ÚČASTNICKÁ SMLOUVA A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a předávací protokol
Číslo smlouvy (variabilní symbol plateb):
□ Služba INTERNET □ Služba IPTV □ Změna smlouvy
Provozovatel sítě: ,,WiFi-Net“, Michal Chromý, Slezská 557, 741 01 Nový Jičín, IČO: 73933414
Provozovna: Dostála Bystřiny 5, 741 01 Nový Jičín, Kontakt +420552309323, [email protected] , www.wifi-net.org
Účastník
Adresa účastníka: (adresa trvalého bydliště účastníka, místa podnikání, nebo sídla společnosti)
Název společnosti, Jméno a Příjemní:
Ulice:
Obec:
IČ:
DIČ:
Datum narození:
Číslo OP, nebo pasu:
Kontaktní tel:
Email:
Adresa instalace: (pokud se liší od adresy účastníka)
Název společnosti, Jméno a Příjmení:
Ulice:
Obec:
Kontaktní telefon:
Popis umístění:
Psč:
Psč:
Email:
Patro/číslo bytu:
Zapůjčené a dodané technické zařízení: (zařízení, které bylo účastníkovy zapůjčeno, je majetkem sítě ,,WiFi-Net“)
Zařízení:
Anténa:
UTP/FTP:
Výrobní číslo:
Výrobní číslo:
Celková hodnota zapůjčeného a instalovaného zařízení s DPH:
Uživatelské rozhraní: (Slouží k přehledu smluv, vyúčtování a IPTV. Za případné zneužití odpovídá účatník)
Adresa uživatelského rozhraní internet
http://klient.wifi-net.org
Zákaznické číslo: variabilní symbol
Heslo:
Adresa uživatelského rozhraní IPTV
live.konekt4net.tv
Přihlašovací jméno: variabilní symbol
Heslo:
Služby: (objednané služby)
Název služby:
Parametry služby:
Odchozí SMTP server pošty: (nastavení do emailového klienta)
Odchozí SMTP server: mail.wifi-net.org
Informace a poznámky: (informace, nebo poznámky týkající se Vašeho zákaznického účtu)
Poznámky:
□ Zasílání faktur: (faktury jsou zasílány výhradně elektronicky na výše uvedený e-mail)
□ Veřejná IPv4 adresa: (30,- Kč/měs. s DPH)
Informace o platbách:
Platební podmínky
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu poskytovatel: 2600508333/2010
Variabilní symbol:
Měsíční platba s DPH:
do 15.dne v měsíci
Doporučené datum úhrady: 10. dne v měsíci
Měs. cena s DPH:
Obchodní podmínky v.2 - 1.1.2015
1. Úvodní ustanovení
1. 1.Provozovatel sítě ,,Michal Chromý IČO: 739 33 414“ zajišťuje provoz optické, metalické a bezdrátové datové sítě pod značkou ,,WiFi-Net“.
Provozovatel má oprávnění potřebná pro provozování služeb elektronických komunikací.
2. Předmět smlouvy a cena
2. 1. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele vytvořit připojení k internetu tak, aby uživatel za podmínek níže sjednaných, mohl tuto síť
využívat a rovněž je předmětem poskytování dalších služeb s využitím zdrojů a prostředků této sítě.
2. 2. Provozovatel se zavazuje poskytovat uživateli přístup k síti Internet. Přenosová rychlost připojení není garantovaná a je uvedena na webové
stránce provozovatele s tím, že v rámci zkvalitňování služeb poskytovaných provozovatelem dochází pravidelně ke zvyšování limitu přenosové
rychlosti. V případě, že dojde ke změně tarifu zákazník má možnost o změnu zažádat prostřednictvím emailu.
2. 3. Provozovatel může cenu za připojení měnit.
3. IPTV
3. 1. Programová nabídka je přebírána od provozovatele převzatého vysílání společností KonekTel, a.s., která je jako provozovatel převzatého
vysílání registrován Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn./Ident.:2010/948/sve/Kon ze dne 19.10.2010. Společnost KonekTel, a.s.
má řádně uzavřené smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy.
3. 2. Provozovatel může cenu a skladbu programů měnit.
4. Práva a povinnosti uživatele
4. 1. Uživatel nesmí poskytovat služby sítě ,,WiFi-Net“ třetím osobám. (Třetí osobou se rozumí jiné bytové jednotky, jiné podnikatelské subjekty).
Pokud tak učiní, bude mu naúčtována smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč.
4. 2. Uživatel se zavazuje využívat služby sítě ,,WiFi-Net“ pouze v rozsahu, který odpovídá zákonům této republiky.
4. 3. Uživatel je povinen umožnit v naléhavých případech zaměstnancům provozovatele přístup k přípojnému bodu.
4. 4. V případe, že uživatel bude s fakturou po splatnosti více jak 30.dnů, je uživatel povinen vrátit a zpřístupnit zaměstnancům provozovatele
přístup k přípojnému bodu pro demontáž zapůjčeného zařízení viz. odstavec ,,Zapůjčené a dodané technické zařízení“ předávací protokol.
4. 5. Uživatel nesmí provádět změny v nastavení zařízení určených pro přístup k síti Internet bez vědomí provozovatele. Smluvní pokuta za
lokalizaci a odpojení je 5.000,- Kč.
4. 6. Uživatel byl upozorněn na možné zhoršení kvality signálu individuálního připojení vlivem třetích stran.
4. 7. Uživatel se zavazuje platit řádně a včas úhrady za internetové připojení.
5. Práva a povinnosti provozovatele
5. 1. Pokud uživatel nahlásí nefunkčnost internetu na telefonu technické podpory 602 812 882 - je provozovatel povinen do 5-ti pracovních dnů
zahájit práce k odstranění závady. Provozovatel neodpovídá za výpadky el. energie. Při nefunkčnosti delší jak 5 pracovních dnů bude uživateli
vrácena (zápočtem) poměrná část zaplaceného paušálu na základě písemné žádosti.
5. 2. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené odběrateli v důsledku výpadku sítě internet nebo jeho používáním.
6. Platební podmínky
6. 1. Splatnost je vždy 15. dne v měsíci a to bankovním převodem na účet 2600508333/2010 nebo složenkou (složenky na úhradu služeb
nezasíláme!).. VARIABILNÍ SYMBOL je číslo této smlouvy. (Pokud variabilní symbol nebude zadán, nelze Vaši platbu přiřadit k Vaší smlouvě a
úhrada nebude provedena). Za první měsíc uživatel hradí pouze poměrnou část za dobu používání služeb. Případnou reklamaci na účtované ceny, je
uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vyúčtování ceny za poskytovanou službu, jinak právo zanikne.
6. 2. V případě prodlení s platbou je provozovatel připojení oprávněn požadovat kromě dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné
částky za každý den prodlení. V případě prodlení s platbou provozovatel vyúčtuje uživateli 150,- Kč za vystavení písemné doporučené upomínky.
V případě prodlení může být uživatel odpojen od sítě! Za znovu připojení k síti je účtován administrativní poplatek 300,- Kč. K cenám všech
služeb se účtuje DPH 21%.
7. Poskytování servisních služeb
7. 1. Při servisním zásahu je uživatel povinen zpřístupnit prostory, ve kterých je umístěno vybavení přípojného bodu a antény. V případě
nedodržení této povinnosti není provozovatel povinen provést nápravu.
7. 2. Servisní zásah v rámci záruční doby, vynucený chybným postupem uživatele (změny nastavení přípojného počítače, manipulace s anténou
apod., zavirování PC, atd.) bude uživateli účtován dle aktuálního ceníku - za každou započatou hodinu.
8. Ostatní ujednání
8. 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu neurčitou.
8. 2. Výpovědní lhůta je dva měsíce a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Výpověď musí být vždy
provedena písemnou formou a zaslaná pouze DOPORUČENÝM DOPISEM.
8. 3. Uživatel se zavazuje jakékoli změny v údajích, uvedených v čl. této smlouvy, oznámit neprodleně provozovateli a to nejpozději do 14.dnů.
8. 4. Provozovatel si vyhrazuje právo - dočasně omezit poskytované služby za účelem provádění technické údržby a modernizace sítě ,,WiFi-Net“
8. 5. Uživatel souhlasí se zasíláním propagačních a reklamních materiálů společností. Dále uživatel souhlasí se zasíláním elektronických
informačních zpráv, které se týkají tohoto smluvního vztahu a nabídek provozovatele prostřednictvím emailu nebo SMS zpráv.
8. 7. Účastníci prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své podpisy.
8. 8. Jednotlivé písemnosti dle smlouvy budou smluvním stranám doručovány na shora uvedené korespondenční adresy. Změnu korespondenční
adresy musí smluvní strany provést písemně doporučeným dopisem adresovaným druhé smluvní straně. Jednotlivé listiny doručované dle této
smlouvy se považují za doručené nejpozději pátým dnem po jejich odeslání příslušné smluvní straně na shora uvedenou korespondenční adresu,
resp. na nově oznámenou adresu pokud byla provedena změna adresy, a to i v případě, že se o nich smluvní strana, které jsou určeny, nedozvěděla,
a to i v případě doporučených zásilek. Pátým dnem po odeslání tak nastávají účinky doručení zásilky.
8. 9. Uživatel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele a s těmito souhlasí.
Všeobecné obchodní podmínky v aktuálním znění jsou vždy vyvěšeny na webových stránkách www.wifi-net.org.
V Novém Jičíně, dne
V Novém Jičíně, dne
............………………………………………………….……. ………..….……………………………………………….
Účastník:
Poskytovatel, nebo jeho oprávněný zástupce:
S obsahem Smlouvy souhlasím,prohlašuji, že jsem se seznámil se Všeobecnými podmínkami.
Download

Účastnícká smlouva a obchodní podmínky - WiFi