PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
POVINNOSTI ŽÁKA 9. TŘÍDY (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE)
 V prvním kole si vybrat maximálně 2 střední školy či 2 různé obory téže školy.
 Obstarat si přihlášky na SŠ (v letošním školním roce jsou nové formuláře přihlášek prodejna SEVT, www.msmt.cz, webové stránky jednotlivých SŠ – vytištěná přihláška
nemusí být barevná, ale obě strany musí být na jednom listě).
 Pomoc pro žáka:
o výchovný poradce (schůzka rodičů a žáků 9. tříd se zástupci SŠ konaná 13. 1.
2015)
o školní psycholog (testy profesní orientace)
o dny otevřených dveří na SŠ (viz nástěnka ve 3. patře)
 Atlas školství (dostal každý žák)
 webové stránky SŠ (od 31. ledna 2015 zde najde kritéria přijímacího řízení, termíny
přijímací zkoušky, počet přijímaných uchazečů )
 návštěva žáků 9. tříd v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce (proběhla
v říjnu 2014)
 Veletrh SŠ konaný 21. 11. – 22. 11. 2014 na BVV
 důležité informace na www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz,
www.cermat.cz, www.jmskoly.cz.
PILOTNÍ OVĚŘOVACÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ TESTY
 Zajišťuje firma CERMAT.
 Ve školním roce 2014/2015 dojde v rámci přijímacího řízení na SŠ pro obory
zakončené maturitou k pilotáži jednotné přijímací zkoušky.
 Jednotné přijímací testy se týkají pouze SŠ, které se do pilotáže přihlásily.
V Jihomoravském kraji se do pilotního ověřování přihlásilo 45 SŠ, 5 soukromých SŠ,
(5 SŠ pouze u některých oborů) – pilotní školy, viz www.cermat.cz. Zkoušky se
budou konat na všech pilotních školách ve stejném čase.
 Žáci hlásící se na tyto SŠ budou psát jednotné testy. Ty se skládají z učiva dvou
předmětů:
- český jazyk a literatura (uzavřené odpovědi - výběr ze 4 alternativ, úlohy
přiřazovací, uspořádací, otevřené, svazky dichotomické - odpověď ANO – NE)
- matematika a její aplikace (uzavřené odpovědi – výběr z 5 alternativ, úlohy
přiřazovací, otevřené, svazky dichotomické - odpověď ANO – NE, bude
hodnocen i postup, nejen výsledek, bude i geometrie).
 Každý test bude trvat 60 minut.
 Žáci se SPU by měli být časově zvýhodněni (k přihlášce je nutno doložit aktuální
zprávu z PPP, SPC).
 Ilustrační testy budou zveřejněny žákům 6. 2. 2015 na www.cermat.cz nebo na
www.msmt.cz.
PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK V 1. KOLE:
 Žák může v 1. kole přijímacího řízení podat maximálně 2 přihlášky. Termín - do 15.
března 2015, komu - přímo řediteli příslušné SŠ.
 Na jednu přihlášku se zapisují 2 školy, přičemž pořadí škol na obou přihláškách je
stejné. Je důležité, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek u obou SŠ.
 Kolonka „číslo přihlášky“ se nevyplňuje (vyplní ji SŠ).
 Pokud jsou obě SŠ zapojeny do pilotního ověřování, jednotné testy koná žák na té SŠ,
kterou uvede v přihlášce jako první. V případě, že škola uvedená jako první není
přihlášena do pilotního ověřování, koná žák jednotné testy ve škole uvedené
ve druhém pořadí.
 Výsledky jednotných testů se přenesou na obě pilotní školy, na které se žák hlásí.
 Pokud se žák hlásí na 1 školu a dva její různé obory, je možno vyplnit jen jednu
přihlášku a na ní doplnit zvolené obory dle své priority.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
Nezávisle na jednotných testech může SŠ (pilotní i nepilotní) konat i vlastní přijímací
zkoušku, kam je žák povinen se dostavit.
Termíny přijímacího řízení:
Nepilotní SŠ:
22. – 30. 4. 2015
Pilotní SŠ:
15. 4. 2015 - pro čtyřleté studium na SŠ
16. 4. 2015 – pro šestileté a osmileté studium na SŠ
Kritéria přijímacího řízení:
- hodnocení prospěchu (8. a 9. ročník)
- přijímací zkoušky (pokud se konají)
- jednotný test (pokud se koná)
- další skutečnosti (diplomy, významná umístění žáka)
Žák se SPU by měl k přihlášce přiložit poslední vyšetření z PPP, SPC.
NÁHRADNÍ TERMÍNY:
Je nutno uvést důvod nepřítomnosti žáka (žák se může účastnit náhradního termínu pouze ze
závažných důvodů). Žák musí být omluven na konkrétní SŠ do 3 pracovních dnů.
Nepilotní SŠ:
Ředitel SŠ stanoví náhradní termín do 1 měsíce od konání přijímací zkoušky.
Pilotní SŠ:
14. 5. 2015
PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ TERMÍNU NA PŘIHLÁŠCE:


Pilotní škola (jednotné testy) – termín jednotného testu se na přihlášku nepíše (je
stejný pro všechny SŠ).
Pilotní škola (jednotné testy, vlastní přijímací zkouška) – píše se pouze termín vlastní
přijímací zkoušky).

Nepilotní škola (vlastní přijímací zkouška) – píše se termín v období 22. 4. – 30. 4.
2015 (dle webu příslušné SŠ).
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:
 Rozhodnutí o přijetí oznámí ředitel SŠ do 3 pracovních dnů po posledním
termínu přijímací zkoušky na stránkách své SŠ.
 Nepřijatým uchazečům odešle ředitel SŠ rozhodnutí o nepřijetí.
ZÁPISOVÝ LÍSTEK
 ZŠ vydává zápisový lístek zákonnému zástupci oproti podpisu
 Žák odevzdá zápisový lístek na SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí
a tím potvrdí svůj úmysl na dané SŠ studovat.
 Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy žák uplatní
znovu zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
ODVOLÁNÍ
 Podává se do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 O výsledku odvolání rozhodne krajský úřad nejpozději do 30 dnů.
PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK V DALŠÍCH KOLECH
Záleží na řediteli dané SŠ, kolik dalších kol přijímacího řízení vypíše.
Do druhého a dalších kol přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol.
Žák vyplní v každé přihlášce vždy jen jednu školu.
Aktuální seznam škol, které vypisují nová kola přijímacího řízení a přehled volných míst na
SŠ, najde žák na portálu www.jmskoly.cz.
Mgr. Hana Pavlíčková
výchovný poradce ZŠ Horníkova
Download

informaci k přijímacímu řízení ne střední školy pro