RÁMCOVÁ
ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA
podle § 2471 až § 2482 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v
souladu se zákony souvisejícími
SMLUVNÍ STRANY
Raben Logistics Czech s.r.o., se sídlem Hořovice, K Plevnu 388, PSČ: 26801
Zastoupená Jakubem Trnkou, prokuristou a Ing. Liborem Brůnou, prokuristou
bankovní spojení: ING Bank N.V., číslo účtu 1330497800/3500
IČO: 24705128
DIČ: CZ 24705128
dále jen z a s í l a t e l
a
zastoupená:
bankovní spojení: 203935041/0600
IČO:
dále jen p ř í k a z c e
DIČ: CZ
I. Všeobecně
§1
Touto smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará
přepravu zásilky z určitého místa do určitého jiného místa, a příkazce se zavazuje zaplatit
zasílateli úplatu (dále též cena či odměna).
§2
Příkazce bere podpisem této smlouvy na vědomí, že zasílatel k obstarání přepravy nepřijímá
zboží, které by mohlo způsobit poškození jiného zboží nebo jiných předmětů, nesjednají-li
strany jinak. Předá-li příkazce zasílateli takovéto zboží bez upozornění, odpovídá za
případnou škodu.
Příkazce je povinen poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze, jakož
i o jiných skutečnostech potřebných k uzavření smlouvy o přepravě a odpovídá za škodu,
která zasílateli vznikne porušením této povinnosti.
§3
Žádná strana neodpovídá za škody vzniklé pouze v důsledku ústních příkazů, pokynů nebo
prohlášení, ledaže by je některá ze stran písemně potvrdila.
§4
Zasílatel je oprávněn žádat, aby mu byl dán písemně příkaz k obstarání přepravy (zasílatelský
příkaz, datový přenos). Příkaz udělený zasílateli musí obsahovat všechny údaje pro jeho
řádné provedení. Případné následky nesprávných a neúplných údajů nese příkazce, ledaže
zasílateli byla známa jejich zřejmá nesprávnost. Zasílatel není povinen přezkoumávat nebo
kontrolovat údaje od příkazce, pokud není sjednáno jinak.
Příkaz k obstarání přepravy musí obsahovat zejména:
 Údaje o zboží (hmotnost, rozměrnost, název zboží, balení, apod.)
 Adresa nakládky
 Adresa vykládky
 Datum nakládky
 Kontakty
Zasílatel je oprávněn zasílatelský příkaz odmítnout jen ve výjimečných případech (např. příkaz
k obstarání přepravy zboží vyjmutého z přepravy dle Všeobecných podmínek zasilatele, zboží
nebezpečného charakteru apod.). Příkazce je oprávněn písemně požádat o doložení přijetí
příkazu a sdělení konkrétních údajů o obstarání přepravy.
§5
Příkazce je povinen oznámit zasílateli neprodleně svou adresu a zejména její případnou
změnu, v opačném případě je považována pro doručení všech informací za správnou adresa
naposledy známá.
§6
Pokyn týkající se obstarání přepravy zboží je pro zasílatele závazný až do jeho odvolání
příkazcem.
§7
Sdělení, že zakázka má být provedena na účet třetí osoby, neruší závazek příkazce zaplatit
úplatu vůči zasílateli. Smluvní strany tedy tímto sjednávají ručení příkazce za pohledávku
zasílatele vůči třetí osobě, např. u sjednání obstarání přepravy s doložkou „ex work“.
§8
Nedostal-li zasílatel dostatečný nebo proveditelný pokyn je oprávněn jednat při zachování
zájmů příkazce dle svého vlastního uvážení.
§9
Příkazce souhlasí s tím, aby zasílatel organizoval odeslání zboží společně s jiným zbožím ve
sběrných zásilkách. Na přepravu zboží zajistí zasílatel vždy vozidlo vhodné pro přepravu
zásilek příkazce (pouze vozy kryté plachtou apod.)
§ 10
Přebírá-li zasílatel zboží s příkazcem vyhotoveným nákladním listem nebo jiným nákladním
dokladem bere příkazce na vědomí, že zasílatel je oprávněn obstarávat přepravu zboží s
novým nákladním listem s označením své firmy. Zasílatel je povinen poskytnout v takovém
případě příkazci potvrzený nákladní list v elektronické podobě jako doklad o řádném dodání
zboží.
II. Lhůty
§ 11
Příkazce bere podpisem této smlouvy na vědomí, že zasílatel neodpovídá za dodržení lhůty
nakládky a vykládky, není-li sjednáno jinak. Tím není dotčena odpovědnost zasílatele za
zaviněné prodlení.
III. Rozsah odpovědnost zasílatele za škodu
§ 12
Zasílatel odpovídá za škodu na převzaté zásilce vzniklou při obstarávání přepravy, jestliže
neprokáže, že škodu nemohl odvrátit. Pokud zasílatel odpovídá ze zasílatelské smlouvy za
škodu, je odpovědnost zasílatele za škodu vzniklou při obstarávání přepravy či na
přepravované zásilce, přepravoval-li zásilku sám, na základě dohody obou stran omezena
takto:
a) ve všech případech maximálně částkou odpovídající SDR 20.000 na škodní událost nebo
více škodních událostí majících jednu a tutéž příčinu vzniku škody nebo
b) v případě ztráty, zničení nebo poškození zásilky při obstarání přepravy, popřípadě zásilky
převzaté zasílatelem k přepravě nebo k úkonům s přepravou souvisejícím, částkou
odpovídající SDR 8,33 za jeden kg brutto hmotnosti ztracené, zničené nebo poškozené
zásilky
c) v případě škody vzniklé z opožděného dodání za předpokladu, že byl před započetím
přepravy sjednán tzv. zvláštní zájem na dodání, maximálně částkou odpovídající výši
sjednané odměny za obstarání přepravy.
Dojde-li zasílateli sdělení o škodě či uplatnění nároku na škodu v době, kdy se již nemá
možnost domáhat nároků vůči třetím osobám (zejména smluvnímu dopravci), zasílatel za
takovou škodu neodpovídá.
§ 13
Příkazce bere na vědomí, že zasílatelem nezaviněné překážky, které mu znemožňují splnění
jeho povinností (např. stávky a výluky), zprošťují zasílatele po dobu jejich trvání závazků
vyplývajících z této smlouvy. Zasílatel je v případě trvání zmíněných překážek oprávněn
odstoupit od smlouvy. Povinnost zasílatele dbát o zájmy příkazce však trvá. Odstoupí-li
zasílatel nebo příkazce v uvedených případech od smlouvy, má zasílatel nárok na náhradu
vynaložených nákladů.
IV. Odměny a náhrady zasílatele
§ 14
Přílohou této smlouvy je ceník zasílatele, jakož i Všeobecné podmínky pro obstarání
tuzemské a zahraniční přepravy kusových zásilek obsahující výši jednotlivých poplatků, dle
kterých bude účtována úplata za obstarání přepravy, a se kterým byl příkazce před podpisem
této smlouvy podrobně seznámen a souhlasí s ním. Pro všechny ostatní – ceníkem
neupravené - případy smluvní strany dohodly, že nabídky a ujednání o cenách se vztahují
vždy pouze na výslovně uvedené výkony, na zboží běžného objemu a běžných vlastností a
předpokládají běžné nezměněné dopravní poměry. Všechny takové cenové nabídky zasílatele
platí pouze při neprodleném přijetí k neodkladnému provedení obstarání přepravy (tzn. téhož
dne), pokud ze znění nabídky nevyplývá opak, a pouze odvolává-li se objednávka
(zasílatelský příkaz) na konkrétní nabídku zasílatele. Mimo sjednanou úplatu má zasílatel
nárok na úhradu nutných a užitečných nákladů, které vynaložil za účelem splnění svých
závazků. O těchto nákladech bude předem příkazce zasílatelem informován.
§ 15
Příkazce bere na vědomí, že objednávka (zasílatelský příkaz) obstarání přepravy zboží do
místa určení v zahraničí obsahuje také objednávku proclení, pokud bez toho není doprava na
místo určení proveditelná. Příkazce je povinen upozornit včas zasílatele na veřejně-právní,
případně celně-právní povinnosti spojené s přepravou zásilky a odpovídá zasílateli za
případné důsledky nesplnění této povinnosti. Za zastoupení v celním řízení, tzn. proclení, je
příkazce povinen uhradit zasílateli zvláštní provizi mimo skutečně vynaložené náklady a to dle
tarifu nebo dohody.
§ 16
Příkazce bere na vědomí, že objednávka (zasílatelský příkaz) na přivezení zásilek došlých
pod celním uzávěrem a jejich dodání franko dům obsahuje i zmocnění zasílatele rozhodovat,
se zřetelem na zájem příkazce či zákazníka o vyřízení potřebných celních formalit.
§ 17
Zasílatel je oprávněn vystavit daňový doklad ihned po zajištění obstarání přepravy uzavřením
potřebných smluv s dopravci případně mezizasílateli. Smluvní strany se dohodly, že zasílatel
není povinen informovat příkazce o osobě, s níž na jeho účet uzavřel smlouvu, tedy zejména o
osobně dopravce.
§ 18
Příkazce je povinen uhradit úplatu za obstarání přepravy na základě daňového dokladu
zasílatele nejpozději do 30 dní ode dne vystavení daňového dokladu. Pro případ prodlení se
zaplacením úplaty zasílateli, je příkazce povinen zaplatit zasílateli smluvní úrok z prodlení ve
výši 0,1% denně z dlužné částky.
V. Doručení zboží
§ 19
Příkazce souhlasí s tím, že zboží lze doručit se zprošťujícím účinkem každé dospělé osobě
patřící k příjemci, která je přítomna v místnostech příjemce, a o které lze důvodně
předpokládat, že je oprávněna převzít zásilku. Převzetí zboží potvrdí příjemce podpisem a
razítkem na přepravním listu zasílatele. Smluvní strany se dohodly, že zasílatel předloží
příkazci potvrzený přepravní list pouze v elektronické podobě, tj. nascanovaný. Přijetím zásilky
se příjemce zásilky, jejíž přepravu obstaral zasílatel, stává ručitelem za pohledávky zasílatele
ze zasílatelské smlouvy, které má vůči příkazci, jestliže o pohledávkách zasílatele věděl nebo
o nich musel vědět. Příkazce je rovněž ručitelem za pohledávky zasílatele za třetí osobou dle
§ 7 této smlouvy.
Zasílatel bude v příkazcem požadovaných případech za úplatu vybírat u příjemců zásilek
doběrečné, které bude poukázáno na účet příkazce. Předpokládaný termín zaslání
doběrečného na účet příkazce je 5 pracovních dnů ode dne výběru hotovosti u příjemce.
Příkazce je povinen zaplatit zasílateli úplatu za obstarání přepravy i v případě, že objednávka
na dobírku nebo jiný inkasní úkon je dodatečně odvolána anebo částka určená k inkasu před
vydáním zásilky není příjemcem zásilky uhrazena. Příkazce je rovněž povinen uhradit
zasílateli vynaložené náklady a příslušnou odměnu za obstarání zpětné přepravy zásilky,
jestliže příjemce odmítne převzetí jemu určené zásilky.
VI. Pojištění zboží
§ 20
Zasílatel obstarává pojištění zásilky pouze na výslovný příkaz příkazce. Pouhý údaj hodnoty
zásilky (ceny) se nepokládá za příkaz k pojištění. Pokud je pojištění dohodnuto, pojišťuje
zasílatel podle pojišťovacích podmínek obvyklých v místě plnění. Nastal-li pojistný případ,
splní zasílatel své povinnosti tím, že postoupí příkazci na jeho žádost své nároky vůči
pojišťovně, tedy příkazce má v takovém případě nárok na náhradu škody maximálně
v rozsahu, v jakém obdržel zasílatel plnění od pojišťovny.
§ 21
Ujednáním v § 20 není dotčeno vlastní rozhodnutí zasílatele o pojištění jeho odpovědnosti,
přičemž zasílatel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti zasílatele.
VII. Právo zástavní
§ 22
K zajištění nároků zasílatele, a to jak nároků plynoucích z této smlouvy, tak i z jakýchkoli
jiných zasílatelských smluv s příkazcem uzavřených, má zasílatel vůči příkazci zástavní právo
k zásilce, pokud je zásilka u zasílatele nebo u někoho, kdo ji má u sebe jeho jménem, anebo
dokud má zasílatel listiny, které jej opravňují, aby se zásilkou nakládal. Ve smyslu ustanovení
§ 1359 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že zasílatel je vedle veřejné dražby
nebo prodeje zástavy dle jiného zákona oprávněn zvolit svépomocný prodej zástavy, kdy
zasílatel vyzve příkazce k úhradě pohledávky nejpozději do 7 dnů od vyzvání a upozorní ho
přitom, že nezaplatí-li v uvedené lhůtě, věc prodá. Po marném uplynutí lhůty je zasílatel
oprávněn zástavu prodat na účet příkazce vhodným způsobem a z výtěžku svou pohledávku
uspokojit.
VIII. Právo promlčecí
§ 23
Smluvní strany se dohodly, že práva vzniklá ze škody na dopravovaných věcech a z
opožděného doručení zásilky vůči zasílateli se promlčují po uplynutí jednoho roku. U práv
vzniklých z celkového zničení nebo ztráty zásilky běží promlčecí lhůta ode dne, kdy zásilka
měla být doručena příjemci, u ostatních práv ode dne, kdy byla doručena.
IX. Závěrečná ustanovení
§ 24
Všechny závazkové vztahy se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem.
§ 25
Smluvní strany dále sjednávají, že příkazce není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji
peněžitou pohledávku za zasílatelem, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek
získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžité pohledávce zasílatele za příkazcem. Jakékoliv
pohledávky vůči příkazci vzniklé na základě této smlouvy je zasílatel oprávněn jednostranně
započíst na splatné či nesplatné pohledávky příkazce. Smluvní strany se dále dohodly, že
příkazce není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za
zasílatelem, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit
smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy (postoupení
smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu zasílatele na třetí osobu.
§ 26 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do ________/neurčitou.
§ 27 Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou je možno ukončit výpovědí kterékoli ze stran. Výpovědní
lhůta se stanovuje 3 měsíce.
§ 28 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy a to:
1. Dohoda o cenách pro rok 2014
2. Všeobecné podmínky pro obstarání tuzemské přepravy kusových zásilek
3. Reklamační řád
4. Všeobecné obchodní podmínky pro obstarání mezinárodní přepravy kusových zásilek
5. Podmínky systému bonus/malus
Zasílatel je členem odborné organizace Svazu spedice a logistiky České republiky a smluvní
strany se proto dohodly, že ve věcech neupravených touto smlouvou či jejími přílohami, se
budou řídit Všeobecnými zasílatelskými podmínkami Svazu spedice a logistiky České
republiky, Vydání 2014, s jejichž obsahem se obě strany před podpisem této smlouvy
seznámily. Zasílatelská smlouva a její přílohy mají přednost před Všeobecnými podmínkami
Svazu spedice a logistiky.
V __________, dne
V ________, dne
Příkazce:
Zasílatel:
Download

rámcová zasílatelská smlouva