Změna v MAD po roce
E-aukce s velkým úspěchem
Deset let ve společnosti UNESCO
Nový studijní obor na ZMVŠ
07-08/2013
Oživené židovské město 2013
BYLO? NEBYLO? OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO 2013... Více na str. 18 Foto: Dáša Juráňová
m
u
i
n
o
m
r
Ha nagoze
y
s
v
více
na straně 24
Obě ruce tleskaly
Slovo
na úvod
Milí Třebíčané,
máme za sebou polovinu
prázdnin a pořádně jsme se
zapotili, ostatně to všichni od
července očekáváme. Pro novináře je to trochu okurková
sezóna, většina lidí, včetně
úředníků a politiků si vybírá v těchto letních měsících
dovolenou. Část radničních
úředníků se potí toto léto nejenom kvůli tropickým teplotám. Městu Třebíči byly totiž v posledních týdnech schváleny všechny projekty, o které jsme
požádali na regionální operační program (ROP). Využili jsme tak bezezbytku
možnosti posledních výzev v tomto plánovacím období EU. Chceme zlepšit
prostředí ve městě pro naše občany i pro ty, kteří přijíždějí ať už za zaměstnáním nebo jako turisté. Prvním schváleným projektem byl nový terminál
u vlakového nádraží, který výrazně zlepší přednádražní prostor a hlavně
propojí autobusovou (i městskou) dopravu s vlaky, což nám dosud ve městě
výrazně chybělo.
Další projekt zlepší veřejná prostranství v Borovině a vznikne tak další plnohodnotná čtvrť pro naše obyvatele. Třetím projektem je rozhledna na Pekelném kopci a zázemí pro turisty v Národním domě, hlavně pro cyklisty a pěší,
kde si mohou odpočinout, odložit kola a zavazadla a vydat se na prohlídku
našich památek. Všechny projekty jsou více než ze tří čtvrtin financovány
z evropských prostředků.
Ale právě přidělením dotací práce nekončí, teď intenzivně pokračují další fáze stavební dokumentace, vytváření projektových týmů, přípravy na
výběrová řízení podle pravidel ROPu, monitorovací zprávy, koordinace výstavby přesně podle projektové žádosti, projednávání případných odchylek
s řídícím orgánem, žádosti o platbu, audity a různé kontroly a řada dalších
úkonů, které s sebou nesou právě evropské projekty.
Je to nesrovnatelně více práce, než když město investuje jenom ze svých
prostředků. Avšak vzhledem k tomu, že právě investiční peníze v rozpočtu
města jsou omezené, hledáme tyto mimorozpočtové zdroje pro to, aby se
mohly realizovat záměry za násobně kratší dobu, než by tomu bylo jenom
z městských prostředků.
Všechno směřujeme k tomu, aby se našim občanům v Třebíči lépe žilo, přijížděli k nám turisté, kteří přinesou peníze a tím i práci ve službách pro cestovní
ruch, a také aby k nám přicházeli i noví obyvatelé. Ostatně příklad nové paní
tajemnice, která se stává zároveň i třebíčskou občankou, by mohl být inspirativní…
MARIE ČERNÁ, místostarostka
V tomto čísle naleznete:
ZMĚNA V MAD PO ROCE
str. 4
NOVÝ OBOR NA ZMVŠ
str. 10
OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
str. 18
Začátkem druhé poloviny července - po celý týden - pravidelně
obléhaly ve večerních hodinách Karlovo náměstí stovky lidí. Doslova a do písmene! Nešlo přitom o sociálně vyloučené skupiny,
jak se dnes rádo říká. To jen přijel pan Jiří Čáslavský. To on posadil
či položil řadu lidí na dlažbu, samozřejmě pokud ti šťastnější nezískali včas místo na připravených lavičkách.
Dřevěná maringotka, prostý rám k natažení promítacího plátna
a kotvící traktor Zetor tvořily známou kulisu letnímu promítání,
zvanému Filmy pro Karla IV. Téměř všechny letos patřily produkci s oblíbeným a sympatickým Ivanem Trojanem, který zároveň
byl zárukou dalšího hvězdného obsazení. Tady si vzpomínám na
Trojanovo překvapení, kdy výrazně pozvedl obočí, když jsem mu
při nedávném setkání o jeho „roli“ při promítání pod širákem řekl.
A byl zjevně potěšen, něco podobného jistě nečekal.
Potěšeni byli také diváci. Těm přálo letos bezvýhradně počasí a atmosféra tak byla skvělá, provoněná lehce několika druhy kuřiva či
pochutinami z přistaveného stánku. Také pan Čáslavský vypadal
spokojeně - rád si popovídá s lidmi, miluje ty večery, kdy s téměř
již archaickým vybavením dělá divákům radost. Odměnou je mu
pak pozdně večerní či noční potlesk. A přestože mezi nabídkou
filmů nechyběl ani známý snímek Jedna ruka netleská, v centru
Třebíče - soudě dle intenzity - tleskaly večer co večer většině lidí
ruce obě.
Městské kulturní středisko Třebíč už před třemi lety vsadilo na
nabídku levné a snad i jednoduché zábavy. Byl to prozíravý krok,
vždyť sednout si jen tak na lavičku nebo na zem, to přece k létu
patří. A krásnou noční svobodu nemohli pokazit ani ti dva lehce podroušení mladíci, které jsem vyhnal od ventilku kola páně
Čáslavského maringotky...
FRANTIŠEK JŮZA
0 Redakce Třebíčského zpravodaje
568 610 018, 602 718 966
[email protected]
Třebíčský zpravodaj
Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629
nákladem 17 500 výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma.
Evidenční č.: MK ČR E 14649.
Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům
tel.: 568 610 018, e-mail: [email protected]
Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč
Redaktor, grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: 602 718 966
Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková
Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová,
Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert
Tajemník redakční rady: Ivan Přibík
Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč,
Renata Sedláčková, tel.: 775 606 363, [email protected]
Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky
bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout.
Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se
shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 1. srpna 2013.
Uzávěrka příštího čísla v pátek 30. srpna 2013.
Distribuce Třebíčského zpravodaje
777 330 111
Pouze
reklamace
roznosu!
www.trebic.cz
3
Z RADNICE
Před rokem prošla MAD historickou změnou
V září to bude rok, co v Třebíči funguje
nový systém městské autobusové dopravy.
O tom, co změny v MAD přinesly a jaké jsou
další poznatky, hovoří místostarosta Pavel
Svoboda:
Pane místostarosto, co bylo důvodem pro zásadní změnu v systému třebíčské MAD?
Ten původní systém byl dosti zastaralý. Existoval
desítky let. V době výstavby sídlišť vznikla jakási
základní kostra, na kterou se postupně nabalovaly
změny. Z praktických i finančních důvodů už bylo
více než nutné udělat změnu.
 Nový systém se usadil
Mohl byste stručně shrnout výhody nového
uspořádání?
Oproti starému systému se dnes linky dělí na
Zavedení nového systému od září 2012 vyvolalo velký ohlas veřejnosti. Přišla řada kladných,
ale i záporných názorů. Podařilo se požadavky
cestujících uspokojit?
Rozumíme tomu, že spousta lidí si na nový systém
musela zvykat. Připomínek jsme dostali skutečně
mnoho desítek. Velkou část z nich se do systému
podařilo zapracovat. Myslím si, že nový systém se
usadil a většina cestujících je s ním po roce provozu spokojena. Dílčí změny bude možné dělat i
nadále.
 Průzkum v souladu s realitou
Radnice zadala v první polovině tohoto roku
zpracování velkého průzkumu spokojenosti
cestujících v městské dopravě. Co z tohoto průzkumu vyplynulo?
dále pracovat, ale je to určitě námět na získání
nových cestujících do budoucnosti. Doposud
jsme také mysleli, že nám v autobusech převažují
spoluobčané středního a seniorského věku, ale
ve věkové kategorii 15 až 39 let byl změřen podíl 45 procent, což je velmi dobrý výsledek, když
uvážíte, že není problém přejít většinu částí města
pěšky.
Dostali také cestující možnost se vyjádřit k dodržování jízdních řádů a jízdní době oproti minulosti a podobně?
V otázce dodržování jízdních řádů jsme získali
průměrnou známku 1,9. Protože se hodnotilo jako
ve škole, tzn. v rozpětí známek 1 až 5, považuji
tento výsledek za více než chvalitebný. Celkem
60 procentům cestujících se po změnách jízdní
doba nezměnila, 29 procentům se prodloužila,
což je zřejmě důsledek většího počtu přestupů,
a naopak 11 procentům se cesta urychlila. Zajímavé je, že když se tazatelé ptali na počet přestupů,
tak 0,7 procent cestujících uvedlo, že v rámci jedné cesty přestupují třikrát, nicméně převážná část,
59 procent uvedla, že nemusí přestupovat vůbec.
Najdou zájemci výsledky průzkumu na internetových stránkách města?
Ano, po nezbytné prezentaci výsledků pro zastupitele města celý průzkum zveřejníme.
 Více informací a méně bariér
páteřní, doplňkové a speciální. Páteřní linky č. 1,
4 a 5 jsme s menšími změnami zachovali z předchozího systému, aby cestujícím zůstalo něco, na
co jsou zvyklí. Doplňkové linky jsou 10, 11, 12, 13
a 4, speciální 21 a 31. Podařilo se nám více provázat jednotlivé spoje, lépe se napojit na vlak, více
pokrýt území města včetně přidružených obcí,
městyse Stařeč a průmyslové zóny v Přibyslavicích a to i o víkendech. Ve špičkách je na hlavních
trasách interval mezi jednotlivými spoji pouhých
7 minut. Ukončení provozu MAD bylo dříve ve všední dny ve 22:30 a o víkendech ve 22:00 hodin.
Teď jezdí autobusy 6 dní v týdnu do 23:15 hodin.
Linky č. 12, 14 a 31 umožňují přepravu jízdních
kol. Co se týče ekonomiky, podařilo se nám snížit
počet nevytížených kilometrů z 12 na 6 procent.
4
Především se potvrdilo, že negativní reakce poměrově nekorespondují s obecným míněním.
Spokojeno, nebo téměř spokojeno, je 78 procent
dotazovaných. Počet odpovědí byl 1579, a protože průzkum probíhal celý den na všech linkách,
měl by být výsledek průzkumu v souladu s realitou. Věrohodnosti navíc dodává ta skutečnost, že
tazatele z řad studentů velmi ochotně zorganizoval pan Erik Vidlák, který s námi jako nezávislá
osoba aktivně komunikoval o případných úpravách nového systému jízdních řádů.
Jaké další zajímavosti jste z průzkumu zjistili?
Velmi nás překvapila demografie. V třebíčské
městské dopravě převažují ženy a to v poměru
71:29! Ještě přesně nevíme, jak s tímto zjištěním
Můžete nastínit některé z plánů blízké budoucnosti?
Letos jsme zavedli nebo zavedeme souhrnné jízdní řády a elektronické informační panely v podobě
LED obrazovek na Karlově a Komenského náměstí.
V zlepšování informovanosti cestujících bychom
chtěli pokračovat. Plánujeme osadit větší informační panel na autobusovém nádraží. Dvanáctiřádkový display bude informovat o odjezdech
příměstských autobusů. Zvažujeme také umístění
displeje do výpravní budovy vlakového nádraží,
kde by se zobrazovaly odjezdy autobusů MAD ze
zastávek Nádražní a Bráfova. Další pozitivní zásah bude znamenat výstavba nového terminálu
u vlakového nádraží, díky kterému se mj. zkrátí
docházková vzdálenost od zastávky linky č. 1 k nemocnici. Chceme pokračovat v rekonstrukcích jednotlivých zastávek tak, aby splňovaly požadavky
na bezbariérovost. V plánu je například výstavba
nové zastávky na Vaňkově náměstí pro linku č. 1.
Uvítáte nadále připomínky občanů?
Budeme za ně velmi rádi, bez zpětné vazby se pracuje velmi špatně.
S použitím podkladů odboru dopravy MěÚ Třebíč
IVAN PŘIBÍK
Občané ušetří 2791 Kč ročně
Velkým úspěchem skončil výsledek e-aukce na dodávky elektřiny a plynu pro občany města Třebíče a okolí. E-aukce konané dne 27. 6. se zúčastnilo
v rámci celé ČR celkem 2861 domácností. Třebíčských domácností se účastnilo celkem 449 a ušetří za dva roky dodávek elektřiny a plynu celkem
2 506 000 Kč, což představuje průměrně 2791 Kč ročně na jednu domácnost.
Konkrétní výsledky
e-aukce pro domácnosti
Konkrétní výsledky
e-aukce pro podnikatele
Z Třebíče bylo zařazeno:
•
274 domácností na dodávky elektřiny –
tyto domácnosti ušetří za dva roky dodávky celkem
1058600 Kč, tj. 32,4% ze současných nákladů, tj. průměrně 1932 Kč ročně na domácnost,
•
175 domácností na dodávky zemního
plynu – tyto domácnosti ušetří za dva roky dodávky
celkem 1448000 Kč, tj. 26,3 % ze současných nákladů,
tj. průměrně 4137 Kč ročně na domácnost.
Na kontaktním místě v Třebíči
byly přijaty podklady z:
•
305 domácností na dodávky elektřiny
- 31 domácností nebylo zařazeno do aukce, protože
nelze ukončit jejich současný smluvní vztah do konce
července 2014, nebo dodalo neúplné podklady a do
příští e-aukce (koncem července) budou začleněny po
doplnění podkladů,
•
234 domácností na dodávky zemního plynu - 59 domácností nebylo zařazeno do aukce, protože nelze ukončit jejich současný smluvní vztah do
konce července 2014, nebo dodalo neúplné podklady
a do příští e-aukce (koncem července) budou začleněny po doplnění podkladů.
E-aukce konané 25. 6. se
zúčastnilo z celé ČR celkem:
•
148 subjektů na dodávky elektřiny
•
88 subjektů na dodávky zemního plynu
Z Třebíče bylo zařazeno:
•
8 subjektů na dodávky
elektřiny po dobu 2 let – tyto subjekty ušetří za dva roky dodávky
celkem 81 146,- Kč, tj. 36,1 % ze současných nákladů,
•
7 subjektů na dodávky elektřiny po dobu
1 roku – tyto subjekty ušetří za dodávky celkem
61 140,- Kč, tj. 30,7 % ze současných nákladů,
•
4 subjekty na dodávky zemního plynu po
dobu 2 let – tyto subjekty ušetří za dva roky dodávky
celkem 67 142,- Kč, tj. 16,8 % ze současných nákladů,
•
2 subjekty na dodávky zemního plynu po
dobu 1 roku – tyto subjekty ušetří za dodávky celkem
15 864,- Kč, tj. 16,8 % ze současných nákladů.
Podrobné výsledky byly ihned po zpracování oznámeny společností ECENTRE konkrétním domácnostem
Informační schůzka organizátorů s občany v Národním domě
a subjektům e-mailem. Po obdržení dodavatelských
smluv od vítězných dodavatelů připravila společnost
ECENTRE režim jejich předání k podpisu občanům. Podepsané smlouvy budou pak předány dodavatelům,
kteří zajistí ukončení současných smluv.
Bližší informace podá za zadavatele - společnost
ECENTRE - Ing. Petr Dobeš, obchodní manažer pro
klíčové zákazníky,
tel. 731 614 095, e-mail: [email protected]
Zprostředkovatelem akce je Město Třebíč – kontaktní
osoba Mgr. Pavel Pacal, místostarosta města,
tel. 724383681, e-mail: [email protected]
PAVEL PACAL, místostarosta
Hrádek poslouží oddychovým aktivitám občanů
V souvislosti s výstavbou nového DDM v Borovině se velmi často mluví o tom, jaký osud bude mít ten stávající.
V současné době má Dům dětí a mládeže dvě hlavní základny – na Hrádku a na Švabinského ulici. Obě budovy
jsou v zoufalém stavu a navíc poměrně značně vzdáleny
od sebe. I to je jeden z důvodů výstavby nového objektu.
Stávající objekty budou odstraněny a je naprosto jasné
a zřejmé i další využití těchto lokalit. Pozemek na Švabinského ulici bude pravděpodobně nabídnut k prodeji za
účelem individuální výstavby objektů k bydlení, leží totiž v
území určeném územním plánem pro občanskou vybavenost. Lokalita Hrádek je dle územně plánovací dokumentace města Třebíče vymezena těmito funkčními plochami
a funkčními typy:
•
stávající funkční plocha veřejného prostranství a zeleně, funkční typ Zp – parky a parkové upravené
plochy
Plochy veřejné zeleně představují nezastavitelné území
v rámci sídelního útvaru. Slouží pro zachování ekologické
stability obytného prostředí a pro rekreaci.
•
stávající funkční plocha občanské vybavení,
funkční typ Ok – kulturní zařízení
Přípustné funkce představuje bydlení (služební byty)
a drobná výroba.
Nepřípustné jsou zde objekty pro bydlení s více než
3 byty (rodinné domky a bytové domy vyjma domů
s pečovatelskou službou a domovy důchodců).
•
stávající a návrhová plocha sportu a rekreace,
funkční typ Os – plochy pro sportovní zařízení
Nepřípustné jsou stavby pro bydlení.
Pozemky na Hrádku budou zatravněny a plně k dispozici
občanům pro procházky, venčení psů a jiné oddychové aktivity. Jakékoliv spekulace o prodeji k výstavbě rodinných
domů jsou naprosto liché. Tyto pozemky patří městu, jsou
neprodejné a nejsou v územním plánu určené pro bydlení.
A to tak zůstane i do budoucna.
PAVEL PACAL, místostarosta
5
Z RADNICE
Projekty nejen pro současnost
ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI
Cílem této části projektu je výstavba celoročně přístupné
rozhledny na Pekelném kopci nedaleko Třebíče spolu s vyznačením přístupových tras a odpočívadly. Očekávaným
přínosem je podstatně zvýšená návštěvnost města (návštěvnost viz příloha Rozhledny na Vysočině, analýza stavu
a potenciálu pro využití v cestovním ruchu).
Výška rozhledny je stanovena na 26,5 m, aby její funkce
nebyla ohrožena v budoucnu okolo rostoucími stromy (stanovisko poskytly Lesy ČR, viz příloha). Bude celodřevěná
z modřínového profilu (místní dřevina) s kovovými prvky,
oktagonální konstrukce využívající tvarosloví stavebních
prvků vyskytujících se na bazilice sv. Prokopa v Třebíči a současně tvaru Davidovy hvězdy. Konstrukce je atypická, jednoduchá a rezonuje v ní kulturní dědictví
Třebíče. Tyto skutečnosti budou využity v marketingu (viz příloha Podklady pro marketing). Poblíž rozhledny vznikne dřevěný přístřešek pro turisty. K rozhledně bude směřovat navigace z parkoviště na okraji
města, na přístupové cestě pro pěší a kola budou umístěny 3 odpočívky, k rozhledně povede rovněž
kondiční stezka s tabulemi.
TOURIST POINT (TP)
Cílem další části projektu je vybudování chybějícího zázemí pro turisty. TP bude navazovat na nově budované Turistické informační centrum v Národním domě (probíhá na náklady žadatele, není součástí
projektu). TP nabídne úschovu zavazadel v uzamykatelných skříňkách, úschovu kol v uzamykatelných
stojanech, místnost pro drobné samoobslužné opravy kol vybavenou základním nářadím, šatnu a sprchu
s bezbariérovými toaletami.
Součástí informačního systému TP se stane mobilní průvodce v podobě bezplatné aplikace pro telefony
a bez nutnosti používat operátory (klasické i s operačním systémem, viz např. www.lwi.cz), průvodce
bude použit podle možností i pro vybavení infotabulí v terénu. K TP bude směrována navigace z cyklotrasy Jihlava-Třebíč-Raabs, od TP bude směřovat navigace k rozhledně.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V TŘEBÍČI - BOROVINĚ
Projekt je součástí rozsáhlého investičního záměru na revitalizaci veřejného prostranství brownfieldu
bývalého průmyslového areálu BOPO v městské části Borovina a navazuje na již zrealizované aktivity
směřující k postupnému oživení celého území.
Úspěšné žádosti
o dotace v roce 2013
Operační program Životní prostředí
Zateplení ZŠ Bartuškova, Třebíč
Celkové náklady
33.922.802 Kč
Dotace
17.649.346 Kč
Zateplení stomatologické polikliniky, Třebíč
Celkové náklady
10.816.514 Kč
Dotace
5.616.000 Kč
Zateplení ZŠ Benešova, Třebíč
Celkové náklady
35.479.816 Kč
Dotace
25.121.482 Kč
Zateplení ZŠ Kpt. Jaroše, Třebíč
Celkové náklady
25.892.426 Kč
Dotace
13.458.734 Kč
IOP – IPRM Horka-Domky
Rozšíření parkoviště v Třebíči, ul. Vltavínská
Celkové náklady
2 648 383 Kč
dotace
2 251 126 Kč
Regionální operační program
NUTS II Jihovýchod
Přestupní terminál Třebíč
Celkové náklady
81.833.101 Kč
Dotace
52.709.561,60 Kč
Rozhledna a TouristPoint Třebíč
Celkové náklady
12 040 882 Kč
Dotace
9 979 908,65 Kč
Veřejná prostranství v Třebíči-Borovině
Celkové náklady
40 280 824,02 Kč
Dotace
27 370 358,97 Kč
Operační program lidské zdroje
a zaměstnanost
Moderní řízení
Celkové náklady
3.057.317,46 Kč
Dotace
2.598.719,84 Kč
PAVEL PACAL, MARIE ČERNÁ
Město Třebíč
prodá
ve výběrovém řízení formou aukce
Hlavní součástí projektu je úprava veřejných prostranství v areálu včetně vybudování nezbytné doprovodné infrastruktury (veřejné osvětlení, obnova ul T. Bati včetně chodníků, obnova uličky Budischowského, vybudování parkoviště, stezka pro cyklisty) a infrastruktury pro volnočasové aktivity včetně potřebného mobiliáře a vegetačních úprav (úprava prostor před DDM, vybudování multifunkčního a dětského
hřiště, přírodního amfiteátru, ohniště), a to za účelem zvýšení atraktivity dané lokality nejen z pohledu
občanské vybavenosti, ale také ve vazbě na rozvoj dalších podnikatelských aktivit.
Důležitou součástí projektu je vybudování nového dopravního napojení lokality na silnici II/410 (ul. Koželužská), které zajistí přístup do areálu z východní části.
PAVEL PACAL, MARIE ČERNÁ
6
objekt č. p. 9
na Komenského nám. v Třebíči.
Bližší informace včetně podmínek výběrového
řízení najdete na www.trebic.cz ,
sekce „úřední deska“.
Zaznělo na konferenci: „Práce na dálku není hudba budoucnosti!“
Doba, kdy se budeme moci svobodně rozhodovat,
odkud, kdy a jak chceme pracovat, se zejména díky
novým technologiím a novým způsobům organizace
práce blíží. Flexibilní formy práce, mezi které patří
i práce na dálku, se již staly běžnou praxí mnohých
úspěšných firem po celém světě. Místním zaměstnavatelům a lidem se výhody práce na dálku snaží
přiblížit Koordinační centrum práce na dálku v Třebíči.
Nejen o tom, co práce na dálku je, o jejích výhodách
a nevýhodách, ale i o nových technologiích a praxi se
mohli dovědět účastníci celodenní konference „Práce
na dálku-o krok blíž k vám“, která se konala 18. června
v Třebíči.
Vystoupilo na ní 12 řečníků, včetně dvou zástupců
zahraničního partnera projektu, organizace The Telework Association, Petera Thomsona a Shirley Borrett.
Z videozáznamu se o své zkušenosti podělili další dva
její členové Chris Ridgewell a Julian Cowans. První
příspěvek přednesl pan Michal Martoch, dlouholetý
propagátor práce na dálku v ČR,
který nastínil, jakým směrem se
ubírá svět práce. I přesto, že u většiny přítomných vyvolala představa holografické pracovní schůzky
v obývacím pokoji úsměv na tváři,
nevidí pan Martoch tuto možnost
jako příliš vzdálenou. V druhém
bloku zaujal svým vystoupením Jakub Heikenwälder, autor metodiky
implementace práce na dálku, který
sám na dálku pracuje. Ivan Pilný,
první ředitel českého Microsoftu,
si zcela získal publikum svým skvělým příspěvkem
o tréninku mozku. Závěr patřil zkušenostem z praxe.
Eva Fruhwirtová ve své prezentaci zaměřené na Time
management přidala cenné rady, jak chodit včas a jak
si uspořádat záležitosti pracovní i osobní.
Konference se zúčastnilo 111 zájemců o práci na dál-
Ministr průmyslu v Třebíči
V pondělí 15. července se v konferenční místnosti budovy společnosti S.O.K uskutečnilo setkání představitelů
města Třebíče, Okresní hospodářské komory a místních podnikatelů s ministrem průmyslu a inovací oblasti Nižnij Novgorod Vladimirem Nefedovem a zástupci desítky podnikatelských subjektů z Ruska. Třebíč zastupoval
místostarosta Pavel Pacal. Tématem jednání bylo navázání bližších kontaktů a nastartování možné spolupráce
místních podnikatelských subjektů s touto průmyslově nejrozvinutější oblastí Ruské federace.
PP
ku z řad zaměstnavatelů i uchazečů o zaměstnání. Na
základě výstupů z evaluačních dotazníků je zřejmé,
že si účastníci odnášejí inspiraci a chuť pracovat na
dálku. Pokud jste se nemohli konference zúčastnit,
videozáznamy příspěvků naleznete na webovém portálu http:pracenadalku.trebic.cz/konference.
PF
Novinka na autobusovém nádraží
Hlavní dveře do výpravní haly jsou nejen zastaralé a technicky dožilé, ale také nehezké. Pocházejí z první poloviny
80. let.
„Rozhodli jsme pořídit nové vstupní stěny z východní i západní strany budovy, protože dosavadní stav je skutečně
již nevyhovující. Oproti současným ocelovým budou nové
rámy vyrobeny z hliníkových profilů šedostříbrné barvy.
Do výšky přes dva metry použijeme bezpečnostní izolační dvojsklo. Nové stěny zlepší tepelné vlastnosti budovy
a budou i estetičtější,“ popsal přestavbu místostarosta
Pavel Pacal.
Akce na výměnu dvou stěn z kovu a skla přijde městskou
pokladnu na částku kolem 500 tisíc korun. Zkušená firma
vzešlá z výběrového řízení provede práce v červenci a srpnu, kdy je na autobusovém nádraží nižší provoz.
IP
Město Třebíč
Třebíč daruje městu Terezín
třicet tři tisíce korun
Obyvatelé Třebíče a okolního regionu pomohou městu, které poničil vodní živel. Ve veřejné sbírce vybrali peníze.
Přispěla také radnice. Finance poputují do města Terezín.
„Sbírka na odstranění povodňových škod probíhala na několika místech. Kasičky byly umístěny na festivalu
Borovina živá dodnes a v budově městského úřadu. Připojila se i rada města, která se usnesením ze své schůze
v úterý 25. června rozhodla věnovat maximální částku, kterou může přidělit, a to 20 tisíc korun. Proč jsme si
vybrali právě Terezín? Je to symbolické, protože v době druhé světové války tam byli naši židovští spoluobčané
odsunuti do koncentračního tábora,“ řekl místostarosta Pavel Pacal. Souhrnná částka téměř 33 tisíce korun bude
z Třebíče poukázána přímo na účet zřízený městem Terezín.
IP
prodá
ve výběrovém řízení formou aukce:
- bytovou jednotku č. 1199/39 o velikosti 1+1
v domě č. p. 1199 na Vaňkově nám. v Třebíči
(vyvolávací cena činí 560.000,- Kč),
- bytovou jednotku č. 390/6 o velikosti 2+1
v domě č. p. 390 na ul. Na Potoce v Třebíči
(vyvolávací cena činí 560.000,- Kč).
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny
na www.trebic.cz. Bližší informace podá
pracovnice MěÚ Třebíč pí Bohumila Hynková,
tel. 568896128.
7
Deset let od zápisu do seznamu UNESCO Za Josefem Nováčkem
Ve středu 3. července uběhlo rovných deset let od doby,
kdy třebíčské památky byly zapsány do seznamu UNESCO.
Prohlášení baziliky svatého Prokopa a židovské čtvrti se
hřbitovem za světové kulturní a přírodní dědictví je bezesporu nejdůležitější událostí v moderních dějinách Třebíče.
Jedním, kdo byli na radnici u zrodu takto významného aktu,
byl tehdejší místostarosta Mgr. Karel Dvořáček.
„Když si vybavím období mého působení na radnici v Třebíči, kdy jsem jako místostarosta Třebíče zodpovídal za
školství, kulturu a sociální odbor, musím říci, že jsem si zpočátku neuvědomoval, že jedním z nejstěžejnějších úkolů té
doby pro mne bude zápis třebíčských památek do seznamu
UNESCO,“ vzpomíná dnes někdejší komunální politik. „Na
letních slavnostech v Telči v roce 1999 jsme vedli rozhovor
s tehdejším starostou Telče Milošem Vystrčilem a tajemníkem ministerstva kultury pro Unesco Michalem Benešem.
Tady vyplynula myšlenka o možném vstupu Třebíče do
Unesco. Zajímalo mne, co vše by obnášel tento záměr, a tak
došlo i na případné úkoly, které k nominaci byly nezbytné.
Samozřejmě, byly to pouze úvahy a vyplývalo z nich, že
i kdybychom splnili všechny úkoly a požadovaná kritéria,
jak sdělil pan Beneš, úspěch by nemusel být ještě zaručen.“
Karel Dvořáček nepustil již načatou myšlenku z hlavy. Věřil
už tehdy v úspěch? „Těžko se dá říci, že bych věřil,“ přiznává po letech, „ale doufal jsem v to.“ Předpokladem byla
především podpora schopných spolupracovníků. „Bylo jich
více, ale k nejvýznamnějším patřili Mgr. Michal Beneš, JUDr.
PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc., PhDr. Rudolf Fišer, Ing. arch.
Lubor Herzán, Ing. arch. Věra Kučová, na ty nejvíce vzpomínám.“
„Proces přípravy trval necelé dva roky,“ vrací se do začátků
někdejší místostarosta. „První schůzka o nominaci proběh-
la v lednu roku 2000 za přítomnosti Dr. Líbala, Dr. Fišera
a Ing. arch. Herzána. V průběhu dvou roků následovaly
další, které měly kontrolní charakter. Na poslední takovou
schůzku, v červnu 2002, přijel nezávislý revizor UNESCO
z Finska, který byl vybrán jako odborník na kontrolu přípravy nominace Třebíče pro vstup. Vzpomínám si, že podklady
musely obsahovat odborné pasáže a srovnávací studie o židovské čtvrti a židovském hřbitovu, ty zpracoval Ing. arch.
Jaroslav Klenovský, dále odborné pasáže a studie o bazilice
sv. Prokopa, jež zpracoval Dr. Líbal a historické podkladové
studie a bibliografie - pod těmi jsou podepsáni Dr. Fišer
a Dr. Eva Nováčková. Úspěšnost zapsání do UNESCO tkvěla hlavně v tom, že nominace byla podávána jako soubor
sestávající z židovské čtvrti, Židovského hřbitova a baziliky
sv. Prokopa, která tak připomíná soužití křesťanské a židovské kultury od středověku až po 20. století.“
Přípravné práce ale neprobíhaly jen hladce, došlo i ke kolizím a nečekaným problémům. „Taková situace skutečně
nastala v určitém období rozběhnutého procesu přípravy,
kdy pan Dr. Líbal odmítl nadále spolupracovat v tomto
týmu, z důvodů, že jiný odborník vypracovával materiály
o bazilice, dle něho bez jeho vědomí a neoprávněně. Stálo mě to mnoho osobních návštěv u pana Dr. Líbala a úsilí,
které nakonec skončilo pozitivním rozhodnutím o další jeho
spolupráci, jež byla pro mne garantem úspěšnosti. Vyjádřil
se tehdy, že to ‚pro mne udělá‘. Tak jsme mohli pokračovat,“
vrací se dnes již s úsměvem do minulosti Karel Dvořáček.
„O úspěšnosti nominace jsem se dozvěděl 3. 7. 2003 telefonicky od redaktorky MF Dnes, která mě nejen obeznámila
s úspěchem, ale také mi poděkovala za práci na této nominaci. Potěšilo mne to. Osobně jsem se spojil s Mgr. Benešem, který tuto naši nominaci doprovázel a poděkoval jsem
mu za spolupráci s námi. Mrzelo mne, že se této úspěšné
nominace již nedožil Dr. Dobromil Líbal, byla to velká osobnost ve svém oboru. Své poděkování i politování, že se této
události nedožil, jsem vyjádřil alespoň jeho ženě, která byla
často při mých osobních setkáních i jednání s panem doktorem přítomna a hostila mě.“
Jaký přikládá Karel Dvořáček význam zápisu do seznamu
UNESCO po deseti letech? „Řekl bych, že přináší další finanční podporu zdejším památkám, přibližuje turistům historický význam Třebíče, a tím i regionu Vysočiny, a také nemalou
měrou může přispívat k hrdému povědomí obyvatel města.“
V rámci kulatého výročí připravilo Městské kulturní středisko Třebíč ve spolupráci s radnicí bohatý program. V červnu
se konala odborná konference, do prosince běží výstava
dokumentů a fotografií v Předzámčí a na srpen jsou v plánu
Slavnosti Tří kápí a slavnostní shromáždění v divadle Pasáž.
Vedení města ocení osobnosti, které k zápisu do UNESCO
svou prací významně přispěly.
PJ
Kdy na zastupitelstvo?
Rada města naplánovala zasedání Zastupitelstva města Třebíče na druhé pololetí roku 2013. Proběhnou
v těchto termínech:
 Čtvrtek 12. září, 16:00 hodin: 5. zasedání, městský úřad Masarykovo náměstí,
 Čtvrtek 31. října, 16:00 hodin: 6. zasedání, městský úřad Masarykovo náměstí,
 Čtvrtek 12. prosince, 16:00 hodin: 7. zasedání, městský úřad Masarykovo náměstí.
Podrobný program a materiály ke každému jednání najdou občané vždy na internetových stránkách radnice
www.trebic.cz v sekci Správa města / Volené orgány. V souladu s jednacím řádem tam budou vyvěšovány
nejpozději tři dny před zasedáním. Na stejném místě lze také sledovat on-line přenos.
IP
8
Ve věku nedožitých 84 let zemřel lékař, rotarián a čestný občan města Třebíče primář MUDr. Josef Nováček.
Po tomto všestranném, činorodém a vzdělaném člověku zůstala hluboká brázda vykonané práce v několika
oborech. Zanechal nesmazatelnou stoupu nejen na poli
zdravotnickém, ale i kulturním.
Jméno primáře Josefa Nováčka zůstane symbolem kvalitní medicíny. Natrvalo se zapsal do historie české i světové pediatrie. Po absolvování lékařské fakulty Masarykovy univerzity působil od roku 1953 v Okresní nemocnici Třebíč jako pediatr. Poté se stal primářem dětského
oddělení. V této funkci pracoval v letech 1974 až 1996.
Vztah k dětskému lékařství se pro doktora Nováčka
stal celoživotním posláním. V 50. a 60. letech zakládal
a uvedl do provozu první odborné dětské ambulance
v okrese Třebíč. Po mnoho let vedl oddělení zdravotní
výchovy třebíčské nemocnice. V 80. letech založil v Třebíči jesle pro handicapované děti. Toto zařízení se stalo
předchůdcem dnešního Denního rehabilitačního stacionáře pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež
provozovaného městem. Primář Josef Nováček napsal
v průběhu let desítky článků a odborných prací zaměřených na problematiku dětského věku. Působil v několika organizacích. Svou činností se výrazně zasloužil
o nastavení systému péče o děti v rámci celosvětových
programů, hlavně pak o zavedení a rozvoj programu na
odstranění jódové nedostatečnosti v zemích s nedostatkem jódu ve stravě.
Po společenských změnách v roce 1989 stál primář
Josef Nováček u vzniku českého zastoupení organizace
UNICEF. Od listopadu 1990 pracoval v Českém a Slovenském výboru pro UNICEF. V roce 1993 byl poté zvolen
prvním předsedou Českého výboru pro UNICEF. Své
profesní znalosti neváhal poskytnout v zahraničí i pro
humanitární účely. V šedesátých letech pracoval jako
dětský lékař dva roky v saharské oblasti Tuniska. V roce
1994 za bosenské války působil jménem UNICEF jako
lékař v Mostaru a Blagaji.
Kromě vynikajících výsledků v lékařství byl primář Josef
Nováček také skvělým rotariánem. Stal se zakládajícím
členem a prvním prezidentem třebíčského Rotary Clubu. Byl aktivní také v oblasti kultury. O tom, že hraje na
housle, mandolínu a kontrabas, mnoho lidí nevědělo.
Vědělo se však o jeho činnosti v oblasti podpory divadla. Od roku 2000 byl předsedou spolku pro dostavbu
Třebíčského divadla. S obrovským nasazením a vydatným přispěním přátel usiloval o dokončení divadelní
budovy, dnes nazývané Pasáž. Rozestavěná budova
stála po celá 90. léta jako nehezká kulisa na Masarykově náměstí. Nebýt primáře Josefa Nováčka, jeho vlivu
a konexí, nebyla by tato stavba pravděpodobně vůbec
dokončena. Primář Josef Nováček inicioval také vydání knihy „Divadlo posvěcené nadšením“. Tuto publikaci
s podtitulem „Třebíč ve službách Thálie 1945-1965“ řadí
Třebíčané do pomyslného zlatého fondu literatury zabývající se moderní historií města. Za své celoživotní zásluhy
v lékařství i kultuře byl primář Josef Nováček v roce 2011
jmenován čestným občanem města Třebíče.
IP
*6. 12. 1941 Třebíč - †20. 7. 1981 Třebíč
Všestranný výtvarník Lubomír Kressa bývá řazen
mezi solitéry z okruhu třebíčské výtvarné Skupiny 4,
se kterou několikrát vystavoval. Byl starší než všichni její členové, ale také výrazně mladší než Ladislav
Novák, který měl jako pedagog a výtvarník vliv na
tehdejší členy skupiny. Od dětství se také Kressa
znal s Josefem Kremláčkem, se kterým ho spojoval
zájem o imaginativní tendence současného umění.
V souvislosti s Kressovým životním příběhem hraje důležitost jeho choroba. Po ukončení osmiletky
a přijetí na tehdejší SVVŠ se totiž při hodině tělesné
výchovy projevilo jeho vážné srdeční onemocnění,
paroxynální tachykardie. Učiteli i žáky posmívaný
mladík odešel dobrovolně ze školy, v letech 1958
– 1962 se učil na číšníka a pracoval jako dělník
v tehdejším Elitexu. Tato komplikovaná životní situace ale paradoxně prohloubila jeho kulturní zájmy, v roce 1960 začal hrát ochotnické divadlo pod
vedením režiséra Josefa Gerži, v němž se setkal například i s Ladislavem Novákem nebo Jiřím Pechou.
Začal více kreslit a malovat. V roce 1962 byl přijat
na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově,
obor umělecké kovářství a zámečnictví. Ve stejném
roce učinil díky své manželce, zdravotní sestře pracující v Semilech, důležitý výtvarný objev. Při vytváření neopakovatelných tisků technikou monotypu
si v roce 1962 uvědomil překvapivou významovou
a výrazovou možnost gázové tkaniny, její schopnost
evokovat organické struktury či podobu zvířecích
a lidských postav. Z nevýtvarného zdravotnického
materiálu tak vytvořil překvapivý prostředek podněcující fantazii. A také neobvyklou tiskovou matrici umožňující tisknout nenapodobitelné výtvarné
kreace. Do konce 60. let vytvořil Kressa soubor „gázových monotypů,“ který je i v trámci vývoje české-
ho umění té doby hodnocen jako významný přínos
jeho imaginativnímu proudu. Pomocí neživé tkaniny vdechnul život dílům připomínajícím živou tkáň
či panoptikální figurální kompozice. To byl Kressův
osobitý přínos a první vrchol jeho výtvarné tvorby.
Po maturitě se Kressa vrátil do Třebíče, kde v roce
1966 - 1981 působil jako vedoucí estetického oddělení v tehdejším Okresním domě pionýrů a mládeže. Přestože formálním vzděláním kovář, začal po
roce 1975 soustavně tvořit a prověřovat asociativní
možnosti různých druhů a technik výtvarného
umění. Zaujala ho třeba i spontánní kresba. Další
linií jeho široce založených výtvarných zájmů byly
objekty svařované z kovového odpadu využívající
charakteristických nepravidelných a lidskému doteku nebezpečných propalovaných okrajů kovových
segmentů. Zřejmě nejvýznamnější Kressova socha
ze svařovaných kruhových elementů stávala na
nádvoří Malovaného domu. Železnou svařovanou
plastiku vytvořil v roce 1975 i pro Výzkumný ústav
šlechtitelský ve Slavicích.
Svoji výtvarnou zkušenost rozvíjel také malbou
olejových obrazů inspirovaných kozákovskými polodrahokamy, s nimiž se seznámil během studia
v Turnově. Zaměřil se i na kombinované techniky či
keramiku určenou pro výzdobu interiérů a exteriérů
třebíčských základních a mateřských škol. Je autorem keramických reliéfů Záznam přírody (1977),
Svět poznání dítěte (1978) a šesti keramických
plastik (1978). Vytvořil ale také světelné plastiky
Portrét mého dědečka nebo Račte se podívat, jestli
nemáte takového brouka v hlavě (1970). Inspiraci si
přivážel i ze studijních cest do Francie, Itálie, Řecka,
Turecka či Bulharska.
V polovině 80. let minulého století se Kressa vrátil
ke své původní inspiraci monotypy z gázy. Tentokrát
se však soustředil na kresbu a začal na větší formáty
kreslit černou tuší na bílý podklad organické struktury opět evokující hlavy nebo celé lidské postavy.
Výtvarná kritika ještě více oceňuje bělobou kreslené struktury na černém papíru, tu a tam doplněné
barevným akcentem. Leccos o jejich podobě naznačují názvy: Černá a bílá, Radioaktivní madona,
Kruhy života, Postava. Vystavení právě těchto prací
bylo velkým překvapením pro výtvarnou veřejnost
i kritiku na Kressově posmrtné retrospektivní výstavě v třebíčském Malovaném domě v roce 1991. To
už však byl Luboš Kressa deset let po smrti. V roce
1981, po zranění břicha a následujícím záchvatu srdeční choroby, ve svých nedožitých čtyřiceti letech
zemřel. Kressovo významné místo v linii surrealisticky orientovaného umění potvrdily i jeho retrospektivy v roce 1995 v Galerii mladých u Dobrého
pastýře v Brně a v třebíčské Galerii Malovaný dům
v roce 2001.
Za svého života měl Luboš Kressa jen tři samostatné
výstavy, v roce 1965 v Závodním klubu ZGK spolu
s Boženou Dvořákovou a Josefem Kremláčkem,
v roce 1966 spolu s Josefem Kremláčkem v Malé
galerii Antonína Trýba lékařské fakulty univerzity
v Brně a v roce 1979 v Galerii mladých s Milanem
Nestrojilem. Obě tyto brněnské výstavní síně měly
ve své době podíl na objevování a prezentaci špičkových autorů naší současné výtvarné scény.
Ze skupinových výstav je třeba jmenovat expozici
Nové výtvarné postupy, která se konala v roce 1967
v jedné z nejprestižnějších tuzemských výstavních
síní, v brněnském Domě umění. S časovým odstupem je třeba ocenit i Kressovo zastoupení na Bienále Výzkumu grafiky v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě 1968, na berlínské výstavě československých
surrealistů ve Spolkové republice Německo v roce
1968 a dvakrát v Belgii v roce 1969. Kressa vystavoval i v prestižní Špálově galerii na Národní třídě
v Praze v roce 1969, na XIV. Premi Internacional de
Dibuix Joan Miró v Barceloně v roce 1975, ale třeba
i na mezinárodní keramickém sympoziu v polském
Pultusku v roce 1978. Zastoupen byl samozřejmě
v průběhu desetiletí i na několika společných výstavách Skupiny 4.
ARNOŠT PACOLA
TŘEBÍČSKÁ GALERIE
LUBOMÍR KRESSA st.
9
Západomoravská vysoká škola otevírá nový obor
Již deset let nabízí Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. (ZMVŠ) možnost studia bakalářských oborů. Při vstupu do druhé dekády vsadilo nové vedení školy na
obor „Udržitelný rozvoj regionu a krajiny“. Více o něm v rozhovoru s rektorem ThLic. PhDr. Markem Matějkem, Ph.D. Th.D.
V polovině června Akreditační komise schválila akreditaci
nového oboru. Je nová akreditace v historii školy významným
okamžikem?
Bezesporu. V životě každé vysoké školy je udělení nové akreditace
mimořádným okamžikem, protože tímto krokem Akreditační komise potvrzuje kvalitu studia daného oboru. V dnešní době, kdy
klade MŠMT velmi vysoké nároky na zabezpečení výuky, lze získání akreditace považovat za velký úspěch, troufnu si tvrdit, že v případě malých regionálních vysokých škol hraničící se zázrakem.
Jaká opatření jste učinili, abyste uspěli?
Soustředili jsme se na sestavení kvalitního týmu odborníků, kteří
chápou třebíčskou vysokou školu jako své mateřské pracoviště
a mají vazbu k našemu regionu. V březnu naše řady posílil například nový prorektor pro studium Mgr. Dr. phil. Viktor Velek, Ph.D.,
který přinesl řadu inovativních nápadů, tipů na kooperace a zkušeností se studiem a vědeckým působením doma i v zahraničí.
V následujících měsících se nám podařilo akreditační spis vylepšit,
upravit podle požadavků Akreditační komise a obhájit ho. Takže už
přijímáme přihlášky ke studiu a těšíme se na nové studenty.
Přidělením akreditace až v červnu ovšem škola přišla o možnost
oslovit letošní maturanty...
Je to tak. Soustředíme se tedy na oslovení těch, kteří o své budoucnosti ještě nerozhodli. Zkušenosti minulých let říkají, že si
část studentů vybírá vysokou školu až v září. Jiní zase rozhodnutí
odložili kvůli brigádám, další váhají mezi jazykovou školou, vyšší
odbornou školou, zaměstnáním… Nejsme tedy v bezvýchodné
situaci a doufáme, že v konkurenci obstojíme hlavně díky zaměření našeho oboru.
Co přesně se skrývá za jeho názvem?
„Udržitelný rozvoj“ je určitou filozofií a přístupem k našemu okolí.
Je to otázka zodpovědnosti člověka, resp. společnosti za to, v jakém stavu zanecháme životní prostředí dalším generacím. Absolventi by měli na konci studia být fundováni k tomu, aby uměli řešit
problémy s maximálním ohledem na životní prostředí.
Mohu Vás poprosit o konkretizaci?
Samozřejmě. Obsah oboru odráží každodenní činnosti naší společnosti. Rozvoj regionu a krajiny nespočívá jen v přírodovědném,
ekologickém či ochranářském kontextu, ale také v dopadech
činností člověka na životní prostředí v nejširším slova smyslu. Jednotlivé předměty se zaměřují na získávání energií, využití odpadů,
ochranu vod, půdy a ovzduší, na ekologické zemědělství, ale i na
řešení problémů spjatých s dopravou, urbanizací či industrializací.
10
A mohl bych ještě dlouho pokračovat, např. přesahem do oblasti
sociologie.
Jak konkrétně vypadá struktura oboru?
Svým způsobem je specifická. Část studia má pevně dané mantinely, o podobě části studia rozhodne student sám. Po absolvování
všeobecně a odborně pojatých povinných předmětů v prvním
a druhém roce studia se student rozhodne pro užší specializaci
v jednom ze tří modulů. Tento svůj zájem posílí volbou místa příslušné odborné praxe, volbou tématu bakalářské práce a volitelnými předměty v závěru studia. Moduly jsou zacíleny na ochranu
životního prostředí, na monitoring regionálních struktur a procesů a na techniky a technologie v odpadovém hospodářství. Je to
možnost pro milovníky přírody, pro technicky zaměřené typy, ale
i pro ty, kteří tíhnou spíše k vědě. Záběr oboru je na jedné straně
široký, na druhé straně ale jasně vymezený.
Lze už nyní předjímat vyhlídky absolventů na další uplatnění?
Do jisté míry ano. My jsme se samozřejmě do přípravy oboru pustili po průzkumu trhu práce v regionu. Díky tomu jsme navázali
i řadu kooperací a našli partnery, u nichž studenti budou vykonávat praktickou část studia. Poptávka je ze strany firem, jejichž
předmět podnikání přímo zasahuje do životního prostředí. Jde
např. o pozice technických pracovníků v provozu bioplynových
stanic, kompostáren, zemědělských podniků, rovněž o podnikové ekology či pracovníky poradenských službách či v rozvojových
agenturách. Nelze pominout veřejnou správu, tedy pracovní pozice v referátech životního prostředí, výstavby, regionálního rozvoje
územního rozvoje atd. Další oblastí uplatnění je občanský sektor,
především organizace zaměřené na ochranu životního prostředí.
Ekonomicky zaměřené studenty jistě zaujme část studia věnovaná managementu. Ne každý student automaticky zamíří do
praxe, studijně zaměřená část absolventů bude připravena pokračovat ve studiu příbuzných oborů na jiných vysokých školách.
Nabízí se otázka, proč se rozhodnout pro studium právě u vás?
Na to nelze odpovědět jednou větou, ale v kostce to hlavní.
V ročníku obsazeném řádově desítkami studentů můžeme každému studentovi zaručit individuální přístup. To je iluze v případě
velkých vysokých škol a univerzit, kde vyučující často studenty
neznají ani jménem, neví nic o jejich zájmech, nezřídka se sotva
najde čas na relevantní ohodnocení diplomových prací či sepsání
fundovaného posudku. Přidělená akreditace je potvrzením toho,
že jsme pro obor zajistili dostatek kvalitních odborníků. Dále nabízíme možnost získat prospěchová, sociální a ubytovací stipendia.
Nový obor na ZMVŠ
Škola v procesu hodnocení nového bakalářského oboru obstála a výsledkem je
schválení akreditace na čtyři roky. Získala
tak možnost přijímat studenty do prvního
ročníku v denní formě studia. Vysočina je
synonymem pro přírodu a z toho vychází
potřeba rozvoj regionu a krajiny chápat
nejen v přírodovědném, ekologickém či
ochranářském kontextu, ale také z pohledu dopadů člověka na životní prostředí
v nejširším slova smyslu. Problematika
získávání energií, odpadů, vody, zdravých
potravin, ale i řešení dopravy, urbanizace či industrializace se dotýká každého
z nás. Poptávka po absolventech takového oboru vyplývá ze strany firem, jejichž
předmět podnikání přímo zasahuje do
životního prostředí. Nelze ani pominout
veřejnou správu, další oblastí uplatnění je
občanský sektor, zejména organizace zaměřené na ochranu životního prostředí.
Ekonomicky zaměřené studenty jistě zaujme část studia věnovaná projektovému
a grantovému managementu.
ZMVŠ vstupuje do druhé dekády své činnosti a otevření takto zaměřeného oboru
je bezesporu dobrým vkladem do budoucna. Město Třebíč, jako jeden ze spoluzakladatelů, vítá rozhodnutí Akreditační komise a bere jej jako nový restart školy
po problémech minulých let. Vysoká škola
má v Třebíči své místo a město pevně věří
v její aktivní budoucí roli na poli vzdělávání lidí.
PAVEL PACAL, místostarosta
Praxe jsme zajistili u renomovaných odborných pracovišť v regionu, snažíme se pro studenty zajistit i možnost studia či stáže
v zahraničí. Proto klademe důraz na jazykovou přípravu, kterou
zčásti pokrýváme rodilými mluvčími. V budově školy je i možnost
stravování, fond knihovny průběžně doplňujeme, dle možností
vylepšujeme i IT zázemí.
Začali jsme u filozofie či přístupu, takže podobně i zakončeme
náš rozhovor. Jakou filozofii má ZMVŠ?
Za tuto otázku děkuji, je velmi důležitá. Vysoká škola je jako subjekt obecně prospěšnou společností a záleží nám na tom, abychom regionu přispívali zvýšením vzdělání jeho obyvatel. Škola
kolem sebe soustředí odborníky, ti předávají zkušenosti, zapojují
studenty do projektů, uvádí je do světa vědy (např. konference,
workshopy)… zkrátka se snažíme, aby z regionu neodcházeli
vzdělaní lidé. Je to však o provázanosti. My přispíváme vzdělaností, na samosprávě je pak dávat podněty k vytváření pracovních
míst atd. Často jsem dotazován, jestli a v jakém smyslu je vysoká
škola přínosem pro město, okres a kraj. Částečně jsem na to odpověděl, ale je tu i ekonomický přínos. Studenti ve městě nechají část
peněz za městskou dopravu, kulturu, nákupy, služby atd. Proto by
měla být podpora vysoké školy obecným zájmem všech občanů,
kterým na městě záleží.
VJ
» vodácká romantika je ve městě zvlášť oblíbená «
„Loďák, zabalák, vracák, hák…,“ zpívá se v jedné
vodácké písničce. Pro koho jsou tyto pojmy španělská vesnice, měl by se zeptat třebíčských vodáků, protože aktivity na vodě a vodácká romantika
jsou v našem městě oblíbené mezi dětmi i dospělými. Není tedy divu, že o víkendech vyrážejí nasát
kouzlo řeky celé rodiny, děti z vodáckých oddílů se
týden co týden učí na klidných vodách řeky Jihlavy pádlovat a starší borci tvrdě trénují v peřejích,
aby na závodech porazili soupeře a vyhráli cenné
kovy. V Třebíči je centrem kanoistiky Přístav vodních skautů Žlutá ponorka, který má loděnici na
Svojsíkově nábřeží.
Skautské vodácké středisko má již téměř padesátiletou historii a za tu dobu přístavem propluly
stovky mladých lidí. Ještě před vznikem vodního
skautingu, založili v roce 1964 Alois Pučalík - Ali
a Rudolf Hedvábný vodácký kroužek při Okresním
domu pionýrů a mládeže. S první družinou Bobrů
se Alimu podařilo opravit starší pramice a vlastnoručně postavit tři kanoe a vydat se na vodácké
dobrodružství na Lužnici. O čtyři roky později,
pro český národ v přelomovém roce 1968, už začal fungovat 1. oddíl vodních skautů. Postupně
vznikly i další oddíly, 2. oddíl Modrá dvojka pod
vedením Mirka Polanského a 1. dívčí oddíl vedený
Madlou Kylíškovou. Na podzim přišel mezi vodáky
i Milan Šťastný, který se stává jednou z nejvýraznějších postav formujícího se skautského přístavu.
Radost ze skautování ale netrvala dlouho, v roce
1970 byl skauting u nás již po třetí zlikvidován,
a tak se skauti opět dostávají pod pionýrskou skupinu. Z ilegality skauti vystoupili až po Sametové
revoluci, kdy pod vedením Aliho Pučalíka konečně
vzniká třebíčský Přístav vodních skautů. Měl tehdy devět oddílů s 249 členy. A jak vznikl současný název Žlutá ponorka? V roce 2001 se vedoucí
přístavu v čele se Zdeňkem Dvořákem rozhodli, že
nahradí dosluhující laminátové kanoe, a nakoupili
tedy deset zářivě žlutých plastových kanoí. Byla
to právě barva, která inspirovala k současnému
pojmenování.
Pod přístavem funguje v současnosti pět oddílů,
4. oddíl vodních skautek Lekníny, 5. oddíl vodních skautů, smíšený 6. oddíl, 69. roverský kmen
– kluci a holky starší 15 let a 133. klub oldskautů. Celoroční vodácká náplň programu oddílů je
velmi různorodá, od vyloženě vodních aktivit až
po zimní přípravu na suchu či na bazéně. Již nejmenší děti se v oddílech učí základům pádlování
a bezpečnosti na vodě. Šestý oddíl vodních skautů
totiž formou her seznamuje předškolní děti se
základy vodáctví. Na řece Jihlavě u Svojsíkova nábřeží tak z jara můžete potkat pramice s malými
námořníčky v oranžových vestách, jak se urputně
SPORT MĚSÍCE
VODNÍ SPORTY
soustředí, aby správně drželi pádlo a správně zabírali. To 4. a 5. oddíl už se zaměřují na děti starší,
minimálně školou povinných. Starší děti a dorostenci už jsou pokročilejší a kromě jízdy na pramici
ovládají kanoe, někteří i kajaky. Přes rok vodní
skauti vyrážejí na celorepublikové vodácké akce,
dorostenci se pouštějí do obtížnějších sjezdů,
například Doubravy či jarního sjezdu sázavských
Stvořidel a účastní se i různých vodáckých závodů.
Nejdostupnější soutěží je jarní a podzimní Lorenzova stuha, na které změří síly především oddíly
mezi sebou. Prestižnější už je pražský závod Přes
tři jezy, šestikilometrová trasa centrem Prahy se
třemi vodními stupni, na kterém se třebíčským
posádkám několikrát podařilo dosáhnout na medaile. V roce 2008 skautky ze 4. ddílu obsadily třetí
místo a v letech 2010 a 2011 se posádce s názvem
Turboludry podařilo ve své kategorii zvítězit. Dorostenci byli v roce 2009 druzí a o rok později třetí.
Vodácké umění dovedl do dokonalosti Tomáš Fiala z 6. oddílu. Jehož disciplínou je eskymování.
V roce 2012 se Tomášovi podařilo v eskymování
obsadit druhé místo na mistrovství České republiky.
Mimo jiné je také odborníkem na vodní záchranu
na klidné i divoké vodě a je instruktorem pro vodácké akce v rámci skautského hnutí i mimo něj.
Přístav Žlutá ponorka nefunguje jen sám po sebe,
připravuje i akce, na kterých seznamuje veřejnost
s vodními aktivitami, pádlováním nebo bezpečností na vodě. Hlavní takovou akcí je tradiční
červnové Jezování, které původně vzniklo jen jako
dovádění na splavu. Další roky se přidaly ukázky
triků na splavu, vyhlídkové plavby a hry zaměřené
právě i na vodní aktivity.
ZK
11
Podzimní bio jarmark už v září
V době prázdnin a dovolených je ve fázi příprav, ale ve
čtvrtek 12. září 2013 už to bude realita a vše vypukne!
O čem je vlastně řeč? No přeci o jubilejním, 5. podzimním
jarmarku bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální produkt. Uskuteční se symbolicky v září – měsíci
biopotravin, na Karlově náměstí v Třebíči.
Prodejci se zbožím budou připraveni už od rána od 8.30
hodin. A jak je zvykem, neodjedou dřív, než zboží prodají
(tedy alespoň někteří to tak opravdu mají). Bio jarmark
probíhá v rámci Projektu Zdravé město Třebíč. Už dnes
můžeme slíbit, že nebude chybět výborné regionální
pečivo, chléb, ručně stloukané máslo sypané čerstvou
pažitkou, med, oříšky, bylinky, koření, výrobky z rakytníku a brusinek, ekologická kosmetika a drogerie a další
skvělé věci… Výrobci se postupně hlásí. Běžně bývá
na ploše asi 30 stánků s kvalitním zbožím všeho druhu.
Určitě si nezapomeňte datum biojarmarku poznamenat
v kalendáři. Těšíme se na viděnou. A možná bude i nějaké
překvapení…
I. ONDRÁČKOVÁ
Topoly musely ustoupit
Odbor komunálních služeb Městského úřadu Třebíč
provedl ve čtvrti Borovina nezbytný zásah do zeleně.
Předmětem zájmu byly nebezpečné stromy.
Celkem osm kusů sloupovitých černých topolů rostlo
v ulici Spojenců. V pátek 26. července proběhlo jejich odstranění. Důvodem pro pokácení byl zejména
vysoký věk a dlouhodobě zhoršený zdravotní stav.
Pozemek, na kterém stromy rostly, byl až donedávna
vlastnictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Město tudíž nemohlo situaci řešit. Změna nastala až převedením pozemku do majetku města Třebíče na jaře letošního roku. Muselo se přikročit
k urychlenému řešení v důsledku hlášeného pádu suchých větví na vozidla zaparkovaná pod těmito topoly
při květnové bouřce.
Plánované kácení bylo řádně oznámeno odboru životního prostředí Městského úřadu Třebíč a projednáno
se správcem přilehlého bytového domu – Stavebním
bytovým družstvem Třebíč i Společenstvím vlastníků
domu Spojenců 971-974.
IP
12
PŘIJĎTE SI
PRO JEŠTĚ
VÝHODNĚJŠÍ TARIFY
Pořiďte si mobilní internet
od 199,– Kč měsíčně
a mějte svůj notebook
nebo tablet vždy online!
www.mobile-trebic.cz
Karlovo nám. 62/51, Třebíč
(u Malovaného domu)
✆ 604 929 900
NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU
NA PRODEJNÍ PLOŠE 2500 m2
109 Kč
69 Kč
• benzínová sekačka LM 40
3.990 Kč
2.890 Kč
• koupel. skříňka + umyvadlo + baterie
• mulčovací kůra 70 l
4.390 Kč
2.190 Kč
• sprch.kout BRILIANT 90x90x185 vč. vaničky 9.990 Kč
6.990 Kč
• zahradní nábytek BALCONY SET
1.599 Kč
• výroba klíčů – novinka – zaváděcí cena
39 Kč/1 ks
• návrhy koupelen vč. realizace
• výprodej krbů a kamen se slevou až 50%
Na Nivkách 304, 674 01 Třebíč
Tel./fax: 568 821 851 / 568 821 857
www.hausspezi.cz, e-mail: [email protected]
Prodejní doba: Po – Pá 7.00 – 19.00, So 7.00 – 13.00 hod.
Hospodářská komora
UŠETŘETE S NÁMI, ÚSPORY NA ENERGIÍCH
Vybereme pro vás nejlepšího poskytovatele
plynu, elektřiny. Zdarma.
KAPUCÍN, s.r.o.
Bc. Martina Dohnalová, tel.: 732 215 593, mail.:[email protected]
Využijte program Nová zelená úsporám
Snižte si náklady na topení a ohřev vody za finančního přispění státu.
Zpracujeme odborné výpočty, vypracujeme potřebnou
dokumentaci, pomůžeme s žádostí a její administrativou.
Ing. Michal Vondrák - 602 601 497, 568 404 494, mail.: [email protected]
Potřebujete průkaz energetické náročnosti budovy?
Poptejte nás na 602 601 497, 568 404 494, mail.: [email protected]
Navštivte nás v sídle firmy - Blahoslavova 10, Třebíč.
Pište nebo volejte na uvedené kontakty.
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OD STUDIÍ PO PROVÁDĚCÍ
PROJEKTY.
REALIZACE STAVEB - KOMPLETNÍ DODÁVKY STAVEBNÍCH PRACÍ.
REPRO - MOBILNÍ TELEFONY, KOPÍROVACÍ, KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA,
COPY CENTRUM
www.kapucin.cz
Koželužská a Jelínkova budou v srpnu uzavřeny
Srpen v třebíčských ulicích proběhne ve znamení krátkodobých uzavírek. Nejprve
se dočkáme oprav podstatné části Jelínkovy ulice, tak aby navázala na novou
křižovatku u hotelu Atom.
Konečně bude celoplošně opravena také část Koželužské ulice, a to:
1. část od Janova mlýna po úroveň kotelny TTS v bývalém BOPu,
2. část od napojení na nový kruhový objezd k výjezdu z ulice Okružní.
Předpokládaným termínem uzavírky je období
od 12. do 15. srpna 2013.
Termín uzavírky (vždy bude uzavřena jen jedna část – ta, která
se bude zrovna realizovat) od 19. do 25. srpna 2013.
14
úklid domácností
úklid kanceláĆí
~NOLGVSROHĀQìFKSURVWRU
mytí oken
KLIDNÁ DOVOLENÁ?
ZABEZPEČÍME
• automobil, karavan
• byt, dům, provozovnu
• vše s dálkovým dohledem
w w w. s y s e l . c z
úklid po
UHNRQVWUXNFtFK
bytĎ
+420 608 644 875 | [email protected]
• i n fo : 6 0 2 7 2 3 3 2 2
www.uklid-trebic.cz
0RGHUQtDRWHYĜHQiãNRODVWROHWt
3Ł¾/(×,72673520$785$17<1$2$$-Õ7Ł(%¾ú
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
2G]iłt]DKDMXMHPHWłtOHWpVWXGLXP92ÕRERUÅûHWQLFWYtD´QDQûQtKRVSRGDłHQt WLWXODEVROYHQWD¨GLSORPRYDQÝVSHFLDOLVWD¨'L6SłLMtPDFt
]NRXÖN\VHNRQDMtRGKRGLQYEXGRYĉ2$D-Õ7łHEtû7HUPtQSRGiQtSłLKOiÖN\SURNRORMHQD92ÕD6Õ9==7łHEtû×LØNRYD
JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY SłL2$D-Õ7łHEtû
5RûQtSRPDWXULWQtVWXGLXPDQJOLFNpKRQĉPHFNpKRUXVNpKRIUDQFRX]VNpKRDLWDOVNpKRMD]\ND
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
LQWHQ]LYQtYÝXNDKRGLQGQtYWÝGQXSRY\XûRYDFtFKKRGLQiFKGRSROHGQH
FHUWL´NiW%VWiWQtMD]\NRYi]NRXÖND]iNODGQtQHER%
DNUHGLWDFHÖNRO\0Õ07
NYDOL´NRYDQtVWłHGRÖNROÖWtXûLWHOp
PXOWLPHGLiOQtODERUDWRłHLQRYDWLYQtPHWRG\YÝXN\
VWDWXWVWXGHQWDVHYÖHPLVRFLiOQtPLYÝKRGDPLSURDEVROYHQW\6ÕYURFH
PRØQRVWSłLKOiVLWVHLYSUŖEĉKXURNX
'pONDNXU]X
3łLKOiÖN\DYVWXSQtSRKRYRU
RG]iłtGRûHUYQD
YKRG
2GSROHGQtDYHûHUQtNXU]\SURYHłHMQRVW
DQJOLFNÝQĉPHFNÝUXVNÝMD]\NDûHVNÝMD]\NSURFL]LQFH
‡ ]DKiMHQtMD]\NRYÝFKNXU]ŖYSRQGĉOtYKRGLQYEXGRYĉ2$D-Õ7łHEtû¨SUREĉKQHUR]łD]HQtGRNXU]ŖDEXGRXGRKRGQXW\WHUPtQ\YÝXN\
‡ SłLKOiÖN\PRØQpSRGiYDWYSUŖEĉKXOHWQtFKSUi]GQLQLSR]DKiMHQtNXU]Ŗ
Další informace na :
tel.: 568 842 851 | e-mail: [email protected]
TŘEBÍČSKÉ ULICE
Připraveno s použitím podkladů Jiřího Joury
STARÁ
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Sám název ulice napovídá, že se jedná o jednu z nejstarších ulic na Podklášteří. Je tvořena intimními zákoutími a vyznačuje se patinou podporující její název.
STINNÁ
Ulice se nachází v městské části Zámostí.
Také tato ulice nepotřebuje složitých vysvětlení názvu, byť sluneční paprsky sem čas od času přece jen
zabloudí.
STRMÁ
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Patrně nejzajímavější ulice ve městě, pokud se týče její
stavební struktury - celou ji totiž tvoří členité schodiště vedoucí ze Sucheniovy ulice nahoru k Tyršovým
sadům, přesněji do Kofránkovy ulice. Pozoruhodné
je, že ji nenajdete ani v navigaci, ani v internetových
mapách.
STŘELKOVA
Ulice se nachází v městské části Jejkov.
Eliáš Střelka Náchodský – městský písař (syndikus),
první kronikář města Třebíče. Svou prací významně
přispěl k poznání historie našeho města. Kronika zachycuje historii od nejstarších dob do roku 1574, kdy
Střelka z Třebíče odešel.
16
Foto: Archív autora
Dubňanka přijede v září
Mnozí příznivci dechové hudby již mají ve svých
diářích zaškrtnuté datum 27. září 2013. Ano, v pátek, v předvečer svátku sv. Václava, se uskuteční
v Třebíči III. autorský galakoncert. Letos si jej pro
milovníky tohoto žánru připravila dechová hudba
Dubňanka z nedalekých Dolních Dubňan u Dukovan. Na programu budou skladby Bohumíra Kameníka a Antonína Michny. Požádal jsem o krátké
představení orchestru, kapelníka Petra Kadaňky.
Dechová hudba Dubňanka oslavila v loňském roce
30 let svého působení. Jejím zakladatelem byl
Milan Petříček z Dolních Dubňan. Umělecky vedl
soubor dlouhá léta Antonín Michna. V současné
době umělecky spolupracuje s kapelou Bohumír
Kameník, vynikající hudebník a pedagog. Věkový průměr, členů kapely, je v současné době asi
třicet roků. Dubňanka rozdává radost melodiemi
a písněmi nejen v našem regionu a republice, ale
měla řadu úspěšných vystoupení také v Rakousku,
Holandsku, Belgii, Francii a na Slovensku. V roce
absolvuje na 40 vystoupení. Do Třebíče se na posluchače kapela těší a všichni muzikanti věří, že
prožijí příjemný večer.
VÁCLAV KOVÁŘ
KRYŠTOF FERNET CLUB TOUR 2013
Stadionová show Kryštofu míří do klubů a do třebíčského Fóra
Přední česká skupina Kryštof se
letos na jaře vrátila po více než
rok a půl dlouhé pauze na koncertní pódia. Návrat proběhl ve
znamení nového alba Inzerát,
jehož úspěch podtrhlo vyprodané halové turné a čtyřplatinové
ocenění za prodej. Do zimních
stadionů přivezl Kryštof obří scénu, speciální efekty a show, která
byla v médiích označena jako
„nejlepší koncert české kapely,
co jste kdy viděli“ a diváci s tímto
dojmem doopravdy odcházeli.
Kapela však neusíná na vlnách
úspěšných megakoncertů a na
podzim připravila pro své fanoušky lákavou nabídku. Tentokráte
se pokusí kapela kolem Richarda
Krajča dokázat svoji výjimečnost
mimo velké podium s desetitisícovým davem před sebou. Na
podzim se totiž Kryštof vrací co
prostředí, ze kterého pochází, do
klubů. Do prostředí, kde dochází k nejintimnějšímu kontaktu
mezi kapelou a diváky, opět okusí
vydýchaný vzduch a nulovou
bariéru k publiku, nezvyklou blízkost na podiu, ale také
především neopakovatelnou atmosféru, kterou jinde než
v klubech nezažijí.
A jak je u Kryštofu zvykem, půjde o neobyčejné turné.
Kapela přenese maximální možné ze stadionů do těchto
malých prostorů. Už teď vznikla po vzoru zahraničních kapel světelná scéna, která jde zcela jinou cestou než běžné
koncertní svícení, a některé prvky už Kryštof naznačuje
na letních koncertech jako CO2 efekty nebo obří balóny.
Další„stadiónové“ efekty si schovává právě do klubů.
Richard Krajčo k tomu dodává: „Halové turné bylo tak
rychle vyprodané, že nám přišlo líto, že to mnozí fandové neuvidí. A tak jsme se rozhodli celou show dovést i na
místa, kde se halové koncerty nepořádají, a vše fanouškům vynahradit. Tedy dostat do klubů celou stadiónovou
parádu.“
Kryštof Fernet club tour 2013 se tak zastaví na místech,
kde dlouho kapela nekoncertovala, v některých sálech
zahraje kapela zcela poprvé. Jak nové písně zafungují
v klubovém prostředí, se budete moci přesvědčit na de-
vatenácti zastávkách podzimního klubového turné
od 11. října do 23. listopadu napříč celou republikou.
Album Inzerát vyšlo na
podzim loňského roku
a první singl se shodným
názvem zaútočil na přední
pozice napříč televizním
a radiovým hudebním éterem. Od poslední desky Jeviště uplynuly tři roky a za
tu dobu skupina udělala
další posun ve své tvorbě,
kterou navíc tentokrát řídil
z producentského křesla
držitel ocenění Grammy
Yaron Fuchs se svým asistentem Idem Zmishlanym,
jehož si kapela našla až
za oceánem. Kvalitu alba
dokazuje to, že na koncertech zaznívá většina písní
z této desky a úspěšné jsou
všechny singly Inzerát,
Křídla z Mýdla nebo Zatančím. Na ně jistě naváže
Foto: Archív skupiny
píseň Cesta, která je spojena s připravovaným filmem Křídla Vánoc s Richardem
Krajčem v titulní roli.
Více informací získáte na webu:
www.krystof.net
a na facebook.com/skupinakrystof.
Skupina Kryštof zavítá do třebíčského Fóra v sobotu 9. listopadu 2013.
Jako předkapela vystoupí skupina
AIRFARE.
Předprodej vstupenek startuje v pondělí 5. srpna 2013 v pokladně Národního domu, Karlovo nám. 47, Třebíč
tel.: 568 610 013. Od 6. srpna 2013 si můžete vstupenky zakoupit také na www.mkstrebic.cz přes E-VSTUPENKY.
I
Oslavy 10. výročí zápisu do UNESCO
vyvrcholí Slavnostmi Tří kápí
Letošní způsob léta
kultuře přeje. Horké
dny bez deště sice děsí
národohospodáře, ale
návštěvníci i pořadatelé hudebních festivalů,
lidových slavností i dalších letních kulturních
počinů nešetří projevy spokojenosti. Třebíčské
kulturní léto je za svojí polovinou. Na hodnocení
je ještě příliš brzy, ale zatímní zájem diváků o tradiční i nové akce zatím předčil všechna očekávání.
A to máme ještě to nejlepší před sebou.
Tradičním vyvrcholením TKL a letos i celoročních
oslav 10. výročí zápisu třebíčských památek do
seznamu UNESCO budou ve dnech 22. až 25. srpna
Slavnosti Tří kápí. Bohatý čtyřdenní program má
ambice uspokojit všechny – od dětí po seniory
a od milovníků historie až po posluchače rockové
muziky. Nebudou chybět tradiční a divácky nejoblíbenější programové body – velkolepý noční
historický průvod a neméně skvělý ohňostroj. Do-
konce dvakrát během oslav se v Třebíči objeví bratři Ebenové – poprvé ve čtvrtečním zahajovacím
koncertu s neméně populárními The Tap Tap a podruhé v sestavě Schola Gregoriana Pragensis při
nedělní slavnostní bohoslužbě v bazilice sv. Prokopa. V historické části programu oslav po loňském
jednoznačném úspěchu opět dostala šanci skupina
historického šermu Rukštajn. Místní „válečníci“ vedení Davidem Vejmělkou si do programu s názvem
Od Cyrila s Metodějem po Jana Roháče z Dubé pozvali téměř dvacítku
dalších spřátelených
historických spolků,
což samo o sobě slibuje potyčky, vřavy
a bitvy dosud v Třebíči nevídané.
Oslavy budou mít
i svoji oficiální část.
Ta vyvrcholí nedělním slavnostním zasedáním městského
zastupitelstva, během nějž dojde k ocenění významných osobností, které se podílely na přípravě
a následném úspěchu nominace Třebíče mezi památky nejvyšší světové kategorie.
Vy, kdo se opět rozhodnete strávit poslední prázdninový víkend připomenutím slavné minulosti našeho města, jste srdečně vítáni na Podzámecké nivě. Podrobný
program oslav naleznete na www.mkstrebic.cz a těsně
před akcí i v místním tisku.
JAROMÍRA HANÁČKOVÁ, ředitelka MKS Třebíč
SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ 2013
TŘEBÍČ - 10 LET V ELITNÍ SPOLEČNOSTI UNESCO
þWYUWHNVUSQD
6RERWDVUSQD
1HGĚOHVUSQD
0ę676.É9ęå
ZAHÁJENÍOSLAV
32'=É0(&.É1,9$
²
+,6725,&.e0ę67(þ.2
%$=,/,.$VY352.23$
6/$912671Ì0ã(69$7É
6FKROD*UHJRULDQD3UDJHQVLV
+,6725,&.É327<þ.$
'RE\WtNOiäWHUQtKRSDKRUNX
=$'1Ì6<1$*2*$
6/$912671Ì2'+$/(1Ì
3$0ę71Ì'(6.<
²
.21&(573527ŏ,.É3ę
,,ÿiVW6WUDäOLYiSRGtYDQi
7RPiä.RÿNRRUFKHVWU&OD\PRUH
32'=É0(&.É1,9$
²
+,6725,&.e0ę67(þ.2
32'=É0(&.É1,9$
%5$7ŏ,(%(129e7+(7$37$3
3iWHNVUSQD
32'=É0(&.É1,9$
²
+,6725,&.e0ę67(þ.2
9RMHQVNpOHæHQtWUæLäWĚGRERYi
KXGEDWDQHÿQLFHVRXWĚæHDKU\
SURGĚWL
²
.21&(573527ŏ,.É3ę
,ÿiVW6XQÁRZHU&DUDYDQ7UDQ]DQ
5RFNHIHOOHU9RLFH'LVFRQQH[LRQ=UQt
12þ1Ì+,6725,&.ê35š92'
9(/.2/(3ê2+ŀ26752-
',9$'/23$6Éå
² 6/$912671Ì
=$6('É1Ì=$6783,7(/679$0ę67$
²
+,6725,&.ê12þ1Ì352*5$0
0ę676.É9ęå
8.21þ(1Ì26/$9
9tFHLQIRUPDFtQD
ZZZPNVWUHELFF]ൟ ZZZYLVLWWUHELFHX
II
+25$1.$
SURPHQiGQtNRQFHUW
Jan Dočekal oslavil významné životní jubileum
Kromě jiných škol, vystudoval Jan Dočekal také dějiny umění.
Je - snad trochu nezvykle - vyučen frézařem, byl dělníkem,
technologem výroby pletacích strojů, vedoucím oddělení
propagace ve strojírenském podniku, obchodním ředitelem
v polygrafické firmě. V roce 1997 se stal výtvarníkem a publicistou ve svobodném povolání, v letech 1999 – 2004 si však
„odskočil“ k výuce výtvarné výchovy na základní škole.
Podle dostupných pramenů připravil úctyhodných sto výstav
výtvarné tvorby a fotografií českých a moravských autorů,
v roce 2000 působil dokonce jako komisař sochařského sympozia s názvem 1. národní bienále Mladá tvorba Žďár nad
Sázavou. Je tedy zřejmé, že Dočekalův umělecký „záběr“ je
nebývale široký.
Znám je také jako autor úvodních textů v katalozích výtvarných výstav, recenzí a článků o výtvarném umění, je autorem
Foto: Mirka Čermáková
Známý třebíčský výtvarník, historik umění a kulturní publicista se narodil 12. července 1943 v Třebíči
publikací„O grafice a grafických technikách“ (Okresní kulturní
středisko Třebíč, 1985), „Jaroslav Vyskočil“ (V. E . G., Třebíč,
1996),„O grafice“ (Městské muzeum a galerie Dačice, 2001),
„Grafika Maxe Švabinského“ (Městské muzeum a galerie Dačice, 2001) či spoluautorem Slovníku českých a slovenských
výtvarných umělců (Výtvarné centrem Chagall, Ostrava, od
1998). Dále je autorem profilových publikací Klub výtvarných
umělců Horácka (1999) a Klub výtvarných umělců Horácka
v roce 2000, autorem scénáře divadelní hry pro jednoho herce„Setkání s Malým princem“ (podle A. de Saint-Exupéryho,
premiéra v r. 1974 v Třebíči). Vydal sborník glos Všední věci/
Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč, 2004), sborník
Recenze - Texty – Rozhovory (Amaprint-Kerndl Třebíč, 2005),
knížka Rozhovory 2013 je v tisku. Uskutečnil dvacet sedm samostatných výstav v České republice a v Rakousku.
NA
Bramborobraní roztančí lidové kroje
Tradiční třebíčské Bramborobraní ovládne v sobotu 14. září Karlovo náměstí. Stane se poslední
a pestrou tečkou za letošní nabídkou Třebíčského
kulturního léta. Pestrou nejen díky programu, ale
i barevnosti a nádheře lidových krojů.
V dopoledním programu 15. ročníku populární
folklórní akce se od desáté do dvanácté hodiny
představí tři dětské taneční soubory z Horácka Bajdyšek z Třebíče, Bystřinka a Kamínek ze Žďáru
nad Sázavou. Soubor Bystřinka předvede pásmo písní a tanců napodobující práci dospělých
a přirozené soužití dětí s hospodářskými zvířaty
na dvoře i mimo něj. Z Valašska přijede soubor
Malá Lipta z Liptálu. Děti předvedou, jak vypadá
venkovský trh, co se děje na pastvě. V souboru
Malá Lipta tančí především cérky, ale ani ogaři se
nenechají zahambit.
V odpoledním programu tradičně vystoupí třebíčský soubor Bajdyš .
Soubor písní a tanců Lipta z Liptálu je nejstarší
národopisnou skupinou v oblasti Valašska. Mezi
nejkrásnější patří tance vířivé: Vsacké, Luženské
a Klobúcké točené.
Slezko bude zastoupeno souborem Mionší z Dolní Lomné
a vystoupí také soubor
Velen z Boskovic (Malá
Haná, Horácko).
Součástí Bramborobraní bude jako každý
rok jarmak lidových
řemesel a tradiční
stánky s dobrotami
z brambor. Nezapomeňte si s sebou vzít
tu největší bramboru,
Bramborobraní 2012 - Bramboračku nalévají místostarosta Pavel Pacal a radní Jaromíra Hanáčková
kterou ve svých zásobách najdete. Po
ověření její váhy přímo na místě, získá majitel té Návštěvníci akce si odpoledne pochutnají na tranejtěžší brambory odměnu. Pro malé návštěvníky diční bramboračce, podávané třebíčskými radnípřipravilo Městské kulturní středisko Třebíč různé mi.
hry a soutěže o drobné ceny. Děti také dostanou Vstup na akci je zdarma.
příležitost vyřádit se ve skákacím hradě.
MIRKA ČERMÁKOVÁ
III
Přijela (Svatoprokopská) pouť
či dalším. Vždyť mladá generace, naši potomci, by byli
ochuzeni o kouzlo, které nic nenahradí.“
Svatoprokopská pouť se povedla, navíc jí přálo počasí. Lidé se přišli podívat, pobavit, nebo zašli na jednu
nostní před našimi klasickými dobovými atrakcemi,“
krčí rameny Miroslav Hábich. Je to jedna z věcí, která
ho tíží. Strojům musí věnovat stejnou pozornost, jako
nejmodernějším atrakcím, jakýmkoliv technickým či
bezpečnostním problémem by ztratil své jméno - a
tedy i živobytí. „Není to tak, že v létě vyděláme peníze a v zimě si lehneme. Provádíme údržbu, opravy,
inovace. A jsme hrdi na to, že ten původní lunapark
udržujeme v dobrém provozuschopném stavu.“
Někdejší pouť u Kostelíčka na fotografii z archívu M. Hábicha
Dříve, než se vrátím k nedávné Svatoprokopské pouti,
která v samém závěru června proběhla v zámeckém
areálu, nostalgicky zavzpomínám na mládí - to ještě
v Třebíči pouti běžně byly součástí léta a mnoha z nás
věkem pokročilých utkvěly v paměti zejména lunaparky a jejich svůdné atrakce všeho druhu. A jejich
provozovatelé: Flachsovi, Pflegerovi, Jungovi... Také
Hábichovi.
z bohoslužeb v bazilice sv. Prokopa. Ocenili nově upravené nádvoří zámku a rádi si sedli ke stánkům nebo
k malému parketu, kde se představil zdejší soubor
Bajdyš se svou mladou odnoží, hráli a zpívali zde mu-
Sen o znovuzrození pouti v Třebíči se Hábichovi splnil.
„Snad se podaří pouť v Třebíči udržet,“ věří. Poslední
pokus jeho příbuzných v osmašedesátém roce skončil
po dvou letech nevalně. Doba nebyla takovému druhu zábavy nakloněna. „Pořadatelům se poštěstilo vybrat nádherné místo. Určitě je třeba mnohé vylepšit,
ale i tak považuji vstup zpátky do tradice za výborný
a hlavně slibný.“
Jistě, vždycky je co zlepšovat. Tady se projevila soudržnost zainteresovaných - nikdo nehledal, proč něco
nejde, naopak. Lidé se bavili, a sv. Prokop, kterému
je zasvěcena dnešní bazilika, jistě by byl s konáním
v jejím sousedství nadmíru spokojen.
FJ
Miroslav Hábich letos přivezl do zámeckého parku
některá klasická, málem již archaická zařízení. Třeba
řetízkový kolotoč nebo střelnici, jaké známe spíše už
jen ze starších filmů. „Jsme rádi, že dochází k oživení tradičních lidových poutí i zde ve městě,“ říká za
souhlasného pokyvování hlavou svého otce ‚mladý‘
Hábich. Tady se řemeslo dědí, a Mirek není výjimkou.
„Děkuji všem, kdo se na obnovení pouti podíleli - ať
Městskému kulturnímu středisku Třebíč, panu faráři,
IV
zikanti zpravidla pouťových žánrů, a taky nechyběl už
legendární harmonikář Petr Gross. Také děti si přišly
na své: hrálo se divadlo, svůj um předvedli umělečtí
kováři, a po absolvování množství atrakcí a soutěží
ještě přišel ke slovu historický americký silniční traktor Bulldog Ivoše Novosada.
„Mnozí provozovatelé pouťových zařízení se dnes
ohánějí různými certifikáty moderních výrobků a také
proto je třeba na vesnicích mnozí starostové upřed-
SUBAKOVA
Ulice se nachází v městské části Zámostí.
Ulice připomíná židovskou rodinu Subaků, kteří
v těchto místech koncem 18. století založili koželužskou dílnu, později rozšířenou na manufakturu. Ta
se od poloviny 19. století rozrostla na velkou továrnu
s označením firmy – Izák Herrmann Subak a synové.
Posledními majiteli firmy byli Jakub Subak a JUDr.
Julius Subak. V továrně pracovalo kolem 300 dělníků,
v roce 1931 v důsledku hospodářské krize továrna
zastavila provoz. Dnes objekty slouží částečně zase
k podnikatelské činnosti.
SUCHENIOVA
Ulice se nachází v městské části Stařečka.
Jan Suchenius Novobydžovský – městský písař
(syndikus) a radní v letech 1616–1663. Byl rovněž
městským kronikářem a roku 1655 popsal strasti
třicetileté války pod názvem „Pro budoucí zprávu potomkům, jak veliké a těžké proměny skrze
válku 30 let trvající se seběhly“.
SUŠILOVA
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
P. František Sušil (1804–1869) – český básník, překladatel, sběratel lidových písní a organizátor národního
hnutí na Moravě. Nejznámější je jeho báseň „Růže“
a sbírka „Moravské národní písně“.
SVATOPLUKA ČECHA
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Svatopluk Čech (1846–1908) – český spisovatel, redaktor časopisů „Květy“ a „Lumír“, přední
představitel skupiny ruchovců. Ve svém díle
aktualizoval náměty z české historie, propagoval slovanskou vzájemnost, prosazoval demokratické, sociální a národní myšlenky. K jeho
nejznámějším dílům patří sbírky „Písně otroka“,
„Ve stínu lípy“ ad., a prózy o pražském měšťanu
panu Broučkovi a jeho výletech do 15. století a na
Měsíc. Dříve se této ulici říkalo Slavická, protože
tudy vedla cesta směrem k obci Slavice.
17
Bylo? Nebylo? Oživené židovské město 2013
manna Bauera a zamířili do kavárny Vrátka. Mezitím ještě Solomon J. Silberstein předal Marii Černé a Pavlu Pacalovi po knížce
se zeleným přebalem, tyto pak coby autor podepsal.
Po krátké návštěvě a decentním rozloučení se bílá limuzína
hnula zpátky do „Dolní“ ulice, aby za chvíli zmizela v davu lidí.
Zatímco při příjezdu hrála, stejně jako po celé tři dny, výborná
turnovská kapela Macke Messer klezmer band, v průběhu nečekané události bylo slyšet spadený špendlík.
Nabízí se otázka - bylo? Přiznejme: nebylo. Zdařilá akce byla
připravena v rámci retro pojetí celého Oživeného židovského
města. Solomon J. Silberstein skutečně existoval. Jenže se narodil v roce 1845 a žil převážně v New Yorku až do roku 1911,
kdy zemřel. Byl židovským myslitelem, filozofem. Jeho díla se
Bylo o víkendu dělícím první prázdninový měsíc. Oživené židovské město přilákalo tentokrát o poznání více zájemců, než před
rokem. Jednak přálo počasí, a pak také lákal nabitý program
spolu se stánky lemujícími zejména „dolní“, tedy Leopolda Pokorného ulici či malé náměstíčko v západní části židovské čtvrti.
Samostatnou kapitolou pak bylo jiné náměstíčko - to před Zadní synagogou a turistickým a informačním centrem na straně
opačné. Tady se děly věci!
V pátek i v sobotu zde probíhala nekonformní, ale oslnivá
módní přehlídka. Čím byla tak zajímavá, ptáte se? Nejvíce asi
jejími protagonistkami (a jedním odvážným protagonistou),
které vyjma dvou mladých dam, všechny jsou členkami Klubu
seniorů při zdejším kulturním středisku. Modelky předvedly
ošacení z dob meziválečných a věřte, plavné boky spolu s profesionálními úsměvy na rtech oslnily stejně, jako sluneční paprsky
provázející veškeré třídenní atrakce.
Po páteční přehlídce se v židovské čtvrti událo něco, co dodnes
vnáší mezi přítomné jakousi nejistotu a do titulku mého článku
dvojakou otázku - bylo či nebylo? Tak tedy - bylo. V pokročilém
odpoledni se davy lidí prodírala bílá americká limuzína ozdobená známou vlaječkou s pěti desítkami hvězd, z níž před
synagogou nejprve vystoupili dva bodyquardi, aby vzápětí
podrželi dveře auta dvojici židovských návštěvníků - vážný pán
s výraznými licousy doprovodil neméně vážně se tvářící dámu
k synagoze. Tam je přivítali představitelé města, místostarostové Marie Černá a Pavel Pacal s kyticí pro dámu, poté následoval
přípitek a ochutnávka zdejší chaly.
Hosté se svými hostiteli prošli svatyní a vedlejším Dome Selig-
vydávají dodnes a knížky, které obdrželi představitelé města, byly téměř věrnou replikou skutečného díla, vydaného
naposledy v roce 2010.
Oživené židovské město bylo nominováno právem do přeshraniční soutěže, věřme že bude úspěšné. Tak jako celý
letošní ročník a jeho doprovodný program.
FRANTIŠEK JŮZA
Zámostí 2013 s novým týmem
O tom, že je uplynulý 16. ročník festivalu Zámostí
zároveň ročníkem posledním si loni cvrlikali snad
i vrabci na třebíčských střechách. Mluvilo se o neatraktivní programové skladbě, o přemrštěné ceně
vstupenek, o ztrátě sponzorů, o ekonomickém propadu i o únavě organizátorů. Zdálo se, že je s unikátním multikulturním projektem, po léta neodmyslitelně patřícím k vrcholům letní festivalové sezóny
tentokrát doopravdy konec.
Za této situace zvedat pořadatelský prapor, téměř už
zašlapaný do bláta Podzámecké nivy se podle mínění
některých rovnalo téměř sebevraždě. Přesto se našla
parta nadšenců, pro kterou byla konečná varianta
Zámostí variantou nepřijatelnou. Nový organizátorský
tým s věkovým průměrem kolem pětadvaceti roků
v šibeničním termínu postavil na starých základech
novou stavbu. Zámostí s pořadovým číslem 17. se tedy
nejen konalo, ale bezesporu i vydařilo. Nezbývá než
pořadatelům poděkovat a společně se těšit na 18. ročník letního kulturního festivalu Zámostí 2014.
JAROMÍRA HANÁČKOVÁ
18
Na Veselém Kopci u Hlinska byly nabízeny v sobotu
20. července turistické cíle v Třebíči. Jak je to možné? Městské
kulturní středisko Třebíč využilo možnosti výměny informací
s Východočechy - ti zase navštíví se svou nabídkou třebíčské
Slavnosti Tří kápí. Taková spolupráce mezi přitažlivými turistickými destinacemi prohlubuje povědomost potenciálních návštěvníků a přináší oboustranný užitek bez nutnosti
zvláštních investic do propagace.
FJ
PROVOZNÍ DOBA:
ĞƌǀĞŶ
WŽʹWĄ ϭϯООʹϮϬОО
ĞƌǀĞŶĞĐʹ^ƌƉĞŶ WŽʹEĞ ϭϬООʹϮϬОО
^ŽʹEĞ
ϭϬООʹϮϬОО
D EWZKsKE1Kzs,>D<WK^1sz,ZE
Ezs^dhWE,K͗
ŽĚŽǀĄŬĂƌƚĂʹũĞĚŶŽƌĄnjŽǀljƉŽƉůĂƚĞŬ
ϮϬര<ē
ŽƐƉĢůş
ϲϬര<ē
ĢƟ;ĚŽϲůĞƚͿ
njĚĂƌŵĂ
ĢƟ;ϲʹϭϮůĞƚͿ͕ŝŶǀĂůŝĚĠ͕ĚƽĐŚŽĚĐŝ
ϰϬര<ē
ZŽĚŝŶŶĠǀƐƚƵƉŶĠʹϮĚŽƐƉĢůşнϮĚĢƟ;ϲʹϭϮůĞƚͿ
ϭϲϬര<ē
ĂƉƽũēĞŶşŬĂďŝŶLJʹǀĞƐƚĂƌĠďƵĚŽǀĢ;njĄůŽŚĂϱϬര<ēͿ
ϮϬര<ē
ĂƉƽũēĞŶşƐŬƎşŸŬLJǀƓĂƚŶĢ;njĄůŽŚĂϱϬര<ēͿ
ϮϬര<ē
ĄůŽŚĂƐĞƉŽǀƌĄĐĞŶşŬůşēĞŽĚŬĂďŝŶLJŶĞďŽƐŬƎşŸŬLJǀƌĂĐş͊
Kϭϳ϶϶^E1Es^dhWE
ŽƐƉĢůş
ĢƟ;ϲʹϭϮůĞƚͿ͕ŝŶǀĂůŝĚĠ͕ĚƽĐŚŽĚĐŝ
ϰϬര<ē
ϯϬര<ē
dŽďŽŐĄŶ͕ŵŝŶŝŐŽůĨ͕ŚƎŝƓƚĢŶĂǀŽůĞũďĂů͕ŶŽŚĞũďĂů͕ƉĞƚĂŶƋƵĞǀēĞƚŶĢǀLJďĂǀĞŶşũĞnjĚĂƌŵĂ͘
ĢƚĞŵŵůĂĚƓşŵϭϬůĞƚũĞŶĄǀƓƚĢǀĂĂƌĞĄůƵĚŽǀŽůĞŶĂƉŽƵnjĞǀĚŽƉƌŽǀŽĚƵŽƐŽďLJƐƚĂƌƓşϭϴůĞƚ͊
11.– 13. 7. 2013
AMFITEÁTR JIHLAVA
FESTIVAL PROBĚHL ÚSPĚŠNĚ, DĚKUJEME!
DĚKUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA SKVĚLOU ATMOSFÉRU,
A TĚM, KTEŘÍ SE NA FESTIVALU PODÍLELI, ZA BEZCHYBNÝ PRŮBĚH.
VŠEM PARTNERŮM DĚKUJEME ZA VÝZNAMNOU PODPORU.
Fotosoutěž Třebíčské památky očima fotografů
Město Třebíč vyhlašuje VI. ročník fotografické
soutěže pro talentované fotografy. Tématem letošního ročníku jsou „Třebíčské památky očima
fotografů“. Soutěž není nijak věkově omezena.
Pravidla soutěže:
a)
Do soutěže je možno přihlásit jednotlivé
snímky i kolekce, maximálně však tři snímky od jednoho autora.
b)
Soutěž bude anonymní, fotografie budou
na zadní straně označeny heslem a názvem snímku.
Stejným heslem bude označena obálka, která bude
zalepená a přiložená k zásilce. V této obálce bude
samostatně uvedena legenda s názvem, datem
a místem vzniku každé fotografie, jménem, adresou
a kontaktem na autora.
c)
Tématem snímků jsou v tomto ročníku
památky, využití uměleckého působení památek (celků i detailů), vyjádření krásy okamžiku apod. Fotografie musí být pořízeny na území města Třebíče.
d)
Oceněné soutěžní fotografie zůstávají ve
vlastnictví vyhlašovatele soutěže, který si vyhrazuje
právo použít tyto fotografie k dalším, např. publikač-
ním účelům s respektováním autorských práv. Neoceněné fotografie budou na požádání vráceny jejich
autorům.
e)
Minimální formát přihlášených fotografií je 210 × 297 mm (formát A4), fotografie mohou
být barevné i černobílé a nepodlepené, u fotografií,
které byly pořízeny digitálním přístrojem, bude současně přiložen i digitální záznam snímků (v rozlišení
odpovídající minimálně soutěžnímu formátu) na
běžně dostupných nosičích (CD, DVD, paměťové karty
apod.).
f)
Každý účastník soutěže přihlásí výhradně
své autorské snímky.
g)
Přihlášením do soutěže se každý účastník
zavazuje respektovat a dodržovat stanovené podmínky soutěže.
h)
Do soutěže nebudou zařazeny fotografie,
které nesouvisí s tématem této fotografické soutěže,
dále ty, u kterých nebudou uvedeny požadované
osobní údaje, rovněž ty, jež mají neetický obsah, dále
fotografie, které nevyhovují kvalitou nebo rozlišením
a ty, jež budou obsahovat jakékoliv prvky, jež lze považovat za reklamu.
i)
Soutěžní příspěvky je nutno odevzdat
nejpozději do 30. listopadu 2013 osobně nebo písemně na adresu: Ing. Lucie Floriánová, odbor rozvoje
a územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01
Třebíč. Obálku je nutno označit výhradně v levém horním rohu slovem – Fotosoutěž 2013.
Nejúspěšnější tvůrci budou odměněni, jak finančně,
tak i drobnými upomínkovými předměty. Součástí
fotografické soutěže bude i veřejná prezentace nejúspěšnějších soutěžních snímků.
Vyhodnocení soutěže proběhne v prosinci 2013. Předání cen nejúspěšnějším autorům včetně prezentace
soutěžních snímků se uskuteční v lednu 2014. Soutěž
bude hodnotit odborná komise. Členové komise se
nebudou moci soutěže zúčastnit.
Kontakt na organizátory
Ing. Lucie Floriánová, Městský úřad Třebíč,
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
telefonní číslo: 568 896 248, mobil: 606 764 465
e-mail: [email protected]
LUCIE FLORIÁNOVÁ
18. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu
Soutěžní podmínky:
Do soutěže se může přihlásit každý majitel či uživatel
domu nebo bytu (provozovny) ve městě Třebíči, který
bude mít v době vyhodnocování soutěže vyzdobenou
fasádu domu živými květinami nebo pnoucími dřevinami. Tato výzdoba musí být viditelná z veřejného prostranství. Soutěž se vztahuje i na upravené neoplocené
předzahrádky na veřejném prostranství.
Přihláška musí obsahovat: jméno, adresu, v případě domu
o více bytových jednotkách přesné vymezení, o kterou část
domu (okno, balkon, terasu) se jedná a telefonní spojení.
Termín pro podání písemných přihlášek je nejpozději
do 15. 8. 2013 na adresu Městského úřadu Třebíč,
Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč. Osobně
lze přihlášku doručit do informační kanceláře v přízemí

radnice, Karlovo náměstí 104/55. K podávání přihlášek je
nejlépe použít přiložený formulář. Obálku označte heslem
„Květinová soutěž“. Vyhodnocení soutěže proběhne v letních měsících tohoto roku komisí jmenovanou radou města
Třebíče.
Pro vítěze jsou připraveny tyto ceny:
1. cena……………………….4 000 Kč
2. cena……………………….3 000 Kč
3. cena………………… ……2 000 Kč
4. – 10. cena…………….……..500 Kč
Vzhledem k zájmu města na výzdobě domů v historickém
centru je dále vypsáno zvláštní ocenění ve výši až 3 000 Kč
pro nejhezčí výzdobu domu v městské památkové zóně.
Zvláštní ocenění až 3000 Kč je určeno rovněž pro účast-
níka s nejkrásnější květinovou výzdobou v sídlištní zástavbě vícepodlažních bytových domů.
Zvláštním oceněním až 3000 Kč bude odměněna nejlépe upravená předzahrádka.
Prémie až 3000 Kč je připravena pro nejlepšího z účastníků, kteří se v letošním roce zúčastní květinové soutěže poprvé. Uvedená výše cen je maximální, soutěžní
komise má právo (např. při nerozhodném umístění)
ceny přerozdělit s tím, že jejich celková výše, tj. 24 500
Kč, nesmí být překročena.
Prémie a zvláštní ocenění jsou slučitelné s cenami pro
1. – 10. místo. Na udělené ceny není právní nárok.
O termínu předávání cen budou soutěžící informováni
dopisem. Ceny je třeba vyzvednout do termínu určeného městem, jinak propadají.
PU
Adresa: Městský úřad Třebíč, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč
PŘIHLÁŠKA DO 18. ROČNÍKU SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU
jméno……………………………………………………………Adresa………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bližší specifikace* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Uveďte orientaci fasády ke světovým stranám, ulicím nebo význačným orientačním bodům v okolí, případně druh a barvu vysázených květin (pnoucích dřevin),
u vícebytových domů poschodí a pořadové číslo okna (balkonu).
Obálku označte heslem „ KVĚTINOVÁ SOUTĚŽ“
Zašlete na shora uvedenou adresu nebo doručte osobně do informační kanceláře ve vestibulu radnice, Karlovo náměstí 104/55.
Vzor:
Jméno: Josef Novák, Adresa: Novodvorská 1, bližší specifikace: jižní strana, (k Brněnské ulici), 3. poschodí, 4. okno a 1. balkon zleva, červené převislé pelargonie
20
šachy (28. 10. 1987 v Třebíči)
Odmaturovala jsem na třebíčském gymnáziu,
minulý rok jsem odpromovala na VUT v Brně na
fakultě chemické v oboru Chemie, technologie
a vlastnosti materiálů, kde nyní pokračuji v doktorském studiu v oboru molekulového modelování.
Několik let se pohybuji na špici v českém ženském
šachovém žebříčku a nyní se opětovně nacházím na
prvním místě.
V mládežnických kategoriích jsem se pravidelně
umisťovala na medailových umístěních. První
výraznější mezinárodní úspěch přišel v roce 2004,
kdy jsme se Soňou Pertlovou vybojovaly 2. místo
na Mistrovství Evropy juniorských družstev. O dva
roky později jsem vyhrála MČR žen. V roce 2007
jsem získala šachový titul Mezinárodní mistryně
a o rok později nejvyšší ženský titul Mezinárodní
velmistryně.
Poprvé jsem se zúčastnila Mistrovství Evropy družstev žen v roce 2005 a od roku 2007 se pravidelně
zúčastňuji Mistrovství Evropy družstev a Šachové
olympiády družstev. Nejlepším umístěním bylo
7. místo na Mistrovství Evropy družstev žen v roce
2009, o dva roky později jsme na téže akci vybojovaly 12. místo. Letos v červenci jsem se zúčastnila
Letní sportovní univerziády, kde se šachy objevily
teprve po druhé v historii. Obsadila jsem 27. místo
ze 71 hráček.
Eva Kulovaná
Šachy mě bavily, a proto se mnou rodiče jezdili
na turnaje. V začátcích na mě měl největší vliv
můj první individuální trenér mezinárodní velmistr Petr Velička.
V mládí většinou každý zkouší různé sporty.
Kterým jste se věnovala vy?
Zkoušela jsem různé sporty. Chvíli jsem dělala
aikido nebo dokonce historický šerm, pak jsem
hrála stolní tenis.
Pokuste se porovnat vaši sportovní aktivitu se
školní docházkou.
Ačkoli jsem chodila na osmileté gymnázium
v Třebíči, poměrně dobře se mi dařilo kombinovat obojí, protože většina šachových turnajů
a soutěží se hrála přes víkend. Na vysoké škole
to bylo podobné. Pokud jsem potřebovala odjet na týden na nějaké mistrovství, tak mi většinou všichni vyšli vstříc.
V době dospívání navštěvovali vaši vrstevníci
různé zábavy zatímco vy jste musela na trénink. Nebylo vám to někdy líto?
Ani ne, moc mi to nechybělo.
Jaké byly vaše první sportovní úspěchy?
V 10 letech jsem skončila druhá na Mistrovství
republiky a poprvé jsem se zúčastnila Mistrov-
Popište nám vaši další sportovní kariéru,
když jste odešla za sportem mimo Třebíč.
V roce 2004 jsme spolu se Soňou Pertlovou
vybojovaly 2. místo na Mistrovství Evropy juniorských družstev, které se konalo v Srbsku
kousek od Bělehradu. O rok později jsem se
poprvé zúčastnila Mistrovství Evropy družstev
žen ve švédském Götebogu. V roce 2006 jsem
vyhrála Mistrovství republiky žen. V roce 2007
jsem získala šachový titul Mezinárodní mistryně a o rok později nejvyšší ženský titul Mezinárodní velmistryně.
Pro každého sportovce je vrcholem účast
na olympijských hrách nebo na mistrovství
světa. Kterých těchto akcí jste se zúčastnila
a s jakým sportovním výsledkem?
Poprvé jsem se zúčastnila Mistrovství Evropy
družstev žen v roce 2005 a od roku 2007 se
pravidelně zúčastňuji Mistrovství Evropy družstev a Šachové olympiády družstev. Nejlepším
umístěním bylo 7. místo na Mistrovství Evropy
družstev žen v roce 2009, o dva roky později
jsme na téže akci vybojovaly 12. místo. Letos
v červenci jsem se zúčastnila Letní sportovní
univerziády, kde se šachy objevily teprve po
druhé v historii. Obsadila jsem 27. místo ze
71 hráček.
Můžete se se čtenáři podělit o nějaký nezapomenutelný zážitek?
Cestování po různých zemích světa díky rozmanitosti jednotlivých kultur přináší spoustu
zajímavých zážitků. Například při návštěvě
Drážďan jsme bydleli ve velmi moderním futuristickém hotelu, ve kterém bylo stěží najít
některé části nábytku, jež byly různě moderně
schovány v interiéru. Což mi více než moderní
přišlo nepraktické.
Z čerstvých zážitků bych zmínila univerziádu
v Kazani, která byla v Rusku generálkou na
ZOH v Soči, a jelikož šachy nejsou olympijským
sportem, tak pro mě bylo velikým zážitkem se
takové akce zúčastnit. O volném dnu jsme se
byli podívat na artistickém cirkusu, jenž byl
v ruském podání úchvatný.
Jak vzpomínáte na Třebíč, případně, co pro
vás Třebíč znamenala či znamená?
Na Třebíč vzpomínám jen v dobrém, protože
jsem zde strávila celé dětství. Třebíč stále navštěvuji, protože zde mám větší část příbuzných.
Eva Kulovaná (vlevo) Foto: Archív sportovkyně
Řekněte nám, prosím, o svých sportovních začátcích, kdo měl na váš sportovní rozvoj největší
vliv. Jak vaše sportování podporovali rodiče?
Šachy mě naučil hrát táta a v 1. třídě mě rodiče přihlásili do šachového kroužku v Třebíči.
ství Evropy mládeže v Estonsku. O dva roky později jsem už přebor republiky vyhrála a mohla
jsem si zahrát Mistrovství světa mládeže ve
Španělsku. Celkově jsem se v mládežnických kategoriích vždy umisťovala na předních příčkách.
TŘEBÍČÁCI SE LVÍČKEM NA PRSOU
Eva Kulovaná
Co vám sport dal a je něco, co vzal?
Šachy mi daly hodně zážitků, mohla jsem navštívit spoustu zemí a mohla jsem poznat několik zajímavých lidí. Naopak mi vzaly nějaký
ten čas, který ale považuji za smysluplně využitý.
PS,FJ
21
V POLOVINĚ SRPNA
JIŽ VŠE NA
NOVÉ ADRESE!!!
TĚŠÍME SE NA
VÁS V NOVÝCH
PROSTORÁCH!!!
ŔDámské fitness
ŔVacushape, Vacutherm
ŔFiveriders, Power Plate, Flabélos
ŔVýživové poradenství, zdravá výživa
ŔAnalýza těla na IN BODY
ŔSolárium
ŔNástřikové opálení
ŔKosmetika
ŔPermanentní řasy
ŔKryolipolýza, kavitace
ŔRadiofrekvence, přístrojová
lymfodrenáž
ŔMasáže
ŔManikúra, modeláž nehtů, pedikúra
NB studio, Křížkovského 659/23, 674 01 Třebíč
tel.: +420 775 251 858, e-mail: [email protected]
www.nbstudio.cz
Navštivte květinářství Mirka
Na Zámecké ulici v Třebíči (u rodinného domku ) a teď
nově i v prostorách supermarketu Billa na Táborské ulici
najdete Květinářství Mirka, které Vám nabízí kompletní
služby v tomto oboru.
Přesvědčte se sami.
V nabídce jsou nejen řezané květiny, které rádi doručíme
přímo obdarovanému, v rámci Třebíče při zakoupení
květiny nad 500Kč zdarma, ale i květiny hrnkovépokojové i venkovní vhodné do truhlíků, květináčů a okrasných nádob.
Zajistí Vám veškerý květinový servis pro Váš svatební den, od kytičky pro nevěstu,
korsáž pro ženicha, květiny pro drůžičky i maminky, výzdobu aut , svatební tabule,
kostela i místa konání obřadu. To vše pro narozeninové oslavy i smuteční obřady.
Zajímavou službou, kterou Květinářství Mirka nabízí, je osázení truhlíků či
okrasných nádob a jejich dovoz přímo na místo zdarma. Květinářství vám může i
navrhnout možnost výsadby pokojových květin a provést ji pak přímo u vás doma.
„Staráme se i o květiny v několika firmách, kde provádíme jejich celoroční údržbu,“
doplňuje majitelka květinářství Mirka Hricáková.
Květinářství Mirka nabízí i celou řadu dekorativních předmětů – vonné svíčky z parafínu i
palmového vosku, vonné sáčky, ručně vyráběná glycerinová mýdla, ručně vyráběné koše
Bolga (výrobek Fair trade)-každý kus je originál a další drobné dekorace do bytu.
V tomto květinářství můžete získat i kompletní servis k různým svátkům jako jsou
Valentýn, MDŽ, Velikonoce, Den matek i Den otců, Dušičky nebo Vánoce. A když
jsme už u Vánoc, v prosinci tu koupíte i vánoční stromky.
Květinářství Mirka na Zámecké ulici má otevřeno od pondělí
do pátku od 8.30 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.30 do
11.30 hodin. V Bille je pak otevírací doba pondělí až sobota
od 8.00 do 19.30 hodin a v neděli od 9.00 do 17.30 hodin.
Kontakt na tel. 568 820 917, 739 570 610
nebo emailem [email protected]
Inspiraci také najdete na webových stránkách
www.kvetinarstvi-mirka.cz.
Rodinná památka našla uplatnění v Zadní synagoze
Před pár týdny se v Zadní synagoze objevil víceméně
neobvyklý hudební nástroj - harmonium. Zatím sice
neslouží plně svému účelu, ale... od začátku.
„Bohužel o historii nástroje toho moc nevíme, byl ve
vlastnictví a zároveň aktivně používán tetou mého
manžela,“ osvětluje existenci harmonia třebíčská
zastupitelka a jeho dárkyně Ing. Irena Hejzlarová. „Pro nás ‚mladší z rodu‘ byl skryt v jejím
pokojíku v chaloupce v malé vesničce v Orlických horách. Jeho původ je nejasný i z toho
důvodu, že jej tetě zakoupila její maminka v
mládí již jako starší nástroj. Do Třebíče jsme
jej převezli až po smrti tety, pamětníci nežijí.“
„Kdysi velmi oblíbený, tzv. sací hudební nástroj, který je dnes čím dál vzácnější a zcela
ho vytlačily modernější elektronické nástroje, sloužil mnohdy i v kostelích jako dočasná
nebo trvalá náhrada píšťalových varhan,“
říká o harmoniu MgA. Tomáš Nováček, který
se nejspíš ujme drobných oprav. „Jeho relativní konstrukční jednoduchost, prostorová nenáročnost, snadná údržba a zvuková rozmanitost z něj dělaly nástroj, který byl schopný
zastat nejrůznější funkce.“
„Teta byla silně věřící a bohužel zdravotně sluchově
postižená, tak soudím, že nástroj jí sloužil hlavně při
osamělých meditacích, před námi nikdy nehrála,“
doplňuje Irena Hejzlarová. Doma harmonium nenašlo
uplatnění, ale aby skončilo někde na smetišti? Ne!
Hejzlarovi ho nabídli Městskému kulturnímu středisku Třebíč. „Nějak si tak myslím, že do té synagogy
krásně zapadlo, a je bezvadné, že již není ukryto,“
uzavírá vzpomínku na krásný nástroj Hejzlarová.
„Na celém světě existovalo velké množství výrobců
těchto nástrojů v různých úrovních vzhledu a zvukového vybavení. Od luxusních modelů s bohatým
řezbářským zdobením, až po jednoduché a strohé
modely,“ spokojeně obhlíží harmonium Tomáš Nováček. Podobné nástroje jsou jeho velkým koníčkem.
Označení výrobce - štítek s názvem - není na nástroji
v synagoze patrné. „Možná se najdou nějaké záznamy
o staviteli, nebo alespoň o opravách uvnitř nástroje,“
věří Nováček.
„Vzhledově vypadá nástroj zachovale a i nyní je
hratelný. Jsou na něm patrné některé zásahy a nepůvodní doplňky. Přesný stav všech součástí nástroje
však lze zjistit až při demontáži. Nastávají pak někdy
milá i nemilá překvapení,“ rozvažuje Tomáš Nováček.
„Je patrné napadení nástroje červotočem. Bude tedy
nezbytné ho ošetřit proti dřevokaznému hmyzu. Dále
jej určitě nemine vyčištění a náhrada některých částí
nově zhotovenými kopiemi.“
Po pár zahraných tónech Nováček láskyplně pohladí
dřevěnou skříň a spíše už jen pro sebe konstatuje:
„Rovněž bude třeba provést kontrolu měchů. Zdají se
však být celkem v pořádku a těsné.“
Na koncert provedený v Zadní synagoze na staronovém harmoniu si asi ještě chvíli počkáme, je však
jisté, že půjde o zcela ojedinělou záležitost. Už teď ale
patří příslušné poděkování rodině paní Ireny Hejzlarové, která takto obohatila významným způsobem
mobiliář skvostné stavby, tvořící páteř židovské čtvrti
zapsané v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
FRANTIŠEK JŮZA
Famózní návrat do rodného města Úspěšný Motálek
Plným právem si mohl Dr. Jiří Viewegh připadat týden
před koncem června jako ve snu. Autorské čtení, které
proběhlo v městské knihovně u příležitosti vydání lékařovy literární prvotiny s názvem Věnováno ženám, potvrdilo naprostou výjimečnost obsahu povídek, jejichž vznik
se datuje kamsi do přelomu padesátých a šedesátých let
minulého století. Povídek, kterých základ vznikal někde
v dačické, ale především pak třebíčské porodnici.
Jiří Viewegh, porodník, kterému se jeho povolání stalo
posláním, byť dnes žije v Německu, vrátil se takto natrvalo do svého rodného města. Jako patriot a člověk s velkým Č. Jako literát, v jehož autorském šuplíku jsou zřejmě
uloženy další úchvatné historky z jeho profesního života.
Sympatický rodák Jiří Viewegh neskrýval dojetí, pod24
porován v četbě stejně příjemnými dcerou a synem.
Zde budiž jeho vyznání:
„Vážené návštěvnice či návštěvníci mého autorského
čtení,
co nejsrdečněji vám děkuji za zájem o mou literární
prvotinu, který jste potvrdili nejenom svou hojnou
účastí, ale i četnými osobními rozhovory se mnou
během autogramiády.
Stejný dík patří i všem
z knihkupectví Trojan,
Městské knihovny, pěvecko-hudební skupině
a z Třebíčského zpravodaje, kteří se podíleli
na organizaci tohoto
pro mě nezapomenutelného setkání s mými
bývalými pacientkami,
případně nyní jejich už
dospělými ‚miminky‘,
jak se mi některá z nich
představila.
Všichni jste tak přispěli k tomu, že onen jednadvacátý červen t. r. patří k těm nejšťastnějším z mého
života!
Vám všem velmi vděčný
Dr. Jiří Viewegh
FJ
Úspěšný červnový týden začal už v pondělí 10. června
v Praze na Julisce při Memoriálu Josefa Odložila, kde
do programu meetingu je vložen závod na 1500 metrů
veteránů. Na tento závod je pozváno 15 nejlepších
veteránů za uplynulý rok. Pozvánku dostal i veterán
z třebíčského spartaku Petr Motálek.
V deštivém počasí a na dráze plné vody doběhl na
druhém místě, ale po přepočtu konečný výsledek
bylo třetí místo.
Hned v sobotu v Olomouci proběhlo 17 mistrovství
české republiky veteránů na dráze. Toto mistrovství
bylo zároveň, nominací na mezistátní utkání ČR,
Slovinsko, Chorvatsko a Rakousko ve vybraných
disciplínách, které se uskuteční v druhé polovině
srpna ve Slovinském městě Ptuj. Šance se nominovat
měl i Petr Motálek, který na trati 1500 metrů patří
mezi přední mílaře v české republice. Už na startu bylo
vidět, že závod se bere se vší vážností a o dvě místa
bude boj. Boj to byl, ale až o druhé postupové místo
první už od začátku patřilo třebíčskému závodníkovi
Petru Motálkovi, který časem 4:39,87 minut zvítězil
a i po přepočtu věkového koeficientu.
Za necelou hodinu se postavil ještě jednou na start a to
na trať 5000 metrů ,zde byla vidět únava z předešlého
závodu, ale přesto zabojoval a časem 18:52 ,9 minut
doběhl na třetím místě a získal bronzové umístění.
PM
To nejlepší pro vaše dítě?
Najděte mu kroužek nebo oddíl…
„Auuu to pálí“, ozvalo se, a pár
pupínků na lýtku dvanáctiletého
klučiny dávalo jasné znamení o
setkání s lístkem kopřivy. Co se
potom dělo, mi skoro vyrazilo
dech. Málem slzy v očích, naříkání a kulhání… Byl jsem zvědavý a tak jsem se dozvěděl, že ho,
v jeho devíti letech, už kopřiva
jednou spálila. Co dodat?
Snad jen to, že jsem si uvědomil,
jak jiný je svět dnešních dětí. Ne,
nechci říkat, že všechny děti jsou
stejné a že ty dnešní jsou jiné, než
jsem byl já a mojí vrstevníci ve dvanácti letech. Jen jsem se znovu přesvědčil o tom, že jejich možnosti
jsou dne úplně jiné, než byly naše.
Ten klučina evidentně tráví většinu
volného času doma u počítače. My
jsme přišli ze školy a většinu odpoledne jsme trávili venku. Kopřiva
nás popálila třikrát do týdne a
skoro pokaždé jsme se vrátili s nějakou odřeninou. Připadalo nám to
normální. Byli jsme venku s kamarády, neměli jsme problém s komu-
nikací, byli jsme zdravější, náznaky
šikany jsme si byli schopni vyřešit
sami mezi sebou…
Dnes je to spíše tak, že odpoledne tráví děti u sociální sítě, kde se
potkávají s kamarády pouze ve virtuálním světě a v tom skutečném
mnohem častěji selhávají, protože
na něj nejsou připraveny, nejsou
připraveny na reálné problémy.
Virtuální kopřiva prostě nepálí.
O to více je nutné věnovat se
kvalitní náplni volného času. Dobrým místem pro děti jsou oddíly,
kroužky, kluby – zkrátka pravidelná zájmová činnost.
Místem, kde můžete načerpat dostatek informací je například www.
volnycas-vysocina.cz. Jan Burda
777 750 131, [email protected]
autor je předsedou Rady dětí
a mládeže kraje Vysočina.
Borovina ožije v srpnu ohněm a hudbou
Druhý ročník největšího žonglérsko - hudebního festivalu
v Česku a na Slovensku Flaming nights se přesouvá do prostor bývalé Baťovy továrny v třebíčské Borovině. Poslední
srpnový víkend tak Třebíč zaplaví špička tuzemské, ale i světové žonglérské scény. Chybět nebude ani pestrý hudební
program v čele s kapelami Wohnout a Vypsaná Fixa.
V loňském roce proběhl festival Flaming nights na Sokolském stadionu v Třebíči, kam i přes deštivé počasí dokázal
přilákat stovky diváků. Letošní ročník, který se bude konat
v prostorách borovinské továrny v Třebíči 30. a 31. srpna,
slibuje zajímavou podívanou. Změnu místa berou organizátoři jako velkou příležitost, které chtějí naplno využít,
prozrazuje Michal Halačka, hlavní organizátor festivalu.
„Přesun do Boroviny je pro festival poměrně velký krok.
Loňská destinace byla výborná, ale továrna v Borovině bude
úžasná. Chceme všem divákům přinést opravdu tu nejlepší
show, kterou jen dokážeme. Věřím, že právě díky areálu,
který dýchá speciální atmosférou, to dokážeme.“
Vrcholem festivalu, tak jako loni, bude závěrečná galashow.
Jedná se o řadu po sobě bezprostředně jdoucích ohnivých
a světelných vystoupení, o která se postará špička naší
i evropské žonglérské scény, jako například Pyroterra, Anta
Agni, Palitchi, Thomass Johansson nebo pořádající skupina
Magnis.
„V loňském roce zaznamenala galashow obrovský úspěch
u návštěvníků. Chceme proto nabídnout ještě větší zážitek.
Oslovili jsme nejen nejlepší skupiny u nás a na Slovensku,
ale i v dalších zemích Evropy, bude to svátek pro ohnivou
a světelnou show,“ popisuje Halačka plány pro letošní ročník.
„Flaming nights však není pouze o žonglování a ohni, jeho nedílnou součástí je také hudební doprovodný program. Letos se představí například kapely Wohnout, Vypsaná fixa, Prague Conspiracy
nebo legendární třebíčská kapela Bagr. Mimo hudebního doprovodu se návštěvníci mohou těšit na mnoho dalších uměleckých
vystoupení, od tance až po vzdušnou akrobacii. Na své si přijdou
také děti, pro které bude na místě připraveno několik soutěží.“
Dvoudenní lístky lze zakoupit v předprodeji a pokladně MKS Třebíč
v Národním domě nebo online na webu festivalu www.flamingnights.cz.
RA
Projekt Poprvé či znovu zakončil první etapu odborné pomoci
Loni v červnu zahájilo občanské sdružení Vrátka projekt dotovaný z ESF ČR „Poprvé či znovu“, který je zaměřen na odbornou pomoc a aktivizaci zdravotně postižených občanů pro
jejich úspěšný vstup na otevřený trh práce.
V lednu 2013 začal druhý z odborných kurzů rekvalifikačního
projektu„Poprvé či znovu“ – manikúra včetně nehtové modeláže. Výuce byla věnována časová dotace 240 hodin a do kurzu
na počátku nastoupily čtyři účastnice projektu. Znalosti a dovednosti z tohoto ryze dámského oboru, získané během šesti
měsíců odborného vzdělávání, našly své zúročení na začátku
července. V pondělí 8. července byl kurz ukončen závěrečnými
testy a několikahodinovou odbornou zkouškou.
Certifikát o úspěšném zakončení kurzu si nakonec odnesly
dvě účastnice projektu – Lýdie Tiseková a Petra Prokešová,
které se zvolenému oboru mohou nadále věnovat na profesionální úrovni. „Závěrečné práce obou absolventek byly na
vynikající úrovni,“ ocenila jejich práci lektorka odborného
kurzu Monika Tapšíková. „Děvčata z projektové skupiny byla
od začátku velmi šikovná a bylo vidět, že k výuce přistupují
zodpovědně a se zájmem. Z vlastní praxe vím, že ne vždy se
totéž dá říci i o všech našich studentkách,“ pochválila ještě
jednou absolventky při slavnostním předávání certifikátu
M. Tapšíková, která má bohaté zkušenosti s výukou na Střední
odborné škole ve Znojmě.
Z projektu bude navíc zřízena a vybavena startovní provozovna manikúry a pedikúry v budově Vrátek na ulici Leopolda
Pokorného, která poskytne nové pracovní příležitosti právě
pro absolventky zmíněných rekvalifikačních kurzů.
Po ukončení kurzu manikúra vznikne z projektu již osmá pracovní příležitost pro osobu se zdravotním postižením.
V další etapě vzdělávacího projektu je nyní 10 nových účastníků se zdravotním hendikepem. Ti již mají za sebou úvodní
bilanční diagnostiku a motivační kurz. Na konci června ukončili závěrečným testem i kurz práce na počítači, jehož výuka
probíhala – stejně jako v první etapě – v prostorách firmy
Profisystem Group, která byla vybrána na základě výběrového
řízení. Na podzim dovrší nabídku odborných kurzů obor pedikúra včetně nehtové modeláže a kurz navazující na základní
počítačové znalosti se naměřením na obor webdesigner. EH
Adam Plachetka: Monteverdi předběhl svou dobu
TOF posedmé
V minulém roce jste v Třebíči natočil své profilové CD s Händelovými áriemi. Jak hodnotíte téměř po roce výsledek?
Nahrávky jsou ošemetná věc. Když sám sebe poslouchám, je to
pro mě vždy práce, nikdy odpočinek. Vkus a interpretační názory
se s postupem času mění, ale nahrávku změnit nemůžete. Přes to
všechno si myslím, že jsme odvedli nejlepší možnou práci. Vybrali
jsme díla, která jsme již dlouhá léta znali, dále jsme na nich pracovali a celý program jsme ještě před natáčením jednou uvedli.
Natáčení samotné bylo dost hektické, neboť jsme neměli příliš
mnoho času, ale díky pomoci a neúnavnosti všech zúčastněných
se, myslím, povedlo vytvořit dílo, na které můžeme být pyšní.
Září již tradičně patří Třebíčskému opernímu festivalu. Letos
se uskuteční magický sedmý ročník, opět pod patronátem sólisty Vídeňské státní opery Adama Plachetky, pod uměleckým
vedením dirigenta a dramaturga Romana Válka a pod záštitou starosty města Pavla Heřmana. Stěžejním momentem
a dramaturgickým vrcholem festivalu bude v pátek 20. září
Combattimento Claudia Monteverdiho, jedinečné představení ve špičkovém provedení desítek umělců z celé Evropy.
Program festivalu bude zahájen ve čtvrtek 12. září nevázaně
„hudbou v ulicích“, při které se můžeme těšit na hudebníky
z Třebíče, ale i z nejrůznějších koutů světa. Páteční koncert
rodáků patří varhaníkovi Marku Bušovi a houslistovi Vítu
Coufalovi se svým komorním souborem. V sobotu představí
festival inscenaci Voda a vzduch Tomáše Hanzlíka a nedělní
odpoledne bude patřit dětem, nedělní večer duchovní sborové tvorbě. V krásných prostorách baziliky sv. Prokopa vystoupí
Czech Ensemble Baroque Choir s náročným programem z děl
anglické vokální polyfonie.
Festival bude završen v neděli 22. září slavnostní mší svatou
v 10.30 v kostele sv. Martina a večerním koncertem v Zadní
synagoze.
JO
Více informací na www.tof.cz.
Má CD úspěch?
Věřím, že bylo přijato dobře odbornou i laickou veřejností.
Dostává se ke mně řada pozitivních ohlasů, z čehož mám
samozřejmě velkou radost.
V Třebíči máte velkou řadu obdivovatelů a příznivců, prozradíte
jim, kde a kdy budou mít možnost vás v nejbližší době uslyšet?
Přímo do Třebíče se bohužel v blízké budoucnosti nedostanu.
Kdo by si chtěl udělat výlet, může se přijet podívat do Českého
Krumlova v srpnu, na Dvořákovu Prahu v září nebo na novoroční
koncert do Brna.
26
Vrcholem programu sedmého ročníku TOFu je Monteverdiho
Combattimento – je vám, jako opernímu pěvci, hudba raného
baroka blízká? Doporučil byste posluchačům toto představení?
Claudio Monteverdi předběhl svou dobu. Jeho hudební řeč
je neuvěřitelně moderní. Představení bych doporučil v každém případě. Já sám se tomuto repertoáru bohužel věnuji
velmi okrajově, protože jsou pro jeho provádění většinou
vyhledáváni specializovanější kolegové.
JO
Nabídka kroužků DDM Třebíč pro školní rok 2013/2014
DOBRODRUŽSTVÍ A TURISTIKA
ADRENALIN!
Pátek
15:00-17:00 9-16 let
Hrádek
Lana, lanové překážky, lanové žebříky. Voda, podzemí, skála…
DELFÍNI: vodácký oddíl
Pátek
16:15-18:15 6-15 let
Hrádek
Plavba na kánoích a raftu, základní vodácké dovednosti, hry na vodě...
HVĚZDNÁ LOĎ
Čtvrtek
16:30-18:30 9-16 let
Domek
Staň se posádkou hvězdné lodi.
LEGENDY TRHLINOVÝCH VÁLEK
Úterý
16:30-18:30 13+let
Hrádek
Bojové hry v terénu s dřevěnými zbraněmi, putování příběhem...
STAR WARS – HVĚZDNÉ VÁLKY
Pátek
16:30-18:30 9-15 let
Domek
Staň se rytířem či mistrem jedi. Poznej světlou i temnou stránku síly...
TULÁCI
Pondělí
16:30-18:30 9-15 let
Borovina
Zálesácký oddíl s neobyčejnou hrou.
TÁBORNÍCI
Pondělí
15:00-16:30 7-12 let
Borovina
Kroužek pro živé děti - pohybové hry v tělocvičně, klubovně, lese...
JAZYKY
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Čtvrtek
15:00-16:00 5-7 let
Hrádek
Pro děti předškolního věku a prvňáky.
ANGLIČTINA PRO DĚTI
Čtvrtek
16:00-17:00 7-9 let
Hrádek
Pro školáky, co umějí číst a psát, ale s angličtinou teprve začínají.
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ
Středa
17:00-18:00 dospělí
Hrádek
Pro úplné začátečníky. Přístupná forma i pro méně zdatné a starší.
SPORT A POHYB
BASKETBAL
Út, St, Pá
17:00-18:30 10-12 let
Sport. hala Fügnerova
Kroužek pro chlapce ve spolupráci DDM a TJ Třebíč.
BIATLON
Po domluvě
10-17 let
Hrádek
Letní i zimní biatlon, účast na celostátních i zahraničních soutěžích.
BOWLING
Čtvrtek
15:00-16:00 6-18 let
Herna U Kmotra
Populární hra v rekreačním tempu na nejmodernější dráze na Vysočině.
CVIČENÍ NA MÍČÍCH PRO MAMINKY S DĚTMI
Úterý
10:15-11:15 od 1,5 roku Domek
Cvičení na míčích pro maminky s dětmi doprovázené říkankami...
CVIČENÍ S HUDBOU
Čtvrtek
19:00-20:00 40+
Domek
Cvičení pro ženy nad 40 let. Ani zdravotní obtíže nejsou překážkou.
HOROLEZECTVÍ
Středa
16:00-18:00 6+
ZŠ Benešova
Lezení na umělé stěně i v přírodě.
ORIENTAČNÍ BĚH
Středa
16:00-18:00 10-18 let
Hrádek
Práce s mapou a buzolou, orientace v terénu, účast na závodech.
PLAVÁNÍ
Úterý
17:00-18:00 bez omezení Bazén Laguna
Kondiční plavání, hry ve vodě, parní kabina.
SPORTOVNÍ HRY
Pondělí
14:00-15:00 6-12 let
Borovina
Kopaná, vybíjená, přehazovaná, FLORBAL – tak ty známe! Ringo,
freesbee, indiánský fotbal, eskymácký basebal – ty už asi ne...
STOLNÍ TENIS
Úterý
15:30-17:00 8-15 let
Hrádek
Jak zdokonalit techniku a vyzkoušet více soupeřů. Základy hry i
zdokonalení úderů. Čtyřhry, turnaje, netradiční způsoby hry.
STŘELBA
Úterý
16:00-18:00 9-15 let
Borovina
Vzduchové pušky a pistole, malorážka pro starší a pokročilé...
ZAJÍČCI
Úterý
15:00-16:00 3-7 let
Hrádek
Pohybové hry pro děti předškolního věku
ZÁKLADY BOJOVÝCH SPORTŮ
Čtvrtek
15:15-16:15 6-10 let
Domek
Pro nejmenší děti. Tělesná příprava s minimem techniky.
JÓGA PRO DOSPĚLÉ
Pondělí
18:00-20:00 18+
Hrádek
Duševní a tělesná relaxace, vhodné i pro zdravotně znevýhodněné.
JÓGA PRO DOSPĚLÉ
Čtvrtek
19:00-20:00 18+
Domek
Duševní a tělesná relaxace, vhodné i pro zdravotně znevýhodněné.
TANEČNÍ
COUNTRY TANCE
Úterý
18:00-20:00 6-18 let
Domek
Ty správné rytmy pro kovboje a jejich dámy...
IMPRESS
Út, Čt
17:30-18:30 5+
Hrádek
Moderní tanec, pohybová průprava, nacvičování tanečních choreografií...
MYŠKY
Pondělí
16:30-17:30 6-9 let
Domek
Taneční hry, „myší“ hry a soutěže, dětské písničky....
POSITIVE
DĚTI
Čtvrtek
17:00-18:00 5-10 let
Domek
Moderní tanec s prvky streetu. Info na www.ts-positive.webnode.cz.
POSITIVE HVK
Pátek
18:30-20:30 15+
Domek
Moderní tanec s prvky streetu.
POSITIVE JUNIOŘI
Po, Pá
17:30-18:30, 16:30-18:30 10-15 let Domek
Moderní tanec s prvky streetu.
ŽÍŽALKY - mladší:
Pondělí
15:15-16:15 3-4 roky
Domek
Starší:
Pondělí
16:30-17:30 4-6 let
Domek
Cvičení a tancování pro nejmenší děti formou her...
TECHNIKA A POČÍTAČE
BASTLÍME (ELEKTRONIKA)
Čtvrtek
14:30-16:00 12+
Hrádek
Konstrukce různorodých elektronických zařízení
ELEKTROTECHNIKA
Čtvrtek
14:30-16:30
manž. Curieových
Základy elektrotechniky, pájení, stavba jednoduchých rádií...
LETEČTÍ MODELÁŘI
Po domluvě 16:00-18:00 8-18 let
Hrádek
Stavba létajících modelů letadel, účast na soutěžích...
MODELÁŘI (RC MODELY)
Pátek 17:00-19:00 .12+ (září-listopad), (únor-duben) Domek
Stavba dálkově řízených modelů, které létají, jezdí či plavou.
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A MULTIMÉDIA
Po domluvě
12+
Hrádek
Základy počítačové grafiky a nové trendy v multimédiích...
PROGRAMOVÁNÍ V DELPHI
čas dle dohody
12+
Hrádek
Tvorba vlastních programů...
VÝTVARKA A KERAMIKA
FERDA PRO DOSPĚLÉ
Sobota – podle domluvy 15+
Hrádek
Netradiční výtvarné techniky, tradiční výtvarné techniky, šití...
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Pondělí
17:30-19:30 18+
Hrádek
Všechny výrobky si naglazujete a vypálené odnesete domů.
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Úterý
17:00-19:00 18+
Hrádek
Práce z plátu, vlastní tvorba, práce z ruky...
KERAMIKA PRO DĚTI
St, Čt
14:30-16:30 7 – 17 let Hrádek
Možnost (úměrně věku dítěte) točení na kruhu...
KERAMIKA PRO RODIČE A DĚTI
Středa
16:30-18:30 2+
Hrádek
Společná práce rodičů a dětí.
KLUBÍČKO
Středa
15:00-16:00 5-10 let
Hrádek
Výtvarné techniky pro nejmenší, práce s různými materiály...
TIFFANY
Pondělí – dle domluvy
18+
Hrádek
Základy práce a vlastní tvorba technikou tiffany, práce se sklem...
VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.
Středa
15:00-16:30 6-10 let
Hrádek
Veškeré výtvarné techniky.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA II.
Čtvrtek
15:00-16:30 11-15 let
Hrádek
Veškeré výtvarné techniky.
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Úterý
15:00 -16:00 3-7
Hrádek
Kroužek keramiky pro nejmenší děti. Práce z polotovarů...
CENTRUM PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY
BERUŠKY
Po, Čt
8:00-12:00 1-3
Domek
Hrajeme si, zpíváme písničky, malujeme, vymalováváme...
PASTELKA
Po až Pá
8:00-12:00 2+
Hrádek
Hry v sále, na koberci, říkanky, písničky, malování, kreslení...
OSTATNÍ
ASTRONOMICKÝ
Pátek
od 18:00
6-18 let
Domek – Hvězdárna
Pro děti, které by rády poznaly tajemství vesmíru...
BEZVA KLUB BUDÍK
Pondělí
16:00-18:00
KD Budíkovice
Hry, soutěže, netradiční sporty, výpravy do lesa, výtvarné aktivity...
DESKOVÉ HRY, HŘÍČKY A STRATEGIE
Úterý
15:00-16:30 7-12 let
Domek
Člověče nezlob se, karty? NE! Naše deskové hry jsou nejen zábavné hříčky...
DOPRAVÁČEK
Středa
15:00-17:00 8-12 let
Dopravní hřiště Borovina/klubovna ZŠ Bartuškova
DRAMATICKÝ
Pondělí
14:30-15:40 6-15 let
Hrádek
Procvičování přednesu, cvičení paměti a pohybu, dramatické hry...
HISTORICKÝ ŠERM
Středa - po domluvě
16+
Hrádek
MAGNIS
Čtvrtek
18:30-20:30 15+
Hrádek
Efektivní žonglování... Bližší informace na www.magnis.cz
MLADÝ KUTIL
Středa
14:00-15:30 6-15 let
Hrádek
Výuka práce se dřevem a příbuznými materiály...
TERARISTÉ
Středa
15:00-17:00 6+
Domek
Naučte se starat o exotická i domácí zvířata.
ŘEZBÁŘSTVÍ
Pondělí
16:00-17:30 12-19 let
Hrádek
Výroba převážně dekorativních předmětů ze dřeva...
ŠACHY
Úterý
16:30-18:00 7-15 let
Domek
Základy šachové hry pro úplné začátečníky i mírně pokročilé.
NOVÉ KROUŽKY:
CENTRUM PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY
KOŤÁTKA
Úterý
8:00-12:00 2-4 roky
Domek
Hrajeme si, zpíváme, cvičíme, malujeme a vyrábíme.
SPORT A POHYB
ŠKOLA SKATE-BOARDINGU
Čtvrtek
16:00
6-99 let
Skatepark Třebíč
Pro všechny kluky, holky a dospělé, co by chtěli začít jezdit na skejtu...
Bližší informace na www.skolaskateboardingu.cz
TANEČNÍ
ORIENTÁLNÍ TANCE PRO DOSPĚLÉ
Středa
17:00-18:00 18+
Hrádek
Tanec přináší pocit uvolnění, relaxace...
TECHNIKA A POČÍTAČE
PAPÍROVÝ MODELÁŘ
Úterý
14:00-15:30 6-15 let
Hrádek
Výuka různých modelářských technik...
PLASTIKOVÝ MODELÁŘ
Úterý
16:00-18:00 11-19 let
Hrádek
Výuka různých modelářských technik a postupů...
VÝTVARKA A KERAMIKA
ORIGAMI
Čtvrtek
14:30-15:30 6-100 let
Hrádek
Naučíme Vás prastarému japonskému umění Origami...
OSTATNÍ
LOGOPEDICKÉ CHVILKY
Úterý
14:30-15:30 4-9 let
Hrádek
Zaměření na práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku...
DALŠÍ ČINNOST DDM:
•
AKCE PRO VEŘEJNOST
•
SOUTĚŽE (DDM I MŠMT)
•
TÁBORY, PŘEDTÁBOROVÉ SRAZY
•
TURISTICKÉ ZÁKLADNY
•
HVĚZDÁRNA
•
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
•
VÝUKOVÉ PROGRAMY
•
KURZY (pro veřejnost i pedagogy)
Podrobné informace o činnosti Domu dětí a mládeže Třebíč na
www.ddmtrebic.cz.
27
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
28
PROGRAM KINA PASÁŽ TŘEBÍČ
SRPEN 2013
5. 8.
-7. 8.
17.00
5. 8.
-6. 8.
19.30
7. 8.
-8. 8.
19.30
8. 8.
-14. 8.
17.00
PACIFIC RIM
- ÚTOK NA ZEMI 3D
15. 8.
19.30
Premiéra dramatu Woody Allena, USA.
17.00
DRSŇAČKY
16. 8.
-18. 8.
WOLVERINE 3D
26. 8.
-28. 8.
VELKÝ GATSBY 3D
19. 8.
-21. 8.
Premiéra akčního filmu USA v českém znění.
Premiéra komedie USA.
Repríza dramatu USA.
ŠMOULOVÉ
2
Premiéra rodinné komedie USA v českém znění.
Čtvrtek–pondělí ve 2D, úterý–středa ve 3D.
9. 8. LOVELACE: PRAVDIVÁ ZPOVĚĎ
-11. 8. KRÁLOVNY PORNA
19.30
12. 8.
-14. 8.
Premiéra biografického dramatu USA.
RED 2
19.30
Premiéra akční úspěšné komedie USA.
15. 8.
-18. 8.
PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR
17.00
Premiéra rodinného fantasy filmu USA v českém znění.
Čtvrtek–pátek ve 2D, sobota–neděle ve 3D.
19.30
17.00
19. 8.
-20. 8.
JASMÍNINY SLZY
Premiéra komedie USA.
STÁŽISTI
26. 8.
-28. 8.
19.30
29. 8.
-1. 9.
Premiéra komedie USA v českém znění.
17.00
POT A KREV
29. 8.
-1. 9.
19.30
Premiéra akční krimi komedie USA.
19.30
21. 8.
OSAMĚLÝ JEZDEC
19.30
22. 8.
-25. 8.
17.00
22. 8.
-25. 8.
19.30
Repríza dobrodružného filmu USA v českém
znění.
LETADLA
Premiéra animované rodinné komedie USA
v českém znění.
LÍBÁNKY
Premiéra intimního dramatu Jana Hřebejka.
R.I.P.D. – URNA:
ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ 3D
Svižná akční fantasy komedie USA v českém
znění.
MACHŘI 2
Premiéra letní komedie USA.
JÁ, PADOUCH 2
Repríza animované rodinné komedie USA
v českém znění.
OČISTA
Premiéra thrilleru USA s hororovými prvky.
UPOZORNĚNÍ: v sobotu 31. 7. ve 21.30!
FILMOVÝ MARATON V KINĚ PASÁŽ!
V SOBOTU 31. SRPNA
13.00 – UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY, vstupné: 50,- Kč
15.00 – KRTKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 5., vstupné: 20,- Kč
17.00 – JÁ, PADOUCH 2, vstupné: 50,- Kč
19.00 – BABOVŘESKY, vstupné: 50,- Kč
21.30 – OČISTA, vstupné: 50,- Kč
23.00 – V ZAJETÍ DÉMONŮ, vstupné: 50,- Kč
Více informací a program na měsíc září naleznete na www.mkstrebic.cz
Turistika
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt Ing. Ladislav Tomáš, tel : 776 143 134
2. -11. 8. 2013 Vysočinou 2012, turistická akce na kole i pěšky, organizuje KČT Žďár nad Sázavou, start v ZŠ na Komenského ulici, trasy 15 – 35 km. Každý den nachystány trasy do jiné oblasti
Žďárska. Zahájení 2.8. v 16.00 hod. Ubytování zajištěno. Možná účast i v libovolný den. Doprava individuální.
3. 8. 2013 Léto v Železných horách, turistický pochod v Sobíňově, okres Havl. Brod, start v hospodě U Štefana, trasy pěší 7, 15, 25, 35 a 50 km, cyklo 20, 40 a 80 km. Trasy ze Sobíňova vedou
na Libice nad Doubravou a do Údolí Doubravy. Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56. Návrat vlakem ze Sobíňova v 13.21, 17.23.
10. 8. 2013 Náměšť n/O – okolí zámku – Náměšťská obora – Kralice (8 km), možnost prodloužení Kralice – Jinošovská obora - Jinošov - Baba - Náměšť (13 km). Odjezd vlakem z Třebíče hl. n.
v 8.39 / z Boroviny v 8.26. Návrat vlakem z Kralic v 12.37, 14.37, 16.37, z Náměště v 12.47, 14.06, 14.47, 16.06, 16.47.
10. 8. 2013 Krajem malířů Vysočiny, turistický pochod v Hlinsku, start v gymnázium K. V. Raise, trasy pěší 6 až 50 km, cyklo 20 až 100 km. Trasy vedou přes skanzen Veselý kopec do chráněných
krajinných oblastí Žďárské vrchy a Železné hory v údolí řeky Chrudimky. V Hlinsku je historická část města, zvaná Betlém - památková rezervace lidové architektury. Doprava vlastními auty.
14.-18. 8. 2013 Krajem Pětilisté růže, turistický pochod v okolí Českého Krumlova, slavnostní start ve ČT v 8.00 hodin, trasy 11 až 36 km. Rozloučení v SO v sále Konibar v Kájově na taneční
zábavě. Přihlášky na www. krumlov-net.cz/kct. Odjezd vlakem ve středu z Třebíče hl. n. v 12.31, 14.31, 16.31. Návrat vlakem v neděli z Českého Krumlova v 8.58, 10.58, 12.58.
17. 8. 2013 Brtnice - Sokolíčko - Suchá - V Kluči - Velký Špičák – Třešť (20 km), možnost prodloužení : Bransouze – Brtnice (+ 6 km), Velký špičák - U obrázku - Kostelec u Jihlavy (+ 4 km).
Odjezd z Třebíče do Brtnice autobusem v 7.20, do Bransouz vlakem z hl. n. v 6.08 / z Boroviny v 6.11. Návrat vlakem z Třeště v 14.28, 16.28, z Kostelce v 14.15, 14.45, 16.15, 16.47.
22.-25. 8. 2013 Jizerské hory z Jizerky. Zájezd KČT Třebíč. Z Hejnice na Jizerku přes skalní vyhlídku Ořešník a vodopád Velký Štolpich. Rozhledna Štěpánka a maják Járy Cimrmana. V Polsku
Wysoká Kopa. Ubytování Jizerka, Stará Pila. Odjezd zájezdovým autobusem v 6.00 od AN Třebíč.
30. 8.-1. 9. 2013 Praha, 125 let KČT. Pátek - individuální procházky Prahou, ubytování, zahájení oslav, vernisáž výstavy, společenský večer. Ubytování na VŠ kolejích ČVUT a tělocvičnách,
stravování ve školních jídelnách. Centrum oslav bude v Národním zemědělském muzeu - informační centrum. Odjezd z Třebíče linkovým autobusem na jeden či tři dny si každý volí sám.
31. 8. 2013 Cestami Jaroslava Haška, turistický pochod ve Světlé nad Sázavou, start v základní škole v Lánecké ulici, trasy pěší 10, 20, 30 a 50 km, cyklo 25, 40, 60 a 80 km. Ve Světlé možnost
prohlídky Středověkého podzemí. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.08 / z Boroviny v 6.11. Návrat vlakem ze Světlé v 13.45, 15.45, 17.45.
6.-8. 9. 2013 Okolo Železné Rudy – 125 let časopisu Turista, významná akce KČT. Za registrační poplatek 170 Kč může každý využít v Železné Rudě i v okolí vlak, lanovky, muzea, koupání,
ochutnávky, občerstvení. Info a přihlášky na: www.turista.nacestu.cz. Pojedeme auty.
6. 9. 2013 Kolem noční Jihlavy po historických pamětihodnostech, turistický pochod v Jihlavě, start od 17 do 19 hod. na Hrádku v parku Heulos, trasy pěší 7 a 15 km. Doprava individuální
vlastními auty.
7. 9. 2013 Dukovanské stezky, turistický pochod se startem na JE Dukovany, trasy pěší 7, 15, 23 a 33 km, cíl v Senoradech. Trasa 7 km končí v Mohelně, odtud převoz do Senorad. Autobusová
doprava z Třebíče a zpět je zdarma, časy u pořadatele.
7. 9. 2013 Havlíčkobrodská padesátka, turistický pochod v Havl. Brodě, start v zasedací místnosti MÚ, V Rámech, trasy pěší 10, 15, 25, 35 a 50 km, cyklo 30, 50, 70 km. Trasy vedou na Knyk,
Rozsochatec a Českou Bělou. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.08 nebo 8.31 / z Boroviny v 6.11. Návrat vlakem z Havl. Brodu v 14.05, 16.05, 18.05.
7. 9. 2013 Pochod Znojemským Podyjím, turistický pochod ve Znojmě, start v Infocentru Znojemský hrad, trasy pěší 2 až 40 km, cyklo 32 a 50 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.08 /
z Boroviny v 6.11 / ze Starče v 7.31. Návrat ze Znojma vlakem v 14.59, 17.03, 19.03 nebo autobusem v 16.00.
14. 9. 2013 Hvězdicově na Jalovec, turistický pochod, start libovolný, cíl 11.00 - 16.00 hod. na Jalovci. Do Okříšek či Přímělkova vlakem z Třebíče hl. n. v 7.35, 8.31, 9.25 / z Boroviny v 7.39, 9.29.
Návrat vlakem z Číchova v 13.59, 16.06, 18.01, z Okříšek vlakem v 14.12, 15.07, 16.13, 17.07, 18.07 nebo autobusem v 14.48, 16.48, 18.48.
20. 9 .2013 Pohádková Třebíč, dobrodružný pochod v Třebíči, start od 16.00 do 18.00 hod. na Karlově náměstí u Malovaného domu, trasa pěší 6 km, 5 zastavení. Cíl: klubovna KČT u Babáku.
21.- 25. 9. 2013 Přechod Nízkých Tater. Telgárt – pramen Hronu a zpět (8 km), Telgárt – Králova hola 1946 m – Andrejcová (16 km), Andrejcová – Homolka 1659 m – chata M. R. Štefánika
(33 km), chata M. R. Š. – Ďumbier 2043 m – Chopok 2023 m – sedlo Ďurková (17 km). Půjdeme se spacáky, spaní na chatách. Odjezd z Třebíče v SO ráno.
21. 9. 2013 Cestami Oktaviána Strádala, turistický pochod v Humpolci, start v sokolovně, trasy pěší 10, 20 a 30 km, cyklo 18, 30 a 60 km. Odjezd z Třebíče autobusem v 7.20. Návrat z Humpolce
autobusem v 15.40, 17.40.
21. 9. 2013 Pelhřimovské pěšinky po střeše Evropy, hvězdicový pochod na Křemešník, hlavní trasa z Nové Bukové 20 km, cíl u rozhledny Pípalka mezi 11 - 12 hod. Odjezd z Třebíče vlakem z hl.
n. v 6.08 / Boroviny v 6.11. Návrat vlakem podle zvolené zastávky.
21. 9. 2013 Nonstop stříbrnou stopou, turistický pochod v Jihlavě - Bedřichově, start na hl. nádraží ČD Jihlava, cíl v ATC Pávov, trasy pěší 12, 20, 30 a 50 km, cyklo 30 až 100 km. Odjezd vlakem
z Třebíče hl. n. v 6.08 nebo 7.35 / z Boroviny v 6.11 nebo 7.39. Návrat vlakem z Jihlavy v 13.30, 14.39, 15.32, 16.39, 17.30.
21. 9. 2013 Se Sokolem kolem Žďáru, turistický pochod ve Žďáru nad Sázavou, start v sokolovně Zámek, Dvorská 14, trasy pěší 10, 20, 25, 35 a 45 km, cyklo 15 až 100 km. Odjezd autobusem
z Třebíče v 6.56. Návrat ze Žďáru vlakem v 15.32, 17.32 nebo autobusem v 16.05.
27.-29.9.2013 Jede Kudrna okolo Brna, hlavní akce KČT, start ve Společenském centru Bystr na Odbojářské ulici, trasy pěší 10, 20, 30 a 42 km, cyklo 20, 40 a 60 km. Mezinárodní setkání příznivců turistiky z 20 zemí světa. V sobotu a neděli pochody probíhají v oblasti Brněnské přehrady, Pohádky máje a Moravského krasu. V pátek Kolomaznický pochod přátelství k hradu Špilberk.
Možnost přespáni nebo účast v libovolný den. V sobotu taneční zábava. Do Brna dobré spojení, odjezd podle zvoleného dne na jeden či více dní.
SRPEN/ZÁŘÍ 2013
DIVADLA • KONCERTY
25. 7.
-8. 9.
Galerie
Ladislava Nováka
29. 7.
16.00
• ZÁBAVNÉ POŘADY • VÝSTAVY
LUDĚK
CIGÁNEK
Luděk Cigánek je třebíčský fotograf,
jehož tvorba je zaměřena především na portrét.
VERNISÁŽ VÝSTAVY
JAN KOVÁŘ - AHAVAT JISRAEL
EL
Výstava obrazů a smaltů. Výstava je součástí festivalu Šamajim.
Zadní
synagoga Koná se od 30. 7.-25. 8. 2013.
7. 8.
17.00
Galerie
Malovaný dům
VERNISÁŽ VÝSTAVY
MICHAL JÁNSKÝ
Ý
Výstava obrazů. Koná se 8. 8.-22. 9. 2013.
22. 8. SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ
-25. 8. Tradiční historické oslavy,
Podzámecká
niva
návrat do slavné minulosti města Třebíče.
Podrobný program
a aktuální informace na www.mkstrebic.cz
22. 9. TRAVESTI SKUPINA
19.00
SCREAMERS
Pasáž
Zbrusu nový program šestičlenné skupiny pánů imitujících
nejen naše a zahraniční hvězdy, ale i televizní pořady.
I. představení sk. B
23. 9.
19.00
Pasáž
I. představení sk. A/1, A/2
„SCREAM SHOW“
Stefan Vögel
DOBŘE ROZEHRANÁ
PARTIE
Městská divadla pražská - Divadlo ABC.
Současná komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout.
Warren Adler
24. 9.
25. 9. VÁLKA ROSEOVÝCH
19.00
Pasáž
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram.
Černá komedie o rozpadu manželství „bez důvodu“.
KLUB SENIORŮ
26. 9. JIŘINKOVÁ
14.00
TANEČNÍ ZÁBAVA
Národní dům
- velký sál
13. 9. POSEZENÍ
14.00
S HARMONIKOU
27. 9.
14. 9. BRAMBOROBRANÍ
28. 9. SVATOVÁCLAVSKÝ
KLUB SENIORŮ
Národní dům
- malý sál
10.00
Karlovo
náměstí
19. 9.
19.00
Národní
dům
XV. přehlídka
folklórních souborů
spojená s trhy lidových řemesel.
JOSEF A. NÁHLOVSKÝ
A JOSEF MLADÝ
„EIN KLESL BŽUNDES“
Nový zábavný pořad oblíbených komiků.
18.00
Pasáž
18.00
Bazilika
sv. Prokopa
III. AUTORSKÝ
GALAKONCERT
DECHOVÉ HUDBY
Na galakoncertu zazní skladby dvou autorů - Bohumíra Kameníka
a Antonína Michny v podání dechové hudby Dubňanka z Dolních Dubňan.
KONCERT
Účinkují: herec JOSEF SOMR a operní zpěvák RICHARD NOVÁK
za doprovodu MUSICI BOEMI.
PRO RODIČE S DĚTMI
29. 9. FERDA MRAVENEC
15.00
Pasáž
Docela velké divadlo Litvínov.
Pohádka pro malé i velké, plná dobrodružství slavného
hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek
Ondřeje Sekory, s píničkami Jana Turka.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK - NÁRODNÍ DŮM
Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč, tel.: 568 610 013, e-mail: [email protected]
29
ZÁŘÍ 2013
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
PROVOZNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
Dětské oddělení: otevřeno PO, ST, ČT: 8:30 - 18:00 hod.
Pobočka Modřínová, PO, ST, ČT: otevřeno 8:30 – 12:00, 12:30 – 18:00 hod.
Pobočka Borovina, Uzavření z důvodu dovolené: pondělí 5. - pátek 16. srpna 2013
V ostatní dny otevřeno PO, ST, ČT: 8:30 – 12:00, 13:00 -18:00 hod.
FRANCOUZSKÝ KLUB
Čtvrtek 5. září 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
ANNA LINHARTOVÁ: HISTORIE A SOUČASNOST BURGUNDSKA. Středověká opatství, střechy z barevných tašek, šlechtická města a malebné vesničky, to vše je Burgundsko. Akce je součástí projektu Francouzský klub
2013 podpořeného GSZM 2013, podprogram Kultura.
NÁRODNÍ PARKY NAMIBIE
Pátek 6. září 2013, 18:00 hod., sál hudebního oddělení
Mnoho cestovatelů nazvalo Namibii nejkrásnější zemí „černého kontinentu“ a namibijský národní park
Ethosa patří k jedněm z nejstarších národních parků na světě. Má rozlohu téměř třetiny ČR a z hlediska počtu
divokých zvířat a možností jejich pozorování je považován za jeden z nejlepších. Do Namibie a jejich NP nás
zve cestovatelka Eva Palátová:„Odlétali jsme na Apríla a napjatě čekali, zda-li pak to předurčí osud výpravy.
Tímto přijměte pozvání do naší hravé a veselé Afriky. Dozvíte se, mimo jiné, kolik hodin trvá naučit křováky
„Rybičky, rybičky, rybáři jedou“ či jak zatančit žirafí walz a nepřerazit se. Přijďte se zasmát!“
NÁRODNÍ PARKY AUSTRÁLIE
Pátek 20. září 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Řadu národních parků ležících podél pěti tisíc kilometrů dlouhé cesty ze severního Queenslandu do Sydney
nám představí Mgr. Antonín Krása, který působil v Hnutí Brontosaurus, procestoval řadu exotických zemí
a nyní pracuje jako zoolog v Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Přednáška nás zavede jak
do tropických deštných lesů, tak na mořské pobřeží ale i do tzv. Outbecku, vnitrozemí, které už představuje
typickou Austrálii. Chybět nebudou typičtí obyvatelé kontinentu, ale uvidíte i staleté malby původních Austrálců a moderní města, která zde vystavěli bílí přistěhovalci. Přijďte se podívat!
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ
KRUŠNÉ HORY
Pondělí 9. září 2013, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
Týdenní putování Krušnými Horami s Miluškou Mrvkovou bude doplněno o krátkou procházku po sochách
Michala Olšiaka ve Žďáru nad Sázavou.
ARCHITEKTURA VELKÉ MORAVY
Pondělí 23. září 2013, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáší Aleš Flídr z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Počátky kamenné architektury na
Moravě můžeme spojit s knížecím a církevním prostředím Velké Moravy na konci 8. a po celé 9. století.
Archeologické výzkumy probíhající ve 2. polovině 20. století odhalily základy celé řady staveb na hradiscích v Mikulčicích, Starém Městě, Pohansku u Břeclavi atd. Teprve před několika lety se podařilo prokázat
existenci jediné dodnes stojící stavby z velkomoravské doby, a to kostelíka sv. Margity v Kopčanech. Vstupné na přednášky 20,- Kč. Akce je součástí projektu Slovanská mise finančně podpořeného z GSZM Třebíče,
podprogram Kultura.
SOUČASNÁ SEVERSKÁ LITERATURA
Úterý 10. září 2013, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
Severská literatura a zejména severská detektivka jsou mezi čtenáři velmi
oblíbené. Jaké je tajemství úspěchu těchto literatur a co by naší pozornosti nemělo
uniknout? S širokým žánrovým spektrem od knih pro náročného čtenáře přes humoristickou a detektivní
literaturu až po čtení pro ženy či pro děti a dospívající nás seznámí brněnská nordistka a teatroložka Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
PŘEDNÁŠKA A VÝSTAVA
Pátek 13. září 2013, 17:00 hod., klubovna odd. pro dospělé, 1. patro
ÚTĚK ZA ŽIVOTEM. Přednáška a výstava při příležitosti 65. výročí útěku makedonských a řeckých dětí před
občanskou válkou v Řecku. Přednáší prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc., balkanolog, předseda Společnosti
přátel jižních Slovanů, přímý účastník tisícikilometrového pochodu v roce 1948 z Makedonie na Moravu za
záchranu života malých dětí. Výstava potrvá do 30. září 2013.
PRO ZDRAVÍ
Pondělí 16. září 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
JAK NALÉZT HLAVNÍ PŘÍČINY SVÝCH ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ. Přednáší Jitka Hanzalová, poradna Naturapatyka. Kromě jiného se zabývá irisdiagnostikou – metodou rozpoznávání nemocí z oční duhovky.
VEGETARIÁNSTVÍ
Pátek 27. září 2013, 18:00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáší Jaroslav Škvařil, člen odborného grémia pro výživu a vegetariánství. Spojeno s ochutnávkou vegetariánských jídel.
VÝSTAVY
MIRKA HEDBÁVNÁ: BLÚSY
Do 30. srpna 2013, sál hudebního oddělení a klubovna v ústřední budově
Výstava textů a fotografií Mirky Hedbávné z její nové sbírky. Autorka představí také část souboru Kytice
a snímky z jihlavského představení projektu Vlak Lustig, unikátní dramatizace novely Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.
SVĚTEM ZVÍŘAT PO CELÝ ROK
Do 30. září 2013, dětské oddělení
Výstava prací dětí z družiny ZŠ Kpt. Jaroše.
OBRÁZKY MALOVANÉ ŽEHLIČKOU
Do 30. srpna 2013, pobočka Modřínová
Výstavu připravila Jiřina Vejmělková.
SMALTOVANÉ VÝROBKY Z DÍLNY DENNÍHO STACIONÁŘE ÚSMĚV
2. – 30. září 2013, pobočka Modřínová
KDYŽ JSEM ZDRAVÝ, VŠE MĚ BAVÍ
Do 30. srpna 2013, pobočka Borovina
Výstava prací dětí z MŠ Okružní.
VÝSTAVA ZE ŽIVOTA A PRACÍ KLIENTŮ DENNÍHO REHABILITAČNÍHO STACIONÁŘE V TŘEBÍČI, DRUŽSTEVNÍ ULICE
2. – 30. září 2013, pobočka Borovina
30
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ
S NÁMI BEZ NUDY
7. září 2013, 14:00 – 18:00, LOUKA NA HRÁDKU
- hry, soutěže, veletrh třebíčských dětských organizací
- 15:30 – vystoupí Václav Upír Krejčí
- 17:00 – 19:00 – dobrodružná hra pro starší 9 let
- www.snamibeznudy.cz
RODINNÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
21. září 2013, 14:00 – 17:00, LOUKA NA HRÁDKU
- ringo, petanque, kroket, tetherball a další sporty pro malé i velké.
- v rámci projektu ZM – Fit rodina 2013
Kroužky DDM zahajují činnost od 16. září 2013.
Hvězdárna
- čas pozorování najdete na www.ddmtrebic.cz/hvezdarna.html
nebo na facebooku https://www.facebook.com/HvezdarnaTrebic
Sebeobrana pro každého
se jmenuje útlá knížka, kterou vydal jeden z nejzkušenějších třebíčských sportovců a propagátorů juda
René Javorek za spolupráce svých kolegů z judistického oddílu TJ Spartak Třebíč.
„Touto příručkou sebeobrany chceme umožnit zájemcům rychle a pokud možno nejjednodušším
způsobem ovládnout základní prvky sebeobrany,“
píše se v úvodu knížky. „Zejména chceme pomoci těm, kteří se snaží získat o sebeobraně základní vědomosti a dovednosti, ale K do
stání u
všech k
nemají možnost navštěvovat kurzy.“
nihkup
ců
BOROVINSKÁ DESÍTKA
běžecký závod poprvé v areálu bývalé továrny BOPO
sobota 14. září 2013 od 14.00 hodin
Premiérový závod pořádá běžecký oddíl Atletic Třebíč, pořadatel
známého Silvestrovského běhu na Klučovskou horu, kterému se
Borovinská desítka svou strukturou velmi podobá.
Hlavní trať délky 10 km sestává ze dvou stejných okruhů, ostatní tratě
jsou přizpůsobeny věku a možnostem účastníků. Závodí se ve všech
věkových kategoriích, včetně rekreačních běžců.
Propozice závodu a další podrobnosti najdete včas v denním tisku.
XXII. CHOVATELSKÝ DEN
7. a 8. 9. 20013
Jezdecký areál
Třebíč – Polanka
(u koupaliště)
SOBOTA 7. 9. 2013
9.30 - průvod koní městem
NEDĚLE 8. 9. 2013
9.30 - hodnocení koní...
9.30 - parkur do 80 cm
parkur do 100 cm
12.00 - slavnostní zahájení
12.15 - sportovní soutěže
zápřahové, koňská show
(www.szstrebic.cz/chovden.asp)
STAVBA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
DOKONČENA
HORKA DOMKY - ZNOJEMSKÁ
DOKONČENA
ATRAKTIVNÍ LOKALITA HORKA - DOMKY
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - TŘEBÍČ
ní
d
e
l
s
Po
y!
t
y
b
é
voln
YTŮ
B
H
C
Ý
20 NOV GARÁŽÍ
7
TŘEBÍČ - NEHRADOV
ULICE KAŠTANOVÁ
NÍ
D
E
L
POS
Y!
K
M
O
ÉD
N
L
O
V
MOŽNOST
PROHLÍDKY
VZOROVÉHO BYTU
sam
ZAHÁJEN
PRODEJ BYTŮ
3 + kk / 2 + kk
6x
osta
gará tná
ž
Nabízíme k prodeji 18 bytových jednotek
2 + kk - 44 m2
3 + kk - 69 m2
4 + kk - 97 m2
RODINNÉ DOMY, POZEMKY
S JEDINEČNÝMI VÝHLEDY
NA ÚDOLÍ ŘEKY JIHLAVY
kontakt: 568 838 849, 568 838 853, 602 724 582, [email protected], www.bydleni.sok.cz
sl
Bosch Car Service
na dovolenou bez obav
20
ev
%
Umytí a navoskování vozu, vyĀištční interiéru na poĀkání za 362 KĀ
vč. DPH, nabídka platí do konce srpna 2013
Včdčli jste, že Bosch Car Service je:
I
I
I
I
I
Autoservis pro všechny značky vozidel
Autoservis, ve kterém lze provádět údržbu vozu i v záruce
Autoservis, který poskytuje služby v prvotřídní kvalitě, a to vše za dobrou cenu
Autoser vis, ve kterém pracuje pravidelně odborně školený personál
Celosvě tová síť s více než 15 000 autoser visy, znalosti a zkušenosti
společnosti Bosch již od roku 1921
HLOUCH MOTORS s.r.o.
Ostašov 48, 67552
Tel.: 568 862 168
Mob.: 602 795 154
[email protected]
www.hlouch.cz, www.boschcarservice.cz
a
Download

Třebíčský zpravodaj č. 7