Problematika retroaktivního zdanění výsluh
(per analogiem možno vztáhnout i na ostatní ozbrojené a bezpečnostní složky státu)
Vznikají nové daňové nerovnosti a diskriminace
-
-
-
-
-
-
normální důchodce je oproti vojenskému velmi zvýhodněn, voják je vlastně trestán za
službu vlasti vyšší mírou zdanění. Voják má zdaněnu každou korunu výsluhy, bez
ohledu na jeho sociální situaci
pokud je výsluha vyňata z vyjímek a v budoucnu opět přijde novela zákona o dani,
která bude upravovat sazby více v neprospěch vysloužilců, budou se jim státem
garantované příjmy dále snižovat, normálním důchodcům nikoli
tímto rozhodnutím vznikají další daňové diskriminace. (např. fotovoltarické elektrárny
MF brání v rámci vyjímek, kompenzuje je jinak a upozorňuje na arbitráže. Vojáci jsou
z tohoto principu vyňati? Proč?) Pracujeme se stejným právním řadem či nikoli?
Problematika daní je obdobná.
pokud odejdou dva vojáci ve stejnou dobu, těsně před nabytím účinnosti zákona o
dani, jeden si vezme výsluhové náležitosti a druhý odbytné, je ten s výsluhou
diskriminován
Vysvětlení, že zařazení výsluh mezi výjimky ke zdanění je nesystémové opatření je
zcela nepravdivé. Jde o diskriminaci českého vojáka před ostatními vojáky NATO.
Žádná ze zemí NATO nedaní vojákům jejich výsluhy. Výsluhy mají tisíciletou tradici!
Pan Kalousek nemá oporu pro kroky, které činí, jak v legislativách okolních
států, tak v tradici tohoto institutu v samotné ČR! Nikdy v historii ČR nebyly
výsluhy zdaněny. V čem tedy spočívá nesystémovost zařazení výsluh do daňových
vyjímek? Jde o sociální platbu na stejné úrovni jako důchod a stát ji může regulovat
právně čistým způsobem, který nebude napadnut u ústavního soudu nebo u
evropského soudu. Tedy změnou zákona, který její výši stanovuje, nikoli pochybně
retroaktivním daňovým opatřením, které navíc zpochybňuje vůli státu dostát svým
závazkům i do budoucna
daňová povinnost se nevztahuje na občany žijící mimo ČR, ti podléhají jinému
daňovému zákonu. Pokud se voják odstěhuje za hranice republiky nebude podléhat
zákonu o dani z příjmu. Tedy voják žijící v ČR bude diskriminován, proti vojákovi
žijícímu mimo ČR.
Právní nejistota
-
existují výroky ústavního soudu a Evropského soudu, které definují výsluhu jako již
nabytý majetek, který nelze v budoucnu jakkoli modifikovat
nabourává se jistota občana v právní řád země, platnost jak nepsaných pravidel, tak i
zákonných norem
Ekonomické faktory
-
-
pokud ČR prohraje v budoucnu soudní spory, potom bude muset ČR doplácet vinou
tohoto retroaktivního opatření pravděpodobně obrovské částky, jelikož bude postiženo
velmi mnoho občanů ČR
pokud je důvodem pro snížení výsluh srážkovou daní ekonomická krize a výpadky
státního příjmu, proč není v zákonu řešeno jak bude stát postupovat po skončení
tohoto stavu? Z takto koncipovaného, časově neomezeného zákona, lze dovodit, že je
pro jeho přijetí finanční krize pouze zneužito. Na vyrovnaný rozpočet státu nemá
-
zdanění výsluh nijak významné dopady. (Např. výpadek daně z pohonných hmot ve
výši 6 miliard by několikanásobně kompenzoval všechny výsluhy ozbrojených a
bezpečnostních složek)
stojí státu taková ztráta důvěry u občana za tak relativně malou úsporu, která je např.
lehce kompenzovatelná změnou sazby pohonných hmot o korunu níže?
pokles loajálnosti zaměstnanců státu (vojáků) vůči státnímu zřízení, tím dojde i
dalšímu poklesu neefektivity těchto organizačních celků
každá změna s sebou přináší transakční náklady, jsou zákonité a je nutno s nimi
počítat nebo se s lidmi dohodnout. Nelze arogantně lidem vnucovat neochotu vlády
nést transakční náklady změn a to navíc neprávním způsobem
Etická a morální rovina
-
-
-
se změněnými podmínkami smlouvy má zaměstnanec státu právo od této smlouvy
odstoupit za podmínek smlouvy staré nebo s ní souhlasit, pak je možno uplatnit novelu
zákona
stát reprezentovaný poslaneckou sněmovnou a vládou, se stává nedůvěryhodným
partnerem pro občany, jelikož zneužívá moci a svého zákonodárného postavení k
legalizaci svých nezákonných retroaktivních rozhodnutí
u ozbrojených složek dojde k dalšímu poklesu morálky a poklesne motivace nasazovat
život pro republiku
Navrhované řešení
-
-
tvorba potřebných reforem právně a sociálně únosným způsobem, který neohrozí
důvěryhodnost státu ve vztahu k právním jistotám garantovaným státem, tedy změnou
zákona, který výsluhy a její výši určuje, nikoli zákonem o dani z příjmu.
respektování právního řádu, morální roviny, tradic státu u tohoto opatření především
samotným státem, zastoupeným vládou
prosazování právně čisté cesty, tedy před přijetím zákona dát možnost zaměstnanci
pokračovat ve smlouvě a tím přistoupit na změnu podmínek nebo umožnit ukončit
pracovní poměr ze strany zaměstnavatele dle staré smlouvy. Vše ostatní bude vnímáno
vojáky jak ve výslužbě tak v činné službě bráno jako podraz ze strany vlády a zneužití
jejího zákonodárného postavení.
MOTTO:
„Existuje výrobce orloje a také vychytralý úředník. Úředník si u výrobce orloje
objedná orloj a chce ho na náměstí. Domluví si cenu při převzetí 10 miliónů korun. Obě
strany souhlasí. Řemeslník se pustí do díla a staví orloj. Trvá to několik let, ale dílo je
úspěšně zhotoveno a osazeno na náměstí. Řemeslník žádá mzdu za svoji dlouholetou
práci. Úředník mu předá 8 milionů. Řemeslník se ho ptá proč? Byli domluveni na 10
milionech! A úředník mu odvětí, víš my jsme vloni utráceli velmi mnoho a letos již
nemáme tolik abychom ti mohli zaplatit a jelikož můžeme z moci úřední, stanovili jsme
speciální srážkovou daň na orloje. A ta daň je 20%, proto ti platíme jenom 8 miliónů.“
Důsledek – řemeslník by pravděpodobně na takové nejisté podmínky nepřistoupil a
pokud by s nimi byl seznámen a zvýšil by cenu díla o 20%. Pravděpodobně také nedovede
po této zkušenosti, odhadnout co si na něj úředník vymyslí příště. Chování úředníka
vnímá jako nečestné. Stejně pochybně a nečestně se chová stát k vysloužilcům pokud
zdaní výsluhy i těm, kteří toto právo nabyli před účinností zákona.
Co myslíte, postaví příště řemeslník orloj pro úředníka?
Zpracoval Ing. Jiří Kohout
Download

Daňové nerovnosti a diskriminace