Grafická a multimediální laboratoř
TYPOGRAFIE PÍSMA
HISTORIE
4ME112 Počítačová typografie a sazba
Ing. Maja Khabirova, Kristýna Horná Dis.
a doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
CO JE PÍSMO?
Grafická a multimediální laboratoř
Písmem rozumíme znaky, které mají sloužit k
trvalému zaznamenávání myšlenek a skutečností.
Je časově i místně nezávislé na osobě sdělujícího.
Předpokladem pro přečtení písma a porozumění
obsahu je nejen znalost písem (znaků), ale i znalost
řeči (jazyka), v níž je písmo napsáno.
2
Grafická a multimediální laboratoř
PROČ VZNIKLO PÍSMO?
činnost lidí a společenský charakter práce - ústní
(příp. vizuální) forma výměny informací nestačila vývoji
v ostatních oblastech lidského života
umožnilo komunikaci mezi lidmi
umožnilo i přenos, uchovávání, a prezentaci informací
lze “naslouchat” našim předchůdcům
lze uchovávat myšlenky a poznatky našich současníků
rozvoj vědy, vzdělanosti a ve všeobecném měřítku i lidský
pokrok
je produktem tvořivého myšlení jednotlivých generací
písmo jako grafický znak jazyka je projevem vyšší kultury
jakéhokoliv národa a počátkem jeho historického období
písmo má i hodnotu estetickou a je výrazem určitého
vkusu
3
MEZNÍK VE VÝVOJI LIDSTVA?
Grafická a multimediální laboratoř
končí středověk a začínají se psát novodobé
dějiny lidstva
vynález nejpodstatněji zasáhl do vývoje
lidské kultury
princip:
odlévání liter ze speciální slitiny, ruční
sestavování textu
obraz písma na papír pomocí ručního lisu
(vlastní tisk)
4
HISTORICKÉ ROZDĚLENÍ PÍSMA
obrázkové (piktografické)
stylizované obrázky předmětů pro dorozumívání mezi kmeny
Grafická a multimediální laboratoř
slovní (ideografické, pojmové)
obrázek se začal spojovat s konkrétním slovem, nikoli
předmětem
k této změně došlo nezávisle na sobě ve starém Egyptě, v říši
Mayů ve Střední Americe a v Mezopotámii
nejstarší egyptské hieroglyfy se později začaly spojovat se
slabikami (zvuky slov)
slabikové
hláskové
5
HISTORICKÉ ROZDĚLENÍ PÍSMA
obrázkové (piktografické)
slovní (ideografické, pojmové)
slabikové
v Číně - každý znak má dvě části - část se vztahuje k významu a
část k výslovnosti
arabské písmo - samohláska se vyrozumí z kontextu
Grafická a multimediální laboratoř
hláskové (abecední)
dnes ho používá většina jazyků
6
HISTORICKÉ ROZDĚLENÍ PÍSMA
obrázkové (piktografické)
slovní (ideografické, pojmové)
slabikové
v Číně - každý znak má dvě části - část se vztahuje k významu a
část k výslovnosti
arabské písmo - samohláska se vyrozumí z kontextu
Grafická a multimediální laboratoř
hláskové (abecední)
dnes ho používá většina jazyků
speciality
Např.: Morseova abeceda, Braillovo písmo, . . .
7
VZNIK PÍSMA
Historie písma
Grafická a multimediální laboratoř
PŘEDHISTORICKÉ OBDOBÍ - KRESBY
První kresby asi před 20 000 lety, ale první písmo až o
15 000 let později => vznik písma je dlouhý a složitý
proces.
Petrograph
Grafická a multimediální laboratoř
Kresby namalované na skalní stěny
9
PŘEDHISTORICKÉ OBDOBÍ - KRESBY
Grafická a multimediální laboratoř
První kresby asi před 20 000 lety, ale první písmo až o
15 000 let později => vznik písma je dlouhý a složitý
proces.
Petrograph
Petrogramy
skupina informačních prostředků,
která předcházela vzniku písma.
jsou to různým způsobem sestavené
či navršené kameny či jiné předměty
určitým uspořádáním dávají určitý
smysl, často na základě dohody.
10
PŘEDHISTORICKÉ OBDOBÍ - KRESBY
Grafická a multimediální laboratoř
První kresby asi před 20 000 lety, ale první písmo až o
15 000 let později => vznik písma je dlouhý a složitý
proces.
Petrograph
Petrogramy
Petroglyfy
Kresby a piktogramy vytvořené
odstraněním částí skalního povrchu
11
PŘEDHISTORICKÉ OBDOBÍ - MNEMOGRAMY
grafické či jiné pomůcky sloužící k zapamatovávání
(mnemotechnické pomůcky), např:
Vlastnické značky
Grafická a multimediální laboratoř
Dobytek, otroci a spol…
Zpravodajská hůl
Pomalovaná dohodnutými
symboly a barvami a posel
s ní objížděl zemi a vyhlašoval
válku, pozvání na lov, taneční
slavnost, oznámení rodinné
události, prosbu o pomoc
12
PŘEDHISTORICKÉ OBDOBÍ - MNEMOGRAMY
grafické či jiné pomůcky sloužící k zapamatovávání
(mnemotechnické pomůcky), např:
Uzlové znaky
Grafická a multimediální laboratoř
Nepřesně nazývané uzlové písmo.
Ve skutečnosti to byly pomůcky
sloužící k zapamatování číselných
údajů
Calculi
kameny s geometrickými značkami,
které sloužily k zapamatování
kalkukace, kalkulačka,calcul,
13
PŘEDHISTORICKÉ OBDOBÍ - PIKTOGRAMY
Grafická a multimediální laboratoř
schématický obrázek reálného předmětu, už to není
„pouhá“ skalní kresba
piktogramy vyjadřovaly konkrétní věci, ale dovedly
také označit abstraktní pojmy
srozumitelné téměř všem bez ohledu na jazyk
z piktogramů se postupně vyvíjely ideogramy
14
Grafická a multimediální laboratoř
PŘEDHISTORICKÉ OBDOBÍ - IDEOGRAMY
z piktogramů se postupně vyvíjely ideogramy
vzniká spojením několika piktogramů (dvou i více)
jeden obrázek označuje zároveň jedno slovo, častěji i jednu
celou větu, myšlenku, jednotlivý moment
ještě neváže k určité zvukové podobě slova, ale k pojmu (idei),
který slovo představuje. Proto se písmu říká pojmové
(ideografické, pojmové)
z piktogramů a ideogramů se v příhodných podmínkách začalo
tvořit písmo
15
HISTORICKÉ OBDOBÍ – KLÍNOVÉ PÍSMO
Grafická a multimediální laboratoř
označováno jako „pojmové“ písmo
kolem 4.tis. př. Kr. – Sumerská říše
proces abstrakce a racionalizace
vývoj klínového písma z ideogramu:
16
HISTORICKÉ OBDOBÍ – HIEROGLYFY
Grafická a multimediální laboratoř
složitějšími ideogramy jsou hieroglyfy.
jednotlivé značky se začaly vztahovat ke zvukům slov
vznikají pravidla, které určovaly, zda znak označuje
zvuk či předmět
abeceda se z egyptského písma nikdy nestala
17
HISTORICKÉ OBDOBÍ – SLABIKOVÉ PÍSMO
Grafická a multimediální laboratoř
Vývoj dospěl ke slabikovému písmu, znaky začaly
představovat určitou delší či kratší řadu hlásek.
Vznikla tak možnost zapisovat víceslabičná slova znaky
pro jednoslabičná slova.
Babylonské písmo
slabikové
18
HISTORICKÉ OBDOBÍ – SLABIKOVÉ PÍSMO
slabikové písmo bylo založené zpočátku na principu
rébusu.
Grafická a multimediální laboratoř
Např.: slovo „století“ můžeme zapsat jako 100 a obrázkem
letícího ptáka; slovo „stonožka“ jako 100 a obrázek nožky
nejde-li o jednoslabičné slovo, slabika a jí odpovídající
znak nemají žádný obsah a jsou jenom zvukem.
Slabikové písmo je zvukové, při jeho čtení musíme
vědět, jak se vyslovuje, musíme znát jazyk.
19
HLÁSKOVÉ PÍSMO – PRVNÍ ABECEDY
Grafická a multimediální laboratoř
Písmo je tvořeno znaky pro všechny fonémy (nejmenší
součást zvukové stránky řeči), vzniká abeceda..
Fénické písmo mladší forma
20
Grafická a multimediální laboratoř
HLÁSKOVÉ PÍSMO – PRVNÍ ABECEDY
Fénická abeceda 14 st.př.n.l.
Řecká abeceda 8-10 st.př.n.l.
do Evropy z Egypta přes pobřeží Malé Asie, Kypr a
Řecko
z Řecka do Evropy dvěma směry (přes Řím a přes
tehdejší Cařihrad)
oba směry se setkaly na území Velkomoravské říše státu západních Slovanů
21
Grafická a multimediální laboratoř
VÝCHODNÍ SMĚR VÝVOJE EVROPSKÉHO
PÍSMA
Konstantin: (překlad
bible) dle řecké,
slovanská abeceda (38
znaků) - hlaholice
Metodějovi žáci: na
území dnešního
Bulharska - cyrilice
(šířila se na Ukrajinu,
Rusko a Srbsko)
vývojem cyrilice na území
Ruska a Ukrajiny: azbuka
22
ZÁPADNÍ SMĚR VÝVOJE EVROPSKÉHO
PÍSMA
Grafická a multimediální laboratoř
nejstarší západoevropská abeceda: etruská destička
(26 písmen - objevena v Toskánii, 7/8 st.př.n.l.)
23
ZÁPADNÍ SMĚR VÝVOJE EVROPSKÉHO
PÍSMA
Latinské písmo
Grafická a multimediální laboratoř
Římané se hláskovému písmu naučili od etrusků, jen chybějící
písmena (B, D, O, X) převzali od řeckých kolonistů.
nejstarším typem latinského písma jsou římské kapitálky
(majuskule, verzálky) - písmena slavnostního, monumentálního
charakteru
24
ZÁPADNÍ SMĚR VÝVOJE EVROPSKÉHO
PÍSMA
Grafická a multimediální laboratoř
Latinské písmo - varianty
kvadratické - konstruované do čtverce,
možno psát rovně položeným perem
rustikální (1 st.n.l.) - odklon od
geometrické formy, snadnější psaní,
poloha pera je šikmá
v běžných rukopisech (notářské, právnické
zápisy) více důraz na rychlost
a snadnost psaní než na grafickou
úhlednost písma - obtížně čitelné ale
rychle psané rukopisy: kurzíva
snaha o lepší čitelnost rozsáhlejších
dokumentů: unciála a polounciála (6 st.n.l.)
25
ZÁPADNÍ SMĚR VÝVOJE EVROPSKÉHO
PÍSMA
Grafická a multimediální laboratoř
Po pádu říše římské se z římských písem vyvinula písma národní
Karolínská minuskule (8. st.n.l.)
Karel Veliký, první dobře čitelná forma malých písem
stala se vzorem pro renesanční humanistické písmo a po
vynálezu knihtisku sloužila jako model řadě různých řezů písma.
Grafická a multimediální laboratoř
HISTORIE PÍSMA - ZÁVĚR
Nejstarší nález papíru z konopí se našel v čínské
provincii Šan-si a pochází z roku 74 př.n.l.
Nejstarší tištěná kniha pochází také z Číny, je
datována r.863 a nazývá se "Diamantová sútra".
celkově existuje na 40 druhů písem, nejrozšířenější
je latinka
latinkou se píše angličtina, evropské jazyky,
dokonce se jí píší i jazyky jako vietnamština a
indonézština
při psaní se někde používají interpunkční znaménka
dnes hlavně počítačová tvorba písem
Download

Historie písma