Zdíkov
Dostavba kanalizace
a vodovodu
Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
tel.+ 420 376 572 185, 376 571 196
fax:+ 420 376 572 186
GSM:+ 420 724 187 566
Email: [email protected]
WWW.aquasumava.cz
stavba
: Zdíkov, Dostavba kanalizace a vodovodu
zodp.projektant : Ing. Martina Hřebeková
projektant
: Ing. I. Kasalický, Ing. Martina Hřebeková
investor
: Obec Zdíkov, Zdíkov 215, 384 72 Zdíkov
obsah výkresu
DOKUMENTACE STAVBY
TECHNICKÁ ZPRÁVA VODOVODU
datum
05/2012
Stupeň DSP
č. výkresu F2
paré
1
A. Základní údaje
Identifikační údaje
Název stavby
Místo stavby
Kraj
Katastrální území
Charakter stavby
Investor
: Kanalizace a ČOV Zdíkov,
část Dostavba kanalizace a vodovodu
: Zdíkov
: Jihočeský
: Zdíkov, Masáková Lhota
: Novostavba
: Obec Zdíkov, Zdíkov 215, 384 72 Zdíkov
POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNOST A TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ
Popis tras vodovodu:
Obecně
Trasy vodovodních řadů jsou navrženy převážně v komunikacích místního významu a v komunikaci
II. tř. č. 145 s ohledem na možnosti napojení jednotlivých nemovitostí v koordinaci na stávající i
plánované vedení ostatních inženýrských sítí a zařízení v obci. Trasy vodovodních řadů jsou
navrženy s ohledem na využití stávajících zdrojů vody. Realizací stavby vodovodu bude docíleno
zajištění napojení nemovitostí na obecní vodovod a požární zabezpečení vhledem k celkové
akumulaci vody a tlakových poměrů.
Při výstavbě přes pozemky je nutno dodržet podmínky vlastníků pozemků obsažené
v dokladové části!
Vodovodní řady
Navrhovaný vodovod má celkovou délku 2533,22 m
Navržené potrubí na stavbu vodovodu je z polyethylenu PE 90 – 160 mm (DN80-DN150)
Stavba vodovodu bude obsahovat :
Vodovodní řad “M“(Masáková Lhota) PE 110 – 709.5 m řeší stavbu nového propojovacího
potrubí mezi stávajícím vodovodem v osadě Masáková Lhota a stávajícím vodovodem v obci
Zdíkov. Propojovací potrubí bude provedeno s potrubí PE 110 v celkové délce 709,5 m. V místě
propojení se stávajícím vodovodem obce Zdíkova bude umístěn ventil pro redukci tlaku v redukční
šachtě včetně příslušenství. Na trase budou dle výškových poměrů osazeny odkalovací a
odvzdušňovací hydranty.
Při stavbě dojde ke křížení se stávajícími inž. sítěmi. Při výstavbě přes pozemky v soukromém a
jiném vlastnictví, než jsou pozemky ve vlastnictví obce, je nutno dodržet podmínky vlastníků
pozemků obsažené v dokladové části! Pokud byly uvedeny. Před zahájením prací je nutno ověřit
kopanou sondou v místech napojení na stávající vodovod materiál a průměr stávajícího vodovodního
potrubí.
2
Vodovodní řad “B“ PE 160 – 802,92 m řeší stavbu vodovodního řadu z vodojemu do obce z trub
PE 160 v délce 802,92 m. Z toho 88,6 m vedoucích z vodojemu až k hlavní cestě bude výměna ve
stávající trase nepodléhající stavebnímu povolení. Tento vodovodní řad bude přivádět vodu ze
stávajícího vodojemu směrem do středu obce. Na tento řad budou následně přepojeny stávající i
nové rozvodné vodovodní řady po obci. Na trase budou dle výškových poměrů osazeny odkalovací a
odvzdušňovací hydranty a ve staničení 730,20 bude instalován nadzemní požární hydrant. (viz.
výkres. část).
Při stavbě dojde ke křížení se stávajícími inž. sítěmi a ke křížení vodního toku. Přechod vodoteče
bude řešen překopem , kde potrubí bude uloženo do chráničky případně řízeným protlakem..
Vodovodní řad “B1“ PE 110 – 60,0 m řeší stavbu nového vodovodního potrubí směr osada Žírec z
trub PE 110 – 60,0 m. Vodovodní řad bude napojen T- kusem na nový vodovodní řad B pomocí
svěrné příruby a povede směrem k osadě Žírec. Na trase budou dle výškových poměrů osazeny
odkalovací a odvzdušňovací hydranty. (viz. výkres. část).
Při stavbě dojde ke křížení se stávajícími inž. sítěmi. Při výstavbě přes pozemky v soukromém a
jiném vlastnictví, než jsou pozemky ve vlastnictví obce, je nutno dodržet podmínky vlastníků
pozemků obsažené v dokladové části! Pokud byly uvedeny.
Vodovodní řad “S“ PE 160 – 37,10 m řeší stavbu nového vodovodního potrubí směr jižní část
obce kolem rybníka z trub PE 150 – 37,10 m. Vodovodní řad bude napojen T- kusem na nový
vodovodní řad B pomocí svěrné příruby a povede přes silnici podél rybníka až k požární zbrojnici.
Na konci řadu bude instalován nadzemní požární hydrant. Řad bude propojen se stávajícím
vodovodním potrubím (viz. výkres. část).
Při stavbě dojde ke křížení se stávajícími inž. sítěmi. Při výstavbě přes pozemky v soukromém a
jiném vlastnictví, než jsou pozemky ve vlastnictví obce, je nutno dodržet podmínky vlastníků
pozemků obsažené v dokladové části! Pokud byly uvedeny.
Vodovodní řad “E“ PE 160 – 39,30 m řeší stavbu nového vodovodního potrubí směrem k zámku
z trub PE 150 – 39,30 m. Vodovodní řad bude napojen T- kusem na nový vodovodní řad B pomocí
svěrné příruby a povede přes silnici k místnímu zámku, kde bude propojen se stávajícím
vodovodním potrubím. (viz. výkres. část).
Při stavbě dojde ke křížení se stávajícími inž. sítěmi. Při výstavbě přes pozemky v soukromém a
jiném vlastnictví, než jsou pozemky ve vlastnictví obce, je nutno dodržet podmínky vlastníků
pozemků obsažené v dokladové části! Pokud byly uvedeny.
Vodovodní řad “C“ PE 110 – 172,50 m řeší stavbu nového vodovodního řadu, který bude napojen
na nový vodovodní řad B a povede od středu obce do východní části z trub PE 110 v délce 172,50
m.. Na tento nový řad bude následně přepojen stávající vodovodní řad směrem na Branišov. Na
trase budou dle výškových poměrů osazeny odkalovací a odvzdušňovací hydranty. (viz. výkres.
část).
Při stavbě dojde ke křížení se stávajícími inž. sítěmi a ke křížení vodního toku. Přechod vodoteče
bude řešen protlakem, kde potrubí bude uloženo do chráničky. Při výstavbě přes pozemky
v soukromém a jiném vlastnictví, než jsou pozemky ve vlastnictví obce, je nutno dodržet podmínky
vlastníků pozemků obsažené v dokladové části! Pokud byly uvedeny.
Vodovodní řad “C1“ PE 110 – 34,50 m řeší stavbu nového vodovodního potrubí PE 110 – 34,25
m, které bude napojeno na řad C ve staničení 86,25 m. Na tento nový řad bude následně přepojen
stávající rozvodný vodovodní řad C1a C2 směrem na Drviště.
Při stavbě dojde ke křížení se stávajícími inž. sítěmi. Při výstavbě přes pozemky v soukromém a
jiném vlastnictví, než jsou pozemky ve vlastnictví obce, je nutno dodržet podmínky vlastníků
pozemků obsažené v dokladové části! Pokud byly uvedeny.
3
Vodovodní řad “C2“ PE 110 – 21,80 m řeší stavbu nového vodovodního potrubí PE 110 – 21,80
m, které bude napojeno na řad C1 ve staničení 30,20 m. Na tento nový řad bude následně přepojen
stávající rozvodný vodovodní řad C2 směrem na Drviště.
Při stavbě dojde ke křížení se stávajícími inž. sítěmi. Při výstavbě přes pozemky v soukromém a
jiném vlastnictví, než jsou pozemky ve vlastnictví obce, je nutno dodržet podmínky vlastníků
pozemků obsažené v dokladové části! Pokud byly uvedeny.
Vodovodní řad “Z“ PE 110 – 655.60 m řeší stavbu nového propojovacího potrubí mezi stávajícím
vodovodem v osadě Zábrod a stávajícím vodovodem v obci Zdíkov. Propojovací potrubí bude
provedeno s potrubí PE 110 v celkové délce 311,30 m. V místě napojení na stávající vodovod
v osadě Zábrod bude umístěn ventil pro redukci tlaku v redukční šachtě včetně příšlušenství.
(viz.výkres. část).
Na trase budou dle výškových poměrů osazeny odkalovací a odvzdušňovací hydranty. (viz. výkres.
část). Při stavbě dojde ke křížení se stávajícími inž. sítěmi a ke křížení vodního toku (Adámkův
potok). Před započetím prací je nutné provést kopané sondy za účelem ověření provedení základu
na propustku, následně je nutno upravit podélný profil. Přechod vodoteče bude řešen protlakem pod
přemostěním vodoteče kde potrubí bude uloženo do chráničky. Při výstavbě přes pozemky
v soukromém a jiném vlastnictví, než jsou pozemky ve vlastnictví obce, je nutno dodržet podmínky
vlastníků pozemků obsažené v dokladové části! Pokud byly uvedeny. Před zahájením prací je nutno
ověřit kopanou sondou v místech napojení na stávající vodovod materiál a průměr stávajícího
vodovodního potrubí.
Vodovodní síť plní rovněž funkci požární. Navrhovaná stavba bude rozdělena do požárních
úseků. (viz. Požárně bezpečnostní řešení)
Stavbu lze provádět i po jednotlivých etapách, každý navrhovaný vodovodní řad tvoří
samostatný funkční prvek.
Před zahájením prací je nutno ověřit výškové zaměření skutečného terénu, pro ověření
správnosti podélných profilů a v místech napojení na stávající vodovod ověřit kopanou sondou
materiál a průměr stávajícího vodovodního potrubí.
B. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ
Pro stavbu vodovodu bude použito potrubí PE. Před zahájením prací je nutné provést
vytýčení stávajících sítí. Stavba bude vytýčena v terénu oprávněným geodetem. Následně bude
provedena pokládka potrubí. Uložení potrubí, montáž armatur a tvarovek se řídí instalačním
manuálem výrobce. Armatury a hydranty budou označeny informačními cedulemi.
C. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Projekt řeší stavbu nových vodovodních řadů. Umístění nového vodovodního potrubí a armatur je
zřejmá z výkresové části, podélných profilů a kladečských schémat tohoto PD. Před zahájením prací
je nutno ověřit kopanou sondou v místech napojení na stávající vodovod materiál a průměr
stávajícího vodovodního potrubí.
D. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJICH
ZNEŠKODŇOVÁNÍ
Nebude.
4
E. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH
DŮSLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
VÝPOČTECH
A
JEJICH
Nejsou.
F. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Před zahájením prací je nutné provést vytýčení všech stávajících sítí. Lze předpokládat střet
zejména s těmito sítěmi: místní sdělovací kabely, veřejné osvětlení, stávající vodovodní přípojky,
dešťová a splašková kanalizace, vzdušné a podzemní vedení VN a plynovod. Stavba bude vytýčena
v terénu oprávněným geodetem.
Následně bude provedena pokládka potrubí. Výkop bude prováděn strojně, v místě křížení s
podzemními sítěmi ručně. Hloubka výkopu cca 1,5-3 m, šířka výkopu 0,40 -8,0 m.. Způsob uložení
potrubí se řídí technickým manuálem od výrobce vodovodního systému a platnými ČSN. Dno rýhy
musí být ručně dorovnáno a zbaveno kamenů. Potrubí se bude ukládat do štěrkopískového lože, tl.
min. 100 mm. spolu s vytyčovacím vodičem CY 6. Vytyčovací vodič bude vždy vyveden do
poklopů ovládacích armatur. Po zafixování potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN.
Následuje obsyp a zásyp potrubí. Obsyp bude proveden štěrkopískem zrnitosti do 4 mm ve výšce 30
cm. Zásyp bude proveden po vrstvách s hutněním. Rostlý terén se uvede do původního stavu.
Uložení potrubí se řídí instalačním manuálem výrobce.
Po realizaci stavby bude provedena tlaková zkouška vodovodního systému za přítomnosti investora.
Uzavírku vody za účelem přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli stávajícího vodovodu
dle vyjádření ( viz. dokladová část). Dodavatel stavby je povinen zajistit nouzové zásobovaní vodou.
Dodavatel stavby zajistí aktualizaci provozního řádu vodovodu.
Řešení uložení potrubí v protlaku
Protlak je technologicky nejjednodušší vytvořit z ocelového potrubí o vnitřním rozměru
větším než max. venkovní průměr vodovodního potrubí. Jednotlivé trubky se pak postupně vtlačují
do ocelové chráničky.
Prostor v mezikruží doporučujeme vyplnit pískem nebo popílko-cementovou směsí. V případě
použití tekuté betonové směsi je nutno aby injektování betonu bylo prováděno za nízkého tlaku
kolem 0,5 baru a potrubí před vyplněním mezikruží bylo zajištěno proti vztlaku. V každém případě
se doporučuje potrubí před injektáží vyplnit vodou.
Manipulace a skladování potrubí
Potrubí se vykládá z kamionu pomocí textilních třmenů. Pro snadnější manipulaci při
napojování jednotlivých trub doporučujeme potrubí uchytit jedním úvazkem uprostřed trouby.
Potrubí se skladuje na rovné ploše na dřevěných trámcích umístěnými po 3 m.
Potrubí PE je vyrobeno z polyethylenu, což je materiál z poměrně velkou tepelnou roztažností.
Teplotní roztažnost potrubí se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou nastat zejména
s průhyby na potrubí vlivem většího nahřívání vrchního povrchu v porovnání s menším nahříváním
spodního povrchu uskladněného potrubí.
Z těchto důvodů je vhodné co nejvíce potrubí před instalací chránit proti slunečnímu záření. Pokud
to podmínky dovolí, tak potrubí skladujte v zastřešeném prostoru nebo potrubí alespoň zakryjte
světlou plachtou nebo geotextílii.
5
Pokládka potrubí z PP nebo PE za velmi nízkých teplot je omezena zejména hutnitelností obsypu a
ne vlastnostmi samotného potrubí, pro dosažení předepsaného stupně hutnění by se potrubí mělo
pokládat do teploty – 5 º C.
Zemní práce, bourací práce a podzemní voda
Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechna podzemní vedení inženýrských sítí
na základě vyjádření jejich vlastníků (správců).V zelených plochách bude sejmuta ornice a uložena
na mezideponii vedle výkopu.
Zemní práce budou prováděny strojně, v ochranných pásmech podzemních vedení inženýrských sítí
ručně. Výkopy budou opatřeny příložným pažením popř. od hl. 3 m pažením zátažným.
Zásyp stavební rýhy bude proveden tříděným výkopkem (zbavených případných větších valounů)
hutněným v komunikacích na 95 % PS, mimo komunikace na 93 % PS po vrstvách tl. 250 až 300
mm. Na části trasy je nutno uvažovat se skalnatým podložím s horší třídou rozpojitelnosti, tř. 4 - 5.
Předávání vodovodu
Těsnost vodovodního systému - Těsnost potrubí by měla být vždy prověřena před předáním
tlakovou zkouškou provedenou podle ČSN EN 1610. Pro jednotlivé úseky bude vždy vystaven
protokol prokazující těsnost. Doporučujeme, aby závěrečnou zkoušku provedla nezávislá firma.
Armatury, tvarovky a hydranty
Montáž armatur a tvarovek se řídí instalačním manuálem. Šoupata doporučujeme použít
s prodlouženou životností. Podzemní hydranty před zásypem doporučujeme zabezpečit
hydrodrenážním obalem. Armatury a hydranty budou označeny informačními cedulemi.
Spojovací materiál pro šroubové spoje hydrantů, armatur a tvarovek doporučujeme použít
z materiálu Ni-Cd. Souběhy i křížení podzemních vedení budou prováděny dle ČSN 736005.
Poklopy hydrantů a šoupat, které budou v místě komunikace, doporučujeme uložit na betonovou
podložku.
Redukční šachta
Na vodovodním řadu M a Z bude umístěná prefabrikovaná redukční šachta s vodotěsným poklopem
(viz. výkres. část). Šachta pro regulační ventil se provede monolitická betonová z vodostavebního
betonu C 12/16 V4T50. Strop zčásti prefabrikovaný, část stropu se vstupní šachtou monolitická
železobetonová. Strop přejezdný na zatížení třídy B 125 - 12,5 tun (podle DIN EN 124). Poklop ve
vstupní šachtě bude čtvercový SLF - poklop s rámem EX 213,214, šedá litina, 600x600 mm. Do
stěny šachty se pro vstup zabetonují vidlicová litinová stupadla. Prostupy pro armatury a PE potrubí
musí být opatřeny těsnícími kroužky.
6
Výrobkové standardy - armatury
Uzavírací armatury měkce těsnící (Šoupátka)
Tělo z tvárné litiny, opatřené těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK – doklad
o členství GSK.
Vřeteno z nerezové oceli a válcovaným závitem, ostatní materiály nerezového materiálu, měkce
těsnící klín celovulkanizovaný.
Stavební délky dle DIN, u DN 80, 100 a 150 také dle ČSN
Vrtání přírub PN 10,16
Varianty šoupátek:
Přírubová, krátká a dlouhá stavební délka
S hladkými konci a „volnými přírubami“
S hrdly na PE se zajištěním tahových sil
Integrovaná šoupátka s T kusem nebo Křížem.
Podmínka:
Ucelený sortiment dimenzí a vyjmenovaných variant,
Splnění požadavků platné legislativy
Zavedený systém ISO
10 let záruky na výrobek a s tím spojené vadou výrobku vzniklé škody a další náklady.
Vedení klínu v kluzném provedení (nesmí být opatřeno vrstvou pryže)
Domovní přípojky
Podmínka – navrtávací pas a šoupátkový uzávěr se zemní soupravou musí být od jednoho výrobce a
tvořit kompaktní funkční celek.
Konstrukce musí umožnit provedení navrtávky pod tlakem
Šoupátkové uzávěry:
Litinové – z tvárné litiny, opatřené těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK –
doklad o členství GSK.
Vřeteno z nerezové oceli a válcovaným závitem, ostatní materiály nerezové, měkce těsnící klín.
V nabídce ucelený sortiment 1“ – 2“
Varianty:
Vnější – vnitřní připojovací závit
integrované napojení na PE potrubí přípojky
speciální varianta - „bezúkapové“ provedení – absence závitového spojení – bajonetový spoj s „O“
kroužkovým těsněním.
Navrtávací pasy
Litinové díly z tvárné litiny, opatřené těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK
– doklad o členství GSK.
Kovové díly z nerezové oceli
Varianty:
Celolitinové pro různé materiály trubních systémů pro navrtávku boční i vrchní pod tlakem
Litinové s nerezovým třmenem pro litinové potrubí, pro navrtávku boční i vrchní pod tlakem
7
U pasů pro PVC a PE výhradně celolitinové provedení
Speciální varianta pro „bezúkapové“ provedení – bajonetový spoj
Zemní soupravy
Ovládací tyž s antikorozní povrchovou úpravou, pevně spojená se šoupátkem.
Ochranná trubka z plastu, s konstrukcí proti vniknutí nečistot, teleskopické provedení musí
umožňovat snadnou manipulaci po zasypání – horní díl zajíždí do spodního
- varianty: tuhé a teleskopické provedení, pro šoupátka a šoupátka domovních uzávěrů.
Délky: krytí potrubí 1,0 – 2,0m, na vyžádání více jak 2,0m
Příruby
Tvárná litina opatřená těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK – doklad o
členství v GSK.
Vrtání dle DIN, na tlak 10 i 16 barů, integrované těsnění příruby.
Varianty:
Různé druhy trubních materiálů ocel, litina, azbest, plast
Nejištěné na tah
Jištěné na tah
Opravný materiál
Opravné pasy
Celonerezové z materiálu A4, matice nerezové opatření kluzným prostředkem proti zadírání.
Dodávka v ochranném obalu, matice v pouzdře.
Litinové – z tvárné litiny, opatřené povrchem dle GSK – doklad o členství v GSK, ostatní díly
nerezové.
Litinové spojky:
Tvárná litina opatřená těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK – doklad o
členství v GSK.
Spojka umožňující vytěsnění různých vnějších průměrů potrubí a různých materiálů (jedna spojka
pro kov i plast) s tolerancí až 22 mm s možností vyosení trub o 8° v jednom spoji.
Varianty:
Hrdlo-hrdlo, redukované hrdlo
Hrdlo – příruba, redukovaná příruba
Zajištění tahových sil
Fitinky v d 25 – d63
Plastové spojky s nástrčným systémem, jištěné na tahové síly v uceleném sortimentu,
Plastové spojky šroubovací s definovaným bodem dotažení a zajištěné tahových sil
8
Hydranty
Vzhledem k tomu, že se jedná o hydranty využitelné i pro požární účely, musí tyto hydranty splňovat
ČSN EN opravňující k označení CE.
Podzemní – vnitřní i vnější antikorozní ochrana, výměna těsnícího kuželu přes hydrantový poklop –
bez výkopových prací. Samočinné vyprazdňování. Součástí hydrantu vsakovací obal
Varianta – klasický nebo plnoprůtokový, DN 80 a DN 100
Nadzemní hydranty – vnější i vnitřní antikorozní ochrana, výměna těsnícího kuželu bez
výkopových prací. Samočinné vyprazdňování, součástí dodávky vsakovací obal. Hlava hydrantu
opatřena barvou stabilizovanou proti UV záření, tělo hydrantu opatřené lakem, variantně
z v nerezovém provedení.
Varianty:
Provedení tuhé
Provedení „zalamovací“ v případě nárazu
vývody – DN 80 –2B, DN 100 - 1A, 2B
Krytí potrubí 1,0, 1,25, 1,5 m
Možnost volby barevného provedení
Dodávka jednoho typu po dobu 10 let, jeden typ pro tuhé i zalamovací provedení
Odkalovací a odvzdušňovací hydranty
Provozní tlak: max. 16 bar (PN 16)
Výstupy: DN 80
Materiál
•
•
•
•
•
•
hydrantové tělo GJS-400-18
hydrantový sokl GJS-400-18
píst GJS-400-18, pozinkováno a částečně navulkanizováno
čtyřhran GJS-400-18, žárově pozinkováno
vřeteno ušlechtilá ocel 1.4021
ovládací tyč nerezová ocel 1.4301
Povrchová úprava
•
•
•
hydrantové tělo - uvnitř i vně ochrana navrstvováním epoxidovaným vířivým slinováním dle
GSK
hydrantový sokl - uvnitř i vně ochrana navrstvováním epoxidovaným vířivým slinováním dle
GSK
ostatní části vyrobeny z protikorozních materiálů nebo povrchově upraveny pozinkováním
Provedení
•
•
•
•
jednoduchá montáž
všechny vnitřní části lze demontovat bez výkopových prací
při úplném uzavření hydrantu je automaticky řízena funkce vyprazdňování (RW-0)
samočinné vyprazdňování je nutné odvést PE - trubkou do kanalizace nebo drenáže, aby se
zabránilo podplavení stanoviště hydrantu
9
Ovládání - prostřednictvím šoupátkového klíče se čtyřhranem 27/32
Úplné vyprázdnění hydrantu - zbytkový podíl vody je nulový (RW-0)!
Rozměry přípojné příruby dle EN 1092-2.
Tvarovky:
Rozměry dle DIN, Tvárná litina opatřená těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná
GSK – doklad o členství v GSK.
Varianty:
Přírubové provedení
Hrdlové provedení pro litinové potrubí
Hrdlové provedení pro plastové potrubí se zajištěním tahových sil
Podmínky dodávek
Záruka 10 let od data dodání
Dodávky na havárie do 24 hod. i mimo prac. dny
Certifikát dodavatele dle ISO 9001
Certifikáty výrobků dle platných zákonů
Hygienický atest dle NV 409/2006 Sb.
Garance dodávek nabízeného typu po dobu 5-ti let, není-li uvedeno jinak
Dodávka náhradních dílů po dobu 10-ti let po ukončení výroby
Reference dodávek s odkazem na kontaktní osobu.
Garance držení trvalých zásob v požadovaném finančním objemu a sortimentu
Doklad o členství v GSK
Zákaznický servis – objednávky v digitální formě, pravidelné proškolování zaměstnanců
s vystavením certifikátu, kusové i objemové dodávky v požadovaných termínech
Křížení inženýrských sítí, komunikací a vodoteče
Projektant upozorňuje, že poloha podzemních vedení uvedená v dokumentaci je pouze
orientační a není v žádném případě spolehlivým ukazatelem místa jejich uložení. Je proto
nezbytně nutné ve všech případech požádat majitele dotčených sítí a zařízení v požadované
lhůtě před zahájením zemních prací o přesné vytyčení průběhu podzemních vedení přímo
v terénu. Současně je nutno vytýčit veškeré přípojky těchto sítí k jednotlivým odběratelům.
Bez tohoto vytýčení a přesné znalosti polohy všech podzemních vedení se nesmí v žádném
případě zahájit zemní práce na stavbě.
Při křížení a souběhu s ostatními sítěmi je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení a dodržet podmínky obsažených ve stanoviscích všech majitelů
a provozovatelů stávajících inženýrských sítí.
Před konečnou úpravou povrchu místních komunikací a zpevněných ploch bude provedena
provizorní oprava povrchu výkopu – zhutnění podloží a zasypání štěrkem nebo drtí , a bude
průběžně doplňován pokles provizorní výplně do doby konečné úpravy povrchu. Při obnově povrchu
komunikace je nutno dodržet původní skladbu jednotlivých konstrukčních vrstev.
Při křížení vodoteče budou dodrženy požadavky ČSN 73 6822.
10
Vodovodní přípojky
Vodovodní přípojky nejsou předmětem této projektové dokumentace
Stávající i nové vodovodní přípojky k jednotlivým objektům budou napojeny přes navrtávací pas.
Jednotlivé přípojky budou zhotoveny z PE spolu s vytyčovacím vodičem a to od navrtávacího pasu
až po vodoměr. Stávající přípojky při přepojování na nový vodovod doporučujeme vyměnit až po
vodoměr po případě za hranici pozemku tak, aby následně nabylo třeba zasahovat do nově upravené
vozovky či chodníku.
Oprava povrchů
V zelených plochách bude rozprostřena ornice a oseta trávou. Místní asfaltové komunikace budou
opraveny v šíři výkopu dle přílohy s tím, že tloušťka jednotlivých vrstev bude upravena dle
dosavadního stavu.
Povrchy silnice budou opraveny dle požadavku správce komunikace.
Ostatní práce
Všechny pozemky a nemovitosti budou před dokončením stavby uvedeny do původního stavu –
budou opraveny ploty, opravena porušená stávající dešťová kanalizace (porušená v důsledku
realizace stavby) a pod.
Provedené zkoušky
Na vodovodních řadech budou provedeny tlakové zkoušky vodovodu dle ČSN EN 1610.
Nároky na obsluhu
Dle provozního řádu vodovodu.
G. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH,
DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ APOD.
Tlakové systémy pro rozvod vody PE 32 - PE 160
-
instalační manuál
1.Platnost
• Následující návod popisuje montáž potrubí určeného pro tlakové rozvody vodovodní, kanalizační a plynové vyrobené z PE.
Typy potrubí včetně doporučeného dopravního media:
o Tlakové potrubí z PE 100 a z PE 80 pro rozvod pitné i užitkové vody
• Návod je určen pouze pro provedení montáže z originálních trubek a tvarovek za použití původních
těsnících elementů a montážních maziv.
2. Vlastní montáž systému
2.1. Výkopové práce
2.1.1. Zhotovení výkopu
2.1.1.1. Obecné podmínky
• Výkop je nutno projektovat a vyhloubit tak, aby byl dodržen předepsaný spád (směrnice) a tím i hloubka dna kanalizace. Stěny výkopu musí mít
zkosení odpovídající soudržnosti zeminy nebo musí být odborně podepřeny pažením. Rýhy se svislými stěnami, které nejsou vykopány v
rostlé skále nebo v půdě, jejichž soudržnost se dá srovnat se skálou, se musí v každém případě opatřit pažením v případě, že hloubka
výkopu je větší než 1,25 m
11
• Na obou krajích svislé rýhy nebo rýhy se šikmými stěnami je nutno nechat minimálně 50 cm široký ochranný pás. Nemůže-li se šířka
ochranného pásu dodržet z důvodu nedostatku místa, je nutno uskutečnit dodatečná opatření, jako např. zesílení pažení v horní části výkopu,
zesílení rozpěr apod.
Vzorové provedení výkopu s obsypem a zásypem potrubí
Legenda:
b1- šířka dna výkopu hz- výška horní zóny
b2- šířka výkopu u vrcholu potrubí ZV- zóna vedení potrubí
do- vnější průměr potrubí OZ- zóna obsypu
DN- normovaný průměr potrubí PZ- podsypová zóna
ho- výška pískového lože ZP- zóna překrytí
h1- výška překrytí ZZ- zásypová zóna
h2- výška překrytí BZ- bezpečnostní zóna
h3- hloubka zakrytí potrubí PL- pískové lože
h4- hloubka vedení potrubí HZ- horní zóna
h5- hloubka výkopu
Minimální šířka výkopu v závislosti na průměru potrubí
Minimální šířka výkopu D + x
DN
Výkop
s pažením
Výkop nepažený
≤ 225
D + 0,40
>225 až ≤ 350
D + 0,50
D + 0,50
D + 0,40
>350 až ≤ 500
D + 0,70
D + 0,70
D + 0,40
β> 60o
β ≤ 60o
D + 0,40
12
2.1.1.2. Šířka výkopu
• Řeší ji většinou projekt v návaznosti na podmínky statického posouzení. Nejlepší je co nejužší, protože rostlý terén podepře potrubí nejlépe
(norma ovšem pamatuje na bezpečnou a přesnou práci, což výkop rozšíří minimálně na DN + 40 cm, běžně ovšem více). Přílišné snížení
neumožní hutnit po stranách trubky a „úspora“ se většinou projeví v nežádoucí deformaci trubky
• doporučuje se stanovit minimální šířku výkopu dle následujících pravidel:
a) Šířka výkopu ve výši spodní hrany potrubí musí být u trubek s vnějším průměrem (DN) do 200 mm minimálně 70 cm
b) Pro potrubí s vnějším průměrem (DN) od 200 do 315 mm je nutné, aby byla zachována vzdálenost mezi stěnou výkopu a stěnou potrubí
ve výši jeho spodní hrany minimálně 25 cm
c) Pro potrubí s vnějším průměrem (DN) od 315 do 700 mm je nutné, aby byla zachována vzdálenost mezi stěnou výkopu a stěnou potrubí
ve výši jeho spodní hrany minimálně 30 cm
2.1.1.3. Dno výkopu
• Ověřte, je-li dno výkopu dostatečně zhutněno (přirozené zhutnění okolní zeminy vzniklé mnohaletým usazováním). Toto zhutnění musí
odpovídat hodnotě min. 88 % Standardní Proctorovy hustoty (pro pojezd středně těžkými mechanismy typu LKW 12 nebo SLW 30 min. 90
%, popř. 92 %, pro těžké mechanismy typu SLW 60 min. 95 %).
• Pokud je tato hodnota nižší (např. z důvodu navážky zeminy, ve které se dodatečně zhotovuje výkop), je nutné toto dno výkopu zhutnit na
požadovanou hodnotu („Zóna podsypu – PZ“), jinak se vystavujete nebezpečí vzniku podélné a příčné deformace uloženého potrubí.
Hutnění dna výkopu se provádí za pomocí hutnících mechanismů
2.1.1.4. Pískové lože
• Zhotovte pískové lože na dně výkopu („Pískové lože – PL“) a řádně vyrovnejte do požadované nivelity (identické s předepsaným spádem
potrubí). Výška tohoto pískového lože musí být minimálně 10 cm + 1/10 vnějšího průměru potrubí v cm, v kamenitém podloží a na skále
min. 15 cm + 1/10 vnějšího průměru potrubí v cm. V pískovém loži nesmí být přítomny žádné ostré předměty či kameny (pro zhotovení
lože je možné použít výkopový materiál v případě, že struktura okolní zeminy, ve které se provádí výkop, je svým charakterem podobná
písku – písčitý jíl, popř. jílovitý písek, obecně nesoudržný materiál).
• Maximální povolená velikost zrna v pískovém loži nesmí překročit hodnoty:
o 10 % vnějšího průměru v cm (pro potrubí DN 100 až DN 200)
• Úhel uložení α má být větší než 90°
• Trubky musí na terénu ležet v celé délce, je nutné zabránit vzniku bodových styků, např. na výčnělcích horniny nebo na hrdlech (vyhloubením
montážních jamek v okolí hrdlových spojů atp.)
2.1.1.5. Obsyp potrubí a hutnění
• Potrubí postupně obsypávejte pískem („Zóna obsypu – OZ“) popř. materiálem bez kamenů (zrnitost částic může být max. 5 % vnějšího průměru
použitého potrubí), který je svým charakterem obdobný písku do výše jednotlivých vrstev:
o max. 5 cm u potrubí s vnějším průměrem do 100 mm včetně
• Provádějte hutnění vždy po obou stranách trubky
• Hutní se ručně, nožním dusáním nebo lehkými strojními dusadly tak, abyste dosáhli stupně zhutnění:
o pro plochy bez zatížení („Zelená zóna“)
u nesoudržných půd 88 % Proctorovy hustoty
u soudržných půd 85 % Proctorovy hustoty
o pro plochy se zatížením typu LKW 12
u nesoudržných půd 90 % Proctorovy hustoty
u soudržných půd 87 % Proctorovy hustoty
o pro plochy se zatížením typu SLW 30
u nesoudržných půd 92 % Proctorovy hustoty
u soudržných půd 89 % Proctorovy hustoty
13
o pro plochy se zatížením typu SLW 60
u nesoudržných půd 95 % Proctorovy hustoty
u soudržných půd 92 % Proctorovy hustoty
• Postupné obsypávání a hutnění vrstev provádějte tímto způsobem a s tímto materiálem až do výše min. 30 cm nad vrchol potrubí („Zóna
překrytí – ZP“). V celé zóně obsypu i v zóně překrytí se nehutní nad vrcholem potrubí
• Klasifikaci typu obsypového a zásypového materiálu a způsob jeho hutnění musí specifikovat příslušný zodpovědný projekční inženýr. (Viz
ČSN 721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin; ČSN 721015 Stanovení zhutnitelnosti Proctorovou standardní zkouškou)
2.1.1.6. Zásyp potrubí a hutnění
• Jakmile dosáhnete vrcholu „Zóny překrytí“, je možno pro zhotovení zásypu použít již výkopový materiál, jehož zrnitost není omezena. Je
ovšem dobré použít takový materiál, který je možno bez potíží zhutnit – přednostně hrubozrnný materiál nebo materiál se smíšeným zrnem.
Jestliže je zaručeno pečlivé zhutnění a jestliže to přinese ekonomické přednosti, smí se při dodržení určitého obsahu vody v tomto materiálu
použít i materiál s vazným zrnem nebo jemnozrnný materiál. Zásyp provádějte rovněž až do výše min. 30 cm nad vrchol „Zóny překrytí“.
Hutnění nadále provádějte výše popsaným způsobem. V této fázi však již lze provádět zásyp a hutnění po vrstvách, jejichž výšky jsou
obecně větší, než jaké jsou povoleny u procesu obsypu:
o max. 10 cm u potrubí s vnějším průměrem do 100 mm včetně
• Po dosažení tzv. „Bezpečnostní zóny – BZ“ je možné provést hutnění pomocí středních a posléze i těžkých pěchovacích mechanismů
(pěchovačky s výbušným motorem nad 100 kg; deskové vibrátory s hmotností nad 100 kg; od výšky zásypu 1,5 m nad vrcholem potrubí je
možno rovněž využít i pojezdu kolovými vozidly). Výšku hutněné vrstvy udržujte nadále na hodnotě max. 20 až 30 cm (v závislosti na
hmotnosti pěchovacího zařízení)
V následující tabulce jsou uvedeny příklady, jak je možno v praxi dosáhnout stupně zhutnění nesoudržné zeminy na hodnotu 88 %, popř. 90 %, 92 % a
95 % Proctorovy hustoty.
Příklady hutnění obsypu a zásypu pro
dosažení 88% stupně Proctorovy hustoty
1. 2 x provést manuální hutnění jednotlivých
vrstev zeminy o výšce 10 cm („dusání“ zeminy
nohama z obou stran instalovaného potrubí).
2. 2 x provést hutnění jednotlivých vrstev zeminy
o výšce 20 cm za použití deskového vibrátoru
(50-100 kg) s dvojitou vibrační deskou za
současného hutnění zeminy z obou stran
instalovaného potrubí.
3. 2 x provést hutnění jednotlivých vrstev zeminy
o výšce 15 cm za použití deskového vibrátoru
(50-100 kg). Minimální výška ochranné vrstvy
zeminy nad vrcholem potrubí musí být 25 cm.
4. 2 x provést hutnění jednotlivých vrstev zeminy
o výšce 20 cm za použití deskového vibrátoru
(100-200 kg). Minimální výška ochranné vrstvy
zeminy nad vrcholem potrubí musí být 40 cm.
Příklady hutnění obsypu a zásypu pro
dosažení 92% stupně Proctorovy hustoty
1. 3 x provést manuální hutnění jednotlivých
vrstev zeminy o výšce 8 cm („dusání“ zeminy
nohama z obou stran instalovaného potrubí).
2. 3 x provést hutnění jednotlivých vrstev zeminy
o výšce 15 cm za použití deskového vibrátoru
(50-100 kg) s dvojitou vibrační deskou za
současného hutnění zeminy z obou stran
instalovaného potrubí.
3. 3 x provést hutnění jednotlivých vrstev zeminy
o výšce 10 cm za použití deskového vibrátoru
(50-100 kg). Minimální výška ochranné vrstvy
zeminy nad vrcholem potrubí musí být 25 cm.
4. 3 x provést hutnění jednotlivých vrstev zeminy
o výšce 15 cm za použití deskového vibrátoru
(100-200 kg). Minimální výška ochranné vrstvy
zeminy nad vrcholem potrubí musí být 40 cm.
Příklady hutnění obsypu a zásypu pro
dosažení 90% stupně Proctorovy hustoty
1. 3 x provést manuální hutnění jednotlivých
vrstev zeminy o výšce 10 cm („dusání“ zeminy
nohama z obou stran instalovaného potrubí).
2. 3 x provést hutnění jednotlivých vrstev zeminy
o výšce 20 cm za použití deskového vibrátoru
(50-100 kg) s dvojitou vibrační deskou za
současného hutnění zeminy z obou stran
instalovaného potrubí.
3. 3 x provést hutnění jednotlivých vrstev zeminy
o výšce 15 cm za použití deskového vibrátoru
(50-100 kg). Minimální výška ochranné vrstvy
zeminy nad vrcholem potrubí musí být 25 cm.
4. 3 x provést hutnění jednotlivých vrstev zeminy
o výšce 20 cm za použití deskového vibrátoru
(100-200 kg). Minimální výška ochranné vrstvy
zeminy nad vrcholem potrubí musí být 40 cm.
Příklady hutnění obsypu a zásypu pro
dosažení 95% stupně Proctorovy hustoty
1. 4 x provést manuální hutnění jednotlivých
vrstev zeminy o výšce 8 cm („dusání“ zeminy
z obou stran instalovaného potrubí).
2. 4 x provést hutnění jednotlivých vrstev zeminy
o výšce 15 cm za použití deskového vibrátoru
(50-100 kg) s dvojitou vibrační deskou za
současného hutnění zeminy z obou stran
instalovaného potrubí.
3. 4 x provést hutnění jednotlivých vrstev zeminy
o výšce 10 cm za použití deskového vibrátoru
(50-100 kg). Minimální výška ochranné vrstvy
zeminy nad vrcholem potrubí musí být 25 cm.
4. 4 x provést hutnění jednotlivých vrstev zeminy
o výšce 15 cm za použití deskového vibrátoru
(100-200 kg). Minimální výška ochranné vrstvy
zeminy nad vrcholem potrubí musí být 40 cm.
Vrchní část výkopu („Horní zóna – HZ“) je tvořena nezávisle na materiálu, jmenovité světlosti a třídy potrubí dle využití povrchu terénu
(parkoviště, vozovka, zemědělsky využitá půda apod.).
• Během obsypu, zásypu a hutnění provádějte průběžná měření hustoty jednotlivých vrstev dle Proctora a to 1x vždy min. po úsecích 50m
14
• Pečlivé uložení trubek, především dokonalé zhutnění obsypu v účinné vrstvě, podstatně ovlivňuje rozložení jejich zátěže. Plastová trubka
dosahuje optimálních vlastností pouze při spolupůsobení okolní zeminy, která jí pomáhá vhodně roznášet působící síly. Trubka je tak
chráněna před dlouhodobým překročením dovolené deformace, jež může mít negativní vliv na její životnost. V okolí trubky nesmí
vzniknout dutiny. Proto se pro zásyp nedají použít materiály, jež mohou během doby měnit objem nebo konzistenci – zemina
obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočená soudržná zemina, organické či rozpustné materiály, zemina smíchaná se sněhem nebo
kusy zmrzlé zeminy. Není-li vytěžená zemina vhodná pro zásyp potrubí, musí projekt předepsat zásyp zeminou vhodnou
• Pokud při provádění výkopu v soudržné zemině dovolí projekt její použití pro opětovný zához, je dobré chránit ji před navlhnutím
• Při použití pažení je pro kvalitu uložení důležitý způsob jeho vytahování. Je-li vytahováno až po zhutnění příslušné vrstvy, způsobí
opětovné uvolnění zeminy, proto je nejlépe vytahovat pažení po částech – vždy jen o výšku vrstvy, která se následně bude hutnit
2.1.1.7. Instalace potrubí v přítomnosti spodní vody
• Po vykopání a nebo i před započetím provádění výkopu pro kanalizaci snižte hladinu spodní vody min. 30 cm pod základovou spáru. Dále do
takto provedeného výkopu pokládejte jednotlivé vrstvy materiálu dle výše uvedeného návodu na instalaci až po zásyp potrubí včetně
hutnění. Proveďte zásyp zeminou včetně hutnění min. 50 cm nad ustálenou hladinu spodní vody, případně 50 cm nad štěrkový zhutněný
zásyp potrubí. Teprve po takto uloženém potrubí je možno nechat znovu nastoupat spodní vodu. Neprovádějte žádné betonové podklady,
ani žádná jiná, než v této pasáži popsaná, opatření.
2.1.2. Povolené tolerance uložení potrubí
2.1.2.1. Měření příčné deformace potrubí
• Po ukončení instalace proveďte měření příčné deformace potrubí. Tato deformace nemá překročit hodnotu 6 % (měření se provádí v časovém
úseku 1 až 3 měsíce po ukončení instalace potrubí). Další měření deformace proveďte po 2 letech. Pokud tato deformace nepřesáhne
hodnotu 10 %, je instalace zcela v pořádku
2.1.2.2. Zkouška vodotěsnosti
• Proveďte zkoušku vodotěsnosti systému. Zkouška se provádí dle ČSN 75 5911 na potrubí, které kvůli statickému zabezpečení a omezení vlivů
teplotních změn na průběh tlakové zkoušky co nejvíce zasypáno, ovšem tak, aby spoje trubek byly viditelné. Částečný zásyp je zhutněn.
Tlaková zkouška potrubí pro pitnou vodu se provádí vodou, která má kvalitu pitné vody.
• Potrubí se naplní vodou na zkušební tlak podle normy a následně odvzdušní.
• Potom potrubí ponechte při zkušebním tlaku minimálně 12 hodin.
• Při poklesu tlaku je třeba hodnotu zkušebního tlaku každé dvě hodiny obnovit na požadovanou hodnotu a zároveň pozorovat polohu potrubí.
• Dotlakování je velmi důležité, neboť zvláště PE trubky při natlakování zvětší svůj objem.
• Po této stabilizaci se provede tlaková zkouška, jejíž doba trvání je jedna hodina a během níž může tlak poklesnout maximálně o 0,02 Mpa.
2.2. Spojování tlakového potrubí
V následujících odstavcích budou popsány tři způsoby spojování potrubí pro tlakové potrubní rozvody, které mohou nastat při instalaci potrubí dodané
firmou Wavin. První způsob popisuje spojování potrubí, v jehož hrdle je napevno zalisován těsnící kroužek (potrubí z PVC). Druhý způsob následně
popisuje spojování potrubí svařováním (buď svařováním na tupo nebo za pomoci elektrotvarovek). Svařování se používá u PE potrubí. Poslední
způsob spojování je spojování pomocí mechanických spojek. Tento způsob spojování není možné použít u PE potrubí, jehož dopravovanou látkou je
plyn.
2.2.2. Spojování tlakového potrubí vyrobeného z PE 100 resp. z PE 80
V úvodu uveďme, že potrubí z PE lze spojovat několika způsoby (buď svařováním nebo pomocí mechanických spojek). Svařováním lze spojovat
potrubí pro dopravu jakéhokoli media. Použití mechanických spojek není vhodné pro potrubí v němž je jako dopravované medium použit plyn.
2.2.2.1. Spojování tlakového potrubí vyrobeného z PE 100 resp. Z PE 80 svařováním
Použít lze postupy svařování na tupo nebo za pomocí elektrotvarovek. Při svařování je nutno dodržet základní ustanovení platná pro svařování. Práce
mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou držiteli platného svářecího průkazu pro svařování plastů. Je třeba upozornit, že nelze svařovat polyetylén s
polypropylénem. Stejně tak není možné vzájemně svařovat trubky a tvarovky z rozvětveného a lineárního polyetylénu. Naopak je možné vzájemně
svařovat trubky a tvarovky z PE 80 a z PE 100. Metodou na tupo lze svařovat jen trubky a tvarovky stejné tlakové řady (se stejnou tloušťkou stěny).
Elektrotvarovkou lze svařovat v technicky zdůvodněných případech i díly s různou tloušťkou stěny. Chladnutí svarů není dovoleno urychlovat. Svar
může být mechanicky zatížen nejdříve po dvou hodinách od ukončení poslední fáze svařování.
Základní pravidla pro svařování:
• Konce trubek musí být očištěné od mechanických nečistot.
• Kolmé seřezání (ohoblování) konců trubek tak, aby maximální vzdálenost při sražení trubek činila 0,5 mm.
• Vnější a vnitřní hrany zbavit otřepů
• Kontrola vzájemného přesazení trubek, které nesmí přesahovat 1/10 tloušťky stěny
• Pro elektrotvarovkové svařování je důležité odstranění oxidované vrstvičky plastu za pomoci loupače trubek nebo škrabky s
následným čištěním vhodným odmašťovacím a čistícím prostředkem.
• Čištění se provádí těsně před svařováním a očištěné plochy se nesmí znečistit, ani pouhým dotykem ruky.
15
• Tvarovky musí být až do doby použití uloženy v ochranném obalu.
a) Svařování na tupo
Svařování na tupo je metoda spojování dvou dílů, při které jsou svařované plochy ohřáty na svařovací teplotu svařovacím zrcadlem a následně
přítlakem spojeny.
Schema a princip svařování na tupo
b) Svařování elektrotvarovkou
Svařování elektrotvarovkou je metoda spojování, při které se teplo potřebné ke spojení dvou povrchů vyvine průchodem elektrického proudu
odporovým drátem, který je uložen v tělese tvarovky.
Schema a princip svařování elektrotvarovkou
2.2.2.2. Spojování tlakového potrubí vyrobeného z PE 100 resp. Z PE 80 pomocí mechanických spojek
Výhodou tohoto způsobu spojování je možnost kombinace různých materiálů a možnost použití i více ovalizovaných trubek, jež si jsou tvarovky
schopny zformovat. V případě rozebíratelných spojek přistupuje výhoda variabilnosti spoje.
16
H. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.
I. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE
Při výstavbě vodovodu se budou provádět zemní práce většího rozsahu, kde se přebytečná
vytěžená zemina uloží na meziskládku určenou obcí a následně se použije na úpravu terénu. Zbylý
výkopek bude uložen na skládku dle určení Obecního úřadu.
Při výkopových pracích vzniknou jako odpady asfalty, které budou předány k recyklaci odborné
firmě. Doklad o recyklaci bude doložen ke kolaudaci stavby.
K omezení očekávaných nepříznivých vlivů při stavbě, k zajištění bezpečného prostředí je nutné
dodržovat předepsané pracovní postupy, bezpečnostní a hygienické předpisy a zásady ochrany
zdraví při práci včetně důsledného používání ochranných pomůcek a prostředků.
Ekologie
Základní údaje
Samostatná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí za dodržování následujících opatření.
Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen
během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství,
nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Zhotovitel bude
důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím
uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel
jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu.
Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby
používal a uvést tyto do původního stavu.
Navržená opatření k ochraně životního prostředí
Ochrana proti hluku a vibracím
•
Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace, stavba bude probíhat
mimo hlavní zástavbu a proto se nemusí provádět jiná opatření.
•
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu
s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto
zákonem.
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem
•
Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než
připouští příslušná vyhláška.
•
Nakládka zeminy na dopravní prostředky bude nejvýše 10 cm pod horní hranu postranic
vozidla.
Ochrana proti znečištění komunikací
•
Zhotovitel zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy.
17
•
Zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních
prostředků a stavebních strojů od bláta.
•
Bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a ostatních
komunikacích.
Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení okolí
•
Velikost plochy záboru bude co nejmenší a doba trvání co nejkratší v souladu s časovým
harmonogramem stavby.
•
Pro provoz zařízení staveniště zhotovitel vypracuje takový provozní a manipulační řád, aby ani
vizuálně nebylo narušováno životní prostředí.
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod
•
Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami,
které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.)
•
Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů.
•
Po dobu stavby bude zhotovitel zajišťovat náhradní čištění nebo likvidaci odpadních vod dle
zákona č. 274/2001 Sb. a dle zákona č. 254/2001 Sb.
•
Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou
pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany.
18
Download

F2_Tech. zpráva vodovodu