© Scio® 2012
2
Český jazyk – 9. třída
ČESKÝ JAZYK – 9. TŘÍDA
1.
6.
Které z následujících slov může být v různém kontextu
třemi různými slovními druhy?
Ve které z následujících možností je nutno doplnit na
vynechané místo i, aby byla celá věta napsána pravopisně
a mluvnicky správně?
(A)
(B)
(C)
(D)
solí
holí
hodí
nosí
(A)
(B)
(C)
(D)
2.
Dáša se bránila, že si se svoj_ sukní neudělá ostudu.
Na naš_ch názorech není vůbec nic neobvyklého.
Řekni j_, ať už si konečně dobalí věci na prázdniny.
To je celá ona, nevšímej si jej_ch posměšků.
7.
Která z následujících možností je napsána pravopisně
správně?
Která z následujících vět obsahuje chybný tvar přejatého
slova?
(A) Mě ukázal otcovy holuby, mému bratrovi psy.
(B) Před zkouškami se musíš učením zabívat více.
(C) Hlodavci někdy svými zuby ohryzávají elektrické
kabeli.
(D) Mnohé Edisonovy vynálezy změnily život lidstva.
(A)
(B)
(C)
(D)
3.
8.
Ve které z následujících možností je nutno na všechna
vynechaná místa doplnit -i-/-í-, aby byla obě slova napsána
pravopisně správně?
Kapitáni obouch skautských oddílů si vzájemně vyměnili
odznaky.
(A)
(B)
(C)
(D)
Uvedená věta obsahuje mluvnickou nebo pravopisnou
chybu. Chybné slovo opište a uveďte také mluvnicky
a pravopisně správnou variantu.
hor_zont – f_lozof_e
s_stemat_cký – spec_f_cký
analog_e – h_g_en_cký
pr_m_t_vní – pap_rus
9.
Uveďte mluvnicky a pravopisně správný tvar 2. osoby
množného čísla podmiňovacího způsobu přítomného času
slovesa růst:
4.
Která z následujících vět bude po doplnění slova zhlédl na
vynechané místo napsána pravopisně a mluvnicky správně
a bude dávat smysl?
10.
________________ vysázely květiny kolem pomníčku.
(A) Tomáš _____ nahoru k balkonu a zamával babičce.
(B) Narcis se _____ celé dny ve vodní hladině jako
v zrcadle.
(C) Výletník _____ z vrcholku kopce na město pod sebou.
(D) Bratr _____ výstavu fotografií z rovníkové Afriky.
Které z následujících slovních spojení nelze doplnit na
vynechané místo v uvedené větě, protože by byla napsána
chybně?
(A)
(B)
(C)
(D)
5.
Které z následujících podtržených slov je nutno napsat
s malým počátečním písmenem, aby celá výpověď byla
napsána pravopisně správně?
Skupinky dětí i dospělých
Děvčata z blízka i z dáli
Účastnice havárie automobilu
Rodiny pozůstalých příbuzných
11.
(A) I tak malá obec, jakou je Černá Hora, má svůj zámek.
(B) Černohorci tvoří necelou polovinu obyvatel své vlasti,
země Černé Hory.
(C) Málokdo ví, že Kunětická Hora je jednou z posledních
sopek u nás.
(D) Leckoho zarazí, že město Kutná Hora neleží na kopci.
© Scio® 2012
V Havlově drama se často opakují celé dialogy.
K dnešnímu datu končí vaše objednávka.
Na ekonomickém fóru se sešly špičky Evropy.
S jeho ideami prostě nemůžu souhlasit.
Ve které z následujících možností je chyba v interpunkci?
(A)
(B)
(C)
(D)
3
F. X. Šalda, literární kritik, se narodil v Liberci.
Vědci zkoumající vesmír uspořádali konferenci.
Pozítří ráno milí studenti odjedeme.
Můžete si tady vyprávět, číst, kreslit.
Český jazyk – 9. třída
12.
15.
Ve které z následujících možností nelze převést přívlastek
neshodný na přívlastek shodný?
Máme-li co říci, proč bychom nezajistili, aby naše sdělení
bylo skutečně slyšet.
(A)
(B)
(C)
(D)
Které z následujících tvrzení o uvedeném souvětí je
pravdivé?
rozhledna ze dřeva
hranice státu
strýček z Olomouce
začátek představení
(A) První věta v souvětí je hlavní, druhá věta je vedlejší
příslovečná důvodová (příčinná).
(B) V souvětí jsou dvě vedlejší věty příslovečné, první je
časová, druhá účelová.
(C) Souvětí se skládá ze tří vět; poslední věta je vedlejší
předmětná.
(D) Třetí věta je vedlejší příslovečná účelová a závisí na
druhé větě hlavní.
13.
Umí nanejvýš tři jazyky, _____ chlubí se, _____ jich ovládal
nejméně deset.
Kterou z následujících dvojic spojovacích výrazů je nutno
postupně doplnit do uvedeného souvětí, aby dávalo smysl
a bylo napsáno gramaticky správně?
(A)
(B)
(C)
(D)
16.
ale – jako by
přesto – že
nicméně – že by
avšak – jako
Ve vesnici jsme si pronajali pokojík se zvláštním vchodem na
měsíc.
Které z následujících sdělení vysvětluje jazykovou podstatu
komičnosti podtržené části uvedeného textu?
14.
(A) Výraz na měsíc by neměl ve větě vůbec být, proto
působí nepatřičně.
(B) Výraz na měsíc stojí na konci věty, takže vtipná pointa
přijde až na konec.
(C) Umístění výrazu na měsíc ve větě budí dojem, že výraz
rozvíjí slovo vchodem.
(D) Mluvčí se dopustil špatné volby slov, vytváří přesah do
žánru sci-fi.
Které z následujících souvětí obsahuje dvě hlavní věty
v poměru slučovacím?
(A) Nejstarší Honza byl čahoun, a tak šel do branky, jelikož
nikdo větší doma nebyl.
(B) Když hochy Klabzuba v pět ráno probudil, rovnou je
poslal na dlouhý trénink do lesa.
(C) S koupáním to sice není v Praze nic moc, ale zase tu
máme krásné památky.
(D) Byl jednou jeden chudý chlapík jménem Klapzuba
a ten měl jedenáct synů.
© Scio® 2012
4
Český jazyk – 9. třída
TEXT K ÚLOHÁM 17 AŽ 21
1. Ale známka se nemůže rozhodnout, myslí si, jsem tak hezká, tak čistá a poštovní razítka jsou tak ošklivá a hrubá, život je
tvrdý, jak budu vypadat, přestanu se líbit, co když to není ten pravý dopis, a tak se tváří nepřístupně, jako by neslyšela. Ale
dopis opakuje své, je to přece dopis, umí mluvit, na nějakém slově nezáleží, dovede prosit a vyhrožovat, znáte to, a známka
přemýšlí a říká si, nesmím být tak neústupná, to by se mi mohlo nevyplatit, a má pravdu, dopisy mohou být i nevyplacené.
2. A tak známka opravdu neví, co má dělat, ta malá známka je velice nešťastná, dá se do pláče, dá se do malého půvabného
pláče, slzy se jí lepí po tváři a dopis ji chlácholivě obejme a ona poznává, že je přilepena, přilepena pevně, na život a na smrt,
a než se stačí usmát, jsou spolu v poštovní schránce, kde jsou stažené žaluzie, a to je začátek jejich dlouhé svatební cesty.
3. Představte si poštovní známku, novou poštovní známku, je krásná a čistá, má světlé barvy, samé veselé tóny jako malé
svěží preludium, a když se usměje, vidíte bílé zoubky, drobounké bílé zoubky, jeden jako druhý.
4. A známka sní o tom, že si pro ni přijde velký, elegantní dopis, který bude příjemně vonět a bude plný krásných slov –
miluji Vás, bez Vás nemá můj život smysl, řekněte ano a odjedeme spolu někam daleko… Takhle sní ta malá poštovní známka
a přivírá oči. A jak tak sní, opravdu, objeví se zčistajasna veliký, elegantní dopis a říká, hledal jsem Vás, jste krásná a čistá a
máte veselé barvy, samé svěží tóny jako malé preludium, řekněte ano a odjedeme spolu někam daleko, ale známka je zcela
zmatená, něco jiného je snít a něco jiného rozhodnout se doopravdy, a dopis mluví velmi naléhavě, bez Vás nemá můj život
smysl, myslím to naprosto vážně, a mluvím pravdu, dopis bez známky je holý nesmysl, to jistě chápete.
17.
20.
Odstavce uvedeného textu jsou nesprávně seřazeny. Uveďte
jejich správné, smysluplné pořadí, aby na sebe navazovaly
(čísla odstavců zapište ve správném pořadí).
Podtržené části odstavce označeného 4. jsou mluvou _____.
Kterou z následujících možností je nejvhodnější doplnit na
vynechané místo v uvedeném tvrzení, aby pravdivě
vystihovalo podstatu podtržených vět úvodního textu?
18.
(A)
(B)
(C)
(D)
Které z následujících tvrzení o uvedeném textu je pravdivé?
(A)
(B)
(C)
(D)
Celý text tvoří jedno dlouhé souvětí.
Odstavec označený 2. je tvořen jedním souvětím.
Mluvu autora označují uvozovky.
Mluvu autora a postav oddělují vždy tři tečky.
vypravěče
vypravěče a postav
dvou postav
jedné postavy
21.
Které z následujících slov je synonymem ke slovu
chlácholivě z uvedeného textu?
A známka sní o tom, že si pro ni přijde velký, elegantní
dopis, který bude příjemně vonět a bude plný krásných slov
– miluji Vás, bez Vás nemá můj život smysl, řekněte ano
a odjedeme spolu někam daleko…
(A)
(B)
(C)
(D)
Kolik dokonavých sloves obsahuje celkem uvedená část
úvodního textu? (Uveďte počet.)
19.
něžně
láskyplně
konejšivě
klidně
© Scio® 2012
5
Český jazyk – 9. třída
OBRÁZKY K ÚLOHÁM 22 AŽ 24
V následujících grafech jsou zaznamenány průměrné teploty vzduchu a úhrn srážek v jednotlivých měsících roku 2011 ve třech
krajích České republiky.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
40
300
40
250
30
250
30
200
20
200
20
150
10
150
10
100
0
100
0
50
0
srážky
srážky v mm
300
teplota ve °C
srážky v mm
I.
LIBERECKÝ KRAJ
-10
50
-20
0
teplota
teplota ve °C
KARLOVARSKÝ KRAJ
-10
-20
srážky
teplota
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
40
250
30
200
20
150
10
100
0
50
teplota ve °C
srážky v mm
I.
300
-10
0
-20
srážky
teplota
22.
24.
Jaký byl úhrn srážek v Karlovarském kraji v měsíci říjnu?
(Uveďte v milimetrech.)
Který z následujících údajů není shodný pro všechny tři
kraje?
(A)
(B)
(C)
(D)
23.
Uveďte název kraje, ve kterém byla nejvyšší průměrná
dubnová teplota v porovnání s ostatními dvěma kraji.
© Scio® 2012
6
nejsušší měsíc
nejchladnější měsíc
nejvlhčí měsíc
nejteplejší měsíc
Český jazyk – 9. třída
25.
TEXT K ÚLOHÁM 25 AŽ 28
Který z následujících názvů nejspíše nese uvedená báseň?
(A)
(B)
(C)
(D)
Jiří Žáček
Člověk hraje řadu různých rolí:
Balada literární
Píseň drátenická
Sonet o loutkách
Žalozpěv o stáří
26.
ze Shakespeara, z Tyla, z Orwella;
Které z následujících slov se nejlépe hodí na vynechané
místo v uvedené básni?
dokud věří, že si je sám volí,
(A)
(B)
(C)
(D)
hraje s elánem a zvesela.
Principál nás diriguje holí,
bouří potlesk, břinká kapela,
života
zákulisí
osudu
jeviště
27.
než tě osud jednou provždy skolí
1. volný verš
přesnou ranou přímo do čela.
2. rytmus
Ani staří znalci _______,
3. refrén
zablešení, rozklížení, lysí,
4. ich-forma
nevědí, kdo tahá za drátky.
5. lyrika
6. básnické oslovení
Všichni jsme jen loutky, staří, noví –
ale ať nám, ksakru, někdo poví,
Z uvedených pojmů vyberte ty dva jevy, které se uplatňují
v úvodní básni (uveďte jejich čísla).
z které zpotvořené pohádky?
(Za každý správně určený jev získáš 0,5 bodů.)
28.
Která z následujících možností má svým významem nejblíže
k vyjádření hraje s elánem z uvedené básně?
(A)
(B)
(C)
(D)
© Scio® 2012
7
hraje s nadšením
hraje s důvěrou
hraje bez obav
hraje s nadsázkou
Český jazyk – 9. třída
29.
TEXT K ÚLOHÁM 29 AŽ 33
Který z následujících výrazů nejspíše patří na vynechané
místo v uvedeném textu?
Každý z nás ví, jak je nepříjemné stát těsně namačkaný ve
výtahu společně s ostatními, pro nás cizími lidmi.
(A)
(B)
(C)
(D)
V takovém případě se snažíme distancovat tím, že se
vyhýbáme očnímu kontaktu – číslo poschodí nebo štítek
výrobce výtahů jsou pro nás najednou napínavější než
detektivka.
neprostupnou
intimní
pevnou
schválenou
30.
Všichni lidé mají kolem sebe _____ zónu a je nám velmi
nepříjemné, když se k nám někdo, koho neznáme nebo
nemáme rádi, příliš přiblíží.
Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného
textu?
(A) Z toho, nakolik k sobě lidé na ulici přistoupí, lze poznat
jejich vzájemný vztah.
(B) Osobní území každého člověka se řídí různou
výchovou v jednotlivých civilizacích.
(C) Vztahy mezi lidmi se pohybují v soustředných kruzích.
(D) Když jsou lidé k sobě blízko, mohou si mnoho říci.
Odstup mezi lidmi hodně vypovídá o tom, jaký je jejich
vztah.
Proto na ulici okamžitě poznáme, zda mají dva lidé
odměřený, obchodní nebo osobní vztah. Čím vyšší je status
nějakého člověka, tím větší je teritorium, které si nárokuje.
31.
V západních kulturách můžeme hovořit o následujících
zónách odstupu:
Který z následujících nadpisů nejvýstižněji charakterizuje
uvedený text?
(A)
(B)
(C)
(D)
Číslo a štítek
Dva lidé
Zóny a vztahy
Poznáme na ulici
32.
Který z následujících účelů má nejspíše uvedený text?
(A)
(B)
(C)
(D)
poučit širokou veřejnost
zahájit konferenci
uvažovat o společnosti
polemizovat s kolegy
33.
Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam
slova distancovat se z uvedeného textu?
(A)
(B)
(C)
(D)
© Scio® 2012
8
schovat se
zachovat si odstup
nevidět
ztratit zájem
Český jazyk – 9. třída
TEXT K ÚLOHÁM 34 AŽ 39
Bohumil Hrabal
(úryvek)
(1) Před cementárnou seděli na lavičce staříci, jeden na druhého křičeli, brali se za klopy a hulákali si do uší. Na kraj mrholil
cementový prach a všechny domky a zahrady byly pokryty jemně mletým vápencem.
(2) Tak jsem vyšel do polí. Pod osamělou hruškou sekal mrňavý mužský srpem trávu. „Povídám, co je to tam u vrátnice za ty
uřvaný dědky?“ „Jo u hlavní brány? To jsou naši penzisti,“ řekl mrňavý mužský a sekal dál.
(3) „To ale mají pěkný stáří,“ povídám. „Že?“ řekl mužský, „už se taky náramně těším, jak za pár let tam budu vysedávat
taky.“ „Jen jestli se tý penze dočkáte!“
(4) „A to já zase jo. Tady je náramně zdravý kraj. Průměrný věk je zde sedmdesát let,“ řekl mužíček a jednou rukou hbitě žnul
travičku, ze které se houlil cementový prach jako kouř z vlhkého ohníčku. „Pěkně prosím,“ povídám, „ale vo co se tam ti
dědkové hádají? Že tak tam na sebe pořád řvou?“
34.
37.
Ve kterém z odstavců uvedeného textu je přirovnání?
Kde se pravděpodobně odehrává situace zachycená
v uvedeném textu?
(A)
(B)
(C)
(D)
v odstavci (1)
v odstavci (2)
v odstavci (3)
v odstavci (4)
(A)
(B)
(C)
(D)
35.
38.
Kterým z následujících výrazů lze v uvedeném textu
nahradit slovo mrholil ve výrazu na kraj mrholil cementový
prach tak, aby význam zůstal zachován?
(A)
(B)
(C)
(D)
Které z následujících tvrzení o úvodním textu je pravdivé?
(A)
(B)
(C)
(D)
se snášel
hustě padal
nalétával
se usazoval
V textu se uplatňují slovní hříčky.
V dialozích jsou použita vulgární slova.
V dialozích je použita nespisovná čeština.
Text navozuje tajuplnou atmosféru.
39.
36.
Z odstavce (2) úvodního textu vypište zpodstatnělé přídavné
jméno (slovo uveďte ve tvaru 1. pádu jednotného čísla).
Jakým výrazem je slovní spojení mrňavý mužský
z uvedeného textu?
(A)
(B)
(C)
(D)
v průmyslovém městě
v centru průmyslového města
na návsi
Odpověď nelze jednoznačně určit.
vulgárním
argotickým
expresivním
slangovým
© Scio® 2012
9
Český jazyk – 9. třída
43.
TEXT K ÚLOZE 40 AŽ 42
M: Ano.
Jedná se o slohový útvar, kterým vystihujeme povahu
člověka. Od ostatních útvarů popisného slohu se liší tím, že
nezachycuje jen vnější znaky, ale i znaky vnitřní, duševní
vlastnosti – temperament, zájmy, nadání, schopnosti,
povahové vlastnosti, které se projevují v jednání, ve vztahu
k jiným lidem apod.
V: Je to čerstvě vystudovanej, víte, u – ump – průmyslovák,
má uměleckou průmyslovku na Žižkově, víte, obor výroba
nábytku…
Napište název slohového útvaru, ke kterému se vztahuje
uvedená definice.
Crrrrr, crrrrrr – zvoní telefon
M: Dobrý den.
V: Dobrý den, víte, já hledám pro syna práci.
M: Mhm…
44.
V: Ááá… víte, je mu dvaadvacet let, je vyučenej, víte,
truhlář, a shání práci.
kdo vyjednává – kdo hostí – kdo poskytuje ochranu
M: Dobře… A – spojení na vás?
Která z následujících možností uvádí co nejpřesnější
jednoslovná pojmenování všech uvedených osob?
V: 68… – víte, je tam i záznamník.
(A)
(B)
(C)
(D)
M: Dobře. Děkujeme. Na shledanou.
V: Děkuju, nashle.
jednatel – host – zachránce
vyjednavač – hostitel – ochránce
vyjednavatel – hostitel – záchranář
vyjednavač – hostující – ochranitel
45.
Které z následujících přídavných jmen netvoří se slovem
den ustálené slovní spojení?
40.
Které z následujících tvrzení o slovu víte z uvedeného textu
je pravdivé?
(A)
(B)
(C)
(D)
(A)
(B)
(C)
(D)
Mluvčí jím dává najevo, že ten druhý je hloupý.
Navozuje rodinnou atmosféru.
Mluvčí jím vyjadřuje svou nadřazenost.
Nemá žádnou funkci, je to jazykový zlozvyk.
zítřejší
„D“
pracovní
dobrý
46.
Které z následujících slov patří do obecné češtiny?
41.
(A)
(B)
(C)
(D)
univerbizace – přechod sousloví v jednoslovnou
pojmenovací jednotku v rámci jazykového systému (např.
slovotvorba < tvorba slov; plzeňské < plzeňské pivo; osobák
< osobní vlak)
prášek
fuj
zloděj
furt
47.
Na základě uvedeného textu rozhodněte, které
z následujících slov z úvodního telefonátu je příkladem
univerbizace.
Ve které z následujících vět je podtržené slovo použito
v základním (nepřeneseném) významu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(A)
(B)
(C)
(D)
truhlář
průmyslovku
vystudovanej
nábytku
Sladkost jídla ovlivňuje podíl cukru v něm.
Koupil jsem si lístek na metro.
Vojenská jízda napadla nepřítele zprava.
Ekonomiku ovládá neviditelná ruka trhu.
42.
Které z následujících slov z uvedeného textu neobsahuje
předponu?
(A)
(B)
(C)
(D)
uměleckou
spojení
záznamník
shání
© Scio® 2012
10
Český jazyk – 9. třída
48.
50.
Ve které z následujících možností je uvedená dvojice slov
ve významovém protikladu?
Honza šel na polikliniku. Ve vstupní hale si přečetl
informační tabuli o jednotlivých odděleních.
(A)
(B)
(C)
(D)
ladný – taneční
snědý – hnědý
povrchně – intenzivně
prostřednictvím – přímo
→
49.
↑
neurologie
↓
psychiatrie
↓
To jsi ještě přilil oleje do ________.
←
A hned byl ________ na střeše.
ortopedie
stomatologie
logopedie
Na poliklinice, do které Honza šel, nejspíše není oddělení,
kde se léčí:
(A)
(B)
(C)
(D)
Napište jedno slovo, které je (v patřičném tvaru) nutno
doplnit na vynechané místo v obou uvedených větách, aby
vznikla rčení v podobě, v jaké se obvykle používají (slovo
uveďte ve tvaru 1. pádu jednotného čísla).
duševní choroby
oční vady
vady řeči
bolesti zubů
Zdroje použitých textů
Text k úlohám 17 až 21: Miloš Macourek: Živočichopis; upraveno
Obrázky k úlohám 22 až 24:
http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=content&provider=JSPTabContainer&menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1
_Pocasi/P4_1_4_Uzemni_teploty&nc=1&portal_lang=cs#PP_Uzemni_teploty a
http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=content&provider=JSPTabContainer&menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1
_Pocasi/P4_1_5_Uzemni_srazky&nc=1&portal_lang=cs#PP_Uzemni_srazky; 22.11.2012, upraveno
Text k úlohám 25 až 28: Žáček, J.: Kdo se směje naposled…
Text k úlohám 29 až 33: Vzhledem k povaze některých úloh k textu není zdroj uveden.
Text k úlohám 34 až 39: Hrabal, Bohumil: Perlička na dně.
Text k úlohám 40 až 42: autorský text
Text k úloze 43: Martinková, V.: Český jazyk 2, Praha, Trizonia 1992, s. 33, upraveno.
© Scio® 2012
11
Český jazyk – 9. třída
Download

Ilustrační test