SLOVO STAROSTY
V úvodu svého příspěvku bych rád poděkoval všem, kteří přišli poslední březnovou sobotu
uklízet řeku Střelu. Sešlo se přes 20 dobrovolníků a společně vyčistili úsek řeky od mostu v
Lomnici až po loděnici, tedy cca. 2,5 km toku. A také letos bylo co uklízet…
V minulém zpravodaji jsem slíbil další informace v záležitosti žlutických krojů. Sešel jsem
se s předsedou zahrádkářů panem Brejchou, paní Honsovou a paní Sýkorovou a společně jsme
provedli inventuru všech součástí 3 krojů, které byly od zahrádkářů převzaty v roce 1999. Z krojů
nic nechybí a jsou v pořádku. Advokát města již pracuje na smlouvě o výpůjčce, kterou spolu se
zahrádkáři podepíšeme co nejdříve. Přeci jen se tvůrkyně krojů shánějí po jedné součásti –
vyšívaném šátku z tylu. Ten ovšem nebyl podle seznamu městu předán. Nicméně je vyvíjena
snaha i tento kousek znovu objevit.
V následujících řádcích bych se rád věnoval hospodaření města za rok 2012. Ve
zjednodušené tabulce si, vážení spoluobčané, můžete prohlédnout vybrané příjmy a výdaje v
uplynulém roce. Přestože celkově skočilo město v přebytku 2 853 tis. Kč, prosím o pohled na
hospodaření z hlediska běžných a kapitálových příjmů a výdajů. Běžnými příjmy rozumíme
příjmy z daní, z vlastní činnosti, z úroků, pronájmů apod. Kapitálové příjmy tvoří prodej vlastního
majetku nebo např. zisk z prodeje akcií. Stejně tak můžeme rozdělit přijaté dotace – na běžné
(určené k běžnému provozu města) a kapitálové, kterými jsou financovány investiční akce. Oproti
příjmům leží na druhé straně výdaje – běžné (např. platy, pojistné, nákup zboží a služeb, úroky) a
kapitálové (investice, nákup majetku).
Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů musí být vždycky kladný, protože jinak by to
znamenalo, že město „projídá svůj majetek“. V roce 2012 jsme hospodařili tak, že nám z
každodenního provozu města zbylo 6 mil. 410 tis. Kč. Běžné příjmy tedy převýšily běžné výdaje o
17,9%. Ekonomové municipalit doporučují tuto rezervu ve výši 10 - 15%. Z tohoto hlediska
nevypadá tento dílčí údaj špatně.
Stejné srovnání je třeba udělat u kapitálových příjmů a výdajů. Zde dostáváme zápornou
hodnotu 3 mil. 557 tis. Kč, která vyjadřuje, o kolik jsme zhodnotili náš obecní majetek. A to vše z
peněz běžného roku, bez zapojení jakýchkoliv rezerv. Přitom schodek byl plánován na cca 13 mil.
Kč, ovšem konstrukce rozpočtu je v tomto ošemetná. V loňském roce byla také zaplacena poslední
splátka za kotelnu, naše město je tedy bez dluhů.
Je pravda, že v roce 2012 nebylo mnoho proinvestováno, ale ušetřené peníze se budou hodit
např. na opravu střech na KD, bazénu nebo hasičárny, do kterých nám teče. Anebo na vodovod do
Veselova.
Aby byl přehled o hospodaření ucelený, uvádím finanční stavy na účtech města se
srovnáním roku 2011.
Stav účtů Města
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2012
Běžný účet ČSOB
Běžný účet ČS
Spořící účet ČSOB
6 470 Kč
492 980 Kč
13 880 480 Kč
3 145 Kč
1 882 825 Kč
14 005 400 Kč
Sociální fond ČS
23 162 Kč
48 289 Kč
Podrobnější informace o hospodaření jsou k dispozici na radnici, kde jsme také připraveni
zodpovědět případné otázky.
Město Žlutice a obec Warmensteinach zvou členy spolků, organizací i všechny občany
města na společný zájezd do partnerského Warmensteinachu. Setkání se bude konat u příležitosti
podpisu partnerské smlouvy na německé straně a proběhne dne 1. 5. 2013. Společné setkání bude
opět dobrou příležitostí navázat spolupráci mezi oběma stranami a prohloubit ji.
Na samotný zájezd je nutno se přihlásit u paní Marie Ferencové, tel.: 725 958 978 email:
[email protected] Bude vybírán poplatek 100 Kč/osoba jako příspěvek na dopravu.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA (DÁLE ZM, RM)
WWW.ZLUTICE.CZ
Bytové hospodářství
V tomto období byl pronajat další městský byt: číslo 2 v domě Žlutice, Poděbradova čp. 415, a to
na dobu určitou (3 měsíce s možností dalšího prodloužení). Dále RM revokovala přidělení volného
bytu číslo 4 v domě Žlutice, Pod Strání čp. 467 z důvodu, že původně vybraná a schválená
žadatelka o pronájem tohoto bytu nakonec od žádosti odstoupila, novou nájemkyni vybrala RM
opět na doporučení ředitelky DPS Žlutice a byt jí tak bude přidělen. RM také schválila opravu
nově pronajatého městského bytu číslo 2 v domě Žlutice, Velké náměstí čp. 156, který se nachází
v havarijním stavu, za cenu maximálně do výše 86 904 Kč. Tuto opravu provedou Technické
služby Žlutice. V neposlední řadě byl schválen pronájem městského kulturního domu na dobu
neurčitou předchozímu nájemníkovi, provozovatelce Zámecké restaurace.
Péče o památky a kultura
Jak již bylo avizováno, brzy proběhne restaurování plastiky Piety z Knínic, která je již delší dobu
umístěna v kapli sv. Šebestiána před zámeckou zahradou. Restaurování proběhne v rámci výuky
na univerzitě v Pardubicích v souladu s oprávněním MK a navíc jen za režijní náklady ve výši
29 650 Kč bez DPH. Nabídku na restaurování této movité památky RM s radostí schválila a
pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo ve znění podle předloženého návrhu. Další dobrou
zprávou pro všechny milovníky historie města a našich dvou husitských hradů Nevděku a
Mazance je schválení nabídky sdružení Hrady Českého středohoří na zaměření a zpracování
digitálních modelů obou hradů. Konkrétně bude proveden polohopisný a výškopisný plán obou
hradů a města a digitální model terénu u obou hradů dle technických možností 21. století a také s
přihlédnutím na nově získané poznatky na poli archeologie. Veškeré výstupy budou vhodným
podkladem pro další aktivity, a to v oblasti turistického ruchu, dalšího bádání a v neposlední řadě
podpoří snahu města získat oba hrady do svého majetku a postarat se o jejich řádnou ochranu a
prezentaci. Celková částka za výše popsané práce činí 35 000 Kč.
Příspěvkové organizace
Tak jako každý rok, byl i přelom března a dubna pro radní ve znamení studia výročních zpráv
příspěvkových organizací a rozdělování hospodářských výsledků. V popisovaném období vzala
RM na vědomí výroční zprávy od DPS Žlutice a MŠ Žlutice. Hospodářský výsledek byl rozdělen
takto: ZŠ Žlutice skončila v kladných číslech s částkou 274 646,18 Kč, kterou RM rozdělila dle
návrhu ředitele (rezervní fond 164 846,18 Kč, fond odměn 109 800 Kč), DPS Žlutice také skončil
v kladných číslech s částkou 235 930,97 Kč, kterou RM rozdělila dle návrhu ředitelky (rezervní
fond 141 558,58 Kč, fond odměn 94 372,39 Kč), ani MŠ Žlutice neměla s hospodařením problémy
a skončila v kladných číslech s částkou 262 760,88 Kč, kterou RM nasměrovala na návrh ředitelky
na rezervní fond v plné výši. Poměrně vysoké částky, které v rozpočtech příspěvkových organizací
zbyly, svědčí nejen o jejich dobrém hospodaření, ale také se na nich podepsalo snížení ceny tepla a
podpora investičních aktivit z rozpočtu města.
Rozvoj města, projekty
Žlutice se konečně dočkají zpracování digitálního povodňového plánu města Žlutice, který vytvoří
společnost Hydrosoft, jejíž nabídka na zhotovení díla byla vyhodnocena jako nejvýhodnější
(101 640 Kč včetně DPH). Zpracování tohoto plánu je součástí již přijaté dotace na
protipovodňová opatření, díky které se ve městě mimo jiné zmodernizuje i veřejný rozhlas.
Dále RM schválila podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí na
projekt Sběrný dvůr Žlutice.
Jelikož nejen RM, ale i řada dalších, cítí potřebu zateplení (revitalizace) klíčových městských
objektů, které se dosud nedaří realizovat dle našich představ, rozhodli se radní pro spolupráci s
panem Davidem Plíštilem, který na základě smlouvy zpracuje žádosti o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na zateplení těchto objektů: hlavní budova Základní školy Žlutice,
plavecká učebna Základní školy Žlutice, školní družina Základní školy Žlutice, budova DPS
Žlutice, budova městského kulturního domu Žlutice. Cena za výše uvedené bude ve výši 2% z
uznatelných nákladů získané dotace (maximálně však do výše 199 999 Kč bez DPH), navíc tato
smluvní odměna za zpracování žádosti o dotaci bude vyplacena až po případném schválení žádosti
ze strany SFŽP, což znamená, že město za tyto služby zaplatí jen v případě, že budou městu
přiznány finanční prostředky na zateplení budov!
Zhodnocení městského majetku a stavební činnost
Jelikož brzy započne oprava opěrné zdi komunikace vedoucí na Dolánku, schválila RM dočasné
užívání nezbytných částí městských pozemků 4062 a 4452 v k. ú. Žlutice v období od 1. 7. 2013
do 31. 12. 2013 pro státní podnik Povodí Vltavy. Samozřejmě s podmínkou uvedení pozemků do
původního stavu po skončení stavby a zachování průjezdu vozidel po přilehlé komunikaci po dobu
trvání výstavby.
Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice
AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ:
ČLENOVÉ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ ŽLUTICE
URČILI SILNÉ I SLABÉ STRÁNKY MĚSTA
Na přelomu března a dubna proběhla první jednání pracovních skupin Lokálního
partnerství Žlutice, které ve městě zřídila vládní Agentura pro sociální začleňování. Jednání
skupin věnujících se oblastem zaměstnanosti, bezpečnosti, vzdělávání a bydlení se účastnili
zástupci Městského úřadu Žlutice, včetně starosty města, zástupci Policie ČR, místních škol
a organizací, které se těmito oblastmi zabývají.
Ředitel Technických služeb pan Kroupa si dosavadní spolupráci pochvaluje: „Konečně jsme
se začali scházet a řešit problémy společně nejenom s městem, ale i se zástupci úřadu práce a
neziskových organizací, které tady působí nebo by do budoucna mohly působit více.“
Členové pracovních skupin ocenili vůli současného vedení města řešit některé problémy.
Uvedli například regulaci hazardu nebo možnost pracovat u městských firem formou veřejně
prospěšných prací. Mezi slabé stránky zařadili malé možnosti a využívání volnočasových nabídek
ze strany mládeže, rozmáhající se závislostní chování nebo nízkou vymahatelnost přestupků. S tím
by měl co nejdříve pomoci asistent prevence kriminality. Město Žlutice získalo na zřízení tohoto
postu dotaci od Ministerstva vnitra a brzy začne jeho výběr mezi místními obyvateli.
Hlavní problém, který by měli nejen zástupci pracovních skupin ve spolupráci s městem a
příslušnými úřady řešit, je nezaměstnanost. Starosta Slavík k tomu dodává: „Nezaměstnanost je
hlavním problémem Žluticka, od kterého se další problémy jako dluhy nebo majetková kriminalita
odvíjejí. Potřebujeme nyní ve spolupráci s Úřadem práce a potenciálními zaměstnavateli trend
narůstající nezaměstnanosti zastavit. V lepším případě bychom samozřejmě chtěli zaměstnanost
zvýšit a pomoci tak místním lidem stabilizovat jejich situaci, aby se dále nepropadali směrem k
chudobě.“
„Dotačních titulů z evropských a jiných fondů bude postupně spíše ubývat. Je proto třeba
začít myslet i na to, jak si lidé mohou pomoci mezi sebou navzájem. Město Žlutice má potenciál
nejen v nevyužitém nemovitém majetku, který vlastní, ale má také potenciál v místních šikovných
lidech, které je vhodné při řešení místních problémů využít,“ říká lokální konzultant Agentury pro
sociální začleňování Michal Kandler.
Více informací o činnosti Agentury pro sociální začleňování naleznete na stránkách
www.socialni-zaclenovani.cz, lokálního konzultanta Michala Kandlera můžete kontaktovat na
adrese: [email protected]
Michal Kandler
ORDINAČNÍ HODINY
MUDr. Šimková
353 393 106
MUDr. Brichta
353 393 240
Po
11:30 – 15:30
14:00 – 18:00
Út
8:00 – 12:00
St
MUDr. Weilguny
353 230 989
MUDr. Hnyková
353 393 550
MUDr. Havlásek
353 393 188
7:00 – 9:00
8:00 – 12:00
14:00 – 17:00
13:00 – 18:00
7:45 – 11:00
14:00 – 16:00
7:00 – 9:00
8:00 – 15:00
7:30 – 12:00
8:00 – 10:00
7:45 – 11:00
14:00 – 18:00
8:00 – 15:00
13:00 – 18:00
Čt
8:00 – 10:30
7:45 – 11:00
14:00 – 16:00
15:00 – 18:00
8:00 – 15:00
7:30 – 12:30
Pá
11:30 – 13:30
7:45 – 11:00
14:00 – 16:00
11:00 – 15:00
8:00 – 12:00
7:30 – 12:00
MUDr. Poustka ordinuje ve středu od 8h do 12h.
OTEVÍRACÍ DOBY
LÉKÁRNA
353 393 247
POŠTA
353 393 234
ČS spořitelna
956 748 420
MěÚ
353 393 171-172
KNIHOVNA
353 393 316
Po
8:00 – 17:00
8:00 – 11:00
13:00 – 18:00
9:00 – 12:30
13:30 – 17:00
7:00 – 11:30
* 12:30 – 17:00
10:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Út
8:00 – 16:00
8:00 – 11:00
13:00 – 18:00
9:00 – 12:30
7:00 – 11:30
12:30 – 15:00
13:00 – 16:00
St
8:00 – 16:00
8:00 – 11:00
13:00 – 18:00
9:00 – 12:30
13:30 – 17:00
7:00 – 11:30
12:30 – 17:00
13:00 – 16:00
Čt
8:00 – 16:00
8:00 – 11:00
13:00 – 18:00
9:00 – 12:30
13:30 – 15:00
7:00 – 11:30
12:00 – 15:00
10:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Pá
8:00 – 16:00
8:00 – 11:00
13:00 – 18:00
9:00 – 12:30
13:30 – 17:00
7:00 – 11:30
12:00 – 14:30
13:00 – 15:00
So
8:00 – 10:00
* Starosta pro občany - pondělí v době 14:00 – 17:00. V této době můžete starostu navštívit bez ohlášení nebo po
telefonické domluvě.
PODĚKOVÁNÍ
Dne 11. 4. se uskutečnilo v kulturním domě posezení pro seniory, při kterém vystupovaly
děti z MŠ Žlutice a ZUŠ Žlutice. Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat za pěkné vystoupení.
Město Žlutice – SPOZ
***
Děkujeme městu Žlutice za finanční krytí opravy topení, vody a sociálního
zařízení v kabinách našeho fotbalového oddílu.
Za oddíl TJ SOKOL ŽLUTICE
předseda Karel Kroutil
ŽIVÝ KRAJ
Chcete-li vědět, v jak krásném kraji žijeme, určitě se podívejte na:
www.zivykraj.cz/cz/videogalerie
PROSBA
Milí dopisovatelé zpravodaje,
prosím, zasílejte své příspěvky ve formátech, které lze editovat. Nejlépe vytvořené v
programech Microsoft Office Word nebo Libre Office Writer a respektujte také termín uzávěrky
Žlutického zpravodaje (viz zadní strana ŽZ).
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Přehled základních úkonů poskytovaných pečovatelskou službou
Základní úkony poskytované pečovatelskou službou jsou dány vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. Jaké dílčí
činnosti mohou úkony obsahovat, však nikde definováno není. Organizace poskytující
pečovatelské služby mají povinnost zapracovat do vnitřních směrnic organizace popis jednotlivých
úkonů, který poté slouží jako informace pro uživatele a pro zaměstnance jako metodika k
pracovním postupům.
Vyhláška stanovuje následující okruhy základních činností:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při
použití WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla
a pití,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého
úklidu domácnosti, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, například týdenní nákup,
nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popřípadě
jeho drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, doprovázení
dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
Popis jednotlivých úkonů DPS Žlutice, p. o. je k nahlédnutí u ředitelky organizace na adrese
Žlutice, Pod Strání 467. Bližší informace vám rádi poskytneme i na  353 393 269, 725 958 988.
Veronika Zahálková
ředitelka DPS Žlutice, p. o.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE
Zásahová jednotka:
Zásahovka vyjížděla během prvních třech měsíců k celkem deseti událostem. Jednalo se o
čtyři dopravní nehody (všechny na silnici č. 6), tři požáry (požár komína v obcích Močidlec a
Chyše, požár kabelových svazků u obce Verušičky) a dvě technické události (otevírání bytu ve
Žluticích a likvidace spadlého stromu přes silnici nad obcí Borek). Jak už bývá zvykem, probíhají
v zimních měsících odborná školení u hasičů a ani letos tomu nebylo jinak. Cyklické školení na
profesionální stanici Karlovy Vary se týkalo všech strojníků, velitelů družstev a obsluhy
motorových a rozbrušovacích pil. Současně probíhá každý měsíc v hasičské zbrojnici odborné
teoretické školení, které vyplývá z platných zákonů. Jednotka se také zúčastnila taktického
výcviku JITONA 2013. Cvičení se skládalo z pěti praktických bloků (používání dýchací techniky,
záchrana osob na vodě, nouzové slaňování, likvidace požáru v uzavřené budově a práce s
nástavkovými žebříky), které každý zúčastněný člen osobně absolvoval.
Po úspěšném absolvování písemné a teoretické zkoušky nám přibyli noví držitelé odznaku
HASIČ III (Aleš Horský, Jiří Schöpp a Václav Slavík) a jeden držitel odznaku HASIČ II (Alois
Minář).
Dále pak hasiči osvětlili kříž na Nevděku, světla byla kvůli výměně kříže sejmuta. Zpět
bohužel instalována nebyla.
A co nás čeká dále? Samozřejmě odborná příprava bude pokračovat tentokrát praktickou
částí, zejména co se týče dopravních nehod, neboť nás čeká mimo jiné účast na Krajském kole
dobrovolných jednotek ve vyprošťování. To se bude konat dne 14. června v Karlových Varech.
Mladí hasiči:
Naše mládež samozřejmě také nezahálela. Pravidelně se scházejí každý čtvrtek střídavě v
tělocvičně a v klubovně naší hasičské zbrojnice, kde se připravují na Okresní kolo hry Plamen.
Zúčastnili se krajské soutěže jednotlivců (Sokolovské padesátkování), kde v mladší kategorii
získali 2., 5., 9. a 13. místo, v kategorii starší 8., 11., 14. a 25. místo. Dále pak se zúčastnili halové
soutěže v Toužimi, odkud dovezli dvě čtvrtá místa.
Dvanáct našich mládežníků úspěšně absolvovalo přezkoušení pro získání odborností, a tak
radostně konstatujeme, že máme šest nových preventistů – juniorů, tři strojníky – juniory a tři
preventivy (starší kategorie).
Dva naši dorostenci se také zúčastnili čtyřdenního krajského soustředění v Sokolově.
A co je čeká dále? Jak již jsem předeslal, bude to Okresní kolo mladých hasičů, které se
koná ve dnech 24. - 26. května v Jáchymově.
Jednu z disciplín (požární útok všech třech mládežnických kategorií) budete moci také
shlédnout při zahájení soutěže „O pohár starosty města Žlutice“, která proběhne v sobotu dne 18.
května na Velkém náměstí.
Soutěžáci:
Naši členové soutěžních družstev se také již probudili ze „zimního spánku“, sešli se na
schůzce, stanovili termín pravidelných nácviků, které budou probíhat každý pátek od 18:30 hodin
na horním hřišti.
Organizace SDH:
Po lednovém podařeném plese jsme v měsíci únor uspořádali tradiční masopustní průvod.
Výbor organizace se sešel celkem třikrát a členská základna jednou. Jedním z hlavních témat byla
příprava akcí, které budou následovat a jsou obsaženy v přehledu, který přikládám k tomuto
článku. Tímto samozřejmě veřejnost na všechny akce srdečně zveme.
Alois Minář
Jednatel a velitel SDH Žlutice
SOVA MÁ NAROZENINY
V květnu to budou 3 roky od chvíle, kdy vznikla
první myšlenka na založení Spolku okrašlovacího Vladař. Bylo
to při objevení torza podstavce pod sochu sv. Barbory u
Kolešova a od té doby stíhala jedna akce druhou.
V loňském roce to nebylo jiné. Už v zimě jsme pilně pracovali na zprůchodnění cesty
bývalým náhonem mezi Lomnicí a železniční zastávkou Záhořice. Úsek dlouhý asi 2 km byl úplně
zarostlý a neprůchodný a dal nám pěkně zabrat. Vznikla nová cesta směrem ke Vladaři, a turisté se
tak mohou vyhnout nebezpečnému úseku silnice, kde jde chodcům často o život.
Na jaře jsme obnovili za velké pomoci pana Smrčky původní cestu strmou roklí ve svahu
proti střelnici (pro znalce úsek mezi sochou vodníka a houbiček). Dále se nám povedlo vymyslet a
uskutečnit turistické propojení mezi Vladařem a Nevděkem. Dřina to byla jen o málo menší než v
náhonu. Ale stálo to za to. Díky všem těmto úsekům se nám podařilo udělat ze Stezky sovy
Rozárky (6 km) a z Cesty za pověstí (15 km) okruhy. Oba začínají i končí na náměstí. A protože
velmi zaujaly komisaře z Klubu českých turistů, budou uvedeny i v oficiálních mapách KČT a
nechybí na nich ani řádné turistické značení.
Na obou trasách zatím přibyly další dřevěné orientační tabulky, nové lavičky, další socha
sovy (z rukou studenta Střední lesnické školy Žlutice Matěje Jaroše), rozcestník u Vladořic,
opravili jsme střechu a okolí vodárničky u střelnice a hlavně jsme celé léto bojovali s kopřivami a
snažili se nové cesty udržet průchodné. Na Rozárce bylo navíc rozmístěno dvanáct „kešek“ (v
rámci geocachingu), a podle ohlasu na internetu se velmi líbí a jsou navštěvované.
S pomocí občanského sdružení Cesta z města jsme vydali nové letáčky s popisem tras a
mapou. Odeslali jsme je na Krajský úřad Karlovarského kraje, do center KČT, do redakce
časopisu Turista, trasy budou nabízeny ve školách jako tipy na školní výlet. Letáčky budou
rozvezeny do informačních center v regionu a do penzionů. Dále máme přislíbenou spolupráci na
zhotovení propagačních videoklipů, které by měly být umístěny na internetových stránkách kraje.
V letošním roce jsou připraveny k instalaci další čtyři dřevěné sochy a šest tabulí se
žlutickými pověstmi. Ty napsal a namaloval (stejně jako 13 předešlých) pan Dalibor Nesnídal a
stojany vyrobil se svými spolupracovníky pan Jaromír Fejt v truhlárně Placo (bývalý Restav).
Jaromír nás zásobuje i nátěrovými barvami. Dřevěné sochy vyrobili pánové Lísal, Sedláček a
Jaroš. Nutno dodat, že někteří pánové dodali své výrobky téměř zadarmo a jako sponzorský dar.
Samotná instalace soch a tabulí v terénu není úplně jednoduchá a někdy zabere hodně
času i sil. Doufám, že členům naší „montážní čety“ vydrží nadšení i nadále a pod vedením pánů
Lebedy a MVDr. Michalíka se nám letos podaří dát oběma okruhům finální podobu.
Další hlavní činností SOVy je péče o křížky a sochy v okolí Žlutic. Organizujeme
rekonstrukce těchto drobných památek a následně je udržujeme v pořádku. V posledním roce se
nám podařilo zrealizovat dokončení rekonstrukce celkem 11 křížků a soch v celkové hodnotě asi
460 000 Kč (financováno: dotace z EU, Karlovarského kraje a Ministerstva kultury, město Žlutice,
Pšov a sponzoři). Z fotografií pana Boreckého, které zachytily fáze rekonstrukcí od začátku do
konce, byla uspořádána výstava v městském muzeu. Dále byl opraven i jeden z nejstarších
holubníků v regionu ve Vladořicích (dotace z Ministerstva kultury 56 000 Kč) za velkého přispění
pana Saidla ze Semtěše.
V letošním roce dokončíme rekonstrukci dalších třech křížků (30 000Kč od
Karlovarského kraje). Spolupracujeme s paní starostkou Šmídmajerovou na záchraně vzácné
sochy Ecce Homo u Močidlece, které hrozilo zřícení (zatím se nám povedlo získat 120 000,- Kč).
Společně s Muzejním spolkem pomáháme panu Civínovi s opravou Bílých božích muk u silnice
na Veselov.
Děkuji touto cestou i
ostatním sponzorům a členům našeho
spolku, kteří se účastní brigád a
nezištně se podílejí na dalších
společných akcích. Vzniká tak dílo,
které slouží nejen pro potěšení
žlutických občanů, ale je důležité ke
zviditelnění našeho města v celé
republice. Pokud chceme do Žlutic
vrátit život, je kromě jiného nutné
podpořit cestovní ruch. A lidé sem
přijedou jen tehdy, pokud se o
Žluticích vůbec nějak dovědí a když
jim tu budeme mít co nabídnout. A
turistické okruhy a opravené sochy a
křížky k tomu určitě patří.
MUDr. Hana Hnyková
Spolek okrašlovací Vladař
Foto:
Nejmladší členové SOVy při práci.
VÝMĚNA KŘÍŽE NA VRCHU NEVDĚK
Přesně týden po Velkém pátku, 5. dubna 2013, byl na Nevděku vyměněn dřevěný kříž. Po
přípravě jej vztyčil Ing. Jan Hutkay spolu se zaměstnanci své firmy. Nový kříž je stejných
rozměrů, jako byl dosavadní, tzn. vysoký 8,5 m se čtyřmetrovým vodorovným břevnem,
umístěným dva metry pod vrcholem svislého břevna. Průřez trámů je 22 x 22 cm. Pro spojení
břeven bylo shodně použito neúplné přeplátování a také křížení břeven je zepředu zpevněno
ocelovou pásovinou. Na rozdíl od předchozího je použito trvanlivější modřínové dřevo. Nový kříž
má stejně oplechováno šikmo seříznuté horní čelo a nově také oplechováno příčné břevno. Tím je
životnost nového kříže znásobena.
Kříž je osazen do dvou původních ocelových patek v betonovém základu, na kterém ještě v
polovině 90. let, před poškozením, bylo patrné datum 5. 12. 1934. Dosavadní objímky,
pravděpodobně původní, držící kříž v patkách byly kruhového průřezu. Z toho lze vyvodit, že
původní kříž z r. 1935 byl zhotoven nikoliv z trámů, ale z kulatiny. Nyní byly zhotoveny nové
objímky odpovídající současnému průřezu trámu.
Historik Fleissner se novodobé úpravy vrcholu Nevděku ve svých dějinách města několikrát
dotýká. Poslední dva dny roku 1904 prý řádila tak silná vichřice, že altán na vrcholu Nevděku
(Zámeckém vrchu) byl vyzdvižen a pohozen opodál. Fleissner v této větě do závorky připsal
letopočet 1896. Z toho by šlo dovodit, že od tohoto roku na vrcholu altán stál. Zapadalo by to i do
souvislostí. Když byl totiž v roce 1890 založen Okrašlovací spolek, je u jeho činnosti Fleissnerova
poznámka, že budoval m. j. i cestu na Nevděk. Tím pádem v jeho režii mohl být postaven i altán.
O kříži zatím žádná zmínka, i když stará pohlednice ukazuje altán a z jeho středu vztyčený kříž.
Dále Fleissner píše, že v květnu 1934 byl silnou bouří a prudkým vichrem kříž vyvrácen a o
několik záznamů později píše, že 22. 3. 1935 byl
Okrašlovacím spolkem vztyčen nový dřevěný kříž vysoký 10
metrů.
Dosavadní smrkový kříž, instalovaný někdy mezi r.
1968 – 1973, měl nyní při sejmutí příčné břevno zcela
ztrouchnivělé a hrozilo jeho brzké rozlomení a pád.
Východní část vrchu Nevděk, kde stojí kříž a je studna, jsou
dnes ve vlastnictví Lesů České republiky s. p., správců
státních lesů, které se snaží alespoň výstražnými páskami
označit studnu a zabránit tak návštěvníkům pádu do ní.
Město Žlutice se snaží dlouhodobě získat historický lesní
majetek v této části vrchu Nevděk zpátky do svého
vlastnictví.
Poděkování za výměnu kříže, záslužnou akci, patří
nejen Ing. Janu Hutkayovi, ale také všem jeho jmenovitým
spolupracovníkům i nejmenovaným pomocníkům. (Vztyčení
kříže a zejména jeho vynesení na vrchol si vyžádalo dvanáct
párů rukou!) Teď třeba zase na sto let mají Žlutice s křížem
na vrchu Nevděk vystaráno.
Foto: Nový modřínový kříž
Petr Brodský
ještě před oplechováním.
Muzejní spolek Žluticka
NĚKOLIK POZNÁMEK K REKONSTRUKCI
KAPLE SV. KŘÍŽE VE ŽLUTICÍCH II.
Po snad skončené zimě navazuji na svůj článek z listopadového Žlutického zpravodaje. Ten
byl reakcí na prohlášení starosty o měsíc dříve tamtéž.
Kaple sv. Kříže (nemovitá kulturní památka č. 24044/4-1154) na začátku Poděbradovy ulice
ve Žluticích byla opravována na základě výběrového řízení v průběhu léta a podzimu 2012. Na její
stav po opravě jsem poukazoval právě v listopadovém čísle zpravodaje. Po otištění mého
příspěvku, v průběhu listopadu, konkrétně od 12. do 21., pak kapli ještě opravovaly Technické
služby Žlutice, s.r.o. Ty však, podle mého názoru, opravily pouze římsu a kapli opatřily nátěrem,
do střechy nezasahovaly. Po těchto dvou opravách kaple vypadá takto:
foto 26. 3. 2013
I laikovi bleskne hlavou, že stav kaple po opravě by neměl být horší než před opravou.
Nabízí se otázky:
 Byla převzata oprava střechy bez závad?
 Kdo dokončené dílo přebíral?
 Nebyla zaplacena oprava římsy dvakrát?
 Kolik v úhrnu stály opravy kaple v roce 2012?
 Jaký je názor památkářů na stávající stav této kulturní památky?
 Nebyl porušen § 9, odst. 1, památkového zákona?
 Jak bude řešen stávající stav?
 Kdo ponese odpovědnost za stávající stav kaple?
Byl bych rád, kdyby se mi dostalo odpovědí na tyto moje otázky. Třeba i na stránkách Žlutického
zpravodaje, vždyť se jedná o hospodaření s prostředky města.
Petr Brodský
VYJÁDŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
K OPRAVĚ KAPLE SV. KŘÍŽE
Opravený krov a střešní krytina kaple sv. Kříže byly předány dodavatelem a převzaty
městem dne 16. října 2012 bez zjevných závad, v průběhu této opravy proběhly samozřejmě také
konzultace s odborným pracovníkem Národního památkového ústavu. Předmětem opravy byla
podle smlouvy dodávka a instalace krovu a krytiny, tzn. demontáž a odvoz poškozené původní
střešní krytiny a krovu, provedení montáže a nátěru nového krovu, provedení opětovné montáže
zachovalé a doplnění nové střešní krytiny a zednická oprava římsy.
Po dokončení opravy střechy byla provedena v rámci údržby města také drobná oprava
vnitřních a vnějších omítek kaple. Během zimy se ovšem ukázalo, že přesah střešní krytiny je na
jedné straně menší a voda stéká přímo pod omítku. Tím také vzniklo poškození, na které
poukazujete. Bohužel odpovědný pracovník Národního památkového ústavu byl v zimě
dlouhodobě nemocný, a proto bylo místní šetření provedeno teprve dne 27. března 2013. Z tohoto
šetření byl vytvořen zápis a na jeho základě byla předchozí výměna střešní krytiny u dodavatele
reklamována.
Na opravách kaple se pracuje minimálně od července 2012 (celkem bylo zaplaceno 32 988
Kč včetně DPH) a plánované opravy zdaleka neskončily (v plánu je výroba a instalace nové
vstupní mříže a snad i celková oprava omítek, pokud se podaří dosáhnout změny využití již
přiznané dotace). Nynější stav je tedy jakýmsi polotovarem, který samozřejmě ani město
nepovažuje za zcela dokončené dílo.
Na opravu střechy se podařilo získat dotaci v rámci osy LEADER Programu rozvoje
venkova (pokryto 90 procent nákladů), na výrobu mříže proběhla sbírka mezi německými krajany
(zřejmě bude pokryto 100 procent nákladů).
Odstavec 1 §9 památkového zákona praví, že „vlastník kulturní památky je povinen na
vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením,
poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze
způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a
technickému stavu. Je-li kulturní památka v společenském vlastnictví, je povinností organizace,
která kulturní památku spravuje nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, a jejího nadřízeného
orgánu vytvářet pro plnění uvedených povinností všechny potřebné předpoklady.“
Město se jako vlastník po konzultacích s Národním památkovým ústavem pustilo do
dlouhodobější opravy kaple sv. Kříže, která má za cíl odstranit největší stavební i památkové
závady a která ještě není dokončena. Proto jsme přesvědčeni, že k porušení uvedeného ani
žádného jiného zákonného ustanovení nedošlo.
OPOZIČNÍ OKÉNKO
Vysvětlení pro občany
V minulém čísle Žlutického zpravodaje se pan starosta Mgr. Slavík ve svém pravidelném
sloupku „obul“ do opozičních zastupitelů. Jelikož patřím mezi tuto menšinu, rozhodl jsem se
reagovat a poskytnout vysvětlení svým voličům. Omlouvám se spoluobčanům, kteří nesledují
Žlutický zpravodaj pravidelně a dovolím si je požádat, aby se na stránkách města podívali na
rubriku starosty z předchozího vydání ŽZ.
Potenciál zastupitelstva využit jen z poloviny
Již na prvním ustavujícím zasedání zastupitelstva jsem ve svém příspěvku upozornil na fakt,
že byla promrhána jedinečná příležitost spojit síly všech zastupitelů. K tomuto došlo odmítnutím
našich kandidátů navrhovaných do rady města, které jsme navrhovali i v době, kdy bylo jasné, že
díky okoukanému prvku z vyšší politiky „přeběhlictví“ již nemáme tu chabou většinu 8:7. Tento
poměr politických sil se již v předešlých volebních obdobích projevil jako nešťastný a brzdící
rozvoj města. Zde musím přiznat, že se mi nepodařilo naplnit můj cíl, se kterým jsem do volební
kampaně šel, a to propojit oba politické tábory.
Stejná práva a možnosti
Ano, stejná práva a možnosti jako zastupitelé poziční máme, ale zde je nutno pro občany
připomenout, že jako zastupitelé máme funkci kontrolní a poradní. Výkonnou moc
reprezentovanou podpisovými právy, platebními dispozicemi apod. má rada města a následně
starosta.
Všeobecná nečinnost opozičních zastupitelů
Musím říci, že tato poznámka se mě osobně dotkla a především ona vyvolala tuto reakci.
Zde musím ubezpečit voliče, že naše činnost je aktivní, když naše účast na zastupitelstvech je
vyšší než 90%. Na pracovních schůzkách je nás, díky „přespolnosti“ některých pozičních
zastupitelů, většina. Já osobně jsem za 2,5 roku od voleb vynechal pouze jedno setkání. Bohužel
účast občanů na zastupitelstvech je mizivá, ale ti, kteří občas zavítají, jistě potvrdí, že naše aktivita
není nulová a na jednotlivé body jsme v rámci poskytnutých materiálů dobře připraveni.
Měsíční honorář a svědomí
Měsíční honorář zastupitele činní cca 380Kč/měsíc. Již při schvalování této částky jsme
navrhovali její snížení o 50% (ze zkušeností z předchozího období, kdy byl legislativní problém
při snaze činnost provádět bezplatně). Tento návrh neprošel díky pozičním zastupitelům v
tradičním poměru 8:7. Co se týká mého svědomí, zde nemám žádné výčitky. Své úkoly plynoucí z
povinností zastupitele se snažím konat co nejzodpovědněji v zájmu města a jeho občanů, viz výše.
Tady si dovolím malou vsuvku. Před volbami bych nikdy neřekl, jak velký může být rozdíl
v názorech na vedení města i městských společností mezi radou a opozičními zastupiteli. Zde se
jistojistě nejedná o tradiční souboj pravice a levice, přesto bývají tyto střety podobné. Z tohoto
důvodu jsem také odmítl místo v dozorčí radě Žlutické teplárenské.
Diskusní fórum na stránkách ŽZ
Jistěže diskuse zastupitelů patří na zasedání, pracovní schůzky apod. Zde musím občany
ujistit, že ony se tam také odehrávají, občas jsou i vyhrocené a osobní, ale to k tomu patří.
Na stránky Žlutického zpravodaje však jistě patří poskytnutí informací občanům – voličům
o věcech veřejných, které se jejich města týkají a bezprostředně ovlivňují kvalitu jejich života i z
té druhé strany než s té bezchybné, poziční viz komentáře Mgr. Janíčka.
Mimo jiné si zde dovolím připomenout samotného starostu, který naši rubriku „opoziční
okénko“ na stránkách zpravodaje uvítal. Podotýkám, že k prvnímu částečně kritickému článku
jsme přistoupili až po více než roce od voleb a to z důvodu, že převzít úřad bez kontinuity je jistě
náročné i odvážné.
Náměstí a radniční blok
Na základě dohody o tom, že těmto tématům bude věnována pracovní schůzka zastupitelů
po uzávěrce ŽZ, by nebylo z mé strany korektní tento bod příliš komentovat.
Reakce starosty na ještě nezveřejněné příspěvky na stránkách ŽZ
Myslím, že tato výhoda reagovat na ještě nezveřejněné příspěvky, se pohybuje na hraně
etiky. Zde bych jako přípustné viděl vyjádření v podobě uvedení vysvětlujících dat, nikoliv však
komentáře.
S přáním krásných jarních dnů, jak občanům pozičním, tak opozičním přeje
Ing. Jaroslav Růžek, zastupitel města
***
O krátké paměti
Zapomínati je lidské, proto bych chtěla jenom krátce připomenout následující fakt. Od roku
2003 mívala tehdejší opozice, jejímž hlavním mluvčím byl zastupitel Mgr. Bc. V. Slavík, na
stránkách Žlutického zpravodaje pravidelné příspěvky nazvané "Události, komentáře". V nich se
pan Slavík většinou velmi kriticky vyjadřoval k situaci ve městě, plánovaným i realizovaným
akcím a práci vedení města. Proč tedy ve svém dubnovém příspěvku vyzývá pan starosta Slavík
opoziční zastupitele, aby stránky Žlutického zpravodaje nepoužívali jako diskusní fórum? A proč
ne? Kde jinde se mohou občané seznámit s názory svých zastupitelů? Snad na Facebooku, který
spravuje Mgr. L. Janíček?
PhDr. M. Mutinská
(O) HLASY MLADÝCH
V posledním čísle zpravodaje jsme si mohli na několika stránkách přečíst téměř vědecký
rozbor Mgr. Janíčka výsledků ankety občanů o revitalizaci náměstí ve Žluticích. Podle mého
názoru byla celá anketa velmi nevydařená akce a nechci se k ní dále vyjadřovat.
Nicméně mě velmi zaujala bouřlivá debata našich mladých spoluobčanů na facebooku
(např. Tomáše Riese a Pavly Mutinské).
MUDr. Hana Hnyková
Příspěvek byl redakční radou zkrácen.
JEZDECKÝ ODDÍL VERUŠICE
Je tomu již 19 let, kdy byl v obci Verušice u Žlutic založen jezdecký oddíl. Již dlouho
předtím zde fungoval jezdecký kroužek, a to ve spolupráci s Domem dětí ve Žluticích.
V průběhu let jsme dosáhli řadu významných sportovních ocenění a řada našich členů
složila zkoušky základního výcviku jezdectví podle pravidel České jezdecké federace. Činnost
oddílu však nebyla soustředěna vždy jen na výcvik začátečníků i pokročilejších v jízdě na koni, ale
také na ekologii a ochranu přírody.
Naši členové se také pravidelně zúčastňují kulturních akcí, pořádaných v blízkém i dalekém
okolí, protože dost dbáme nejen na rozvoj jednotlivce, ale také na udržení a rozvoj kulturního
dědictví místa, kde působíme. Ti z vás, kteří by měli zájem se k naší činnosti připojit, neváhejte
nás kontaktovat přímo ve Verušicích, v sídle občanského sdružení.
Jménem Jezdeckého oddílu Verušice
Ivana Pánková
TJ SOKOL ŽLUTICE
Sobota 13. 4. 2013
Zápas Krajský přebor - muži Žlutice A - Spartak Horní Slavkov 4 : 3
Střelci branek: Suda P., Suda V., Sitek M. a Hotěk M.
Šavlový tanec před brankou
soupeře s prvky kankánu.
Zase až tak moc rádi se nemají,
jen bojují o míč…
Foto: Jan Borecký
PLESÁNÍ SPORTOVCŮ
Koncem března pořádal volejbalovo-tenisový klub svůj tradiční jarní ples – tentokrát již
11. ročník. Ve slavnostně vyzdobeném sále kulturního domu nás večerem provázel osvědčený
moderátor ing. Břehový a k tanci hrála skupina Maracas Band s výbornou Květou Teturovou v
čele. O kulturní vložku se postaraly žlutické mažoretky pod vedením Mirky Vnoučkové a členové
Rokenrol klubu z Karlových Varů, jejichž výkony chvilkami braly dech. Nechyběla ani tradiční
vystoupení oddílových žen a mužů. Ženy v rytmu country, muži v rytmu samby rozvířili sál a obě
vystoupení jsou příkladem toho, že pro pobavení ostatních jsme ještě ochotni obětovat čas a udělat
si legraci ze sebe samých.
Náš ples každoročně dokazuje, že když se lidé chtějí bavit, tak se baví a nepotřebují k
tomu žádné desetitisícové dotace. Stačí trocha organizace a nadšení a dá se i nějaká koruna
vydělat. Výtěžek z bohaté tomboly (zajišťují ji členové klubu a naši přátelé) se nám bude hodit
třeba při opravě plotu kolem kurtů, kterou na letošek plánujeme.
MUDr. Hana Hnyková
ŽLUTICKÝ KARETNÍ VZOR
Ve čtvrtek, 18. 4. 2013, proběhla v prostorách základní školy akce „Žlutické karty a nejen o
nich“. Na akci se pořadatelsky podílel Muzejní spolek Žluticka a Club sběratelů hracích karet, o. s.
Cílem akce bylo rozšířit mezi žlutickými povědomí o tom, že Žlutice a jejich okolí zasáhlo
do dějin hracích karet a kartářství, a že existuje mezinárodně uznávaný a kodifikovaný žlutický
karetní vzor. Jednorázová podvečerní akce obsahovala dvě přednášky, výstavku karet a workshop
ručního kolorování karet. Průběh akce byl vhodně podpořen občerstvením připraveným členkami a
příznivkyněmi muzejního spolku.
Vysokou úroveň přednášek dokládají i pochvalná vyjádření odborníků přítomných v
publiku. Z akce vznikl informační bulletin, který obsahuje všechny podstatné informace a je
vybaven vyobrazeními karet. Jedná se o první literární zdroj o žlutických kartách pro českého
čtenáře.
Výstavce dominoval originální dřevěný štoček na tisk karet kartýře Joh. Wilhelma z Chebu
z období kolem roku 1815, upravený pak ještě r. 1852. Do doby třicetileté války návštěvníky
vtáhlo nainstalované zátiší válečného ležení s ukázkou karet. Návštěvnicky zajímavé byly i karetní
kuriozity a drobnosti z novodobé historie nebo ze současnosti.
Blok ručního kolorování karet byl vděčně využit snad všemi nejméně sedmdesáti
přítomnými bez rozdílu věku – od dětí první třídy až po seniory. Byla tak oživena tradiční
technologie ručního vybarvování předtištěných karet pomocí šablon. Výmluvně snad hovoří věta
jednoho z návštěvníků „Vlastnoručně vyrobené eso jen tak někdo nemá!“.
Doufám, že se pořadatelům vytržení žlutických karet a regionálních karetních výrobců z
„propadliště dějin“
pro laickou veřejnost
povedlo.
Petr Brodský
Muzejní spolek
Žluticka
Foto: Petr Brodský
Ruční
kolorování
karet zaujalo velké i
malé.
Pozn.: Na obálce
zpravodaje je
vyobrazeno žaludské
eso žlutického
karetního vzoru.
ŽLUTICE A JEJICH MÍSTNÍ DRÁHA
Muzejní spolek Žluticka zve širokou veřejnost na přednášku věnovanou místní dráze
Rakovník – Protivec – Bečov s odbočkou do Bochova, kterou přednese přední znalec této
problematiky, badatel RNDr. Karel Breiter.
Přednáška se uskuteční v penzionu Harmonie dne 16. 5. 2013 od 17 hodin. Na místě
budou k prohlédnutí některé předměty získané při zrušení železniční stanice Žlutice v loňském
roce.
Přijďte, jste srdečně zváni!
Za Muzejní spolek Žluticka
Petr Brodský
INZERCE
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16 - 18. týdnů cena 159 – 170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 16. května 2013 v 15:20 u kina ve Žluticích.
Další informace  728 605 840, 728165166, 415740719
Výkup králičích kožek – cena 22-35 Kč/ks
***
Pronajmu garsoniéru a byt 2kk v Purkyňově ulici ve Žluticích.
 777 259 607
***
Darujeme do dobrých rukou čtyřměsíční štěňata křížence malého vzrůstu (fenky), odběr ve
Žluticích je možný po dohodě ihned. Štěňata jsou velmi přátelská a zvyklá i na pobyt v bytě.
 722 151 523.
PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
KVĚTEN 2013
Kulturní dům
Čtvrtek
23. 5. 20:00
Pá – Ne
31. 5. – 2. 6.
ZÁRUKA TOUHY - Premiéra divadelního souboru Žlutičan
Žlutické divadelní léto - Západočeská oblastní přehlídka
venkovských ochotnických souborů
Kostel sv. Petra a Pavla
Pátek
24. 5. 19:00
Koncert MUSICA DOLCE VITA
Klenoty české duchovní hudby
flétna - Žofie Vokálková, harfa - Zbyňka Šolcová,
mezzosoprán - Daniela Demuthová
Galerie
Středa
15. 5. 17:00
Zahájení výstavy – „Kameny“ - pan Zdeněk Tomeš
Stále probíhá výstava fotografií - Camino de Santiago
NA TOMTO MÍSTĚ MŮŽE BÝT I VAŠE AKCE.
KONTAKTY: [email protected]  725 958 978.
Žlutický zpravodaj, tiskovina Města Žlutic. MK ČR E12306 Ročník XLIII.
Nákladem 1050 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma.
Šéfredaktorka: Míla Špidrová
Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková
Redakce je oprávněna příspěvky krátit a upravovat.
Inzerci přijímá sekretariát MěÚ.
Cena inzerce: prvních 5 řádků pro občany města zdarma,
od 6-tého 50 Kč za řádek,
celá strana 1500 Kč, polovina strany 750 Kč bez DPH
Příspěvky zasílejte elektronickou poštou na adresu [email protected]
Uzávěrka příštího čísla bude 20. 5. 2013
PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
Příjmy
- daňové
v tis. Kč
rozpočtové určení daní 18 715 tis., daň z nemovitosti 100% 3 658 tis., daň za obec 1 310 tis. Kč, místní
25 638 a správní poplatky, daně 1 955 tis. Kč (z toho TKO 1 151 tis., psi 60 tis., správní poplatky 189 tis., VHP
odvod 382+výtěžek 117 tis. Kč)
- nedaňové
- kapitálové
- dotace
splátky půjček TS 150 tis., NIV Vojenský Újezd Hradiště 32 tis., příjmy z poskytování služeb 168 tis.,
převod zůstatků PO Knihovna 300 tis., pronájmů pozemků 172 tis., dlužné nájemné 21 tis., pronájem
4 466 sálu KD 22 tis., kotelny Mlýnská 3 000 tis., přijaté pojistné události 24 tis., příspěvek od EKO-KOMu 46
tis., dary 10 tis., pokuty 7 tis., kreditní úroky na běžných účtech Města 134 tis., dlužné TKO+DPvHN 13
tis., ostatní příspěvky 35 tis., příspěvek Slovinsko 15 tis., nařízený odvod PO MŠ 317 tis. Kč
524 prodej nemovitostí - byt 233 tis., pozemky 83 tis., "čistý vzduch" 208 tis. Kč
výkon státní správy 2 683 tis., volby do ZK 65 tis., volba prezidenta 20 tis., VPP 479 tis. Kč (SR 72
5 249 tis.+EU 407 tis.) NIV - ZŠ 585 tis.,MŠ 84 tis., KÚKK 1 333 tis. Kč-150 tis. Střelská stezka, 137 tis. JPO II,
400 tis. Sloup Nejsvětější Trojice, 596 tis. EU školám ZŠ (SR 89 tis.+EU 507 tis.), územní plán 50 tis. Kč
Příjmy
celkem
Výdaje
běžné výdaje
35 877
v tis. Kč
16
10
18
88
40
100
428
632
12
246
532
1 547
5 305
deratizace
soudní poplatky - určení vlastnického práva nemovitostí - lesy
členské příspěvky Regionální sdružení obcí, Sdružení historických sídel
ATC - údržba areálu 26 tis., elektřina 50 tis., voda 12 tis. Kč
propagační materiály - kalendáře, pohledy, letáky, mapy, klíčenky, "skládačka" Morový sloup
opravy Dolánka
silnice - zimní údržba 12/2011-02/2012 75 tis., pasport 19 tis., drcené kamenivo TRW 44 tis., výtluky
oprava 50 tis., komunikace Knínice 37 tis., Záhořice 7 tis., Protivec 50 tis., běžné opravy komunikací
146 tis. Kč
ostatní komunikace - zimní údržba 12/2011-02/2012 85 tis., studie Střelská stezka 200 tis., parkovací
místa MŠ, Mlýnská, Zámecká 30 tis., opěrná zeď VN (p. Urys) 67 tis., běžné opravy chodníků 250 tis.
Kč
drobné opravy autobusových zastávek, dopravního značení, pitná voda
úprava rybníku v Knínicích 194 tis., požerák u Čokotů 36 tis., opravy vodotečí 16 tis. Kč
kanalizace Žižkov 445 tis., PD dešť.svody Poděbradova, Lomice 27 tis., běžné opravy 60 tis. Kč
příspěvek PO MŠ Žlutice 1 230 tis., opravy 317 tis. Kč (nařízen odvod - je i v příjmech)
příspěvek PO ZŠ Žlutice 4 700 tis., dotace EU školám 596 tis.(je i v dotacích v příjmech), sankce
termostatické ventily 9 tis.Kč
721 příspěvek PO DPS Žlutice
707 částečně přísp. PO Knihovna Žlutice + běžné výdaje=nákup knih, energie, mzdové výdaje knihovnice
3 příspěvek Výchovnému ústavu Karlovy Vary
146 kino do 03/2012 - odměny promítači, úklid, pokladna - 18 tis., teplo 91 tis., elektřina 17, odesílání filmů
poštou 2 tis., půjčovné filmů 16 tis., občerstvení poslední promítání 2 tis. Kč
infocentrum 423 tis. Kč-mzdové výdaje 321 tis., výstavy galerie 6 tis., teplo č.p.137 58 tis., elektřina KD 10
tis., běžné výdaje 28 tis. Kč; Mikuláš 18 tis., Neckyáda 3 tis., vánoční strom 11 tis., lampion. průvod 1
748 tis., výstava o náměstí 7 tis., ŽDL 46 tis., čarodejnice 10 tis., Requiem 7 tis., adventní koncert 4 tis.,
Rybova mše 3 tis., "Na Stojáka" 25 tis., fotodokumentace 20 tis., Svatováclavská pouť 1 tis., Žlutická
pouť 96 tis., Yellow Town Rock 73 tis. Kč
48 výstava "kříže" 12 tis., výstava faksimilie Žlutického kancionálu ve Slovinsku 36 tis. Kč
14 odměna kronikář
drobné památky 36 tis. Kč-muzeum 2 tis., kašna 12 tis., GP kaple Skoky 5 tis., podzemí elektřina 12
954 tis.+prohlídka objektů 5 tis., sloup Nejsvětější Trojice 711 tis., SHP č.p.1,144,145 120 tis.,
archeolog.průzkum VN 46 tis., návrh rehabilitace fasád domů VN 41 tis. Kč
59 GP kaplí 9 tis., úprava plochy u pomníku TGM v Protivci 13 tis., kaple sv. Kříže 33 tis., ostatní 4 tis. Kč
236 Žlutický zpravodaj - odměny redaktorce, roznáška 69 tis., tisk ŽZ 167 tis. Kč
99 KD - voda 4 tis., teplo 41 tis., drobné opravy, revize, služby 3 tis., čarodejnice 2 tis., výstava Hurvínek
10 tis., koncert "UDG" 39 tis. Kč
68 SPOZ dárkové balíčky 60 tis., fond starosty 8 tis. Kč
280 TJ Sokol příspěvek 250 tis., antuka 30 tis. Kč
PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTA - DOKONČENÍ
běžné výdaje
16
185
251
128
5
8
768
50
238
57
2 642
109
16
1 222
96
11
816
1 062
95
6 456
24
180
1 262
189
běžné výdaje
celkem
kapitálové
výdaje
28 943
1 020
500
500
667
187
20
458
113
336
84
42
154
kapitálové
výdaje
celkem
Výdaje
celkem
Výsledek
hospodaření
údržba dětského hřiště ve Vítězné, demolice starého hřiště v Mlýnské ulici
poskytnuté granty
správa bytů, náklady neobsazených bytů
správa NP a garáží, náklady neobsazených NP
údržba hřbitova
drobné opravy kotelna Mlýnská
veřejné osvětlení - elektřina 472 tis., opravy a údržba včetně materiálu 296 tis. Kč
územní plán
správa ostatního majetku města 68 tis., platby daně z převodu nemovitostí 38 tis., interní audit TS 25 tis.,
opěrná zeď Hradební č.p. 45 107 tis. Kč
svoz nebezpečného odpadu
svoz komunálního odpadu - odvoz TKO 12/2011-11/2012 1 608 tis., kontejnery 419 tis., odpad.koše
12/2011-11/2012 525 tis.,odpad z veř.zeleně 84 tis., odpad dvůr MěÚ 6 tis.Kč
tříděný odpad
černá skládka Ratiboř
veřejná zeleň - vánoční strom+výzdoba 51 tis., kácení stromů Protivec 44 tis., Knínice 8 tis, údržba
veř.prostranství 1 119 tis. Kč
partnerské město SRN Warmensteinach - autobus+pohoštění 15 tis., posvěcení SNT 69 tis., stuha SDH
Vieselbach 10 tis., ostatní 2 tis. Kč
doplatek DPvHN
JPO II
odměny členům zastupitelstva
výdaje na volby do ZK a volbu prezidenta, vratka dotace na sčítání lidu 2011
místní správa - odměny zaměstnanců včetně odvodů 4 510 tis., DoPP 93 tis., předplatné+publikace 25 tis.,
DHDM 61 tis., materiál 159 tis., voda 43 tis., teplo199 tis., elektřina 82 tis., PHM 51 tis., poštovné 43 tis.,
telefony+internet+mobily 128 tis., pojištění vozidel 81 tis., právní služby+daňový poradce 282 tis., školení 36
tis., služby 458 tis., opravy 90 tis., programy 42 tis., cestovné 3 tis., pohoštění 7 tis., sociální fond 38 tis.,
příspěvek DSO Doupovské hory 13 tis., kolky 12 tis. Kč
bankovní poplatky
pojištění majetku města
daň za obec 1 310 (je i v příjmech), DPH 360 tis., uplatněný nadměr -409 tis. Kč
vratka nedočerpané dotace na DPvHN z roku 2011
4 081
33 024
2 853
komunikace Žižkov
investiční příspěvek PO ZŠ
investiční příspěvek PO MŠ
obnova města 339 tis., architektonická studie muzeum 119 tis., architektonická studie VN 209 tis. Kč
mříže do kaplí
zpracování žádosti o dotaci - sociální zázemí horní hřiště TJ Sokol
dětské hřiště Pod Strání - Mlýnská
VO - u závodu TRW 71 tis., Žižkov 42 tis. Kč
dostavba haly na štěpku CZT Mlýnská
územní plán
JPO II - zástavba LUKAS T815 2K9 3999
server MěÚ
Download

zpravodaj_05_2013.pdf