Globální přeprava a logistika
Kodex jednání dodavatelů
Obsah
1
Rejstřík
2
2
Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV
3
3
Poctivost při obchodování
4
3.1 Úplatkářství
4
3.2 Všimné
4
3.3 Dary atd.
5
3.4 Konkurence
5
3.5 Obecné jednání, vzdělávání atd.
5
4
Lidská a pracovní práva
7
5
Ekologické chování
8
6
Implementace
8
7
Postihy za porušení tohoto Kodexu
8
8
Otázky
9
Kodex jednání dodavatelů DSV - 2
2 Kodex jednání pro dodavatele
Skupiny DSV
Skupina
je
Tento Kodex jednání dodavatele se týká
mezinárodním poskytovatelem přepravy a
DSV
(dále
jen
„DSV“)
všech obchodních partnerů Skupiny DSV.
zasilatelskou
Mezi ně patří mimo jiné i dodavatelé,
společností,
která
soukromým i státním zákazníkům nabízí
jednatelé,
vnitrostátní i mezinárodní přepravu a
společných
služby v oblasti logistiky.
„Dodavatelé“).
DSV
je
globální
jedná
tedy
s
zemí,
kultur,
skupina
zástupci
a
podniků
partneři
(dále
ze
jen
společností,
dodavateli
náboženského
z
různých
vyznání
a
Kromě
toho,
společnosti
že
DSV
všichni
Dodavatelé
mají
povinnost
politických názorů. Z tohoto důvodu je
dodržovat tento Kodex, očekává se od
důležitý
nich, že se budou řídit i veškerými
praktik
společný
a
soubor
standardů.
DSV
etických
věří,
že
příslušnými zákony a nařízeními.
globální Kodex jednání pro dodavatele
Skupiny DSV bude hodnotný pro všechny
strany, neboť půjde o krok k navázání
dlouhodobých udržitelných vztahů mezi
společností DSV a jejími dodavateli.
Kodex
jednání
pro
dodavatele
Skupiny
DSV pojednává o tom, co DSV považuje
za
přiměřené
obchodní
jednání
svých
Dodavatelů, a tedy o tom, jaké jednání
a
chování
společnost
DSV
od
svých
Dodavatelů při poskytování služeb nebo
produktů společnosti DSV očekává.
Kodex jednání dodavatelů DSV - 3
3 Poctivost při obchodování
DSV
od
svých
Dodavatelů
očekává,
že
svoji činnost budou provádět eticky a
v
souladu
se
zákony,
následující
a
specifická
vztahující
se
k
nařízením,
pravidlům
společnost DSV s tímto příbuzným bude
obchodovat.
stanovuje
pravidla
protikorupčním
hospodářské
V
tomto
smyslu
je
úplatkem
veškerý
převod aktiv a nejedná se tedy pouze o
peněžní převody.
soutěže a ke střetu zájmů.
Zákaz přijímání či darování úplatku se
3.1 Úplatkářství
vztahuje
Společnost DSV nebude v žádném případě
tolerovat jakékoli formy úplatkářství,
a proto od svých Dodavatelů očekává,
že
žádný
úplatek
nepřijmou
ani
na
země,
kde
Dodavatelé společnosti DSV obchodují s
DSV. Tento zákaz přijímání či darování
úplatků je platný bez výjimky, a týká
se tedy i aktivit, kde se konkurence
společnosti
nenabídnou.
všechny
DSV
nebo
její
Dodavatelé
uchylují k úplatkářství, a dále také
Úplatkářstvím
se
rozumí
jakákoliv
nabídka daru, půjčky, platby, výdělku
či
čehokoli
cenného
subjektu,
ať
už
státnímu,
jakož
i
jiné
osobě
soukromému
jejich
či
nebo
přijetí
zemí,
není
kde
úplatkářství
nezákonné,
používají
či
jako
jako
takové
se
úplatky
kde
běžná
součást
obchodních vztahů.
od
jiné osoby či subjektu, jejichž cílem
3.2 Všimné
by bylo ovlivnit či prosazovat určité
DSV uznává, že všimné je v určitých
jednání
nebo
zemích běžné a legální. Termín všimné
běžných
podmínek
opomenutí,
a
které
při
by
za
neexistenci
úplatkářství nebyly vhodné.
odkazuje
obnosů
Za
úplatkářství
výkonu
malých
úředníkovi
rutinních
finančních
za
účelem
činností
bylo
vykonávaných státem, jako je například
považováno nabídnutí práce příbuznému
vydání licence či víza. DSV podporuje
zaměstnance DSV, a to za předpokladu,
zákaz
že
některých
zaměstnanec
DSV
by
úhradu
státnímu
urychlení
Příklad:
na
zajistí,
že
všimného,
ovšem
regionech
je
chápe,
všimné
že
v
běžnou
praxí,
a
že
problém,
se
jedná
jenž
o
složitý
také
příjemce
vyžaduje
částky,
datum
a
čas
vyplacení.
legislativní úsilí.
Jsou-li všechny výše uvedené podmínky
Rozlišit
mezi
všimným
a
nezákonným
splněny, DSV akceptuje skutečnost, že
úplatkářstvím, provizemi atd. může být
všimné
obtížné.
dalšího schválení ze strany DSV. Je-li
nutno
Jakékoli
podrobit
interní
přísnému
kontrole,
Dodavatelé
povinnost
aby
všimné
je
zhodnocení
přičemž
všimného
a
Dodavatel
vyplaceno
vyzván
bez
či
jakéhokoli
požádán,
aby
všichni
všimné uhradil jménem společnosti DSV,
DSV
mají
pak by měl být obeznámen s tím, za co
maximální
úsilí,
společnosti
vynaložit
proto
bude
nemuseli
využívat,
nebo
je co nejvíce snížili.
je
platba
požadována,
a
zda
(i)
je
taková platba nezbytná k ochraně zájmů
společnosti
DSV,
a
(ii)
požadovaná
částka je přiměřená a vztahuje se k
Všimné
je
poskytovanému zboží či službám. Plátce
zákony
všimného by si měl vždy vyžádat doklad
nezakazují, a je chápáno jako místní
o úhradě všimného, na němž bude uveden
praxe
důvod
žádné
lze
využít
národní
při
či
případě,
by
že
mezinárodní
obchodování.
Dodavatelé
maximální
v
DSV
nicméně
snahu
i
měli
úhrady
její
vyvíjet
všimného
se
platby
společnost
a
částka.
DSV
kopii
Vyžádá-li
této
si
účtenky,
musí jí být vydána.
vyvarovat.
Je-li
všimné
považováno
jakoukoli
pouze
v
za
zcela
takovou
v
nějaké
nezbytné,
platbu
souladu
situaci
s
lze
pak
učinit
následujícími
všimného
ovlivnění
nesmí
či
rozhodnutí
být
změně
určena
k
jakéhokoli
učiněného
státním
• Vyplacené všimné musí být v přiměřené
výši. Jediným účelem této platby pak
být
urychlení
výkonu
rutinní
nutná,
zvykem
zemích
věnovat
účelem
daru
daru
přípustným
dostávat
není
není
reklamní
nepřiměřená,
nevhodně
a
ovlivnit
jeho příjemce. Přijímat takové dary je
ve
společnosti
DSV
přípustné,
není
všimného
což
peněžní povahy.
3.4
Konkurence
musí
znamená,
být
že
nezbytně
neuhrazení
a její interní pravidla v souladu s
národní
a
regionální
zakazují
způsobilost společnosti DSV provádět
fixovat
ceny,
svoji činnost
dohody
ohledně
být
náležitě
zaznamenány
jakékoli
konkurenty
i
Dodavatelé
účel,
jméno
a
povolání
a
legislativou
dohody
dále
i
základních
s
jiné
cílem
tajné
podmínek,
sazeb, plateb, poplatků a smluv mezi
podrobnosti o platbě všimného, jakož
jeho
a
zcela
dary, tedy za předpokladu, že hodnota
všimného by mělo negativní dopad na
• Musí
je
Interní Kodex jednání společnosti DSV
vládní činnosti
• Platba
mnoha
však povoleno přijímat či nabízet dary
úředníkem
musí
V
Dary atd.
takového
pravidly:
• Platba
3.3
Kodex jednání dodavatelů DSV - 5
(kartelové
tedy
musí
dohody).
prokazovat
stejnou
míru
přičinlivosti
a
žádají
se, aby implementovali program shody,
a
tím
tak
zajistili,
že
jejich
zaměstnanci od konkurence, obchodních
partnerů,
zákazníků
či
dodavatelů
neobdrží nebo těmto neodtajní jakékoli
informace o fixování cen nebo jiných
podmínek
týkajících
se
nezúčastněné
třetí strany, a to ústně ani písemně.
3.5
Obecné
jednání,
vzdělávání atd.
DSV
od
svých
Dodavatelů
budou
vykazovat
pokud
jde
bude
mít
o
snahu
využití
adekvátní
očekává,
a
uvážlivost
personálu,
jenž
schopnosti
proškolení.
Úplatek
Potřebujete s něčím souhlas, ale nesplňujete všechna kritéria. Proto zaměstnanci,
jenž má udělování souhlasu na starosti, za vydání souhlasu nabídnete peníze. Tímto
krokem chcete, aby zaměstnanec udělující souhlas změnil svůj názor a souhlas vydal i
přes to, že nezbytná kritéria nesplňujete. Toto je úplatek.
Všimné
Potřebujete s něčím souhlas a všechna kritéria splňujete. Proto zaměstnanci, jenž má
udělování souhlasu na starosti, nabídnete peníze, aby souhlas, jehož vyřízení trvá
dva týdny, vyřídil za týden. Tímto se nesnažíte změnit názor zaměstnance, do jehož
kompetence udělování souhlasu spadá; chcete dosáhnout toho, aby pracoval rychleji a
proces udělení souhlasu urychlil. Toto je všimné.
Kodex jednání dodavatelů DSV - 6
že
a
Při fyzické přepravě zásilek a zboží,
bezvadné,
splňovalo
což
vyžadované
normy
tvoří
hlavní
náplň
obchodních
obecné
údržby,
i
a
zákony
vždy
aktivit společnosti, se společnost DSV
vyhovovalo bezpečnostním předpisům či
téměř
opatřením.
výhradně
subdodavatele.
spoléhá
Od
na
Dodavatelů
společnosti DSV se očekává, že zajistí
implementaci
zjištění
vhodných
a
opatření
prevenci
zneužívání
pro
užívání
alkoholu
mezi
a
svými
zaměstnanci.
DSV
zároveň
Dodavatelé
předpokládá,
budou
že
schopni
s
její
DSV
a
jejími zákazníky patřičně komunikovat.
Co se týče manipulace se zbožím, jeho
ukládání,
nakládání,
transportu
k
se
musí
požadavky,
stanovenými
vykládání
zákazníkovi,
dále
Dodavatelé
řídit
pravidly
či
zvláštními
a
směrnicemi
společností
DSV
nebo
jejími zákazníky. Dodavatel však nemá
povinnost
vyhovět
zvláštním
požadavkům, jež by mohly být v rozporu
s
dopravními
předpisy
nebo
obdobnými
pravidly v jurisdikcích, kde se bude
přeprava provádět.
V
neposlední
řadě
společnost
DSV
od
svých Dodavatelů očekává, že zajistí,
aby
vybavení
použité
při
poskytování
služeb společnosti DSV bylo kvalitní a
4 Lidská a pracovní práva
Společnost
DSV
zastává
názor,
že
Dodavatelé DSV mají povinnost zajistit
lidská práva jsou práva a svobody, na
svým
které má nárok každý člověk.
pracovní prostředí, jež bude vyhovovat
Kromě
toho
dodržování
věří,
že
přijetí
mezinárodně
a
uznávaných
či
zaměstnancům
překoná
bezpečné
veškeré
právní
a
zdravé
požadavky
platné v daný čas.
lidských práv je zásadní pro veškeré
obchodní vztahy.
DSV uvítá, pokud její Dodavatelé budou
respektovat práva svých zaměstnanců na
Z
tohoto
důvodu
společnost
DSV
volné a svobodné sdružování, vstup do
očekává, že její Dodavatelé budou ctít
odborů
a/nebo
mezinárodně vyhlášená lidská práva.
budou
se
vyjednávání
DSV od svých Dodavatelů dále očekává,
příslušné
že budou svým zaměstnancům poskytovat
konvencemi.
rovné
příležitosti
a
nebudou
Od
nebo
neposlední
stavu
ani
náboženského
sexuální
vyznání,
orientace,
podílet
na
v
souladu
země
a
rad
a
že
nebudou využívat nucené práce.
kolektivním
se
zákony
mezinárodními
Dodavatelů
společnosti
řadě
očekává,
DSV
se
že
budou
nezaměstnává
mezinárodní
normy
děti
normy platné pro dané odvětví týkající
a
uznává
týkající
se
minimálního věku dětí, jakož i fakt,
že
mladí
lidé
by
měli
pracovat
v
jiných druzích zaměstnání než dospělí.
Očekáváme,
že
Dodavatelé
v
dodržovat příslušné zákony, nařízení a
se pracovní doby a minimálních mezd.
DSV
a
se
dopouštět diskriminace na základě rasy
pohlaví,
zaměstnaneckých
DSV
budou
dodržovat mezinárodní zákony týkající
se práce dětí.
Kodex jednání dodavatelů DSV - 8
5 Ekologické chování
podmínku pro průmyslovou společnost a
6 Implementace
moderní
Přeprava
představuje
životní
jednoduše
o
nezbytnou
standard.
základ
pro
Jedná
se
Očekává se, že při výběru obchodních
růst
a
partnerů a při provádění své činnosti
prosperitu na celém světě. Jeho rozvoj
se
má nicméně negativní dopad na životní
řídit
prostředí a pro přepravní průmysl tedy
dodavatele a zásadami v něm uvedenými.
Dodavatelé
tímto
společnosti
platným
DSV
Kodexem
budou
jednání
představuje důležité téma.
Platný
Kodex
jednání
dodavatele
DSV
Jak již bylo uvedeno výše, při fyzické
obdrží všichni Dodavatelé společnosti
přepravě
zásilek
a
DSV při uzavření smlouvy o spolupráci.
hlavní
náplň
obchodních
společnosti
DSV,
zboží,
se
jež
téměř
tvoří
aktivit
výhradně
Mimo
to
je
tento
Kodex
dostupný
ke
stažení na adrese www.dsv.com.
spoléháme na subdodavatele. Společnost
DSV
je
jedním
z
poskytovatelů
největších
předních
přepravních
a
Povinnosti
povinností
cítí
jakékoli
snížit
svůj
podíl
na
dopadu na životní prostředí, který s
v
tomto
Kodexu
jednání dodavatele představují doplněk
logistických služeb, a jako taková se
povinna
uvedené
Dodavatele
smlouvě
či
stanovených
dohodě
v
uzavřené
mezi společností DSV a Dodavatelem.
sebou přepravní průmysl přináší.
Dodavatel má povinnost obeznámit se s
Od svých Dodavatelů tedy očekáváme, že
obsahem
se
společnosti DSV, a to i v případě, že
v
širším
veškerými
snaze
o
a
vždy
dále
je
jež
na
minimalizují.
řídit
zákony
ochraně
používat
technologie,
činnosti
budou
příslušnými
nařízeními
prostředí,
měřítku
životního
podporujeme
takové
dopad
životní
a
metody
tento
Kodexu
Kodex
jednání
při
dodavatele
uzavření
dohody
o
spolupráci neobdržel.
ve
a
Společnost
DSV
si
vyhrazuje
právo
přepravní
ověřit si, že její Dodavatelé se řídí
prostředí
normami
stanovenými
jednání dodavatele.
tímto
Kodexem
7 Postihy za
porušení tohoto
Kodexu
Nedodržení
uvedeného
jakéhokoli
v
dodavatele
považováno
zavazuje,
ustanovení
Kodexu
společnosti
za
že
takového
tomto
DSV
závažné.
zahájí
jednání
bude
Dodavatel
kroky
nedodržení
k
se
nápravě
a
vhodnými
dalšímu
prostředky
následně
zabrání
výskytu
tohoto
nedodržení
v
budoucnosti.
Dojde-li
k
porušením
DSV
si
tohoto
vyhrazuje
platností
závazků
opakovaným
a
bez
ukončit
Dodavatelem,
závažným
Kodexu,
právo
společnost
s
jakýchkoli
obchodní
který
se
okamžitou
dalších
vztah
s
takového
porušení dopustil.
Kodex jednání dodavatelů DSV - 10
8 Otázky
Tento
Kodex
jednání
stanovuje
standardy
vyžaduje
od
nicméně
dodavatele
jednání,
svých
neznamená,
jež
DSV
Dodavatelů.
To
že
situace
nepopsané v tomto dokumentu zprošťují
Dodavatele
zodpovědnosti
za
jeho
jednání. Dodavatelé společnosti DSV by
se vždy měli řídit zdravým rozumem.
V
případě,
vyvolá
u
že
tento
Dodavatele
Kodex
pochyby
jednání
či
jej
postaví před dilema, je vhodné, aby se
Dodavatel
obrátil
adrese [email protected]
na
DSV
Group
na
Download

Etický kodex jednání dodavatelů DSV