tradition w
strength w
experience
CHEMIKÁLIE
Plnidla
Plnidla (pigmenty) jsou nerozpustné částice, které zaplňují
prázdná místa ve struktuře papíru a mimo to se dále používají
k barvení vláken a zvyšují opacitu. Plnidla se mohou přidávat do
rozvlákněné látky nebo se používají do nátěrových směsí.
Obecně zlepšují tiskové vlastnosti. Rozdělují se na organické
a anorganické a dále podle chemického složení.
Jsou to např. CaCo3, TiO2, kaolín, mastek, barytová běloba,
azbestin aj. Pro zajištění stability plnidel v tekuté formě se přidávají konzervační a plastifikační přísady.
Klížidla
Látky zvyšující odolnost papíru proti absorpci vody. Přidávají se
do hmoty nebo se nanášejí na povrch papíru na klížicím lisu.
Klížidla mohou být přírodní modifikované pryskyřice nebo
syntetické látky. Jako příklad jsou uvedena klížidla AKD, ASA,
látky na bázi styren-akrylátů.
Silo
Dispergační nádrž
s míchadlem
Řídicí systém
Násypka
Rozvolňovací
hranoly
Šnekový dopravník
Vibrovaná
násypka
Škroby
Posilují vznik mezivláknitých vazeb, zvyšují pevnost papíru a lepenky za sucha, snižují povrchovou prášivost při tisku. Mohou
být bramborové, pšeničné, kukuřičné aj.
Škroby se dělí na:
w
škroby pro dávkování do hmoty - kationické škroby,
w
škroby na povrch - oxidované nebo nativní, které se musí
upravit enzymatickou nebo termochemickou konverzí.
Zásobní nádrž
Slurry CaCO3
Úprava vzduchu
Zásobní nádrž ASA koncentrátu
Modelový příklad řešení linky pro přípravu CaCO3
Potrubí, škrob,
voda, emulze,
vzduch
Čerpání škrobu
do emulgátoru
Emulgační zařízení
Rozvaděč,
řídicí systém
Nativní - nemodifikované škroby. Nanášejí se na povrch papíru
na klížicím lisu. Jsou nejlevnější, používají se většinou nativní
kukuřičné nebo nativní pšeničné škroby. Připravují se pomocí
enzymatické konverze (přeměna škrobu pomocí enzymů v kontinuálním reaktoru, kde probíhá zkrácení řetězců molekul škrobu), nebo termochemické konverze (molekula škrobů se krátí
pomocí oxidačních činidel). Zařízení k úpravě škrobů se obecně
nazývá jet cooker.
Kationické - modifikované škroby. Aplikují se do hmoty papíroviny. Kationický náboj zvyšuje absorpční kapacitu škrobu na
celulózová vlákna.
Oxidované - jedná se o nejčastější úpravu odbourávání škrobové molekuly pomocí oxidace ve škrobárně. Oxidované škroby
se nanášejí na povrch papíru na klížicím lise. Slouží také jako
báze pro přípravu lepidel v kartonážích.
Příklad stanice pro přípravu ASA klížidla, kde se využívá princip emulgace
PAPCEL, a.s. Litovel, Czech Republic
126
tradition w
strength w
experience
Big Bag
Odsávání
Rozvaděč,
řídicí systém
Silo
Vibrační dno
Reaktor
Šnekový dávkovač
škrobu
Šnekový dopravník
Lednice na enzym,
čerpadlo enzymů
Míchaný konvertor
Slurry nádržka
s dávkováním enzymů
Příklad zařízení pro enzymatickou konverzi nativního škrobu
Reaktor
Vibrační dno
Rozvaděč,
řídicí systém
Násypka
na Big Bag
Dávkovač
škrobu
Slurry nádobka s míchadlem
Čerpadlo
Příklad zařízení pro oxidované škroby
Násypka
Šnekový dopravník
Reaktor
Dávkovač
Čerpadlo
Příklad zařízení pro kationaktivní škroby
127
Slurry nádržka s míchadlem
Rozvaděč,
řídicí systém
tradition w
strength w
experience
Vibrační třídič
Zásobní míchací
nádrž
Čerpadlo
Hladinová nádržka
Příklad pracovní stanice klížicího lisu
Čerpadlo
Retenční prostředky
Cílem použití je zadržet co největší množství vstupní suroviny
na sítě papírenského stroje a urychlit odvodnění. Zlepšují kvalitu
podsítových vod. Připravují se z tekutého nebo práškového
produktu. Systém dávkování retenčních prostředků může být
řešen jako jednosložkový, dvousložkový nebo vícesložkový.
Mezi retenční prostředky patří:
w
flokulanty - látky, které urychlují tvorbu vloček
w
koagulanty - látky, které slouží k podpoře srážení flokulí
w
bentonity - používají se jako jedna sožka retenčního vícesložkového systému a nebo slouží pro čištění odpadních vod
znečištěných ropnými produkty, emulzemi, barevnými koloidy a těžkými kovy)
Násypka
Míchadla
Míchadlo zásobní nádrže
Šnekový dávkovač
Příklad stanice pro přípravu polyakrylamidu (práškový typ)
Čerpadla
Hladinoměr
PAPCEL, a.s. Litovel, Czech Republic
128
tradition w
strength w
experience
Barviva a opticky zjasňující prostředky
Barviva jsou intenzivně zbarvené organické sloučeniny rozpustné ve vodě nebo jiném rozpouštědle. Používají se pro dosažení požadovaného barevného odstínu nebo zvýšení opacity.
Používají se barvy do hmoty nebo barvy na povrch pro klížicí lis.
Opticky zjasňující prostředky se využívají pro zlepšení odrazivosti světla. Jsou bezbarvé nebo slabě zbarvené, rozpustné
ve vodě. Používají se do hmoty nebo na povrch pro klížicí lis.
Biocidy
Používají se k hubení, tlumení nebo zamezení růstu bakterií
a mikroorganismů, které vznikají v různých místech papírenské
výroby. Nejčastější výskyt kultur mikroorganismů je na stěnách
nádrží, strojů a potrubí, kde vytváří takzvaný sliz. Ten zhoršuje
kvalitu vody a může způsobit přetrhy na papírenském stroji.
Odpěňovač
Slouží pro potlačení vzniku pěny, aplikuje se do hmoty, nebo do
roztoků škrobů a nátěrových směsí.
Nátěrové hmoty
Pitch control
Látky, které se používají pro zachycování a separování volných
pryskyřičných a jiných nežádoucích podílů v látce, které se
mohou nalepovat na škrabáky. Často se používá např. mastek.
Používají se pro natírací zařízení a obecně se skládají z pigmentů a pojidel, optických zjasňujících prostředků, barev, dispergátorů a prostředků pro regulaci pH.
Emulgátory
Látky, které umožňují přípravu emulze, zmenšují mezifázové
napětí. Slouží pro přípravu typů emulzí, např. olej ve vodě.
Big Bag
Regulátory pH
Používají se pro regulaci pH zvláště u nátěrových hmot, ale také
u papíroviny pro zajištění optimální funkce pomocných papírenských prostředků. V případě použití NaOH je nutné z důvodu
zamezení rekrystalizace roztok NaOH ohřívat pomocí elektrických topných těles nebo parou. Mezi pH regulátory patří síran
hlinitý, H2SO4, PAC aj.
Vibrovaná násypka
Pojidla
Slouží k vazbě a propojení částic pigmentu mezi sebou a spojení
částic pigmentu s povrchem papíru. Převážně se používají pro
nátěrové a klížicí směsi. Dělí se na přírodní a syntetická pojidla,
např. škroby, kasein, polyvinylalkohol, akryláty, latex.
Dávkovač
Další pomocné chemické prostředky
Rozvaděč,
řídicí systém
Zásobní nádrž
Rozplavovací nádrže
s dispergačním míchadlem
Čerpadlo
w
fixační prostředky, např. PAC (Polyaluminiumchlorid) - jsou
prostředky, které se používají pro zlepšení retence a fixace
chemikálií, dále se mohou využívat pro čištění průmyslových
vod.
w
čistící prostředky - látky pro chemické a kontinuální čištění
plstěnců.
w
pryskyřice pro zvýšení pevnosti za mokra - dodávají papíru
mechanickou odolnost proti působení vlhkosti nebo vody
(syntetické pryskyřice na bázi PAE, UF atd.).
Příklad stanice pro dispergaci a dávkování mastku
129
PAPCEL, a.s., Uničovská 132, 784 10 Litovel, Czech Republic w
tel.: +420 585 152 175 w
fax: +420 585 343 001 w
e-mail: [email protected] w
http: //www.papcel.cz
Download

Prospekt ke stažení