Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o.
Implementace environmentální
výchovy do oblasti
Člověk, příroda a zdraví
Mgr. Jana Nešporová
Příroda v obrazech
Brno 2012
Gymnázium INTEGRA BRNO s.r.o.
Příroda v obrazech
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou všem svým kolegyním a kolegům, kteří mi
svou prací na projektu Příroda v obrazech umoţnili sestavení těchto
příruček a kteří se aktivně podíleli na tvorbě pracovních listů.
Jana Nešporová
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
1
Příroda v obrazech
Obsah
ÚVOD ........................................................................................................................................ 3
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - CO TO JE APROČ JI UČIT ....................................... 4
CÍLE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY .............................................................................. 4
ZAČLENĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO ŠVP A VÝUKY .............................. 7
Začlenění environmentální výchovy do ŠVP přírodovědných předmětů ................................ 12
Co je to ekologická domácnost? ............................................................................................... 15
Základy domácí ekologie pro primu ........................................................................................ 15
Ekologická domácnost I. - ........................................................................................................ 17
Třídění odpadů ......................................................................................................................... 17
Ekologická domácnost II. - ...................................................................................................... 19
Úspory energie ......................................................................................................................... 19
Ekologická domácnost III. - ..................................................................................................... 24
Voda ......................................................................................................................................... 24
Co víš o ropě? ........................................................................................................................... 26
Jak funguje chladící směs? ....................................................................................................... 29
Koloběh látek v přírodě ............................................................................................................ 32
Jak šetrně a efektivně uklízet domácnost? ............................................................................... 35
Jsou kyselé deště opravdu kyselé? ........................................................................................... 39
Kam s plasty a jiným odpadem? .............................................................................................. 41
Plasty ........................................................................................................................................ 44
pH roztoku ................................................................................................................................ 48
Chráněná území České republiky ............................................................................................. 51
Orientace v krajině ................................................................................................................... 57
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
2
Příroda v obrazech
ÚVOD
Příručka pro začlenění průřezového tématu environmentální výchova do jednotlivých
předmětů na gymnáziu vznikla jako jeden z metodických dokumentů v rámci projektu ESF
Příroda v obrazech. Cílem tohoto projektu, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky, bylo propojení a implementace průřezových témat
mediální a environmentální výchovy na Gymnáziu INTEGRA BRNO. Tato příručka by měla
především slouţit vyučujícím jako metodická podpora k integraci environmentální výchovy
do jednotlivých předmětů pomocí moderních vyučovacích metod a učebních strategií.
První část příručky se zabývá základními informacemi o průřezovém tématu environmentální
výchova a styčnými plochami, které toto téma má s většinou ostatních vyučovacích předmětů.
Environmentální výchova zdaleka není jen záleţitostí biologie či zeměpisu, své uplatnění
najde nejen v dalších přírodovědných předmětech, jako je fyzika a chemie, ale také ve
společenských vědách, dějepise a jazycích. Příručka zde připomíná cíle environmentální
výchovy a některé metody, které umoţňují její začlenění do všech těchto předmětů a případné
propojení s mediální výchovou.
Ve druhé části, která je zaměřena více metodicky, najdete návrhy konkrétních aktivit,
přípravy do hodin a drobné i větší projekty, jejichţ realizací jsou naplňována zmíněná
průřezová témata v rámci přírodovědných i nepřírodovědných předmětů. Součástí této
kapitoly je i řada příloh, pracovních listů a odkazů na literární a internetové zdroje materiály,
které mohou pedagogové vyuţít ve své pedagogické praxi či k dalšímu studiu problematiky
ţivotního prostředí.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
3
Příroda v obrazech
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - CO TO JE APROČ JI UČIT
Výchova ke vztahu k ţivotnímu prostředí, k ochraně přírody a biologických druhů
stejně jako k šetření přírodními zdroji prodělala v českých zemích v uplynulých letech řadu
změn. Od „lesní moudrosti“ prof. Miloše Seiferta, který varuje před pouţíváním přírody
pouze jako dekorace k provozování lidských zábav přes práci mnoha Klubů mladých
ochránců přírody a organizací Hnutí Brontosaurus k Českému svazu ochránců přírody a
později řadu nestátních organizací se snaha o ochranu jednotlivých území, rostlinných či
ţivočišných druhův jednotlivých lokalitách vyvinula ve výchovu takové společnosti, která by
se chovala v souladu se zásadami trvale udrţitelného rozvoje. Věda zabývající se vztahy
organismů a jejich ţivotního prostředí jakoţ i organismů mezi sebou navzájem – tedy
ekologie dává tomuto snaţení logický rámec. Pojem environmentální výchova začal být
prosazován namísto ekologické výchovy v devadesátých letech, kdy se objevil ve Státním
programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který přijala vláda koncem roku
2000. S pojmem ekologická výchova se ale obsahově překrývá a oba názvy se proto mohou
běţně pouţívat ve školách i v mimoškolní činnosti.
CÍLE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
V současné době se stále častěji objevuje ve společnosti poptávka po nejrůznějších
„gramotnostech“. Vedle gramotnosti obecné, tedy schopnosti číst, psát a počítat máme
gramotnost počítačovou, která člověku umoţní vyuţívat či vytvářet nejmodernější informační
technologie, gramotnost finanční, umoţňující správné postupy investování, spoření či práci
v bankovnictví ale také gramotnost ekologickou. Člověk ekologicky gramotný by měl nejen
rozumět základním přírodním zákonitostem a vztahům v přírodě, ale také aktivně přispívat
k ochraně ţivotního prostředí prostřednictvím vlastní činnosti či obhajováním takových
občanských postojů, které ţivotnímu prostředí neškodí a které jej naopak šetří, popřípadě
regenerují. Chvílemi se můţe zdát, ţe environmentální výchova je v protikladu k technickému
rozvoji, například kladením důrazu na úspory nerostných surovin, vyuţívání tradičních
obnovitelných zdrojů energie, izolačních látek, původních technologií a tradičních hodnot
proti stále intenzivnějšímu vývoji technologií, které ţivotní prostředí postupně likvidují.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
4
Příroda v obrazech
Mnoho lidí, nejen ţáků a studentů ale i učitelů, ředitelů škol, školníků a rodičů se
domnívá, ţe aby bylo ekologické či environmentální výchově zadosti učiněno stačí, aby se ve
škole třídil papír, pouţívaly úsporné ţárovky a jednou za rok uspořádal Den Země či jiná
propagační akce s tématikou šetření energiemi. Ve skutečnosti by měly být cíle
environmentální výchovy mnohem hlubší a komplexnější. Stav ţivotního prostředí na celé
naší planetě závisí na myšlení lidí, na jejich postojích, na poţadavcích, poptávce po
materiálech, energiích, surovinách. Nastupující generace mladých lidí vstupují do ţivota od
začátku orientovaní na konzumní způsob ţivota, masírování reklamou, nejrůznějšími vzory.
Srovnáváním se spoluţáky a později kolegy či sousedy.
Ve skutečnosti se environmentální výchova snaţí zvyšovat spoluodpovědnost kaţdého
z nás za současný i budoucí stav přírody a společnosti. Začíná tvorbou vztahu k vlastnímu
domovu a nejbliţšímu okolí kde vyrůstáme, vztahu k místním zdrojům, jejichţ smysluplné
vyuţívání vede ke propojení s komunitou, ve které ţijeme a zlepšení její kvality.
Environmenntální výchova také rozvíjí naši citlivost, vstřícnost a tvořivost k řešení problémů
péče o přírodu i problémů společnosti a usiluje o vytváření tzv. ekologicky příznivé
hodnotové orientace, která klade důraz na dobrovolnou střídmost a nekonzumní, duchovnější
kvality lidského ţivota. (MÁCHAL,2003, upraveno) Naši studenti by měli mít takové znalosti
z přírodních věd, na jejichţ základě odvodí základní zákonitosti vývoje ţivotního prostředí bez
ohledu na politickou orientaci svých rodičů. Měli by se učit tyto zákonitosti ctít a při svém
rozhodování předvídat a domýšlet důsledky vlivů lidských činností na přírodu. Měli by také vědět,
proč je důleţitá ochrana biologických druhů, proč třídit odpad, pouţívat či nepouţívat alternativní
zdroje energie či úsporné spotřebiče. Měli by přemýšlet o informacích, kterými jsou denodenně
bombardováni nejrůznějšími médii. Musí mít opravdu ten nejnovější mobil, počítač či motocykl,
kdyţ ten starý je ještě stále funkční? Musí opravdu vařit z masa či dalších surovin dovezených
z druhého konce světa za cenu mnoha litrů pohonných hmot, kdyţ naši zemědělci stěţí prodají
svoji produkci a krachují?
V roce 1991 zpracovalo Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky tzv. Duhový
program - Program ozdravení ţivotního prostředí České republiky, kde zformulovalo osm zásad
směřujících k ţádoucím změnám ţivotního stylu:

zásada skutečné účinnosti hovoří mj. o maximálním vyuţíváním obnovitelných zdrojů a
účinných technologiích předcházejících vzniku zbytečných odpadů

zásada rozumné spotřeby výrobků neškodících zdraví ani přírodě

zásada opatrnosti upozorňuje, ţe účinky zásahů do prostředí se nedá nikdy předvídat
v plném rozsahu
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
5
Příroda v obrazech

zásada zdrţenlivosti nám říká, ţe dobrovolné sebeomezení materiální spotřeby je na místě

zásada vlastní odpovědnosti se týká přijetí odpovědnosti za obecné důsledky vlastního
svobodného rozhodování i o vlastním majetku

zásada ohleduplnosti k jiným lidem - I zdánlivě zcela neškodné postupy mohou pro
některé skupiny lidí být zcela nepřijatelné a společnost by to měla respektovat. Příkladem
by mohlo být například nakládání s odpady, s vyhořelým jaderným palivem či
s hospodářskými zvířaty

zásada úcty k ţivotu a to nejen k lidskému

zásada občanství planety Země znamená nejen odpovědnost jedince za ţivot svůj ale
také za komunitu, ve které ţije, obec, stát i celou planetu Zemi, tedy přijímání
spoluzodpovědnosti za stále větší skupinu lidí a nakonec celý planetární ekosystém.
Snaha o dodrţování těchto osmi zásad vyúsťuje v úsilí o tzv. trvale udrţitelný ţivot či
trvale udrţitelný rozvoj. Trvale udrţitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který
současným I budoucím generací zachovává moţnost uspokojovat jejich základní potřeby a při
tom nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. (Zákon č.
17/1992 Sb. o ţivotním prostředí, §6).
Sečteno a podtrţeno – cílem environmentální výchovy na Gymnáziu Integra Brno je
student ekologicky gramotný, disponující takovými informacemi, které mu umoţňují zaujímat
postoje a činit rozhodnutí v souladu s uvedenými zásadami a směřovat svým jednáním k trvale
udrţitelnému ţivotu.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
6
Příroda v obrazech
ZAČLENĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO ŠVP A VÝUKY
Environmentální výchova na Gymnáziu INTEGRA BRNO není realizována formou
samostatného předmětu. Toto průřezové téma je jednak integrováno podle ŠVP do
jednotlivých předmětů, zejména biologie a biologických praktik, některé tématické okruhy
jsou naplňovány v zeměpise ve fyzice a v chemii. V rámci mezipředmětových vztahů se
ovšem můţe objevit také v dalších předmětech a to i nepřírodovědného charakteru. O vývoji
vlivu člověka na ţivotní prostředí v průběhu dějin učí například dějepis, o globálních
problémech lidstva a nutnosti ochrany ţivotního prostředí kromě zeměpisu také základy
společenských věd a výchovy ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a zdraví.
Předměty jako je matematika, výpočetní technika a jazyky tvoří vynikající podporu pro
výzkum, statistické výpočty, tvorby grafů, práci s informacemi a studium cizojazyčných
zdrojů, coţ studenti vyuţijí při realizaci různých ročníkových projektů, projektových dní a
projektové výuky.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
7
Příroda v obrazech
TÉMATICKÉ OKRUHY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
(Podle RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání)
V RVP pro základní vzdělávání nalézáme čtyři poměrně rozsáhlé tématické okruhy, poměrně
přesně definované klíčovými pojmy a popisem vztahů mezi nimi.
1. Ekosystémy – Tento tématický okruh popisuje všechny důleţité ekosystémy na naší
planetě a vztahy, které se v nich realizují.

les - jeho produkční a mimoprodukční významy,

pole - význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích

vodní zdroje - lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím jeho důleţitost pro
krajinnou ekologii

moře - obrovská druhová rozmanitost a jeho význam pro biosféru, vztah mořských řas a
sloţení atmosféry

tropický deštný les - jeho biodiverzite, ohroţování, globální význam a význam pro
člověka

lidské sídlo - umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní
podmínky, rozlišení městského a venkovského prostředí

kulturní krajina - hluboké ovlivnění přírody v průběhu času od vzniku civilizace aţ po
dnešek
2. Základní podmínky ţivota – Do tohoto tématického okruhu patří abiotické a biotické
faktory prostředí ve kterém ţijeme a které přetváříme:

voda - vztahy vlastností vody a ţivota, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její
čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení

ovzduší - význam pro ţivot na Zemi, ohroţování ovzduší a klimatické změny,
propojenost světa, čistota ovzduší u nás

půda - propojenost sloţek prostředí, zdroj výţivy, ohroţení půdy, rekultivace a situace v
okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině

energie - energie a ţivot, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, vyuţívání
energie, moţnosti a způsoby šetření, místní podmínky

přírodní zdroje - zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na
prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a
vyuţívání přírodních zdrojů v okolí
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
8
Příroda v obrazech

ochrana biologických druhů - důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů

ekosystémy – biodiverzita a funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně,
ohroţování a ochrana ve světě a u nás
3. Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí –
 zemědělství a ţivotní prostředí, ekologické zemědělství;
 doprava a ţivotní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na
prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěţ, doprava a globalizace);
 průmysl a ţivotní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy
průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a
ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně ţivotního prostředí, průmysl a
udrţitelný rozvoj společnosti);
 odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s
odpady, druhotné suroviny);
 ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběţné opatrnosti;
 ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV)
 změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a
perspektivy);
 dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní
program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den ţivotního prostředí OSN, Den Země
apod.)
4. Vztah člověka k prostředí  naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby vyuţívání a řešení odpadového
hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany ţivotního
prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
 náš ţivotní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
 aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky,
souvislosti, moţnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a
prezentace);
 prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické
působení, moţnosti a způsoby ochrany zdraví);
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
9
Příroda v obrazech
 nerovnoměrnost ţivota na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský
vývoj na Zemi,
 příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udrţitelnosti rozvoje,
příklady jejich uplatňování ve světě, u nás
V RVP pro gymnaziální vzdělávání jsou tématické okruhy jen tři a nejvíce prostoru je zde
věnováno působení člověka na ţivotní prostředí, důsledkům lidské činnosti, trvale
udrţitelnému rozvoji a legislativnímu základu ochrany ţivotního prostředí u nás, v EU a ve
světě.
1. Problematika vztahů organismů a prostředí - navazuje na základní tématický okruh
Základní podmínky ţivota a dále ho rozvíjí. Pracuje s klíčovými pojmy, jako jsou například:
 vzájemné působení organismů a prostředí, vlivy prostředí
 populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy
 koloběh látek a tok energie v biosféře
2. Člověk a ţivotní prostředí - rozvíjí třetí a čtvrtý tématický okruh pro základní vzdělávání,
zabývá se však více příčinami, důsledky a jejich moţnému předcházení.
 vliv člověka na ţivotní prostředí od počátku existence lidstva po současnost a srovnání
udrţitelnosti tohoto vlivu
 příčiny vzniku a zániku nových druhů organismů, jejich význam pro člověka a formy
jejich ochrany
 zdroje energie a surovin na Zemi, jejich získávání a vyuţívání
 vyuţívání vody, její znečištění, příčiny nedostatku pitné vody a jeho dopad na
společnost
 vyuţívání půdy a jeho důsledky v ţivotním prostředí
 příčiny růstu lidské populace a jeho vliv na ţivotní prostředí
 vlivy prostředí ohroţující lidské zdraví
 globální ekologické problémy, jejich příčiny a důsledky a postoje, které k nim zaujímají
zainteresované skupiny
 nástroje a moţnosti řešení globálních ekologických problémů (legislativní, dobrovolné,
institucionální, technologické) a moţnosti zapojení jednotlivce do jejich řešení
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
10
Příroda v obrazech
 základní principy myšlenky trvale udrţitelného rozvoje
 prognózy globálního rozvoje světa na podkladě současného environmentálního jednání
lidstva
3. Ţivotní prostředí regionu a České republiky - rozvíjí zejména některá témata ze čtvrtého
tématického okruhu základního vzdělávání v ekologické výchově. Jde ovšem více do hloubky
zejména v oblasti institucí a legislativy.
 problémy ţivotního prostředí našeho regionu a České republiky
 historie a současný stav ochrany přírody a krajiny v ČR
 instituce v ČR zabývající se problematikou ţivotního prostředí
 nejvýznamnější legislativní opatření v oblasti ţivotního prostředí a vliv EU na tato
opatření a jejich realizaci
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
11
Příroda v obrazech
Začlenění environmentální výchovy do ŠVP
přírodovědných předmětů
Mezi přírodovědné předměty na obou stupních gymnázia patří kromě biologie také chemie,
fyzika, zeměpis a matematika. Na niţším stupni tyto předměty doplňuje výchova ke zdraví a
biologicko-fyzikální praktikum a na vyšším biologické-chemické praktikum a odborné
volitelné semináře. Environmentální výchova poskytuje vyučujícím i studentům jednak
témata, uvádějící jednotlivá fakta do významných souvislostí jednak látku k procvičování
některých probíraných postupů a v neposlední řadě také teoretickou oporu k zaujímání
postojů a stanovisek k problematice změn v ţivotním prostředí, se kterými jsou kaţdodenně
konfrontování nejen v médiích ale také v praktickém ţivotě. Zde se nachází přehled předmětů,
do kterých je environmentální výchova buď přímo integrována, či různými způsoby a
metodami implementována. Tento text vznikl na základě příspěvků vyučujících jednotlivých
předmětů k tvorbě ŠVP.
BIOLOGIE
V biologii se žáci v průběhu studia seznamují se základními informacemi o vzniku a vývoji
živých organismů na Zemi, jejich systematickém třídění, vztazích mezi nimi a možnostech
využití všech získaných poznatků. Výuka probíhá nejen formou klasických vyučovacích hodin
s využitím tradičních i netradičních metod práce ale také s pomocí jedno i vícedenních
projektů a týdenní projektové výuky.(ŠVP)
Environmentální výchova je na niţším stupni našeho gymnázia do biologie integrovaná a její
jednotlivé tématické okruhy se vyučují v těch ročnících, kde jsou probírané látce nejblíţe.
Ţáci se zde seznámí se základními pojmy, jako jsou podmínky ţivota na Zemi a přírodní
zdroje (obnovitelné a neobnovitelné). Dále projdou druhy ekosystémů od jednoduchých
vodních ekosystémů po kulturní krajinu a její proměny v čase a hlavní problémy ţivotního
prostředí a ochrany přírody a biologických druhů. Spolu s biologií člověka proberou také
problematiku rozdílů mezi lidskými sídly, městem a venkovem a jejich lokálních
ekologických problémů v globálních souvislostech. Těmto tématům je věnován značný
prostor v ŠVP a tématických plánech.
Na vyšším stupni gymnázia je EV rovněţ integrována do výuky biologie, ale i dalších
předmětů. V biologii se jejími tématy setkáváme postupně ve všech ročnících od základních
pojmů a základních podmínek ţivota a ekosystémy v prvním ročníku přes ekologii ţivočichů,
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
12
Příroda v obrazech
biosféru a problémy ţivotního prostředí aţ po řešení lokálních globálních ekologických
problémů v semináři. Studenti jsou seznamování jak s teoretickou stránkou problematiky
v běţných hodinách biologie, s některými praktickými úlohami v biologicko-chemickém
praktiku, se vztahy mezi organismy na zahradě v biologicko-fyzikálním praktiku. Vrcholem
praktických činností by pro studenty měla být účast na terénní přírodovědné projektové
výuce, kde by měli všechny své znalosti zúročit při práci v terénu, jejíţ výsledky následně
prezentují na studentské konferenci.
CHEMIE, CHEMICKÉ PRAKTIKUM
Vyučovací předmět CHEMIE je jedním z přírodovědných vyučovacích předmětů, které
studentovi umožňují poznávání přírody jako systému, uvědomování si užitečnosti
přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě, rozvíjení dovedností
experimentovat, vyvozovat z experimentů závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Studenti se
učí rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř.
ovlivňovat. (ŠVP)
Chemie má k environmentální výchově velice blízký přirozený vztah, protoţe jí
poskytuje základní informace k fungování všech přírodních procesů zaloţených na
nejrůznějších chemických reakcích. Na niţším stupni gymnázia patří mezi hlavní témata
problematika ochrany ţivotního prostředí před znečištěním chemickými látkami, recyklace
plastů, třídění odpadů, znečištění ovzduší a jiné lidské aktivity související s ţivotním
prostředím. Na vyšším stupni se tyto informace dále prohlubují a přidávají se k nim další
souvislosti, jako například koloběhy látek v přírodě, fotosyntéza a zabudovávání oxidu
uhličitého do organických a anorganických látek v přírodě a to vše v souvislosti
s probíhajícími změnami klimatu. Ţáci mohou na těchto tématech pracovat nejen teoreticky,
ale i prakticky v podmínkách školní laboratoře. Vrcholem je potom pro ně přírodovědná
projektová výuka, kde provádějí komplexní terénní výzkum, který pak prezentují na
studentské konferenci. (Podle Mgr. Moniky Dušové, vyučující chemie)
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
13
Příroda v obrazech
ZEMĚPIS
Zeměpis je předmět studující krajinnou sféru jako soubor přírodního prostředí, které přetváří
lidská společnost. Zabývá se vzájemnými vztahy přírodních, společenských a technických jevů
a procesů na Zemi. Specifikem předmětu je jeho regionální přístup k řešeným problémům, kdy
zeměpisné poznání je spjato s konkrétní oblastí. (ŠVP)
Environmentální výchova na niţším stupni gymnázia je jedním z nosných témat především
fyzického zeměpisu, zejména témat o krajině a biosféře. Promítá se také do
socioekonomických a regionálních aspektů, např. do témat ochrana přírody ČR, ekologické
způsoby výroby a dopravy apod. Implementována tak jsou všechna dílčí témata
environmentální výchovy (Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí i
Vztah člověka k prostředí).
Na vyšším stupni gymnázia se nejčastěji témata environmentální výchovy objevují ve výuce
fyzické geografie, především v tématech ţivotní prostředí, hydrosféra, pedosféra a v tématu
biosféra. Environmentální témata ale najdeme i v rámci fyzickogeografických charakteristik
jednotlivých regionů, např. v otázkách ochrany přírody, chráněných území, ničení
ekosystémů. Implementaci environmentální výchovy lze nalézt ale také v humánní sféře v
kapitolách o hospodářství a globalizaci a globálních problémech.
K vyhledávání a vytváření souvislostí u ţáků je vyuţívána především práce s atlasy, daty,
tabulkami, ale také diskuse o daných problémech a snaha o vybudování příslušných postojů.
(Podle Mgr. Petra Hřebačky, vyučujícího zeměpisu)
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
14
Příroda v obrazech
Biologie
1.
Co je to ekologická domácnost?
Základy domácí ekologie pro primu
Autor: Mgr. Jana Nešporová
Předmět:
Téma:
Ročník:
Časová dotace:
Místo výuky:
Vztah k EV:
Environmentální výchova
Ekologie v domácnosti
Prima, sekunda
Domácí projekt
Učebna, domácnost
Ano
Otázky:
Čím se zabývá věda jménem EKOLOGIE? …………………………………………………….
V čem spočívá BIOLOGICKÁ ROVNOVÁHA V PŘÍRODĚ?
…………………………………………………………………………………………………..
Které lidské činnosti mohou tuto rovnováhu ovlivnit či narušit a jak? Jmenuj aspoň 3, které se
mohou týkat běţného fungování domácnosti nebo školy.
Činnost člověka (společnosti)
Vliv na biologickou rovnováhu
Jaké činnosti, výrobky či postupy obvykle označujeme jako EKOLOGICKÉ?
………………………………………………………………………………………………
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
15
Příroda v obrazech
Biologie
1.
Zadání domácího projektu:
o Vytvoř vlastní PRAVIDLA EKOLOGICKÉHO CHOVÁNÍ
V DOMÁCNOSTI – minimálně DESATERO (Poraď se s rodiči,
nastuduj z literatury či z internetu, navštiv ekologickou poradnu)
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………………….
9. ……………………………………………………………………………….
10. ……………………………………………………………………………..
o Jednotlivé body vysvětli a zdůvodni
o Prozkoumej vlastní domácnost a popiš, kterými z tvých pravidel se u vás
řídíte a proč (případně proč ne a za jakých okolností byste se jimi mohli
začít řídit)
o Výsledky svého průzkumu ztvárni formou plakátu, PowerPointové
prezentace či filmu.
o Svůj projekt představ spoluţákům a diskutuj s nimi o výhodách a
nevýhodách ekologického smýšlení.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
16
Příroda v obrazech
Biologie
2.
Ekologická domácnost I. Třídění odpadů
Autor: Mgr. Jana Nešporová
Předmět:
Téma:
Ročník:
Časová dotace:
Místo výuky:
Vztah k EV:
Environmentální výchova
Ekologie v domácnosti – třídění odpadů
Niţší gymnázium
Dlouhodobý projekt
Učebna, domácnost
Ano
Teorie:
Člověk svojí činností produkuje poměrně velké mnoţství odpadu, se kterým se
ţivotní prostředí musí nějakým způsobem vyrovnat. Kaţdá obec má stanovena
vlastní pravidla nakládání s odpady, která podléhají příslušnému zákonu.
Před započetím práce odpovězte na otázky:
1. Které druhy odpadu znáte?
…………………………………………………………………………….
2. Jaké znáte moţnosti nakládání s odpadem?
…………………………………………………………………………….
3. Víte, kterých moţností vyuţívá vaše obec?
…………………………………………………………………………….
Praktické úkoly:
1. Nastudujte druhy odpadů, které člověk produkuje a způsoby nakládání
s nimi z učebního textu, nebo si je vyhledejte na intrnetu, v ekologické
poradně čin a obecním úřadě.
2. Pozorujte skladbu domácího odpadu ve vlastní domácnosti
o po dobu jednoho týdne zjišťujte, jaké typy odpadu domácnost
produkuje a v jakém celkovém mnoţství.
o Přepočítejte na měsíc, případně rok a přepočítat na člena
domácnosti. (Př: 30 litrů odpadu týdně x 4= 120 litrů měsíčně…
: počtem členů domácnosti …).
o Vypozorovat, jakého typu odpadu je největší mnoţství. (u mě
jsou to mikrotenové sáčky a kelímky od jogurtu)
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
17
Příroda v obrazech
Biologie
2.
3. Popište způsob nakládání s domácím odpadem ve vaší domácnosti
(třídíme, netřídíme…. Jak, co..) a vyvoďte z učebního matriálu, čím
nejvíce zatěţujete ţivotní prostředí.
4. Navrhněte zlepšení nakládání s odpady ve vaší domácnosti –
formulujte a zdůvodněte návrh. Po dohodě s rodiči se pokuste vaše
návrhy realizovat.
5. Po dobu jednoho týdne pozorujte a zjišťujte, jak navrţené opatření ve
skutečnosti funguje… (př.: odpadkový koš nesmrdí, produkujeme jen
třetinu odpadu co dřív)
o změnu vyčíslete v měsíčním a ročním přepočtu a přepočtu na
člena domácnosti
o popsat dopad vašeho zlepšení na ţivotní prostředí.
Výsledky pozorování a pokusu popište písemně, správně česky, s grafy a
obrázky, s moţností přetvoření do ppt.
Moţnosti prezentace:
POSTER = plakát velikosti minimálně A3, který obsahuje všechny důleţité
informace o výzkumu včetně vstupních informací , výsledků a závěru.
Stručné texty doplněné grafy a obrázky, s uvedením autora a zdrojů.
POWERPOINTOVÁ PREZENTACE obsahuje všechny důleţité informace o
výzkumu včetně vstupních informací , výsledků a závěru. Stručné texty
doplněné grafy a obrázky, s uvedením autora a zdrojů.
PÍSEMNÁ PRÁCE obsahuje úvod (stručný popis bodu 1.), vlastní text (popis
průběhu pozorování - body 2.-5.) a závěr (shrnutí celého projektu a jeho
výsledků). Musí být uveden autor a všechny pouţité zdroje. Rozsah zadá
vyučující.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
18
Příroda v obrazech
Biologie
3.
Ekologická domácnost II. Úspory energie
Autor: Mgr. Jana Nešporová
Předmět:
Téma:
Ročník:
Časová dotace:
Místo výuky:
Vztah k EV:
Environmentální výchova
Ekologie v domácnosti – úspory energie
Vyšší gymnázium
Dlouhodobý projekt
Učebna, domácnost
Ano
1. POČÍTÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ:
o Najděte doma elektroměr,podívejte se, jak funguje, jaká jsou na něm údaje a
k nějakému určitému datu si zapište naměřenou hodnotu. Tuto hodnotu budete
sledovat kaţdý měsíc a hodnotit spotřebu elektrické energie ve vaší domácnosti.
o Projděte Vaši domácnost a zapište si, které elektrospotřebiče pouţíváte a jaký
mají příkon. Můţete pouţít následující nápovědu:
 Ţárovky: typ (běţná, zářivka, úsporná, LED), výkon (ve wattech 100W,17W,
2W…), počet (např. lustr se 6 ţárovkami po 60W)
 Topení: topíte elektřinou?, pouţíváte „přímotopy“? příkon se rovněţ udává ve
wattech.
 Praní a ţehlení: máte pračku, sušičku, ţehličku? V návodech nebo na štítcích
bývá obvykle udávána energetická třída (A, B,C…) nebo příkon ve wattech.
 Vaření: sporák, trouba, mikrovlnka, konvice, Topinkova, toustovač…. Pokud
něco z toho pouţíváte pravidelně a často, patří to i s příkonem do vašeho
seznamu.
 Média: televize, rádio, hifi-věţ … zkuste se dobrat i informace, jaký mají odběr
elektřiny ve stavu „stand-by“ a „on“.
 Počítač(e): … také - zkuste se dobrat i informace, jaký mají odběr elektřiny ve
stavu „stand-by“ a „on“.
 Zapomněla jsem na něco? Najdete ještě jiný typ spotřebiče? – nezapomeňte na
tatínkovu dílnu, maminčin výtvarný ateliér a sestřino minikadeřnictví (fén,
ţehlička na vlasy…)
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
19
Příroda v obrazech
Biologie
3.
2. SLEDOVÁNÍ PROVOZU JEDNOTLIVÝCH SPOTŘEBIČŮ:
o Vysledujte a zapište si, kolik hodin týdně svítíte v jednotlivých místnostech.
Máte následující moţnosti (obě jsou akceptovatelné)
 opravdu denně sledovat a zapisovat časy (celý týden) – je to
nejpřesnější ale velmi pracné
 říct si, ţe kaţdý (všední) den je to prakticky stejné a zapisovat si kaţdý
den třeba jednu místnost a zbytek dopočítat (pozor na víkendy, mohou
ovlivnit výsledek!)
o Pokud máte elektrické topení, pokuste se spočítat, jakou má týdenní spotřebu
energie. Kdyţ se to nepodaří, hodnotu nakonec odečteme z elektroměru)
o Vysledujte a zapište, kolik hodin týdně je v provozu pračka, sušička, ţehlička.
Opět si můţete dělat čárky, zapisovat počty praček podobně. Lepší je sledovat
delší dobu (měsíc) a pak udělat průměr na týden. Tady asi budete muset
poţádat o pomoc maminku (nebo kdo pere a ţehlí…).
o Vysledujte a zapište, kolik hodin týdně jsou v provozu běţné kuchyňské
elektrospotřebiče. Pozor na rozdíly mezi všedním dnem a víkendem, jinak
můţete pracovat i s odhady a průměry.
o Vysledujte a zapište, kolik hodin týdně je v provozu televize, rádio, věţ,
počítač, nabíječky na všechny mobily a ipody, nezapomínejte na reţim „standby“
o Kolik času týdně je v provozu fén, kulma, ţehlička na vlasy, holící strojek –
zapojte do sledování celou rodinu. Opět můţete pracovat s odhady a průměry.
3. POČÍTÁNÍ A POROVNÁVÁNÍ
a. Sečtěte všechny hodnoty (týdenní spotřeba). Hodnotu si zapište.
b. Vypočítejte měsíční spotřebu (počet týdnů, resp. dnů). Hodnotu si zapište.
c. Odečtěte přesně za měsíc od prvního data hodnotu na elektroměru. Souhlasí
vámi naměřená spotřeba elektřiny se skutečnou spotřebou? Jaký je rozdíl? Čím
je asi způsoben?
d. Podívejte se na internet na cenu elektrické energie v Jihomoravském kraji. Kolik
Kč stál elektrický provoz domácnosti v tomto měsíci?
e. Zodpovězte si následující otázky:
i. Který z elektrospotřebičů je největší „ţrout energie“?
ii. Jakým způsobem můţeme ovlivnit spotřebu?
iii. Jak se na týdenní spotřebě podepsaly jarní prázdniny? (je spotřeba za
týden menší, protoţe jste jeli celá rodina na hory, nebo naopak větší,
protoţe jste zůstali doma a trávíte víc času u počítače a televize?)
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
20
Příroda v obrazech
Biologie
3.
Vytvořte si vlastní tabulku s dostatečným počtem řádků, do které budete zapisovat svá
pozorování (návrh tabulky je zde, vyuţijete li MS EXCEL, budete mít ulehčenou práci)
Počet
Příkon
(např.
(celkem W)
ţárovek)
Př. vysavač 1
650
Typ
spotřebiče
Doba
provozu za
den (h)
0, 25
Doba
provozu za
týden(h)
1,75
Spotřeba (kWh)
1,137
4. Průběţná kontrola:

Podívejte se s měsíčním odstupem na elektroměr a zamyslete se nad tím, jak se na
spotřebě Vaší domácnosti podepsaly víkendy či jarní prázdniny
5. SLEDOVÁNÍ PROVOZU JEDNOTLIVÝCH SPOTŘEBIČŮ



PROHLÉDNĚTE SI VÁŠ SEZNAM SPOTŘEBIČŮ
PODÍVEJTE SE NA JEJICH SPOTŘEBU
PŘEHLEDNĚ JE SEŘAĎTE PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (EXCEL
vám s tím pomůţe!) – najděte největší ţrouty energie ve Vaší domácnosti… trochu
si s tím pohrajte – některé spotřebiče mají malý odběr ale pouţívají se pořád, jiné
mají velký ale spustíme je jen jednou za čas…
6. NÁVRHY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ – experiment – nejdůleţitější část práce!








Navrhněte úsporná opatření, která bude moţné v průběhu dalšího měsíce ve Vaší
domácnosti zavést
Domluvte se na nich i s ostatními členy domácnosti. (Uzavřete smlouvy, dohody,
napište cedulky….)
Naplánujte, KOLIK elektrické energie se vám podaří za měsíc ušetřit. Vyjádřete
v kWh a také v Kč – srovnejte se skutečnou úsporou.
Na základě plánu úspor elektrické energie ve Vaší domácnosti zaveďte Vámi navrţená
úsporná opatření a kontrolujte v průběhu 30 dní jejich plnění.
V těchto 30 dnech sledujte pohyb na elektroměru a zaznamenejte skutečnou spotřebu
elektrické energie.
Porovnejte zjištěné údaje s
o Údaji z doby, kdy jste ţádná úsporná opatření neměli zavedena
o Předpokládanou úsporou, kterou jste si dopředu stanovili (odhadli,
naplánovali)
Vyjádřete úsporu v kWh i v Kč.
Pečlivě si zapisujte zjištěné skutečnosti, rozvrhněte si text seminární práce či formu
prezentace (poster, PowerPoint).
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
21
Příroda v obrazech
Biologie
3.
7. DOKUMENTUJTE CELOU VAŠI PRÁCI NA PROJEKTU



Pište si poznámky, dělejte tabulky, budete to potřebovat na vypracování
závěrečné práce a prezentace. Rozsah práce určí vyučující.
Výsledky pozorování a experimetu shrňte přehledně v tabulkách
Napište seminární práci či vytvořte prezentaci nebo poster na studentskou
konferenci
Příloha
NÁVOD NA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE
Seminární práce musí výstiţně popisovat zadané téma, musí být napsána správně česky a
splňovat základní formální poţadavky, které jsou dále přiloţeny. Můţe obsahovat citace
z literatury i z ostatních zdrojů, které ovšem musí být v souladu s Pravidly pro vypracovávání
seminárních prací.
Můţe vyuţívat různé zdroje, tyto zdroje musí být uvedeny v seznamu pouţité literatury.
Seminární práce se skládá z těchto hlavních částí:
1. Úvodní strana: obsahuje název školy, název a typ práce, jméno zadavatele, jméno
autora, rok, kdy byla práce napsána.
2. prohlášení o samostatnosti zpracování a pouţitých zdrojích
3. Obsah (seznam kapitol, jejich číslování a členění)
4. Úvod: seznamuje čtenáře s problematikou, vymezuje hlavní pojmy, vztah pisatele
k tématu. Všechny obecně známé skutečnosti k tématu se vztahující patří do úvodu.
5. Stať: obsahuje zejména nové skutečnosti, popis vlastního výzkumu, data, atp.
Tabulky, obrázky a grafy se obvykle dávají do příloh, ale mohou být i vloţeny mezi
textem. Stať mívá více kapitol.
6. Závěr: nejdůleţitější část práce, shrnuje výsledky výzkumu, vyvozuje důsledky,
závěry. Můţe být i delší neţ vlastní popis výzkumu.
7. Seznam zdrojů a pouţité literatury: podle norem uvedených v Pravidlech pro
vypracovávání seminárních prací.
Rozsah práce zadává vyučující, zadaný rozsah musí být dodrţen.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
22
Příroda v obrazech
Gymnázium INTEGRA BRNO s.r.o.
Příroda v obrazech
Biologie
4.
Ekologická domácnost III. Voda
Autor: Mgr. Jana Nešporová
Předmět:
Téma:
Ročník:
Časová dotace:
Místo výuky:
Vztah k EV:
Environmentální výchova
Ekologie v domácnosti – úspory vody
Niţší gymnázium
Dlouhodobý projekt
Učebna, domácnost
Ano
Napadlo vás někdy, kolik člověk spotřebuje vody a kolik za ni musí zaplatit? Víte, na co
všechno doma vodu potřebujete? Teď máte měsíc na zjišťování pozorování a vedení záznamů
a ještě před Vánocemi náš výzkum vyhodnotíme.
ÚKOL:
 Vyplňte postupně následující tabulku.
 Poraďte se s rodiči, podívejte se na vodoměr, podívejte se na internetové stránky
vodáren a výrobců elektrospotřebičů (pračky, myčky)
 Sledujte po dobu jednoho měsíce spotřebu vody ve vaší domácnosti (některé
opakované hodnoty je moţné spočítat za jeden den či týden a přepočíst na celý měsíc)
 Posuďte zda je moţné vodou šetřit, případně navrhněte úsporná opatření
NA ZAČÁTKU SI UJASNĚTE NÁSLEDUJÍCÍ:









počet členů domácnosti: …… z toho dospělí …… a kojenci ……
víte, kde máte vodoměr? odečtěte stav k určitému datu: Datum: ……… Stav:………
kolik stojí voda (v kč/m3 ) ? …………
které elektrospotřebiče spotřebovávají vodu?
o kolik vody spotřebuje pračka na jedno praní? ……
o kolik vody spotřebuje myčka na jedno mytí? ……..
kolik vody se vejde do vany? vypočítejte její objem ……..
vyzkoušejte, kolik vody spotřebujete při sprchování ………
jak velká je nádrţka na splachování wc? …………
kupujete vodu na pití? kolik láhví týdně? …
podívejte se na vodoměr 14.12.: …………
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
24
Příroda v obrazech
Biologie
SPOTŘEBA VODY
4.
DENNĚ TÝDNĚ MĚSÍČNĚ ROČNĚ …V
KČ/ROK
PRAČKA
MYČKA
RUČNÍ MYTÍ
NÁDOBÍ,PRANÍ
KOUPÁNÍ (JÁ)
KOUPÁNÍ (OSTATNÍ)
SPRCHA (JÁ)
SPRCHA (OSTATNÍ)
SPLACHOVÁNÍ (JÁ)
SPLACHOVÁNÍ (OSTATNÍ)
VAŘENÍ
(I PITÍ)
ÚKLID
ZALÉVÁNÍ KVĚTIN
JINÁ SPOTŘEBA
(BAZÉN…)
CELKEM MĚSÍČNĚ:
…………
V Kč:………
ODPOVÍDÁ ÚDAJI NA VODOMĚRU? ANO/NE
CELKEM ROČNĚ: …………V KČ: ……
JE TO HODNĚ?
DÁ SE S TÍM NĚCO DĚLAT?
NAVRHNĚTE ÚSPORNÁ OPATŘENÍ:
Postup práce a výsledky popiš v PowerPointové prezentaci, kterou představíš
spoluţákům a vyučujícím. Zapoj se do diskuse o šetření vodou a dalšími zdroji.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
25
Příroda v obrazech
Chemie
1.
Co víš o ropě?
Autor: Mgr. Monika Dušová
Předmět:
Téma:
Ročník:
Časová dotace:
Místo výuky:
Vztah k EV:
Chemie
Ropa
kvarta
40 minut
učebna
Ano
1) Doplň chybějící slova do textu.
zemní plyn
hořlavá
hnědá
ţivočich
8 km
alkanů
rostliny
pod tlakem
kapalina
uhlovodík
Ropa je ………………… …………………….. ………………………. tvořená
směsí …………………….., především………………………….. . Ropa vznikla
rozkladem
zbytků
pravěkých
………………………
a
…………………………….. . Naleziště ropy jsou pod nepropustnými vrstvami,
v hloubkách aţ po ………………….. zemským povrchem. Ropa při těţbě buď
vyvěrá ……………………………………. nebo je čerpána. Vyskytuje se
společně se……………………………… .
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
26
Příroda v obrazech
Chemie
1.
2) Z jakých prvků se skládá ropa? Napiš o jaký se jedná prvkem u jednotlivých
hmotnostních podílů.
a) cca 84 %
H-U-K-Í-L
……………………………………….
b) cca 10 %
K-O-V-Í-D
………………………………………
c) cca 4 %
S-Í-K-L-Y-K ………………………………………
d) cca 1 %
A-Í-R-S
e) cca 1%
S-D-K-Í-U
……………………………………..
……………………………………..
3) Vypočítej.
Pro měření objemu ropy se pouţívá míry 1 barel, co ţe 159 litrů.
Kolik barelů ropy odpovídá dvěma tunám, kdyţ hustota lehké ropy je 0,61 g/cm3?
4) K čemu se vyuţívá ropa?
5) Která země patří díky obrovským zásobám ropy k nejbohatším na světě?
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
27
Příroda v obrazech
Chemie
1.
6) Vylušti kříţovku.
Jak jinak se také můţe říkat ropě?
…………………………………................. (odpověď získáš z tajenky)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1) ropa se zpracovává ………………………… ………………………..
2) součástí ropy je ……………………
3) věda zabývající se zpracováním ropy
4) získává se frakční destilací ropy
5) kvalitu benzínu nám udává …………………………. ……………
6) frakční destilací můţeme získat i ………………….. …………………
7) automobilové palivo
8) plynnový olej slouţí pro výrobu …………………
9) zbytek z frakční destilace se vyuţívá pro výrobu ……………..
10) slouţí pro výrobu leteckého paliva
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
28
Příroda v obrazech
Chemie
2.
Jak funguje chladící směs?
Autor: Mgr. Monika Dušová
Předmět:
Téma:
Ročník:
Časová dotace:
Místo výuky:
Vztah k EV:
Chemie
chladící směs
kvinta
15 minut
Zelená učebna/ jiný prostor
Ano
Princip (zapiš podle výkladu)
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Pomůcky
konzerva, podloţka, lţička, teploměr, forma na led
Chemikálie
chlorid sodný, led
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
29
Příroda v obrazech
Chemie
2.
Pracovní postup
1. Na podloţku nalijeme trochu vody.
2. Na podloţku s vodou postavíme plechovku.
3. Do plechovky nasypeme několik kostek ledu.
4. Do plechovky přidáme tři lţičky chloridu sodného.
5. Směs v plechovce mícháme a zároveň pevně tiskneme k podloţce.
6. Po chvíli míchání změříme teplotu směsi v plechovce a naměřenou hodnotu si
zapíšeme.
7. Plechovku uchopíme do ruky a zvedneme ji nad pracovní stůl.
8. Podloţka by měla být přimrzlá.
Pozorování
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Obrázek
Závěr
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
30
Příroda v obrazech
Chemie
2.
Otázky
1. Pod jakým názvem známe běţně chlorid sodný?
2. Kdyţ zahřejeme chlorid sodný nad plamenem, jaký plyn se uvolní?
3. Do jaké skupiny prvků patří chlor a které další prvky tam patří?
4. K čemu se vyuţívá elementární chlor?
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
31
Příroda v obrazech
Chemie
3.
Koloběh látek v přírodě
Autor: Mgr. Monika Dušová
Předmět:
Téma:
Ročník:
Časová dotace:
Místo výuky:
Vztah k EV:
Chemie
Koloběh látek
septima
40 minut
Zelená učebna / jiný prostor
Ano
KOLOBĚH DUSÍKU
1) Jakým způsobem se dostane dusík do rostlin?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
2) Kdo zajišťuje koloběh dusíku?
……………………………………………………………………………………………
3) Jak se jmenují bakterie ţijící na kořenech bobovitých rostlin?
………………………………………………………………………………………..
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
32
Příroda v obrazech
Chemie
3.
4) Doplň do obrázku chybějící pojmy.
Atmosféra
nitrifikační bakterie
hydrosféra
potravní řetězec
odpadní látky
biosféra
vazači dusíku
rozkladači
denitrifikační bakterie
5) Co je úkolem nitrifikačních bakterií?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6) Co je úkolem denitrifikačních bakterií?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7) Zapiš a dorovnej rovnice spalování, kdy se uvolňují oxidy dusíku.
a) reakce oxidu dusného s kyslíkem za vzniku oxidu dusnatého
…………………………………………………………………………………………
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
33
Příroda v obrazech
Chemie
3.
b) reakce oxidu dusnatého s kyslíkem za vzniku oxidu dusičitého
…………………………………………………………………………………………
c) reakce oxidu dusičitého s vodou za vzniku kyseliny dusičné a oxidu dusnatého
…………………………………………………………………………………………
KOLOBĚH SÍRY
8) Doplň do textu chybějící slova.
oxid siřičitý
síra
kyselina sirovodíková
metionin
půdní bakterie rozkladné bakterie
cystein
Síra je součástí aminokyselin ……………………………… a …………………………… .
…………………………………………. vzniká oxidací kyseliny sirovodíkové. Kyselina
sirovodíková vzniká činností…………………………………………………., které rozkládají
těla rostlin a ţivočichů. ………………………………………………. převádějí sírany na
sulfidy. Rostliny přijímají ……………………. z půdy ve formě síranových aniontů.
…………………………………………….. můţe jiné bakterie rozkládat na sírany nebo
elementární síru.
KOLOBĚH UHLÍKU A KYSLÍKU
9) Co zajišťuje koloběh uhlíku?
…………………………………………………………………………………………
10) Jak se nazývá koloběh mezi uhlíkem a kyslíkem?
…………………………………………………………………………………………
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
34
Příroda v obrazech
Chemie
4.
Jak šetrně a efektivně uklízet domácnost?
Autor: Mgr. Monika Dušová
Předmět:
Téma:
Ročník:
Časová dotace:
Místo výuky:
Vztah k EV:
Chemie
Ekologický úklid
kvarta
40 minut
Zelená učebna / jiný prostor
Ano
1) Víš, jaký je nejlevnější šetrný čisticí prostředek?
(odpověď získáš z tajenky po vyluštění křížovky)
1.
2.
3.
4.
zkratka ekologických výrobků
zkratka pro toaletu
přírodní věda
pouţíváním přípravků s dezinfekčními přísadami dochází k ničení i bakterií, které jsou
pro lidi uţitečné, čímţ trvale oslabují …….. .
ŠOTEK NÁM PŘEHODIL PÍSMENKA ZA MORZEOVKU. POKUS SE
MORZEOVKU NAUČIT, PROTOŢE JEDNINĚ TAK ZÍSKÁŠ ODPOVĚĎ NA
NÁSLEDUJÍCÍ ČTYŘI OTÁZKY.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
35
Příroda v obrazech
Chemie
2) Víš, co všechno můţeme octem doma vyčistit?
a)
4.
-.-./../.../-/..//.-//.-.././.../-/..//--../.-./-.-./.-/-../.-../.-//
……………………………………………………………………………
b)
-.-./../.../-/..//.--/-.-.//
……………………………………………………………………………
c)
-.-./../.../-/..//.--./---/-../.-../.-/..../-.—
……………………………………………………………………………
3) Víš, co všechno můţeme octem doma odstranit?
d)
.../-.- /...-/.-./-./-.--//--..//-.-/---/-..././.-./-.-././/
……………………………………………………………………………
e)
..-/ .../ .-/ --.././-./../-./-.--//--/-.--/-../.-../.-//
……………………………………………………………………………
f)
-./.-/-./---/.../-.--//...-/.-/.--././-./-.-././/
……………………………………………………………………………
4) Víš, jaké pachy můţeme doma octem eliminovat?
g)
--..//-.-./../--./.-/.-././-//
……………………………………………………………………………
h)
--..//---/-../.--./.-/-../-.-/---/...-/./..../---//-.-/---/..././
……………………………………………………………………………
i)
--..//----/.-../.-/-../-./../-.-./-.-/-.--//
……………………………………………………………………………
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
36
Příroda v obrazech
Chemie
5) Víš, k čemu dalšímu by nám mohl být doma ocet uţitečný?
j)
4.
--../--/./-.-/-.-./..-/.---/.//.--./.-./.-/-../.-../---//
……………………………………………………………………………
k)
..-/ ...-/---/.-../ -./..-/.---/.//---/-../.--./.-/-../-.--//
……………………………………………………………………………
l)
.--./.-./---/-../.-../..-/--../..-/.---/.//--../../...-/---/-//.-././--.././-./-.--/----//-.-/...-/./-/../-.//
……………………………………………………………………………
ŠOTEK SI OPĚT HRÁL. TENTOKRÁT NÁM NECHAL ČESKOU ABECEDU, ALE
PÍSMENKA NÁM DO ODPOVĚDI PŘIDAL. MĚL VŠAK NA TO SYSTÉM, KDYŢ
ZJISTÍŠ JAKÝ, TAK ZÍSKÁŠ SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY.
6) Víš, jak šetrně a efektivně odstranit mastnotu vzniklou okolo sporáku?
SWMFÍBCHNÁKNÍPMY JJEDSLMÉA SXOCDNYM SO VEORDAOBUN.
7) Víš, jak doma zbavit mravenců?
NMNABVSCXYYLPKJEHGJFDTSAEPO JQWIERMTZ DUIOOP
CASEDFSGHTJKYLY JMNEBVDNYLLKOGFUDS SASODFDGHUOP
SWE CKJUHGKXSRESEUHMOK.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
37
Příroda v obrazech
Chemie
4.
Morzeova abeceda
A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
.-...
-.-.
-..
.
..-.
--.
....
---..
.---..-..
--
akát
N
blýskavice
O
cílovníci
P
dálava
Q
erb
R
Filipíny
S
Grónská zem
T
hrachovina
U
chléb nám dává
V
ivan
W
jasmín bílý
X
království
Y
lupíneček
Z
-.
--.--.
--..-.
...
......--..-.---..
národ
ó náš pán
papírníci
kvílí orkán
rarášek
sobota
trám
uličník
vinobraní
dvojté vé
Xénie má
Ýkar mává
známá ţena
mává
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
38
Příroda v obrazech
Chemie
5.
Jsou kyselé deště opravdu kyselé?
Autor: Mgr. Monika Dušová
Předmět:
Téma:
Ročník:
Časová dotace:
Místo výuky:
Vztah k EV:
Chemie
pH
tercie
15 minut
Zelená učebna
Ano
Princip
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Pomůcky
zavařovací sklenice (2 ks), uzávěr na zavařovací sklenici, izolepa, nůţky, zápalky
Chemikálie
sirný knot, extrakt z červeného zelí
Bezpečnost při práci
Dbáme na to, abychom se nenadýchali vznikajícího plynu.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
39
Příroda v obrazech
Chemie
5.
Pracovní postup
Na spodní stranu uzávěru zavařovací sklenice připevníme izolepou sirný knot.
Do zavařovací sklenice nalijeme 100 ml vody.
Zapálíme sirný knot.
Zavřeme zavařovací sklenici s vodou tak, aby z ní v ţádném případě vznikající plyn
nemohl unikat.
5. Po dohoření sirného knotu sklenici opatrně otevřeme a přidáme do ní 2 polévkové
lţíce extraktu z červeného zelí.
6. Sklenici uzavřeme.
1.
2.
3.
4.
Pozorování
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Obrázek
Závěr
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
40
Příroda v obrazech
Chemie
6.
Kam s plasty a jiným odpadem?
Autor: Mgr. Monika Dušová
Předmět:
Téma:
Ročník:
Časová dotace:
Místo výuky:
Vztah k EV:
Chemie
Plasty
kvarta
45 minut
Zelená učebna / jiný prostor
Ano
1) Jakou barvou je označen odpadkový koš s plasty?
……………………………………………………..
2) Najdi ve čtyřsměrce deset výrobků, které vyhazujeme do plastů a vypiš je.
A
L
P
1)
O B
I
R
P
2)
T
Z
I
A
Q
3)
D
O L
A
B
O
A T
A
Q
O
U
W
E
S
R
E
W P
T
R
5)
A
Q
E
I
L
O
F
P
T
6)
Y
S
T
Y
R
E
N
U
Z
7)
E
V
H
A
L
K
E
L
I
M H
G
N
A
B
E
V O
T
M E
K
R
G
T
V
E
H
E
H
D
C
L
J
L
K
X
H
T
K
I
L
D
E
L
T
E
P
O
L
S
U
4)
8)
9)
10)
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
41
Příroda v obrazech
Chemie
3) Jaká je cesta PET láhve? Očísluj děje 1-6 od počátku po finální verzi.
6.
nové výrobky z plastu
sběr plastu
svoz plastu
recyklace plastu
třídění doma
dotřídění plastu
4) Jak se vyuţívá roztříděný plast? Spoj čarou druh plastu s tím, co je z něho vyráběno.
a) přidávají do tzv. zátěţových koberců
PET láhev
b) zahradní nábytek
c) výplň zimních bund
d) zatravňovaní dlaţba
e) pytle do odpadkových košů
Sáček
f) výroba interiérů aut
g) protihlukové stěny u dálnic
h) PET lahve
i) fólie
Směs plastů
j) nahrazují dřevěné materiály
k) výplň spacáků
l) výroba laviček a plotů
5) Kontejnery na tříděný odpad jsou barevně rozlišeny. Spoj čarou, co můţete do
kontejneru, dle jeho barvy vhazovat.
1) zelený kontejner
a) nápojové kartony
2) modrý kontejner
b) bílé sklo
3) ţlutý kontejner
c) barevné sklo
4) bílý kontejner
d) papír
5) oranţový kontejner
e) plasty
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
42
Příroda v obrazech
Chemie
6) Z výčtu odpadků v tabulce rozhodni, kam by jste ho vhodili a zapiš do tabulky.
6.
alobal Papír PET láhev
prošlé léky
plastový příbor
voskovaný papír
průhledná skleněná láhev
zkaţené ovoce
obal od CD/DVD víčka od jogurtů
zrcadlo
nápojový karton
oleje polystyren
čajový sáček sprej kovy
dětské plenky celofán
tuba od zubní pasty molitan
plechovka
tonery baterie zbytky jídel barevné sklo slupky od zeleniny CD/DVD
kelímek od jogurtu zářivky
obal od léků
starý nábytek
maso
ŢLUTÝ
KONTEJNER
MODRÝ
KONTEJNER
BÍLÝ
KONTEJNER
KOMPOST
SBĚRNÝ
DVŮR
KOMUNÁLNÍ
ODPAD
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
ZELENÝ
KONTEJNER
ORANŢOVÝ
KONTEJNER
LÉKÁRNA
SYSTÉM
ZPĚT.
ODBĚRU
.
43
Příroda v obrazech
Chemie
7.
Plasty
Autor: Mgr. Jana Madaraszová
Předmět:
Téma:
Ročník:
Časová dotace:
Místo výuky:
Vztah k EV:
Chemie
Plasty
Vyšší gamnázium
1-2 vyučovací hodin
1. Plasty patří mezi tzv. syntetické polymerní látky.Vysvětli, co toto označení znamená.
Syntetické……………………………………………………………………………………
Polymerní…………………………………………………………………………………
2. Napiš tři názvy reakcí, kterými se plasty dají připravit:
a)……………………………………………………
b)……………………………………………………
c)……………………………………………………
3. Do rámečku doplň k příslušnému popisu název plastu.
a) Tento plast byl jako první vynalezen anglickým chemikem Alexandrem Parkersem v roce
1855. Jednalo se o polymer vyrobený smícháním rostlinných olejů, organických rozpouštědel a
celulosy. Nenašel však větší uplatnění. Jedná se o
b) Tento plast připravil Leo Hendrick Backeland jako vůbec první průmyslově vyráběnou
umělou hmotu. Jedná se o látku vyrobenou z formaldehydu a fenolu. Našel v minulosti velmi
široké pouţití v domácnostech; obzvlášť kuchyňské přístroje, telefony, různé ozdobné
předměty, biţuterie, kancelářské potřeby a elektroinstalační materiál.
Jedná se o
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
44
Příroda v obrazech
Chemie
7.
c) Tento plast připravil z nitrocelulosy John W. Hyatt. Pouţíval se jako levnější náhrada
slonoviny na výrobu kulečníkových koulí, klasických filmových pásků, hraček a dnes se z něj
dělají např. míčky na stolní tenis. Jedná se o
4.Výše uvedený symbol je označení pro ………………………… (viz tajenka). Zapiš
řešení do rámečku a vysvětli, co tento pojem znamená.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Plasty, které mají zesíťovánou strukturu a zahřátím se vytvrzují
Obchodní název polytetrafluorethylenu
Vlastnost polymerů, která charakterizuje jejich tvarovatelnost
Plast, který se nejčastěji pouţívá na tepelnou izolaci budov
Obchodní název polyethylenu
Barva kontejnerů na plasty
Plasty, které po ohřátí na vysokou teplotu a ochlazení jsou znovu zpracovatelné
Zkratka plastu, ze kterého se dělají podlahové krytiny
První zcela syntetický plast, který byl připraven polykondenzací fenolu a formladehydu
Tajenka:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
45
Příroda v obrazech
Chemie
7.
5. Spoj příslušné zkratky plastů s jejich názvy
Zkratka
Název plastu
PET
PP
PS
PVC
LDPE
HDPE
polypropylen
polyethylen (s nízkou hustotou)
polyethylentereftalát
polyethylen (s vysokou hustotou)
polystyren
polvinylchlorid
6. Vybarvi správnou barvou kontejnery na třídění odpadu.
7. Najdi doma alespoň deset věcí vyrobených z plastů a z obalu se pokus vyčíst zkratku
plastu, z kterého jsou vyrobeny.
1………………………………………….
6 …………………………………………
2………………………………………….
7 ……………………………………….
3………………………………………….
8 ……………………………………….
4………………………………………….
9 ……………………………………….
5………………………………………….
10 ……………………………………….
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
46
Příroda v obrazech
Chemie
7.
8. Z následujících moţností škrtni čtyři, které do kontejneru na plasty nepatří:
fólie, pytlíky, plastové tašky, novodurové trubky, sešlápnuté PET láhve, obaly od ţíravin a
jiných nebezpečných látek, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, podlahové krytiny, pěnový
polystyren v menších kusech, balící fólie od spotřebního zboţí, polámané plastové věci, mastné
obaly se zbytky potravin nebo jakýchkoliv přípravků,
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Celuloid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakelit
www.gymopatke.edu.sk/predmety_-_ch_b_g.../PLASTY.ppt
http://zsspecrymarov.cz/Zpravodaj_leden_10.html
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
.
47
Příroda v obrazech
Chemie
8.
pH roztoku
Autor: Mgr. Jana Madraszová
Předmět:
Téma:
Ročník:
Časová dotace:
Místo výuky:
Vztah k EV:
Chemie
Vlastnosti látek
Vyšší gymnázium
1-2 vyučovací hodiny
Laboratoř, odborná učebna
ano
1. Hodnota pH je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus koncentrace
vodíkových kationtů, resp. oxoniových kationtů ve vodných roztocích
pH = - log c(H3O+)
Podle této koncentrace rozlišujeme tři typy roztoků: zásaditý, neutrální a kyselý.
Jejich názvy doplň podle správnosti do textu v tabulce:
Jestliţe koncentrace oxoniových iontů převládá
nad koncentrací hydroxidových anionů, jedná
se o roztok
……………………………………….
Pokud jsou obě dvě koncentrace v rovnováze,
jedná se o roztok
………………………………..
Pokud je v roztoku větší počet hydroxidových
anionů, pak mluvíme o
……………………………… roztoku.
2. Na stupnici pH, vepiš dle správnosti názvy roztoků do příslušného rámečku:
0
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
7
14
48
.
Příroda v obrazech
Chemie
8.
3. Látky, které jejichţ barevné provedení je závislé na pH roztoku se označují
jako…………………………………………………………………………….
4. Vypiš alespoň 4 acidobazické indikátory, se kterými se můţeš v chemické
laboratoři setkat.
1.……………………………………………………
2……………………………………………………
3……………………………………………………
4……………………………………………………
5. V laboratoři nejčastěji pH měříme pomocí univerzálních pH papírků
napuštěných…………………………… Doplň do tabulky barvu pH papírku
v kyselém, neutrálním a zásaditém roztoku.
roztok
Zbarvení
lakmusu
kyselý
neutrální
zásaditý
6. Jeden typ rostlinných barviv podmiňující barvu květů, plodů se také barví
v závislosti na rozdílném pH prostředí. Víš, jak se tato barviva nazývají?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
49
.
Příroda v obrazech
Chemie
8.
7. Popiš postup práce domácí výroby přírodního acidobazického indikátoru z výluhu
z červeného zelí. Pomocí tohoto indikátoru otestuj doma některé potraviny a urči, zda
se jedná o potraviny kyselé, neutrální či zásadité.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
potravina
ocet
Coca-cola
mléko
Čistá voda
Prášek do pečiva
Zbarvení výluhu
pH potraviny
8. Jak se nazývá digitální přístroj, kterým lze měřit koncentraci vodíkových iontů
v roztoku?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
Zdroje:
http://www.laboratorni-potreby.cz/ph-indikatorove-papirky/univerzalni-indikatoroveph-papirky/
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
50
.
Příroda v obrazech
Zeměpis
1.
Chráněná území České republiky
Autor: Mgr. Petr Hřebačka
Předmět:
Téma:
Ročník:
Časová dotace:
Místo výuky:
Vztah k EV:
Zeměpis
Chráněná území České republiky
vyšší gymnázium
1 hod.
běţná třída
Ano
Tato lekce implementuje environmentální výchovu – konkrétně její téma Ţivotní
prostředí regionu a ČR, Jejím cílem je poskytnout studentům především základní
znalosti o historii a současném stavu ochrany přírody a krajiny v ČR, institucích a
legislativních opatřeních ČR i EU, která se zabývají problematikou ţivotního
prostředí.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
51
.
Příroda v obrazech
Zeměpis
1.
1) Přečtěte si pozorně text a odpovězte na níţe poloţené otázky
Uţ od počátků civilizace se člověk rozhodl uzákonit ochranu nejcennějších
partií přírody jejich a přiznat jim statut chráněného území. V moderní době se tato
činnost stala nedílnou součástí péče státu o ţivotní prostředí. Nejen v České republice
k většímu zájmu o ochranu ţivotního prostředí přispělo i to, ţe bylo dlouhou dobu
masivním způsobem devastováno, přestoţe lze říci, ţe v ČR má ochrana přírody
relativně dlouhou historii. Jedny z prvních ochranářských pravidel v sobě obsahoval
uţ slavný, byť nerealizovaný, Majestas Carolina z r. 1355. První skutečné chráněné
území však bylo vyhlášeno aţ v r. 1838 v Novohradských horách, šlo o Ţofínský
prales (v současnosti národní přírodní památka). V r. 1858 vyhlášen chráněným dnes
mnohem více známý prales Boubín.
K nárůstu zájmu o krajinu a její ochranu se systematičtěji přistoupilo
v polovině 50. let, kdy byl přijat zákon č. 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody. Ten
stanovoval a vyhlašoval kategorie chráněných území (bezprostředně po jeho
uzákonění vznikly Krkonošský národní park a CHKO Český ráj), na druhou stranu se
zároveň celkově zhoršovala kvalita ţivotního prostředí a krajiny. Průmyslové i
zemědělské činnosti způsobovaly rozsáhlé devastace půdy, zhoršení kvality vod i
narušení vegetace a citlivých ekosystémů. Situaci příliš nezlepšilo ani to, ţe v r. 1977
byly vyhlášeny první biosférické rezervace Křivoklátsko a Třeboňsko.
K významným změnám v ochraně přírody došlo aţ po r. 1989 s útlumem
průmyslu, změnou pojetí ochrany přírody a ţivotního prostředí (ochrana přírody je
veřejným zájmem) . Byl přijat zákon č. 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny a
ČR se zapojila do evropského systému chráněných území Natura 2000.
Zákon č. 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny vyčleňuje tzv. zvláště
chráněná území dvou základních kategorií. Velkoplošná chráněná území jsou
tvořena národními parky a chráněnými krajinnými oblastmi (CHKO). Maloplošná
chráněná území tvoří národní přírodní rezervace (NPR, celkem 113), národní
přírodní památky (NPP, celkem 107), přírodní rezervace (PR, celkem 791) a přírodní
památky (PP, celkem 1202).
V ČR jsou v současné době vyhlášeny čtyři národní parky. Nejstarším je,
Krkonošský národní park (KRNAP), zřízený v roce 1963 na ploše 36 300 hektarů.
V roce 1991 byly vyhlášeny na našem území další dva národní parky, NP Šumava,
který je s rozlohou 60 030 hektarů naším největším parkem a NP Podyjí, který je
naopak s rozlohou 63 km2 naším nejmenším národním parkem. Nejmladším národním
parkem v ČR je NP České Švýcarsko vyhlášený z části území CHKO Labské
pískovce (79km2) v roce 2000.
V ČR je dnes vyhlášeno 25 chráněných krajinných oblastí (CHKO). První
CHKO u nás vznikly v 50. letech 20. století a šlo o CHKO Český ráj (vyhlášen v r.
1954) a CHKO Moravský kras (vyhlášen v r. 1956). V 60. letech k nim přibyly ještě
CHKO Šumava, CHKO Jizerské hory, CHKO Jeseníky a CHKO Orlické hory.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
52
.
Příroda v obrazech
Zeměpis
1.
Největší rozmach však nastal v následujícím desetiletí, kdy bylo vyhlášeno
celkem 11 CHKO: CHKO Ţďárské vrchy, CHKO Český kras, CHKO Labské
pískovce, CHKO Beskydy, CHKO Slavkovský les, CHKO České středohoří,
CHKO Kokořínsko, CHKO Luţické hory, CHKO Pálava, CHKO Křivoklátsko
a CHKO Třeboňsko. Po boomu v 70. letech byly v další dekádě vyhlášeny jen 3
další chráněné krajinné oblasti: CHKO Bílé Karpaty, CHKO Blaník a CHKO
Blanský les. Po revoluci bylo za chráněné oblasti stanoveno CHKO Litovelské
Pomoraví, CHKO Broumovsko, CHKO Poodří, CHKO Ţelezné hory. Nejmladší
chráněnou krajinnou oblastí byla v r. 2005 vyhlášena CHKO Český les.
Do projektu biosférických rezervací v rámci mezinárodního programu
UNESCO Man and Biosphere je v České republice zapojeno 6 zvláště chráněných
území. Jsou to: CHKO Bílé Karpaty, BR Dolní Morava (CHKO Pálava, Lednicko Valtický areál, soutok Moravy a Dyje), NP Krkonoše, CHKO Křivoklátsko, NP
Šumava a CHKO Třeboňsko.
Otázky:
Nejstarší chráněné území v ČR je: …………………………………
Prvním národním
……………
parkem
byl
Mezi
nejstarší
biosferické
………………………
vyhlášen
rezervace
……………………………
patří
v roce
……………………
a
Zákon, jímţ se řídí v současnosti ochrana přírody je zákon číslo:
a) 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody
b) 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny a ČR
c) 25/1999 Sb. o vyhlášení chráněných území v ČR
d) 1/2011 SB. o ochraně přírody
Mezi maloplošná chráněná území patří typy:
a) národní parky
rezervace
b) CHKO
c) přírodní památky
d)
biosférické
Zkratkou NPR označujeme ………………………………
Nejmenším národním parkem je ………………………………
Nejvíce chráněných krajinných oblastí bylo vyhlášeno v ………… letech.
Nejmladším CHKO byl vyhlášen v r. 2005 ………………………………
V současnosti se v ČR nachází …………… biosférických rezervací.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
53
.
Příroda v obrazech
Zeměpis
1.
K popisů chráněných území v ČR dopište správné označení (národní park,
CHKO, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní
rezervace, biosférická rezervace):
Menší území mimořádných přírodních hodnot, ve kterém jsou na přirozený reliéf s
typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním
či mezinárodním měřítku. Vyuţívání území je moţné jen v případě, ţe se jím uchová
či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí. Vyhlašuje je Ministerstvo ţivotního
prostředí ČR vyhláškou, ve které jsou stanoveny bliţší ochranné podmínky tohoto
území.
Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým
reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních
porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami
historického osídlení. Hospodářské vyuţívání těchto území se provádí tak, by se
udrţoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální
ekologické funkce těchto území. Rekreační vyuţití je přípustné, pokud nepoškozuje
přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí. Vyhlašuje je vláda republiky
nařízením.
Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou
část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ
rostliny, ţivočichové a neţivá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.
Vyhlašuje je Parlament ČR zákonem.
Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar,
naleziště vzácných nerostů nebo ohroţených druhů ve fragmentech ekosystémů, s
regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který
vedle přírody formoval svou činností člověk. Zřizuje je městský úřad s pověřenou
působností, správa NP, správa CHKO, Magistrát hl. m. Prahy nebo statutární město
vyhláškou, ve které stanoví bliţší ochranné podmínky
Menší území s hodnotnými ekosystémy typickými pro příslušnou geografickou
oblast. Zřizuje je městský úřad s pověřenou působností, správa NP, správa CHKO,
Magistrát hl. m. Prahy nebo statutární město vyhláškou, ve které stanoví bliţší
ochranné podmínky.
. Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar,
naleziště nerostů nebo vzácných či ohroţených druhů ve fragmentech ekosystémů, s
národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a
to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. Zřizuje se vyhláškou
Ministerstva ţivotního prostředí
Území vyhlašované v rámci mezinárodního programu UNESCO. Všichni členové
tohoto programu musí splňovat stanovené podmínky a plnit úkoly. Jako
nejzákladnější jsou povaţovány: Cílená a aktivní ochrana přírody, vědecký výzkum,
ekologická výchova a osvěta, udrţování Trvale udrţitelného rozvoje atd.
Kategorie chráněného území, ve kterém je chráněn krajinný ráz s výraznými
estetickými a přírodními hodnotami, území který není zvláště chráněné. Můţe pro
něj být stanoveno omezení činnosti, které by jinak mohlo poškodit, zničit nebo rušit
stav tohoto území.
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
54
.
Příroda v obrazech
Zeměpis
Podle typických obrázků poznejte příslušnou chráněnou krajinnou oblast
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
1.
55
.
Příroda v obrazech
Zeměpis
1.
Do systému světové ochrany přírody a krajiny je v ČR zařazeno i
12 lokalit mezinárodně významných mokřadů, které jsou podle
smlouvy označovány jako tzv. Ramsarské mokřady. Jedná se
celkem o 4 rašeliniště, 4 rybniční soustavy a 4 mokřady na
nivách říčních toků.
Rašeliniště najdeme ve 3 pohořích (doplňte názvy dle nápovědy nejvyšším vrcholem)
Š __ __ __ __ __ __ (Plechý 1347 m)
K __ __ __ __ __ __ __ __ __ (Klínovec, 1244 m)
K __ __ __ __ __ __ __ (Sněţka, 1602 m)
Čtvrtým rašeliništěm je jedna z jihočeských pánví, pojmenovaná podle města
u rybníka Svět.
Jde o město T __ __ __ __ __
Do chráněných rybničních soustav patří Novozámecký a Břehyňsky rybník dále 2
největší rybniční soustavy v ČR (doplňte názvy podle nápovědy):
T __ __ __ __ __ __ __ __ rybníky (největším rybníkem Roţmberk)
L __ __ __ __ __ __ __ rybníky (největším rybníkem Nesyt)
a Podzemní P __ __ __ __ __ (řeka protékající Moravským krasem)
Mezi chráněné nivy říčních toků patří
CHKO L __ __ __ __ __ __ __ __ __ P __ __ __ __ __ __ __
CHKO P __ __ __ __ __
Mokřady dolního Podyjí
Mokřady Liběchovky a Pšovky
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
56
.
Příroda v obrazech
Zeměpis
2.
Orientace v krajině
Autor: Mgr. Petr Hřebačka
Předmět:
Zeměpis
Téma:
Orientace, práce s mapou, buzolou a kompasem
Ročník:
vyšší /niţšígymnázium
Časová dotace:
1 hod.
Místo výuky:
běţná třída/zahrada, terén
Vztah k EV:
Ano
1) Znáte světové strany? Doplňte
názvy světových stran (příp. jejich
zkratky) ke směrové růţici
2) Na kterých světových stranách se
slunce dostává nad obzor
(„vychází“) a pod obzor („zapadá“)?
3) Jaký přístroj je na obrázku?
4) Co je to azimut? Pod jakým azimutem jdeme, jdeme-li na západ?
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
57
.
Příroda v obrazech
Zeměpis
2.
5) Z následujícího obrázku nakreslete princip určení světových stran podle hodinek a
vyznačte všechny základní světové strany. Druhý obrázek je schématem letokruhů
pařezu; kterým směrem je zde sever?
12
6
6) Načrtni, jak najdeš na noční obloze polárku.
7) K mapovým značkám napiš co představují
značka
popis
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
značka
popis
58
.
Příroda v obrazech
Zeměpis
2.
8) Pomocí načrtnutého kompasu určete hlavní světové strany: sever, jih, západ a
východ. Podle plánku zjistěte, kterým směrem od stanoviště (vyznačeno kříţkem)
leţí: 1. tábor, 2. nejbliţší hora, 3. nejbliţší potok, 4. vesnice, 5. památná lípa.
9) Jaká je skutečná vzdálenost v terénu mezi dvěma obcemi, pokud na turistické mapě
s měřítkem 1:50 000 je jejich vzdálenost 4 cm? Jakou délku v mapě s měřítkem 1:50
000 bude mít silnice, jestliţe ve skutečnosti má 20 km?
10) Na mapě jsou
zachyceny vrstevnice.
Podle jejich uspořádání se
dá říci ţe jde o
(zakrouţkujte):
a) dvě údolí a mezi nimi
úzké pohoří
b) úzké údolí mezi
prudkými svahy
c) plochý terén
d) mírně zvlněný terén
Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o
59
.
Download

stáhnout - Gymnázium INTEGRA BRNO