Hesla
Jednoty
bratrské
2013
Copyright © 2012 Petr Heřman – DÚLOS
Heslo roku:
Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme.
Židům 13,14 K
Original copyright: © 2012 Evangelische Brüder-Unität,
Herrnhut
Translation © 2012 Miroslav Matouš
Cover © 2012 Slávek Heřman, Petr Heřman
ISBN 978-80-904123-3-0
ISSN 1213-1547
3
Úvodní slovo ke 283. ročníku Hesel
Bible po kapkách
Milí čtenáři,
Stalo se jistě vnuknutím, že onehdy před 280 lety
herrnhutští občané počínali každý svůj den ve znamení biblického verše. A již roku 1731 vyšla poprvé knížečka s vylosovanými biblickými citáty, známá
později pod názvem Losungen - u nás Hesla. Biblické oddíly, odstavce a souvětí jsou slova významově
propojená jako kratší či delší řetízky. Jsou věty, které samy o sobě nedávají smysl. Avšak v Heslech byly
už dávno vybrány takové, které samy o sobě nejenže obstojí, ale mají i jedinečný význam, jenž může
samostatně poradit čtenáři v jeho nejistotách.
V Herrnhutu (Ochranově) se koná losování z výběru veršů starozákonních na tři roky dopředu. Během
této doby volí komise vhodné protějšky z Nového
zákona včetně vedlejších odkazů. Hesla jsou převáděna do několika desítek jazyků a nářečí. Slouží více
církvím po celém světě a podporují tak i vědomí ekumenické sounáležitosti. Nechť jsou požehnána Hesla,
tato bible po kapkách všem, kdo se nad nimi zamýšlejí.
Miroslav Matouš
4
Já v tobě nalezl jsem darem pravé jméno
a dechem věčnosti ty provázíš můj čas.
V tvých rajských listech jest mi nebe rozevřeno.
Jak růže, kniho knih, mně k blahu rozvila‚s!
Když stoupla tíseň má až k míře vrchovaté,
tu nepozorován dlel u mne tichý host
a vedl ruku mou, když bral jsem Písmo svaté
a slovem rozjasnil mou šerou budoucnost.
Když k mému volání měl Hospodin co říci,
v mé lampě hořící co nejvíc knůtek stáh‘
a rázem utlumil mou mysl pátrající
a bleskem rozžehl své světlo v temnotách.
(Miroslav Matouš: Pouť za světlem)
5
6
Použité překlady bible a písně
Vysvětlení k soustavě Hesel
České převody německých originálů jsou vybrány
z různých překladů bible – označeno za odkazem
k biblickému textu takto:
Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty:
• Slova ze Starého zákona (tj. hesla) jsou každoročně losována přibližně z 1800 veršů, obsažených
v ochranovské sbírce.
• Slova z Nového zákona jsou k tomu vyhledávána
přednostně z oddílů průběžného biblického čtení
(viz níže).
• Třetím textem jsou v českém vydání Hesel jednotlivé sloky písně, volené přiléhavě k nedělním a svátečním heslům.
Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení
bible: První čtení je vybíráno z lekcionáře, vydaného
luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium). Na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř
let projde celým Novým zákonem a během sedmi let
nejdůležitějšími knihami Starého zákona; ÖAB vybírá
rovněž hesla měsíců a heslo roku. O nedělích máme
odkaz na čtení z evangelia, epištoly (či jiné novozákonní knihy) a ze žalmu. Podobně je tomu u významných dní a církevních svátků. Doporučené texty kázání (označené v originále jakožto Predigt) uvádíme
zvlášť jakožto Perikopy na str. 138.
bez označení – Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, Ekumenický překlad, vyd. ERC, Praha
1985 (se svolením ČBS)
KH – Biblí svatá podle původního vydání kralického
z roku 1579–1593. V Kutné Hoře, Česká biblická
práce 1940
K – Bible svatá aneb všecka svatá písma starého i nového zákona podle posledního vydání kralického
z roku 1613
bez označení – Bratrský zpěvník, 4. vydání, Jednota
bratrská v ÚCN, Praha 1954
EZ – Evangelický zpěvník, Synodní rada Českobratrské církve evang., Praha 1979
EZD – Evangelický zpěvník: dodatek, Kalich, Praha
2004
VKP – Výběr křesťanských písní (uspořádali Ferdinand Krch a Přemysl Pitter), nakladatelství Otakar
Růžička, Praha 1945
ZCČSH – Zpěvník Církve československé husitské
(uspořádali Zdeněk Trtík O., Ungermann O.,
Šimšík L.), Blahoslav, Praha 2001
7
Denní modlitby
Neděle: Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za
Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za
požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota
v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí: Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia
ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení
spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti.
Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý: Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče,
příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti.
Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé, vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa: Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé,
hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí,
vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie – domovy důchodců, ústavy
s pečovatelskou službou, sociální dílo.
8
Čtvrtek: Společnost. Národy a jejich vlády. Mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní
a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži
a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních.
Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb.
Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží
vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek: Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití
Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle.
Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky pečovat o sbor.
Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání
přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné
modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota: Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za
Izrael, lid první smlouvy. Připravenost církve Kristovy
na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.
9
10
Modlitební stráž Jednoty bratrské
Vydání Hesel v rozličných jazycích
1. 1.–18. 1.
19. 1.–23. 1.
24. 1.–31. 1.
1. 2.–3. 2.
4. 2.–7. 2.
8. 2.–25. 2.
25. 2.–14. 3. *
15. 3.–22. 3.
22. 3.–31. 3. *
1. 4.–14. 4.
15. 4.–16. 4.
16. 4.–17. 4. *
18. 4.–19. 4.
20. 4.–7. 5.
8. 5.–25. 5.
25. 5.–25. 6. *
26. 6.–9. 7.
10. 7.–23. 7.
24. 7.–6. 9.
7. 9.–5. 10.
5. 10.–6. 10. *
7. 10.–30. 11.
1. 12.–31. 12.
Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti
jsou vydávána asi ve více než 50 jazycích v Evropě,
Africe, Asii a Americe:
afrikaans, albánština, amhárština, arabština, angličtina, balinézština (indonézština), basaa, batak, bečuánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa (Malawi), tradiční čínština, zjednodušená čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, gruzínština,
hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština,
kinyarwanda, kisuaheli, korejština, litevština, lotyština, lužická srbština, maďarština, miskito, němčina, nepálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento,
pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština,
ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, sranang, srbština, swahili, španělština, švédština,
tamil, thajština, tibetština, tswana, turečtina, venda,
xhosa, zulština.
Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.
USA jih
Kostarika
Guyana
Ochranovský seniorát
Česká provincie
Surinam
Tanzánie západ
Aljaška
Evropská kontinentální provincie
Západoindická provincie
Labrador
Kongo
Kigoma
Jamajka, Kuba a Grand Cayman
Honduras
Jižní Afrika
Velká Británie a Jižní Asie
Tanzánie Rukwa
Tanzánie jih a Malawi
Nicaragua
Zambie
Tanzánie jihozápad
USA sever
* Datum začíná o den dříve vzhledem k rozdílným časovým pásmům
11
LEDEN
Oficiální Internetová stránka Hesel v němčině:
http://www.losungen.de
Stránka s českými Hesly:
http://hesla.dulos.cz
LEDEN
12
LEDEN
3. čtvrtek Ten, kdo bude s vámi přebývat jako
host, bude vám jako domorodec. 3. Mojžíšova 19,34
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je
být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.
Žalm 16,11
S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud –
tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.
Židům 13,2
2. Mojžíšova 2,1–10
Lukáš 3,7–14
Nový Rok
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Koloským 3,17
4. pátek Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím.
Izaiáš 6,5
1. úterý Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: „Jenom v Hospodinu – řekne
o mně – je spravedlnost i moc.“
Izaiáš 45,23b–24a
Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož
pochází každý nebeský i pozemský rod.
Efezským 3,14–15
Lukáš 4,16–21
Jakubova 4,13–15
Žalm 100
2. středa Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
Přísloví 1,7
Petr se ujal slova: Bůh nikomu nestraní, ale v každém
národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je
spravedlivé.
Skutky 10,34–35
Jozue 24,1–26
Lukáš 3,1–6
Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke
komu promluvit.
Koloským 4,6
1. Mojžíšova 21,1–7
Lukáš 3,15–20
5. sobota Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí
učinil Hospodin.
Přísloví 20,12
Tedy otevřel jim mysl, aby rozuměli Písmům.
Lukáš 24,45 K
1. Mojžíšova 9,12–17
Lukáš 3,21–38
Neděle Zjevení Páně – Epifanias
Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí.
1. Janova 2,8b K
6. neděle Řekl jsem: Nebudu ho připomínati, ani
mluviti více ve jménu jeho. Ale jest v srdci mém jako
oheň hořící.
Jeremiáš 20,9 K
13
LEDEN
Běda by mně bylo, kdybych evangelium nekázal.
1. Korintským 9,16 K
Studnice vody pro žíznící,
ze skály věků se prýštící,
Manno, mně s nebes darovaná,
v zápasu s hříchem ty’s síla má.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám svým,
díš mi, komu náležím.
Matouš 2,1–12
Efezským 3,2–6
LEDEN
14
9. středa Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však nad tebou slitovávám.
Izaiáš 60,10
Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.
Židům 4,16
Efezským 4,17–24
Lukáš 4,31–37
10. čtvrtek U Hospodina, našeho Boha, neobstojí
žádné bezpráví.
2. Paralipomenon 19,7
164,2
Žalm 16
7. pondělí Jozue padl tváří k zemi, klaněl se a
otázal se: „Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?“
Jozue 5,14
Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou
reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Lukáš 15,1–2
1. Janova 1,5–7
Lukáš 4,38–44
11. pátek Tvoji mrtví obživnou.
Izaiáš 26,19
Ježíš řekl: Matka má a bratří moji jsou ti, kteří slovo
Boží slyší a plní je.
Lukáš 8,21 K
1. Janova 3,1–6
Lukáš 4,1–13
Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak
také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše,
přivede spolu s ním k životu.
1. Tesalonickým 4,14
Lukáš 1,67–79
Lukáš 5,1–11
8. úterý Tys’uprostřed nás, Hospodine, a jméno
tvé nad námi vzýváno jest; neopouštěj nás.
Jeremiáš 14,9 K
12. sobota Bůh mne ze spárů podsvětí vykoupí,
on mě přijme!
Žalm 49,16
Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa.
Matouš 28,20 K
1. Janova 2,12–17
Lukáš 4,14–30
15
LEDEN
Alianční modlitební týden
1. neděle po Zjevení Páně
Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové
Boží.
Římanům 8,14
Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše
Krista, Pána našeho!
Římanům 7,24–25
Zachariáš 8,20–23
Lukáš 5,12–16
LEDEN
16
Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom
nedává dobré ovoce.
Lukáš 6,43
Jozue 3,9–17
Lukáš 5,27–32
13. neděle On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré
v jeho očích.
1. Samuelova 3,18
16. středa Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.
Izaiáš 45,22
Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život,
bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to
nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?
Lukáš 12,25–26
Pán řekl služebníku: Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.
Lukáš 14,23
Koloským 2,1–7
Lukáš 5,33–39
Pomoc naše budiž z tebe,
jenž jsi stvořil zem i nebe,
moře i vše, co je v nich,
předivný ty v skutcích svých!
Matouš 3,13–17
Římanům 12,1–8
17. čtvrtek Shromáždím zapuzené, dám jim chválu
a jméno všude v zemi jejich hanby.
Sofoniáš 3,19
EZ 544,1
Žalm 72
14. pondělí Hospodin Bůh jest slunce a pavéza.
Žalm 84,12 K
Vy jste světlo světa. Nemůže město na hoře ležící
skryto býti.
Matouš 5,14 K
Skutky 10,37–48
Lukáš 5,17–26
15. úterý Hospodinovy řády jsou poučením pro
tvého služebníka.
Žalm 19,10. 12
Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
1. Tesalonickým 5,24
Marek 10,13–16
Lukáš 6,1–5
18. pátek Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci,
utajené, že o nich nic nevíš.
Izaiáš 48,6
Kdo má uši k slyšení, slyš!
Lukáš 12,49–53
Lukáš 8,8 K
Lukáš 6,6–11
19. sobota Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se
svými služebníky soucit.
5. Mojžíšova 32,36
17
LEDEN
Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo
zahynulo.
Lukáš 19,10 K
Matouš 6,6–13
Lukáš 6,12–16
LEDEN
18
22. úterý Učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníku!
Izaiáš 1,17
Poslední neděle po Zjevení Páně
Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou
jeho sláva.
Izaiáš 60,2
Pamatujte na vězně jako byste byli uvězněni s nimi;
pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat
utrpení.
Židům 13,3
Jan 1,43–51
Lukáš 6,27–35
20. neděle Hledejte Hospodina všichni pokorní
země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru!
Sofoniáš 2,3
23. středa Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se
odvrátil od svých cest a byl živ?
Ezechiel 18,23
Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co
je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
Koloským 3,1
Otec řekl: „Tento můj syn byl mrtev, a zase žije,
ztratil se, a je nalezen.“ A začali se veselit.
Lukáš 15,24
Jan 3,31–36
Lukáš 6,36–42
Plesej, duše! Bůh je s námi,
dotkni srdce svých se strun,
ten, jenž sídlí nad hvězdami,
chce mít v srdcích našich trůn.
Matouš 17,1–9
ZCČSH 174,1
2. Korintským 4,6–10
Žalm 40
21. pondělí Požehnán buď Bůh, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj
spoléhali.
Daniel 3,28
Hospodin Bůh navštívil a vykoupil svůj lid.
Lukáš 1,68
2. Korintským 3, 9–18
Lukáš 6,17–26
19
LEDEN
26. sobota Pokorným Bůh dává milost.
Přísloví 3,34 K
Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem.
Matouš 20,26
4. Mojžíšova 6,22–27
Lukáš 7,1–10
Potřebujete vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
Židům 10,36
Zjevení 1,1–8
Lukáš 6,43–46
25. pátek Bože, svatá jest cesta tvá. Žalm 77,14 K
Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním
ukážete v slávě.
Koloským 3,4
Jan 8,12–20
Lukáš 6,47–49
LEDEN
Matouš 20,1–16a
Žalm 18,1–20
20
1. Korintským 9,24–27
28. pondělí Bůh mi vložil do úst novou píseň,
chvalozpěv našemu Bohu.
Žalm 40,4
Ježíš řekl slepému: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha.
Lukáš 18,42–43
Lukáš 19,1–10
Lukáš 7,11–17
Neděle Bible
Septuagesimae
(70 dní před velikonocemi)
Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své
prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování.
Daniel 9,18
27. neděle Zorejte si úhor, nesejte do trní!
Jeremiáš 4,3
Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není
způsobilý pro království Boží.
Lukáš 9,62
Ó pracuj, i když množí
se stíny k večeru!
Aj, mnohou oko Boží
zří ještě mezeru;
byť ubývalo síly,
jho ještě nesvrhuj,
až Pán tě v pravou chvíli
sám přijme v pokoj svůj.
24. čtvrtek Očekávání spravedlivých je radostné.
Přísloví 10,28
29. úterý Bůh je s tebou ve všem, co činíš.
1. Mojžíšova 21,22
Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.
1. Tesalonickým 5,28
Židům 12,12–17
Lukáš 7,18–23
30. středa Bůh má srdce moudré a nesmírnou sílu;
což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře?
Jób 9,4
Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne
snad výtvor svému tvůrci: „Proč jsi mě udělal takto?“
Římanům 9,20
Matouš 10,40–42
Lukáš 7,24–35
362,3
31. čtvrtek Hospodin jest Bůh pravý, jest Bůh živý
a král věčný.
Jeremiáš 10,10 K
21
LEDEN
Anděl mluvil k Marii: Počneš a porodíš syna. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.
Lukáš 1,31–33
1. Korintským 3,1–8
Lukáš 7,36 – 8,3
ÚNOR
22
ÚNOR
Hleď, ať světlo v tobě není tmou.
Lukáš 11,35
1. pátek Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních
očích a rozumní sami před sebou!
Izaiáš 5,21
v Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a
poznání.
Koloským 2,3
Jan 2,13–22
Lukáš 8,4–15
2. sobota Mnozí z těch, kteří spí v prachu země,
procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a
věčné hrůze.
Daniel 12,2
Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť
před ním jsou všichni živi.
Lukáš 20,38
1. Korintským 1,26–31
Lukáš 8,16–18
Sexagesimae
(60 dní před velikonocemi)
Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!
Židům 3,15
3. neděle Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho
mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy?
Jób 38,41
23
ÚNOR
Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Matouš 6,26
ÚNOR
24
6. středa Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi
svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever.
Žalm 89,12–13
Vím, že jsi pramen milosti,
všech darů studnice,
z níž váží pro nás hojnosti
tvá štědrá pravice.
Máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my
v něm, a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze něhož všecko, i my skrze něho.
1. Korintským 8,6 K
Marek 6,1–6
Lukáš 8,26–39
Ó vzchop se, duše, k chválení
a zvučně prozpěvuj:
Ten, z něhož vše se pramení,
ten Pán a Bůh jest tvůj.
7. čtvrtek Přistoupě k vypravování všelijaké moci
Pána Boha, připomínati budu tvou vlastní spravedlnost.
Žalm 71,16 KH
Lukáš 8,4–15
Židům 4,12–13
54,2-13
Žalm 18,21–51
4. pondělí Hospodine, ty’s má síla a má záštita,
mé útočiště v den soužení!
Jeremiáš 16,19
Ježíš řekl: Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že
ze mne vyšla síla.
Lukáš 8,46
5. Mojžíšova 32,44–47
Lukáš 8,19–21
5. úterý O Hospodinově milosrdenství chci zpívat
věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po
všechna pokolení.
Žalm 89,2
Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a
němým řeč.
Marek 7,37
2. Mojžíšova 7,1–13
Lukáš 8,22–25
Zemřel sice na kříži v slabosti, ale z Boží moci je živ.
I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme společně
s ním žít z moci Boží.
2. Korintským 13,4
Lukáš 6,43–49
Lukáš 8,40–56
8. pátek Toto praví Hospodin: Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem
se odvrací od Hospodina. Požehnán buď muž, který
doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.
Jeremiáš 17,5. 7
Máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Židům 3,14
Jan 12,34–42
Lukáš 9,1–9
9. sobota Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už
jim nepřestanu prokazovat dobro. Do jejich srdcí dám
25
ÚNOR
bázeň přede mnou, aby ode mne neodstupovali.
Jeremiáš 32,40
Když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za
vás prolévá.“
Lukáš 22,20
Matouš 13,31–35
Lukáš 9,10–17
Estomihi
(Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3)
Hle, jdeme do Jeruzaléma, a na Synu člověka se
naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31
10. neděle Mojžíš Hospodinovi řekl: Kdyby s námi
neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!
2. Mojžíšova 33,15
Po Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na
cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás
volá Bůh, abychom tam kázali evangelium.
Skutky 16,10
Já, Hospodine, jedno vím:
sloužit ti chci i s domem svým
a ctít tě jako Krále.
Dům otevřen je, pojď jen dál.
Hle, vše co mám, to tys mi dal,
buď s námi dnes i stále.
Stálou skálou buď svým slovem
27
ÚNOR
26
v domě novém, všem nám, Pane,
Tvoje vůle ať se stane.
Marek 8,31–38
EZD 624,1
1. Korintským 13,1–13
Žalm 15
11. pondělí Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má
sílo, pospěš mi na pomoc!
Žalm 22,20
Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
2. Tesalonickým 3,3
Lukáš 13,31–35
Lukáš 9,18–27
12. úterý Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji
tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž
půjdeš.
Izaiáš 48,17
Nedávejte si říkat „Učiteli“: váš učitel je jeden, Kristus.
Matouš 23,10
Lukáš 5,33–39
Lukáš 9,28–36
Začátek postní doby
13. středa Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila.
1. Samuelova 1,27
Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám
dáno, a budete to mít.
Marek 11,24
Matouš 6,16–21 nebo 2. Petrova 1,2–11 Lukáš 9,37–
45
ÚNOR
ÚNOR
28
14. čtvrtek Jejich truchlení změním ve veselí.
Jeremiáš 31,13
17. neděle Jak bych učinil takovou nešlechetnost,
a hřešil proti Bohu?
1. Mojžíšova 39,9 K
Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou
váhu věčné slávy.
2. Korintským 4,17
Zachariáš 7,2–13
Lukáš 9,46–50
Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.
Židům 12,1
15. pátek S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji.
Izaiáš 55,12
Ježíš řekl učedníkům: „Když jsem vás vyslal bez
měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?“
Oni mu odpověděli: „Neměli.“
Lukáš 22,35
Jan 8,21–30
Lukáš 9,51–56
16. sobota Viz trápení mé a bídu mou, a odpusť
všecky hříchy mé.
Žalm 25,18 K
Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách, probudil
nás Kristus k životu spolu s ním a všechny viny nám
odpustil.
Koloským 2,13
Daniel 5,1–30
Lukáš 9,57–62
Stvoř srdce čisté Bože, mi
a ducha přímého,
ať v míru žiji se všemi,
sám zbav mne od zlého!
Duch svatý rosu milosti
mi stále v srdce lej,
ať mír tvůj v něm se uhostí,
ať zřím tvůj obličej!
Matouš 4,1–11
Židům 4,14–16
263,1-4
Žalm 63
18. pondělí Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu! Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo
tě nenávidí, pozvedají hlavu.
Žalm 83,2–3
Invocavit
(Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15)
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli
k pokání.
2. Petrova 3,9
1. Janova 3,7–12
Lukáš 10,1–16
Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.
1. Janova 3,8b
19. úterý Od nejmenšího až po největšího všichni
propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni
29
ÚNOR
klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými
slovy: „Pokoj, pokoj!“ Ale žádný pokoj není.
Jeremiáš 6,13–14
Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před
Bohem, nýbrž i před lidmi.
2. Korintským 8,21
Jób 1,1–22
Lukáš 10,17–24
20. středa Nechci vést spory navěky, nebudu trvale rozlícen.
Izaiáš 57,16
ÚNOR
30
23. sobota Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li
ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Izaiáš 43,2
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
Zjevení 20,1–6
Římanům 8,31
Lukáš 11,5–13
Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany
Reminiscere
(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine.
Žalm 25,6)
Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu
Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete
dar Ducha svatého.
Skutky 2,38
1. Korintským 10,9–13
Lukáš 10,25–37
Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za
nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8
21. čtvrtek O Hospodinu mluv s chloubou, moje
duše, ať to slyší pokorní a radují se.
Žalm 34,3
24. neděle Chránil svůj lid jako zřítelnici oka.
5. Mojžíšova 32,10
Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu;
naše rty nechť vyznávají jeho jméno.
Židům 13,15
Jakubova 4,1–10
Lukáš 10,38–42
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a
ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. Jan 15,16
22. pátek Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců.
Osidlo je protrženo, unikli jsme!
Žalm 124,7
Svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně
a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.
Galatským 5,1
Židům 2,11–18
Lukáš 11,1–4
31
ÚNOR
Marek 12,1–12
Římanům 5,1–11
Žalm 10
25. pondělí Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši
mou, obživil jsi mne.
Žalm 30,4 K
Učedníci přistoupili a probudili Ježíše se slovy:
„Mistře, Mistře, zahyneme!“ On vstal, pohrozil větru
a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho. Lukáš 8,24
Jeremiáš 26,1–24
Lukáš 11,14–28
26. úterý Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré
a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se
svým Bohem.
Micheáš 6,8
Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu
Ježíši.
Filipským 2,5
Jób 2,1–10
Lukáš 11,29–36
27. středa Bůh jim připravil převelikou radost.
I ženy a děti se radovaly, takže se radostné veselí
Jeruzaléma rozléhalo do daleka.
Nehemiáš 12,43
Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy,
které Ježíš konal.
Lukáš 13,17
2. Mojžíšova 17,1–7
Lukáš 11,37–54
28. čtvrtek A bude světlo bledé luny jako světlo
žárného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší
Za všechny dary světa
buď tobě vřelý dík!
Co pod nebesy vzkvétá,
má jenom v tobě vznik.
Ty působit chceš zjevně
i každým člověkem,
jak stanovil jsi pevně
v svém řádu odvěkém.
ÚNOR
VKP 88,2
32
v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a
rány jemu zasazené uzdraví.
Izaiáš 30,26
Neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro
víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení.
Židům 6,11–12
1. Janova 1,8 – 2,2–6
Lukáš 18,31–43
33
BŘEZEN
BŘEZEN
34
3. neděle Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“
národu, který nevzýval mé jméno.
Izaiáš 65,1
BŘEZEN
Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť
před ním jsou všichni živi.
Lukáš 20,38
Ženy zvou ke světovému dni modliteb
1. pátek Ať Hospodin ti žehná a chrání tě.
4. Mojžíšova 6,24
Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.
Filemonovi 1,25
Lukáš 9,43–48
Lukáš 19,1–10
1457 začátek Jednoty bratrské v Čechách
2. sobota Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud
nepomine zhoubné nebezpečí.
Žalm 57,2
Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho
Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování.
Jakubova 5,11
Galatským 2,16–21
Lukáš 19,11–27
Oculi
(Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15)
Když uviděl setník, který stál před ním, že takto
skonal, řekl: „Ten člověk byl opravdu Syn Boží.“
Marek 15,39
Království Boží víc a víc
k nám všem se blíží,
když On vstal z mrtvých, pak už nic
nám neublíží.
Jen jemu důvěru dejme
a v jeho slibech doufejme,
vždyť naši slabost zná
moc jeho vítězná.
EZD 660,3
Lukáš 9,57–62
Efezským 5,1–8
Žalm 34
4. pondělí Povstaň k našemu spomožení a vykup
nás pro své milosrdenství.
Žalm 44,27 K
Království Boží je mezi vámi!
Lukáš 14,25–35
Lukáš 17,21
Lukáš 19,28–40
Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není
způsobilý pro království Boží.
Lukáš 9,62
5. úterý Budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých.
Izaiáš 29,14
35
BŘEZEN
BŘEZEN
Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy
i rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha
svatého podle své vůle.
Židům 2,4
Jób 7,11–21
Lukáš 19,41–48
6. středa Nechte už těch povýšených řečí! Vždyť
Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy.
1. Samuelova 2,3
Nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
1. Janova 3,18
Marek 9,38–47
Lukáš 20,1–8
7. čtvrtek Hospodine, tvá je velikost a síla, skvělost, stálost a velebnost. Všechno, co je na nebi a na
zemi, je tvé.
1. Paralipomenon 29,11
Klanějte se tomu, který učinil nebe i zemi i moře
i studnice vod.
Zjevení 14,7 K
Marek 8,10–21
Lukáš 20,9–19
8. pátek V úzkosti své vzýval jsem Hospodina a
k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel hlas můj.
Žalm 18,7 K
Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde
stojím jako svědek před velkými i malými.
Skutky 26,22
Matouš 10,34–39
Lukáš 20,20–26
36
9. sobota Hospodin spravedlivý jest, spravedlnost
miluje.
Žalm 11,7 K
Bůh je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije
z víry v Ježíše.
Římanům 3,26
Lukáš 17,28–33
Lukáš 20,27–40
Laetare
(Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10)
Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře,
zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.
Jan 12,24
10. neděle Touží duše má po spasení tvém, na slovo tvé očekávám.
Žalm 119,81 K
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
Židům 11,1
Jsem-li napořád
v pochybnostech snad,
nevím, mám-li slovo díti
neb se v ticho zahaliti,
pověz ty mně sám,
rozhodnout jak mám.
Jan 12,20–26
2. Korintským 1,3–7
292,2
Žalm 84
37
BŘEZEN
11. pondělí Má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi,
věrný dárce spásy.
Žalm 69,14
V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.
Koloským 4,2
5. Mojžíšova 8,2–10
Lukáš 20,41–47
12. úterý Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno
přestoupení, a jehož hřích přikryt jest. Žalm 32,1 K
V Kristu máme vykoupení a odpuštění hříchů.
Koloským 1,14
Jób 9,14–35
Lukáš 21,1–4
13. středa Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě
v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží.
Žalm 92,14–15
Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí
přinášejí úrodu.
Lukáš 8,15
Jan 15,9–17
Lukáš 21,5–19
14. čtvrtek Blaze muži, jenž se bojí Hospodina,
jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!
Žalm 112,1
39
BŘEZEN
Žena přede všemi lidmi vypověděla, proč se Ježíše
dotkla a jak byla hned uzdravena. A on jí řekl: „Dcero,
tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji.“
Lukáš 8,47. 48
Až potud nám pomáhal
Hospodin z milosti,
proto k budoucnosti dál
hleďme s důvěrností!
Boží pomoc přichází
nám vždy v pravé době,
v ní pak duše dochází
novou sílu v mdlobě.
BŘEZEN
38
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Koloským 3,17
2. Korintským 4,11–18
Lukáš 21,20–28
15. pátek Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí?
Žalm 130,3
V Ježíši Kristu jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.
Efezským 1,7
Jan 10,17–26
Lukáš 21,29–38
16. sobota Byl vyťat ze země živých, raněn pro
nevěrnost mého lidu.
Izaiáš 53,8
Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své
slávy?
Lukáš 24,26
Jan 14,15–21
Lukáš 22,1–6
Judica
(Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1)
Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale
aby on sloužil a aby dal život svůj na vykoupení za
mnohé.
Matouš 20,28 K
17. neděle Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.
2. Mojžíšova 15,26
BŘEZEN
40
20. středa Řeknou vám: „Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců.“ Což se lid nemá dotazovat
svého Boha?
Izaiáš 8,19
Kristus odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost
i sílu a slavil nad nimi vítězství.
Koloským 2,15
Židům 9,11–15
Lukáš 22,31–38
21. čtvrtek Najíte se svého pokrmu dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpečně.
3. Mojžíšova 26,5
Žalm 22,1–22
Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi,
vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili
zástupu. A jedli a nasytili se všichni. Lukáš 9,16–17
1. Korintským 2,1–5
Lukáš 22,39–46
18. pondělí Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde
můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno. Žalm 39,5
22. pátek Hospodine, ty sám jsi Bůh, a slova tvá
jsou pravda.
2. Samuelova 7,28 K
My máme občanství v nebesích, odkud očekáváme
i Spasitele, Pána Ježíše Krista.
Filipským 3,20
Židům 6,20,7,1–27
Lukáš 22,7–23
Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali
pravdu.
1. Timoteovi 2,4
Židům 10,1–18
Lukáš 22,47–53
Marek 10,35–45
Židům 5,7–9
ZCČSH 24,1
19. úterý Viděl jsi, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl,
jako nosí muž svého syna.
5. Mojžíšova 1,31
My jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a
věříme v ni.
1. Janova 4,16
Jób 19,21–27
Lukáš 22,24–30
23. sobota Síla má a píseň jest Hospodin; vysvobodil mne.
2. Mojžíšova 15,2 K
Když už se Ježíš blížil ke svahu Olivové hory, počal
celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha
za všechny mocné činy, které viděli.
Lukáš 19,37
Zjevení 14,1–5
Lukáš 22,54–62
41
BŘEZEN
BŘEZEN
42
Květná neděle
Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
Jan 3,14. 15
26. úterý Buď jméno Boží požehnáno od věků až
na věky, nebo moudrost a síla jeho jest.
Daniel 2,20 K
24. neděle Veselím se z cesty tvých svědectví více
než ze všeho jmění.
Žalm 119,14
Kde jsou učenci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
1. Korintským 1,20
Jób 38,1–11; 42,1–6
Lukáš 23,1–12
Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí,
skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků!
Židům 13,20. 21
V tvém jménu smíme mluvit,
tvé jméno zvěstovat,
tvou lásku službou šířit
a bližní milovat.
Duch svatý dává sílu,
tvé slovo zaznívá,
v nás budí novou víru
tvá slova pravdivá.
Jan 12,12–19
Filipským 2,5–11
EZD 679,2
Žalm 22,23–32
Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo
lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu
sloužíte.
Koloským 3,23–24
Římanům 5,6–11
Lukáš 22,63–71
BŘEZEN
29. pátek Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.
Žalm 27,8
Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: „Hle člověk!“ Jan 19,5
Jan 19,16–30
2. Korintským 5,14–21
30. sobota Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale
i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych
oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných.
Izaiáš 57,15
Bůh poslal zvěst synům izraelským, když vyhlásil
pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.
Skutky 10,36
Pláč 3,51–62
Lukáš 23,50–56
Velikonoční neděle
Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám
klíče od smrti i hrobu.
Zjevení 1,18
31. neděle Místo štítu a pavézy budeš míti pravdu
jeho.
Žalm 91,4 K
Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl
vzkříšen.
Lukáš 24,5–6
Svým věrným Pán se ukázal,
když třetího dne z mrtvých vstal,
Varujte se odmítnout toho, jenž k vám mluví.
Židům 12,25
Izaiáš 26,20–21
Lukáš 23,13–25
Zelený Čtvrtek
Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin.
Žalm 111,4 K
25. pondělí Měřicí provazce mi padly v kraji blaha,
moje dědictví je velkolepé!
Žalm 16,6
43
27. středa Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a
volá zemi od slunce východu až po západ. Žalm 50,1
28. čtvrtek Má spravedlnost je blízko, má spása
vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Izaiáš 51,5
Ježíš řekl učedníkům: Velice jsem toužil jísti s vámi
tohoto beránka, dříve než budu trpět.
Lukáš 22,15
Jan 13,1–35
1. Korintským 11,23–26
Velký Pátek
Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného
dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl
život věčný.
Jan 3,16 K
BŘEZEN
aleluja,aleluja!
Tím předpověď je splněna
a víra naše stvrzena,
aleluja,aleluja!
Marek 16,1–8
44
ZCČSH 249,4
1. Korintským 15,1–11
45
DUBEN
DUBEN
Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy,
pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu
a znovu vzdávejte díky.
Koloským 2,6–7
Velikonoční pondělí
1. pondělí Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti
srdce tvého.
Žalm 37,4 K
Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!
2. Korintským 9,15
Lukáš 24,13–35
1. Korintským 15,12–20
2. úterý Hospodin jest se mnou jakožto rek udatný.
Jeremiáš 20,11 K
DUBEN
46
4. čtvrtek Uvádějte národům ve známost jeho
skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.
Izaiáš 12,4
Kdo vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou
pohrdá; kdož pak mnou pohrdá, pohrdá tím, kdož
mne poslal.
Lukáš 10,16 K
1. Korintským 15,50–57
Koloským 1,1–14
5. pátek Já jsem Hospodin, nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není.
Ozeáš 13,4
Toto jest věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
Jan 17,3 K
1. Korintským 5,6–8
Koloským 1,15–23
Všecko mohu v Kristu, který mne posiluje.
Filipským 4,13 K
1. Korintským 15,20–28
Lukáš 24,36–49
6. sobota Já jsem byl dřív než první den a není,
kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já
vykonám?
Izaiáš 43,13
3. středa Zpívati budu Hospodinu, že jest mi tak
dobře učinil.
Žalm 13,6 K
Kristus předchází všechno, všechno v něm spočívá.
Koloským 1,17
2. Timoteovi 2,8–13
Koloským 1,24–29
Filip dvořana pokřtil. Když vystoupili z vody, Duch
Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale
radoval se a jel dál svou cestou.
Skutky 8,38–39
1. Korintským 15,35–49
Lukáš 24,50–53
47
DUBEN
Quasimodogeniti
(Jako narozené děti. 1. Petrova 2,2)
DUBEN
48
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista,
neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.
1. Petrova 1,3
V Ježíši Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte
základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni,
znovu a znovu vzdávejte díky.
Koloským 2,7
Jób 42,7–17
Koloským 2,8–15
7. neděle Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.
Ozeáš 2,22
10. středa Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj
Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!
Žalm 143,10
„Opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo.“ Je to velké tajemství,
které vztahuji na Krista a na církev. Efezským 5,31–32
Lásko, jež’s mne vyvolila
dříve, než jsem zrozen byl,
kvůli mně ses narodila,
abych se ti neztratil;
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
Jan 20,19–29
1. Petrova 1,3–9
11. čtvrtek Panovníku, jsem v tísni, zasaď se o mne!
Izaiáš 38,14
336,2
Žalm 116
8. pondělí V Boží ruce je život všeho, co žije.
Jób 12,10
Bůh není od nikoho z nás daleko, neboť v něm
žijeme, pohybujeme se, jsme.
Skutky 17,27–28
Izaiáš 42,10–16
Koloským 2,1–7
9. úterý Hospodin je síla svého lidu.
Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je
dobré spolehnout se na milost.
Židům 13,9
1. Petrova 1,22–25
Koloským 2,16–23
Žalm 28,8
Kdo má Syna, má život.
Jan 17,9–19
1. Janova 5,12
Koloským 3,1–4
12. pátek Ty, kdo vyváznou, vyšlu k národům, které zprávu o mně ještě neslyšely ani nespatřily moji
slávu; budou hlásat moji slávu mezi národy.
Izaiáš 66,19
Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu
stvoření.
Marek 16,15
Lukáš 23,50–56
Koloským 3,5–11
13. sobota Milujte Hospodina všickni svatí jeho!
Žalm 31,24 K
49
DUBEN
Láska se neraduje z nepravosti, ale spolu raduje se
pravdě.
1. Korintským 13,6 K
Jan 12,44–50
Koloským 3,12–17
Misericordias Domini
(Milosrdenství Hospodinova plná je země
Žalm 33,5)
Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já
je znám; jdou za mnou a já jim dávám věčný život.
Jan 10,11. 27.28
14. neděle Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti.
Žalm 119,37 K
Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám
ve svém vlastním oku nepozoruješ?
Lukáš 6,41
Jen sebe zkoušejte,
zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ
a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný
a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti
jste chtivi ze všech sil?
Jan 10,11–30
51
1. Petrova 2,21–25
50
15. pondělí Kdo bude jednat podle mých řádů,
ten pro nepravost svého otce nezemře. Ezechiel 18,17
Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu.
Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8
4. Mojžíšova 27,12–23
Koloským 3,18 – 4,1
16. úterý Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým,
praví Hospodin zástupů.
Zachariáš 4,6 K
Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi,
kdo vzývají Pána z čistého srdce.
2. Timoteovi 2,22
1. Korintským 4,9–16
Koloským 4,2–6
17. středa Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě
volal, dodal jsi mé duši sílu.
Žalm 138,3
Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho
vzývají.
Římanům 10,12
Jan 17,20–26
Koloským 4,7–18
18. čtvrtek Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě
vzýval, řekl jsi: „Neboj se!“
Pláč 3,57
Žalm 23
Bůh řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ Proto smíme říkat s důvěrou: „Pán při mně
stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?“
Židům 13,5–6
Efezským 4,8–16
Daniel 1,1–21
DUBEN
DUBEN
248,1
19. pátek Nebudeš zlořečit hluchému a slepému
nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého
Boha.
3. Mojžíšova 19,14
Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.
Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem,
jenž vám dává svého svatého Ducha.
1. Tesalonickým 4,7–8
Matouš 26,30–35
Daniel 2,1–26
20. sobota Bůh dělá veliké věci, nad naše poznání.
Jób 37,5
Ježíš řekl: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou
očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou
neuráží.
Lukáš 7,22–23
Jan 14,1–6
Daniel 2,27–49
Jubilate
(Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1)
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
2. Korintským 5,17
21. neděle
žehná.
DUBEN
Hospodin na nás pamatuje, on nám
Žalm 115,12
Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na
poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče
vás, malověrní!
Lukáš 12,28
52
Z tvé ruky, Pane můj,
co dáváš, chci vzít.
Ty líp nežli já víš,
co mi prospívá a schází.
Z tvé ruky, Pane můj,
co dáváš, chci vzít.
Ty líp než já víš,
co vede k tobě blíž.
Haleluja.
Jan 15,1–8
1. Janova 5,1–4
EZD 636,1
Žalm 19
22. pondělí Budu procházet mezi vámi a budu
vám Bohem a vy budete mým lidem.
3. Mojžíšova 26,12
Zalíbilo se Otci, aby v Kristu všecka plnost přebývala.
Koloským 1,19 K
Římanům 1,18–25
Daniel 3,1–30
23. úterý Kam tvá slova proniknou, tam vzchází
světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. Žalm 119,130
Tím více se musíme držet toho, co jsme slyšeli,
abychom nebyli strženi proudem.
Židům 2,1
2. Korintským 5,11–18
Daniel 5,1–30
24. středa Když jsme byli poníženi, rozpomněl se
na nás, jeho milosrdenství je věčné.
Žalm 136,23
53
DUBEN
Nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se
služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.
Římanům 6,22
Jan 8,31–36
Daniel 6,1–29
25. čtvrtek Hospodin síla života mého, kohož se
budu strašiti?
Žalm 27,1 K
Ježíš jim řekl: „Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké
ticho.
Matouš 8,26
Římanům 8,7–11
Daniel 7,1–15
26. pátek Hospodin je spravedlivý ve všech svých
cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.
Žalm 145,17
Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo,
dovede je až do dne Ježíše Krista.
Filipským 1,6
Jan 19,1–7
Daniel 7,16–28
27. sobota Uzavřu s vámi smlouvu věčnou.
Izaiáš 55,3
Neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro
víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Židům 6,12
Zjevení 22,1–5
Daniel 9,1–19
Cantate
(Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1)
55
DUBEN
na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: „Blaze tomu,
kdo dává, ne tomu, kdo bere.“
Skutky 20,35
Jakubova 1,17–27
Daniel 9,20–27
30. úterý Slyšte dalecí, co jsem učinil, a poznejte
blízcí sílu mou.
Izaiáš 33,13 K
Víme, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha
svatého a v přesvědčivé plnosti. 1. Tesalonickým 1,4–5
Lukáš 19,36–40
Daniel 12,1–13
DUBEN
54
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci!
Žalm 98,1
28. neděle Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí
a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme.
Jonáš 3,9
Nepostavil nás Bůh k hněvu, ale k nabytí spasení,
skrze Pána našeho Jezukrista, který umřel za nás, abychom, buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním
živi byli.
1. Tesalonickým 5,9–10 K
Je radost v duši mojí dnes
a naděj, chvála, slast:
vždyť vyjasněný pohled mám
tam vzhůru v nebes vlast.
Jaká krása, jaká krása,
když ty blahé, šťastné chvíle jsou,
v kterých Ježíšovu zřít smím tvář –
tu jest jasno v duši mé.
Matouš 11,25–30
Koloským 3,12–17
VKP 25,4
Žalm 45
29. pondělí Nezatvrdíš srdce svého, a nezavřeš ruky své před nuzným bratrem svým.
5. Mojžíšova 15,7 K
Pavel mluvil k presbyterům: Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít
KVĚTEN
56
KVĚTEN
Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.
Přísloví 31,8
1. středa Dbejte na mé příkazy a jednejte podle
nich. Já jsem Hospodin.
3. Mojžíšova 22,31
Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon
Kristův.
Galatským 6,2 K
Římanům 15,14–21
Přísloví 25,11–28
2. čtvrtek Kéž se projeví tvé milosrdenství a potěší
mě, jak jsi svému služebníku řekl.
Žalm 119,76
Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova,
tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.
2. Korintským 1,5
1. Korintským 14,6–19
Přísloví 26,1–12
3. pátek Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné,
neopouštěj dílo vlastních rukou!
Žalm 138,8
Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
Efezským 2,10
Lukáš 22,39–46
Přísloví 27,1–7
1728 začátek Hesel v Ochranově
57
KVĚTEN
4. sobota Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko?
Žalm 94,9
Učedníkům přišlo na mysl, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě,
postavil je vedle sebe a řekl jim: „Kdo přijme takové
dítě ve jménu mém, přijímá mne.“
Lukáš 9,46–48
Jan 6,60–69
Přísloví 28,12–28
Týden oběti za misii
Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a
své milosrdenství mi neodepřel.
Žalm 66,20
5. neděle Jste pobouřeni, nezhřešte však.
Žalm 4,5
Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce.
Efezským 4,26
Nedej se mít pyšně, hrdě,
k bližním mstivě snad a tvrdě!
Nechť křivdy tobě samému
Soudci poroučím pravému.
271,5
1. Timoteovi 2,1–6
59
58
6. pondělí Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek
oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých.
2. Mojžíšova 23,8
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem
lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli
bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.
Titovi 2,11–12
1. Královská 3,5–15
Přísloví 29,1–18
7. úterý Rozjímej nad knihou tohoto zákona ve
dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm
zapsáno.
Jozue 1,8
Rogate
(Modlete se!)
Jan 16,23–33
KVĚTEN
Žalm 1
KVĚTEN
9. čtvrtek Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby
se mě báli po všechny dny.
Jeremiáš 32,39
Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu,
Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho
k vám.
Jan 16,7
Lukáš 24,44–53
Skutky 1,3–11
Žalm 47
10. pátek Bůh svou silou učinil zemi,svým rozumem napjal nebesa.
Jeremiáš 10,12
Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny
světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.
Židům 11,3
Jan 18,33–38
Skutky 1,1–14
11. sobota Ó země, země, země, slyš slovo Hospodinovo!
Jeremiáš 22,29 K
Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém
bohatství.
Koloským 3,16a
Efezským 6,18–24
Skutky 1,15–26
Ekumenický modlitební týden
Exaudi
(Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7)
Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.
Jan 12,32
Ježíš mluvil: Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“,
vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli
mého Otce v nebesích.
Matouš 7,21
2. Mojžíšova 17,8–13
Přísloví 30,1–19
8. středa Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, ale můj lid je nechápavý.
Izaiáš 1,3
Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní,
nýbrž bděme a buďme střízliví. 1. Tesalonickým 5,5–6
Lukáš 11,1–4
Přísloví 31,1–8
Nanebevstoupení Páně
Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.
Jan 12,32
KVĚTEN
60
12. neděle On nesl hřích mnohých.
Izaiáš 53,12
Ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici
a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim,
vždyť nevědí, co činí.“
Lukáš 23,33–34
Lásko, jež ses čistou krví
v Getsemane potila,
jež jsi mukami hřích prvý
za nás bídné platila,
která ještě v umírání
náruč padlým otvíráš,
než se hlava mrtva sklání,
stále bídné přijímáš.
Jan 15,26 – 16,4
Efezským 3,14–21
120,2
Žalm 27
13. pondělí Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jeremiáš 10,24
Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet.
1. Korintským 10,13
Ezechiel 11,14–20
Skutky 2,1–13
14. úterý Bože, ty jsi spravedlivý ve všem, co na
nás přišlo, neboť jsi jednal věrně, kdežto my jsme si
počínali svévolně.
Nehemiáš 9,33
61
KVĚTEN
KVĚTEN
62
Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a
spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás
od každé nepravosti.
1. Janova 1,9
Lukáš 21,12–19
Skutky 2,14–21
18. sobota Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech
svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví
léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení,“
Kazatel 12,1
15. středa Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se
mne tolikrát zastal?
Žalm 116,12
Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
Koloským 1,16
Zachariáš 4,1–14
Skutky 2,42–47
Ježíš řekl uzdravenému: „Vrať se domů a vypravuj,
jak veliké věci ti učinil Bůh.“ I odešel a zvěstoval po
celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.
Lukáš 8,39
Lukáš 12,8–12
Skutky 2,22–28
16. čtvrtek Na tomto místě způsobím pokoj, praví
Hospodin zástupů.
Aggeus 2,10 K
Skrze Krista a v něm bylo smířeno všechno, co jest,
jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla
jeho oběť na kříži.
Koloským 1,20
Skutky 1,12–26
Skutky 2,29–36
17. pátek Hospodin zachraňuje lidi, jejichž duch
je zdeptán.
Žalm 34,19b
Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: „Bože, slituj
se nade mnou hříšným!“
Lukáš 18,13
Jan 19,25–27
Skutky 2,37–41
63
KVĚTEN
Svatodušní pondělí
20. pondělí V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj
se nade mnou, vyslyš mou modlitbu!
Žalm 4,2
Ježíš řekl Petrovi: Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra
neselhala.
Lukáš 22,32
Matouš 16,13–19
1. Korintským 12,4–11
Žalm 118,15–29
21. úterý
truchlící.
Hospodin mě poslal potěšit všechny
Izaiáš 61,1. 2
Bůh nás potěšuje v každém soužení, abychom i my
mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou,
jaké se nám samým dostává od Boha.
2. Korintským 1,4
Skutky 4,23–31
Skutky 3,1–10
22. středa Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé
pravici je neskonalé blaho.
Žalm 16,11
Neděle svatodušní
Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů.
Zachariáš 4,6 K
19. neděle Změnili slávu svou v podobiznu vola,
jenž jí trávu.
Žalm 106,20 K
O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.
Skutky 4,20
Ó Otče věčný, z nebe
na stádce popatř své,
jež vzdavši tobě sebe
milosti žádá tvé;
své svaté učení
nám čisté zachovávej
a k jeho plnění
nám chuť i sílu dávej,
k tvé slávy zvýšení!
Jan 14,23–27
KVĚTEN
Skutky 2,1–18
ZCČSH 106,5
Žalm 118,1–14
64
Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.
Lukáš 21,33 K
Skutky 11,1–18
Skutky 3,17–26
24. pátek Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu
svému dej čest, pro milosrdenství své a pro pravdu
svou!
Žalm 115,1 K
Když se modlíte; říkejte: Otče náš, posvěť se jméno
tvé.
Lukáš 11,2 K
Skutky 11,19–26
Skutky 4,1–12
25. sobota Hospodin naplňuje Sijón spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti,
klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. Izaiáš 33,5–6
Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
Jan 1,16
Skutky 18,1–11
Skutky 4,13–22
Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného
života.
Jan 6,68
Skutky 8,9–25
Skutky 3,11–16
Neděle svaté Trojice
Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest
všecka země slávy jeho.
Izaiáš 6,3 K
23. čtvrtek Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.
Izaiáš 40,6. 8
26. neděle Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši
se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží
bez únavy, jdou bez umdlení.
Izaiáš 40,30–31
65
KVĚTEN
Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte,
co se mu líbí.
Filipským 2,13
Ó Pane, snažně toužím,
bys řídil život můj,
kéž věrně já ti sloužím
den po dni, při mně stůj!
Ty když mi v prsou vzplaneš,
má mysl zjasní se,
když ke mně ruku vztáhneš,
mé srdce ztiší se.
Jan 3,1–15
Římanům 11,32–36
KVĚTEN
66
29. středa Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci.
Žalm 34,19a
Ježíš řekl Marii: Proč pláčeš? Koho hledáš? Jan 20,15
Skutky 17,16–34
Skutky 5,1–11
30. čtvrtek Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil
je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je
plní.
Ezechiel 20,11
288,1
Žalm 29
27. pondělí Věnuj mi pozornost, můj lide, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem
lidem.
Izaiáš 51,4
Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: Mesiáš má trpět,jako prvý vstane z mrtvých a bude
zvěstovat světlo lidu i pohanům.
Skutky 26,22–2
Jeremiáš 10,6–12
Skutky 4,23–31
Ježíš mluvil: Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž
naplnit.
Matouš 5,17
Efezským 4,1–7
Skutky 5,12–16
31. pátek Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a
oslavujeme tvé skvělé jméno. 1. Paralipomenon 29,13
Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
Koloským 2,6
Lukáš 23,44–49
Skutky 5,17–33
28. úterý Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě
i vin, jež jsou mi skryty!
Žalm 19,13
Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:
On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my
jsme konali, nýbrž ze svého slitování.
Titovi 3,4–5
Izaiáš 43,8–13
Skutky 4,32–37
67
ČERVEN
ČERVEN
Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim
prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu
v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.
Skutky 14,17
1. sobota Nebesa se rozplynou jako dým a země
zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou.
Ale má spása bude tu věčně.
Izaiáš 51,6
Slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží
uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni
budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi.“
Zjevení 21,3
Jan 14,7–14
Skutky 5,34–42
1. neděle po sv. Trojici
Kdo vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou
pohrdá.
Lukáš 10,16 K
2. neděle Jeho velikost bude sahat až do dálav země.
Micheáš 5,3
Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.
Lukáš 12,40
Vládni mými smysly, Pane,
ČERVEN
68
pomoz nad nimi vždy bdít,
abych mohl odevzdaně
na tvůj pokyn k tobě jít.
Lukáš 16,19–31
1. Janova 4,16–21
385,4
Žalm 3
3. pondělí Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří
nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní.
5. Mojžíšova 10,14
Bůh k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil
dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.
Židům 1,2
Lukáš 10,1–16
Skutky 6,1–7
4. úterý Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele
bude též uzavírat váš průvod.
Izaiáš 52,12
Pavel a Barnabáš vypravovali, co všechno skrze ně
Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry.
Skutky 14,27
Jeremiáš 36,1–31
Skutky 6,8–15
5. středa Přemohly mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás zprostíš.
Žalm 65,4
Bůh vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila
proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.
Koloským 2,14
1. Tesalonickým 2,1–12
Skutky 7,1–16
69
ČERVEN
6. čtvrtek Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb?
A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a
jezte, co je dobré.
Izaiáš 55,2
Když byl Ježíš spolu s nimi u stolu, vzal chléb,
vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely
oči a poznali ho.
Lukáš 24,30–31
Jan 21,15–19
Skutky 7,17–43
7. pátek Všechno, co Hospodin chce, to činí na
nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných
tůních.
Žalm 135,6
Chceme snad popudit Pána k žárlivosti? Jsme snad
silnější než on?
1. Korintským 10,22
Lukáš 22,24–30
Skutky 7,44–53
8. sobota Dej mi poznat cestu, po níž mám jít,
neboť k tobě pozvedám svou duši.
Žalm 143,8
ČERVEN
70
9. neděle Co jsem já a co je můj lid, že máme
možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe
pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých
rukou.
1. Paralipomenon 29,14
Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který
přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její
rozmanitosti.
1. Petrova 4,10
Vezmi ruce, uč mne sám,
co a jak kdy konat mám;
vezmi také nohy mé,
ať jsou hbity k službě tvé!
Lukáš 14,15–24
346,2
Efezským 2,17–22
Žalm 13
10. pondělí Srdce člověka přemýšlí o cestě své, ale
Hospodin spravuje kroky jeho.
Přísloví 16,9 K
Ježíš spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici,
a řekl mu: „Pojď za mnou.“ Levi nechal všeho, vstal
a šel za ním.
Lukáš 5,27–28
Filipským 1,12–18
Skutky 7,54 – 8,3
Bohatý člověk řekl: „Toto učiním: Zbořím stodoly
své a větších nadělám, a tu shromáždím všecky své
úrody i zboží svá.“ I řekl jemu Bůh: „Ó blázne, této
noci požádají duše tvé od tebe, a to, cos připravil, čí
bude?“
Lukáš 12,18. 20 K
2. neděle po sv. Trojici
Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi
jste, a já vám odpočinutí dám.
Matouš 11,28 K
11. úterý Jeho moc je věčná, která nepomine.
Daniel 7,14
71
ČERVEN
Přísloví 9,1–10
ČERVEN
Skutky 8,4–25
72
Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
Židům 13,8
2. Mojžíšova 2,11–25
Skutky 8,26–40
15. sobota Ty jsi Bůh ochotný odpouštět, milostivý
a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný.
Nehemiáš 9,17
12. středa Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu
celým srdcem, v kruhu přímých, ve shromáždění.
Žalm 111,1
Odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme
každému, kdo se proviňuje proti nám.
Lukáš 11,4
Jeremiáš 31,7–14
Skutky 9,32–43
Se vší moudrostí se navzájem učte a s vděčností
v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem.
Koloským 3,16
1. Samuelova 1,1–11
Skutky 9,1–9
3. neděle po sv. Trojici
Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
Lukáš 19,10
13. čtvrtek Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě
člověk nic nezmůže!
2. Paralipomenon 14,10
Nepřijali jste Ducha otroctví, abyste opět propadli
strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž
voláme: Abba, Otče!
Římanům 8,15
Matouš 15,29–39
Skutky 9,10–19
14. pátek Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící
skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl.
Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni
nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. 1. Královská 19,11–12
Co vám říkám, říkám všem: Bděte!
Marek 13,37
Lukáš 23,39–43
Skutky 9,19–31
16. neděle Veliká jsou jeho znamení, mocné jsou
jeho divy! Jeho království je království věčné, jeho
vladařská moc po všechna pokolení.
Daniel 3,33
Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy.
Skutky 19,11
Milostí Pán navštívil nás,
mocí svou nás ovládá,
s pravdou svou k nám přichází zas,
duše tvá s ním nestrádá.
V Kristu on dává spasení,
časnost ve věčnost promění,
zpívejte halelujah!
EZ 163,2
Lukáš 15,1–3. 11–32 1. Timoteovi 1,12–17 Žalm 12
73
ČERVEN
17. pondělí Ámos odpověděl: Zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Ale Hospodin mě vzal od ovcí a
rozkázal mi: „Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!“
Amos 7,14–15
Ježíš řekl Šimonovi: Neboj se, od této chvíle budeš
lovit lidi.
Lukáš 5,10
Lukáš 5,27–32
Skutky 10,1–20
1722 započala výstavba Ochranova
18. úterý Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí.
Žalm 30,12
Když Ježíš spatřil chromou ženu, zavolal ji a řekl:
„Ženo, jsi zproštěna své nemoci“ a vložil na ni ruce;
ona se ihned vzpřímila a velebila Boha.
Lukáš 13,12–13
2. Mojžíšova 32,30 – 33,1
Skutky 10,21–33
19. středa Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte
jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.
Žalm 105,1
ČERVEN
74
20. čtvrtek Kéž zdeptaný není znovu tupen.
Žalm 74,21
Ježíš mluvil: Cokoliv jste učinili jednomu z těchto
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.
Matouš 25,40
Matouš 18,15–20
Skutky 11,1–18
21. pátek Hospodin lid svůj neodvrhne, své dědictví neopustí.
Žalm 94,14
Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl.
Římanům 11,2
Matouš 27,3–10
Skutky 11,19–30
22. sobota Korunuješ rok dobrotivostí svou.
Žalm 65,12 K
Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim
prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu
v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.
Skutky 14,17
Římanům 8,1–6
Skutky 12,1–25
Nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než
abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti.
Skutky 20,24
Jan 5,1–16
Skutky 10,34–48
4. neděle po sv. Trojici
Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon
Kristův.
Galatským 6,2 K
75
ČERVEN
ČERVEN
23. neděle Opěvovali Hospodina a vzdávali mu
chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství je
věčné.
Ezdráš 3,11
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je
Bůh.
Židům 3,4
Můj dům ne silou světa
má růsti, praví Pán:
mým Duchem krásně zkvétá
můj sbor, ten slavný stan,
ta stavba ušlechtilá,
má církev vybraná,
má choť, jež zvítězila,
z níž jest má obrana.
Lukáš 6,36–42
Římanům 14,10–13
76
Pán Ježíš Kristus sám sebe vydal za naše hříchy,
aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle
našeho Boha a Otce.
Galatským 1,4
Nehemiáš 9,1–3. 29–36
Skutky 13,13–25
26. středa Hospodin Mojžíšovi odvětil: Našel jsi
u mne milost a já tě znám jménem. 2. Mojžíšova 33,17
Pevný Boží základ trvá a nese nápis „Pán zná ty,
kdo jsou jeho“ a „ať se odvrátí od nespravedlnosti
každý, kdo vyznává jméno Páně“. 2. Timoteovi 2,19
Marek 11,20–26
Skutky 13,26–41
182,1
Žalm 32
24. pondělí Nebesa vypravují o Boží slávě.
Žalm 19,2
Když byl pokřtěn Ježíš, otevřelo se nebe a Duch
svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice
a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe
jsem si vyvolil.“
Lukáš 3,21. 22
Lukáš 1,57–80
Skutky 13,1–12
25. úterý Moji nepravost smyj ze mne dokonale,
očisť mě od mého hříchu!
Žalm 51,4
27. čtvrtek Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce,
zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel
na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!
Žalm 139,23–24
Petr odpověděl: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že
tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce!“ Jan 21,17
1. Korintským 12,19–26
Skutky 13,42–52
28. pátek Uznávám, že všechno můžeš a že žádný
záměr tobě není neproveditelný.
Jób 42,2
Co jest nemožného u lidí, možné jest u Boha.
Lukáš 18,27 K
Lukáš 23,17–26
Skutky 14,1–20
77
ČERVEN
ČERVENEC
29. sobota Když se úzkostmi svírá ve mně duch
můj, ty znáš stezku mou.
Žalm 142,4 K
Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali,
jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš
protivník.
Lukáš 21,14–15
2. Korintským 13,10–13
Skutky 14,20–28
5. neděle po sv. Trojici
Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás,
je to Boží dar.
Efezským 2,8
30. neděle Nepustím tě, leč mi požehnáš.
1. Mojžíšova 32,26 K
Bůh povolal svého služebníka Ježíše a poslal ho
k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého
od jeho hříchů.
Skutky 3,26
Pojďte vy, jež tíha vin
jako břímě těžké tlačí,
naše hříchy nese Syn,
jeho dílo spásy stačí.
Odpuštění pro nás má,
Ježíš hříšné přijímá.
Lukáš 5,1–11
ČERVENEC
Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou.
Skutky 18,9–10
1. pondělí Budete požehnáním, až vás zachráním.
Zachariáš 8,13
Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku,
naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu,
abyste se stali dědici požehnání.
1. Petrova 3,9
Lukáš 6,12–19
Skutky 15,1–12
2. úterý Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese.
Žalm 62,7
Vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na
svého pána.
Lukáš 12,35–36
1. Mojžíšova 35,1–15
Skutky 15,13–35
3. středa Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat.
Izaiáš 42,6
EZD 693,3
1. Korintským 1,18–25
79
78
Žalm 7
ČERVENEC
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení
nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
Římanům 8,35
Ezechiel 2,3–8
Skutky 15,36 – 16,5
ČERVENEC
80
4. čtvrtek Kdo snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?
Malachiáš 3,2
7. neděle Hospodinovo přikázání je ryzí, dává
očím světlo.
Žalm 19,9
Anděl řekl: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou
radost, která bude pro všechen lid.
Lukáš 2,10
Skutky 15,4–12
Skutky 16,6–15
Ježíš řekl: Kdo by zrušil jediné z těchto nejmenších
přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském
vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával
a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.
Matouš 5,19
5. pátek Budeš jako zahrada svlažená, a jako pramen vod, jehož vody nevysychají.
Izaiáš 58,11 K
V Kristu je vtělena všechna plnost božství; v něm
jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností
a sil.
Koloským 2,9–10
Lukáš 22,31–34
Skutky 16,16–22
6. sobota Ochotně ti budu obětovat, vzdávat
chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré.
Žalm 54,8
Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať
to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko
dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva
i moc na věky věků.
1. Petrova 4,11
Filipským 3,12–16
Skutky 16,23–40
1415 upálen mistr Jan Hus v Kostnici
6. neděle po sv. Trojici
Takto praví Hospodin stvořitel tvůj: „Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým.
Můj jsi ty.“
Izaiáš 43,1 K
Je blahoslaven před Bohem,
kdo milosrdně činí,
kdo každému rád pomůže
a s každým dobře míní.
Bůh láskou svou ho nasytí
a smilováním podchytí
a milostí svou stíní.
Matouš 28,16–20
Římanům 6,3–11
287,5
Žalm 26
8. pondělí Požehnal jim Bůh a řekl jim: „Ploďte
se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji.“
1. Mojžíšova 1,28 K
Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat
tím více.
Lukáš 12,48
2. Mojžíšova 14,15–22
Skutky 17,1–15
9. úterý Ztiš se před Panovníkem Hospodinem,
vždyť den Hospodinův je blízko!
Sofoniáš 1,7
81
ČERVENEC
Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí
je ke stolu a sám je bude obsluhovat.
Lukáš 12,37
Skutky 2,32–40
Skutky 17,16–34
10. středa V soužení jsem volal k Hospodinu, on
mi odpověděl.
Jonáš 2,3
I vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte
se.
Lukáš 12,7
Skutky 16,23–34
Skutky 18,1–22
11. čtvrtek Svlažuješ hory z výsostí svých, aby ovocem činů tvých sytila se země.
Žalm 104,13 K
Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží
v Kristu Ježíši pro vás.
1. Tesalonickým 5,18
Matouš 18,1–6
Skutky 18,23 – 19,7
12. pátek Budou sídlit v bezpečí a nikdo je nevyděsí.
Ezechiel 34,28
Vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.
Židům 12,13
Jan 19,31–37
Skutky 19,8–22
13. sobota Já vím, že vykupitel můj živ jest.
Jób 19,25 K
83
ČERVENEC
16. úterý Neříkej: „Odplatím za zlo!“ Čekej na
Hospodina a on tě zachrání.
Přísloví 20,22
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
1. Tesalonickým 5,15
Matouš 22,1–14
Skutky 20,17–38
17. středa Kdybych mu napsal ze svého zákona
sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího.
Ozeáš 8,12
Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší;
ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní.
Římanům 2,13
Zachariáš 8,9–17
Skutky 21,1–14
18. čtvrtek Cesta Boha jest dokonalá.
Žalm 18,31 K
Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít
své starosti.
Matouš 6,34
1. Korintským 10,16–17
Skutky 21,15–26
19. pátek Hospodin řekl Jonášovi: Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal
vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by
nemělo být líto Ninive, toho velikého města?
Jonáš 4,10–11
ČERVENEC
82
Ježíš vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí
drženi po celý život v otroctví.
Židům 2,15
Zjevení 3,1–6
Skutky 19,23–40
7. neděle po sv. Trojici
Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo
Božího lidu a patříte k Boží rodině.
Efezským 2,19
14. neděle Ořte sobě ouhor, poněvadž čas jest
k hledání Hospodina!
Ozeáš 10,12 K
Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.
Koloským 4,5
Ó přijdiž, přijdiž roso shůry
a rozvlaž zemi žíznivou,
ať prosta jsouce tuhé kůry
vyprahlá srdce oživnou
a všecko dobré, krásné, milé
zde vypučí zas v nové síle.
Jan 6,1–15
Skutky 2,41–47
235,2
Žalm 9
15. pondělí Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.
Přísloví 12,25
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem.
Koloským 3,12–13
2. Paralipomenon 30,13–22
Skutky 20,1–16
ČERVENEC
84
Ježíš řekl: Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé,
ale hříšníky.
Lukáš 5,32
Lukáš 22,14–20
Skutky 21,27–40
20. sobota Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento
div se udál před našimi zraky.
Žalm 118,22–23
Přicházejte tedy ke Kristu, kameni živému, jenž od
lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný.
1. Petrova 2,4
Zjevení 19,4–9
Skutky 22,1–21
8. neděle po sv. Trojici
Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy
dobrota, spravedlnost a pravda.
Efezským 5,8. 9
21. neděle Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez
domova, ujímá se sirotka i vdovy.
Žalm 146,9
My milujeme jej, neboť on prve miloval nás.
1. Janova 4,19 K
Chci milovat tě, koruno má,
chci milovat tě, Bože můj,
chci milovat tě srdcem, rtoma,
též v posledním jsem boji tvůj;
chci milovat tě, kráso krás;
i v smrti tvůj jsem zas.
341,6
85
ČERVENEC
Matouš 5,13–16
Efezským 5,8–14
Žalm 11
22. pondělí Toto praví Hospodin: „Jako jsem uvedl na tento lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu
všechno to dobro, které jsem jim slíbil.“
Jeremiáš 32,42
Neboj se, ó maličké stádce, neboť se zalíbilo Otci
vašemu dáti vám království.
Lukáš 12,32 K
Jakubova 2,14–26
Skutky 22,22–30
23. úterý Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají.
Žalm 5,12
Kristus praví: Budete-li zachovávati přikázaní má,
zůstanete v mém milování, jakož i já přikázání Otce
svého zachoval jsem, i zůstávám v jeho milování. Toto
mluvil jsem vám, aby radost má zůstala v vás, a radost
vaše aby byla plná.
Jan 15,10–11 K
2. Korintským 6,11–18; 7,1
Skutky 23,1–11
24. středa Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.
Jeremiáš 15,16
Pane, dej svým služebníkům, aby s odvahou mluvili
tvé slovo.
Skutky 4,29
Jakubova 3,13–18
Skutky 23,12–35
87
ČERVENEC
Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal
hříchy mnohých; podruhé se zjeví ne už kvůli hříchu,
ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.
Židům 9,28
Teď na mně jest, bych Pánu
dar vděčnosti své dal,
bych nitra svého bránu
vstříc rád mu zotvíral.
Nechť činí se mnou dále,
co určil pro mne sám.
Rád v jeho ruce stálé
svůj úděl odevzdám.
Matouš 25,14–30
Filipským 3,7–14
ČERVENEC
86
25. čtvrtek Smiluj se nade mnou, Bože, podlé
milosrdenství svého, podlé množství slitování svých
shlaď přestoupení má.
Žalm 51,3 K
Ježíš řekl: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští,
málo miluje.
Lukáš 7,47
Lukáš 11,33–41
Skutky 24,1–27
26. pátek Rozsívejte sobě k spravedlnosti, žněte
k milosrdenství!
Ozeáš 10,12 K
Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve
spravedlnosti a svatosti pravdy.
Efezským 4,24
Jan 18,19–24
Skutky 25,1–12
27. sobota Král Izraele, Hospodin, je uprostřed
tebe, neboj se už zlého!
Sofoniáš 3,15
Pilát položil Ježíšovi otázku: „Ty jsi král Židů?“ On
mu odpověděl: „Ty sám to říkáš.“
Lukáš 23,3
Filipským 2,12–18
Skutky 25,13–27
9. neděle po sv. Trojici
Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat
tím více.
Lukáš 12,48
28. neděle Spasení tvého očekávám, Hospodine!
1. Mojžíšova 49,18 K
ČERVENEC
88
31. středa Kdyby tě tvůj bratr nebo tvůj syn nebo
tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ neuposlechneš.
5. Mojžíšova 13,7.9
Klekám na kolena před Otcem, aby Kristus skrze
víru přebýval ve vašich srdcích a tak abyste byli zakořeněni a zakotveni v lásce.
Efezským 3,17
Matouš 19,4–15
Skutky 27,1–12
376,4
Žalm 14
29. pondělí Skryl se Adam a žena jeho před tváří
Hospodina Boha.
1. Mojžíšova 3,8 K
Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a
nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo.
Lukáš 8,17
1. Královská 3,16–28
Skutky 26,1–23
30. úterý Daniel byl z jámy vytažen a nebyla na
něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého
Boha.
Daniel 6,24
Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna.
Židům 10,35
Ezechiel 3,16–21
Skutky 26,24–32
89
SRPEN
SRPEN
10. neděle po sv. Trojici
(Neděle pro Israel)
SRPEN
Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě
z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí. Žalm 30,12
1. čtvrtek Nechť se vyvýší tvá moc, Panovníku, jak
jsi prohlásil.
4. Mojžíšova 14,17
Kristus je mezi vámi mocný.
Efezským 5,15–20
90
2. Korintským 13,3
Skutky 27,13–44
2. pátek Já, Hospodin, vinici střežím, každou
chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji
budu střežit.
Izaiáš 27,3
Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová
vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do
příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
1. Tesalonickým 5,23
Jan 19,9–16
Skutky 28,1–16
Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž
si zvolil za dědictví.
Žalm 33,12
4. neděle Neboj se, neboť já s tebou jsem.
Izaiáš 43,5 K
Učedníci se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: „Kdo
to jen je, že rozkazuje i větru a vodám, a poslouchají
ho?“
Lukáš 8,25
Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem;
zrak se proto klidně dívá
v dálnou neznámou mi zem.
Uč mne jíti, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest
na dni jednom přestávati,
s tichou odvahou jej nést!
Lukáš 19,41–48
415,1
Římanům 9,1–16
Žalm 30
3. sobota Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se
přede mnou?
2. Mojžíšova 10,3
5. pondělí Všickni národové, které jsi učinil, přicházejíce, skláněti se budou před tebou, Pane, a ctíti
jméno tvé.
Žalm 86,9 K
Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen; a kdo se
ponižuje, bude povýšen.
Lukáš 18,14 K
Lukáš 12,42–48
Skutky 28,17–31
Budu zvěstovat evangelium v krajích ležících za vámi.
2. Korintským 10,16
Římanům 11,1–12
2. Královská 2,1–18
91
SRPEN
SRPEN
6. úterý Odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít?
Ezechiel 33,11
Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak. Lukáš 3,11
Lukáš 21,5–24
2. Královská 4,1–7
7. středa Buď mi skalním příbytkem a budu se
tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj
skalní štít, moje pevná tvrz!
Žalm 71,3
Kristus říká: Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete
a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.
Matouš 11,28 K
Jan 4,19–26
2. Královská 5,1–19
8. čtvrtek Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť
už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok
Hospodinův.
Zachariáš 2,14
Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu
brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!
Zjevení 22,20
Římanům 11,13–24
2. Královská 6,8–23
9. pátek Hospodin, váš Bůh, vás přivede do odpočinutí a dá vám tuto zemi.
Jozue 1,13
Usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí.
Židům 4,11
Lukáš 23,27–31
2. Královská 16,1–16
92
10. sobota Nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc; i za večerního času
bude světlo.
Zachariáš 14,7
Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto
skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.
Římanům 13,12
5. Mojžíšova 4,27–40
2. Královská 17,1–23
11. neděle po sv. Trojici
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
1. Petrova 5,5
11. neděle V ruce tvé jest, koho chceš zvelebiti a
upevniti.
1. Paralipomenon 29,12 K
Tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil
v jeho jméno; moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví, a
víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně
ho uzdravila před vašima očima.
Skutky 3,16
Skloň se k nám svou milostí,
Hospodine s výsosti;
laskavý svůj obličej
srdcím naším spatřit dej!
Učiň to, ať cestu tvou
všichni lidé naleznou;
rozsvěť všemu stvoření
světlo svého spasení!
ZSČSH 85,1-2
93
Lukáš 18,9–14
Efezským 2,4–10
SRPEN
SRPEN
Žalm 17
15. čtvrtek Hledejte dobrého a ne zlého, abyste
živi byli.
Amos 5,14 K
12. pondělí Bůh odpověděl Jóbovi: Kde jsi byl, když
jsem zakládal zemi a řekl moři: „Až sem smíš přijít,
ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!“?
Jób 38,4. 11
Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a
to Slovo byl Bůh. Všecky věci skrze ně učiněny jsou,
a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.
Jan 1,1. 3 K
Ezechiel 17,1–24
2. Královská 17,24–41
13. úterý Nenechám tě klesnout a neopustím tě.
Jozue 1,5
Ke všem zaslíbením Božím bylo v Ježíši Kristu řečeno Ano.
2. Korintským 1,20
1. Mojžíšova 19,15–26
2. Královská 18,1–12
1727 požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu
14. středa Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.
Žalm 125,2
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce
ke všem, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní
a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán
Ježíš.
1. Tesalonickým 3,12.13
Marek 7,24–30
2. Královská 18,13–37
95
SRPEN
Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala
nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který
nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.
2. Petrova 1,3
Tvůrce mocný nebe, země
a co svět se jmenuje,
jehož božství všechno plémě
v celém světě zjevuje,
tebe Pána pánů vzývám,
patřit k tvému smím nebi,
tím vědomím pookřívám,
tebe duch můj velebí.
Marek 7,31–37
Skutky 9,1–20
Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte
na mysli jen dobré.
Římanům 12,17
1. Petrova 5,1–5
2. Královská 19,1–19
16. pátek Hle, posílám svého posla, aby připravil
přede mnou cestu.
Malachiáš 3,1
Jan Křtitel řekl: Já vás křtím vodou. Přichází někdo
silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi.
Lukáš 3,16
Lukáš 22,54–62
2. Královská 19,20–37
17. sobota Budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě mezi všemi národy na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním.
Jeremiáš 33,9
Kristus byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha
svatého, kterého Otec slíbil.
Skutky 2,33
Izaiáš 26,1–6
2. Královská 22,1–13
12. neděle po sv. Trojici
Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající.
Izaiáš 42,3
18. neděle Kdo může vymluviti nesmírnou moc
Hospodinovu, a vypraviti všecku chválu jeho?
Žalm 106,2 K
SRPEN
96
Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem
oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.
Skutky 16,25
4. Mojžíšova 12,1–15
2. Královská 23,4–25
21. středa Rozhlásí pokoj národům.
Zachariáš 9,10 K
Ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž
jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
Koloským 3,15
Matouš 17,14–21
2. Královská 23,26–37
ZCČSH 40,1
Žalm 104
19. pondělí Vyuč mne, Hospodine, cestě své,
abych chodil v pravdě tvé.
Žalm 86,11 K
Děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo
Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží,
jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve
vás, kteří věříte.
1. Tesalonickým 2,13
Matouš 9,27–34
94
2. Královská 22,14 – 23,3
20. úterý Ať jsou naplněna ústa má chválením a
slavením tebe.
Žalm 71,8 K
1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova
22. čtvrtek Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše
pokoření, plahočení a útlak.
5. Mojžíšova 26,7
Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých
proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a
Bůh ho pro jeho pokoru slyšel.
Židům 5,7
Jakubova 5,13–16
2. Královská 24,1–20
23. pátek Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje i povyšuje.
1. Samuelova 2,7 K
Dávejte, a bude vám dáno.
Lukáš 23,6–12
Lukáš 6,38
2. Královská 25,2–21
97
SRPEN
SRPEN
98
24. sobota Spravedlnost vede k životu, kdežto
kdo se žene za zlem, spěje k smrti.
Přísloví 11,19
26. pondělí Rozjímáme, ó Bože, milosrdenství tvé
u prostřed chrámu tvého.
Žalm 48,10 K
Mám naději v Bohu, že jednou spravedliví i nespravedliví vstanou k soudu.
Skutky 24,15
Izaiáš 57,15–19
2. Královská 25,22–30
Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se
k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale
napomínejme se.
Židům 10,24–25
5. Mojžíšova 15,1–11
Ezdráš 1,1–11
13. neděle po sv. Trojici
Ježíš říká: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili
jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste
učinili.
Matouš 25,40
25. neděle Hospodinu přichází, aby soudil zemi.
On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.
Žalm 98,9
Ježíš řekl: Můj pokrm jest, abych činil vůli toho,
který mě poslal, a dokonal jeho dílo.
Jan 4,34
Probuďme se, křesťané,
k pokání pravému,
pamatujíc’, že nastane
den soudný každému.
Ó Bože, obratiž nás,
Bože všemohoucí,
ať pokání činíme včas
horlivé a vroucí.
Lukáš 10,25–37
99
1. Janova 4,7–12
27. úterý Pomoc naše jest ve jménu Hospodina,
který učinil nebe i zemi.
Žalm 124,8 K
Nechť se před jménem Ježíšovým skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí.
Filipským 2,10
Amos 5,4–15
Ezdráš 3,1–13
28. středa Před protivníkem buď naše pomoc, je
šalebné čekat spásu od člověka.
Žalm 60,13
Ježíš řekl: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“ Mrtvý se
posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce.
Lukáš 7,14–15
5. Mojžíšova 24,10–22
Ezdráš 4,1–24
29. čtvrtek Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a
požehnal každé práci tvých rukou. 5. Mojžíšova 28,12
EZ 517,1-12
Žalm 28
SRPEN
Otec dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť
posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Matouš 5,45
Skutky 4,32–37
Ezdráš 5,1–17
ZÁŘÍ
100
30. pátek Nuže,choďme v Hospodinově světle!
Izaiáš 2,5
Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,
abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny
uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm
sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět.
Filipským 2,14–15
Matouš 26,47–56
Ezdráš 6,1–22
ZÁŘÍ
Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.
Nehemiáš 8,10
14. neděle po sv. Trojici
Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se
na všecka dobrodiní jeho.
Žalm 103,2 K
31. sobota Ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný v milosrdenství ke všechněm, kteří tě vzývají.
Žalm 86,5 K
1. neděle Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě,
zkoušíš mé srdce, zda je s tebou.
Jeremiáš 12,3
Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti
Kristově.
2. Tesalonickým 3,5
Judova 1. 2.20–25
Ezdráš 7,1–28
Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce
zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha.
Židům 3,12
Mé srdce slabé jest,
než nalezne je Pán,
mé srdce nezná jistoty,
jím zmítá divý van.
Je zcela bez moci,
než ty je spoutáš sám;
ó zotroč srdce láskou svou,
pak znikne smrti tmám.
Lukáš 17,11–19
Žalm 119,137–144
248,3
Římanům 8,12–17
101
ZÁŘÍ
2. pondělí Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu
v Egyptě a jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů.
2. Mojžíšova 3,7
Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení
roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame.
Římanům 5,3–4
2. Timoteovi 1,1–7
Aggeus 1,1–15
3. úterý Jákob pak odšel cestou svou, a potkali se
s ním andělé Boží.
1. Mojžíšova 32,1 K
Což není každý anděl duchem, vyslaným k službě
těm, kdo mají dojít spasení?
Židům 1,14
Jan 9,24–41
Aggeus 2,1–9. 20–23
4. středa Král Daniela oslovil: Vpravdě, váš Bůh je
Bůh bohů a Pán králů.
Daniel 2,47
Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu
nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu
Ježíši, našem Pánu.
Římanům 8,38–39
Filemonovi 1–16–22
Nehemiáš 1,1–11
5. čtvrtek Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě.
Žalm 25,5
103
ZÁŘÍ
Dva muži v bílém rouchu řekli: „Muži z Galileje,
co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl
od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste
ho viděli odcházet.“
Skutky 1,11
Bůh k zármutku i radování
zná příhodnost i pravý čas;
on po kratičkém zkušování
k nám v milosti se vrací zas,
a dřív než kdo se naděje,
svým k pomoci zas přispěje.
375,3
Matouš 6,25–34 1. Petrova 5,5–11 Žalm 119,145–152
9. pondělí Pojďte a připojte se k Hospodinu
smlouvou věčnou, nepřicházející v zapomenutí.
Jeremiáš 50,5 K
Kristus je prostředníkem nové smlouvy.
Židům 9,15
Filipským 4,8–14
Nehemiáš 6,1 – 7,3
10. úterý Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí,
stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené.
Žalm 12,7
Kristus říká: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu
mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní
svobodnými.
Jan 8,31–32
1. Timoteovi 6,3–11
Nehemiáš 8,1–18
ZÁŘÍ
102
Ježíš říká: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný
nepřichází k Otci než skrze mne.
Jan 14,6 K
1. Paralipomenon 29,9–18
Nehemiáš 2,1–20
Ekumenický den stvoření
6. pátek Hospodin činí krok muže pevným, našel
zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne,
neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Žalm 37,23. 24
Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty
malověrný, proč jsi pochyboval?“
Matouš 14,31
Jan 13,31–35
Nehemiáš 4,1–17
7. sobota Pán miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země.
Žalm 33,5
Skrze Krista se vám zvěstuje odpuštění všech
hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. Ale v něm jest ospravedlněn každý, kdo
věří.
Skutky 13,38–39
2. Tesalonickým 2,13–17
Nehemiáš 5,1–19
15. neděle po sv. Trojici
Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na
vás záleží.
1. Petrova 5,7
8. neděle Soužení srdce mého rozmnožují se, z úzkostí mých vyveď mne.
Žalm 25,17 K
ZÁŘÍ
104
11. středa Král se nezachrání velkým vojskem, rek
se nevyprostí velkou zmužilostí.
Žalm 33,16
Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem.
Marek 10,43
Skutky 27,33–44
Nehemiáš 9,1–3. 32–37
12. čtvrtek Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská!
Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil.
Sofoniáš 3,14–15
Kristus na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
1. Petrova 2,24
Lukáš 10,38–42
Nehemiáš 10,1. 29–40
13. pátek Dej si pozor a velice se střez zapomenout
na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely
z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam
s nimi své syny i vnuky.
5. Mojžíšova 4,9
Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a
mocí; procházel zemí a všem pomáhal. Skutky 10,38
Lukáš 22,35–38
Nehemiáš 12,27–43
14. sobota Budou lidem mým, a já budu jejich
Bohem v pravdě a v spravedlnosti. Zachariáš 8,8 K
105
ZÁŘÍ
Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.
Galatským 3,29
Lukáš 6,20–26
Nehemiáš 13,15–22
16. neděle po sv. Trojici
Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející
život v evangeliu.
2. Timoteovi 1,10
ZÁŘÍ
106
16. pondělí Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdálení od spravedlnosti: daleko už není, nebude už prodlévat má spása.
Izaiáš 46,12–13
Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu
dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
Lukáš 18,7
Římanům 6,18–23
Židům 1,1–14
15. neděle Kéž by Izrael mými cestami chodil!
Žalm 81,14
1741 synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším Jednoty
Čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše
hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy
pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil.
Skutky 3,19–20
17. úterý Očistím rty každého lidu a všichni budou
vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou
paží.
Sofoniáš 3,9
Bože, Otče věčnosti,
Stvořiteli mocný,
odpusť viny, slabosti,
smiluj se nad námi!
Ty jsi na kříž v bolesti
nesl naše hříchy,
Kriste, Králi nebeský,
smiluj se nad námi!
Jan 11,1–3. 17–45
Žalm 119,153–160
107
Skutky 21,8–14
EZD 687,1-2
2. Timoteovi 1,7–10
ZÁŘÍ
Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
Matouš 6,8
Židům 3,1–6
20. pátek Bůh říká: Budu Izraeli rosou, rozkvete
jako lilie.
Ozeáš 14,6
Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají –
a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře
nebyl tak oděn jako jedna z nich.
Lukáš 12,27
Jan 18,3–9
Židům 3,7–19
21. sobota U mne jak drahá jsou myšlení tvá, Bože
silný, a jak jest jich nesčíslná summa! Žalm 139,17 K
Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom
však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale
potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
1. Korintským 13,12
Marek 9,1–10
Židům 2,1–9
18. středa Hospodine,buď paží svého lidu každé
ráno i naší spásou v čase soužení!
Izaiáš 33,2
19. čtvrtek Miluji Hospodina, protože vyslýchá
hlas můj a pokorné modlitby mé.
Žalm 116,1 K
Filipským 1,19–26
Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné
království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí,
s bázní a úctou.
Židům 12,28
Židům 4,1–13
17. neděle po sv. Trojici
Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
1. Janova 5,4
My, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si
víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu.
1. Tesalonickým 5,8
Marek 5,21–24. 35–43
Židům 2,10–18
ZÁŘÍ
108
22. neděle Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své. Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla.
2. Mojžíšova 20,9.10 K
Kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.
Židům 4,10–11
Sám kráčej s námi všady,
přemáhej naše vady
a nedej klesnouti!
Tak nebudem se lekat
a na nic marně čekat,
až dáš nám odpočinouti.
Matouš 15,21–28
363,2
Římanům 10,9–18
Žalm 25
23. pondělí Zachovej klid a neboj se, neklesej na
mysli.
Izaiáš 7,4
Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
Efezským 6,10
Marek 5,24–34
Židům 4,14 – 5,10
24. úterý Říkáš: „Jsem nevinná, jeho hněv se jistě
ode mne odvrátil.“ Hle, soudím tě za to, že říkáš: „Já
jsem nezhřešila.“
Jeremiáš 2,35
109
ZÁŘÍ
ZÁŘÍ
110
V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem,
který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
Lukáš 15,7
Jakubova 1,1–13
Židům 5,11 – 6,8
My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotcům, splnil Bůh nám, jejich dětem, a
vzkřísil Ježíše.
Skutky 13,32–3
Jan 19,28–30
Židům 7,11–28
25. středa Hospodin pravil Mojžíšovi: „Nemůžeš
spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li
zůstat naživu.“
2. Mojžíšova 33,20
28. sobota Nebuď mi tím, kdo děsí. Tys mé útočiště ve zlý den.
Jeremiáš 17,17
Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět,
není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě
doufal?
Římanům 8,24
Lukáš 7,1–10
Židům 6,9–20
26. čtvrtek Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy půjde oráč hned za žencem. Z hor bude
kanout mladé víno a všechny pahorky budou oplývat
vláhou. Úděl svého lidu změním, oni znovu vybudují
zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou
z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst
ovoce.
Amos 9,13–14
Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
Lukáš 21,28
Skutky 5,34–42
Židům 7,1–10
27. pátek Vlastními ústy jsi přislíbil a vlastní rukou
jsi to naplnil, jak je dnes zřejmé.
1. Královská 8,24
111
ZÁŘÍ
Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této
milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.
Římanům 5,2
Matouš 14,22–33
Židům 8,1–13
18. neděle po sv. Trojici
Máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha,
ať miluje i svého bratra.
1. Janova 4,21
29. neděle Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to,
abyste milovali Hospodina, svého Boha. Jozue 23,11
Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího
odpočinutí.
Židům 4,1
Buď žehnán svazek ten,
jenž v Kristu víže nás,
a kruh náš zůstaň sjednocen,
jak v nebi bude zas.
Marek 12,28–34
Římanům 14,17–19
ŘÍJEN
EZ 484,1
Žalm 5
112
30. pondělí Mluvte každý svému bližnímu pravdu.
Zachariáš 8,16
ŘÍJEN
Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky.
Koloským 3,9
1. Mojžíšova 16,6–14
Židům 9,1–15
Nezapomínejme na dobročinnost a štědrost, takové
oběti se Bohu líbí.
Židům 13,16
1. úterý Elíša řekl: Neboj se, s námi je jich víc než
s nimi.
2. Královská 6,16
Myslete na to, co všecko Ježíš musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
Židům 12,3
Zjevení 14,6–16
Židům 9,16–28
2. středa Kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto
blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými.
Přísloví 14,21
Buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jest.
Lukáš 6,36 K
Matouš 18,10–14
Židům 10,1–18
3. čtvrtek Ať se valí právo jako vody, spravedlnost
jako proudící potok.
Amos 5,24
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Římanům 12,21
Skutky 12,1–11
Židům 10,19–31
113
ŘÍJEN
ŘÍJEN
4. pátek Radost mají ti, kdo radí ku pokoji.
Přísloví 12,20
ten nikdy v světě nezbloudí,
pouť jeho bezpečná a jistá,
neb Bůh svým okem nad ním bdí.
Blah ten, kdo za vůdce jej má
cestou do nebes domova.
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo
nespatří Pána.
Židům 12,14
Matouš 26,51–54
Židům 10,32–39
5. sobota Prostíráš mi stůl před zraky protivníků,
hlavu mi olejem potíráš, plníš mi kalich po okraj.
Žalm 23,5
Děkujte Otci, který vás připravil k účasti na dědictví
svatých ve světle.
Koloským 1,12
Zjevení 22,6–10
Židům 11,1–7
19. neděle po sv. Trojici
Den díkůvzdání za úrodu
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý
čas dáváš pokrm.
Žalm 145,15
6. neděle Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit
všude, kam půjdeš.
1. Mojžíšova 28,15
Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a
vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.
Židům 11,8
Kdo s Bohem na cestu se chystá,
115
ŘÍJEN
Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Koloským 3,13
Kazatel 12,1–8
Židům 11,32–40
10. čtvrtek Co viděli věštci, byl klam; rozhlašují
šalebné sny, přeludem utěšují.
Zachariáš 10,2
Ježíš řekl Pilátovi: Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.
Jan 18,37
Marek 6,7–13
Židům 12,1–11
11. pátek Nebudu zahanben tehdy, budu-li brát
zřetel na všechna tvá přikázání.
Žalm 119,6
Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který
v nás přebývá.
2. Timoteovi 1,14
Matouš 27,39–44
Židům 12,12–24
12. sobota Zdali se zapomněl smilovávati Bůh silný? Zdaž zadržel v hněvě milosrdenství svá?
Žalm 77,10 K
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve
svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Římanům 10,9
Skutky 14,8–18
Židům 12,25–29
114
Lukáš 12,13–21
2. Korintským 9,6–15
418,1
Žalm 67
7. pondělí Je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství.
Daniel 2,28
Je tajemství, které je zjeveno jeho svatému lidu. Bůh
jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství
mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte
naději na Boží slávu.
Koloským 1,26–27
Marek 10,46–52
Židům 11,8–22
8. úterý Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi
dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
1. Mojžíšova 1,31
Králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, samému
moudrému Bohu budiž čest i sláva na věky věků.
1. Timoteovi 1,17 K
Lukáš 5,12–16
Židům 11,23–31
9. středa Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však
zamýšlel dobro.
1. Mojžíšova 50,20
ŘÍJEN
116
20. neděle po sv. Trojici
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od
tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo,
miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
Micheáš 6,8
13. neděle Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane
z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí
se spása a spravedlnost vyraší s ní. Já, Hospodin, to
stvořím.
Izaiáš 45,8
Duchem z víry naděje spravedlnosti očekáváme.
Galatským 5,5 K
Vládce světa, Bože náš,
jenž svým slovem srdce pronikáš,
u tebe již otcové
docházeli spásy své.
Vyplň prosby dětí svých,
síly dopřej, ať zdoláme hřích,
dej nám srdce horlivé,
ve tvé pravdě snaživé!
Marek 10,2–16
ZCČSH 158,1-2
1. Tesalonickým 4,1–8
Žalm 62
14. pondělí Když v mém nitru roste neklid, naplní
mě útěcha tvá potěšením.
Žalm 94,19
Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou
117
ŘÍJEN
ŘÍJEN
118
naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke
každému dobrému činu i slovu.
2. Tesalonickým 2,16–17
2. Mojžíšova 23,10–16
Židům 13,1–8
Bůh vyvýšil Ježíše jako vůdce a spasitele a dal mu
místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů.
Skutky 5,31
2. Mojžíšova 19,3–9
Lukáš 12,1–12
15. úterý Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě
mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu
a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad
ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok
Hospodinův.
Jeremiáš 31,20
18. pátek Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím,
všechny moje cesty jsou ti známy.
Žalm 139,3
Syn vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko,
otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho
a políbil.
Lukáš 15,20
2. Mojžíšova 18,13–27
Židům 13,9–14
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě
a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
Filipským 4,6
Jan 18,28–32
Lukáš 12,13–21
19. sobota Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný,
nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu.
5. Mojžíšova 4,31
16. středa Hle,hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe
jsi odhodil všechny mé hříchy.
Izaiáš 38,17
Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm,
kdo se ho bojí.
Lukáš 1,50
Kazatel 12,9–14
Lukáš 12,22–34
Ježíš řekl: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“
Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“
Jan 8,10–11
1. Mojžíšova 24,54–67
Židům 13,15–25
21. neděle po sv. Trojici
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Římanům 12,21
20. neděle Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy
bojíš člověka, jenž umírá?
Izaiáš 51,12
17. čtvrtek On vykoupí Izraele ze všech nepravostí
jeho.
Žalm 130,8 K
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám
udělat nemohou.
Lukáš 12,4
119
ŘÍJEN
ŘÍJEN
Bych pak i nezřel rámě,
jímž Pán mne ved,
vím přec, že nenechá mě,
že kráčím vpřed.
Ó veď mne tedy, Pane,
ó veď mne sám,
až tam má noha stane,
kde zaplesám.
120
Kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
Lukáš 11,10
Přísloví 29,18–25
Lukáš 12,54–59
24. čtvrtek Já jsem tě poznal na poušti v zemi velmi vyprahlé.
Ozeáš 13,5 K
Žalm 110
Ježíš řekl: Je mi líto zástupu. Poslat je domů hladové
nechci, aby nezemdleli na cestě.
Matouš 15,32
Izaiáš 32,1–8
Lukáš 13,1–9
21. pondělí Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat
moje řády a jednat podle nich.
Ezechiel 36,27
25. pátek Zdaliž není jeden otec všech nás? Zdaliž
Bůh jeden nestvořil nás? Proč nevěrně činiti máme
jeden druhému?
Malachiáš 2,10 K
Bůh nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě.
2. Korintským 3,6
Římanům 12,17–21
Lukáš 12,35–48
Po tom poznají všickni, že jste moji učedlníci,
budete-li míti lásku jedni k druhým.
Jan 13,35 K
Lukáš 22,49–53
Lukáš 13,10–17
22. úterý Bůh stvořil člověka k obrazu svému,
k obrazu Božímu stvořil jej.
1. Mojžíšova 1,27 K
26. sobota Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal
důstojné činy, ať o tom zví celá země!
Izaiáš 12,5
Oblečte člověka nového, který dochází pravého
poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.
Koloským 3,10
1. Samuelova 26,5–24
Lukáš 12,49–53
Na každý pak den nepřestávali v chrámě i po domích učiti a zvěstovati Ježíše Krista.
Skutky 5,42 K
2. Timoteovi 2,1–6
Lukáš 13,18–21
Matouš 5,38–48
Efezským 6,10–17
329,3
23. středa Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač
jsem prach a popel.
1. Mojžíšova 18,27
22. neděle po sv. Trojici
U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.
Žalm 130,4
121
ŘÍJEN
ŘÍJEN
122
27. neděle Vzpomeneš si na své cesty a budeš zahanbena, až tě smířím se sebou přes všechno, co jsi
páchala, je výrok Panovníka Hospodina.
Ezechiel 16,61. 63
Proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám
poznat.
Skutky 26,16
Jeremiáš 19,1–13
Lukáš 13,31–35
Petr se rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl:
„Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A dal se do pláče.
Marek 14,72
30. středa Nechystej nic zlého na svého bližního,
který s tebou důvěřivě bydlí.
Přísloví 3,29
Šetř mé bídy, Bože,smiluj se,
mne oprosti od hříšnosti
z lásky otcovské!
Pro přehojnou dobrotivost svou
hříchy zahlaď, milost navrať,
Otče, odpusť vinu mou!
Matouš 18,21–35
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
1. Korintským 13,4
Matouš 7,1–6
Lukáš 14,1–6
ZCČSH 235,1
Filipským 1,3–11
Žalm 20
28. pondělí Odpověz mi, Hospodine! Odpověz
mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty
sám obrať jejich srdce zpět k sobě. 1. Královská 18,37
Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste
plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.
Koloským 1,9
Ozeáš 12,1–7
Lukáš 13,22–30
Den reformace
Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který
už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1. Korintským 3,11
31. čtvrtek Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj
se a neděs.
5. Mojžíšova 31,8
Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl
dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože
mne se zmocnil Kristus Ježíš.
Filipským 3,12
Matouš 5,2–10–12 Římanům 3,21–28 Lukáš 14,7–14
29. úterý Služ Bohu celým srdcem a ochotnou
myslí. Hospodin zkoumá srdce všech.
1. Paralipomenon 28,9
123
LISTOPAD
LISTOPAD
Hle, království Boží je mezi vámi!
Lukáš 17,21
1. pátek Poněvadž tak Hospodin zástupů usoudil,
kdo to tedy zruší? A ruku jeho vztaženou kdo odvrátí?
Izaiáš 14,27 K
Staň se vůle Páně.
Matouš 26,20–25
Skutky 21,14 K
Lukáš 14,15–24
2. sobota Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých
slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše.
1. Královská 8,56
LISTOPAD
124
Pod ochranou Nejvyššího
rozvesel se, duše má,
strážné oko Tvůrce tvého
nespí ani nedřímá.
Pakli Bůh je skrýše tvoje,
tvoje zbraň i záštita,
vítězstvím vše skončíš boje,
triumf tebe uvítá.
Matouš 22,15–22
357,1-3
Filipským 3,17–21
Žalm 33
4. pondělí Jako nečistí jsme byli všichni, všechna
naše spravedlnost jako poskvrněný šat.
Izaiáš 64,5
Bůh je pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.
Lukáš 1,54–55
Izaiáš 1,18–27
Lukáš 14,25–35
Syn řekl: „Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.“ Ale otec
rozkázal svým služebníkům: „Přineste ihned nejlepší
oděv a oblečte ho.“
Lukáš 15,21–22
1. Petrova 2,11–17
Lukáš 15,1–10
23. neděle po sv. Trojici
Král králů a Pán pánů je jediný nesmrtelný. Jemu
patří čest a věčná moc.
1. Timoteovi 6,15.16
5. úterý Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím!
Žalm 31,10
3. neděle Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory?
Izaiáš 50,8
Kristus jest k ospravedlnění všelikému věřícímu.
Římanům 10,4 K
Neboj se, ale mluv a nemlč.
Abakuk 2,9–20
Skutky 18,9 K
Lukáš 15,11–32
6. středa Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji.
Ozeáš 14,5
125
LISTOPAD
On, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni,
jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými
bratry.
Židům 2,11
Izaiáš 7,1–9
Lukáš 16,1–9
LISTOPAD
126
Dekáda míru
24. neděle po sv. Trojici
Hle, nyní je čas příhodný, hle, nyní je den spásy!
2. Korintským 6,2
7. čtvrtek Sešli světlo své a pravdu svou, to ať mne
vodí do příbytků tvých.
Žalm 43,3 K
10. neděle Cti otce svého i matku svou.
2. Mojžíšova 20,12 K
Já jsem Světlo světa. Kdo mne následuje, nebude
choditi v temnostech, ale bude míti Světlo života.
Jan 8,12 K
Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, starším ženám jako matkám.
1. Timoteovi 5,1.2
1. Korintským 3,16–23
Lukáš 16,10–13
8. pátek Nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš
do úst moji smlouvu? Ty přece nenávidíš kázeň, ty
má slova za sebe jen házíš.
Žalm 50,16–17
Co pak mi říkáte: Pane, Pane, a nečiníte, co pravím?
Lukáš 6,46 K
Pane, dej, ať nás nic už nerozdvojí,
nejsme sami sví, ale jenom tvoji.
Přijď a z rukou tvých, které dobře chrání,
dávej požehnání pro smutek i smích. EZD 699,1
Lukáš 17,20–30
Římanům 14,7–9
Žalm 21
Lukáš 16,14–18
11. pondělí Ukládej si do měchu mé slzy. Což je
v svých záznamech nemáš?
Žalm 56,9
9. sobota Hospodin sehnuté napřimuje.
Žalm 146,8
Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
Lukáš 6,21
Marek 4,1–12
Lukáš 17,1–10
Lukáš 23,1–5
Ježíš řekl: Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.
Lukáš 19,5
2. Petrova 3,13–18
127
Lukáš 16,19–31
LISTOPAD
Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky.
Skutky 1,8
Marek 13,9–20
Lukáš 17,11–19
13. středa Dobrořeč, má duše, Hospodinu! On
ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě
uzdravuje.
Žalm 103,2. 3
Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt,
abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou
mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života.
Římanům 6,4
Židům 13,1–9
Lukáš 17,20–37
14. čtvrtek Zdržuj mne podle slova svého, tak
abych živ byl, a nezahanbuj mne v mém očekávání.
Žalm 119,116 K
Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo
by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 1. Petrova 3,15
1. Janova 2,18–29
Lukáš 18,1–8
15. pátek Bůh nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln, on udělal souhvězdí Lva, Orióna
i Plejády a souhvězdí jižní.
Jób 9,8. 9
Jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste
se obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi,
moře a všechno, co je v nich.
Skutky 14,15
Matouš 26,36–41
Lukáš 18,9–17
12. úterý Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem
ti slíbil.
1. Mojžíšova 28,15
LISTOPAD
128
16. sobota Bůh činí věci veliké, a to nevystižitelné
a divné, jimž není počtu.
Jób 9,10 K
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
2. Korintským 1,3
Marek 13,30–37
Lukáš 18,18–30
25. neděle po sv. Trojici
Všickni my ukázati se musíme před soudnou stolicí
Kristovou.
2. Korintským 5,10 K
17. neděle Hle, já jim dám poznat svou moc a sílu,
poznají, že moje jméno je Hospodin. Jeremiáš 16,21
Skrze Ježíše Krista jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly všecky
národy.
Římanům 1,5
Milostí Pán navštívil nás,
mocí svou nás ovládá,
s pravdou svou k nám přichází zas,
duše tvá s ním nestrádá.
V Kristu on dává spasení,
časnost ve věčnost promění,
zpívejme halelujah!
Matouš 25,31–46
Římanům 8,18–25
EZD 163,2
Žalm 6
129
LISTOPAD
18. pondělí Hospodin je skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj.
2. Samuelova 22,2 K
Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova
a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům: kopal,
hloubil, až položil základy na skálu. Lukáš 6,47–48
Matouš 7,21–29
1. Tesalonickým 1,1–10
19. úterý Často mě už od mládí sužovali, ale nepřemohli.
Žalm 129,2
Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ
v Kristu, je Bůh.
2. Korintským 1,21
Židům 10,26–31
1. Tesalonickým 2,1–12
Den přímluv a modliteb
Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům.
Přísloví 14,34 K
20. středa Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej
mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči
hluchý.
Žalm 39,13
LISTOPAD
130
21. čtvrtek Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru
zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu!
Izaiáš 5,20
Vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé
i mrtvé.
1. Petrova 4,5
2. Tesalonickým 1,3–12
1. Tesalonickým 3,1–13
22. pátek Nesesmilníš.
2. Mojžíšova 20,14 K
Manželství ať mají všichni v úctě.
Židům 13,4
Matouš 26,59–66
1. Tesalonickým 4,1–12
23. sobota Hospodin odvětil: „Na tvou přímluvu
promíjím.“
4. Mojžíšova 14,20
Máme v Boha pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv
o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1. Janova 5,14
Zjevení 20,11–15
1. Tesalonickým 4,13–18
Poslední neděle církevního roku
(Neděle věčnosti)
Bůh setře všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude
více; nebo první věci pominuly.
Zjevení 21,4 K
Lukáš 13,1–9
Římanům 2,1–11
1. Tesalonickým 2,13–20
24. neděle Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří
v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem.
2. Mojžíšova 33,11
131
LISTOPAD
LISTOPAD
Ježíš řekl Tomášovi: Polož svůj prst sem, pohleď na
mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!
Jan 20,27
Já světlo jsem a svatými
můj život ctnostmi svítí;
všech temností, kdo věří mi,
můž’věčně zbaven býti;
kdo z Boha jest, vždy pozoruj
mé šlépěje a příklad můj!
Matouš 25,1–13
Zjevení 21,1–7
Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35
132
27. středa Hospodin kralovati bude na věky věků.
2. Mojžíšova 15,18 K
Ježíš řekl: Všechno je mi dáno od mého Otce.
Lukáš 10,22
1. Korintským 3,9–15
2. Tesalonickým 1,1–12
28. čtvrtek On je Bůh živý, vysvobozuje a vytrhuje.
Daniel 6,28
290,2
Žalm 46
25. pondělí Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti.
Žalm 68,21
Máme mocného velekněze, který vstoupil až před
Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co
vyznáváme.
Židům 4,14
5. Mojžíšova 34,1–8
1. Tesalonickým 5,1–11
26. úterý Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Přísloví 11,24
Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť
i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn
tím, co má.
Lukáš 12,15
1. Petrova 1,13–21
1. Tesalonickým 5,12–28
My jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal
Syna, aby byl Spasitelem světa.
1. Janova 4,14
Koloským 4,2–6
2. Tesalonickým 2,1–12
29. pátek Doufej v Hospodina celým srdcem
svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej. Na všech
cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati
bude stezky tvé.
Přísloví 3,5–6 K
Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.
Římanům 12,16
Matouš 27,50–54
2. Tesalonickým 2,13 – 3,5
30. sobota Duch člověka odchází, on se vrací do
své země, tím dnem berou za své jeho plány.
Žalm 146,4
O svrchní věci pečujte, ne o zemské.
Koloským 3,2 K
Zjevení 21,10–27
2. Tesalonickým 3,6–18
133
PROSINEC
PROSINEC
134
3. úterý Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem.
2. Mojžíšova 6,7
PROSINEC
V něm život byl, a život byl světlo lidí. Jan 1,4 K
1. neděle adventní
Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný.
Zachariáš 9,9 K
1. neděle Každý přinese, co může dát, podle požehnání Hospodina, tvého Boha, které ti udělil.
5. Mojžíšova 16,17
Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost,
takové oběti se Bohu líbí.
Židům 13,16
Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé,
víc než být potěšen chci těšit jiné,
víc než být pochopen druhé chci chápat,
víc než být milován chci lásku dávat.
Učiň mne, Pane, nástrojem,
ať zářím, ať zářím tvým pokojem. EZD 684,2
Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej
svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Efezským 1,22–23
Židům 10,32–39
Zachariáš 1,7–17
4. středa Budu se veselit ze svého lidu. Nikdy víc
už nebude v něm slyšet pláč ani křik.
Izaiáš 65,19
Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi,
ve kterých přebývá spravedlnost.
2. Petrova 3,13
Koloským 1,9–14
Zachariáš 2,1–9
5. čtvrtek Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu
nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel.
Žalm 66,20
Žalm 24
Ježíš řekl samařské ženě: Kdybys znala, co dává Bůh,
a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala
bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.
Jan 4,10
1. Tesalonickým 5,1–8
Zachariáš 2,10–17
2. pondělí Nebudeš s ohledem na většinu převracet právo.
2. Mojžíšova 23,2
6. pátek On mě probouzí každého jitra, probouzí
mi uši, abych slyšel jako učedníci.
Izaiáš 50,4
Vy jste se u Krista takovým věcem neučili. Obnovte
se duchovním smýšlením.
Efezským 4,20. 23
1. Petrova 1,8–13
Zachariáš 1,1–6
Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu;
odešel na pusté místo a tam se modlil.
Marek 1,35
Matouš 27,27–30
Zachariáš 3,1–10
135
PROSINEC
Matouš 21,1–9
Římanům 13,8–14
PROSINEC
7. sobota Já jsem si ukvapeně řekl: „Jsem zapuzen,
nechceš mě už vidět.“ Avšak vyslyšel jsi moje prosby,
když jsem k tobě volal o pomoc.
Žalm 31,23
136
9. pondělí Odvrhli Hospodinovo slovo, k čemu
jim bude moudrost?
Jeremiáš 8,9
Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají
mne.
Jan 10,14
Matouš 23,37–39
Zachariáš 4,1–14
Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista,
Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho
poznali.
Efezským 1,17
Židům 6,9–12
Zachariáš 5,1–11
2. neděle adventní
Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
Lukáš 21,28
10. úterý Vlídná odpověď odvrací rozhořčení,
kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.
Přísloví 15,1
8. neděle Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě.
2. Mojžíšova 23,25
Nemějte starost a neříkejte: „Co budeme jíst? Co
budeme pít? Co si budeme oblékat?“ Váš nebeský
Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Matouš 6,31. 32
Sám Hospodin jest pastýř můj,
s ním hojnost budu mít,
vodí mne k pastvám zeleným
a k tichým vodám pít,
a k tichým vodám pít.
Lukáš 21,25–33
1. Samuelova 2,1–10
ZCČSH 79,1
Jakubova 5,7–8
Budiž každý člověk rychlý k slyšení, ale zpozdilý
k mluvení, zpozdilý k hněvu.
Jakubova 1,19 K
Zjevení 2,12–17
Zachariáš 6,1–8
11. středa Prokaž dobro Sijónu svou přízní.
Žalm 51,20
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli
jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1. Janova 3,1
Zjevení 2,1–7
Zachariáš 6,9–15
12. čtvrtek Což ruka Hospodinova je krátká?
Hned uvidíš, uskuteční-li se mé slovo, nebo ne.
4. Mojžíšova 11,23
Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.
Římanům 4,21
2. Korintským 5,1–10
Zachariáš 7,1–14
137
PROSINEC
13. pátek Ruce tvé mě učinily pevným, dej mi rozum, ať se naučím tvým přikázáním.
Žalm 119,73
Toto jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek,
jako i já miloval jsem vás.
Jan 15,12 K
Lukáš 22,66–71
Zachariáš 8,1–3. 14–23
14. sobota Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. Přísloví 21,21
PROSINEC
138
Matouš 11,2–10 1. Korintským 4,1–5 Lukáš 1,46–55
16. pondělí Spravedlivému, Hospodine, žehnáš,
jako pavézou ho obklopuješ přízní.
Žalm 5,13
Stůjte vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili
všechny ohnivé střely toho Zlého.
Efezským 6,16
Matouš 3,1–6
Zachariáš 11,4–17
Hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti
jeho, a toto vše bude vám přidáno. Matouš 6,33 K
1. Tesalonickým 4,13–18
Zachariáš 9,9–12
17. úterý Jákob řekl svému domu i všem, kteří byli
s ním: „Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou,
a očisťte se.“
1. Mojžíšova 35,2
3. neděle adventní
Připravte na poušti cestu Hospodinu! Panovník
Hospodin přichází s mocí.
Izaiáš 40,3. 10
Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
Lukáš 12,34
Lukáš 1,26–38
Zachariáš 12,9 – 13,1
15. neděle Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou
pohrdají, budou zlehčeni.
1. Samuelova 2,30
18. středa Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou
slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.
Izaiáš 42,8
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co
člověk zaseje, to také sklidí.
Galatským 6,7
Tebe, Bože,chválíme,
Pane, tvoji ctíme sílu,
před tebou se skláníme,
tvému divíce se dílu.
Tys od věků navěky,
Bože mocný, veliký.
139
46,1
PROSINEC
Těm, kteří Ježíše přijali a věří v jeho jméno, dal
moc stát se Božími dětmi.
Jan 1,12
2. Korintským 1,18–22
Malachiáš 1,1–14
20. pátek K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte
a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy
Hospodina, svého Boha.
5. Mojžíšova 4,2
Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď
v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě,
ale i svým posluchačům.
1. Timoteovi 4,16
Zjevení 5,1–5
Malachiáš 2,17 – 3,5
21. sobota Šest dní pracovati budeš, dne pak sedmého přestaneš.
2. Mojžíšova 34,21 K
Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro
sobotu.
Marek 2,27 K
Zjevení 3,7–12
Malachiáš 3,6–12
4. neděle adventní
Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte
se. Pán blízko.
Filipským 4,4–5 K
22. neděle Zákon Hospodinův jest dokonalý,
očerstvující duši.
Žalm 19,8 K
Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
1. Janova 2,3
Kdo by se nebál tebe, Pane, a nezveleboval jména
tvého? Nebo ty sám svatý jsi.
Zjevení 15,4 K
1. Tesalonickým 5,16–24
Zachariáš 14,1–11
19. čtvrtek Mé slovo nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu
jsem je poslal.
Izaiáš 55,11
PROSINEC
140
Jen z dálky jsem, ó Pane můj,
tvé slávy spatřil svit
a byl jsem rázem rozhodnut
hned domů k tobě jít.
Lukáš 1,39–56
Filipským 4,4–7
259,1
Lukáš 1,68–79
23. pondělí Izrael je spasen Hospodinem spásou
věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy.
Izaiáš 45,17
Anděl Páně Josefovi ve snu řekl: Maria porodí syna
a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid
z jeho hříchů.
Matouš 1,20. 21
Římanům 15,8–13
Malachiáš 3,13–24
Štědrý den
24. úterý Požehnán buď Panovník, den ze dne za
nás nosí břímě. Bůh je naše spása.
Žalm 68,20
Množství nebeských zástupů takto chválilo Boha:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi;
Bůh v nich má zalíbení.“
Lukáš 2,13–14
Matouš 1,1–25
Římanům 1,1–7
Jan 1,1–13
1. svátek vánoční
Slovo tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, a
viděli jsme slávu jeho.
Jan 1,14 K
141
PROSINEC
25. středa Dopustils, že člověk nám po hlavách
jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však.
Žalm 66,12
Kristus říká: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám,
jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou
navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27–28
Ty s námi zůstáváš
a slyšíš naše vzdechy:
tak nejsme bez útěchy,
když k ztraceným se znáš.
Byls dřív, než povstal svět,
jsi sám tím Králem králů.
Kde složil bys teď hlavu?
Tvým domovem je chlév.
Lukáš 2,1–20
Titovi 3,4–7
PROSINEC
142
Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, který požehnal nám všelikým požehnáním duchovním
v nebeských věcech v Kristu.
Efezským 1,3 K
Jan 1,1–14
Židům 1,1–6
27. pátek Hospodine, tebe milující ať jsou jako
slunce vzcházející v síle své.
Soudců 5,31 K
I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil
světlem.
Efezským 5,8
2. Janova 1,1–7
Jan 1,29–34
28. sobota Učiním tě velkým národem, požehnám
tě. Staň se požehnáním!
1. Mojžíšova 12,2
EZD 619,1
Jan 1,14–18
2. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Tobě obětovati budu oběť díků činění.
Žalm 116,15. 17 K
26. čtvrtek Hospodine zástupů, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi.
Izaiáš 37,16
Dobrořečte protivníkům vašim, dobrořečte, pravím, a nezlořečte.
Římanům 12,14 K
Matouš 2,13–18
Jan 1,35–42
1. Neděle po vánocích
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho slávu.
Jan 1,14
29. neděle Připomínám si dávné dny, rozjímám
o všech tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou.
Žalm 143,5
Ujišťuji vás, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od
143
144
žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž
zjevil mi je sám Ježíš Kristus.
Galatským 1,11–12
Otče všemohoucí,
předivný v své moci,
jenž jsi dal Syna nám,
aby v lásce byl znám,
poslal’s na svět jeho,
budiž chvála z něho!
Lukáš 2,22–40
1. Janova 1,1–4
90,1
Lukáš 2,29–32
30. pondělí Pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se
netrápí.
Amos 6,6
Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen
jemu.
Filipským 2,4
Židům 1,5–14
Jan 1,43–51
Závěr roku
Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství.
Žalm 103,8 K
31. úterý Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutíli, slituje se pro své velké milosrdenství. Pláč 3,31–32
Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás,
je to Boží dar.
Efezským 2,8
Lukáš 12,35–40
Římanům 8,31–39
Žalm 103
Perikopy na rok 2013
01.01. Nový Rok . . . . . . . . . . . . . . . . Přísloví 16,1–9
06.01. Neděle Zjevení Páně - . . . . . . . . Izaiáš 60,1–6
13.01. 1. neděle po Zjevení Páně . . . . . . Jan 1,29–34
20.01. Poslední neděle po Zjevení . . . Jan 12,34–41
27.01. Septuagesimae . . . . . . . . . . . . . Matouš 9,9–13
03.02. Sexagesimae . . . . . . . . . . . . . . . . . Izaiáš 55,6–12
10.02. Estomihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukáš 18,31–43
17.02. Invocavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukáš 22,31–34
24.02. Reminiscere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan 8,21–30
03.03. Oculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeremiáš 20,7–13
10.03. Laetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan 6,47–51
17.03. Judica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan 11,47–53
24.03. Květná neděle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan 17,1–8
28.03. Zelený Čtvrtek . . . . . . . 2.Mojžíšova 12,1–14
29.03. Velký Pátek . . . . . . . . . . . . . . . Matouš 27,33–54
31.03. Velikonoční neděle . . . . . . . . . . . Jan 20,11–18
01.04. Velikonoční pondělí . . . . . . . . . . Izaiáš 25,8–9
07.04. Quasimodogeniti . . . . . . . . . . Marek 16,9–20
14.04. Misericordias Domini . . . . . . . . . Jan 21,15–19
21.04. Jubilate . . . . . . . . . . 1.Mojžíšova 1,1–31; 2,1–4
28.04. Cantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izaiáš 12,1–6
05.05. Rogate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matouš 6,5–15
09.05. Nanebevstoupení Páně . . . . . . . Jan 17,20–26
12.05. Exaudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan 14,15–19
19.05. Neděle svatodušní 4.Mojžíšova 11,11–12.14–
17.24–25
145
20.05.
26.05.
02.06.
09.06.
16.06.
23.06.
30.06.
07.07.
14.07.
21.07.
28.07.
04.08.
11.08.
18.08.
25.08.
01.09.
08.09.
15.09.
22.09.
29.09.
06.10.
13.10.
20.10.
27.10.
31.10.
03.11.
10.11.
17.11.
146
Svatodušní pondělí . . . . . . . . . . . . Jan 4,19–26
Neděle sv. Trojice . . . . . 4.Mojžíšova 6,22–27
1. neděle po sv. Trojici Matouš 9,35–38; 10,1–7
2. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Izaiáš 55,1–5
3. neděle po sv. Trojici . . . . . . Lukáš 19,1–10
4. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Jan 8,3–11
5. neděle po sv. Trojici . . . . . . Lukáš 14,25–33
6. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Izaiáš 43,1–7
7. neděle po sv. Trojici . . . . . . Lukáš 9,10–17
8. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . Jan 9,1–7
9. neděle po sv. Trojici . . . Matouš 13,44–46
10. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Jan 4,19–26
11. neděle po sv. Trojici . . . . . Lukáš 7,36–50
12. neděle po sv. Trojici . . . . . Marek 8,22–26
13. neděle po sv. Trojici . . . . . . Matouš 6,1–4
14. neděle po sv. Trojici 1.Mojžíšova 28,10–19
15. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Lukáš 17,5–6
16. neděle po sv. Trojici . . . . . . Lukáš 7,11–16
17. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Jan 9,35–41
18. neděle po sv. Trojici 2.Mojžíšova 20,1–17
Den díkůvzdání za úrodu . Matouš 6,19–23
20. neděle po sv. Trojici . . . . Marek 2,23–28
21. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Jan 15,9–17
22. neděle po sv. Trojici . . . . . Micheáš 6,6–8
Den reformace . . . . . . . . . Izaiáš 62,6–7.10–12
23. neděle po sv. Trojici . . . . Matouš 5,33–37
24. neděle po sv. Trojici . . . . . . Lukáš 18,1–8
25. neděle po sv. Trojici . . . . . Jeremiáš 8,4–7
147
Unitas fratrum
provincie světové Jednoty bratrské
Severoamerický region
1. Aljaška (založena 1884)
2. Labrador (založena 1771)
3. USA sever (založena 1741)
4. USA jih (založena 1753)
Jihoamerický region
5. Honduras (založena 1930)
6. Nicaragua (založena 1849)
7. Kostarika (založena 1988)
8. Jamajka (založena 1754)
9. Západoindická – sbory na Panenských ostrovech
a na ostrovech Antigua, St.Kitts, Barbados, Tobago a Trinidad v Karibském moři (založena 1732)
10. Guyana (založena 1830, obnovena 1878)
11. Surinam (založena 1735)
V Dominikánské republice (vznik 1902) se Jednota
bratrská spojila s dalšími evangelickými denominacemi a vytvořila „Dominikánskou evangelikální církev“
(1959).
Evropský region
12. Britská – sbory ve Velké Británii a Severním Irsku
(založena 1724)
20.11.
24.11.
01.12.
08.12.
15.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
31.12.
Den přímluv a modliteb . . . . Lukáš 13,22–30
Poslední neděle církevního . Marek 13,31–37
1. neděle adventní . . . . . . . . Židům 10,19–25
2. neděle adventní . . . . . . . . . . Zjevení 3,7–13
3. neděle adventní . . . . . . . . . . . Zjevení 3,1–6
4. neděle adventní . . . . . . . . . . . Izaiáš 52,7–10
Štědrý den . . . . . . . . . . . . . . . Koloským 2,3–10
1. svátek vánoční . . . . . . . . . Galatským 4,4–7
2. svátek vánoční . . . . . . . . . 2.Korintským 8,9
1. Neděle po vánocích . . . . . . Izaiáš 49,13–16
Závěr roku . . . . . . . . . . . . . . . . Židům 13,8–9b
148
13. Evropská kontinentální – sbory v Německu, Holandsku, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku (založena
1722).
14. Česká (vznik 1457, obnovena 1862)
Africký region
15. Tanzánie západ s centrem v Tabora (zal. 1897)
16. Tanzánie jihozápad s centrem v Mbeya (založena
1977)
17. Tanzánie jih s centrem v Tukuyu (založena 1891)
18. Tanzánie Rukwa s centrem v Sumbawanga (založena 1984)
19. Jihoafrická – západní oblast (založena 1737, obnovena 1792) a východní oblast (založena 1828)
Díla Jednoty
• mezi Tibeťany v severoindickém Rádžpúru a kašmírském Ladaku
• Hvězdné návrší – domov pro mentálně postižené
arabské dívky v Ramallah u Jeruzaléma
• Český Distrikt (Ochranovský seniorát při ČCE –
vznikl 1. 1. 2000 po rozdělení české provincie,
uznán synodem UF 2002)
149
150
Adresář Ochranovského seniorátu
Českobratrské církve evangelické
http://www.jednotabratrska.cz
Jablonec nad Nisou
Máchova 29, PSČ 466 01
481 011 021, [email protected]
Kazatelka (D): Dagmar Oupická (* 1981)
608 155 113, [email protected]
Kurátor: Robert Bubeník
Ne + Nb 9.30, Bh st. 18.00
Koberovy
Smrčí 41, 513 01 Semily
Kurátor: Aleš Kačer
Administrováno ze Železného Brodu
Ne 9.00 (kromě 1. neděle v měsíci)
Potštejn
Českých bratří 10, PSČ 517 43
Kazatelka (D): Naďa Běťáková (* 1958)
732 126 436, [email protected]
Kurátor: Daniel Vacovský
494 530 131, [email protected]
Ne + Nb 9.00, Bh út. 18.30
Praha
Kancelář: Čajkovského 8, 130 00 Praha 3
224 941 870, [email protected]
Kazatelka (D): Eva Šormová (* 1956)
222 716 862, 604 353 326, [email protected]
Kurátor: Petr Heřman (kontakty viz tiráž Hesel)
Ne + Nb 9.30 v Domově Sue Ryder, Michelská
1/7,
Praha 4-Michle (2. ne. rodinné)
V týdnu v kanceláři: Bh st. 18:00, Ml liché čt.
19:00
Matky út. 20:00 (1. út se přesouvá na středu)
Děti po. (po domluvě)
Rovensko pod Troskami
Revoluční 399, PSČ 512 63
Tel.: 481 382 189,
Kazatelka (P): Hana Jalušková (* 1947)
720 268 669, [email protected]
Kurátorka: Irena Votočková
Ne 9.30, Do út. + pá. 13.30–15.00
Tanvald
Tyršova 1135, 468 51 Smržovka
Tel.: 483 322 042
Kurátor: Petr Boskovic
725 455 901, [email protected]
Administrováno z Rovenska
Ne 10.00 Tanvald – DDM (vedle Grandhotelu)
Kazatelská stanice: Kořenov – kostelíček
151
152
Ne červenec–srpen 10.00
Turnov
Na Sboře 80, PSČ 511 01
Tel.: 481 320 058
Kazatel (P): Ondřej Halama (* 1956)
737 976 030, [email protected]
Kurátorka: Jitka Pernerová
Ne + Nb 9.00 (2. ne. rodinné), Do st. 17:30
Ujkovice
č. p. 63, 294 04 Dolní Bousov
721 113 872, [email protected]
Kazatel: Václav Hájek (* 1961), 774 512 039
Kurátorka: Marie Nešněrová
Administrováno z Turnova
Ne 9.00
Železný Brod
Komenského 603, PSČ 468 22
Tel.: 483 389 231
Kazatel (P): Jiří Polma (* 1950)
739 244 649, [email protected]
Kurátorka: Marcela Pallová
Ne 9.00
Zkratky
(P) – presbyter
(D) – diakon
Ne – nedělní shromáždění
Bh – biblická hodina
Nb – dětská nedělní besídka
Matky – setkání matek
Do – dorost
Ml – mládež
153
Kazatelé povolaní k jiné službě
děkan UK ETF: Jindřich Halama jr.
Klimentská 18, PSČ 110 00 Praha 1
Tel. ETF: 221 988 321, tel. domů: 222 310 094
E-mail: [email protected]
Pověřené pro práci se sestrami
Libuše Bernardová
Brechtova 779, PSČ 149 00 Praha 4
602 390 157, [email protected]
Jitka Pernerová
Ohrazenice 195, PSČ 511 01 Turnov
E-mail: [email protected]
Poradní odbor mládeže
E-mail: [email protected]
Web: http://www.jednotabratrska.cz/mladez
Lucie Lehovcová (předsedkyně)
736 433 566, lucie [email protected]
Petra Šlapánková
603 184 748, [email protected]
Iva Špatenková
604 802 398, [email protected]
Eva Šormová
604 353 326, [email protected]
154
Emerité
Rudolf Borski (* 1927)
Tyršova 1135, PSČ 468 51 Smržovka
Tel.: 483 322 042
Miroslav Matouš (* 1921)
Oblouková 38, PSČ 101 00 Praha 10-Vršovice
Tel.: 223 018 534, mobil: 733 684 083
Vdovy a vdovci po kazatelích
Marie Ulrichová (* 1922) – vdova po biskupovi
Hornoměcholupská 28, 102 00 Praha 10Hostivař
Tel.: 271 961 327
Alena Kačerová
Smrčí 41, PSČ 513 01 Semily
Tel.: 481 688 247
Růžena Halamová
Na Sboře 80, PSČ 511 01 Turnov
Květoslava Uhrová
Sokolovská 114, PSČ 186 00 Praha 8
Príja Vacovská (* 1926)
Českých bratří 10, 517 43 Potštejn
Libuše Votrubcová
Holubova 594, 463 12 Liberec XXV-Vesec
155
Seniorátní výbor
Senior: Ondřej Halama (* 1956)
737 976 030, [email protected]
náměstek seniora: Eva Šormová (* 1956)
222 716 862, 604 353 326, [email protected]
seniorátní kurátor: Jana Uhlířová
náměstek kurátora: Vojtěch Marek
Synodní rada Českobratrské církve evangelické
Jungmannova 9, pošt. př. 466, PSČ 111 21 Praha 1
Tel.: 224 999 211, e-mail: [email protected]
Ředitelství Evropské kontinentální provincie
Evangelische Brüder-Unität
http://www.ebu.de/
Herrnhut:
Vogtshof, Postfach 21, D–02745
Tel.: 0049–35873/487–0, Fax.: 0049–35873/487–99
E-mail: [email protected]
Bad Boll:
Unitätshaus, Badwasen 6, D–73087
Tel.: 0049–7164/9421–0, Fax.: 0049–7164/9421–99
E-mail: [email protected]
CB Zeist:
Zusterplain 20, NL–3703
Tel.: 0031–30/692 48 33, Fax.: 0031–30/691 96 39
E-mail: [email protected]
156
Poznámky
157
158
159
160
161
162
163
164
Hesla Jednoty bratrské 2013
Dle německé předlohy „Losungen 2013“
do češtiny převedl Miroslav Matouš.
Obálku navrhl Petr Heřman, zhotovil Slávek Heřman.
K tisku připravil a vydal Petr Heřman – DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2
mobil: 607 726 481
tel.: 222 360 488
http://www.dulos.cz/
e-mail: [email protected]
v říjnu 2012 jako svou 15. publikaci
Sazbu programem TEX za použití rodiny písem
Jannon Text Moderne připravil Slávek Heřman
Odpovědná korektorka: Eliška Bernardová
Vydání první
160 stran formátu A6, náklad 3500 výtisků
Tato Hesla vycházejí od roku 1996 rovněž na Internetu.
Najdete je na adrese: http://hesla.dulos.cz
Doporučená maloobchodní cena – brožovaný výtisk: 50 Kč.
Hesla Jednoty bratrské na rok 2014 objednávejte
v evangelických sborech nebo přímo u vydavatele během září
2013.
Na přední straně obálky je faksimile verše, ze kterého je
vybráno heslo letošního roku, dle druhé edice Blahoslavovy
bible (Nový zákon vnově do češtiny přeložený), vydané roku
1568 v Ivančicích. Na zadní straně obálky je odpovídající oddíl
z Lutherovy bible, vydané roku 1534.
Download

Hesla Jednoty bratrské 2013