Pravidla členství v Klubu Era svět
Řádný člen
Se sídlem:
Zastoupený :
IČO:
Bankovní spojení:
, DIČ:
(Dále jen „Člen“)
I.
Preambule
1. Klub Era svět (dále jen „Klub“) je klubem vytvořeným pod záštitou Československé obchodní banky,
a.s., divize Poštovní spořitelna (dále jen ČSOB nebo Provozovatel) s užitím obchodní značky ČSOB
,“ERA“, za účelem sdružení a sdílení služeb fyzických a právnických osob (dále jen „Subjekt nebo
„Člen Klubu““) z různých oborů činností.
2. Akceptováním a podpisem těchto Pravidel členství v Klubu ERA SVĚT, (dále jen „Pravidla“) získává
Subjekt právo být členem Klubu a čerpat výhody plynoucí z tohoto členství a zároveň se zavazuje
dodržovat pravidla Klubu - Klubový řád, uvedená v příloze těchto Pravidel.
3. Klub nemá právní subjektivitu ve smyslu právních předpisů ČR.
II. Podmínky členství v Klubu
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Členství v Klubu vzniká dnem následujícím po podpisu Pravidel Subjektem
Člen Klubu nemá právo jakkoli Klub zastupovat, či jednat jeho jménem.
Člen klubu bere na vědomí, že mu Klub nezaručuje žádný příjem.
Člen Klubu nese plnou odpovědnost za dodržení všech zákonů a předepsaných nařízení, které se
vztahují k jeho činnosti.
Člen Klubu se zavazuje, že nebude používat obchodního názvu Era pro vlastní aktivity bez
předběžného, písemného souhlasu Klubu.
Porušení Pravidel se dopouští ten Člen Klubu, který svou činností či chováním maří dobré jméno
Klubu, Členů Klubu, či Provozovatele Klubu.
Pokud Člen Klubu poruší jakékoliv povinnosti obsažené v Pravidlech Klubu, má toto porušení za
následek vyloučení z Klubu.
Člen Klubu bere na vědomí, že Provozovatel Klubu může změnit pravidla Klubu bez předběžného
oznámení Členovi Klubu. Změna vstoupí v platnost, když dojde k jejímu zveřejnění v prostorách
Klubu nebo na webových stránkách.
Člen Klubu akceptuje a zavazuje se k dodržování Pravidel Klubu a Klubového řádu.
Klub si ponechává právo k přijetí nebo odebrání každého jednotlivého členství v Klubu.
Člen Klubu má právo využívat pracovních prostor ve stanovených otevíracích hodinách a využívat
veškerých služeb, které Klub pro své Členy v rámci prostoru Klubu zajišťuje dle platného ceníku.
Prostory Klubu jsou umístěny na adrese: Era svět, Praha 1, Jungmannovo náměstí 767, PSČ 110
00.
III. Členské příspěvky
1. Člen Klubu se zavazuje uhradit za účast v Klubu členské příspěvky ve výši 3 900,- (slovy:
Třitisícedevětset korun) za každý měsíc členství a to vždy do 10. dne předcházejícího měsíce na
účet č. 255160735/0300 variabilní symbol 1259.
2. Po podpisu Pravidel členství v Klubu Členem Klubu a zaplacení prvního členského příspěvku obdrží
Člen Klubu kartu Klubu, přístupové údaje, informace pro nového člena a bezpečnostní pokyny.
3. Člen Klubu má možnost využívat služeby specifikované v aktuálních Pravidlech Klubu a aktuálním
ceníku služeb, které jsou k dispozici na recepci Klubu Era světa a též na webových stránkách.
4. Členský příspěvek je možné hradit měsíčně, kvartálně nebo ročně vždy na dané období dopředu.
V případně roční platby předem bude Členovi Klubu účtována sleva ve výši 10% z celkového
ročního členského příspěvku.
IV.
Ukončení členství v Klubu
Klub může okamžitě zrušit členství Člena Klubu v případě, že Člen Klubu poruší Pravidla Klubu nebo
Klubový řád. Členství v Klubu lze též ukončit Klubem nebo Členem Klubu bez uvedení důvodu
v jednoměsíční lhůtě od doručení písemného oznámení o ukončení členství v Klubu druhé straně.
Jednoměsíční lhůta se začíná počítat od prvního dne následujícího po doručení druhé straně.
V Praze, dne
V Praze, dne
Příloha č. 1. Klubový řád
Příloha č. 2. Ceník
Příloha č. 3 Vstupní formulář
-----------------------------------------Klub Era svět
------------------------------------Člen
Příloha č. 1
Klubový řád
Tento Klubový řád upravuje fungování Klubu a vymezuje
práva a povinnosti Provozovatele Klubu a Členů Klubu.
1.VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
V tomto článku jsou pro účely tohoto Klubového řádu
stanoveny definice některých základních pojmů, které platí pro
celé znění tohoto Klubového řádu případně dalších smluv
upravujících vztah Členů klubu
KLUB – Klubem je zájmové sdružení osob bez právní
subjektivity, které je provozováno Provozovatelem. Klub
neustanovuje samosprávné orgány.
KLUBOVÝ ŘÁD – Klubový řád je souhrn pravidel, která
upravují vztahy mezi Provozovatelem a Členy Klubu Klubový
řád je v aktuálním znění přístupný na webovém portálu
ČLEN KLUBU – Člen Klubu je registrovaný uživatel, který
podepsal Pravidla členství v Klubu. Člen klubu je vázán
mlčenlivostí v souvislosti s poskytovanými informacemi.
PARTNER – Partnerem Klubu jsou osoby, které s
Provozovatelem vykonávají dlouhodobou spolupráci na
základě vzájemných dohod.
2. KLUB A PROVOZ KLUBU
2.1. Klub byl vytvořen jako platforma sdružení nezávislých
subjektů za účelem spolupráce a sdílení prostoru a služeb.
Počet registrací v Klubu není početně omezen. Členem Klubu
se může stát kdokoliv, kdo má zájem o spolupráci s jinými
Členy Klubu.
2.2. Členem Klubu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší
18 let nebo jakákoli právnická osoba, která písemně stvrdí
svým podpisem souhlas s Pravidly členství v Klubu a bude
dodržovat povinnosti plynoucí z Klubového řádu.
2.3. V rámci Klubu není možné řešit nelegální aktivity (např.
obchod s drogami, projekty podporující násilí, praní špinavých
peněz apod.) a dále projekty, které nejsou v souladu s
daňovými zákony ČR a EU a dále projekty odporující běžným
morálním zásadám společnosti.
2.4. Každý Člen Klubu musí v prostorách Klubu dodržovat
zásady ochrany majetku a neničit vybavení Klubu. V případě
zjištění takové aktivity je Člen povinen toto neprodleně ohlásit
zástupci Klubu.
2.5. Prostory Klubu jsou nekuřácké.
2.6. Člen Klubu je oprávněn využívat v prostorách Klubu
přidělená pracovní místa a další vybavení, které je Členům
Klubu k dispozici ze strany Klubu.
2.7. Členům Klubu jsou v rámci členství poskytovány zdarma
následující služby:
- internetové připojení s využitím sítě i bezdrátového připojení
wi-fi,
- nabízené základní občerstvení –čerstvé ovoce
- nápojový přístroj v 1NP
- bankovní poradenství
- služby recepce viz bod 2.12
2.8. Dále Členové Klubu mohou využít další standartní i
nadstandardní služby, které budou Členům účtovány nad
rámec členských příspěvků:
- služby tiskového serveru, formáty tisku A4, A3;
- zřízení služby IP volání či pronájem IP telefonu;
- základní tarif kurýrní služby;
- kavárenský servis
- depozitní bankomat
Vše dle platného ceníku služeb.
Pozn.: Aktuální ceník služeb Vám poskytne recepce Klubu Era světa
2.9. V případě ztráty Klubové karty je Člen Klubu povinen
uhradit Klubu mainipulační poplatek ve výši 500,- Kč za kartu
novou.
2.10. Kontaktními osobami pro zajištění bezproblémového
provozu a všech služeb Klubu je služba recepce: , tel. a
hlavní produkční Era světa: PhDr. Šárka Hastrmanová, tel:
725295410
2.11. Základní pravidla dodržování bezpečnosti, evakuační
plán a označení nouzových východů najdete umístěné
v prostorách. Lékárničku naleznete na recepci Klubu. Člen
Klubu musí dodržovat bezpečnostní pravidla
2.12. Služby recepce a popis základních činnosti:
- provozní doba recepce je od 8,30 hodin do 21,00 hodin,
telefon recepce: nebo na [email protected]
Recepce zajišťuje veškeré služby spojené s funkcí „back
office“ např. třídění pošty, základní administrativní činnost,
odesílání kurýrů, apod, recepce dbá na denní bezproblémový
provoz Klubu, zajištění rezervací – zasedacích místností,
příprava či kontrola zasedací místnosti, provoz telefonní
ústředny, tiskového serveru a sdíleného kalendáře,
Pozn.: Další služby recepce budou upřesněny na základě reálného
provozu Klubu.
2.13. Člen Klubu může na základě klubové karty využívat
výhod klubu – vstupy na vybrané kulturní, společenské,
vzdělávací a sportovní akce, dále využívání partnerských
nabídek, slev a jiných výhod.
2.14. Člen Klubu má možnost účastnit se odborných seminářů,
přednášek, brainstormingu a praktických vzdělávacích
programů konaných v rámci prostor Era světa.
2.15. Prostory Klubu Era světa jsou pojištěny; Pojištění
obsahuje i pojištění vůči třetím osobám, Avšak podnájemce(
Člen Klubu )si musí zřídit vlastní pojištění svého majetku
2.16. Vchod a prostor Klubu Era světa je hlídán průmyslovou
kamerou.
3.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
3.1. Člen Klubu je povinen uvádět při registraci do Klubu pouze
platné a pravdivé údaje.
3.2. Člen Klubu je povinen dodržovat obecně platné zásady
etiky a profesionality.
3.3. Člen Klubu je povinen se vyvarovat použití prostředků a
aktivit poškozujících přímo či nepřímo prostory a
Provozovatele, pověst nebo důvěry hodnost Provozovatele,
Partnerů nebo dalších Členů Klubu.
3.4. Člen Klubu je povinen respektovat vzájemnou anonymitu
jiných Členů Klubu.
3.5. Případnou změnu kontaktních údajů je Člen Klubu
povinen Provozovateli včas nahlásit.
3.6. Člen Klubu je oprávněn vznášet náměty a připomínky k
aktivitám a fungování Klubu.
3.7. Podmínky skončení členství v Klubu a další práva a
povinnosti Člena Klubu a Provozovatele stanoví Pravidla
členství v Klubu a Klubový řád.
3.8. Člen Klubu je povinen v prostorách Klubu třídit odpad a
chovat se ve všech směrech hospodárně a ekologicky - týká
se rovněž zbytečného tisku e-mailů, využívání papíru, dbát na
spotřebu vody i elektrické energie, apod.
3.9. Člen Klubu je povinen dodržovat základní hygienická
pravidla, dbát na hygienu a úklid vlastního pracovního místa a
dodržovat pořádek společných prostor Klubu.
3.10. Člen Klubnu nesmí bez předchozí dohody
s Provozovatelem instalovat vlastní vybavení (např. nábytek,
montáž na stěny, apod.) Zároveň Člen Klubu nesmí instalovat
či zanechávat žádné předměty ve společných prostorech
klubu bez předchozí dohody.
3.11. Člen Klubu je povinen dodržovat pořádek v prostoru
3.12. Člen Klubu by měl dbát zejména v podzimním a zimním
období na základní čistotu svého obutí a využivat
instalovaných čistících zón ve vstupních prostorách
3.13. Členové Klubu by měli být nápomocni rozšíření a kvality
služeb, možností i dalšího know-how Klubu. Vítané jsou proto
veškeré další nápady a možnosti rozšíření služeb, technické
produkty, potravinové produkty a další vybavenost a služby
Klubu.
4.
ČLENSTVÍ V KLUBU
4.1. Členství v Klubu vzniká výlučně Členům Klubu, kteří
platně podepsali Pravidla členství v Klubu a Provozovatel je
za Člena Klubu přijal. Na vznik členství v Klubu neexistuje
právní nárok. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout
žádost o přijetí za Člena Klubu bez udání důvodu.
4.2. Členství v Klubu je zpoplatněno.
5.
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE
5.1. Provozovatel není oprávněn bez předchozího výslovného
souhlasu poskytnout jakékoliv informace o Členovi Klubu ani
jeho aktivitách v Klubu žádné třetí osobě. Provozovatel je
povinen shromažďovat informace o Členovi Klubu výlučně pro
účely vlastních marketingových a obchodních analýz, dále pro
účely zajištění administrativní evidence Klubu. Výjimku z
tohoto ustanovení tvoří informace poskytnuté ze zákonné
povinnosti a informace poskytnuté smluvním obchodním
partnerům Provozovatele, kteří se ve vztahu k Provozovateli
zavážou dodržovat mlčenlivosti o těchto informacích ve
stejném rozsahu. K tomuto uděluje Člen Klubu Provozovateli
souhlas Ustanovením věty první tohoto bodu Klubového řádu
není dotčeno oprávnění Provozovatele uvedené v bodu 7.2.
Klubového řádu.
5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky či
pravidla fungování Klubu. K dispozici jsou na recepci a na
webových stránkách
5.3. Provozovatel je povinen postupovat při správě Klubu s
maximální odbornou péči a za všech okolností jako správce
Klubu vystupovat profesionálně.
6.
CENÍK SLUŽEB
6.1. Členům Klubu poskytované placené služby a jejich ceny
jsou vždy přílohou Pravidel členství v Klubu
6.2. V případě, kdy povaha služby vyžaduje zpoplatnění
(především z důvodů vícenákladů na straně Provozovatele), je
Provozovatele povinen o této skutečnosti předem informovat
Člena Klubu, jehož se zpoplatnění služby týká. Člen Klubu je
oprávněn poskytnutí takové služby odmítnout.
6.3. Vyjma zákonem stanovených výjimek je Provozovatel
plátcem daně z přidané hodnoty.
7.
SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ
7.1. V případě porušení podmínek Klubového řádu může
Provozovatele uplatnit následující postihy:
- dočasně omezit přístup Člena Klubu do prostor klubu Era
světa,
- zrušit členství Clena v Klubu bez náhrady.
7.2. V případě závažného či opakovaného porušování
podmínek Klubového řádu (zejména dochází-li k přímému
poškozování prostor Provozovatele, Partnerů nebo Členů
Klubu či jejich dobrého jména) je Provozovatel dále oprávněn
požadovat náhradu škody dle obecně platných právních
předpisů a dále umístit informaci o takovém prohřešku ,
včetně údajů o osobě, která tato pravidla porušila, veřejně ,na
portálu Klubu Era světa.
7.3. Veškeré prohřešky proti pravidlům Klubového řádu budou
přednostně řešeny domluvou. Provozovatel uplatní postihy
teprve poté, kdy řešení domluvou bude neúčelné.
8.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. S veškerými informacemi poskytnutými Provozovateli
bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Podpisem Pravidel členství v Klubu uděluje Člen Klubu
souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu
příslušných ustanovení shora uvedeného zákona o ochraně
osobních údajů a to pro plnění účelu vyplývajícího z Pravidel
členství v Klubu a z Klubovéhořádu..
9.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Zánik členství v Klubu pro Členy se řídí příslušnými
ustanoveními Pravidel členství v Klubu a Klubového řádu.
Download

Pravidla členství v klubu Era světa