Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz
sevírka
řidič
malíř
holič
lakýrník
řezník
knihkupec
účetní kuchař
Název oboru: Malíř, lakýrník
Druh: ŘEMESLNÁ
lektorka zedník
zelinář
restauratér
masér
zubař
kosmetička
řezník
pekař
instalatér
barman
prodejce
výčepní
Začínáte?
Příručka pražského podnikatele
Definice:
Malířské práce v interiérech a exteriérech, lakýrnické a natěračské práce na stavebních nebo strojírenských konstrukcích, nábytku apod. Práce tapetářské.
Organizace a příprava pracoviště, vyhodnocení a příprava povrchů pro aplikaci malby/nátěrů. Přesun
materiálu, ochrana nenatíraných ploch proti zašpinění. Tmelení, broušení, sádrování, penetrování a jiné
opravy povrchu. Příprava nátěrových hmot a jejich aplikace podle technologických postupů výrobce.
Dekorativní efekty malby. Vzduchové a vysokotlaké stříkání nátěrových hmot. Aplikace jednoduchých
nápisů, emblémů a dekorativních vzorů. Tapetování – příprava povrchu, odstranění starých tapet, lepidel. Lepení všech druhů tapet a jiných povlaků na stěny a stropy. Upevňování lišt a jiných dekorativních
prvků. Úklid pracoviště.
Podmínky získání živnostenského oprávnění:
Osmnáct let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a vůči zdravotní pojišťovně. Odborná způsobilost
pro vykonávání práce malíře/natěrače/lakýrníka je prokázána ukončeným vzděláním v oboru nebo uznanou úplnou odbornou kvalifikací, ukončeným vzděláním v oboru příbuzném s jednoroční praxí, rekvalifikací v oboru s jednoletou praxí nebo samotnou šestiletou praxí v oboru. Tato příručka obsahuje pokyny
a povinnosti, které zákony určují přímo pro odbornou činnost malíře/natěrače/lakýrníka, a výstupy, které z této legislativy pro podnikatele povinně vyplývají.
1. Podmínky úspěšného vykonávání práce
Základními předpoklady pro úspěšné vykonávání povolání malíře/lakýrníka/natěrače jsou schopnost
učit se novým věcem a tyto nové poznatky úspěšně aplikovat v praxi, schopnost řešit problémy, kladení
důrazu na bezpečnost práce a ochranu zdraví a majetku, úsilí co nejlépe vykonávat svoji práci.
Onemocnění, která omezují vykonávání zaměstnání malíře/natěrače/lakýrníka, jsou mj.: klaustrofobie,
závratě apod.
Onemocnění, která vylučují výkon zaměstnání malíře/natěrače/lakýrníka jsou: chladová alergie, přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí, záchvatovité a kolapsové stavy, prognosticky závažné
onemocnění zraku, pohybového systému, končetin, dýchacích cest a plic a závažná onemocnění podle
toxikologických vlastností látek.
Kontrola zdravotního stavu je podmínkou pro vykonání zkoušek odborných způsobilostí Hospodářské
komory České republiky.
Pojištění pro malíře, lakýrníky a tapetáře není povinné, ale je vhodné, sjednat si úrazové pojištění (pro
případ zranění při výkonu práce, pádu apod.) a pojištění odpovědnosti (případ poškození klientova majetku apod.).
V případě, že by živnostník měl zaměstnance, je povinnost sjednat pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.
2. Zkoušky odborné způsobilosti
Hospodářská komora ČR poskytuje složení zkoušek odborné způsobilosti, jejichž úspěšným složením
je absolvent oprávněn získat živnostenské oprávnění.
ÁČKO radí...
Pro úp
lakýrník, lnktoueroukvalifikaci Malíř a
příslušn střed je možné složit u
ní školy, je p
předložité os
řeba
vování těchtověkvdčení úspěšného ot
absolalifikací:
- Malíř
- Lakýrník a n
atěrač
- Tapetář
Podrobnosti o těchto zkouškách získá
zájemce na internetových stránkách : http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikace.aspx?id=284
3. Cech malířů a lakýrníků ČR
V České republice působí od roku 2003 Cech malířů a lakýrníků, sdružující řemeslníky, malířské firmy
a odborné učiliště. Nový vlastníci živnostenského oprávnění v oboru malíř/lakýrník by měli zvážit své
členství v Cechu, jelikož svým členům poskytuje mnohé výhody. Kromě konkurenční výhody zaštítění se
celostátní organizací (a následné větší důvěře zákazníka v řemeslníka) Cech poskytuje také školení, spolupráci s výrobci malířských a lakýrnických materiálů a testování těchto materiálů. Cech také pomáhá
svým členů při mimořádných situacích.
Člen se zároveň zavazuje k aktivní činnosti v rámci Cechu, k dodržování zásad práce prosazované
Cechem apod., pod sankcí vyloučení z Cechu.
4. Pracovní nářadí
Výběr vhodného nářadí je důležitý k úspěšnému a správnému vykonávání povolání. V této kapitole je
vyjmenováno náčiní, které by měl vlastnit a umět obsluhovat pracovník s kompletní kvalifikací Malíř
a lakýrník (viz Zkoušky odborné způsobilosti).
Veškeré vybavení by mělo být (pokud možno) vyrobené z nerezového materiálu.
Malíř
Skládací/svinovací metr (2m), pásmo, vodováha, malířské štětky, štětce „zároháky“, ploché štětce různých velikostí, škrabka škrabací a škrabka tmelicí, nerezové hladítko, plastová mřížka, válečky pro interiérové a exteriérové nátěrové hmoty, strukturovací váleček, hrubé brusné plátno, nádoba na rozdělání
sádry, elektrické míchadlo na míchání nátěrových hmot, malířský žebřík, zakrývací fólie, vytyčovací šňůra, tužka, prodlužovací nástavce k žebříku (+ fixovací šrouby), kleště, prodlužovací teleskopický nástavec.
Lakýrník, natěrač
Skládací/svinovací metr (2m), hřebínek pro zjišťování tloušťky mokrého nátěrového filmu, tloušťkoměr
pro zjišťování tloušťky suchého nátěru, opalovací pistole, škrabka na opalování, ocelová škrabka, rohová
škrabka, ocelový kartáč, tmelicí škrabka, tmelicí stěrky, nůž na sklenářský tmel, smirkové plátno (různé
hrubosti), plastová vanička a mřížka, štětce zároháky a prašáky, lakovací váleček, stříkací zařízení, natěračský stojan, zakládací stojan, šroubovák, kleště, kladívko, škrabka na sklo.
Tapetář
Dřevěný metr, svinovací metr, úhelník, vodováha, olovnice, žebřík, pracovní plošina, odvíječ tapet, tapofix, napařovačka na odstraňování tapet, ježek k perforaci tapet, vrtačka s metlou, štětka, štětce, kýble,
houba na mytí, váleček s mřížkou, tapetovací škrabka, tapetovací kartáč, tapetovací váleček, nůžky, nůž,
tužka, škrabky k řezání, tapetovací plech, hladítko, gumová miska na tmel, značkovací šňůra, opasek na
nářadí, savé hadry, stříkačka s jehlou.
Veškeré nářadí je potřeba udržovat v čistotě. Prodlouží se tím životnost nástrojů a neutrpí tím kvalita
odvedené práce.
5. Ochranné pomůcky
Za správný výběr ochranných pomůcek je zodpovědný zaměstnavatel, v případě OSVČ si za bezpečí
a výběr ochranných pomůcek ručí sám podnikatel.
V případě povolání malíř/lakýrník/natěrač se jedná především o ochranné pomůcky zamezující styku
kůže a dýchacích cest s barvami a chemickými látkami.
Je třeba zvolit vhodné oblečení, zakrývající co nejvíce povrchu těla. Rukavice by měly být z nepropustného materiálu. Velmi důležité je použití ochranných brýlí (proti vniku barvy, lepidla apod. do očí). Při práci
se stříkací pistolí, v prašném prostředí a zamořeném prostředí je nutné použít respirátor či obličejovou
masku.
Při práci ve výškách (kde je možný pád z minimálně 1,5 m) je nutné se zajistit – bezpečnostní lana,
zachycovací postroje, samonavíjecí kladky, bezpečnostní brzdy.
6. Bezpečnost práce
BOZP je souhrn právních a organizačních, technologických,
zdravotních, hygienických a vzdělávacích opatření, jejichž
cílem je dosažení takového stavu pracovišť, kde nebude docházet k úrazům, nemocem z povolání ani k jinému ohrožení zdraví a škodám na majetku.
Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení,
zajistit proškolení nového zaměstnance odborně způsobilou osobou při nástupu do zaměstnání a toto školení
nejméně jedenkrát ročně opakovat.
ÁČKO radí...
Odpověd
zdraví pnřiostpzráa bezpečnost a ochranu
ci na pracovi
vždy zam
dále poviněsentnavz atel; zaměstnavštatielmjeá
vat (minimalizjišťovat a odstraňoovat) možná ri
na pracovi
zika
pro případštnéi a uchovávat dok
ce o provádění doložení dokumenlatad-y
a ochraně zdra školení o bezpečnosti
ví při práci.
Práce ve výškách
Při používání žebříku je nutné být neustále čelem k žebříku a mít možnost bezpečně se chytit. Nesmí se
nosit břemeno těžší 15 kg, na žebříku může být jen jedna osoba, sklon žebříku musí být větší než 2,5:1,
u paty žebříku musí být volný prostor 0,6 m. Žebříku musí být zabráněno podklouznutí. Práce na žebříku
může být prováděna pouze v tom případě, že chodidla pracovníka jsou minimálně 0,8 m pod horním
okrajem žebříku a 0,5 m v případě, že se jedná o dvojitý žebřík. Chůze na dvojitém žebříku může být
prováděna pouze na ploše, kde nehrozí ztráta stability a žebřík musí být zajištěn. Při práci na žebříku výše
než 5 m se musí pracovník jistit osobními ochrannými pomůckami.
Dvojitý žebřík musí být zajištěn řetízkem a výztuhami proti „rozjetí“. Obě ramena žebříku by měla svírat
úhel 40°. Na odkládací plošinu se nesmí stoupat.
Při práci je nutné dodržovat pokyny výrobce barev.
Nutné dostatečné větrání prostoru.
Před prací vypnout přívod elektřiny (pokud není nutná k vykonávání práce.
Při práci na lešení je nutné pravidelně kontrolovat podklad lešení, zajištění konstrukce proti podklouznutí, vychýlení, kontrola celkové stability.
7. Požární ochrana
Vypnout elektřinu, vyčištění zásuvek apod.
Pro Vaše poznámky
Tento materiál byl připraven ve spolupráci s Cechem malířů a lakýrníků ČR:
Začínáte? – Průvodce pražského podnikatele
Název oboru: Malíř, lakýrník
Druh: ŘEMESLNÁ
Červen 2013
Verze: 1.0
Právní výhrada
Veškerý obsah v tomto dokumentu má pouze informativní charakter, neslouží
jako podklad pro úřady státní správy, např. pro vyplnění daňového přiznání
atd. Tento materiál obsahuje odkazy na stránky jiných subjektů, jejichž obsah
a funkčnost se může v čase měnit. Tvůrce nenese zodpovědnost za obsah, aktuálnost nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.
Mediálním partnerem
projektu Akcelerace je
Kontaktní centrum
pro podnikatele
ZDARMA
Poradenství
Praktické příručky
Vybrané semináře a školení
Vybrané odborné konzultace
Opletalova 929/22, Praha 1 WWW.AKCELERACE-PRAHA.CZ
Rozvojové projekty Praha, a.s.
Opletalova 929/22
110 00 Praha 1
www.rprg.cz
Download

Začínáte? - akcelerace