Zdíkov
Dostavba kanalizace
a vodovodu
Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
tel.+ 420 376 572 185, 376 571 196
fax:+ 420 376 572 186
GSM:+ 420 724 187 566
Email: [email protected]
WWW.aquasumava.cz
stavba
: Zdíkov, Dostavba kanalizace a vodovodu
zodp.projektant : Ing. Martina Hřebeková
projektant
: Ing. I. Kasalický, Ing. Martina Hřebeková
investor
: Obec Zdíkov, Zdíkov 215, 384 72 Zdíkov
obsah výkresu
DOKUMENTACE STAVBY
TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE
datum
05/2012
Stupeň DSP
č. výkresu F1
paré
A. Základní údaje
Identifikační údaje
Název stavby
Místo stavby
Kraj
Katastrální území
Charakter stavby
Investor
: Kanalizace a ČOV Zdíkov,
část Dostavba kanalizace a vodovodu
: Zdíkov
: Jihočeský
: Zdíkov, Masáková Lhota
: Novostavba
: Obec Zdíkov, Zdíkov 215, 384 72 Zdíkov
POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNOST A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Kanalizace je navržena jako oddílná splašková se zvýšeným požadavkem na vodotěsnost dle
ČSN. V území se zvýšeným výskytem spodních vod je nutno použít celoplastových nebo
prefabrikovaných šachet. V zátopových oblastech potom poklopy se zajištěním proti otevření
zpětným vzdutím vody. Vzhledem k výškovému umístění je nutno na jednotlivých přípojkách
v níže položených oblastech osadit zábrany zpětného toku. (součást přípojek)
Předpokládá se použití plastového porubí z žebrovaného materiálu PP. Trasy kanalizací jsou
zřejmé s výkresové části. S ohledem na celkové náklady stavby bude stavba realizována po
etapách. Členění se předpokládá dle uvedeného přehledu objektů. S ohledem na financování je
možné stavbu realizovat a uvádět do provozu postupně s tím, že musí být zachována funkčnost
dokončené části díla.
Popis tras kanalizace:
Obecně
Trasy kanalizace jsou navrženy převážně v komunikacích místního významu a v komunikaci II.
tř. č. 145 s ohledem na možnosti napojení jednotlivých nemovitostí v koordinaci na stávající i
plánované vedení ostatních inženýrských sítí a zařízení v obci.
Při výstavbě přes pozemky je nutno dodržet podmínky vlastníků pozemků obsažené
v dokladové části!
Kanalizační stoky
Stoka A6 (Masáková Lhota) z profilu DN400-25,70m DN250-597,70m a DN200-16,60 o
celkové délce 640,0m je prodloužení stávající stoky A6, kde kanalizace bude zaústěna do šachty
č. s35 stávající stoky A6 v obci Zdíkov a bude napojena na šachtu č. s5 stávající kanalizace
v osadě Masáková Lhota. Na nové stoce bude instalována odlehčovací komora jako šachta
s816=OK (odlehčovací komora). Na trase budou přepojeny stávající objekty do nových přípojek
a dále budou vysazeny odbočky pro výhledově plánované objekty za hranici asfaltu. Trasa
kanalizace vede v silnici III. tř.č.145 10 na pozemku s p.č. 1072/1 ve vlastnictví Jihočeského
kraje pod správou SÚS JČ(viz.výkres. část), kde byla sjednána smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene.
2
Stoka G z profilu DN300-398,90m a DN250-254,0m o celkové délce 652,90m. Jedná se o
novou kanalizační stoku G, která bude sloužit jako kanalizační sběrač pro jihovýchodní část
obce. Stoka G povede od zaústění do stávající kanalizace stoky A v nově zbudované šachtě s 499
podél silnice II tř.145 směrem k základní škole až na konec obce Zdíkova.. Na stoku G budou
napojeny vedlejší stoky K, K1, G1, G2 směrem po trase kanalizace. Trasa vede přes pozemky ve
vlastnictví obce a v silnici II. třídy ve správě SúS JČ a v pozemcích v soukromém vlastnicví
(viz.výkres. část).
Stoka K z profilu DN300-9,50m je prodloužení stávající stoky K s napojením do šachty č. s503
nové kanalizační stoky G. Trasa kanalizace kříží silnici II. tř.č.145 na pozemku s p.č. 1009/5 ve
vlastnictví Jihočeského kraje pod správou SÚS JČ(viz.výkres. část), kde byla sjednána smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Při křížení silnice bude potrubí uloženo do
chráničky.
Stoka K1 z profilu DN300-41,40m je prodloužení stávající stoky K1 se zaústěním do šachty č.
s506 nové kanalizační stoky G. Na kanalizaci bude napojena stávající stoka D v šachtě s94.
Trasa kanalizace kříží silnici II. tř.č.145 na pozemku s p.č. 1072/1 a 1009/7 ve vlastnictví
Jihočeského kraje pod správou SÚS JČ(viz.výkres. část), kde byla sjednána smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene. Při křížení silnice bude potrubí uloženo do chráničky.
Stoka G1 z profilu DN250-88,0m je stavba nové kanalizační stoky k objektu Základní školy
v obci Zdíkov s napojením do šachty č. s517 nové kanalizační stoky G. Kanalizace bude
ukončena šachtou s532 u objektu školy. Trasa kanalizace kříží silnici II. tř.č.145 na pozemku
s p.č. 1072/1 ve vlastnictví Jihočeského kraje pod správou SÚS JČ (viz.výkres. část), kde byla
sjednána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Při křížení silnice bude potrubí
uloženo do chráničky.
Stoka G1-1 z profilu DN250-75,90m je stavba nové kanalizační stoky kolem objektu požární
zbrojnice v obci Zdíkov až k objektu stávajícího septiku základní školy s napojením do šachty č.
s530 nové kanalizační stoky G1. Kanalizace bude ukončena šachtou s537 u objektu septiku. Do
této koncové šachty budou napojeny odpadní vody ze základní školy.
Stoka G2 z profilu DN250-61,60m je stavba nové kanalizační stoky směr osada Žírec
s napojením do šachty č. s521 nové kanalizační stoky G. Kanalizace bude ukončena šachtou
s551. Trasa kanalizace vede silnici III. tř.č.145 17 na pozemku s p.č. 265/15 ve vlastnictví
Jihočeského kraje pod správou SÚS JČ(viz.výkres. část), kde byla sjednána smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene. Při křížení silnice bude potrubí uloženo do chráničky.
Stoka F z profilu DN400-77,80m, DN250-42,20 a DN200-27,80 o celkové délce 147,80m je
stavba nové kanalizační stoky F v obci Zdíkov na pravém břehu Zdíkovského potoka. Kanalizace
bude zaústěna do stávající kanalizační stoky AA2 v šachtě č. s272 v obci Zdíkov. Trasa
kanalizace vede v silnici místního významu na pozemku s p.č. 1013/3 (viz.výkres. část).
Stoka F1 z profilu DN200-24,60m a DN300-36,20 o celkové délce 60,80m je stavba nové
kanalizační stoky v obci Zdíkov na pravém břehu Zdíkovského potoka. Kanalizace bude
zaústěna do nové kanalizační stoky F v šachtě č. s157a. Na nové stoce bude instalována
odlehčovací komora jako šachta s163=OK (odlehčovací komora). Trasa kanalizace vede v silnici
místního významu na p.č.1019/2 (viz.výkres. část).
3
Stoka F1-1 z profilu DN300-40,0m je stavba nové kanalizační stoky v obci Zdíkov na pravém
břehu Zdíkovského potoka. Kanalizace bude zaústěna do nové kanalizační stoky F v šachtě č.
s158. Celková délka budované stoky je 40,0m. Trasa kanalizace vede v silnici místního významu
na pozemku s p.č. 1013/3 (viz.výkres. část).
Stoka F2 z profilu DN300-9,50m je stavba nové kanalizační stoky v obci Zdíkov na pravém
břehu Zdíkovského potoka. Kanalizace bude zaústěna do nové kanalizační stoky F1 v šachtě č.
s164. Celková délka budované stoky je 9,50m. Trasa kanalizace vede v silnici místního významu
na p.č.1019/2 (viz.výkres. část).
Odlehčovací kanalizace z profilu DN400-57,30m je stavba nové odlehčovací kanalizace v obci
Zdíkov na pravém břehu Zdíkovského potoka. Kanalizace povede z nové odlehčovací komory
s163 na stoce F1 a bude zaústěna kanalizační výustí do Zdíkovského potoka. Celková délka
budované stoky je 57,30m. Trasa kanalizace vede v silnici místního významu na p.č.1019/2 a
1013/3 (viz.výkres. část).
Stoka C2 (Puchr, Zábrod) z profilu DN300-719,0m je prodloužení stávající stoky C2, kde
nová kanalizace bude zaústěna do šachty č. s108 stávající stoky C2 v obci Zdíkov. Navržené
prodloužení stoky C2 bude odvádět splaškové vody z místní části Puchr a osady Zábrod. Při
výstavbě dojde ke křížení vodoteče(Adámkův potok). Před započetím prací je nutné provést
kopané sondy za účelem ověření provedení základu na propustku, následně je nutno upravit
podélný profil. Přechod kanalizace pod vodním tokem bude řešen protlakem. Trasa kanalizace
vede převážně v silnicích místního významu na pozemku s p.č. 1033/1, 1034/1, 1036 ve
vlastnictví investora(viz.výkres. část).
Stoka C2-1 (Zábrod) z profilu DN250-120,10m je stavba nové stoky C2-1, kde nová
kanalizace bude zaústěna do šachty č. s616 nové stoky C2 v osadě Zábrod. Do navržené stoky
bude zaústěná stávající kanalizace N4-1 a N4-2 v šachtě č.319. Trasa kanalizace vede převážně
v silnicích místního významu na pozemku s p.č. 1034/1 ve vlastnictví investora(viz.výkres. část).
Přepojení dešťových vpustí pod cestou Stoka “G“ DN150 – 60,0m při stavbě stoky “G“ vede
trasa kanalizace od šachty č.516 do šachty č.523 v kraji státní silnice, kde koliduje s trasou
původní nevyhovující kanalizace. V zhledem k tomu, že nová kanalizace je navržena jako
splašková budou muset být zhotoveny nové uliční vpusti na odvod dešťových vod ze silnice do
stávající dešťové kanalizace vedoucí při druhé straně silnice.
Přeložka zatrubněného potoka DN800 - 61,60m při stavbě stoky “G“ v úseku mezi š500 a
š501 dojde ke křížení se stávajícím zatrubněným potokem DN800. Vhledem k výškovým
poměrům a dodržení požadovaného spádu navržené kanalizace je nutné tuto zatrubněnou vodoteč
výškově přeložit.
Součástí stavby bude stavba přípojek po veřejných pozemcích na stoce:A6, G, F, C2 a C2-1.
“A6“ v dimenzi DN150 v celkové délce 109,4m.
“G“ v dimenzi DN150 v celkové délce 13,0m.
“F“ v dimenzi DN150 v celkové délce 3,2m.
“C2 a C2-1“ v dimenzi DN150 v celkové délce 179,5m.
4
Rekapitulace:
Stoky celkem
Přípojky celkem
2723,80 m
365,10 m
Celkem kanalizace
3088,90 m
Před realizací je nutno provést kopané sondy v místě plánovaných napojení na stávající
kanalizaci a křížení se stávajícími sítěmi, zejména v místech křížení stávající kanalizace a
vodního toku. Poté prověřit výškové poměry a dle výsledku upravit podélný profil
kanalizace.
B. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ
Kanalizace je navržena jako oddílná splašková se zvýšeným požadavkem na vodotěsnost dle
ČSN. V území se zvýšeným výskytem spodních vod je nutno použít prefabrikované betonové
šachty nebo celoplastové šachty. V zátopových oblastech potom poklopy se zajištěním proti
otevření zpětným vzdutím vody. Vzhledem k výškovému umístění je nutno na jednotlivých
přípojkách v níže položených oblastech osadit zábrany zpětného toku. (součást přípojek)
Pro stavbu bude použito potrubí PP. Uložení potrubí se řídí technickým manuálem výrobce.
V úsecích s velkým dopravním zatížením budou na kanalizaci osazeny kanalizační šachty
betonové prefabrikované průměr 1000 mm a budou se skládat z prefabrikovaného šachtového
dna, kanalizačních skruží, konusů, a osazeny poklopy pro těžké zatížení – třída „D“. V úsecích
s malým dopravním zatížením budou použity kanalizační šachty celoplastové s kloubovými
hrdly, průměr šachet minimálně 600 mm a osazeny poklopy ( v silnicích budou poklopy pro
těžké zatížení- třída „D“).
Odlehčovací komora s163 stoka “F1“
Odlehčovací komora je navržena s kapacitní škrtící tratí materiál PP DN 200.
Na stoku C bude napojeno cca 48 EO při průměrné spotřebě 35m3 os. a rok, toto představuje
průměrně 0,054 l/s , koeficient hodinové nerovnoměrnosti Kh= 6,7
Toto představuje max. hod. průtok 0,36 l/s. Kapacita přívodní stoky DN300 je 379 l/s.
Pro odlehčení je navržena odlehčovací komora s oboustranným přelivem. Přívodní jednotná
kanalizace DN 300 o spádu 54 o/oo, odtok na ČOV je z potrubí DN 200 o spádu 58 o/oo.
Odlehčení na návrhový průtok 0,36 l/s je technicky neproveditelný, z tohoto důvodu je navrženo
odlehčovat průtok až na 20 l/s což představuje výšku plnění v potrubí 50 mm. Na tuto výšku
budou vybudované přepadové hrany. Umístění odlehčovací komory na trase kanalizace je zřejmé
z výkresové části tohoto Pd.
Odlehčovací komora s816 stoka A6 (Masáková Lhota)
Odlehčovací komora je navržena s kapacitní škrtící tratí materiál PP DN 200.
Na stoku A6 bude napojeno cca 90 EO při průměrné spotřebě 35m3 os. a rok, toto představuje
průměrně 0,10 l/s, koeficient hodinové nerovnoměrnosti Kh= 5,9
Toto představuje max. hod. průtok 0,59 l/s. Kapacita přívodní stoky DN400 je 619 l/s.
5
Pro odlehčení je navržena odlehčovací komora s oboustranným přelivem. Přívodní jednotná
kanalizace DN 400 o spádu 33,46 o/oo, odtok na ČOV je z potrubí DN 200 o spádu 50 o/oo.
Odlehčení na návrhový průtok 0,59 l/s je technicky neproveditelný, z tohoto důvodu je navrženo
odlehčovat průtok až na 20 l/s což představuje výšku plnění v potrubí 60 mm. S ohledem na
plynulý a bezpečný provoz odlehčovací komory budou přepadové hrany vybudované 80 mm.
Umístění odlehčovací komory na trase kanalizace je zřejmé z výkresové části tohoto Pd.
Tyto odlehčovací komory jsou navrženy v místech, kde bude využita stávající kanalizace a bude
napojena do nově navržené splaškové kanalizace.
C. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Nově navržené trasy kanalizace budou napojeny na stávající kanalizační síť v obci Zdíkov. Dále
je možno položit kanalizační potrubí v předstihu před případným asfaltováním komunikací
včetně vysazení odboček na hranici asfaltu. Na tuto kanalizaci však nesmí dojít k napojení
producentů odpadních vod do doby připojení na novou centrální ČOV.
D. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJICH
ZNEŠKODŇOVÁNÍ
Vliv ČOV je řešen v samostatné technické zprávě pro objekt ČOV.
E. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH
DŮSLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Výpočet množství odpadních vod je řešen v samostatné Pd
12/2011.
VÝPOČTECH
A
JEJICH
“Kanalizace a ČOV Zdíkov“
F. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Před zahájením vlastních prací je nutno zajistit vytýčení podzemních vedení. Lze
předpokládat střet zejména s těmito sítěmi: místní sdělovací kabely, veřejné osvětlení, stávající
vodovod, dešťová kanalizace, vedení NN a jejich ochranné pásmo atd.
Dále je nutno zajistit ohlášení prací Jihočeskému muzeu, ověřit platnost a aktuálnost
všech vyjádření, zajistit povolení k případnému kácení a povolení k dopravnímu omezení v
komunikacích.
Před zahájením prací je nutno ověřit výškové poměry.
Výkop bude prováděn strojně, v místě křížení s podzemními sítěmi ručně. Hloubka
výkopu cca 1,5 – 2,8 m, šířka výkopu 0,60 m. Boky výkopu je nutné svahovat případně pažit.
Tř.4
Tř.5
Tř.6
Tř.7
Předpokládaná těžitelnost
30 %
30 %
30 %
10 %
Při realizaci je nutno dbát na zvýšenou vodotěsnost včetně šachet. Poklopy budou bez
odvětrání mimo koncových.
6
Křížení místních komunikací a vodního toku bude překopem s obnovením původního
povrchu.
Způsob uložení potrubí se řídí technickým manuálem od výrobce kanalizačního systému a
platnými ČSN.
Dno rýhy musí být ručně dorovnáno a zbaveno kamenů. Potrubí se bude ukládat do
štěrkopískového lože, tl. min. 100 mm. Po zafixování potrubí bude provedena zkouška
vodotěsnosti dle ČSN.
Následuje obsyp a zásyp potrubí. Obsyp bude proveden štěrkopískem zrnitosti do 20 mm
ve výšce 30 cm. Zásyp bude proveden po vrstvách s hutněním. Rostlý terén se uvede do
původního stavu.
S ohledem na požadavek vodotěsnosti budou použity celoplastové nebo prefabrikované
betonové šachty. Šachty budou osazeny v souladu s technickými podmínkami výrobce.
Souběhy i křížení podzemních vedení budou prováděny dle ČSN 736005 tabulka 1 a 2.
Odbočky pro přípojky k jednotlivým objektům budou řešeny vysazením odbočného kusu
DN 150. Jednotlivé přípojky budou zhotoveny z PVC 150. Odbočení přípojek bude až za okraj
komunikací překopem. Na vnitřní instalaci budou osazeny dle možnosti čistící kusy. U objektů
hromadného stravování musí být bezpodmínečně osazeny lapače tuků. U objektů ve spodní části
obce, kde hrozí zpětné vzdutí odpadních vod z kanalizace musí být na přípojkách osazeny
zábrany zpětného toku.
S ohledem na požadavek vodotěsnosti se snižuje povolený únik při zkouškách
vodotěsnosti v souladu s ČSN, tj. 0,00 l/m2 za 30 minut. Zkoušce vodotěsnosti musí být
přítomen zástupce investora a provozovatele. Dále budou provedena kamerové prohlídky.
Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny podzemní sítě. Stavba bude
vytýčena prostorově. U tras vedoucích rostlým terénem bude sejmuta vrchní humusová vrstva a
oddělena na stranu. U tras vedoucích v asfaltovém povrchu bude provedeno zaříznutí asfaltu,
případně odfrézování. Asfalt bude separován a následně recyklován.
Zpevněné plochy ve státních silnicích budou obnoveny v souladu s technickými podmínkami TP
66, ostatní dle původního podkladu.
Kanalizační potrubí – parametry potrubního systému :
-
žebrované potrubí z PP
rozměry dle DIN 16 961
základní materiál polypropylén (PP b)
žebrovaná konstrukce stěny potrubí, plné žebro v řezu stěny
kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) min. SN 10 kN/m2
spojování pomocí hrdel
vybrané parametry jednotlivých DN potrubí
De = vnější průměr potrubí (hrdlo)
Di = vnější průměr potrubí (žebro)
s = minimální tloušťka základní stěny potrubí mezi žebry
7
DN 150
De ....................... 195 mm
Di ........................ 170 mm
s ......................... 3,0 mm
DN 200
De ....................... 258 mm
Di ........................ 225 mm
s ......................... 3,0 mm
DN 250
De ....................... 320 mm
Di ........................ 280 mm
s ......................... 4,0 mm
DN 300
De ....................... 384 mm
Di ........................ 335 mm
s ......................... 4,3 mm
DN 400
De ....................... 510 mm
Di ........................ 450 mm
s ......................... 5,4 mm
Při použití potrubí platí příslušný instalační manuál výrobce!
Obecná pravidla pro instalaci a pokládku plastového kanalizačního potrubí.
Výkopové práce by měli být prováděné na základě projektové dokumentace a podélných profilů
kanalizace v něm obsažených, které předepisují spád a hloubku dna kanalizace.Výkopová rýha
pro uložení kanalizace musí být svahována, po případě pažena na základě odpovídající
soudržnosti zeminy. Rýhy se svislými stěnami, které nejsou vykopány v rostlé skále nebo v půdě,
jejichž soudržnost se dá srovnat se skálou, se musí v každém případě opatřit pažením v případě,
že hloubka výkopu je větší než 1,25 m. Na obou krajích svislé rýhy nebo rýhy se šikmými
stěnami je nutno nechat minimálně 50 cm široký ochranný pás. Nemůže-li se šířka ochranného
pásu dodržet z důvodu nedostatku místa, je nutno uskutečnit dodatečná opatření, jako např.
zesílení pažení v horní části výkopu, zesílení rozpěr apod.
Šířka výkopu
Vlastní šíře výkopu je odvislá na projektované hloubce kanalizace v návaznosti na podmínky
geologického a statického posouzení daného území, kde se provádí výkopové práce. Vhledem
k vlastní hloubce výkopu, bezpečnosti práce a nutnosti hutnění obsypu po stranách trubky je
nutné výkop rozšířit minimálně na DN + 40 cm, běžně ovšem více. Po nedostatečném hutnění po
stranách trubky se s odstupem času projeví nežádoucí deformace trubky.
Doporučená minimální šířka výkopu je dle následujících pravidel:
a) Šířka výkopu ve výši spodní hrany potrubí musí být u trubek s vnějším průměrem (DN) do
200 mm minimálně 70 cm
8
b) Pro potrubí s vnějším průměrem (DN) od 200 do 315 mm je nutné, aby byla zachována
vzdálenost mezi stěnou výkopu a stěnou potrubí ve výši jeho spodní hrany minimálně 25 cm
c) Pro potrubí s vnějším průměrem (DN) od 315 do 700 mm je nutné, aby byla zachována
vzdálenost mezi stěnou výkopu a stěnou potrubí ve výši jeho spodní hrany minimálně 30 cm
Tabulka č. 2 – Nejmenší šířka rýhy v závislosti na hloubce rýhy dle ČSN EN 1610
Hloubka rýhy
(m)
< 1,00
≤ 1,00 ≤ 1,75
>1,75 ≤ 4,00
>4,00
Nejmenší šířka rýhy
(m)
nevyžaduje se
0,80
0,90
1,00
Tabulka č. 3 – Nejmenší šířka rýhy v závislosti na jmenovité světlosti dle ČSN EN 1610
DN
(mm)
β ≤ 600
≤ 225
>225 až ≤ 350
>350 až ≤ 700
>700 až ≤ 1 200
>1 200
zapažená rýha
(m)
OD + 0,40
OD + 0,50
OD + 0,70
OD + 0,85
OD + 1,00
nezapažená rýha
β > 600 (m)
OD + 0,40
OD + 0,50
OD + 0,70
OD + 0,85
OD + 1,00
OD + 0,40
OD + 0,40
OD + 0,40
OD + 0,40
OD + 0,40
Dno výkopu
Po vykopání rýhy pro kanalizaci a před položením potrubí je nutné prověřit zde je dno výkopu
dostatečně zhutněno (přirozené zhutnění okolní zeminy vzniklé mnohaletým usazováním).
Pokud je po kontrole zřejmé, že dno není dostatečně zhutněno (např. z důvodu navážky zeminy,
ve které se dodatečně zhotovuje výkop), je nutné toto dno výkopu zhutnit, jinak se vystavujete
nebezpečí vzniku podélné a příčné deformace uloženého potrubí. Hutnění dna výkopu se provádí
za pomocí hutnících mechanismů.
Pískové lože
Před prováděním podsypu (lože potrubí) musí být dno ručně nebo strojně urovnáno a zbaveno
kamenů. Zhotovte pískové lože na dně výkopu a řádně vyrovnejte do požadované nivelity
(identické s předepsaným spádem potrubí). Výška tohoto pískového lože musí být minimálně 10
cm + 1/10 vnějšího průměru potrubí v cm, v kamenitém podloží a na skále min. 15 cm + 1/10
vnějšího průměru potrubí v cm. V pískovém loži nesmí být přítomny žádné ostré předměty či
kameny (pro zhotovení lože je možné použít výkopový materiál v případě, že struktura okolní
zeminy, ve které se provádí výkop, je svým charakterem podobná písku – písčitý jíl, popř.
jílovitý písek, obecně nesoudržný materiál).
Maximální povolená velikost zrna v pískovém loži nesmí překročit hodnoty:
o 10 % vnějšího průměru v cm (pro potrubí DN 100 až DN 200)
o 6 % vnějšího průměru v cm (pro potrubí DN 250 až DN 400)
o 4 % vnějšího průměru v cm (pro potrubí DN 500 až DN 550)
9
Potrubí musí na terénu lože ležet v celé délce, je nutné zabránit vzniku bodových styků, např. na
výčnělcích horniny nebo na hrdlech (vyhloubením montážních jamek v okolí hrdlových spojů na
zaústění a vyústění ze šachet atď.)
Obsyp potrubí a hutnění
Po uložení potrubí do lože postupně obsypávejte pískem popř. materiálem bez kamenů (zrnitost
částic může být max. 5 % vnějšího průměru použitého potrubí), který je svým charakterem
obdobný písku do výše jednotlivých vrstev:
o max. 5 cm u potrubí s vnějším průměrem do 125 mm včetně
o max. 10 cm u potrubí s vnějším průměrem od 160 do 200 mm
o max. 15 cm u potrubí s vnějším průměrem od 250 do 600 mm
Pro zamezení deformace potrubí provádějte hutnění vždy po obou stranách trubky. Hutní se
ručně, nožním dusáním nebo lehkými strojními dusadly tak, abyste dosáhli odpovídajícího
zhutnění pro zvolený typ kanalizačního potrubí.
Klasifikaci typu obsypového a zásypového materiálu a způsob jeho hutnění musí specifikovat
příslušný zodpovědný projekční inženýr. (Viz ČSN 721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin;
ČSN 721015 Stanovení zhutnitelnosti Proctorovou standardní zkouškou)
o pro plochy bez zatížení („Zelená zóna“)
� u nesoudržných půd 88 % Proctorovy hustoty
� u soudržných půd 85 % Proctorovy hustoty
o pro plochy se zatížením typu LKW 12
� u nesoudržných půd 90 % Proctorovy hustoty
� u soudržných půd 87 % Proctorovy hustoty
o pro plochy se zatížením typu SLW 30
� u nesoudržných půd 92 % Proctorovy hustoty
� u soudržných půd 89 % Proctorovy hustoty
o pro plochy se zatížením typu SLW 60
� u nesoudržných půd 95 % Proctorovy hustoty
� u soudržných půd 92 % Proctorovy hustoty
Postupné obsypávání a hutnění vrstev provádějte tímto způsobem a s tímto materiálem až do
výše min. 30 cm nad vrchol potrubí. V celé zóně obsypu i v zóně překrytí se nehutní nad
vrcholem potrubí.
Zásyp potrubí a hutnění
Jakmile dosáhnete vrcholu „Zóny překrytí“, je možno pro zhotovení zásypu použít již výkopový
materiál, jehož zrnitost není omezena. Je ovšem dobré použít takový materiál, který je možno bez
potíží zhutnit – přednostně hrubozrnný materiál nebo materiál se smíšeným zrnem. Jestliže je
zaručeno pečlivé zhutnění a jestliže to přinese ekonomické přednosti, smí se při dodržení
určitého obsahu vody v tomto materiálu použít i materiál s vazným zrnem nebo jemnozrnný
materiál. Zásyp provádějte rovněž až do výše min. 30 cm nad vrchol „Zóny překrytí“. Hutnění
nadále provádějte výše popsaným způsobem. V této fázi však již lze provádět zásyp a hutnění po
vrstvách, jejichž výšky jsou obecně větší, než jaké jsou povoleny u procesu obsypu:
o max. 10 cm u potrubí s vnějším průměrem do 125 mm včetně
o max. 15 cm u potrubí s vnějším průměrem od 160 do 200 mm
o max. 20 cm u potrubí s vnějším průměrem od 250 do 600 mm
Po dosažení překrytí potrubí je možné provést hutnění pomocí středních a posléze i těžkých
pěchovacích mechanismů (pěchovačky s výbušným motorem nad 100 kg; deskové vibrátory s
hmotností nad 100 kg; od výšky zásypu 1,5 m nad vrcholem potrubí je možno rovněž využít i
10
pojezdu kolovými vozidly). Výšku hutněné vrstvy udržujte nadále na hodnotě max. 20 až 30 cm
(v závislosti na hmotnosti pěchovacího zařízení)
Vrchní část výkopu je tvořena nezávisle na materiálu, jmenovité světlosti a třídy potrubí dle
využití povrchu terénu (parkoviště, vozovka, zemědělsky využitá půda apod.).
Při provádění obsypu, zásypu a následného hutnění se provádí průběžná měření hustoty
jednotlivých vrstev dle Proctora a to 1x vždy min. po úsecích 50m
Je důležité dodržení technologie pokládky plastového kanalizačního potrubí a především
dokonalé zhutnění obsypu v účinné vrstvě, která podstatně ovlivňuje rozložení jejich zátěže.
Plastová trubka dosahuje optimálních vlastností pouze při spolupůsobení okolní zeminy, která jí
pomáhá vhodně roznášet působící síly. Trubka je tak chráněna před dlouhodobým překročením
dovolené deformace, jež může mít negativní vliv na její životnost. V okolí trubky nesmí
vzniknout dutiny. Proto se pro zásyp nedají použít materiály, jež mohou během doby měnit
objem nebo konzistenci – zemina obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočená soudržná
zemina, organické či rozpustné materiály, zemina smíchaná se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy.
Není-li vytěžená zemina vhodná pro zásyp potrubí, musí projekt předepsat zásyp zeminou
vhodnou
Pokud při provádění výkopu v soudržné zemině dovolí projekt její použití pro opětovný zához, je
dobré chránit ji před navlhnutím.
V případě použití pažení ve výkopu je pro kvalitu uložení potrubí důležitý způsob jeho
vytahování. Nejvhodnější způsob je vytahovat pažení po částech – vždy jen o výšku vrstvy, která
se následně bude hutnit.
Schéma uložení potrubí z PP
Potrubí z PP SN 10
11
Uložení potrubí při velmi malém krytí – méně než 80 cm
Roznášecí panely
Pokud je to možné, tak nad obsyp potrubí uložte betonové armované panely či překlady za
účelem roznesení nahodilého bodového zatížení.
Obetonování potrubí
Obetonování plastových potrubí zvolte jen v krajním případě, (např. pokud výška krytí bude
menší než 70 cm nebo z prostorových důvodů nebude možné dostatečně zhutnit obsyp kolem
potrubí.
Obetonování je nutné provézt vždy na celém úseku mezi šachtami bez přerušení!
• Obetonování potrubí neprovádějte při vysokých teplotách (vyšších než 25 st. C) z
důvodu velké tepelné roztažnosti plastových potrubí.
• Potrubí je nutno před obetonováním tekutou směsí ukotvit po 2 m, aby nedošlo k jeho
posunu vlivem vztlakových sil betonu, nebo je nutné použít suchou směs
• Pro zabránění popraskání betonového bloku a následné možnosti poškození potrubí, je
vhodné nejprve vytvořit pod potrubím desku vyztuženou kari síť s oky 150x150mm a tl. 6
mm.
• Pro spolupůsobení betonu s výztuží je nutné použít pro desku třídu betonu alespoň B 15.
Vzorový řez při obetonování potrubí
Uložení kanalizačního potrubí z PP, SN 10
Deformace potrubí
Měření deformace potrubí se s pravidla provádí s odstupem několik měsíců až dvou let po
instalaci potrubí. Deformace potrubí by neměla překročit hodnotu 6 až 10 %.
12
Spojování kanalizačního potrubí
V praxi jsou běžné dva způsoby spojování potrubí pro gravitační kanalizaci. První způsob
spojování potrubí, v jehož hrdle je napevno zalisován těsnící kroužek - potrubí typu KG. Druhý
způsob spojování potrubí u kterého je těsnící kroužek dodáván samostatně. Spojování potrubí
typu KG – potrubí se vkládá do zhotoveného lože a provede spojení jednotlivých trubek. Potrubí
musí ležet po celé své délce na zhotoveném loži.
Při spojování potrubí je nezbytné, aby byla pryžová těsnění vždy dostatečně namazána
rubrikantem a aby nedošlo ke zkroucení pryžového těsnění v hrdle, obě spojované části musí
zbaveny nečistot.
V případě nutnosti obetonování potrubí se nedoporučuje zabetonovávání hrdel potrubí z důvodu
dilatačních pohybů při změnách teploty.
Uložení potrubí pod hladinou spodní vody
Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží
Provedení stabilizace lože a způsob odvedení vody záleží na místních podmínkách a není možné
napsat universální návod. Ten by byl někde příliš komplikovaný a drahý a v některých
extrémních případech zase nedostatečně účinný.
Podzemní vodu je vždy pře pokládáním trub nezbytné odvézt, toto je možné provést např.
pomocí drénu z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento
štěrkový polštář rovněž zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost
podloží. Do štěrku je vhodné rovněž ještě vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu výkopu.
Řešení uložení potrubí v protlaku
Protlak je technologicky nejjednodušší vytvořit z ocelového potrubí o vnitřním rozměru o cca
100-200 mm větším než max. venkovní průměr hrdla potrubí. Jednotlivé trubky se pak postupně
vtlačují do ocelové chráničky.
Pro zabránění uložení potrubí na hrdla a následnému průhybu trub, doporučujeme okolo potrubí
umisťovat vystřeďovací kroužky po vzdálenosti max. 2 m. Vystřeďovací kroužky mají však
standardní výšku a neslouží k vyrovnání odchylek od spádu ocelové chráničky. Pro tyto účely se
používají distanční sedla vyrobená např. ohýbáním KARI výztuže na stavbě podle potřeby. Tento
postup doporučujeme konzultovat s prováděcí firmou, která má s touto technologií zkušenosti.
Prostor v mezikruží doporučujeme vyplnit pískem nebo popílko-cementovou směsí. V případě
použití tekuté betonové směsi je nutno, aby injektování betonu bylo prováděno za nízkého tlaku
kolem 0,5 baru a potrubí před vyplněním mezikruží bylo zajištěno proti vztlaku. V každém
případě se doporučuje potrubí před injektáží vyplnit vodou.
Manipulace a skladování potrubí
Potrubí se vykládá z kamionu pomocí textilních třmenů. Pro snadnější manipulaci při napojování
jednotlivých trub doporučujeme potrubí uchytit jedním úvazkem uprostřed trouby.
Potrubí se skladuje na rovné ploše na dřevěných trámcích umístěnými po 3 m.
Teplotní roztažnost potrubí se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou
nastat zejména s průhyby na potrubí vlivem většího nahřívání vrchního povrchu
v porovnání s menším nahříváním spodního povrchu uskladněného potrubí.
13
Potrubí je vhodné co nejvíce před instalací chránit proti slunečnímu záření. Pokud to podmínky
dovolí, tak potrubí skladujte v zastřešeném prostoru nebo potrubí alespoň zakryjte světlou
plachtou nebo geotextílii.
Ovalita potrubí
Prokázání zachování kruhového průřezu požadujeme provádět při předání digitální
videokamerou. Zde je totiž možné namátkově provézt přesnou kontrolu deformace ve spojích,
které budou vykazovat prokazatelnou ovalitu.
Stanovení její maximální hodnoty však vždy závisí na požadavcích výrobce potrubí,
provozovatele a správce kanalizace, protože v ČR není tato hodnota žádnou ČSN stanovena.
Podle DANVA guideline 54, 2. edition, podle které děláme statické výpočty, je u potrubí z PP
nebo PE dovolena max. přípustná deformace do 9 %. Podle odvětvové normy TNV 75 02 11
zpracované Hydroprojektem, by však dlouhodobá deformace neměla překročit hodnotu 6 %.
Stejnou hodnotu doporučuje i UK Water koCommittee.
Dovolený průhyb potrubí
Případné průhyby jednotlivých trub (vlivem skladování apod.) kompenzujeme pokládkou tak, že
směrová odchylka se projeví v horizontální, nikoliv ve vertikální rovině. Maximální přípustná
směrová odchylka pro potrubí do DN 500 by neměla překročit 50 mm.
Těsnost systému
Těsnost potrubí a šachet by měla být vždy prověřena před předáním zkouškou těsnosti vzduchem
nebo vodou provedenou podle ČSN EN 1610. S ohledem na charakter území je předepsána
zvýšená vodotěsnost 0l/30 min. Pro jednotlivé úseky bude vždy vystaven protokol prokazující
těsnost. Doporučujeme aby závěrečnou zkoušku provedla nezávislá firma za účasti zástupce
investora.
Výškové a směrové tolerance
Směrové a výškové vedení a přípustné odchylky popisuje norma ČSN 75 6101 : 1995 ,
ve článku 7.1.5.10.
Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše ± 10 mm,
při sklonu nad 10 promile ± 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na celém
úseku potrubí nesmí však vzniknout protispád. Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou
mít směrovou odchylku od přímého směru do DN 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších
průměru nejvýše 80 mm.
Kontrolu výškové tolerance doporučujeme provézt rovněž digitální videokamerou, která
umožňuje vypracování protokolu. Protokol vyznačuje křivku předepsaného spádu a křivku
uvádějící dodržený spád.
14
ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Stavba není určena pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE
Při výstavbě kanalizace se budou provádět zemní práce většího rozsahu, kde se přebytečná
vytěžená zemina uloží na meziskládku určenou obcí. Při výkopových pracích pro uložení
kanalizace vzniknou jako odpady asfalty, které budou předány k recyklaci odborné firmě. Doklad
o recyklaci bude doložen ke kolaudaci stavby.
K omezení očekávaných nepříznivých vlivů při stavbě, k zajištění bezpečného prostředí je nutné
dodržovat předepsané pracovní postupy, bezpečnostní a hygienické předpisy a zásady ochrany
zdraví při práci včetně důsledného používání ochranných pomůcek a prostředků.
15
Download

F_Tech. zpráva kanalizace