Ročník7XVIII.,
č. 10
ČÍSLO
-8
15. října
2011 2014
ČERVENEC
- SRPEN
ÚVODNÍK
Vážení a milí spoluobčané,
naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce
svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit v co největší míře
kolotoče. To se podařilo a hned v pondělí po pouti začaly práce
na úpravě centra obce. Práce by měly trvat 3 měsíce a budou se
současně provádět na celém prostranství. Především z bezpečnostních důvodů je nutné staveniště oplotit. Přístup zůstane zachován pouze k poště a ojediněle ke kulturnímu domu. Uzavřen
bude i chodník přes Zašovský potok.
Prosím proto vás všechny o shovívavost kvůli nedostatku prostoru na parkování. Je potřeba využívat parkoviště kolem
školy a hřbitova. Zároveň žádám všechny majitele automobilů,
kteří běžně parkují i přes noc na obecních parkovištích u kostela,
školy a obecního úřadu, aby si je zaparkovali na svých vlastních
pozemcích. Neevidujeme na těchto parkovištích žádná vyhrazená stání, a je potřeba prostor uvolnit pro občany, kteří musí na
obecní úřad, do domu služeb, do obchodu, školy nebo do kostela.
V kulturním domě by měly proběhnout pouze 3 soukromé akce. Zároveň by měla být uzavřena i knihovna a zrcadlový
sál. Přes omezený provoz v době prázdnin je k dispozici knihovna ve Veselé v termínech: 16. 7. 2014 a 13. 8. 2014. Cvičení
v zrcadlovém sále bude probíhat ještě ve starých prostorách na
obecním úřadě. Také informační centrum bude uzavřeno, komunikace s kulturními pracovnicemi bude probíhat především přes
obecní úřad.
Pevně věřím, že i vy vnímáte potřebu místních a provozních omezení, abychom mohli celou náves nakonec dokončit
a užívat pro radost i potěšení.
Přeji vám pěkný čas prázdnin a dovolených.
Ing. Anna Mikošková
5,- Kč
Kč
5,Zprávy z obce
Výpis usnesení ze zápisu
ze 117. schůze Rady obce Zašová
konané dne 12. května 2014
- Rada obce vybrala paní Veroniku Koňaříkovou na obsazení
pracovní pozice „Pracovník informačního centra“.
- Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti
k 12. 5. 2014.
- Rada obce schválila pověření pro JUDr. Matulu pro exekuční
úřad k vymáhání dlužné částky za pronájem nebytových prostor.
- Rada obce schválila pověření pro JUDr. Matulu pro exekuční
úřad k vymáhání dlužné částky za nájem z bytu. - Rada obce schválila rozpočtovou změnu č. 6.
- Rada obce schválila finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč neziskové organizaci Iskérka, o.p.s., Rožnov p/R.
- Rada obce schválila přijetí nabídky na uzavření smlouvy o
sdružených službách dodávky plynu číslo 14006864 od firmy
ČEZ Prodej, s.r.o., Praha a pověřuje starostku podpisem smlouvy
o sdružených službách dodávky plynu.
- Rada obec schválila žádost souboru Soláň na zapůjčení světel
na realizaci Svatojánské noci se souborem Soláň v pátek 20. a v
sobotu 21. 6. 2014.
- Rada obce schválila žádost pana Pavla Trčky na zapůjčení staré
obecní aparatury na akce „Vítání a Loučení s létem“.
- Rada obce neschválila žádost Sdružení přátel souboru Soláň na
stanovení „smluvní ceny“ k novému zrcadlovému sálu.
- Rada obce schválila žádost ZUŠ B-Art na zapůjčení obecní
aparatury na akce v měsíci květnu a červnu.
- Rada obce schválila Darovací smlouvu uzavřenou s panem
Martinem Špůrkem – Zednictví, na Zašovské slavnosti.
- Rada obce schválila Smlouvu o zabezpečení uměleckého vystoupení s agenturou Kristina Music s.r.o. na Zašovských slavnostech .
- Rada obce schválila Dodatek ke smlouvě o sponzorském daru
se společnosti Cobbler s. r.o., Zašová, na Zašovské slavnosti.
- Rada obce schválila ukončení nájemní smlouvy s p. Dudzíkem
v domě č. p. 17 dohodou k 31. 5. 2014.
- Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy mezi Sdružením technických a estetických činností a Obcí Zašová, na pronájem nebytových prostor v objektu Drobné provozovny č. p. 17.
- Rada obce schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v
domě č. p. 553 v Zašové na dobu určitou do 31. 5. 2015.
- Rada obce schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Telefónica Czech Republic, a.s., a Obcí Zašová, na uložení SEK do obecních pozemků
parc. č. 757, 758/1, 816, 812, 815, 817, 756, 759 v k. ú. Zašová.
Zašovské noviny 7 - 8/2014
2
Svoz tříděného odpadu – 2. pololetí 2014
- Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě uzavřenou na uložení vodovodní a
kanalizační přípojky do obecního pozemku parc. č. 1005 v k. ú.
Zašová.
- Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou na uložení kanalizační přípojky do obecního pozemku parc. č. 2058/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce vybrala jako zhotovitele na výkon TDI na opravu
propustku ve Veselé Ing. Karla Trlicu, Vsetín.
Ing. Anna Mikošková
starostka obce
Zašová - Veselá
Tříděný odpad - plasty - pytle žlutá barva
23. 7. 2014
22. 8. 2014
24. 9. 2014
29. 10. 2014
26. 11. 2014
31. 12. 2014
Jiljí Kubrický místostarosta obce
Tříděný odpad - papír - pytle modrá barva
nápojový karton – pytle oranžová barva
20. 8. 2014
17. 10. 2014
23. 12. 2014
Výpis usnesení ze zápisu
ze 118. schůze Rady obce Zašová
konané dne 21. května 2014
Tříděný odpad - sklo barevné - pytle zelená barva
Sklo bílé - pytle bílá nebo šedá barva
25. 7. 2014
31. 10. 2014
- Rada obce schválila podpis Dodatku č. 1 se SEŽP o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 13141072, „Čistá Zašová“.
Ing. Anna Mikošková
starostka obce
Jiljí Kubrický
místostarosta obce
Výpis usnesení ze zápisu
ze 119. schůze Rady obce Zašová
konané dne 28. května 2014
- Rada obce schválila Doplněk servisní smlouvy s firmou XORS
OFFICE spol. s r.o., Ostrava.
- Rada obce schválila Dodatek k pojistné smlouvě č. 3229616219
uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy.
- Rada obce schválila návrh smlouvy o zapůjčení klíčů a čipů ke
KD Zašová.
- Rada obce schválila návrh časového harmonogramu Zašovských slavností, které se budou konat dne 4. 10. 2014
- Rada obce schválila Darovací smlouvu od firmy KORYNA na
Zašovské slavnosti.
- Rada obce schválila Smlouvu na vystoupení skupiny Fleret na
Zašovských slavnostech dne 4. 10. 2014.
- Rada obce schválila žádost pana Vičana na konání diskotéky
v sále KD ve Veselé dne14. 6. 2014 při akci „Veselá je dědina“.
- Rada obce schválila žádost pana Václava Hanáčka na zapůjčení
staré obecní aparatury na „Fotbalový turnaj mladší přípravky +
zakončení fotbalové sezóny“ dne 14. 6. 2014.
- Rada obce schválila výstup z jednání dohadovací komise ze dne
28. 5.2014.
Ing. Anna Mikošková
starostka obce
Jiljí Kubrický
místostarosta obce
Výpis usnesení ze zápisu
ze 120. schůze Rady obce Zašová
konané dne 2. června 2014
- Rada obce vybrala jako zhotovitele na zakázku „Revitalizace
centra obce – náves“ firmu Cobbler, s.r.o, Zašová.
Ing. Anna Mikošková
starostka obce
Jiljí Kubrický
místostarosta obce
Změna uzávěrky Zašovských novin
Na základě rozhodnutí Rady obce Zašová ze dne
16. června 2014 oznamujeme občanům, že uzávěrka Zašovských
novin bude stabilně posunuta na 3. den v měsíci.
Rada obce Zašová
Zákaz pohybu psů na veřejném prostranství
V poslední době opět po Zašové volně běhají psi. Chceme připomenout, že je stále v platnosti Obecně závazná vyhláška, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Vyhláška říká:
1) Volný pohyb psů na veřejných prostranstvích je zakázán.
2) Držitel nebo osoba, které je pes svěřen, je povinna činit taková
opatření, která by bezpečným a zákonným způsobem zabránila
úniku psa na veřejná prostranství. V případě, že k úniku psa dojde i přes realizovaná opatření, neprodleně zamezit jeho volnému
pohybu po veřejném prostranství.
3) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna
zabezpečit psa vedením na vodítku a nasadit mu košík (náhubek)
tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval jejich
životy, zdraví nebo majetek.
4) V případě znečistění veřejného prostranství exkrementy je
osoba doprovázející psa povinna toto znečistění neprodleně odstranit.
Žádáme tímto majitele psů, aby dodržovali vyhlášku a
zamezili tak obtěžování obyvatel naší obce svými psy a v neposlední řadě i znečisťováním veřejných prostranství.
Ing. Eva Krčmářová
Oznámení občanům
Od 3. 6. 2014 až do odvolání probíhá v lokalitě Zašová
vždy mezi 8:00 - 16:00 hod. modernizace sítě kabelové televize.
Během prací bude docházet k výpadkům služeb:
[email protected]
Zašovské noviny 7 - 8/2014
[email protected]
[email protected]
Jejich délku i počet se budeme snažit minimalizovat.
Výměnou technologie se navýší přenosová kapacita
sítě, která umožní další rozšíření nabídky kabelové televize a
spuštění technologie 3. generace Internetu. Uživatelům to přinese nejen zvýšení stability provozu, ale i navýšení přenosových
rychlostí.
Děkujeme za pochopení.
Za celý tým ValachNetu Ing. Bronislav Jašek
Gastrofestival
Zveme Vás na gastronomický festival, který se uskuteční 4. 10. 2014 v rámci Zašovských slavností. Můžete se těšit
na různé ochutnávky regionálních potravin, k vidění budou kulinářské a barmanské show a další doprovodný program. Nudit
se nebudou ani vaši nejmenší, pro které bude nachystán zábavný
program. Těšíme se na Vaši návštěvu.
3
- schopnost dobrého písemného projevu
- řidičský průkaz sk. B
- znalost ovládání zabezpečovacích systémů výhodou
- praxe v kultuře výhodou.
Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu, kontaktní údaje (tel.,e-mail)
- nejbližší možný termín nástupu
- datum a podpis
Přílohy: strukturovaný životopis vč. popisu dosavadních zaměstnání a odborných znalostí a dovedností, kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky včetně příloh doručit nejpozději do 18. 7.
2014 do 11.30 hodin na adresu:
Obec Zašová, č. p. 36, 756 51 Zašová
Obec si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v
jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Zveřejnění výzvy: úřední deska (www.zasova.cz), dne 2. 6. 2014
Z naší ZŠ
Obec Zašová vyhlašuje veřejnou výzvu
na pracovní pozici:
Asistent kultury, sportu a cestovního ruchu
Vykonávaná agenda – viz, náplň práce, zejména:
- příprava a realizace obecních kulturních akcí
- vedení knihovny
- redakční příprava Zašovských novin
- infokanál
- fotodokumentace a videozáznamy z akcí
- příprava podkladů pro RO, ZO
- propagace obce
- zpracování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva obce
- zpracování dotací v kultuře
- zajišťování kulturní komise
-apod.
Hlavní pracovní poměr, úvazek 1,0
Platová tř.: 8
Mzda: NV 564/2006 Sb.
Nástup od 1. 9. 2014
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- min. SŠ vzdělání s maturitou technického nebo ekonomického
zaměření
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- časová flexibilita
- samostatnost
- dokonalá uživatelská znalost práce s PC, program InDesign,
Power Point, Photoshop, Pinnacle
- dobrá znalost programu Alfa Software a Beta Software
- znalost práce s kamerou
- jazykové znalosti
Školní výlet Bouzov
Ve středu 4. 6. jsme jeli společně se třeťáky a páťáky na
školní výlet na hrad Bouzov. Jeli jsme dvěma autobusy a cesta
trvala necelé 2 hodiny. Když jsme dorazili na místo, tak jsme si
v podhradí dali svačinu. Potom jsme měli domluvenou prohlídku
hradu. Prohlídka byla velice zábavná a naučná.
Naším průvodcem byl ohnivý muž, který nám vyprávěl
příběhy a zajímavosti z historie hradu, např. o chrabrém rytíři
Evženovi, který tento hrad koupil a po jeho vyhoření ho zrekonstruoval do dnešní podoby. Bohužel jsme nemohli navštívit
nejvyšší věž. Bouzov patří mezi naše nejnavštěvovanější hrady,
natáčely se zde i pohádky, např. O princezně Jasněnce a létajícím
ševci. Poté jsme měli rozchod, prošli jsme si stánky se suvenýry
a dobrotami. Nakonec jsme šli na představení do areálu s trojským koněm, což je taková velká rozhledna. Program byl o životě ve středověku, hráli loupežnickou pohádku, my jsme se pak
účastnili turnajů a stříleli jsme z kuše a revolveru.
Pak jsme šli k autobusům, utratili jsme poslední peníze
za zmrzliny, luky a šípy, sladkosti a dárečky a jeli jsme domů.
Byl to krásný výlet a myslím, že se všem velmi líbil a užili jsme
si ho.
Honza Fridrich, IV.B
Pasování prvňáčků na čtenáře
V pondělí 16. 6. 2014 jsme s žáky prvních tříd navštívili novou obecní knihovnu, kde byli naši nejmladší pasováni na
rytíře řádu čtenářského. Nejprve však museli dokázat, že čtení
opravdu zvládají a královna Abeceda si je pořádně prozkoušela.
Pak vyslechli pohádku od pohádkového dědečka, který je celým
programem provázel. V závěru všechny děti slavnostně slíbily,
že kniha bude jejich přítel a budou se k ní chovat s úctou. Velkou
radost dětem udělaly sladké odměny, pamětní list, čtenářský prů-
Zašovské noviny 7 - 8/2014
4
kaz do knihovny a hlavně krásná kniha, kterou dostali na památku.
díleli.
Tímto děkujeme všem, kteří se na tvorbě programu poDěti a učitelky prvních tříd
Toto umístění jim zajistilo postup do okresního kola,
které proběhlo 16. 6. 2014 a ve kterém naši závodníci dosáhli
opět výborných výsledků, i když v sestavě dívek došlo k malým
změnám. Chlapci bojovali ve stejném složení.
Družstvo chlapců 1. místo
Družstvo dívek 5. místo:
1.
třída: Tereza Knápková
2.
třída: Tereza Janošová
3.
třída: Lucie Golasovská
4.
třída: Julie Henrychová
5.
třída: Marie Svozilová
Tímto všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a veliké úsilí, které do svých vákonů vynaložili.
Zároveň jim upřímně gratulujeme a doufáme, že úspěchy zopakují i v příštích soutěžích!
Petra Pavelková a Šárka Henrychová
Nakrmili jsme Plastožrouta
V letošním roce se žáci prvního stupně naší školy naplno zapojili do soutěže Nakrmte Plastožrouta. S velikým odhodláním sbírali vršky od pet lahví a střádali je ve svých třídách. Na
Již tradičně se žáci naší školy zúčastnili sportovní sou- konci školního roku jsme nasbírané množství zvážili a vyhodnotěže v atletických disciplínách s názvem – Atletická všestrannost. tili ty nejlepší…A jak to dopadlo?
Třída Průměrný počet kg na žáka
Soutěž proběhla na Stadionu – TJ ve Valašském Meziříčí. Vy- Umístění
2. A
2,2 kg
braní žáci prvního stupně, vždy jedna dívka a jeden chlapec z 1. místo 2. místo 2. B
2 kg
ročníku, se utkali ve čtyřech disciplínách. Běh 50 m, běh
1. A
1,75 kg
600 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem. Všichni se s vel- 3. místo 4. A
1,5 kg
kým nasazením snažili vybojovat co nejvíce bodů, které se pak 4. místo 5. místo 3.
1,13 kg
sčítaly do celkového hodnocení jednotlivých družstev.
4. B
1,08 kg
A protože se nám „urodili“ závodníci opravdu šikovní, 6. místo 7. místo 1. B
1 kg
podařilo se jim dosáhnout výborných výsledků.
5.
0,97 kg
8. místo Všechny vršky si odvezla firma JELÍNEK-TRADING spol. s r.o., která se se zabývá recyklací plastů a je vyhlašovatelem soutěže „Nakrmte plastožrouta“. Ta nám nasbírané kilogramy vykoupila. Získané peníze budou použity na odměny pro
žáky prvního stupně při školních akcích a soutěžích.
V celkové soutěži, vyhlášené firmou, jsme se umístili na nádherném 6. místě a získali tak odměnu - 8 sněžných talířů.
1. místo Základní škola Strakonice 1 175kg2 000 Kč
2. místo Sdružení rodičů při ZŠ Znojmo 1 060kg 1 500 Kč
3. místo Základní škola Rýmařov 649 kg 1 000 Kč
4. místo Základní škola Hranice, 1. máje 626 kg 10 sněžných talířů
5. místo ZŠ Opava, Kylešovice 430 kg 9 sněžných talířů
6. místo Základní škola Zašová 399 kg 8 sněžných talířů
V úterý 10. 6. 2014 proběhlo okrskové kolo této soutěže 7. místo ZŠ Vyškov 380 kg 7 sněžných talířů
a naši žáci se umístili takto:
8. místo ZŠ Žižkova, Krnov 370 kg 6 sněžných talířů
Družstvo chlapců 1. místo
9. místo ZŠ Dr. E. Beneše, Šumperk 353 kg 5 sněžných talířů
1.
třída: Kryštof Ondřej
10. místo ZŠ Město Albrechtice 340 kg 4 sněžné talíře
Všem, kteří se do soutěže zapojili, tímto děkujeme za
2.
třída: Ondřej Nohavica
3.
třída: Jan Svozil
spolupráci a doufáme, že příští rok se nám podaří nasbírat ještě
více kilogramů než letos.
4.
třída: Vojtěch Tvrdý
Kolektiv učitelů 1. stupně
5.
třída: Lukáš Vrabec
Družstvo dívek 3. místo
1.
třída: Ludmila Maliňáková
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
2.
třída: Tereza Janošová
(OVOV)
3.
třída: Lucie Golasovská
Podruhé se žáci naší školy zúčastnili postupové soutěže
4.
třída: Julie Henrychová
OVOV.
5.
třída: Veronika Janišová
V OKRESNÍM KOLE pořádaném na atletickém stadio-
Atletická všestrannost
Zašovské noviny 7 - 8/2014
nu ve Valašském Meziříčí žáci se závodilo v šesti disciplínách
(60 m, trojskok, hod medicinbalem, kliky (2 min), švihadla (2
min), driblink (2 min) nebo běh na 1000 m).
Žáci bojovali za družstvo ve složení - Camfrlová, Hendrychová, Svozilová, Mořkovská, Malík, Skýpala, Palacký, Holešovský. Sčítaly se body tří nejlepších dívek a třech nejlepších
chlapců a družstvo se umístilo na 2. místě (postupovém do krajské kola) z celkového počtu šesti škol.
Jednotlivci byli rozděleni na chlapce a děvčata podle
ročníků a medaile získali tito sportovci:
Chlapci 2004 - 3. místo: Svozil Jan
Chlapci 2002 - 2. místo: Vrabec Lukáš –postup do krajského
kola
Dívky 2004 – 2. místo: Golasovská Lucie –postup do KK
3. místo:Hendrychová Julie
Dívky 2002 – 2. místo: Svozilová Marie –postup do KK
Dívky 2001 – 2. místo: Hendrychová Tereza –postup do KK
Dívky 2000 – 3. místo: Camfrlová Markéta –postup do KK
Dívky 1999 – 3. místo: Urbanová Klára
5
Přijímací zkoušky proběhly pro maturitní obory středních škol nejenom Zlínského kraje formou testů společnosti Scio
z oblastí český jazyk, matematika a obecně studijní předpoklady.
Procentuální úspěšnost umístění žáků 9. tříd po I. kole
přijímacího řízení odpovídala číslu 100 - všech 26 uchazečů bylo
přijato na zvolený studijní či učební obor střední školy.
Letos byl největší zájem o gymnaziální typ středoškolského studia, na druhém místě figuruje zájem o ekonomické
obory, třetí místo obsadily stavební obory. Na gymnázium do
Valašského Meziříčí odchází z naší ZŠ 7 žáků, na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí byli přijati 4 žáci, SPŠ stavební ve
Valašském Meziříčí budou navštěvovat 3 žáci naší školy.
Maturitní obory upřednostňuje stejně jako loni 81%
žáků, učební obory 19%.
Atmosféru přijímacích zkoušek si úspěšně vyzkoušela i
jedna žákyně sedmého ročníku na šestiletém oboru gymnázia ve
Valašském Meziříčí.
Rosana Kolomazníková
výchovný poradce Ohlédnutí za soutěžním školním rokem
Během letošního školního roku proběhla, stejně jako
každoročně, celá řada soutěží v psaní na PC desetiprstovou hmatovou metodou.
Již tradičně se začíná v říjnu tzv. datlováním (letos se
konalo ve Valašském Meziříčí pod názvem Valašský datel) určeným pro studenty 2. ročníků středních škol a mladší. Této soutěže jsme se nezúčastnili stejně jako v listopadu ZAVu Hodonín,
určeného pro čtvrté ročníky a mladší, a v lednu ZAVu Přerov,
určeného pro třetí ročníky a mladší. Důvodem neúčasti byly jiné
školní akce (např. historická exkurze do Vídně).
K těm kláním, kterých jsme se zúčastnili, patří talentová
soutěž v Obchodní akademii ve Zlíně. Konala se v Den otevřených dveří a kromě toho, že 10 vybraných žáků 6. – 9. třídy naší
školy změřilo své síly v napsání co nejvíce cvičení v programu
KRAJSKÉ KOLO bylo letos uspořádáno na atletickém ZAV za 30 minut ve dvou kategoriích – začátečníci a pokročilí, si
stadionu ve Valašské Meziříčí 4. 6. 2014. Disciplíny proti okres- mohlo prohlédnout učebny jmenované střední školy. Nejlepšího
nímu kolu byly pozměněny následovně: (60 m), shyby
umístění dosáhl Vladimír Bumbala, který se 119 cvičeními obsa(2 min), hod míčkem, švihadla (2 min), sed-leh (2 min), skok do dil 4. místo.
dálky, driblink (2 min) nebo běh na 1000 m). Z důvodu zájezdu Další v pořadí bylo Mistrovství ČR OPEN 2013 v Olonaší školy do Anglie družstvo startovalo v pozměněném složení mouci. Podmínky soutěže jsou stejné jako na mistrovství svě(Camfrlová, Svozilová, Střílková, Kamasová, Malík, Trtík, Plis- ta – je zde zařazeno 8 disciplín (nemusí se soutěžit ve všech) a
ka, Palacký) a obsadilo v krajském kole 6. místo.
účastníci jsou rozděleni do 3 kategorií: žáci (do 16 let), junioři
Mezi jednotlivci získali ocenění:
(17 – 20 let) a praktici (21 a více let). Zástupci naší školy byli
Chlapci 2002 – 3. místo: Vrabec Lukáš
Vladimír Bumbala – soutěžil v 30minutovém opisu a korektuře
Dívky 2000 – 2. místo: Camfrlová Markéta – postup na repub- textu – a Klára Janíčková – ta soutěžila jen v 30minutovém opilikové finále
su. Vzhledem k silné konkurenci a svým schopnostem si v opisu
Dívky 2004 – 2. místo: Lucie Golasovská
vedli dobře – oba splnili podmínku maximálního procenta chyb
Všem závodníkům děkuji za reprezentaci školy, gratu- a minimálního počtu úhozů za minutu, a tak byli zařazeni do výluji k dosaženým výkonům a přeji hodně úspěchů na podzimním sledkové listiny. Co se týče korektury, byla velmi těžká – čtyři
republikovém finále v Praze. Více informací ohledně bodování práce byly vyřazeny, bohužel mezi nimi byla i práce Vláďova.
jednotlivých ročníků OVOV lze získat na
Od poloviny dubna do 9. května probíhala mezinárodní
www.ovov.cz.
internetová soutěž Intersteno 2014. Aktéři se utkali v desetiminuŠárka Hendrychová tovém opisu, v němž se za každou neopravenou chybu sráželo 50
úhozů. Výhodou Interstena bylo, že nikdo nemusel nikam jezdit
Zhodnocení výsledků přijímacího řízení
a všichni mohli psát na známých klávesnicích i v prostředí, na
které jsou zvyklí, tzn. ve škole. Tentokrát byli soutěžící rozděleni
pro školní rok 2013/2014
do čtyř kategorií – děti do 12 let, žáci 13 – 16 let, junioři 17 – 20
Pro 1. kolo přijímacího řízení mohl v letošním roce let a praktici. Utkat se mohli buď jen v opisu v mateřském jazyce, nebo ve vícejazyčných opisech. Osm vybraných zástupců
uchazeč o studium ve střední škole podat opět dvě přihlášky.
6
naší školy soutěžilo v kategorii žáků, kde pro zařazení do výsledkové listiny byla hranice minimálně 180 úhozů za minutu a
1 % chyb. Kromě opisu v českém jazyce si vyzkoušeli i opis v
jazyce anglickém. Mezi pisateli v mateřském jazyce se nejlépe
umístila Verča Tkáčová na 85. místě s 2714 čistými úhozy – celkem soutěžilo 447 žáků, z nichž 87 bylo neúspěšných. Co se týče
vícejazyčného opisu, tak v silné konkurenci tureckých závodníků
(někteří opisovali i v 15 jazycích) se umístila nejlépe opět Veronika Tkáčová na 36. místě, přičemž zde soutěžilo 448 žáků, z
nichž 383 bylo neúspěšných. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že
Veronika se v celkové výsledkové listině umístila na 36. místě ze
448 soutěžících, a to opisovala jen ve dvou jazycích – v ČJ a AJ.
Výsledky ostatních reprezentantů naší školy nebyly rovněž k zahození, jen některým se nepodařilo zvládnout opis v angličtině.
Od 4. do 11. června pak proběhlo „tour v psaní na PC“.
Takže popořádku. 4. června se konala talentová soutěž v Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí. I přes zúžený výběr
(řada dobrých pisatelů byla v Anglii) mělo tu čest reprezentovat
školu 15 vybraných žáků z 5. – 9. třídy. V inkriminovaný den se
jich však dostavilo jen 13. Ale i tak jsme v konkurenci 63 soutěžících zaznamenali dobrá umístění: 10. – 11. místo V. Tkáčová
se 104 cvičeními za 30 minut, 13. místo Kristýna Poláchová s 89
cvičeními, 14. místo Michaela Maliňáková s 88 cvičeními. Do
20. místa se umístila právě na 20. místě ještě Petra Melichaříková s 82 cvičeními. Výsledky ostatních nebyly rovněž k zahození.
Věcné ceny si odneslo 50 účastníků.
5. – 6. června se konalo již tradičně mezinárodní (účastní se i žáci z Polska) mistrovství ČR žáků základních škol ZAV
Junior 2014 v Karviné, kterému předcházela talentová soutěž.
Jelikož v tomto typu soutěží je omezen počet reprezentantů z jednotlivých škol na 4, počet napsaných cvičení v programu ZAV
musí být minimálně 800 (opisují se 10 minut 3 souvislé texty
s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za neopravenou chybu) a jak
jsem psala výše, výběr žáků byl omezen, byli vybráni jen tři: Petr
Dobeš, Petra Melichaříková, Kristýna Poláchová. V talentovce
si nejlépe vedla Kristýna Poláchová – se 110 cvičeními skončila na děleném 6. – 7. místě z 36 možných. V bodovaném tréninku (psalo se 20 dvouminutových opisů s možností postupně
zvyšovat svůj výkon) si opět nejlépe vedla Kristýna Poláchová.
V osobním rekordu 241,7 čistých úhozů za minutu obsadila 31.
místo z 51 možných. V kombinaci tří desetiminutových opisů se
nejlépe vedlo také Kristýně, ale ke svým možnostem nebyli na
tom špatně ani Petra s Petrem.
V pondělí a v úterý 9. – 10. června se konala celorepubliková soutěž studentů 1. ročníků středních škol a žáků základních škol ZAV Ostrava 2014. Základní školu Zašová reprezentovaly Klára Janíčková, Lucie Špůrková, Petra Melichaříková a
Tereza Šrámková. V bodovaném tréninku, který se konal první
den a v němž se stejně jako v Karviné psalo 20 dvouminutových
opisů, si všechna čtyři děvčata vytvořila osobní rekordy a v silné
konkurenci obsadila místa od třetí desítky níže. Druhý soutěžní
den se soutěžilo také stejně jako v Karviné ve třech desetiminutových opisech s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za neopravenou
chybu. Jelikož ani zde jsme neočekávali umístění mezi nejlepšími, nebylo pro nás umístění ve čtvrté a páté desítce zklamáním.
Posledním kláním v tažení byla 11. června žáky velmi oblíbená talentová soutěž v Bruntále. Vzhledem k tomu, že
cestování by bylo mnohonásobně delší než vlastní soutěž, účast
jsme nakonec zrušili.
Stejná skladba soutěží bude i v následujícím školním
roce. Navíc rok 2015 je opět rokem mistrovským. Hned od prv-
Zašovské noviny 7 - 8/2014
ních soutěží se bude rozhodovat o účastnících Mistrovství světa,
jež se bude tentokrát konat v Budapešti. Je jen škoda, že se doposud nenašel nikdo, kdo by napodobil výsledky našeho bývalého
žáka Petra Beňa. Psaní všemi deseti totiž vyžaduje vlastnosti,
které žákům v dnešní době chybí – nadšení, píli, trpělivost, soustředěnost, ale také ochotu trénovat doma ve svém volném čase.
Mgr. Bohuslava Juřicová
SPORT
Fotbal
Turnaj mladších přípravek - ročník 2005 a 2006
Zašová 14. 6. 2014
V sobotu 14. června proběhl turnaj mladších přípravek
v Zašové pro ročníky 2005 a 2006. Malí fotbalisté poměřili síly
systémem každý s každým. Díky kvalitnímu obsazení turnaje v
obou skupinách nebyla nouze o krásné fotbalové akce. Hráči Zašové 06 změřili síly s týmy FK Malenovice, Valašské Meziříčí,
Zubří, Juřinka a Nový Jičín. Kluci si vedli velmi dobře, tři zápasy
vyhráli a obsadili velmi krásné druhé místo. Na prvním místě se
umístil neporažený tým FK Malenovice a třetí místo vybojoval
tým Valašského Meziříčí.
Mezi týmy 2005 se představili fotbalisté ze Zubří, Polic,
Rožnova pod Radh., Hrachovce, FŠ SK Louky a domácí tým.
Zašovským hráčům se moc nedařilo, do vítězného konce dotáhli
pouze dvě utkání a obsadili nepopulární čtvrté místo. První místo
získal zaslouženě tým FŠ SK Louky, druhé Rožnov pod Radh. a
třetí tým Zubří.
Za výborné výkony během turnaje byly uděleny i individuální ceny:
V kategorii 2006 - nejlepší brankář - Tomáš Vinkler (Zašová) 2005 - nejlepší brankář - Matyáš Svak (Zašová)
- nejlepší střelec - Michal Hodulák (FK Malenovice) - nejlepší střelec - Jan Šebesta (Rožnov p. R.)
- nejužitečnější hráč - Michal Kocián (Zašová) - nejužitečnější hráč - Matěj Vajgl (Hrachovec)
Sestavy Zašové 2006: T. Vinkler - M. Kocián, Š. Košárek, T. Golasovský, M. Straděj, S. Salamon, R. Koňařík, M. Dobrozemský, O. Trtík
2005: M. Svak - R. Hanáček, V. Petřek, T. Žemla, D. Mikulec, H.
Konvičný, V. Dobrozemský, V. Vinkler, O. Nohavica
Zašovské noviny 7 - 8/2014
Výsledky Zašové 2006 - Zašová - Juřinka 9:1, Zašová
- FK Malenovice 1:4, Zašová - Nový Jičín 2:6, Zašová - Val.
Meziříčí 7:8, Zašová - Zubří 15:1
Zašové 2005 - Zašová - Police 11:2, Zašová - FŠ SK
Louky 4:10, Zašová - Zubří 2:14, Zašová - Rožnov p. R. 5:11,
Zašová - Hrachovec 6:2
Konečné pořadí: 2005: 2006: 1. FŠ SK Louky 1. FK Malenovice 2.Zašová 06
2. Rožnov pod Radh.
3. Zubří 3.Valašské Meziříčí 4. Zašová 05 4. Nový Jičín 5. Hrachovec 5. Zubří 6. Police
6. Juřinka 7
tak i podruhé byla důstojně uctěna památka člověka, který se na
valašský fotbal dívá z pomyslného fotbalového nebe.
Memoriál Ládi Štěpána měl druhé pokračování
V Zašové se podruhé sešla rodina, přátelé i kamarádi
ikony tamního fotbalu.
Již podruhé se v Zašové v tradičním termínu poslední
červnové soboty uskutečnil Memoriál Ládi Štěpána, vynikajícího člověka, fotbalového funkcionáře, sportovního novináře a v
neposlední řadě duše zašovské kopané. Tradičně čtyři týmy se
utkaly ve druhém ročníku, aby sportem a zábavou uctily památku osobnosti valašské kopané. K tradičním týmům Zašovskému
Áčku, Starým pánům Zašové a Kozlíkovcům (tým tvořen rodinou, kamarády a kolegy ze Střední integrované školy ve Valašském Meziříčí) se připojil místo Hrachovcec tým Vigantic. K
tomu jedna z organizátorek memoriálu a dcera Ládi Štěpána,
Lucie Košárková, poznamenává: „Každý rok měníme jeden tým
podle toho, kde taťka rád jezdil na fotbal a mapoval zápasy pro
Valašský Deník. Loni tady byl Hrachovec, letos jsme pozvali
kluky z Vigantic.
Martin Němec Házená
Konečná tabulka zlínské ligy mužů v házené
Výsledky soutěže házené – Zlínská liga muži
Jaro 2014
V samotném turnaji, ve kterém se zhostil role rozhodčího předseda domácího fotbalového klubu Miroslav Košárek,
obhájili prvenství z prvního ročníku hráči Áčka Zašové, za nimi
skončili borci Grupy Vigantic, na bronzovém stupínku Kozlíkovci a na čtvrtém místě Staří páni ze Zašové. Lucie Košárková
se ještě jednou vrací k vydařenému sobotnímu odpoledni: „Memoriál se vydařil, nikdo se nezranil a všichni se pobavili. Čestný
výkop obstarali taťkovi vnuci Honza a Štěpán Košárkovi. Oba
poté nastoupili za tým Kozlíkovců. Štěpán slavil v den memoriálu své sedmé narozeniny a vstřelil také branku. Měl obrovskou
radost. Nakonec ho točila i regionální televize TV Beskyd.“ A
4. 5. HC Lesana Zubří - TJ Veselá (13 : 6) 29 : 19
11 . 5. TJ Veselá - TJ Uherské Hradiště (21 : 11) 33 : 21
25. 5. TJ Veselá - TJ Bystřice pod Hostýnem B (7 : 8) 21 : 17
31. 5. TJ Veselá – TJ Handball Val. Meziříčí (14 : 8) 28 : 20
31. 5. TJ Veselá – TJ Zlín B (13 : 11) 30 : 22
7. 6. TJ Veselá – TJ Holešov (15 : 10) 26 : 21
Chtěl bych poděkovat OÚ Zašová a sponzorům za jejich podporu. Dále pak Všem členům oddílu, funkcionářům a
také hlavně hráčům družstva mužů TJ Veselá oddíl házené za
úspěšnou sezónu ve Zlínské lize mužů. Chtěl bych jim popřát
hodně zdraví, štěstí a úspěchů do nové sezony.
Za TJ Veselá Oddíl házené jednatel Ludvík Černoch
Zašovské noviny 7 - 8/2014
8
Společenská kronika
našich občanů
Blahopřání
Na společnou cestu žitím ve dvou jste se vydali
a při ní jste jeden v druhém oporu svou získali.
I když je občas bouře s krupobitím, vlnami,
zas vysvitne zlaté slunce nad Vašimi hlavami.
bez povšimnutí. Nejde o oslavy, ale o události s duchovním
přesahem, které mnohde po celé století čekají na smíření.
PROGRAM připomínky výročí:
Veselá - ve čtvrtek 24. 7. v 17.00 slavení mše svaté za
spásu a na památku obětí První světové války. Potom průvod
na dolní konec k pomníku padlých, kde cca okolo 18.00 začne
kající pobožnost za padlé.
Zašová - v pondělí 28. 7. v 18.00 slavení mše svaté za
spásu a na památku obětí První světové války. Potom průvod k
pomníku padlých, kde cca okolo 19.00 začne kající pobožnost
za padlé.
Jiří Polášek, farář
300 let od položení a posvěcení základního
kamene zašovského kostela
Dne 23. července 2014 oslaví 65. výročí svatby naši
drazí rodiče Ludmila a Rudolf Jurečkovi.
Rádi bychom jim chtěli z celého srdce poděkovat za
celoživotní obětavost pro celou naší rodinu. Máme Vás všichni
moc rádi a přejeme hodně pevného zdraví, štěstí a sil do dalšího
společného života.
Za všechny gratulanty dcery Jana a Alena s rodinami.
FARNOST ZAŠOVÁ
Lítost a oživení
100 let od vypuknutí 1. sv. války (1914 - 2014)
28. července 1914 vyhlásilo Rakousko Uhersko válku
Srbsku. Odstartovalo tak konflikt, který trval 4 roky a zasáhl
celý svět. Přitom padlo skoro 200 000 Čechů a Moravanů. V
naší zemi není snad jediná obec, kde by nestál pomník s připomínkou obětí této hrozné války, v níž padlo deset milionů
lidí, rozpadly se hranice států, ale stejně tak hluboce utrpěla
důvěra k vládcům a řada lidí propadla v hlubokou krizi víry v
dobrého Boha. Tato osobní krize víry a důvěry mnoha obyčejných lidí nese své nedobré ovoce až dodnes.
Jako společenství věřících vnímáme toto smutné
výročí jako podnět k zastavení se. Proto chceme vybídnout jak
křesťany, tak i ostatní občany našich obcí a spolků, abychom
společně prosili za naše předky, jejich rodiny a za smíření a
odpuštění spáchaného zla. Zveme k modlitbě a klademe při tom
důraz na rozměr pokání za zničení obyčejných lidských životů.
Chceme prosit za spásu těch, kteří padli a odpuštění viny všem,
kteří nesli podíl na tomto hrozném krveprolití, které zasáhlo
všechny v naší zemi. Chceme také prosit za mír, za odvahu
a vůli k míru a ochranu před novými válkami. Chceme také
poděkovat všem za nasazení a riskování života v šílených podmínkách několikaletého válčení. Zveme všechny, kteří vnímají
hodnotu skutečného míru. Nenechme minout toto smutné výročí
Letos si připomínáme 300 let od položení a požehnání základního kamene zašovského poutního kostela Navštívení
Panny Marie. Obec Zašová původně patřila k rožnovské farnosti. Starý dřevěný kostelík sv. Anny na bývalém hřbitově byl pro
poutníky malý a jen se dvěma oltáři. Dne 14. srpna 1714 byl
proto položen základní kámen nového poutního kostela, jehož
stavbu financoval hrabě Karel Jindřich ze Žerotína a po jeho
brzké smrti bratr a dědic František Ludvík. František Šigut uvádí ve své publikaci o Zašové: „Základní kámen byl položen za
obrovské účasti veřících. Bližších podrobností o této slavnosti
se nedovídáme. Vranečka ve své Kronice poznamenal jen tolik,
že účast byla obrovská a základní kámen na staveniště že nesl
on a jeho syn Baltazar, jenž později vstoupil do řádu Trinitářů.“
Kostel benedikoval (požehnal) dne 15. července 1725 olomoucký kanovník Jan Matěj z Thurnu. Slavnostní biskupské konsekrace (posvěcení) se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou
olomouckého biskupa Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.
Výročí oslavíme v neděli 17. 8. 2014, kdy bude slavena
v 10.30 mše sv. na poděkování za posvěcení základního kamene
kostela. Při mši sv. zazpívá Chrámový sbor z Kopřivnice. Hned
po mši sv. sbor zazpívá v půlhodinovém „minikoncertu“ několik
písní ze svého repertoáru. Konec cca v 12.00. Vstupné dobrovolné.
Při příležitosti kulatého výročí jsme vydali leták o Zašové a poutním místě a je k dostání v kostele nebo v Infocentru. Jiří Polášek, farář
Otevřené brány
Připomínáme, že farnost Zašová i letos v období od
1. 5. do 30. 9. zajišťuje otevření kostela Navštívení Panny Marie
v Zašové a její přístupnost návštěvníkům s průvodcem (zdarma).
Kostel je otevřen: sobota 9 - 12 a 13 - 17 hodin a neděle 13 - 17
hodin a v době státních svátků. V době církevních obřadů se od
prohlídky upouští! Využijte otevřených bran našeho kostela a pozvěte k prohlídce i své známé a návštěvy.
Jiří Polášek, farář
Zašovská pouť - noční můra či alkoholový piknik
„zombie“?
V době, když budete číst tento článek, bude už po tradiční Zašovské pouti, která je podle starého liturgického kalendáře slavena vždy první neděli po 2. červenci. Máme tuto výsadu
v nepřerušené kontinuitě, jinak se nově všude jinde slaví svátek
Zašovské noviny 7 - 8/2014
Navštívení Panny Marie 31. května. Odpadky už budou odvezeny, škody vyčísleny...
Po zkušenostech několika poutí v Zašové se vůbec nedivím, že mnoho spoluobčanů v tyto sváteční dny raději z vesnice
emigruje, ale jen ti, kteří se nebojí o svůj majetek a svěří ho Pánu
Bohu a náhodným hlídkám policie. Mnozí totiž musí zůstat a hlídat i v noci, aby novodobí „zombie“ nezničili nebo nerozlámali
plot, kterým si zkracují cestu.
Jak dál? Po mé první intervenci na zastupitelstvu před
třemi lety se přece něco málo udělalo: do okolí kostela se prý
daly stánky s rukodělnými pracemi atd. a posílila se přítomnost
Policie ČR. Díky za to. Ale je to málo. Obec může udělat daleko
víc - a má na to mocné prostředky formou různých omezení a
vyhlášek. Ale musí být politická vůle a ochota.
Jeden kněz mi radil: „Tak udělej Zašovskou pouť jindy: (tedy 31.
5.)“ Jenže přesun data pouti nic neřeší.
Blíží se obecní volby. Najde se zde strana, která s tímto
problémem bude chtít něco radikálně dělat a omezí řádění podnapilé a zdrogované mládeže i za cenu toho, že se tím podstatně
sníží přísun peněz do pokladen? Nebo se pojede nadále ve starých kolejích?
P. Jiří Polášek, farář
KULTURA
Uplynulé akce
Sportovní den dětí
Na začátku měsíce června proběhl opět tradiční sportovní den dětí. Děti, ale i dospělí si zde mohli zasportovat, a to
při duelu, Bollo Ballu, kopání na branku, lukostřelbě a mnoho
dalšího. Za plnou kartičku razítek čekalo na děti překvapení v
podobě nafukovacího balónku a sladkostí. Pro dospělé, kteří si
taktéž zasoutěžili, pak byla připravena odměna v podobě tekutin,
a to buď piva nebo kofoly. Účastníci si mohli taktéž vzít škračenici, kterou po celou dobu dělali členové KDU – ČSL. Děti měly
možnost zahrát si bowling a v orlovně na ně čekala i Zuzana
Mechlová, která malovala holčičkám kytičky a klukům pavouky
na obličej.
Chtěla bych všem poděkovat za spolupráci.
Bc. Eliška Krupová
9
vá – Sovinec, členům kulturní komise při OÚ a pohádkovým bytostem, které si udělaly čas na to, aby mohly dětem udělat radost.
Bc. Eliška Krupová
Červen v Centru pro rodinu
Centrum pro rodinu pozvalo 1. června rodiny našeho
děkanátu už na třetí setkání rodin v Zašové. Byli jsme rádi, že k
nám do Zašové přijely rodiny z Rožnova, Valašského Meziříčí i
Choryně.
Odpoledne pro rodiny s dětmi začalo adorací v kostele
Navštívení Panny Marie v Zašové. Děti přinášely malované prosby k adoraci, mládež modlitbu doplnila zpěvem s kytarou. Další
program se z důvodu proměnlivého počasí přesunul do kulturního domu ve Veselé, kde jsme byli vtaženi do pohádky v podání
Pavla Hošťálka a odnesli jsme si velké poučení: „Co dělá táta,
to je vždycky správné“. Pak byly děti pozvány do pohádkového
království, zamořeného zlobivými šotky, ty bylo potřeba posbírat, odevzdat do „šotkomatu“a vyzvednout si sladkou odměnu,
práce v podobě soutěžení byla náročná, ale nakonec se všechny
šotky podařilo posbírat a království i král byli uzdraveni.
Pohádkový les
Tak jako každý rok, tak i letos začínal pohádkový les na
Kantorce a končil v Makytí. Děti nejprve musely přijít na Kantorku, kde na ně čekaly víly, které jim rozdaly soutěžní kartičky.
Za poznání pohádkových bytostí dostaly děti razítko a mohly pokračovat v cestě, kde na ně čekal Bob a Bobek, Leontýnka, Honza, babka kořenářka, Hejkal, Zlatovláska, Královna. U Perníkové
chaloupky si děti za odměnu mohly u Baby Jagy, která věznila
Jeníčka, vzít na posilnění kokino a pokračovaly dál,. V Makytí na ně čekala např. lukostřelba, střelba z flinty, trampolína a
hlavně odměny za plnou kartičku razítek. Letošní rok byl o něco
delší než předešlé ročníky, ale myslím si, že to nikomu nevadilo,
a i když nebylo zrovna nejlepší počasí, pohádkový les se dočkal
velkého počtu návštěvníků.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě
akci spolupodíleli, a to především mysliveckému sdružení Zašo-
Rodiče mohli svým dětem se získáváním šotků pomáhat nebo si spolu popovídat a ochutnat výborné jednohubky, perníčky a buchty.
Druhou akcí měsíce června byl táborák pro malou scholu. Malá schola je skupinka dětí, které se snaží svým dětským
zpěvem přizdobit dětskou mši, kterou máme každou první neděli
v měsíci. Děti spolu s rodiči přišly na farní zahradu oslavit konec
školního roku a začátek prázdnin. Začali jsme společnou modlitbou a písničkou, pak následovaly hry na zahradě a společné
opékání špekáčků.
Děkuji všem, kteří pomáhají s přípravou těchto akcí pro
Zašovské noviny 7 - 8/2014
10
rodiny. Vím, že každý má dost svých povinností, a proto si vážím
práce a času lidí, kteří nemyslí jen na sebe, ale i na ostatní. Děkuji zvláště Martinu Filustkovi za přípravu her a programu pro děti,
Pavlu Hošťálkovi za divadelní představení, zašovským farním
ženám, které napekly buchty a připravily jednohubky, otci Jiřímu Poláškovi za duchovní podporu, a obci Zašová za podporu
finanční.
Iva Hrubá
CPR Valašské Meziříčí
„Letos vycházíme návštěvníkům vstříc a prodlužujeme
otevírací dobu. Kostel sv. Trojice mohou navštívit od 1. července do 31. srpna 2014, vždy v úterý až pátek od 9 do 17 hodin
a v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin,“ upřesňuje kurátorka
výstavy Anna Dostálová z Muzea regionu Valašsko.
Obecní knihovny
Otevření knihovny
Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé
Dětské odpoledne
Kulturní komise při OÚ Zašová
spolu
s veselskými hasiči
Vás zve
na
Omlouváme se všem čtenářům, ale jak již bylo zmíněno
paní starostkou v úvodníku Zašovských novin. Obecní knihovna
v Zašové bude z důvodu realizace návsi uzavřena.
Bc. Eliška Krupová
DETSKÉ
ODPOLEDNE
ˇ
KDY: 30. 8. 2014 od 14.00 hod.
KDE: na házenkářském hřišti ve Veselé
KLUB DŮCHODCŮ
Program:
Dětská minidiskotéka
Klaun Hopsalín
Agility (Kynologický klub Veřovice)
Skákací hrad
Trampolína
Čtyřkolka
soutěže a hry
Od 20.00 hod. diskotéka
DJ Polly
Akce proběhne za každého počasí.
Občerstvení zajištěno, zvou pořadatelé.
Program Klubu důchodců
(červenec - srpen)
23.7.
30.7.
6.8.
13.8.
Program Klubu důchodců
(srpen - září)
Divadlo Slečna Abigail
Upozorňujeme zájemce o divadelní představení Slečna
Abigail, že lístky na toto představení budou v předprodeji od
8. 9. 2014 na Obecním úřadě u paní Vykoukalové. Cena vstupenky činí 250 Kč. Bližší informace o představení v dalším čísle
Zašovských novin.
Bc. Eliška Krupová
Kam za kulturou v okolí
Prázdninová návštěva kostela sv. Trojice
Začaly letní prázdniny a Muzeum regionu Valašsko, p.
o. zve návštěvníky k prohlídce kostela sv. Trojice ve Valašském
Meziříčí. V letošním roce kostel nabízí zajímavé výstavy. Návštěvníci mohou zhlédnout nejen expozici originálů historických
soch a renesančních náhrobků, ale také výstavu o historii valašské a slovenské kultury pod názvem Samostatně a přitom společně. Výstava prezentuje lidovou kulturu Valašska
a Slovenska v době od 16. do 19. století, zejména je zaměřená na valašskou kolonizaci a její vliv na život obyvatel na obou
stranách hranice. Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo ve
středu 9. července 2014 v 16 hodin v kostele sv. Trojice.
Beseda o Praze....pan Farář...
Kulturní pásmo o létě....
Veselé odpoledne...hraje Marta...
Společné posezení v přírodě......
20. 8. 27.8.
3.9.
10.9. Posezení u taboráku.....
Trénování paměti...v 17 hod. výbor Klubu
Veselé odpoledne...hraje Marta.....
Zážitky z léta... vyprávění....
Naši důchodci v lázních Nimnica.
Začátkem června, od 8. 6. - 13. 6. 2014, si naši důchodci
vyhradili čas a společně s Klubem Seniorů z Rožnova odjeli na
týden za odpočinkem do lázní Nimnica na Slovensku. Nimnica
je malá vesnice v okrese Púchov. Lázně jsou vzdálené pouze hodinu cesty od nás. Leží v krásnem prostředí na úpatí Javorníků.
Příroda je tady nádherná a z pokojů se nabízí pohled na přehradu
– vodní nádrž Nosice. Ubytování je v nově opravených pokojích
a celodenní strava byla pro nás dostačující. Pod dozorem lékaře
jsme dostali naordinovaných 15 procedur podle problému, které
nás trápí. K dispozici byl i bazén, relaxační masáže a vše co nám
zpříjemnilo pobyt. I večery jsme trávili společně v poklidu. Kdo
chtěl, poslouchal překrásné melodie u klavíru nebo jen tak posedával, taky si mohl udělat pěknou procházku v lesoparku. Využili
jsme jak množství procedur, tak i širokou paletu jídel a služeb,
které nám lázně Nimnica nabídly. Našim důchodcům se pobyt
v lázních moc líbil, byli jsme spokojení a uvažujeme, že i příští
rok pokud budeme zdraví, opět vyrazíme si užít pohody a péče o
naše zdraví.
Zašovské noviny 7 - 8/2014
11
Nový domov pro osoby se zdravotním postižením
se začne v Zašové stavět přes léto
Za Klub důchodců Emília Martinková
VAŠE PŘÍSPĚVKY
Delší dobu se mluví o procesu transformace a plánovaném opouštění nevyhovujícího objektu k poskytování sociální
služby Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové.
V budově bývalého kláštera a klášterní školy nyní žije 90 dospělých lidí s mentálním postižením. V průběhu příštího roku vzniknou nové malé pobytové služby na území celého okresu Vsetín,
kde najdou tito lidé nové bydlení. Budou vznikat malokapacitní
služby typu domova pro osoby se zdravotním postižením, tak i
chráněná bydlení.
V polovině prázdninových měsíců se začne stavět na
spodní části zahrady (parcela č. 19), která nyní patří k pozemkům
Domova pro osob se zdravotním postižením (bývalé ÚSP) v Zašové. Pro 18 lidí s postižením vznikne nový Domov pro osoby
se zdravotním postižením právě tam. Jedná se o vybudování tří
nízkopodlažních samostatných domácností/ domů pro lidi s postižením, kteří potřebují nepřetržitou intenzivní pomoc a jeden
objekt, který bude sloužit pro denní aktivity klientů této služby.
Léto budiž pochváleno ...
Další úspěšné „Vítání léta“ proběhlo v relaxačním centru SALZA v Zašové - tentokráte s kapelou Edo Klena & Klenoty z Prešova. V úvodu proběhla vernisáž výstavy výtvarné dílny
Ondřeje Hozáka, při které byli představeni a odměněni samotní
autoři. Vystavená díla je možno shlédnout kdykoli v provozní
době až do konce září - to se už budeme s létem loučit. Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Výjezd vozidel ze stavby je plánován po vedlejší cestě,
která se napojuje před horním mostem u rozcestí za pekárnou
Lešňanka a vede dále k panelovým domům. Průjezd po této ulici
nebude zastaven, o případném omezení bychom informovali.
Jitka Němcová, manažerka transformace DOZP Zašová
Poplatky za činnost v kultuře v Zašové
Pavel Trčka
Nový web o historii našich obcí
Rád bych zde představil nový web, který je spuštěn od
května tohoto roku.
Věnuje se historii obce Zašová, Veselé a blízkého okolí v těch nejširších souvislostech. Postupně zde budou vycházet
všechny dostupné informace a budeme rádi, když k tomu přispějete i Vy - určitě je totiž mezi občany spousta zajímavého materiálu, fotek, filmů, které by se mohly zveřejnit.
Máte - li něco takového doma, neváhejte nás kontaktovat. A to nejdůležitější - vše najdete na tomto odkazu: http://
historie.zasova.info/
Pavel Trčka
Před rokem, na jaře 2013, jsem se s dechovkou, kterou
vedu od roku 1969, musel se vším co dechovka potřebuje ke
své existenci odstěhovat do provizorní místnosti v domě č. p.17 Maliňákovo, dříve taky Drobné provozovny Zašová, jinak podle
dlouhodobých záměrů Ing. Mikoškové, budovy na prodej.
Bourání starého dobrého sálu OB se nedalo zabránit,
i když jsem byl celou dobu přesvědčený, že to je kardinální
blbost. No nicnéně dlouhodobé destruktivní záměry Ing. Mikoškové v nakládání s majetkem obce byly demokraticky požehnány zastupitelstvem, a tak jsem jen sám mohl vzít na vědomí tu
bídu demokracie v hospodaření obce. Rok tedy dechovka zkouší v domě č. 17. Půl roku je nový kulturák v provozu a čekáme,
že tak jak doposud dechovka fungovala díky sálu OB, budeme
vyzváni k přestěhování a že to bude za stejných podmínek jako
v sále OB, ale nebude. Paní starostka mě upozornila, že budeme
platit nájem a ať se podívám na sazebník. Zděšený z nájemních
poplatků myslím nejsem jenom já. Nakonec to potvrzuje zájem
Zašovské noviny 7-8/2014
12
o služby nového kulturáku. V sále OB se téměř pořád něco
dělo, v novém kulturáku se neděje téměř nic. Informační centrum nemá koho informovat a poplatky z nájmu jsou takové, že
si to málokdo může dovolit. Interiér kulturáku není přizpůsoben
podávání jídel a přitom stolování je velmi častá potřeba při pořádání společenských i rodinných akcí. Kdo byl v kulturáku na
akci s jídlem mně dá za pravdu, jak je v tomto ohledu kulturák
zfušovaný. Já pro dechovku potřebuji stálé prostory na uskladnění nástrojů, aparatury, místo pro stojany, noty, notový archiv.
Potřebám dechovky nakonec vyhovují provizorní podmínky v
domě č. 17. Kolik platí jsem se ptal mladých muzikantů, kteří se
v domě č. 17 už léta schází a cvičí pod vedením pana Kuchyňky.
Rada obce Zašová za činnost mládeže v kultuře požaduje nájem
350 korun za m2 plus energie tj. teplo a elektřina. Místnost, v níž
děcka zkouší, má prý 70 m2 krát 350 korun/m2, roční nájem 24
500,-korun plus energie, odhaduji dalších 10 tisíc. K tomu přirozeně patří plat učitele hudby. Odhaduji podle sazebníku kulturáku, že budou nějaké slevy i v č. p. 17. Tragedií postoje Rady obce
ovšem je, že vůbec od dětí, studentů, občanů, kteří se snaží o
užitečné kulturní vyžití, vybírají peníze. Zařízení obce má sloužit
občanům, jejich kulturnímu, sportovnímu a duchovnímu rozvoji. Tito mladí lidé, občané, vytváří hodnoty, ze kterých se může
obec těšit, může se jimi často i chlubit. Za tyto hodnoty vkládané
do svých občanů přece nemůže obec brát peníze!! Ptám se, kde je
podpora kulturní činnosti mládeže, za kterou v roce 2000 dostala
Bílou stuhu v soutěži Vesnice roku?
V sále OB se za činnost v kultuře nikdy neplatilo. Cvičily a zkoušely všechny kulturní instituce jako krúžkaři, cimbálovky, taneční orchestry, dechovka, divadelníci. A nejen zkoušky,
ale i různá vystoupení, přehlídky hudeb apod. byly akce zadarmo. Obec tuto činnost nikdy nikomu nefakturovala, bylo to vnímáno jako činnost užitečná pro občany. Nakonec i částky za placené akce v sále byly spíš symbolické proto, aby byly přístupné
pro všechny. Napadá mě kontrastní otázka na činnost obecních
hospodářů. Platí zastupitelé za to, že využívají ke své činnosti
obecní prostory? Platí radní za teplo a světlo v kanceláři, v níž
se radí? Platí zaměstnanci obecního úřadu obci za to, že úřadují
v obecní budově a učitelé, že učí v obecní škole? A tak jak jsou
absurdní mé otázky, tak absurdní pro mě je skutečnost, že obec
vyžaduje od občanů peníze za činnost v kultuře. To nikdy nebylo.
Je před volbami. Přál bych si, aby si ti všichni matadoři
demokraticky zničeného historického majetku obce uvědomili
svou osobní odpovědnost, i za úpadek v postojích k potřebám
občanů, a už nekandidovali.
Ing. Václav Zvoníček
Uvádíme na pravou míru údaje o nájmu Steče: Steč platila do loňského roku za nájem v Drobné provozovně 15 tis. Kč
ročně včetně všech energií. Pro rok 2014 je schváleno 160,-Kč/
m2 + energie, které jsou u každého nájemce samostatně měřeny
podle skutečné spotřeby. Příspěvek pana Zvoníčka jinak ponecháváme bez komentáře.
Redakční rada
Trestná činnost v naší obci a co s ní?
Dobrý den, statistiky a údaje, které letos v lednu na
požádání poskytla Policie České republiky, ukazují, že každým
rokem jsou v našich obcích (Zašové a Veselé) vytvořeny škody
v průměru ve výši cca 660.000,-kč ročně (viz tabulka). To není
zanedbatelná částka, kterou způsobují zloději a vandalové. Jeli-
kož PČR má a měla omezené kapacity, snažilo se vedení obce
v nedávné minulosti řešit tento problém placenou spoluprací s
městskou policií z Valašského Meziříčí, jejíž hlídky do obce v
dohodnutých intervalech jezdily. Nicméně ani toto situaci výrazněji neřešilo, takže se od spolupráce s MP VM později upustilo. Přesto tento stav by pro nás neměl být uspokojivý a ani pro vedení obce to asi není nejlepší vizitka. Měli bychom hledat řešení
jak se s touto situací vypořádat. Ve volebních programech v roce
2010 se psalo o kamerových systémech, kdo ví, zda se na tom
pracuje. Mimochodem pro zajímavost: místní organizace KDU
-ČSL kdysi měla ve svých volebních programech zřízení obecní
policie, což se jiným stranám zdálo zase nákladné nebo nereálné. Koneckonců, v posledních volbách v r. 2010 už to v programu
neměli ani lidovci. Na závěr ještě jedna faktická poznámka. V
roce 2012 neznámý žhář podpálil výrobní halu na Luhách a způsobil tak škodu celkem ve výši 5 miliónů Kč., čímž v průměru
vyrovnal a předstihl škody od zlodějů a vandalů.
Jan Bolek, Zašová
Proč Zašová stále nemá Územní plán?
„Všechny obce ho už mají nebo ho právě dokončují,
jen Zašová ho nemá a pak už jenom Lešná. U Vás se to zaseklo v tom roce 2010, kdy byla schválena jen textová část a pak
se to někde zadrhlo. Zašová jde cestou změn úz. plánu, neustálá změna za změnou, což je velmi nepřehledné.“ Taková byla
zásadní část odpovědi pracovnice odboru územního plánování
Městského úřadu ve Val. Meziříčí loni na jaře (2013), kdy jsem
se byl osobně zeptat, kde to vázne s úz. plánem naší obce. (Val.
Meziříčí je tzv. „obec s rozšířenou působností“ a Zašová spolu s
dalšími okolními obcemi spadá v těchto záležitostech pod V. M.).
Bylo to velmi zvláštní zjištění, když obec o velikosti a významu
Zašové si nedokáže splnit tuto povinnost a i mnohem menší obce
jako Loučka, Police, zkrátka všechny zbývající to zvládly včetně
vyřízení dotace na tuto záležitost.
Jan Bolek, Zašová
K výše uvedenému článku uvádíme, že zákon č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební
zákon) umožňuje obci zajištění nového územního plánu do roku
2020. Dle § 188, odst. 1 stavebního zákona, územně plánovací
dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do
31. prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti.
Prasličáková
Zašovské noviny 7 - 8/2014
13
INZERCE
Poradím Vám
s každou
střechou,
fasádou
a izolací
Výrobky těchto
partnerů u nás
nakoupíte výhodněji
Nakupte u Colemanu a zapojte se do
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu
vyhrává každý zákazník.
Za své nákupy získáváte body
- COLY a za ty můžete u nás
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.
Nejkvalitnější česká plechová
krytina se zárukou až 40 let!
Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu
od 184 Kč/m2
(vč.DPH)
„Jetojednoduché,
přijedukVám,
zaměřímobjekt,
navrhnuoptimální
řešení,spočítámcenu
akdyžseVámtobude
líbit,rádvšedodám.“
Váš poradce: Radek Šťastný,
mobil: 725 675 657
OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN,
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Kuňák, mobil: 725 675 725
www.coleman.cz prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz
DŮM SLUŽEB
Nutriční poradna, www.diet-poradna.cz, tel.: 604 139 058
Kadeřnictví - Schwarzová Pavla - tel.: 777 594 667
Kosmetika - Davidová Dana - tel.: 606 431 967
RŮZNÉ
Odvaděč vody do sudu
Cena od 134 Kč/ks vč. DPH
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm
Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.
V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)
Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm,
impregnované za nejlepší cenu na trhu.
Exkluzivní cena 16 Kč/bm
vč. DPH. Ihned k odběru!
Dále v nabídce:
prkna, hranoly,
OSB desky, palubky
Zašovské
noviny
7 - 8/2014
Zašovské
noviny
2/2011
14
LUŠTĚNÍ
Redakce ZN pro toto dvojčíslo připravila pro čtenáře 4 verze sudoku. Vybrat si můžete na vyluštění lehkou, střední, těžkou nebo ďábelskou.
Tento měsíc se tudíž o ceny nesoutěží a je to jen na zpestření prázdninového dne.
Výherkyní minulého luštění se stala paní Jiřina Maleňáková. A správná tajenka zněla: .... stálého kromě nestálosti. Všem zúčastněným děkujeme.
LEHKÁ
TĚŽKÁ
STŘEDNÍ
ĎÁBELSKÁ
Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ - 00304476, DIČ - CZ00304476. Reg. zn. MK ČR E 13257 - vychází
1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: 724 992 483, e-mail: [email protected] - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová uzávěrka 4. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo
stylisticky upravit. Toto číslo vyšlo 15. července 2014.
Download

Stáhnout (PDF, 1.43MB)