Kandidáti ODS Kolovraty
2010
1. Ing. Michal Habart,
45, starosta MČ,
Praha – Kolovraty, člen ODS
2. Ing. Jan Svátek,
46, ředitel společnosti,
Praha – Kolovraty, člen ODS
3. Ing. Jana Jarůšková,
66, důchodce,
Praha – Kolovraty, členka ODS
4. Ing. Karel Čvančara,
46, podnikatel,
Praha – Kolovraty, člen ODS
5. Mgr. Pavel Ondroušek,
42, manažer, Praha – Kolovraty,
bez politické příslušnosti
6. RNDr. Ivo Chytil,
7. Ing. Michaela Konečná,
56, podnikatel, Praha – Kolovraty, 42, učitelka, Praha – Kolovraty,
bez politické příslušnosti
členka ODS
8. Ing. Martin Rybář,
47, ředitel společnosti,
Praha – Kolovraty, člen ODS
9. Ing. Jan Čejka Ph.D.,
36, manažer, Praha – Kolovraty,
bez politické příslušnosti
10. Ing. Michal Martinek,
40, referent ÚMČ Praha 2,
Praha – Kolovraty, člen ODS
13. Filip Kocum,
30, ředitel společnosti,
Praha – Kolovraty,
bez politické příslušnosti
12. MUDr. Petr Kasalický
11. Ing. Jan Kolář
40, podnikatel, Praha – Kolovraty, 48, lékař, Praha – Kolovraty,
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
Volební program ODS
Kolovraty 2010 – 2014
Komunální volby
2010
www.odskolovraty.cz
ODS - Kolovraty
a ZUŠ, zajistíme financování pro tuto výstavbu v co nejkratším možném termínu
– budeme se dále zasazovat o rostoucí kvalitu výuky v naší mateřské i základní škole
S tradicí do budoucnosti
– vytvoříme podmínky pro výstavbu dalších školkových zařízení ještě v tomto volebním období
Volební program:
5) Životní prostředí
Kolovraty jsou jedna z nejkrásnějších okrajových částí Prahy . Jsou prosperující a kvetoucí. Jsou oázou
pro život, bydlení, rekreaci i sport. To všechno jsme dokázali v minulosti v Kolovratech a Lipanech
vytvořit na základě Vaší důvěry k nám. Pojďme dál společně pokračovat v našem započatém a nikdy
nekončícím díle. Připravili jsme pro Vás volební program, který je maximálně otevřený a uskutečnitelný. Stanovili jsme si reálné cíle, a stejně jako v minulosti, jsme připraveni jich dosáhnout.
– budeme nadále zkvalitňovat podmínky pro mimoškolní vyžití dětí a mládeže
– budeme nadále pokračovat ve výsadbě lesních porostů kolem obce a v péči o již stávající zeleň
a turistické stezky
– budeme pokračovat ve výstavbě parků v rámci naší MČ, obnovou přírodního rázu krajiny v našem okolí vytvoříme příjemné místo pro odpočinek a sport
6) Kultura, sport, sdružení
Program rozvoje obce pro období 2010-2014
– tak jako doposud budeme nadále podporovat veškeré sportovní aktivity, činnost společenských organizací a spolků
1) Řízení obce
– budeme nadále podporovat provoz knihovny a veškerou další činnost Infocentra
– budeme pokračovat v zodpovědném rozhodování vždy pro dobro celé obce na základě našich reál-
ných možností a potřeb veřejnosti
– budeme nadále usilovat o zlepšení postavení naší MČ vůči magistrátnímu rozpočtu ve smyslu
změny způsobu financování malých městských částí
– rozšíříme kvalitu a rozsah služeb poskytovaných Úřadem MČ
2) Komunikace s veřejností, občanská vybavenost
– budeme s Vámi diskutovat, naslouchat Vám a Vašimi podněty se budeme řídit v naší práci
– dokončíme nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem s využitím nafukovací haly v zimních měsících – budeme nadále zkvalitňovat služby v areálu rekreační vodní nádrže vč dobudování parkoviště
pro návštěvníky
– budeme nadále pečovat o stávající dětská hřiště v Kolovratech a Lipanech a budovat nová
7) Doprava
– budeme dohlížet na dodržení všech našich požadavků při výstavbě nového dálničního obchvatu, které jsme prosadili, a které jsou součástí územního rozhodnutí ( šestimetrový zářez v terénu, ochranné zdi, zelená zóna, nerealizace sjezdu v Lipanech)
– budeme pokračovat ve způsobu předávání informací, Vám občanům, formou vydávání Kolovratského zpravodaje, Kolovratského měsíčníku, prostřednictvím Infocentra a kolovratských internetových stránek
– ve spolupráci s odborníky vytvoříme a budeme prosazovat novou koncepci dopravy v Kolovratech
a Lipanech, která umožní dobrou obslužnost všech částí , minimalizuje tranzitní dopravu v zasta
věných částech a celkově sníží rychlost v obci
– budeme nadále podporovat služby, které potřebují občané pro spokojený život, jako je lékařská síť,
lékárna, pošta
– vybudujeme nové parkovací plochy tak, aby došlo ke snížení zátěže některých částí obce (např. v ulici K poště apod.)
3) Rozvoj Kolovrat a Lipan
8) Bezpečnost, čistota
– budeme pokračovat v úsilí o vytvoření rezidenční MČ, která bude schopna nezávislé existence s vysokým podílem vlastního financování
– budeme se snažit o zlepšení práce Městské policie a zároveň podporovat snahu Magistrátu hl. města Prahy o vytvoření Metropolitní policie s větším množstvím zákonných pravomocí
– budeme, tak jako doposud, prosazovat zájmy Kolovrat a Lipan při úpravách a změnách Územního plánu hl. města Prahy při dodržování koncepčnosti v územním plánování
– budeme se s větší intenzitou věnovat boji proti černým skládkám a znečišťování ulic
– budeme pokračovat ve výstavbě technické a dopravní infrastruktury, dokončíme pěší propojení
Kolovrat a Lipan, budeme podporovat další rozvoj obchodu a služeb v obci na základě soukromého
podnikání za vstřícnosti ze strany obce
9) Senioři
– budeme nadále podporovat a finančně zajišťovat činnost dobrovolných hasičů
4) Děti, mládež, škola
– budeme nadále zlepšovat péči o seniory, která již v minulosti započala výstavbou Domu s pečova
telskou službou
– máme územní rozhodnutí pro výstavbu pavilonu druhého stupně základní školy, nové školní jídelny
– rozšíříme pečovatelskou službu
– budeme i nadále finančně a organizačně podporovat zájmové aktivity klubu důchodců
Download

Volební program ODS Kolovraty 2010