CZ
ENG
NAŠE SPOLEČNOST SE SPECIALIZUJE NA VÝVOJ
A VÝROBU PŘÍSTROJŮ KOMPLEXNÍ KONTROLY
POVLAKŮ A KOVŮ
Vyrábíme:
Str.
OUR COMPANY SPECIALIZES IN THE DESIGN
AND MANUFACTURE OF DEVICES OF COMPLEX
QUALITY CONTROL OF COATINGS AND
METALS
We produce:
Page
tloušťkoměry povlaků všech typů
(nátěrové, galvanické a další)
2
thickness gauges of all types of coa ngs
(paint, galvanic coa ngs, etc.)
2
elektrojiskrové defektoskopy
21
pinhole/holiday detectors
21
přístroje pro kontrolu kvality povlaků a materiálů
(viskozimetry, pyknometry a další)
25
devices of quality control of coa ngs and materials
(viscosity flow cups, density cups, etc.)
25
ultrazvukové a dynamické tvrdoměry
29
ultrasonic and dynamic hardness testers
29
mechanický mikro/nano tvrdoměr
33
micro/nano mechanical testers
33
ultrazvukové tloušťkoměry kovů
35
35
ultrazvukové defektoskopy
40
ultrasonic thickness gauges for metal thickness
measurement
ultrasonic flaw detectors
40
ultrazvukové sondy pro defektoskopy a tloušťkoměry
43
43
kalibrační měrky
47
ultrasonic probes for flaw detectors and thickness
gauges
calibra on standards
47
V případě Vašeho zájmu o naše zařízení Vám je rádi předvedeme
ve Vaší společnos .
If you are interested in our devices, we will be glad to
demonstrate them in your company.
Také Vám nabízíme řešení netypických požadavků v rámci
našeho profilu.
We can also help you deal with atypical tasks within our
profile.
S úctou a nadějí na plodnou spolupráci,
společnost NDT1 KRAFT s. r. o.
With respect and hope for frui ul coopera on,
the NDT1 Kra Ltd.
NDT1 KRAFT s. r. o.
IČ: 289 02 131
Krymská 238/18, 101 00 Praha 10, Czech Republic
tel./fax: +420 267 313 996
tel.: +420 777 944 957
e-mail: [email protected]
www.ndtone.com
Jsme členem
We are the members of
CZ
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
K6C S BAREVNÝM TFT DISPLEJEM
MULTIFUNKČNÍ TLOUŠŤKOMĚR
POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
K6C COLOUR TFT DISPLAY
MULTIFUNCTIONAL COATING THICKNESS
GAUGE OF ALL TYPES OF COATINGS
POUŽITÍ
Měření tloušťky:
•
galvanických (zinek, chrom, nikl, kadmium, stříbro, cín
atd.) povlaků na ocelových podkladech
PURPOSE
Thickness measurement of:
• galvanic (zinc, chromium, nickel, cadmium, silver, n and
other) coa ngs on steel products
•
galvanických (zinek, chrom, nikl, kadmium, stříbro, cín
atd.) povlaků na podkladech z barevných kovů
•
galvanic (zinc, chromium, nickel, cadmium, silver, n and
other) coa ngs on products from non-ferrous metals
•
barev, laků, smaltů, práškových, tmelových a jiných
neferomagne ckých povlaků na podkladech z ocelových
výrobků
•
paint, lacquer, enamel, powder, mas c and other dielectric coa ngs on steel products
•
•
anodických oxidových, fosfátových a jiných dielektrických
povlaků na podkladech z železných a barevných kovů
anodic oxide, phosphate and other dielectric coa ngs on
ferrous and non-ferrous metals
•
•
speciálních dielektrických a kovových povlaků velké
tloušťky, plátovaných povlaků
special dielectric and metallic thick coa ngs, plated coatings
•
•
povlaků na vnitřním povrchu trubek a cylindrických
výrobků
coa ngs on the internal surfaces of pipes and cylindrical
products
copper foils on printed circuit boards
two layers coa ngs
•
•
měděné fólie na plošných spojích
•
•
vodivých neferomagne ckých plechů a galvanických
povlaků na výrobcích z dielektrických materiálů
•
•
dvouvrstvých povlaků
Měření hloubky drážek a vyhodnocení drsnos povrchu po
tryskání nebo pískování;
Kontrola klima ckých podmínky (vlhkost vzduchu, teplota
vzduchu a povrchu kovu a teplota rosného bodu a určení
parametru TΔ).
sheets of conduc ve non-ferrous materials and galvanic
coa ngs on products from dielectric materials
Measurement of groove depth and evalua on of surface
roughness a er sand blas ng or grit blas ng; Control of
clima c condi ons (air humidity, air and metal surface temperature, dew point temperature and determina on of TΔ
parameter).
CHARAKTERISTIKY
FEATURES
•
barevný TFT displej s úhlopříčkou 2.4” a zabudovaným
Li-Ion akumulátorem
•
•
•
nárazuvzdorné ergonomické tělo s pogumovanými rohy
•
klávesnice s funkčními klávesami, které mění svůj účel v •
shockproof ergonomic body with rubberized corners
závislos na režimu práce přístroje a přívě vé a intui vní
rozhraní
keyboard with func onal keys that change their purpose
depending on the mode of opera on of the device and
user-friendly and intui ve interface
•
•
doplňkové režimy a nastavení přístroje
•
rozšířená sada oděruodolných ergonomických sond •
addi onal modes and device se ngs
malých rozměrů
extended set of wear-resistant ergonomic small-sized
transducers
•
podpora sond s několika kalibračními křivkami (až 6 u
sond řady PH3, až 4 u sondy NF-G, nejvíce 2 u sondy F-G)
•
TFT colour display with 2.4” diagonal and a built-in Li-Ion
ba ery
support for transducers with several calibra on characteris cs (up to 6 for PH3 series probes, up to 4 for NF-G
probes, up to 2 F-G probes)
HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE
MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE DEVICE
•
rozsah kontroly tloušťky: 0,5 μm ... 120 mm (v závislos
na připojené sondě)
•
the range of thickness control: 0.5 μm... 120 mm
(depends on connected transducer)
•
•
počet sond: neohraničený (podle výběru zákazníka)
•
number of transducers: unlimited (according to
customer’s choice)
temperature range:
for device: -10 ... +40 ° C
(-30 ° C for frost-resistant version)
for transducers: -40 ... +50 ° C
(up to +350 ° C for high temperature transducers)
•
2
teplotní rozsah:
pro přístroj: -10 ... +40 ° C
(-30 ° C u mrazuvzdorného provedení)
pro sondy: -40 ... +50 ° C
(až do +350 ° C pro vysokoteplotní sondy)
metody kalibrace:
adi vní jednobodová
dvoubodová
jednobodová s automa ckou mul plika vní korekcí
•
•
calibra on methods:
addi ve one-point;
two-point;
one-point with automa c mul plica ve correc on
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
•
napájení: vestavěný Li-Ion akumulátor 3,7-4,2 V, 1500 1700 mAh
•
power supply: built-in Li-Ion ba ery in 3.7-4.2 V, 15001700 mAh
•
•
•
•
•
doba nepřetržité práce: minimálně 12 hodin
•
•
•
•
•
con nuous opera on me: min. 12 hours
připojení k PC: kanál USB 2,0
celkové rozměry: 60x125x25 mm
hmotnost elektronické jednotky: 120 g
doba nabíjení: 4 h
connec vity with PC: USB 2.0 channel
overall dimensions: 60x125x25 mm
weight of electronic unit: 120 g
charging me: 4 h
DELIVERY SET
DODÁVANÁ SADA
•
vyhodnocovací jednotka se sondami (počet a modifikace
závisí na výběru zákazníka)
•
•
nabíjecí zařízení
•
•
•
kabel mini-USB - USB typ A pro připojení k počítači
sada kalibračních měrek a etalonových podkladů (v závislos na vybraných sondách)
uživatelská příručka
•
measuring unit with transducers (number and modificaon depend on customer’s choice)
•
•
charging unit
•
•
•
mini-USB - USB A Type cable for connec on with computer
set of coa ng thickness reference specimens and basis
reference specimens (based on selected transducers)
opera ng manual
shockproof case
nárazuvzdorný kufřík
PH3
F0
NF0
F1
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
3
CZ
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
K5 MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ K5 MULTIFUNCTIONAL COATING
TLOUŠŤKY POVLAKŮ SE SAMOSTATNÝMI THICKNESS GAUGE WITH EXCHANGEABLE
VYMĚNITELNÝMI SONDAMI
PROBES
Přenosný přístroj pro měření tloušťky všech typů povlaků.
Moderní digitální měřicí technika, rozšířená klávesnice a
uživatelsky vstřícné rozhraní Vám umožní používat zařízení co
nejefek vněji a poskytne Vám vysokou přesnost a spolehlivost
měření.
Portable Instrument for the Thickness Measurement of
all types of coa ngs and parameters of their applica on.
Advanced digital measurement techniques, extended keyboard and user-friendly interface will enable you to use the
device in the most effec ve way providing high accuracy and
measurement reliability.
POUŽITÍ
Přístroj je určen k měření tlouštěk:
• barev a laků, smaltů, plastů, tmelů a jiných dielektrických
povlaků na ocelových podkladech
PURPOSE
The device is designated for measuring thickness of:
• varnish-and-paint, enamel, plas c, mas c and other
dielectric coa ngs on steel substrates
•
galvanických (zinek, chrom, kadmium, stříbro, nikl a další)
povlaků na ocelových podkladech
•
galvanic (zinc, chrome, cadmium, silver, nickel and others)
coa ngs on steel substrates
•
anodických oxidových povlaků, barev a laků,
plastů, teflonu a dalších dielektrických povlaků na
neferomagne ckých podkladech
•
anode oxide, varnish-and-paint, plas c, teflon and other
dielectric coa ngs on non-ferromagne c substrates
•
stříbra, mědi, mosazi a jiných vodivých povlaků
na neferomagne ckých podkladech
•
silver, copper, brass and other electro-conduc ve
coa ngs on non-ferromagne c substrates
•
barev, laků a galvanických povlaků na vnitřním povrchu
potrubí
•
varnish-and-paint and galvanic coa ngs on inner surface
of pipes
•
•
•
•
ochranných nátěrů
•
•
•
clad coa ngs
•
air temperature, humidity and dew point while pain ng
betonu okolo ocelové armatury
drsnos povrchů po tryskání a pískování
teploty vzduchu, vlhkos a rosného bodu
NF1
concrete over the armoring steel
surface roughness
treatment
FxP, NFxP
a er
sand
and
bead-blas ng
F1
NF4
4
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
•
•
•
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
TECHNICAL FEATURES
•
počet sond: až 16 (technické vlastnos a označení viz níže) •
rozsah měření, mm: 0–120
možnos kalibrace:
- nastavení nuly– jednobodová kalibrace
•
kompa bilita s počítačem prostřednictvím USB
rozsah teplot:
- pro přístroj: -10 °С – +40 °С
grafický LCD displej s podsvícením
napájení – 2xAAA baterie nebo akumulátorové baterie
rozměry: 120х60х25 mm
hmotnost (s bateriemi): 120 g
to
16
(characteris cs
calibra on op ons:
- two point calibra on
•
•
connec on with the computer: USB communica on
temperature range:
- for device -10 °C – +40 °С
- pro sondy: -40 °С – +70 °С (+350 °С u zvláštní verze)
•
•
•
•
number of probes: up
and designa on see below)
- zero calibra on
- dvoubodová kalibrace
•
•
measurement range, mm: 0–120
- for probes -40 °C – +70 °C (+350 °C special version)
•
•
•
•
display: graphic LCD with backlight
power supply – 2 ba eries ААА or rechargeable
ba eries
size: 120х60х25 mm
weight (with ba eries): 120 g
PODROBNOSTI
PARTICULARS
•
nedestruk vní měření tloušťky povlaků s využi m
magne cko-indukční metody, parametrické metody
vířivých proudů a fázové vířivoproudé metody
•
•
•
automa cké rozpoznání sondy
non-destruc ve coa ng thickness measurement
according to the Impulse Magneto-Induc ve, Eddy
Current Frequency (Parametric) and Eddy Current Phase
Digital methods
•
•
automa c probe recogni on
•
ukládání kalibračních charakteris k do vestavěné
pamě sondy, jež vylučuje nutnost kalibrace přístroje při
zakoupení dalších sond
•
•
možnost měření na drsných plochách (do Rz= 400 μm),
na drobných částech a na vnitřních plochách trubicovitých předmětů
storage of calibra on characteris cs in probe’s built-in
memory that excludes the device calibra on in case of
purchasing addi onal probes
•
•
rozšířená klávesnice a displej zaručuje uživatelsky vstřícné
rozhraní
possibility of measurements on rough surface
(up to Rz=400 μm), on small parts and inner surfaces
of tubular bodies
•
•
•
ukládání naměřených dat s rozdělením do skupin
extended keyboard and matrix display providing userfriendly interface
•
•
measurement data storage with clustering
•
•
průměrování naměřených dat
•
•
averaging of measurement data
•
•
•
absence of temperature and me dri
•
•
•
velký počet sond nové generace (až 16), určených
pro různé účely a vyznačujících se dlouhou životnos
a operačními algoritmy, vylučujícími vliv opotřebení
na přesnost měření
sta s cké vyhodnocení naměřených dat v rámci jedné
skupiny
možnost přenosu výsledků a kalibračních údajů do
počítače pomocí USB pro sta s cké zpracování a archivaci
prostřednictvím so waru
vyloučení teplotní a časové odchylky
automa cké vypnu po dokončení měření
konektory Lemo
a number of new genera on probes (up to 16) designated
for different purposes and characterized by high durability and opera on algorithms that exclude wear-out effect
on measurement precision
sta s cal evalua on of measurement data within one
group
possibility to transfer measurement and calibra on data
to PC by means of USB for sta s cal processing and
storage using the a ached so ware
automa c shut-off a er measuring
Lemo connectors
DODÁVANÁ SADA
Vyhodnocovací jednotka se sondami (počet a modifikace
závisí na výběru zákazníka), baterie ААА – 2 ks, nabíjecí
jednotka, sada kalibračních měrek a etalonový podklad( y ) (v
závislos na vybraných sondách), uživatelská příručka, CD se
so warem pro přenos a archivaci dat, kabel USB, kufřík pro
přenášení.
DELIVERY SET
Measurement unit with probes (number and modifica on
depend on the customer’s choice), ba eries ААА – 2 pieces,
charging unit, set of coa ng thickness reference specimens and
basis reference specimens (based on selected transducers),
opera ng manual, CD with data transfer and collec on
so ware, data transfer cable, carrying case.
ZÁRUKA – 2 ROKY
WARRANTY – 2 YEARS
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
5
CZ
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
SONDY PRO MĚŘENÍ TLOUŠŤKY POVLAKŮ PROBES FOR COATING THICKNESS GAUGE
K5, MK4-F, MK4-NF
K5, MK4-F, MK4-NF
Sondy jsou nejdůležitější součás přístroje používané
k měření tloušťky povlaků buď magne cko-indukční metodou,
parametrickou vířivoproudou nebo fázovou vířivoproudou
metodou. Geometrické parametry měřené oblas
ovlivňují výsledek měření. Přesnost měření může být často
op malizována použi m vhodnější sondy.
1)
Probes are the most important component of instruments
used to measure coa ng thickness with either Impulse Magneto-Induc ve, Eddy Current Frequency (parametric) and
Eddy Current Phase Digital methods. The geometry of the
measurement area influences the measurement value. O en
the measurement accuracy can be op mized by using a more
suitable probe.
2)
3)
1) Průměr měřené oblas
2) Průměr konvexního zakřivení
3) Průměr konkávního zakřivení
MAGNETICKO-INDUKČNÍ SONDY PRO MĚŘENÍ TLOUŠŤKY
POVLAKU PŘÍSTROJEM K5
1) Diameter of test area
2) Convex curvature diameter
3) Concave curvature diameter
PROBES FOR THE MAGNETO-INDUCTIVE MEASUREMENT
METHOD
F0
Sonda pro galvanické (zinek, chrom, kadmium aj.)
a dielektrické (plasty, barvy aj.) povlaky na výrobcích malých
rozměrů, vyrobených z feromagne ckých materiálů.
Probe for galvanic (zinc, chrome, cadmium, etc.) and dielectric (plas c, paint, etc.) coa ngs upon small-size ar cles made
of ferromagne c materials.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
rozsah měření (T), μm: 0 - 300
přesnost měření, μm: nejvíce ± (0,02Т +1)
průměr měřeného oblas (Øm), mm: 3
minimální průměr podkladu Øconc (Øconv), mm: 4,5 (1)
•
•
•
•
measurement range (T), μm: 0-300
measurement accuracy, μm: ± (0,02 Т +1)
diameter of test area (Øm), mm: 3
minimum diameter of base Øconc ( Øconv), mm: 4,5 (1)
MODIFIKACE (VELIKOST)
MODIFICATION (SIZE)
F0P – tužkový typ (Ø9x86 mm)
F0T – na povlaky nanášené na vnitřní povrch potrubí malého
průměru – od 12 mm (8x8x40 mm)
FP – pencil type (Ø9x86 mm)
F0T – for coa ngs applied to the inner surface of pipes of small
diameter – from 12 mm (8x8x40 mm)
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Sonda tužkového typu s pevným systémem měření. Minimální průměr měřené oblas zajišťuje vyloučení vlivu elektrické
vodivos povlaku.
Probe of pencil type with fixed measurement system.
Minimum diameter of test area provides complete tuning out
from influence of coa ng electric conduc vity.
F1
Sonda pro měření galvanických (zinek, chrom, kadmium aj.)
a dielektrických (plasty, barvy aj.) povlaků na výrobcích
malých rozměrů, vyrobených z feromagne ckých materiálů.
Probe for measuring of galvanic (zinc, chrome, cadmium, etc.)
and dielectric (plas c, paint, etc.) coa ngs upon small-size
ar cles made of ferromagne c materials.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
•
rozsah měření (T), μm: 0 - 500
přesnost měření, μm: - nejvíce ± (0,02Т +1)
průměr měřené oblas (Øm), mm: 4
minimální průměr podkladu Øconc (Øconv), mm:4,5 (1)
velikost, mm: Ø9x34
•
•
•
•
•
measurement range (T), μm: 0-500
measurement accuracy: ± (0,02Т +1) μm
diameter of test area (Øm), mm: 4
minimum diameter of base Øconc (Øconv), mm: 4,5 (1)
size, mm: Ø9x34
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Sonda tužkového typu s pevným systémem měření. Minimální průměr měřené oblas zajišťuje vyloučení vlivu elektrické
vodivos povlaku.
Probe of pencil type with fixed measurement system.
Minimum diameter of test area provides complete tuning out
from influence of coa ng electric conduc vity.
6
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
F2
Sonda pro dielektrické (nátěry, práškované povlaky, oxidové
povlaky aj.) a vodivé neferomagne cké (zinek, chrom
aj.) povlaky na výrobcích z feromagne ckých materiálů
v rozsahu do 2 mm.
Probe for dielectric (paint, powder, anode oxide, etc.) and
current-conduc ng non-ferromagne c (zinc, chrome, etc.)
coa ngs upon ar cles made of ferromagne c materials within
the range of up to 2 mm.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
•
rozsah měření (T), μm: 0 - 2000
přesnost měření, μm:
- v rozsahu 0-500 μm: ± (0,02Т +1)
- v rozsahu 500-2000 μm: ± 0,02Т
průměr měřené oblas (Øm), mm: 6
min. průměr podkladu - Øconc (Øconv), mm: 9,0 (1,5)
velikost, mm: Ø9x34
PODROBNOSTI
Sonda s pružinovým měřicím systémem. Použi tvrdých
kovových materiálů jako hrotu vylučuje jeho opotřebení.
•
•
•
•
•
measurement range (T), μm: 0-2000
measurement accuracy:
- 0-500 μm: ± (0,02Т +1)
- 500-2000 μm: ± 0,02Т
diameter of test area (Øm), mm: 6
min. diameter of base Øconc ( Øconv), mm: 9,0 (1,5)
size, mm: Ø9x34
PARTICULARS
Probe with spring-loaded measuring system. Using of hardmetal material for the p allows to exclude its wear-out.
F3
Sondy pro dielektrické (nátěry, práškové povlaky, anodické oxidové povlaky aj.) a vodivé neferomagne cké (zinek, chrom aj.)
povlaky na výrobcích z feromagne ckých materiálů v rozsahu
do 5 mm.
Probe for dielectric (paint, powder, anode oxide, etc.) and
current-conduc ng non-ferromagne c (zinc, chrome, etc.)
coa ngs upon ar cles made of ferromagne c materials within
the range of up to 5 mm.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
•
rozsah měření (T), μm: 0 - 5000
přesnost měření μm:
- v rozsahu 0-500 μm: nejvíce ± (0,02Т +1)
- v rozsahu 500-5000 μm: ± 0,02Т
průměr měřené oblas (Øm), mm: 8
min. průměr podkladu Øconc (Øconv), mm: 10,5 (2,5)
velikost, mm: Ø12,5x38
•
•
•
•
•
measurement range (T), μm: 0-5000
measurement accuracy:
- 0-500 μm: ± (0,02Т +1) μm
- 500-5000 μm: ± 0,02Т
diameter of test area (Øm), mm: 8
min. diameter of base Øconc (Øconv), mm: 10,5 (2,5)
size, mm: Ø12,5x38
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Sonda s pružinovým měřicím systémem pro silné povlaky.
Probe with
coa ngs.
MAGNETICKO-INDUKČNÍ SONDY PRO MĚŘENÍ TLOUŠŤKY
POVLAKU PŘÍSTROJEM K5
Sondy NF pro přístroj K5 obsahují jednu kalibrační charakteris ku pro měření tloušťky povlaků na neferomagne ckých
podkladech.
PROBES FOR THE MAGNETO-INDUCTIVE MEASUREMENT
METHOD
Probes NF for K5 contain one calibra on characteris cs for
coa ngs thickness measurement on non-ferromagne c
bases.
spring-loaded measuring system for thick
NF0
Sonda pro měření dielektrických (nátěry, anodické oxidové povlaky, práškované povlaky aj.) a vodivých
neferomagne ckých (cín, zinek aj.) povlaků na výrobcích z
vodivých neferomagne ckých materiálů v rozsahu do 500 μm.
Probe for measuring of dielectric (paint, anode oxide, powder, etc.) and current-conduc ng non-ferromagne c ( n, zinc,
etc.) coa ngs upon ar cles made of current-conduc ng nonferromagne c materials within the range of up to 500 μm.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
rozsah měření (T), μm: 0 - 500
přesnost měření, μm: nejvíce ± (0,02Т +1)
průměr měřené oblas , mm: 1,5
velikost, mm: Ø6x35
•
•
•
•
measurement range (T), μm: 0-500
measurement accuracy, μm: ± (0,02Т +1)
diameter of test area, mm: 1,5
size, mm: Ø6x35
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Sonda s pružinovým měřicím systémem. Použi moderních
odolných materiálů zajišťuje vysokou pevnost a odolnost
sondy.
Probes with spring-loaded measuring system. U liza on of
modern durable materials provides high strength and wear
resistance of probe.
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
7
CZ
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
NF1
Sonda pro měření tloušťky dielektrických (nátěry, anodické
oxidové povlaky, práškové povlaky aj.) a vodivých neferomagne ckých (cín, zinek aj.) povlaků na výrobcích z vodivých
neferomagne ckých materiálů v rozsahu do 2000 μm.
Probe for measuring of thickness of dielectric (paint, anode
oxide, powder, etc) and current-conduc ng non-ferromagne c ( n, zinc, etc.) coa ngs upon ar cles made of currentconduc ng non-ferromagne c materials within the range of
up to 2000 μm.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL FEATURES
•
•
rozsah měření (T) pro dielektrické povlaky, μm: 0 - 2000
přesnost měření, μm:
- v rozsahu 0-500 μm: ± (0,02Т +1)
- v rozsahu 500-2000 μm: ± 0,02Т
průměr měřené oblas (Øm), mm: 4,7
minimální průměr podkladu Øconc(Øconv), mm,: 10,5(2,5)
velikost, mm: Ø6x35
•
•
•
•
•
•
•
•
measurement range (T) for dielectric coa ngs, μm: 0-2000;
measurement accuracy, μm:
- 0-500 μm: ± (0,02Т +1) μm
- 500-2000 μm: ± 0,02Т
diameter of test area, mm: 4,7
minimum diameter of base Øconc (Øconv), mm: 10,5 (2,5)
size, mm: Ø6x35
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Sonda s pružinovým měřicím systémem. Použi moderních
materiálů zajišťuje vysokou pevnost a odolnost sondy.
Probes with spring-loaded measuring system. U liza on of
modern materials provides high strength and wear resistance
of probe.
NF2
NF3
Sonda pro měření silných dielektrických povlaků (do 60 mm)
na kovových podkladech.
Probe for measuring of thick dielectric coa ng (up to 60 mm)
on metal substrates.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI NF2
TECHNICAL FEATURES NF2
•
•
rozsah měření (T), μm: 0 - 15000
přesnost měření, μm:
- v rozsahu 0-500 μm: ± (0,02Т +1)
- v rozsahu 500-15000 μm: ± 0,02Т
průměr měřené oblas , mm: 20
minimální průměr podkladu Øconc(Øconv), mm: 12(5)
velikost, mm: Ø15x85
•
•
•
TECHNICKÉ VLASTNOSTI NF3
•
•
rozsah měření (T), μm: 0 - 30000
přesnost měření, μm:
- v rozsahu 0-500 μm: ± (0,02Т +1)
- v rozsahu 500-30000 μm: ± 0,02Т
průměr měřené oblas , mm: 40
minimální průměr podkladu Øconc (Øconv), mm: 45(15)
velikost v mm: Ø23x88
•
•
•
•
•
•
•
•
measurement range (T), μm: 0-15000
measurement accuracy:
- 0-500 μm: ± (0,02Т +1) μm
- 500-15000 μm: ± 0,02Т
diameter of test area, mm: 20
minimum diameter of base Øconc ( Øconv), mm: 12 (5)
size, mm: Ø15x85
TECHNICAL FEATURES NF3
•
•
•
•
•
measurement range (T), μm: 0-30000
measurement accuracy:
- 0-500 μm: ± (0,02Т +1) μm
- 500-30000 μm: ± 0,02Т
diameter of test area (Øm), mm: 4
minimum diameter of base Øconc ( Øconv), mm: 45 (15)
size, mm: Ø23x88
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Sondy mají pružinový měřicí systém . Možnost měření při
vysokých teplotách a stabilita údajů při práci v terénu.
Probes with spring-loaded measuring system. High
temperature and stability of indica ons during work in field
condi ons.
NF4
8
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
Sonda pro měření silných dielektrických povlaků (do 60 mm)
na kovových podkladech.
Probe for measuring of thick dielectric coa ng (up to 60 mm)
on metal substrates.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
•
rozsah měření (T), mm: 0–70
přesnost měření, mm:
- v rozsahu 0–40 mm: nejvíce ± (0,015Т +0,1)
- v rozsahu 40–70 mm: nejvíce ±0,02T
průměr měřené oblas (Øm), mm: 80
minimální průměr podkladu Øconc (Øconv), mm: 150 (50)
velikost, mm: Ø45x50
•
•
•
•
•
measurement range (T), mm: 0–70
measurement accuracy:
- 0–40 mm: ± (0,015Т +0,1) mm
- 40–70 mm: ±0,02T mm
diameter of test area (Øm), mm: 80
minimum diameter of base Øconc (Øconv), mm: 150 (50)
size, mm: Ø45x50
FÁZOVÉ VÍŘIVOPROUDÉ SONDY
PHASE EDDY-CURRENT MEASUREMENT METHOD PROBES
Sondy PH pro přístroj K5 obsahují jednu charakteris ku
povlak/podklad.
Probes PH for K5 contain one “coa ng/base” characteris cs.
PH1
Sonda pro měření tloušťky elektroly ckého niklu a jiných
galvanických povlaků na ocelových podkladech.
Probe for measuring of the electroly c nickel and other
galvanic coa ngs upon steel substrates.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
•
rozsah měření (T), μm: 0–300
přesnost měření, μm: nejvíce ± (0,03Т +1)
minimální průměr měřené oblas , mm: 1
průměr měřeného podkladu, mm: 4,7
velikost, mm: Ø12x40
•
•
•
•
•
measurement range (T), μm: 0–300
measurement accuracy, μm: ± (0,03T +1)
minimum diameter of base, mm: 1
diameter of test area, mm: 4,7
size, mm: Ø12x40
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Možnost kontroly galvanických nátěrů pod dielektrickými
vrstvami.
Possibility of control of galvanic coa ngs under dielectric
layers.
PH3
Sonda pro měření galvanických povlaků.
Probe for measuring of galvanic coa ngs.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI PH3-0.2
TECHNICAL FEATURES PH3-0.2
•
•
•
•
•
rozsah měření (T), μm: 0–40
přesnost měření, μm: nejvíce ± (0,03Т+1)
minimální průměr měřené oblas , mm: 1
průměr měřené oblas , mm: 3
velikost, mm: Ø6x50
TECHNICKÉ VLASTNOSTI PH3-1,8
•
•
•
•
•
rozsah měření (T), μm: 0–120
přesnost měření, μm: nejvíce nejvíce ± (0,03Т+1)
minimální průměr měřené oblas , mm: 0,75
průměr měřené oblas , mm: 1,5
velikost, mm: Ø6x50
•
•
•
•
•
measurement range (T), μm: 0–40
measurement accuracy, μm: ±(0,03T+1)
minimum diameter of base, mm: 1
diameter of test area, mm: 3
size, mm: Ø6x50
TECHNICAL FEATURES PH3-1,8
•
•
•
•
•
measurement range (T), μm: 0–120
measurement accuracy, μm: ± (0,03T+1)
minimum diameter of base, mm: 0,75
diameter of test area, mm: 1,5
size, mm: Ø6x50
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Možnost kontroly galvanických povlaků pod dielektrickými
vrstvami.
Possibility of control of galvanic coa ngs under dielectric
layers.
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
9
CZ
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
SPECIALIZOVANÉ SONDY
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
SPECIALIZED PROBES
FxP
NFxP
Sondy pro měření vnitřku potrubí z feromagne ckých (FxP)
a neferomagne ckých (NFxP) materiálů.
Probe for measuring inside pipes made of ferromagne c (FxP)
and non-ferromagne c (NFxP) materials.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
rozsah měření (T), mm: 0–2
přesnost měření, mm: nejvíce ± (0,02Т +0,001)
minimální průměr měřené oblas , mm: 14
průměr měřeného podkladu, mm: 4,7
•
•
•
•
measurement range (T), mm: 0–2
measurement accuracy, mm: ±( 0,02T +0,001)
minimum diameter of base, mm: 14
diameter of test area, mm: 4,7
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Provedení sond umožňuje v manuálním režimu kontrolu
potrubí s přístupem z obou stran. Příslušenství sondy závisí
na průměru a délce potrubí.
Design of probes allows control in manual mode the pipes
opened from two sides. Appliances for pilling probe depends
on diameter and length of pipe.
FR1
Sonda pro měření tloušťky betonu nad armaturou a určení její
polohy.
Probe for measuring of thickness of concrete down to rebar
and determina on of rebar loca on.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
rozsah měření (T), pro beton, mm: 1–70
přesnost měření, mm: nejvíce ± (0,05Т+0,1)
průměr armatury, mm: 3–40
velikost, mm: 35x35x140
•
•
•
•
measurement range (T), for concrete, mm: 1–70
measurement accuracy, mm: ± (0,05T+0,1)
diameter of rebar, mm: 3–40
size, mm: 35x35x140
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Možnost práce v širokém rozsahu tloušťky betonu a průměrů
armatury.
Possibility of opera on in wide range of thickness of concrete
and diameters of rebar.
FR2
Sonda pro měření silných ochranných povlaků (do 120 mm) na
feromagne ckých podkladech.
Probe for measuring thick protec ve coa ngs (up to 120 mm)
on ferromagne c surfaces.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
rozsah měření (T), mm: 0–120
přesnost měření, mm: nejvíce ± (0,05Т+0,1)
velikost, mm: 35x35x180
PODROBNOSTI
Možnost práce v širokém rozsahu tloušťky betonu a průměrů
armatury.
10
•
•
•
measurement range (T), mm: 0–120
measurement accuracy, mm: ± (0,05T+0,1)
size, mm: 35x35x180
PARTICULARS
Possibility of opera on in wide range of thickness of concrete
and diameters of rebar.
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
R
Sonda pro měření drsnos povrchu po tryskání a pískování
před provedením malířských prací.
Probe for roughness measurement a er the sand and grit
blas ng prior to pain ng works.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
rozsah měření drsnos , μm: Rz 20...300 μm; 2-300 μm
přesnost měření: ≤ ± (0,02T+2) μm
velikost, mm: Ø20x90
PODROBNOSTI
Možnost kontroly galvanických povlaků pod dielektrickými
vrstvami.
•
•
•
roughness measurement range, μm: Rz 20...300 μm;
2-300 μm
measurement accuracy: ≤ ± (0,02T+2) μm
size, mm: Ø20x90
PARTICULARS
Possibility of control of galvanic coa ngs under dielectric
layers.
THD
THD-mini
Sonda pro měření teploty vzduchu, vlhkos a rosného bodu
během provádění malířských prací.
Probe for measuring of air temperature, humidity and dew
point during execu on of paint works.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
•
rozsah měření teploty vzduchu: -10 °C – +70 °C
rozsah měření vlhkost : 5–90 %
rozsah měření rosného bodu: -10 °C – +40 °C;
přesnost měření:
- teplota vzduchu, nejvíce ± 2 °C
velikost, THD, mm: Ø50x138
- velikost, THD-mini: Ø16,5x32
•
•
•
measurement range:
- air temperature: -10 °C – +70 °C
- humidity: 5–90 %
- dew point: -10°C – +40°C
measurement accuracy:
- air temperature: ± 2 °C
size, THD, mm: Ø50x138
- size, THD-mini, Ø16,5x32
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Snímač integrovaného typu s širokým rozsahem měření.
Probe of integral type with wide limits of measuring.
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
11
CZ
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
K5G PŘENOSNÝ TLOUŠŤKOMĚR PRO
MĚŘENÍ VŠECH TYPŮ GALVANICKÝCH
POVLAKŮ
K5G
PORTABLE INSTRUMENT FOR THE
THICKNESS MEASUREMENT OF ALL TYPES
OF GALVANIC COATINGS
Specializovaný mul funkční tloušťkoměr povlaků se
samostatnými vyměnitelnými sondami pro měření všech
typů galvanických povlaků. Moderní digitální měřicí technika, rozšířená klávesnice a uživatelsky vstřícné rozhraní Vám
umožní používat zařízení co nejefek vněji a poskytne Vám
vysokou přesnost a spolehlivost měření.
Specialized mul func onal coa ng thickness gauge with
separate exchangeable probes for measurement of all types of
galvanic coa ngs. Advanced digital measurement techniques,
extended keyboard and user-friendly interface will enable you
to use the device in the most effec ve way providing high
accuracy and measurement reliability.
POUŽITÍ
Přístroj je určen k měření tlouštěk:
• vodivých neferomagne ckých (zinek, chrom, kadmium,
stříbro, nikl, měď, cín aj.) povlaků na ocelových podkladech
PURPOSE
The device is designated for measuring:
• electrically conduc ng non-ferromagne c (zinc,
chromium, cadmium, silver, nickel, copper, n and other)
coa ngs on steel substrates
•
vodivých feromagne ckých (např. elektroly cký nikl)
povlaků na ocelových podkladech
•
electrically conduc ng ferromagne c (for example,
electroly c nickel) coa ngs on steel substrates
•
vodivých neferomagne ckých (stříbro, měď, mosaz,
cín aj.) povlaků na dílech vyrobených z neferomagne ckých
kovů a sli n
•
electrically conduc ng non-ferromagne c (silver, copper,
brass, n and other) coa ngs on the components made of
non-ferromagne c metals and alloys
•
anodických oxidových a jiných dielektrických povlaků
na dílech vyrobených z neferomagne ckých a feromagne ckých kovů a sli n
•
anodic oxide and other dielectric coa ngs on the
components made of non-ferromagne c and ferromagne c metals and alloys
•
•
•
•
vícevrstvých povlaků
•
•
•
•
mul layer coa ngs
galvanických povlaků na vnitřních plochách potrubí
pokovovaných povlaků
kovových povlaků na dielektrických dílech
galvanic coa ngs on the inner surfaces of pipes
plated coa ngs
metallic coa ngs on dielectric components
F1
NF1, NF1
FxP, NFxP
12
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
PODROBNOSTI
PARTICULARS
•
aplikace magne cko-indukční, parametrické vířivoproudé
a fázové vířivoproudé metody
•
use of Pulse Magneto-Induc ve,
parametric and Phase Digital methods
•
možnost měření tloušťky galvanických podkladů pod dielektrickými povlaky
•
possibility of control of galvanic coa ngs under dielectric
layers
•
velký počet sond nové generace (až 16), určených pro
různé účely a vyznačujících se dlouhou životnos a
operačními algoritmy, vylučujícími vliv opotřebení na
přesnost měření
•
a number of new genera on probes (up to 16)
designated for different purposes and characterized by
high durability and opera on algorithms that exclude
wear-out effect on measurement precision
•
•
automa cké rozpoznání sondy
automa c probes recogni on
pamě sondy, jež vylučuje nutnost kalibrace přístroje při
zakoupení dalších sond
storage of calibra on characteris cs in probe’s built-in
memory that excludes the device calibra on in case of
purchasing addi onal probes
•
ukládání kalibračních charakteris k do vestavěné •
•
možnost měření povlaků na dílech s drsnos až
Rz=400 μm, na dílech malých rozměrů (například na
malých železných výrobcích) a vnitřní ploše dutých
výrobků
•
rozšířená klávesnice a displej, jež zajišťují uživatelsky
vstřícné rozhraní během měření a zpracovávání dat
•
možnost kontroly tolerance, měření s průměrováním
a získávání sta s ckých informací ve skupinách měření
•
•
absence teplotní a časové odchylky
možnost přenosu výsledků a kalibračních údajů do
počítače pomocí USB pro sta s cké zpracování a archivaci
prostřednictvím přiloženého so waru
•
podsvícení displeje a automa cké vypnu
ukončení měření
•
konektory Lemo
přístroje po
Eddy-Current
•
possibility of measurements on rough surface
(up to Rz=400 μm), on small parts and inner surfaces of
tubular bodies
•
extended keyboard and matrix display providing userfriendly interface
•
•
measurement data storage with clustering
•
•
absence of temperature and me dri
•
graphic LCD display with backlight automa c shut-off
a er measuring
•
Lemo connectors
sta s cal evalua on of measurement data within one
group, averaging of measurement data
possibility to transfer measurement and calibra on data
to PC by means of USB for sta s cal processing and
storage using the a ached so ware
DODÁVANÁ SADA
DELIVERY SET
Vyhodnocovací jednotka se sondami (počet a modifikace
závisí na výběru zákazníka), baterie ААА – 2 ks, nabíjecí
jednotka, sada kalibračních měrek a etalonový podklad( y ) (v
závislos na vybraných sondách), uživatelská příručka, CD se
so warem pro přenos a archivaci dat, datový kabel USB, kufřík
pro přenášení.
Measurement unit with probes (number and modifica on
depend on the customer’s choice), ba eries AAA – 2 pieces,
charging unit, set of coa ng thickness reference specimens and
basis reference specimens (based on selected transducers),
opera ng manual, CD with data transfer and data collec on
so ware, data transfer cable, carrying case.
F0
PH1
PH3
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
13
CZ
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
SONDY PRO MĚŘENÍ TLOUŠŤKY
GALVANICKÝCH POVLAKŮ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
PROBES FOR THICKNESS MEASUREMENT
OF GALVANIC COATINGS
F0
F1
NF0, NF1
MAGNETICKO-INDUKČNÍ SONDY
PROBES FOR THE MAGNETO-INDUCTIVE MEASUREMENT
METHOD
Sondy typu F pro přístroj K5G obsahují až 3 kalibrační
charakteris ky povlaků/podkladů.
F0
Měření tloušťky galvanických povlaků (kromě niklových elektroly ckých povlaků) na ob žně dosažitelných místech
a na dílech malých rozměrů vyrobených z feromagne ckých
materiálů.
F1
Měření tloušťky galvanických povlaků (kromě niklových elektroly ckých), barev a laků a jiných neferomagne ckých
povlaků na dílech malých rozměrů vyrobených z feromagne ckých materiálů.
F probes for device K5G contain up to 3 “coa ng/base”
characteris cs.
F0
Thickness measurement of galvanic coa ngs (with the
excep on of nickel electroly c) in hard-to-reach places and on
small-sized components made of ferromagne c materials.
SONDY PARAMETRICKÉ VÍŘIVOPROUDÉ METODY
PROBES FOR THE EDDY-CURRENT PARAMETRIC MEASURE-
Sondy typu NF pro přístroj K5G obsahují až 3 kalibrační charakteris ky povlaků/podkladů s možnos uložení 3 uživatelských
kalibrací.
NF0, NF1
Měření tloušťky dielektrických povlaků na dílech vyrobených
z neferomagne ckých kovů a sli n (hliník, měď atd.). Měření
tloušťky vodivých neferomagne ckých povlaků na vodivých
neferomagne ckých dílech.
SONDY FÁZOVÉ VÍŘIVOPROUDÉ METODY
F1
Thickness measurement of galvanic coa ngs (with the excepon of nickel electroly c), paint-and-lacquer and other nonferromagne c coa ngs on small-sized components made of
ferromagne c materials.
MENT METHOD
NF probes for device K5G contain up to 3 “coa ng/base”
characteris cs with a possibility of storing 3 user calibra ons.
NF0, NF1
Thickness measurement of dielectric coa ngs on the components made of non-ferromagne c metals and alloys (aluminum, copper, etc.). Measuring of electrically conduc ng nonferromagne c coa ngs thickness on electrically conduc ng
non-ferromagne c components.
PHASE EDDY-CURRENT MEASUREMENT METHOD PROBES
PH1
PH3
Sondy typu РН pro přístroj K5G obsahují až 9 kalibračních
charakteris k povlaků/podkladů s možnos uložení až 5
uživatelských kalibrací.
PH1
Měření tloušťky niklových elektroly ckých a jiných
galvanických povlaků na ocelových a jiných podkladech s
drsným povrchem.
PH3
Měření tloušťky galvanických povlaků na dílech malých
rozměrů a na ob žně dosažitelných místech.
14
PH probes for device K5G contain up to 9 “coa ng/base”
characteris cs with a possibility of storing up to 5 user calibraons.
PH1
Thickness measurement of nickel electroly c and other
galvanic coa ngs on steel and other substrates with rough
surface.
PH3
Thickness measurement of galvanic coa ngs on small-sized
components and in hard-to-reach places.
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
SPECIÁLNÍ SONDY MAGNETICKO-INDUKČNÍ A PARAMET-
SPECIALIZED PROBES FOR MAGNETO-INDUCTIVE
RICKÉ VÍŘIVOPROUDÉ METODY
AND EDDY-CURRENT PARAMETRIC METHODS
FxP, NFxP
Speciální sondy určené ke kontrole vnitřní plochy potrubí
vyrobeného z feromagne ckých a neferomagne ckých
materiálů (délka potrubí do 36 m, průměr potrubí více než
14 mm).
FxP, NFxP
Specialized probes used to control surfaces inside pipes made
of ferromagne c and non-ferromagne c materials (pipe
length up to 36 m, pipe diameter more than 14 mm).
TECHNICKÉ PARAMETRY SOND PRO MĚŘENÍ TLOUŠŤKY POVLAKŮ
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PROBES
FOR THICKNESS MEASUREMENT OF COATINGS
Sondy
Probes
F0
F1
NF0
NF1
0–300
0–300
0–500
0–500
PH1-0,1
PH3-0,2
PH3-1,8
FxP
NFxP
PH3P
0–300
0–100
0–120
Rozsah měření vodivých neferomagne ckých
povlaků (Т), μm
na feromagne ckých
podkladech
na neferomagne ckých
0–300
0–120
0–40
na feromagne ckých
a neferomagne ckých
podkladech
Measurement range of electrically conduc ng
nonferromagne c coa ngs (Т), μm
upon ferromagne c
base
upon non-ferromagne c base
upon ferro- and nonferromagne c base
0–40
0–40
Rozsah měření vodivých feromagne ckých
povlaků, μm
Measurement range of electrically conduc ng
ferromagne c coa ngs, μm
Přesnost měření, μm
Accuracy of measurement, μm
na feromagne ckých
podkladech
-
upon nonferromagne c
base
<±(0,02Т+1)
<±(0,02Т+1)
<±(0,03Т+1)
1
2
1
1
0,75
3
4
1,5
4,7
4,7
3
1,5
4,7
Rz5 (-)
Rz5 (-)
Rz400 (0,5 mm)
Rz400 (0,5 mm)
Rz200 (0,2 mm)
Rz5 (-)
Rz5 (-)
Rz200 (0,2mm)
1
Minimum diameter of base, mm
Diameter of measurement area, mm
Přípustná drsnost (odladění mezery)
Diameter of measurement area, mm
0–40
0–120
upon ferro- and nonferromagne c base
Minimální průměr podkladu, mm
Průměr oblas měření, mm
0–250
0–120
0–40
na feromagne ckých
a neferomagne ckých
podkladech
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
<±(0,02Т+1)
minimální
poloměr
potrubí 7 mm
min radius of
pipe 7mm
15
CZ
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
Kalibrace
Calibra on
Podklad
Base
Doporučený typ
sondy
Recommended
type of probe
Ocel, feromagne cká nerezová ocel
PH1,
Electroly c nickel
Steel, ferromagne c stainless steel
PH3-0,2
Cín, chrom, zinek, měď, sli ny mědi a zinku,
kadmium, stříbro
Ocel, feromagne cká nerezová ocel
PH3-1,8
PH3-0,2
Tin, chromium, zinc, copper, copper-zinc alloys, cadmium, silver
Steel, ferrous stainless steel
F0, F1
Ocel, feromagne cká nerezová ocel
F1
Povlak
Coa ng
Elektroly cký nikl
Chemický nikl, fosfátování
Chemical nickel, phospha ng
Cín, sli ny cínu (Sn-Bi, Sn-S atd.), chrom
Tin, n alloys (Sn-Bi Sn-S, etc.), chromium
Zinek, kadmium
Zinc, cadmium
Chemický nikl
Chemical nickel
Galvanická měď a stříbro, zlato, pla na
Galvanic copper and silver, gold, pla num
Hliník (plátování)
Aluminum (pla ng)
Elektroly cký nikl
Electroly c nickel
Měď
Copper
16
Imitace
povlaků sada dielektrických
povlaků
(kalibrační
fólie)
Coa ngs imitaon Set of dielectric
coa ngs
(calibra on
foils)
Referenční
měrky
skutečných
kovových
povlaků
Reference
specimens
of the actual
metallic coatings
•
•
•
•
Steel, ferrous stainless steel
Měď a sli ny mědi, sli ny
tanu, hliník a a jeho sli ny
Copper and copper alloys,
tanium alloys, aluminum
and aluminum alloys
Měď, mosaz, bronz
Copper, brass, bronze
NF0
•
NF0
•
NF0
•
NF0
•
PH3
•
F1 Ni
•
PH3
•
Hliník a jeho sli ny, tan a
jeho sli ny
Aluminum and aluminum
alloys, tanium and tanium
alloys
Sli ny tanu, hliník a jeho
sli ny, mosaz, bronz s
σ≤35...30 MS.m-1
Titanium alloys, aluminum
and aluminum alloys, brass,
bronze σ≤35...30 MS.m-1
Sli ny hliníku
Aluminum alloys
Neferomagne cké materiály
(měď, mosaz, bronz, hliník
a jeho sli ny, sli ny tanu,
legované nerezové oceli
atd.), dielektricka
Non-ferrous materials
(copper, brass, bronze,
aluminum and its alloys, tanium alloys, alloyed stainless
steel, etc.), dielectrics
Dielektrika (sklotex l, per nax atd.)
Dielectrics (fiberglass, synthe c resin bonded paper
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
MK4 C S BAREVNÝM DISPLEJEM
MK4 C WITH COLOUR DISPLAY
URČENÍ
DESIGNATION
Přístroj malých rozměrů pro opera vní měření tloušťky
nátěrů, laku, galvanických, práškových bitumenových a dalších
povlaků na podkladech z feromagne ckých a neferomagne ckých materiálů v rozšířeném teplotním rozsahu.
Small-sized device for opera ve coa ng thickness measurements of paint, lacquer, galvanic, powder bitumen and other
coa ngs on substrates from ferrous and non-ferrous materials
with increased temperature range.
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
barevný displej OLED s úhlopříčkou 1,7‘‘, velké dobře
čitelné číslice
• přístroj je možné dodat v kompaktním provedení
s kombinovanou integrovanou sondou malých
rozměrů pro měření tloušťky povlaků na podkladech z
feromagne ckých a neferomagne ckých materiálů
• rozšířený teplotní rozsah do -30°C
• možnost měření v režimu limitů, měření s průměrováním;
• přístroj může být dodán buď s integrovanou sondou,
nebo s vestavěnou sondou na kabelu
FEATURES
colour OLED display with 2.8’’ diagonal, large digits on
display
• device can be delivered with integrated combined smallsized probe for measuring coa ng thickness on substrates
from ferrous and non-ferrous materials
• increased temperature range up to -30°C
• possibility of tolerance mode measurement, measuring
with averaging
• device can be delivered with integrated probe or with
built-in probe on cable
•
•
DODÁVANÁ SADA
Přístroj s vestavěnou měřicí sondou, sada referenčních měrek
povlaků (kalibrační fólie), vzorový kovový podklad, nabíječka
akumulátorů, návod k použi , obal pro uchovávání (kufřík
nebo pouzdro).
DELIVERY SET
The device can be completed with measuring probe, set of
coa ng reference specimens (calibra on foils), sample of
metal substrate, charging unit, opera ng manual, container
for storage and transporta on (case or bag).
HLAVNÍ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
odchylka měření:
v rozsahu T= 0...500 μm ±(0,02T+1) μm
v rozsahu T= 500...Tmax ±0,02T μm
• teplotní rozsah:
pro přístroj: -30 ... + 40°C
pro sondu: -40 ... + 50°C
• napájení: vestavěný Li-Ion akumulátor, 3,7 – 4,2 V, 700 mAh
• obrysové rozměry: 120x45x20 mm
• hmotnost: 130 g
• provozní doba: min 8h
•
BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS
accuracy:
in range T= 0...500 μm ±(0,02T+1) μm
in range T= 500...Tmax ±0,02T μm
• temperature range:
for device: -30 ... + 40°C
for probe: -40 ... + 50°C
• power-supply: built-in Li-Ion rechargeable ba ery, 3,7 – 4,2 V, 700
mAh
• overall dimensions: 120x45x20 mm
• weight: 130 g
• opera ng me: min 8 hours
•
MOŽNÉ VARIANTY SOND
Typ
sondy
Type of
probe
FNF
Konstrukční provedení
Design
Integrovaná
Integrated
•
Použi
Purpose
Na kabelu
On cable
•
Měření tloušťky nátěrů, práškových, plastových, smaltových a dalších dielektrických povlaků na vodivých feromagne ckých i neferomagne ckých podkladech.
Rozsah měření,
mm
Measurement
range, mm
0–1
Thickness measurement of paint, powder, plas c, enamel and other dielectric coa ngs on conduc ve ferrous and non-ferrous bases.
F1
•
Měření tloušťky galvanických povlaků, nátěrů a dalších
neferomagne ckých povlaků na ocelových dílech malých rozměrů
s malým poloměrem křivos a v těžko dostupných místech a složitě
profilovaných výrobcích.
0 – 0,5
Thickness measurement of galvanic, paint and other non-ferrous
coa ngs on ferrous small-sized parts with small radius of curvature and
in hard-to-reach places and complex shaped products.
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
17
CZ
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
Typ
sondy
Type of
probe
Konstrukční provedení
Design
Integrovaná
Integrated
Na kabelu
On cable
F3
•
F4
•
F5
•
NF1
•
•
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
Použi
Purpose
Měření tloušťky bitumenových, plastových,
foliových, žáruvzdorných a dalších neferomagne ckých povlaků (včetně
povlaků speciálního určení) na podkladech z oceli se střední a velkou drsnos .
Thickness measurement of bitumen, plas c, foil, heat resistant and
other non-ferrous coa ngs (including special purpose coa ngs) on substrates from steel with average and large surface roughness.
Měření tloušťky dielektrických povlaků
(nátěrových, plastových, práškových, anodických aj.) na neferomagne ckých vodivých podkladech.
Rozsah měření,
mm
Measurement
range, mm
0–5
0–8
0 – 10
0–2
Thickness measurement of dielectric coa ngs (paint, plas c, powder,
anodic and others) on non-ferrous conduc ve bases.
18
NF2
•
Sondy pro měření silných dielektrických povlaků na vodivých
feromagne ckých a neferomagne ckých podkladech.
0 – 15
NF3
•
Probes for measurement of thick dielectric coa ngs on conduc ve ferrous and non-ferrous bases.
0 – 30
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
MK4-F KAPESNÍ TLOUŠŤKOMĚR POVLAKŮ
S VESTAVĚNOU SONDOU F
MK4-F POCKET COATING THICKNESS
GAUGE WITH BUILT-IN PROBE F
Odpovídá požadavkům normy ISO 2808. Digitální přístroj
pro měření tloušťky ochranných, nátěrových, galvanických,
práškových a jiných povlaků na dílech vyrobených z feromagne ckých kovů.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
• Přístroj může být doplněn jednou z následujících
vestavěných sond F0, F1, F2 nebo F3. Hlavní charakteriska sond je v popisu přístroje K5.
• Rozsah měření (T), μm:
- sonda F1 0 - 500,
- sonda F2 0 - 2000,
- sonda F3 0 - 5000
• Přesnost měření, μm:
- v rozsahu 0 – 500: nejvíce ± (0,02Т+1)
- v rozsahu Т > 500: nejvíce ± 0,02Т
• Napájení přístroje je prováděno dvěma akumulátory typu
ААА o napě – 1,5V
• Obrysové rozměry v mm, 95х45х20
• Hmotnost (s bateriemi): 125 g
PODROBNOSTI
• malý digitální přístroj pro měření tloušťky povlaků
• displej zjednodušující komunikaci s přístrojem
• možnost provádění kontroly tolerance a měření
s průměrováním
• velké čitelné číslice
• nízká spotřeba energie (až 60 000 měření)
DODÁVANÁ SADA
Přístroj s vestavěnou sondou, sada kalibračních měrek a
etalonových podkladů (v závislos na vybraných sondách),
vzorový podklad, nabíječka akumulátorů, návod k použi ,
kufřík pro přenášení.
Meets the requirements of ISO 2808 Standard. Digital coa ng
thickness gauge for protec ve, paint-and-lacquer, galvanic,
powder and other coa ngs on components made of ferromagne c metals.
TECHNICAL FEATURES
• The device can be completed with one of the following
built-in probes F0, F1, F2 or F3. The main characteris cs
are in the descrip on of the K5.
• Measurement range (T), μm:
- probe F1 0 - 500,
- probe F2 0 - 2000,
- probe F3 0 - 5000
• Measurement accuracy, μm:
- ± (0,02T+1) in range of 0 – 500
- ± 0,02T in range of T>500
• Power: two rechargeable ba eries AAA 1,5 V
• Size, mm: 95x45x20
• Weight (with ba eries): 125g
DISTINCTIVE FEATURES
• small digital coa ng thickness gauge
• matrix display simplifies communica on with the gauge
• ability to carry out tolerance control and to measure with
averaging
• large legible figures
• low power consump on (up to 60 000 measurements)
DELIVERY SET
Gauge with built-in probe, set of coa ng thickness reference
specimens and substrate reference specimens (based on
selected probes), opera ng manual, charging unit, case for
transporta on.
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
19
CZ
TLOUŠŤKOMĚRY POVLAKŮ VŠECH TYPŮ
THICKNESS GAUGES OF ALL TYPES OF COATINGS ENG
MK4-NF KAPESNÍ TLOUŠŤKOMĚR
POVLAKŮ S VESTAVĚNOU SONDOU NF
MK4-NF POCKET COATING THICKNESS
GAUGE WITH BUILT-IN PROBE NF
Odpovídá požadavkům normy ISO 2808. Digitální přístroj pro
měření tloušťky ochranných, nátěrových, práškových a jiných
povlaků na dílech vyrobených z neferomagne ckých kovů a
sli n.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
• přístroj může být doplněn jednou z následujících
vestavěných sond NF0, NF1, NF2 nebo NF3. Hlavní charakteris ka sond je v popisu přístroje K5.
• rozsah měření (T):
- sonda NF1 0 – 2000 μm
- sonda NF2 0 – 15 mm
- sonda NF3 0 – 30 mm
• přesnost měření, μm:
- v rozsahu 0 – 500: nejvíce ±(0,02Т+1)
- v rozsahu Т > 500: nejvíce ±0,02Т
• napájení přístroje je prováděno dvěma akumulátory typu
ААА o napě 1,5V
• obrysové rozměry v mm, 95х45х20
• hmotnost (s bateriemi): 125 g
PODROBNOSTI
• malý digitální přístroj pro měření povlaků
• displej zjednodušující komunikaci s přístrojem
• možnost provádění kontroly tolerance a měření
s průměrováním
• velké čitelné číslice
• nízká spotřeba energie (až 60 000 měření)
DODÁVANÁ SADA
Přístroj s vestavěnou sondou, sada kalibračních měrek a
etalonových podkladů (v závislos na vybraných sondách),
vzorový podklad, nabíječka akumulátorů, návod k použi ,
kufřík pro přenášení.
Meets the requirements of ISO 2808 Standard. Digital coa ng
thickness gauge for protec ve, paint-and-lacquer, powder and
other coa ngs on components made of non-ferromagne c
metals.
TECHNICAL FEATURES
• the device can be completed with one of the following
built-in probes NF0, NF1, NF2 or NF3. The main
characteris cs are in the descrip on of the K5.
• measurement range (T):
- probe NF1 0 – 2000 μm
- probe NF2 0 – 15 mm
- probe NF3 0 - 30 mm
• measurement accuracy, μm:
- ±(0,02T+1) in range of 0 – 500
- ±0,02T in range of T>500
• power: two rechargeable ba eries AAA 1,5 V
• size, mm: 95x45x20
• weight (with ba eries): 125 g
DISTINCTIVE FEATURES
• small digital coa ng thickness gauge
• matrix display simplifies communica on with the gauge
• ability to carry out tolerance control and to measure
with averaging
• large legible figures
• low power consump on (up to 60 000 measurements)
DELIVERY SET
Gauge with built-in probe, set of coa ng thickness reference
specimens and substrate reference specimens (based on
selected probes), opera ng manual, charging unit, case for
transporta on.
20
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
PINHOLE/HOLIDAY DETECTORS
ELEKTROJISKROVÉ DEFEKTOSKOPY
ENG
ELEKTROJISKROVÝ DEFEKTOSKOP K1, K2.1,
K2.2
PINHOLE/HOLIDAY DETECTOR K1, K2.1,
K2.2
METODA TESTOVÁNÍ:
TESTING METHOD:
Vysokonapěťová technika
High voltage techique
URČENÍ
DESIGNATION
K1
K1
Defektoskop je určen pro odhalování trhlin, pórovitos ,
nepřípustného ztenčení a jiných porušení celistvos vnitřních
a vnějších ochranných dielektrických povlaků (nátěrových,
práškových, fóliových, bitumenových a jiných dielektrických povlaků
o tloušťce do 1 mm) na kovových výrobcích při aplikaci
pulzního vysokého napě a fixaci elektrického průrazu v
místech porušení souvislos nebo nepřípustného ztenčení.
The detector is designed to reveal cracks, porosity,
inadmissible thinning and other con nuity viola on of inner
and outer protec ve dielectric coa ngs (paint and lacquers,
powder, foil, bitumen and other dielectric coa ngs with
thickness up to 1 mm) on metallic products with applica on
of pulsed high voltage while an electric spark is fixed by the
device in the place of con nuity viola on or inadmissible
thinning.
K2.1 a K2.2
K2.1 and K2.2
Defektoskop je určen pro odhalování trhlin, pórovitos ,
nepřípustného ztenčení a jiných porušení celistvos vnitřních
a vnějších ochranných povlaků na kovových výrobcích při
aplikaci pulzního vysokého napě a fixaci elektrického
průrazu v místech porušení souvislos nebo nepřípustného
ztenčení.
The detector is designed to reveal cracks, porosity,
inadmissible thinning and other con nuity viola on of inner
and outer protec ve coa ngs on metallic products with
applica on of pulsed high voltage while an electric spark
is fixed by the device in the place of con nuity viola on or
inadmissible thinning.
DISTINCTIVE FEATURES
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
Verze
přístroje
Nastavitelné výstupní
napě v rozsahu
K1
K2.1
K2.2
0,7...4 kV
2...35 kV
2,5...40 kV
Maximální
kontrolovaná tloušťka
izolačních povlaků
0,04…1 mm
do 12 mm
do 16 mm
Device
version
Adjustable output
voltage range
K1
K2.1
K2.2
0,7...4 kV
2...35 kV
2,5...40 kV
Maximum controlled
thickness of insula ng
coa ngs
0,04…1 mm
up to 12 mm
up to 16 mm
K1
K1
•
possibility to control coa ng thickness from 40 μm to 1
mm
doplnění specializovanými gumovými elektrodami pro
nátěrové povlaky
•
comple on with specialized rubber electrodes for paint
and lacquers coa ngs
•
•
•
•
•
•
•
•
digitální indikace napě na elektrodě
•
•
•
•
•
•
•
•
digital display showing voltage on electrode
•
možnost kontroly povlaků na betonových konstrukcích
•
possibility to control coa ngs on concrete frame
•
•
možnost kontroly povlaků o tloušťce od 40 μm do 1 mm
vysoká stabilita napě na elektrodě
možnost nastavení citlivos
možnost opera vní výměny akumulátoru
možnost externího nabíjení akumulátoru
vysoká bezpečnost práce díky pulznímu režimu práce
malé rozměry a hmotnost
velký sor ment výměnných elektrod pro kontrolu
výrobků různého určení
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
high stability of voltage on electrode
possibility of sensi vity adjustment
quick ba ery replacement
possibility of external ba ery charging
high safety due to pulsed opera on mode
small dimensions and light weight
large selec on of replaceable electrodes to control
ar cles used for different purposes
21
CZ
PINHOLE/HOLIDAY DETECTORS ENG
ELEKTROJISKROVÉ DEFEKTOSKOPY
K2.1 a K2.2
K2.1 and K2.2
•
digitální indikace napě na elektrodě
•
digital display showing voltage on electrode
•
•
•
•
vysoká stabilita napě na elektrodě
high stability of voltage on electrode
•
•
vysoká bezpečnost práce díky pulznímu režimu práce
•
•
•
•
•
•
•
možnost použi specializovaných diskových elektrod pro
kontrolu povlaků v potrubí o průměru od 89 do 520 mm,
délce do 14 m
•
possibility of using specialized disc electrodes for coating inside tubes with diameter from 89 to 520 mm and
length up to 14 m
•
•
•
•
small dimensions and light weight
malé rozměry a hmotnost
možnost nastavení citlivos
možnost opera vní výměny akumulátoru
možnost nabíjení akumulátoru odděleně od řídicí jednotky
velký sor ment výměnných elektrod pro kontrolu
výrobků různého určení
možnost kontroly povlaků na betonových konstrukcích
possibility of sensi vity adjustment
quick ba ery replacement
possibility to charge ba ery separately from control unit
high safety due to pulsed opera on mode
large selec on of replaceable electrodes to control arcles used for different purposes
possibility to control coa ngs on concrete frame
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICAL CHARACTERISTICS
K1
K1
•
•
•
•
•
•
Tloušťka kontrolovaných povlaků: 0,04–1 mm
Rozsah regulace napě na elektrodě: 0,7–4 kV
Rozlišení nastavení výstupního napě : 0,1 kV
Typ zobrazení napě na elektrodě – digitální (tříciferný)
Doba nepřetržité práce při nabitém akumulátoru – do 20
hodin
Napájení přístroje – vestavěný akumulátor:
•
•
•
•
Coa ng thickness range: 0,04–1 mm
•
•
Opera ng me from charged ba ery: up to 20 hours
Voltage on electrode adjustment range: 0,7–4 kV
Output voltage adjustment resolu on: 0,1 kV
Type of indica on of voltage amplitude on electrode–
digital (3-digit)
Device power source – built-in rechargeable ba ery:
– průmyslový pro teplotní rozsah: -20…+45 °C
– industrial for temperature range: -20 °C…+45 °C
– nízkoteplotní pro teplotní rozsah: -45…+45 °C
– low-temperature for temperature range: -45…+45 °C
•
•
Hmotnost:
Weight:
– řídicí jednotka (s akumulátorem): 2 kg
– control unit (with ba ery): 2 kg
– vysokonapěťový transformátor (rukojeť), VT1 – 1,3 kg
–high-voltage transformer-holder, VT1 – 1,3 kg
•
•
Obrysové rozměry:
Overall dimensions:
– řídicí jednotka: 240x149x52 mm
– control unit: 240x149x52 mm
– vysokonapěťový transformátor (rukojeť), VT1 Ø 50x350 mm
– high-voltage transformer-holder, VT1 Ø 50x350 mm
K2.1 a K2.2
K2.1 and K2.2
•
•
•
Typ zobrazení napě na elektrodě: digitální (tříciferný)
•
Type of indica on of voltage amplitude on electrode–
digital (3-digit)
•
•
Output voltage adjustment resolu on: 0,1 kV
•
Průměr kontrolovaného potrubí při kontrole vnitřní
izolace s použi m diskových elektrod: od 60 mm do 1600
mm
•
Diameter of controlled pipes during internal insula on
inspec on while using disc electrodes: from 60 mm to
1600 mm
•
Napájení přístroje – vestavěný akumulátor:
Rozlišení nastavení výstupního napě : 0,1 kV
Průměr kontrolovaného potrubí při vnitřní kontrole
potrubí při použi diskových elektrod: od 60 mm do
1600 mm
Diameter of controlled pipes while using spring
electrodes: up to 1600 mm
– průmyslový pro teplotní rozsah: -20…+45 °C
22
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
PINHOLE/HOLIDAY DETECTORS
ELEKTROJISKROVÉ DEFEKTOSKOPY
– nízkoteplotní pro teplotní rozsah: -45…+45 °C
•
ENG
Device power source – built-in rechargeable ba ery:
•
Přesnost zachování kontrolního napě : 2%
– industrial for temperature range: -20...+45 °C
•
Hmotnost:
– low-temperature for temperature range: -45…+45 °C
– řídicí jednotka (s akumulátorem): 2 kg
– inspec on voltage stability: 2%
– vysokonapěťový transformátor (rukojeť), VT1 – 1,3 kg
•
Doba nepřetržité práce při nabitém akumulátoru: do 8
hodin
•
Obrysové rozměry:
– řídicí jednotka: 240x149x52
– vysokonapěťový transformátor (rukojeť), VT1 – 57x380 mm
•
Weight:
– control unit (with ba ery): 2 kg
– high-voltage transformer-holder, VT1 – 1,3 kg
•
•
Opera ng me from charged ba ery: up to 8 hours
Overall dimensions:
– control unit: 240x149x52
– high-voltage transformer-holder, VT1 – 57x380 mm
DODÁVANÁ SADA
DELIVERY SET
K1
K1
Vysokonapěťový transformátor (rukojeť) VT1, řídicí jednotka,
specializovaná gumová nebo vějířová elektroda, prodlužovací
nástavec, nabíjecí zařízení, dva akumulátory, zemnicí kolík,
magnet, zemnicí kabel, uživatelská příručka, termobrašna,
kufřík pro uchovávání a přepravu.
High-voltage transformer-holder VT1, control unit, specialized
rubber or brush electrode, extension rod, charging device,
two rechargeable ba eries, earth rod, magnet, earth
lead, opera ng manual, thermo bag, case for storage and
transporta on.
Přístroj může být doplněn dalšími výměnnými gumovými
nebo metličkovými elektrodami se zónou kontroly od 50 do
400 mm a také specializovanými elektrodami pro kontrolu
vnějších a vnitřních izolací potrubí o průměru od 50 do 820
mm.
The device may be completed with other replaceable rubber
and brush electrodes with inspec on zone from 50 to 400
mm and also specialized electrodes for internal and external
pipe insula on inspec on on pipe diameter from 50 to 820
mm.
K2.1 a K2.2
K2.1 and K2.2
Vysokonapěťový transformátor (rukojeť) VT1, řídicí jednotka,
metličková (vějířová) elektroda a T-elektroda, prodlužovací
nástavec, nabíjecí zařízení, dva akumulátory, zemnicí kolík,
magnet, zemnicí kabel, uživatelská příručka, termobrašna,
kufřík pro uchovávání a přepravu.
High-voltage transformer-holder VT1, control unit, brush
(fan) electrode and T-shaped electrode, extension rod,
charging device, two rechargeable ba eries, earth rod,
magnet, earth lead, opera ng manual, thermo bag, case for
storage and transporta on.
Přístroj může být doplněn dodatečnými akumulátory a také
následujícími výměnnými elektrodami:
The device may be completed with addi onal rechargeable
ba eries and also with the following replaceable electrodes:
– T-elektrodou malých rozměrů, srpovitou elektrodou,
metličkovou vějířovou elektrodou, plochými, gumovými a
vlasovými elektrodami se zónou kontroly od 50 do 400 mm;
– Pružinové elektrody s jedním upínáním pro kontrolu trubek
o průměru do 1520 mm.
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
- T-shaped electrode of small dimensions, crescent-shaped
electrode, brush (fan) electrode, flat, rubber and hair
electrodes with inspec on zone from 50 to 400 mm
- Spring electrodes with one clamping for pipe diameter up
to 1520 mm.
23
CZ
PINHOLE/HOLIDAY DETECTORS ENG
ELEKTROJISKROVÉ DEFEKTOSKOPY
ELECTRODES
ELEKTRODY
4
1
8
2
6
3
5
7
1. PRSTENCOVÉ PRUŽINOVÉ ELEKTRODY
Tyto elektrody jsou určeny k lokalizaci vad izolačních povlaků
potrubí o průměru od 133 do 1500 mm. Konstrukce elektrody
umožňuje kontrolovat 100 % povrchu potrubí během jednoho
průchodu.
2. METLIČKOVÉ (VĚJÍŘOVÉ) ELEKTRODY
Používají se ke kontrole izolačních povlaků na výrobcích
složitých profilů. Sondy zajišťují vysokou efek vitu kontroly
plochých a cylindrických výrobků a dílů složitých profilů.
3. METLIČKOVÉ (VLASOVÉ) ELEKTRODY
Jsou určeny ke zjišťování míst narušení souvislos izolačních
povlaků s nízkou mechanickou pevnos a adhezí. Op mální
konstrukce, několik typizovaných rozměrů, zajišťující vysokou
efek vitu kontroly výrobků ploché formy s malým poloměrem
zakřivení. Šířka elektrody od 80 do 400 mm.
4. DISKOVÉ ELEKTRODY PRO VNITŘNÍ STĚNY POTRUBÍ
Slouží ke zjištění míst narušení souvislos izolačních povlaků
uvnitř potrubí. Kontaktní plocha ze speciální vodivé gumy
ve tvaru lístků a přítomnost opěrných kol vylučují poškození
povlaku při kontrole. Elektrody se vyrábí na průměry trubek
od 25 do 1500 mm.
5. SRPOVITÉ ELEKTRODY
Srpovité elektrody se používají k odhalování vad v izolačním
povlaku potrubí o průměru od 25 do 1020 mm. Jednoduchá
konstrukce umožňuje obepínat část povrchu potrubí při
přemísťování elektrody během kontroly, což zajišťuje vysokou
efek vitu kontroly. Počet kontrol (2 až 4) jednoho úseku závisí
na délce (úhlu zakřivení) elektrody. Konstrukční provedení
závisí na průměru potrubí.
6. T-ELEKTRODY
Jsou určeny ke kontrole souvislos izolačních povlaků plochých výrobků. Jednoduchá konstrukce umožňuje kontrolovat
až 50 % povrchu potrubí při přemísťování elektrody.
7. GUMOVÉ ELEKTRODY
Tyto elektrody jsou určeny k odhalování vad v izolaci potrubí.
Op mální konstrukce, několik standardních rozměrů a tvarů,
jež zajišťují vysokou efek vitu kontroly téměř plochých čás ,
dílů s malým poloměrem zakřivení a cylindrických výrobků.
Měkká vodivá guma se dobře přizpůsobuje tvaru kontrolované
oblas při vysoké odolnos vůči opotřebení.
8. KRUHOVÉ GUMOVÉ ELEKTRODY
Slouží ke kontrole izolačních povlaků na vnější straně
potrubí. Kontaktní plocha je vyrobena ze speciální vodivé gumy ve tvaru lístků. Elektrody se vyrábí na potrubí
o průměru od 209 do 1020 mm.
1. EXTERNAL PIPE ROLLING SPRING ELECTRODES
These electrodes are designed to locate flaws in insula ng
coa ngs on pipes from 133 to 1500 mm diameter. The
electrode construc on enables to control 100 % of pipe area
during one check.
2. BRUSH (FAN) ELECTRODE
Used for tes ng of insula ng coa ngs on complex-shaped
products. Brush (fan) electrodes are suitable for tes ng of flat,
cylindrical complex-shaped parts.
3. BRUSH (HAIR) ELECTRODE
Designed to define places of con nuity viola on on insula ng
coa ngs with low strength and adhesion. Op mal construc on,
several standard dimensions that ensure effec ve tes ng of
flat parts with low radius of curvature. The electrode width
from 80 to 400 mm.
4. INTERNAL PIPE DISK ELECTRODES
Used to define places of con nuity viola on of insula ng
coa ngs inside pipes. The contact area is made of special
conduc ve rubber shaped as petals that exclude damaging
of coa ngs while tes ng. The electrode is produced for pipe
diameters from 25 to 1500 mm.
5. CRESCENT-SHAPED ELECTRODES
These electrodes are used to locate flaws in insula ng
coa ngs on pipes from 25 to 1020 mm diameter. Simple
construc on enables to surround a part of pipe surface while
tes ng. A number of checks (from 2 to 4) of one tested area
depends on length (angle of curvature) of electrode. It ensures
high efficiency of tes ng. The type of construc on depends on
pipe diameter.
6. T-SHAPED ELECTRODES
Designed to define places of con nuity viola on on insula ng
coa ngs on flat surfaces. Simple construc on enables to
control up to 50 % of pipe surface while moving the electrode.
7. SILICONE RUBBER ELECTRODES
Designed to define places of con nuity viola on on insulating coa ngs. Op mal construc on, several standard dimensions and shapes that provide effec ve tes ng on almost flat
parts, on parts with low radius of curvature and on cylindrical
surfaces. So conduc ve rubber adjusts to surface shape of
tested area with low wear-out effect.
8. RUBBER RING ELECTRODES
Used for tes ng the outside surface of pipes. The contact area
is made of special conduc ve rubber shaped as petals.
The electrode is produced for pipes with diameters from 209
to 1020 mm.
V některých případech je možné vyrobit speciální elektrody
podle specifikace zákazníka.
Special electrodes can some mes be made according to
customer’s own specifica on.
24
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
DEVICES OF COMPLEX QUALITY CONTROL OF COATINGS AND MATERIALS ENG
CZ
PŘÍSTROJE PRO KOMPLEXNÍ KONTROLU
KVALITY NÁTĚROVÝCH MATERIÁLŮ
A KONTROLU KVALITY POVLAKŮ
DEVICES OF THE COMPLEX QUALITY
CONTROL OF PAINTS AND LACQUERS
AND QUALITY CONTROL OF COATINGS
VISKOZITNÍ POHÁREK DIN 4
VISCOSITY FLOW CUP DIN 4
ODPOVÍDÁ POŽADAVKŮM NORMY DIN 53221
MEETS THE REQUIREMENTS OF DIN 53221 STANDARD
URČENÍ
PURPOSE AND APPLICATION
Viskozitní pohárky jsou nadále nejdůležitější rychlou
a jednoduchou metodou měření viskozity nátěrových hmot
a obdobných materiálů v laboratorních podmínkách a při
výrobě.
Viscosity Cups remain the most important quick and simple
method to measure the consistency of fluids in the laboratory
and in produc on.
PRINCIP MĚŘENÍ
MEASURINING PRINCIPLE
Měřená viskozita nátěřových materiálů se vyjadřuje časem
v sekundách nepřerušovaného průtoku určitého objemu
zkoušeného materiálu přes kalibrovanou výtokovou trysku.
Kinema cká viskozita se určuje prostřednictvím empirických
vzorců nebo grafů a tabulek v závislos na době průtoku.
The viscosity is established in terms of the me in seconds in
which a precisely controlled volume of fluid flows out through
the orifice of the viscosity cup.
The kinema c viscosity is determined by the empirical
formulas or diagrams and tables depending on flowing me.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICAL CHARACTERISTICS
•
•
•
•
•
•
Nádržka viskozimetru je vyrobena z hliníkové sli ny,
tryska z nerez oceli
Objem 100 ml ± 1 ml
Rozsah výtokové doby: 25–150 s
Průměr trysky: 4 mm
Měřená viskozita: 90–682 cSt
Obrysové rozměry zařízení (bez sta vu):
- průměr: maximálně 86 mm
- výška: maximálně 86 mm
•
•
•
•
•
•
Flow cups are made of aluminum body with a stainless
steel orifice
This cup holds 100 ml ± 1 ml
Efflux me with the range of 25 to 150 s
Flow cup DIN 4 with orifice diameter of 4 mm
Viscosity range 90–682 cSt
Outline dimensions of the device (without a flow cup
stand):
- diameter: maximum 86 mm
- height: maximum 86 mm
DODÁVANÁ SADA
DELIVERY SET
Pohárek, stojan, návod k použi , balení. Na zvláštní objednání
může být dodán kalibrační list, plastový kufřík.
The flow cup, flow cup stand, opera ng manual, packing. Calibra on cer ficate, plas c case on special demand.
VISKOZITNÍ POHÁREK ISO 2431
VISCOSITY FLOW CUP ISO 2431
ODPOVÍDÁ POŽADAVKŮM NORMY ISO 2431
MEETS THE REQUIREMENTS OF ISO 2431 STANDARD
URČENÍ
PURPOSE AND APPLICATION
Viskozitní pohárky jsou nadále nejdůležitější rychlou a
jednoduchou metodou měření viskozity nátěrových hmot
a obdobných materiálů v laboratorních podmínkách a při
výrobě.
Viscosity Cups remain the most important quick and simple
method to measure the consistency of fluids in the laboratory
and in produc on.
PRINCIP MĚŘENÍ
The viscosity is established in terms of the me in seconds in
which a precisely controlled volume of fluid flows out through
the orifice of the viscosity cup.
The kinema c viscosity is determined by the empirical
formulas or diagrams and tables depending on flowing me.
Měřená viskozita nátěřových materiálů se vyjadřuje časem
v sekundách nepřerušovaného průtoku určitého objemu
zkoušeného materiálu přes kalibrovanou výtokovou trysku.
Kinema cká viskozita se určuje prostřednictvím empirických
vzorců nebo grafů a tabulek v závislos na době průtoku.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
•
•
•
•
•
•
•
•
Nádržka viskozimetru je vyrobena z hliníkové sli ny,
tryska z nerezové oceli
Rozsah výtokové doby 30–100 s
Viskozitní pohárek ISO 2431 č. 3 (tryska o průměru 3 mm)
- měřená viskozita 7–42 cSt
Viskozitní pohárek ISO 2431 č. 4 (tryska o průměru 4 mm)
- měřená viskozita 35–135 cSt
Viskozitní pohárek ISO 2431 č. 5 (tryska o průměru 5 mm)
- měřená viskozita 91–325 cSt
Viskozitní pohárek ISO 2431 č. 6 (tryska o průměru 6 mm)
- měřená viskozita 188–684 cSt
Viskozitní pohárek ISO 2431 č. 8 (tryska o průměru 8 mm)
- měřená viskozita 600–2000 cSt
Obrysové rozměry přístroje (bez sta vu):
- Průměr: maximálně 86 mm
- Výška: maximálně 86 mm
MEASURING PRINCIPLE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
•
•
•
•
•
•
•
•
Flow cups are made of aluminum body with a stainless
steel orifice
Efflux me with the range of 30 to 100 s
Flow cup ISO 2431 No. 3 with orifice diameter of 3 mm.
Viscosity range 7–42 cSt
Flow cup ISO 2431 No. 4 with orifice diameter of 4 mm.
Viscosity range 35–135 cSt
Flow cup ISO 2431 No. 5 with orifice diameter of 5 mm.
Viscosity range 91–325 cSt
Flow cup ISO 2431 No. 6 with orifice diameter of 6 mm.
Viscosity range 188–684 cSt
Flow cup ISO 2431 No. 8 with orifice diameter of 8 mm.
Viscosity range 600–2000 cSt
Outline dimensions of the device (without a flow cup
stand):
- Diameter: maximum 86 mm
- Height: maximum 86 mm
DODÁVANÁ SADA
DELIVERY SET
Pohárek, stojan, návod k použi , balení. Na zvláštní objednání
může být dodán kalibrační list, plastový kufřík.
Flow cup, flow cup stand, opera ng manual, packing. Calibraon cer ficate, plas c case on special demand.
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
25
CZ
ENG
PŘÍSTROJE PRO KOMPLEXNÍ KONTROLU KVALITY POVLAKŮ A MATERIÁLŮ
viskozitní pohárek din 4
viscosity flow cup din 4
viskozitní pohárek iso
pyknometry
viscosity flow cup iso 2431
specific gravity cups/pycnometer/density cups
PYKNOMETRY
SPECIFIC GRAVITY CUPS/PYCNOMETERS/DENSITY CUPS
ODPOVÍDAJÍ POŽADAVKŮM NORMY ISO 2811-1
MEET THE REQUIREMENTS OF ISO 2811-1 STANDARD
URČENÍ
PURPOSE AND APPLICATION
Přístroje jsou určeny k rychlému a přesnému zjišťění hustoty
kapalných nátěrových hmot a podobných produktů.
The cups are used to quickly and accurately determinate the
density or specific gravity of liquid paint, varnish and similar
products.
PRINCIP MĚŘENÍ
MEASURING PRINCIPLE
Metoda měření spočívá v určení hmotnos měřeného
materiálu, umístěného do pyknometru se známým objemem
při určité teplotě.
The method consists in defini on of weight of an examined
material placed in cup with known capacity at certain temperature.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICAL CHARACTERISTICS
•
•
•
•
Vyrábí se z hliníkové sli ny
Objemová kapacita 50 ml nebo 100 ml
Celkové rozměry: max. 52x75 mm nebo 47x55 mm
Hmotnost: max. 90 gramů
•
•
•
•
Made of alluminium alloy
Capacity 50 ml or 100 ml
Overall dimensions, no more 52x75 mm or 47x55 mm
Weight, max. 90 gramms
METODIKA KONTROLY
TEST PROCEDURE
Pyknometr se naplní testovaným materiálem a zavře se zátkou
při zachování otevřené kapiláry. Kapalina vytékající z kapiláry
se odstraňuje pomocí měkkého materiálu, namočeného v
patřičném rozpouštědle, poté se pyknometr zváží.
Hustota nátěrové hmoty Pt (g/cm3) se vypočítá podle vzorce:
Pt= (m2 - m0) / V
m0– hmotnost prázdného pyknometru (g)
m2– hmotnost pyknometru s testovaným materiálem (g)
V– objem pyknometru (ml)
Fill the cup with the material to be tested and close it with
cover and leave the vent open. Wipe off the excess material expelled through the vent with a so material soaked in
solvent. Then weigh the cup. The density of coa ng material
Pt (g/cm3) is obtained with formula:
Pt= (m2 - m0) / V, where:
m0– weight of empty cup in grams
m2– weight of cup with the examined material in grams
V– capacity, ml
DODÁVANÁ SADA
DELIVERY SET
Pyknometr, návod k použi , balení.
Na zvláštní objednání může být dodán kalibrační list (hmotnost,
objem).
Gravity cup, opera ng manual, packing. Calibra on cer ficate
on special demand.
26
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
DEVICES OF COMPLEX QUALITY CONTROL OF COATINGS AND MATERIALS ENG
CZ
MĚŘIDLO TLOUŠŤKY MOKRÝCH NÁTĚRŮ (HŘEBEN)
WET FILM THICKNESS GAUGE
ODPOVÍDÁ POŽADAVKŮM NORMY ISO 2808
MEETS THE REQUIREMENTS OF ISO 2808 STANDARD
URČENÍ
APPLICATION
Hřeben je určen k měření tloušťky ještě mokrých nátěrů na
plochých a cylindrických výrobcích.
For quick and easy thickness measurement of freshly applied
wet paint.
METODIKA KONTROLY
TEST PROCEDURE
Vyberte rozsah stupnice. Umístěte hřeben na mokrý nátěr
kolmo k povrchu a vtlačte jej do nátěru. Vyjměte hřeben
z nátěru a všimněte si nejhlubšího zubu nebo zářezu, na němž
je stopa barvy, a vedlejšího zubu (zářezu), na němž není.
Tloušťka mokrého nátěru je mezi těmito dvěma hodnotami.
Select scale range. Place gauge on wet film at 90° angle and
press it into film. Withdraw and note the deepest tooth or
notch having paint on it and next higher tooth that is not
coated. The wet film thickness lies between these two
readings.
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Toto měřidlo je vyrobeno z nerezové oceli.
This precision measuring gauge is made of stainless steel.
Modifikace
Modifica on
Rozsah v μm
Range, μm
NH1
10–220
NH2
25–800
NH3
50–2200
NHU
10–4000
Odstupňování v μm
Step of the measurement, μm
V rozsahu μm
In the range, μm
10
20
25
50
100
50
100
200
10
20
25
50
100
200
300
500
1000
10–60
60–220
25–200
200–400
400–800
50–200
200–600
600–2200
10–100
120–200
225–300
300–600
700–800
1000–2000
2200–2500
2500–3000
3000–4000
DODÁVANÁ SADA
DELIVERY SET
Měřidlo tloušťky mokrých nátěrů, návod k použi .
The wet film thickness gauge, the opera ng manual.
MĚŘICÍ PŘÍSTROJ K URČENÍ TVRDOSTI POVLAKŮ TUŽKOU
(KOOH-I-NOOR)
SCRATCH HARDNESS TESTER KOOH-I-NOOR
MEETS THE REQUIREMENTS OF ASTM D 3363, ISO 15184 STANDARDS
ODPOVÍDÁ POŽADAVKŮM NORMY ASTM D 3363, ISO 15184
PURPOSE AND APPLICATION
URČENÍ
This instrument is designed to determine coa ng hardness by
pressing graphite into its surface.
The measuring method is based on pressing into coa ng
a pencil sharpened at angle of 90° to its axis. Pencils with
variable hardness values are moved over the coa ng with
constant force of 7,5 N at angle of 45° to surface.
Přístroj je určen ke zjišťování tvrdos povlaků při vtlačování
tuhy tužky do jejich povrchu. Metoda je založena na vtlačování
grafitové tuhy do povlaku, ořezané pod úhlem 90° k její ose.
Tužky s variabilní tvrdos se přesouvají po povlaku při působení
konstantní síly 7,5 N pod úhlem 45° k povrchu.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
•
•
•
•
Tvrdost použité tužky: 1500 Koh-I-Noor 5B–5H
Rozměry: max. 140x140x140 mm
Síla tlaku na tuhu: 7,5 N
Úhel tužky: 45°
DODÁVANÁ SADA
Vozík, sada tužek 1500 Koh-I-Noor (12 ks), smirkový papír, verkální držák, speciální ořezávátko, balení, návod k použi .
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
•
•
•
•
Hardness of applied pencils 1500 Koh-I-Noor 5B–5H
Overall dimensions of the carriage – no more than
140x140x140 mm
Effort of pressing of a slate pencil 7,5 N
Corner of installa on of a slate pencil 45°
DELIVERY SET
The carriage, set of pencils 1500 Koh-I-Noor (12 pieces),
emery paper, the ver cal holder, special sharpener, packing,
opera ng manual.
27
CZ
ENG
PŘÍSTROJE PRO KOMPLEXNÍ KONTROLU KVALITY POVLAKŮ A MATERIÁLŮ
TLOUŠŤKOMĚR (KOLEČKO) PRO MĚŘENÍ MOKRÝCH NÁTĚRŮ
WET FILM THICKNESS WHEEL
ODPOVÍDÁ POŽADAVKŮM NORMY ISO 2808
MEETS THE REQUIREMENTS OF ISO 2808 STANDARD
URČENÍ
PURPOSE AND APPLICATION
Kolečko je určeno k opera vnímu měření tloušťky mokrých
nevytvrzených nátěrů na plochých a válcových výrobcích za
účelem zjištění konečné tloušťky nátěru po jeho polymerizaci.
This gauge is designed for quick thickness measurement of
wet paints on flat and cylindric products with purpose to
determine the final coa ng thickness a er its polymeriza on.
CHARAKTERISTICKÉ PRVKY
DESCRIPTION
Op mální konstrukce - centrální měřicí kolečko upevněné
s excentricitou rovnou rozsahu měření vzhledem ke dvěma
opěrným kolečkům s vyznačenými značkami mezer.
Je vyrobeno z nerez oceli.
Op mal construc on - the inner measuring wheel fixed with
excentricity equal to measurement range in rela on to two
outer wheels with reference marks.
It is made of stainless steel.
METODIKA KONTROLY
TECHNIQUE OF THE CONTROL
Kolečko se položí na natřenou plochu a roluje se jím po mokré
vrstvě nátěru. Tloušťka nátěru se určuje po zanechání stopy
barvy na měřicím (centrálním) kolečku vzhledem k vyryté
značce na opěrných kolečkách.
Place the wheel on freshly painted surface and roll it over the
wet film. The coa ng thickness is determined from the trace
of paint on the inner wheel by reading the reference mark on
the outer wheels.
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Průměr v mm
50
50
Modifikace
EK200
EK500
Rozsah měření v μm
0–200
0–500
Modifica on
EK200
EK500
Diameter, mm
50
50
Range, μm
0–200
0–500
DODÁVANÁ SADA
DELIVERY SET
Tloušťkoměr (kolečko), návod k použi .
Wet film thickness gauge, opera ng manual.
GRINDOMETRY
GRINDOMETERS
ODPOVÍDAJÍ POŽADAVKŮM NORMY ISO 1524
MEETS THE REQUIREMENTS OF ISO 1524 STANDARD
URČENÍ
PURPOSE AND APPLICATION
Od vývoje nátěrových hmot a barev v laboratoři po testování
během výrobního procesu je rychlé a přesné měření velikosčás c materiálu, ať barviv či jiných obdobných materiálů,
jedním ze základních měřicích postupů požadovaných pro
spolehlivé a opakovatelné výsledky.
Grindometr je přesný nástroj k určení velikos čás c
a jemnos mnoha materiálů jako jsou barvy, laky, barviva,
náplně, čokoláda atd.
From development of coa ngs and inks in the laboratory to
tes ng during the produc on process, quick and precise measurement of the par cle size of the material - be it pigments or
other similar materials - is one of the essen al measurement
techniques required for reliable and repeatable results.
Grindometer is precision instrument to determine par cle size
and fineness of many materials like paints, lacquers, pigments,
filler, chocolate etc.
PROVEDENÍ
DESIGN DETAILS
Grindometry se skládájí z bloků z tvrzené nástrojové oceli
a stěrky. Všechny prohlubně bloku mají určitou rovnoměrně se
zvyšující hloubku, od nuly na jednom konci do určité hloubky
na opačném konci, a jsou doplněny stupnicí. Stěrky jsou
vyrobeny z tvrzené nástrojové oceli.
Stupnice měření dodávaných modelů je v mikrometrech.
Fineness of grind gauges comprise of hardened tool steel
blocks (base) and scraper. All channels on block are precision
ground in a uniformly increasing depth from zero at one end
to a specified depth at the other, iden fied by the scale on the
gauge. Scrapers are made of hardened tool steel. Models are
available in microns gradua on.
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Modifikace
Modifica on
Grindometer 15
Grindometer 25
Grindometer 50
Grindometer 100
Grindometer 150
ROZMĚRY:
•
•
Blok: 175x35x20mm s drážkou o délce 125 mm
Stěrka: 60x40x6 mm
Rozsah v μm
Range, μm
Stupně měření v μm
Step of the measurement, μm
15
25
50
100
150
OVERALL DIMENSIONS:
•
•
1,5
2,5
5,0
10,0
15,0
The base: 175x35x20mm with 125 mm groove length
The scraper: 60x40x6 mm
DODÁVANÁ SADA
DELIVERY SET
Měřicí blok, stěrka, návod k použi , balení.
Base, scraper, opera ng manual, packing.
28
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
ULTRAZVUKOVÉ A DYNAMICKÉ TVRDOMĚRY
ULTRASONIC AND DYNAMIC HARDNESS TESTERS ENG
KT
PŘENOSNÝ KOMBINOVANÝ TVRDOMĚR
KT
PORTABLE COMBINED HARDNESS TESTER
Tvrdoměr využívající dvě rozdílné fyzikální metody v jednom
přístroji – dynamickou odrazovou a sta ckou ultrazvukovou
(UCI) metodu.
The device combines two different physical methods in one
uniform opera on concept - Quasi-Sta c Ultrasonic Contact
Impedance (UCI) and the Dynamic Rebound Hardness Tes ng
methods.
Kompaktní přístroj se sadou výměnných dynamických a
ultrazvukových sond pro měření tvrdos a meze pevnos (σ)
konstrukcí vyrobených z nízkouhlíkové oceli, li ny, nerezových
a vysokolegovaných ocelí, neželezných kovů.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
• Rozsah měření v různých stupnicích:
- HB 75–650
- HRC 20–70
- HV 75–1000
• Mez pevnos 370–1740 MPa
•
Základní odchylka měření
- podle Brinella (HB):
v rozsahu (75–150) HB ±10
v rozsahu (150–300) НВ ±15
v rozsahu (300–650) НВ ±20
- podle Rockwella (HRC), ±2
- podle Vickerse (HV):
v rozsahu (240–500) НV ±15
v rozsahu (500–800) НV ±20
v rozsahu (800–940) НV ±25
• počet uložených individuálních kalibrací pro každou
stupnici tvrdos až 5
•
napájení přístroje je prováděno dvěma akumulátory typu
ААА o napě – 1,5V
•
doba nepřetržitého provozu při použi alkalických baterií:
min. 300 h
•
•
obrysové rozměry v mm: 120х60х250
hmotnost (s bateriemi): 150 g
PODROBNOSTI
• rychlost a vysoká lokalizace měření
Compact device with a set of removable dynamic and ultrasonic contact impedance probes is designed to measure the
hardness and tensile strength (σ) of different metals: lowcarbon steel, cast iron, stainless and high alloyed steels, nonferrous metals.
TECHNICAL FEATURES
• Measurement range
- according to Brinell hardness scale, HB 75–650
- according to Rockwell hardness scale, HRC 20–70
- according to Vickers hardness scale, HV 75–1000
• Tensile strength, MPa: 370–1740
•
Basic measurement error:
- HB, not more than:
in range of (75–150) HB ±10
in range of (150–300) HB ±15,
in range of (300–650) HB ±20
- HRC, not more than ±2
- HV, not more than:
in range of (240–500) HV ±15
in range of (500–800) HV ±20
in range of (800–940) HV ±25
• number of stored individual calibra ons for each scale of
hardness up to 5
•
•
power supply – 2 rechargeable ba eries AAA
•
•
dimensions, mm: 120x60x250
me of con nuous opera on from ba ery of Alkaline
type, not less than 300 h
gauge weight (with ba eries): 150g
PARTICULARS
• speed and high locality of measurements
•
large number of removable probes for control of different
products
•
velký počet vyměnitelných sond pro kontrolu výrobků
různého určení
•
•
•
a small influence of thickness and weight of products on
the measurement results
malý vliv tloušťky a hmotnos výrobků na výsledky měření
•
LED matrix with user-friendly interface and enhanced
keyboard (based on the principle of one bu on – one
func on) for easy work with the device
•
output on indicator mean and a single (final) results of
measurements at the same me
•
an opportunity to see the sta s cs in the process of
measurement
LED displej s uživatelsky vstřícným rozhraním a rozšířená
klávesnice (založená na principu jedno tlačítko – jedna
funkce) pro snadnou práci s přístrojem
•
zobrazení na displeji průměrného a jednotlivého (posledního) výsledku měření zároveň
•
•
možnost zobrazení sta s ckých údajů v průběhu měření
možnost kontroly tolerance
•
•
•
•
podsvícení displeje
•
možnost ukládání kalibrací do pamě sond a výsledků
měření do pamě přístroje s jejich následným přenosem
do počítače prostřednictvím USB pro sta s cké zpracování, archivování a dokumentaci při použi dodávaného
so waru
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
the possibility of tolerance control
display backlight
possibility of storing calibra ons in the memory of the
probes and measurement results in memory of gauge
with consequent transfer of them into PC via channel USB
for sta s c processing, storage and documenta on using
a ached so ware
29
CZ
Materiál
Material
Ocel a oceloli na
Steel and cast steel
Lité hliníkové sli ny
Cast aluminum alloys
Nástrojová ocel
Cold work tool steel
Nerezová ocel
Stainless steel
Šedá li na
Gray cast iron
Tvárná li na
Nodular cast iron
Mosaz (sli na mědi a zinku)
Brass (copper-zinc alloys)
Bronz (sli na mědi a hliníku/sli na mědi a cínu)
Bronze (copper-aluminum/copper- n alloys)
Sli na mědi tvářená
Wrought copper alloys
30
ULTRASONIC AND DYNAMIC HARDNESS TESTERS ENG
ULTRAZVUKOVÉ A DYNAMICKÉ TVRDOMĚRY
Stupnice
Scale
Jednotka měření
Scale dimension
Rozsah měření
Measurement range
Mez pevnos
Brinell
Rockwell
Vickers
Rockwell “А”
Rockwell “B”
Super-Rockwell
Super-Rockwell
Super-Rockwell
Super-Rockwell
Shor
Leeb
Brinell
Rockwell “B”
Vickers
Rockwell
Brinell
Vickers
Rockwell
Rockwell “B”
Brinell
Vickers
Rockwell
Brinell
Vickers
Rockwell
Brinell
Rockwell “B”
MPa
HB
HRC
HV
HRA
HRB
HRN15
HRN30
HRN45
HRT30
HSD
HL
HB
HRB
HV
HRC
HB
HV
HRC
HRB
HB
HV
HRC
HB
HV
HRC
HB
HRB
370–1740
75–650
20–70
75–1000
70–93
25–100
70–94
40–86
20–78
15–82
20–100
0–1000
20–165
24–85
80–900
20–70
85–650
85–800
20–60
45–100
100–350
100–360
20–40
150–400
150–420
20–42
40–170
14–95
Brinell
HB
60–300
Brinell
HB
45–315
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
ULTRAZVUKOVÉ A DYNAMICKÉ TVRDOMĚRY
DYNAMICKÉ SONDY PRO PŘÍSTROJ KT
ULTRASONIC AND DYNAMIC HARDNESS TESTERS ENG
DYNAMIC PROBES FOR GAUGE KT
DC
D
C
D+15
SONDA D
Univerzální standardní sonda pro řešení většiny průmyslových
úloh měření tvrdos výrobků.
• Drsnost, Ra, μm: 3,2
• Minimální tloušťka kovu, mm: 10
• Velikost, mm: Ø27x145
SONDA DC
Zkrácená sonda pro měření v těžko dostupných místech např.
v otvorech, válcích atd.
• Drsnost, Ra, μm: 3,2
• Minimální tloušťka kovu, mm: 10
• Velikost, mm: Ø29x90
SONDA D+15
Prodloužená sonda pro měření tvrdos v drážkách a podobných površích.
• Drsnost, Ra, μm: 3,2
• Minimální tloušťka kovu, mm: 10
• Velikost, mm: Ø27x160
SONDA C
Sonda se sníženou energií úderu (menší hloubkou a průměrem
o sku) pro měření tvrdos tenkostěnných výrobků a dílů
citlivých k úderům.
• Drsnost, Ra, μm: 3,2
• Minimální tloušťka kovu, mm: 5
• Velikost, mm: Ø27x145
SONDA G
Sonda se zvětšeným úderníkem a zvýšenou energií úderu
pro kontrolu masivních dílů například odlitků, materiálů s
hrubozrnnou strukturou (li na) a drsným povrchem. Zvýšená
energie rázu, menší vliv drsnos povrchu.
• Drsnost, Ra, μm 12,5
• Minimální tloušťka kovu, mm: 10
• Velikost, mm: Ø33x255
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
G
SONDA D
Universal standard probe for dealing with the most of
industrial goals of hardness measurement.
• Roughness, Ra, μm: 3,2
• Min metal thickness, mm: 10
• Dimensions, mm: Ø27x145
PROBE DC
Shortened probe for measuring in hardly accessible places,
such as holes, cylinders etc.
• Roughness, Ra, μm: 3,2
• Min metal thickness, mm: 10
• Dimensions, mm: Ø29x90
PROBE D+15
Lengthend probe for hardness tes ng in grooves and similar
surfaces of products.
• Roughness, Ra, μm : 3,2
• Min metal thickness, mm: 10
• Dimensions, mm: Ø27x160
PROBE C
Probe with reduced energy of impact (smaller values of depth
and diameter of imprint) to measure hardness on thin and
shock sensi ve products.
• Roughness, Ra, μm: 3,2
• Min metal thickness, mm: 5
• Dimensions, mm: Ø27x145
PROBE G
Probe with bigger striker and increased energy of impact
for control of massive products, such as cas ng products,
materials with coarse-grained structure (cast iron) and rough
surface. Increased energy of impact, less influence of surface
roughness.
• Roughness, Ra, μm: 12,5
• Min metal thickness, mm: 10
• Dimensions, mm: Ø33x255
31
CZ
ULTRAZVUKOVÉ A DYNAMICKÉ TVRDOMĚRY
ULTRAZVUKOVÉ (UCI) SONDY PRO KT
ULTRASONIC AND DYNAMIC HARDNESS TESTERS ENG
ULTRASONIC (UCI) PROBES FOR GAUGE KT
1
2
3
1. U-100N
2. U-50N
3. U-10N
SONDA U-10N
• Zkušební za žení, N, kgf: 9,8 (1)
• Minimální tloušťka kovu v mm: 2
• Maximální drsnost povrchu Ra v μm: 0,8
• Velikost v mm: Ø26x140
SONDA U-50N
• Zkušební za žení, N, kgf: 49 (5)
• Minimální tloušťka kovu v mm: 2
• Maximální drsnost povrchu Ra v μm: 1,6
• Velikost v mm: Ø26x140
SONDA U-100N
• Zkušební za žení, N, kgf: 98 (10)
• Minimální tloušťka kovu v mm: 2
• Maximální drsnost povrchu Ra v μm: 3,2
• Velikost v mm: Ø26x140
PROBE U-10N
• Pressure Force, N, kgf: 9,8 (1)
• Min metal thickness, mm: 2
• Max surface roughness Ra, μm: 0,8
• Dimensions, mm: Ø26x130
PROBE U-50N
• Pressure Force, N, kgf: 49 (5)
• Min metal thickness, mm: 2
• Max surface roughness Ra, μm: 1,6
• Dimensions, mm: Ø26x130
PROBE U-100N
• Pressure Force, N, kgf: 98 (10)
• Min metal thickness, mm: 2
• Max surface roughness Ra, μm: 3,2
• Dimensions, mm: Ø 26x140
DODÁVANÁ SADA
Vyhodnocovací jednotka se sondami (počet a modifikace
závisí na volbě zákazníka), nabíjecí baterie AAA – 2 kusy,
nabíjecí zařízení, uživatelská příručka, CD s programem pro
přenos a zpracovávání dat, USB kabel pro přenos dat, transportní kufřík.
Pokud je to nezbytné, přístroj může být doplněn dalšími
sondami a měrkami tvrdos . Je možné provést kalibraci
přístroje pro nestandardní materiály a předměty.
ZÁRUKA– 2 ROKY
DELIVERY SET
Electronic module with probes (number and type depend
on customer’s choice), rechargeable ba eries AAA – 2 pcs.,
charger, opera ng manual, CD with so ware for transfer and
processing of measured data, USB cable for connec on with
PC, transporta on case. If necessary, gauge can be completed
with addi onal probes, hardness test blocks and calibra on of
gauge for non-standard materials and ar cles can be made.
WARRANTY– 2 YEARS
32
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
MECHANICKÝ MIKRO/NANO TVRDOMĚR
MICRO/NANO MECHANICAL TESTERS ENG
MNT MIKRO/NANOTVRDOMĚR S
FUNKCÍ SCRATCH TEST
MNT ST
TESTER
MICRO/NANO SCRATCH
ÚČEL POUŽITÍ
PURPOSE
Stolní přístroj pro inspekci a měření povrchových mechanických vlastnos mikrostrukturovaných a nanostrukturovaných
materiálů jako jsou tenké filmy, povlaky a zpevněné vrstvy o
typické tloušťce od 0,01 do 100 μm. Přístroj využívá metody
nanoindentace a scratch testu. Plně automa cké měření,
motorizovaný podstavec zajišťuje polohování vzorku, op cký
digitální mikroskop s vysokým rozlišením a digitálním kamerou
zjednodušují proces kontroly a hodnocení na nanometrové
úrovni.
Desktop device for inspec on and measuring of surface mechanical proper es of micro- and nanostructured materials
such as films, coa ngs and strengthened layers with a typical thickness of 0,01 - 100 μm. The device uses methods of
nanoindenta on and scratch test. Fully automa c measurement, motorized sample stand that provide sample posi oning, high-resolu on op cal microscope with digital camera
enable to ease the inspec on and evalua on process at nanoscale level.
INSPEKČNÍ METODY A CHARAKTERIZOVANÉ VLASTNOSTI
INSPECTION METHODS AND CHARACTERISED PROPERTIES
•
instrumentovaná nanoindentace (ISO 14 577 (1-4), ASTM
E 2546 - 07): tvrdost, Youngův modul pružnos , koeficient
elas cké res tuce
•
instrumented indenta on (ISO 14 577 (1-4), ASTM E
2546-07): hardness, Young’s modulus of elas city, coefficient of res tu on
•
scratch test (ISO 20502, ASTM C1624): tvrdost, přilnavost,
lom, deformace, vylamování a odolnost pro vrypům
•
scratch-test (ISO 20502, ASTM C1624): hardness, adhesion, fracture, deforma on, chipping and scratch resistance
ROZSAH POUŽITÍ
APPLICATION RANGE
•
tenké filmy a povlaky (polymerové, galvanické, plazmachemické, DLC a další)
•
thin films and coa ngs (polymer, galvanic, plasma-chemical, DLC and other)
•
•
•
•
mikro/nanostrukturovaná keramika
•
•
•
•
micro/nanostructured ceramics
kovové sli ny
kompozity
tvrdé sli ny
metal alloys
composites
hard alloys
CHARAKTERISTICKÉ PARAMETRY
HIGHLIGHTS
•
•
metoda instrumentované indentace umožňuje charakterizovat tvrdost materiálu na základě pozorování insitu vrypů/v sků měřením závislos za žení na hloubce
průniku a má následující výhody:
- měření rozměrů vrypů op ckým mikroskopem není
nutné
method of instrumented indenta on allows to characterize material hardness on the basis of in-situ observaon of the scratch/indenta on by measurement of load
dependence on penetra on depth and has the following
advantages:
- op cal microscope measurement of scratch/
indenta on size is not required
- umožňuje kvan fikovat parametry jako je modul
pružnos , koeficient res tuce atd
- it allows to quan fy parameters such as elas city
modulus, coefficient of res tu on, etc.
•
metody scratch test a měřicí indentace se provádí se stejnou měřicí hlavicí, jež umožňuje komplexní monitorování
parametrů filmů, povlaků a zpevněných vrstev
•
•
digitální op cký mikroskop s vysokým rozlišením
proměnného zvětšení umožňuje in-situ pozorování vrypu
nebo indentace za účelem kontroly vybraných charakterizujících vlastnos
full-scale scratch test and method of instrumented indenta on are carried out with the same measurement head,
which allows to perform an integrated characteriza on of
films, coa ng and strengthened layers
•
high-resolu on zoom op cal microscope provides in-situ
observa on of the scratch/indenta on for inspec on of
the selected characterised proper es
•
motorized sample posi oning system (sample stage) allows to automa cally carry out a series of measurements
of a given sample surface area, what can be used for stas cal analysis of the results
•
while using the device, any specific acous c and vibra on
protec on is not required
•
na předem určené oblas vzorku je možné provádět plně
automa zované měření pomocí motorizovaného stolku
a získat tak mnoho výsledků pro sta s cké vyhodnocení
vzorku
•
přístroj nevyžaduje žádná zvláštní opatření akus cké a
vibrační ochrany
DODÁVANÁ SADA
DELIVERY SET
Základní (Obr. 1a): Měřicí jednotka, pracovní stanice,
vyměnitelné sondy, standardní měrky tvrdos , uživatelská
příručka. S funkcí scratch test (Obr. b): op cký mikroskop s
proměnlivým zvětšením, digitální kamera.
Basic (Fig. 1, a): measuring unit, worksta on, replaceable
indenters, standard test blocks, user’s manual. With scratch
func on (Fig. 1, b): zoom op cal microscope, digital camera.
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
33
CZ
MECHANICKÝ MIKRO/NANO TVRDOMĚR
MICRO/NANO MECHANICAL TESTERS ENG
MECHANICKÝ MIKRO/NANO TVRDOMĚR HARDWARE VERZE
MICRO/NANO SCRATCH TESTER HARDWARE VERSION
Digitální op cký mikroskop
Digital op cal microscope
Mikrometrický posuv po ose Z
Z microdrive
Měřicí hlav
Measurement head
Stolek pro umístění vzorku
Sample stage
a)
Obr. 1 Micro / Nano Scratch Tester hardware verze: základní (a) a
s funkcí scratch test (b)
HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE
Applied standard (ver cal) load range
Rozsah aplikovaného normálního (ver kálního) za žení
Load resolu on
Rozlišení za žení
Hardness measurement range
Rozsah měření tvrdos (HIT )
Elas c modulus measurement range
Měřicí rozsah modulu pružnos
Indenter movement range
Rozsah pohybu vnikacího tělíska (max.)
Indenter movements spacing
Rozlišení pohybu vnikacího tělíska
b)
Fig. 1. Micro/Nano Scratch Tester hardware version: basic (a) and
with scratch func on (b)
BASIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Nano indenta on tester Nano indenta on tester + scratch tester
Nanotvrdoměr
Nanotvrdoměr + scratch tester
Indenta on parameters
Parametry indentace
Up to 1000 mN (~100 g)
Až 1000 mN (~ 100 g)
10 μN
1 ... 60 GPa (~100 ... 6000 HV)
10 ... 1000 GPa
100 μm
1 nm
Scratch test parameters
Parametry scratch testeru
Maximum lateral (horizontal) force, mN
Maximální laterální (horizontální) síla
Lateral force resolu on, μN
Rozlišení laterální síly
Maximum scratch length, mm
Maximální délka vrypu
-
100 mN
-
10μN
-
50 mm
Posi oning system
Polohovací systém
Sample size (max.)
Velikost vzorků (max.)
Sample stage movement range
Rozsah pohybu stolku
Sample stage movement step
Krok pohybu stolku
50х50х30 mm
100х100х30 mm
25х25 mm
50х50 mm
100 nm
100 nm/30 nm
x7 Zoom digital op cal microscope
Digitální op cký mikroskop zoom x7
Field of vision
Zorné pole
Op cal resolu on
Op cké rozlišení
Digital camera
Digitální kamera
-
1.2X1.6 ÷ ~0.18X0.24
-
5 μm
-
5-megapixel
Measurement unit dimensions
Rozměry přístroje
Dimensions (WxHxD)
Rozměry (ŠxVxH)
Weight
Hmotnost
34
260х300х180
330х354х250
9,5 kg
21,5 kg
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
ULTRAZVUKOVÉ TLOUŠŤKOMĚRY KOVŮ
ULTRASONIC THICKNESS GAUGES FOR METAL THICKNESS MEASUREMENT ENG
ULTRAZVUKOVÝ TLOUŠŤKOMĚR B5
B5 - ULTRASONIC THICKNESS GAUGE
Ultrazvukový přenosný tloušťkoměr pro rychlé měření kovových a nekovových výrobků ve výrobním prostředí.
Ultrasonic portable thickness gauge for the rapid measurement of metallic and nonmetallic products in produc on environment.
POUŽITÍ
Přístroj je určen k měření tloušťky výrobků z kovových a nekovových materiálů (plechy, nádrže, roury, potrubí, mosty, kovové
kontejnery, dopravní a jiné konstrukce, včetně vysoce zkorodovaných, s usazeninami atd.) při provádění kontroly jejich
stupně koroze během nebo po dokončení výroby potrubí, ve
strojírenství, lodním stavitelství, dopravě a jiných oblastech.
PURPOSE
The device is designed to measure the thickness of products
from metallic and nonmetallic materials (sheets, tanks, pipes,
pipelines, bridges, metal containers, transport and other
structures, including highly corroded, with incrusta on, etc.)
during opera on to determine their corrosion state on or a er
the manufacture of energy, tube, engineering, shipbuilding,
transporta on and other enterprises.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
• rozsah měření pro ocel (T), mm: 0,5–200
•
•
•
rychlost zvuku, m/s: 1000–9999
rozlišení (volitelné klávesnicí), mm: 0,1; 0,01
přesnost měření, μm
- v rozsahu 0,5–10,0 mm: ± (0,002T +0,03)
TECHNICAL FEATURES
measurement range for steel (T), mm: 0,5–200
•
•
•
•
možnost regulace zesílení
paměť: až 2000 měření
automa cké rozpoznání sondy
přenos dat do PC
grafický LCD displej s podsvícením
napájení– baterie 9V
provozní teplota:
- od -10 °C do +50 °C (standard)
rozměry, mm: 120x60x25
hmotnost, g: 170 včetně baterií
konektory – Lemo 00
PODROBNOSTI
• vysoká citlivost, snadná a pohodlná obsluha
•
•
•
•
•
•
•
possibility of gain adjustment
data memory: up to 2000 measurements
automa c probe recogni on
transfer of data to PC
display: graphic LCD with backlight
power– ba ery 9V
opera ng temperature:
- from -10 °C to +50 °C (standard)
- from -30 °C to +50 °C (on request)
•
•
•
dimensions, mm: 120x60x25
weight, g: 170 including ba eries
connectors – Lemo 00
DISTINCTIVE FEATURES
• high sensi vity, simplicity and ease of opera on
•
•
možnost manuálního a automa ckého nastavení
automa c probe recogni on
•
•
grafický LCD displej s rozšířenou klávesnicí zajišťuje
backlight display
•
•
automa cké rozpoznání sondy
•
•
podsvícení displeje
•
measurement accuracy, μm:
± (0,002T +0,05) in range of 10,0 to 200,0
- od -30 °C do +50 °C (na objednání)
•
•
•
resolu on (keypad selectable), mm: 0,1; 0,01
± (0,002T +0,03) in range of 0,5 to 10,0
- v rozsahu 10,0–200,0 mm: ± (0,002T +0,05)
•
•
•
•
•
•
•
sound velocity, m/s: 1000–9999
citlivos
uživatelsky vstřícné rozhraní zařízení
možnost ukládání a prohlížení výsledků měření, jejich
přenos do počítače a sta s cké zpracování při použi
přiloženého dodávaného so waru
DODÁVANÁ SADA
Vyhodnocovací jednotka se sondami (typ a počet dle
požadavků zákazníka), kabel pro propojení s počítačem
a CD s programem pro přenos a zpracování dat, návod k
použi , kufřík pro přenášení.
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
•
possibility of manual and automa c adjustment of sensi vity
graphic LCD with an extended keypad provides a userfriendly interface with the device
possibility to store and view the results of measurements,
transfer them to PC and a sta s cal treatment while using
the a ached so ware
DELIVERY SET
Sensory processing module with probes (number and type is
coordinated with Customer), cable for communica on with PC
and CD with opera ng manual and so ware for data transfer
and processing, carrying case.
35
CZ
ULTRASONIC THICKNESS GAUGES FOR METAL THICKNESS MEASUREMENT ENG
ULTRAZVUKOVÉ TLOUŠŤKOMĚRY KOVŮ
10A6
5A10
5T12
10A4
2,5A10
SONDY PRO TLOUŠŤKOMĚR B5
PROBES FOR THICKNESS GAUGE B5
5A10 DVOJITÁ SONDA
5A10 DUAL ELEMENT PROBE
URČENÍ
PURPOSE
Měření tloušťky stěn kovových nádrží, kontejnerů, potrubí
velkého průměru.
Measurement of thickness of walls of metal tanks, containers,
pipes of big diameters.
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
•
frekvence, MHz: 5
rozsah tloušťky (pro ocel), mm: od 1,0 do 200,0
rozměry kontaktní plochy, mm: Ø12
celkové rozměry, mm: Ø18x26
rozsah pracovních teplot: od -10 °C do +60 °C
•
•
•
•
•
opera on frequency, MHz: 5
thickness range (for steel), mm: from 1,0 to 200,0
dimensions of contact surface, mm: Ø12
overall dimensions, mm: Ø18x26
opera ng temperature range: from -10°C to +60°C
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Použi nových synte ckých materiálů zajišťuje vysokou
odolnost vůči opotřebení a dobrý kontakt s drsnými povrchy.
U liza on of new synthe c materials provides low wearability
and good interfacing with rough surfaces.
10A6 DVOJITÁ POLYIMIDOVÁ SONDA
10A6 DUAL ELEMENT POLYIMIDE PROBE
URČENÍ
PURPOSE
Měření tloušťky potrubí, zakřivených oblas nádrží s malým
poloměrem.
Measurement of thickness of pipes, curved areas of
containers with small radius.
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
•
frekvence, MHz: 10
rozsah tloušťky (pro ocel), mm: od 0,6 do 20
rozměry kontaktní plochy, mm: Ø8
celkové rozměry, mm: Ø17x25
rozsah pracovních teplot: od -10°C do +60°C
•
•
•
•
•
opera on frequency, MHz: 10
thickness range (for steel), mm: from 0,6 to 20
dimensions of contact surface, mm: Ø8
overall dimensions, mm: Ø17x25
opera ng temperature range: from -10°C to +60°C
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Použi nových materiálů zajišťuje vysokou odolnost vůči
opotřebení a dobrý kontakt s drsnými povrchy.
U liza on of new synthe c materials provides low wearability
and good interfacing with rough surfaces.
36
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
ULTRAZVUKOVÉ TLOUŠŤKOMĚRY KOVŮ
ULTRASONIC THICKNESS GAUGES FOR METAL THICKNESS MEASUREMENT ENG
5T12 DVOJITÁ SONDA PRO VYSOKÉ TEPLOTY
5T12 DUAL ELEMENT HIGH-TEMPERATURE PROBE
URČENÍ
Určena k testování tloušťky kovových čás
teplotami povrchu.
PURPOSE
s vysokými
TECHNICKÉ PARAMETRY
•
•
•
•
•
frekvence, MHz: 5
rozsah tloušťky (pro ocel), mm: od 1,0 do 200,0
rozměry kontaktní plochy, mm: Ø14
celkové rozměry, mm: Ø26x48
rozsah pracovních teplot: od -10°C do +250°C
Intended for tes ng the thickness of hot metal parts.
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
•
opera on frequency, MHz: 5
thickness range (for steel), mm: from 1,0 to 200,0
dimensions of contact surface, mm: Ø14
overall dimensions, mm: Ø26x48
opera ng temperature range: from -10°C to +250°C
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Použi nových synte ckých materialů zajišťuje vysokou
odolnost vůči opotřebení a dobrý kontakt s drsnými povrchy.
U liza on of new synthe c materials provides low wearability
and good interfacing with rough surfaces.
10A4 DVOJITÁ SONDA MALÝCH ROZMĚRŮ
10A4 SMALL-SIZED DUAL ELEMENT PROBE
URČENÍ
PURPOSE
Měření tloušťky stěn potrubí, tenkých kovových plechů.
Measurement of wall thickness of pipes, thin metal plates.
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
•
frekvence, MHz: 10
rozsah tloušťky (pro ocel), mm: od 0,5 do 10,0
rozměry kontaktní plochy, mm: Ø4,8
celkové rozměry, mm: Ø9x11
rozsah pracovních teplot: od -10°C do +60°C
•
•
•
•
•
opera on frequency, MHz: 10
thickness range (for steel), mm: from 0,5 to 10,0
dimensions of contact surface, mm: Ø4,8
overall dimensions, mm: Ø9x11
opera ng temperature range: from -10°C to +60°C
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Vysoká lokalizace, možnost měření v těžko dostupných místech
(nosníky, potrubí s malým průměrem atd.).
High locality, possibility of measuring in hard-to-access locaons (longerons, pipes with small diameter, etc.).
2,5A10 DVOJITÁ SONDA
2,5A10 DUAL ELEMENT PROBE
URČENÍ
PURPOSE
Měření reziduální tloušťky stěn kovových a nekovových
výrobků při výrobě, používání a opravě.
Measurement of residual wall thickness of metallic and nonmetallic products during manufacture, opera on and repair.
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICAL FEATURES
•
•
•
•
•
frekvence, MHz: 2,5
rozsah tloušťky (pro ocel), mm: od 1,5 do 100,0
rozměry kontaktní plochy, mm: Ø10
celkové rozměry, mm: Ø9x16
rozsah pracovních teplot: od -10°C do +60°C
•
•
•
•
•
opera on frequency, MHz: 2,5
thickness range (for steel), mm: from 1,5 to 100,0
dimensions of contact surface, mm: Ø10
overall dimensions, mm: Ø9x16
opera ng temperature range: from -10°C to +60°C
PODROBNOSTI
PARTICULARS
Použi nových materiálů zajišťuje vysokou odolnost vůči
opotřebení a dobrý kontakt s drsnými povrchy.
Good acous c contact on rough and very rusted surfaces.
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
37
CZ
ULTRAZVUKOVÉ TLOUŠŤKOMĚRY KOVŮ
ULTRASONIC THICKNESS GAUGES FOR METAL THICKNESS MEASUREMENT ENG
SONDY PRO ULTRAZVUKOVÝ TLOUŠŤKOMĚR B5
TRANSDUCERS FOR ULTRASONIC THICKNESS GAUGE B5
Rozsah
měřených
tlouštěk pro
ocel, mm
Pracovní
frekvence,
MHz +/- 5%
Maximální
rozměry
kontaktní
plochy, mm
Minimální
poloměr
R kontrolovaného
výrobku s
tloušťkou
stěny S, mm
Sonda
Typ
Probe
Type
Thickness
range for
steel, mm
Working frequency, MHz
+/- 5%
Maximum
dimensions
of contact
surface, mm
Minimum
radius R of
controlled
product with
wall thickness S, mm
10A6
0,6–20
10
Ø8
5A6
1,0-30
5
5A10
1,5–200
2,5A10
2,5A12
Maximální
drsnost
ze strany
umístění
sondy, μm
Rozměry,
mm
Maximum
roughness
from the side
of placing
transducer,
μm
Dimensions,
mm
R5 S1,2
40
Ø17x25
Ø8
R5 S1,5
80
Ø17x25
5
Ø12
R10 S2
120
Ø12x25
2,5–75
2,5
Ø12
R10 S2
160
Ø12x25
3,0–200
2,5
Ø15
R10 S3
80
Ø25x45
10
Ø4,8
R3 S0,8
40
Ø9x16
10
Ø7
R5 S1,1
40
Ø11x15
10
2x8
R2 S0,2
40
4,6x9,9x31
0,5–10
10A4
0,4–10
(na hliník/for
aluminum)
0,5–10
10A604
0,4–10
(na hliník/for
aluminum)
10A2x8
38
0,6–10
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
ULTRAZVUKOVÉ TLOUŠŤKOMĚRY KOVŮ
ULTRASONIC THICKNESS GAUGES FOR METAL THICKNESS MEASUREMENT ENG
Rozsah
měřených
tlouštěk pro
ocel, mm
Pracovní
frekvence,
MHz +/- 5%
Maximální
rozměry
kontaktní
plochy, mm
Minimální
poloměr
R kontrolovaného
výrobku s
tloušťkou
stěny S, mm
Sonda
Typ
Probe
Type
Thickness
range for
steel, mm
Working frequency, MHz
+/- 5%
Maximum
dimensions
of contact
surface, mm
Minimum
radius R of
controlled
product with
wall thickness S, mm
10T6
0,8–20
10
Ø7
5T10
1,0–100
5
5T12
1,0–100
2,5T12
0,5–100
Maximální
drsnost
ze strany
umístění
sondy, μm
Rozměry,
mm
Maximum
roughness
from the side
of placing
transducer,
μm
Dimensions,
mm
R5 S1
80
Ø26x48
Ø11
R10 S2
80
Ø26x48
5
Ø14
R10 S2
80
Ø26x48
2,5
Ø14
R10 S2
80
Ø26x48
Duální vysokoteplotní sondy (T série) – měření zbytkové tloušťky stěny potrubí, kotlů a ostatních výrobků s vysokou teplotou
povrchu (až do 350°С).
Dual element high-temperature transducers (T series) – Measuring of residual wall thickness of pipes, boilers and other products with high hea ng temperature (up to 350°С).
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
39
CZ
ULTRASONIC FLAW DETECTORS ENG
ULTRAZVUKOVÉ DEFEKTOSKOPY
UCD-50 NOVÝ MODEL ULTRAZVUKOVÉHO
DEFEKTOSKOPU PRO ODBORNOU
KONTROLU
UCD-50 NEWEST ULTRASONIC FLAW DETECTOR FOR HIGH QUALITY TESTING AND
INDUSTRIAL APPLICATIONS
ÚČEL A POUŽITÍ
PURPOSE AND APPLICATION
Nový univerzální ultrazvukový defektoskop s barevným TFT displejem (640x480) a skvělou operační rychlos je vynikající volbou pro ultrazvukovou kontrolu. Výkonný a zároveň přenosný
a lehký (hmotnost pouze 1,9 kg s akumulátory), v ergonomické schránce z ABS plastu a s jednoduchým uživatelským
rozhraním - tento přístroj určuje nový standard pro moderní
ultrazvukové defektoskopy.
Širokopásmový zesilovač s nízkou hladinou šumu umožňuje
pracovat s širokou paletou sond. Díky vysoce kvalitnímu
zesilovači UCD-50 má přístroj „analogovou dynamiku“ signálu,
umožňující vyhodno t všechny detaily signálu, jež jsou nezbytné pro iden fikaci typu vady, a vysokou rozlišovací schopnost, nezbytnou k odhalení drobných defektů. Oblast použi :
kontrola svarových a pájených spojů, hledání míst koroze,
vnitřních vad, nekovových vměstků aj.
The UCD-50 ultrasonic flaw detector with colour TFT display
(640x480) and high performance is the logical choice for a
board range of applica ons. Powerful generator, user-friendly
interface, lightweigt and ergonomic shock-resistant case
manufactured from ABS plas c make it the new standard for
modern digital UT instruments.
UCD-50 uses a broadband low-noise amplifier compa ble
with a wide range of transducers. The “analogue feel” from
the high quality amplifier shows all the details required to
iden fy defect types such as holes or cracks, and sufficient
resolu on for iden fying small signals. Typical applica ons are
weld inspec on, corrosion tes ng, small cas ngs, forgings and
delamina on checking.
40
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
ULTRAZVUKOVÉ DEFEKTOSKOPY
ULTRASONIC FLAW DETECTORS ENG
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY
• Maximální délka objektu kontroly: 3000 mm (režim echo,
ocel)
•
•
Displej: vysoce kontrastní TFT displej 640x480 bodů
s obnovovací frekvencí 60Hz
•
Display: high-contrast TFT display, 640x480 pixels with
60Hz refresh rate; An glare coa ng
•
Zesilovač: širokopásmový 0.5–15 MHz, úzkopásmové
digitální filtry
•
Amplifier: wideband 0.5–15 MHz with selectable narrow
band digital filters
•
•
•
Zesílení: 110 dB volitelné po krocích 0,5, 1, 2 a 6 dB
•
•
•
•
•
Paměť nastavení: 100 nastavení A-scanem s možnos zadání názvu nastavení pomocí klávesnice
•
Se ngs memory: 100 se ngs with A-scan , se ngs, date
and me
•
Paměť výsledků: 750 zápisů A-scanem, možnost neustálého ukládání výsledků
•
Results memory: 750 reports with A-scan, se ngs, date
and me
•
•
•
•
Konek vita s PC: USB
•
•
•
•
PC Interface: USB
BASIC FEATURES
Maximum legth of controlled object: 3000 mm (echo
mode, steel)
•
Funkce: TCG/DAC
•
Budící impuls: RF impuls 50/200 V, s nastavitelnou •
Gain: 110 dB, adjustable in 0,5, 1 ,2 and 6 dB steps
Frekvence opakování impulzu: do 800Hz/40Hz
•
Detektor: pozi vní/nega vní půlvlna, plné vlnění •
Pulse repe
a radiosignál, B-scan
Rec fica on: posi ve and nega ve halfwave, full
detec on and radio signal, B-scan
Vyřazení: lineární od 0 do 80 % výšky obrazovky
•
Brány monitoru: dvě nezávislé s individuální logikou •
Reject: 0 – 80 % screen height
určení defektu
Gates: two independent gates with individual flaw detecon logics
frekvencí a počtem period
Napájení: Li-ion akumulátor nebo adaptér 15V DC
Rozměry (HxWxD): 220x225x80 mm
Hmotnost: 1,9 kg s bateriemi
TECHNICKÉ PARAMETRY
• Rozsah:
Func on: TCG/DAC
Excita on pulse: RF impulse 50/200 V, with adjustable
frequency and number of periods
on frequency: up to 800Hz/40 Hz
Power: Li-ion ba ery or 15V DC adapter
Dimensions (HxWxD): 200x225x80 mm
Weight: 1,9 kg with ba eries
TECHNICAL CHARACTERISTICS
• Range:
- min.: 0–11,7 mm (ocel); 0–4 μs
- min.: 0–11.7 mm (steel); 0–4 μs
- max.: 0–2975 mm (ocel); 0–1000 μs
- max.: 0–2975 mm (steel); 0–1000 μs
•
•
Rozsah rychlos : 1000–9999 m/s
•
•
•
•
•
Zpoždění zobrazení: od 0,5 μs do 968 μs
•
•
Tlumení: 25/50/1000 Ohm
•
Vstupní impedance: 50/600 Ohm
•
Průzkumný impuls: radiosignál, s amplitudou 50 nebo 200 •
V, s proměnnou frekvencí a počtem period
•
Frekvence opakování impulzu: Auto do 800 Hz nebo 40 Hz
•
Zesilovač: širokopásmový 0,5–15 MHz (-6 dB) + úzkopás-
Pulse shi : 0,5 μs to 968 μs
Zpoždění v sondě: 0–100 μs
Probe delay: 0–100 μs
•
•
Detektor: radiosignál, pozi vní nebo nega vní půlvlna,
Pulse repe
•
•
Paměť: 100 nastavení 750 zápisů kontroly s datem, časem,
A-scanem a všemi parametry práce
•
•
mové digitální filtry
•
•
Zesílení: 110 dB, volitelné po krocích 0,5, 1, 2 nebo 6 dB
•
Vyřazení: lineární, od 0 do 80 % výšky displeje, volitelné
po krocích 1 %
•
Brány monitoru: dvě nezávislé brány, počátek a šířka
se mění v celém rozsahu zobrazení, úrovně vrcholů
se zadávají od 0 do 95% výšky obrazovky při detekci a
od -95% do +95% při radiosignálu po krocích o 1 %,
individuální logika určení defektů
plné vlnění, B-scan
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
Sound velocity range: 1000–9999 m/s
Memory: storage of 100 datasets with alphanumeric
descrip on and 750 test reports
Damping: 25/50/600 Ohm
Input R: 50/600 Ohm
Frequency range: 0,5–15 MHz (-6dB)
Pulse repe
on frequency: auto — up to 800 Hz or 40 Hz
Excita on pulse: RF impulse 50/200 V, with adjustable
frequency and number of periods
on frequency: up to 800Hz/40 Hz
Amplifier: wide band 0,5–15 MHz with selectable narrow
band digital filters
•
•
Gain: 110 dB, adjustable in steps of 0,5, 1, 2 or 6 dB
•
Reject: linear, 0–80 % screen height, variable in steps of
1%
Rec fica on: RF (in all ranges), full-wave, posi ve and
nega ve half wave, B-scan
41
CZ
ULTRASONIC FLAW DETECTORS ENG
ULTRAZVUKOVÉ DEFEKTOSKOPY
•
Automa cká signalizace defektů (ASD): světelná pro
každou bránu zvlášť a zvuková
•
Měření dráhy zvuku: digitální zobrazení dráhy zvuku mezi
0 a prvním odraženým signálem v zóně (bráně) nebo mezi
dvěma echy v branách; měření podle hrany (náběhu)
nebo vrcholu signálu s trigonometrickou lokalizací vady
•
Zobrazení amplitudy: v procentech od výšky obrazovky, v
dB vzhledem k úrovni vrcholu v zóně, v dB vzhledem k
referenčnímu signálu, v dB vzhledem k křivce amplitudavzdálenost
•
Displej: barevný TFT displej 640x480 bodů se zvýšeným
kontrastem a regulací barev všech elementů zajišťuje
výbornou viditelnost při jakémkoli osvětlení. Změna barvy
pozadí na bílou umožňuje práci na přímém slunci.
Celodisplejový režim práce zvětšuje oblast A-scanu,
zvyšuje ostrost čitelnos všech prvků displeje během
kontroly, rychlá odezva a funkčnost zachycení vrcholu
zajišťuje jasné zobrazení indikace, a to i tehdy, pokud se
zobrazuje pouze jedna perioda impulzu
•
•
Zobrazení signálu: А-scan, В-scan, vrchol signálu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Propojení: USB
Zmrazení signálu: sta s cké, s možnos
signálu po fixaci
•
Monitor gates: two independent monitor gates, beginning and width is changed in whole displayed range, peak
levels from 0 to 95 % of screen height during detec on
and from -95 % to +95% in radio signal mode with 1 %
step; individual flaw detec on logic
•
Automa c flaw signaliza on: light signaliza on for each
gate individually and sound signaliza on
•
Sound path measurement: digital display of sound path
between zero and the first echo signal in the gate or
between two echos in the gates; measurement at echo
flank or peak with trigonometric flaw loca on
•
Display of amplitude: as a percentage of the screen
height, in dB to peak level in gate, in dB to reference test
echo, in dB referens to DAC curve
•
Display: color TFT 640x480 pixels, with adjustable colors
of all elements, providing high visibility at any light level.
Changing background color to white giving direct sunlight
readability.
The Full Screen mode maximizes the A-scan area to improve readability further whilst tes ng and its fast response and peak capture func onality ensure any indicaon is clearly displayed, even if it only appears for one
cycle of the PRF
•
•
•
Interface: USB
zpracování
Konektory sond: 2 Lemo00
Akumulátory: Li-ion
Doba samostatné práce: 8 hodin při akumulátorech
Display freeze: sta s cal, with possibility to process signal
a er fixa on
Napájení: externí napájecí zdroj 220 V AC
Probe connec ons: 2 Lemo00
•
•
Pracovní napě napájení: 15 V DC
•
Rozsah teplot při provozu: od -20°C do +50°C
•
Rozměry (VxŠxD): 200 mm x 230 mm x 80 mm
•
Hmotnost: 1,9 kg s akumulátorem
•
•
DODÁVANÁ SADA
UCD-50 elektronická jednotka, Li-ion akumulátor (zabudován), •
napájecí zdroj/nabíjecí zařízení 220 V, 2 Lemo00-Lemo00 kabely 1,5 m, ochranné pouzdro s upevněním u pasu a kolem krku,
USB kabel pro připojení k PC. CD s programovým vybavením:
(”UdPar” – pro úkony spojené s nastavováním přístroje, “Ucd50Logger” manager databáze výsledků měření, “UdOscill”zobrazení signálů v reálném čase na PC), uživatelská příručka
přepravní kufřík.
42
Display of signal: A-scan, B-scan, peak of signal
Ba ery type: rechargeable Li-Ion ba ery pack
Ba ery life: approx. 8 hours
Mains power: via external plug-in power unit (220 V AC)
Opera ng voltage: 15 V DC
Opera ng temperature: from -20°C to +50°C
Dimensions (H x W x D): 200 mm x 230 mm x 80 mm
Weight: 1,9 kg with ba ery
DELIVERY SET
UCD-50 main unit, Li-ion ba ery (integrated), power supply
ba ery charger 220 V, 2 Lemo00- Lemo00 cables 1,5m, so
protec ve cover, USB cable for PC connec on, so ware CD:
(”UdPar” – for device se ngs, “Ucd50Logger” — database
manager for measurements results, “UdOscill”— real- me
signal transfer on PC), opera ng manual, transporta on case.
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
ULTRAZVUKOVÉ SONDY PRO DEFEKTOSKOPY A TLOUŠŤKOMĚRY
ULTRASONIC PROBES FOR FLAW DETECTORS AND THICKNESS GAUGES
ENG
ÚHLOVÉ ULTRAZVUKOVÉ SONDY
OBECNÉHO POUŽITÍ
ANGLE BEAM TRANSDUCERS FOR
GENERAL PURPOSES
POUŽITÍ
Kontrola potrubí, tlakových nádrží, kontejnerů, čerpadel a
ven lů, turbínových lopatek, hřídelí, disků kol.
Kontrola svarových spojů, včetně tenkostěnných objektů.
APPLICATION
Inspec on of welds, including thin-walled objects. Control
tubes, pressure vessels, containers, pumps and valves, turbine
blades, sha s, wheels.
ZVLÁŠTNOSTI A PŘEDNOSTI
pevné, ergonomické tělo sondy
rozměr a frekvence odpovídají sor mentu GE
maximální opakovatelnost parametrů zajišťuje snadnou
kalibraci tloušťkoměrů
• možnost výměny kontaktní plochy (prodává se zvlášť)
• konektory Lemo 00
• dlouhá doba použitelnos
FEATURES AND BENEFITS
• Rugged, ergonomic probe body
• the size and frequency of the piezoelectric element correspond to the nomenclature of GE
• the maximum frequency of the characteris cs of
transducers provides simple calibra on
• possible replacement of contact surface (sold separately)
• sockets for Lemo 00
• long life
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
• pravoúhlý piezoelektrický měnič 8х9 mm
• tloušťka patky 2 mm
• obrysové rozměry 25х17х20 mm
• rozměry pracovní plochy 22х14 mm
MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS
• rectangular piezoplates 8x9 mm
• the thickness of the sole of 2 mm
• dimensions 25x17x20 mm
• size of the working surface 22x14 mm
•
•
•
Označení
Designa on
Úhel vstupu
Angle
PA 2-35
PA 2-45
PA 2-60
PA 2-70
PA 2-80
PA 4-35
PA 4-45
PA 4-60
PA 4-70
35°
45°
60°
70°
80°
35°
45°
60°
70°
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
Frekvence, MHz
Frequency, MHz
2
4
Obdoba GE
Similar to GE
MWB35-2
MWB45-2
MWB60-2
MWB70-2
MWB80-2
MWB35-4
MWB45-4
MWB60-4
MWB70-4
43
CZ
ULTRAZVUKOVÉ SONDY PRO DEFEKTOSKOPY A TLOUŠŤKOMĚRY
ULTRASONIC PROBES FOR FLAW DETECTORS AND THICKNESS GAUGES ENG
PŘÍMÉ ULTRAZVUKOVÉ SONDY
OBECNÉHO POUŽITÍ
DIRECT ULTRASONIC TRANSDUCERS
FOR GENERAL PURPOSES
POUŽITÍ
Kontrola kovových výrobků jednoduchého geometrického
tvaru. Ruční kontrola desek, velkých výkovků, slitků, odlitků.
Sondy s malou kontaktní plochou jsou určeny ke kontrole
potrubí, nádrží, ke kontrole delaminace. Sondy s velkou
kontaktní plochou jsou určeny ke kontrole výrobků s velkým
tlumením ultrazvuku nebo u silnostěnných výrobků.
APPLICATION
Control of metal products of simple geometric forms of manual control panels, large forgings, cas ngs. Transducers small
contact area for the control of pipes and tanks, control of exfolia on. Transducers with a large contact area are used for
the control of products with high a enua on of ultrasound or
thick-walled products.
ZVLÁŠTNOSTI A PŘEDNOSTI
oděruvzdorný protektor pracovní plochy
rozměry a frekvence piezoelektrického
odpovídají sor mentu GE
• pevné ergonomické tělo
• konektory Lemo 00
FEATURES AND BENEFITS
abrasion resistant protector of the working surface
the size and frequency of the piezoelectric element
respond to the nomenclature of GE
• rugged ergonomic case
• sockets for Lemo 00 connectors
•
•
44
•
měniče •
cor-
Označení
Designa on
Rozsah kontroly, mm
Opera ng range, mm
Rozměr piezoelementu, mm
Element size, mm
Frekvence, MHz
Frequency, MHz
Obdoba GE
Similar to GE
P111-1G
P111-4G
P111-2G
P111-1N
P111-2N
P111-4N
P111-5N
P111-6N
15–2300
10–4000
7–8000
15–420
7–2500
5–5000
4–6300
3–7600
24
24
24
10
10
10
10
10
1
2
4
1
2
4
5
6
K1G
K2G
K4G
K1G
K2G
K4G
K5G
K6G
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
ULTRAZVUKOVÉ SONDY PRO DEFEKTOSKOPY A TLOUŠŤKOMĚRY
ULTRASONIC PROBES FOR FLAW DETECTORS AND THICKNESS GAUGES ENG
ULTRAZVUKOVÉ DVOJITÉ SONDY
PRO DEFEKTOSKOPY GE
ULTRASONIC DUAL ELEMENT
TRANSDUCERS FOR FLAW DETECTORS
POUŽITÍ
Odhalování podpovrchových defektů a měření tloušťky tenkých plechů. Kontrola objektů s velkým tlumením ultrazvuku
a silně korodovaným povrchem. Kontrola šroubů, svorníků.
Sondy s malou kontaktní plochou jsou určeny ke kontrole
potrubí a nádrží. Kontrola vlakových kol.
APPLICATION
Detec on of subsurface defects and measurement of thickness of thin sheets.
Control of objects with high a enua on of ultrasound and
heavily corroded surface.
Control of bolts, studs. Transducers with a small contact area
suitable for the tes ng of pipes and vessels. Control of railway
wheels.
ZVLÁŠTNOSTI A PŘEDNOSTI
výborné rozlišení u povrchu kontrolovaného výrobku
malý vliv poloměru a drsnos kontrolovaného výrobku na
zjištění defektů
• pevné, ergonomické tělo sondy
• rozměry a frekvence piezoelektrického měniče
odpovídají sor mentu GE
• kompa bilita se standardními kabely
• konektory Lemo 00
FEATURES AND BENEFITS
• excellent resolu on at the surface of the controlled
products
• low influence of radius and roughness of the controlled
product to iden fy defects
• rugged, ergonomic body of transducer
• the size and frequency of the piezoelectric element
correspond to the nomenclature of GE
• compa ble with standard cables
• sockets for Lemo 00 connectors
•
•
Označení
Designa on
Rozsah kontroly, mm
Opera ng range, mm
Rozměr piezoelementu, mm
Element size, mm
Frekvence, MHz
Frequency, MHz
Obdoba GE
Similar to GE
P112-SEB2
P112-SEB4
P112-MSEB2
P112-MSEB4
2–1000
1,5–2000
2–400
1–1500
7x18
6x20
Ø11
3,5x10
2
4
2
4
SEB2
SEB4
MSEB2
MSEB4
ULTRAZVUKOVÉ SONDY
PRO TLOUŠŤKOMĚRY GE
ULTRASONIC TRANSDUCERS
FOR THICKNESS GAUGES GE
POUŽITÍ
Měření reziduální tloušťky stěn kovových výrobků. Odhalení
ohnisek koroze potrubí.
APPLICATION
Measurement of residual thickness of metal products. Iden fies pockets of corrosion of pipes.
ZVLÁŠTNOSTI A PŘEDNOSTI
• pevné, ergonomické tělo sondy
• rozměry a frekvence piezoelektrického měniče
odpovídají sor mentu GE
• kompa bilita se standardními kabely
• maximální opakovatelnost parametrů zajišťuje snadnou
kalibraci tloušťkoměrů
• konektory Lemo 00
• ukazatel opotřebení na těle sondy
FEATURES AND BENEFITS
• rugged, ergonomic transducer body
• the size and frequency of the piezoelectric element
correspond to the nomenclature of GE
• compa ble with standard cables
• maximum frequency characteris cs of the transducers
provide simple calibra on of thickness gauges
• sockets for Lemo 00 connectors
• wear indicator of transducers on the body
Označení
Designa on
Rozsah kontroly, mm
Opera ng range, mm
Rozměr piezoelementu, mm
Element size, mm
Frekvence, MHz
Frequency, MHz
Obdoba GE
Similar to GE
P112-DA301
P112-DA312
1,2–200
0,6–25
11/2
6/2
5
10
DA301
DA312
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
45
CZ
ULTRASONIC PROBES FOR FLAW DETECTORS AND THICKNESS GAUGES ENG
ULTRAZVUKOVÉ SONDY PRO DEFEKTOSKOPY A TLOUŠŤKOMĚRY
ULTRAZVUKOVÉ SONDY
PRO TLOUŠŤKOMĚRY PANAMETRICS
ULTRASONIC TRANSDUCERS
FOR THICKNESS GAUGES PANAMETRICS
POUŽITÍ
Měření reziduální tloušťky stěn kovových výrobků. Zjištění
ohnisek koroze potrubí při práci s tloušťkoměry 26MG, MG2,
MG2XT, MG2DL, 37DL.
APPLICATION
Measurement of residual thickness of metal products. Iden fies pockets of corrosion of pipes when working with a thickness gauge 26MG, MG2, MG2XT, MG2DL, 37DL.
ZVLÁŠTNOSTI A PŘEDNOSTI
průchod impulsu op ckým hranolem a frekvence sondy
odpovídají sor mentu Panametrics
• vestavěný kabel s konektory Lemo 00
• maximální opakovatelnost parametrů zajišťuje snadnou
kalibraci tloušťkoměrů
• možné použi s tloušťkoměry jiných výrobců
• ukazatel opotřebení na těle sondy
FEATURES AND BENEFITS
• run in prism, and the frequency of the piezoelectric element correspond to the nomenclature of Panametrics
• built-in cable with Lemo 00 connector
• maximum frequency characteris cs of the transducers
provide simple calibra on of thickness gauges
• can be used with a thickness gauge of other
manufacturers
• wear indicator of the transducer on the body
•
Označení
Designa on
Rozsah měření, mm
Opera ng range, mm
Rozměr piezoelementu, mm
Element size, mm
Frekvence, MHz
Frequency, MHz
Obdoba Panametrics
Similar to Panametrics
P112-D706
P112-D709
P112-D792
P112-D799
2–200
1–150
0,6–25
1–75
18
18
8
12
2,25
5
10
5
D706
D709
D792
D799
46
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
CZ
KALIBRAČNÍ MĚRKY
CALIBRATION STANDARDS ENG
STANDARDNÍ ULTRAZVUKOVÁ KALIBRAČNÍ CALIBRATION BLOCK No.1 (V1) (EN 12223)
MĚRKA DLE ČSN EN 12223 Č.1
•
•
•
•
•
kalibrace rozsahu časové základny přímých a úhlových
sond
určování bodu výstupu a úhlu lomu úhlových sond
ověření citlivos podélných a příčných vln
kontrola horizontální linearity defektoskopu
zkouška minimálního dosahu vln a mrtvého pásma
přímých a dvojitých sond
•
•
•
•
•
range calibra on of direct and angle beam transducers
determina on of beam angle and index point of angle
beam trasducers
checking sensi vity of longitudinal and shear waves
checking of flaw detector horizontal linearity
check of minimum wave range and dead zone of direct
and ange beam transducers
STANDARDNÍ ULTRAZVUKOVÁ KALIBRAČNÍ CALIBRATION BLOCK No. 2 (V2) (EN 27963)
MĚRKA DLE ČSN EN 27963 Č. 2
•
•
•
kalibrace rozsahu při práci s přímými a úhlovými sondami
určování bodu výstupu a úhlu lomu úhlových sond
ověření citlivos podélných a příčných vln
•
•
•
tel./fax: +420 267 313 996 tel.: +420 777 944 957
range calibra on when working with direct and angle
beam transducers
determina on of beam angle and index point of angle
transducers
checking sensi vity of longitudinal and shear waves
47
CZ
KALIBRAČNÍ MĚRKY
CALIBRATION STANDARDS ENG
STANDARDNÍ REFERENČNÍ
STUPŇOVÁ MĚRKA
STANDARD SAMPLE STEP
•
•
•
referenční stupňová měrka je určena k nastavování
ultrazvukových tloušťkoměrů
měrky jsou z oceli, hliníkových sli n a jiných kovů v
závislos na požadavcích zákazníka
Všechny vzorky prochází metrologickou atestací. V závislos
na požadavcích zákazníka mohou být vyrobeny z několika
značek oceli a také hliníkové sli ny. Výroba měrek dle jiných
norma vních dokumentů je možná v případě poskytnu textu
dokumentu.
48
•
sample-step is designated to set up ultrasonic thickness
gauges
sample steps are made of steel, aluminum alloys and
other materials on request
All specimens pass through metrological cer fica on. In
rela on to customer’s requirements they can be made of
several types of steel and aluminium alloy. It is possible to
manufacture specimens according to other norma ve documents, if text of a document provided.
www.ndtone.com e-mail: [email protected]
Download

katalog (pdf) - NDT1. Nedestruktivní měření. Ultrazvukové