Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
(Ne) zaměstnanost v ČR a jak na ni?
Seminář v Parlamentu ČR
12. května 2014
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti – PROČ?
1. Bezprostřední a naléhavý problém v MS kraji:
• 660 tisíc zaměstnatelných lidí a přes 90 tisíc nezaměstnaných
• Potíže významných zaměstnavatelů (OKD aj.) – další nárůst
• Každý se snaží, ale nestačí to – MS kraj je dlouhodobě na špici
statistik nezaměstnanosti v ČR a zřejmě bude hůř
2. Střednědobý a také naléhavý problém (nejen v MS kraji):
• Lidské zdroje = klíčový faktor konkurenceschopnosti a přitom
NEJSOU LIDI (s požadovanou strukturou kvalifikací a dovedností)
• V ČR pořádně nevíme, jak na tom jsme a co nás čeká do budoucna,
nemáme vytvořen systém analýz a prognóz trhu práce - Observatoře
• Trh práce je přitom složitý mechanismus vyžadující partnerskou
spolupráci důležitých aktérů – ověřený nástroj - Pakt zaměstnanosti
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti – PROČ?
FILMOVÁ UKÁZKA I.
Pakty a partnerství ve světě
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti – PROČ?
3 hlavní důvody pro vznik MS paktu:
1. Zlepšit partnerskou spolupráci klíčových aktérů v kraji
2. Zajistit lepší informace k současnému a budoucímu
vývoji na trhu práce – podklad pro inteligentní intervence
(zacílené, měřitelné, koordinované, včasné)
3. Zvýšit účinnost využití evropských fondů s pozitivním
dopadem na zvýšení zaměstnanosti a snížení
nezaměstnanosti v MS kraji
Založení MSPaktu
Založení MSPaktu – podpis 24. února 2011
- Signatáři:
- Moravskoslezský kraj (MSK)
- Sdružení pro rozvoj MSK (SPR)
- Krajská hospodářská komora MSK (KHK)
- Regionální rada regionu soudržnosti MS (RR)
- Úřad práce ČR (přistoupení 25. září 2012 – IFO)
- Nositel MSPaktu: SPR, 155 členů, důvěryhodný a nezávislý
subjekt, funguje 23 let
MSPakt – strategická a komunikační platforma pro partnerskou
spolupráci veřejných institucí, podnikatelů a škol s cílem zvýšit
zaměstnanost a konkurenceschopnost kraje
Naše strategické priority
1.
2.
3.
4.
5.
Více a lepších pracovních míst
Technická a řemeslná excelence
Kvalitní služby
Podnikavost a kreativita
Zaměstnanost pro všechny
(kdo chtějí)
Festival vzdělávání LABYRINT
18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava
Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti
Strategické (integrované) projekty 2014-2020
1. Observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti
 Informace, analýzy a prognózy současné a budoucí nabídky a
poptávky na trhu práce + klíčové informace z oblasti ekonomiky a
podnikání, inovací a rozvoje území, které budou podkladem pro
inteligentní veřejné intervence ve všech dalších projektech
• Observatoř obsahově rozdělena do čtyř oblastí:
1. Lidé
2. Ekonomika a podnikání
3. Území
4. Inovace
• V části „Lidé“ aktuální analýzy, studie a průzkumy
• Profily klíčových profesí v MS kraji (celkem 50 - příklad)
Portál je přístupný z internetové stránky
www.msobservator.cz
Náhled úvodní stránky
Observatoře
10
Observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti
Druhá etapa (2014+):
•
•
•
•
•
•
•
Pravidelná aktualizace (ročně, u některých indikátorů kvartálně)
Provádění dílčích průzkumů / analýz na základě poptávky
Zapojení zaměstnavatelů do pravidelných ročních průzkumů
Vytvoření kompetenčních modelů pro vybrané sektory a klíčové
profese a na ně navazující systém pro podporu kariérového
poradenství (Síť center kariérového poradenství):
Vytvoření predikčního modelu (spolupráce s NO při NVF)
Vznik systému Národní observatoře a Regionálních observatoří
Pracovní skupina k aktualizaci dat – MSK, ÚP, ARR, MSPakt
Pakty zaměstnanosti v ČR
DISKUZE I.
Pakty zaměstnanosti v České republice
INDIVIDUÁLNÍ INICIATIVA NEBO SYSTÉM?
REGIONÁLNÍ MOBILITA TRHU PRÁCE
Míra dojíždění za prací mimo region bydliště je v ČR velmi
nízká – význam regionálně zaměřených iniciativ na trhu práce
je proto velký.
Jak na (ne)zaměstnanost?
PROČ PAKTY V KRAJÍCH ČR?
• Centralismus – „Bůh je vysoko, Praha daleko a problémy naše“
• Resortismus – na komplexní problémy trhu práce nestačí jen
úřady práce ani „škatulky“ operačních programů jednotlivých
ministerstev
• Nedůvěra a neochota ke změnám – Pakty zaměstnanosti se
dlouze a těžce „probíjejí“ houštinou byrokratických struktur s
návrhy inteligentních řešení, včetně kapacit i motivace k jejich
realizaci – ALE LEPŠÍ SE TO
Teritoriální pakty zaměstnanosti v ČR
Aktuální stav 05/2014
založen
v přípravě nebo o
založení uvažují
Liberecký kraj
Ústecký kraj
zatím nezaložen
Královéhradecký
Karlovarský kraj
kraj
Praha
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Pardubický kraj
Moravskoslezský
kraj
Olomoucký
Kraj Vysočina
kraj
Jihočeský kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
Festival vzdělávání LABYRINT
18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava
pilotní
pakt +
metodická
podpora
paktů v ČR
Pakty zaměstnanosti v České republice
INFORMACE K ZAKLÁDÁNÍ Paktů v krajích ČR
1)Proč jste se rozhodli založit pakt
zaměstnanosti ve Vašem kraji?
2) Jaký je současný stav Vašeho paktu?
3) Kam se chcete dostat?
4) Co od toho očekáváte?
Pakty zaměstnanosti v ČR
DISKUZE II.
Teritoriální pakty zaměstnanosti v Rakousku
Stejný model (Pakty) a regionálně zaměřené individuální priority
Vídeň
Horní Rakousko
Dolní Rakousko
Burgenland
Vorarlbersko
Tyrolsko
Štýrsko
Salcbursko
Korutany
Festival vzdělávání LABYRINT
18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava
Systémové řešení paktů zaměstnanosti v ČR
FILMOVÁ UKÁZKA II.
Pakty a partnerství v politice EU
„Podporovat partnerství, pakty a iniciativy
prostřednictvím síťování relevantních aktérů, jako jsou
sociální partneři a nevládní organizace, na národní,
regionální a místní úrovni s cílem jejich mobilizace pro
reformy v oblasti zaměstnanosti a trhu práce“
(ESF reg., Art. 3)
OECD – 3 strategické směry pro pakty a partnerství
1. Ekonomický rozvoj
2. Zaměstnanost
3. Sociální inkluze
MSPakt zahrnuje všechny tři směry,
ostatní kraje si vyberou podle svých priorit
OECD – 6 faktorů úspěšnosti Paktů
1. Strategický přístup (dlouhodobá vize a strategie a
střednědobé akční programy)
2. Spolupráce všech klíčových partnerů v regionu
3. Odborná kapacita (SMART solutions – chytrá řešení)
4. Spolupráce na národní i mezinárodní úrovni
5. Transparentnost procesů – budování důvěry
6. Leadership – vůdčí osobnosti s respektem
Výhody Paktů – strategická úroveň
• Rozpracování sdílených vizí a strategických cílů ČR a
EU do praxe regionálních a místních aktérů
• Vyšší záruka, že veřejné fondy budou využity
efektivně a dle skutečných potřeb
• Posílení úlohy veřejného sektoru coby katalyzátoru
pozitivních změn a důvěryhodného partnera
Výhody Paktů – operativní úroveň
• Zlepšená efektivita díky komplexnímu rozsahu řešení
a vyhýbání se duplicitám
• Zaměření se na skutečné potřeby
• Vybavení aktérů pravomocemi a budování kapacity
prostřednictvím výměny zkušeností a vzájemného
učení
• Dosahování udržitelných výsledků díky angažovanosti
partnerů
Výhody Paktů – 10 faktorů přidané hodnoty
1. Zacílení
2. Koordinace
3. Přístup ke zdrojům
4. Sociální kapitál
5. Inovace
6. Budování kapacit
7. Vybavení pravomocemi
8. Legitimita
9. Stabilita
10.Udržitelnost
Nevýhody Paktů
OECD: Budování partnerství je na mnoha místech
střední, východní a jihovýchodní Evropy stále jen v rané
fázi; je zřejmé, že stále existují problémy a potíže:
•Omezený počet pozitivních zkušeností
•Mnohé organizace nemají dostatek sebedůvěry, aby
přešly ke kultuře partnerství – „hry s nulovým a
s nenulovým součtem“
•Je zapotřebí zlepšit odbornou, technickou a finanční
kapacitu k budování paktů
•Nedostatečný vývoj a realizace programů a projektů, jež
by prokázaly výsledky a dopad partnerství v praxi
Úloha a zapojení politiků do Paktů
• Někteří mají postoj negativní nebo podezíravý – pocit, že
pakty a partnerství ohrožují jejich roli rozhodujících činitelů
• Jiní mají postoj pozitivní – považují za výhodu paktů, že se v
pro voliče důležitém tématu ZAMĚSTNANOST mohou opřít
o aktivní spolupráci s klíčovými aktéry v kraji(ích) a díky
výsledkům i „politicky bodovat“
• Je zásadní, aby místní partnerství bylo demokraticky
odpovědné. Znamená to, že pro členy partnerství je
důležité zapojení místních politiků, nikoliv však v
hierarchickém vztahu nadřízený - podřízený.
• Navíc, partnerství musí být zodpovědné ještě jinak, a to
vůči samotným partnerům a externím „stakeholders“.
Transparentnost procesů
Dlouhodoběji zamýšlené partnerství s implementační ambicí musí
ustavit řadu prvků organizační struktury; často jsou následující:
• Řídicí výbor (ŘV), ve které jsou zastoupeni všichni klíčoví partneři
a která je nejvyšším rozhodujícím orgánem.
• Výkonná rada (VR) – zvolení členové ŘV jako menší exekutiva,
která rozhoduje v intervalech mezi zasedáními ŘV.
• Výkonný tým (VT) – profesionální tým/organizace, která zajišťuje
vlastní chod partnerství a naplňování jeho cílů.
• Pracovní tématické skupiny (PTS), jež pracují na specifických
úkolech.
• Protokoly, které jasně popisují procesy a procedury, jak
partnerství funguje a jaká je odpovědnost partnerů.
Neformální leadership
Formální protokoly mohou pomáhat při zlepšování efektivity
partnerství, neformální kultura partnerství je velice důležitá.
Životně důležitá role leadershipu partnerství. Partnerství se
hodně liší od řízení tradiční organizace: mnohem více se
zakládá na shodě partnerů a méně na formální autoritě.
Cílem leadershipu je vyburcovat firmy a organizace k tomu,
aby podaly potřebný výkon ve prospěch sdílených priorit.
Partnerství nelze vést jako vojenskou jednotku. U partnerství
je vedení nejúčinnější, pokud je v duchu spolupráce, než kdyby
spočívalo v rukách silného jedince.
Systémové řešení paktů zaměstnanosti v ČR
• Systémově podpořit a využít Teritoriální pakty zaměstnanosti –
partnerství klíčových aktérů k hledání a realizaci inteligentních
řešení – využít Operační program Zaměstnanost (2015-2022)
• Zlepšit informovanost o současné i budoucí nabídce a poptávce na
trhu práce – Národní a regionální observatoře trhu práce
• Vytvořit standard pro činnost TPZ v ČR a hodnotící systém pro
jejich evaluaci
• Integrované programy rozvoje zaměstnanosti v krajích připravené
na platformě TPZ
• Koordinační jednotka pro metodickou a organizační podporu TPZ
• Sdílení a mainstreaming příkladů dobré praxe mezi kraji
• Spolupráce TPZ s centrálními institucemi
3 priority – role Paktu a partnerství
Pakty zaměstnanosti v ČR
DISKUZE II.
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Informace a kontakty – www.mspakt.cz
Ing. Petr Czekaj
tajemník MS Paktu
[email protected]
RNDr. Jan Beneš
výkonný manažer MS Paktu
[email protected]
Mgr. Zdeněk Karásek
odborný garant a člen Výkonné rady MS Paktu
[email protected]
Download

Prezentace z vystoupení v Poslanecké sněmovně PČR