zkoumá dějiny lidstva, se jmenuje ……………………………….
………………………… nás seznamuje s tím, co historie jako věda vybádala.
Dějiny lidstva dělíme na pět období: …………………, …………………………, ……………………………,
……………………………. a …………………………………………………. .
Věda, která na základě hmotných pramenů zkoumá nejstarší období dějin lidstva, se nazývá
………………………………… .
Latinské slovo „Homo“ znamená ………………………… .
Prameny, které informují o dobách minulých, dělíme na ……………………………. a ………………………. .
Uveď tři příklady každého druhu pramenů:
Prohlížet si historické prameny můžeme např. v ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Údajům o dni, měsíci a roce nějaké události říkáme ……………………… .
Rok, století nebo tisíciletí se nazývá …………………………… .
Náš letopočet se počítá od …………………………… ………………………. ………………………….. .
Existuje několik teorií o vzniku života na Zemi. Většina vědců se kloní k názoru, že se život patrně zrodil
v ……………………………….. přibližně před 3,8 …………………………… let.
Hlavní vývoj člověka začal patrně před 2,5 ……………………….. let.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_07
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: PRAVĚK
Téma: PRAVĚK, DĚLENÍ PRAVĚKU
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_07
Anotace: Pracovní list obsahuje část textovou (pět hlavních pojmů a jmen na doplnění) i úkoly.
Žáci si procvičí názvy jednotlivých období pravěku. Uvedou jména českých autorů – spisovatele
a malíře, kteří se tematikou pravěku zabývali a proslavili. Na základě svých vlastních zkušeností
a poznatků z českého jazyka doplní názvy knih Eduarda Štorcha. Materiál lze využít pro
práci individuální i skupinovou.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: argumentuje, na základě čeho dostala jednotlivá období pravěku svůj název;
uvede jméno nejznámějšího českého ilustrátora knih o pravěku
a obrazů – rekonstrukcí pravěkých krajin a zvířat
Klíčová slova: pravěk, doba kamenná, doba bronzová, doba železná, E. Štorch, Z. Burian
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_07
PRAVĚK
= první a zároveň nejdelší období lidských dějin
ZAČÁTEK: objevení se prvních předchůdců člověka současného typu
KONEC: vznik psaných pramenů a prvních států
Podle materiálu převažujícího při zhotovování nástrojů, dělíme pravěk na:
I.
DOBA ……………………………………………
II.
……………………………………………………
III.
……………………………………………………
Úkoly: 1/ Zkus odhadnout, ze kterého materiálu (kámen, bronz, železo) se dochovalo nejvíc výrobků.
Svůj názor se pokus obhájit co nejvíce argumenty.
2/ Uveď konkrétní předměty, které mohli archeologové najít z nejstaršího období dějin.
Tematikou pravěku se zabývalo mnoho autorů (jak spisovatelů, tak malířů). Mezi nimi vynikají dva:

Učitel a spisovatel; z historie ho zajímal hlavně pravěk.
V povídkách a románech poutavě zachytil život v pravěku.
Žil v letech 1878-1956.
JMENOVAL SE ………………………………………………………………………..
Napsal např.:

Malíř a ilustrátor; jeho ilustrace zdobí historické romány, ale maloval také obrazy rekonstrukcí
pravěkých krajin a zvířat, které slouží i ve školách jako názorná pomůcka.
Žil v letech 1905-1981.
JMENOVAL SE …………………………………………………………………………
Úkol: Znáš film „Cesta do pravěku“? Odhadni, kdo s režisérem Karlem Zemanem spolupracoval po
výtvarné stránce?
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_08
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: PRAVĚK
Téma: STARŠÍ DOBA KAMENNÁ, ČLOVĚK ZRUČNÝ, ČLOVĚK VZPŘÍMENÝ
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_08
Anotace: Pracovní list obsahuje text s vynechanými informacemi pro individuální práci žáků (popřípadě
práci ve dvojicích). Žáci s pomocí učebnice do textu informace doplňují.
Žáci si procvičují práci s učebnicí – práci s textem a vyhledávání údajů;
dbají na vhodné vyjádření a gramatickou správnost doplňovaných výrazů.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: pojmenuje správně způsob obživy člověka ve starší době kamenné; uvede dva
nejstarší vývojové typy člověka
Klíčová slova: starší doba kamenná, sběr a lov, tlupa, člověk zručný, člověk vzpřímený, pěstní klín
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_08
Nejstarší období lidských dějin =
Nejdelším obdobím pravěku je ……………. ……………………………….. .
První předchůdci člověka se objevili ve ………….. době kamenné. Živili se ……………... a ……………
První nástroje a zbraně vyráběli především z …………………..; kromě něj používali k jejich výrobě také
…………………, …………………….. a …………………. .
Samotný člověk by v drsných přírodních podmínkách nepřežil, a proto se pravěcí lidé spojovali do skupin
neboli ………….. . Později byly tyto skupiny lidí tvořeny jen pokrevně příbuznými jedinci, a proto jim říkáme
…………… .
Nejstarším druhem rodu Homo (člověk) byl ………………. ………………………………… .
Dokázal vyrobit první nástroje, byly to kamenné ……………………… (vyráběl je tak, že tloukl kamenem do
valounu, až se z něho kus odštípl a na valounu tak vznikla ostrá hrana, kterou mohl ………………….
a ……………………. ).
Tlupy přecházely z místa na místo, úkryt jim poskytovaly ……………………. …………….. a husté ………..
…………………… .
Pozůstatky člověka zručného byly nalezeny pouze v ……………….. .
Dalším (druhým) druhem rodu Homo byl ……………………… …………………………………….. .
Od člověka zručného se odlišoval vyvinutějším …………………., byl vyšší a výrazně ……………………… .
Dokázal už ulovit i velká zvířata, například ………………., …………………, …………………, ………………..
……………………………….., …………………. .
K lovu patrně používal i dřevěný ………………… . Naučil se dokonaleji opracovávat kámen. Důkazem je
nástroj a zároveň zbraň zvaná ……………………… ……………………. .
Rozdělat oheň sice ještě nedokázal, ale z nalezených zbytků ohnišť lze usuzovat, že jej používal. Získával
ho například při ……………………………………………………………………………..… a pak ho udržoval.
Člověk vzpřímený žil ve větších tlupách (………… - …………… členů). Členové tlupy si mezi sebou
rozdělovali ………………………………… .
Z Afriky se člověk vzpřímený rozšířil i do ………………….. a ……………………… .
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_09
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: PRAVĚK
Téma: ČLOVĚK ROZUMNÝ, ČLOVĚK SOUČASNÉHO TYPU
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_09
Anotace: Pracovní list obsahuje text s vynechanými informacemi. Žáci individuálně informace do textu
doplňují - pracují s učebnicí, procvičují si vyhledávání údajů v textu. Dbají přitom
na správné používání termínů z oboru historie i gramatickou správnost.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: uvede vývojové typy člověka; porovná, v čem se jednotlivé vývojové typy člověka
zdokonalovaly
Klíčová slova: člověk rozumný, člověk současného typu, rod, venuše
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_09
Zhruba před 300 000 lety se objevil ČLOVĚK …………………………….. .
Lovil určitý druh zvěře – ten, který se v místních podmínkách vyskytoval; u nás ve střední Evropě to byli
například …………………….. nebo ……………………….. …………………………………………. .
Ulovená zvířata mu poskytovala kromě masa i ……………………….. na jednoduchý oděv.
Člověk rozumný vyráběl dokonaleji opracované nástroje z kamene, např. š……………………. nebo
n…………
K dřevěným oštěpům připevňoval kamenné nebo kostěné ………………….. .
Pravděpodobně už také uměl rozdělat ……………….. .
Lidé v této době žili v početnějších tlupách v…………………. nebo v jednoduchých přístřešcích (ze slabých
…………………., ……………… a ………………).
Poslední vývojový druh – ČLOVĚK …………………………………………………………………,
se už svým vzhledem nelišil od dnešních lidí. Vyvinul se asi před …………………………. lety.
Z Afriky se rozšířil po celém ………….. a postupně se přizpůsoboval odlišným …………………………..
podmínkám jednotlivých částí světa. (V důsledku toho se začaly postupně rozlišovat lidské ………………)
Obživu lidem současného typu poskytoval hlavně …………….. …………………………. …………………..
Usnadňovala jim ho nová zbraň - ……………..a ……………….
Při výrobě kamenných nástrojů začali používat novou techniku, která se nazývá ………………………….. .
Lidé té doby se naučili maso uchovávat do zásoby (………………….., ………………………).
V souvislosti se zakládáním stálejších tábořišť vznikaly pravděpodobně ……………. (=velká skupina
pokrevně příbuzných lidí).
O tom, že svým zemřelým projevovali úctu a také přemýšleli, co bude s člověkem po smrti, svědčí
………………..; z nálezů víme, že mrtvé pohřbívali a do hrobu jim dávali tzv. milodary (= zbraně, šperky,
jídlo).
O vyspělosti tohoto lidského druhu svědčí mimo jiné i první ………………………….. ………………………;
k nejstarším patří ……………………. z vypalované hlíny (zvířata nebo sošky žen = ……………………….).
Kromě sošek se dochovaly i kresby a malby zvířat na stěnách jeskyní a také rytiny (=obrázky,
např. zvířat, ryté do kostí).
Projevem víry v nadpřirozené síly byly ………………….. konané před lovem (cíl = zajistit úspěšný lov;
šaman).
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_10
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: PRAVĚK
Téma: VÝVOJ ČLOVĚKA
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_10
Anotace: Pracovní list obsahuje šest úkolů různého typu a stupně obtížnosti na téma pravěk, starší
doba kamenná, vývojové druhy člověka. Žáci si tímto způsobem testují své znalosti, opakují,
procvičují a upevňují probrané učivo.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: uvede základní okolnosti způsobu života lidí ve starší době kamenné;
chronologicky seřadí vývojové typy člověka
Klíčová slova: pravěk, druhy člověka, pojmy
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_10
1/ Které období dějin lidstva začíná objevením se prvních předchůdců člověka současného typu a končí
vznikem prvních států a psaných pramenů? Je to …………………………….
O tomto nejstarším období se dozvídáme pouze z ………………………………… pramenů.
2/ Archeologie člení pravěk podle ………………………………… převažujícího při zhotovování nástrojů
takto: …………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
3/ Ve starší době kamenné se naši předchůdci živili jen tím, co poskytovala ………………………….. .
………………………….. různé plody, části rostlin, ptačí vejce. ……………………… ryby a zvěř.
Jedinec sám by v těžkých přírodních podmínkách ……………………….., proto pravěcí lidé žili ve
skupinách - ………………………., později …………………… .
4/ Ke každému otazníku napiš druh člověka, který v uvedeném období žil:
2 500 000
př.n.l.
1 500 000
př.n.l.
?
300 000
př.n.l.
?
40 000
př.n.l.
?
0
?
5/ Doplň typ člověka, který:
- lovil jen malá zvířata, která se mu podařilo dostihnout: ……………………………………
- vyráběl pěstní klín: …………………………………………
- lovil už určitý druh velké zvěře, který se vyskytoval v jeho okolí: …………………………………..
- vyráběl luk a šípy: ………………………………………
- používal oheň, ale sám ho neuměl rozdělat: …………………………………….
- pohřbíval své mrtvé a do hrobu jim dával milodary: ……………………………………………….
6/ Rozlušti pojmy z pravěku:
UTLAP =
OBAD NAMÁNEK =
KAPĚVR =
CITONĚVKÁS ŠUENEV =
TAMUM =
RAKEPOUZ =
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_11
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: PRAVĚK
Téma: MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ, KONEC DOBY KAMENNÉ
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_11
Anotace: Pracovní list obsahuje text s vynechanými informacemi, které žáci do textu doplňují
s použitím textu v učebnici. Procvičují si orientaci v textu a vyhledávání potřebných údajů.
Dbají přitom na vhodné vyjádření a gramatickou správnost doplňovaných informací.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: popíše zásadní změny ve způsobu života lidí
Klíčová slova: doba ledová, Blízký východ, zemědělství, hradiště
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_11
MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ
Přibližně před …………………… lety skončila zatím poslední doba ……………………… .
Severský ledovec roztál, postupně se ……………………….. . Se změnou podnebí se začal měnit i způsob
života ……………. . Hlavními zdroji obživy se postupně stalo ……………………………. a ………………
…………………………………. .
Nejlepší podmínky pro vznik zemědělství (teplé podnebí a dostatek …………….) byly na Blízkém
východě, v oblasti tzv. ………………………. …………………………………. . (Dnes jsou tam tyto státy:
……………………………………………………………………………………………………………………………)
Díky zemědělství se lidé (žijící v ……………., v čele každého rodu byl ……………………) začali usazovat
na ……………….. místě, budovali si první stálé příbytky a vznikaly první ……………………… .
Lidé vyráběli dokonale opracované nástroje z kamene. Kámen dokázali b……………… a v………………. .
Úplně novou technikou bylo zasazování …………………… do rukojetí ze ………………. nebo ……………..
Ve střední Evropě nebyly přírodní podmínky tak příznivé jako na Blízkém východě, proto se zde
zemědělství šířilo až od ………………………………………….. .
Při zakládání políček museli lidé nejprve vykácet stromy a vypálit porost. Tomuto způsobu přípravy půdy se
říká …………………… . Na kypření půdy lidé používali kamenné ……………………., později ……………. .
Klasy žali ……………….; mouku získávali ………………………. zrní mezi dvěma ……………………… .
V té době se lidé také naučili využívat len a ovčí vlnu. Tyto materiály se zejména ženy naučily ……………..
na nitě a z nich na jednoduchých ……………………………... ………………………… tkaly ……………….. .
Od mladší doby kamenné je také známá výroba hliněných nádob, v nichž lidé začali uchovávat zrní
a pokrmy do zásoby. Řemeslo, které zpracovává hlínu, a vytváří z ní hlavně nádoby, se nazývá
…………………………………. . Hotovým hliněným nádobám se říká ……………………….. .
Půda i dobytek nepatřily jednotlivcům, ale byly ve společném vlastnictví celého ………………. .
Společně se všichni o úrodu starali a také se o ni rovným dílem …………………………. .
KONEC DOBY KAMENNÉ
Na Blízkém východě se zemědělství i společnost vyvíjely nejrychleji a to i díky vynálezům, které
usnadňovaly pravěkým zemědělcům práci; byly to: ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Lidé se také naučili získávat a zpracovávat (tavit) kovové rudy; prvním zpracovávaným kovem byla ……….
Ve střední Evropě ale nejdůležitější surovinou zůstával stále ……………………. .
Lidé si zakládali ………………. v rovinách, kde byly zdroje ……………….. a úrodná ……………….. . V této
době se objevují i první ohrazené osady (příkopy, hradby z kamení, hlíny, dřeva) – i na vyvýšeninách.
Takovým osadám říkáme ………………………………. .
Naleziště z mladší a pozdní doby kamenné u nás: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_12
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: PRAVĚK
Téma: ŘEMESLA V PRAVĚKU
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_12
Anotace: Pracovní list obsahuje stručný popis několika činností. Ke každé z nich žáci doplní pojmenování
pro popisované řemeslo a také správné označení člověka, který dané řemeslo vykonává.
Dále odpoví na doplňující otázky o jednotlivých řemeslech. Pracovní list lze využít jak pro
individuální, tak pro skupinovou práci.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: uvede různé druhy řemesel, které vznikly v pravěku
Klíčová slova: řemeslo, řemeslník
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_12
Řemesla, která vznikla nejdříve:
1/ Vyrábí z hlíny nejrůznější nádoby = …………………………………….
Řemeslník = …………………………………
Co všechno potřebuje hrnčíř ke své práci?
Co je to „keramika“?
2/ Vyrábí tkaním z vláken (len, vlna) látky = ………………………………………
Řemeslník = …………………………………
Kde a jak lidé v pravěku získávali materiál vhodný k výrobě látek?
Věděl bys, co je to „vřeteno“?
Jakou pomůcku potřebuje tkadlec k tomu, aby vyrobil látku?
Řemesla , která vyrábí kovové nástroje, zbraně, ozdoby apod.:
3/ Zpracovává kovovou rudu, taví ji v peci, aby získal „čistý“ kov = ………………………………………
Řemeslník = …………………………………
Věděl bys, jak se jmenuje nejdůležitější zařízení v dnešních hutnických provozech?
4/ Zpracovává kov tak, že ho roztaví a tekutý lije do forem = …………………………………….
Řemeslník = …………………………………
V pravěku používali kovolijci techniku lití „na ztracenou formu“. Zkus odhadnout, proč se technice právě
tak říká – vyber z nabízených možností:



Každá forma se vždy záhadně ztratila.
Aby kovový výrobek řemeslníci dostali z formy ven, museli ji rozbít.
Forma na jakýkoliv výrobek po nalití kovu vždy praskla, tj. sama se zničila.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_12
5/ Vyrábí výrobky z kovu tak, že kus kovu kladivem rozklepává na potřebný tvar = …………………………
Řemeslník = …………………………………
6/ Vyrábí výrobky z kovu tak, že kus kovu nahřeje ve výhni a pak zpracovává kováním = …….……………..
Řemeslník = …………………………………
Jak se říká základní pomůcce kováře (kromě kladiva), na níž kov zpracovává?
7/ Významným řemeslem v pravěku bylo i kolářství.
Co vyráběl kolář? ……………………………………….
Jaký materiál zpracovával?
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_13
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: PRAVĚK
Téma: DOBA BRONZOVÁ, DOBA ŽELEZNÁ
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_13
Anotace: Pracovní list obsahuje text s vynechanými informacemi, které žáci doplňují s použitím textu
v učebnici. Údaje se snaží žáci doplňovat věcně i gramaticky správně.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: popíše změny, které lidem přineslo používání kovů
Klíčová slova: bronz, platidlo, železo
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_13
DOBA BRONZOVÁ (1800-700 př. n. l.)
Jakmile lidé zjistili, že se v přírodě vyskytují ložiska rud, naučili se je ……………….a vyrábět z nich kovové
nástroje a …………………. . Prvním takovým kovem byla …………… .
Kamenné nástroje ale nahradil až další kov - ……………. , který vznikne slitím ………………. a ……………
Tyto dva kovy se vyskytovaly jako rudy v přírodě, lidé je získávali …………………., tavili je a ……………….
Tento kov = ………………… byl ………………….. než měď, a zároveň pružný.
Naleziště mědi a cínu se nacházela daleko od sebe. I to přispělo k tomu, že se v té době rozvinul
místní i dálkový …………………….. .
Jako platidlo začaly sloužit některé druhy zboží, např.: ………………………………………………………….
……………………………………… (mince se totiž v této době ve střední Evropě ještě ………………………).
Z bronzu se vyráběly: …………………….. (sekeromlaty, dýky, hroty kopí…)
nástroje (………………………………………………………………………………...)
šperky (………………………………………………………………………….……….)
později i …………………………………………………………………………..………
Technika používaná při výrobě bronzových předmětů se nazývá ………………………………………………..
V té době se rozvíjí a zdokonalují řemesla: hrnčířství, tesařství
a také: h………………., k…………………….., k…………………
V době bronzové lidé věřili v mnoho ……………… a …………………… .
Své zemřelé buď pohřbívali pod náspy z kamenů a hlíny =……………………; nebo pak později těla
……………………….. a ………………… ukládali do nádob, které archeologové nazývají …………………….
DOBA ŽELEZNÁ (700 př. n. l. - 0)
Nejvhodnějším a zároveň levným kovem na výrobu nástrojů bylo ……………………….. . V této době zcela
převážil při výrobě nástrojů ……….. nad ……………………………… .
Pro své vlastnosti, hlavně …………………. a …………………… se železo používá k výrobě nástrojů
a strojů i v dnešní době.
Novým řemeslným oborem se tehdy stalo …………………………. = po nahřátí ve výhni se železo
zpracovává kováním.
Dalším důležitým řemeslem bylo ……………………………. = vyrábí kola z ohýbaného dřeva.
Železné nástroje se vyrábí pro zemědělce (………………………………………………………………………),
bojovníky (……………………………………………), kováře (………………………………………………….…),
ale taky na ozdobu.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_14
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: PRAVĚK
Téma: KONEC PRAVÉKU
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_14
Anotace: Formou doplňování pojmů do textu si žáci upevní základní poznatky o mladší době
kamenné, době bronzové a době železné a o hlavních změnách v životě tehdejších lidí.
Tento pracovní list lze využít jak pro individuální práci žáků (včetně možnosti ohodnocení
práce známkou), tak pro skupinovou práci, v níž si své znalosti zhodnotí žáci navzájem.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: posoudí význam využití kovů pro lidskou společnost
Klíčová slova: doba kamenná, doba bronzová, doba železná
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_14
KONEC PRAVĚKU
V mladší době kamenné se hlavní obživou lidí stalo ………………………a ..………………………
Lidé se začali usazovat na jednom místě, stavěli si ……………..(hlavní materiály na jejich stavbu
byly ……………. a …………………); začaly vznikat první ……………………………
Zemědělci ještě používali nástroje z ……………………..
Lidé se v té době naučili vyrábět nádoby z …………………a zhotovovat oděvy na jednoduchých
…………………………………… stavech (materiál na výrobu látek pocházel buď z …………………
nebo ze ………………………).
Na konci doby kamenné začaly (nejdříve na …………………. východě) usnadňovat zemědělcům
práci dva vynálezy, a to ………………………………………… a ………………………………………
Lidé na konci doby kamenné také poznali a naučili se využívat některé kovy. Prvním kovem
využívaným člověkem byla ………………. .
U nás ve střední Evropě byl ale nadále nejdůležitější surovinou ……………….. – hlavně
…………………….
Časem lidé přišli na to, že slijí dohromady dva kovy, které se vyskytují v přírodě, a to …………
a ………….. Vyrobili tak kov nový - ……………………. . Ten už dokázal n………………………
kamenné nástroje.
Proto se po něm nazývá i jedna část pravěku, doba …………………………….. .
Z tohoto kovu se vyráběly nejen zbraně a nástroje, ale i š……………….; dokonce začal sloužit
i jako platidlo (ve formě b………………………… h…………………….).
Poslední období pravěku se nazývá doba ……………………………….. . Ze všech kovů se totiž
nejvíc osvědčilo …………………., které se používá dodnes.
Zpracováním kovů se zabývali řemeslníci: h………………….., k………………………..,
k……………………., k……………………….. .
Místo plných dřevěných kol se v té době začala vyrábět kola …………………………. (řemeslník
vyrábějící tato kola se nazývá ……………………..).
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_15
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: PRAVĚK
Téma: NAŠE ZEMĚ V DOBĚ ŽELEZNÉ
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_15
Anotace: Žáci do pracovního listu, který obsahuje text s chybějícími informacemi, doplňují potřebné
údaje, aby získali ucelený přehled o daném tématu. Jako pomůcku pro jejich získání mohou
používat učebnici. V závěru pracovního listu žáci odpoví na sedm otázek, které tvoří
osnovu tématu.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: zhodnotí přínos Keltů pro naše země
Klíčová slova: Keltové, oppidum, Germáni
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_15
NAŠE ZEMĚ V DOBĚ ŽELEZNÉ
V době železné se ve střední Evropě usadily kmeny ……………………. . Byli prvními obyvateli
naší oblasti, jejichž jméno známe ze starověkých ………………………….. zpráv (Římané Keltům
říkali …………………).
V Čechách se usídlil keltský kmen …………………..; podle nich vznikl latinský název pro Čechy,
………………………… .
Keltové byli výborní řemeslníci, hlavně pokud jde o zpracování kovů. Právě jejich zásluhou se
i u nás rozšířilo používání ……………………… .
Razili také mince ze ………………. a ………………….. (protože se při nálezech v pozdějších
dobách na slunci duhově leskly, byly nazvány ………………………).
Keltové stavěli opevněná hradiště, zvaná ……………………… .
Hliněné nádoby vyráběli pomocí ………………………………………………………………………….
Dřevěné rádlo keltští zemědělci vylepšili ž………………………. r……………………………. .
Základem keltské společnosti byla ………………………. a ………………….. .
Důležitou úlohu v životě Keltů hrálo n………………………….; kromě mnoha bohů uctívali
z………………., s……………….a r…………………; keltští kněží jsou nazýváni …………………….
Hospodářsky a kulturně vyspělé Kelty v prvním století před našim letopočtem na našem území
vystřídaly méně vyspělé …………………………………….. kmeny.
V Čechách a na Moravě se usadily dva germánské kmeny, a to ………………………………….
a ………………………………….. .
Žili v malých ……………………….; jejich domy archeologové nazývají ……………………………
(protože byly částečně zahloubené do ……………….).
Germáni se na našem území udrželi do 5. - 6. století našeho letopočtu.
V této době (při tzv. stěhování národů) přišli na naše území Slované.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_15
Úkoly – odpověz na otázky?

Které kmeny byly prvními obyvateli střední Evropy, o kterých máme písemné zprávy?

Používání kterého kovu se u nás díky nim rozšířilo?

Jak se nazývá pomůcka, kterou používali při výrobě hliněných nádob?

Jaký název (původem latinský) se používá pro pojmenování keltských opevněných sídlišť?

Jaké kmeny vystřídaly Kelty na našem území?

Které kmeny pak natrvalo zůstaly na našem území?

Shrň, kdo všechno se postupně na našem území usadil: …………………………………….
……………………………………
……………………………………
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_16
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: PRAVĚK
Téma: PORTFOLIO – ANEB CO UMÍM
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_16
Anotace: Materiál obsahuje pracovní list, který má dvě části. První část pracovního listu
obsahuje osm úkolů, jejichž prostřednictvím si žáci procvičují základní znalosti o orientaci
na časové ose, o pravěku a jeho dělení, o rozdílných způsobech obživy lidí ve starší
a mladší době kamenné, o vývojových typech člověka a řemeslech v pravěku.
Ve druhé části každý žák zhodnotí své znalosti o pravěku – vyplní tabulku.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: utřídí si základní pojmy z dějin pravěku
Klíčová slova: pravěk, kámen, kov, portfolio
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_16
1/ Zaznamenej letopočty na časovou osu:
2 000 000 př.n.l.
44 n.l.
2010
299 999 př. Kr.
863
3 000 př. Kr.
10 000 př.n.l.
1918
2 990 př.n.l.
1453 po Kr.
2/ První období lidských dějin = …………………… Druhé období lidských dějin = ………………..
Nejdelší období lidských dějin = …………………….
3/ Doplň text:
Pravěk se dělí podle …………………………. převažujícího při výrobě …………………. na tyto části:
dobu ………………………….., …………………………………. a ……………………………… .
Knihy s příběhy pravěkých lidí psal náš spisovatel ………………………………………. .
………………………………………… maloval pravěk.
4/ Nejdelší částí pravěku byla doba ……………………………… . Hlavní materiál na výrobu nástrojů byl
…………………….. Toto období dělíme na starší a mladší. Výrazně se lišily ve způsobu obživy lidí. Pro
starší dobu ………………………….. byly způsobem obživy …………………….. a ………………….
V mladší době ……………………… se už lidé naučili mnoho nových věcí a způsobem obživy se stalo
…………………………………… a ………….. ……………………………… .
5/ Ve starší době kamenné se vyvíjel člověk. Vypiš všechny druhy člověka tak, jak následovaly za sebou:
6/ Doplň typ člověka, který:
- používal pěstní klín =
- je nejstarším druhem rodu Homo =
- tvořil sošky zvířat a žen =
- už patrně dokázal rozdělat oheň =
- pohřbíval své mrtvé =
- používal luk a šípy =
7/ Skupina lidí v pravěku, která žije a loví spolu =
Velká skupina pokrevně příbuzných lidí =
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_16
8/ Vykácení stromů a vypálení porostu =
První kov využívaný člověkem =
Vynález usnadňující práci zemědělcům =
Vynález umožňující snadnější přepravu jakéhokoliv materiálu =
Ohrazená osada =
Slitina mědi a cínu =
Řemeslo, vyrábí nádoby z hlíny =
Řemeslo, vyrábí loukoťová kola =
Řemeslo, železo nahřeje ve výhni a pak ho tvaruje kováním =
Řemeslo, kov roztaví a nalije ho do připravených forem =
MOJE OSOBNÍ PORTFOLIO ANEB CO UMÍM
Zamysli se nad svými znalostmi!
DOBŘE
UMÍM
MUSÍM JEŠTĚ
PROCVIČIT
Orientuji se na časové přímce.
Umím vysvětlit pojmy: historie, dějepis, prameny.
Umím pojmenovat (ve správném sledu) jednotlivá historická
období.
Umím vysvětlit názvy jednotlivých období pravěku.
Chronologicky seřadím jednotlivé vývojové typy člověka.
Dokážu porovnat, v čem se vývojové typy člověka postupně
zdokonalovaly.
Umím správně pojmenovat způsob obživy lidí ve starší i mladší
době kamenné.
Umím vysvětlit pojmy: tlupa, rod, Věstonická Venuše, žďáření,
hradiště.
Dokážu zhodnotit význam využití kovů pro lidskou společnost.
Umím zhodnotit přínos Keltů pro naše země.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_17
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: PRAVĚK
Téma: OPAKOVÁNÍ
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_17
Anotace: Formou plnění pěti úkolů – s různým stupněm obtížnosti – si žáci ověřují své znalosti
a dovednosti: práci s časovou přímkou, znalost základních pojmů z historie a základních
údajů o pravěku (utvořením dvojic pojmů, které k sobě významově patří). Úkoly na
pracovním listu plní žáci individuálně; lze je využít samozřejmě i ke klasifikaci.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: orientuje se v historickém datování; užívá s porozuměním základní pojmy
Klíčová slova: čas v historii, dějiny lidstva, druhy člověka
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_17
1/ Zaznamenej letopočty na časovou osu:
3252 př.n.l.
776 n.l.
1948
313 př.n.l.
79 n.l.
753 př.n.l.
10170 př.n.l.
1085 n.l.
222 po Kr.
444 př. Kr.
2011
10000 př.Kr.
U všech letopočtů z období „našeho letopočtu“ urči století a tisíciletí:
2/ Vypiš chronologicky všechna období dějin lidstva:
3/ Doplň pojem:
 Čerpáme z nich informace o dějinách lidstva =
 Věda, která zkoumá a popisuje dějiny lidstva =
 Věda, která na základě hmotných nálezů zkoumá nejstarší období dějin =
 Den+ měsíc+ rok =
 Rok, století, tisíciletí =
 Nejdelší období lidských dějin =
4/ Vypiš druhy člověka tak, jak následovaly ze sebou:
5/ Utvoř dvojice:
 Pěstní klín
 Bronz
 Keramika
 Tkalcovství
 Zemědělství
 Oppidum
 Slované
 Keltové
A - hrnčířský kruh
B – mladší doba kamenná
C – naše země v 5. – 6. Století
D – nástroj a zbraň
E – keltské hradiště
F – doba železná
G – len a vlna
H – slitina
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_18
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK
Téma: ÚVOD DO STAROVĚKU
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_18
Anotace: Pracovní list obsahuje text s vynechanými informacemi, které žáci na základě svých znalostí
probraného učiva doplňují. Mohou při tom využít učebnici jako pomůcku k vyhledávání vhodných
a gramaticky správných výrazů.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: vysvětlí souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních států
Klíčová slova: starověk, stát, písmo, staroorientální stát, antický stát
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_18
Vypiš všechna období dějin lidstva:
Druhé období dějin se vyznačuje třemi charakteristickými rysy, a to :
1. vznikaly ………………………………………………
2. bylo vynalezeno ……………………………
3. rozvíjela se ………………………………….
První státy se mohly vytvořit až tehdy, když se lidé trvale …………………………. na jednom místě, když
se hlavním způsobem jejich obživy stalo ………………………………. a …………… ………………………..
Nejstarší oblasti, kde vznikly státy, neležely u nás v ……………………., ale v místech s příznivějšími
……………………………. …………………………… - na B………………………… v………………………
Druhou podmínkou vzniku prvních států bylo ………………………… lidí podle množství ……………………
Toto dělení lidí začalo v době, kdy člověk začal využívat ……………… .
Zemědělci v té době vypěstovali už tolik úrody, že měli i přebytek, který mohli poskytnout lidem, kteří se
začali věnovat pouze řemeslu. Tak začala d………………… p……………………. = část obyvatel se
mohla věnovat jen …………………………. a …………………………. (většina se dál zabývala
zemědělstvím).
Hlavně kvůli hospodářským záznamům vzniklo písmo. Díky písmu mohly státy lépe fungovat.
Znalost písma je prvním předpokladem rozvoje v………………………. a c………………………………. .
Vědomosti o starověku tedy získáváme nejen z hmotných, ale už i ………………………….. pramenů.
U nás, ve střední …………………………, se s obdobím starověku nesetkáme!!!
Nejstarší státy dělí historikové podle místa a doby vzniku na:
………………………………………………. = ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..,
vznikly v povodí velkých řek, zdrojem vláhy byly hlavně pravidelné …………………….; vznikly v A………… a severní ……...........
vládl v nich ………………. člověk s pomocí …………………,
……………………….. a ……………………………..
hlavní pracovní silou byly nižší ……………… …………………….
„Orient“ znamená ……………………………………………
a státy …………………………… = …………………………………………………….
vznikly v Evropě, v méně příznivých přírodních podmínkách
způsoby obživy: …………………………., ………………………….., ……………
různé typy vlády (d……………………, r……………………, c…………………..)
hlavní pracovní silou v nich byli ……………………….
„antický“ znamená …………………………………………
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_19
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
Téma: STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_19
Anotace: Pracovní list obsahuje osm úkolů, které žáci vyřeší na základě svých znalostí z probraného
učiva o starověké Mezopotámii a o starověku obecně. Lze využít i pro skupinovou práci.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: umí na mapě ukázat oblasti staroorientálních států; pohovoří o životě lidí ve
starověké Mezopotámii
Klíčová slova: Mezopotámie, civilizace, výměnný obchod, závlahové zemědělství
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_19
1/ Ke každé velké řece dopiš název státu nebo oblasti, kterou protéká:
Nil –
Eufrat –
Ganga –
Chuang-che –
Indus –
Jang-c-tiang –
Tigris –
2/ Jak zní český název Mezopotámie?
3/ Jaké přírodní materiály nejvíc využívali lidé v Mezopotámii a proč?
4/ Ve které části Mezopotámie vznikla první vyspělá civilizace?
Který národ ji vytvořil?
5/ Vysvětli, co znamená pojem „civilizace“:
6/ Co je to výměnný obchod?
7/ Jak dokázali lidé v Mezopotámii uchránit pole a úrodu na nich před jarními záplavami?
8/ Nakresli jednoduché schéma závlahového systému:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_20
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
Téma: ŽIVOT NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_20
Anotace: Pracovní list obsahuje rozšiřující učivo – informace o způsobu života lidí ve starověké
Mezopotámii (domácí zvíře, užitečnost datlovníku, sumerská škola) a také několik úkolů,
které vedou žáky ke kritickému uvažování a rozvíjí jejich logické myšlení.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: posoudí a ocení přínos starověké Mezopotámie světu a to, co používáme
dodnes i my
Klíčová slova: rádlo, datle, škola, kalendář, šedesátková soustava
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_20
a/ Většina obyvatel starověké Mezopotámie se zabývala zemědělstvím a k orbě používali rádlo (hák)
s nálevkou. V nálevce měli:
A) Vodu na občerstvení
B) Krmivo pro dobytek
C) Zrní na setí
A teď trochu matematiky. Kolik mužů muselo pracovat na poli při setí obilí?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
b/ Historikové napočítali asi osmdesát zemědělských činností, takže v Mezopotámii byli: oráči, rozsévači,
ženci, mlatci, čističi zrní, nosiči obilí, správci sýpek, čeleď při dobytku, pohůnci, pasáci, nosiči nebo čerpači
vody. Drobný zemědělec ale musel všechnu práci zastat sám, nejvýše za pomoci rodiny.
Víš, co dělali?:
Rozsévač –
Mlatec –
Pohůnek –
c/ Domácím zvířetem byla mangusta, šelma podobná kuně, chovaná k hubení hadů.
Viděl jsi někdy mangustu (v ZOO nebo třeba jen na obrázku)? Pokud ne, vyhledej si o ní informace.
d/ Nejužitečnějším stromem byl datlovník. Byl prohlašován za krále stromů, prý se dal využívat na 360
způsobů. Např. čerstvé a dušené plody jako běžná strava, ze šťávy se připravoval med, pila se i míza,
sušenými peckami se topilo, nabobtnalými se krmil dobytek. Z lýka se vyráběly provazy a rohožky, z listů
pletivo, dřevo se používalo jako stavební materiál.
Jedl jsi někdy plody datlovníku?
Jak vypadají a chutnají?
e/ A ještě něco o sumerské škole. Do školy chodili chlapci, žákům se říkalo „školní synové“, učitel byl
„velký bratr“, v čele školy byl ředitel, nazývaný „školní otec“. Žáci museli ovládat klínopis, měli obsáhlé
znalosti z botaniky, zoologie, mineralogie, učili se sumerštinu, ale později i babylónštinu nebo asyrštinu.
Důležitým předmětem byla matematika – aritmetika i geometrie.
Pokus se co nejlépe vysvětlit: proč se v oblasti Sumeru říkalo škole „dům tabulek“?
f/ Popletený slovník – utvoř správné dvojice:
epos
reliéf
korec
píď, sáh
sýpka
zákoník
délková míra
soubor zákonů
objemová míra
výpravná báseň
vytesaný výjev do kamene
sklad obilí
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_20
g/ Věděl bys, které počítání nám zůstalo od Sumerů? Co tak počítáme ještě dnes?
Napovím oblasti, kterých se dotyčný způsob počítání týká:
KALENDÁŘ:
ŠEDESÁTKOVÁ SOUSTAVA:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_21
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
Téma: STAROVĚKÝ EGYPT
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_21
Anotace: Pracovní list obsahuje text s vynechanými údaji, které žáci na základě probraného učiva
a svých znalostí doplňují. Jako pomůcku mohou použít učebnici, dějepisný atlas nebo
své zápisky v sešitě. Při doplňování žáci dbají na věcnou i gramatickou správnost textu.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: popíše život a náboženství lidí ve starověkém Egyptě
Klíčová slova: faraon, Nil, mumie, pyramida, skalní hrobka, hieroglyfy
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_21
STAROVĚKÝ EGYPT
Doplň informace do textu:
Titul panovníka ve starém Egyptě zněl ………………….. .
Prohlašoval se za syna nebo vtělení boha. Faraon měl nad svou zemí …………………………….. moc.
Patřila mu všechna ……………..v zemi. Propůjčoval ji ………………… a pronajímal …………………….
(ti za to museli odevzdávat část ……………….. jako ……………).
V době záplav (= když se ……… vylil ze břehů a pole byla zaplavena vrstvou …………………… bahna)
museli rolníci pracovat na ……………………… stavbách = stavba p…………………, ch……………….,
z……………………….. z………………………….. .
Důležité pro všechny Egypťany bylo náboženství; uctívali mnoho bohů. Egypťané věřili, že pozemský život
je vlastně jen přípravou na šťastnější ………………………….. život.
Aby se duše zemřelého dostala do říše mrtvých, musel člověk na zemi konat jen dobro a navíc jeho tělo po
smrti muselo být uchováno. Proto Egypťané své zemřelé ………………………….. (………………………..).
…………………… pak byla uložena do rakve – bohatí lidé měli i několik do sebe vložených rakví (dřevo,
zlato…). Rakev se vkládala do kamenné schránky = s………………………. v hrobce.
Prostí lidé byli pohřbíváni ve ………………………. hrobkách.
Faraoni si nechávali budovat zvláštní hrobky - …………………………. .Později byly pro panovníky (ale
i významné úředníky a kněze) hrobky vytesané přímo do ………………… .
Stěny hrobek (včetně rakví a sarkofágů) byly popsány a pomalovány - výjevy ze života zemřelých, ale
i z každodenního života Egypťanů včetně přírodních výjevů.
Do hrobů se zemřelým dávaly předměty, které budou v posmrtném životě ………………………..
PYRAMIDY = ………………………… ……………………………..
Mají tvar ………………………, jsou postaveny z ………………………….. ……………………
Uvnitř pyramid je spleť …………………; hlavní částí je ………………………….. komora.
Největší egyptská pyramida = ………………………………………………….
SKALNÍ HROBKY = chodby a pohřební komora jsou vytesané hluboko ve …………………….
CHRÁM - byl Egypťany chápán jako obydlí příslušného ………………….
…………………………… = vysoký čtyřboký kamenný sloup s vytesanými záznamy historických událostí
Egyptské písmo
Nejstarší egyptské písmo se nazývá ………………………………., je to v podstatě písmo ……………………
Používalo se hlavně pro …………………… do kamene.
Zjednodušené písmo se běžně psalo na materiál vyrobený z jednoho druhu rákosu, který rostl na březích
Nilu, a to ………………………………… .
Ze stonků se vyráběly archy v podobě …………………….. ……………………… . Z důvodu lepší
skladovatelnosti byly tyto pásy uchovávány v podobě …………………… Psalo se pisátkem namáčeným
do ………………………………. .
Hieroglyfy rozluštil Francouz Jean Francois Champollion ………………………………………………………...
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_22
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
Téma: ZNALOSTI STARÝCH EGYPŤANŮ
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_22
Anotace: Pracovní list obsahuje pět různých úkolů. V prvním z nich žáci popíší složení egyptské
společnosti formou schématu (tzv. společenská pyramida). Druhý úkol obsahuje klasický test
(s výběrem ze tří možností), třetí úkol obsahuje rozšiřující informaci o egyptském
náboženství a žáci v něm zábavnou formou nalézají informace o posvátných zvířatech.
V úkolu čtvrtém si žáci rozšiřují informace o využití rostliny – papyru; pátým úkolem si
připomenou jméno rozluštitele egyptských hieroglyfů.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: umí nakreslit formou schématu složení egyptské společnosti
Klíčová slova: společenská pyramida, náboženství, papyrus
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_22
1/ Pokud se řekne „starověký Egypt“, každý si určitě vybaví nádherné stavby – pyramidy. Do pyramidy
můžeme vepsat i složení egyptské společnosti. Nakresli si pyramidu (stačí jako rovnostranný trojúhelník)
a rozděl ji na šest řádků. Na každý řádek napiš správné pojmy.
kněží a vojáci (podtrhni oranžovou barvou)
otroci (podtrhni fialovou barvou)
řemeslníci (podtrhni zelenou barvou)
faraon (podtrhni červenou barvou)
zemědělci (podtrhni modrou barvou)
úředníci (podtrhni žlutou barvou)
Vyšla ti krásná duha?
2/ Souboj s pamětí:
Sarkofág je a) hlavní město Egypta
Sfinga je a) královská hrobka
b) schránka k uložení mumie
b) socha lvice s lidskou hlavou
c) správce daní
c) socha – lidské tělo se lví hlavou
Mumie je a) bohyně smrti
b) rostlina
c) nabalzamované mrtvé tělo
3/ Egypťané byli velmi zbožní. Po celé zemi budovali chrámy a svatyně, uctívali mnoho bohů, věřili
v posmrtný život. Každý kraj měl své božstvo, které bylo uctíváno ve své pozemské podobě jako určité
zvíře, rostlina nebo předmět. Některá božstva byla znázorněna podobou zvířecí, jiná lidskou, nejčastěji ale
jako lidské tělo se zvířecí hlavou.
Mezi posvátná zvířata patřilo i těch šest ukrytých v tabulce (najdi je, vybarvi políčka s písmeny tak, aby byl
název zřetelný).
MOHADELNKOLAPASKARABEUSEL
KROKODÝLEMNÉRUPEZEDOBÝKLAT
ABERKOĆKASETASISOKOLAVIPELO
4/ Mnohé z toho, co víme o starých Egypťanech, jsme se dozvěděli z písemných pramenů. Důležité texty
se tesaly do kamene, ale také se psaly nejrůznější zprávy a záznamy na …………………………………….
Rostlina papyrus byla pro Egypťany velice důležitá. Z jeho stonků vázali lehké č……………………., pletli
r………………………….., a zhotovovali s…………………. . Hlízy této rostliny také jedli.
Ze stonků vyráběli materiál na psaní.
5/ Egyptské písmo – hieroglyfy vyluštil Francouz …………………………………………………………………
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_23
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
Téma: SOUBOJ S PAMĚTÍ
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_23
Anotace: Pracovní list slouží k závěrečnému shrnutí a upevnění poznatků o starověkém Egyptě.
Žáci doplňují do textu základní pojmy; pojmenují nejznámější staroegyptské památky
a nakreslí pyramidu a papyrus. Žáci pracují samostatně (ale pracovní list lze využít
i pro práci ve dvojicích) a rovněž lze pracovní list využít k hodnocení žáků.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: užívá s porozuměním pojmy: faraon, pyramida, hieroglyfy, papyrus
Klíčová slova: moc, posmrtný život, egyptské památky, hieroglyfy, papyrus
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_23
Doplň údaje do textu:
Egypt se nachází na světadílu zvaném ………………………….. a protéká jím veletok ……………….
Ve starověku vládli v jednotném egyptském státě ………………………..; byli považováni za vtělení
……………….. a měli neomezenou …………………
Patřila jim všechna ………………………… v zemi.
Hned po faraonovi byli nejmocnějšími osobami ………………………………….
Většina obyvatel pracovala jako ………………………….
Egypťané věřili v ……………………………… život a proto své zemřelé před
pohřbením………………………………………………….
Nejznámějšími egyptskými památkami jsou ………………………….., které sloužily jako ……………….
……………………..
Obdivovat je mohou turisté nedaleko města …………………………..
Z pozdějších dob se dochovaly ……………………………………….. v Údolí králů.
Egyptské obrázkové písmo se nazývá ……………………………………..
Egypťané psali na …………………………………………………….
Číst a psát uměli v Egyptě jen …………………………………….
Výrobky si Egypťané vyměňovali, protože ……………………………………………
Plat nedostávali Egypťané v penězích, ale v ………………………………… (což je např.: …………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..)
Nakresli pyramidu:
Nakresli papyrus:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_24
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
Téma: KAŽDODENNÍ ŽIVOT EGYPŤANŮ VE STAROVĚKU
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_24
Anotace: Pracovní list se tematicky vrací do starověkého Egypta. Pracovní list vznikl na základě
zájmu žáků o život lidí ve starověkém Egyptě. Na označená místa v textu žáci (s pomocí
učebnice) doplňují vynechané informace. Dbají na jejich věcnou i gramatickou správnost.
Práce navazuje na zážitky žáků ze sledování různých filmů (hraných i kreslených dokumentů)
a z četby.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: srovná život lidí ve starověkém Egyptě se životem současných lidí
Klíčová slova: bydlení, strava, oděv, rodina, zábava
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_24
STAROVĚCÍ EGYPŤANÉ:
JAK BYDLELI
Domy a paláce se ze starověkého Egypta nedochovaly, protože byly patrně stavěny z ………………………
…………………. Stavělo se i z ……………………..
Jídlo se připravovalo v ………………………, na ohništi nebo na …………………………..
CO JEDLI
Základem jídelníčku Egypťanů byla …………………….. jídla - …………………… a ………………………….
Nejoblíbenějším nápojem bylo ………………………
Moučná jídla doplňovaly ………………………., ………………………, …………………………, maso
a ………………. a ……………………….
JAK SE OBLÉKALI
Muži nosili ……………………… z kusu ……………………… ovinutého kolem pasu.
Ženy nosily bílé nebo barevné dlouhé ……………………………..
V zimě nosili ještě ……………………… nebo ………………………
Jen na delší cesty si obouvali opánky z ……………………… nebo …………………., jinak Egypťané chodili
…………………………….
Ženy i muži si potrpěli na výrazné …………………………
Nejnápadnějšími ozdobami byly velké ………………………….. z několika řad …………….. či ……………….
JAK SE ČESALI A LÍČILI
Egypťané byli velmi ………………………… Místo mýdla používali čisticí směs z ……………………..,
…………………….. a …………………………….
Vlasy měli muži většinou …………………….; ženy nosily vlasy buď volně …………………….. nebo
…………………. a …………………….. květy nebo korálky.
Muži i ženy používali ………………………… a ………………………..
RODINA
Hlavní úlohou ženy bylo vést ………………………… a mít …………………….
Ale mohly také pracovat jako ………………………., ……………………………, ………………………….,
…………………………………., ……………………………………, …………………………….. apod.
Synové z ……………………. rodin se v chrámových školách učili …………………, ………………… apod.
ZÁBAVA
Oblíbenou zábavou bohatých byl ………………………………
Egypťané také rádi hráli ……………………………………..
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_25
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
Téma: STAROVĚKÁ PALESTINA
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_25
Anotace: První část pracovního listu obsahuje text s vynechanými údaji, které žáci doplňují
s pomocí učebnice. Text obsahuje stručné informace o vzniku židovského státu ve starověku
a o dvou náboženstvích, která na daném území ve starověku vznikla. Druhá část
pracovního listu obsahuje pět bodů – osnovu učiva o starověké Palestině, do níž žáci
doplní základní pojmy, čímž si je fixují v paměti.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: popíše vývoj státu a náboženství na území starověké Palestiny
Klíčová slova: Hebrejové, Palestina, judaismus, Bible, křesťanství
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_25
STAROVĚKÁ PALESTINA
Hebrejské kmeny – později byly nazývané …………………….
se zabývaly p………………………. a z…………………………….
V oblasti východního Středomoří, kde se Židé usadili, se nachází jedna přírodní zvláštnost, a to ……………
…………………………, jehož voda obsahuje velké množství solí a jiných minerálů, které jsou léčivé.
Palestina (starým starověkým názvem Kanaán) dostala své jméno podle …………….. ……………………..
Ž…………..s P……………………. museli bojovat. Slavný je boj mezi bojovníkem Pelištejců, obrem
…………………………….. a židovským pastýřem ……………………….., který se pak stal králem.
Svojí moudrostí se proslavil další panovník, král …………………………….
Známý je spor dvou žen o dítě, který tento panovník rozřešil.
Hebrejové věří v jediného ………………… (jiné názvy pro něj: ……………………………, …………………..)
Jejich náboženství se nazývá …………………………………………..
Posvátnou knihou Židů je ………………………., respektive její část S…………….. z………………..;
jehož základem je 5 knih ……………………………., které vypráví o vzniku světa i člověka, o stavbě
Babylónské věže, o potopě světa, o osudech židovského národa, jeho putování apod..
Součástí je i tzv. D………………………… B………………….. p……………………………, zásady chování
lidí, které je aktuální i dnes.
Později se na území Palestiny zrodilo i další náboženství, k………………………………, které má kořeny
právě v židovském náboženství. Také vyznává jednoho B………………….. Osobnost, která neodmyslitelně
patří ke vzniku tohoto náboženství, je ………………….. …………………….
Posvátná kniha křesťanů je také …………………….., ale ta kromě Starého zákona obsahuje i …………….
………………………………….. (ten popisuje život a činy Ježíše Krista).
1/ Území starověké Palestiny osídlily ve 13. století př. n. l. kmeny ………………………………………………
2/ V 11. století př. n. l. se všechny kmeny sjednotily pod vládou jednoho ……………………………,
vznikl tak ……………………………………………………………
3/ Známými panovníky byli ……………………………………………..
a ………………………………………………………….
4/ Po …………………………………………………. smrti se království rozdělilo na dvě části:
jižní …………………………………….. a severní ………………………………………
V 1. století př. n. l. se stát Hebrejů stal součástí ……………………………………………………………….
5/ Židovské náboženství se nazývá …………………………………………………….
Židé věří v …………………………………… Jejich posvátnou knihou je ……………………………………
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_26
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
Téma: STAROVĚKÁ INDIE
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_26
Anotace: Formou doplňování údajů do textu - s použitím učebnice – si žáci procvičují orientaci
v textu a vyhledávání potřebných údajů, získávají nové informace a zaznamenávají je
do pracovního listu. Dbají přitom na věcnou i gramatickou správnost.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: popíše vývoj státu na území starověké Indie; uvede, čím Indové přispěli
k rozvoji kultury a vzdělanosti
Klíčová slova: Indie, arabské číslice, převtělování, hinduismus, buddhismus, pravlast Romů
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_26
STAROVĚKÁ INDIE
Když chci do Indie, musím navštívit světadíl ……………………………….
Indie leží na ………………………………. poloostrově.
Tento poloostrov od zbytku Asie odděluje pohoří …………………………
Na území Indie pramení tři velké řeky: ………………………, ………………………., …………………………...
Podle jedné z nich, ………………….., u níž se zrodila první civilizace, dostala celá oblast i stát jméno.
V povodí řeky Indus vznikly první ……………………. státy, a to už ve druhé polovině ……………………….
Bylo to např. město H………………………..
Obyvatelé tohoto města měli k dispozici na svou dobu spoustu vymožeností, jako např.: v………………….,
k………………………., s………………………. z……………………… Hlavní ulice ve městě byly široké
……………………………… metrů.
Toto město bylo objeveno archeology až roku ………………..
Vývoj městských států byl přerušen kolem roku …………………………… vpádem kmenů ze ………………..
Nové kmeny, které na území Indie přišly, si podmanily ………………………… obyvatele a vytvořily nový
jednotný stát kolem řeky …………………………
Nejvýznamnějším panovníkem byl král …………………………..
Tato říše zanikla až v ………………………………… v důsledku vpádu kmene ……………………
Původní obyvatelé Indie psali ……………………….. písmem. Zůstalo ale nerozluštěno, protože ……………
………………………………………………………………………………………………………….
Písmo se dále vyvíjelo, dnes se v Indii píše písmem ………………………………………….
Indové velkou měrou přispěli k rozvoji kultury a vzdělanosti:
 vytvořili ………………….., které do Evropy rozšířili Arabové, a my je používáme dodnes;
 objevili, že Země se otáčí kolem …………….. ………………..;
 objevili, že zatmění Měsíce vzniká …………………………………………………………….;
 psali p……………………, b………………… a p…………………., které známe dodnes;
 na území Indie vznikla dvě velká náboženství existující dodnes, a to ………………………………
a ……………………………………….
HINDUISMUS je polyteistické náboženství; to znamená, že hinduisté uctívají mnoho ……………….., ; také
věří v ………………………….. neboli ……………………………… (= duše zemřelého se znovu vrátí na svět,
ale v jiném ……………………).
BUDDHISMUS je náboženství, které své jméno získalo podle svého zakladatele, prince …………………..,
který učil, že jak dobrý bude příští život člověka, závisí na jeho skutcích v …………………….. životě.
Cílem je vymanit se z koloběhu převtělování a dosáhnout stavu věčné ……………………… (nirvány).
Starověká Indie byla také původní vlastí (pravlastí) …………………….. Ti odtud odešli (nevíme přesně
kdy a proč) a dnes jsou roztroušeni po celém ……………………
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_27
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
Téma: STAROVĚKÁ ČÍNA
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_27
Anotace: Materiál obsahuje pracovní list, po jehož doplnění vznikne přehled hlavních informací
o starověké Číně.
S použitím textu o starověké Číně v učebnici žáci doplňují informace do pracovního listu,
čímž získávají nejen pomůcku = souhrn poznatků o starověké Číně, ale také si nové informace
lépe zapamatují a upevňují.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: užívá s porozuměním pojmy: Hedvábná cesta, Velká čínská zeď
Klíčová slova: Čína, Hedvábná cesta, Velká čínská zeď, vynálezy
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_27
STAROVĚKÁ ČÍNA
Nejvýchodněji za všech staroorientálních států ležela ………………………………
První civilizace se rozvíjela v povodí velkých řek: Chuang-che – česky …………………….. ……………..
Jang-c-ťiang – česky ……………………... ……………
Tato říše trvá nepřetržitě – jako jediný stát na světě – už více než …………………… let.
Plodiny pěstované v Číně ve starověku byly stejné jako dnes, tedy hlavně ………………., která vyžaduje
hodně závlahy, dále …………………….., ……………………., ……………………….. a ……………………..
V jižní Číně to byl ………………………..
Chovali ……………………., ………………………. a …………………………
Velký význam mělo pěstování stromu m…………………………. - listy se živí housenky motýla
……………………… ……………………………… Když se jeho housenky zakuklují, soukají hedvábná
vlákna, ze kterých Číňané (po mnoho století jako jediní na světě) vyráběli látku = …………………………..
…………………………………..
Způsob jeho výroby se snažili před světem co nejdéle …………………………..
Právě hedvábí bylo nejžádanějším zbožím, které se z Číny vyváželo. Obchodní cesta, vybudovaná mezi
Čínou, Blízkým východem a Evropou, byla proto nazvána „…………………………….. …………………..“.
Kolem roku 1500 př.n.l. na území Číny existovalo více ……………………., které mezi sebou válčily.
Roku ……………………. byla vytvořena jednotná říše. Podle jména rodu ……………………. byl stát
pojmenován ………………………… Její vládcové používali titul …………………..
Aby se Čína ubránila před nájezdy kočovníků ze severu, byla postavena ………………… …………………
……………..
Z původně obrázkového písma se v Číně vyvinulo písmo ……………………., používané dodnes.
Ve starověké Číně se zrodilo mnoho ………………………., které používáme i dnes:
materiál (nejen) na psaní - …………………….; o h…………………….. už jsme mluvili výše;
p……………………….; k…………………………..; pro šíření vzdělanosti důležitý k………………………….;
kvůli ohňostrojům vznikl …………………. …………………….;
Číňané sestrojili první b………………….; postroj pro ……………………;
s…………………………. a v………………….. hodiny
nebo také přístroj na zaznamenávání …………………………….. = …………………………………
K čínským metodám léčení se v současné době obrací i naše medicína; jsou to např.
a…………………………. a a…………………………………
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_28
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
Téma: KDO TO VÍ, ODPOVÍ
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_28
Anotace: Pracovní list obsahuje osm úkolů různých stupňů obtížnosti, pomocí nichž si žáci procvičují
a upevňují poznatky o starověké Indii a Číně. V prvním úkolu analyzují své znalosti tříděním
pojmů a jsou schopni své řešení obhájit. Pracovní list lze využít k individuální i skupinové
práci žáků včetně využití při klasifikaci žáků.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: roztřídí pojmy týkající se starověké Indie a Číny; uvede příklady poznatků
a objevů, které využíváme dodnes
Klíčová slova: pojmy, vzdělanost, poznatky a objevy
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_28
1/ Rozděl následující pojmy do správných částí tabulky:
Harappa, znakové písmo, papír, pohádky, bourec morušový, ochrana hranic, Indus, arabské číslice, císař,
král, Hedvábná cesta, Romové, Žlutá řeka, sochy vojáků v životní velikosti, bavlna, Ganga, porcelán,
hedvábí, Buddha, hinduismus
ČÍNA
|
INDIE
|
|
|
2/ Piktogram je: a) starověká jednotka hmotnosti
c) obrázkový symbol
b) délková míra
d) typ stavby ve starověké Číně
3/ Napiš názvy řek, kolem kterých vznikly první civilizace na Indickém poloostrově:
4/ Čím přispěla starověká Indie ke světové vzdělanosti?
5/ Ve kterém starověkém státě se nacházela původní vlast Romů?
6/ Napiš poznatky a objevy, které se zrodily ve starověké Číně?
7/ Jakou zajímavou stavbu ze starověku – jedinečnou v celém světě – najdeme v Číně?
K čemu sloužila?
8/ V době, kdy vznikaly starověké státy, byl ve střední Evropě:
a) pravěk
b) starověk
c) středověk
d) novověk
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_29
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
Téma: POLOHA EVROPY, PRVNÍ CIVILIZACE V EVROPĚ
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_29
Anotace: Materiál obsahuje pracovní list, který lze využít i v rámci klasifikace jako individuální práci.
Zodpovězením otázek na pracovním listu si žáci procvičí a upevní poznatky z minulých
hodin dějepisu – uvedou, kde vznikla nejstarší starověká evropská civilizace, jaká zvláštní
stavba s ní souvisí, jaká pověst se k ní váže apod. Ve druhé části pracovního listu
si žáci zopakují hlavní geografické údaje o Evropě.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: pohovoří o nejstarší civilizaci v Evropě; prokáže základní orientaci na mapě
Klíčová slova: civilizace, Kréta, labyrint, poloha Evropy
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_29
PRVNÍ CIVILIZACE V EVROPĚ
Co je „Kréta“?
Kterému státu dodnes patří?
Ve kterém moři Kréta leží?
Napiš jméno bájného krétského krále, podle nějž se nazývá nejstarší starověká evropská civilizace:
Kdy tato civilizace vznikla?
Která zvláštní stavba souvisí se jménem krétského krále?
Kdo ji postavil?
Jaká pověst se k této události váže?
Posvátným zvířetem byl na Krétě ……………………….
Součástí náboženských obřadů a slavností byly údajně i ……………………………………..
Kolem roku 1500 př. n. l. ovládl Krétu jeden z řeckých kmenů - …………………….
POLOHA EVROPY – opakování:
1) Jak se jmenuje největší ostrov, který je součástí Evropy?
2) Jak se jmenuje největší evropský ostrov, ležící ve Středozemním moři?
3) Napiš název evropského poloostrova, na kterém leží Portugalsko a Španělsko.
4) Napiš název evropského poloostrova, na kterém leží Itálie.
5) Napiš název evropského poloostrova, na kterém leží Řecko.
6) Napiš názvy moří, která oblévají Balkánský poloostrov:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_30
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROVĚKÉ ŘECKO
Téma: NEJSTARŠÍ CIVILIZACE NA ÚZEMÍ ŘECKA, „TEMNÁ STOLETÍ“ ŘECKA
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_30
Anotace: Na základě svých znalostí nejen z probraného učiva žáci doplní údaje do textu na pracovním
listu. Velkou část doplňovaných informací v pracovním listu tvoří údaje z řeckých bájí o hrdinech
a božstvech, které většina žáků velmi dobře zná z různých uměleckých děl (literatury, filmu…),
ale i z počítačových her. Žáci si vytvářejí schopnosti využívat různé objektivní zdroje
informací a rozlišovat mýty a skutečnost ve snaze o objektivní posouzení jevů minulosti.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: shrne základní informace o prvních evropských civilizacích
Klíčová slova: Mykény, „temná století“, řečtí bohové
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_30
CIVILIZACE NAÚZEMÍ ŘECKA
Doplň do textu informace:
Starověké Řecko se stejně jako dnešní Řecko nacházelo na jihu velkého evropského
poloostrova, a to ……………………….
Patřily k němu i všechny ostrovy ležící v ……………………. moři.
Největším ostrovem, který i dnes patří k Řecku je ……………………..
Dnes je hlavním městem Řecka město …………………….
Nejstarší evropská civilizace vznikla už kolem roku ………………………… na ostrově …………..
Dostala název podle bájného krále ………………….. Ten je podle pověstí známý tím, že nechal
postavit pro svého syna Minotaura zvláštní stavbu, ……………………………… .
První civilizace na pevninském území se nazývá podle města, kde vznikla ………………………. .
Město bylo obehnáno mohutnými hradbami z obrovských kamenných kvádrů kladených nasucho,
bez pojiva. Takovému opevnění se říká …………………………………………….… .
O období „temných století“ se dozvídáme jen z vykopávek a z ………………………. .
Žádné písemné památky z této doby nemáme, protože zanikla znalost …………………. .
Autorem dvou nejznámějších básní s názvem …………………… a ……………………… byl údajně
básník …………...
Řekové věřili, že bohové sídlí na hoře ………..…………. a vypadají a chovají se jako
…………………….
Vládcem všech bohů byl ……………………….,
jeho manželkou bohyně ……………, ochránkyně ……………………. .
Bohem moří a vod byl Diův bratr ……………..……………..,
další bratr …………………….… byl bohem …………………………… .
Bohyní moudrosti, vítězné války a řemesel byla ……………………….,
bohyní krásy a lásky byla ……………………………… .
Znáš nějaké další řecké bohy?
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_31
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROVĚKÉ ŘECKO
Téma: STAROVĚKÉ ŘECKO V OBDOBÍ 1100-800 př. n. l.
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_31
Anotace: Materiál je tvořen pracovním listem – žáci pracují ve dvojicích (popřípadě individuálně).
Pracovní list tvoří úkoly, s jejichž pomocí si žáci hravou formou zopakují a upevní poznatky
o nejstarších dějinách prvního státu na evropské pevnině. Na pracovním listu je pět rozdílných
úkolů s různým stupněm obtížnosti – doplňovačka, „neposlušná písmenka“, textová skládačka,
ustálená slovní spojení (rčení). Následuje kontrola řešení pod vedením učitele.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: učí se respektovat identitu ostatních lidí i národů
Klíčová slova: Homér, Ilias, Odyssea
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_31
1/ Vylušti jméno slavného Řeka – správně odpověz:
 Žena boha Dia: ……………………….
 Sídlo řeckých bohů: ………………………….
 Významné achájské město na poloostrově Peloponés: …………………………….
 Moře, omývající východní břehy Řecka: ………………………….
 Typická plodina pro Řecko, vinná …: ………………………………….
U každé odpovědi podtrhni první písmeno, které tvoří tajenku = …………………………………
Znáš jeho nejslavnější dílo?
2/ Copak asi ukrývá labyrint? Stačí jen najít start a navíjet písmenka na nit stejně jako Théseus.
N
J
R
T
É
Í
A
H
O
B
Ó
E
L
3/ ILIAS. Řádky se pomíchaly – očísluj je tak, jak mají jít za sebou, abychom dostali správný sled vět:
 Na břehu zůstal jen obrovský dřevěný kůň.
 Trójané vesele oslavovali a všichni brzy upadli do hlubokého spánku.
 Trója byla obléhána kvůli tomu, že trójský princ Paris unesl manželku spartského krále, Helenu.
 V desátém roce obléhání se jednoho dne zdálo, že Řekové odpluli.
 Z koně začali vyskakovat vojáci v čele s Odysseem.
 Z Tróje zbyly jen doutnající rozvaliny.
 Trójané se rozhodli vtáhnout koně do města.
 Je to příběh o výpravě Řeků (Achájců) proti maloasijskému městu Trója.
 Vše byla důmyslná lest, řecké lodě se vracely zpět k trójskému břehu; nastal krutý boj, polovina
Tróje byla zachvácena požárem.
 Kůň byl ale tak obrovský, že bylo třeba rozbourat část hradeb.
4/ ODYSSEA vypráví o návratu jednoho z řeckých hrdinů z trójské války domů, na ostrov Ithaka.
O kom? ………………………..
Jeho cesta trvala stejně dlouho jako dobývání Tróje. Tedy, jak dlouho? …………………………….
Byla plná bloudění, nebezpečí a dobrodružství.
5/ Dokážeš vysvětlit tyto výrazy?
JABLKO SVÁRU
ACHILLOVA PATA
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_32
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROVĚKÉ ŘECKO
Téma: VZNIK MĚSTSKÝCH STÁTŮ, ATHÉNY, SPARTA
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_32
Anotace: Materiál tvoří výukovou lekci o řeckých městských státech s důrazem na dva nejvýznamnější –
Athény a Spartu; pojednává o společnosti v těchto státech, způsobech řízení států, o jejich
výrazných odlišnostech. Žáci ve dvojicích (kdo chce, pracuje sám) doplňují údaje do textu –
využívají svých znalostí, ale mohou jako zdroj informací využít i učebnici, dějepisný atlas apod.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: vyjádří vlastními slovy podstatu athénské demokracie a porovná ji se Spartou
Klíčová slova: městský stát, kolonizace, demokracie
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_32
Na území Řecka ve starověku vznikaly ………………………. státy. Tvořilo je vždy jedno …………………
obehnané hradbami a okolní vesnice. Každý městský stát byl ………………………….., byl nezávislý na
ostatních státech.
Obyvatelé městských států se dělili na: 1. svobodné občany a 2. nesvobodné – otroky.
Svobodní občané měli vůči státu povinnosti, ale měli i svá práva.
Práva: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Povinnosti:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Otroci žádná ………………….neměli, byli ……………………………… svých pánů.
Nárůst počtu obyvatel a nedostatek ……………… půdy vedl k tzv. řecké kolonizaci = osídlování nových
území. Zakládali tam nové osady = kolonie. Vznikly v Malé Asii, na A……………………. poloostrově, na
ostrově S…………………., v jižní F………………., kolem Č…………………….. moře i na pobřeží severní
…………………………. .
ATHÉNY
Athény leží na malém poloostrově ……………………….
Náboženským centrem Athén byl pahorek ……………………………. s mnoha chrámy. Ochránkyní města
byla bohyně ………………………….
V Athénách vznikla demokracie (=“vláda lidu“), je to způsob řízení státu, na kterém se podílí formou voleb
většina občanů. Jsou vytvořeny zákony, které stanoví práva a povinnosti občanů.
Ve starověkých Athénách se …………………………. občané (ne ženy a ……………………) scházeli na
lidovém shromáždění, kde si ………………………. úředníky a hlasovali o přijetí zákonů.
Úředníky mohli být zpočátku jen majetní občané (protože úředníci nedostávali plat). Teprve později
Periklés zavedl funkce placené.
V Athénách existoval tzv. ostrakismus = střepinový soud. Jednou ročně mohl každý občan na lidovém
shromáždění „hlasovat“ pro člověka, který byl podle jeho názoru pro Athény ……………………….. Ten pak
musel odejít do ………………………………….
V Athénách se dbalo na vzdělání občanů, i když do školy chodili jen ……………………. Ke vzdělání patřilo
i cvičení. Po ukončení školy (v …………. letech) mohli chlapci dál studovat. Jedním z velmi ceněných
dovedností bylo ……………………………= umění mluvit na veřejnosti.
SPARTA
Sparta leží na poloostrově …………………………………………
Svobodní Sparťané nesměli ………………………, celý život se věnovali tvrdému …………………….
výcviku a tělesnému cvičení. Pro Sparťany bylo největší ctí sloužit ve vojsku, vzdělání a umění pro ně
nebylo tak důležité.
Aby muži uživili rodinu, přidělil stát každému vojákovi ……………… a …………………. na práci.
Výchovu chlapců přebíral od …….. let stát. Z rodin chlapci odcházeli do oddílů, kde cvičili a učili se
zacházet se ………………………. Ve 20 letech se z chlapců stávali ………………………..
Vojenská služba končila až v ………….. letech.
Dívky zůstávaly ……………..,, také cvičily, ale učily se i ………………., ……………. a ……………………..
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_33
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROVĚKÉ ŘECKO
Téma: ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY, ŘECKO POD NADVLÁDOU MAKEDONIE
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_33
Anotace: Pracovní list obsahuje tři úkoly na téma řecko-perské války – žáci na základě svých znalostí
a vyhledávání informací v dějepisném atlase (třetí úkol s učebnicí) úkoly vyřeší. Ve druhé části
výuková lekce stručně objasňuje příčiny zániku řeckých městských států a popisuje vývoj
makedonské říše, která Řecko ovládla. Žáci doplní do textu několik vynechaných údajů.
Pracují ve dvojicích.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: objasní příčiny zániku antických řeckých států
Klíčová slova: Persie, peloponéská válka, Makedonie, Alexandr Veliký
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_33
Řecko-perské války
Řecké osady na západním pobřeží Malé Asie začala ohrožovat sousední Perská říše a tamní Řekové se
proti nadvládě Peršanů vzbouřili. Z evropské části Řecka jim na pomoc přišli jen ………………………….
To byla pro ………………….. záminka k útoku na Řecko.
Řekové prohráli jen ………………. bitvu (a to ještě jen díky zradě), v ostatních ……………………….
1/ Zatrhni červeně chybná tvrzení:
a) V bitvě u Marathonu byli Řekové poraženi.
b) V bitvě u Thermopyl měli Řekové početní přesilu nad Peršany.
c) Sparťané vybudovali silné válečné loďstvo.
d) Bitva u Salamíny probíhala na moři.
e) Ve válkách s Peršany prokázali Řekové velkou odvahu a důvtip.
f) Řecko-perské války skončily vítězstvím Peršanů.
2/ Propoj údaje mezi všemi sloupečky. Pro každou osobu použij jinou barvu.
MARATHON
490 př.n.l.
LEONIDAS
spartský král
THERMOPYLY
DAREIOS
perský král
SALAMÍNA
480 př.n.l.
XERXÉS
PLATAJE
479 př.n.l.
3/ O řecko-perských válkách všechno sepsal jeden z největších řeckých kronikářů a historiků
…………………………………………., který je považován za „……………….. ……………………………“
(učebnice str. 83)
Rozkvět Athén po řecko-perských válkách, peloponéská válka
Po vítězství nad Peršany se Athény staly nejmocnějším a nejbohatším městským státem v Řecku (přispěl
k tomu i úředník Periklés). Mezi Athénami a Spartou ale stále více rostlo napětí, které vyústilo
v tzv. …………………………………… válku (431-404 př.n.l.).
Zpočátku se více dařilo …………………….., ale nakonec zvítězila (s pomocí Peršanů) …………………….
Sparta se sice na čas stala nejmocnějším státem, své vítězství ale nedokázala využít a rozbroje mezi
městskými státy ……………………………. Oslabené řecké státy nakonec podlehly útokům Makedonské
říše (jejich severního souseda).
Řecko pod nadvládou Makedonie
Makedonie byla zpočátku malá a slabá, ale její význam vzrostl za vlády krále …………………………….
Ten svou zemi sjednotil a ovládl i celé Řecko. Po jeho smrti se stal králem jeho syn …………………………,
později zvaný Veliký.
Alexandr se rozhodl uskutečnit plán svého otce – dobýt ………………………
Na podmaněných územích zakládal nová města (pojmenovával je po sobě), nejznámější je Alexandrie
v …………………. Z Persie pokračoval dál na východ - do …………………. Vyčerpaní vojáci odmítli jít dál,
proto se Alexandr vrátil do …………………………, kde roku 323 př.n.l. …………………
Po jeho smrti si říši rozdělili …………………………… jeho vojska.
Na nová území pronikla díky Alexandrovu tažení řecká kultura a Řekové zase poznávali kulturu východu,
což vedlo k rozvoji vzdělanosti. Kultura této doby se označuje jako „h…………………………………“
(od Hellas = Řecko).
Všechny státy vzniklé na území bývalé Alexandrovy říše se nakonec staly součástí říše …………………….
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_34
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROVĚKÉ ŘECKO
Téma: ŘECKÁ VZDĚLANOST A UMĚNÍ
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_34
Anotace: Pracovní list obsahuje výukovou lekci na téma řecká vzdělanost a umění – přínos pro
evropskou civilizaci. První část pracovního listu obsahuje text se stručným přehledem o vědě
ve starověkém Řecku. Druhá část pojednává o řeckém umění. Žáci vyřeší dva úkoly:
v prvním z nich doplňují k definici správný pojem, ve druhém úkolu, který je zaměřený na
divadlo, doplní pojmenování dvou druhů divadelních her. Třetí část pracovního listu
obsahuje text se základními informacemi o řeckých olympijských hrách – žáci srovnají
antické olympijské hry s těmi dnešními. Pracují ve dvojicích nebo individuálně.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: uvede příklady přínosu řecké civilizace pro evropskou kulturu a vzdělanost
Klíčová slova: mozaika, reliéf, tragédie, komedie, olympijské hry
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_34
Ve starověkém Řecku uměli skoro všichni svobodní občané (muži) …………., ……………. a …………….
Věda
V Řecku vznikl nový vědní obor, FILOZOFIE (=“láska k moudrosti“). Filozofové (dodnes) hledají odpovědi
na otázky o původu světa, člověka, smyslu lidského života apod.
Významní řečtí filozofové: Aristoteles (byl i vychovatelem Alexandra Makedonského), Platón, Sókratés,
Diogenés, …
HISTORIE jako věda: Hérodotos pokládán za „otce dějepisu“
MATEMATIKA, FYZIKA (Pythagorás, Thálés z Milétu, Archimédés…), LÉKAŘSTVÍ (Hippokratés),…
Písmo: Řekové přejali písmo od Féničanů a upravili je → alfabeta
Umění
Řecké umění se stalo vzorem nejen pro Římany, ale pro celou Evropu. Cíl = KRÁSA a SOULAD
Úkol: Z nabídky doplň ke každé definici správný pojem:
AMFITEÁTR, AMFORA, DÉMOSTHENÉS, DISKOBOLOS, FEIDIÁS, MOZAIKA,
PARTHENON, RELIÉF
 Malovaná velká keramická váza se dvěma uchy =
 Atlet házející diskem, dílo sochaře Myróna z 5.století př.n.l. =
 Největší chrám na Akropoli, zasvěcený bohyni Athéně =
 Stavitel, sochař, mimo jiné autor 12 metrů vysoké sochy bohyně Athény =
 Nejslavnější řecký řečník =
 Obraz složený z barevných kamenných nebo skleněných kostiček vtlačených
do měkké omítky =
 Obraz vytesaný do kamene, druh sochařské výzdoby =
 Starověké nezastřešené divadlo se stupňovitě se zvedajícími sedadly =
Ve starověkém Řecku vznikl i jeden druh umění, a to DIVADLO.
Autoři psali dva druhy divadelních her:
1) vážné hry, často měly nešťastný konec = …………………………………..
2) veselohry, často se tehdy vysmívaly politikům = ………………………………
Kdo hrál? …………………………………………………………………
Pomůcky: masky, vysoké podrážky…
Olympijské hry
Závodilo se ve více městech, ale nejslavnější byly ty ve městě ……………………………na Peloponésu.
První hry se konaly roku ………………………., opakovaly se každé …… roky a trvaly vždy zhruba týden.
V době konání her byl v celém Řecku dodržován …………………
Disciplíny: běh, skok do d…………………., hod d……………………, hod ……………………….., zápas;
pětiboj
box, jízda na koni, vozatajské závody
Cena pro vítěze: vavřínový věnec, úcta, oslavy
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_35
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROVĚKÝ ŘÍM
Téma: STRUČNÉ DĚJINY STAROVĚKÉ ŘÍMSKÉ ŘÍŠE
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_35
Anotace: Pracovní list tvoří výukovou lekci na téma dějiny starověkého Říma – slouží k opakování,
procvičování a upevnění učiva. Žáci ve dvojicích doplní informace do stručného přehledu
římských dějin, který jim bude sloužit i jako podklad k opakování;
vypracují úkol (tvoření dvojic: římský císař – charakteristický rys jeho vlády).
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: jednoduše vysvětlí jednotlivé formy státní moci – státní zřízení
Klíčová slova: království, republika, císařství, patricijové, plebejové, provincie, křesťanství
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_35
STAROVĚKÝ ŘÍM
V centrálním Středomoří, na západ od Řecka, se rozprostírá …………………………… poloostrov,
pojmenovaný podle pohoří ……………………….., které se jím táhne od severu k jihu. Dnes se zde nachází
stát …………….. a jeho hlavním městem je ……………, kterým protéká řeka …………………
DOBA KRÁLOVSKÁ (8. století – 510 př.n.l.)
Symbolem města Řím se stala ………………., která odkojila dvojčata-bratry ………………… a ……………,
kteří město roku 753 př.n.l. založili. Tato verze o založení Říma je ale pouhou …………………………
Ve skutečnosti město vzniklo postupným splynutím několika osad.
Po vzniku v něm vládli …………………… V této „době královské“ byli někteří z králů …………………………
původu (Etruskové byli mnohem vyspělejší národ než tehdejší Římané). Poslední král byl z Říma …………
a vzniklo nové státní zřízení - ……………………..
Obyvatelé Říma se dělili na urozené ………………………………..a neurozené …………………………..
Lidé, kteří nevlastnili žádnou půdu, se nazývali ………………………
ŘÍMSKÁ REPUBLIKA (510- 27 př.n.l.)
Slovo „republika“ pochází z latinského „res publica“ = „věc veřejná“ (= společná záležitost).
Římskou republiku řídili:
2 K………………………….. + S…………………. + L………………. S………………………………
Plebejové si vymohli volbu svých úředníků - …………………… ………………… (měli právo „veto“),
sepsání …………………. a právo zastávat státní úřady.
Ve 4. století př.n.l. do Říma vtrhli ……………………….. a vyplenili ho. Poté ale Řím postupně obsadil celý
……………………………. poloostrov. Při výbojích do oblasti Středozemního moře narazili Římané na
silného soupeře - ……………………….., ale po třech tzv. ………………………. válkách nakonec ovládli
celé Středomoří včetně Makedonie a Řecka.
Řím válkami získal nová území – p………………………. a také množství otroků (ti se kvůli zhoršujícím se
životním podmínkám začali bouřit; největší povstání otroků = …………………………………..).
I velikost říše a problémy rolníků vedly k občanským válkám a postupnému zániku republiky.
ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ (27 př.n.l. – 476 n.l.)
= jeden, silný vládce v čele říše
Úkol: Utvoř správné dvojice – jméno císaře a informace o jeho vládě:
OCTAVIANUS AUGUSTUS
největší rozsah říše, limes Romanus
NERO
první císař
TRAIANUS
útoky germánských kmenů; vzdělaný panovník
MARCUS AURELIUS
povolil křesťanství, nové sídlo – Konstantinopolis
KONSTANTIN
začal pronásledovat křesťany
Roku 395 n.l. se římská říše rozdělila na dvě samostatné části:
↓
↓
ZÁPADOŘÍMSKÁ ŘÍŠE
VÝCHODOŘÍMSKÁ ŘÍŠE
- Řím
- Konstantinopol
- sílící útoky barbarů
(= původně řecká osada Byzantion, na jejímž
- roku ……….. zanikla
místě vzniklo město Konstantinopol; Slované
mu říkali Cařihrad a dnes je to Istanbul)
─ jako Byzantská říše existovala zhruba dalších
………….. let, do roku 1453
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_36
Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obor: DĚJEPIS
Tematický okruh: STAROVĚK – STAROVĚKÝ ŘÍM
Téma: DĚDICTVÍ ŘÍMSKÉ ŘÍŠE
Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_36
Anotace: Materiál obsahuje pracovní list, v jehož první části jsou uvedeny stručné souhrny o vývoji
náboženství ve starověkém Římě a přínosu římské vzdělanosti pro evropskou civilizaci.
Druhou část tvoří šest úkolů, které žáci (nejprve samostatně) vypracují. Poté následuje
formou konzultace se sousedem první fáze kontroly zvládnutí úkolů – autoevaluace,
zhodnocení vlastní práce; nakonec formou diskuse a rozboru odpovědí zhodnocení
a kontrola kolektivní.
Autor: Mgr. D. Jelínková
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: uvede příklady přínosu římské kultury pro evropskou civilizaci; užívá s porozuměním
pojmy latina a latinka
Klíčová slova: křesťanství, Koloseum, latina, latinka
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák (VI. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
VY_12_INOVACE_D6_36
Náboženství v římské říši
Většinu božstev původního náboženství, mýty o nich i podobu chrámů Římané převzali od ……………….;
vládce bohů Jupiter (2. pád - Jova)
/← řecký ……………/
jeho žena, bohyně Juno
/← řecká ……………/
bohyně moudrosti, války a řemesel Minerva
/← řecká ……………………./…
Nové náboženství = křesťanství; vzniklo na území Palestiny (římská provincie Judea) v 1. století n.l.,
ústřední postava Ježíš Kristus, uznává jednoho Boha; křesťané dlouho pronásledováni,
roku 313 křesťanství zrovnoprávněno s ostatními náboženstvími
Dědictví římské říše
STÁTNÍ SPRÁVA - nezávislé soudy (soudce, porota); zákoníky vzorem pro další státy
JAZYKY – latina = jazyk vzdělanců; dala základ románským jazykům (it., fr., špaň., port., rumun.) a mnoho
slov má latinský původ (v mnoha světových jazycích, i v češtině); dnes – „mrtvý“ jazyk
PÍSMO – latinka (převzato do mnoha jazyků)
ČÍSLICE - I, V, X, L, C, D, M
UMĚNÍ – Římané dováželi a kopírovali řecká umělecká díla všech oborů
1/ Z nabídky vyber a ke každé definici napiš správný pojem:
AKVADUKT, BARBAŘI, GLADIÁTOR, KATAKOMBY, KOLOSEUM, LEGIE, POMPEJE A HERKULANEUM
 otrok vycvičený k boji v amfiteátru = ………………………………………..
 města zničená výbuchem sopky Vesuv = ………………………………………………..
 podzemní chodby, shromaždiště křesťanů = ……………………………………………….
 římské označení pro cizince, lidi žijící mimo římskou říši = …………………………………….
 římská vojenská jednotka = ……………………………….
 nejznámější římský amfiteátr = ……………………………………….
 římský vodovod = ………………………………….
2/ Vyber a v nabídce zatrhni možné příčiny úpadku římské říše: 1. útoky barbarů
2. boje o trůn
3. problémy v zemědělství
4. války a epidemie
5. úpadek měst
3/ Doplň správný pojem k definici:
Období velkého přesunu obyvatel (různých kmenů, národů) celé Evropy v průběhu 4.-5. století n. l.,
který způsobili Hunové (kočovné kmeny z Asie) vpádem do Evropy kolem roku 370 n. l. =
…………………………………. …………………………………
4/ Místo dřívějších starověkých názvů použij názvy současné:
GALIE = ………………………..
HISPÁNIE = ………………………………….……………….
5/ Doplň správně i nebo y: T…bera, Kr…stus, glad…átor, lat…na, b…zantská říše, d…ktátor
Doplň chybějící slabiky: Romu…….., Etrus…………, Kartá……, amfi……………, kolo…………….,
akva……………
6/ Znáš latinské citáty? Pokus se doplnit jejich překlad:
„Ave Caesar, morituri te salutant.“ = „Buď zdráv, c………….., na s………… jdoucí tě p………………….“
„Hannibal ante portas.“ = „Hannibal je p………… b……………………..“
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Jelínková.
Download

Materiály - Inovace Dějepis.pdf