IP kamery CANTONK - Uživatelský manuál
KAMERY CANTONK jsou určeny pro odbornou montáž
Důrazně doporučujeme svěřit instalaci kamery odborníkům
1
Obsah
1
Předmluva.................................................................................................................................................. 3
2
Instalace a odinstalace .............................................................................................................................. 4
3
2.1
Příprava před instalací ....................................................................................................................... 4
2.2
Instalace softwaru kamery (ActiveX) ................................................................................................. 5
Představení softwaru kamery.................................................................................................................... 7
3.1
Význam základních ovládacích prvků ................................................................................................ 8
3.2
Nastavení kamery .............................................................................................................................. 9
3.3
Image (Obraz) .................................................................................................................................. 10
3.4
Network (Síť).................................................................................................................................... 11
3.5
Time (Čas) ........................................................................................................................................ 11
3.6
Services (Služby) .............................................................................................................................. 12
3.7
Motion Detect (Detekce pohybu) .................................................................................................... 12
3.8
Privacy Covered (Filtr soukromí) ..................................................................................................... 13
3.9
Alarm Setting (Nastavení alarmu) ................................................................................................... 13
3.10
User Management ........................................................................................................................... 13
3.11
Log search (Prohledávání záznamů) ................................................................................................ 14
2
1 Předmluva
Děkujeme Vám za zakoupení kamery Cantonk z našeho obchodu www.apexis.cz popřípadě
www.prodejipkamer.cz. Doufáme, že budete s kamerou spokojeni a že nám zachováte přízeň i v budoucnu.
Tento manuál slouží jako pomůcka k uvedení kamery do provozu a k představení všech funkcí, které kamera
nabízí. Manuál je určen pro webové prostředí s moderním uživatelským prostředím dlaždic. Tento manuál
nepopisuje, jakým způsobem kameru propojit s dalším sledovacím softwarem. Tento manuál ani nepopisuje
základní principy fungování počítačových sítí. Pokud se uživatel pustí do instalace sám, předpokládá se, že
zmíněné znalosti ovládá.
Tato uživatelská příručka může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. V případě
nesrovnalostí nám můžete poskytnout cennou zpětnou vazbu. My se budeme se snažit chyby opravit a
zlepšit tuto příručku. Děkujeme vám za vaši podporu.
Vyhrazujeme si právo kdykoliv příručku aktualizovat na novější verzi a to bez předchozího upozornění.
3
2 Instalace a odinstalace
2.1 Příprava před instalací
Po připojení Vaší IP kamery k napájení a
Vašemu routeru počkejte asi 2-3 minuty. Poté
budou na kabelu střídavě nepravidelně blikat
dvě LED diody (žlutá a oranžová).
Pokud máte zakoupenou variantu POE, stačí
připojit LAN kabel s POE napájením do kamery.
Diody začnou blikat stejným způsobem.
Pozn.: Je možné, že máte variantu kamery
bez LED diod. V tomto případě je
následující postup shodný.
Nyní je potřeba zjistit IP adresu kamery.
Jakmile budeme znát IP adresu kameru,
budeme se moci k ní připojit přes internetový
prohlížeč Internet Explorer a nainstalovat
software kamery.
IP adresu kamery lze zjistit pomocí
vyhledávacího softwaru IPCSearch.exe, který
se nachází na dodávaném CD.
Obrázek 1: Vyhledávací software z dodávaného CD
Po spuštění vyhledávacího softwaru stačí stisknout tlačítko Search. Program zjistí IP adresu nastavenou
v kameře. Nyní je potřeba kameře nastavit správnou IP adresu, která je kompatibilní pro Vaší lokální
počítačovou síť (pokud tak není ve výchozím stavu).
4
Obrázek 2: Vyhledávací software vyhledal IP adresu kamery s vyznačenými bloky pro změnu IP adresy
2.2 Instalace softwaru kamery (ActiveX)
Výše zjištěnou IP adresu zadejte do adresního řádku programu Internet Explorer ve tvaru: http://[IPadresa].
Například: http://192.168.0.168
Po zadání správné adresy se objeví následující obrázek:
Obrázek 3: Výchozí obrazovka IP kamery, která zažádá instalaci ActiveX prvku
Následně prosím klikněte na Download pro stažení softwaru IP kamery.
5
Objeví se následující výzva pro stažení softwaru, klikněte na Run (česky Spustit):
Po automatickém stažení se zobrazí následující okno. Klikněte na Yes (česky Ano)
Po výše zmíněném upozornění obnovte stránku s kamerou tlačítkem Aktualizovat nebo klávesou F5.
6
3 Představení softwaru kamery
Po aktualizaci stránky s kamerou nebo po jejím opětovném otevření, bude vidět následující okno:
Pozn.: Vzhled okna se může lišit dle aktuální verze firmwaru.
Defaultní tovární přístupové údaje jsou jméno: admin a heslo: admin
Pokud budete chtít v budoucnosti přeskočit krok přihlašování, zaškrtněte políčko s hláškou "Remember
me". Následně zvolte tlačítko LOGIN. Uvidíte podobný obraz, jako je na následujícím obrázku.
7
3.1 Význam základních ovládacích prvků
Zde jsou popsány pouze ty nejzákladnější funkce kamery.
Aktuálně přihlášený uživatel.
Nastavení umístění v počítači pro záznamy z kamery (video + foto).
Kliknutím na tento ovládací prvek začnete s nahráváním videa, pokud kliknete znovu, nahrávání bude
ukončeno. Video se uloží do předvolené složky.
Pozn. 1: Pokud se žádné video v počítači neobjevuje, jedná se pravděpodobně o problém spojený
s přístupovými právy k souborům v počítači. V tomto případě spusťte Internet Explorer jako správce.
Pozn. 2: Nahrávání nebude funkční po ukončení internetového prohlížeče.
Kliknutím na tento prvek dojde k uložení obrázku z videa. Obrázek se uloží do předvolené složky.
Zobrazí živé video.
Slouží k odhlášení uživatele.
8
Nastavení sítě.
3.2 Nastavení kamery
V nastavení kamery je možné měnit mnoho nastavení (výpis shora):
1. Název kamery – název se bude zobrazovat v rohu obrazu.
2. StreamType – Druhy streamů (video proudů). Kamera podporuje několik streamů současně.
V tomto nastavení je možné měnit, kolik streamů bude kamera vysílat. V malém okně po
straně lze poté nastavovat konkrétní kvalitu jednotlivým streamům.
o Frame rate – počet snímků za sekundu.
o Bit rate – datový tok (kvalita obrazu).
o Rate control – nastavení konstantního (CBR) nebo variabilního datového toku (VBR).
Pozn. 1: Druhý nebo třetí stream se nejčastěji používají pro přístup z mobilních aplikací. Z toho
důvodu mají zpravidla horší parametry ovšem větší rychlost.
Pozn. 2: Některé modely Cantonk kamer nemusí podporovat volby pro změnu vlastností streamů.
Tato políčka mohou ukazovat nápis „nill“.
3. Codec - Použitý kodek.
9
4. Select Type - Typ kodeku.
5. Mirror – převrácení nebo otočení obrazu. Podle možnosti uchycení kamery je možné obraz
vhodně převrátit nebo otočit.
6. Overlay Settings – možnosti zobrazovaného textu v rohu kamery.
3.3 Image (Obraz)
Nastavení kontrastu, jasu, sytosti, ostrosti a mnoho dalšího.
Pozn.: Určité možnosti nastavení kvality obrazu nemusí být u některých kamer Cantonk dostupné.
Pozn.: Některé změny nastavení kvality obrazu neumí být patrné hned. Mohou být patrné pouze
v konkrétních situacích.
•
•
•
•
•
•
Brightness – jas
Contrast – kontrast
Saturation – sytost
Sharpness – ostrost
Restore Defaults – obnovit výchozí hodnoty
Ircut Filter time – interval přepnutí ircut filtru
10
•
•
Gain control – nastavení množství barev
White Balance – Vyvážení bíle
o Red Gain – množství červené
o Green Gain – množství zelené
o Blue Gain – množství modré
3.4 Network (Síť)
Zde je nutné nastavit takové IP adresy, které budou kompatibilní s vaší počítačovou sítí. Zde se
opět předpokládá znalost fungování počítačových sítí. Pokud tuto znalost nemáte, obraťte se na
odborného technika.
Pozn.: Pokud plánujete přistupovat ke kameře přes veřejnou IP adresu, bude nutné v routeru
nastavit tzv. přesměrování portů (port forwarding). Zde je nutné přesměrovat všechny používané
porty, nestačí přesměrovat http port.
3.5 Time (Čas)
Nastavení času.
Je možné nastavit čas v kameře třemi způsoby:
1. Nastavit čas ručně (Set manually).
2. Nastavit čas v kameře stejný jako je v počítači (Synchronize with computer time).
3. Synchronizovat čas s nějakým veřejným NTP serverem (Synchronize with SNTP server).
11
3.6 Services (Služby)
V této kapitole lze nastavit zasílání snímků nebo krátkých videozáznamů po detekci pohybu na email nebo
FTP. Lze zde také nastavit vzdálený přístup pomocí vybraných DDNS poskytovatelů.
Do formuláře vložte nastavení vhodné pro váš konkrétní email nebo FTP server.
Pozn. 1: Pokud jste si jistí, že máte nastavení zvolené správně, zkuste ještě zaškrtnout nebo
odškrtnout možnost „My Server Requires Authentication“.
Pozn. 2: Funkce zasílání snímků na email nebo FTP je u kamer spíše okrajovou záležitostí. Pokud to
myslíte se zabezpečením objektu vážně, zainvestujte do nahrávacího zařízení s pevným diskem,
popřípadě nahrávejte záznamy do počítače pomocí vhodného sledovacího softwaru.
3.7 Motion Detect (Detekce pohybu)
V této volbě je možné nastavit detekci pohybu. Pokud kamera detekuje pohyb, vyvolá alarm, na základě
kterého může být zasláno na email nebo FTP upozornění popřípadě snímky (krátké videozáznamy).
Zde je možné také nastavit citlivost a zóny, ve kterých se má pohyb detekovat.
Pozn.: Z vlastních zkušeností víme, že u těchto kamer je funkce detekce pohybu dosti nespolehlivá.
O této vadě víme. Kamera je prodávána s tímto nedostatkem do doby, než vyjde příslušná oprava
firmwaru.
12
3.8 Privacy Covered (Filtr soukromí)
Zde je možné nastavit až 3 zóny, které budou v obrazu skryté.
3.9 Alarm Setting (Nastavení alarmu)
Detekce pohybu vyvolá alarm. V této části lze nastavit to, co bude kamera provádět v případě vyvolaného
alarmu.
•
•
•
•
•
Enable alarm – povolit alarmové funkce
Motion detection – Detekce pohybu vyvolá alarm
Ethernet Lost – při odpojení kabelu se spustí alarm (pouze některé modely)
Upload via FTP – nahrávat na přednastavený FTP server
Upload via SMTP – nahrávat na přednastavený email
3.10 User Management
Správa uživatelů se používá pro přidání, mazání nebo úpravu uživatelského jména a hesla.
Název by měl mít min. počet 4 znaky a max. počet 31. Heslo by mělo mít min počet 4 znaky a max. počet 16
znaků.
Uživatelé jsou rozděleni do tří skupin:
13
1. Admin: Autorizovaný k nastavení zařízení a spravování uživatelů.
2. Operátor: Může nastavit zařízení, nespravuje uživatele.
3. Viewer: Sleduje obraz monitoru, nemá žádnou autoritu k nastavení zařízení a spravování uživatelů.
3.11 Log search (Prohledávání záznamů)
Zvolte počáteční čas a koncový čas, klikněte na tlačítko Search pro vyhledávání. Clear vymaže všechny
záznamy.
Pozn.: Ujistěte se, že vyhledáváte podle data a času, který je nastaven v kameře.
3.12 Restore
V této části lze:
•
•
•
•
•
Restartovat kameru
Obnovit tovární nastavení
Zjistit verzi firmwaru a webového prostředí
Zjistit sériové číslo kamery
Upgradovat firmware
o Pokud budete upgradovat firmware, vždy počkejte na upozornění, že upgrade proběh
v pořádku, jinak se může kamera poškodit.
14
Download

Návod ke stažení .pdf