26 Automatizované svařování
38 Podpovrchová únava
ISSN 1803-4535
20 Únik stlačeného vzduchu
www.udrzbapodniku.cz
EDITORIAL
Vážení čtenáři,
měsíc uplynul jako voda a mohu Vás znovu přivítat na stránkách časopisu
Řízení a údržba průmyslového podniku. V čase, kdy vznikají tyto řádky, se moje
okolí zaplňuje podivně vypadajícími individui, která mají několik společných
jmenovatelů: ochraptělý hlas, nepříjemně vlezlou rýmu, kašel velmi vzdáleně
připomínající zpěv velryb a apatické reakce ke všemu. Doufám, že obdobně
vypadající a reagující kolegové nejsou i součástí Vašeho pracoviště a četbu
říjnového čísla si vychutnáte ve zdraví a plné mentální pohodě.
vzduchotěsné
uzavření trysky
Hlavní téma tohoto vydání slibuje poměrně mnohoznačné heslo: pohled
na oživení ve výrobní sféře. Bob Vavra z redakce amerického časopisu Plant
Engineering navštěvoval po několik měsíců americké podniky, zpovídal
jejich zástupce a výsledkem je série rozhovorů, která spadá do sekce „Téma
z obálky“. Z rozhovorů sálá podivně jiskřivá jistota lidí, kteří zažili velké
výzvy v podobě ekonomické recese, kteří je s úspěchem zvládli a kteří se
z nich nějakým způsobem dokázali poučit. Velkým pojítkem všech respondentů
těchto rozhovorů jsou dva body. Prvním je sázka na ojedinělost, originální
přístupy ve výrobě, jedinečné produkty a know-how. Druhým bodem, který
bych ráda zdůraznila, jsou zaměstnanci, jejich zkušenosti, postoj v „těžkých
dobách“ a to, že oni jsou vlastně hybnou silou veškeré renesance ekonomiky
a průmyslu. Ač jsme zařazení tématu poměrně dlouho promýšleli, neboť se
jedná o vzdálené společnosti, odlišný trh i přístup k práci, přece jen věřím, že
zdravé americké sebevědomí a jejich pozitivní zkušenosti mohou být částečnou
inspirací i pro majitele českých a slovenských firem… A jak je to vlastně u Vás?
Cítíte ve svém výrobním podniku také dlouho neslyšený optimismus? Podělte
se s námi a našimi čtenáři o své úspěchy, můžete nás kontaktovat na e-mailu
[email protected]
Co Vás v tomto čísle čeká a nemine dále? V sekci Forum přinášíme aktuální
postřehy z uplynulých akcí našeho vydavatelství. Jedná se o konferenci zaměřenou na farmaceutický průmysl a o druhý ročník semináře při Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně, pro který se vžil název Údržba jako cenný
nástroj při hledání úspor. Bohatý koktejl říjnových témat doplňují i články
z dalších sekcí, mimo jiné se dočtete o řešení úniků stlačeného vzduchu
aplikací SMART metody nebo zjistíte, jakou správnou strategii zvolit při
únicích provozních kapalin.
Přeji Vám ničím nerušenou četbu a nevšední podzimní zážitky – nejen
na poli pracovním.
cena 195
000,- Kč
Barbora Karchová
Šéfredaktorka
www.LT.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
1
4
FORUM
Moderní technologie pro
farmaceutický průmysl – modrá
Říjen 2013
pilulka pro výrobce léčiv
6
ČÍSLO 7 (35) ROČNÍK VI
Darované úspoře se udržbáři
na zoubek podívali opět v programu
MSV 2013
8
10
Nenechte si ujít pražské veletrhy
FOR ELECTRON, FOR ENERGO,
FOR AUTOMATION a FOR ELECTRON
MOTION 2013
10
TÉMA Z OBÁLKY
Pohled na oživení ve výrobní sféře
20
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Aplikace SMART metody při řešení
úniků stlačeného vzduchu
26
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Systémy pro automatizované
svařování nabývají na významu
31
Nový měřicí převodník TE485
32
Průmyslová automatizace potřebuje
pro tenzometry
profesionální servisní služby
34
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Zvolte správnou strategii pro
zachycení úniků provozních kapalin
36
Loctite – úloha lepidel v TPM
38
Podpovrchová únava může vést až
41
Návratnost investice do informačního
42
Trvalé monitorování přináší efektivní
k selhání ložiska
systému údržby
úspory FAG SmartCheck: úspěšné
uvedení na trh
42
PŘÍPADOVÁ STUDIE
Řešení těsnění plnicích hlav pro linku
Pohled na oživení
ve výrobní sféře
Podnikoví manažeři hovoří o výzvách a dosažených úspěších.
na stáčení nápojů do lahví
46
TOP PRODUKTY
48
ZAOSTŘENO
I přes každodenní palčivé problémy
zůstávají manažeři v klidu
Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu „Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
Když je za námi recese z roku 2008, jak je na tom v současné době výrobní sektor?
Stručná odpověď zní: docela dobře. Problémy a nesnáze, kterým čelíme na národní
a globální úrovni, nezastavily pro nejbližší období místní rozšiřování výroby a optimismus. Během několika posledních měsíců byli zástupci časopisu Plant Engineering
v kontaktu s podnikovými manažery po celé zemi, kterým položili několik základních
otázek: co v praxi funguje, na čem je ještě zapotřebí zapracovat a především co
vlastně podněcuje optimismus? Odpovědi se liší podle konkrétního odvětví, ale mají
pozoruhodně společného jmenovatele.
Zaostřeno
48
I přes každodenní palčivé
problémy zůstávají manažeři v klidu
20 Strojní inženýrství
Aplikace SMART metody při řešení
úniků stlačeného vzduchu
Změřte rozsah problému a pak se pusťte do oprav.
26 Automatizační technika
Systémy pro automatizované
svařování nabývají na významu
Robotické systémy se dokážou vypořádat s nedostatkem
kvalifikovaných pracovníků a zvyšují účinnost pracovišť.
38 Údržba & správa
Podpovrchová únava může vést
až k selhání ložiska
Kombinace diagnostických metod může upozornit
techniky na první známky selhávání.
42 Případová studie
Řešení těsnění plnicích hlav
pro linku na stáčení nápojů do lahví
I v provozech s vysokým stupněm automatizace
dochází občas k nutnosti řešení technických problémů.
REKLAMA
Šéfredaktorka
Barbora Karchová
Account Manager
Barbora Smužová
mob.: +420 777 793 392
e-mail: [email protected]
Redaktoři
Lukáš Smelík, Jana Poncarová
xi
ké pra
v čes
20
ním 2013
dce mazá
42 Průvo
vaa aktiv
18 Sprá
20 Únik stlačeného vzduchu
26 Automatizované svařování
38 Podpovrchová únava
ISSN 1803-4535
ISSN 1803-4535
ostika
diagn
Tribo
ISSN 1803-
4535
ika –
gnost
á dia
hnick
s Tec
sopis
a: Ča
příloh
ální
Speci
REDAKCE
Odborná spolupráce
Petr Moczek, Martina Bojdová,
Monika Galbová, Zdeněk Mrózek, Petr Klus,
Jiří Fízek, Pavla Rožníčková
Předseda redakční rady
Zdeněk Votava
ww w.
ud rz
ba po
dn ik
u. cz
zba
www.udr
pod
niku .cz
www.udrzbapodniku.cz
RU1013_OB.indd 2
17.10.2013 10:51:44
Redakční rada
Václav Legát, Tomáš Hladík, Ondrej Valent,
Libor Keller, František Helebrant,
Vladislav Marek, Lubomír Sláma,
Juraj Vitkaj, Věra Pelantová, Juraj Grenčík,
Hana Pačaiová, Miroslav Rakyta
Grafické zpracování
Eva Nagajdová
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Milan Katrušák
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
www.trademedia.us/cs
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
REDAKCE POLSKO
Tomasz Kurzacz
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů nebo na změny jejich nadpisů. Nevyžádané ŘÍZENÍ
texty nevracíme.
Redakce
neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
& ÚDRŽBA
PRŮMYSLOVÉHO
PODNIKU
říjen 2013
Časopis je vydáván v licenci CFE Media.
•
3
FORUM
Moderní technologie pro farmaceutický
průmysl – modrá pilulka pro výrobce léčiv
H
anácká metropole a její blízké
okolí je na pomyslné mapě
výrobců léčiv poměrně zajímavou a frekventovanou lokalitou.
I to byl jeden z faktorů, který ovlivnil,
že tamější konferenční prostory NH
hotelu ve středu 25. září 2013 hostily
konferenci s názvem Moderní technologie pro farmaceutický průmysl.
Oněch zmiňovaných faktorů ovšem
bylo bezesporu více – od zvyšujícího se
podílu odborných konferencí v portfoliu
naší pořádající společnosti Trade Media
International až po fakt, že segment
farmacie patří v České republice k těm,
které by neměly být zanedbávány
zejména proto, že jde o obor, jenž má
stále zajímavý potenciál pro modernizaci a další rozvoj. Prvním důkazem
posledního jmenovaného byl hned výčet
možných témat spadající pod dva hlavní
proudy konference, které odhalovaly již
realizované novinky z oblasti farmacie
a následně i další možnosti dodavatelů
moderních řešení pro tento segment.
Druhým svědkem obhajoby byl bezesporu poměrně vysoký zájem ze strany
majitelů, manažerů a technického
4 • říjen 2013
personálu tohoto odvětví, i přes pochopitelnou nedůvěru v pro ně neznámou
platformu.
Archivář přednášek našich segmentových konferencí z posledních
několika let by jistě potvrdil, že pokud
bychom hledali převažující téma,
musela by jím být automatizace a konkrétně možnosti procesního řízení.
Ani pro výrobce léčiv není zavádění
výrobních operačních systémů záležitostí připomínající šafrán, o čemž
přesvědčují nejen zákaznické reference
společnosti M+W Process Automation
s. r. o., ale také reálné zkušenosti jejího
zástupce Pavla Říhy, který také ani
na chvíli neváhá při otázce, proč tomu
tak může být. (Krátký rozhovor o specificích nasazování těchto systémů
v oboru automatizace naleznete v listopadovém vydání časopisu Control
Engineering Česko nebo na stránkách
www.controlengcesko.com.)
„Zavedením MES systému ve farmacii můžeme sledovat jak přínosy pro
pracovníky a management, tak přínosy
pro celý podnik. K hlavním pozitivům
pro pracovníky patří široká dostupnost
informací z procesu výroby, jakosti
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
a údržby v reálném čase, optimalizace
využití výrobních prostředků, lepší
koordinace činností jednotlivých
útvarů, ale také třeba minimalizace
neproduktivních činností pracovníků,“
vypočítával stěžejní body MES systémů
Říha. K těm celopodnikovým pak patří
např. zvýšení efektivity procesů výroby,
snížení provozních nákladů, komfortnější soustředění na práci a vyšší kvalita
práce.
Pohled do vyspělejšího provozu
následně umožnil Jaromír Šolc, odborník společnosti Zentiva (patřící do koncernu francouzského farmaceutického
giganta Sanofi), který představil praktickou ukázku technického zabezpečení
bezprašné manipulace s nebezpečnými
materiály v jednom z jejich provozů.
Takřka celé osazenstvo sálu potvrdilo,
že jde o problematiku navýsost aktuální
a choulostivou.
Nový nástroj v lékové formě s označením COMBICAPS ® představila
výkonná ředitelka společnosti favea
Martina Pavlová. Na úvod ocenila
možnost po dlouhé době přednášet
před českým publikem v mateřském
jazyce a díky zkušenostem z jiných
trhů se mohla na chvíli zamyslet nad
potenciálem českého farmaceutického
průmyslu v komparaci se zahraniční
praxí. „Věřím tomu, že je v České republice potřeba zachovat tradici oboru.
Věřím, že bude stále těžší dostávat
konkurenceschopnosti ve výrobě. Ale
vidím, že je ve světě těžko nahraditelný
inovační potenciál a celkově výzkum
a vývoj realizovaný českými odborníky.
Toto bychom měli určitě dlouhodobě
podporovat, jistě tím můžeme pomoci
zvyšování konkurenceschopnosti českého farmaceutického průmyslu,“ věří
v českou farmacii Pavlová.
Aby již zmiňovaný archivář mohl
na chvíli zlepšit statistiky, ještě než
zmíníme další automatizační možnosti
prezentované na konferenci, upozorníme na širokou nabídku společnosti
Testo s. r. o. v oblasti měřicí techniky
a možnosti sledování teploty jakožto
životně důležité veličiny s přístroji společnosti SENSIT s. r. o. (Více o nabídce
firem pro farmacii z dostupných
přednášek žádejte na kontaktu nikola.
[email protected]).
Ale chtě nechtě, automatizace je
stále oborem, který v posledních letech
určuje trend konkurenceschopnosti
jednotlivých odvětví. Proto byla dále
velká pozornost věnována problematice
užívání strojového vidění, jež u nás
v porovnání se západní praxí stále
mírně pokulhává. Kamerové systémy
Cognex pro kontrolu kvality výrobních procesů a identifikaci výrobků
ve farmacii jsou řešením, které je
dostupné i prostřednictvím jejich
systémového integrátora, olomoucké
společnosti EOLA s. r. o. „Kamerový
systém Cognex In-sight je například
schopen identifikovat a vyřadit špatné
kusy ve společnosti Ackley machine
corporation. Za hodinu dokáže zkontrolovat i vyřadit až 400 000 kusů tablet,“
vypočítává známé realizace v oblasti
farmacie Ing. Pavel Hofman, obchodní
ředitel společnosti.
Společnost EOLA s. r. o. jde z pozice
dodavatele automatizačních řešení
ve své nabídce ještě dále a s partnerem
(v podobě společnosti Staubli) nabízí
pro farmacii také robotické rameno. To
je vhodné například k sterilizaci pro
prostředí stupně čistoty A. O robotizaci
a novém přístupu k automatizaci v laboratořích, ve formě dvourukých robotů,
hovořila také Martina Mironovová
ze společnosti Yaskawa Czech s. r. o.
„V sériové výrobě farmaceutických
produktů a k biomedicínským testům
se roboty používají již řadu let,“ poznamenala na úvod a představila svou vizi
používat roboty nejen k manipulačním
účelům, ale i pro vykonávání komplexnějších procesů. Některé laboratorní
práce jsou prováděny v nebezpečných
podmínkách, případně některé práce
sestávají z nespočtu stereotypních,
opakujících se operací, což může způsobit chyby v důsledku ztráty pozornosti nebo únavy. „Speciální dvouruký
robot Yaskava pro aplikace ve farmacii
(CSDA5/10) kombinuje kinematické
možnosti lidí se všemi výhodami
automatizace,“ nabídla přítomným
posluchačům řešení.
Součástí konference byly výstavky
partnerů akce. Zde si mohli návštěvní
akce odzkoušet například prezentovanou odolnost přístrojů noax IPC, které
jako součást MES COSREWIS dokumentují výrobní postupy u výrobce
léků Krewel Meusellbach GmBH
(opravdu vydrží tlaku robustních
posluchačů stojících na přístrojích,
pozn. redakce). Vysoký zájem však
vzbudily také interaktivní výstavky
společností EOLA s. r. o. a Leonardo
technology. EOLA na funkční lince
demonstrovala řešení pro užití již zmiňovaného strojového vidění, zástupci
společnosti Leonardo technology
zase prezentovali řešení verifikace
a značení laserem nebo inkjetem
během produkce léků dle EU normy
2011/62/EU.
V úvodu jsme zmínili, že hlavním
cílem akce bylo ukázat potenciál farmaceutického průmyslu a možnosti
dalších moderních nástrojů připravených pro realizace napříč českými
a slovenskými podniky. Zatímco
o nabídce jsme věděli již v počátcích
přípravy, poptávku potvrdili až spokojení účastníci akce. To potvrdilo fakt,
že český farmaceutický průmysl touží
zvyšovat svoji konkurenceschopnost.
Jak to dopadne, možná ukáže již příští
ročník konference, o které budeme
včas informovat na www.konference-tmi.cz.
Lukáš Smelík
Šéfredaktor časopisu
Control Engineering Česko
[email protected]
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
5
FORUM
Darované úspoře se udržbáři na zoubek
podívali opět v programu MSV 2013
T
ak jako slunečnice každým
dnem otáčí se za sluncem,
upřelo i vydavatelství Trade
Media International znovu pozornost na možnosti úspor, které poskytuje správná údržba v průmyslových
podnicích. Seminář s názvem Údržba
jako cenný nástroj při hledání úspor
bylo pro letošní rok do vínku vtisknuto pořadové číslo 2, organizačně
akci opět zaštítil doprovodný program Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně a magickým datem
konání se tentokrát stal 10. říjen.
Druhý ročník semináře přilákal
do konferenčního sálu brněnského
Výstaviště kolem sedmi desítek
posluchačů, kteří měli jedinečnou
možnost vyslechnout přednášky
z oblasti asset managementu, maziv,
lepidel, velká pozornost byla věnována
i technické diagnostice, informačním
systémům pro řízení údržby nebo
třeba energetickým a jiným úsporám.
O tom, že se na seminář od loňského
konání mezi posluchači nezapomnělo,
svědčí mimo jiné i fakt, že se v publiku
objevila nejedna známá tvář, která se
6 • říjen 2013
na seminář s očekáváním přihlásila
znovu…
Generálním partnerem semináře
byla i letos Česká společnost pro
údržbu (ČSPÚ) a Václav Legát, její
zástupce, nastínil, jaké možnosti
k úsporám poskytuje podnikům
asset a facility management. Co tedy
od těchto metod můžeme očekávat?
„Především jde o lepší správu a péči
o majetek a jeho údržbu, lepší pořízení
a využití výrobního zařízení, včetně
budov, a v neposlední řadě i lepší řízení
a správu interních a externích údržbářských kapacit,“ odpovídá Legát. Jan
Klement (SKF Ložiska), se ve svém
příspěvku zaměřil na obecné možnosti,
které pro oblast údržby společnost
poskytuje. Posluchačům nabídl mimo
jiné i možnost zjistit, v jaké etapě se
nachází údržba právě v jejich podniku.
„Existují v zásadě dvě možnosti: buď
je program údržby stabilizující, nebo
optimalizující. Stabilizující údržba
bojuje s problémy, hasí nejakutnější
problémy (tzv. fire fighting), nebo
pouze zachovává udržitelnou úroveň. Naopak údržba optimalizující
je z hlediska vyzrálosti podporující
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
a inovující. Dosáhnete-li těchto
dvou stupňů, míříte k světové třídě,“
uvedl Klement. Dalším z partnerů
byla společnost Klüber Lubrication.
Technický poradce Robert Jindra prezentoval nabídku maziv a poznamenal,
že správně zvolené mazivo dokáže
významně snížit koeficient tření
mezi povrchy součástí, tím snižovat
spotřebu energie a zvyšovat účinnost,
snížit produkci tepla, tím omezit
nároky na chlazení stroje, a v neposlední řadě také prodloužit životnost
dílu – s čímž se pojí úspory na náklady
(nové díly, lidský faktor při výměně,
omezení prostojů atd.). O možných
úsporách pojednal Martin Dostalík
ze společnosti Sonotec. Představil,
jak mů že pou žití pr ůtokoměr ů
SONOAIR a ultrazvukových detektorů
SONAPHONE zajistit úspory energií,
materiálů a zvýšit provozní spolehlivost strojů. Na zbytečné náklady spjaté
např. s prostoji ve výrobě se zaměřily
i přednášky o informačních systémech, kterým se věnovaly přednášky
společností Act-in CZ a dataPartner.
V duchu hledání (a nacházení) úspor
se nesly i následující přednášky, Jiří
Grossmann ze společnosti MONDO
poukázal na energetické možnosti
šetření při výrobě a úpravě stlačeného
vzduchu, zástupce společnosti Testo
si „posvítil“ na termokamery a jejich
důležitosti např. při kontrole elektrických rozvaděčů. „Ultrazvuk umožňuje detekci úniků, např. tlakového
vzduchu, páry či technických plynů,
dále kontrolu ventilů, mechanickou
nebo elektrickou kontrolu – pomocí
ultrazvuku lze kontrolovat ložiska,
převodovky, ale i rozvaděče, izolátory
či transformátory,“ vypočítal výhody
ultrazvukové diagnostiky Libor Keller
ze společnosti TSI System. Posledním
vystoupením, které završilo program
semináře, byl příspěvek Jiřího Zdražila
(Henkel). Ten velice demonstrativně
ukázal, jak může i sebemenší investice
(v řádech desítek korun) ušetřit složité
a drahé opravy potrubních systémů.
Pod pokličku provozu Preciosy,
předního českého výrobce skleněné
bižuterie a dalších skleněných komponentů a výrobků, nám v ojedinělé
prezentaci dovolil nahlédnout Jan
Hroch, vedoucí odboru Správa areálů
a technické zabezpečení společnosti
Preciosa. V září 2011 totiž společnost
spustila program zavádění metody 5S.
Přednášející velmi podrobně provedl
celé publikum všemi fázemi programu,
celý příspěvek vycházel z praxe, byl
doprovázen bohatým fotografickým
materiálem, vtipnými průpovídkami
z denního pracovního provozu a byl
opravdu unikátním pohledem do útrob
měnících se pracovišť.
Jak tedy ve stručnosti celý proces
probíhal? Odpovídá Jan Hroch: „Před
zahájením prošly všechny prostory
vstupním auditem. Lokalitní vedoucí
se podle svých možností snažili
zajistit prvotní úklid. Nutno říci, že
výsledky tohoto snažení byly poměrně
rozpačité…“ Následovalo školení všech
týmů, byly zpracovány harmonogramy,
vše probíhalo za aktivního a velmi
pozitivního přístupu vrcholového
managementu. Přednášející poznamenal, že u zapojených pracovníků
bylo možné pozorovat velké rozdíly
v přístupu: „Aktivní pracovníci,
kterých bylo odhadem asi do 20 %,
viděli v zavedení šanci na lepší pracovní prostředí, nářadí a pomůcky.
Největší skupinou pak byli pracovníci
pasivní, kteří s viditelnějším posunem
stávajícího stavu se časem zapojí
také. Zaznamenali jsme však i tzv.
odolné a rebelující pracovníky, kteří
se projektu bránili za každou cenu.“
Nejsložitější fází byla v Preciose hned
ta úvodní – první S (Sort, třídění).
„Existuje zde totiž velké nebezpečí
volby zdánlivě chtěného efektu prvního S, tj. vytřídění nepotřebného, kdy
pracovník udělá perfektní pořádek,
vyhodí vše, co zrovna
nepotřebuje a má klid. Pak se stává,
že přípravky vyrábíme za půl roku
znovu nebo nakupujeme zbytečně
materiál, který skončil ve šrotu,“
vysvětluje Hroch. Řešením se stalo
využití „zdravého rozumu“ a systému
červených kartiček a červených zón.
Do dalších fází již byly zapojeny tvůrčí
potenciály každého z pracovníků, což
se setkalo s pozitivním ohlasem.
Nemáme zde bohužel prostor
uvádět všechny „proměny“, k nimž
došlo v jednotlivých provozech, např.
svařovna, sklad, hutní údržba, elektro
pracoviště a jiné. Pootevřené praktické
okénko bylo však jednoznačně velmi
příjemným zpestřením, pomyslnou
třešní na dortu i jinak poutavého
programu.
Pro ty z Vás, kteří na akci nedorazili,
jsme v následujících řádcích nabídli jen
stručný sumář toho nejzajímavějšího,
co na semináři zaznělo. Kompletní
materiály si můžete samozřejmě
vyžádat na kontaktu nikola.milchova@
trademedia.us.
Co tedy dodat závěrem? Údržba
byla, je a bude stále aktuální otázkou. Na viděnou u příštího ročníku
semináře…
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
7
FORUM
Nenechte si ujít pražské veletrhy
FOR ELECTRON, FOR ENERGO,
FOR AUTOMATION a FOR ELECTRON
MOTION 2013
M
ezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky – FOR ELECTRON
2013 se bude konat 19.–21. listopadu 2013 v nově vybudovaných
halách areálu PVA EXPO PRAHA
Letňany. V současné době se jedná
o nejmodernější veletržní prostory
v Praze. Souběžně s ním se budou
konat veletrhy FOR ENERGO –
2. mezinárodní veletrh výroby
a rozvodu elektrické energie, FOR
AUTOMATION – 2. mezinárodní
veletrh automatizační, regulační
a měřicí techniky a nově také veletrh
FOR ELECTRON MOTION – 1. veletrh elektromobilních, hybridních
dopravních prostředků a infrastruktury a mezinárodní odborný veletrh
technického zařízení služeb nazvaný
VODA – KLIMA – VYTÁPĚNÍ.
V současné době je na veletrh
přihlášena řada významných firem,
8 • říjen 2013
například jeden z leaderů v oboru
elektroinstalační techniky v ČR –
společnost ABB, divize Elektro Praga,
pro kterou je účast na elektrotechnické
výstavě v Praze tradičním způsobem
prezentace a možností představit
svým stávajícím i novým zákazníků
novinky.
Na veletrhu se představí i společnost inwolf s.r.o., která je výhradním
distributorem britského zásuvkového
systému Mainline. Tento systém
nabízí jedinečné řešení vedení elektřiny a dat v jedné liště, neuvěřitelně
rychlou instalaci se zachováním všech
bezpečnostních kritérií, absolutní svobodu v počtu přípojných míst, snadnou
kontrolu nad připojením a v neposlední
řadě konkurenční výhodu.
Pražskou energetiku návštěvníci
najdou hned ve dvou expozicích.
V části věnované veletrhu FOR
ENERGO nabídne jako vždy řadu
zajímav ých exponát ů a odbor ní
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
poradci společnosti budou poskytovat informace o službách či zvýhodněných nabídkách pro zákazníky.
V druhé části pak bude prezentovat
projekty v oblasti e-mobility, kterým
se dlouhodobě věnuje. Kromě budování sítě nabíjecích stanic a využívání
elektromobilů ve firemním vozovém
parku provozuje také půjčovnu elektrokol PREkolo.
Své místo si našly na veletrhu
i přední firmy v oboru kabelové
techniky jako jsou Lapp Kabel,
celosvětov ý v ý robce a dodavatel př ipojovacích a ovlád acích
kabelů ÖLFLEX®, datových kabelů
a komponent ů pro automatizaci
UNITRONIC ®, optických systémů
přenosu dat HITRONIC®, průmyslových konektorů EPIC®, kabelových
vývodek SKINTOP®, systémů ochranných hadic SILVYN ® pro kabely,
systémů pro průmyslový ethernet
ETHERLINE® a označovacích systémů FLEXIMARK®. Německá firma
Helukabel, která ve svém novém
logistickém centru disponuje velmi
širokým sortimentem, je připravena
ve velmi krátkém čase dodávat svoje
výrobky zákazníkům po celém světě.
Své novinky návštěvníkům nabídnou
také společnosti Heiru CZ či Prekab.
Veletrh FOR AUTOMATION je
zastoupen předními výrobci z oblasti
průmyslové automatizace, například
firmou TURCK, jejíž novinkou je
zaměření na vývoj a výrobu zákaznických aplikací. V návaznosti na senzorovou techniku, propojovací doplňky
a sběrnicové komponenty rozšířila
společnost nabídku o programovatelné jednotky a RFID technologie.
V sortimentu společnosti Tecon,
která se na veletrhu také představí,
jsou programovatelné automaty firmy
Koyo, grafické operátorské panely
Weintek či ethernetové přepínače
firem Korenix a Oring. Sortiment
dopl ňují pr ů myslové PC f i r my
Lanner.
U f ir my Kardex Remstar se
mohou návštěvníci těšit na moderní
skladovací systémy, které umožňují co nejefektivnější skladování
a vychystávání zboží. Díky jejich
f lexibilní konstrukci se maximálně
využívá prostor skladu. Navíc šetří
místo, a tím i peníze majitele. S jejich
pomocí lze dosáhnout až o 80 %
efektivnějšího využití skladového
prostoru.
Novinkou společnosti AHLBORN.
CZ je přístroj ALMEMO 710. Jedná
se o univerzální přístroj a datalogger
s dotykovým displejem nové generace
V7 pro mobilní i stacionární použití
10 měřicích vstupů pro všechny analogové i digitální D6 a D7 ALMEMO
snímače.
TOP INSTRUMENTS představí
významné výrobce snímacích prvků
na světovém trhu. Jedná se o švýcarskou firmu HubaControl, jednoho
z největších evropských výrobců
tlakových snímačů a spínačů, dále
o společnost E+E Elektronik, která
je významným světovým výrobcem
snímacích prvků relativní vlhkosti,
teploty, rychlosti proudění a koncentrace CO2.
VUMS-POWERPRAG předvede
napájecí zdroje a měniče s vysokou
energetickou účinností pro t řetí
tisíciletí. Společnost nabízí široký
sortiment síťových napájecích zdrojů
AC/DC, měničů DC/DC, střídačů DC/
AC, nabíječek akumulátorů a zálohovaných napájecích systémů od renomovaných výrobců XP Power, VPT,
Bel Power, Studer Innotec a dalších.
Kromě toho nabízí i řadu vlastních
produktů a zákaznická řešení zdrojů
a měničů šitých na míru podle požadavků uživatele.
Ve spolupráci s odborníky a mediálními partnery je také pečlivě připravován doprovodný program veletrhů.
V rámci veletrhu FOR ELECTRON
se uskuteční například konference
„Přenos a dist r ibuce elek t r ické
energie“ společnosti b.i.d. service,
která se na oblast konferencí přímo
specializuje. Společnost Sdělovací
technika připravila dvoudenní konferenci. Jedním z témat je „RFID a NFC
Future“, které se bude věnovat rozvoji
těchto technologií a jejich aplikací
v řadě oblastí. V druhém případě se
jedná o téma „Zelená elektronika“,
které bude pojednávat o vlivu aplikací elektroniky na životní prostředí.
Zajímavosti v oboru robotiky pak
představí společnost Trade Media
International. Na této konferenci se
budou prezentovat nabídky robotů
a předvedena bude také názor ná
ukázka robota v praxi. Více o doprovodném programu naleznete na webových stránkách veletrhů.
Nebudou samozřejmě chybět veletržní soutěže pro návštěvníky, soutěže
o nejinovativnější výrobek GRAND
PRIX a o nejzdařilejší expozici TOP
EXPO pro vystavovatele.
Více informací naleznete také
na www.abf.cz.
ABF, a.s.
Mimoňská 645
190 00 Praha 9
tel: +420 225 291 136
e-mail: [email protected]
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
9
TÉMA Z OBÁLKY
Vlevo: Díky tomu, že staví na silných stránkách, které tvoří pracovníci a špičkově zvládnuté procesy, jsou výrobci, např. společnost
Pratt & Whitney, optimističtí ohledně svých
výrobních úspěchů s výhledem do blízké
budoucnosti. Obrázek poskytla společnost
Pratt & Whitney.
K
dyž je za námi recese z roku
2008, jak je na tom v současné době výrobní sektor?
Stručná odpověď zní: docela
dobře. Problémy a nesnáze, kterým
čelíme na národní a globální úrovni,
nezastavily pro nejbližší období místní
rozšiřování výroby a optimismus.
Během několika posledních měsíců
byli zástupci časopisu Plant Engineering
v kontaktu s podnikovými manažery
po celé zemi, kterým položili několik
základních otázek: co v praxi funguje,
na čem je ještě zapotřebí zapracovat
a především co vlastně podněcuje optimismus? Odpovědi se liší podle konkrétního odvětví, ale mají pozoruhodně
společného jmenovatele.
Pohled
na oživení
ve výrobní sféře
Podnikoví manažeři hovoří
o výzvách a dosažených úspěších.
Bob Vavra, Plant Engineering
10 • říjen 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Nazvěme to oživením, renesancí či
nárůstem objednávek. Výroba v USA
je jednoznačným světovým lídrem
v produktivitě a oplývá sebevědomím.
Veteráni v Evropě zápasí s kolísavým
vývojem ekonomiky a noví hráči na trhu
v Číně se potýkají s určitými problémy
růstu. Je důležité, že průmyslová výroba
v USA posiluje svou vlastní zásluhou,
jelikož do své výrobní DNA začleňuje
vysokou kvalitu, bezpečnost a produktivitu. Vítězí ne proto, že by ostatní selhali,
ale protože byli a jsou úspěšní.
Na následujících stranách uvádíme
některé z příběhů…
Vzlétnutí do budoucna
Průmyslový závod Pratt &
Whitney na výrobu proudových
motorů vyvažuje rychlost
a flexibilitu.
T
ak jako je americký průmysl motorem
pro globální ekonomické oživení
v posledních letech, společnost Pratt
& Whitney je motorem leteckého
průmyslu. Společnost se může pochlubit tím,
že v celosvětovém měřítku se její proudové
motory nacházejí ve 25 % letadlového parku
určeného pro komerční civilní účely. Je rovněž
globální silou ve vojenském letectví, motory
společnosti Pratt & Whitney jsou využívány
ve 29 zemích po celém světě. Společnost, kterou v roce 1925 založil Frederick Rentschler,
je divizí společnosti United Technologies, čítá
33 000 zaměstnanců a její celosvětové výnosy
dosahují částky 14 miliard amerických dolarů.
Společnost Pratt & Whitney má své výrobní
provozy založené na nekompromisní kvalitě
produktů, které musí odvádět 100% výkon
po celou dobu své životnosti. Joe Sylvestro je
osoba, která má toto na starosti. Je viceprezidentem pro výrobní provozy v rámci celé
společnosti Pratt & Whitney. V této funkci je
zodpovědný za kvalitu, bezpečnost a řízení
nákladů. Společnost Pratt & Whitney má
své výrobní podniky v Maine, New Yorku,
Pennsylvanii, Georgii a Čcheng-tu v Číně; její
hlavní sídlo se nachází ve městě Middletown
ve státě Connecticut.
Redaktor časopisu Plant Engineering Bob
Vavra diskutoval s Joe Sylvestrem o strategiích a dosažených úspěších výrobního procesu
společnosti Pratt & Whitney. Během rozhovoru rovněž debatovali o výzvách, které před
ně staví globální a rozvíjející se trh.
Nedílnou součástí procesu neustálého zlepšování v naší společnosti je operační systém
ACE (Achieving Competitive Excellence
– Dosahování konkurenční dokonalosti)
společnosti United Technologies Corp. ACE
je patentovaný operační systém pro zajištění
prvotřídní kvality našich produktů a procesů.
Díky vytrvalému zaměření na zvyšování efektivity a snižování množství odpadu je ACE
nedílnou součástí firemního výkonnostního
modelu. Naše výrobní podniky po celém světě
používají tento operační systém, aby zvýšili
kvalitu a spokojenost zákazníků a současně
snižovali náklady.
Nepřetržitě měříme a sledujeme mnoho
aspektů kvality a spoléháme na kvalifikované
pracovníky, že nejlepším možným způsobem
vyhodnotí procesy, za něž jsou odpovědni
a najdou způsob, jak eliminovat množství
odpadu a neustále zvyšovat úroveň našeho
podnikání.
Jakým způsobem měříte, řídíte a udržujete
kvalitu v rámci vašich výrobních operaci?
Pratt & Whitney přijala závazek, že bude
prvotřídním dodavatelem spolehlivých
motorů, pohonných systémů, součástí a služeb, které splňují nejpřísnější očekávání
zákazníků. Kvalita, dodržování požadavků
a neustálé zlepšování jsou klíčem ke všemu,
co děláme.
V podniku, kde se právě nacházíme,
je všude kolem mnoho pohyblivých dílů,
výrobků a lidí. Jak to děláte, aby byl každý
plně zapojen, měl k dispozici všechny
potřebné informace a plnil zadané úkoly?
Výrobní zařízení Pratt & Whitney
v Middletownu ve státě Connecticut se
nachází na ploše o rozloze přibližně 2 milionů čtverečních stop. Celosvětově jsme
Obrázek poskytla společnost
Pratt & Whitney.
„Nejmodernější
technologie a inovace i nadále ovlivňují
naše výrobní procesy a intenzivnější
využívání moderních
výrobních technologií je to, z čeho
mám největší
radost.
“
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
11
TÉMA Z OBÁLKY
„Rozšiřujeme naše kapacity
prostřednictvím racionalizace produktů, optimalizace procesů, zvýšené míry
automatizace a optimalizace
výrobních prostor.
“
Joe Sylvestro, Pratt & Whitney
odpovědni za více než 19 milionů čtverečních stop výrobních, montážních,
zkušebních a kancelářských prostor,
které se nacházejí v přibližně 22
zemích po celém světě. Poskytujeme
zákaznický servis ve více než 180
zemích světa.
Naši zaměstnanci chtějí být neustále
informováni o novinkách a událostech
v rámci společnosti, a tak i nadále rozvíjíme otevřené a poctivé komunikační
procesy a nástroje, které jim pomáhají
vykonávat práci a zůstávat v souladu
s firemní strategií a prioritami.
Některé z robustních nástrojů, které
pravidelně používáme, zahrnují např.
čtvrtletní celofiremní setkávání,
setkávání jednotlivých pracovních
týmů a intranetovou síť, která obsahuje
zprávy a články od vedení naší společnosti se zaměřením na programové
priority, novinky z oboru, koncepci
rozšiřování firmy a profesní požadavky na zaměstnance v rámci celé
společnosti.
Kromě toho používáme operační
systém ACE, který zahrnuje sadu
nástrojů, které pomáhají naší organizaci kodifikovat procesy, identifikovat příležitosti ke zlepšení procesů,
řešit problémy a pomáhat při rozhodování. Všichni zaměstnanci jsou
vyškoleni a oprávněni k provádění
standardních procesů v celé společnosti prostřednictvím standardizace
našich činností.
Jedním z klíčových principů ACE
je získávání zpětné vazby od zaměstnanců, jakož i od interních a externích
zákazníků, abychom byli schopni
dostát svým závazkům a průběžně
identifikovali oblasti ke zlepšení.
Co vede k optimismu v rámci vašich
vlastních výrobních operací?
12 • říjen 2013
Právě jsme se vrátili z Pařížské
airshow, kde jsme oznámili nové
objednávky na více než 1 000 motorů,
včetně zvláštního příslušenství.
V současné době jsme v rámci rodiny
motorů PurePower získali více než 4 500
objednávek a závazků včetně dodávek
zvláštního příslušenství od více než
40 zákazníků po celém světě. To nám
pomáhá udržovat vedoucí pozici u více
než 50 % objednávek na výrobu motorů
pro dopravní letouny Airbus A320neo.
Celková reakce trhu na naši další generaci třídy motorů je i nadále velmi silná.
Navíc jsme jediným výrobcem
motorů, které pohánějí pátou generaci
stíhacích letounů. Mezi ně patří F135
pro F-35 Lightning II a F119 pohánějící
US Air Force F-22 Raptor.
V příštích pěti letech očekáváme
výrazný nárůst výroby a již dnes víme,
že budeme dodávat objem motorů,
jakého jsme nebyli svědky od začátku
roku 1980, takže pro nás to je skutečně
velmi vzrušující období. Máme určitý
náskok a na takový objem výroby se
připravujeme postupnou transformací
celosvětových provozů.
Tyto programy nové generace motorů
nám dávají příležitost ke zvýšení montážních a obráběcích kapacit po celém
světě, investovat do inteligentních
technologií, zavádět nové funkce, zdokonalovat a zeštíhlovat výrobní procesy
a tok v našich továrnách.
Na jakou oblast ve vašem provozu jste
nejvíce pyšný? Co nejlepšího můžete
v současnosti nabídnout?
Nejmodernější technologie a inovace
i nadále ovlivňují naše výrobní procesy
a intenzivnější využívání moderních
výrobních technologií je to, z čeho mám
největší radost. Některé z komplexních
obráběcích procesů, které jsme vyvinuli v posledních letech, snižují čas
některých úkonů o 40 % nebo i více a to
jen za pomoci inovativních výrobních
postupů, nástrojů a programů. To člověka skutečně nadchne.
Navíc využití možností aditivní
výroby umožňuje aplikaci nových
výrobních řešení, pokud jde o design,
rychlost, f lexibilitu a dostupnost.
Aditivní výrobu můžeme použít pro 3D
tisk komplikovaných dutých součástí,
které váží méně a jsou méně nákladné
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
na výrobu ve srovnání s díly vyrobenými pomocí konvenčních metod.
V průběhu uplynulých 25 let jsme
získali nové zkušenosti v oblasti aditivní výroby a využití technologií Rapid
Prototyping s různými materiály, včetně
kovů.
Na druhou stranu, kde cítíte, že máte
největší prostor pro zlepšení? Jaký je
váš plán pro zlepšení?
Domnívám se, že prostor pro
zlepšení tady je a vždy bude. My se
snažíme poskytovat perfektní kvalitu,
díky níž si získáváme věrnost zákazníků. Budeme i nadále hledat příležitosti ke snižování nákladů během
rozvoje našich obchodních produktů
a procesů v rámci zvýšeného objemu
výroby, kterého očekáváme v příštích
pěti letech.
Rozšiřujeme naše kapacity prostřednictvím racionalizace produktů,
optimalizace procesů, zvýšené míry
automatizace a optimalizace výrobních
prostor. Zdokonalujeme naše schopnosti
tím, že osazujeme stroje novým nářadím
a vkládáme pokročilé výrobní technologie do stávajících procesů a produktů.
Přínosem je zvýšená rychlost, efektivita
a tok výroby, což vede ke snížení pořizovacích nákladů pro zákazníky.
Vaši zákazníci spadají nejčastěji
do řad vojenského i civilního letectva.
Jakým výrobním problémům, ale rovněž
i příležitostem musíte čelit u dvou takto
odlišných typů zákazníků?
Společnost Pratt & Whitney vyrábí
technologicky nejvyspělejší motory
do vojenských stíhacích letounů pro
zákazníky z celého světa.
Je nesmírně důležité, aby v programu
F-35 bylo dosaženo stability, neboť
nejistota a nestabilita brání jasným
rozhodnutím a může vést k nedostatku
investic do kapitálu, k potlačení přijímání nových pracovních sil atd. Musíme
investovat do rozšíření kapacit, stejně
tak i naši dodavatelé. Kvůli nejistotě,
která v programu panuje, někteří dodavatelé váhají vstupovat do dalších investic. Pouze 14 % našich dodavatelů patří
mezi společnosti ze žebříčku Fortune
1 000, mnoho z našich dodavatelů jsou
menší firmy, které by byly nepříznivě
ovlivněny vnucenou správou.
Co se týče oblasti civilních letectva,
náš úspěch vypovídá sám za sebe růstem objemu objednávek: rodina motorů
PurePower Geared Turbofan se může
v současné době chlubit více než 4 500
objednávkami. Ekonomika může řídit
rozhodování v oblasti výroby náhradních dílů pro civilní letectvo, což by
mohlo výrazným způsobem změnit
vytížení podniku.
Nejlepší stav je ten, když máte vyvážené portfolio produktů jak z civilního,
tak i armádního sektoru. Protože když
jeden sektor aktuálně pokulhává, v tom
druhém se většinou daří.
Výzkum a vývoj zjevně tvoří významnou část vašich činností. Jak vaše
konstrukční a výrobní týmy navzájem
komunikují? Jaký je výsledek tohoto
vztahu?
Konstrukční a výrobní týmy úzce
spolupracují po stránce designu,
výroby a finální montáže, aby vyrobili
vysoce kvalitní produkty, které potěší
naše zákazníky.
Naši talentovaní konstruktéři navrhují produkty takovým způsobem, aby
vykazovaly maximální možnou míru
využitelnosti a kvality. Obě organizace
úzce spolupracují v průběhu jednotlivých fází životního cyklu produktu.
Jasně si uvědomujeme, že se jedná
o klíčovou složku našeho úspěchu
a nadále hledáme další způsoby, jak
integrovat konstrukční a výrobní týmy.
Získávání a vývoj další generace
pracovníků pro vaše podniky musí
představovat jedinečnou výzvu. Jakým
způsobem získáváte a rozvíjíte nové
pracovníky, aby v maximální míře
vyhověli požadavkům společnosti s tak
specifickými požadavky na kvalifikované pracovníky, kteří jsou následně
pověřeni vykonáváním velmi delikátní
práce?
Společnost Pratt & Whitney je skvělým a velmi vyhledávaným místem pro
zaměstnání, takže se nám daří získávat
a udržovat opravdu špičkové talenty.
Máme vypracovanou koncepci, pomocí
které jsme schopni získat a udržet
různorodé skupiny kvalifikovaných
zaměstnanců. I když následující
seznam není all-inclusive, uvádím
zde některé ze způsobů, jak se naší
silnější a konkurenceschopnější. Program
vzdělávání zaměstnanců je komplexní
vzdělávací program sponzorovaný naší
společností, který nám pomáhá přilákat a udržet motivované a angažované
pracovníky.
• Noví absolventi ekonomických
a technických oborů si mohou vybrat
z celé řady pracovních příležitostí
v rámci výše uvedených programů.
Vysokoškolští studenti mohou zahájit
svou kariéru v našich podnicích prostřednictvím stáží a brigád.
Obrázek poskytla společnost Pratt & Whitney.
„Nejlepší stav je ten, když
máte vyvážené portfolio
produktů jak z civilního, tak
i armádního sektoru. Protože
když jeden sektor aktuálně
pokulhává, v tom druhém se
většinou daří.
“
Joe Sylvestro, Pratt & Whitney
společnosti daří získávat prvotřídní
pracovníky:
• Spolupracujeme s několika
nejznámějšími univerzitami a vysokými školami včetně Connecticutské
univerzity, Pensylvánské univerzity,
Massachusettského technického institutu a technické vysoké školy v Georgii.
• Od roku 1989 sponzorujeme
program stáží nazvaný INROADS.
Posláním těchto stáží je rozvíjet a hledat
uplatnění pro talentovanou minoritní
mládež v oblasti obchodu a průmyslu
a připravit je pro vedení podniků a místních komunit.
• Jsme rovněž zapojeni do programu
UTC Operations Leadership Program,
který dává příležitost čerstvým absolventům vysokých škol se vystřídat
ve všech klíčových oblastech řízení
provozu a dodavatelského řetězce, díky
němuž budou připraveni převzít vedení
a řízení našeho podnikání.
• Vzdělaná pracovní síla je důležitá
pro globální obchodní růst a činí nás
Nyní, když už je ekonomická recese
za námi, můžete prozradit, co jste se
během tohoto nelehkého období naučili
a jak vás to zocelilo?
Ačkoli recese je možná po formální
stránce pryč, silné tlaky přesto zůstávají.
Jsme pod enormním tlakem, abychom
byli světovou špičkou v tom, co děláme.
Cílem je splnit všechny naše obchodní
závazky a zároveň vycházet s velmi
napjatými rozpočty. Naši zákazníci mají
na vybranou, takže to vede k extrémně
vysokému očekávání ohledně kvality,
dodávek a pořizovacích cen.
Přestože jsou naše dlouhodobé
vyhlídky relativně světlé, aktuálně
čelíme určitým problémům a výzvám,
včetně propadu poptávky po náhradních
dílech jak pro civilní, tak i armádní
sektor. Řešíme upadající instalovanou
základnu u starších programů a nastolení rovnováhy mezi výnosy a náklady
v rámci významných investic, které
uskutečňujeme v oblasti technologií pro
programy na výrobu nových motorů.
V období recese jsem poznal to, jak
je důležité mít tým silných vedoucích.
Tým, který je ochoten provádět obtížná
rozhodnutí a talentované zaměstnance
schopné rychle reagovat na jakoukoli
situaci a přitom zachovávat 100%
kvalitu. Flexibilita je klíčem, umožňuje nám přesunout zdroje do oblastí
podnikání, které je aktuálně nejvíce
potřebují.
Pevně věřím, že společnost Pratt &
Whitney bude z dlouhodobého hlediska úspěšná a bude schopna zajistit
silnou a slibnou budoucnost všem
našim zaměstnancům, zákazníkům
a akcionářům.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
13
TÉMA Z OBÁLKY
Budováním týmové
spolupráce tvoříme
úspěch
Cheryl Boydová je vedoucí výroby a výrobního
inženýrství ve společnosti Phoenix Contact v období
velké expanze této společnosti. Sídlo společnosti, které
se nachází na okraji Harrisburgu, zdvojnásobuje své
výrobní prostory, aby bylo schopno se přizpůsobit
nárůstu svého sortimentu.
Nyní, když už je ekonomická recese
za námi, můžete prozradit, co jste se
během tohoto nelehkého období naučili
a jak vás to zocelilo?
Během recese jsem si uvědomila, že
jsou to právě naši zaměstnanci, kteří
jsou tím největším zdrojem. Každý
den se snažíme nacházet způsoby, jak
zdokonalovat naše procesy bez snížení
kvality produktů nebo ohrožení vize.
Když je lidem dána příležitost, jsou
ochotni táhnout za jeden provaz, aby
dosáhli toho, co je třeba v dané situaci
udělat. Stačí jim poskytnout podporu
a šanci k dosažení těchto cílů.
My, stejně jako mnoho jiných výrobních závodů, jsme pod velkým tlakem,
abychom neustále snižovali provozní
náklady. Zejména v době, kdy je ekonomika nestabilní. Díky úsilí našeho
produkčního týmu jsme byli schopni
překonat své výkonnostní cíle při plnění
požadavků zákazníka a realizovat iniciativy ke snížení nákladů, aniž by to
negativně ovlivnilo počet zaměstnanců.
Takový úspěch může být dosažen
pouze za předpokladu, že všichni naši
zaměstnanci na všech úrovních spolu
navzájem spolupracují.
Co vede k optimismu v rámci vašich
vlastních výrobních operací?
Když je ekonomika v útlumu,
řada firem omezuje nebo eliminuje
výzkum, vývoj i odborné přípravy svých
14 • říjen 2013
Americké firmy se zaměřují na zavádění
nových technologií a zpracovatelských
postupů na místní úrovni.
Začleňují principy štíhlé výroby
od samotného vývoje až po výrobu,
což firmám umožňuje využívat výhod
rychlých obratů, snižovat skladové
zásoby a zároveň zvyšovat jejich konkurenceschopnost na trhu.
Na jakou oblast ve vašem provozu jste
nejvíce pyšná? Co nejlepšího můžete
v současnosti nabídnout?
Možná, že se budu opakovat, ale je to
skutečně teambuilding. Nemohu to snad
ani dostatečně zdůraznit. Když se totiž
lidé učí pracovat společně, bez ohledu
na své odlišnosti, svou minulost a úroveň
vzdělání, dějí se opravdu neskutečné věci.
Začínáme naslouchat, respektovat názory
druhých, zkoušet nové přístupy, a díky
tomu jsme schopni zjistit, odkud pramení naše
úspěchy a co nebo kdo je
hybnou silou těchto změn.
Máme skvělý tým a je to
zásluhou maximálního
úsilí každého jednotlivce,
že jsme schopni dosahovat takových úspěchů.
zaměstnanců. Přístup
u nás ve Phoenix Contact
je jiný. Věříme, že vývoj
a v ýzk u m je spolu
s rozvojem zaměstnanců
základním kamenem
budoucnosti. Naše struktura je dostatečně flexibilní, aby byla schopna
Na druhou stranu, kde
z krátkodobého hlediska
cítíte, že máte největší
uspokojit požadavky trhu,
a zároveň jsme rozhodprostor pro zlepšení?
Obrázek poskytla společnost
Phoenix Contact
nuti i nadále investovat
Jaký je váš plán pro
do našich dlouhodobých
zlepšení?
strategií na 3, 5 i 10 let dopředu.
Největší prostor pro zlepšení máme
Neusínáme na vavřínech, a proto se pravděpodobně v oblastí sdílení zkuaktivně stavíme k příležitostem neu- šeností a osvědčených praktických
stálé investice do zlepšování procesů příkladů v rámci různých výrobních
a technického výcviku, takže až se trh oborů. Jako organizace využíváme
poněkud vzpamatuje, jsme schopni u velkých projektů nabyté pozitivní
splnit požadavky zákazníků rychleji i negativní zkušenosti, ale u těch menších
než konkurence.
se nám to zatím nedaří. To bychom chtěli
Investujeme do zaměstnanců a pod- v budoucnu změnit.
porujeme průběžné vzdělávání. Pro celý
Iniciovali jsme založení organizačních
výrobní personál pořádáme řadu aktivit, výborů mezi jednotlivými obory, abynapř. teambuilding nebo výcvikové chom vyměňovali informace a určili, zda
kurzy a školení se zaměřením na nové osvědčená praxe aplikovaná v minulosti
a stávající technologie.
může být použita i u stávajících procesů.
Je to dobrý začátek, ale budeme potřeCítíte optimismus, pokud se zaměříme bovat dostatek času a zpětnou vazbu,
na americkou výrobu jako celek? Proč abychom se mohli rozhodnout, zda
by měly být prozkoumány ještě i jiné
ano a proč třeba ne?
Věřím, že Američané mají obnovený nástroje komunikace.
smysl pro hrdost a důraz na produkty
vyrobené ve Spojených státech.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Lepší systém měření
pomáhá při objasnění
provozních cílů
Po 27 letech ve výrobním prostředí je Chris Kafer
svědkem velkých a dalekosáhlých změn. Jelikož
ve společnosti Turck Inc zastává pozici ředitele provozu,
musí být tou osobou, která pomáhá rozpohybovat firemní
procesy směrem kupředu. S redaktory časopisu Plant
Engineering debatoval o výzvách, kterým aktuálně čelí.
Nyní, když už je ekonomická recese
za námi, můžete prozradit, co jste
se během tohoto nelehkého období
naučili a jak vás to zocelilo?
Recese nám jasně ukázala, že
potřebujeme ještě lépe pochopit naše
vlastní výrobní prostředí a operace,
pok ud jde o náklady, mož nosti
a zdroje. Rychle jsme se naučili lépe
měřit výkonnost pomoci klíčových
ukazatelů výkonnosti (dále v textu
KPI – Key Performance Indicators)
a následně jsme tyto infor mace
využili a zaměřili své úsilí na to, co
skutečně přináší trvalé výsledky.
Zjistili jsme, že je naše organizace
velmi odolná. Skvělé nápady přicházely od všech účastníků týmu. Každý
byl ochoten zkoušet nové věci, každý
se snažil být maximálně kreativní.
To se ukázalo jako obrovská výhoda
a pomohlo to našemu podnikání
zvednout se na nohy stejně rychle
jako při nástupu recese.
Co vede k optimismu v rámci vašich
vlastních výrobních operací?
V současné době už našim výrobním operacím rozumíme mnohem
lépe. Naučili jsme se, jak soustředit
energii do oblastí největšího potenciálu. Mnohem konkrétněji se zaměřujeme na směr naší cesty a na to, čeho
se snažíme dosáhnout.
klientů. Nalezli jsme efektivní způsoby, jak v rámci stejného výrobního
zařízení zavést kompletní zakázkovou
výrobu s mnoha stejnými zdroji, které
používáme pro výrobu našich standardních produktů.
Na jakou oblast ve vašem podniku
jste nejvíce pyšný?
Určitě na naše zaměst na nce.
Členové našeho týmu s sebou přinášejí mnoho různých příběhů. Jde
o úžasnou kolekci nejrůznějších pracovních zkušeností, úrovní vzdělání,
jazyků a kultur. Díky touze dělat vše
lépe se spolupracovníci podporují
navzájem a svou práci vykonávají
skutečně a s chutí. Našli způsob, jak
vše sloučit do jednoho a zastřešit pod
firemní kulturu společnosti Turck.
Na druhou stranu, kde cítíte, že
máte největší prostor
Po z k u š e n o s t e c h
pro zlepšení?
z ná ročného období
Věř ím, že oblast,
mezi nám i panuje
v níž máme největší
taková jistota a sebeprostor pro zlepšení,
důvěra, že ať se nám
je stále tou stejnou
postaví do cesty jakáoblastí, ve které jsme
koli v ýz va , budeme
již dosáhli největšího
schopni se dané situaci
pok rok u. V praxi
postavit čelem.
t o z n a me n á h lubší
pochopení výrobních
Cítíte optimismus,
procesů.
Obrázek poskytla společnost Turck
pokud se zaměříme
S přesnějšími klíčovými ukazateli výkonna americkou výrobu
jako celek? Proč ano a proč třeba ne? nosti a lepším pochopením našich
Ohledně americké výroby jsem procesů jsme schopni zefektivnit
optimistický většinou ze stejných a zacílit snahu o zlepšení. Jaký je
důvodů, které jsem uváděl v minulé náš plán pro zlepšení? Zaměřujeme
odpovědi. Recese totiž donutila se na program trvalého zlepšování
každého pozorně se zaměřit na to, v souvislosti se vzděláváním našich
čeho se společnost snaží dosáhnout. členů týmu, v rámci kterého se učí
Vedlo to k lepšímu pochopení toho, zavádět pr incipy štíhlé v ý roby,
co dělají, jak se to má dělat, co je porozumět KPI a způsoby, jak mohou
nejdůležitější, proč to vlastně dělají. být aplikovány konkrétně do našich
Spousta promarněné práce a energie procesů.
Naši lidé jsou naší největší předbyla přesměrována a využita lepším
ností. Čím více chápu výrobní prozpůsobem.
cesy prostřednictvím spolehlivých
Kdybyste měl zvolit nejlepší věc, KPI, komunikace a vzdělání, tím lépe
kterou v současné době ve vašem dokážeme společně řešit problémy,
jimž aktuálně čelíme.
podniku děláte, co by to bylo?
Chtěl bych vyzdvihnout naši schopnost prolínání standardně vyráběných
výrobků s produkty vyráběnými čistě
na zakázku podle požadavků našich
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
15
TÉMA Z OBÁLKY
Obrázek poskytla společnost MBX Systems
Zachování úrovně
kvality v době expanze
podniku
Solečnost MBX Systems, výrobce blade serverů
a rackových skříní pro datová centra, rozšířila své
výrobní prostory z necelých 20 000 čtverečních stop
na aktuálních 80 000 čtverečních stop v Libertyville
ve státě Illinois. Carl Nothnagel, provozní ředitel MBX
Systems, hovořil se zástupci časopisu Plant Engineering
o nesčetných výzvách, které pro ně představuje rychlá
expanze podniku a neustálý boj o udržení a vychovávání
nových talentovaných pracovníků tak, aby byli schopni
i nadále pokračovat v růstu.
Nyní, když už je ekonomická recese
za námi, můžete prozradit, co jste se
během tohoto nelehkého období naučili
a jak vás to zocelilo?
Svou zákaznickou základnu můžete
rozšiřovat i v období recese tak dlouho,
16 • říjen 2013
dokud jste schopni prokázat a udržet
si provozní dokonalost. V případě
montážní výroby jsou standardní komponenty snadno dostupné pro každého
a mohou být nakonfigurovány podle
nesčetného množství variant. V tomto
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
případě je provozní dokonalost měřena
kombinací kvality a výkonu.
Kvalita je velmi důležitá, protože
zákazníci očekávají, že výrobky, které
si u nás zakoupí, budou perfektně fungovat. Nikdy totiž nechcete dopustit,
aby měli klienti důvod poohlížet se
jinde. Výkonnost je založena na tom,
jakým způsobem jsou součástky vybírány a sestavovány tak, aby navzájem
spolupracovaly. Pokud se vám daří
uvádět na trh kvalitně navržené a sestavené produkty, konkurence za vámi
začne pokulhávat a ztrácet své stálé
zákazníky.
Dalším rozhodujícím faktorem
je, zda si budujete a udržujete zdroj
nových perspektivních pracovníků.
Během recese má totiž většina firem
tendenci odkládat nábor nových
zaměstnanců. Poté, co recese odezní,
je zapotřebí, aby se noví členové týmu
co nejrychleji zapracovali a zaklimatizovali v novém prostředí. Aby to
proběhlo relativně hladce, musíte mít
k dispozici správně zavedené systémy,
procesy a vhodné nástroje.
Ještě náročnější je, abyste měli k dispozici silné, f lexibilní a všestranně
zaučené zaměstnance, kteří pomohou
každému novému členu týmu zapracovat se do stádia, v němž je schopen
samostatné práce.
Rozšiřování kapacit je finančně
náročné, díky tomu je neocenitelná
škálovatelnost. Rychlost růstu se
po recesi stává stále kritičtějším faktorem. Schopnost pružně reagovat
a postupně rozšiřovat své kapacity
jde ruku v ruce s tím, zda má každý
tým odkud brát nové schopné pracovníky. Každý tým musí být připraven
na značný hospodářský růst a mít pro
něj vypracovány různé scénáře.
Co vede k optimismu v rámci vašich
vlastních výrobních operací?
Neustále se snažíme investovat
do naší infrastr uktur y a týmů.
Přemístěním do větších prostor jsme
čtyřnásobně zvýšili kapacitu výroby.
Podrobně jsme zkoumali osvědčené
postupy a nejlepší praxi v oblasti
technologie montáží, zvolili tu nejlepší
variantu a dostavil se úspěch.
Jsme optimističtí, protože obtížná
rozhodnutí, která jsme v posledních
několika letech učinili, byla potvrzena překročením našich
nových podnikatelských cílů a přilákala větší počet zákazníků, než jsme očekávali. Od doby, co jsme přestěhovali
podnik do nových prostor, se naše objednávky zvýšily
o 39 % a díky našim včasným dodacím termínům narostl
objem expedovaného zboží o 58 %.
Kdybyste měl zvolit nejlepší věc, kterou v současné době
ve vašem podniku děláte, co by to bylo?
Tím nejlepším je, že zůstáváme na špici technologického vývoje v našem oboru a usilovně dbáme na to, aby
technologie tvořila páteř našich výrobních procesů. Náš
technický tým neustále testuje nové komponenty pro
vývoj nových platforem a současně podporuje a udržuje
více než 300 aktivních platforem.
Naše výrobní týmy obsluhují nejmodernější pracovní
centra, která pomáhají zvyšovat výrobní kapacitu zaměstnanců až o 500 %. Náš tým, který má na starosti skladové
hospodářství, používá tablety s bluetooth obsahující
aplikaci pro automatizované vychystávání objednávek,
která zvýšila přesnost na 99,5 a rychlost expedování
zboží o více než 100 %.
NAWEBU
Plné znění rozhovorů z předešlých
stránek je dostupné na
www.plantengineering.com:
Joe Sylvester ze společnosti
Pratt & Whitney –
klíčové slovo Pratt.
Cheryl Boydová ze společnosti
Phoenix Contact – klíčové slovo
Phoenix.
Chris Kafer ze společnosti Turck –
klíčové slovo Turck.
Carl Nothnagel ze společnosti MBX
Systems – klíčové slovo MBX.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
17
TÉMA Z OBÁLKY
Optimismus je spíše místní
záležitostí, obavy jsou globálního
charakteru
Letošní studie společnosti McGladrey (Manufacturing
& Distribution monitor), která monitoruje aktuální stav
ve výrobních podnicích, odráží jeden z paradoxů, které
se vyskytují v rámci amerického průmyslu. Většina z více
než 1 000 dotázaných manažerů ve studii uvedla, že
jejich tržby v roce 2012 rostly docela solidním tempem
– jak v USA, tak celosvětově. Redaktoři časopisu Plant
Engineering diskutovali o závěrech studie s Karen L.
Kurkovou ze společnosti McGladrey LLP.
Jedním z nejzajímavějších aspektů
této studie je, že celkově jsou výrobci
optimističtěji naladěni, pokud hodnotí vlastní podnikání. Optimismus
ale značně klesá v oblastech národní
nebo světové ekonomiky. Co ovlivňuje
tento stav?
V průběhu let jsme zjistili, že
u manažerů většinou panuje optimistický pohled na věc, pokud jde
o faktory, které mají pod svou vlastní
kontrolou, např. u jejich vlastních
firem. Dokonce rozšiřují své perspektivy v rámci svých odvětví ve srovnání s faktory, které jsou zcela mimo
jejich sféru vlivu (domácí a globální
ekonomika). Není divu, že
prosperující společnosti jsou
optimističtější než ty, kterým
tržby klesají.
Tento pozitivní přístup může
být rovněž ovlivněn tím, v jakém
průmyslovém odvětví se daný
respondent pohybuje. Například
přibližně 40 % společností, které
podnikají v oblasti potravin
a nápojů, docela prosperuje,
z části také díky rostoucí důvěře
spotřebitelů a jejich uvolněnější
chuti utrácet.
18 • říjen 2013
Odvětví biotechnologie, přírodních
věd, vybavení pro medicínské účely
a zásobování jsou na tom rovněž docela
dobře; 38 % z těchto společností se
dle našeho průzkumu daří. Stavební
průmysl zaznamenal nárůst podílu
prosperujících společností díky silnější
poptávce prodeje a výstavby nových
domovů.
Nicméně někteří cítili, že očekávaný
odraz ekonomiky ode dna nebyl tak
silný, jak doufali. Toto zklamání může
být spíše důsledkem zbožného přání než
hloubkové analýzy trhu. Ať už je důvod
jakýkoli, při současné ekonomické
situaci a za aktuálních obchodních
Obrázek poskytla společnost McGladrey LLP
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
podmínek je velmi obtížné si udržet
jakýkoli optimismus.
Problematika federálního nařízení
pro výrobní sektor se pro výrobce zdá
být velmi vážným problémem. Do jaké
míry tato nařízení skutečně poškozují
výrobní ekonomiku?
Ačkoli výzvy ohledně nedostatku
kvalifikovaných pracovních sil, jakož
i zvyšování cen materiálů a komponent jsou považovány za překážky
v růstu, vládní politika a předvídání
jejího dopadu těžce doléhá na mnohé
manažery v průmyslu. Je skutečně vidět
a cítit, že se dějí zásadní, avšak bohužel
spíše negativní věci. V minulosti měli
všichni obavy ze správného nastavení
tržních podmínek a určování cen materiálů. I když jsou tyto záležitosti stále
velmi naléhavé, jako největší hrozbu
pro budoucí růst v tomto porecesním
období vnímají manažeři aktuální
vládní politiku a její nařízení a předpisy.
V každém případě se tady bavíme
o nekompromisní realitě. Skutečnost,
že vedoucí jednají podle toho, co cítí,
jsou faktory, které mají negativní dopad
na hospodářský růst nebo budou mít
vliv v určitém okamžiku v budoucnosti. Některé jejich obavy pramení
z očekávání nevyhnutelného snížení
nebo zploštění federálních
výdajů, jakož i z nákladů, které
jsou spojeny s další implementací zákona o dostupné péči,
který má vejít v platnost v roce
2014. Navíc vedoucí pracovníci
malých a středních podniků
s výnosy pod 50 milionů dolarů
očekávají, že zvýšení sazeb
osobní daně u lidí s nejvyššími
příjmy bude mít negativní dopad
na jejich podnikání.
Daňové zákoníky znepokojují
zejména společnosti označené
podle americké daňové soustavy
velkým písmenem S (tzv. S společnosti nebo konsorcia), kde se příjmy
z podnikání zdaňují jako daň z příjmu
fyzických osob. Takové zvýšení daní
snižuje výši zisku, který by jinak mohl
být použit na nábor nových pracovníků nebo pořízení nákladných strojů
a zařízení.
Někteří účastníci jsou rovněž znepokojeni nejistotou, jakým způsobem
jsou implementována vládní nařízení.
Například v jedné části státu může dojít
k tomu, že státní orgán interpretuje
předpisy a normy vydané Agenturou
pro ochranu životního prostředí (EPA)
určitým způsobem. Stejný soubor nařízení může být interpretován státním
orgánem, který sídlí v jiné geografické
oblasti, podstatně odlišným způsobem.
Tato úroveň nejistoty znesnadňuje
vedoucím pracovníkům podnikat
kroky vedoucí k růstu a expanzi
podniků.
Výrobě je přičítána zásluha na vyvedení země z velké recese. Přesto je
růst v tomto sektoru i nadále omezen.
Spokojíme se na delší dobu s ustáleným růstem v rozsahu 2 až 3 %, nebo
v tomto odvětví existuje prostor pro
další výrazný růst?
Určitě je zde prostor pro růst. Jak
jsem se již zmínila, některá průmyslová odvětví zažívají obrovský
nárůst svých činností. Přesto v roce
2013 většina podniků (61 %) uvádí, že
fungují v ustáleném režimu a procento
prosperujících společností, kterým se
zvedají zisky, kleslo na 32 %, oproti
39 % v roce 2012.
Z toho všeho jsme pochopili, že
obchodní poměry v dané společnosti
lze posoudit jak z hlediska kvalitativního, tak i kvantitativního. Pokud
o dané společnosti prohlásíme, že
prosperuje, může prohlášení chápat
každý trochu jinak. Během rozhovorů
s lidmi z různých oborů a skupin, které
jsme uskutečnili po celé zemi, nám
někteří podnikoví manažeři definovali
prosperitu a růst dané společnosti jako
stav, kdy se dané firmě daří lépe než
průmyslu obecně. Jiní to zase popisovali jako růst vyjádřený dvouciferným
číslem, další definovali prosperitu
tak, že daná společnost musí odmítat
nové zakázky, poněvadž nestíhá plnit
současné závazky.
Nicméně prosperita podniku, jak ji
chápeme v tradičním pojetí, je měřena
podle výše výnosů dané společnosti,
objemu domácího a zahraničního
prodeje a dalších měřitelných faktorů.
Bohužel však může zůstat mimo náš
dosah, pokud se budou zvyšovat obavy
týkající se ekonomických podmínek
a vláda nám bude házet klacky pod
nohy formou různých předpisů a nařízení a jiných potenciálních hrozeb.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
19
STROJNÍINŽENÝRSTVÍ
Aplikace SMART metody při řešení úniků
stlačeného vzduchu
Změřte rozsah problému a pak se pusťte do oprav.
S
Mark Krisa
Ingersoll Rand
Obrázek 1 (viz výše): Zjišťování úniků stlačeného
vzduchu je důležitou a často
přehlíženou součástí řádného programu na řízení
spotřeby energie. Všechny
obrázky poskytla společnost
Ingersoll Rand.
20 • říjen 2013
rostoucím očekáváním trhu v souvislosti s energetickou účinností
a udržitelností obsahuje většina
podnikových výročních zpráv přehled projektů na úsporu energie a zvýšení
výkonu. Pokud se mají identifikovat další
možnosti úspor, oprava netěsností v rozvodu stlačeného vzduchu bývá označována
jako příležitost pro rychlé získání úspor
s minimálními požadavky na investice.
Touha po odstranění úniků stlačeného
vzduchu se odráží v diskusích v rámci
skupin, které se touto problematikou zabývají, a rovněž i v projektech zaměřených
na výzkum trhu, jejichž autoři se snaží
identifikovat neuspokojené požadavky
průmyslového spotřebitele. Jestliže je
všeobecně známo, že úniky stlačeného
vzduchu představují plýtvání finančními
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
prostředky a lze je snadno opravit, tak proč
ještě existují?
Jako organizace s vyhrazenými technickými prostředky zaměřenými na vyhodnocování systémů stlačeného vzduchu,
kdy cílem je pomoci zákazníkům při
zvyšování efektivity, spolehlivosti a produktivity, jsou úniky stlačeného vzduchu
běžným předmětem diskuse mezi techniky
provádějícími vyhodnocování a uživateli
stlačeného vzduchu. V rámci spolupráce
se zákazníky v Severní Americe vyvinula
společnost Ingersoll Rand novou metodu
pro vyhodnocování úniků, kterou nabízí
v rámci servisu a jež pomáhá zákazníkům
v průmyslu zvládat úniky vzduchu efektivnějším způsobem.
Jelikož se neustále snažíme zvyšovat
účinnost a efektivitu našeho programu
na vyhodnocování úniků, úzkostlivě dbáme
na shromažďování a zpracovávání všech
zaznamenaných dat o únicích v rámci naší
centrální databáze. Poté, co jsou shromážděna data z několika stovek vyhodnocených
úniků, identifikuje analýza tisíců zaznamenaných úniků trendy a možnosti v boji
proti únikům stlačeného vzduchu. Tyto
výsledky jsou rozděleny do dvou oblastí –
zaznamenané úniky a proces oprav úniků
a netěsností.
Identifikace nejčastějších míst úniků
a netěsností
Analýza dat odhalila skutečnost, že
k většině úniků – podle objemu a četnosti
výskytu – dochází v místě spotřebiště, jak
je znázorněno v Paretově diagramu (viz
obrázek 2).
Jak je patrné z obr. 2, největším viníkem
úniku stlačeného vzduchu je jednotka
na úpravu vzduchu, tzv. filtr-regulátor-přimazávač (dále v textu pouze jednotka
FRL – z angl. originálu filter-regulator-lubricator unit), v těsném závěsu figurují závitové spoje používané v místech
napojení na pneumatická zařízení. Ventily
v místě spotřeby, užívané k ovládání chodu
jednoho nebo více pneumatických zařízení,
se umístily na třetí příčce.
Tyto tři kategorie úniků představují
v průměru více než 80 % identifikovaných
úniků v průmyslových podnicích. Různé
druhy rychlospojek, nástrčných spojek či
hadic jsou mnohými považovány za nejběžnější komponenty, u nichž se předpokládá
největší náchylnost k únikům. V grafu
jsou tyto druhy úniků identifikovány jako
specifické netěsnosti. Avšak v protikladu
s rozšířeným názorem představují tyto tři
kombinované aplikace pouze 16 % všech
zjištěných úniků.
Je důležité si uvědomit, že analýza
vychází z údajů zaznamenaných a pozorovaných během fáze vyhodnocování
úniků. Údaje nerozlišují mezi periodicky
se vracejícími úniky, které jsou opakovaně
opravovány kvůli netěsnosti, jež postupem
času narostla. U každé aplikace nacházející
se v bezprostřední blízkosti operátora se
zvětšuje pravděpodobnost, že bude identifikována a opravena. Z tohoto důvodu lze ze
zaznamenaných údajů vyčíst, že jednotky
FRL, regulační ventily a závitové spoje
v místě spotřebiště představují největší
zdroj příležitostí pro opravu úniků, avšak
Obrázek 2: Paretův diagram sestavený na základě poměrného množství
zaznamenaných druhů úniků vůči celkovému objemu stlačeného vzduchu,
který tyto úniky spotřebovávají.
vzduchu.
Obrázek 3: Jednotka FRL je největším původcem úniků stlačeného vzduchu
V systému stlačeného vzduchu tento druh úniku v průměru odpovídá ztrátě
3 scfm.
tomuto faktoru není věnována dostatečná
pozornost.
Během fáze vyhodnocování úniků používají technici ultrazvuková zařízení, pomocí
nichž lze odhadnout objem úniku. Aby byli
schopni poskytovat konzistentní výsledky,
učí se v y u žívat standard ní post upy
a nástroje. Technici zaznamenávají tlak
na každém místě a využívají tyto hodnoty
pro výpočet objemu úniku s vyšší přesností
než u běžných metod, které předpokládají
konstantní tlak na všech místech.
Data byla zpracována a dle výsledků byly
následně sestaveny grafy – viz obr. 3, 4
a 5 – členěné podle kategorií úniků, podle
objemu úniků a četnosti výskytu.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
21
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Pokud je únik menší než 1 scfm, je pro
personál údržby velice obtížné daný únik
vytušit a izolovat oblast, která vyžaduje
opravu. Nemá žádnou cenu identifikovat
a označovat netěsnosti, jež stejně nebudou
opravovány.
Obrázek 4: Závitové fitinky a spoje jsou druhým nejvýraznějším původcem
úniků stlačeného vzduchu. V systému stlačeného vzduchu tyto druhy úniků
v průměru odpovídají ztrátě 3 scfm.
Obrázek 5: Ventily představují třetí největší zdroj úniků stlačeného vzduchu.
Vedoucí údržeb by se těmito úniky měli vážně zabývat, jelikož v průměru
odpovídají ztrátě 3 scfm.
Podle zaznamenaných údajů na obrázcích 3, 4 a 5 se průměrný objem úniků
pohybuje okolo 3 scfm (standardní kubická
stopa za minutu), což platí pro všechny
kategorie úniků. Z toho vyplývá, že nemá
smysl zaměřit se jen na jeden typ úniku
v naději, že dosáhneme lepších výsledků
ve vztahu k počtu opravených úniků. Počet
úniků menších než 1 scfm je velmi nízký,
ale toto je ovlivněno procesem vyhodnocování úniků.
Náklady na opravu malé netěsnosti
mohou přesáhnout výši předpokládané
úspory. V důsledku toho si většina zákazníků nepřeje zaznamenávat tyto malé
úniky v době, kdy je prováděno vyhodnocování úniků v jejich podnicích. Dalším
problémem může být v některých případech neschopnost fyzické detekce úniku.
22 • říjen 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Stanovení priorit oprav úniků
Chcete-li jednat ekonomicky a efektivně, plánované opravy úniků by měly
být upřednostňovány podle naměřeného
objemu a jednoduchosti oprav. Toto stanovení priorit poskytuje nejlepší návratnost
času a vynaloženého úsilí. Prohlédneme-li
si důkladně obrázky 3, 4 a 5, zjistíme, že
počet úniků přesahujících 6 scfm je pro
všechny kategorie velmi nízký, avšak toto
může být přisuzováno dvěma vlivům: větší
úniky jsou více slyšet, čímž se zvyšuje
povědomí a zodpovědnost daného zaměstnance, jenž je tak nucen provést opravu
a zamezit zjevnému plýtvání energií, a také
když se zvyšuje objem úniku, jeho potenciál negativně ovlivňuje danou aplikaci.
V důsledku toho se většina velkých úniků
opravuje, aby byly odstraněny problémy
s výkonem daného zařízení, a ne pro dosažení úspor energií.
Paret ův zá kon, často oz načovaný
jako pravidlo 80/20, je mnohdy citován
v souvislosti s úniky stlačeného vzduchu.
Předpoklad uvádí, že 80 % z celkového
objemu vzduchu, který zbytečně uniká
v důsledku netěsností, může být odstraněn opravou 20 % zjištěných úniků. Výše
uvedená data a diagramy však naznačují, že
u úniků stlačeného vzduchu toto pravidlo
nefunguje a nelze se jím řídit.
Pro poskytnutí jednoduchého přehledu
úniků z každé fáze vyhodnocování byly
zaznamenané úniky seřazeny podle objemu
a následně graficky zobrazeny pomocí
Paretova diagramu. Údaje sestavené podle
individuálního vyhodnocení úniku a všech
zaznamenaných úniků během veškerých
fází vyhodnocování se důsledně řídí podle
poměr u 80/70, kdy 80 % z celkového
objemu může být odstraněno opravou
70 % úniků. To je velmi odlišný poměr
ve srovnání s pravidlem 80/20, podle něhož
většina postupuje.
Přehled kategorií úniků z obr. 2 ilustruje,
že téměř polovina všech úniků by mohla
být snížena v případě zavedení programu
údržby jednotky FRL. Vzhledem k tomu,
že většina podniků používá standardní
modely a velikosti jednotek FRL v rámci
celého podniku, dokáže jeden pracovník
údržby, který je vybaven několika servisními soupravami a náhradními filtračními
vložkami, snadno opravit velké množství
úniků a současně minimalizovat rozdíl
tlaku a množství ztrát na každé jednotce
FRL. Toho lze dosáhnout tím způsobem,
že provedeme rozčlenění jednotek FRL
podle jejich umístění či aplikace a následně
vytvoříme harmonogram ročních výměn
filtrů a kontrol netěsností. Ventily a závitové spoje, jež jsou součástí jednotek FRL,
by měly být zahrnuty do každoročního
programu preventivní údržby.
Aplikace SMART procesu pro opravu
úniků
V pr ůmyslových podnicích je zcela
běžné pozorovat rozpor mezi žádanými
výsledky a tím, co se pro jejich dosažení
v praxi skutečně dělá. Například většina
podniků si přeje ušetřit peníze tím, že eliminuje nebo minimalizuje spotřebu energie spojenou s úniky stlačeného vzduchu.
Pro dosažení tohoto cíle je většina podniků
ochotna investovat do pořízení přístrojů
na ultrazvukové zjišťování úniků, které
jejich personál údržby použije k vyhledání
a označení úniků stlačeného vzduchu.
Některé organizace volí jiný způsob
a uzavřou smlouvu s externí servisní jednotkou, která v jejich podniku provede průzkum úniků, identifikuje a označí všechny
objevené úniky. Nicméně označení místa
úniku stlačeného vzduchu visačkou nemá
žádný vliv na měsíční účet za elektřinu.
Nejdříve je zapotřebí realizovat nápravné
kroky v terénu a teprve pak můžeme očekávat snížení spotřeby energie. Za této
situace se nalezení všech úniků stává naším
cílem a oprava úniků předpokládaným
výsledkem. Je důležité si uvědomit, že
pro dosažení požadovaných úspor energie
musejí být zjištěné úniky převedeny na snížení odběru stlačeného vzduchu, včetně
měřitelného poklesu spotřeby elektrické
energie vzduchového kompresoru.
Průmyslové podniky by měly využívat
SMART plánovací proces, aby dosáhly
úspor energie při odstraňování úniků
stlačeného vzduchu.
SMART je zkratka, kterou používá
mnoho organizací pro vytyčení cílů
s vysokou pravděpodobností úspěchu.
(SMART je mnemotechnická pomůcka
sestavena z počátečních písmen anglických výrazů, bohužel v češtině nezačínají
všechny výrazy stejným písmenem jako
v originálu, pozn. překl.).
Zde je popis, jak by SMART cíl měl
v praxi vypadat. Měl by být:
• specifický (Specific)
• měřitelný (Measureable)
• akceptovaný všemi účastníky
(Agreed-upon)
• realistický (Realistic)
• časově ohraničený (Time-bound)
Ať už je záměrem vytvořit trvalý program na řízení úniků, nebo se zaměřit
na úniky v rámci konkrétního projektu,
aplikace této SMART metody pomůže
zajistit, aby vynaložené úsilí bylo převedeno na žádané výsledky.
Měření vlivu na úsporu energie
Každý úspěšný projekt začíná stanovením konkrétních očekávání a požadovaných výsledků. Definování konkrétních
cílů na počátku procesu řízení úniků
pomůže zajistit, aby další aspekty projektu
přinesly požadované výsledky. Pro dosažení úspor energie a financí souvisejících
s opravami úniků je naprosto nezbytné,
aby v daném projektu byl výslovně uveden
požadovaný výsledek.
Pokud vedení stanoví of iciální cíl,
kterým je snížení spotřeby energie, musí
být v rozsahu projektu uvedeno „snížení
cíleného množství spotřeby energie vzduchového kompresoru tím, že bude provedena oprava úniků stlačeného vzduchu“.
Přesná definice toho, jakým způsobem
se měří progres, má značný vliv na úsporu
energie a konečné výsledky. Většina
pokusů o řízení a minimalizaci úniků
stlačeného vzduchu selhává nebo poskytuje jen okrajové výsledky, protože nebylo
KYLAND vyvíjí, vyrábí a prodává jedinečné Ethernet switche,
určené pro použití v průmyslu, dopravě a energetice.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBArepubliku.
PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
w wříjen
w.2013
foxo• n.23
cz
Jsme oficiálním distributorem KYLAND pro Českou a Slovenskou
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
předem jasně stanoveno, jakým způsobem bude měřen a dokumentován
progres a dosažené výsledky.
V závislosti na významu úspor stlačeného vzduchu ve vztahu k celkové
měsíční spotřebě energie podniku
je nejpodstatnější měření založeno
na změně výše částky měsíčního
vyúčtování za elektřinu. V mnoha
systémech však energetické úspory
představují z opravených úniků jen
zlomek procenta z celkového výkonu
zařízení, takže je obtížné přesně určit
změnu spotřeby energie přímo související s úniky stlačeného vzduchu.
Vy h o d n o c e n í ú n i k ů , j e h o ž
výstupem je prioritizovaný seznam
úniků seřazený podle objemu úniku,
představuje jinou úroveň přesnosti.
Použití seznamu, v němž jsou jasně
stanoveny priority, umožňuje pracovníkům údržby zaměřit se na větší
a nejpřístupnější úniky jako na první
a pak pokračovat podle seznamu
směrem dolů, dokud není dosaženo
požadovaného snížení množství
vzduchu. Díky tomu je personál
údržby efektivněji využit, jelikož
nemusí z t rácet čas chaotick ý m
pobíháním po provoze s cílem opravit
všechny úniky a netěsnosti.
Proces v yhodnocování úniků,
který zahrnuje měření před provedením a po provedení oprav úniků,
ověřuje, zda jsou úniky opraveny
správně a zda dochází ke snížení
odběru stlačeného vzduchu.
Úroveň přesnosti vzhledem k pevným úsporám se zvyšuje s naměřenými detaily. Vzhledem k tomu,
že cílem je úspora energie, další
možností je měřit provoz kompresoru
před a po provedené opravě úniků. To
může být vykonáno na kompresorech
v on-line nebo off-line stavu jednoduše tak, že je prováděn záznam provozu v zatíženém nebo nezatíženém
stavu po dobu několika týdnů před
a po opravě úniků. Snížení počtu
hodin, kdy je kompresor provozován
v zatíženém stavu, představuje ušetřenou energii. Pro zlepšení přesnosti
výsledků při snižování spotřeby
energie proveďte v yhod nocen í
provozu kompresoru a získejte tak
přehled o množství spotřebovaného
stlačeného vzduchu a elektrické
24 • říjen 2013
energie před a po provedené opravě
úniků. Mnoho organizací poskytuje
jednoduché vyhodnocení spotřeby
energie kompresor u za relativně
rozumnou cenu, ale tato služba může
být rovněž součástí servisní smlouvy.
V ideálním případě by oprava
úniků měla být součástí neustálé
snahy o udržení a zvýšení účinnosti
systému stlačeného vzduchu, nikoli
občasnou záležitostí. Za účelem
udržení provozní účinnosti musí mít
daný podnik k dispozici dostatečné
přístrojové vybavení a trendový
vývoj dat pro stanovení výchozí
základní křivky související s odběrem stlačeného vzduchu a spotřebou
energie.
Očekávání mohou být definována
na základě zavedených provozních
parametrů a ukazatelů výkonnosti.
Tato úroveň detailů zahrnuje výkon
v kW, průtok a přístroje na měření
tlaku v systému stlačeného vzduchu,
včetně schopnosti sumarizace a analýzy výkonu daného systému.
Některé systémy dokážou stanovit
údaje o průtoku na úrovni podsouborů nebo výrobních buněk, takže
celkové objemy úniku lze určit pro
konkrétní oblasti. Taková úroveň
detailů je omezena na zař ízení
a podniky, které mají k dispozici prostředky určené pro dosažení provozní
dokonalosti a nejvyššího výkonu
ve své třídě. U většiny systémů je
přístrojové vybavení omezeno na stanovení počtu hodin a velikosti tlaku
z ovládacího panelu kompresoru
a na sortiment manometrů různé
kvality. Může být použito nepřeberné
množství měřicích metod, jejichž
přesnost závisí na míře složitosti
a na ceně.
Je důležité si uvědomit, že snížení
odběru stlačeného vzduchu může
ovlivnit pouze spotřebu energie
vzduchového kompresoru. Největší
chybou v rámci našeho úsilí o vypořádání s úniky je mylný předpoklad,
že když systém spotřebuje 0,18 kW/
scfm, tak každých 100 scfm opravených úniků sníží spotřebovanou
energii o 18 kW. V závislosti na nainstalovaných kompresorech a jejich
fungování vzhledem k požadavkům
v ý roby se sk utečná v ýše úspor
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
může velmi lišit. Existuje mnoho
příkladů, kdy se výše úspor může
několikanásobně lišit, a to směrem
do plusových hodnot, ale vyskytují
se rovněž případy, kdy není dosaženo
žádných úspor. Za určitých provozních podmínek dokonce oprava úniků
ve skutečnosti ještě zvyšuje spotřebu
energie.
Nyní, když jsme vyzbrojeni hlubším pochopením toho, jak vzájemně
souvisí snížení odběru stlačeného
vzduchu a úspora energie, může být
oprava úniků stlačeného vzduchu
součástí odvozeného projektu úspor
energie nebo investičního plánu.
Pokud neexistuje žádný požadavek
na ověření úspor nebo přímý dopad
na rozpočet, pak odvozené úspory
představují nejjednodušší projekt.
M noho vel k ých s p ole č n o s t í
pouze sleduje pohyblivé průměry
na základě celkové roční spotřeby
energie v rámci velkého počtu svých
podniků. V takových případech jsou
jednoduchost a náklady na provedení
důležitější než ověřené výsledky. Je
to rozumný přístup pro projekty,
které nevyžadují investiční výdaje,
a očekává se od nich, že budou mít
nižší výnosy ve vztahu k celkové
spotřebě. Pokud se jedná o tento
případ, nejjednodušší plán měření je
založen na počtu opravených úniků
a netěsností.
Vy u žitím st atistick ých údajů
a jednoduchého převodu 0,18 kW/
scfm představuje každý opravený
únik na FRL snížení o 3 scfm a roční
úspory se pak pohybují ve výši 540
kWh/1 000 provozních hodin. Pokud
počítáme se sazbou 0,10 dolar u
za kWh a se 6 000 hodinami ročně,
pak každý opravený únik na FRL
znamená úsporu ve výši 324 dolarů.
Plán měření pro tento typ projektu
by mohl být ve formě jednoduchého
seznamu s uvedením místa, druhu
opraveného úniku a způsobu, jakým
byla oprava provedena.
Akceptace cílů všemi účastníky
Pro úspěch celého projektu je
nezby t né, aby se všichni, kteří
jsou jakýmkoli způsobem zapojeni
do projektu oprav úniků (přímí
nadřízení i další vedoucí pracovníci),
shodli na tom, co od projektu očekávají a jaký budou používat systém
měření.
Častokrát snaha o opravu nepřesáhne fázi zjištění úniků, jelikož se
stává, že vedoucí údržeb za daný
projek t nezodpovíd ají nebo se
neztotožňují s jeho cíli. V důsledku
toho přerozdělí přidělené zdroje
do jiných oblastí, případně se u nich
časem vytratí zájem o daný projekt.
Je stejně tak důležité, aby s daným
projektem byli srozuměni i vedoucí
výroby, poněvadž mnoho úniků
vyžaduje přístup do výrobních prostor, což může v některých případech
souviset s odstavením zařízení mimo
provoz.
Identifikace realistických cílů
Zapojení členů týmu, kteří jsou
obeznámeni s problematikou daného
zařízení a dobře informováni o aplikacích stlačeného vzduchu, vám
pomů že zajistit, aby stanovené
cíle byly reálně uskutečnitelné.
Konzultace s někým, kdo se dobře
vyzná v nainstalovaných kompresorech a jejich řízení, vám pomůže
určit, zda vaše cíle na úsporu energie
a plány na měření jsou realistické.
Nastavení časově ohraničených cílů
oprav
Pok u d p ř e d e m n e n a s t av í m e
milníky daného projektu a jeho
finální ukončení, je snadné polevit
a přerozdělit dané prostředky na jiné
projekty. Oprava úniků stlačeného
vzduchu není zase až tak úplně vzrušující záležitostí a jakákoli výmluva
představuje dostatečně dobrý důvod,
aby šel úkol stranou. Zvolte datum,
rozvrhněte si čas a proveďte opravu.
vzduchu v průmyslových podnicích,
ale zvýšené povědomí o problematice úniků a osvědčený proces
jejich řešení pomůže snížit spotřebu
energie.
Pokud je řešení úniků součástí
běžné údržby, aniž by bylo nutné
dokazovat viditelné úspory ve spotřebě energie, mohou statistické údaje
pomoci při stanovování jednoduchých cílů s největším potenciálním
výnosem.
V případě, že opatření na zmírnění úniků musí vykazovat vysoké
úspory, uvedené SMART kroky vám
pomohou zajistit dosažení a ověření
požadovaných výsledků.
Mark Krisa je ředitel divize
Ingersoll Rand’s Global Service
Solutions.
Řešení úniků v rámci běžné údržby
Neexistuje žádné kouzelné řešení,
jak se snadno zbavit úniků stlačeného
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
25
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Systémy pro automatizované svařování
nabývají na významu
Robotické systémy se dokážou vypořádat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků
a zvyšují účinnost pracovišť.
Justin Percio
Lincoln Electric Company
Obrázek 1 (viz výše): Svařování hraje významnou
roli ve výrobě podzemních
důlních strojů ve společnosti Joy Mining Machinery
se sídlem ve Franklinu
v Pensylvánii. V podniku se
během montážních prací
používá jak ruční svařování,
tak i automatizované procesy. Všechny fotografie
poskytla společnost Lincoln Electric Co.
26 • říjen 2013
N
edost atek k valif i kova ných
pracovníků nepřekvapí snad
nikoho ve výrobním sektoru.
Možná o tom čtete v titulcích
novin nebo sledujete diskuse probíhající
v nočních zprávách, ale my se s tím dennodenně potýkáme. Statistiky výrobního
institutu uvádějí, že ve Spojených státech
zůstává ve výrobním odvětví téměř 600
tisíc pracovních míst neobsazeno, a to
jednoduše proto, že zaměstnavatelé nejsou
schopni najít kandidáty s těmi správnými
dovednosti na obsazení těchto volných
pozic. Asociace rovněž odhaluje, že 75 %
výrobců má za to, že tento nedostatek kvalifikovaných pracovníků je jedním z hlavních důvodů, který brání snahám o větší
obchodní expanzi. Dvě největší oblasti,
jež se potýkají s nedostatkem pracovníků,
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
jsou obrábění a svařování. V naší divizi
automatizace v ýroby ve společnosti
Lincoln Electric se s výrobci setkáváme
každý den. Přicházejí do našeho podniku,
aby zjistili, o čem automatizované svařování vlastně je. Jen v roce 2012 jsme
přivítali několik tisíc návštěvníků z více
než 500 společností. Navštívili nás, aby
posoudili, zda by automatizace mohla
vyřešit nejen otázky týkající se výroby
a průchozí kapacity, ale rovněž jejich
problémy s nedostatkem kvalifikovaného
personálu.
V mnoha případech odcházejí tito
jedinci s plánem, jak zvýšit produktivitu
a úroveň kvality ve svém podniku a jak
obsadit prázdné pozice ve výrobě. Nutno
dodat, že automatizované svařování se
nachází v samotném centru tohoto plánu.
Automatizací k produktivitě
Jedním z tradičních faktorů, jež motivují
touhu po automatizaci, je zvýšení výrobní
kapacity. Pokud jste vyráběli 100 kusů
dílů za hodinu a potřebujete vyrábět 200
kusů za hodinu, musíte buď navýšit počet
pracovníků na lince, nebo automatizovat
výrobu. V případě, že nemůžete sehnat
kvalifikované svářeče, přichází v úvahu
instalace svařovacích robotů.
Argument, abychom kvůli zvýšení produktivity a výrobní kapacity začlenili automatizované svařování do výrobní linky, má
svá opodstatnění. Rychlost může být zvýšena pěti- až šesti násobně díky automatizaci
některých procesů svařování. Typickým
příkladem je náš současný projekt, v němž
máme odzkoušeno, že plynovou cisternu je
svářeč schopen ručně svařit za 45 minut,
kdežto pomocí svařovacího robota lze tuto
práci provést za méně než osm minut.
Manažeř i společnosti Joy Mining
Machinery (Franklin, Pensylvánie), která
je výrobcem a distributorem podzemních
důlních strojů a může se pyšnit 90letou
tradicí výroby, usilovali o další zlepšení
již tak nákladově efektivní, spolehlivé
a produktivní výrobní linky pro dobývací
systémy a důlní kombajny pro podzemní
těžbu uhlí a dalších usazených hornin
a materiálů, jako jsou soli, draslík, sádry
a ropné břidlice.
Svařování u tohoto typu výroby hraje
hlavní roli a v roce 2011 se stalo jejím centrem. V tomto roce se společnost nakonec
rozhodla, že část svých poloautomatických
svařovacích systémů nahradí plně automatizovaným GMAW (MIG) svařováním
sestav nožových držáků a základových
desek pro tyto důlní systémy. Tyto sestavy
jsou schopny pojmout speciální masivní
kombajnové nože, pomocí nichž se vrtá
do skalního masivu v podzemních dolech.
Na tomto stanovišti pracovníci svařují
nože vyrobené ze zušlechtěné, na vzduchu kalitelné oceli se základovou deskou
z uhlíkové oceli pomocí poloautomatického svařování MIG. Jeden svářeč
je schopen za osmihodinovou pracovní
směnu vyhotovit osm až deset nožových
držáků. Na každé ze tří směn je na tomto
stanovišti přítomno šest až osm svářečů,
kteří svařují montážní celky dohromady
a nastavují správný úhel nožů.
Podle vyjádření Craiga Cerminara,
svářečského inženýra ze společnosti Joy
Franklin, se vedení podniku rozhodlo přesunout 98 % svařovacích prací na nožových
držácích z původního poloautomatického
svařování MIG na plně automatizovaný
systém. Cerminara a jeho tým se rozhodli
nahradit devět poloautomatických stanovišť používaných pro svařování nožových
držáků a místo nich nainstalovat dvě automatizované svařovací stanice.
Jakmile automatizační systém začal produkovat výrobní svary, Cerminara a jeho tým
byli schopni sledovat pozoruhodné změny
v produktivitě. Po několika měsících vedla
přestavba na automatizované svařování k 8%
Rychlost může být
zvýšena pěti- až
šesti násobně díky
automatizaci některých procesů svařování.
Obrázek 2: V roce 2011
se společnost Joy Mining
nakonec rozhodla, že část
svých poloautomatických
svařovacích systémů
nahradí plně automatizovaným GMAW (MIG) svařováním sestav nožových
držáků a základových
desek vyráběných v podniku Franklin pro podzemní
těžební systémy.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
27
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Společnosti obvykle nerady hovoří
o zmetcích a problémech s kvalitou, ale v reálném životě se s tím
setkáváme. Pokud při ručním
svařování narazíte na problém
a nejste schopni jej vyřešit, musíte zastavit celý proces a vyhledat
způsob jeho řešení.
Obrázek 3: Automatizace
pomáhá vytvářet konkurenční výhodu, kterou
Severní Amerika potřebuje,
aby i nadále zůstala silným hráčem ve výrobním
sektoru, jelikož urychluje
ekonomický růst v Pensylvánii. V podniku se během
montážních prací používá
jak ruční svařování, tak
i automatizované procesy.
Všechny fotografie poskytla
společnost Lincoln Electric.
28 • říjen 2013
nárůstu produktivity montovaných sestav.
Kromě toho byli schopni ušetřit více než
12 000 hodin práce ročně.
Od té doby nainstalovali ve společnosti
Joy Mining Franklin ještě další tři robotická
pracovní centra.
Zlepšování kvality pomocí automatizace
Kvalita je rovněž jedním z hlavních
faktorů při rozhodování o automatizaci
svařovacího procesu. Spolupracujeme
s výrobcem, který již 20 let svařuje stále
stejnou součást. Měsíční náklady na platy
čtyř pracovníků, kteří museli brousit
rozstřik kovu z výrobků a měnit filtry
nátěrového systému, se pohybovaly téměř
kolem 1 milionu USD.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
V únoru jsme této společnosti poskytli
robotický svařovací systém jako ukázku,
v níž jsme představili naši nejnovější
technologii Rapid X, která poskytuje
krátký, stabilní oblouk s pulzním režimem a podstatným snížením vneseného
tepla. Během několika hodin, poté co byly
komponenty vloženy do robotické buňky,
začala společnost svařovat díly s nulovým
rozstřikem. Společnosti obvykle nerady
hovoří o zmetcích a problémech s kvalitou,
ale v reálném životě se s tím setkáváme.
Pokud při ručním svařování narazíte
na problém a nejste schopni jej vyřešit,
musíte zastavit celý proces a vyhledat způsob jeho řešení. Avšak pro výrobce, kteří
v průběhu výrobního procesu neakceptují přerušení výroby, ať už z jakýchkoli
důvodů, představují tyto díly zmetky, což
navyšuje nákladovost výroby.
V rámci robotického svařování se takové
situace řeší mnohem jednodušeji díky
programu, jenž je znám jako „sledování
výroby“. Například program společnosti
Lincoln Electric pod názvem Checkpoint je
cloudovým řešením, které poskytuje monitorování svařovacího systému v reálném
čase.
K romě možnosti sledování v ýroby
a důležitých upozornění poskytují robotická svařovací pracoviště rovněž další
výhodu, pokud jde o kvalitu – snadný
přístup do všech rohů i u velmi komplikovaných dílů. Vzhledem k tomu, že se
svařovaným dílem je možno otáčet, může
operátor naprogramovat robota takovým
způsobem, aby měl přístup i k těm místům,
která by při ručním svařování vyžadovala
zastavení práce a otočení výrobku. Tento
360stupňový režim zobrazení a přístup
umožňují provádět velmi kvalitní svary
a zvýšit objem výroby.
Rozhovor: Endress+Hauser oslavil 60 let
48
ISSN 1896-5784
êíslo 2 (57)
Roëník VIII.
Mezinárodní
M
i á d í zdroj
d j iinformací
f
í o ıízení,
ıí
í pıístrojovém
ıí t j é vybaven
vybavení
b en
ení a auto
automatizaci
tom
ma
ati
tizacii
BİEZEN 2013
Mezinárodní zdroj informací
o řízení, přístrojovém vybavení
a automatizaci
Vynikající
prŅmyslová
bezdrátová
technika 18
@ V každém vydání novinky z oblasti
automatizace z per českých,
ale i světových expertů
Trendy v průmyslové
identifikaci RFID
30
Komunikace protokolu
HART
37
Partnerství systémových
integrátorů s dodavateli
automatizace
42
ZPĚT K ZÁKLADŮM
Zajištění efektivity
zásahů pracovníků při
řízení
60
www.controlengcesko.com
Automatizace v potravinářství
42
ISSN 1896-5784
êíslo 3 (58)
Roëník VIII.
Mezinárodní zdroj informací o ıízení, pıístrojovém vybavení a automatizaci
Přejděte
na chytřejší I/O
28
Ethernet pro senzorové
sítě? Proč má dnes
smysl
32
Tvorba rozhraní HMI,
které se nevyužívá
38
Pět cest k zajištění nové
generace pracovníků 40
ZPĚT K ZÁKLADŮM
Hovoříme s procesní
přístrojovou
technikou
48
www.controlengcesko.com
DUBEN 2013
Produkt roku 2012
proĻal cílovou
pásku
15
@ Pomůžeme Vám oslovit lidi, kteří rozhodují
o specifikaci a nákupu výrobků pro řízení,
přístrojové vybavení a automatizaci
@ Nejvýznamnější mezinárodní časopis
o automatizaci nyní i v češtině
Objednejte si bezplatné zasílání
na www.controlengcesko.com
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Robotické svařování je rozhodující
složkou v rámci zvyšování produktivity,
efektivity a kvality
ve výrobě při současném snižování
nákladů.
30 • říjen 2013
Automatizace pomáhá pokrýt nedostatek
kvalifikovaných pracovníků
S proměnou ekonomické situace a pracovní síly se mění i hlavní důvod, proč lidé
usilují o automatizaci. V dnešním prostředí
se výrobci v rámci svých podniků obracejí
k automatizaci hlavně proto, aby zaplnili
pracovní místa, zajistili produktivitu a kvalitu potřebnou k tomu, aby Severní Amerika
zůstala i nadále konkurenceschopná.
V loňském roce, kdy se výrobci těšili
z rostoucích tržeb, byla hlavním důvodem
k automatizaci vzrůstající produkce výrobků.
Dnes to dělají proto, jelikož procházejí
obdobím, v němž mají problémy s výrobou
dílů. Proč? Zkrátka proto, že nedovedou
najít kvalifikované svářeče. Když nemůžete
najít kvalifikované svářeče, pak přicházejí
v úvahu jedině robotizovaná pracoviště.
Dokážete vyrábět různé díly, aniž byste
museli hledat vhodné pracovníky, a to jednoduše tím, že změníte komponenty buněk.
Spojené státy i nadále čelí velké výzvě.
Podle studie z roku 2011, provedené
Mezinárodní federací robotiky pod názvem
„Pozitivní dopad průmyslových robotů
na zaměstnanost“, zaostává naše země
v množství robotů na počet obyvatel, kdy
Německo, Japonsko a Korea s velkým
náskokem vedou, zatímco Brazílie a Čína
se snaží tento peloton dohnat. Zčásti je to
proto, že američtí zaměstnanci mají obavy
ze ztráty pracovních míst, zejména v dnešní
pomalu zotavující se ekonomické situaci.
Jsou to však zbytečné obavy.
Zvažme následující: Když se vám podaří
zautomatizovat kritické místo, které brzdí
vaši výrobu, zvýšíte tím výrobní kapacitu.
Produkujete více dílů a obecně řečeno
neztratíte v rámci provozu ani jednoho
člověka. Jelikož jste se stali efektivnějšími,
můžete přesunout tyto pracovníky k provádění jiné činnosti na jiném místě, z něhož
se pravděpodobně v průběhu šesti měsíců
stane příští kritické místo.
Jedná se o cyklicky opakující se záležitost.
Jakmile jste zlepšili celkovou průchodnost
v podniku, situace se bude opakovat. Pokud
zvýšíte kapacitu celého zařízení, zvýšíte
tím odbyt firmy. Počáteční kritické místo
se po podniku postupně posouvá, až se
nakonec v kruhu vrací zpět k první pracovní
buňce. Proto potřebujete mít k dispozici
dostatečné množství zaměstnanců, abyste
udrželi pracovní činnosti neustále v pohybu.
Navíc když zavádíte automatizaci,
kompetent ní osoba, k terá dohlížela
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
na svařování v této buňce, tam zůstává
a úzce spolupracuje s technologem nebo
technikem, který dohlíží na programování a pracovní prostředí daného robota.
Přivádíte lidi a vzděláváte je, aby dosahovali vyšší úrovně znalostí a dovedností.
Mnoho tradičních svářečů má takové
schopnosti, že by mohli být vyškoleni jako
technologové, ba dokonce jako technici.
Automatizace do jisté míry poskytuje
výrobcům nový způsob, jak investovat
do lidí. V typickém pětiletém cyklu můžete
postupně zvýšit produkci, umožnit pracovníkům kariérní postup, a to při současném
zvyšování odbytu.
Uveďme příklad ze života: Ruční svářeč
ve společnosti Lincoln Electric byl využit
k tomu, aby dohlížel na prvního robota,
který byl navržen s cílem zlepšit průchodnost naší linky na výrobu svařovacích
zdrojů. Úzce spolupracoval s techniky
a nakonec byl povýšen do pozice aplikačního technika.
O osm let později se stává vedoucím skupiny v rámci naší automatizované svařovací
skupiny a koordinuje činnost dalších osmi
zaměstnanců. Jeho původní výrobní linka
produkuje dvakrát tolik svařovacích zdrojů
jako před osmi lety.
Nejde o to „zda“, nýbrž „kdy“
Pro výrobce, kteří dosud do svých
výrobních linek nezačlenili robotické
svařovací buňky, otázka skutečně nezní,
zda by měli usilovat o automatizaci, nýbrž
kdy ji ve svém podniku zavedou.
Automatizace jakéhokoli druhu představuje konkurenční výhodu, kterou Severní
Amerika potřebuje, aby i nadále zůstala silným hráčem ve výrobním sektoru. Výroba
je motorem, který urychluje ekonomický
růst, automatizace je klíčovým kolečkem
ve výrobě a svařování zůstává rozhodující
nákladovou položkou v rámci výrobního
procesu.
Robotické svařování je rozhodující
složkou v rámci zvyšování produktivity,
efektivity a kvality ve výrobě při současném snižování nákladů. Investice do našich
zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání,
školení a automatizace pomůže Spojeným
státům udržet si dominantní postavení,
které jim přináleželo v minulém století.
Justin Percio je produktový manažer
ve společnosti Lincoln Electric.
Nový měřicí převodník TE485
pro tenzometry
T
bývá obvyklé u větších
enzometvah. Připomeňme jen,
rické můstky
že musí jít o tenzometry,
(z k ráceně
které paralelní spojení
t e n z o m e t r y)
dovolují.
se používají pro konDále je třeba připojit
strukci vah, pro měření
jen napájení a linku
sil, tlaku, deformace,
RS485. Napájení může
a točivého momentu.
být v širokém rozsahu
V současnosti jsou pou8–28 V, s rezer vou
žívané hlavně kovové
tedy postačí pro běžné
tenzometry s citlivostí
2–10mV/V.
Obr. 1. Tenzometrický zdroje s typickým napětím
12 V nebo 24 V. Linka
Popisovaný tenzome- převodník TE485
RS485 je zcela standardní
trický převodník TE485
a uvnitř převodníku je
(obrázek 1), který vyrábí
Papouch s.r.o. (viz inzerát dole), je možné zapnout zakončovací odpor.
Obrázek 3 ukazuje svorkovnici
měřič, který se připojí přímo k tenzometru. Na jeho výstupu je pak možné v převodníku TE485. Většina součásčíst měřenou veličinu protokolem tek je ukryta pod deskou svorkovnice,
což podstatně omezuje nechtěné zkraty
MODBUS RTU.
a poškození při montáži.
Jednoduchá instalace
Protože měřicí převodník TE485 je Měření a komunikace
Převodník TE485 je určen pro pomamalý a má jeden vstup, předpokládá se
jeho umístění v blízkosti tenzometru. lejší a přesná měření. Používá přesný
Stačí běžné 4vodičové zapojení, což nízkošumový 24bitový převodník
celou instalaci zjednodušuje, vývody s digitálním filtrem, rychlost měření
tenzometru se připojí přímo k převod- je cca 6x/s.
níku TE485. Zapojení ukazuje obrázek
2. Je ale možné připojit i tenzometry
s 6vodičovým výstupem.
Běž né kovové ten zomet r ické
můstky mají odpor kolem 350 Ohmů.
Převodník TE485 má dostatečný
výstupní proud pro připojení tenzometrů paralelně. Není tedy problém při- Obr. 2. Zapojení převodníku TE485
pojit např. 4 tenzometry paralelně, jak je opravdu jednoduché
Obr. 3. Svorkovnice TE485 je dobře
přístupná
Je možné použít jeden ze dvou způsobů měření:
1) Převodník TE485 spolu s tenzometrem kalibrovat, tedy nastavit
hodnotu pro maximální rozsah a pro
nulu (táru). Pak je celý rozsah rozdělen
na 10 000 dílků, které jsou předávány
jako naměřená hodnota.
2) Číst přímo hodnotu z A/D převodníku zaokrouhlenou na 65 536 dílků
a veškeré přepočty nechat na nadřízeném systému, například je provádět až
v připojeném PLC.
Ke komunikaci lze používat firemní
protokol společnosti Papouch pod
názvem Spinel, nebo standardní protokol MODBUS RTU.
Provedení
Převodník TE485 je v krabici s krytím IP65 se třemi průchodkami pro
kabel tenzometru, napájení a linku
RS485. Tenzometrický převodník
TE485 je možné zapůjčit k vyzkoušení
a technici Papouch s.r.o. rádi poradí
s jeho aplikací.
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Průmyslová automatizace potřebuje
profesionální servisní služby
Profesionální servis se stal nedílnou součástí nabídky úspěšných firem. Jeho úroveň
stále častěji rozhoduje o tom, jaké řešení (potažmo výrobek) si zákazník nakonec
vybere. V oblasti průmyslové automatizace se pak jedná zejména o služby spojené
s PAC, PLC, elektrickými pohony a operátorskými panely.
Milan Klimenda
Schneider Electric
polečnost Schneider Electric
za z na menává v obla st i
průmyslové automatizace
stabilní r ůst. K tomu již
od počátku jejího působení na českém
trhu – tedy letos právě 20 let – přispívají i profesionální servisní služby,
které svým zákazníkům poskytuje.
zákazníkovi vše potřebné: správné
nastavení a uvedení zakoupeného
výrobku (resp. zařízení) do provozu,
jeho následnou údržbu a opravy
v záruční i pozáruční době a samozřejmě také modernizaci.
Na poli průmyslové automatizace
nacházejí uplatnění zejména následující čtyři kategorie servisních služeb:
technická pomoc, operativní servisní
činnost, smluvní servis a modernizace, resp. revamping.
Standardní služby v nadstandardním
provedení
Se r v isn í odděle n í Sch neide r
Electric nabízí primárně tzv. standardní služby. V jejich rámci zajistí
Technická pomoc
Tato kategorie je zaměřena na uvádění nových zařízení do provozu,
případně na změnu nastavení nebo
SW v souvislosti s aktualizovanými
S
Původní řízení rozběhu Y/∆
32 • říjen 2013
Stav po modernizaci rozběhu s osazeným frekvenčním měničem Altivar 71
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
(ze strany zákazníka) technologickými požadavky. V rámci technické
pomoci – zejména v případě elektrických pohonů – si lze rovněž zvolený
frekvenční měnič nebo softstartér
bezplatně zapůjčit. Uživatel tak
získá kýženou jistotu, že následně,
natrvalo instalované zařízení, plně
vyhoví všem jeho technologickým
požadavkům.
Operativní servisní činnost
Operativní servisní činnost si
klade za cíl identifikovat a odstranit
příčiny poruchy instalovaného zařízení – jednoduše řečeno porouchaný
přístroj odhalit a opravit nebo nahradit.
Opravy provádějí zkušení specialisté
buď v jednotlivých výrobních závodech Schneider Electric, v servisním
oddělení v Písku nebo v místě instalace. Pokud to situace vyžaduje, zákazníkovi je po dobu opravy bezplatně
zapůjčen náhradní přístroj.
Smluvní servis
Smluvní servis je určen zejména
pro instalace, kde se klade velký
důraz na spolehlivost a kontinuitu
výrobního procesu. Servisní oddělení Schneider Electric nabízí tuto
službu prostřednictvím servisních
smluv v několika úrovních. Zvolit
si tak lze některou z nich, nebo
jejich vhodnou kombinací docílit
oboustranně výhodné individuální
servisní smlouvy. Nejčastěji si zákazníci volí kombinaci některých z níže
uvedených úrovní:
• Pravidelná preventivní údržbu
dotčených zařízení.
• Dosažitelnost servisního oddělení 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.
elektrických pohonů a operátorských
panelů – třetích stran (jiných značek)
nabízí zájemcům Servisní oddělení
Schneider Electric v Písku bezplatnou
konzultační návštěvu technika, který
vytipuje odpovídající náhradu a zpracuje cenovou nabídku.
Nový PLC Modicon Quantum a PAC Modicon M340 jsou připraveny nahradit své
dosluhující předchůdce.
• Doba příjezdu technika na místo
určení v garantovaném čase.
• Dodávka náhradních dílů nebo
celých zařízení v garantovaném čase.
• Prodloužená zár uka na nově
dodaná zařízení.
• Skladování vybraných náhradních dílů s dostupností skladu 24
hodin denně 7 dnů v týdnu.
• Zprovoznění zařízení po poruše
v garantovaném čase.
Modernizace a revamping
Každý – i ten sebelepší – výrobek
dříve či později zastará. Schneider
Electric proto nabízí zákazníkům,
kteří jeho výrobky používají a jsou
s nimi spokojeni, náhradu dosluhujících exemplářů (ukončení komerčního vývoje) aktuálními typovými
řadami. Pro tento účel existuje široké
spektrum technických řešení, která
výměnu „starých“ zařízení usnadňují.
V oblasti průmyslové automatizace jich
lze využít především při modernizaci
či revampingu (vylepšení) PAC, PLC,
elektrických pohonů a operátorských
panelů.
• Řídicí systémy (PAC, PLC):
ná h rad a PLC Modicon LL984
řadou PAC Modicon M340, resp.
PLC Modicon Quantum s novým
1999
2000
2001
2002
konverzním nástrojem v programovacím prostředí Unity v 7.0. Náhrada PLC
řad TSX7, TSX17 a TSX47 s konverzí
původní XTEL aplikace do prostředí
PL7 nebo Unity. Výměna malých PLC
řady TSX Nano za PLC Twido s možností importu původní aplikace z PL707
do Twidosoft (TwidoSuit).
• Elektrické pohony: náhrada
dosluhujících pohonů pro asynchronní
motory (Y/Δ), asynchronní kroužkové
motory (rotorové spouštěče), Schrage
motory, komutátorové motory (stejnosměrné motory) a pro servomotory.
Schneider Electric k tomu účelu nabízí:
frekvenční měniče Altivar, softstartéry
Altistart, servoměniče a servomotory
Lexium. Servisní specialisté společnosti
jsou připraveni dotčený pohon posoudit
a navrhnout pro danou aplikaci nejlepší
řešení – samozřejmě v souladu s technologickými požadavky zadavatele.
• Operátorské panely: náhrada
původních grafických operátorských
panelů Magelis XBTE / XBTF novými
panely z řad Magelis GTO a Magelis
HMI STU. Součástí dodávky je bezplatná konverze původní aplikace
z XBTL1000 (panely XBTF) do prostředí Vijeo Designer.
Př i náh radě v ýše uvedených
typů zařízení – řídicích systémů,
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Bezchybný servis v odpovídajícím
čase
Servisní specialisté Schneider
Electric, vybaveni praktickými zkušenostmi i teoretickými znalostmi,
poskytují smluvním i nesmluvním
zákazníkům profesionální a bezchybný
servis v odpovídajícím čase. Neustálou
činností servisního oddělení Schneider
Electric je rovněž vývoj nových služeb,
které vycházejí z potřeb zákazníků
v oblasti průmyslové automatizace, ale
i distribuce elektrické energie.
www.schneider-electric.cz
www.schneider-electric.sk
2010
2011
2012
2013
2014
ATV 66
Výroba
ATV 68
Výroba
Dodávky náhradních dílů
Ukončení podpory
ATV 58
Výroba
Dodávky náhradních dílů
Ukončení podpory
Dodávky náhradních dílů
Ukončení podpory
ATV 38
Dodávky náhradních dílů
Praktický příklad: substituce
frekvenčních měničů s výhodami
Modernizace (resp. substituce) již
řadu let úspěšně probíhá například
v oblasti frekvenčních měničů. Pro
představu zde uvádíme zjednodušenou
tabulku komerčního vývoje historicky
nejčastěji instalovaných typů frekvenčních měničů Schneider Electric
na území České republiky.
Zákazníci, kteří projeví o tuto službu
zájem s dostatečným předstihem,
mohou využít speciální „substituční
balíček výhod“. Získají tak navíc:
1. Věrnostní slevu.
2. Montážní sadu pro snadnou instalaci nového frekvenčního měniče.
3. Bezplatnou instalaci a uvedení
do provozu od instalovaného výkonu
11 kW.
4. Nadstandardní záruku 3 roky v případě, že instalaci provedou specialisté
Schneider Electric.
Výroba
2015
Ukončení podpory
Tabulka komerčního vývoje vybraných typů frekvenčních měničů
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
33
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Obrázek 1: Nalezení správného druhu
sorbentu pro správnou situaci není jen
o kapalině, kterou chceme zadržet, ale
rovněž i o správném umístění konkrétního sorpčního prostředku. Podlahové
rohože představují často bezpečnou
a elegantní volbu.
Zvolte správnou strategii
pro zachycení úniků
provozních kapalin
Vyměnitelné sorbenty ušetří váš čas a peníze a sníží
objem odpadu.
Karen Hamel
New Pig
pomůže nám to snížit prostoje, udržet
náklady na příznivé úrovni a minimalizovat množství odpadu.
Ú
Identifikace vašich problémů
Překladiště provozních kapalin,
výdejní stanice a prostory určené pro
sběr odpadu jsou běžnými lokalitami,
kde dochází k drobným únikům.
Situace, kdy dojde k přeplnění malých
nádob při přečerpávání kapalin či únik
kapaliny, která minula nalévací trychtýř na sběrném sudu, jsou v některých
provozech téměř na denním pořádku.
K únikům může rovněž dojít ve skladech při manipulaci s kontejnery obsahujícími kapaliny, s nimiž je pohybováno pomocí vysokozdvižných vozíků,
anebo se časem může projevit netěsnost
těchto kontejnerů. Dokonce i v takových
malých prostorách, jako jsou laboratoře,
může dojít k příležitostným únikům.
klid a likvidace různých
netěsností, úniků a úkapů
v rámci podniku může být
časově docela náročnou
záležitostí, zvláště když používané
sorbenty nejsou pro daný úkol zcela
vhodné nebo nefungují příliš efektivně.
Použití nevhodných druhů sorbentů
může rovněž přispět k nadměrnému
objemu odpadů, jejichž likvidace je
poměrně nákladná a nepomáhá organizaci v dosahování cílů v oblasti ochrany
životního prostředí.
Pokud víme, kde s největší pravděpodobností dochází k únikům a průsakům, a pokud máme po ruce správné
druhy sorbentů, díky kterým rychle
vyřešíme tyto nepříjemné problémy,
34 • říjen 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Ve výrobních zónách často narážíme na konzistentní zdroje kapalin
ve formě postřiků, úkapů z částí, jež
byly vyndány z ponorných nádrží, nebo
to jsou přímo strojní zařízení, která
netěsní a prosakují z nich provozní
kapaliny. To vše představuje běžnou
součást provozu podniku. Konkrétní
zdroje netěsností a úniků mohou být
pro daný provoz zcela jedinečné, avšak
identifikace problémových oblastí
a stanovení pravděpodobnosti případných netěsností a úniků by neměly být
náročným úkolem.
Identifikace těchto oblastí v rámci
podniku je pro manažera podniku či
bezpečnostního technika patrně snadnou záležitostí. Co však může zabrat
trochu více času, je zjištění nejpravděpodobnějšího objemu kapaliny, která by
v dané oblasti mohla uniknout. V prostorách dávkování kapalin se může
jednat jen o několik gramů. Ve skladu se
tento objem může pohybovat v rozmezí
od 5 do 500 galonů. Pokud budeme znát
potenciální objem kapaliny, která by
mohla uniknout, pomůže nám to při
určení druhů sorbentů, které budou
v dané oblasti užitečné a nejúčinnější.
Výběr sorbentů
Stejně jako netěsnosti a úniky i sorbenty se vyskytují v různých tvarech
a velikostech. Tato široká škála pomáhá
udržovat zařízení v čistším a bezpečnějším stavu a umožňuje provozovatelům
vybrat ty druhy sorbentů, které nejlépe
vyhovují jejich potřebám, aniž by museli
trávit čas přizpůsobováním něčemu, co
bude vyhovovat jejich aplikacím, nebo
vydávat finanční prostředky na zajištění
extra savosti, jež v jejich situaci nemusí
být vůbec nutná.
Některé podniky a zařízení v situacích, kdy dojde k únikům, stále
spoléhají na sypké sorbenty na bázi
jílových minerálů, a to často proto, že
jejich cena je vnímána jako velmi nízká
ve srovnání s modernějšími druhy sorbentů. Nicméně když sečteme náklady
na pracovní síly, likvidaci a předčasné
opotřebení motoru s náklady na použití
těchto sypkých sorbentů, úspory se
najednou rychle vytrácejí. Sorbenty
na bázi jílových minerálů mohou
rovněž představovat riziko pro zdraví
zaměstnanců, jelikož jílový prach obsahuje krystalický křemen, což je známý
karcinogen.
Moderní sorbenty, jako jsou rohože,
sorpční hady, polštáře a rychlosavé
pracovní utěrky, jsou určeny pro konkrétní aplikace. A poněvadž absorbují
a zadržují rozlité kapaliny mnohem
účinněji než sypké sorbenty na bázi
jílových minerálů, minimalizují jak
čas strávený na odstranění úniků, tak
i objem produktů použitých při čištění.
Sorpční podlahové rohože jsou
navrženy tak, aby velice rychle nasákly
úniky a pomohly podnikům snížit prostoje ve výrobě i množství vyprodukovaného odpadu. Kobercové role mohou
být použity na chodníky a místa vstupů
do jednotlivých prostor, aby absorbovaly
postřiky a jiné formy úniku kapalin.
Jejich aplikace zvyšuje bezpečnost
podlahových prostor a snižuje nebezpečí uklouznutí a pádu. Rohože rovněž
eliminují prach a nepořádek, jež jsou
doprovodným jevem při použití sypkých
sorbentů na bázi jílových minerálů.
Pokud je zapotřebí pojmout větší
úniky kapalin, můžete na tyto účely
použít sorpční hady a norné stěny
k vytvoření hráze, která zadrží kapaliny
a zabrání jejich šíření a kontaminaci
větší plochy. Sorpční hady jsou rovněž
běžně používaným prostředkem kolem
základen strojních zařízení a jejich
účelem je zachytit netěsnosti a průsaky,
čímž bývá zabráněno jejich rozšíření
do uliček a chodníků kolem zařízení.
Rychlosavé utěrky mohou být uloženy
v prostorách, kde se provádí výdej kapalin, v laboratořích a výrobních linkách,
kde se běžně objevují malé netěsnosti
a dochází k únikům v objemu menším
než 1 litr. Použití rychlosavých utěrek
místo sorpčních rohoží pro tyto malé,
náhodné netěsnosti a úniky rovněž
snižuje objem odpadu a minimalizuje
náklady.
Sorpční sady pro úniky pomáhají
podnikům připravit se na ne zcela běžné
netěsnosti a úniky ve skladech, v čerpacích stanicích, nakládacích docích
a prostorách hromadné manipulace
s kapalinami. Sorpční sady pro úniky
obsahují různé sorbenty pro provedení
zásahu v případě úniku, jako např.
sorpční hady, podlahové rohože a rychlosavé utěrky, které jsou nápomocny při
rychlé likvidaci úniků.
Minimalizace objemu odpadu
Vzhledem k tomu, že náklady
na skládkování odpadu se neustále
zvyšují a podniky nadále rozvíjejí programy udržitelnosti se záměrem snížit
objem odpadu či dosáhnout cíle, kterým
je nulové skládkování, přichází v úvahu
použití a zneškodňování použitých sorbentů. Moderní druhy sorbentů mohou
pomoci podnikům snížit objem odpadu,
a dokonce dosáhnout žádaného cíle, tj.
nulového skládkování.
Sorbenty jsou obyčejně vyrobeny
z polypropylenu, celulózy nebo mohou
být kombinací těchto dvou materiálů.
Jak polypropylen, tak i celulóza mají
vysoké hodnoty tepelného výkonu
a produkují málo popela při spalování
v rámci směšování komerčních paliv
nebo jiných typů spalovacích procesů.
Procesy směšování paliv převádějí
odpad na tepelnou energii a tím dochází
k výrobě elektrické energie. Dokonce
i zbytkový popel z procesu hoření je
užitečný jako základní složka pro betonové výrobky, což pomáhá podnikům
při dosažení cíle, kterým je nulové
skládkování. Vzhledem k tomu, že
sorbenty na bázi jílových minerálů jsou
vyrobeny z hliněných materiálů, nejsou
vhodnými kandidáty na směšování
paliv nebo spalování, protože nemají
potřebnou výhřevnost a vyskytuje se
u nich extrémně vysoký obsah popela.
Když místo sorbentů na bázi jílových
minerálů začneme používat sorpční
rohože, hady a utěrky, velmi rychle se
nám to vyplatí, protože méně než čtyři
podlahové rohože jsou schopny absorbovat stejné množství jako 10 liber sypkých sorbentů na bázi jílových minerálů.
Kromě toho lze sorpční rohože, hady
a utěrky zhutnit do sudů, aby byl ještě
více snížen počet kontejnerů v podniku.
Obrázek 2: Kolem netěsných a prosakujících zařízení se s úspěchem
využívají sorpční hady a jejich cílem
je zabránit úniku kapalin do uliček
a chodníků nebo k jiným zařízením.
K dalšímu snížení objemu odpadu
může přispět naše snaha o výchovu
zaměstnanců, aby používali jen to, co
skutečně potřebují k likvidaci úniků.
Z praxe víme, že vymýtit tento zvyk je
velice nesnadný úkol, protože je zcela
běžné popadnout plnou hrst rohoží
nebo utěrek na odstranění úniku,
který by mohl být jednoduše vyřešen
aplikací jednoho koberce nebo několika
utěrkami. Kontejner na odpad, jenž je
z poloviny zaplněn použitými sorbenty,
je znamením, že se jedná o běžnou praxi.
Moderní sorbenty jsou navrženy tak,
aby je bylo možno použít až do jejich
maximální kapacity, a zůstanou
nepoškozeny i po úplném nasycení.
Prezentace účinnosti produktů v průběhu školení nebo technického výcviku
zaměstnanců může pomoci posílit snahy
o dosažení minimálního objemu odpadu
a snížení nákladů.
Dokonce i v rámci těch nejefektivnějších procesů a systémů zákonitě
občas dojde k únikům či rozlití nějaké
kapaliny. Pokud jsme v takové situaci
připraveni a máme správné sorbenty
a důkladně proškolené zaměstnance,
kteří vědí, jak je účinně používat,
pomůže nám to minimalizovat prostoje
ve výrobě a snížit objem odpadu.
Karen Hamel je technický pracovník
dokumentačního oddělení v rámci společnosti New Pig.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
35
ÚRŽBA & SPRÁVA
Loctite – úloha lepidel v TPM
Ing. Martin Šolc, CSc.
Henkel
P
okud chce společnost uspět
v současném silně konkurenčním prostředí, zaměřeném hlavně na efektivitu, je
bezchybná činnost výrobních strojů
nutností. Totálně produktivní údržba
(TPM) je nejvyšším možným realizovaným modelem organizace údržby.
Jak může společnost Henkel přispět
svým know-how a příslušnými chemickými prostředky k lepšímu naplnění
cílů TPM?
Společnost Henkel se v rámci
podpory produktů značky Loctite
již několik desetiletí zabývá problematikou průmyslové údržby. Za tu
dobu se podařilo shromáždit velké
množství zkušeností nejen v oblasti
použití chemických přípravků, ale
také s jejich začleněním do efektivní
organizace údržby.
Při údržbě se uplatňují zejména
následující technologie:
Zajišťování a utěsňování spojů –
použitím chemických přípravků dochází
k maximálnímu zvýšení spolehlivosti
spojů, díky tomu se zamezí například
povolení šroubu s následnými fatálními
důsledky pro výrobní stroj.
36 • říjen 2013
Upevňování a renovace válcových
dílů – vedle zvýšení spolehlivosti spoje
umožní aplikace produktů Loctite též
repasi součástí, a tím úsporu nákladů
na náhradní díly. Výsledkem může
být sestava s vyšší spolehlivostí, než
je původní stav u nového stroje.
Lepení – podobně jako v předchozím bodu umožňuje opravu dílu
a případně i zhotovení nestandardních
náhradních dílů.
Produkty Loctite jsou obvykle chápány jako tradiční prostředek preventivní údržby, která je základem všech
vyšších stupňů organizace údržby. Je
třeba si však dobře uvědomit jejich
správný význam a mechanismus použití. Pokud zavádíme principy štíhlé
údržby, někoho může napadnout, že
v rámci úspor by se mělo omezit, nebo
dokonce zrušit používání chemických
přípravků. To by však byl velký omyl.
Jak vyplývá z předchozího odstavce,
právě produkty Loctite přispívají
k žádaným úsporám nákladů. Můžeme
uvést pár příkladů:
- Závitové těsnění Loctite 55
funguje vždy napoprvé a odstraňuje
nutnost časově náročných předělávek
po natlakování celého systému.
- Pomocí pouhých dvou produktů
Loctite je možné spolehlivě a rychle
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
utěsnit příruby téměř všech velikostí
a provedení.
- Použitím anaerobního prostředku
je možné upevnit v poškozeném tělese
nové ložisko bez nutnosti drahé
a časově náročné opravy díry.
- Abrazí poškozené součásti je
možné renovovat namísto výměny,
výsledný díl může mít vyšší životnost
než díl originální.
- Preventivní namazání nerezového
šroubu prostředkem proti zadření
ušetří hodiny práce při příští demontáži, neboť není zapotřebí zadřený
šroub po jeho utržení odvrtávat.
Z předchozích případů vyplývá, že
pomocí produktů Loctite lze významnou měrou přispět k naplnění hesla
štíhlé údržby „Nulová doba údržby“.
Servisní zásahy probíhají s podporou
chemických přípravků rychle, omezuje
se počet nutných náhradních dílů, které
je potřeba pořizovat předem a následně
skladovat a vést v evidenci.
Speciální oblast údržby tvoří
havarijní metody oprav a renovace
unikátních dílů, používané např. při
havárii strategických strojů (lisy,
těžké pojezdy jeřábů, součásti licích
strojů apod.). V takových případech
není originální díl vůbec dostupný,
protože se jedná o unikátní stroje
vyrobené na zakázku. Dodací lhůta
na díl se pohybuje v řádu několika
týdnů, oprava a renovace pomocí
chemických produktů je proveditelná
třeba i během 24 hodin. Finanční efekt
takové opravy v porovnání s přímými
náklady je pochopitelně obrovský.
Dalším důležitým aspektem optimalizace nákladů na údržbu je správná
volba sortimentu produktů, které má
oddělení údržby k dispozici. Většina
výrobků Loctite má poměrně široké
spektrum použití, a proto je při správné
volbě možné omezit počet nakupovaných druhů na minimum. To vede
k zpřehlednění agendy, snížení skladových zásob a také zlepšení pořádku
na pracovišti.
Systém TPM se opírá o osm pilířů.
Podívejme se tedy, jak zapadají produkty Loctite do nástrojů TPM. Kromě
organizace náběhu výroby nalezneme
jejich opodstatnění ve všech oporách
TPM:
1) Stálé zlepšování procesu výroby:
Pokud jsou při běžné údržbě používány
výše popsané metody (např. zajišťování
závitů), spolehlivost strojů a zařízení
oproti původnímu stavu neustále roste.
2) Prevent iv n í údržba: Bylo
popsáno v předchozím textu.
3) Bezproblémový náběh výroby:
Díky možnostem, jež nabízí technologie lepení, je možné obratem zhotovit
nebo upravit přípravky, které např.
omylem neodpovídají vyráběným
dílům.
4) Autonomní údržba: Zde je třeba
provést zásadní rozhodnutí, zda operátoři linky mají mít při provádění
běžné údržby k dispozici chemické
přípravky tak jako oddělení údržby,
nebo zda má „aplikace Loctite“
zůstat výsadou údržbářů. Odpověď
je jasná – pokud například operátor
při údržbě musí demontovat spoj se
zajištěným závitem, musí při zpětné
montáži spoj opět zajistit. Proto musí
mít příslušný produkt tzv. „po ruce“.
Zde může společnost Henkel nabídnout značné usnadnění administrativy
díky řadě tzv. BOZP produktů (např.
Loctite 5400), tedy produktů, které
nejsou klasifikovány jako nebezpečné.
Tím se celá věc značně zjednoduší,
protože není nutné rozšiřovat počet
pracovníků používajících nebezpečné
látky. Také odpadá technicky a administrativně náročnější skladování
nebezpečných látek poblíž výrobních
linek.
5) Vzdělávání a zacvičení: Se zaškolením operátorů v používání produktů
Loctite na požádání ochotně pomůže
společnost Henkel. V případě velkých
firem je vhodné použít metody „train
the trainer“.
6) Orientace na kvalitu výroby:
Spolehlivé zajištění a utěsnění všech
funkčních spojů výrobního zařízení
zabezpečuje dlouhodobou stálost
nastavení stroje a významně snižuje
riziko výroby zmetků.
7) „Efektivní kancelář“: Sem
patří již zmíněný racionální výběr
sortimentu používaných produktů.
Toto téma je možné probrat např.
v rámci návštěvy technicko-obchodního zástupce společnosti Henkel,
který je díky svým znalostem a zkušenostem schopen provést analýzu
specifických potřeb každého pracoviště. Dalším přínosem v této oblasti
je dobře zpracovaná firemní literatura
a nově také aplikace pro smartphony
„Průvodce údržbou“, která je ke stažení na www.loctite.cz
8) Bezpečnost práce a ochrana
životního prostředí: Jak bylo zmíněno, Henkel nabízí pod značkou
Loctite celou řadu anaerobních přípravků, kyanoakrylátů, silikonů a dalších produktů, které nejsou označeny
jako nebezpečné.
Na závěr je tedy možné konstatovat,
že význam lepidel v rámci modelu
Totální produktivní údržby je nezanedbatelný. V kombinaci s know-how
společnosti Henkel je jejich používání
plně kompatibilní s TPM.
Více informací na www.loctite.cz.
NAOBZORU
Na MSV byla založena tradice nových ocenění
Na 55. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu byly na Sněmu Svazu průmyslu
a dopravy ČR, který se uskutečnil tradičně při MSV, poprvé uděleny ocenění Osobnost
průmyslu a Počin roku. Do galerie osobnosti průmyslu byl jmenován Doc. Ing. Miroslav
Grégr CSc., který působil koncem devadesátých let jako ministr průmyslu a obchodu. Cenu
za počin roku získala Severní energetická společnost, jež si vybudovala významné místo
na trhu s energií. V současnosti je schopna nabídnout až 3000 pracovních míst. „Založena
tak byla nová tradice, kdy se každoročně při konání MSV, budou udělovat tato dvě významná ocenění,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.
Docent Grégr se narodil jako syn Emila Grégra, důstojníka československé armády, který se
aktivně účastnil bojů u Tobruku i na východní frontě. V roce 1954 vystudoval strojní fakultu ČVUT a působil na různých pozicích ve strojírenství, mimo jiné jako ředitel Desty Děčín. V letech 1990–1992 byl českým ministrem bez portfeje
(v rámci československé federace). Podílel se na přípravě privatizace automobilky Škoda Mladá Boleslav. Poté až do roku 1996 pracoval opět jako
generální ředitel ve firmě Desta Děčín, a. s. Spoluzaložil Svaz průmyslu České republiky a byl jeho prvním prezidentem. Prosadil koncepci Super ČEZu
(ČEZ jako velký podnik ovládaný státem, schopný expanze na evropské trhy) a pod jeho vedením došlo k dokončení prvních dvou bloků v jaderné
elektrárně Temelín. Pro své sympatie získal přezdívku atomový dědek. Je držitelem ekologické anticeny Ropák roku 1998 udělovaného sdružením Děti
Země. „Průmysl tuto zemi živil a bude živit. Přál bych si, aby z vysokých škol vycházeli schopní inženýři. Celému průmyslu ČR pak přeji vše dobré,
aby v něm působili schopní a zanícení pracovníci,“ řekl při přebírání ocenění Grégr.
Držitel ocenění Počin roku – Severní energetická, a.s. se sídlem v Mostě, je česká energetická společnost působící v Ústeckém kraji, jejíž dřívější
obchodní název byl Litvínovská uhelná a.s. Společnost spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) lom ČSA včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany. Zásoby uhlí představují 24 miliony tun a výhřevnost je 17,5 MJ/kg. Za limity těžby se nachází 750 milionů tun hnědého
uhlí a společnost usiluje o jejich prolomení. Její součástí je také společnost Důl Koh-i-noor a.s. v likvidaci, provozující poslední hlubinný hnědouhelný
důl v ČR. Severní energetická a.s. vlastní od září 2013 také Elektrárnu Chvaletice a.s., a vstoupila tak jako nový subjekt na trh s elektrickou energií
a teplem. Do portfolia Severní energetické patří i Hipodrom Most, který je unikátním dostihovým a rekreačním areálem vybudovaným na bývalé Velebudické výsypce.
www.bvv.cz/msv
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
37
ÚRŽBA & SPRÁVA
Podpovrchová únava
může vést až k selhání
ložiska
Kombinace diagnostických metod může upozornit
techniky na první známky selhávání.
Z
Andy Page
GP Allied
Obrázek 1 (viz výše): Díky
identifikaci podpovrchových
vad ložisek může pracovník
údržby včas zjistit zdravotní
stav daného ložiska a stanovit tak jeho předpokládanou
životnost. Obrázek poskytla
společnost UE Systems.
38 • říjen 2013
dravotní stav ložisek je nedílnou
součástí celkového zdravotního
stavu strojů a celkového zdravotního
stavu podniku. Ložiska lze považovat za tzv. „obětní beránky“ točivých strojů.
Vzájemný vztah mezi strojem a jeho ložisky
je možné přirovnat ke vztahu mezi dálkovým
ovládačem a napájecími bateriemi. Pokud
jsou ložiska nahrazena ještě předtím, než
dojde k jejich selhání nebo než způsobí škodu
na dalších částech, měl by daný stroj vykazovat patřičnou životnost. Samozřejmě že
ložiska nejsou jedinou součástí, kde dochází
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
k opotřebení, únavě a následné poruše, ale
mají lví podíl na primárních příčinách neúspěchu u mnoha točivých strojů.
Nicméně mnoho běžných a často zcela
mylných představ – zejména nesprávné
předpoklady o tom, jak dlouho by ložiska
měla vydržet a co ve skutečnosti představuje
„odpovídající“ opotřebení – má za následek
to, že se ložiska opotřebovávají příliš rychle
(nebo jsou naopak nahrazena příliš brzy).
Například někteří pracovníci údržby postupují v souladu se zažitým scénářem, podle
něhož jsou ložiska nahrazována vždy jednou
ročně nebo minimálně jednou za dva roky,
jelikož existuje domněnka, že ložiska, která
byla provozována po dobu jednoho roku až
dvou let, „již dostatečně odvedla svou práci“.
Samozřejmě existují lepší způsoby, jak
určit, kdy je nutné ložisko vyměnit, a jeden
z nejspolehlivějších způsobů spočívá v identifikaci přítomnosti podpovrchové stykové
únavy.
Díky pochopení faktorů, které přispívají
k urychlení tohoto procesu, získá provozní
personál realističtější očekávání ohledně
zdravotního stavu ložiska a jeho životních
cyklů a bude připraven přejít od provádění reaktivní údržby na koncepci
údržby, která je uskutečňována podle
aktuálního stavu zařízení.
Role mazání
Abychom správně pochopili, jakým
způsobem vede podpovrchová styková
únava k selháním a poruchám ložisek,
musíme nejprve pochopit roli, jakou
hrají maziva a jejich způsob aplikace.
Používáte správný mazací olej nebo
mazací tuk? Jsou u vás maziva skladována náležitým způsobem? Je mazivo
bez známek kontaminace? Pokud jste
na některou z těchto otázek odpověděli záporně, vaše ložisko se s největší
pravděpodobností dostane do velkých
problémů.
Pokud je aplikován správný typ
a množství maziva, pak se váleček
nikdy nedotkne kroužku. Nicméně
v případě, že je použit nesprávný typ
nebo neadekvátní množství maziva,
výsledkem bude poškození ložiska.
Maziva a tuky jsou nestlačitelné,
avšak zvýšení tlaku vede ke změně
jedné z fyzikálních vlastností maziva –
jeho viskozity. Takže pro každé mazivo
platí, že pokud stoupá tlak, zvyšuje se
i jeho viskozita, a to nejen nepatrně,
nýbrž po exponenciální křivce. Když
tlak dosáhne hodnoty 200 000 psi
(cca 1 379 MPa, pozn. překl.), mazivo
se ve skutečnosti stává tvrdším než
samotný kov v ložisku. Jakmile mazací
molekula vstoupí do zóny zatížení,
dochází ke zvýšení tlaku. Vzhledem
k tomu, že odolává kompresi, vytvoří
olejový klín (film). Hovoříme zde
o principu klínové mezery.
Když olejový klín (film) prochází
přes zátěžovou zónu, plocha kroužku,
která je pod válečkem a vespod olejového klínu, je stlačována. Když klín
prochází kolem tohoto místa, plocha
kroužku se dekomprimuje.
Sílu pod kuličkou nebo válečkem
lze zobrazit pomocí modelu zatížení
dle Hertzovy teorie kontaktu (graf 1).
Síla působící přímo pod válečkem je
nejvyšší, zatímco síla na levé a pravé
straně válečku je méně intenzivní.
V důsledku toho si každý váleček
s sebou nese „napěťový kužel“, a to
při otáčení kolem vnitřního kroužku
a uvnitř vnějšího kroužku, specificky
Obrázek 2: Bez ohledu na použitý diagnostický systém je testování a odhalení
podpovrchové únavy naprosto zásadní, abychom dokázali zabránit selhání ložisek
a následným nákladným opravám celé výrobní linky. Obrázek poskytla společnost
UE Systems.
jakmile prochází přes zátěžovou
zónu.
V souvislosti s tím, jak válečky
pokračují ve své dráze po zátěžové
zóně, nesou si s sebou tuto koncentraci
napětí a cyklus komprese a následného
uvolnění bude pokračovat do té doby,
dokud materiál nedosáhne meze únavy
zatížení. Představte si, že opakovaně
ohýbáte ramínko na šaty nebo tzv.
nerozlomitelný hřeben. V konečném
důsledku začne cyklus komprese
a následného uvolnění ohrožovat integritu materiálu a nastane lom.
Zamyslíme-li se nad níže uvedenými
výpočty, budeme možná překvapeni,
kolikrát se tento cyklus komprese
a uvolňování děje během jednoho
jediného dne.
• Pro náš případ si zvolíme hřídel,
která se otáčí rychlostí 1 775 otáček
za minutu, což představuje přibližně
29,6 cyklu za sekundu.
• Při jedné otáčce vnitřního kroužku
valivého ložiska projde u daného ložiska
jediným bodem 8,193 kuličky nebo
válečku.
Toto konkrétní místo je v zátěžové
zóně komprimováno a uvolňováno
21milionkrát za časový úsek 24 hodin
a jednoduchým výpočtem tak dojdeme
k tomu, že v průběhu jednoho roku je
dané místo komprimováno a následně
uvolňováno 7,6miliardkrát.
Jelikož obecně předpokládaná životnost ložisek je 8 až 12 let, vynásobíme
7,6 miliardy číslem osm (bereme v úvahu
nízký odhad životnosti ložiska) a počet
kompresních/uvolňovacích cyklů tak
dosáhne astronomických výšin. Časem
ložisko dosáhne mezního únavového
zatížení. První projev postupného rozpadu se nazývá podpovrchová únava.
První projevy začínajících problémů
Podpovrchová únava je přesně to, co
je obsaženo v samotném popisu tohoto
jevu: Po demontáži ložiska a jeho očištění objevíme trhlinky hluboké většinou
5–6 mikronů; tyto prasklinky jsou již
viditelné pouhým okem. Důkaz o této
podpovrchové únavě nám poskytne
změna zabarvení vnitřní a vnější dráhy.
Podpovrchová únava je první známkou
toho, že ložisko je „na nejlepší cestě“
k únavovému lomu.
Obrázek
Obrá
Ob
ráze
zek
k 3: Obrázek poskytla
společnost GP Allied.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
39
ÚRŽBA & SPRÁVA
Když jsme si tedy uvedli všechny
problémy, k teré podpov rchová
únava způsobuje, nabízí se nám řada
příležitostí, jak realizovat plán směřující k jejich odhalení a prevenci.
Ultrazvuková diagnostika, analýza
oleje, vibrační analýza, infračervená
spektroskopie a analýza motorového
obvodu se řadí mezi užitečné pomocníky při dosahování tohoto cíle. Žádná
diagnostická metoda není schopna
odhalit všechny závady najednou,
ale dohromady jsou tyto technologie
vysoce účinné při vyhledávání včasných varovných příznaků selhávání
ložisek.
Obrázek 4: Ultrazvuková diagnostika vibrací představuje vynikající způsob, jak zjistit
předčasné selhání ložiska. Obrázek poskytla společnost UE Systems.
V průběhu času se tyto mikroskopické
trhliny nakonec začnou propojovat, což
má za následek již docela „pokročilý
stav“ podpovrchové únavy.
I když toto opotřebení stále není vidět
ani cítit, energie, kterou únava vydává,
má ultra-vysokou frekvenci, takže pro
ultrazvukové přístroje není problém ji
zachytit. Při identifikaci tohoto jevu
je rovněž užitečná vibrační analýza,
čehož si lze všimnout u této konkrétní
analýzy, která graficky zobrazuje nárůst
intenzity únavy během tří měsíců.
A jak podpovrchová únava postupuje,
mikroskopické trhlinky se nakonec vzájemně propojí a široké, tenké kousky
kovu se začínají z kroužku odlupovat.
V tomto okamžiku se poškození stává
hmatatelným a slyšitelným. Hovoříme
o odlupování či odpadávání kovové
třísky.
Jakmile už jednou k procesu
odlupování dojde, následný vývoj je
značně urychlen. Kontaktní plocha se
mnohonásobně zvětší a tlak se stává
nestabilním. V důsledku toho je pro
olejový klín velmi obtížné udržet si
svůj tvar a povrchy pak už nezůstávají
oddělené. Proces odlupování se proto
velmi zrychluje.
Cokoli, co má vliv na radiální a axiální
zatížení hnacího ústrojí, tento proces
urychluje, včetně následujících vlivů:
• nevyváženost,
• osové vychýlení,
• příliš utažené klínové řemeny,
• zlomené šrouby,
• uvolněné šrouby,
• prasknuté svary,
• přetížené stroje,
• překročení dovolených otáček stroje,
• rázové zatížení stroje.
Závěr
Ložiska nejsou určena k tomu,
aby byla v provozu navždy, a podpovrchová únava a jiné mechanismy
poruch jsou nevyhnutelné. Avšak díky
použití správné kombinace diagnostických metod pro detekci takovýchto
mechanismů poruch a díky pochopení
důležitosti včasného zachycení rozvoje
vady, což je ještě důležitější, mohou
mít podniky užitek ze spolehlivějšího
a předvídatelnějšího plánu údržby
a vyhnout se tak nákladné a předčasné
výměně ložisek.
Andy Page je ředitel společnosti
GP Allied. Společnost UE Systems
svým dílem přispěla k obsahu tohoto
článku.
Pro získání podrobnějších informací o podpovrchové únavě a jiných
způsobech selhání ložisek, navštivte
stránky www.uesystems.com nebo
www.gpallied.com.
Tak jaká je vlastně životnost ložisek? Jak dlouho by měla vydržet?
Jak bylo uvedeno na začátku tohoto článku, ložiska jsou někdy měněna
i v případech, kdy jsou stále ještě dokonale funkční. Je to částečně proto, že
mnozí pracovníci údržby nechápou, co mohou od ložisek vlastně očekávat, tj.
jak dlouho v provozu vydrží, což představuje obrovskou překážku týkající se
spolehlivosti a optimalizace. Pokud byste v místnosti plné techniků položili
otázku, jak dlouho by ložiska měla plnit svou funkci, získali byste širokou
škálu odpovědí, a to v rozsahu od několika let až na dobu neurčitou.
Pokud jsou ložiska správně udržována, většina z nich by měla vydržet
přibližně osm až dvanáct let provozního zatížení. Střední délka životnosti
ložiska je reprezentována koncepcí nazvanou základní trvanlivost ložiska L10.
40 • říjen 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Základní trvanlivostí ložiska tedy rozumíme trvanlivost, které dosáhne
nebo ji překročí 90 % ložisek ze souboru stejných ložisek pracujících při
shodných provozních podmínkách. Číslo „10“ v označení L10 se vztahuje
na 10 % ložisek, která nedosáhnou základní trvanlivosti L10.
Údaj o životnosti ložiska lze přibližně vypočítat tak, že vypočtenou základní
trvanlivost L10 násobíme pěti (i v tomto případě nám obvykle vychází přibližně
osm až dvanáct let). Zkontrolujte si specifikaci ložisek u vašeho výrobce,
abyste získali další informace a lepší představu o tom, jaká by měla být
přiměřená životnost vašich ložisek.
no time for downtime
Návratnost investice
do informačního systému
údržby
Lubomír Sláma
Act-in CZ
spěšnému
nasazení
informačního
systému pro
údržbu typu CMMS nebo EAMS předchází často odůvodnění této investice
z pohledu úspor nákladů a jejich promítnutí do zisku společnosti. Úspory
vyjadřujeme v následujících základních
oblastech:
1. vlastní náklady údržby,
2. výrobní náklady způsobené technickými prostoji.
V první řadě je správné zaměřit se
na snížení výrobních nákladů způsobených technickými prostoji, jakožto
hlavního cíle údržby ve výrobních
společnostech. K tomu většinou slouží
sledování ukazatele OEE (Overall
Equipment Effectiveness) neboli CEZ
(Celková Efektivita Zařízení), které
hodnotí efektivitu využití zařízení
v plánované výrobní době jako součin
vlivu prostojů (dostupnosti), výkonu
(rychlosti) a kvality. Z pohledu
technických prostojů je především
relevantní část dostupnosti, která
bývá často zahrnutá i mezi klíčové
ukazatele výkonnosti údržby (KPI)
a jejíž hodnotu u výrobních společností
zaznamenáváme v širším spektru mezi
50–95 %. Pro výpočet návratnosti
investice musíme spočítat navýšení
zisku společnosti v důsledku zlepšení
dostupnosti o příslušná procenta vlivem
snížení množství neplánovaných poruch
a zkrácení délky oprav, k čemuž vede
nasazení informačního systému údržby.
Pro výpočet se používá metodika OEE
lever (OEE páka), do které se dosadí
základní ekonomické údaje společnosti,
např. roční obrat a zisk, přímé materiálové a osobní náklady, režijní náklady
a odpisy, společně s údaji o aktuální
(může být i odhadovaném) OEE,
Ú
tj. dostupnosti, rychlosti
a kvality. Následně se
v yhod nocuje z měna
hodnoty obratu a zisku
společnosti v závislosti
na navýšení hodnoty
dostupnosti. Příkladem
může být společnost s obratem
200 mil. Kč, ziskem 10 mil. Kč, s materiálovými náklady 61 %, osobními
náklady 14 %, režijními 15 % a odpisy
5 %, jejíž dostupnost je 75 %, rychlost
90 % a kvalita 98 %. Následné, byť jen
malé zlepšení dostupnosti o 1 % ze 75 %
na 76 % vygeneruje navíc zisk 1 mil. Kč,
vůči němuž můžeme porovnávat investici do informačního systému údržby.
Na dosažení takového, ale potenciálně
i výrazně vyššího zisku, má vliv snížení
počtu a délky neplánovaných prostojů,
protože je údržba mnohem rychleji
a spolehlivěji informována o problémech na strojích, což zkracuje její
reakční dobu (ukazatel MTTS). Díky
rychle dostupným informacím o historii
oprav, použitých náhradních dílech
a dokumentaci rovněž zkracuje dobu
opravy (ukazatel MTTR). Informace
o historii poruch, jejich charakteru
a spotřebě náhradních dílů dále umožňují lepší analýzu a návrh účinnějších
preventivních opatření snižujících počet
poruch a prodlužujících dobu mezi
poruchami (ukazatel MTBF). Vlastní
náklady údržby dále snižuje menší
časová a administrativní náročnost
na plánování, odepisování a kontrolu
práce údržby a spotřebu náhradních dílů
a dále její odepisování v nadřazených
podnikových informačních systémech, které se dají časově změřit před
a po zavedení informačního systému
údržby.
Maintenance Control
… profesionální informační systém
od profesionálů na údržbu
Maintenance Control vyvinuli odborníci
holandské společnosti Act-in specializující se již téměř 30 let na průmyslovou
údržbu strojů.
S tímto systémem úspěšně zvyšovali
přínos údržby ve výrobních závodech
a umožnili zviditelnit význam údržby
pro růst prosperity podniků.
Vlastní systém umožňuje evidenci
informací o veškerých strojích a dalším
hmotném majetku výrobních společností, strukturovaný příjem požadavků
na údržbu, zadávání činností a jejich
odvádění skrze pracovní příkazy, evidenci a správu dokumentace i náhradních dílů a materiálu, plánování preventivní údržby jak v režimu periodické
údržby, tak v režimu prediktivní údržby
dle technického stavu a v neposlední
řadě rovněž sledování a reportování
nákladů na údržbu, využití kapacit pracovníků údržby a výsledné spolehlivosti
udržovaných strojů a zařízení.
Přístup do systému je možný jak na PC,
tak dotykových operátorských panelech u strojů a mobilních PDA.
Maintenance Control může být dále
doplněn dalšími aplikacemi Performance Analyser pro on-line monitorování vytížení strojů a OEE, Plant View
pro vizualizaci aktuálního stavu výroby
na velkoplošných obrazovkách, Plant
Monitor pro vizualizaci a diagnostiku
strojů, Mobile Maintenance pro práci
údržby s přenosnými přístroji PDA
a Shop-floor Control pro plánování
a odvádění výroby.
Dr. Lubomír Sláma, MBA je jednatel
společnosti Act-in CZ, s.r.o., která se
zabývá procesy a nástroji řízení údržby
průmyslových podniků.
www.act-in.cz
ÚRŽBA & SPRÁVA
Trvalé monitorování přináší efektivní úspory
FAG SmartCheck: úspěšné uvedení na trh
ale i zásluhou jednoduchého uvedení
do provozu a snadné obsluhy. Tento přístroj například umožňuje využívat více
než 20 standardně předdefinovaných
charakteristických parametrů, které
se také postaraly o bezproblémové
nasazení v provozu společnosti Spaleck.
K
ompaktní měřicí přístroj
FAG SmartCheck společnosti Schaeffler zaznamenal
od svého uvedení na trh
počátkem roku 2011 velké úspěchy.
Uživatelé z nejrůznějších odvětví se
mohli přesvědčit o tom, že představuje
nekomplikované a hospodárné řešení,
které umožňuje monitorovat i menší
nebo z hlediska možného výpadku
méně kritické stroje. Při nasazení
v rámci různých agregátů zákazníků,
například u vibračních sít, elektromotorů, oddělovačů (tzv. dekantérů),
čerpadel nebo kompresorů, vyhověl
přístroj FAG SmartCheck veškerým
požadavkům. Zákazníkům přitom
poskytl nejen spolehlivé informace
Obrázek 1: FAG SmartCheck – měřicí
systém s minimálními rozměry, které
činí cca jen 44 mm × 58 mm × 45 mm.
42 • říjen 2013
potřebné k zajištění pohotovosti zařízení, ale i rozsáhlý soubor dat týkajících
se chování příslušných strojů v provozních podmínkách.
Úspěšná diagnostika vibračního
síta ve společnosti
Spaleck GmbH & Co. KG
Vzhledem k tomu, že se vibrační
síto často nachází na počátku delšího
výrobního procesu, přináší jeho neplánovaná odstávka a s ní spojený výpadek
výroby značné náklady. Společnost
Spaleck GmbH & Co. KG proto hledala
spolehlivé řešení
on-line monitorování, které by
jí umožňovalo zvýšit disponibilitu
vlastního vibračního síta a tím i disponibilitu strojních zařízení zákazníků. V drsných podmínkách, které
v provozním prostředí vibračních sít
panují, se přístroj FAG SmartCheck
osvědčil a dosáhl ve všech ohledech
přesvědčivých výsledků. Inteligentní
systém měření umožnil identifikovat
nejdůležitější provozní stavy vibračního
síta a zajistit tak potřebnou disponibilitu
zařízení. Protože samotné vibrační síto
způsobuje vysokou hladinu vibrací,
je obzvláště důležité vypořádat se
s potřebou vyfiltrovat ty správné informace, jež jsou nezbytné k diagnostice
poškození. To dokáže jen velmi málo
zařízení, přičemž se většinou jedná
o mnohem dražší systémy. Přístroj FAG
SmartCheck však bodoval nejen díky
přesnému a spolehlivému monitorování,
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Úspěšná měření na elektromotoru
společnosti Schorch Elektrische
Maschinen und Antriebe GmbH
Také v případě elektromotor ů
lze podle zvýšené úrovně vibrací
a hluku včas detekovat defekty ložisek. Společnost Schorch Elektrische
Maschinen und Antriebe GmbH proto
hledala bezpečné a zároveň nepříliš
nákladné řešení, které by umožňovalo
jak monitorování agregátů zaměřené
na možná poškození ložisek, tak
i zaznamenávání dalších parametrů,
jako například teploty, zátěže a otáček.
Rozsáhlý soubor dat měl zajistit trvalou
informovanost o celkovém stavu strojů,
a to i v případě těžko přístupných nebo
odlehlých zařízení. Dále měl být možný
přístup k historickým údajům poskytujícím další informace o dlouhodobém
provozním chování příslušných strojních zařízení. Za tímto účelem provedla
společnost Schorch instalaci přístroje
FAG SmartCheck u motoru, který
pohání pístový kompresor. V rámci
inteligentního monitorování procesů
se zaznamenávaly i další parametry,
Obrázek 2: Vibrační síto společnosti
Spaleck GmbH & Co. KG.
jako třeba teplota prostředí a pláště
motoru, u nichž se zjišťovala souvislost
se signály týkajícími se vibrací. Pro
zákazníka měl ale prvořadý význam
výsledek měření vibrací, jenž včas
upozorňoval na počínající poškození
valivých ložisek.
Monitorování dekantérů, čerpadel
a kompresorů
Přístroj FAG SmartCheck bodoval
i v dalších aplikacích a suverénně
se vypořádal s požadavky ohledně
monitorování, které na něj byly kladeny. Umožnil například jednoznačně
identif ikovat, zda byla aktuální
nevyváženost dekantačního zařízení
vyvolána jeho šnekem, nebo bubnem.
Z hlediska údržby je takové zjištění
nesmírně důležité, protože potřebné
servisní zásahy se zcela liší dle příčiny způsobující danou nevyváženost.
Bezchybnou identifikaci této takzvané
„pohyblivé nerovnováhy“ mezi šnekem
a bubnem často nedokážou jiné monitorovací systémy zajistit.
Při měření na podtlakových čerpadlech detekoval přístroj FAG
SmartCheck spolehlivě nevyváženosti,
nesprávná zarovnání a opotřebení
ložisek. Tyto kritické provozní stavy
mohou v závislosti na oblasti nasazení
vést k zastavení celé podtlakové linky
a způsobit tak vysoké náklady související s tímto výpadkem.
Díky své vysoké f lexibilitě se
přístroj FAG SmartCheck osvědčil i v případě agregátů, které se
nacházejí na odlehlých místech,
jako jsou například čerpadla sloužící
k protipovodňové regulaci, nebo
u přehradních jezer. Zaznamenaná
data lze snadno a pohodlně získávat
prostřednictvím dálkového monitorování. Provozovatelé jsou tak stále
informováni o stavu zařízení, aniž by
museli být u dané instalace přítomni,
a mohou tak v případě alarmu ihned
podniknout potřebná protiopatření.
Další diagnostické úspěchy přineslo
nasazení přístroje FAG SmartCheck
u kompresorů. Ty bývají při svém
provozu vystaveny silnému zatížení i značným vibracím, což může
během velmi krátké doby způsobit
neplánovanou odstávku zařízení. Při
použití přístroje FAG SmartCheck
Obrázek 3: Nasazení přístroje FAG SmartCheck u čerpadla.
bylo možné toto riziko snížit a také
zajistit komplexní monitorování.
P rost řed n ict v í m př íst roje FAG
SmartCheck se například podařilo
zjistit poškození ložiska tak brzy, že
bylo možné bezpečně předejít kontaktu šroubů. Díky tomu byl následný
servisní zásah podstatně levnější.
Vzhledem k tomu, že montáž přístroje
FAG SmartCheck nevyžaduje žádné
mechanické úpravy, lze jím snadno
vybavit i stávající kompresory.
Nízká cena – vysoká jistota
FAG SmartCheck představuje inovativní měřicí systém, který pomocí
patentované diagnostické technologie
provádí monitorování v reálném čase.
Díky nízkým pořizovacím nákladům
se tak nově vyplatí jej nasadit i u menších agregátů. Tento kompaktní měřicí
přístroj se jednoduše instaluje, snadno
obsluhuje a díky svým perspektivním
charakteristikám přispívá k optimalizaci procesů a tím i ke snížení nákladů
na životní cyklus zařízení. Nabídku
přístroje FAG SmartCheck doplňuje
jedinečná a komplexní nabídka společnosti Schaeffler, od poradenství, uvedení do provozu přes servis na dálku
či smlouvy o provádění údržby až
po standardní a individuální školení.
Také tato nabídka přesahuje obvyklý
standard a vždy zohledňuje i bezpečnost zařízení a procesů.
Schaeffler Industrial Aftermarket
Ob cho d n í d iv i z e Sch a ef f le r
Industrial Aftermarket (IAM) zodpovídá za poskytování náhradních
dílů a servisních služeb koncovým
zákazníkům i odbytovým partnerům
ve všech důležitých průmyslových
odvětvích. Prostřednictvím inovativních řešení, produktů a služeb
v oblasti valivých a kluzných ložisek,
stejně jako důsledným posuzováním
celkových nákladů na vlastnictví
(TCO) snižuje divize IAM udržovací
i provozní náklady, zvyšuje disponibilitu zařízení a tím i úspěšnost podnikání svých zákazníků. Společnost
Schaeffler AG patří se zhruba 74 tisíci
zaměstnanci na celém světě ve více
než 180 závodech a s obratem skupiny
více než 10,7 miliardy eur (za finanční
rok 2011) v celosvětovém měřítku
k předním výrobcům valivých ložisek
a dodavatelům dílů pro automobilový
průmysl.
Schaeffler CZ s. r. o.
Průběžná 74a, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 298 111, fax: 267 298 110
[email protected]
www.schaeffler.cz
Schaeffler Slovensko, spol. s r. o.
Tel: +421 41 4205 911
[email protected]
www.schaeffler.sk
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
43
PŘÍPADOVÁ STUDIE
Řešení těsnění plnicích hlav pro linku
na stáčení nápojů do lahví
I v provozech s vysokým stupněm automatizace dochází občas k nutnosti řešení
technických problémů. Ty jsou buď diagnostikovány k tomu účelu instalovaným
kontrolním systémem, nebo vycházejí z nenadálých opotřebení či vad materiálů.
Zvolení správného postupu při odstranění takového problému pak zpravidla
přispívá k prodloužení životnosti celého zařízení, popřípadě i ke zvýšení jeho
produktivity.
Ing. Luděk Holub
SKF Ložiska, a.s.
44 • říjen 2013
T
ak tomu bylo i v případě plně automatizované plnicí linky ve stáčírně vod
do skleněných lahví. Linka sloužila
k plnění lahví nápojovým produktem, který je na trhu široce zastoupen, a tvoří
tak významný obchodní artikl.
Plnicí lin ka dlouhodobě pracovala
s kapacitou až 18 000 lahví za hodinu.
Správná funkce plnicí linky měla podstatný
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
vliv na produktivitu, výrazně usnadňovala
distribuci a měla zásadní podíl na obchodní
úspěšnosti provozovatele. Bylo tedy
zřejmé, že když se začal projevovat problém s životností jedné z nejdůležitějších
komponent linky – těsnicí hlavy plnicího
zařízení – hledal provozovatel linky co
nejrychlejší, ale zároveň kvalifikovaný
způsob nápravy.
Protože se jednalo o problém v mechanickém, automatizovaném systému plnicí
linky, obrátil se provozovatel na specialisty
z firmy SKF. Společnost SKF je známa svou
nabídkou vysoce kvalifikovaných a komplexních programů diagnostiky strojů a údržby
mechanických zařízení a automatizovaných
technologií. Byla tedy v tomto ohledu schopna
poskytnout efektivní řešení.
Problém plnicí linky spočíval ve vydírání pryžového materiálu, v důsledku toho
byly nutné příliš časté výměny těsnicích
hlav podávacích karuselů. Postupná praxe
plnicí linky se stále nepříznivěji odchylovala od optimálního stavu, kdy měla těsnicí
hlava vydržet několik tisíc cyklů, než muselo
dojít k její výměně. Stávající materiál (pryž
EPDM – etylen-propylen-diene monomer),
instalovaný v plnicí lince již prvovýrobcem,
však tomuto požadavku přestal vyhovovat.
Společnost SKF provedla přímo u provozovatele analýzu stavu linky. Firma SKF
je celosvětový koncern a vzhledem k již
vypracované databázi parametrů nebyl pro
její specialisty problém spolupracovat při
analýze plnicí linky s kolegy z Polska, kde
se již v podobném provozu obdobný problém
objevil také.
Protože hlavní příčinou závady bylo
jednoznačně určeno nikoliv mechanické
uzpůsobení linky, ale materiálové vybavení
těsnicí hlavy, nabídla společnost SKF jako
řešení náhradu stávajícího materiálu EPDM.
Jako nový materiál byl použit H-ECOPUR,
termoplastický elastomer polyuretanu (TPU),
který je odolný vůči hydrolýze, stabilní
ve vodě až do 90 °C a má vynikající stabilitu
v minerálním oleji.
H-ECOPUR se doporučuje především pro
použití u biologicky odbouratelných hydraulických kapalin (rostlinné oleje a syntetické
estery) a u potravinářských výrobků. Navíc
garantuje větší odolnost vůči abrazivnímu
opotřebení a také chemickou odolnost vůči
čisticím prostředkům. Jeho použití pro případ
plnicí nápojové linky bylo tedy optimální.
Pro klienta mělo však navržené řešení
i další podstatný časový a finanční význam:
výroba plnicí hlavy z elastomeru H-ECOPUR
byla zajištěna bez nutnosti výroby drahé
vstřikovací formy pro elastomery a navíc
v krátkém časovém horizontu do cca 3 dnů.
Na základě technického výkresu dodaného
klientem byla výroba plnicí hlavy zajištěna
technologií třískového CNC obrábění a klient
měl možnost ověřit si vynikající vlastnosti
těsnění v aplikaci na předem dodaných
kusech.
Nové těsnění plnicí hlavy bylo klientovi
nabídnuto ve dvou provedeních tvrdosti a sám
klient měl rozhodnout, která z nabídnutých
tvrdostí bude lépe vyhovovat. Vzhledem k rozdílné tvrdosti materiálů se předpokládala nutnost přednastavení přítlačné síly podávacího
karuselu plnicí hlavy. Provedené testy však
ukázaly, že změna přítlačné síly není nutná.
Klient pak následně provedl výměnu všech
plnicích hlav celé linky.
Řešení nabídnuté a aplikované firmou SKF
se plně osvědčilo. Životnost nového těsnění
podávacích hlav je nyní přibližně desetkrát
delší než u původního řešení. Snížil se tak
počet nutných odstávek plnicí linky a bylo
dosaženo optimalizace jejího provozního
stavu. Nově používaný materiál je navíc
více odolný vůči poškození hrdlem láhve,
například v případě, že je sklo na hrdle lahve
vyštípnuto.
Společnost SKF Ložiska, a. s. doporučila
své řešení také prvovýrobci plnicí linky, který
toto doporučení uznal a v současnosti SKF ze
strany prvovýrobce eviduje pravidelné roční
objednávky na tento typ hlav, včetně dalších
objednávek.
I pro SKF, která je koncernem s celosvětovou působností, byla tato zkušenost cenná
– tato aplikace a její technická data byla
uložena v databázi řešených případů, které
tak mají nyní možnost sdílet všechna světová
zastoupení SKF.
Společnost SKF tak svými zkušenostmi
napomáhá kombinovat strategii údržby,
strukturované schopnosti a dovednosti –
včetně optimální kombinace vlastních zdrojů
a externích specialistů klienta – tak, aby
údržba strojů a technologií byla prováděna
co nejefektivněji vzhledem k vynaloženým
nákladům.
Společnost zakládá své znalosti a zkušenosti na nejnovějších mechanických i elektronických technologiích, aby vyhověla
náročným požadavkům dnešního průmyslu
a vyvinula vhodné řešení přesně pro specifické podmínky svých klientů.
Ing. Luděk Holub
platformový specialista –
těsnění
Ing. Luděk Holub
Platformový specialista – těsnění
SKF Ložiska, a.s.
U Měšťanského pivovaru 7, 170 04 Praha 7
Tel: +420 737 214 256
[email protected]
Profil těsnění plnicí hlavy,
které dosedá na plněnou
lahev
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
•
45
TOP PRODUKTY
Do ATEXu bez drátů a baterií!
S
chneider Electric uvádí na trh
bezdrátové a bezbateriové
tlačítkové ovladače vhodné
do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Bezdrátové a bezbateriové tlačítkové
ovladače Harmony XB5R pracují
na jednoduchém principu – stiskem
hmatníku se generuje elektrická energie, která umožní bezpečný přenos
rádiového signálu z vysílače (tedy výše
uvedeného tlačítka) do přijímače (relé).
Každý vyslaný signál má svůj unikátní
ID kód, který garantuje jeho přijetí
pouze tím správným přijímačem,
resp. těmi správnými přijímači. Pro
prodloužení dosahu a/nebo překonání
zábrany lze použít přídavnou anténu.
Tlačítkové ovladače Har mony
XB5R v provedení ATEX jsou určené
pro použití v prostředí s nebezpečím
výbuchu prachu (Skupina III, D) pro
zóny 21 a 22, plynu (Skupina II, G)
pro zóny 1 a 2, resp. v dolech (Skupina I) kategorie Mb. Uplatnění tak
naleznou jak v chemickém a petrochemickém průmyslu, tak ve farmacii
a potravinářství.
Bezdrátové a bezbateriové tlačítkové ovládače Harmony XB5R
představují efektivní (není nutné
poř izovat d rahé vodiče vhod né
do „výbušného“ prostředí), spolehlivé a mobilní řešení s příjemným
benefitem – jednoduchou a rychlou
montáží.
www.schneider-electric.cz
www.schneider-electric.sk
Okamžitá detekce vad laku pro Gemalto
S
polečnost Gemalto zlepšila
svou produktivitu použitím
systému strojového vidění
CV-5000 od společnosti Keyence pro
kontrolu průhledné ochranné vrstvy
laku na mikromodulech čipových
karet. Je-li zjištěna vada, je výroba
okamžitě zastavena.
Systém CV-5000 je určen pro
velmi rychlé barevné i černobílé
snímání jednou kamerou i několika
kamerami. Velkou předností je stabilita snímání. Oblasti použití jsou
měření rozměrů, detekce správné
pozice a vizuální kontrola. CV-5000
je nejvýkonnější samostatný systém
strojového vidění na trhu. Například
obraz o velikosti 1 megapixelu zpracuje za 20,5 ms. Tento výpočetní
výkon umožňuje realizovat úlohy
s několikanásobnou současnou kontrolou a dále zvyšovat spolehlivost
provozní kontroly díky vynikající
opakovatelnosti (sedmkrát lepší než
u současných běžných produktů)
a má mnoho funkcí pro zpracování
obrazu, které umožňují optimalizovat přesnost kontroly.
Systém CV-5000 je řízen vysokor ych lost n í m modu lem pro
46 • říjen 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
zpracování obrazu a vysokorychlostním procesorem RISC (Reduced
Instruction Set Computer). Oba jsou
doplněny dvěma signálovými procesory DPS (Digital Signal Processors)
určenými speciálně pro zpracování
obrazu.
Všech ny t y py řady CV-50 0 0
používají tyto čtyři procesory, které
jim umožňují paralelní zpracování
dat a dosažení vel ké r ychlosti
zpracování – dvojnásobné ve srovnání s jinými špičkovými systémy
dostupnými na trhu. Systém je také
vybaven dvojnásobnou zásobníkovou pamětí, která umožňuje spustit
nový záznam v okamžiku, kdy je
starý obraz teprve zpracováván. To
umožňuje dosáhnout taktu kontroly
okolo 16 ms (tj. přibližně 3 700
dílů za minutu), a to i v režimu
bez prokladu obrazových bodů.
Systém CV-5000 umožňuje připojení na řídicí I/O, Ethernet, USB
a RS-232. Může být připojen na PLC
i PC.
cz.keyence.com
Platforma EPLAN 2.3
F
áze předběžného návrhu technického řešení a fáze detailní
konstrukce zařízení spolu úzce
souvisejí, ale tradičně jsou zpracovávány pomocí různých softwarových
konstrukčních systémů. Nyní jsou již
začleněny v systému EPLAN, protože
systém pro předběžný návrh technického řešení je součástí platformy
EPLAN 2.3. Inovované funkce zvyšují kvalitu projektu a konzistenci dat
a současně snižují náklady na následné
konstrukční práce a přípravu výroby.
Předběžný návrh technického řešení
je rozhodující fází konstrukčních prací.
Zahrnuje stanovení technické koncepce
stroje nebo zařízení a počáteční odhad
celkového objemu konstrukčních prací.
Platforma EPLAN 2.3 dává této klíčové fázi projektu nový základ. Přímo
v platformě EPLAN je možné realizovat vše, co je součástí předběžného
návrhu technického řešení: grafické
náčrty, funkční schémata a seznam proměnných, výchozí technická data pro
pohony, snímače a vstupy/výstupy PLC
nebo kusovníky pro kalkulaci materiálových nákladů. Na základě úplných dat
z této fáze, bez nutnosti zadávat nová
data nebo je převádět z jiného systému,
lze následně navrhnout detailní technickou konstrukci zařízení a postup jeho
výroby či montáže.
www.eplan.cz
Evidence zařízení a řízení revizí
Jednotlivé prvky systému lze nejen
doplnit o řadu užitečných dokumentů
(mazací plány, technologické postupy
údržby a obsluhy, fotografie, obrázky
aj.), ale je možné je zařadit i do různých uživatelsky definovaných skupin, které podléhají tomu kterému
typu údržby.
Systém EIM je řešen tak, aby uživateli poskytnul celou řadu pohledů
na uložená data. Z pohledu kontrol
můžeme vysledovat, kterých zařízení
se kontroly týkají. Platí to i obráceně,
z pohledu zařízení můžeme vysledovat, jakými kontrolami zařízení
prošlo.
www.digitaldata3d.eu
název společnosti
strana
www stránky
telefon
ABF, a.s.
8, 9, 18
www.electroncz.cz
+420 225 291 612
ABF, a.s.
25
www.forindustry.cz
+420 225 291 612
Ecol Sp. z o. o.
17
www.ecol.com.pl/CZ
+420 317 842 227
Act-In CZ, s.r.o.
41
www.act-in.cz
+420 545 423 000
Atlas Copco Tools Česká republika
III. obálka
www.atlascopco.com
+420 602 201 325
FOXON s.r.o.
23
www.foxon.cz
+420 484 845 555
Henkel ČR spol. s r.o.
36–37, IV. obálka
www.loctite.cz
+420 220 101 410
Leonardo Technology s.r.o.
1
www.lt.cz
+420 777 584 636
Papouch s. r. o.
31
www.papouch.com
+420 267 314 267
Schaeffler CZ s.r.o.
II. obálka, 42–43
www.schaeffler.cz
+420 267 298 111
Schneider Electric CZ, s. r. o.
32–33, 46
www.schneider-electric.cz
+420 382 766 333
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2013
Z A D A V AT E L É re kla m y
I
nfor mační systém Enter pr ise
Inspection Manager© (dále jen EIM)
je zaměřen na zpracování základní
evidence zařízení a následné správě
a řízení revizí VTZ, kontrol, údržby
a kalibrací, včetně evidence školení
pracovníků. Systém EIM dokáže
evidovat veškerá zařízení – od regálů
a žebříků, přes elektrické ruční spotřebiče, komplexní technologické celky,
VTZ, stavební a důlní díla, dopravní
prostředky apod. až po prostředky
požární ochrany.
•
47
ZAOSTŘENO
I přes každodenní palčivé problémy
zůstávají manažeři v klidu
Bob Vavra
Plant Engineering
A
le uprostřed vlny veder
v červenci, kdy každý den
teplota dosahovala cca 33 °C
a vysoká byla i vlhkost vzduchu, lidé chodili a divili se, že v létě
je horko. A neustále si na to stěžovali.
Jelikož jsem celý svůj dosavadní život
prožil v Chicagu, vím, co s člověkem
teplota, která je pravým opakem
33 °C dělá, a jak se při ní cítí. Brodíte
se po kolenou ve sněhu, zabaleni
do „vaťáku“ a probíjíte si cestu větrem.
Když si lidé začali stěžovat na nesnesitelné horko, připomínal jsem jim,
že nemusí slunce a horko odhazovat
lopatou, tak jako sníh v zimě.
Přemýšlel jsem nad výše uvedenou
problematikou právě ve chvílích, kde
naši přátelé ze společnosti McGladrey
uvedli zajímavou studii. Tato každoroční studie, která monitoruje aktuální
stav ve výrobních podnicích, se zaměřila na rytmus výroby, a na to, jakým
způsobem vnímají vedoucí výroby
současný stav našeho podnikatelského
prostředí.
Zdaleka nejzajímavější část této
studie tvořily odpovědi na otázku,
která zněla takto: „Jak byste hodnotili
aktuální úroveň optimistické nálady
v podnikatelském prostředí?“ Zde
uvádíme jejich odpovědi:
• Moje firma – 85 %.
• Průmyslové odvětví, ve kterém
podnikám – 73 %.
• Americká ekonomika – 49 %.
• Světová ekonomika – 33 %.
Tento pozoruhodný rozdíl mezi
osobním a národním optimismem
nepřek vapil Ka ren Ku rekovou,
vedoucí analy tičk u pro v ý robu
v rámci společnosti McGladrey.
„V průběhu let jsme zjistili, že většinou panuje u manažerů optimistický
pohled na věc, pokud jde o faktory,
48 • říjen 2013
které mají pod svou vlastní kontrolou,
jako tomu je u jejich vlastních firem
a dokonce rozšiřují své perspektivy
v rámci svých odvětví, ve srovnání
s faktory, které jsou zcela mimo jejich
sféru vlivu, jako je domácí a globální
ekonomika,“ uvedla pro časopis Plant
Engineering.
Když se nad tím člověk zamyslí,
tak to dává smysl. Můžete si stěžovat
na ekonomiku či nadávat na počasí,
protože ve skutečnosti nedokážete
nic z toho ovlivnit. Avšak můžete
udělat to, že v maximální možné míře
ovládnete své vlastní reakce na daný
druh počasí. Úspěšní výrobci, tak jako
lidé, kteří mají rádi, když slunce pálí,
jsou těmi, kterým se daří bez ohledu
na aktuální stav počasí.
Skutečně mohu potvrdit, že podobných případů je kolem nás velmi
mnoho. Strávil jsem čtyři měsíce
cestováním po různých výrobních
zařízeních a navštěvoval velké i malé
podniky. Vybrali jsme pro vás některé
z těchto podniků a při rozhovoru
s jejich vedoucími pracovníky u nich
vypozorujete skutečně mimořádné
schopnosti a zaujme vás úroveň
organizace, díky které jsou schopni
plnit zadané úkoly, ochotu podporovat růst svého podnikání a absolutní
angažovanost pro své zaměstnance.
Neexistuje žádný společný jmenovatel
pro podniky, které jsem měl možnost
toto čtvrtletí navštívit s výjimkou
tohoto poznatku: Rostou navzdory
všem náročným výzvám a problémům,
kterým musí čelit, a zdá se, že jim tyto
výzvy a jejich následná řešení docela
prospívají.
Zdrojem optimismu je v jejich případě tvrdá práce a inovativní přístup
s cílem uspokojit specifické problémy
americké ekonomiky. V oblasti daňových zákonů a regulační politiky v naší
zemi stále panuje zmatek a nepořádek,
stále nemáme dostatek kvalifikovaných pracovníků a Washington není
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
schopen dosáhnout splnění i těch
nejjednodušších úkolů.
Někdo možná hledá odpověď
na otázku, jak je možné, že výrobní
ekonomika je chloubou Ameriky
a závidí jí celý svět? Odpověď na tuto
otázku lze nalézt přímo na pracovištích
a mám takový pocit, že u vás v podniku
bych ji našel také.
Stěžujeme si na nedostatek prostředků, které dostáváme od vlády.
Výše uvedená studie nám jasně dokazuje, že se toho obáváme a máme
z celé situace špatné pocity. Přesto se
tyto obavy nevztahují na věci, které
můžeme každodenně ovládat a řídit.
Můžeme podpořit naše zaměstnance
tím, že se budeme snažit zajistit větší
bezpečnost na pracovištích a zavedeme
koncepci spolupráce mezi podniky.
Můžeme snížit spotřebu energie tím, že
ji budeme chytřeji využívat. Můžeme
zvýšit produktivitu mnoha úžasnými
způsoby tím, že budeme naslouchat,
dívat se a studovat. Nic nám nebrání
v tom, abychom použili všechna
data a informace, které jsme získali
v rámci všech inovativních systémů
a vypůsobili tak skutečnou změnu
našich provozních operací.
A je to právě tento postoj – žádná
negativa ohledně prostředí a podmínek, za kterých musíme pracovat,
nýbrž úspěchy, jichž jsme dosáhli díky
tomu, co máme k dispozici – prostupoval každý podnik, který jsem měl
možnost tento rok navštívit. Ve výrobě
se dnes dějí skutečně pozoruhodné
věci, protože se k problémům stavíme
čelem a neztrácíme drahocenný čas
stěžováním na problémy a nedostatky.
Tito lidé říkají, že stěžování na aktuální stav počasí venku stejně k ničemu
nevede. Já s nimi souhlasím. To však
neznamená, že budete jen tak stát
venku a potit se. Ti chytřejší z nás vědí,
jak zůstat v klidu a udržet si i v horku
správnou provozní teplotu.
Společnost HENKEL - výrobce inovativních produktů pro údržbu,
díky kterým ušetříte čas i peníze
ƒ Řešení pro štíhlou údržbu
ƒ Ochrana povrchů
ƒ Prevence vibrací
ƒ Prodloužení životnosti dílů
ƒ Nouzové opravy
ƒ Opravy plastových dílů
ƒ Opravy potrubí
Loctite - profesionálové v údržbě ve všech oblastech lepení, těsnění, čištění a mazání
Více informací naleznete na www.loctite.cz
Henkel ČR spol. s r.o., General Industry, U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: 220 101 410, 411, Fax: 220 101 653, [email protected]
Download

Stáhněte si č. 35 v PDF - Česká společnost pro údržbu