Výroční zpráva
za rok 2013
Slovo úvodem
Právo na život je soukromý poskytovatel sociálních služeb pro seniory. V nabídce našich služeb
je domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Naše služby jsou zaregistrovány a naplňují
standardy kvality.
V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.
Usilujeme především o to, aby uživatelé žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby
nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili běžným způsobem života. Služby respektují
individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.
Služby domova se zvláštním režimem jsou od roku 2014 v rámci komunitního plánu součástí
nabídky sociálních služeb města Brna a jsou součástí akčního plánu sociálních služeb
v Jihomoravském kraji.
Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno
IČ: 27032558
tel: 545 213 564, e-mail: [email protected]
www.pravonazivot.cz
O společnosti
Právo na život
Provazníkova 1480/90
614 00 Brno
IČ: 270 32 558
zaregistrován u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 11794
Registrované sociální služby:
3707798 Domov pro seniory - poskytovaná od 12.10.2012
4252814 Domov se zvláštním režimem - poskytovaná od 29.4.2013
6343339 Domov se zvláštním režimem – poskytovaná od 12.10.2012
Statutární zástupce:
Ing. Pavel Herajt, člen výboru
Vedení společnosti:
Alena Bendová – ředitelka Domov Slunce
Bc. Hana Boráňová – vedoucí Senior Centrum
Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno
IČ: 27032558
tel: 545 213 564, e-mail: [email protected]
www.pravonazivot.cz
Naše poslání
„Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur.“
Ladislav Klíma
Strategie námi poskytovaných služeb je zaměřena na:
1. Zajištění odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu starší generace.
2. Spolupráci se zdravotníky, sociálními pracovníky, pedagogy a církvemi.
3. Zajištění právní pomoci při řešení životních situací a poskytnutí pomoci při jednání s úřady
a institucemi.
4. Vytváření podmínek pro společenské, zájmové a kulturní vyžití seniorů .
5. Zajištění finanční stability organizace.
6. Neustálé zkvalitňování péče a převedení systému plošně poskytované péče na systém
individuální podpory uživatelů služeb.
7. Vytvoření důstojného prostředí pro bydlení a kvalitní život uživatelů v seniorském věku v
domově.
8. Vytvoření podmínek pro kvalitní provozování sociálních služeb pro ležící pacienty,
tj. prostory, personální a materiální podmínky.
Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno
IČ: 27032558
tel: 545 213 564, e-mail: [email protected]
www.pravonazivot.cz
Naší snahou a posláním je v co největší míře ulehčit občanům péči o jejich rodinné příslušníky.
Při poskytování služeb se snažíme vnímat i duchovní rozměr našich uživatelů.
Pobytovou sociální službu zabezpečujeme
v nepřetržitém provozu, zaměřenou na
podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno
IČ: 27032558
tel: 545 213 564, e-mail: [email protected]
www.pravonazivot.cz
Naše služby
Právo na život nabízí dva druhy nepřetržitých sociálních služeb poskytovaných seniorům, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž zdravotní či sociální situace jim neumožňuje
samostatné bydlení bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba není poskytována osobám vyžadujícím
akutní zdravotní péči.
Přehled služeb poskytnutých v roce 2013
Domov
Domov Slunce
Domov Slunce
Senior Centrum
Služba
Domov pro seniory
Domov se zvláštním
režimem
Domov se zvláštním
režimem
Registrovaný
počet lůžek
Počet klientů
k 31.12. 2013
Počet klientů,
kterým byla služba
poskytnuta
27
23
42
20
20
30
20
13
18
Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno
IČ: 27032558
tel: 545 213 564, e-mail: [email protected]
www.pravonazivot.cz
Poskytované jsou jak základní služby, tedy ubytování, strava, úkony péče a zdravotní péče, tak
i další služby a to například manikúra, pedikúra, fyzioterapeut, kadeřnice, zabezpečování nákupu
a jiné. Služby jsou poskytovány v rámci domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.
Struktura klientů v roce 2013
Domov
Domov Slunce
Domov Slunce
Senior Centrum
Služba
Domov pro seniory
Domov se zvláštním
režimem
Domov se zvláštním
režimem
Průměrný
věk
uživatelů
Počet uživatelů
trvale upoutaných
na lůžko
Počet uživatelů
vyžadujících podporu
při mobilitě
83
0
23
84
2
18
87
10
3
Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno
IČ: 27032558
tel: 545 213 564, e-mail: [email protected]
www.pravonazivot.cz
Domov Slunce
Domov Slunce se nachází v brněnské městské části Brno-střed na ulici Francouzská, v blízkosti
centra města. Domov je velmi lehce dostupný městskou hromadnou dopravou. V blízkosti
domova se nachází největší brněnský městský park Lužánky, dostupná jsou také divadla, kina,
muzea, cukrárny a množství obchodů.
Domov Slunce umístěn v nové moderní budově. Na podzim roku 2012 byla dokončena výstavba
vícepodlažní budovy na ulici Francouzská a postupně se do něj stěhují uživatelé. Přestavbou
vzniklo 17 jedno a 15 dvoulůžkových pokojů se sociálním zázemím.
Byty jsou umístěny ve vícepodlažní budově v rámci uzavřeného areálu s vnitřním dvorem.
V budově je umístěna společná jídelna. Jednotlivé pokoje domova jsou situovány do ulice nebo
do dvorního traktu. Pokoje jsou vybaveny šatní skříní, polohovací válendou, nočním stolkem,
křeslem, komodou, lampičkou a telefonem. Ve dvorním traktu Domova Slunce je upravené atrium
s lavičkami, altánkem a zelení. Toto místo lze využít k posezení v teplých dnech.
Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno
IČ: 27032558
tel: 545 213 564, e-mail: [email protected]
www.pravonazivot.cz
Senior Centrum
Senior Centrum se nachází v brněnské městské části Brno-Židenice na ulici Šámalova, opět
v blízkosti centra města. Domov je lehce dostupný městskou hromadnou dopravou. V blízkosti
domova se nachází největší menší park, dostupná jsou opět divadla, kina, muzea, cukrárny
a množství obchodů. Provoz byl zahájen ve druhém čtvrtletí roku 2013
Ve dvorním traktu Senior Centra je upravené atrium s lavičkami, altánkem a zelení. Toto místo lze
využít k posezení v teplých dnech. Jednotlivé pokoje domova jsou situovány do ulice. Pokoje jsou
vybaveny šatní skříní, polohovací válendou, nočním stolkem, křeslem, komodou, lampičkou
a telefonem.
Byty jsou umístěny v přízemí třípodlažní budovy v rámci uzavřeného areálu s vnitřním dvorem.
Celý areál Centra je bezbariérový. Součástí centra je společná jídelna a společenská místnost.
Ve dvoře je kryté posezení, zajišťující klidný a nerušený pobyt s možností pořádání venkovních
aktivit.
Uživatelé jsou ubytování ve dvou, tří a jednom čtyřlůžkovém pokoji s sociálním zázemím. Pokoje
jsou vybaveny šatní skříní, polohovací válendou, nočním stolkem, křeslem, komodou, lampičkou
a telefonem.
Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno
IČ: 27032558
tel: 545 213 564, e-mail: [email protected]
www.pravonazivot.cz
Aktivity roku 2013
V roce 2013 byl druhým rokem, ve kterém jsme poskytovali sociální služby. Podařilo se nám
postupně naplnit kapacitu Domova Slunce i zahájit provoz Senior Centra. Podařilo se nám
stabilizovat tým klíčových zaměstnanců a vhodně ho doplnit novými kolegyněmi a kolegy.
Velkou radost máme i z toho, že se nám v roce 2013 dařilo postupně obnovovat a doplňovat
vybavení domova a zkvalitňovat tak prostředí jak pro klienty, tak i pro zaměstnance. Díky podpoře
dárců se nám podařilo zakoupit nové polohovací postele a doplnit stávající postele o další
antidekubitní matrace.
Kromě standardních úkonů sociální a zdravotní péče se v roce 2013 podařilo realizovat mnoho
jednorázových i pravidelných aktivit a akcí zlepšujících kvalitu života seniorů. Namátkou
vybíráme:
• pravidelné procházky klientů Domova Slunce do blízkého parku ,
• snídaně pro lepší náladu s Hitrádiem Magic, burčákové slavnosti,
• adventní koncert, koncert studentů Brněnské konzervatoře, posezení u cimbálu,
• vánoční besídka,
• canis terapie,
• čtení na pokračování,
• návštěva divadel a koncertů ve městě Brně,
• prohlídka Jurkovičovy vily.
Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno
IČ: 27032558
tel: 545 213 564, e-mail: [email protected]
www.pravonazivot.cz
Pro zlepšení informovanosti a komunikace s okolím se podařilo plně zprovoznit
a využívat facebookový profil Právo na život. Ten slouží jak zaměstnancům, tak klientům a všichni
se něm rádi pochlubí aktuálními informacemi ze života domova.
Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno
IČ: 27032558
tel: 545 213 564, e-mail: [email protected]
www.pravonazivot.cz
Hospodaření
V roce 2013 se Právu na život podařilo realizovat dva významné kroky:
• Zahájit provoz Senior Centra a tím rozšířit nabídku služeb.
• Zapojit se do procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně
a Jihomoravském kraji s tím, že od roku 2014 jsou obě služby domova se zvláštním
režimem součástí nabídky sociálních služeb v kraji. To může v následujícím období zajistit
finanční prostředky z veřejných zdrojů a podpořit další rozvoj kvality služeb.
Změny v příjmech
• Postupné naplnění kapacity Domova Slunce navýšilo pravidelné příjmy za pobyt klientů.
• Postupné přiznávání příspěvků na péči klientům, kterým již byla služba poskytnuta vedlo
opět ke stabilizaci příjmů.
• Zahájení provozu Senior Centra přineslo nové příjmy pro toto zařízení.
• Aktivní spoluprací s ÚP ČR se podařilo získat podporu na několik nově vytvořených
pracovních míst.
Změny ve výdajích
• Podařilo se stabilizovat výdaje za služby a materiál – navázány dlouhodobější vztahy
s dodavateli, optimalizovaná síť dodavatelů.
Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno
IČ: 27032558
tel: 545 213 564, e-mail: [email protected]
www.pravonazivot.cz
Přehled příjmů a výdajů Právo na život – sociální služby (v t Kč, zaokrouhleno)
Struktura příjmů Právo na život
2013
83%
3%
1%
Pobyt a služby
Dotace
13%
Dary
Ostatní
Příjmy za pobyt a služby
Dary
Ostatní příjmy
Příjmy celkem
11 981
1 394
379
13 754
Osobní výdaje
Nájemné a energie
Potraviny
Materiál a služby
Ostatní výdaje
Výdaje celkem
6 225
2 961
1 967
840
1 657
13 650
Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno
IČ: 27032558
tel: 545 213 564, e-mail: [email protected]
www.pravonazivot.cz
Poděkování
Rádi bychom Vám poděkovali všem dárcům za jejich rozhodnutí stát se v roce 2013
podporovateli našeho sdružení.
Velice si každé Vaší pomoci vážíme a jsme si vědomi toho, že stále není dost společností s
dobrým a upřímným srdcem, kteří mají zájem pomoci při naší práci se seniory.
V roce 2013 nás podpořilo 47 dárců, kteří společně darovali 805 500 Kč. Velice si vážíme
podpory ve výši 100 000 Kč od Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové.
Děkujeme všem dárcům za jejich podporu!
Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno
IČ: 27032558
tel: 545 213 564, e-mail: [email protected]
www.pravonazivot.cz
Download

Výroční zpráva - Právo na život 2013