NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ
1/2011
Ročník dvacátýprvní
cena 8,00 Kč
10. ledna 2011
vychází každé
druhé pondělí v měsíci
2. číslo roku 2011
vyjde v pondělí 14. února
(uzávěrka čísla je v pondělí 7. února)
Obchvat Týna nad Vltavou – věc pro obyvatele důležitá či nikoliv?
O dostavbě JETE je rozhodnuto, to víme
všichni. Zda to začne za rok, za dva, nebo za
tři, to je ve hvězdách. Jisté je že začne. Dříve
nebo později. To víme také všichni. Všichni
také víme, že taková obrovská stavba obnáší
spoustu a spoustu materiálu a zařízení, které
se musí do elektrárny přivézt, aby bylo z čeho
stavět. Z tohoto důvodu má také JETE vypracovány přístupové trasy, ze všech směrů,
kudy se materiál bude vozit. Jeden směr je od
Písku, další pak od Českých Budějovic a další
pak od Veselí nad Lužnicí, kde bude navazovat na plánovanou dálnici z Prahy na České
Budějovice. Nás Tejňáků se týká zejména tato
trasa. Jistě si všichni dovedeme představit, co
to pro nás a pro naše město znamená. Denně
desítky těžkých nákladních vozů projíždějících
naším městem, které zvýší již tak obtížnou
dopravní situaci ve městě, nehledě na hluk,
prach, kouř, zničené silnice a nedejbůh když
naše dítě nebo nějaká maminka s kočárkem
bude chtít přejít přes silnici. A takto to nebude
jen týden, či dva, ale řádově několik měsíců
či let. To nás tedy čekají hezké věci. To víme
také všichni, nebo alespoň myslím, že každý
rozumný občan našeho města to cítí stejně
jako já. Ale co nevíme, je ta skutečnost, zda
tomuto lze nějak zabránit, pomoci, či jestli jde
něco změnit a jestli minulé vedení města, které
o tomto rozhodovalo, udělalo vše proto, aby
ty náklaďáky přes město nejezdily. Tak se na
to podíváme.
Zásady územního rozvoje kraje / dále
jen ZÚR / jsou základním nástrojem územně
plánovací činnosti kraje. K jejich pořizování
je stavebním zákonem zmocněn krajský úřad
v přenesené působnosti a k jejich vydání pak
zastupitelstvo kraje v samostatné působnosti.
V rámci ZÚR se posuzují mimo jiné i veškeré
komunikace, zda ještě vyhovují současným
podmínkám při neustále se zvyšující dopravě.
Přišel nový stavební zákon a ten ukládá krajům povinnost pořídit a vydat tyto zásady do
31. 12. 2011.
A z tohoto titulu ZÚR při zpracování různých studií a analýz zjistil, že zmíněné trasy
vedoucí k elektrárně budou díky schválené
dostavbě elektrárny několikanásobně více
zatíženy dopravou. Proto loni obesílal všechny dotčené obce s tím, /že nejen se stále se
zvyšující dopravní zátěží, ale i s ohledem na
schválenou dostavbu elektrárny, která tuto
zátěž ještě několikrát zvýší/, ať se k tomuto
problému vyjádří, zjednodušeně řečeno, ať si
řeknou, jak by tuto situaci chtěly řešit. Každý
normální člověk by řekl – to je jasné, nechceme náklaďáky ve městě. A tak se i stalo. Drtivá
většina obcí nechtěla těžkou nákladní dopravu
projíždějící jejich obcí a zvolila silniční obchvat
obce. Namátkou o obchvat kraj požádaly obce
Tálín, Albrechtice nad Vltavou, Paseky, Temelín, Bečice, Žimutice. Ne tak u nás v Týně.
U nás v Týně minulí radní tuto skutečnost
vyhodnotili tak, že asi ta situace nebude zas
až tak hrozivá, /nebo nevím, co je k tomu vedlo/ a že obchvat nebudeme potřebovat. Nám
v Týně tedy tuto zvýšenou dopravní zátěž vyřeší tři kruhové objezdy a nějaké protihlukové
zábrany. Nejen já jsem přesvědčen, že pouze
kruhové objezdy tuto situaci nevyřeší, ba naopak. Jsem přesvědčen, že pokud město má tu
možnost a navíc zadarmo, / platí kraj / mělo by
pro obyvatele udělat to nejlepší co může, a to
je odvést tuto těžkou nákladní dopravu úplně
mimo město – tedy obchvat.
Navíc jsem přesvědčen, že takto zásadní věc by nemělo odsouhlasit jen 7 radních,
ale že by se k ní měli vyjádřit i občané. Mini-
málně formou dotazníků informující o takové
akci. Občané by se měli vyjádřit - chceme ve
městě tři kruhové objezdy a protihlukové stěny a náklaďáky nám tu budou frčet jeden za
druhým a navíc tyto úpravy změní navždy ráz
města, nebo chceme obchvat mimo město
a nebo obojí? Vsadím boty, že drtivá většina
občanů by se vyjádřila pro obchvat. Nic takového se ale nestalo, /protože jsme o tom ani
nevěděli a nikdo se nás neptal/, takže bývalé
vedení města rozhodlo v loňském roce o tom,
že budou „kruháče“. Toto bylo odesláno na
ZÚR a tam zapracováno. Tak a máme to.
Ale ke konci loňského roku se začaly dít
věci...
Z osobní iniciativy místních občanů pana
Miroslava Husy – člena stavební komise, kam
se nikdy věc „kruhové objezdy nebo obchvat“
nedostala a nového zastupitele Ondřeje Boušky
se věci daly do pohybu. Vše začalo tím, že pan
Miroslav Husa osobně přišel na první zasedání
nové rady po volbách dne 22. 11. a upozornil
nové radní na tu skutečnost, že pokud opravdu
budou chtít změnit a rozšířit projekt kruhových
- dokončení článku uvnitř čísla -
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku aneb
„Novému“ Vltavínu je krásných dvacet
20
Titul známé pohádky jsme si nevypůjčili
náhodně. Naším hlavním hrdinou je v tomto případě druhý ze jmenovaných bratrů – Měsíčník.
Konkrétně měsíčník Vltavín. Aby to dvěma ostatním sourozencům nebylo líto, můžeme říci, že
Vltavín nám na svých stránkách často přinášel na
jedné straně slunečnou pohodu a světlé informace, na straně druhé také svými zprávami občas
způsoboval pěkný „vítr“ a rozfoukával stojaté
vody. Letošní lednové číslo je výroční – s Vltavínem se čtenáři setkávají již dvě desetiletí.
Pilotní nulté číslo Vltavínu bylo vydáno v prosinci roku 1990. V pátek 11. ledna 1991 (tedy
kalendářně o den později než vydání, které právě držíte v rukách) opustilo tiskárnu Františka
Fialy oficiálně první číslo nového Vltavínu. Proč
nového? Vltavín navázal na tradiční čtrnáctideník shodného názvu, který byl v našem městě
zaveden 15. května roku 1931. Tradice tedy byla
obnovena po šedesáti letech. Historický Vltavín,
vydávaný týnským tiskařem Janem Hauserem,
vycházel nepřetržitě do roku 1941, tedy plných
10 let, kdy jeho kontinuitu přervala druhá světová válka. Shodou náhod, či řízením osudu, vyšlo
jeho poslední číslo opět 15. května. Dalšího
městského tisku se Týn nad Vltavou dočkal až
po dvaceti letech, v roce 1961, kdy začal tehdejší městský národní výbor vydávat Vltavotýnský
zpravodaj.
Nový Vltavín byl zpočátku opět čtrnáctideníkem jako jeho historický předchůdce, v roce
1997 se z něho stal měsíčník. Jaký byl Vltavín
před dvaceti lety a jaký je dnes?
Na první pohled upoutá jiný formát – původně
byl 24 x 33,5 cm, tedy formát B4, od roku 1997
až dodnes používá formát A4, tedy 21 x 29,7 cm;
druhou změnou je původně pouze černobílý tisk
oproti dnešnímu dvojbarevnému (černá, fialová) a také kvalita papíru. Vltavín byl od samého
začátku tištěn na ekopapíru – problém byl ovšem
s jeho kvalitou, která rok od roku klesala. Ve
výsledku pak již byly například tištěné fotografie
téměř nečitelné a bylo zapotřebí tyto nesnáze
vyřešit. Jak jistě čtenáři zaznamenali, od minulého roku se tiskne na LVC papíru, jehož kvalita
je odpovídající.
Co do rozsahu měl Vltavín pouze šest stran (3
listy), oproti dnešním (zprůměrovaným) dvaceti
čtyřem (12 listů). Pojďme se podívat i na původní
obsah a jednotlivé rubriky. Historicky první číslo přinášelo na titulní straně novoroční projev
starosty města a informace z radnice. V nich se
čtenáři například dozvěděli o potížích městského úřadu (byly necelé dva měsíce po sametové
revoluci), který budoval novou organizační strukturu, a v nových podmínkách nebylo jasné, ani
s jakým rozpočtem bude hospodařit, ani jaké
úkoly bude plnit. Druhou radniční informací pak
byla dodnes živá otázka problémů s holuby
v centru města. Dalšími problémy k řešení byla
například možnost využití náhradní vojenské
služby ve prospěch města, čekání na stanovení
výše příjmů města ze státní pokladny, která měla
být oznámena až k 23. lednu, jednání o budoucím zákoně o městské policii atd. Jak je vidět,
Vltavín se narodil do bouřlivého období.
Další rubrikou byly Drobné zprávy, pojednávající kupříkladu o opravě hřbitovní brány
nebo zrušení jezu na řece Lužnici v Kolodějích.
Rubrika Kultura přinášela čtenářům informace
o plesové sezóně v tehdejší Osvětové besedě
(Hasičský ples, Rybářský ples a Countrybál),
ochotníci informovali o vzniku samostatné organizace s názvem Divadelní společnost Vltavan.
Nově se také objevila rubrika Rodinná kronika
a Černá kronika; předposlední a poslední strana
Vltavínu byla vyhrazena rubrice Sport.
Jak na vznik Vltavínu vzpomíná pan František
Fiala? „Chtěl jsem provozovat tiskárnu a při té příležitosti navázat na tradici starého pana Hausera
– jedinec sám by totiž těžko mohl financovat vydávání novin a hlavně jejich zpracování, vždyť celý
jeden týden v měsíci věnujeme pouze přípravě
a výrobě Vltavínu. Nevím, jestli po mně bude ještě
někdo v tomto pokračovat. Původně byl provoz tiskárny umístěn v bývalém zájezdním hostinci U Královců, u starého mostu, tam tedy začal vycházet
Vltavín, v roce 1995 jsme se přestěhovali na současné místo. První redakční rady se konaly přímo
v přízemí domu, v místech někdejšího hostince.
Nebylo snadné sehnat autory, kteří by do Vltavínu
pravidelně přispívali, téměř každý měsíc se složení
redakční rady měnilo; znáte to, někdo slíbil dodat
článek, pak nedodržel termín a sháněla se náhrada, obcházeli jsme autory…“
V roce 1997 došlo ke zmíněné změně čtrnáctideníku na měsíčník. Hlavním důvodem bylo to, že
za šest let existence se na tak malém městě, jakým
je Týn nad Vltavou, začala mnohá témata opakovat
a velmi složitě se nacházela nová. Jak ukázal čas,
měsíční interval Vltavínu nijak neublížil.
Pojďme si na závěr udělat malou statistiku. Od nultého čísla na konci roku 1990 až do
posledního prosincového čísla roku 2010 vyšlo
324 čísel Vltavínu, při nákladu 1700 – 2000 ks.
Náklad zůstal téměř neměnný, dvou tisíc výtisků
se dosahuje především v letních měsících, kdy si
Vltavín kupují jako místní raritu především turisté.
Ke čtenářům se tedy dostalo v průměru již přes
půl milionu čísel. Pokud zprůměrujeme za celých
20 let cca 8 listů na jedno číslo, je to 2592 listů
od každého jednotlivého vydaného čísla Vltavínu
a celkem tedy 5184 stran informací.
Věříme, že Vltavín si již našel své stálé místo
mezi obyvateli Vltavotýnska (a nejen zde – Vltavín si nechávají zasílat místní rodáci a patrioti,
kteří žijí v jiných koutech naší republiky), a že
nám čtenáři zůstanou věrní i v příštích letech.
„Co si můžeme přát do budoucna,“ říká vydavatel Vltavínu pan František Fiala „aby nám čtenáři zachovali přízeň, aby nás lidé četli, abychom
mohli pokračovat stejně jako doposud. Chceme
přinášet veškeré informace s maximální objektivitou, aby byl zkrátka Vltavín ve stylu „padni, komu
padni“, jak je dnes oblíbené říkat.“
Martina Sudová
První kroky nového vedení města
Začátek našeho volebního období byl hektický, kromě běžné agendy, která se nahromadila za relativně
dlouhé období povolebních vyjednávání i za období těsně předvolební, stál před novou radou a zastupitelstvem
zásadní úkol v podobě schválení rozpočtu na rok 2011.
K procesu schvalování koalice přistoupila s jednoduchou filozofií, snížit provozní výdaje úřadu, nenavyšovat
rozpočet příspěvkových organizací města, zvýšit objem
investic (hlavní investiční akce roku 2011 budou zateplení polikliniky a první etapa cyklistické stezky Týn nad Vltavou - Purkarec).
Proběhlo rozdělení kompetencí místostarostů, které budou vykonávat
kromě úkolů daných radou a starostou města. Pan Machálek bude řídit,
úkolovat a kontrolovat městskou policii mimo zákonem dané povinnosti,
bude se za město účastnit stavebních řízení liniových staveb při kontrolních
dnech a tím dohlížet na kvalitu a efektivitu stavební činnosti, bez nároku
na odměnu řídit městskou polikliniku, bude koordinovat pracovní skupinu
obtížně zaměstnavatelných občanů. Pan Němec bude stát v čele pracovní
skupiny pro využívání dotací a grantů, bude koordinovat oblast městské
kultury, bude mít na starosti oblast informování veřejnosti, bude organizovat režim čerpání prostředků z tzv. Oranžového roku. I přes zavedení dvou
místostarostů došlo ke snížení mzdových nákladů optimalizací činností
městského úřadu a větším zapojením místostarostů do těchto činností.
Rada zasedala každý týden mnohdy do pozdních večerních hodin. Rozpočet se nakonec podařilo schválit na poslední schůzi zastupitelstva 22.
12. 2010. Z koaličního programu, který je k dispozici na webových stránkách města se nám podařilo realizovat již několik opatření. Rada města zrušila poplatek ze vstupného z kulturních akcí, který nejvíce postihoval místní
kulturní a zájmové spolky a sdružení. Kromě tradičních komisí, které zřizuje
rada jako svůj poradní orgán a které hodlá do budoucna využívat více než
v minulosti, vznikla komise pro revitalizaci sídlišť, od níž očekáváme nápady a návrhy řešení specifických problémů především Hlineckého sídliště.
Tímto opatřením se nehodláme zbavovat zodpovědnosti, chtěli bychom
ale využít iniciativy schopných a aktivních obyvatel Hlinek, kterým jsou tyto
problémy nejsrozumitelnější. Začali jsme jednat o rozšíření městské policie bez navýšení městského rozpočtu na základě veřejnoprávních smluv
s okolními obcemi s předpokládanou podporou JETE. Pracovní skupina
obtížně zaměstnavatelných občanů byla podřízena novému vedení s důrazem na zefektivnění a kontrolu kvality práce.
V rámci šibeničních termínů jsme se pokusili zorientovat se v možnostech zařazení obchvatu města do Zásad územního rozvoje kraje (ZURK).
Předchozí vedení města obchvat neplánovalo, ani neprojednávalo. Z důvodu nemožnosti veřejné diskuse a průběhu řádné demokratické procedury,
rada rozhodnutí o zařazení záměru obchvatu v podobě tzv. námitky do
ZURK odmítla. Projednávání tak odsunula k další aktualizaci ZURK v souladu s vytvářením nového územního plánu města tak, aby k tomuto závažnému problému mohla proběhnout odpovídající veřejná diskuse.
Skutečnost rozdílnosti názorů bude v nadcházejícím volebním období
určitě častějším jevem než v minulosti a to nejen ve vztahu k opozici, ale
i v koalici a musíme se umět s těmito rozdíly vypořádat s patřičnou dávkou
politické kultury a bez osobních invektiv a osočování.
Mgr. Milan Šnorek
starosta
KD Hlinky
Novinek pro tento měsíc z dění v kulturním domě není zase až tolik,
ale jistě budou přínosem. Máme otevřenou prodejnu nových a použitých
oděvů a v čase vydání tohoto čísla by již měla být otevřena Večerka. I nízkoprahové zařízení pro děti a mládež BONGO by mělo být také otevřeno
v průběhu tohoto měsíce. Největší událostí a myslím, že i velice přínosnou
jak pro Kulturní dům Hlinky tak pro obyvatele Hlinek je to, že pracovní skupina města, která se stará o úklid veřejného prostranství ve městě se měla
k poslednímu prosinci z KD Hlinky odstěhovat, protože město z důvodu
úspor a nové koncepce /pracovní skupina nyní spadá pod Rumpold/ ukončilo nájemní smlouvu. Vstoupil jsem tedy jako osoba zastupující nového
vlastníka KD do jednání s vedením města. Bylo dojednáno, že pracovní
skupina v KD zůstane za symbolický nájem, protože nové vedení města
má zájem také na tom, aby i na Hlineckém sídlišti byl udržován pořádek
a zajišťován úklid veřejného prostranství, tak jak to pracovní skupina provádí po celém městě. Pracovní skupina tedy bude mít v KD Hlinky technické zázemí, aby nemusela nářadí a ostatní materiál převážet na Hlinky
z Rumpoldu. V rámci této dohody bylo také ujednáno, že úklid Hlinek bude
prováděn pochopitelně kdykoliv dle potřeby, ale pravidelně vždy v pondělí.
Za toto vstřícné jednání děkuji pánům starostovi Šnorkovi a místostarostovi
Machálkovi, za Rumpold pak panu Cíchovi. Doufám, že toto bude obyvatelům Hlinek ku prospěchu.
Za naši společnost přeji všem návštěvníkům provozoven v KD Hlinky
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce.
Dan Mikulička
Oranžový rok 2011
Stejně jako v uplynulých letech byla se společností ČEZ, a.s. dojednána
finanční podpora kulturních a sportovních aktivit v roce 2011 v rámci projektu „Vltavotýnský oranžový rok 2011“.
Pokud spolky a sportovní oddíly na území našeho města mají zájem
o účast ve výše uvedeném projektu, zašlou seznam svých nejvýznamnějších akcí, plánovaných na rok 2011 na sekretariát starosty města Týn nad
Vltavou. Své požadavky je nutné zaslat nejpozději do konce února 2011.
Za Město Týn nad Vltavou
František Němec, místostarosta
Postřehy ze zastupitelstva
Díl první – Vánoční zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva jsou veřejné, může tudíž na ně přijít kdokoliv
z občanů, koho dění na radnici zajímá. Dříve jsem na ně chodil pouze sporadicky, od posledních voleb, kdy se výrazně obsazení zastupitelstva i Rady
města obměnilo, jsem se zúčastnil obou dosavadních zastupitelstev. Byl
jsem totiž zvědavý, jestli se tedy již hnuly ledy a začal vát svěží vítr na radnici, jak to totiž všechny strany kandidující do posledních voleb slibovaly.
Poslední zastupitelstvo, které bylo 22. 12. tomu zpočátku však nenasvědčovalo. Vypadalo to, že se bude jednat o klasické pohodové předvánoční
zastupitelstvo, kdy již většina zúčastněných přeladila na vánoční klidový
režim. Aby také ne, vždyť do Ježíška již zbývaly pouze dva dny. Takže se
zpočátku zdálo, že při hlasování o rozpočtových změnách můžou zastupitelé klidně probrat jak nejlépe připravit vánoční punč a ctěné dámy zastupitelky si mohly mezi sebou vyměnit recepty na vánoční cukroví. Ještě zapálit purpuru či Františka a atmosféra by byla kompletní. Nikdo se nehádal,
všichni se měli rádi, zastupitelstvo mohlo proběhnout v klidu a míru. Takhle
to trvalo zhruba první čtvrthodinku, pak se začala karta obracet. Začala to
opozice, která již bohudík není tou opozicí neopozicí, která poslední čtyři
roky byla opozicí jen proto, že se tento termín používá, a která neudělala
vůbec nic. První vzruch přinesl dotaz opozičního kandidáta ing. Kožnara,
který se dožadoval vysvětlení, jak je to s vracením bankovní záruky za firmu, která začala s rekonstrukcí Sokolovny, ale nedokončila ji, protože stihla
mezitím zkrachovat. Dalším zajímavým momentem, který přinesl oživení,
byl vcelku razantní projev radního Bezpalce ohledně situace okolo obchvatu města. O této kauze si můžete přečíst v jiném článku tohoto vydání. Další
dotaz opozice směřoval na zastupitele Boušku, coby předsedu finančního výboru, bezprostředně po jeho zprávě z prvního zasedání finančního
výboru. Opozici chyběla informace o tom, jestli se bude něco dít ohledně
čerpání evropských dotací apod. Nic takového tam totiž nezaznělo. Třešničkou na dortu byly interpelace. V interpelacích byl ing. Rittrem požádán
pan místostarosta Němec, aby písemně do příštího zastupitelstva předložil,
co přínosného z titulu svojí funkce přinesl pro město, potažmo pro občany
od uplynulého zastupitelstva, což je přibližně jeden měsíc.
Druhá interpelace na téhož místostarostu byla také od opozičního
zastupitele Mgr. Plaňanského, který požadoval předložení plánu a koncepce v otázce zpracovávání získávání Evropských fondů, dotací a grantů což
má pan místostarosta Němec údajně na starosti a co je velmi výrazná možnost získání investičních prostředků pro město. Pan místostarosta Němec
tento tlak však pravděpodobně neunesl a značně rozčileně tyto interpelace
prohlásil za otravování jeho osoby s tím, že je doposud místostarosta neuvolněný, tedy na půl úvazku a že se tedy nemusí nikomu zodpovídat. Pozn.:
také by se mi líbilo brát 15 000,- měsíčně a nemuset se zodpovídat.
Opoziční zastupitel Ing. Kožnar následně požádal pana starostu Šnorka
jako předsedajícího, aby se pan Němec za toto své jednání omluvil a uklidnil se. Pan místostarosta Němec se tedy musel hned zastupitelům za své
jednání omluvit. Což je vcelku pochopitelné, neboť z titulu a pozice místostarosty, radního a občany voleného zastupitele, je pan Němec povinen
takovéto informace poskytovat. Takže nuda na zastupitelstvu rozhodně
nebyla. Co je ještě velice zajímavé, je chování zastupitelů během zastupitelstva. Představte si, že máme zvolené některé zastupitele a zastupitelky,
kteří ještě na zastupitelstvu nepromluvili. Nic, ani slovo. Pouze dobrý den
při příchodu a nashledanou při odchodu. Vím to naprosto přesně, protože
si vždy na začátku napíši jména přítomných, a pak si dělám čárky, kolikrát
kdo promluvil. Kvůli mlčení jsme je ale nevolili, nebo ano? Na druhou stranu
je musíme zatím! ještě trošičku chápat, jsou zastupiteli novými a ještě relativně krátce a třeba se nám časem ještě rozmluví. Jmenovat je tedy zatím
nebudeme. Jen aby to ale stihli do příštích voleb. Pomyslnou Hitparádu
mluvících zastupitelů, /tedy těch aktivních a konajících, kvůli čemu jsme je
koneckonců volili/ vede po druhém kole starosta Šnorek / pozor u něj může
být ale výsledek poněkud zkreslen, neboť je předsedající, vede jednání,
tudíž mluvit musí/ následován pány Machálkem, Bezpalcem, Bouškou,
Hájkem, Šáleným a kompletní opozicí, ta je velice aktivní. Další věcí, která
je minimálně k pozastavení je ta, že někteří zastupitelé i zastupiteky mají
tendenci a často to dělají, když mluví jiní zastupitelé, ať koaliční či opoziční,
tak např. významně zvedají obočí, dívají se na hodinky, obrací oči v sloup,
případně se ještě obrátí na vedle sedícího kolegu s významným pohledem
apod., něco ve smyslu „a co ten zase chce, co zase zdržuje“. Tak takto by
to asi také být nemělo.
Jak jsem uvedl na začátku, jednání zastupitelstva jsou veřejné, přijďte se
tedy občané také podívat a poslechnout si, jak Vaše zájmy hájí zastupitel,
kterému jste dali v říjnu hlas.
Dan Mikulička
TISKÁRNA
- barevné letáky
- barevné plakáty, časopisy
- vizitky, svatební oznámení
- samopropisovací tiskopisy
- razítka, kopírování
FRANTIŠEK FIALA
- kroužková vazba
- laminace dokumentů
- inzerce v měsíčníku Vltavín
- kvalitní digitální tisk
- tisk digitálních fotografií
Budějovická 82, 375 01 Týn nad Vltavou
tel.: 385 722 946, fax: 385 721 653, e-mail: [email protected]
Informace z radnice
nám. Míru 2, Týn nad Vltavou 375 01, tel.: 385 772 200 (ústředna č.p. 2) 385 772 203 (sekretariát starosty č.p. 37) fax: 385 731 624
www.tnv.cz
e-mail: [email protected] cz
Co také projednávala Rada města
Usnesení ze schůze Rady města
a zápisy ze zasedání Zastupitelstva
města jsou uveřejněny na oficiálních
internetových stránkách Města Týn
nad Vltavou: www.tnv.cz
29. SCHŮZE RADY MĚSTA
TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 6. 12.
2010
* Rada města schvaluje záměr
pronajmout nebytový prostor v Žižkově ulici v budově bez čísla popisného v objektu bývalého městského
koupaliště v Týně nad Vltavou. RM
ukládá Vltavotýnské realitní spol. s r.
o. zveřejnit záměr pronájmu. Kritéria
výběru jsou účel využití nebytových
prostor a výše nájmu. Minimální
výše nájemného je stanovena 350,Kč/m2/rok tj. 63 525,- Kč bez DPH za
celý předmět pronájmu bez sjednaných služeb.
* Rada města ukládá prověřit
záruku na střešní krytinu na obytných domech čp. 458 a 459 v ulici
Malostranská, Týn nad Vltavou.
* Rada města doporučuje předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh Rozpočtu hospodaření
města na rok 2011.
* Rada města doporučuje předložit zastupitelstvu města ke schválení Střednědobý rozpočtový výhled
na období let 2011 až 2013.
* Rada města ukládá jednat s firmou Backer Computer s.r.o. o možnosti odkoupení webové domény
tynnadvltavou.cz.
* Rada města pověřuje starostu
města k uzavření Smlouvy o zřízení
místa zpětného odběru se společností EKOLAMP s.r.o., se sídlem
náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00
Praha 2, IČO: 27248801.
* Rada města schvaluje předložený Návrh smlouvy o poskytnutí
nebytových prostor do bezúplatného užívání pro JSDH Týn nad Vltavou sjednanou mezi městem Týn
nad Vltavou a HZS Jihočeského kraje. Pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.
* Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Týn nad Vltavou
schválit pořízení nového ÚP Týn nad
Vltavou, aby byla dodržena ustanovení stavebního zákona.
* Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Týn nad Vltavou
schválit, aby předložené požadavky
na změny ÚPO Týn nad Vltavou byly
zapracovány až do nového ÚP Týn
nad Vltavou dle příslušných ustanovení stavebního zákona a nepořizovala se již další změna stávajícího
ÚPO.
* Rada města doporučuje předložit zastupitelstvu města ke schválení ceny vodného a stočného pro
rok 2011 ve výši: vodné 30,10 Kč,
stočné 22,90 Kč = celkem 53,- Kč
bez DPH.
30. SCHŮZE RADY MĚSTA
TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 13.
12. 2010
* Rada města schvaluje zveřejnit záměr prodloužení nájmu neby-
tového prostoru o velikosti 26,31
m2 v objektu Zámecké nádvoří 360
v Týně nad Vltavou společnosti
Ledax o.p.s., Riegrova 1756/51,
370 01 České Budějovice, IČ
28068955 za účelem provozování
pečovatelské služby, na dobu určitou do 31. 12. 2011, s účinností od
1. 1. 2011 za minimální nájemné
10.000,- Kč / NP/ rok bez DPH a bez
sjednaných služeb.
* Rada města pověřuje starostu
města k podání námitek k projednávání návrhu „Zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje“ v následujícím znění:
1. V souladu s platnou ÚPD Týn
nad Vltavou doplnit do grafické části
značku zobrazující umístění „nákladní přístaviště“
2. Do textové části v D18 - Vltavská vodní cesta – uvést oba přístavy,
tj. jak pro osobní, tak i pro nákladní
dopravu.
Z: Ing. Trča, starosta
* Rada města schvaluje pronájem níže uvedených nemovitostí
v kat. území Koloděje nad Lužnicí
- Sportovnímu klubu Koloděje nad
Lužnicí, o.s., Koloděje nad Lužnicí
31, Týn nad Vltavou, IČ: 26684506:
1. Objekt fotbalových šaten se
stp.č. 555 o výměře 170 m2 v kat.
území Koloděje nad Lužnicí. Pronájem na dobu určitou v délce
deseti let. Nájemné stanovuje ve
výši 5.600,- Kč / ročně s povinností
nájemce zajišťovat opravy pronajatého majetku nad rámec oprav
běžných.
2. Fotbalové hřiště s pozemkem
p.č. 509/16 o výměře 8.327 m2 v kat.
území Koloděje nad Lužnicí. Nájemné stanovuje ve výši 10.000,- Kč /
ročně.
Sportovní klub Koloděje nad Lužnicí, o.s., Koloděje nad Lužnicí 31,
Týn nad Vltavou, IČ: 26684506, je
povinen umožnit Fotbalovému klubu
Olympie Týn nad Vltavou používání
nemovitostí uvedených pod bodem
1 a 2 k tréninkovým účelům, a to do
doby dokončení nového tréninkového hřiště v areálu sportovišť v Týně
nad Vltavou, Tyršově ulici. Nájemné
lze vzájemně započítat proti nákladům vynaloženým klubem na městem předem schválené investice
realizované na objektu fotbalových
šaten a proti nákladům za prováděné ošetřování a údržbu pronajaté
zeleně.
* Rada města schvaluje předsedy a členy komisí, jako poradní
orgány rady města následovně :
Komise pro revitalizaci sídlišť
Předseda: Ing. Hahn Jan
Členové: Ryska Lubomír
RSDR. Kolařík Květoslav
Ing. Šebesta Ivan
Ing. Harbáček Karel
Boček Pavel
Studenovský Josef
Kabelková Monika
Protidrogová komise
Předseda: Bc. Cíchová Edita
Členové: Petřík Miroslav
Městská policie: 800 152 252
Hladeček Jiří
Mgr. Ponertová Daniela
Mgr. Šálený Jiří
Bc. Laschová Daniela
Brejcha Tomáš
Macháček Martin
Komise sociální:
Předseda: Mgr. Šesták Jan
Členové: Jareš Miroslav
Ing. Králová Hana
Kodymová Kateřina
Kolaříková Katarína
Němcová Ivana
Tomší Pavel
Jónová Anna
Staňková Markéta
Komise školství:
Předseda: Mgr. Kakaščíková Jana
Členové: Ing. Brada Zdeněk
Mezerová Miluše
Přindišová Milada
Mgr. Meškánová Zdena
Dolejší Jan
Mgr. Šebestová Alena
Ing. Fraňková Pavla
Komise kultury:
Předseda: Marek Lubomír
členové: Rozner Vladimír
Millerová-Šonková Lenka
Dr. Ventura Bohuslav
Humhej Jan
Luňáček Jaroslav ml.
Hovorková Magdalena
Fialová Jaroslava
Mgr. Šálený Jiří
Komise sportovní:
Předseda: Otčenášek Václav
Členové: Mikulička Daniel
Mahút Jiří
Žák František
Musil Martin
Klein Pavel
Jiříček Karel
Cícha Petr
Brom Jan
Komise rozvoje území, výstavby, dopravy a ŽP:
Předseda: Ing. Hlavnička Dušan
Členové: Husa Miroslav
Gergely Vladimír
Kubík Petr
Michalec Jaroslav
Mgr. Novák Petr
Kolář Václav
Bc. Šíma Jaroslav
Švejda Jan
Ing. arch. Kobera Jiří
Komise veřejného pořádku:
Předseda: Plaňanská Zuzana
Členové: Fiala Václav
Mgr. Plaňanský Petr
Habrnal Jaromír
Šulc Marcel
Mgr.Ťupa Josef
Malý Petr
Šplíchal Jiří
Kabelka Aleš
Kovařík Karel
31. SCHŮZE RADY MĚSTA
TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 20.
12. 2010
* Rada města schvaluje záměr
pronájmu nebytových prostor polikliniky v I. nadzemním podlaží:
- místnost č. 1 (bufet) o výměře
31,50 m2
- místnosti č. 7 (úklidová místnost) o výměře 1,90 m2
- místnosti č. 48 (umývárna)
o výměře 1,50 m2
- místnosti č. 49 (WC) o výměře
1,50 m2
- místnosti č. 50 (šatna + sprcha)
o výměře 2,80 m2
Výše
ročního
nájmu
27.814,50 Kč.
* Rada města dle § 102 odst.
2. písm. b) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, odvolává
v souladu s § 73 odst. 1. zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, Mgr. Karla Hájka z funkce ředitele Městské polikliniky Týn
nad Vltavou, příspěvková organizace, a to k datu 31. 12. 2010.
* Rada města dle § 102 odst.
2. písm. b) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, jmenuje
v souladu s § 33 odst. 4. písm. e)
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném znění, Ing. Ivo
Machálka do funkce ředitele Městské polikliniky Týn nad Vltavou, příspěvková organizace, a to k datu 1.
1. 2011.
* Rada města doporučuje předložit ke schválení zastupitelstvu
města v souladu s § 84 odst. 2 písm.
n) zákona č. 128/2002 Sb., v platném znění, následující odměny za
výkon funkce:
- členům rady města ve výši
1815,- Kč
- členům zastupitelstva města ve
výši 627,- Kč
- předsedům komisí rady města
ve výši 250,- Kč
* Rada města schvaluje zrušení
samostatné pracovní pozice k 31.
12. 2010 - romský a protidrogový
poradce, přičemž tuto činnost bude
zajišťovat od 1. 1. 2011 odbor sociálních věcí
* Rada města schvaluje zrušení
samostatné pracovní pozice k 31.
12. 2010 - kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb., správa správních
poplatků (výherní hrací automaty)
dle zákona č. 202/1990 Sb., přičemž
tuto činnost na úseku kontroly bude
zajišťovat od 1. 1. 2011 jedna pracovnice na obecním živnostenském
úřadě - živnostenské kontroly, kterou
bude v této činnosti řídit a úkolovat
starosta. Činnost na úseku správy
správních poplatků bude zajišťovat
od 1. 1. 2011 odbor hospodářské
správy a školství.
* Rada města ukládá vypracovat
návrh na vyřešení problému nedostatečného vytápění ve sportovní
hale.
Zeleň ve městě - stromy a jejich problematika
z pohledu úředníka
Můj dnešní příspěvek je nejen reakcí na článek paní Olgy Šímové „Proč
lípa musela pryč?“, otištěný ve Vltavínu 12/2010. Chtěl bych v něm zároveň
seznámit občany se stavem stromů v našem městě a s postupem úřadu
v oblasti údržby veřejné stromové zeleně v nejbližším období. Rozhodně
nechci polemizovat s názorem paní Šímové a těch občanů, kterým v kladném slova smyslu není lhostejný stav stromové zeleně v našem městě.
Možná trochu paradoxně se mezi ně řadím i já sám, přesto mne funkční
zařazení v rámci úřadu staví do pozice osoby, která někdy zdánlivě necitlivě
rozhoduje o kácení stromů v katastru Města Týn nad Vltavou.
Titulek článku paní Šímové je formulován jako otázka a považuji za
slušnost na ni odpovědět. Okolnosti poškození koruny této lípy popsala
paní Šímová ve svém článku. Důvodů, proč byla lípa letos odstraněna, bylo
více. Lípa po neodborném odstranění hlavní svislé (tzv. terminální) kmenové osy zregenerovala a vytvořila korunu rozrůstající se převážně do šířky.
Na horizontálně rostoucích větvích se z tzv. spících pupenů vytvořily vzhůru
rostoucí sekundární výhony jako základ nových větví. Bohužel, jako každé náhradní rostlinné pletivo jsou tyto výhony poměrně mělce vrostlé do
původního kmene a existuje u nich zvýšené riziko samovolného částečného nebo úplného vylomení. Z bezpečnostního hlediska vyžadují včasné
odstranění nebo výrazné zkrácení. Toto bezpečnostní riziko bylo jedním
z důvodů kácení.
Další zmiňovanou okolností bylo údajné zastínění bytu jedné z obyvatelek v prvém podlaží domu. Nevím, do jaké míry se touto okolností zabývalo
společenství vlastníků bytů v domě č. 474, například zda si stížnost někdo
ověřil přímo pohledem z jejího okna. Za svou osobu mohu říci, že zhruba
před rokem jsem po opakované urgenci této obyvatelky domu provedl místní
šetření a přesvědčil jsem se přímo ze zmiňovaného bytu. Ačkoliv byla zima
a strom byl tudíž bez listí, nově narostlé větve dosahovaly již do takové výšky,
že v době vegetace bezpochyby k zastínění bytu docházelo. Narušení pohody bydlení bylo dalším, byť ne nejzávažnějším důvodem ke kácení.
Třetím důvodem byla samotná perspektiva existence této lípy v daných
podmínkách na tomto stanovišti. Možnost jejího zachování byla konzultována s odborným pracovníkem v oblasti ošetření dřevin a krajinářství p. Bc.
Šímou. Možnosti byly v zásadě pouze dvě: 1) zachovat strom s tím, že již
v předjarních měsících roku 2011 bude nutné výrazně redukovat korunu
tzv. zpětným řezem, což povede k snížení bezpečnostního rizika plynoucího z nestabilních větví a dočasně zredukuje i zastínění bytu. Následně
ve 2-3letých intervalech bude nutné ořez v menší míře opakovat. Předpokládám, že tento zásah by kromě negativních reakcí příznivců lípy pouze
po určitou dobu uchovával torzo stromu, přičemž náklady na údržbu by
zhruba po 10 letech převýšily hodnotu stromů, které zde plánujeme vysadit
na jaře příštího roku. 2)pokácet strom s tím, že v této lokalitě na vhodnějším
stanovišti (tedy ne přímo proti jihovýchodnímu průčelí domu) budou vysazeny minimálně 2 kvalitní stromy, které za období výše uvedených 10 let již
budou více jak plnohodnotně nahrazovat původní lípu, pokud se na nich
nepodepíše zásah vandalů nebo povětrnostních podmínek.
Vnímavý čtenář zajisté objeví minimálně ještě třetí možnost – strom
ponechat bez zásahu a požadavek obyvatelky stíněného bytu z moci úřední zamítnout. A zde se dostáváme k problému, který občané často nevnímají (nebo nechtějí vnímat). Ten problém se nazývá zodpovědnost za svěřený úsek úředních agend nebo část majetku města. Jako občan se mohu
pohoršovat nad postupem úřadu a navrhovat jakákoliv mnohdy technicky
těžko proveditelná nebo finančně nákladná řešení. To vše s vědomím, že
zodpovědnost za případné provedení mých návrhů mne nijak nezatíží.
V okamžiku, kdy na má bedra přejde zodpovědnost např. právě za stromovou zeleň ve městě se všemi věcnými i právními důsledky, začnu na
stromy nahlížet také z pohledu možných nepříznivých dopadů. Veřejné
mínění je velmi vrtkavé a často jeden a tentýž občan zcela změní názor
v momentu, kdy jím obhajovaná skutečnost negativně dolehne na jeho
osobu. To se může stát například při pádu větve z dosud jím obhajovaného
stromu v obydlené části města. A protože je nezbytné v takovém případě
najít viníka a vyvodit zodpovědnost, nabízí se hned v prvé linii úředník, který
zodpovídá za úsek městské stromové zeleně. Z uvedených důvodů musím
jako úředník věc vyhodnotit a v některých případech z pohledu veřejnosti
nesprávně rozhodnout se všemi důsledky, které z odpovědnosti za svěřený
úsek vyplývají.
Tím se dostávám ke druhé části mého příspěvku, kde bych chtěl obecněji informovat občany o perspektivách stromové zeleně v našem městě.
Stromy v našem městě lze věkově a místně rozdělit do několika
skupin:
1)Nejstarší výsadby vzniklé před více než 100lety – Alej míru, Bedřichovy sady, lípy na městském hřbitově, Dusíků strouha, lípy v Husově ulici aj..
2) Výsadby zhruba z poloviny 20. století – stromořadí Žižkova ulice, areál ZŠ Malá Strana, topolové výsadby v obytné zástavbě
3) Zeleň vázaná na vznik nových sídlišť (Malá Strana, hlinecké sídliště)
4) Ozeleňování veřejných ploch v uplynulých cca 20 letech (nábřežní
parky na pravém břehu Vltavy)
U stromů prvé skupiny s vysokou ekologickou i estetickou hodnotou
bude v popředí zájmu jejich zachování a údržba zaměřená na odstraňování
rizikových faktorů. Bude nutno dořešit úpravu lip v areálu hřbitova a komplexní ošetření registrovaného významného krajinného prvku „Alej míru“.
Nezbytná je i přesná definice funkce Bedřichových sadů, na jejímž základě
bude stanoven postup při údržbě stromů v jejich areálu. V prvé skupině jsou
zahrnuty i památné stromy ve správním obvodu města Týn nad Vltavou.
Stromy druhé skupiny procházejí v současné době postupnou fází
rekonstrukce a obnovy. V areálu ZŠ Malá Strana byla část neperspektivních stromů odstraněna, postupně budou nahrazeny odpovídající náhradní
výsadbou. Topolové výsadby, které se vyskytují na řadě stanovišť ve městě,
budou jako vysoce rizikové odstraněny a podle možností nahrazeny stromy vhodnějšími pro obytné plochy.
Sídlištní zeleň ve třetí skupině je nejčastěji předmětem kontroverzních
debat. Faktem je, že řada stromů byla vysazena zcela spontánně, bez
zvážení problémů, které může strom způsobit již v blízké budoucnosti.
Druhová skladba vysazovaných dřevin byla závislá na jejich dostupnosti
v době realizace. Proto se často v zástavbě objevují druhy, které se do
zastavěných oblastí nehodí svým vzrůstem, utvářením koruny a kořenové soustavy, produkcí alergenů nebo jinými vlastnostmi. Jinde výsadba
vhodného druhu dřevin způsobuje zhoršení kvality bydlení díky špatnému
výběru stanoviště stromů. To je v současnosti patrné zejména na sídlišti
Hlinky, kde zhruba ? dřevin již v dnešní době způsobuje nějaký problém
s užíváním sousedících domů. Cílem u této skupiny je postupná obměna
nevhodných dřevin.
Dřeviny skupiny č. 4, zejména nábřežní parky, jsou v současné době
nejméně problémové. Jediným negativním faktorem, který však stejnou
měrou působí i v předchozích skupinách, je ničení stromů vandaly. Do
budoucna chceme tyto parky stabilizovat a udržovat na současné úrovni.
Zeleň je odvěkou a nedílnou součástí lidských sídel. Najít rovnováhu
mezi pozitivním vlivem stromů na kvalitu života našich občanů a negativními dopady existence zeleně ve vztahu k bydlení a ostatním funkcím městských sídel je velmi náročný a mnohdy těžko splnitelný úkol. Doufám, že
můj dnešní příspěvek trochu dopomohl k pochopení tohoto problému.
Ing. Ivan Palma
Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Týn nad Vltavou
Zimní údržba v Týně nad Vltavou
Zimní údržbu (sjízdnost a schůdnost místních komunikací) v Týně nad
Vltavou a přilehlých osadách provádí podle smlouvy a plánu údržby společnost Rumpold-T, s.r.o. Tato smlouva také stanovuje závazné časy a postupy
pro její provádění, vždy se uskutečňuje nejprve v centru města a následně
dále k jeho okrajům. Důraz se přitom klade na frekventované komunikace
a chodníky. Každý úsek má přitom svého odpovědného pracovníka.
Nejefektivnější a nejkvalitnější způsob údržby představuje odklizení
napadané vrstvy ihned po spadu. Pokud se vrstva sněhu na chodnících
a komunikacích ušlape nebo ujezdí, nastává zdlouhavý a náročný proces
odstranění této vrstvy, někdy je to dokonce prakticky nemožné. Proto se
zimní údržba provádí zejména v nočních hodinách.
Včasnou a úplnou údržbu významně komplikují zaparkovaná auta. Průjezdnost techniky se v posledních dvou letech kvůli špatně parkujícím vozidlům snížila o 40 %. Prodlužuje se tak čas potřebný pro provedení údržby,
technika je nucena se vracet na neprůjezdné komunikace. V mnoha případech se pak musí údržba provádět jenom ručně. Pro zaměstnance společnosti Rumpold-T,s.r.o. je zimní údržba jedním z nejobtížnějších pracovních
úkolů, které pro město Týn nad Vltavou provádějí. Jde o práci značně fyzicky i časově náročnou a s ohledem na potřeby obyvatel města také velmi
zodpovědnou.
Snažíme se, aby zimní údržba probíhala zcela v souladu s uzavřenou
dohodou a ke spokojenosti obyvatel města. S ohledem na náročnost
údržby žádáme obyvatele o shovívavost a trpělivost, ale také o spolupráci. Uvítáme jakékoliv informace o problémech, podnětech a nedostatcích
v prováděné zimní údržbě. Je potřeba je vždy okamžitě směřovat na naše
odpovědné pracovníky, aby mohla být zjednána náprava.
Kontakt: Rumpold T-s.r.o. Budějovická 82, Týn nad Vltavou, tel.
724 086 837, 602 458 916, 385 721 518
Petr Cícha, ředitel společnosti
Ve čtvrtek 07. 12. 2010 se v obřadní síni Městského úřadu Týn
nad Vltavou uskutečnilo tradiční vítání nových občánků našeho
města. Přivítány byly dětičky narozené v období srpen – říjen 2010.
Slavnostního aktu se zúčastnil starosta města Mgr. Milan Šnorek. Děti
i maminky obdržely malý dárek.
Mezi nové občany města byli přivítáni :
BEZOUŠKA Karel
HAVLÍK Florián
HORÁKOVÁ Bianka
HREHA Tomáš
LOSOS Jan
MARHOUNOVÁ Adina
SERBESSA Sofia Aster
SVOBODOVÁ Anna
VEVERKA Matěj
ŽÁKOVÁ Eliška
(Městský úřad Týn nad Vltavou zveřejnil pouze jména těch dětí, k nimž
dostal dle zákona č. 101/00 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění, souhlas.)
Městské centrum kultury a vzdělávání,
Tyršova 424, 375 01 Týn nad Vltavou
Městská knihovna
náměstí Míru 1, 375 01 Týn nad Vltavou
telefon 385 772 305, 307, e-mail: [email protected]
Výpůjční doba a provoz Internetu
Mládež
Pondělí
Středa
12.00 - 16.30
12.00 - 16.30
Dospělí
Úterý
Čtvrtek
9.30 - 12.00
9.30 - 12.00
Internet
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
9.30 - 12.00
9.30 - 12.00
13.00 - 16.30
13.00 - 16.30
12.00 - 16.30
13.00 - 16.30
12.00 - 16.30
13.00 - 16.30
Iva Janovská
O čem také psal Vltavín
před osmdesáti lety…
/vybrala M. Opluštilová/
Kakao – nejzdravějším nápojem
Užívání kakaa spadá do nejstarších dob a dnes jeho
obliba stoupá v celém světě. Poněvadž kakao obsahuje jenom malé procento tučného oleje, je nápoj z něho připravený mnohem stravitelnějším,
nežli nápoj z čokolády, kde jsou různé přísady. Pro snadnou stravitelnost
a značnou výživnost doporučují i lékaři kakaový nápoj zvláště dětem. Ale
i pro dospělého člověka jest kakao vítanou pochoutkou. Dnes konzumuje
se kakaové mléko v celé řadě měst republiky. Kakaové mléko jest nejlepší
přírodní mléko, do něhož se určitým pracovním způsobem přidává kakaový
přípravek „Lactocao“. Je to živina velmi jemná, vydatná a čistá, vyráběná
pod přísnou kontrolou. Lactocao prospívá dětem, dává jim zdraví a větší
odolnost vůči nemocem. Lactocao prospívá všem. Ženám přináší zdraví
a svěžest, jest lepší než káva. Tělesně pracujícím poskytuje levnou a dobou
výživu a zahání únavu. Duševně pracujícím posiluje nervy, dodává energii
a radost ze života.
Ponocný
Před několika dny jsme se přehoupli do nového roku a mnozí si přejeme, aby byl lepší, někteří doufají, že bude alespoň tak dobrý, jako ten
uplynulý. Jistě si to také tak přáli i naši předci. To se asi nikdy nezmění.
Velmi rychle a výrazně se však mění vše kolem nás, mimo jiné také způsob oslav končícího a nově nastupujícího letopočtu. V ohlušujícím rámusu
z odpalovaných petard a ohňostrojů by taková hlásná trouba ponocného neměla velkou šanci na uplatnění. Mladší generace možná ani neví, že
funkce ponocného byla zřizována téměř v každé větší obci. Dnes již je to
skoro zaniklé řemeslo, které bychom mohli přirovnat k práci nočního hlídače. Ponocný držel stráž v obci v době, kdy všichni ostatní obyvatelé spali.
Jednalo se o zvláštní noční hlídku, jejímž úkolem bylo vyvolat poplach při
jakékoliv nepředvídané či mimořádné události v dané obci. Kromě vpádu
cizích vojsk, útoku lupičů a činnosti zlodějů se jednalo především o požární
stráž. V dobách, kdy většina venkovských stavení byla postavena ze dřeva
a slámy a kdy se svítilo i topilo prakticky výhradně za pomoci otevřeného
ohně, nebezpečí požáru v nočních hodinách bylo značné – podstatně vyšší
než je tomu dnes. K tomuto účelu byl ponocný vybaven rohem, na který
v případě poplachu mohl zatroubit, obvykle také nosil nějakou vhodnou
ruční zbraň na svoji vlastní obranu – hůl, čakan, valašku, halapartnu apod.
Funkce ponocného bývala spojena s řadou služebních povinností, které
ponocný vykonával i ve dne.
Také v našem městě byla funkce ponocného zřízena. Jeho halapartna
se nachází ve sbírkách našeho muzea a ve Vyprávěnkách předmětů vltavotýnského musea z roku 1945, které napsal Bedřich Karásek můžeme mj.
číst: „Jsou to nyní smutné časy, kdy v koutku týnského musea stojím, já,
ponocenská halapartna. V minulém století byla jsem odznakem váženého
a postrach vzbuzujícího cechu ponocenského. Když jsem byla zhotovena
/nevím přesně kdy/, ale již osmdesátiletý ponocný Tomáš Dubský se se
mnou chlubil v letech 1836, pak přišel Vavřinec Brom, Martin Dušek 1843,
Vít Veselý 1852, Václav Makovička, který zemřel v roce 1913, Jan Fábera a posledním ponocným byl Václav Dušek v roce 1921. Moc dobře si
pamatuji, když mne bral ponocný do ruky a nastupoval den co den noční
hlídku. Oblékl se do opelichaného kožichu, na nohy natáhl vysoké boty,
přes rameno přehodil roh zvaný ponůcka, na kterém vytruboval hodiny,
na hlavu narazil beranici a kolem krku maminčinu teplou šálu s teplými
rukavicemi, šňůrou spojenými. Nikdy nezapomněl na lucernu i když svítil
měsíc. Jeho každodenní cesta vedla nejdříve pod okna purkmistra, potom
k oknům pánů radních. V době panské vlády též k arcibiskupskému sídlu
a pak teprve na křižovatky cest. Často nahlédl do všech šenků a výčepů
a nikdy neodcházel bez štamprličky - pro zahřátí. Výsledkem toho uctívání
se někdy stalo, že jsem spolu s lucernou stála opřena o zeď a musela jsem
bdít sama nad chrápajícím strážcem nočních temnot. Běda však ponocnému, když ho takto zřízeného nalezl městský dráb, který vyprovázel některého nachmeleného pána. Po rázné domluvě nějaký čas sekal ponocný dobrotu a místo do šenku, chodíval budit pekaře. Tak pravidelně chodíval na
Malý rynk k pekaři Adamu Srncovi. Toho ve dvě hodiny po půlnoci vzbudil,
u pece se ohřál a ve tři hodiny šel troubit znovu, protože dostal od něho již
teplý křupavý poledňák - slaný, rovný a dlouhý rohlík. Zašel tam vždy dříve
nežli starý pan Srnec se svým koníkem a napečeným pečivem odjel až do
Nákří a Dřítně. Poslední ponocní Fábera a Dušek se ve službě ponocenské
střídali a Fábera míval sebou bdělého, ostražitého psa vlčáka. Když byl pan
Srnec v dobré náladě, a to býval velice často, neboť to byl dobrák od srdce,
daroval ponocnému, který neměl zuby, celý věnec křupavých /v celém kraji
vyhledávaných/ preclíků“. /zdroj: Wikipedie, Vyprávěnky/
M. Opluštilová
Kalendárium vltavotýnských osobností
Leden 2011
15. ledna 1871 se v Týně nad Vltavou narodil Karel Kohlmünzer, ústřední ředitel arcibiskupských velkostatků, autor
odborných hospodářských publikací. Namátkou jmenujme
například jeho knihu Lukařství: praktický návod k ošetřování,
zmlazování, obnově, osévání, hnojení a odhadu luk. Z hlediska regionální
historie je Karel Kohlmünzer zajímavou osobností také z toho důvodu, že
jeho manželkou byla vnučka hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby.
20. ledna 1901 se v Neznašově narodil Karel Landík, dlouholetý spolupracovník muzea v Týně nad Vltavou, autor regionálních publikací.
Martina Sudová
MČstské centrum kultury a vzdČlávání Týn nad Vltavou
Vás srdeþnČ zve na
„Klubový veþer“
v MDK Sokolovna
27. 01. 2011 v 19:00 hod.
zahrají bluegrassové kapely
Vstupné 80,- KĀ
tel.: 385 101 061
5. ročník koncertů
SPOLEČNÁ VĚC
s novým programem
Úterý 22. února od 18:30 hodin
v MDK Sokolovna Týn nad Vltavou
Zveme vás na unikátní koncert Tomáše Pfeiffera, který rozeznívá
Vodnářský zvon. Zkuste vstoupit do jedinečného světa rezonance,
tajuplných tónů, které dle odkazu pradávných generací pomáhají
harmonizovat celou bytost. To vše provází jedinečná parabolická filmová
projekce s 3D efektem. Můžete spatřit netradiční a ojedinělé pohledy na
přírodu, svět, vesmír a život kolem nás.
V poslední části koncertu si lze Vodnářský zvon prohlédnout a vidět,
jak se kapky vody doslova vznáší nad vodní hladinu.
Info o koncertu: tel.: 602 650 817
Městské centrum kultury a vzdělávání - MDK
Sokolovna Týn nad Vltavou
zve všechny příznivce divadla na
Divadelní předplatné - jaro 2011
ÚNOR
čtvrtek 3. 2. 2011, 19.30 hod.
Agentura AP-prosper
AFRICKÁ KRÁLOVNA
C. S. Forester
Příběh o lásce a válce
Těžko by se hledal nesourodější
pár než jsou oni dva. On, ostřílený
lodník, který už prožil na své lodi
Africká královna kdeco, a jediné, po
čem touží, je v klidu a v závětří užívat života. Ona v závětří prožila celý
svůj dosavadní život. Spořádaná
dcera ze slušné farářské rodiny, která následovala svého bratra na jeho
misii do střední Afriky, netouží po
ničem jiném než po dobrodružství
a odvážných činech, samozřejmě
v rámci spořádané středostavovské
morálky. Tito dva se souhrou náhod
ocitnou spolu na jedné lodi, a to
doslova, navíc v obklíčení nepřítele.
Nezáviděníhodná situace, překážejí
si, lezou si na nervy, mají naprosto
rozdílný názor na pití alkoholu, zpěv
náboženských písní, na to, jak se
postavit německé hrozbě, i na to,
co je nebo není vlasteneckou povinností. Přesto spolu nakonec dokáží
projet nebezpečnými peřejemi,
přežít nepřátelskou palbu, zrádné
mělčiny, ztroskotání i útoky komárů
a původní vzájemnou nevraživost
proměnit ve velikou lásku.
Hrají: Linda Rybová a Hynek Čermák
Režie: Viktorie Čermáková
BŘEZEN
úterý 15. 3. 2011, 19.30 hod.
Divadlo A. Dvořáka Příbram
ZMATENÍ JAZYKŮ
Andrew Bovell
Dva manželské páry, muž obviněný ze zločinu, psycholožka, její
manžel a pacientka, další osamělý muž… Všem je kolem třiceti let
a všichni zažívají náhlý životní zvrat.
Stávají se aktéry strhujícího příběhu
plného nečekaných a tragikomických souher okolností. Neustálá
a souběžná konfrontace hrdinů
dodává hře zvláštní napětí a dynamiku…
Hrají: Lukáš Typlt, Helena Lapčíková, Jiří Vojta, Petra Duspivová
Režie: Martin Vokoun
DUBEN
úterý 19. 4. 2011, 19.30 hod.
Divadelní společnost Julie
Jurištové
DEZERTÉR Z VOLŠAN
Emil Artur Longen
Nenapravitelný flamendr hlídaný
na příkaz manželky sluhou to přežene
s koňakem. Je pokládán za mrtvého.
Manželka mu vystrojí pohřeb, ale
domnělý nebožtík se probudí a doví
se tak leccos nepěkného o svém
manželství a úmyslech „truchlících“
pozůstalých. Staropražská fraška je
jednou z nejúspěšnějších komedií
proslulého scénáristy, herce, malíře
a bohéma E. A. Pittermanna-Longena (1885 - 1936). Je plná komických
situací.
Zazní v ní známé staropražské
písničky.
V hlavní roli: Oldřich Navrátil
Dále hrají: Kamila Špráchalová,
Dana Bartůňková / Dagmar Čárová,
Adéla Zejfartová, Zdeněk Hruška
/ Ernesto Čekan, Petr Oliva / Milan
Duchek, Libor Jeník / Jiří Hána / Jiří
Krejčí.
Režie: Milan Schejbal
KVĚTEN
úterý 17. 5. 2011, 19.30 hod.
Divadelní společnost HÁTA
JAKEOVY ŽENY
Neil Simon
Inteligentní komedie o partnerských vztazích, o citových vazbách,
o důvěře a nevěře, o fantazii. Neobvyklé obsazení (jeden muž, šest žen)
na nápaditém půdorysu prolínajících
se dialogů reálných i vysněných slibuje v naší inscenaci návštěvnicky
atraktivní zábavu, zároveň je však
i tato, jako jiné Simonovy hry, velice
dojemná a citlivě poučná.
Hrají: Libor Hruška / Zbyšek
Pantůček, Adéla Gondíková, Ivana
Andrlová / Veronika Jeníková, Jana
Birgusová / Hana Kusnjerová, Marcela Nohýnková / Vlasta Žehrová,
Olga Želenská, Pavla Vojáčková /
Jana Zenáhlíková
Režie: Lumír Olšovský
ČERVEN
2011
19.30 hod.
Agentura AP-prosper
KDYŽ HARRY POTKAL
SALLY
Nora Ephron
Úspěšný divadelní přepis stejnojmenného filmu Nory Ephron, za
jehož scénář byla v roce 1989 nominována na Oscara a v němž zazářila
Meg Ryanová a Billy Crystal. Sally
právě dokončila universitu, Harry je
novopečený právník, když se poznají uprostřed hektického Manhattanu.
Sally má středostavovské názory,
Harry je naopak protřelý světák.
Jejich setkání se pak v průběhu
téměř třinácti let opakují, zatímco
oba prožívají své milostné vzlety
i pády s jinými partnery. Hrají: Ivana
Jirešová, Jiří Langmajer, Jana Stryková / Linda Rybová, Igor Chmela
/ Filip Čapka, Lukáš Langmajer /
Rudolf Slivka, Zuzana Dřízhalová /
Martina Sluková / Irena Kristeková
Režie: Jaroslav Brabec
Předprodej předplatného
od 20. prosince 2010
do 14. ledna 2011!
Cena předplatného: 1000,- Kč
(Vstupenky na jednotlivá představení lze rezervovat od 20. prosince 2010)
Termíny a programy sledujte na
internetové adrese:
www.tnv.cz, ve vývěskových
skříňkách a měsíčníku Vltavín
PŘEDPRODEJ V POKLADNĚ
MDK SOKOLOVNA:
pondělí, úterý, středa, čtvrtek,
pátek: 14.00 až 18.00 hodin
tel.: 385 101 061
Pro absolventy základních taneēních kurzƽ
a taneēních kurzƽ pro dospĢlé.
BġEZEN - DUBEN
8 lekcí – pátky od 20:30 hodin
8. lekce – „ZávĢreēný ples“
Kurz bude tzv. v uzavƎené spoleēnosti. ZávĢreēný ples bude veƎejný.
Cena kurzovného 1.200,- Kē /osoba
tel.: 385 101 061
Výbor spolku Veteráni spolek bývalých vojáků v Týně nad
Vltavou si Vás, členy spolku s manželkami, rodinnými příslušníky,
občany města dovoluje pozvat na tradiční
7. spolkový ples
Kdy:
sobota 19. 2. 2011
Kde:
Městské centrum kultury a vzdělávání (Sokolovna) Týn nad
Vltavou
V kolik: - 19.00 - 03.00 hodin
- 19.25 zahájení předsedou spolku
- 19.30 předtančení mažoretek z kroužku při MDDM
v Týně nad Vltavou
- 21.00 předtančení skupiny aerobiku při MDDM
v Týně nad Vltavou
- 24.00 – 00.35 hodin losování velké tomboly
Hudba: Hudební skupina AKORD z Kardašovy Řečice pod vedením
kapelníka p. Karla Macha
Vstupenky:
Prodej dne 6. 2. 2011 od 10.00 hodin pro členy
spolku u pokladníka spolku na Baráčnické rychtě,
pro veřejnost od 8. 2. 2011 u pí Tomkové v prodejně
na nádraží ČSAD v Týně nad Vltavou
Cena: 150,- Kč
- hlavní sál
120,- Kč
- levé i pravé přísálí
Časy jsou orientační, změna programu vyhrazena!!!
POZVÁNKA
na Valnou hromadu spolku
„ Veteráni – spolek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou “
která se bude konat v hotelu Zlatá loď v Týně nad Vltavou
v neděli dne 23. 1. 2011 od 13.00 hodin
Medové Vánoce
Ve čtvrtek 2. 12. čekalo na žáky 5.B v ZŠ Malá Strana
zajímavé překvapení. Místo vyučujícího nastoupily do třídy
dvě dívky, Eliška Máchalová a Eva Tetenková. Rozložily po
lavicích plásty, mezistěny, voskové výrobky, různé druhy
medu na ochutnávku a začaly svůj výklad o včelaření.
Malá počáteční tréma rychle mizela, děti okusily med i čaj, začaly se ptát
a zajímat. Přednáška se měnila v besedu. Na tabuli rostl dlouhý sloupec
odborných včelařských termínů, které zněly tajemně i poeticky: královna, mladuška, česno, medomet, roj. Aspoň některé si páťáci jistě zapamatují, stejně
jako nesmírnou důležitost včel pro zdravý život rostlin, lidí a celé krajiny.
A mladé včelařky – odbornice? Získaly si zájem dětí, ověřily svou schopnost předávat získané zkušenosti; a hlavně: pomohly včelkám a včelaření,
dokázaly, že tato starobylá lidská činnost je nenahraditelná.
A kdo měl štěstí být přednášce přítomen, napadla ho možná zvláštní
rovnice, neskutečně jednoduchá a přesto hluboce pravdivá: VČELAŘENÍ
= MOUDROST …
J.L.
Pozvánka Divadelní společnosti Vltavan
Vážení divadelní přátelé, dovolte mi, abych Vás pozval na Divadelní
ples při svíčkách. Možná jste si všimli plakátů; víte tedy, že ples se koná 29.
ledna od 20 hod. na Sokolovně.
K tanci bude hrát oblíbená hudební skupina MIDI z Tábora, která dodá
plesu „odpich“ a dobrou náladu, předtančení KTS p. Zacha a další překvapení Vás budou provázet až do 02 hod. V pravém přísálí bude bohatá
tombola, kterou jsme připravili za přispění našich sponzorů.
A ceny vstupenek? Zůstali jsme na cenách loňského roku a to 130 Kč
v přísálí a 170 Kč v sále. Vstupenky se prodávají v prodejně Keramika
u Nováků na náměstí.
A nyní pár informací na závěr: připravujeme již tradiční přehlídku pohádek pro nejmenší diváky „Kašpárkova rolnička“ (na přelomu zimních a jarních měsíců) a v letošní letní sezóně se můžete těšit na úsměvnou hru se
zpěvy Járy Beneše „Na tý louce zelený“ a v druhé části léta na obnovenou
premiéru hry O. Daňka „Dva na koni, jeden na oslu“.
J. Bergler
Program:
1. Zahájení a uvítání přítomných členů spolku a hostů
2. Vzpomínka na zemřelé členy
3. Volba volební a návrhové komise
4. Čtení zápisu z minulé Valné hromady
5. Zpráva předsedy spolku
6. Zpráva pokladníka spolku
7. Zpráva revizorů účtů
8. Doplňující volby členů výboru, náhradníků výboru a volby dalších
funkcionářů spolku (praporečníků apod.)
9. Projevy hostů
10. Volné návrhy a dotazy
11. Návrh na usnesení Valné hromady, jeho projednání a schválení
12. Závěr Valné hromady
Nesejde – li se ve stanovenou hodinu dostatečný počet členů spolku,
bude Valná hromada zahájena nejpozději ve 13.30 hodin a to bez ohledu
na počet přítomných členů spolku.
V rámci Valné hromady budou vybírány členské příspěvky, členové
spolku spolkový odznak s sebou.
Po skončení Valné hromady následuje volná zábava s hudbou, hraje
Malá Vlachovka pod vedením kapelníka Jaroslava Novotného. Jsou zváni
nečlenové i občané města.
Přijďte všichni a přiveďte své známé a rodinné příslušníky.
Ing. Lubomír Pavlíček v.r.
Vladimír Brom v.r.
Jednatel spolku
Předseda spolku
Ze spolkové činnosti
V měsíci prosinci 2010 jsme pokračovali v naplňování plánu kulturní činnosti. V tomto měsíci jsme měli jediné jednání, a to výborovou schůzi dne
5. 12. 2010 (o jejím průběhu jsem informoval v prosinci 2010). Od ostatních
jednání jsme upustili, abychom se mohli věnovat zbylým kulturním akcím
a abychom měli více času na přípravu na svátky vánoční a na rozloučení
se starým rokem.
Řada našich členů se podílela organizačně na přípravě a provedení
tradičních předvánočních akcí. Taková nejviditelnější byla např. při prodeji
kaprů na náměstí před Vánoci, protože i řada našich členů je členy i rybářské organizace v Týně nad Vltavou.
Po vánočních svátcích jsme zrealizovali tradiční naši akci, a slavnostní
posezení s hudbou i tancem dne 28. 12. 2010 v restauraci Zlatá loď. Při této
příležitosti jme se rozloučili společně se starým rokem 2010. Akce se zúčastnilo cca 65 zájemců, což je velmi dobrá účast. K tanci a poslechu hrála skupina CORA z Bechyně. Akce se setkala jako tradičně s velkým úspěchem.
Při této akci jsme změnili hudební produkci. Vystoupení zmíněné skupiny
se setkalo s velkým ohlasem, protože hráli písničky ze všech žánrů, tudíž si
každý přišel na své. Poděkování patří i obsluhujícímu personálu restaurace
Zlatá loď, který se velmi dobře staral o účastníky této akce.
V měsíci lednu 2011 zahajujeme opět svoji bohatou činnost. Chceme
navázat na úspěchy z roku 2010. Proto již od začátku roku 2011 jsme zahájili přípravu kulturních akcí v roce 2011, kterých bude taktéž dost.
V měsíci lednu nás čeká výborová schůze a poté dne 23. 1. 2011 Valná
hromada, kde provedeme vyhodnocení činnosti za rok 2010 a projednáme
a schválíme dokumenty a Plán kulturní činnosti pro rok 2011. Po Valné
hromadě bude následovat volná zábava s hudbou a tancem, kam jste zváni
i vy občané a nečlenové spolku (cca kolem 14.30 hodin). Úkoly na přípravu
a provedení této Valné hromady byly vydány členům spolku na výborové
schůzi dne 5. 12. 2010.
Budeme rádi, když i v roce 2011 nám i nečlenové spolku zachovají přízeň, a budou v hojném počtu navštěvovat dále naše akce. Jednou z prvních bude náš 7. spolkový ples dne 19. 2. 2011 v Týně nad Vltavou v MCKV
(viz Pozvánka na jiném místě).
LP
5 [
C 0&+ @,& '& H( \ #"#
'
9
X&Y &
! L &"#
," "# +
&9$
I
K
;
4
6
P
!"#
$
&
&
'(
)&
&
*
+
,
-
"#
&&"
((("
.
/
01
2
3
456+7
89
: *
9
&&
;
<&
99
"
&/
=5
9 -3#
K
I
W
;
4
6
47 <@HT82
@& P""# ! 'ACD8A
F'>7G'H@>;
I
K
;
4
6
'9*/
#&&
2#"
3
&
& & ,!"# " '* ,+ &/3
$-
,!
,*&
&$ !"#
&
8-
,"
&-3&
H&
<
#&&+
,*&
,&
-+
#
+
-
<&& A"
#&
'"
- #&&! &"#+ &- # "#
#&
9*
&/
I6
I
K
;
4
6
IL
IK
I
K
;
4
6
9
9&
M&
& F
N*/3 ,3 #
3 - <
#&+
-
*-"
&
#
"+
#
AO$
-&
P #& AO "#"
& - "+
!!
3#
3
:
-
"
+
//
-"
<
3 *
&#+
-
-
" &* + " /
C & "! $," *Q -R - " -3 -S #"# &"# ; F+
@P
&/!
+
&
2#&#&
@#
<
JI
J=
I
K
;
46
93
& < L6 "# 3 +
O& " ! + &3 # 7
M P"* O <* &
&"3
P& &+
&!
9! &!
&
-
" "3 ** <&# A & !"#+ <
#
$9
,
T
/
&Q
H
<
"! -+ O"3 "#U+ *& -
&
*+
!,"#+
&!
"
!&,* 3 + $, *- &* - - 93 ,* &" &
C#""#+
&O*
39
,*
#
*
&3#
JV X&
"
47
<@HT82
F X& .T"
C"1 JW
,9!
+
&!
3
&"
,
+ - C& 3 &N# - , 4I
<&,
&*
F
,&
0
IW;
4
6
J
=
I
K
;
4
6
'_`H'
MD'a
.
'O
M*
1
!"# $%&#' ()% *%&+ %,
(-%./#+%%&#')+ 1 1&34567 (" - (% 8 # ) %, & 9" ( & . &%
"&+ ( #! (- %"1 :8$ /# "% (9"%# #
; % <(" # ! )!'&+ )+1 )% =+%6 >#%6 %, / ("' " #"" ?+ $7 .%
>8"""%9%#$"%&@8 (%"( &A
%&#B!)9" 7."7#9!
(- (- ! "&# .! .%
C8#! %, 3 '%&#' #.%# ) %&#
+%%7D -#! #"" ?+ $ E( " %6%!" 6"%%
!"#$
&&
<&
&
&
7
I
9
I=
IV
I
W
;
4
6
9
!
,Y
'
&
P
47 <@HT82 @& 3#
#
&9
,&&- + &3 &* "9&"# P $ &# 9
#
,
9&"
J6II
<&
9 9+ - &&+ @ & ,9 + - " 9 & & b 03# ,
"
-
+
&-
-
&P
#
,
3
,
"#&
&P&
C& ,
'" 3
+ &3
- &*
&& <& -! ,- N+ &! ,
& &# + C&";
,
& P
93
& '!
9!
P T , F
,/
2 &"# , $- ,! &"#
'*
9
*
/"#+
"
,+
#&
9
&
>!
3+
!
"
-
9
,*
*-3#
9
:
*
,&
&
"
,
*"+
& #* *-+ /R - &&*
#
9*+
&!
$-
,!
,
<& &! " -" * - '*
*
:/R
-
"#&
*
+
&
*
$
- & #"# &"#; H "#!+ AZ
X&+ A F#&+ A # F*
&
@&
93
#3
3
#
<&
],"#
+
"
,
!"#
"# 3# + ,Y , #3 ,
&,3 & 3 " 7 + &,3 &
/*3
"#
&
*"#
"#+ &,3 & #3 " + +
,
"
&-
9
&*
#3
,
&-!
,9!
&$
< !
7
'\
)[email protected]^
@H<HF_'D
H<@A
9
!/
3 &
P
9
&Y "#
9
!
,Y
H,9!
&$
#&&
P&"!
# * Y T7"# 2
/
-
-+
*9!
P
<&& A"
J
9
!
,Y
3
3
,&&-
4
'):'>?
@:@A2B
IJ I=
/*
,
!"#
*!"#
9
[ *
N*/3
"#
[&
&
T#
P&+
&B
9!
,Y
&
;
*+
2"+
&
AY&+
@ T+
&
&
*;
:!
&/Z+
'
+
3c
C3c
[ P& 4
/
P& ";
!"
#$
%& '()&*+,.//+0//
1
"2%3
&"
&&"
((("
Obchvat Týna nad Vltavou
– věc pro obyvatele důležitá či nikoliv?
- dokončení z titulní strany -
objezdů o projekt obchvatu, musí být podána
námitka nejpozději do 17. 12. a zda by tedy
městská rada neměla této možnosti využít
a zařadit možnost námitky k ZUR do programu
rady k projednání. Rada města zaujala kladné
stanovisko a zařadila dvě usnesení do zápisu
RM. (Usnesení č. 551/2010 a č. 552/2010).
Věc se dala do pohybu až do zasedání RM
dne 13. 12., kdy se měla zpracovaná námitka schválit a odeslat do stanoveného termínu.
Údajně ale nový radní p. Jaroslav Bezpalec
využil možnosti jednacího řádu rady, kdy
neměl dostatek podkladů a času k prostudování celého problému, a zařazení jednání o této
věci do programu rady odmítl, a tím o něm
rada nemohla vůbec jednat. A jelikož se toto
na jednání nedostalo, nebylo možné stihnout
odsouhlasení a podání námitky do stanoveného termínu. Nezbývalo tedy pánům Bouškovi,
Husovi a několika desítkám dalších občanů
/kteří jsou pro obchvat města/ nic jiného protože termín 17. 12. 2010 se kvapně blížil
- než využít zbývajících možných možností jak
námitku podat. Jedna z nich je vytvoření podpisové listiny dle zákona o územním plánování,
nasbírat 200 podpisů na zmocnění pan Husy
jednat v této věci, což se panu Husovi podařilo během jediného dne. A druhá možnost je
podat námitku jménem již existujícího občanského sdružení, což se také podařilo – námitku
podalo občanské sdružení Železný most pana
O. Boušky, M. Jareše, K. Hladečka a občanské
sdružení pana Petra Kubíka - Sdružení přátel
Týna nad Vltavou. Stihlo se to tedy do výše
zmíněného 17. 12.
Další postup bude tedy pravděpodobně
následující. Během měsíce ledna či února se
námitka ze ZUR vrátí zpět do města k dalšímu
projednávání. Věřím, že teď již bude nové vedení města jednat ku prospěchu občanů, nebude
rozhodovat pouze v sedmi lidech, a že k takto
velké investici a zásahu do života nás všech se
budeme moci my občané města sami vyjádřit.
Tolik tedy ke skutečnostem, které se již
udály. V současnosti to tedy vypadá, že máme
kvůli zařazení obchvatu do ZÚR ve městě dvě
strany, z nichž každá vidí vzniklou situaci
odlišně.
Jednu, která všemi možnými způsoby
bojuje za to aby obchvat byl a to skupinu lidí
kolem pana zastupitele Boušky a pana Husy.
Druhou, která možnost podání námitky radou zablokovala z důvodu nedostatku
podkladů a času k důkladnému prostudování
problému, z důvodu obavy, že se díky trase
obchvatu jedná o nekalé aktivity některých
týnských podnikatelů a z důvodu toho, že
o takto velkém projektu nemůže rozhodovat
pouze rada, ale i občané a to skupinu kolem
radního pana Bezpalce.
Aby byly skutečnosti ohledně obchvatu neobchvatu uvedny na pravou míru, aby
nebyly tyto skutečnosti pouze v rovině jedna
paní povídala, a aby se předešlo dalším různým spekulacím a nedorozuměním, jsem
přesvědčen, že by obě strany zde měly dostat
prostor a občanům vysvětlit a objasnit kroky,
které je vedly k tomu, co doposud bylo kvůli
obchvatu učiněno a neučiněno a co je k těmto
krokům vedlo.
Požádal jsem proto zástupce obou skupin
pana Husu, pana Boušku a pana Bezpalce na
straně druhé, aby se nám k tomu všemu vyjádřili. Takže tedy:
Pozn. redakce: pan Husa se k dané situaci
do uzávěrky tohoto čísla nemohl bohužel vyjádřit, protože je momentálně hospitalizován.
Pan Bouška:
„Na začátku bych se lehce vrátil o půl roku
dříve, kdy jsme v rámci připravovaných voleb
v loňském roce vytvářeli volební program
TOP09 a za jednu z priorit jsme si dali prosazování obchvatu kolem Týna. Chceme, aby
našemu městu se dostalo vyšší kompenzace
za zvýšenou dopravní zátěž po dobu dostavby
JETE. Tato myšlenka mě nutila začít se touto
věcí zaobírat.
Když jsem studoval na stránkách Jihočes-
kého kraje (územní plánování) ZÚRku byl jsem
nemile překvapen, že v okruhu cca 20 km okolo JETE na hlavních komunikacích je město
Týn nad Vltavou spolu s obcemi D. Bukovsko,
Sedlíkovice, Všechlapy jediné, kterým těžká
doprava bude jezdit skrz obec. (pozn. všechny tři zmíněné obce v rámci svých obecních
úřadů podali do konce listopadu 2010 námitku do ZÚR o zařazení obchvatů těchto obcí).
Tato věc mě zarazila a proto jsme obchvat
Týna zařadili i do koaliční smlouvy nového
vedení města. Mám dojem, že většina Týňáků
nechce, aby těžká doprava šla skrz Týn. Další
odbornou stránkou této věci se zaobíral pan
Husa. A právě z důvodu časového presu byl
pozván dne 22.11. na zasedání rady města
(RM) a vysvětlil řešení RM. Rada souhlasila,
vydala dvě usnesení, kdy pověřila pana starostu města k jednání s Jih. krajem k zařazení
obchvatu města Týna do současně zpracovaných Zásad územního rozvoje Jih. kraje a to
od budoucího kruhového objezdu na Kohoutě
směrem na Čihovice a napojení na přemostění
řeky Vltavy s trasou přes Bedrník k Malé Vartě.
Druhé usnesení, kdy RM doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zařazení obchvatu
do ZÚR. Vše se dalo do pohybu a pan starosta Mgr. M. Šnorek začal jednat se zástupci
Jih. kraje a současně se začala zpracovávat
námitka. Rada si i vyžádala, zda je možné
vytvořit přibližnou mapku, kudy by mohl jít
zmiňovaný obchvat. Upozorňuji, že pan Husa
není projektant či architekt a v dobré víře si
vytáhl katastrální mapku Týna (v měřítku
1:8580) a od stolu namaloval vizi obchvatu.
Je s podivem, že někteří se této mapky chytli
a vzali to, že tudy obchvat skutečně povede.
Já ani pan Husa jsme nezjišťovali majitele
pozemků, protože to byl jen náčrt. Všechny
tyto věci se následně po zařazení obchvatu do
ZÚRky musejí zadat projekční kanceláři a ta
následně přesně zakreslí nejlepší trasy pro
projekt a následují poté i další kroky: změna
Územního plánu města, ÚS (územní studie),
jednání s veřejností, jednání s majiteli pozemků, stavební uzávěry na části pozemků (pouze, kde povede stavba) a jiné.
Čekali jsme na poslední možné zasedání
RM dne 13. 12. zda rada učiní usnesení a podá
námitku. Nic takového se nestalo, údajně pro
nedostatek materiálu a tak jsme se pokusili
o poslední šanci. Vytvořit podpisovou listinu
dle §23 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu zmocnění zástupce
veřejnosti pro pana Miroslava Husu bytem
Orlická 361, Týn nad Vltavou ve věci podání
námitky proti ZÚR JČK. Potřebovali jsme 200
podpisů a ty jsme také obstarali. Pro vážnost
situace se k podání námitky přihlásila dvě
Občanská sdružení a ta námitku dne 17.12.
podala. Tyto námitky se zařadily do 28 připomínek ZÚR JČK. Tyto skutečnosti o námitkách
jsme zveřejnili na prosincovém zastupitelstvu.
I přes toto všechno jsme byli nařčeni, že toto
všechno děláme pro zisk údajně pana Jiřího
Netíka ml. a děláme tunel na lidi za bílého dne.
Inu, podle sebe soudím tebe.
Chci připomenout, že vždy budu zastávat názor, že k tak velkému projektu se musí
vyjádřit občané našeho města a není možné
rozhodovat jen v radě nebo v zastupitelstvu
bez veřejnosti.
Měla se podat námitka, ale nerozhodovalo se o tom, že tady tudy přesně povede
obchvat. Není nikde dáno, že kraj tak velké
finanční prostředky uvolní, ale zrovna tak se
nikde nepíše, že by to nemohlo vyjít. Jak říkala moje babička ,,dokud to nezkusíš můžeš
stokrát kecat o tom jak to mohlo dopadnout“.
Jsem si jist, že do zastupitelstva, ve kterém
se bude jednat o vyjádření k námitce pro ZÚR
JČK, je dostatek času na získání potřebných
informací a rada a zastupitelé k této problematice zaujmou pevné a dobré stanovisko.“
Ondřej Bouška
Pan Bezpalec:
„Dne 22. 11. 2010, navštívil jednání rady
města pan Husa a seznámil členy se skutečností, že v pátek 17. 12. 2010 bude ukončeno
podávání připomínek do tzv. ZÚRK, což jsou
„Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Doporučil radě, že by bylo dobré v rámci
odlehčení dopravy přes naše město, tento
obchvat zařadit do ZÚRK. Pro toto se rovněž
vyjádřil Ondřej Bouška, zastupitel města.
Rada města, neznaje podrobnější informace, pověřila vedoucího stavebního odboru
ing. Trču, ke zpracování podkladů, za jakých
podmínek by bylo možné zařazení obchvatu
našeho města do ZÚRK.
V pátek dne 10. 12. 2010 v 15.30 hod.
tedy dva dny před jednáním, byl členům rady
rozeslán mailem materiál tzv. Námitka Města
Týn nad Vltavou k materiálu Krajského úřadu
–„Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje“, včetně mapky kde byl zakreslen obchvat
města. Tyto materiály nám byly zaslány
Ing. Liborem Trčou, vedoucím odboru regionálního rozvoje. Tato námitka byla zpracována
podle §6 odst. 6, písm.d, Stavebního zákona
což znamená, že o námitce může rozhodovat
Rada města.
Jelikož jsem byl přesvědčen o tom, že zařazení tak zásadní stavby, jako je obchvat města
Týna nad Vltavou do ZÚRK, nemůže být posuzováno jako námitka, o které by mohlo rozhodovat pouze sedm lidí sedících v Radě města,
konzultoval jsem celou záležitost s odborníkem
na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Moje pochybnosti byly potvrzeny a bylo
mi řečeno, že celá záležitost musí být řešena
podle §6 odst. 5 písm. b Stavebního zákona,
když o tomto rozhoduje zastupitelstvo města
a tomuto rozhodnutí musí předcházet veškeré
demokratické kroky, kde se mohou vyjádřit
všichni dotčení obyvatelé. Navíc pokud by
obchvat města Týna nad Vltavou byl zařazen do ZÚRK, bylo by na všechny pozemky,
kterých se to týká, vydána stavební uzávěra,
a týnští občané by o této záležitosti již neměli
možnost rozhodovat ani v rámci svého územního plánu, protože tato stavba by byla nadřazena územnímu plánu našeho města.
Z těchto důvodů jsem vystoupil na jednání rady dne 13. 12. 2010, vysvětlil jsem, co
by pro týnské občany znamenalo zařazení
obchvatu města do ZÚRK a využil jsem jednací řád rady města zvláště pak čl. 2 odst. 3a
4, dle kterých nám materiály do rady nebyly
předloženy včas, byly neúplné, nedostatečné
a v rozporu se stavebním zákonem. Musím
podotknout, že i v radě nepanoval na otázku
obchvatu jednotný názor.
Hned druhý den po zasedání rady města
se v našem městě začala šířit podpisová listina, která zmocňuje pana Husu v zájmu všech
týnských občanů, podotýkám všech týnských
občanů, k tomu aby byl obchvat Týna nad
Vltavou zařazen do ZÚRK.
Je určitě velice chvályhodné, že pan Husa
s panem Bouškou myslí na blaho týnských
občanů a chtějí pro jejich lepší žití v našem
městě prosadit zařazení obchvatu do připomínek kraje. Pozastavuji se ale nad tím, že tímto způsobem, jak to bylo připraveno by byly
popřeny veškeré demokratické principy možnosti vyjádření se týnských občanů k zamýšlené stavbě. Prakticky během několika málo
dní a při absolutním nedostatku informací by
rada města rozhodla o tak závažné stavbě,
jakou obchvat města je. Toto jsem považoval
za tunel na občany, kdy by bylo rozhodnuto
bez nich, aniž by jim byla dána jakákoliv šance
se k tomuto vyjádřit.
Zaráží mě ta skutečnost, že když se
v našem městě jednalo o přesunutí starého
železného mostu na jiné místo, byl pan Bouška jedním z iniciátorů petice, kde se domáhal
demokratického principu vyjádření týnských
občanů a následného vypsání referenda. Bylo
to určitě správné, aby o tak závažné situaci
rozhodli sami občané. Ano jednalo se bezprostředně o pana Boušku, který bydlí u železného mostu a kterého se tato věc bezprostředně
dotýkala.
V nynější době se jedná o pozemky
a nemovitosti mnoha týnských občanů a těmto chtějí pánové Husa a Bouška odepřít jejich
možnost vyjádřit se k tak závažné stavbě, kterou obchvat Týna je?
Byl jsem nařčen z toho, že jsem projednávání v radě zablokoval z toho důvodu, že
v trase, kde je zamýšlen obchvat, tak vlastním
pozemky. Ano, mám zde z větší části pozemky po svých rodičích, které obhospodařuji,
obnovil jsem zde rybniční kaskádu, která zde
ještě ve třicátých letech minulého století fun-
govala. Obhospodařuji své pozemky, zvelebuji
je a vytvářím zde hodnoty, tak jako několik
desítek dalších majitelů nemovitostí, kterých
by se obchvat bezprostředně dotknul a kterým
by byla odejmuta možnost se k této stavbě
jakkoliv vyjádřit.
Pan Husa se pasoval do role obhájce
zájmů všech týnských občanů. Já za sebe
mohu říct, že jako zastupitel našeho města budu hájit všechny slušné občany, kteří
s vědomím dobrého hospodáře spravují
a vylepšují své nemovitosti a obhospodařují
své pozemky a nedopustím aby těmto poctivým lidem byla odejmuta demokratická možnost vyjádření se ke stavbě, která by nenávratně měla zasáhnout do jejich života.
Jelikož jsem člověkem od přírody velmi
nevěřícím a podezíravým a moje předchozí
zkušenosti mi vesměs daly zapravdu, navíc
dobře znám vzájemné propojení iniciátorů
zařazení obchvatu s místním podnikatelem,
nebo spíše spekulantem v zemědělství, cítil
jsem, že za touto aktivitou pana Husy a Boušky je něco jiného, než jenom blaho a prospěch
týnských občanů.
Porovnal jsem tedy mapu, kde byla vyznačena trasa obchvatu a zjistil jsem majitele,
přes jejichž pozemky by měl vést budoucí
obchvat.
V lokalitě Na Kohoutě v nedávné době
získal pan Jiří Netík ml. více jak 35.000m2
pozemků od pozemkového fondu, tudíž od
státu a to za korunové položky za m2. Asi ne
náhodou trasa obchvatu vede přes všechny
tyto jeho pozemky. Pokud by to prošlo tak jak
to bylo připravené Ing. Trčou, Rada města by
panu Netíkovi jedním svým rozhodnutím změnila cenu pozemků z několika set tisíc korun
na několik desítek miliónů. Toto považuji za
pokus loupeže za bílého dne, která měla být
zastřešena bohulibým činem zařazení obchvatu Týna nad Vltavou do ZÚRK.
Bohužel, toto není první případ, kdy určitý odbor při městském úřadě napomáhá a to
v rozporu se zákonem tomuto podnikateli.
Troufám si říct, že ze strany odboru regionálního rozvoje toto bylo záměrně připravené.
Jak si jenom vysvětlit, že pan Trča nedokázal
v radě odpovědět na otázku, kdo zakresloval
trasu obchvatu do mapy?
Rovněž si nedokážu představit, kdyby
rada města schválila námitku, tak jak ji připravil Ing. Trča. V sedmi lidech bychom rozhodli o zařazení této stavby do ZÚRK. V tu
chvíli bychom popřeli veškeré demokratické
principy se kterými jsme vstupovali do voleb.
Zároveň bychom neskutečně nahráli na smeč
opozici. Musím říct, že v tu chvíli kdybych měl
být na straně opozice, tak bych si to neskutečně užil.
Proto si kladu otázku, pro koho pracuje
vedoucí odboru regionálního rozvoje. Odmítám se ztotožnit s názorem, že pochybení za
kterými stojí Ing. Trča jsou pouze z neznalosti
zákonů. I to by ale bylo na pováženou.
Takže dámy a pánové. Pokud obchvat, tak
za jasných a demokratických podmínek, kdy
se k této stavbě budou moci vyjádřit všichni
občané a budou moci uplatnit veškeré svoje
námitky vyplývající ze zákona.“
Jaroslav Bezpalec
Tolik tedy vyjádření obou stran. A teď
babo raď. Kdo má pravdu? Kdo je v právu?
Ten či onen a myslí to všichni zúčastnění dobře pro město? Nebo ne? Jde o blaho všech
obyvatel nebo jen pro někoho? Nebo snad
za vše může jen ing. Trča? Je tedy pak tím
správným mužem na svém místě? A spousta
dalších a dalších otázek mne a i Vás čtenáře
teď mohou napadat. Nejsem ale ten, kdo může
činit soudy a ukazovat prstem, to rozhodně
ne, a ani to nedělám, pouze vzniklou situaci
popisuji a informuji Vás co se děje. Dále také
předem upozorňuji všechny případné pochybnosti o „mé nestrannosti“: Ano, se všemi
zúčastněnými se znám, s některými si dokonce i tykám a dokonce s některými jsem i ve
stejné politické straně, ale vše výše uvedené
jsou osobní iniciativy osob zmíněných v tomto
článku, já o nich jen píši.
Co bude dál a jak to nakonec dopadne
ukáže čas. O dalším vývoji této kauzy Vás budeme na stránkách Vltavínu dále informovat.
Dan Mikulička
OZNÁMENÍ
Ředitelství základních škol
ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká
a
ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana
oznamují:
ZÁPIS DO 1. TŘÍD
proběhne ve dnech
pátek 28. ledna 2011 od 13.00 do 17.00 hodin
sobota 29. ledna 2011 od 9.00 do 12.00 hodin
K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší 6 let věku do
31. 08. 2011 (žádost o přijetí mohou podat i rodiče dětí, kterým bude 6 let
do 31. 12. 2011).
Rodiče při zápisu předloží:
- doklad o bydlišti a rodný list dítěte (může být nahrazeno OP)
- doklad o povolení odkladu školní docházky ve školním roce 2010 - 2011
Budoucí prvňáčci, přijďte se učit do školy s tradicí
Karel Alois Vinařický působil jako děkan v Týně nad Vltavou. Jeho zásluhou
byl 21. 3. 1859 položen základní kámen školy, která dodnes stojí na Vinařického
náměstí. Od roku 1960 slouží výuce a výchově dětí. Ve 20. století byla celá budova
zrekonstruována.
V posledním lednovém týdnu proběhnou v týnských školách zápisy budoucích
prvňáčků. V příštím školním roce bychom chtěli učit ty nejmenší nejen v zateplené
a zrekonstruované budově školy na Hlinkách, ale nabízíme dětem možnost navštěvovat první třídu a další dva následné ročníky i v budově školy na Vinařického
náměstí. Chceme v této budově spojené s bohatou minulostí nabídnout školákům
stejné moderní vybavení i mimoškolní aktivity jako v budově hlinecké školy, nabízíme útulné prostory a klidné prostředí. Snažíme se dětem, které nebydlí na sídlišti
Hlinky, zajistit kratší a bezpečnější cestu do školy. To, zda jedna 1. třída bude od
září na Vinařického náměstí, záleží na zájmu rodičů a dětí. Proto zveme předškoláky
a jejich maminky a tatínky – přijďte se do školy podívat.
Mgr. Alena Šebestová, ZŠ Hlinecká
vedoucí zápisu, učitelka budoucích prvňáčků
Udělejte si čas na Dny otevřených dveří
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
Již několik let umožňujeme před zápisem dětí do školy budoucím prvňáčkům
a jejich rodičům prohlídku naší školy, tříd, zúčastnit se vyučování. V letošním roce
nabízíme navíc „vyučování nanečisto“. Rodiče mohou se svými dětmi kdykoli
během dopoledne navštívit kteroukoli 1. nebo 2. třídu při běžném vyučovacím procesu. Chceme, aby viděli, jak to ve škole chodí, co je od září čeká. Děti si zahrají na
opravdové školáky, zapojí se do vyučování. Letošní Dny otevřených dveří se budou
konat ve středu 19. 1. a v úterý 25. 1. 2011. Udělejte si čas a přijďte si zahrát na
prváčky. Na všechny se těšíme.
učitelky 1. a 2. tříd ZŠ Hlinecká
Předškoláci u tabule plné zázraků
V předvánočním čase se vydali budoucí školáci z MŠ Dewetterova do školy na
Vinařického náměstí.
Prohlédli si celou školu a na chvilku se stali školáky. U ozdobeného vánočního
stromku se zapojili do hudební a výtvarné výchovy čtvrťáků. V páté třídě překvapeně koukali na bílou tabuli. Obdivovali, co všechno tahle obyčejná deska dokáže.
Zpívá, kreslí, vydává zvířecí zvuky a umí vyprávět pohádku. Nejvíc se dětem líbilo,
že dokážou tabuli ovládat a poroučet, co má předvést. On-line vyučování zakončili
předškoláci tělocvikem. Všem se povedlo překonat úskalí opičí dráhy. Na konci celé
návštěvy, kterou jsme pro ně připravili, byly děti odměněny lízátkem a vánočním
dárkem. Z jejich tvářiček vyzařovalo nadšení a spokojenost. Určitě se jim u nás
líbilo. Kdo ví, třeba se s některými v září ve škole setkáme.
učitelky 1. stupně ZŠ Vinařického
Vánoční soutěžení 4. a 5. tříd
Dne 13. prosince se ve Sportovní hale v Týně nad Vltavou již pošesté
setkali žáci z prvního stupně, aby si před vánočními prázdninami odpočinuli
od školy a zasportovali si. Při pořádání ZŠ Malá Strana – SK Mladých Nadějí,
která postavila čtyři družstva byly na soutěžení pozvány všechny školy vltavotýnska. Pozvání přijala ZŠ Hlinecká.
Soutěže byly rozděleny na dvě části. Nejprve si děti ověřily svoje schopnosti v individuálních soutěžích, které byly směsicí atletických a gymnastických dovedností. Žáci soutěžili v těchto disciplínách: hod medicimbálem,
skok z místa, člunkový běh, skok přes švihadlo, leh – sed a hod na koš.
Na základě dosažených výsledků pak byli odměněni nejvšestrannější kluci
a holky. Nejlepších výsledků mezi kluky dosáhli: Filip Miřatský a Jan Marcin ze ZŠ Malá Strana a Matěj Chvosík ze ZŠ Hlinecká. Nejvšestrannějšími
dívkami byly Sára Onderková, Monika Jourová a Simona Webynská ze ZŠ
Hlinecká.
V druhé části se družstva utkala v turnaji ve vybíjené. Ten dětem zároveň
posloužil jako příprava na okresní kolo v příštím roce. První místo obsadil
výběr 5.B z Malé Strany, na druhém místě skončila ZŠ Hlinecká a 3. místo obsadili kluci a holky z 5.A na Malé Straně. Gratulujeme dětem k jejich
výsledkům a zároveň děkujeme JE Temelín za jejich finanční podporu
v rámci „Oranžového roku“.
Florbalový turnaj 6. - 7. tříd
Ve čtvrtek 9. prosince připravil SK Mladých Nadějí za finanční podpory
JE Temelín v rámci „Oranžového roku“ florbalový turnaj pro žáky vltavotýnských škol. Turnaj byl součástí přípravy na okresní a krajská kola, které
pořádá ZŠ Malá Strana. Kromě družstev pořadatele se zúčastnily také ZŠ
Hlinecká, vltavotýnské Gymnázium a ZŠ Hluboká.
Hrálo se ve dvou základních skupinách:
Skupina A: 1. ZŠ Hluboká
4 body, skóre 6:1
2. ZŠ Malá Strana A
4 body, skóre 4:1
3. Malá Strana
0 bodů, skóre 0:8
Skupina B: 1. ZŠ Malá Strana B
4 body, skóre 2:1
2. ZŠ Hlinecká
2 body, skóre 2:2
3. Gymnázium
1 bod, skóre 1:2
O 3. místo ZŠ Hlinecká - ZŠ malá Strana A 2:0
Finále
ZŠ Hluboká - ZŠ Malá Strana B 1:0
CO ZÍSKÁTE, KDYŽ BUDE VAŠE DÍTĚ
PŘIJATO KE STUDIU NA VLTAVOTÝNSKÉM
GYMNÁZIU:
Koncem dubna proběhnou přijímací zkoušky do PRIMY vltavotýnského víceletého gymnázia. Přijímacích zkoušek se mohou zúčastnit
žáci pátých tříd základních škol. Níže uvádím devět dobrých důvodů pro
rodiče, proč do 15. března přihlásit své děti ke studiu na vltavotýnském
gymnáziu.
1. 8 let jistoty kvalitního vzdělání:
Nemusíte řešit, co bude Vaše dítě dělat po skončení základní školy. Do
18 let věku má zajištěné kvalitní a bezplatné vzdělávání.
2. Ušetření finančních prostředků:
Vaše dítě bude studovat v místě bydliště, nepotřebujete finance na cestovné.
3. Vaše dítě ušetří drahocenný čas:
Cesta do jiných měst v regionu trvá přibližně 1 hodinu. Denně tedy Vaše
dítě ušetří minimálně 2 hodiny, které může věnovat odpočinku nebo svým
zálibám. Studium v místě bydliště Vám umožní mít lepší přehled o tom, jak
tráví svůj volný čas.
4. Získání kvalitního vzdělání:
Studium na našem gymnáziu poskytne Vašim dětem důkladné všeobecné vzdělání, které jim umožní po maturitě studovat na vyšších odborných školách a především na některé z mnoha vysokých škol nejen v České republice, ale i v zahraničí. Právě všeobecnost gymnaziálního vzdělání
umožňuje jeho absolventům rozhodovat o svém profesním zaměření prakticky na prahu dospělosti. Rozhodují se tak zodpovědně se znalostí aktuálních hospodářsko-ekonomických podmínek a s vědomím o aktuálních
potřebách trhu práce.
5. Universálnost gymnaziálního studia
Náročné gymnaziální studium má všeobecný charakter. Student získá
řadu důležitých kompetencí potřebných pro budoucí studium i profesní
kariéru. Patří k nim především:
1/ Zběhlost v používání informační a výpočetní techniky
2/ Komunikační schopnosti, schopnost prezentace a ochota učit se
3/ Zběhlost v cizích jazycích
4/ Zběhlost v zacházení s informacemi
5/ Schopnost nést zodpovědnost, adaptabilita a flexibilita
6/ Čtení a porozumění pracovním instrukcím
7) Matematické a přírodovědné kompetence
6. Výhoda jisté zaměstnanosti
Absolventi gymnázií a vysokoškolsky vzdělaní lidé jsou nejlépe zaměstnatelní lidé. Naše škola nikdy neměla dlouhodobější problém se zaměstnaností svých absolventů, v posledních pěti letech prakticky žádný. Úspěšnost přijetí ke studiu na vysoké školy se u našich absolventů pohybuje
kolem 90 %. Absolventi našeho gymnázia, kteří nestudují na vysoké škole,
se po zacvičení bez problémů uplatňují v praxi na místech středně technických odborníků.
7. Minimalizace rizika patologických jevů
Náročné, ale přitom přátelské a motivující studium na naší škole odvede
Vaše dítě od patologických jevů, jako jsou závislosti na drogách nebo gamblerství. Naše škola patří podle dlouhodobých výzkumů v tomto ohledu
mezi nejlepší v celé ČR.
8. Zdravý životní styl
Naše škola se nachází v klidové zóně za městem. Studenti mohou
v době přestávek na školní zahradě sportovat nebo odpočívat. Školní jídelna nabízí studentům pestrá a kvalitní jídla a vede je ke správným stravovacím návykům.
Mgr. Karel Hájek, ředitel Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13.
(tel. pojení: 385 722 039, mob.: 725 032 589)
Ve středu 22. prosince uplynulého roku, tedy před odchodem na vánoční prázdniny, uspořádalo vltavotýnské gymnázium vánoční akademii. Ta
se studentům a učitelům, kteří s její přípravou pomáhali, velmi povedla.
Sál Sokolovny zcela zaplněný studenty gymnázia a jejich rodiči doprovodil
potleskem řadu vtipných scének i ukázek dovedností nabytých studenty
v jejich volnočasových aktivitách. Na snímku závěr tanečního vystoupení
studentek tercie pod příznačným názvem „Santa Dance“. (Foto: Veronika
Pudilová, text: kah)
Evropský zemČdČlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
¾
5. VÝZVA
K PěEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU
PROJEKTģ
z Programu rozvoje venkova, OSA IV.,
LEADER, kterou vyhlašuje
MAS VLTAVA, o.s.
„Strategický plán Leader MAS VLTAVA, o.s. na
období 2007 – 2013“ podporuje v rámci Programu
rozvoje venkova, osa IV. Leader tyto fiche:
Fiche þ. 1: Zvýšení konkurenceschopnosti zemČdČlcĤ, diverzifikace þinností nezemČdČlské povahy
Hlavní opatĜení:
Modernizace zemČdČlských podnikĤ
¾ zámČr a) Investice do budov, staveb
a technologií pro živoþišnou výrobu
¾ zámČr b) Investice do budov, staveb
a technologií pro rostlinnou výrobu
Vedlejší opatĜení:
Diverzifikace þinností nezemČdČlské povahy
¾ zámČr a) diverzifikace þinností nezemČdČlské
povahy
¾ zámČr c) výstavba a modernizace kotelen
a výtopen na biomasu vþetnČ
kombinované výroby tepla a elektĜiny
Fiche þ. 2: PĜidávání hodnoty zemČdČlským
a potravináĜským produktĤm
Fiche má pouze hlavní opatĜení
Fiche þ. 3: Podpora zakládání podnikĤ a jejich
rozvoje
Fiche má pouze hlavní opatĜení:
¾ zámČr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku
¾ zámČr c) Výstavba a modernizace kotelen
a výtopen na biomasu vþetnČ
kombinované výroby tepla a elektĜiny
Fiche þ. 4: Obnova a rozvoj vesnic
Fiche má pouze hlavní opatĜení:
¾ zámČr a) Zlepšení dopravní a technické
infrastruktury a vzhledu obcí
Fiche þ. 5: Obþanská vybavenost, kulturní
dČdictví venkova
Hlavní opatĜení:
Obþanské vybavení a služby
¾ zámČr a) Obþanské vybavení a služby
¾ zámČr c) Zázemí pro spoleþenské, kulturní,
spolkové a církevní aktivity
Vedlejší opatĜení:
Ochrana a rozvoj kulturního dČdictví venkova
¾ zámČr a) Studie a programy obnovy, využití
a regenerace kulturního dČdictví
venkova
¾
zámČr b) Obnova a zhodnocování
kulturního dČdictví venkova
zámČr c) Stálé výstavní expozice a muzea
Fiche þ. 6: Kulturní dČdictví venkova
Fiche má pouze hlavní opatĜení:
¾ zámČr a) Studie a programy obnovy, využití
a regenerace kulturního dČdictví
venkova
¾ zámČr b) Obnova a zhodnocování
kulturního dČdictví venkova
¾ zámČr c) Stálé výstavní expozice a muzea
Územní vymezení
1. Beþice
2. ýenkov u BechynČ
3. Dobšice
4. Dolní Bukovsko
5. Dražíþ
6. Hartmanice
7. Horní KnČžeklady
8. Hosty
9. ChrášĢany
10. Modrá HĤrka
11. Temelín
12. Týn nad Vltavou
13. Všemyslice
14. Žimutice
Termín pĜíjmu žádostí
Termín pro pĜijímání žádostí je od 17. 1. 2011 v
pracovních dnech od 9:00 do 15:00, pĜíjem žádostí
konþí dne 1. 2. 2011 do 15:00 hod. Jakákoliv žádost
obdržená po koneþném termínu nebude pĜijata. Za
pĜijetí žádosti je považováno osobní doruþení s
datem a þasem proti podpisu.
Místo podání
PĜíjem žádostí probíhá v Regionálním projektovém centru MAS VLTAVA, Jiráskova 84, 375 01 Týn nad Vltavou
UpozornČní
Jeden žadatel mĤže podat v rámci jedné Fiche pouze
jedinou Žádost o dotaci. Plné znČní SPL MAS
VLTAVA, o.s., jednotlivých fichí a Pravidel IV.1.2,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace na projekty v rámci opatĜení IV.1.1 a IV.1.2.
Programu rozvoje venkova ýR na období 2007-2013
naleznete na www.vltavotynsko.cz .
Kontakt
PodrobnČjší informace podá:
manažer: Ing. Petr Opolcer
T: +420 774 709 120, E: [email protected]
administrátor: Bc. Karel Hladeþek
T: +420 774 709 121, E: [email protected]
DOPISY ČTENÁŘŮ
Otištěné názory jsou vyjádřením čtenářů, ne se všemi
se redakce ztotožňuje a vyhrazuje si právo krátit je.
Máme co jsme chtěli?
Po přečtení názorů některých občanů našeho města na téma výsledků
voleb a po vyslechnutí podobných názorů na toto téma v restauraci i na ulici, jsem se musel zamyslet nad tím, jestli dospělost je automaticky záruka
uvážlivého jednání. Naše nové vedení města ještě nestačilo strávit povznášející pocit jejich inaugurace a spousta lidí již má výhrady. Někteří k tomu,
že se inaugurace nepovedla tak, jak měla, jiní již dopředu vědí, že „tato
slátanina“ přece nemůže dobře fungovat.
Dámy a pánové. Jestliže při ustavujícím zasedání našich zastupitelů
a volbě nového vedení města došlo k drobným nesrovnalostem, tak to přeci není natolik velký problém, abychom nad tím měli lomit rukama či všechny hned odsoudit. Tato situace se, zapať Pán Bůh, neopakuje zase tak často, aby si to ti dotyční mohli natrénovat. Tak buďme shovívaví. A pokud se
jedná o tu tzv. „slátaninu“. To, kdo se dostal do zastupitelstva města a to
jaké složení Rady města z toho vzniklo, má dvě příčiny.
Tou první je samozřejmě způsob volby, který je v tomto státě uzákoněn. V zastupitelstvu je poměrné zastoupení zvolených dle toho, kolik
procent hlasů ve volbách získali. Je nám tvrzeno, že tento způsob voleb
je demokratický. Já si to nemyslím. Dám příklad, který se blíží situaci
v našem městě. Řekněme, že volbami prošla tři politická uskupení. Jedno získalo 46 % hlasů, druhé 45 % hlasů a to třetí ten zbytek. Tedy 9 %
hlasů. Schválně hádejte, čí hlas bude ten rozhodující. Domníváte se, že
vítězem voleb je politické uskupení, které získalo 46 % hlasů? Nikoliv.
Tím rozhodujícím jsou ti, kteří získali jen těch 9 %. Má skutečně toto něco
společného s demokracií? Podle mne ne.
A tou druhou příčinou jsme my sami. My jsme to byli, kdo jsme volili.
A my jsme si taky zvolili.
Teď se jako následující automaticky vkrádá věta – tak držme ústa. Prosím Vás, jenom to ne. Dávejme pozor na to, jak jedná starosta, Rada i jednotliví zastupitelé a tu jejich práci hodnoťme. Teď jim ale dejme, alespoň do
konce ledna možnost, aby se mohli rozběhnout. Pokud ale pak budeme
přesvědčeni o tom, že dělají věci tak, jak by neměli, tak do toho mluvme.
A brát si servítky pak určitě nemusíme.
A já myslím, že se nemusíme zaměřovat jenom na velké a hodně viditelné projekty. Je spousta věcí, které třeba netrápí jen konkrétně nás osobně, ale pro někoho jiného mohou mít přímo existenční dopady. Opět dám
příklad. Dnes jsem hovořil s paní, které končí mateřská dovolená a která si
našla práci. V dnešní době malý zázrak. Jenže tento zázrak se pozvolna
rozplývá. Ona totiž nemůže pro své dítě najít místo ve školce. Na území
našeho města je školek několik a všechny jsou zcela naplněné. Zdá se
Vám toto normální? Nemělo by to být spíše tak, že kapacita školky by vždy
měla alespoň o jedno místo převyšovat poptávku? Někdo by mohl říci,
že nemám podnikatelské myšlení. Pro podnikatele je přeci potřebné mít
všechna místa zaplněná, aby vydělával. Jenže v této chvíli by mělo do tohoto problému vstupovat město a raději těch pár volných míst dotovat, než
aby docházelo k likvidaci takových zázraků, jako že se vám povede najít
pracovní místo. Co myslíte – budou se naši zastupitelé, naše Rada a náš
nový pan starosta zabývat i takovýmito „prkotinami“? A když dovolíte, rád
bych připomněl ještě několik starých prkotin.
Náměstí Mládeže na Hlinkách se postupně mění v místo devastace. Rozbitá a propadající se dlažba, zničené obložení a špína kde se jen podíváte.
Nepřístupnost některých vchodů domů pro příjezd automobilů a tím
i sanitek. Na příklad nám. Mládeže 670, nám. Mládeže 699 a některé další.
Postupná přeměna tohoto náměstí nejdříve v hřiště, nyní v parkoviště.
Rozpadající se chodníky. Chodníky zaplavené vodou a blátem, protože
tam není odvodnění. Doposud nevybudovaný druhý výjezd ze sídliště. Je
toho hodně? Ale to není všechno a o všech těchto věcech jsme již slyšeli,
že se o nich jedná a že se s tím něco udělá. Pane starosto a páni radní,
mám k Vám prosbu. Řekněte nám již konečně, kdy dny Vašeho jednání
o problémech skončí a konečně se začne i něco dělat. Nebylo by možné,
vážené vedení našeho města, abyste v těchto novinách a také na internetových stránkách města vydali seznam problémů, o kterých víte a k nim
hned přidali data, kdy se začnou napravovat? A tím „napravovat“ myslím
konkrétní měsíc zahájení fyzických prací. My to od Vás budeme brát jako
„slovo chlapa“ a taky budeme moci kontrolovat, jestli své „slovo chlapa“
také dokážete splnit. A z toho žádný čestný člověk mít strach nemusí.
Zdeněk Majzlík, Týn nad Vltavou
[email protected]
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat vzácnému člověku, kterých je mezi
námi jen velice málo. Troufám si ale podotknout, že mezi všemi paní Eva
Dvořáková převyšuje. To, co vše zvládá a organizuje, je nepředstavitelné.
Děkuji za všechny, kteří se začátkem prosince zúčastnili vánočního
setkání seniorů za nádherné odpoledne s kulturním programem, s pohoštěním a s dárky pro všechny.
Byla jsem přítomna křtu další nové knihy paní Dvořákové pod názvem
„Ten kdo nechce být ve tmě, musí svítit...“. Tato kniha není prodejná, paní
Eva ji rozdává. Moc bych si přála, aby byla ve všech rodinách. Tyto krátké
příběhy osloví všechny a jistě se dotknou srdce každého z nás, zvláště v
tento vánoční čas.
Paní Evo Dvořáková, upřímně a z celého srdce Vám děkuji za vše, co
děláte pro ty dříve narozené, pro ty, kteří jsou v nouzi i pro ty nejmenší
(shánění dárků k Vánocům). Vy nemáte jen slova, jak už je to v dnešní době
zvykem, ale máte činy. Poděkování patří též Vašemu manželovi, který Vám
ve všem pomáhá a je Vám velkou oporou. Ještě jednou dík Vám oběma za
vše a v roce 2011 Vám přeji trvalé zdraví, hodně energie a Božího požehnání ke všemu co konáte.
S úctou Jitka Hrušková
Nedočkaví rybáři se dočkali
Každý rybář ví, že období zimy je pro něj to nejhorší, které může nastat.
Přehrady i pomalu tekoucí řeky zamrznou a smutný rybář se může kochat
pouze pohledem na stránky komerčních časopisů. Proto jsme uvítali, že
dne 18. 12. 2010 byl zahájen netradiční lov ryb na dírkách nad koupalištěm
Hlinky v předehřívací nádrži. Síla ledu byla dostačující cca. 15 cm, a tak
mohl lov bezpečně začít. Vše měli na svědomí pan Starý a pan Míka. Před
daným termínem bylo navezeno 500 kusů pstruha duhového a 200 kusů
sivena amerického. Rybolov probíhá vždy každou sobotu a neděli od 9 do
16:00 hod. Vstupné na osobu a den je symbolických 100 Kč. O každého
lovce je na této akci postaráno s veškerým komfortem. Na místě se podává pivo, čaj, grog, káva a opékají se klobásy, a nedočkavému zájemci je
chycená ryba upečena přímo
na místě. (tuto službu využívají
zejména 2 návštěvníci p. Žák
a p. Ambrož) Hned první návštěva na této akci mi naznačila,
že o tento druh rybolovu má
zájem spoustu rybářů místních
i z dalekého okolí. Po vyvrtání
dírek nedočkaví rybáři začali
zkoušet své štěstí, bylo vidět, že
tento soukromý revír je dostatečně zarybněn, protože hned
po prvním ponoření návnady
se tahal pstruh za pstruhem.
Vše probíhalo ke spokojenosti
rybářů i organizátorů. Zajímalo
mě jak to bude s návštěvností mezi vánočními svátky, byl jsem mile překvapen, když jsem dorazil 1. vánoční svátek v dopoledních hodinách. Na
rybníku se pohybovalo kolem 20 rybářů. Po rozhovoru s několika rybáři
mi bylo jasné, že tento druh zábavy bude hojně využíván. Na konci tohoto
článku bych chtěl všechny příznivce zimního rybaření jménem pana Starého a Míky pozvat na první závody na dírkách v Týně nad Vltavou, které se
budou konat v průběhu ledna nebo února. (Termín bude upřesněn).
Informace Finančního úřadu v Týně nad Vltavou
k dani z nemovitostí na rok 2011
Upozorňujeme, že v katastrálním území - Bzí u Dolního Bukovska,
Doubrava nad Vltavou, Doubravka u Týna nad Vltavou, Hosty, Chrášťany u Týna nad Vltavou, Pelejovice, Radonice u Drahotěšic - část a Týn
nad Vltavou, došlo k obnově katastrálního operátu.
Ve výše uvedených katastrálních územích byly pozemky ve zjednodušené evidenci převedeny do parcel katastru. Od roku 2011 se u
veškerých pozemků ve výše uvedených katastrálních územích poplatníkem daně stává vlastník pozemku.
Na rok 2011 vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí:
1. vlastníkovi pozemku, který byl do roku 2010 včetně evidován
v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem a byl pronajat a přiznán k dani nájemcem, a který byl obnovou katastrálního operátu převeden do parcely katastru. Není rozhodné, zda pozemek je evidovaný jako
parcela katastru k 1. lednu 2011 pronajat či nikoliv.
2. dosavadním nájemcům, kteří u těchto pozemků daňovou povinnost
zároveň pozbývají.
Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je nutno podat Finančnímu úřadu v Týně nad Vltavou nebo podat k poštovní přepravě nejpozději
do 31. ledna 2011.
Do daňového přiznání, oddílu k dani z pozemků, se pozemky uvedou
podle čísel parcel katastru nemovitostí. Přiznání k dani z nemovitostí lze
zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové
přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo
učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních
dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení,
nejvýše však 5 % stanovené daně. Minimální výše pokuty za opožděné
uhrazení daně činí 500,- Kč.
Na rok 2011 nedochází ke změně u stávajících vlastníků pozemků, které
byly evidovány v podobě parcel katastru a byly vlastníkem přiznány k dani již
v některém z předchozím zdaňovacím období, a u nájemců pozemků spravovaných Pozemkovým fondem ČR nebo Správou státních hmotných rezerv.
Splatnost daně z nemovitostí je pro všechny poplatníky do 31. května
2011. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce. Činí-li
celková daň více jak 5.000,- Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách;
u poplatníků daně provozující zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2011, u ostatních poplatníků daně
nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2011, na číslo účtu 775537625231/0710, konstantní symbol - 1148 pro převodní příkaz a 1149 pro
platbu poštovní poukázkou.
Variabilní symbol u fyzické osoby - rodné číslo u právnické osoby - IČ.
Daň lze zaplatit v pokladně FÚ: pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
středa 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Ve dnech 23. až 27., a 30. a 31. května 2011 bude pokladna otevřena od
8:00 – 11:30 a od 12:30 do 14:00.
Úřední hodiny podatelny FÚ: pondělí 7:30 - 17:00, úterý 7:00 - 15:30,
středa 7:00 - 17:00, čtvrtek 7:00 - 14:30, pátek 7:00 - 14:30.
Tel. č. 385 770 111, 385 770 311, 385 770 312.
Finanční úřad v Týně nad Vltavou, Nádražní 235
7. setkání domovů seniorů
Vážení čtenáři, dne 8. prosince se uskutečnilo pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoli již 7. setkání domovů seniorů, nazvané „Vánoční
dárek“.
Akce se zúčastnilo přes 200 seniorů. Nikdy by se tato akce nemohla uskutečnit, bez podpory Jihočeského kraje, ČEZ - Oranžový rok, kterým tímto moc
děkuji. Dále bych chtěla poděkovat dalším sponzorům, kteří jsou: Město Týn nad
Vltavou, Obec Dříteň, Obec Temelín, Město Zliv, Ateliér Kobera Týn nad Vltavou,
Daňhel AGRO a.s. Týn nad Vltavou, ČSAD Jihotrans a.s. Týn nad Vltavou - p. Slepička, pí Jasanská Týn nad Vltavou, Mikrona holding s.r.o Týn nad Vltavou, Jan
Kakaščík provádění staveb, projektová a inž. činnost Týn nad Vltavou, Z-TRADE
s.r.o Broumov, Siezis spol. s.r.o Králův Dvůr, Kovostroj Bohemia s.r.o, Beránek
AUTO-MOTO Týn nad Vltavou, Zahradnictví Hluboká nad Vltavou, RnDr. Lenka
Housková - EON, firma Ledax - Ing. Chalupa České Budějovice a další, kteří
nechtějí být jmenováni. Součástí této akce byla i výstava nazvaná „Staročeské
Vánoce“, kde senioři mohli spatřit staré ozdoby, staré fotografie a vše co k Vánocům patří. Tuto výstavu připravila pí Eva Křišťálová, které tímto také moc děkuji.
Velké poděkování patří i studentům SOŠ a SOU Hněvkovice, kteří připravili pod
vedením Bc. Jany Plaňanské bohatý skoro dvouhodinový program. Dále děkuji
této škole a učilišti za přípravu bohatého občerstvení a ukázky výzdoby vánočního slavnostního stolu. Poděkovat též musím přátelům Občanského sdružení
Týna, kteří se pořadatelsky na akci podíleli.
Děkuji zaměstnancům pohostinství Sokolovna za skvělou obsluhu a zaměstnancům Sokolovny za přípravu sálu, rychlou obsluhu u šatny a pí ředitelce Mráčkové, za snahu o nižší pronájem. O skvělou náladu se jako vždy postarala hudba
Doubravanka, které patří také veliký dík. Na závěr chci poděkovat všem pečovatelkám pod vedením pí Podhorcové Týn nad Vltavou a pí Vodičkové Dříteň za vzornou péči o naše seniory po celou dobu akce. Všem ještě jednou moc děkuji.
Eva Dvořáková, předsedkyně OS Týna Týn nad Vltavou
Úspěchy plastikových modelářů MěDDM
– Marek Příhoda v Anglii
Každoročně se v anglickém Telfordu koná velká mezinárodní soutěž plastikových modelářů, považovaná za jakési neoficiální mistrovství Evropy. Soutěží se zde
v mnoha modelářských kategoriích - letadly a všelijakou pozemní technikou počínaje přes modely lodí nejrůznější sci-fi, rozsáhlá dioráma všech možných historických i jiných událostí až po figury v nejrůznějších velikostech a měřítkách. Letos se
poprvé zúčastnil i náš Klub plastikových modelářů MěDDM Týn nad Vltavou. Člen
našeho klubu Marek Příhoda získal v bodovací soutěži v Brně svůj již v pořadí druhý titul mistra republiky a v jiných kategoriích se stal dvojnásobným vicemistrem.
Proto byl Svazem modelářů ČR nominován na tuto prestižní akci.
O tom, jak celá tato akce probíhá, nám vyprávěl sám Marek: „Modelářská
výprava Svazu modelářů ČR vyrazila z Prahy autobusem přes Německo a Belgii. Jeden z nejsilnějších zážitků v Anglii je bezkonkurenčně jízda trajektem. Na
místo slibovaných jedna a půl hodiny jízdy jsme díky velkým vlnám a rozbouřenému moři na trajektu strávili neuvěřitelné tři hodiny nekonečného houpání sem
a tam. Někteří spolucestující dokonce běhali ven
na palubu aby vyprázdnili své žaludky. Já jsem
naštěstí usnul a celou tu hrůzu ve zdraví přežil …
Naše první zastávka na Anglickém uzemí byla
návštěva muzea v Duxfordu, kde jsme strávili asi
půl dne. Z letiště v Duxfordu operovala v bitvě
o Anglii i naše 310. čs. stíhací peruť. Byla tu i možnost navštívit univerzitní město Cambridge, ale tu
jsem s úsměvem odmítnul. Večer jsme se potom
ubytovali v hotelu Britania ve Volwerhamptonu.
Další den jsme pak konečně odjeli do Telfordu,
kde se konala modelářská soutěž hlavní cíl mé
cesty – Scale Model World Telford (SMW) – mezinárodní soutěž v plastikovém modelářství. Jelikož
jsem byl na této soutěži poprvé, velmi příjemně
mě překvapila! Neuvěřitelné prostory, které bych
přirovnal k velikosti tří hal brněnského výstaviště,
byly vyhrazeny jen pro modeláře. Byl jsem jako v ráji :) ! Dali se zde potkat lidé
snad všech národností a kultur, a tak nejen proto bylo pro mě neuvěřitelně těžké
se domluvit. Pohyby rukama, nohama a vším možným i nemožným byly samozřejmostí. Nakonec jsem ale vždy vyjádřil přesně to, co jsem chtěl … Večer jsme
se poté vrátili na hotel.
Neděle byla podobná jako sobota. Opět odjezd do Telfordu, prohlédnutí
soutěže, prodejců, modelů apod. Následovalo vyhlášení vítězů a rozdílení cen.
Místy mi to připomínalo otevřené mistrovství České republiky, naši modeláři byli
velice úspěšní. Mně se povedlo v kategorii juniorů obsadit třetí místo s modelem
stíhačky P-47D Thunderbolt v měřítku 1:72. Pak následoval odjezd na okrajovou
část Londýna do hotelu Novotel. Večer jsem pak šel ještě se dvěma kamarády
podívat se na místní letiště – Heathrow. S cestou nám pomohl jeden místní obyvatel Londýna, kterého jsme náhodně potkali. Dokonce nás odvedl až k plotu
hraničící s letištěm. Prohlédli jsme si pár vzlétávajících letadel, mezi kterými byl
i Boeing 747 Jumbo Jet.
V pondělí jsme vyrazili na prohlídku Londýna. Já osobně jsem v Londýně již
byl, takže jsem nešel po památkách jako ostatní, ale oddělil jsem se. Podíval
jsem se např. do Imperial War Muzea, kde mě překvapilo ohromné množství
návštěvníku hlavně z řad místních školáků! Večer jsme se sešli u sochy Nelsona
a vyrazili směr ČR. Zpáteční cesta trajektem už proběhla bez problémů.“
Tolik sám hlavní protagonista. Soutěž proběhla od 11. 11. do 16. 11. minulého
roku a naše zastoupení na ní je dosud největším úspěchem našeho klubu. Sám
Marek Příhoda za svou modelářskou kariéru získal od roku 2005, kdy v Olomouci
začal soutěžit na republikové úrovni, čtyřikrát titul vicemistr republiky a v roce
2008 a 2010 se stal mistrem republiky. Jeho další úspěchy z různých soutěží
se dají počítat na desítky, o čemž se mohli přesvědčit i návštěvníci naší výstavy
v Městském muzeu, kde měl svou samostatnou vitrinu.
Na závěr nezbývá než Markovi popřát další modelářské úspěchy a doufat, že
se jimi budou inspirovat další členové a počet našich úspěšných soutěží se bude
rozrůstat i v letošním roce.
Za KPM MěDDM V. Kučera
Co přinese
Překlopil se
nám další rok.
Klademe si otázku, jaký asi bude
a co nám přinese. Bude pro nás
úspěšný, či neúspěšný, přinese
nám nečekaná překvapení, nebo
bude tak nějak „normální“. V této
souvislosti se vrátím k homilii generálního vikáře p. Pintíře, generálního
vikáře českobudějovické diecéze,
kterou pronesl v našem kostele sv.
Jakuba 28. září 2010 při příležitosti
posvěcení našich dvou nových zvonů. Zaujala mě jeho myšlenka, která
je stále aktuální. Nic není ploché, nic
není šedivé.
Jenom je třeba hledat a chtít
Za zelenými stoly v Týně
kraloval Michal Vávra
Již 34. ročník Vánočního turnaje ve
stolním tenisu v Týně nad Vltavou přilákal 25. 12. do sportovní haly na šest
stolů třicetpět stolních tenistů. Mezi
hlavní favority patřil několikanásobný vítěz Michal Vávra a Jan Duspiva
s Petrem Kaštánkem.
Před samotným turnajem předali
pořadatelé Michalu Vávrovi dárkový
koš za dvacátou účast na turnaji bez
přerušení. Celý turnaj proběhl v klidné
vánoční pohodě. Ve finále se střetli
Petr Kaštánek a Michal Vávra, který celkem bez problému vyhrál 3 : 1. V boji
o třetí místo Jan Duspiva (Strakonice)
porazil 3 : 0 Jirku Krahulce (Strakonice). Nejlepší zápas a předčasné finále
jsme mohli sledovat v semifinále kde
po velkém boji Vávra udolal Duspivu
3 : 2 na sety.
Konečné pořadí: 1. M. Vávra
(Nassau) 2. P. Kaštánek (Prachatice),
3. J. Duspiva (Strakonice), 4. J. Krahulec (Strakonice), 5 – 8. K. Matějka
(Mittal Ostrava), J. David (Vodňany),
F. Korbel ml. (Kotlářka Praha) a L.
Dunovský (Týn). V kole útěchy se
stalo finále záležitostí Františka Žáka
(Prachatice) který zdolal 3:0 na sety
Michala Novotnýho (Pedagog Č.B.).
Čtyřhra:1. Duspiva – Krahulec 2.
Vávra - Kaštánek J., 3. Korbel st. – Korbel ml. a Matějka – Tengl.
26. 12. obsadili zelené stoly neregistrovaní (16. účastníků). Z vítězství
se radoval Ivan Ruprecht, na druhém
místě skončil Tomáš Havránek a třetí
byl Jan Beneš.
28. 12. se konal turnaj pro děti, kterého se zúčastnilo 11. hráčů a hráček
(7. mladších a 4. starší ). Mezi staršími
dětmi vyhrál Ondřej Panský před Liborem Bukovským, třetí skončil Marek
Staněk. V mladší kategorii vyhrál Matyáš Komrska před Tomášem Marunou,
třetí skončil Michal Hošek.
Nejmladší účastnicí byla sedmiletá
Nikola Šálená.
SKST Týn děkuje sponzorům
vánočních turnajů: GENERÁLNÍMU
PARTNEROVI
VLTAVOTÝNSKÉHO
ORANŽOVÉHO ROKU JADERNÉ
ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN - skupina
ČEZ, a firmám K - Building Č. B.,
VAKKOS – vzduchotechnika s.r.o. Týn
nad Vltavou, papírnictví Slepička Jan
Týn nad Vltavou, minerály Blecha Jan
a železářství RUFA Týn nad Vltavou.
V novém roce mnoho sportovních
úspěchů, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje všem oddíl stolního
tenisu SKST Týn nad Vltavou o.s..
Josef Skalák
nacházet krásné věci ve všedním
životě. Ty neustálé Boží doteky, které mnohdy nevnímáme - ne proto,
že jsou nepatrné, ale že se u nás
vytrácí ochota a možná i smysl proto
vnímat věci hlouběji. Obklopuje nás
mnoho různých informací, obecných problémů, negativních zpráv,
daňových, zdravotních a penzijních
reforem a ve směsi toho všeho je
vskutku těžké hledat něco pozitivního. Ale krásné věci kolem nás jsou,
jen je třeba, abychom jim věnovali
pozornost a čas. Lidský život má
spoustu proměn a nabízí spoustu
neopakovatelných zážitků a událostí.
Křesťanský pohled na něj je
pohledem naděje. Naděje na konečné vítězství dobra, na Boží ochranu,
na Boží blízkost i v těch nejtěžších
situacích.
Otázka na počátku roku 2011
tedy může znít pro každého z nás
– co krásného v nadcházejícím roce
objevím, kolik Božích doteků si
nechám prostoupit až k srdci. Jestlipak si letos všimnu až rozkvete na
zahradě první kvítek jabloně, a zdali
se pousměju, když zase uvidím, že
zjara přiletěly vlaštovky. A všimnu si
letos vůbec, když vstanu z postele,
že mě nic nebolí, mám co jíst a je
přede mnou nový krásný den? Přeji nám všem, abychom z té škály
Božích doteků našli alespoň každý
den jeden. Pak se rok 2011 stane
pro každého z nás rokem plným
Božího požehnání.
MK
Milé tetičky,
milí sousedé!
V příštím roce oslaví naše Sdružená obec Baráčníků v Týně nad Vltavou
85. výročí svého založení a my se pomalu musíme připravovat na důstojnou oslavu této události. Proto jsme již v minulém roce využili příležitosti
a požádali Krajský úřad o grant na propagační materiál, který bude využit
i při pořádané slavnosti. Podařilo se nám získat grant na natočení DVD
„Baráčnický rok“ a propagační leták a dále jsme získali grant na „Baráčnickou minikroniku“. DVD Baráčnický rok zachycuje dění v naší baráčnické
obci za poslední 3 roky a setkáme se zde s našimi sousedy a tetičkami,
kteří již nejsou mezi námi anebo z důvodu dlouhodobé nemoci již mezi
nás nemohou chodit. Na tomto DVD je zdokumentována i účast našich
sousedů a tetiček při lití zvonů v Pasově a je zde zdokumentována i celá
slavnost svěcení zvonů. Veřejná prezentace DVD bude uskutečněna zdarma ve čtvrtek 13. ledna 2011 od 15.00 hodin v Zámeckém divadle a všichni
jste na tuto prezentaci srdečně zváni. Přijďte a přiveďte sebou i své rodiné příslušníky a známé. Promítání bude trvat cca 55 minut. Pokud budete
mít zájem o DVD, můžete si kopii objednat u autora filmu p. Langmaiera.
V Baráčnické minikronice je zachycena ve stručnosti činnost naší obce od
jejího založení r. 1927 až po současnost. Text je doplněn mnoha fotografiemi z minulosti i současnosti spolku. Minikronika je doplněna ilustracemi pana Jaroslava Mikoláše Vojny a Minikroniku v krásné úpravě vytiskla
tiskárna p. Fialy. Na výrobě DVD i tvorbě Minikroniky se finančně podílela
i naše Baráčnická obec.
V současné době dokončujeme i návrh programu činnosti na letošní rok.
Opět se můžete těšit na každoroční pravidelné body programu a to Valné
zasedání, Velikonoční výstavu, Vynášení Smrtky společně s dětmi z MŠ
U Lípy, Oslavu svátku matek, Setkání spolků, Martinské posvícení, Zvonkový
průvod a Vánoční výstavu. Program bude ještě doplněn o přednášky, jejichž
téma bude zveřejněno na pozvánkách. Tento bohatý program nepřipravuje
konšelstvo pro sebe, ale připravuje jej pro všechny sousedy a tetičky a také
pro všechny občany a proto je pro nás největší odměnou bohatá účast na
všech pořádaných akcích. Apeluji proto na Vás, sousedé a tetičky, navštěvujte tyto akce a propagujte je i mezi ostatními občany. Připravit a hlavně zajistit
program dá dost práce a času a toto všechno můžeme
zajistit díky několika tetičkám
a sousedům, občanům a členům některých vltavotýnských
spolků, kteří nám ochotně
pomáhají a obětují spolkové
činnosti svůj volný čas bez
nároku na jakoukoliv odměnu.
Budeme rádi, když přijdete
mezi nás i vy ostatní a zapojíte se do naší činnosti svými
nápady a svou ochotou. Rádi
mezi námi přivítáme i ostatní
občany, i když nejsou členy
našeho spolku. Pomalu se
nám začíná dávat dohromady
i naše mladá chasa a tak jim
také chceme dát prostor pro
jejich činnost a nápady.
V letošním roce opět koná
naše IX. župa Jakuba Kubaty,
České Budějovice spolkový
ples v Boršově nad Vltavou
v hostinci U Brejžků v sobotu 12. února 2011 a je naší
povinností se plesu zúčastnit.
VLTAVÍN - kupón na jeden bezplatný soukromý inzerát nebo inzerát pod značkou (á 20 Kč)
Text inzerátu.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Adresa nebo telefon..............................................................................................................................................................
Baráčníci z Týna nad Vltavou
blahopřejí tetičce Masákové Evě
k 65. narozeninám, které oslaví 24.
1. 2011 a tetičce Hornátové k 70.
narozeninám, které oslaví 17. 1.
2011. Přejeme štěstíčko, zdravíčko,
v životě jen sluníčko. V srdci jenom
lásku měj, života si užívej.
Přeje konšelstvo
Proto kdo budete mít zájem zúčastnit se plesu, přihlaste se u tetičky
rychtářky J. Fialové do konce ledna /kvůli zajištění dopravy/. Rovněž
tak je naší povinností zúčastnit se
oslav, konaných v okolních župách.
Zatím víme o třech oslavách, které
se budou v letošním roce konat a to
v Prachaticích, Písku a Pištíně. Kdo
máte zájem zúčastnit se těchto oslav,
pojeďte s námi! Termíny konání oslav
a bližší údaje budou průběžně zveřejněny ve Vltavínu a ve vývěsní skříňce
spolku. Na oslavy s námi mohou jet
i Vaši rodinní příslušníci či známí.
Těšíme se na Vás!
Jaroslava Svobodová, syndička
POZVÁNÍ
Milé tetičky, milí sousedé!
Zveme Vás na VALNÉ HODNOTÍCÍ ZASEDÁNÍ, které se koná
v sobotu dne 22. ledna 2011 od
14.00 hodin v baráčnické rychtě
v ulici Pod Tratí č. 578 v Týně nad
Vltavou na Malé Straně. Přijďte prosíme ve svérázu!
Těšíme se na Vás!
Uctivě zve konšelstvo a rychtářka Obce Jaroslava Fialová
POZVÁNÍ
Sdružená obec Baráčníků zve
občany na promítání DVD o činnosti vltavotýnských Baráčníků.
Promítání DVD nazvaného BARÁČNICKÝ ROK, se uskuteční ve čtvrtek dne 13. ledna 2011 od 15.00
hod. v Zámeckém divadle v Týně
nad Vltavou. Kopie DVD bude možné objednat u autora p. Langmaiera. Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Uctivě zve konšelstvo
a rychtářka Obce Jaroslava Fialová
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat Tiskárně Fiala, která skutečně v rekordním čase zpracovala
a vytiskla mou knihu „Kdo nechce
být ve tmě, musí svítit“. Díky tomu
mohl proběhnout 20. prosince
i křest této knihy. Ještě jednou moc
děkuji za krásné zpracování.
Eva Dvořáková
Hovory s farářem
Vážení a milí čtenáři, tak jako
v loňském roce se budeme i v letošním roce scházet každou třetí středu,
tj. 19. ledna 2011 po mši svaté na
faře v 17.45 hodin. Téma: světová
náboženství.
Na setkání se těší Váš
P. Marek Donnerstag
Vydává a tiskne František Fiala, provoz tiskárna
Vltavín, IČO: 12908142 - odpovědný redaktor Fiala
- Týn nad Vltavou. Redakce, administrace a inzerce
VLTAVÍN - Budějovická 82, 375 01 Týn nad Vltavou,
telefon 385 722 946, fax: 385 721 653, e-mail:
[email protected],
www.tiskarnavltavin.cz.
Příští číslo vyjde 14. 2. 2011. Uzávěrka čísla je 7. 2.
2011. Za obsah inzerce a placených textů neodpovídáme. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Povoleno
Ministerstvem kultury České republiky ev. č. MK ČR E
10897. Rozšiřují kameloti a soukromí prodejci.
Středověký Tejn
jovicím, žilo 34 mužů (s rodinami). Celkem tedy věly do výšky – patrové. Vstup do nich byl zpramohl mít středověký Týn nad Vltavou kolem čtyř vidla zároveň průjezdem za dům, kde byly další
hospodářské budovy: chlévy, stodoly, hnojiště
stovek obyvatel.
Středověké hradby, chránící město, zde a nevelká políčka či sady. V přízemí domů bývala
nevznikly (navzdory tomu, že je má Týn ve svém prostorná síň, tzv. mázhauz (u domů s právem
znaku, zde se však jedná o symbol města), opev- výčepním sloužila jako výčep, v jiných případech
něn byl pouze kostel sv. Christofora. Ulice Nového zde bývaly kupecké krámy nebo řemeslnické dílTýna byly již založeny velkoryseji než ty původní, ny), z mázhauzu stoupala schodiště do prvního
jejich šířka se do dnešních dnů téměř nezměnila. obytného patra domu. Směrem k okrajům měsPo obou stranách ulic bývaly mělké strouhy, do ta ztrácely domy na honosnosti (na rynku byly
nichž se z domů vylévala špína a odpad (o kana- nejdražší pozemky a žili zde nejbohatší měšťalizaci si samozřejmě obyvatelé mohli nechat né), domy v těchto částech byly převážně dřepouze zdát, ta ve městě začala postupně vznikat věné (v lepším případě dřevostavby nahozené
až od roku 1841) a ústily do nich dřevěné oka- omítkou, tzv. roubenky v kožichu), tam, kde žila
py. Úzká prostranství mezi strouhou a domem městská chudina, to byly stále spíše polozemnibyla jakýmisi předchůdci chodníků a náležela ce s okny zalepenými blanami namísto drahého
k jednotlivým domům, zbytek ulice mezi oběma skla, kterým se pyšnily domy v centru.
Domy nebyly číslovány jako dnes; číslovat se
strouhami byl obecní komunikací. Na „chodnících“ často překážely zaražené dřevěné kůly, po začalo až v 18. století. K označení domů sloužila
nichž se do sklepů spouštěly sudy s potravinami domovní znamení – buď malovaná nebo vytesaa nápoji. Domy u cesty byly zase často ohrožo- ná na fasádě, nebo na malovaných tabulkách.
vány průjezdem vozů, na jejich nároží se proto V Týně se dochovala domovní znamení například
umísťovaly kamenné patníky.
na domě U Modré hvězdy nebo na domě čp. 37.
Největším problémem všech středověkých Střechy domů byly kryty většinou šindelem, řidměst byla pochopitelně hygiena. Veškeré splašky čeji došky. Kdekoliv proto vypukl požár, rychle se
zůstávaly ve strouhách, které se zpravidla čistily šířil a napáchal obrovské škody. Týn nad Vltavou
pouze čtyřikrát ročně. Zikmund Winter k tomu- postihly katastrofální požáry například v letech
to tématu píše: „Stružky byly i po vydláždění 1564 nebo 1796. V každém domě proto musely
pořád plny a nevoněly, zvláště ne za parného být stále připravené žebříky a kožené koše na
léta; měšťané zvykli sobě, že to, čeho nechtěli vodu. Před domy pak stály sudy nebo nádržky
míti doma, to chutě vyhazovali a vylévali oknem, s vodou.
takže zvláště v noci nebylo radno kráčeti podél
„Mozkem“ města bylo přirozeně náměstí. Zde
domů. Řemeslnické nečistoty, zvláště řezníkovy, se konala veškerá shromáždění sousedů, přehlídmydlářovy, jirchářovy a jiných, tlačily se obyčejně ky a slavnostní průvody, vítali se tu hosté atd. Prasamy do ulice, jindy jim obyvatelé ochotně pomá- videlně se zde pořádaly trhy. Na náměstí nesměhali. Ba úředně bylo nařízeno měšťanům, když je la chybět kašna, jako hlavní zdroj pitné vody. Na
déšť, aby hnoje z domů tlačili do ulic. Je jisto, že týnském náměstí vznikla nejprve kašna dřevěná
i v dlážděných ulicích - natož v nedlážděných (kamenná je z r. 1807), pravděpodobně brzy po
- vždy bylo bláta dosti. Za onoho času bylo to založení Nového Týna. Před vstupem do dnešjak tak snesitelno, poněvadž nejezdilo po ulicích ní radnice a před vchodem do zámku (postaven
tolik vozů jako dnes... A o těch stezkách, když na místě původních tří středověkých domů) byly
se blátem naplnily, bylo nařízeno pravidlo, aby zřízeny veřejné studny. Do kašny přivedl mistr
hořejší soused hrnul bláto k sousedovi, ten měl rourník vodu dřevěnými rourami z hlineckých
hrnouti dále a tak i ostatní sousedé po řadě. Když rybníků. Kašna bývala jedním z nejživějších míst
pak hromada narostla, že jí soused již nepohnul, na náměstí, lidé, kteří sem chodili pro vodu, se
zanechal ji a tak poležela kupa bláta a smetí až zde zastavovali, posedávali kolem kašny a diskudo deště nebo do úředního čištění, kdy z radnice tovali, večer se sem stahovala mládež, často se
vysláni lidé a vozy s koni na to.“
odtud nesl zpěv a hudba.
Ulice nebyly dlouho dlážděné, pouze udusaDalším veřejně využívaným místem na náměstí,
né, například Praha se začala dláždit až v roce ovšem daleko méně oblíbeným, byl kamenný pra1329. V Týně nad Vltavou se dláždění objevilo až nýř, u něhož si na očích veřejnosti a pro veřejnou
v 16. století – v centru, postupně pak byly dláždě- hanbu odbývali trest odsouzenci. Týnský pranýř
ny hlavní ulice.
se nacházel na straně náměstí u pozdější radnice.
Je třeba připomenout, že velká část obyva- Na náměstí a v hlavních ulicích byly stálé krámy
tel města, která se neživila řemeslnou výrobou, a dílny řemeslníků. Kvůli úřednímu a cechovnímu
obdělávala svá políčka a chovala hospodářská dohledu se stejná řemesla umisťovala obvykle do
zvířata (ostatně malá hospodářství měli i řemesl- jednoho místa, blízko centra to byla řemesla tichá,
níci). Ulicemi tedy pobíhaly husy a slepice, obje- nezanechávající mnoho odpadu, směrem ke kravovali se tu vepři i hovězí dobytek. Zikmund Win- jům města pak řemesla hlučnější a „špinavější“,
ter popisuje analogický příklad ze středověkých což je v našem případě například městská část
Litoměřic, kde „Vepří ti vbíhali i ke kostelu a na Peklo, kam byli se svou výrobou soustředěni
hřbitov u kostela i ke škole. Litoměřičtí teprve r. hrnčíři, jejichž neustále zapálené pece znečišťo1545 usnesli se, kdo by chtěl chovati svině a vep- valy ovzduší, nebo čtvrť Rámy, kde na dřevěných
ře, aby jich na rynk ani na ulici nevypouštěl pod rámech vypínali své výrobky soukeníci a jircháři
pokutou.“ Další velkou změnou oproti dnešku (zpracovatelé kůží). Ze zmíněných soupisů z let
bylo osvětlení města – jakmile slunce zapadlo, 1379 a 1390 víme, že ve městě působili 2 vozkové,
ponořil se Týn do neproniknutelné tmy. Chodci kolář, 3 tkalci, 2 krejčí, 8 ševců, kožišník, 3 rybáproto mívali za povinnost nosit s sebou večer ři, kramář, voskář, 3 soukeníci, 5 pekařů, pištec,
a v noci louče nebo lucerny (neosvětlený chodec 6 řezníků, tesař, hrnčíř, kramářka, pekařka, kovář,
byl podezřelý), na nároží domů se později začaly pastýř a dva mlynáři.
upevňovat louče na železných pánvích.
Tolik tedy alespoň stručný nástin života
Gotické domy, lemující rynk, měly prostorově v našem městě před několika staletími.
omezená městiště, namísto do šířky se tedy staMartina Sudová
5. BROM Tomáš
60
čtvrtým turnajem 10. Poháru SQUA- seriálu na vedoucí příčce žebříčku.
10. Pohár SQUASH klubu po 4 6. ŤUPA Jan
48
SH klubu Týn. Do Budějovic si vítěz7. VACH Lubomír
47
ství odvezl Petr Buřič, který nejdříve turnajích
Bodů celkem
8. BUŘIČ Petr
42
v semifinále porazil Václava Broma Jméno hráče
116
9. HRONKOVÁ Monika
39
a ve finále Tondu Hudečka, tedy dva 1. BROM Václav
2. HUDEČEK Tonda
82
10. Písařík Vladimír
36
vedoucí hráče průběžného pořadí.
78
Domácí vánoční cukroví na sto- 3. HLAVÁČ Roman
-VRB64
lech, pohodová atmosféra a násled- 4. ŠIMÁK Martin
ně dobré jídlo v restauraci Sportovní
Termínová listina akcí SQUASH klubu Týn JARO 2011
hala. Ani letos tyto znaky posledního turnaje roku ve squashi nechyběLEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
ly. „V celém seriálu máme za sebou
2011
2011
2011
2011
čtyři ze sedmi připravených turnajů.
V termínové listině jara 2011 počítá12. ČEZ - OPEN
30. 4. 2011
me se třemi turnaji klubového seriáTýn
OD 10:00
lu, dvěma Oranžového poháru žen
a dubnovým OPEN. Změnou je čas
9. 4. 2011
zahájení turnajů, který je nyní sta10. Pohár
19. 2. 2011 19. 3. 2011
OD 10:00
noven na 10 hodin, tedy o hodinu
SQUASH klubu
OD 10:00
OD 10:00
MASTERS
déle než se začínalo,“ říká předseda
SQUASH klubu Václav Brom, který
4. 2011
se, především díky dvou turnajo4. ČEZ Oranžový
26. 3. 2011 16.
OD 10:00
vých absencí nejlepšího týnského
pohár žen
OD 10:00
MASTERS
hráče Hlaváče, usadil po polovině
O historii našeho města již bylo napsáno
mnoho publikací i statí. Informace o jeho původu v raném středověku, pravděpodobně již na
počátku 11. století, je dostatečně známá. Málokdo si ale zřejmě dokáže představit, jak tento
historický Tejn reálně vyhlížel a jakým způsobem
se ve středověkém městečku žilo. Můžeme se
pokusit nastínit alespoň jakýsi obraz toho, jak to
v Týně nad Vltavou vypadalo v době skutečného
vzniku původní městské aglomerace a největšího rozvoje ve 13. století. Pomůckou nám v tomto
případě bude mimo jiné kniha Zikmunda Wintra
Zlatá doba měst.
První městské centrum, i když v tomto případě
ještě nemůžeme hovořit o městě jako takovém,
ale spíše o nevelké osadě, můžeme datovat do
doby před tisícem let. Vzniklo v těsném sousedství
původního dřevěného hradiště (tejna), které se
nacházelo na ostrohu nad řekou, v místech dnešních Bedřichových sadů, a náleželo jako správní
centrum nově vznikajícího panství pražskému biskupství. Mezi hradištěm a řekou, se v „podhradí“
rozrůstal počátek našeho města, tedy na místě
dnešního Vinařického náměstí. Prosté domy byly
stavěné ze dřeva a lemovaly tuto „náves“ na níž
byla v druhé polovině 11. století vybudována první kamenná stavba v románském stylu – kostel
sv. Kateřiny. Z centra pak vybíhaly komunikační
spojnice: na severovýchod mířila cesta směrem
k hradišti a dál se větvila na Veselí nad Lužnicí a na
Bechyni (hlavní komunikace k Praze), na jižním
konci protínala „náves“ cesta kopírující pravý břeh
řeky Vltavy. Ta vedla na severozápadě k jednomu
z brodů (dnešní čtvrť Na Brodech), na jihovýchodě
k druhému brodu v Podskalí.
Kolik měla tato osada obyvatel, nemůžeme
s jistotou říci, záznamy o tom neexistují. Můžeme
uvažovat o pouhých pár desítkách usedlíků.
Pojďme se tedy zaměřit na dobu, o níž máme
daleko více informací, a sice založení středověkého „Nového Týna“ na západním okraji této
původní osady. Došlo k němu v druhé polovině
13. století, za biskupa Tobiáše z Bechyně, který
nastoupil na biskupský stolec v roce 1279. Pravděpodobně hned po svém nastolení přistoupil
k zhodnocování biskupského majetku, tedy
i našeho Týna. Jeho prvním dílem se stal nový
gotický kostel sv. Christofora (dnešní sv. Jakub)
s přilehlým hřbitovem u zmíněné cesty směrem
k severozápadnímu brodu. Podél této cesty začaly vznikat nové domy, dnešní Dolní a záhy i Horní
Brašov. Severně od kostela bylo založeno nové
městské centrum s půdorysem téměř pravidelného lichoběžníka. V rozích tohoto nového náměstí
ústily čtyři rovné komunikace – směrem k původní návsi (Vinařickému náměstí), k Hlinkám (dnešní Jiráskova ulice), k Bechyni (dnešní ulice Tyršova) a k brodu a dřevěnému mostu (Dolní Brašov).
Rynk lemovaly po obvodu kamenné gotické
měšťanské domy, pod kostelem vznikl městský
špitál, fara a škola (radnice ještě neexistovala,
vznikla až kolem poloviny 16. století). Na řece
Vltavě byly vybudovány tři jezy a v jejich sousedství čtyři mlýny, na místě dřevěné biskupské tvrze
vyrostl kamenný hrad. O století později již známe
přibližný počet obyvatel středověkého městečka.
Pochází z berních soupisů v letech 1379 a 1390.
Ve Starém a Novém Týně žilo 125 mužů (s rodinami) a 5 žen (vesměs vdovy), na Malé Straně,
která postupně rostla podél dvou cest mířících od
původních dvou brodů směrem k Českým Budě-
Vánoční turnaj
pro Buřiče
Deset hráčů a hráček sehrálo
týden před Štědrým dnem tradiční
Vánoční turnaj ve squashi, který byl
Finalisté Vánočního turnaje
Tonda Hudeček a Petr Buřič.
Předseda se dočkal poháru
Městský dům dětí a mládeže
Již devátý ročník má za sebou ČEZ Vltavotýnský sedmiboj mixů. Druhou
prosincovou sobotu se ve sportovní hale v Týně sešlo 16 párů, aby absolvovala sedm sportovních disciplín. Po devíti letech se prvenství a krásného poháru dočkal zakladatel této sportovní akce – předseda pořádajícího
SQUASH klubu Týn Václav Brom s partnerkou Vendulou Fajtlovou.
Vítězná dvojice vyhrála tři ze sedmi disciplín (fotbal, florball a tenis) a ve
dvou prohrála až ve finále (squash a basketbal). Vítězům na paty šlapali jen
manželé Svitákovi, kteří v konečném účtování ztratili 22 bodů, když v pěti
disciplínách byli třetí. Obhájci prvenství Hájíček, Doležalová skončili třetí,
když sice dokázali vyhrát frisbee, ale zaváhání v golfu a fotbale již nedokázali dohnat. Přesto se stali vítězi juniorské kategorie dvojic se součtem
věku do 50 let.
„S Vendulkou jsme se chystali sedmiboj vyhrát již v roce 2007, ale zranění mi tenkrát nedovolilo startovat. V dalších dvou letech laborovala se
zraněným kolenem Vendulka, takže jsme se ve zdraví sešli v roce 2010
a podařilo se nám nakonec i vyhrát. Po mých osmi účastech v sedmiboji to
beru jako odměnu za jeho organizaci i jako hezký dárek k letošním padesátinám,“ bilancuje sedmibojařský úspěch Brom.
www.ddmtyn.cz
PROGRAM
LEDEN 2011
PŘIPRAVUJEME
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH:
LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ
SOUTĚŽ „ROK 3000
– BUDOUCNOST V MOJÍ
FANTAZII“
Termín: 7. – 11. 3. 2011, cena
800 Kč, vhodné pro děti od 1. do
4. třídy
Od 1. 1. do 31. 3. Pro děti a mládež od 8 do 19 let, bližší informace
na plakátcích
Připravujeme
PRÁZDNINOVÉ
DOPOLEDNE
4. 2. 9:00 - 12:00 v MěDDM
Prázdninové dopoledne pro děti,
které se nechtějí doma nudit.
Výstavy
Fotoarchiv z akcí a zájmové
činnosti v MěDDM
Archivní foto z akcí a činnosti
MěDDM v městské knihovně
Všichni účastníci 9.ČEZ Vltavotýnského sedmiboje mixů 2010.
Konečné pořadí 9. ČEZ Vltavotýnského sedmiboje mixů 2010
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Jména dvojice
Brom Václav - Fajtlová Vendulka
Sviták Marek - Svitáková Lenka
Hajíček Jiří - Doležalová Bára
Tůma Milan - Slepičková Petra
Fedorko Radim - Tycová Dáša
Ťápal Pavel - Markytánová Denisa
Hudeček Tonda - Maršíková Miluška
Buřič Petr - Makrlíková Iva
Hovorka Pavel - Hovorková Renata
Pešl Jiří - Páleníková Jana
Vornay Petr - Trnková Hana
Wohlschlager Luděk - Brůžková Simona
Hajíček Filip - Dvořáková Vendula
Novák Jiří - Čiperová Jana
Tyc Matěj - Kučerová Marie
Vavroch Jindřich - Kalousová Lucie
Bodů
229
207
188
188
186
181
180
160
153
143
142
137
114
104
95
94
-VRB-
Vltavotýnští rybáři
RYBÁŘSKÝ PLES se uskuteční v sobotu 22. ledna 2011
od 20.00 hodin v prostorách týnské sokolovny. K tanci a poslechu bude vyhrávat oblíbená hudba APOLLO se svými zpěváky.
Předtančení zajištuje Klub tanečního sportu vedený tanečním
mistrem V. Zachem. Pro návštěvníky je připravena bohatá tombola s 500
cenami. Místenky budou v prodeji od 14. prosince 2010 v prodejně rybářských potřeb paní Olgy Koberové, Orlická ulice, Malá Strana.
UPOZORŇUJEME členy naší místní rybářské organizace, aby v daných
termínech splnili své rybářské povinnosti. Do 15. ledna 2011 odevzdali ve
výdejnách vyplněné úlovkové listy a do konce února zaplatili členskou
známku. Při nesplnění těchto základních povinností, stanovených jednacím
řádem Českého rybářského svazu, hrozí členům zbytečné finanční postihy
a v případě nezaplacení členské známky i neobnovení členství v rybářské
organizaci. Času je k provedení těchto úkonů ještě dost, tak je neodkládejte na poslední chvíli.
CENY POVOLENEK PRO ROK 2011. Územní svaz schválil následující
ceník povolenek pro příští rok.:
Územní:
mimopstruhové
pstruhové
dospělí
1 200
1 300
držitelé průkazu ZTP/P
600
650
mládež 16 - 18 let
750
850
děti do 15 let – 1 prut
300
– 2 pruty
400
400
Místní organizace usiluje o umožnění lovu ryb na našich revírech Lužnice
1 (Přítok Vltavy. Od silničního mostu v Kolodějích nad Lužnicí až k jezu Červeného mlýna) a Vltava 20 (od hráze ponořeného stupně Kořensko až k tělesu
hráze Hněvkovické nádrže) na místní povolenky. Jednalo by se především
o umožnění těm, zejména starším rybářům, kteří nechytají nikde jinde než
na těchto uvedených revírech, získání zlevněné místní celoroční povolenky
za 800 Kč. Dorost od 16 do 18 let by měl místní povolenku za 500 Kč, děti
do 15 let na jeden prut za 250 Kč a na dva pruty za 300 Kč. Předpokladem
udělení této výjimky je dostatečný zájem rybářů. Vyhlašujeme proto anketu,
ve které se zájemci o místní povolenky mohou hlásit ve výdejnách povolenek
pí Koberové a p. Macháčka. Bude-li dostatečný počet zájemců mohl by být
tento způsob lovu zaveden od roku 2012.
(hej)
Bližší informace o akcích
a zájmových oborech najdete na
plakátu konkrétní akce nebo na
www.ddmtyn.cz
PROPOZICE LITERÁRNÍ
A VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
„ROK 3000 – BUDOUCNOST
V MOJÍ FANTAZII“
A) Literární
Věkové kategorie:
I. 8 - 12 let,
rozsah do 1 strany A4
II. 13 - 15 let,
rozsah do 1,5 strany A4
III. 16 - 19 let,
rozsah max. do 2 stran A4
Volnou slohovou formou zachytit
budoucnost v roce 3000 podle vlastní představy a fantazie
B) Výtvarná
Věkové kategorie:
I. 8 - 12 let, 4-5 obrázků na
stránku A4, rozsah max. 1-2 strany
II. 13 - 15 let, 4-6 obrázků na
stránku A4, rozsah max. 2-3 strany
III. 16 - 26 let, 4-6 obrázků na
stránku A4, rozsah max. 2-4 strany
Formou komixu ztvárnit budoucnost v roce 3 000 podle vlastní představy a fantazie.
Výtvarná technika: Klasická
výtvarná i kombinovaná technika
(kresba tužkou, pastelkami, tuší,
uhlem, voskovkami, malba vodovými barvami, temperami apod.).
Literární a výtvarné práce (na
zadní straně řádně označené kategorie, název práce, jméno, rok
narození a adresa), můžete přinést
do MěDDM, Tyršova 26.
Termín odevzdání prací: do 31.
3. 2011 v MěDDM.
Účastníci soutěže souhlasí se
zveřejněním své práce při prezentaci MěDDM.
Vyhodnocení a předání cen:
6. 4. 2011 ve 14 hodin v MěDDM
Práce budou vystaveny v MěDDM
v květnu až červnu 2011
Pro rodiny s dětmi připravil
MěDDM týdenní pobyt v Krušných horách - Kovářská 2011
Termín: 5. 3. – 12. 3. 2011
CENA: 760,- za osobu - v ceně
pouze pobyt a program, vaření společné, doprava vlastní
Možnosti lyžování – 6 km skiareál Loučná vhodné pro začátečníky,
10 km skiareál Klínovec, Neklid, Boží
Dar
Večery - dílnička, zpívánky, hernička
Informativní schůzka proběhne
12. 1. 2011 v 17:30 hod. v Klubíčku
Městský dům dětí a mládeže
pořádá v Krkonoších jarní
lyžařský tábor
Vhodné pro děti od 4 let, mládež
i jejich rodiče. /Mladší děti od 4 do
9 let mohou jet pouze v doprovodu
rodičů/
Benecko – Jilemnice, hotel Star
Termín: od 5. 3. - 12. 3. 2011
Cena: děti do 15 let 3 600 Kč,
ostatní 4 100 Kč
V ceně je: Přeprava autobusem,
ubytování, plná penze
Přihlášky
odevzdejte
pouze v MěDDM, telefon a info
385 731 645
PŘIPRAVUJEME LETNÍ
TÁBORY:
Doubravka 1 (s Martinou) v termínu: 2. – 16. 7. 2011
Doubravka 2 (s Pavlou) v termínu: 16. – 28. 7. 2011
Soustředění mažoretek v termínu: 23. – 30. 7. 2011
Ceny táborů budou upřesněny
na stránkách MěDDM: www.ddmtyn.cz
Z činnosti:
Děti připravují dětem – tak by se
dala nazvat akce Zdobení vánočního
stromečku pro zvířátka. 11. 12. 2010
děti z Turisťáku, převlečeni za indiány, připravily na cestě na Stanici
Pomoc přírodě stanoviště s indiánskými dovednostmi, střelbou z luku,
lovem, společně si zatančily a zazpívaly. Na Stanici všichni ozdobili
stromečky, dali si výborný vánoční
punč a opekli buřty. Cesta zpět, byla
vyzdobena světýlky a na konci na
každého čekala malá odměna.
Rečková
Na poslední předvánoční týden
připravil MěDDM ve velmi úzké spolupráci se Sportovním svazem elektrárny Temelín Vánoční besídky pro
sportovní zájmové obory. Věříme, že
si děti vše užily a v novém roce 2011
se jim v jejich činnosti bude dařit.
Download

Číslo 01-11 - Měsíčník Vltavín