Informace o výuce plavání 2. a 3. ročníku
ve školním roce 2014/2015
Vážení rodiče,
v termínu od 26.3. do 28.5 2014 se uskuteční plavecký výcvik žáků 2. a 3.
ročníku ZŠ Vysoké Pole na bazénu v Brumově. Délka výcviku je deset lekcí.
Každá lekce má 2 vyučovací hodiny (45 minut).
Plavecký výcvik je součástí výuky předmětu tělesná výchova a je obsažen i ve
školním vzdělávacím programu. Proto je pro žáky 2. a 3. ročníku povinný.
Z plaveckého výcviku může být žák uvolněn jen na základě lékařského
doporučení a ve zcela výjimečných případech na základě žádosti rodičů, ve které
bude uveden vážný důvod. Ředitel školy tuto žádost posoudí a rozhodne o
případném osvobození žáka z plavání. Plavecký výcvik bude probíhat každou
středu a po dobu jeho konání budou mít žáci obou ročníků upraven týdenní
rozvrh hodin. Na plavání budou žáci jezdit autobusem společně s žáky ZŠ
Újezd. V areálu bazénu budou žáci asi 4 vyučovací hodiny, proto se budou 2
hodiny učit v provizorní učebně (budou si sebou vozit učebnice, sešity a psací
potřeby - rozvrh předmětů bude oznámen) a 2 hodiny budou mít plavecký
výcvik (střídání se ZŠ Újezd). Prosím, zajistěte, aby se žákům školní věci
v batohu nezamáčely. V den plavání je třeba, aby žáci byli u školy nejpozději
v 7.15 hodin, odjezd je v 7.25 od zastávky autobusu u benzinky, směr Brumov –
Bylnice. Návrat bude kolem 12,00 hodin.
Žáci budou potřebovat:
plavky, plaveckou čepici, ručník nebo osušku, mýdlo,příp. šampon a žabky do
sprch. Vše řádně označené!!!
Cena plaveckého výcviku se skládá ze tří položek.
1. Pronájem bazénu v Brumově (za žáky hradí zřizovatel-Obec Vysoké Pole).
2. Finanční prostředky na platy plavčíků (za žáky hradí zřizovatel).
3. Doprava autobusem (hradí rodiče). Celková cena za autobus bude záležet na
počtu účastníků, ale předběžná kalkulace je asi 600,-Kč na jednoho žáka.
Platba proběhne v první polovině března u třídního učitele.
Rodiče vyplní a pošlou zpět do školy přílohu „Čestné prohlášení o zdravotním
stavu dítěte a odevzdají jej třídnímu učiteli společně s penězi za autobus. Do
zahájení plaveckého výcviku by rovněž měli rodiče u svých dětí zkontrolovat,
zda nemají bradavice a popř. zajistit jejich odstranění.
třídní učitel
Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka - plavecký výcvik.
Prohlašuji, že lékař nenařídil mému synovi/dceři_________________________,
žákovi ____ročníku ZŠ Vysoké Pole, narozenému(é) dne__________________,
žádnou změnu režimu, a že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,
teplota, apod.). Dále prohlašuji, že dítě netrpí přenosnými kožními nemocemi.
Dítě je schopno zúčastnit se 10 lekcí plaveckého výcviku.
Jsem si vědom/a/ právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení
bylo nepravdivé.
Poznámka:
Toto čestné prohlášení zákonných zástupců je určeno pro plavecký výcvik žáků
2. a 3. ročníku ZŠ Vysoké Pole ve dnech 26. 3. – 28.5.2014 na bazénu
v Brumově.
V(e)________________ dne____________
___________________________
podpis zákonného zástupce
Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka - plavecký výcvik.
Prohlašuji, že lékař nenařídil mému synovi/dceři_________________________,
žákovi ____ročníku ZŠ Vysoké Pole, narozenému(é) dne__________________,
žádnou změnu režimu, a že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,
teplota, apod.). Dále prohlašuji, že dítě netrpí přenosnými kožními nemocemi.
Dítě je schopno zúčastnit se 10 lekcí plaveckého výcviku.
Jsem si vědom/a/ právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení
bylo nepravdivé.
Poznámka:
Toto čestné prohlášení zákonných zástupců je určeno pro plavecký výcvik žáků
2. a 3. ročníku ZŠ Vysoké Pole ve dnech 26. 3. – 28.5.2014 na bazénu
v Brumově.
V(e)________________ dne____________
___________________________
podpis zákonného zástupce
Download

Informace o výuce plavání 2