IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU SI NEJPRVE PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
Upozornění











Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tento návod.
Zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE.
Dodržujte předepsané provozní podmínky (viz „Technická specifikace“) .
Chraňte zařízení před nárazy.
Chraňte zařízení před přímým slunečním zářením.
Zabraňte vniknutí vody nebo cizího předmětu do kamery.
Chraňte kameru před nízkými nebo vysokými teplotami.
K napájení přístroje používejte pouze specifikovaný napájecí zdroj (viz „Technická specifikace“).
Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí úrazu, požáru a zničení jednotky.
Kameru sami nerozebírejte. Pokud je kamera porouchaná, kontaktujte svého prodejce nebo
autorizovaný servis.
Chraňte kameru před účinky bouřky nebo blesku použitím odpovídající přepěťové ochrany.
Instalaci kamery smí provádět pouze kvalifikovaný odborník.
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho
životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto
pokynů zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být
ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je
-2-
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
vyroben, pomůže zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů
nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na
třídený odpad.
Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE.
Toto zařízení je ve shodě s evropskou směrnicí RoHS.
Popis konektorů, zapojení
 Ethernet & PoE
konektor (RJ45)
 Napájecí konektor
(DC jack samička,
+ na střed)
1. LAN Port (RJ45): Ethernet konektor pro připojení kamery k vaší LAN síti (k switchi nebo routeru).
Pokud je kamera vybavena funkcí PoE, můžete kameru přes tento konektor rovněž napájet
(pomocí vhodného PoE injektoru nebo PoE switche).
2. Napájecí vstup (DC konektor 5.5/2.1mm, samička, + na středovém kontaktu). Pokud nenapájíte
kameru přes PoE, využijte k napájení kamery tento konektor. K tomuto konektoru připojte výstup
stejnosměrného napájecího zdroje 12VDC (min. 2A). Použijte pouze bezpečný napájecí zdroj
s dostatečným výkonem.
Upozornění: Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti napájením přístroje, kontaktujte svého prodejce.
Upozornění
Aby kamera fungovala s vaším síťovým rekordérem (NVR), musí být v menu
rekordéru pro danou kameru nastaven port 8999 (tzv. Onvif port).
-3-
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
Připojení ke kameře
1. Spusťte program „IPC Search“ (naleznete jej na přiloženém CD) a klikněte na tlačítko „Search“.
Program vyhledá všechny kompatibilní kamery ve vaší LAN.
2. Výchozí nastavení síťových parametrů IP kamery je toto:
IP adresa (IP Address): 192.168.1.168
Maska sítě (Subnet Mask): 255.255.255.0
IP adresa brány (GateWay): 192.168.1.1
3. Zvolte požadovanou IP kameru a pak v sekci „Modify IP“ můžete změnit nastavení síťových
parametrů tak, aby vyhovovaly vaší LAN.
4. Susťte IE prohlížeč, zadejte IP adresu kamery (vychozí IP adresa: 192.168.1.168).
5. Když ke kameře přistupujete poprvé, budete vyzváni k instalaci komponenty ActiveX.
6. Nainstalujte dle pokynů ActiveX. Potom PC zrestartujte.
7. Spusťte znovu IE prohlížeč a zadejte IP adresu kamery (vychozí IP adresa: 192.168.1.168).
-4-
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
8. Zadejte jméno („User Name“) a heslo („Password“). Výchozí nastavení: jméno: „admin“, heslo:
„admin“. Nastavte požadovaný jazyk pomocí „Select Language“. Pak klikněte na „Login“.
9. Potom se zobrazí domovská stránka kamery s obrazem z kamery.
Kromě obrazu z kamery jsou zobrazeny různé dlaždice.
Dlaždice „Record“
Záznam video sekvence do PC. Cestu pro uložení lze nastavit v menu „Storage“.
Dlaždice „Capture“
Uložení statického snímku do PC. Cestu pro uložení lze nastavit v menu „Storage“.
-5-
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
Dlaždice „Live Video“
Zobrazení živého videa.
Dlaždice „Network“
Konfigurace síťových parametrů.
„IP Address“: IP adresa kamery (výchozí: 192.168.1.168).
„Netmask“: Maska sítě (výchozí: 255.255.255.0).
„Default Gateway“: IP adresa brány (výchozí: 192.168.1.1).
„DNS“: IP adresa DNS serveru.
„HTTP Port“: Číslo HTTP portu (výchozí: 80). Pro přístup ke kameře z Internetu musíte namapovat
tento port ve vašem routeru.
„RTSP Port“: Číslo rtsp portu pro přenos obrazu (výchozí 554). Pro zobrazení obrazu z kamery přes
Internet musíte namapovat tento port ve vašem routeru.
„Mobile Port“: Číslo portu pro přístup ke kameře z mobilního zařízení (tablet, smartphone atd.).
Výchozí nastavení: 6666. Pro přístup ke kameře z vašeho mobilního zařízení musíte namapovat tento
port ve vašem routeru.
„Ok“: Potvrdit provedená nastavení.
„Cancel“: Zrušit provedená nastavení.
Dlaždice „Setting“
Obecná nastavení.
-6-
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
Sekce „Video Setting“: Nastavení videa.
„Camera“: Kamerový titulek.
„StreamType“: Zvolte jednoduchý („single“), dvojitý („dual“) nebo trojitý („triple“) stream. V pravé části
menu pak můžete konfigurovat parametry jednotlivých streamů.
„Codec“: Kodeky k dispozici.
„Select Type“: Zvolte požadovaný kodek (rozlišení).
„Mirror“: Zrcadlové převrácení obrazu (OFF – vypnuto, VERTICAL – vertikálně převrácený obraz,
HORIZONTAL - horizontálně převrácený obraz, BOTH – obraz převrácený v obou směrech).
Sekce „Overlay Setting“: Nastavení vkládání údajů do obrazu.
„Time“: K vložení data a času do obrazu zatrhněte toto políčko.
„Date Format“: Formát zobrazení datumu. DD-den, MM – měsíc, YY – rok.
„OSD Text“: K vložení kamerového titulku do obrazu zatrhněte toto políčko.
„OSD Position“: Zvolte pozici pro umístění údajů v obraze. „Top Left“: Vlevo nahoře. „Bottom Left“:
Vlevo dole.
Sekce „stream1“ – „stream3“
Nastavení parametrů jednotlivých streamů.
„Framerate“: Snímková rychlost (fps – počet snímků za sekundu).
„Bit Rate“: Datová rychlost (Kbps).
„Rate Control“: „VBR“: proměnný datový tok, „CBR“ – konstantní datový tok.
Dlaždice „Restore“
Restart / reset systému.
„Reboot System“: K restartu kamery stiskněte toto tlačítko.
„Restore Factory Settings“: K návratu kamery na tovární nastavení stiskněte toto tlačítko.
Sekce „Camera Maintenance“: Údržba kamery.
„Release Cersion“
„Firmware Version: Verze firmware.
„Software Version: Verze software.
„Serial Number“: Výrobní číslo.
Sekce „Upgrade Firmware“: Aktualizace firmware.
-7-
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
„Root file system“: Zadejte cestu k aktualizačnímu souboru (k procházení složek můžete použít
tlačítko „Scan...“).
Ke spuštění aktualizace systému klikněte na tlačítko „Upgrade“.
Upozornění: Během aktualizace kameru nevypínejte a neodpojujte od sítě.
Dlaždice „Log Search“
Provozní deník kamery pro vyhledávání událostí / operací.
„Start Time“ / „End Time“: Zadejte začátek / konec období pro vyhledávání událostí.
„Search“: Pro vyhledání odpovídajících událostí klikněte na toto tlačítko.
„Clear“: K odstranění vyhledaných událostí klikněte na toto tlačítko.
Sloupec „ID“: Pořadové číslo události.
Sloupec „Time“: Čas výskytu události.
Sloupec „Detail“: Popis události.
Dlaždice „Alarm“
Konfigurace alarmových funkcí.
„Enable Alarm“: K povolení alarmocých funkcí zatrhněte toto políčko.
„Alarm Duration“: Zvolte délku alarmu.
„Motion Detection“: K povolení detekce pohybu zatrhněte toto políčko.
„Ethernet Lost“: Ke spuštění alarmu při ztrátě Ethernet připojení zatrhněte toto políčko.
-8-
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
„Upload Via FTP“ K odeslání alarmové videosekvence / obrázků na FTP server zatrhněte toto políčko.
„File format“: Zvolte požadovaný formát alarmového souboru, který má být odeslán na FTP server.
„Upload Via SMTP“ K odeslání alarmové videosekvence / obrázků e-mailem zatrhněte toto políčko.
„File format“: Zvolte požadovaný formát alarmového souboru, který má být odeslán e-mailem.
Dlaždice „Date & Time“
Nastavení data a času.
„Time in Camera“: Datum a čas v kameře.
Sekce „Set Time“: Nastavení data a času.
„Set Manually“: K ručnímu nastavení data a času zvolte tuto volbu. Potom pomocí políček „Date“ a
„Time“ nastavte aktuální datum a čas.
„Synchronize with computer time“: Pokud chcete, aby se datum a čas v kameře synchronizoval podle
PC ve vaší síti, zvolte tuto volbu.
„Synchronize with SNTP server“: Pokud chcete, aby se datum a čas v kameře synvhronizoval podle
SNTP serveru, zvolte tuto volbu. „SNTP server“: Zadejte jméno SNTP serveru, podle kterého se má
synchronizovat čas v kameře.
„Time Zone“: Zadejte časové pásmo místa, kde je instalována kamera.
-9-
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
Dlaždice „Motion“
Nastavení parametrů detekce pohybu.
Kliknutím do obrazu můžete zapnout jednotlivé detekční zóny.
„Select All“: K zapnutí všech detekčních zón (detekce v celém obraze) klikněte na toto tlačítko.
„Clear All“: K vypnutí všech detekčních zón klikněte na toto tlačítko.
„Sensitivity“: Nastavení citlivosti detekce pohybu. LOW – nízká citlivost, MEDIUM – střední citlivost,
HIGH – vysoká citlivost.
„Customized Threshold“: Práh (velikost) změn v obraze, při jehož překročení se spustí alarm.
- 10 -
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
Dlaždice „Privacy“
Nastavení privátních zón. Tato funkce slouží k vymaskování částí obrazu, které jsou citlivé z hlediska
ochrany soukromí. Tyto části jsou překryty maskou, a jsou skryté pro obsluhu.
Privátní zóny můžete nastavit buď tyhwem myší v obraze (se stisknutým levým tlačítkem) nebo
zadáním jejich souřadnic a velikosti u položek „Region1“ – „Region3“:
X: Vodorovná souřadnice levého dolního rohu maskovací zóny.
Y: Sviská souřadnice levého dolního rohu maskovací zóny.
W: Žířka zóny.
H: Výšky zóny.
„Delete“: Vymazání zóny.
- 11 -
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
Dlaždice „Image“
Nastavení obrazových parametrů.
„Brightness“: Jas.
„Contrast“: Kontrast.
„Saturation“: Barevná sytost.
„Sharpness“: Elektronická ostrost (kontury).
„Restore Defaults“: Nastavení obrazových parametrů zpět na tovární hodnoty.
„Ircut Filter Time“: Zpoždění pro přepínání IR-cut filtru přepínání denního / nočního režimu.
„Gain Control“: Nastavení zisku.
„3D DNR“: Nastavení redukce šumu 3D DNR.
„Red Gain“: Nastavení zisku pro červenou barvu.
„Green Gain“: Nastavení zisku pro zelenou barvu.
„Blue Gain“: Nastavení zisku pro modrou barvu.
„Back Light Compensation“: Kompenzace protisvětla. „Off“ – vypnuto, „On“ – zapnuto. „BackLight“:
Nastavení úrovně kompenzace protisvětla.
„Flicker Control“: Nastavení prostředí pro eliminaci chvění obrazu (způsobeného např. zářivkovým
osvětlením apod.). „Indoor PAL“ – vnitřní prostředí (norma PAL), „Indoor NTSC“ – vnitřní prostředí
(norma NTSC), „Outdoor – venkovní prostředí.
„IRIS Mode“: Režim řízení clony. „Auto Iris“ – automatické, „Iris Control“ – manuální.
„IRIS Open“: Nastavení clony.
„Ircut Mode“: Režim přepínání IR-cut filtru resp. režimu den / noc. „LDR Auto“ – automatické přepínání
podle fotosenzoru, „Video Auto“ – automatické přepínání podle úrovně videosignálu, „Color“ – trvale
barevný obraz, „B/W“ – trvale čb obraz.
„B/W -> Color Lum“: Úroveň osvětlení pro přepnutí do nočního resp. denínho režimu. LOW – nízká
úroveň, MEDIUM – střední úroveň, HIGH – vysoká úroveň.
„Shutter“: Nastavení rychlosti závěrky.
- 12 -
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
Dlaždice „Service“
„My Server Requires Authentication“: Pokud váš poštovní server vyžaduje ověření, zatrhněte toto
políčko.
A/c. Name“: Zadejte jméno vašeho e-mailového účtu.
„Password“: Zadejte heslo pro váš e-mailový účet.
„Sender“: Zadejte e-mail odesílatele.
„SMTP Server“: Zadejte IP adresu serveru pro odchozí poštu. „Port“: Zadejte číslo portu SMTP
serveru.
„Email“: Zadejte e-mailovou adresu příjemce alarmových e-mailů.
„FTP Server“: Zadejte IP adresu FTP serveru. „Port“: Číslo portu FTP serveru.
„User Name“: Uživatelské jméno pro FTP server.
„Password“: Heslo pro fTP server.
„FileUpload“
„Enable DDNS“: Pokud chcete povolit DDNS službu, zatrhněte toto okénko.
Pokud Internetová přípojka na straně kamery není opatřena pevnou IP adresou, můžete pro přístup ke
kameře z Internetu požít tzv. DDNS server. Dříve, než začnete DDNS službu používat, musíte kameru
zaregistrovat u DDNS serveru.
Dlaždice „Admin“
Aktuálně přihlášený uživatel.
- 13 -
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
Dlaždice „User“
Správa uživatelů.
„User Name“: Uživatelské jméno.
„Password“: Heslo.
Confirm Password“: Zadejte znovu heslo pro potvrzení.
„Admin“: Pokud chcete daného uživatele nastavit jako správce, zatrhněte tuto volbu.
„Operator“: Pokud chcete daného uživatele nastavit jako operátora, zatrhněte tuto volbu.
„Viwer“: Pokud chcete danému uživateli povolit pouze sledování, zatrhněte tuto volbu.
V tabulce je pak uveden seznam aktuálních uživatelů.
Sloupec „User Name“: Uživatelské jméno.
„Authority“: Uživatelská skupina (resp. uživatelská oprávnění).
„Edit“: K editaci stávajícího uživatele klikněte na odpovídající políčko ve sloupci „Edit“.
„Delete“: K odstranění stávajícího uživatele klikněte na odpovídající políčko ve sloupci „Delete“.
Český překlad © Copyright ESCAD Trade s.r.o. 2013
- 14 -
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
Technická specifikace
Parametr
Hodnota
DSP
KIP-xxxxxH: DSP Hisilicon Hi3518C
KIP-xxxxxN: DSP DM365 TI DaVinci
Obrazový senzor
KIP-100xx: 1.0MPX CMOS OmniVision 1/4"
KIP-130xx: 1.4MPX Low Illumination CMOS Sony / Aptina 1/3"
KIP-200xx: 2.4MPX CMOS Hi-Resolution Sony 1/2.8"
Videokomrese
H.264 (dual stream, datový tok 0,1-6Mbps)
Rozlišení
KIP-100xx: [email protected]
KIP-130xx: [email protected]
KIP-200xx: [email protected]
Citlivost
5500mV/Lux.sek
Objektiv
vestavěný fixní / varifokální objektiv
IR přisvětlení
vestavěné IR LED
Day/Night
automatické přepínání režimu den/noc pomocí IR-Cut filtru
Odstup signál/šum
> 48dB
LAN port
10/100 Megabitový Ethernet, konektor RJ45
Ethernet protokoly
TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, NTP, RTP, RTSP,
UPnP
Onvif
podpora Onvif2.0
Uživatel. oprávnění
ochrana uživatelskými hesly s různým oprávněním, podpora přístupu více
uživatelů současně
Napájení
12VDC/2A (napájecí zdroj není součástí dodávky kamery)
- 15 -
IP kamery Cantonk
Uživatelský manuál
- 16 -
Download

Návod - ESCAD Trade