FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
ROZPIS
mistrovských soutěží
OFS Bruntál
2013 – 2014
Soutěžní ročník 2013/2014
- 1-
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
792 01 Bruntál, Zahradní 1
Sekretariát:
sekretář:
František Pohanka –
tel. číslo
721 116 625
e-mail:
[email protected]
webová adresa:
www.ofsbruntal.cz
číslo účtu:
246679738 / 0300
Facebook:
www.facebook.com/ofsbruntal
IČO:
22882766
R O Z P I S
mistrovských soutěží Okresního fotbalového svazu Bruntál
pro soutěžní ročník 2013 – 2014
Soutěže:
-
Okresní přebor muži
-
III. třída muži, skupina „A“
-
III. třída muži, skupina „B“
-
Okresní přebor starší žáci (7+1)
-
Okresní přebor mladší žáci ( 7+1)
-
Okresní přebor starší přípravka ( 5+1)
-
Okresní přebor mladší přípravka ( 5+1)
- 2-
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1) – Řízení soutěží
Okresní fotbalový svaz (dále OFS) je organizační součástí FAČR s právní subjektivitou
odvozenou ve smyslu čl. 5 odst. 2 (úst. zák. č. 347/1997 Sb.) Stanov FAČR.
Soutěže jsou řízeny v souladu s příslušným ustanovením „SOUBORU PŘEDPISŮ“ (dále
„SP“). Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Bruntál (dále OFS) pro soutěžní ročník
2013-2014 (dále SR) pověřuje dle SŘ, článku 4/3, řízením soutěží Sportovně technickou komisi
(dále STK) OFS, která zasedá ve středu od 15,00 hod do 16,30 hod v budově sídla OFS (Bruntál,
Zahradní 1), nebo v ojedinělých případech po telefonické dohodě se sekretářem OFS.
Zástupci klubů, funkcionáři oddílů, hráči, delegáti svazu a rozhodčí jsou při jednání
povinni se prokázat platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, pasem apod.).
Kluby jsou povinny používat pouze tiskopisy schválené FAČR a OFS pro SR 2013 -2014
(viz. www.ofsbruntal.cz).
Článek 2) – Pořadatel utkání
Pořadatelem utkání je fotbalový oddíl nebo klub uvedený v rozlosování na prvním místě.
Soutěžní řád (SŘ) čl. 19, 20, 21, 22, 23, 24 – výjimky SŘ čl. 29.
Článek 3) – Termíny utkání:
Termíny utkání schvaluje řídící orgán soutěží (SŘ, čl. 30) a jsou uvedeny v termínové
listině OFS, která je součástí tohoto RS. Jsou závazné pro všechny kluby zařazené
v mistrovských soutěžích OFS pro SR 2013-2014.
3.1 STK OFS vydává termínovou listinu (SŘ čl. 31) zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část
mistrovských soutěží.
3.2 Výjimky ze stanovených hracích dnů a úředních začátků utkání byly projednány a schváleny
na losovacím aktivu s kluby dne 10. 7. 2013. Změny hracích dnů a úředních začátků utkání pro
jarní část mohou kluby nahlásit do 15. 2. 2014 bezplatně, potom dle SŘ a RS OFS čl.3/3, čl.3/4,
čl.3/5.
- 3-
3.3
Změny termínů, začátků utkání nebo místa konání utkání je povinen pořádající nebo
hostující klub předložit ke schválení STK OFS nejméně 21 dnů před nařízeným termínem utkání,
a to písemnou formou – dohodou mezi kluby (formuláře) potvrzenou razítkem a podpisem odp.
osob, nebo v elektronické podobě potvrzenou oběma kluby.
V mimořádném případě může STK OFS vyhovět i ke změně termínu, místa utkání, hodiny
(viz. SŘ) při nedodržení předepsané lhůty 21 dnů, avšak s automatickým stažením
manipulačního poplatku ze soutěžní zálohy ve výši 100,- Kč za každé utkání.
Utkání musí být předehráno, v mimořádných případech rozhodne STK OFS. Dohoda se
předkládá STK OFS v jednom vyhotovení. Nebude-li mít dohoda o změně termínu utkání
stanovené náležitosti, nebude projednávána a manipulační poplatek propadá ve prospěch OFS.
STK OFS přihlédne ke stanoviskům obou klubů a proti nesouhlasu jednoho z klubů rozhodne
jen v případě veřejného zájmu.
3.4
Úřední začátky mistrovských utkání jsou stanoveny v termínové listině a v losovací části
tohoto RS u jednotlivých soutěží.
3.5
K zajištění regulérnosti soutěží může stanovit STK OFS pro některá utkání jednotné
termíny (hrací den a hodinu), a to zejména v závěrečných kolech soutěžního ročníku.
3.6
Zaviněné nedostavení se k utkání bude kromě herního postihu SŘ čl. 58 (kontumace
utkání) sankcionováno pořádkovými pokutami dle pokutového řádu OFS Bruntál.
3.7
Pokud nemůže být utkání odehráno nebo dokončeno z vyšší moci (živelná pohroma,
nezpůsobilá hrací plocha apod.), je povinností klubů dohodnout se na novém termínu utkání a
tuto dohodu prostřednictvím HR utkání uvést v zápise o utkání. Dohoda musí být podepsána
kapitány a vedoucími obou družstev. Utkání musí být odehráno nejpozději do 14 dnů po
původním termínu (SŘ, čl. 30/3, v mimořádných případech rozhodne OFS). V případě, že se
kluby nedohodnou (nebo dohodnutý termín koliduje s utkáními vyšších soutěží, s pohárovými
zápasy, se zákazem pořádání sportovních soutěží, utkáními reprezentace atd.), nový termín nařídí
STK OFS.
3.8
Jestliže je utkání přerušené z bezpečnostních důvodů, pořadatelský klub spolu
s bezpečnostními složkami učiní opatření k tomu, aby s největším urychlením zjistil, zda
nebezpečí skutečně existuje nebo mu zamezil s cílem přerušené utkání dohrát. Nepodaří-li se
přes to utkání dohrát pro tmu, bude se zbývajících počet minut dohrávat následující den nebo
rozhodne o termínu a hodině dohrávky OFS.
- 4-
Jestliže v průběhu přerušení utkání z bezpečnostních důvodů nastanou skutečnosti, které
zabrání utkání dohrát z jiného důvodu (zejména nepříznivé povětrnostní podmínky), bude se celé
utkání opakovat. V takovém případě platí pro dohodu klubů ustanovení SŘ čl.30/3.
Článek 4) – Místa utkání:
Mistrovská utkání v soutěžích OFS se hrají výhradně na hřištích, která schválil řídící orgán
soutěží (SŘ čl. 26/1a) - STK OFS, dále na hřištích s umělým trávníkem třetí generace pouze dle
SŘ čl.26/1b. Hlavní i náhradní hrací plocha (SŘ čl. 28) musí splňovat stanovená kritéria pro
stávající SR mistrovských soutěží. Ověřené plánky hřišť (hlavního i náhradního) musí být
vyvěšeny v kabině rozhodčích. Jakékoliv změny na hracích plochách a na hřišti vůbec musí být
hlášeny STK OFS, která je schvaluje.
4.1
V případě změny na hrací ploše (SŘ čl.26/1) nebo místa utkání z důvodů nezpůsobilosti
hřiště (rekonstrukce, uzavření hřiště DK, výpověď z pronájmu apod.), musí pořádající klub
nejméně 14 dnů předem oznámit STK OFS náhradní hřiště, na kterém budou mistrovská utkání
hrána. Pokud se bude jednat o cizí hřiště, musí být vyrozumění pro STK OFS potvrzeno klubem,
kterému hřiště náleží..
4/2
a)
Veškerá mistrovská utkání v soutěžích OFS se odehrají na hlavních hřištích s travnatým
povrchem nebo s umělým trávníkem uvedených kluby ve svých přihláškách do soutěže. O
případné změně hrací plochy rozhoduje výhradně HR utkání. Má-li klub k dispozici
v areálu hřiště více hracích ploch, které jsou schválené STK OFS pro soutěžní utkání a
HR utkání neuzná hlavní hrací plochu jako způsobilou, musí být utkání sehráno na
vedlejší hrací ploše za předpokladu, že je způsobilá. Povinnosti domácího družstva je
připravit obě hrací plochy. Hostující družstvo musí být připraveno na všechny možnosti.
b)
V období od 24. 10. 2013 do 11. 4. 2014 je povoleno pořadateli odehrát utkání na hrací
ploše s UMT povrchem za předpokladu, že náhradní hrací plocha je schválena STK pro
příslušnou soutěž. Hostující družstvo musí být připraveno na všechny možnosti. Zneužití
této výjimky se však domácí klub vystavuje možnosti finančního postihu STK OFS dle
RS OFS čl.44/1).
c)
Má - li klub k dispozici v areálu hřiště více hracích ploch schválených STK, může být po
dohodě obou družstev soutěžní utkání odehráno i na náhradním hřišti. Dohoda o této
skutečnosti musí být uvedená v zápise o utkání a potvrzena podpisy kapitánů obou
- 5-
družstev (u mládeže i vedoucích obou družstev). Nedojde-li k dohodě, musí být utkání
sehráno na hlavní hrací ploše.
4.3
Stanovené náležitosti hřiště v soutěžích OFS (SŘ čl.28/2)
a)
řádně připravená a vyznačená hrací plocha (PF, pravidlo I),
b)
kryté hráčské lavičky pro členy a funkcionáře družstva, které musí být oddělené od
prostoru pro diváky,
c)
vyznačená technická zóna ve směru od bočních stran laviček pro příslušníky družstva – 1
metr na obě strany a 1 metr od pomezní čáry (PF, pravidlo III/Rozhodnutí FAČR,bod 5 a
příloha B Pravidel fotbalu), v tomto prostoru je zákaz kouření pro členy a funkcionáře
družstva
d)
ohraničení hrací plochy v souladu s PF pravidlem I
e)
samostatné šatny pro soupeře a rozhodčí musí být čisté, dostatečně velké, uzamykatelné,
v chladných dnech vytápěné, které jsou vybaveny lavicemi a věšáky – přístupné nejméně
60 minut před zahájením utkání (SŘ 20/2),
f)
koupelna s tekoucí teplou a studenou .vodou,
g)
vyhradit pro delegáta utkání případně další úřední osoby místo, z něhož budou mít dobrý
rozhled na hrací plochu a celý prostor hřiště (SŘ 20/3).
Článek 5) – Účastníci soutěží:
Jednotlivá družstva jsou zařazována do soutěží řízených OFS podle své výkonnosti a věkových
kategorií. Toto zařazení je uvedeno v rozlosování mistrovských soutěží, které je součástí tohoto
RS 2013 – 2014. Zařazená družstva musí splňovat podmínky stanovené SŘ, čl. 4 a 5.
Článek 6) – Pořadatelská služba:
Povinnosti pořadatele utkání vymezuje SŘ čl. 19 – 24.
Povinnosti hostujícího družstva určuje SŘ čl. 25.
Pořadatel utkání (klub) zajistí pořadatelský sbor v potřebném počtu a kvalitě tak, aby byl funkční
od doby soustřeďování diváků až do doby jejich odchodu ze stadionu, případně zajistit účast
policie za účelem jeho klidného a regulérního průběhu.
Řád pořadatelské služby musí být schválen STK OFS a musí být na vyžádání předložen
k nahlédnutí rozhodčímu a delegátu utkání (vyvěšen v kabině rozhodčích).
Řád pořadatelské služby, který FK předloží pro každé hřiště zvlášť, musí především obsahovat
obsah SŘ článku 20 a 24.
- 6-
Ve všech soutěžích OFS musí být hlavní pořadatel (HP) i ostatní pořadatelé ustrojení do
barevných rozlišovacích trik (vesty), HP musí být označen odlišně od označení ostatních
pořadatelů.
STK OFS stanovila pro SR 2013 - 2014 minimální počet pořadatelské služby:
-
soutěže mužů …………………………….………..… 1 + 5
-
soutěže žáků a přípravek…………………………….. 1 + 3
Povinnosti pořadatele utkání (SŘ čl. 20, 21)
1. V souladu s pravidly fotbalu připravit hrací plochu a míče. Mít k dispozici platný
formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a
praporky pro asistenty (pomezní oddílové) rozhodčí.
2. Zajistit pro soupeře a rozhodčí čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech
vytápěné šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt pod tekoucí
vodou (sprchy).
3. Vyhradit pro delegáta utkání případně další úřední osoby místo, z něhož budou mít dobrý
rozhled na hrací plochu a celý prostor hřiště.
4. Zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc. Za poskytnutí první
pomoci v době utkání zodpovídá osoba určená hl. pořadatelem na dané utkání. První
pomoc je zdravotní služba povinna poskytnout jak divákům, tak příslušníkům obou
družstev (SŘ čl. 53). Zdravotníka může dělat osoba, která má úplné střední odborné
vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, dále osoba,
která absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při
zotavovací akci (vyškolení členové první pomoci ČOS, ČČK), a student lékařství po
ukončení třetího ročníku.
5. Poskytnout vhodné občerstvení hostujícímu družstvu a rozhodčím.
6. Zabezpečit stálou pořadatelskou službu před kabinou rozhodčích.
7. Převzít dopravní prostředky rozhodčích a delegátů, určit jim místo k parkování a řádně je
opatrovat. Zajistit bezpečné uložení osobních věcí hráčů, funkcionářů, rozhodčích a
delegátů v šatnách. Pokud o to uvedení účastníci utkání požádají, je pořadatel utkání
povinen zabezpečit úschovu jejich peněz a cenností. Za škody na převzatých dopravních
prostředcích, uložených věcech, uschovaných penězích a cennostech odpovídá pořadatel
utkání podle zákona.
8. Hlásit ihned po skončení utkání výsledek utkání dle RS OFS.
9. Vyplatit nejpozději bezprostředně po skončení utkání podle předložených dokladů
odměny a náhrady rozhodčímu, asistentům rozhodčích a delegátům utkání.
10. Zajistit:
a) včasné otevření pokladen,
b) označit ceny vstupenek na viditelném místě,
c) vstup do prostorů stadionu a hlediště s řádně zakoupenou vstupenkou nebo průkazem
opravňujícím ke vstupu.
11. Zajistit pořadatelský sbor v potřebném počtu a kvalitě, aby byl funkční od doby
soustřeďování diváků až do doby jejich odchodu ze stadionu, případně zajistit účast
Policie ČR příp. jiné bezpečnostní služby na utkání za účelem jeho klidného a regulérního
průběhu.
12. Neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám
vnášejícím předměty, kterými by mohli ohrozit život, zdraví ostatních účastníků utkání.
- 7-
13. Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového hlavního ani pomezního
rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva (SŘ čl. 53). Bez hlavního pořadatele a
jeho podpisu na zápisu o utkání rozhodčí utkání nezahájí
14. V souladu SŘ čl. 20/14 zajistit vhodné osoby pro výkon funkce oddílových pomezních
rozhodčích (laik) v případě, že by nebylo možné tyto osoby zajistit postupem dle SŘ
čl. 40 a PF
Hlášení výsledků utkání – pozor nové:
Pořádající oddíly jsou povinny hlásit výsledky všech utkání (muži, žáci a přípravky)
1) pouze SMS na tel. číslo 605 554 861
nebo
2) na e-mail: [email protected] (popř. v kopii na [email protected])
ihned po skončení utkání. (vč. utkání hraných v týdnu)
SMS popř. e-mail musí obsahovat soutěž a názvy obou družstev utkání a konečný výsledek!!!
Článek 7) – Předpisy:
-
Mistrovské soutěže se řídí:
Souborem předpisů FAČR platným od 1. 7. 2013
-
PF platnými od 1. 7. 2013
-
ekonomickými směrnicemi FAČR a jejich dodatky
-
tímto RS platným od 1. 8. 2013 ve znění pozdějších dodatků uveřejňovaných
ve "Zprávách VV OFS Bruntál".
Článek 8) – Startující:
Hráči startují ve své nebo vyšší věkové kategorii. Start hráče z vyšší věkové kategorie za
nižší věkovou kategorii je považován za neoprávněný start a musí být postižen herními a
disciplinárními důsledky (SŘ, čl. 58/8). Dle SŘ, čl. 68 jsou věkové kategorie pro SR 2013-2014:
-
Mladší přípravka ...................................................................hráči nar. 1. 1. 2005 a ml.
-
Starší přípravka .....................................................................hráči nar. 1. 1. 2003 a ml.
-
Mladší žáci ............................................................................hráči nar. 1. 1. 2001 a ml.
-
Starší žáci ...............................................................................hráči nar. 1. 1. 1999 a ml.
Po dosažení příslušné věkové hranice může hráč dohrát rozehraný soutěžní ročník v dané
věkové kategorii. V soutěžním utkání OFS mohou za každé družstvo nastoupit maximálně 3
hráči, kteří jsou cizími státními příslušníky (SŘ čl. 51/1)
- 8-
Článek 9) – Podmínky účasti hráčů v soutěžích:
Všechny členské kluby a členové – jednotlivci musí být řádně zaregistrováni (uvedeni
v databázi FAČR) podle platných předpisů o členství, tj. především Směrnice pro vedení členské
evidence FAČR a Prováděcí směrnice k ustanovení čl.3 odst.3 Stanov FAČR. Z toho vyplývá, že
každý hráč, trenér, rozhodčí, delegát, hlavní pořadatel, vedoucí družstva, lékař, zdravotník, masér
atp., musí mít své identifikační číslo (ID). Proto platí, že hráč či funkcionář, jehož ID není
uvedeno v zápise o utkání, nemůže být připuštěn ke hře.
Název fotbalového klubu v Rozpise soutěží OFS 2013-2014 musí být totožný s názvem FK
v registračním průkazu. V případě změny názvu FK musí být provedena i příslušná změna
v registračním průkazu dle Registračního řádu FAČR.
9/1
a)
Družstvo musí vždy mít vedoucího staršího 18 let, který je uveden v Zápisu o utkání.
V utkáních dorostů nesmí být vedoucí družstva hráčem uvedeným v Zápise o utkání.
V případě vykázání vedoucího družstva z lavičky pro členy a funkcionářů družstva
převezme jeho povinnosti jiný funkcionář nebo člen družstva (ne kapitán). V družstvu
dorostu, které nemá s sebou jiného funkcionáře staršího 18 let, převezme v takovém
případě povinnosti vedoucího družstva člen družstva (ne kapitán), je – li starší 18 let. Není
– li s družstvem mládeže jiná osoba starší 18 let, která by se v takovém případě mohla
ujmout funkce vedoucího družstva, utkání se dohraje, ale rozhodčí po jeho ukončení
nepředá družstvu registrační průkazy členů družstva, ale spolu se Zápisem o utkání je
zašle řídícímu orgánu soutěže.
b)
Vedoucí družstva nemůže současně vykonávat pořadatelskou funkci, funkci rozhodčího
nebo pomezního rozhodčího. Bez vedoucího družstva rozhodčí utkání nezahájí a vše
popíše v Zápise o utkání.
c)
Vedoucí družstev společně předloží HR nejpozději 20 minut před utkáním zápis o
utkání (RS čl.23/e – předzápasová porada), který je již podepsán oběma kapitány
družstev, registrační průkazy všech členů družstva, kteří jsou uvedeni v zápise o
utkání (11 + nejvíce 7 náhradníků).
d)
Povinnou základní výstroj hráče tvoří níže uvedené samostatné součásti:
dres nebo tričko, trenýrky (pokud jsou pod nimi termokalhoty, musí být stejné barvy jako
trenýrky nebo barva, která na trenýrkách převládá), stulpny (podkolenky), chrániče holení,
kopačky (sportovní obuv).
- 9-
e)
Brankáři mohou v základní sestavě nastoupit s číslem 1 nebo 12 až 30, hráči mohou
v základní sestavě nastoupit k utkání s libovolným číslem 2 až 30.
f)
V zápise o utkání musí být čísla hráčů uvedena vzestupně (brankář vždy jako první).
Správnost očíslování brankářů a členů družstva potvrdí kapitán (u mládeže i vedoucí)
družstva před utkáním svým podpisem v zápise o utkání (PF IV – výklad k pravidlu,
článek 3).
g)
Za start hráče, který nesplňuje ustanovení SŘ čl. 14 nebo čl. 69, odpovídá trenér a vedoucí
družstva, za které hráč nastoupil.
h)
Vyloučený člen družstva v utkání musí ihned opustit hrací plochu a odejít do kabin.
Nesmí zůstat na lavičce pro členy a funkcionáře družstva. Odpovědnost nese v plném
rozsahu kapitán, vedoucí družstva a trenér.
9/2
Zápis o utkání se vyhotovuje v jednom vyhotovení. Sestavy družstev a další náležitosti
zápisu, které vyplňují kluby, musí být vypsány psacím strojem nebo na počítači, popř. čitelně
hůlkovým písmem.
9/3
a)
V soutěžích OFS, neliší-li se podle názoru rozhodčího dostatečně barva oblečení hráčů a
brankářů obou družstev, je na pokyn rozhodčího povinen oblečení změnit pořádající oddíl.
Ke změně může se souhlasem rozhodčího nebo na jeho pokyn dojít i o poločase utkání (PF
IV, výklad 3)
b)
Kapitáni jsou povinni být při podepisování zápisu před i po skončení utkání řádně ustrojeni
dle PF.
9/4
a)
Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstva ve všech soutěžích OFS je možné na
vyžádání kapitána provést po podpisu zápisu kapitánem před utkáním a nejpozději před
zahájením druhého poločasu utkání, v individuálních případech i po ukončení utkání,
nejpozději však do podpisu zápisu oběma kapitány po skončení utkání. V utkáních
mládeže žádá o kontrolu totožnosti vedoucí spolu s kapitánem družstva (SŘ čl. 35).
9/5
a)
Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o
své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost
jejich zákonný zástupce.
- 10-
Hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na
b)
základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat
fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“
c)
Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení i jeho zákonný zástupce.
d)
Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít
k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle odst. 2 provádějí
řídicí orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící
prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout klub pořádkovou pokutou podle článku 57
písm.a),/SŘ článek 14/.
Článek 10) – Soupisky:
Soupiska je doklad, který určuje příslušnost hráče k určitému družstvu v klubu. Od něj se
odvozuje režim startu těchto hráčů i za jiná družstva klubu. Vyhotovuje se zvlášť pro podzimní a
zvlášť pro jarní část mistrovských soutěží (SŘ, čl. 15) a musí být potvrzena STK OFS.
Zpracovávají ji pouze kluby, které mají v soutěžích "A" a "B" družstva ve stejné kategorii ("A"
muži - "B" muži apod.). Seznamy hráčů provádějí pouze družstva, která mají v jedné kategorii 2
a více družstev hrající stejnou soutěž v různých skupinách. V případě nepředložení soupisky
družstva v daném termínu, se vystavuje klub porušením SŘ čl.15/4 a dle RS OFS 44/1 bod 9.
10/1
Na soupisku uvede klub (družstvo) 11 hráčů včetně brankáře, z nichž mohou průběžně
vždy 2 hráči startovat za "B" družstvo. Za družstva hrající nižší soutěže mohou celkem nastoupit
maximálně 2 hráči ze všech soupisek vyšších soutěží.
10/2
V případě, že hráč uvedený na soupisce, z klubu odejde (přestup, hostování, zrušení registrace
apod.) klub je povinen do 14 dnů soupisku doplnit o dalšího hráče a nechat ji potvrdit STK
OFS.
10/3 Kluby předloží soupisky pro podzimní část mistrovských soutěží SR 2013 – 2014
nejpozději do 12. 8. 2013 pro soutěže mužů a do 18. 8. 2013 pro soutěže mládeže.
Pro jarní část mistrovských soutěží budou termíny stanoveny ve "Zprávě STK OFS ".
- 11-
Článek 11) – Doba hry:
V soutěžích řízených OFS je v souladu se SŘ, čl. 42/9, hrací doba soutěžních utkání:
-
muži ......................................................................................................... 2 x 45 minut
-
starší žáci ................................................................................................... 2 x 35 minut
-
mladší žáci ................................................................................................. 2 x 30 minut
-
okresní pohár muži .................................................................................... 2 x 45 minut
-
přípravka ................................................................................................... 2 x 25 minut
Přestávka mezi oběma poločasy ve všech kategoriích trvá 15 minut, včetně odchodu z hrací
plochy a návratu družstev na hrací plochu. V utkáních mládeže musí být doba poločasové
přestávky vždy dodržena. Za dodržení doby poločasové přestávky odpovídá rozhodčí utkání.
Článek 12) – Střídání hráčů:
V soutěžích OFS je střídání hráčů upraveno v souladu se SŘ, čl. 50/1, takto:
v utkáních mužů
5 hráčů včetně brankáře
v utkáních žáků a přípravek
opakované střídání max. 7 členů družstva
včetně brankáře. V zápise o utkání smí být uvedeno maximálně 7 náhradníků. Členové družstva,
jejichž jména nebyla do podpisu kapitánů i vedoucích družstev před utkání uvedena do zápisu o
utkání, nesmí být nasazení do hry (s výjimkou doplňujících hráčů).
Podmínky pro střídání u žáků a přípravek:
a) Výměna se týká všech členů družstva uvedených v zápise o utkání (max. 18 hráčů).
b) Do zápisu o utkání se uvedou čísla dresů jednotlivých členů družstva jako dosud
c) Výměna členů družstva (i více najednou) lze provést pouze v přerušené hře.
d) Výměna členů družstva musí být oznámena HR a při přerušení hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo k promarňování hry. Členové družstva, kteří jdou na hrací
plochu, musí být připraveni u lavičky pro členy družstva v prostoru středové čáry.
Hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně
hrací plochy, za brankou apod.
e) Není omezen celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se
může zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem.
f) Za správné provádění výměny členů družstva i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a trenér. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet členů družstva
- 12-
z jednoho družstva na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře), hráče,
který přišel jako poslední, napomene (ŽK) za neoprávněný vstup na hrací plochu a
vykáže ho z hrací plochy. Hru naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení
hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
g) Rozhodčí nezaznamenává výměny členů družstva do zápisu o utkání, ale pouze každé
první nastoupení náhradníka na hrací plochu.
Článek 13) – Systém soutěží:
Mistrovské soutěže mužů, starších žáků a přípravek se hrají systémem každý s každým,
dvoukolově, soutěž mladších žáků čtyřkolově. Dále dle rozhodnutí STK.
Článek 14) – Hodnocení výsledků soutěží:
Hodnocení výsledků v soutěžích OFS je prováděno v souladu se SŘ čl. 62 až 65 a platí pro
všechny kategorie (dospělí, dorost, žáci, přípravky):
-
za vítězství v utkání se přidělují ...................................................................... 3 body
-
za nerozhodný výsledek se přiděluje.................................................................
-
za prohrané utkání ...........................................................................................…0 bodů
1 bod
Při kontumaci utkání 3:0 resp. 0:3 se přidělují 3 body družstvu, v jehož prospěch bylo
utkání kontumováno.
Článek 15) – Titul a ceny:
-
vítězná družstva získávají titul "Přeborník OFS Bruntál", pohár, diplom a příp. věcnou
cenu. STK si vyhrazuje právo úpravy tohoto článku.
Článek 16) – Reprezentace OFS:
Z důvodů plnění reprezentačních povinností ve výběrech FAČR, ŘK FAČR pro Moravu,
MS KFS a OFS povolí STK OFS na základě dohody mezi kluby předehraní mistrovských utkání,
jsou-li povoláni do výběru tři a více členů družstva z klubu (družstva), který žádá o změnu
termínu utkání. V případě, že se kluby vzájemně nedohodnou, stanoví termín utkání STK OFS, a
to i případnou dohrávkou, nejpozději však do 14 dnů po původním termínu utkání (mimo
posledních 3 kol mistrovských soutěží).
- 13-
Účast člena družstva nominovaného do výběru FAČR, ŘK FAČR pro Moravu, MS KFS a
OFS je ve smyslu fotbalových norem povinná. Při neomluvené neúčasti se člen družstva i klub
vystavuje disciplinárnímu řízení dle DŘ, čl. 17, odst.4.
-
člen družstva, který se bez řádné omluvy předem nedostaví k reprezentačnímu,
přípravnému nebo výběrovému utkání, má dnem následujícím po dni stanoveného utkání
(srazu) zastavenou činnost až do vyřešení případu,
-
klubu, který nezajistí nominovaného člena družstva k reprezentačnímu, přípravnému nebo
výběrovému utkání, bude uložena v souladu s DŘ pořádková pokuta.
Článek 17) – Rozhodčí:
K utkání okresních soutěží může být delegován rozhodčí pouze s platnou „Licenci
rozhodčího fotbalu“ A, B, C, D. Rozhodčí s licencí M může být delegován jako HR na
utkání mládeže a jako asistent rozhodčího na utkání dospělých, případně může v těchto
utkáních převzít řízení za rozhodčího, který se v utkání zranil nebo se k utkání nedostavil.
a)
Kluby mají možnost vyjádřit se písemně k výkonu rozhodčích přímo ke KR OFS. Pro
každou část SR (podzim - jaro) mohou zdarma vetovat až 3 rozhodčí z nominační listiny
příslušných mistrovských soutěží - pro podzimní část v přihlášce do soutěže a pro jarní
část do 28. 2. 2014. Na pozdější vetace rozhodčích nebude brát KR OFS zřetel. Kluby
také mohou uplatnit písemný požadavek na změnu jmenovitého obsazení rozhodčích v
určitém utkání proti úhradě manipulačního poplatku ve výši 500,- Kč splatného složenkou
(kopie složenky se přikládá k písemnému požadavku).
Článek 18) – Námitky, protesty a odvolání:
Kapitán družstva má právo vnést námitku dle SŘ čl. 74 a PF V čl. 28, kterou uvede
rozhodčí na přední stranu zápisu o utkání. V případě, že námitka nesplňuje výše uvedené články,
přesto rozhodčí tuto námitku uvede (z důvodu předejít případným „dohadům“ o správnosti
námitky) do zápisu o utkání a kapitán družstva (u mládeže i vedoucí družstva) ji podepíše.
Řídicí organ rozhodne, zdali námitka, uvedená na přední straně zápisu o utkání splňuje PF 5
článek 28. V případě podání protestu nebo odvolání postupují kluby dle čl. 75 až 78 SŘ platného
od 1. 7. 2013 a ve znění pozdějších platných doplňků.
- 14-
Článek 19) – Kritéria pro postupy a sestupy družstev
Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží OFS v SR 2013 – 2014 se řídí ustanoveními SŘ, čl.7 až
10, a počty postupujících i sestupujících jsou dány níže uvedenými postupovými a sestupovými
klíči.
Okresní přebor
Alternativa
A
B
C
_____________________________________________________________________
počet družstev 2013/2014
14
14
14
sestupy z I. B třídy
0
1
2
postup do I. B. třídy
-1
-1
-1
sestup do III. třídy
-1
-2
-3
postup ze III. třídy
2
2
2
14
14
14
A
B
C
počet družstev 2014/2015
III. třídy
Alternativa
_______________________________________________________________________
počet družstev 2013/2014
19/1
29
29
29
sestupy z OP
1
2
3
postup do OP
-2
-2
-2
počet družstev 2014/2015
28
29
30
O konečném pořadí v tabulce družstev po skončení SR 2013-2014, jakožto určení
postupujících a sestupujících družstev se bude rozhodovat dle SŘ čl. 7 a čl. 8
a)
umístění družstva (větší počet bodů),
b)
v případě stejného počtů bodů (více oddílů) rozhodne větší počet bodů získaných ve
vzájemných utkáních
c)
lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání
d)
větší počet branek vstřelených ve vzájemných utkáních
e)
lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutěži
f)
větší počet vstřelených branek v celé soutěži,
g)
kvalifikace nebo los.
- 15-
Článek 20) – Hodnocení soutěží:
Hodnocení soutěží bude prováděno na losovacím aktivu OFS, kterého se zúčastní kluby
hrající soutěže OFS na své vlastní náklady.
Článek 21) – Povinnosti klubů v rámci OFS:
a)
Domácí klub je povinen zabezpečit k mistrovskému utkání ukazatel či tabulky s čísly
předepsané velikosti (minimální výška čísla 25 cm) a jejich obsluhu,
b)
Členové a funkcionáři družstva, kteří jsou oprávněni zdržovat se v průběhu utkání
v technické zóně, musí být před začátkem utkání řádně označeni visačkou s uvedením své
funkce (PF příloha B) nebo číslem dresu uvedeným v zápise o utkání,
c)
Podmínkou startu družstva v Okresním přeboru mužů je start alespoň jednoho
mládežnického družstva v jakékoliv oficiální soutěži řízené FAČR. V případě nesplnění
této podmínky musí oddíl před zahájením soutěží zaplatit poplatek ve výši 5.000,-Kč
poštovní složenkou na účet ČSOB v Bruntále č. 246679738/0300.
Článek 22 – Povinnosti kapitána družstva:
Povinnosti kapitána družstva stanoví SŘ článek 56.
- 16-
2. OKRESNÍ POHÁR MUŽŮ
Článek 23) – Řízení soutěže:
Okresní pohár doplňuje mistrovské soutěže mužů, je kvalifikační soutěží pro krajský
pohár FAČR.
Článek 24) – Systém soutěží:
Okresní pohár se hraje vyřazovacím způsobem jednokolově. Finále mužů se odehraje na
neutrální hrací ploše (určí řídící orgán soutěže). Utkání okresního poháru se neprodlužují.
Skončí-li utkání v normální hrací době nerozhodným výsledkem, určí vítěze pokutové kopy
(PF – příloha A).
Článek 25) – Účast v okresním poháru:
Okresního poháru se zúčastní družstva přihlášená do l. září 2013.
25/1 Podmínky účasti:
Okresní pohár se hraje bez „B“ družstev.
25/2 Zařazení do poháru:
Všichni přihlášení účastníci budou zařazeni do losovacího schématu OFS. Při losování
přihlédne STK OFS především k přiměřené vzdálenosti klubů a umožní výhodu domácího
prostředí: přednostně účastníku nižší soutěže, v případě shody úrovně mistrovské soutěže obou
soupeřů, stanoví pořadatelem utkání klub, který v předchozím kole nebyl pořadatelem utkání,
případně pořadatele utkání určí přímo.
25/3 Pořadatel utkání – platí v plné míře povinnosti dle SŘ, čl.19 až 24.
25/4 Termíny utkání včetně hracích dnů okresního poháru mužů budou uvedeny ve zprávě STK
OFS dle počtu přihlášených družstev.
Článek 26) – Hlášení výsledků:
-
HR utkání okresní poháru odešle řádně vyplněný zápis o utkání sekretariátu OFS
Pořadatel utkání nahlásí výsledek utkání ihned po skončení stejně jako po mistrovském
utkání, viz čl. 6 RS.
- 17-
Článek 27) – Hospodářské náležitosti:
Kluby startují v Okresním poháru na vlastní náklady.
Sazebník odměn rozhodčích poháru FAČR v rámci OFS:
Utkání mužů:
HR……200 Kč,
AR……120 Kč
-
nenastoupí-li klub k pohárovému utkání bude postupováno dle RS OFS 2013/2014 čl. 3/6
-
nebude-li pohárové utkání odehráno z vyšší moci (živelná pohroma, nezpůsobilá hrací
plocha apod.) bude postupováno dle RS OFS 2013/2014 čl. 3/7,8
Článek 28) – Titul a ceny:
Vítěz Okresního poháru mužů:
-
postupuje do krajského poháru FAČR
- 18-
3. ŘÍZENÍ UTKÁNÍ – ROZHODČÍ
Článek 29) – Rozhodčí (SŘ, čl. 42 a PF, pravidlo V. a VI.)
Rozhodčí pro SR 2013/2014 deleguje k utkání KR OFS dle Licenčního řádu pro rozhodčí
fotbalu čl. 1 z nominační listiny rozhodčích OFS, MSKFS a FAČR, a to prostřednictvím
internetových stránek nebo telefonicky.
Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích jsou stanovena v SŘ, čl. 42, PF a v tomto RS
OFS s tím, že delegovaní rozhodčí na utkání jsou povinni se dostavit nejpozději 30 minut před
jejich začátkem. V případě delegování jako AR2 na utkání I. B třídy je rozhodčí povinen se
dostavit k utkání nejpozději 60 minut před utkáním.
29/1
Řádně vyplněný a podepsaný zápis o utkání odeslat obyčejnou poštou 1. pracovní den po
utkání (SŘ čl.42/13). V případě vyloučení člena družstva nebo události, které jsou předmětem
dalšího šetření (např. disciplinárního řízení) zaslat také e-mailem naskenovanou kopii na e-mail
OFS, jestliže je v týdnu vložené kolo, příp. utkání. V případě odebrání reg. průkazu (SŘ
čl.35/2b,c, 42/7, 48/2,) HR je doručí na sekretariát OFS první pracovní den po utkání. Nesplnění
této povinnosti rozhodčím – pokuta 200,- Kč dle RS OFS 2013/2014.
29/2
Každý rozhodčí musí mít platnou lékařskou prohlídku, která platí 1 rok. Za dodržování
této povinnosti odpovídá rozhodčí. Řídící orgán má právo kdykoli při přezkoušení požádat
rozhodčího o předložení platného potvrzení lékařské prohlídky (Licenční řád pro rozhodčí
fotbalu čl.5/3)
Článek 30) – Odměňování rozhodčích:
Rozhodčí působící v soutěžích OFS jsou za řízení utkání odměňováni dle "Sazebníku
odměn rozhodčích" uveřejněném v "Souboru předpisů FAČR" ..
30/1
Rozhodují-li rozhodčí utkání přátelská, přípravná (dále jen nemistrovská), v nichž se
střetávají soupeři různých kategorií (věkových i výkonnostních), náleží jim odměna podle
pořadatele utkání.
30/2
Odměna rozhodčích na turnajích musí být stanovena v propozicích turnaje v rozpětí
částek uvedených v "Sazebníku odměn rozhodčích". Jejich výše se řídí v rozmezí minimálních a
maximálních sazeb podle úrovně kategorie zúčastněných družstev.
- 19-
30/3
V případě, že se utkání neuskuteční, nelze odměny rozhodčím vyplatit. Cestovní výdaje
je pořadatel utkání povinen vyplatit v souladu s ustanovením tohoto RS OFS (viz oddíl - 5.
Hospodářské náležitosti).
- 20-
4. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
Zasedání DK OFS bude pravidelně vždy každou středu. Členové DK OFS se scházejí od
14,00 hod v budově OFS, Zahradní 1, Bruntál. Kluby mohou dát souhlas k projednání bez
přítomnosti provinilce a to poštou nebo e-mailem.
Článek 31) – Působnost disciplinární komise:
Pravomoc disciplinární komise (DK) se vztahuje na kluby hrající soutěže OFS a sestupující
ze soutěží MS KFS od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013. DK řeší provinění všech startujících družstev v
soutěžích OFS vč. příslušníků družstev (funkcionáři a členové družstev), rozhodčích a delegátů
svazu. Neřeší provinění příslušníků družstev, rozhodčích a delegátů svazu zařazených do soutěží
FAČR, ŘK FAČR pro Moravu, MS KFS a v krátkodobých soutěžích a přátelských utkáních,
která podléhají pravomoci příslušné DK vyššího stupně.
Článek 32) – Poplatky za projednání:
Za každý projednávaný případ v DK OFS bude klubům odečten ze soutěžní zálohy
poplatek:
-
za člena družstva mužů ................................................................................. 100,- Kč
-
za člena družstva mládeže všech ostatních soutěží ....................................... 50,- Kč
-
za funkcionáře družstva (klubu) .................................................................... 100,- Kč
-
rozhodčí .......................................................................................................... 50,- Kč
Přizvaní zástupci klubů, funkcionáři, členové družstva, rozhodčí a delegáti svazu se
prokazují při jednání DK OFS platným průkazem totožnosti.
Článek 33) – Změny trestů (DŘ, čl. 31):
Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu funkce, uzavření
hřiště apod., lze na základě písemné žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně
podmíněně odložit na zkušební dobu. Žádost může podat jen ten, kdo byl potrestán. Písemná
žádost o prominutí zbytku trestu musí obsahovat souhlas s odečtením poplatku ze SZ ve výši:
-
za člena družstva mužů ..................................................................................... 100,- Kč
-
za člena družstva mládeže všech soutěží ........................................................... 50,- Kč
- 21-
-
za funkcionáře družstva (klubu) ....................................................................... 100,- Kč
O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (DK nebo
odvolací orgán).
Článek 34) – Napomínání hráčů:
Za napomínání hráče (ŽK) se v soutěžích OFS nezastavuje závodní činnost. Po udělení ŽK
v počtu 5, 10, 15 atd, v součtu za jednotlivý oddíl se klubu odečítá ze soutěžní zálohy :
v soutěžích mužů:
a) za každých 5 ŽK oddílu
100,- do udělení celkového počtu 40 ŽK
b) za každých 5 ŽK oddílu
200,- nad udělených 40 ŽK
v soutěžích mládeže (dorost, žáci, přípravka):
a) za každých 5 ŽK oddílu
b) za každých 5 ŽK oddílu
50,- do udělení celkového počtu 40 ŽK
100,- nad udělených 40 ŽK
Článek 35) – Úhrada pokut a poplatků při odvolání, zasedání a rozhodnutí:
Uložené pokuty do výše 300,- Kč jsou odečítány ze soutěžní zálohy. Ostatní pokuty v
disciplinárním řízení uhradí hráč, rozhodčí, funkcionář, delegát svazu nebo klub nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu bylo příslušné rozhodnutí o uložení pokuty oznámeno nebo doručeno. V
této lhůtě musí rovněž vyrozumět HK OFS o zaplacení udělené pokuty zasláním fotokopie
poštovní poukázky (složenky).
35/1
Při odvolání proti rozhodnutí DK OFS a STK je odvolatel povinen připojit doklad
(fotokopii poštovní poukázky - složenky) o úhradě poplatku za odvolání ve výši 2.000,- Kč
(muži) a 1.000,-Kč (mládež). Tento poplatek se odvolateli vrátí, pokud je jeho odvolání
vyhověno. Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán. Za jednotlivce nemůže podat odvolání
nikdo jiný, než on sám. V případě potrestání klubu (družstva) může podat odvolání pouze jeho
výbor. Odvolání se podává doporučenou poštou k VV OFS.
35/2
Registrační průkazy vyloučených členů družstva se neodebírají, ani při inzultaci.
35/3
Je - li zápis rozhodčího nebo zpráva delegáta předmětem disciplinárního řízení, je nutno je
zaslat mailem nebo osobně doručit tak, aby byla k dispozici DK OFS v den nejbližšího zasedání
DK a to nejpozději do 12,00 hod.
35/4 Kluby budou vyrozuměny e-mailem nebo na webových stránkách OFS o vyneseném
- 22-
disciplinárním opatření ze strany DK OFS.
Kluby se rovněž mohou informovat o vyneseném disciplinárním opatření - osobně nebo
telefonicky na sekretariátu OFS.
- 23-
5. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
.
Článek 36) – Základní předpis:
„Ekonomické směrnice FAČR“ o náhradách a odměnách, ze kterých pro účely zabezpečení
mistrovských soutěží OFS se vyjímají podstatná ustanovení, která platí pro SR 2013/2014.
Článek 37 – Ekonomické náležitosti soutěží:
Mistrovská a pohárová utkání hrají kluby na vlastní náklady. Pořádající klub je povinen
hostujícímu družstvu, rozhodčím i DS poskytnout vhodné občerstvení.
37/1 Oddíl, jehož družstvo se nedostaví k utkání, je povinen soupeři uhradit paušální částku
800,- Kč na náklady spojené s přípravou utkání. Dále je povinen uhradit soupeři cestovné ve výši
10,- Kč/km, pokud o úhradu požádá prostřednictvím HK OFS Bruntál.
37/2
Při nesehraní utkání z důvodu nezpůsobilé hrací plochy nebo nenastoupení domácího
družstva k mistrovskému utkání uhradí pořádající oddíl hostujícímu družstvu paušální částku ve
výši 10,- Kč včetně DPH na 1 kilometr (jízda tam i zpět), a to do 30 dnů od nesehraného utkání
na základě předložení daňového dokladu přepravce. V případě oznámení pořádajícího oddílu
předem STK a soupeři o pravděpodobné nezpůsobilosti hrací plochy, nemá hostující oddíl
v případě nesehraní utkání v původním termínu na tuto náhradu nárok.
37/3
Hospodářské náležitosti pro turnaje a turnajová utkání stanoví pořadatel v propozicích
turnaje nebo jsou řešeny vzájemnou dohodou mezi startujícími kluby.
37/4 V ostatních případech a při sporech oddílů o náhradách cestovného rozhoduje HK OFS.
Článek 38 – Náklady rozhodčím:
Náklady se rozumí výdaje, kterými jsou jízdné tam a i zpět a stravné. Jízdenky lze účtovat
takto: - do 50 km – osobní vlak 2.vozové třídy nebo autobus
– nad 50 km – rychlík 2.vozové třídy nebo autobus.
38/1
a) Pokud rozhodčí utkání použije osobního vozidla, lze mu vyplatit náhradu ve výši 5,- Kč/km
za cestu z místa bydliště do místa konání mistrovského nebo pohárového utkání a zpět nejkratším
směrem (dle schváleného kilometrovníku OFS). Rozhodčí je povinen osobní vozidlo předvést
hlavnímu pořadateli pořádajícího klubu. Pokud by tak neučinil, nemusí mu být náhrada
vyplacena.
- 24-
b)
Stravné si může účtovat jen rozhodčí, který řídí předzápas (pozápas) a na hlavní utkání je
nominován jako AR, nebo řídí dvojzápasy a doba strávená na hřišti spolu s cestou místa a do
místa jeho bydliště přesáhne 5 hodin.
Rozhodčí hlavního utkání (nebo druhý AR) nemůže účtovat stravné, i když jedou osobním
vozidlem či jinak společně s rozhodčím předzápasu (pozápasu).
c)
V případě podání stížnosti či reklamace ze strany fotbalových oddílů (klubů) k vyúčtování
rozhodčích bude HK OFS postupovat dle vydaného kilometrovníku OFS.
V povinnostech uživatelů osobních vozidel je uvést případné změny trasy jízd z důvodů objížděk
v zápise o utkání a v případě dlouhodobé změny trasy upozornit HK OFS.
Článek 39) – Stravné:
Stravné lze vyplatit jen do výše stanovené obecně platnými předpisy, které podléhají
úpravám v souladu s jejich vyhlášením ve Sb. zákonů. V soutěžích OFS současná výše stravného
představuje:
při akci od 5 do 12 hodin ............................................................................ 65,-Kč
V případě, že rozhodčí bude účtovat stravné, musí být na zúčtovacím dokladu uvedena
doba odjezdu a příjezdu z a do místa jejich trvalého bydliště.
Článek 40) – Vstupné a vstupenky:
Výši vstupného a ceny permanentních vstupenek stanoví pořádající klub, který je povinen
vyvěsit přehled o cenách vstupného na vhodném místě u všech vstupů a pokladen do areálu
stadiónu (hřiště).
Volný vstup bez nároku na sedadlo mají: hráči soupeřova družstva (11+7) a jejich vedoucí,
trenér, lékař (masér) - celkem 21 osob, pořadatelé konající službu, příslušníci policie, příslušníci
hasičského sboru a zdravotní služby. Volný vstup na vyhrazená sedadla mají: DS v rozsahu 2
míst, vedení hostujícího klubu v rozsahu 2 míst, funkcionáři FAČR, ŘK FAČR pro Moravu, MS
KFS a funkcionáři OFS na základě platného průkazu.
- 25-
Článek 41) – Náhrada za vyloučení, resp. vystoupení družstva ze soutěží
OFS:
Kluby, jejichž družstva v průběhu mistrovských soutěží v SR 2013/2014 z jakýchkoliv
důvodů budou vyloučena, eventuálně ze soutěže vystoupí, uhradí OFS peněžité plnění ve výši:
za každé družstvo mužů: 5.000,- Kč, žáků a přípravek: 2.000,- Kč
Článek 42) – Poplatky:
a)
v registračním řízení – viz RŘ, str. 82 - 85 "Soubor předpisů FAČR" platný od 1. 7. 2013
b)
v přestupním řízení - viz PŘ, str. 86 - 96 "Soubor předpisů FAČR" platný od 1. 7. 2013
c)
v disciplinárním řízení - viz DŘ, str. 62 - 81 "Soubor předpisů FAČR" platný od 1. 7. 2013
Článek 43) – Vklady do soutěží:
a)
soutěžní záloha - pro SR 2013/2014 činí 700,-Kč za družstvo, které hraje soutěže
dospělých a 300,- Kč za každé družstvo mládeže. Dále pak každý oddíl vloží startovné ve
výši 300,- Kč. Z této soutěžní zálohy budou hrazeny všechny poplatky klubu, až do jejího
vyčerpání (pokuty, manipulační poplatky, úhrady za tiskopisy, poštovné, projednávání
přestupků, RS apod.). Dojde – li po podzimní části k vyčerpání více než 50% sout. zálohy
je klub povinen doplatit soutěžní zálohu do plné výše. V závěru SR 2013/2014 bude
provedeno písemné vyúčtování soutěžní zálohy.
Článek 44) – Pokutový řád OFS:
VV OFS si vyhrazuje právo kontroly sportovního charakteru mistrovských a pohárových
utkání, plnění povinností klubů dle SŘ, PF, DŘ, PŘ, RŘ FAČR, Rozpisu soutěží OFS a
Ekonomických směrnic FAČR. Za zjištěné nedostatky nebo provinění udělovat peněžité pokuty
podle níže uvedeného sazebníku. Vyměřené peněžité pokuty nad 300,- Kč hradí kluby buďto
převodním příkazem nebo přímo na OFS se splatností do 15 dnů. Neplnění platební povinnosti
ze strany klubu bude postihováno HK OFS dle sazebníku tohoto pokutového řádu.
- 26-
44/1 – Sazebník pokutového řádu STK:
100,100,150,100,1 500,1 000,500,200,1000,500,-
Žáci a
přípravka
50,100,150,50,800,500,100,200,200,500,-
Do výše
10000,-
Do výše
10000,-
Muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nenahlášení, nesprávné nahl. výsledku utkání
Pozdě předložená dohoda o utkání
Přeložení utkání bez vědomí STK
Nastoupení po čekací době
Nedostavení se nebo nenastoupení k utkání
Neoprávněný start hráče (kontumace)
Za nedohrané utkání pro pokles hráčů pod 7
Pozdní odeslání zápisu o utkání rozh. a klubem
Porušení soupisky – za každého hráče
Nepředložení soupisek v daném termínu
Ostatní neuvedená neplnění povinností vůči OFS
a porušení SŘ, PF, RS a dalších fotbalových
norem a řádů.
Článek 44/2 – Sazebník pokutového řádu HK OFS:
a) neúčast na akcích OFS bez omluvy ……………………….
500,- Kč
b) neúčast na losovacím aktivu popř. valné hromadě…………
1000,- Kč
c) nedodržení termínu splatnosti ……………………………
100,- Kč
za každý i započatý týden
Článek 44/3 – Sazebník pokutového řádu DK OFS
1.Za nedohrané utkání:
a) inzultaci HR, AR hráčem, divákem, funkcionářem .................................. dle DŘ, čl. 6
b) předčasný odchod z hrací plochy .............................................................. dle DŘ, čl. 6
2.Nepřístojnosti na hřišti (nevhodné relace, inzultace HR, AR – hráčem, divákem,
funkcionářem, vzájemné napadení, urážky HR, AR po utkání) ……………… dle DŘ, čl. 6
3.Nevhodné chování trenérů, vedoucích družstev, funkcionářů klubů, nevhodné chování
hráčů a diváků po utkání ................................................................................... dle DŘ, čl. 6
4.Ostatní neuvedené neplnění povinností vůči OFS (porušení SŘ, DŘ, RŘ, PŘ, Rozpisu
soutěží, změna hřiště bez vědomí STK apod.- SŘ,čl.57/a ……………. do výše 10 000,-Kč
Článek 45) – Pojistná smlouva:
Číslo pojistné smlouvy s VZP, a.s.:
1310000010
- 27-
5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento RS 2013/2014 navazuje na ustanovení SŘ platného od 1. 7. 2013.
VV OFS si vyhrazuje právo schválit a vydat v průběhu SR 2013/2014 taková opatření, která
zajistí regulérní průběh soutěží OFS.
Všechny změny a opatření vydané FAČR nebo přijaté VV OFS budou zveřejňovány na
webových stránkách OFS Bruntál: www.ofsbruntal.cz .
V Bruntále 31. 7. 2013
Josef Krajčovič, v.r.
předseda STK OFS
František Pohanka,v.r.
sekretář OFS
Václav Vojtíšek, v.r.
předseda OFS Bruntál
- 28-
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
TERMÍNOVÁ LISTINA OFS BRUNTÁL – PODZIM 2013
OP
muži
(14)
III. třída
muži
(14)
OP žáci
(7+1)
(14)
OP žáci
mladší
(7+1)
(6)
OP
OP
připr. st. připr. ml.
(5+1)
(5+1)
(14)
(10)
Den
Termín
Úřední
začátek
SO
17. 8.
17:00
2
2
SO
24. 8.
17:00
3
3
SO
31. 8.
17:00
4
4
4
4
4
4
ST
4. 9.
17:00
NT
NT
2
NT
2
NT
SO
7. 9.
16:30
5
5
5
5
5
5
SO
14. 9.
16:30
6
6
6
6
6
6
SO
21. 9.
16:00
7
7
7
7
7
7
SO
28. 9.
16:00
8
8
8
8
8
8
SO
5.10.
15:30
9
9
9
9
9
9
SO
12.10.
15:30
10
10
10
10
10
3
SO
19.10.
15:00
11
11
11
3
11
2
SO
26.10.
15:00
12
12
12
2
12
1
PO
28.10.
15:00
NT
NT
3
NT
3
NT
SO
2.11.
14:30
13
13
13
1
13
SO
9.11.
14:00
1
1
1
1
SO
16.11.*
13:30
15
15
NT
NT
*… předehrávané kolo z jarní části ročníku 2013/2014 – pouze za příznivých klimatických podmínek
Poznámka:
Začátky utkání se rozumí pro soutěže mužů
ÚZ začátek starších žáků je stanoven 1,45 hod. před ÚZM
ÚZ začátek mladších žáků je stanoven 1,30 hod. před ÚZM
ÚZ přípravek je neděle 10:00 hod.
Rozlosování soutČží
OFS Bruntál
podzim 2013/2014
Okresní pĜebor
Los.þ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mužstvo
Den st./ ml.
[muži]
HĜištČ (náhr.hĜ.)-hĜ.mladší (náhr.) barva dr.
FSK Staré MČsto u Bruntálu so ÚZM
TJ Horní Benešov
so ÚZM
SK Zátor "A"
so ÚZM
FK Slezan Osoblaha
so ÚZM
TJ Slezské Rudoltice
so ÚZM
TJ Sokol Karlovice
so ÚZM
TJ Sokol Chomýž
so ÚZM
TJ Sokol Vrbno pod PradČde so ÚZM
TJ Kovo BĜidliþná "B"
ne 15:00
TJ Sokol Stará Ves
so ÚZM
TJ Sokol Brantice
so ÚZM
FK Nové HeĜminovy
so ÚZM
TJ Sokol Lichnov
so ÚZM
TJ SvČtlá Hora
so ÚZM
ýZ
Datum
2 .kolo
Starší mladší
Domácí
Hosté
HĜištČ
sobota 17.8.2013
8
so 17.8. 17:00
9
ne 18.8. 15:00
10
so 17.8. 17:00
11
so 17.8. 17:00
12
so 17.8. 17:00
13
so 17.8. 17:00
14
so 17.8. 17:00
3 .kolo sobota 24.8.2013
Sv. Hora
BĜidliþná "B"
St. Ves
Brantice
N. HeĜminovy
Lichnov
H. Benešov
-
Vrbno p. Prad.
Chomýž
Karlovice
Sl. Rudoltice
Osoblaha
Zátor "A"
Staré MČsto
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
15
so 24.8. 17:00
16
so 24.8. 17:00
17
so 24.8. 17:00
18
so 24.8. 17:00
19
so 24.8. 17:00
20
so 24.8. 17:00
21
so 24.8. 17:00
4 .kolo sobota 31.8.2013
H. Benešov
Zátor "A"
Osoblaha
Sl. Rudoltice
Karlovice
Chomýž
Vrbno p. Prad.
-
Sv. Hora
Staré MČsto
Lichnov
N. HeĜminovy
Brantice
St. Ves
BĜidliþná "B"
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
22
23
24
25
26
27
28
Sv. Hora
St. Ves
Brantice
N. HeĜminovy
Lichnov
Staré MČsto
H. Benešov
-
BĜidliþná "B"
Vrbno p. Prad.
Chomýž
Karlovice
Sl. Rudoltice
Osoblaha
Zátor "A"
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 31.8.
so 31.8.
so 31.8.
so 31.8.
so 31.8.
so 31.8.
so 31.8.
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
Poznámka
5 .kolo
sobota 7.9.2013
29
so 7.9. 16:30
30
so 7.9. 16:30
31
so 7.9. 16:30
32
so 7.9. 16:30
33
so 7.9. 16:30
34
so 7.9. 16:30
35
ne 8.9. 15:00
6 .kolo sobota 14.9.2013
Zátor "A"
Osoblaha
Sl. Rudoltice
Karlovice
Chomýž
Vrbno p. Prad.
BĜidliþná "B"
-
Sv. Hora
H. Benešov
Staré MČsto
Lichnov
N. HeĜminovy
Brantice
St. Ves
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
36
so 14.9. 16:30
37
so 14.9. 16:30
38
so 14.9. 16:30
39
so 14.9. 16:30
40
so 14.9. 16:30
41
so 14.9. 16:30
42
so 14.9. 16:30
7 .kolo sobota 21.9.2013
Sv. Hora
Brantice
N. HeĜminovy
Lichnov
Staré MČsto
H. Benešov
Zátor "A"
-
St. Ves
BĜidliþná "B"
Vrbno p. Prad.
Chomýž
Karlovice
Sl. Rudoltice
Osoblaha
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
43
so 21.9. 16:00
44
so 21.9. 16:00
45
so 21.9. 16:00
46
so 21.9. 16:00
47
so 21.9. 16:00
48
ne 22.9. 15:00
49
so 21.9. 16:00
8 .kolo sobota 28.9.2013
Osoblaha
Sl. Rudoltice
Karlovice
Chomýž
Vrbno p. Prad.
BĜidliþná "B"
St. Ves
-
Sv. Hora
Zátor "A"
H. Benešov
Staré MČsto
Lichnov
N. HeĜminovy
Brantice
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
50
so 28.9. 16:00
51
so 28.9. 16:00
52
so 28.9. 16:00
53
so 28.9. 16:00
54
so 28.9. 16:00
55
so 28.9. 16:00
56
so 28.9. 16:00
9 .kolo sobota 5.10.2013
Sv. Hora
N. HeĜminovy
Lichnov
Staré MČsto
H. Benešov
Zátor "A"
Osoblaha
-
Brantice
St. Ves
BĜidliþná "B"
Vrbno p. Prad.
Chomýž
Karlovice
Sl. Rudoltice
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
57
so 5.10. 15:30
58
so 5.10. 15:30
59
so 5.10. 15:30
60
so 5.10. 15:30
61
ne 6.10. 15:00
62
so 5.10. 15:30
63
so 5.10. 15:30
10 .kolo sobota 12.10.2013
Sl. Rudoltice
Karlovice
Chomýž
Vrbno p. Prad.
BĜidliþná "B"
St. Ves
Brantice
-
Sv. Hora
Osoblaha
Zátor "A"
H. Benešov
Staré MČsto
Lichnov
N. HeĜminovy
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
64
65
66
67
68
69
70
Sv. Hora
Lichnov
Staré MČsto
H. Benešov
Zátor "A"
Osoblaha
Sl. Rudoltice
-
N. HeĜminovy
Brantice
St. Ves
BĜidliþná "B"
Vrbno p. Prad.
Chomýž
Karlovice
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
Okresní pĜebor
11 .kolo
[muži]
sobota 19.10.2013
71 so 19.10. 15:00
72 so 19.10. 15:00
73 so 19.10. 15:00
74 ne 20.10. 15:00
75 so 19.10. 15:00
76 so 19.10. 15:00
77 so 19.10. 15:00
12 .kolo sobota 26.10.2013
Karlovice
Chomýž
Vrbno p. Prad.
BĜidliþná "B"
St. Ves
Brantice
N. HeĜminovy
-
Sv. Hora
Sl. Rudoltice
Osoblaha
Zátor "A"
H. Benešov
Staré MČsto
Lichnov
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
78 so 26.10. 15:00
79 so 26.10. 15:00
80 so 26.10. 15:00
81 so 26.10. 15:00
82 so 26.10. 15:00
83 so 26.10. 15:00
84 so 26.10. 15:00
13 .kolo sobota 2.11.2013
Sv. Hora
Staré MČsto
H. Benešov
Zátor "A"
Osoblaha
Sl. Rudoltice
Karlovice
-
Lichnov
N. HeĜminovy
Brantice
St. Ves
BĜidliþná "B"
Vrbno p. Prad.
Chomýž
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
85
so 2.11. 14:30
86
so 2.11. 14:30
87
ne 3.11. 14:30
88
so 2.11. 14:30
89
so 2.11. 14:30
90
so 2.11. 14:30
91
so 2.11. 14:30
1 .kolo sobota 9.11.2013
Chomýž
Vrbno p. Prad.
BĜidliþná "B"
St. Ves
Brantice
N. HeĜminovy
Lichnov
-
Sv. Hora
Karlovice
Sl. Rudoltice
Osoblaha
Zátor "A"
H. Benešov
Staré MČsto
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
1
so 9.11. 14:00
2
so 9.11. 14:00
3
so 9.11. 14:00
4
so 9.11. 14:00
5
so 9.11. 14:00
6
so 9.11. 14:00
7
so 9.11. 14:00
15 .kolo sobota 16.11.2013
Staré MČsto
H. Benešov
Zátor "A"
Osoblaha
Sl. Rudoltice
Karlovice
Chomýž
-
Sv. Hora
Lichnov
N. HeĜminovy
Brantice
St. Ves
BĜidliþná "B"
Vrbno p. Prad.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
99
100
101
102
103
104
105
Vrbno p. Prad.
Chomýž
Karlovice
Sl. Rudoltice
Osoblaha
Zátor "A"
Staré MČsto
-
Sv. Hora
BĜidliþná "B"
St. Ves
Brantice
N. HeĜminovy
Lichnov
H. Benešov
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 16.11.
so 16.11.
so 16.11.
so 16.11.
so 16.11.
so 16.11.
so 16.11.
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
III. TĜída sk. "A" [muži]
Los.þ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mužstvo
TJ Sokol Bohušov
TJ Sokol HeĜmanovice
FK HošĢálkovy
TJ Start Janov
TJ Rusín
FK Avízo MČsto Albrechtice "
TJ Sokol Slezské Pavlovice
TJ Tatran Holþovice
TJ Sokol TĜemešná
TJ Sokol LiptáĖ
TJ ýSSS Vysoká
TJ Slezan JindĜichov "B"
volno
TJ Sokol Krásné Louþky "B"
ýZ
Datum
2 .kolo
Starší mladší
Den st./ ml.
so
so
so
so
so
ne
so
so
so
so
so
ne
so
so
HĜištČ (náhr.hĜ.)-hĜ.mladší (náhr.) barva dr.
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
14:00
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
15:00
15:00
ÚZM
3:15
Domácí
Hosté
HĜištČ
sobota 17.8.2013
8
so 17.8. 13:45
9
so 17.8. 17:00
10
so 17.8. 17:00
11
so 17.8. 15:00
12
ne 18.8. 15:00
13
so 17.8. 17:00
14
so 17.8. 17:00
3 .kolo sobota 24.8.2013
Kr. Louþky "B"
TĜemešná
LiptáĖ
Vysoká
JindĜichov "B"
volno
Bohušov
-
Holþovice
Sl. Pavlovice
M. Albrechtice "B"
Rusín
Janov
HošĢálkovy
HeĜmanovice
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
15
so 24.8. 17:00
16
so 24.8. 17:00
17
so 24.8. 17:00
18
so 24.8. 17:00
19
ne 25.8. 14:00
20
so 24.8. 17:00
21
so 24.8. 17:00
4 .kolo sobota 31.8.2013
HeĜmanovice
HošĢálkovy
Janov
Rusín
M. Albrechtice "B"
Sl. Pavlovice
Holþovice
-
Kr. Louþky "B"
Bohušov
volno
JindĜichov "B"
Vysoká
LiptáĖ
TĜemešná
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
22
23
24
25
26
27
28
Kr. Louþky "B"
LiptáĖ
Vysoká
JindĜichov "B"
volno
Bohušov
HeĜmanovice
-
TĜemešná
Holþovice
Sl. Pavlovice
M. Albrechtice "B"
Rusín
Janov
HošĢálkovy
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 31.8.
so 31.8.
so 31.8.
ne 1.9.
so 31.8.
so 31.8.
so 31.8.
13:45
17:00
15:00
15:00
17:00
17:00
17:00
Poznámka
5 .kolo
sobota 7.9.2013
29
so 7.9. 16:30
30
so 7.9. 16:30
31
so 7.9. 16:30
32
ne 8.9. 14:00
33
so 7.9. 16:30
34
so 7.9. 16:30
35
so 7.9. 16:30
6 .kolo sobota 14.9.2013
HošĢálkovy
Janov
Rusín
M. Albrechtice "B"
Sl. Pavlovice
Holþovice
TĜemešná
-
Kr. Louþky "B"
HeĜmanovice
Bohušov
volno
JindĜichov "B"
Vysoká
LiptáĖ
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
36
so 14.9. 13:15
37
so 14.9. 15:00
38
ne 15.9. 15:00
39
so 14.9. 16:30
40
so 14.9. 16:30
41
so 14.9. 16:30
42
so 14.9. 16:30
7 .kolo sobota 21.9.2013
Kr. Louþky "B"
Vysoká
JindĜichov "B"
volno
Bohušov
HeĜmanovice
HošĢálkovy
-
LiptáĖ
TĜemešná
Holþovice
Sl. Pavlovice
M. Albrechtice "B"
Rusín
Janov
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
43
so 21.9. 16:00
44
so 21.9. 16:00
45
ne 22.9. 14:00
46
so 21.9. 16:00
47
so 21.9. 16:00
48
so 21.9. 16:00
49
so 21.9. 16:00
8 .kolo sobota 28.9.2013
Janov
Rusín
M. Albrechtice "B"
Sl. Pavlovice
Holþovice
TĜemešná
LiptáĖ
-
Kr. Louþky "B"
HošĢálkovy
HeĜmanovice
Bohušov
volno
JindĜichov "B"
Vysoká
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
50
so 28.9. 12:45
51
ne 29.9. 15:00
52
so 28.9. 16:00
53
so 28.9. 16:00
54
so 28.9. 16:00
55
so 28.9. 16:00
56
so 28.9. 16:00
9 .kolo sobota 5.10.2013
Kr. Louþky "B"
JindĜichov "B"
volno
Bohušov
HeĜmanovice
HošĢálkovy
Janov
-
Vysoká
LiptáĖ
TĜemešná
Holþovice
Sl. Pavlovice
M. Albrechtice "B"
Rusín
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
57
so 5.10. 15:30
58
ne 6.10. 14:00
59
so 5.10. 15:30
60
so 5.10. 15:30
61
so 5.10. 15:30
62
so 5.10. 15:30
63
so 5.10. 15:00
10 .kolo sobota 12.10.2013
Rusín
M. Albrechtice "B"
Sl. Pavlovice
Holþovice
TĜemešná
LiptáĖ
Vysoká
-
Kr. Louþky "B"
Janov
HošĢálkovy
HeĜmanovice
Bohušov
volno
JindĜichov "B"
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
64
65
66
67
68
69
70
Kr. Louþky "B"
volno
Bohušov
HeĜmanovice
HošĢálkovy
Janov
Rusín
-
JindĜichov "B"
Vysoká
LiptáĖ
TĜemešná
Holþovice
Sl. Pavlovice
M. Albrechtice "B"
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
12:15
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
III. TĜída sk. "A" [muži]
11 .kolo
sobota 19.10.2013
71 ne 20.10. 14:00
72 so 19.10. 15:00
73 so 19.10. 15:00
74 so 19.10. 15:00
75 so 19.10. 15:00
76 so 19.10. 15:00
77 ne 20.10. 15:00
12 .kolo sobota 26.10.2013
M. Albrechtice "B"
Sl. Pavlovice
Holþovice
TĜemešná
LiptáĖ
Vysoká
JindĜichov "B"
-
Kr. Louþky "B"
Rusín
Janov
HošĢálkovy
HeĜmanovice
Bohušov
volno
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
78 so 26.10. 11:45
79 so 26.10. 15:00
80 so 26.10. 15:00
81 so 26.10. 15:00
82 so 26.10. 15:00
83 so 26.10. 15:00
84 ne 27.10. 14:00
13 .kolo sobota 2.11.2013
Kr. Louþky "B"
Bohušov
HeĜmanovice
HošĢálkovy
Janov
Rusín
M. Albrechtice "B"
-
volno
JindĜichov "B"
Vysoká
LiptáĖ
TĜemešná
Holþovice
Sl. Pavlovice
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
85
so 2.11. 14:30
86
so 2.11. 14:30
87
so 2.11. 14:30
88
so 2.11. 14:30
89
so 2.11. 14:30
90
ne 3.11. 14:30
91
so 2.11. 14:30
1 .kolo sobota 9.11.2013
Sl. Pavlovice
Holþovice
TĜemešná
LiptáĖ
Vysoká
JindĜichov "B"
volno
-
Kr. Louþky "B"
M. Albrechtice "B"
Rusín
Janov
HošĢálkovy
HeĜmanovice
Bohušov
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
1
so 9.11. 14:00
2
so 9.11. 14:00
3
so 9.11. 14:00
4
so 9.11. 14:00
5
so 9.11. 14:00
6
ne 10.11. 14:00
7
so 9.11. 14:00
15 .kolo sobota 16.11.2013
Bohušov
HeĜmanovice
HošĢálkovy
Janov
Rusín
M. Albrechtice "B"
Sl. Pavlovice
-
Kr. Louþky "B"
volno
JindĜichov "B"
Vysoká
LiptáĖ
TĜemešná
Holþovice
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
99
100
101
102
103
104
105
Holþovice
Sl. Pavlovice
M. Albrechtice "B"
Rusín
Janov
HošĢálkovy
HeĜmanovice
-
Kr. Louþky "B"
TĜemešná
LiptáĖ
Vysoká
JindĜichov "B"
volno
Bohušov
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 16.11.
so 16.11.
ne 17.11.
so 16.11.
so 16.11.
so 16.11.
so 16.11.
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
III. TĜída sk. "B" [muži]
Los.þ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mužstvo
Den st./ ml.
TJ Dynamo RýžovištČ
AK Velká Štáhle
SK Zátor "B"
FC Kovárna Malá Morávka
TJ Spartak Dvorce
TJ Sokol Svobodné HeĜmani
FC Milotice nad Opavou
VTJ Fregami DČtĜichov nad B
TJ Sokol Moravskoslezský K
TJ Jiskra RýmaĜov "B"
TJ Sokol Lomnice u RýmaĜov
TJ Sokol Rázová
SK Leskovec
TJ Státní statek Široká Niva
ýZ
Datum
2 .kolo
Starší mladší
so
so
so
so
so
so
so
so
so
ne
so
so
so
so
HĜištČ (náhr.hĜ.)-hĜ.mladší (náhr.) barva dr.
ÚZM
ÚZM
2:45
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
podzim vše venku
podzim vše venku
Domácí
Hosté
HĜištČ
sobota 17.8.2013
8
so 17.8. 17:00
9
so 17.8. 17:00
10
ne 18.8. 17:00
11
so 17.8. 17:00
12
so 17.8. 17:00
13
so 17.8. 17:00
14
so 17.8. 17:00
3 .kolo sobota 24.8.2013
Šir. Niva
Mor. Koþov
RýmaĜov "B"
Lomnice
Rázová
Zátor "B"
RýžovištČ
-
DČtĜichov
Milotice
Sv. HeĜmanice
Dvorce
M. Morávka
Leskovec
V. Štáhle
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
15
so 24.8. 17:00
16
so 24.8. 14:15
17
so 24.8. 17:00
18
so 24.8. 17:00
19
so 24.8. 17:00
20
so 24.8. 17:00
21
so 24.8. 17:00
4 .kolo sobota 31.8.2013
V. Štáhle
Zátor "B"
M. Morávka
Dvorce
Lomnice
Milotice
DČtĜichov
-
Šir. Niva
RýžovištČ
Leskovec
Rázová
Sv. HeĜmanice
RýmaĜov "B"
Mor. Koþov
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
22
23
24
25
26
27
28
Šir. Niva
RýmaĜov "B"
Lomnice
Rázová
Dvorce
RýžovištČ
V. Štáhle
-
Mor. Koþov
DČtĜichov
Milotice
Sv. HeĜmanice
Leskovec
M. Morávka
Zátor "B"
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 31.8.
ne 1.9.
so 31.8.
so 31.8.
so 31.8.
so 31.8.
so 31.8.
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
Poznámka
5 .kolo
sobota 7.9.2013
29
so 7.9. 13:45
30
so 7.9. 16:30
31
so 7.9. 16:30
32
so 7.9. 16:30
33
so 7.9. 16:30
34
so 7.9. 16:30
35
so 7.9. 16:30
6 .kolo sobota 14.9.2013
Zátor "B"
M. Morávka
Dvorce
Leskovec
Milotice
DČtĜichov
Mor. Koþov
-
Šir. Niva
V. Štáhle
RýžovištČ
Sv. HeĜmanice
Rázová
Lomnice
RýmaĜov "B"
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
36
so 14.9. 16:30
37
so 14.9. 16:30
38
so 14.9. 16:30
39
so 14.9. 16:30
40
so 14.9. 16:30
41
so 14.9. 16:30
42
so 14.9. 13:45
7 .kolo sobota 21.9.2013
Šir. Niva
Lomnice
Rázová
Milotice
RýžovištČ
V. Štáhle
Zátor "B"
-
RýmaĜov "B"
Mor. Koþov
DČtĜichov
Leskovec
Sv. HeĜmanice
Dvorce
M. Morávka
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
43
so 21.9. 16:00
44
so 21.9. 16:00
45
so 21.9. 16:00
46
so 21.9. 16:00
47
so 21.9. 16:00
48
so 21.9. 16:00
49
ne 22.9. 16:00
8 .kolo sobota 28.9.2013
M. Morávka
Dvorce
V. Štáhle
Milotice
DČtĜichov
Mor. Koþov
RýmaĜov "B"
-
Šir. Niva
Zátor "B"
Sv. HeĜmanice
RýžovištČ
Leskovec
Rázová
Lomnice
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
50
so 28.9. 16:00
51
so 28.9. 16:00
52
so 28.9. 16:00
53
so 28.9. 16:00
54
so 28.9. 16:00
55
so 28.9. 13:15
56
so 28.9. 16:00
9 .kolo sobota 5.10.2013
Šir. Niva
Rázová
Mor. Koþov
RýžovištČ
V. Štáhle
Zátor "B"
M. Morávka
-
Lomnice
RýmaĜov "B"
Leskovec
DČtĜichov
Milotice
Sv. HeĜmanice
Dvorce
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
57
so 5.10. 15:30
58
so 5.10. 15:30
59
so 5.10. 15:30
60
so 5.10. 15:30
61
so 5.10. 15:30
62
ne 6.10. 15:30
63
so 5.10. 15:30
10 .kolo sobota 12.10.2013
Dvorce
M. Morávka
Milotice
DČtĜichov
Mor. Koþov
RýmaĜov "B"
Lomnice
-
Šir. Niva
Sv. HeĜmanice
Zátor "B"
V. Štáhle
RýžovištČ
Leskovec
Rázová
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
64
65
66
67
68
69
70
Šir. Niva
Lomnice
RýžovištČ
V. Štáhle
Zátor "B"
M. Morávka
Dvorce
-
Rázová
Leskovec
RýmaĜov "B"
Mor. Koþov
DČtĜichov
Milotice
Sv. HeĜmanice
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
so 12.10.
15:30
15:30
15:30
15:30
12:45
15:30
15:30
III. TĜída sk. "B" [muži]
11 .kolo
sobota 19.10.2013
71 so 19.10. 15:00
72 so 19.10. 15:00
73 so 19.10. 15:00
74 so 19.10. 15:00
75 ne 20.10. 15:00
76 so 19.10. 15:00
77 so 19.10. 15:00
12 .kolo sobota 26.10.2013
Šir. Niva
Milotice
DČtĜichov
Mor. Koþov
RýmaĜov "B"
Lomnice
Rázová
-
Sv. HeĜmanice
Dvorce
M. Morávka
Zátor "B"
V. Štáhle
RýžovištČ
Leskovec
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
78 so 26.10. 15:00
79 so 26.10. 15:00
80 so 26.10. 15:00
81 so 26.10. 12:15
82 so 26.10. 15:00
83 so 26.10. 15:00
84 so 26.10. 15:00
13 .kolo sobota 2.11.2013
Šir. Niva
RýžovištČ
V. Štáhle
Zátor "B"
M. Morávka
Dvorce
Milotice
-
Leskovec
Rázová
Lomnice
RýmaĜov "B"
Mor. Koþov
DČtĜichov
Sv. HeĜmanice
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
85
so 2.11. 14:30
86
so 2.11. 14:30
87
so 2.11. 14:30
88
ne 3.11. 14:30
89
so 2.11. 14:30
90
so 2.11. 14:30
91
so 2.11. 14:30
1 .kolo sobota 9.11.2013
Milotice
DČtĜichov
Mor. Koþov
RýmaĜov "B"
Lomnice
Rázová
RýžovištČ
-
Šir. Niva
Sv. HeĜmanice
Dvorce
M. Morávka
Zátor "B"
V. Štáhle
Leskovec
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
1
so 9.11. 14:00
2
so 9.11. 14:00
3
so 9.11. 11:15
4
so 9.11. 14:00
5
so 9.11. 14:00
6
so 9.11. 14:00
7
so 9.11. 14:00
15 .kolo sobota 16.11.2013
RýžovištČ
V. Štáhle
Zátor "B"
M. Morávka
Dvorce
Mor. Koþov
Milotice
-
Šir. Niva
Leskovec
Rázová
Lomnice
RýmaĜov "B"
Sv. HeĜmanice
DČtĜichov
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
99
100
101
102
103
104
105
DČtĜichov
Milotice
Sv. HeĜmanice
Dvorce
M. Morávka
Zátor "B"
V. Štáhle
-
Šir. Niva
Mor. Koþov
RýmaĜov "B"
Lomnice
Rázová
Leskovec
RýžovištČ
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 16.11.
so 16.11.
so 16.11.
so 16.11.
so 16.11.
so 16.11.
so 16.11.
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
10:45
13:30
Okresní pĜebor
Los.þ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mužstvo
TJ Sokol Bohušov
TJ Horní Benešov
SK Zátor
FK Slezan Osoblaha
TJ Slezské Rudoltice
TJ Sokol Karlovice
TJ Sokol Chomýž
TJ Tatran Holþovice
TJ Sokol TĜemešná
TJ Jiskra RýmaĜov
TJ Sokol Brantice
TJ Slezan JindĜichov
TJ Sokol Lichnov
KMS Juventus Bruntál o.s.
ýZ
Datum
Starší mladší
[starší žáci 7+1]
Den st./ ml.
HĜištČ (náhr.hĜ.)-hĜ.mladší (náhr.) barva dr.
so
so
so
so
so
so
so
so
so
so
so
so
so
so
SPŠ Bruntál
2:00
3:00
4:30
2:00
2:00
2:15
2:30
2:00
2:30
ÚZM
2:00
1:45
2:30
11:30
Domácí
Hosté
HĜištČ
4 .kolo
sobota 31.8.2013
22
so 31.8. 11:30
23
ne 1.9.
9:00
24
so 31.8. 15:00
25
so 31.8. 15:15
26
so 31.8. 14:30
27
so 31.8. 15:00
28
so 31.8. 14:00
2 .kolo stĜeda 4.9.2013
Juventus Br.
RýmaĜov
Brantice
JindĜichov
Lichnov
Bohušov
H. Benešov
-
TĜemešná
Holþovice
Chomýž
Karlovice
Sl. Rudoltice
Osoblaha
Zátor
SPŠ Br.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
8
st 4.9.
17:00
9
st 4.9.
17:00
10
st 4.9.
16:30
11
st 4.9.
17:00
12
st 4.9.
17:00
13
st 4.9.
17:00
14
st 4.9.
17:00
5 .kolo sobota 7.9.2013
Juventus Br.
TĜemešná
RýmaĜov
Brantice
JindĜichov
Lichnov
Bohušov
-
Holþovice
Chomýž
Karlovice
Sl. Rudoltice
Osoblaha
Zátor
H. Benešov
SPŠ Br.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
29
30
31
32
33
34
35
Zátor
Osoblaha
Sl. Rudoltice
Karlovice
Chomýž
Holþovice
TĜemešná
-
Juventus Br.
H. Benešov
Bohušov
Lichnov
JindĜichov
Brantice
RýmaĜov
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 7.9.
so 7.9.
so 7.9.
so 7.9.
so 7.9.
so 7.9.
so 7.9.
12:00
14:30
14:30
14:15
14:00
14:30
14:00
Poznámka
6 .kolo
sobota 14.9.2013
36
so 14.9. 11:30
37
so 14.9. 14:30
38
so 14.9. 14:45
39
so 14.9. 14:00
40
so 14.9. 14:30
41
so 14.9. 13:30
42
so 14.9. 12:00
7 .kolo sobota 21.9.2013
Juventus Br.
Brantice
JindĜichov
Lichnov
Bohušov
H. Benešov
Zátor
-
RýmaĜov
TĜemešná
Holþovice
Chomýž
Karlovice
Sl. Rudoltice
Osoblaha
SPŠ Br.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
43
so 21.9. 14:00
44
so 21.9. 14:00
45
so 21.9. 13:45
46
so 21.9. 13:30
47
so 21.9. 14:00
48
so 21.9. 13:30
49
so 21.9.
9:00
8 .kolo sobota 28.9.2013
Osoblaha
Sl. Rudoltice
Karlovice
Chomýž
Holþovice
TĜemešná
RýmaĜov
-
Juventus Br.
Zátor
H. Benešov
Bohušov
Lichnov
JindĜichov
Brantice
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
50
so 28.9. 11:30
51
so 28.9. 14:15
52
so 28.9. 13:30
53
so 28.9. 14:00
54
so 28.9. 13:00
55
so 28.9. 11:30
56
so 28.9. 14:00
9 .kolo sobota 5.10.2013
Juventus Br.
JindĜichov
Lichnov
Bohušov
H. Benešov
Zátor
Osoblaha
-
Brantice
RýmaĜov
TĜemešná
Holþovice
Chomýž
Karlovice
Sl. Rudoltice
SPŠ Br.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
57
so 5.10. 13:30
58
so 5.10. 13:15
59
so 5.10. 13:00
60
so 5.10. 13:30
61
so 5.10. 13:00
62
ne 6.10. 9:00
63
so 5.10. 13:30
10 .kolo sobota 12.10.2013
Sl. Rudoltice
Karlovice
Chomýž
Holþovice
TĜemešná
RýmaĜov
Brantice
-
Juventus Br.
Osoblaha
Zátor
H. Benešov
Bohušov
Lichnov
JindĜichov
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
64 so 12.10. 11:30
65 so 12.10. 13:00
66 so 12.10. 13:30
67 so 12.10. 12:30
68 so 12.10. 11:00
69 so 12.10. 13:30
70 so 12.10. 13:30
11 .kolo sobota 19.10.2013
Juventus Br.
Lichnov
Bohušov
H. Benešov
Zátor
Osoblaha
Sl. Rudoltice
-
JindĜichov
Brantice
RýmaĜov
TĜemešná
Holþovice
Chomýž
Karlovice
SPŠ Br.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
71
72
73
74
75
76
77
Karlovice
Chomýž
Holþovice
TĜemešná
RýmaĜov
Brantice
JindĜichov
-
Juventus Br.
Sl. Rudoltice
Osoblaha
Zátor
H. Benešov
Bohušov
Lichnov
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 19.10.
so 19.10.
so 19.10.
so 19.10.
so 19.10.
so 19.10.
so 19.10.
12:45
12:30
13:00
12:30
9:00
13:00
13:15
Okresní pĜebor
12 .kolo
[starší žáci 7+1]
sobota 26.10.2013
78 so 26.10. 11:30
79 so 26.10. 13:00
80 so 26.10. 12:00
81 so 26.10. 10:30
82 so 26.10. 13:00
83 so 26.10. 13:00
84 so 26.10. 12:45
3 .kolo pondČlí 28.10.2013
Juventus Br.
Bohušov
H. Benešov
Zátor
Osoblaha
Sl. Rudoltice
Karlovice
-
Lichnov
JindĜichov
Brantice
RýmaĜov
TĜemešná
Holþovice
Chomýž
SPŠ Br.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
15 po 28.10. 15:00
16 po 28.10. 15:00
17 po 28.10. 15:00
18 po 28.10. 15:00
19 po 28.10. 15:00
20 po 28.10. 15:00
21 po 28.10. 15:00
13 .kolo sobota 2.11.2013
H. Benešov
Zátor
Osoblaha
Sl. Rudoltice
Karlovice
Chomýž
Holþovice
-
Juventus Br.
Bohušov
Lichnov
JindĜichov
Brantice
RýmaĜov
TĜemešná
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
85
so 2.11. 12:00
86
so 2.11. 12:30
87
so 2.11. 12:00
88
ne 3.11. 9:00
89
so 2.11. 12:30
90
so 2.11. 12:45
91
so 2.11. 12:00
1 .kolo sobota 9.11.2013
Chomýž
Holþovice
TĜemešná
RýmaĜov
Brantice
JindĜichov
Lichnov
-
Juventus Br.
Karlovice
Sl. Rudoltice
Osoblaha
Zátor
H. Benešov
Bohušov
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
1
2
3
4
5
6
7
Bohušov
H. Benešov
Zátor
Osoblaha
Sl. Rudoltice
Karlovice
Chomýž
-
Juventus Br.
Lichnov
JindĜichov
Brantice
RýmaĜov
TĜemešná
Holþovice
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 9.11.
so 9.11.
so 9.11.
so 9.11.
so 9.11.
so 9.11.
so 9.11.
12:00
11:00
9:30
12:00
12:00
11:45
11:30
Okresní pĜebor
Los.þ.
1
2
3
4
5
6
Mužstvo
TJ Sokol Krásné Louþky
TJ Družstevník Úvalno
TJ Kovo BĜidliþná
TJ Jiskra RýmaĜov
FC Slavoj Bruntál "B"
TJ SvČtlá Hora
ýZ
Datum
Starší mladší
[mladší žáci 7+1]
Den st./ ml.
so
so
so
so
so
so
4:45
2:30
ÚZM
ÚZM
14:00
2:30
Domácí
HĜištČ (náhr.hĜ.)-hĜ.mladší (náhr.) barva dr.
Mor. Koþov
Hosté
HĜištČ
4 .kolo
sobota 31.8.2013
10
so 31.8. 14:30
11
so 31.8. 12:15
12
so 31.8. 14:30
5 .kolo sobota 7.9.2013
Sv. Hora
Kr. Louþky
Úvalno
- Slavoj Bruntál "B"
- RýmaĜov
- BĜidliþná
tr.
tr.
tr.
13
so 7.9. 14:00
14
so 7.9. 10:00
15
so 7.9. 14:00
6 .kolo sobota 14.9.2013
BĜidliþná
RýmaĜov
Slavoj Bruntál "B"
- Sv. Hora
- Úvalno
- Kr. Louþky
tr.
tr.
M.Koþov
16
so 14.9. 14:00
17
so 14.9. 14:00
18
so 14.9.
9:00
7 .kolo sobota 21.9.2013
Sv. Hora
Slavoj Bruntál "B"
RýmaĜov
- Kr. Louþky
- Úvalno
- BĜidliþná
tr.
M.Koþov
tr.
19
so 21.9. 11:00
20
so 21.9. 13:30
21
so 21.9. 13:30
8 .kolo sobota 28.9.2013
RýmaĜov
BĜidliþná
Úvalno
- Sv. Hora
- Slavoj Bruntál "B"
- Kr. Louþky
tr.
tr.
tr.
22
so 28.9. 13:30
23
so 28.9. 11:15
24
so 28.9. 14:00
9 .kolo sobota 5.10.2013
Sv. Hora
Kr. Louþky
Slavoj Bruntál "B"
- Úvalno
- BĜidliþná
- RýmaĜov
tr.
tr.
M.Koþov
25
so 5.10. 14:00
Slavoj Bruntál "B"
26
ne 6.10. 11:00
RýmaĜov
27
so 5.10. 13:00
BĜidliþná
10 .kolo sobota 12.10.2013
- Sv. Hora
- Kr. Louþky
- Úvalno
M.Koþov
tr.
tr.
28 so 12.10. 13:00
Sv. Hora
29 so 12.10. 13:00
Úvalno
30 so 12.10. 10:45
Kr. Louþky
3 .kolo sobota 19.10.2013
- BĜidliþná
- RýmaĜov
- Slavoj Bruntál "B"
tr.
tr.
tr.
7
so 19.10. 12:30
Úvalno
8
so 19.10. 13:00
BĜidliþná
9
so 19.10. 11:00
RýmaĜov
2 .kolo sobota 26.10.2013
- Sv. Hora
- Kr. Louþky
- Slavoj Bruntál "B"
tr.
tr.
tr.
4
5
6
- RýmaĜov
- BĜidliþná
- Úvalno
tr.
M.Koþov
tr.
so 26.10. 12:30
so 26.10. 14:00
so 26.10. 13:15
Sv. Hora
Slavoj Bruntál "B"
Kr. Louþky
Poznámka
1 .kolo
1
2
3
sobota 2.11.2013
so 2.11.
so 2.11.
so 2.11.
10:00
12:00
11:30
Kr. Louþky
Úvalno
BĜidliþná
- Sv. Hora
- Slavoj Bruntál "B"
- RýmaĜov
tr.
tr.
tr.
Okresní pĜebor
Los.þ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mužstvo
[starší pĜípravka 5+1]
Den st./ ml.
FC Slavoj Bruntál "A"
so 11:15
FC Slavoj Bruntál "B"
so 8:45
TJ Jiskra RýmaĜov
ÚZM
FC Kovárna Malá Morávka
so 10:00
TJ Horní Benešov
so 9:00
FK Avízo MČsto Albrechtice
ÚZM
TJ Sokol Chomýž
so 4:00
TJ Olympia Bruntál
so 10:00
TJ Kovo BĜidliþná
so 10:00
TJ Sokol Stará Ves
so 1:45
Fotbalový klub Krnov
ÚZM
TJ Slezan JindĜichov
so 3:15
TJ Sokol Vrbno pod PradČde ne 10:00
KMS Juventus Bruntál o.s.
so 16:00
ýZ
Datum
Starší mladší
HĜištČ (náhr.hĜ.)-hĜ.mladší (náhr.) barva dr.
tráva ( UT 3G)
tráva
Mor. Koþov
UT 3G
SPŠ Bruntál
Domácí
Hosté
HĜištČ
4 .kolo
sobota 31.8.2013
22
so 31.8. 16:00
23
so 31.8. 15:15
24
so 31.8. 13:30
25
so 31.8. 13:45
26
ne 1.9. 10:00
27
so 31.8. 11:15
28
so 31.8.
8:45
2 .kolo stĜeda 4.9.2013
Juventus Br.
St. Ves
FK Krnov
JindĜichov
Vrbno p. Prad.
Slavoj Bruntál "A"
Slavoj "B"
-
BĜidliþná
Olympia Br.
Chomýž
M. Albrechtice
H. Benešov
M. Morávka
RýmaĜov
SPŠ Br.
tr.
UT
tr.
tr.
tr.
tr.
8
st 4.9.
17:00
9
st 4.9.
17:00
10
st 4.9.
17:00
11
st 4.9.
15:45
12
st 4.9.
17:00
13
st 4.9.
17:00
14
st 4.9.
17:00
5 .kolo sobota 7.9.2013
Juventus Br.
BĜidliþná
St. Ves
FK Krnov
JindĜichov
Vrbno p. Prad.
Slavoj Bruntál "A"
-
Olympia Br.
Chomýž
M. Albrechtice
H. Benešov
M. Morávka
RýmaĜov
Slavoj "B"
SPŠ Br.
tr.
tr.
UT
tr.
tr.
tr.
29
30
31
32
33
34
35
RýmaĜov
M. Morávka
H. Benešov
M. Albrechtice
Chomýž
Olympia Br.
BĜidliþná
-
Juventus Br.
Slavoj "B"
Slavoj Bruntál "A"
Vrbno p. Prad.
JindĜichov
FK Krnov
St. Ves
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
M.Koþov
tr.
ne 8.9.
so 7.9.
so 7.9.
so 7.9.
so 7.9.
so 7.9.
so 7.9.
10:00
10:00
9:00
13:45
12:30
10:00
10:00
Poznámka
6 .kolo
sobota 14.9.2013
36
so 14.9. 16:00
37
so 14.9. 13:30
38
so 14.9. 13:15
39
ne 15.9. 10:00
40
so 14.9. 11:15
41
so 14.9.
8:45
42
þt 12.9. 17:30
7 .kolo sobota 21.9.2013
Juventus Br.
FK Krnov
JindĜichov
Vrbno p. Prad.
Slavoj Bruntál "A"
Slavoj "B"
RýmaĜov
-
St. Ves
BĜidliþná
Olympia Br.
Chomýž
M. Albrechtice
H. Benešov
M. Morávka
SPŠ Br.
UT
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
43
so 21.9. 10:00
44
so 21.9.
9:00
45
so 21.9. 13:45
46
so 21.9. 12:00
47
so 21.9. 10:00
48
so 21.9. 10:00
49
so 21.9. 14:15
8 .kolo sobota 28.9.2013
M. Morávka
H. Benešov
M. Albrechtice
Chomýž
Olympia Br.
BĜidliþná
St. Ves
-
Juventus Br.
RýmaĜov
Slavoj "B"
Slavoj Bruntál "A"
Vrbno p. Prad.
JindĜichov
FK Krnov
tr.
tr.
tr.
tr.
M.Koþov
tr.
tr.
50
so 28.9. 16:00
51
so 28.9. 12:45
52
ne 29.9. 10:00
53
so 28.9. 11:15
54
so 28.9.
8:45
55
þt 26.9. 17:30
56
so 28.9. 10:00
9 .kolo sobota 5.10.2013
Juventus Br.
JindĜichov
Vrbno p. Prad.
Slavoj Bruntál "A"
Slavoj "B"
RýmaĜov
M. Morávka
-
FK Krnov
St. Ves
BĜidliþná
Olympia Br.
Chomýž
M. Albrechtice
H. Benešov
SPŠ Br.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
57
so 5.10.
9:00
58
so 5.10. 13:30
59
so 5.10. 11:30
60
so 5.10. 10:00
61
so 5.10. 10:00
62
so 5.10. 13:45
63
so 5.10. 13:30
10 .kolo sobota 12.10.2013
H. Benešov
M. Albrechtice
Chomýž
Olympia Br.
BĜidliþná
St. Ves
FK Krnov
-
Juventus Br.
M. Morávka
RýmaĜov
Slavoj "B"
Slavoj Bruntál "A"
Vrbno p. Prad.
JindĜichov
tr.
tr.
tr.
M.Koþov
tr.
tr.
UT
64 so 12.10. 16:00
65 ne 13.10. 10:00
66 so 12.10. 11:15
67 so 12.10. 8:45
68
þt 10.10. 16:00
69 so 12.10. 10:00
70 so 12.10. 9:00
11 .kolo sobota 19.10.2013
Juventus Br.
Vrbno p. Prad.
Slavoj Bruntál "A"
Slavoj "B"
RýmaĜov
M. Morávka
H. Benešov
-
JindĜichov
FK Krnov
St. Ves
BĜidliþná
Olympia Br.
Chomýž
M. Albrechtice
SPŠ Br.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
71
72
73
74
75
76
77
M. Albrechtice
Chomýž
Olympia Br.
BĜidliþná
St. Ves
FK Krnov
JindĜichov
-
Juventus Br.
H. Benešov
M. Morávka
RýmaĜov
Slavoj "B"
Slavoj Bruntál "A"
Vrbno p. Prad.
tr.
tr.
M.Koþov
tr.
tr.
UT
tr.
so 19.10.
so 19.10.
so 19.10.
so 19.10.
so 19.10.
so 19.10.
so 19.10.
13:00
11:00
10:00
10:00
13:15
13:30
11:45
Okresní pĜebor
12 .kolo
[starší pĜípravka 5+1]
sobota 26.10.2013
78 so 26.10. 16:00
79 so 26.10. 11:15
80 so 26.10. 8:45
81
þt 24.10. 16:00
82 so 26.10. 10:00
83 so 26.10. 9:00
84 so 26.10. 13:00
3 .kolo pondČlí 28.10.2013
Juventus Br.
Slavoj Bruntál "A"
Slavoj "B"
RýmaĜov
M. Morávka
H. Benešov
M. Albrechtice
-
Vrbno p. Prad.
JindĜichov
FK Krnov
St. Ves
BĜidliþná
Olympia Br.
Chomýž
SPŠ Br.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
15 po 28.10. 15:00
16 po 28.10. 10:00
17 po 28.10. 15:00
18 po 28.10. 15:00
19 po 28.10. 15:00
20 po 28.10. 15:00
21 po 28.10. 15:00
13 .kolo sobota 2.11.2013
Slavoj "B"
RýmaĜov
M. Morávka
H. Benešov
M. Albrechtice
Chomýž
Olympia Br.
-
Juventus Br.
Slavoj Bruntál "A"
Vrbno p. Prad.
JindĜichov
FK Krnov
St. Ves
BĜidliþná
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
M.Koþov
85
so 2.11. 10:30
86
so 2.11. 10:00
87
so 2.11. 10:00
88
so 2.11. 12:45
89
so 2.11. 14:00
90
so 2.11. 11:15
91
ne 3.11. 10:00
1 .kolo sobota 9.11.2013
Chomýž
Olympia Br.
BĜidliþná
St. Ves
FK Krnov
JindĜichov
Vrbno p. Prad.
-
Juventus Br.
M. Albrechtice
H. Benešov
M. Morávka
RýmaĜov
Slavoj "B"
Slavoj Bruntál "A"
tr.
M.Koþov
tr.
tr.
UT
tr.
tr.
1
2
3
4
5
6
7
Slavoj Bruntál "A"
Slavoj "B"
RýmaĜov
M. Morávka
H. Benešov
M. Albrechtice
Chomýž
-
Juventus Br.
Vrbno p. Prad.
JindĜichov
FK Krnov
St. Ves
BĜidliþná
Olympia Br.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 9.11.
so 9.11.
þt 7.11.
so 9.11.
so 9.11.
so 9.11.
so 9.11.
11:15
8:45
16:30
10:00
9:00
12:30
10:00
Okresní pĜebor
Los.þ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mužstvo
[mladší pĜípravka 5+1]
Den st./ ml.
FC Slavoj Bruntál
so 10:00
TJ Kovo BĜidliþná "B"
ne 10:00
FK HošĢálkovy
so 2:30
volno
ÚZM
TJ Horní Benešov
so 10:30
TJ Sokol Vrbno pod PradČde þt 16:00
TJ Kovo BĜidliþná "C"
ne 10:00
KMS Juventus Bruntál o.s.
so 14:00
Fotbalový klub Krnov
ÚZM
TJ Jiskra RýmaĜov
þt 16:00
ýZ
Datum
Starší mladší
HĜištČ (náhr.hĜ.)-hĜ.mladší (náhr.) barva dr.
UT 3G
Domácí
Hosté
HĜištČ
4 .kolo
sobota 31.8.2013
16
þt 29.8. 16:00
17
so 31.8. 14:00
18
so 31.8. 14:30
19
so 31.8. 10:00
20
ne 1.9. 10:00
5 .kolo sobota 7.9.2013
RýmaĜov
Juventus Br.
FK Krnov
Slavoj Bruntál
BĜidliþná "B"
-
BĜidliþná "C"
Vrbno p. Prad.
H. Benešov
volno
HošĢálkovy
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
21
so 7.9. 14:00
22
so 7.9. 16:30
23
so 7.9. 10:30
24
þt 5.9.
16:00
25
ne 8.9. 10:00
6 .kolo sobota 14.9.2013
HošĢálkovy
volno
H. Benešov
Vrbno p. Prad.
BĜidliþná "C"
-
RýmaĜov
BĜidliþná "B"
Slavoj Bruntál
FK Krnov
Juventus Br.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
26
þt 12.9. 16:00
27
so 14.9. 14:30
28
so 14.9. 10:00
29
ne 15.9. 10:00
30
so 14.9. 14:00
7 .kolo sobota 21.9.2013
RýmaĜov
FK Krnov
Slavoj Bruntál
BĜidliþná "B"
HošĢálkovy
-
Juventus Br.
BĜidliþná "C"
Vrbno p. Prad.
H. Benešov
volno
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
31
so 21.9. 16:00
32
so 21.9. 10:30
33
þt 19.9. 16:00
34
ne 22.9. 10:00
35
so 21.9. 14:00
8 .kolo sobota 28.9.2013
volno
H. Benešov
Vrbno p. Prad.
BĜidliþná "C"
Juventus Br.
-
RýmaĜov
HošĢálkovy
BĜidliþná "B"
Slavoj Bruntál
FK Krnov
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
RýmaĜov
Slavoj Bruntál
BĜidliþná "B"
HošĢálkovy
volno
-
FK Krnov
Juventus Br.
BĜidliþná "C"
Vrbno p. Prad.
H. Benešov
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
36
37
38
39
40
þt 26.9.
so 28.9.
ne 29.9.
so 28.9.
so 28.9.
16:00
10:00
10:00
13:30
16:00
Poznámka
9 .kolo
sobota 5.10.2013
41
so 5.10. 10:30
42
þt 3.10. 16:00
43
ne 6.10. 10:00
44
so 5.10. 14:00
45
so 5.10. 14:30
3 .kolo sobota 12.10.2013
H. Benešov
Vrbno p. Prad.
BĜidliþná "C"
Juventus Br.
FK Krnov
-
RýmaĜov
volno
HošĢálkovy
BĜidliþná "B"
Slavoj Bruntál
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
11 ne 13.10. 10:00
12 so 12.10. 13:00
13 so 12.10. 15:30
14 so 12.10. 10:30
15
þt 10.10. 16:00
2 .kolo sobota 19.10.2013
BĜidliþná "B"
HošĢálkovy
volno
H. Benešov
Vrbno p. Prad.
-
RýmaĜov
Slavoj Bruntál
FK Krnov
Juventus Br.
BĜidliþná "C"
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
6
þt 17.10. 16:00
7
ne 20.10. 10:00
8
so 19.10. 14:00
9
so 19.10. 14:30
10 so 19.10. 10:00
1 .kolo sobota 26.10.2013
RýmaĜov
BĜidliþná "C"
Juventus Br.
FK Krnov
Slavoj Bruntál
-
Vrbno p. Prad.
H. Benešov
volno
HošĢálkovy
BĜidliþná "B"
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
1
2
3
4
5
Slavoj Bruntál
BĜidliþná "B"
HošĢálkovy
volno
H. Benešov
-
RýmaĜov
FK Krnov
Juventus Br.
BĜidliþná "C"
Vrbno p. Prad.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
so 26.10.
ne 27.10.
so 26.10.
so 26.10.
so 26.10.
10:00
10:00
12:30
15:00
10:30
AdresáĜ fotbalových klubĤ
8010011
P
Robin
Schnaubelt
OP Manfred
8010021
P
OP VítČzslav
P
(M:776 331 682) - 79399 Osoblaha Dolní Povelice 48
Schnaubelt
(M:776 799 446) - 79399 Osoblaha Dolní Povelice 14
E-mail:[email protected]
TJ Sokol Brantice
Vladimír
8010041
E-mail:[email protected]
TJ Sokol Bohušov
Dofek
(M:602 580 597) - 79393 Brantice 211
Kadlec
(M:606 716 683) - 79401 Krnov Rooseveltova 24
E-mail:[email protected]
TJ Kovo BĜidliþná
Michal
Minich
(M:602 712 706) - 79351 BĜidliþná NábĜežní 421
OP Ferdinand György (M:605 839 415) - 79351 BĜidliþná Okružní 500
8010051
P
Jan
Najdek
OP Pavel
8010071
P
Kopeþek
OP Jaroslav
P
(M:733 706 126) - 79501 Dolní Moravice Horní Moravice þ. 90
E-mail:[email protected]
Pirþák
(M:603 146 724) - 79303 DČtĜichov 56
Vandas
(M:603 146 724) - 79303 DČtĜichov 96
E-mail:[email protected]
TJ Spartak Dvorce
Václav Svak (M:604 234 720) - 79368 Dvorce Komenského 360
OP Jaroslav
8010211
P
-
VTJ Fregami DČtĜichov nad BystĜicí
František
8010081
E-mail:[email protected]
TJ Sokol Dolní Moravice
Matysík
(M:603 893 166) - 79305 Mor. Beroun Gen. Svobody 575
E-mail:[email protected]
Fotbalový klub Krnov
Antonín
Hudský
(M:602 741 237) - 79401 Krnov Pod rozhlednou 1055/2
OP Antonín
Hudský
(M:602 741 237) - 79401 Krnov Pod rozhlednou 1055/2
8010101
E-mail:[email protected]
TJ Horní Benešov
P
Robert
Kaluža
P
Adam
Kaluža
(M:737 173 920) - 79312 Horní Benešov Nerudova 441
-
OP Pavel Šlapák (M:720 111 689) - 79312 Horní Benešov Zahradní 571
8010151
P
Radomír
OP Jan
8010091
P
TJ Sokol HeĜmanovice
Ledvinka
Minarþík
E-mail:[email protected]
(M:725 330 093) - 79374 HeĜmanovice 258
(M:724 137 856) - 70800 Ostrava Porubská 1012/25
TJ Tatran Holþovice
E-mail:[email protected]
ZdenČk
Vyležík
(M:605 189 700) - 79371 Holþovice Komora 46
OP ZdenČk
Vyležík
(M:605 189 700) - 79371 Holþovice Komora 46
8010121
P
ýestmír
OP Petr
8010161
P
FK HošĢálkovy
Ruþka
KaĖok
E-mail:[email protected]
(M:605 909 332) - 79381 HošĢálkovy HošĢálkovy 34
(M:776 032 115) - 79401 HošĢálkovy Vraclávek 21
E-mail:[email protected]
TJ Sokol Chomýž
Karel
Zelník
(M:732 426 580) - 79401 Krnov Okružní 55
OP Karel
Zelník
(M:732 426 580) - 79401 Krnov Okružní 55
8010171
P
Milan
TJ Start Janov
Andráško
(M:723 636 771) - 79384 Janov 173
OP Rostislav Krþ (M:606 722 327) - 79384 Janov Janov 63
E-mail:[email protected]
8010181
P
TJ Slezan JindĜichov
Radim Pastorek (M:604 214 390) - 79383 JindĜichov
OP Martin
8010581
P
E-mail:[email protected]
Korduliak
KMS Juventus Bruntál o.s.
Karel
Šujan
OP Jana
8010191
(M:731 221 398) - 79383 JindĜichov 489
E-mail:[email protected]
(M:603 782 176) - 79201 Bruntál KvČtná 40
Šujanová
(M:720 441 181) - 79201 Bruntál KvČtná 40
TJ Sokol Karlovice
P
Daniel
Beránek
P
Josef Beránek (M:724 106 169) - 79323 Karlovice 299
E-mail:[email protected]
-
OP Josef Beránek (M:724 106 169) - 79323 Karlovice 299
8010201
P
TJ Sokol Krásné Louþky
Pavel
Boþek
OP Miroslav
8010221
P
Stratil
OP Jan
P
E-mail:[email protected]
(M:605 117 193) - 79368 Dvorce Leskovec nad Moravicí 75
(M:733 332 187) - 79368 Dvorce Leskovec nad Moravicí 308
E-mail:[email protected]
(M:777 656 479) - 79315 Lichnov 179
(M:773 400 504) - 79315 Lichnov 356
E-mail:[email protected]
TJ Sokol LiptáĖ
ýunta
OP Tomáš
P
Kubiþík
Prášil
Libor
8010251
(M:603 766 496) - 79401 Krnov Kr. Louþky 43
TJ Sokol Lichnov
Miroslav
8010241
Sztuka
Lunkmoss
OP Štefan
P
(M:603 366 708) - 79401 Krnov SPC H/42
SK Leskovec
Jakub
8010231
E-mail:[email protected]
NČmec
(M:728 856 721) - 79399 Osoblaha LiptáĖ 10
(M:777 262 002) - 79399 Osoblaha LiptáĖ 116
E-mail:[email protected]
TJ Sokol Lomnice u RýmaĜova
Karel
Donátek
(M:775 662 598) - 79201 Bruntál Lidická 27
OP Josef Sanitrník (M:604 706 583) - 79302 Lomnice
8010261
P
FK Avízo MČsto Albrechtice
Ivan
Polách
OP Miroslav
8010291
P
Milan
OP Petr
8010561
P
Richard
Olejniczak
P
(M:603 148 556) - 79395 MČsto Albrechtice Zahradní 19
E-mail:[email protected]
Pospíšil
Rosolanka
(M:732 119 011) - 79336 Malá Morávka M. Morávka 178
(M:602 521 056) - 79336 Malá Morávka M.Morávka 277
FC Milotice nad Opavou
Zakopal
E-mail:[email protected]
(M:602 733 678) - 79201 Bruntál Milotice nad Opavou 174
(M:737 247 022) - 79201 Bruntál Milotice nad Opavou 143 B:554 717
TJ Sokol Moravskoslezský Koþov
E-mail:[email protected]
Milan Palupþík (M:603 864 515) - 79201 Moravskoslezský Koþov 158
OP Petr
8010301
P
(M:604 133 107) - 79395 MČsto Albrechtice Nádražní 15
FC Kovárna Malá Morávka
OP Josef
Prchlík
411 Z:554 786 342
8010281
E-mail:[email protected]
Milan
Mlþek
(M:732 702 793) - 79201 Mor. Koþov 16
FK Nové HeĜminovy
Grosman
E-mail:[email protected]
(M:602 194 908) - 79201 Bruntál UhlíĜská 8
OP Bohumír Frank (M:775 981 942) - 79201 Bruntál Jesenická 61
8010521
P
E-mail:[email protected]
TJ Olympia Bruntál
Jan
Urban
(M:606 840 173) - 79201 Bruntál Zahradní 1
OP Jan
Urban
(M:606 840 173) - 79201 Bruntál Zahradní 1
8010311
P
E-mail:[email protected]
FK Slezan Osoblaha
Martin
Kocián
(M:739 236 050) - 79399 Osoblaha TĜešĖová
OP Martin
Kocián
(M:739 236 050) - 79399 Osoblaha TĜešĖová
8010331
P
Rostislav
OP LudČk
8010341
P
Hudrik
OP Václav
P
(M:605 543 960) - 79401 Krnov Petrovická 25
E-mail:[email protected]
Pech
(M:608 860 383) - 79501 RýmaĜov Havlíþkova 334/7
Tlapal
(M:728 529 898) - 79501 RýmaĜov Opavská 644/35
Lopata
ShánČl
OP Lukáš
P
(M:737 875 389) - 79397 Rusín Rusín 21
E-mail:[email protected]
(M:739 559 456) - 79356 RýžovištČ Tovární 339
(M:739 559 456) - 79356 RýžovištČ Nám. Míru 330
TJ Sokol Slezské Pavlovice
Tomáš
8010371
Krnáþ
Sobkuljak
OP Jaroslav
P
E-mail:[email protected]
TJ Dynamo RýžovištČ
JiĜí
8010511
(M:722 943 495) - 79364 Rázová Rázová 391
TJ Jiskra RýmaĜov
Pavel
8010361
(M:723 290 738) - 79364 Rázová 81
TJ Rusín
OP Jaroslav
P
Vlachynský
Šujan
Josef
8010351
E-mail:[email protected]
TJ Sokol Rázová
Bolek
E-mail:[email protected]
(M:724 974 764) - 79399 Slezské Pavlovice 95
(M:602 176 312) - 79401 Krnov SPC E/17
E-mail:[email protected]
TJ Slezské Rudoltice
Jaroslav
Strýþek
(M:608 746 342) - 79397 Slezské Rudoltice 96
OP Jaroslav
Strýþek
(M:608 746 342) - 79397 Slezské Rudoltice 96
8010031
P
E-mail:[email protected]
FC Slavoj Bruntál
Radek
Zatloukal
(M:777 057 012) - 79201 Bruntál TĜída Osvobození 21
OP Mikuláš HoryĖ (M:603 204 902) - 79201 Bruntál Janáþkova 1
8010391
P
E-mail:[email protected]
TJ Sokol Stará Ves
Adolf
Riedel
- Stará Ves
OP Evžen Gurban (M:608 637 272) - 79343 Stará Ves Dlouhá 14
8010421
P
TJ Sokol Svobodné HeĜmanice
Tomáš
ZboĜil
OP Vlastimil
8010411
P
StĜílka
E-mail:[email protected]
(M:736 238 111) - 79313 Svobodné HeĜmanice Sokolovská 232
(M:602 563 004) - 79312 Horní Benešov Mírové nám. 488
E-mail:[email protected]
TJ SvČtlá Hora
Alois Šimþík (M:736 535 940) - 79331 SvČtlá Hora SvČtlá 302
OP Miroslav Kocfelda (M:737 754 427) - 79331 SvČtlá Hora SvČtlá 385
8010431
P
Josef
OP Radek
8010441
P
TJ Státní statek Široká Niva
Zmydloch
Hanel
E-mail:[email protected]
(M:732 904 319) - 79222 Široká Niva 177
(M:725 003 057) - 79201 Bruntál U rybníka 6
TJ Sokol TĜemešná
E-mail:[email protected]
Milan Garba (M:602 511 468) - 79382 TĜemešná
OP Rudolf
Zahradník
(M:737 075 483) - 79382 TĜemešná 404
8010451
P
TJ Družstevník Úvalno
Roman
Poklop
OP Jaromír
Zavadil
8010531
P
Bubela
E-mail:[email protected]
(M:725 480 114) - 79351 BĜidliþná Velká Štáhle 74
E-mail:[email protected]
TJ Sokol Vrbno pod PradČdem
Petr Lindner (M:733 752 000) - 79201 Bruntál Široká Niva 14
OP Dušan
8010481
LaštĤvka
JiĜí
8010491
(M:604 785 258) - 79326 Vrbno pod PradČdem Školní 407
TJ ýSSS Vysoká
RadoĖ
OP Radim
P
(M:737 540 713) - 79401 Krnov SPC G/31 Z:554 637 612
Josef Švedík (M:603 838 659) - 79351 BĜidliþná Velká Štáhle 12
8010471
P
(M:731 320 219) - 79401 Krnov Praskova 3
AK Velká Štáhle
OP Josef
P
E-mail:[email protected]
Hranec
E-mail:[email protected]
- 79399 Vysoká Pitárné 13
(M:731 723 229) - 79399 Vysoká Pitárné 93
E-mail:[email protected]
SK Zátor
Ladislav
Sedlák
(M:734 759 163) - 79316 ýáková 152
OP Rudolf Doriþák (M:775 060 854) - 79401 Zátor Louþky 207
OFS Bruntál
Zahradní 1
792 01 Bruntál
Tel: 721 116 625
Fax:
Jméno
Adresa
e-mail: [email protected]
web: www.ofsbruntal.cz
Tel. byt
Tel. zam.
Mobil
Výkonný výbor OFS Bruntál
předseda
sekretář
místopředseda
člen
Vojtíšek
Václav
Pohanka František
Urban Petr
Boček
Roman
Doričák Rudolf
Krajčovič
Josef
Stanovský
Jiří
Závora Jiří
793 31 Světlá Hora
795 01 Rýmařov
794 01 Krnov, Mikulášská 77
793 95 Město Albrechtice
794 01 Zátor, Loučky 207
792 01 Bruntál
792 01 Bruntál
793 12 Horní Životice
777 187 271
721 116 625
602 539 374
604 401 958
775 060 854
606 862 487
608 683 070
731 762 624
Sportovně-technická komise
předseda
sekretář
člen
Krajčovič
Koraba
Boček
Josef
Marek
Roman
792 01 Bruntál
794 01 Krnov, Albrechtická 41
793 95 Město Albrechtice
602 502 376
606 862 487
605 554 861
604 401 958
Disciplinární komise
předseda
sekretář
Závora Jiří
Zikl Josef
793 12 Horní Životice
793 95 Město Albrechtice
731 762 624
775 654 993
Komise rozhodčích
předseda
sekretář
člen
Špalek
Martin
Richtár
Jaromír
Byrtus
Ladislav
Entl Slavomil
793 95 Město Albrechtice, V Sadě 225/4
794 01 Krnov, Jesenická 21
793 15 Lichnov, 377
794 01 Krnov, SPC N/55
724 242 135
604 759 742
739 622 215
776 334 373
728 678 125
Revizní komise
předseda
člen
Gurban Evžen
Sedlák
Ladislav
Zelník
Karel
793 43 Stará Ves, Dlouhá 14
793 16 Čáková, 152
794 01 Krnov, Okružní 55
608 637 272
734 759 163
732 426 580
793 95 Město Albrechtice
775 654 993
Hospodářská komise
předseda
Zikl Josef
Komise mládeže
předseda
člen
Stanovský
Jiří
Doričák Rudolf
György Ferdinand
792 01 Bruntál
794 01 Zátor, Loučky 207
793 51 Břidličná, Okružní 500
608 683 070
775 060 854
605 839 415
Adresář rozhodčích OFS BR
Jméno
Barčík Antonín
Belej
Erik
Birdáč Miroslav
Byrtus
Ladislav
Čechák
Martin
Čechák
Alois
Eftimiadis Vasil
Havlas Jiří
Holodňák
Michal
Hoško
Jiří
Chlebovský
Bohumír
Jahoda
Kamil
Jedlička
Jan
Jedlička
Jan
Kantor
Marek
Kapusniak Štefan
Koraba
Marek
Kotala Albert Ing.
Kubín
Ondřej
Liolios
Marcel
Macrineanu
Jiří
Malaník
Radek
Muroň
Antonín
Richtár
Jaromír
Robenek
Bohumil
Santarius
Gustav
Sedlák
Ladislav
Schnaubelt
Robin
Šimeček
Michal
Špalek
Martin
Špičák
Zbyněk
Šujan Stanislav
Urban Petr
Višňovský
Zdeněk
Yeghiazaryan Vachik
Zavadil
Jaromír
Zelník
Karel
Adresa
792 01 Bruntál, Květná 23
793 16 Zátor, Loučky 11
794 01 Krnov, SPC H/46
793 15 Lichnov, 377
793 51 Břidličná, Nádražní 27
793 51 Břidličná, Nádražní 27
793 95 Město Albrechtice, Dělnická 11
794 01 Krnov, SPC H/47
793 51 Břidličná, Sokolovská 394
793 35 Rudná pod Pradědem, Stará Rudná 6
794 01 Krnov, Budovatelů 10
793 42 Janovice u Rýmařova, Opavská 26
792 01 Bruntál, Družstevní 7
794 01 Krnov, Bezručova 7
794 01 Krnov, Vodní 6
793 51 Břidličná, Dlouhá 377
794 01 Krnov, Albrechtická 41
793 42 Janovice u Rýmařova, Sklepní 2
794 01 Krnov, Albrechtická 557/100 C
793 95 Město Albrechtice, Karla Čapka 3
792 01 Bruntál, Cihelní 9
793 95 Město Albrechtice
794 01 Krnov, Říční okruh 28
794 01 Krnov, Jesenická 21
Jindřichov ve Slezsku, Jindřichov 486
793 95 Město Albrechtice, B. Smetany 10
793 16 Čáková, 152
793 99 Osoblaha, Dolní Povelice 48
794 01 Krnov, SPC F/22
793 95 Město Albrechtice, V Sadě 225/4
792 01 Staré Město u Bruntálu, 236
792 01 Bruntál, Květná 40
794 01 Krnov, Mikulášská 77
794 01 Krnov, Hřbitovní 4
795 01 Jamartice, Jamartice 13
792 01 Bruntál, Pionýrská 20
794 01 Krnov, Okružní 55
Tel. byt
Tel. zam.
Mobil
604 594 820
734 378 534
605 867 384
776 334 373
777 630 920
737 231 939
732 587 479
603 741 323
732 733 315
733 194 325
605 117 979
608 769 671
731 403 289
603 941 007
602 201 811
605 774 580
602 502 376 605 554 861
606 127 384
731 911 502
737 027 881
731 807 096
739 705 508
739 747 260
724 242 135 739 622 215
739 745 637
602 553 961
734 759 163
776 331 682
737 455 181
604 759 742
736 180 277
720 262 181
602 539 374
607 047 396
734 832 295
722 961 818
732 426 580
Soutěž
OP
I. B.
OP
I. A.
OP
OP
OP
OP
I. A.
OP
I. B.
KP
OP
KP
KP
OP
OP
OP
OP
mládež
I. A.
OP
OP
MSD
I. B.
MSFL
OP
OP
I. A.
OP
I. A.
mládež
OP
I. A.
OP
mládež
KP
Adresář delegátů OFS BR
Jméno
Čechák
Špalek
Urban Petr
Urban
Alois
Martin
Jan
Adresa
793 51 Břidličná, Nádražní 27
793 95 Město Albrechtice, V Sadě 225/4
794 01 Krnov, Mikulášská 77
792 01 Bruntál, Zahradní 1
Tel. byt
Tel. zam.
Mobil
737 231 939
604 759 742
602 539 374
606 840 173
Soutěž
OP
OP
OP
OP
ORIENTAcNÍ KlLOMETROVNÍK 2003 - OFS BRUNT ÁL
Pravidla hry pro žáky 7+1 v soutěžích OFS Bruntál
Technické poznámky
•
Rozměry hrací plochy malého hřiště (dále jen „malé hřiště“) jsou dány rozměry poloviny hrací plochy
velkého hřiště, s maximálním důrazem na bezpečnost hráčů. Pojmem „zmenšené hřiště“ je také
míněna hrací plocha tzv. „zmenšeného hřiště“.
•
Pokud je v textu použito slovo hráč, je tím myšlena i hráčka.
Tučně psaná jsou pravidla a požadavky, slabě jsou psány vysvětlivky a doporučení pro
trenéry, rozhodčí a ostatní. Neznamená to, že tučně vytištěný text je důležitější. Krátký text
ke každé kategorii by měl trenér i ostatní číst velmi pozorně a pochopit jeho záměry ve
prospěch rozvoje mladých hráčů.
Základní organizační ustanovení
Hráči 7+1
Hrací plocha „malého hřiště“ - minimálně 50x42 m, maximálně 70x60 m
Branka 2x5 m
Čas: - 2x35 min – starší žáci (15 min. přestávka)
- 2x30 min – mladší žáci (15 min. přestávka)
Detaily jsou popsány v jednotlivých pravidlech
Pravidlo I: Počet hráčů
1. Hraje 7 hráčů v poli a brankář.
2. V případě vyloučení hráče během utkání, hraje družstvo bez vyloučeného v oslabení 10 min. Vyloučený,
se nesmí opětovně zapojit do hry. Při každém dalším vyloučení v již probíhající době oslabení, se tato
doba prodlužuje vždy o dalších 5 min od počátku oslabení, ale vždy jde o oslabení nejvýše o jednoho
hráče. V případě, že oslabený tým nemá dostatek hráčů do hry po vícenásobném vyloučení, klesne tím
počet hráčů na jednom „malém hřišti“ pod 7, pak rozhodčí utkání ukončí. ¨
Vysvětlení:
Trestán je sice i tým za chybu jedinců, ale významný je v tomto momentě výchovný dopad informace, že
každý hráč má velký význam pro tým svým výkonem i svým chováním.
Doporučení trenérům:
Vyloučenému hráči a přestupku by měla být věnována pozornost osobní domluvou při utkání, ale po
utkání i před kolektivem, neboť jde především o výchovu. V ideálním postupu uvědomování si hráče svého
jednání jako chyby, by se měl omluvit spoluhráčům za oslabení týmu.
Pravidlo II: Hrací plocha
1. Utkání mají být hrána na přírodních nebo umělých površích (v souladu s ustanoveními příslušné
soutěže).
2. Hrací plocha „malého hřiště“ je o rozměrech minimálně 50x42m a maximálně 70x60m. „Malé hřiště“ je
vymezeno postranními čárami velkého hřiště, čárami jiné barvy, nebo nízkými metami.
3. Při vymezení „malého hřiště“ pomocí nízkých met tyto rozmístíme s rozestupem do 4 m, aby hráčům
dostatečně ukazovaly hranice. Pomyslná půlící čára je vyznačena přímo na postranních čárách barevně
odlišenými metami, nebo praporky ve vzdálenosti 0,75-1m od postranní čáry.
1
4. Pokutová území (PÚ) jsou vyznačena přes celou šířku „malého hřiště“ a na postranních čárách, barevně
odlišenými metami a přídavnými metami nebo praporky ve vzdálenosti 0,75-1m od čáry „malého
hřiště“. Vzdálenost čáry PÚ od brankové čáry je standardně 12,5 m. K vymezení lze využít prodlouženou
postranní čáru pokutového území velkého hřiště, pokud splňuje rozpětí vzdálenosti 10-15m od
brankových čar „malého hřiště“.
Vysvětlení:
Vyznačení pomezních čar i PÚ je možné udělat také pomocí materiálů, jež lze po utkání odstranit, nebo
který po krátkém čase sám zmizí – (lepenka PVC, vápno, sypký materiál jiné barvy) Významné je, aby
pozůstatky po čarách malého hřiště nemátly hráče velkého fotbalu.
Praporek je nejméně 1,50 m vysoká a nahoře zaoblená tyč, na níž je připevněn praporek popřípadě pouze
tyč.
5. Posunuté mety jsou průběžně opravovány určenými osobami, kromě hráčů.
Doporučení:
opravování posunutých met zajišťují členové realizačních týmů, rozhodčí, určení pomocníci z řad rodičů a
podobně. Vzhledem k pomyslným čarám je třeba, aby rozhodčí i trenéři přistupovali k různým omezením
vyplývajícím z pravidel (např. aut či ofsajd) s citem.
6. Značka pokutového kopu je vyznačena 8 metrů před brankou. Při použití branky 2,44x7,32m je značka
pokutového kopu 11m od brankové čáry.
7. Území rohového kopu není vyznačeno a kopy se provádí ze vzdálenosti 16m od bližší tyče branky, která
je vyznačena barevně odlišenou metou na čáře, nebo praporkem ve vzdálenosti 0,75-1m od čáry
„malého hřiště“.
8. Na straně stacionárních branek velkého hřiště musí být pomezní čára „malého hřiště“ ve vzdálenosti
1,5-5,5m od přiléhající brankové čáry velkého hřiště. V případě, že je využita branková čára hrací
plochy velkého hřiště, je třeba vysadit stacionární branky a zaslepit otvory v zemi. Zodpovídá hlavní
pořadatel.
9. Technická zóna, zóna pro střídání hráčů a hráčské lavičky. Možné jsou 2 varianty:
a) Přednostně jsou hráčské lavičky za pomezními čárami „malého hřiště“ u stacionárních branek, blíže
vlastní branky „malého hřiště“. Zóna pro střídání je před hráčskými lavičkami, Technická zóna je
vymezena od zóny na střídání po brankovou čáru „malého hřiště“. Viz. modré rámečky obrázku.
b) Hráčské lavičky jsou za brankovými čárami „malých hřišť“, vždy za brankou vlastního týmu. Zóna pro
střídání je v tomto případě vedle tyče blíže středu velkého hřiště. Technická zóna je za brankovou
čárou „malého hřiště“. O upřednostnění této varianty musí tým uvědomit soupeře před utkáním a
musí mu být vyhověno. Viz. oranžové rámečky obrázku.
Vysvětlení:
Pokud chtějí trenéři sledovat dění na obou „malých hřištích“, je výhodné volit variantu b)(oranžové
rámečky), která nabízí lepší možnost sledování vývoje na obou „malých hřištích“. Je pak zvláště vhodná,
pokud je u týmu při utkání přítomen pouze jeden trenér, který chce sledovat hráče v obou utkáních.
2
Plán hřišť
Technická zóna
týmu A oddílu A
Technická zóna
týmu B oddílu A
Technická zóna
týmu B oddílu B
Technická zóna
týmu A oddílu B
Technická zóna
oddílu A
Technická zóna
oddílu B
Pravidlo III: Velikost branek
1.
Branky mají rozměr 2x5m a jsou umístěny uprostřed brankových čar. Branky jsou opatřeny sítěmi a
zajištěny proti pádu. Na brankách nesmí být ostré výčnělky a hrany, o které by bylo možné se zranit, za
což zodpovídá hlavní pořadatel. Branky jsou bílé či stříbřité barvy.
Pravidlo IV: Míč
V kategoriích starších žáků se hraje s klasickým míčem velikosti 5, v kategorii mladších žáků se hraje s
míči o velikosti 4. (hmotnost 290-390g, obvod 63-66 cm)
Pravidlo V.: Pozdrav před a po utkání
Před utkáním i po skončení se hráči pozdraví hokejovým způsobem (ruce si podají, nebo si plácnou
všichni hráči).
Doporučení:
Nejlepším příkladem pro hráče je, pozdraví-li se před i po utkání stiskem ruky i členové realizačních týmů a
rozhodčí.
3
Pravidlo VI: Střídání hráčů
1.
Střídání je opakované a lze je provádět pouze v přerušené hře. Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže
utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. Střídání se týká všech hráčů uvedených
v zápise o utkání. Střídání hráčů musí být oznámeno rozhodčímu a při přerušení hry se provede co
nejrychleji, aby nedocházelo k promarňování doby hry. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být
připraveni u lavičky pro příslušníky družstva v prostoru technické zóny a hráči, kteří z hrací plochy
odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod. Není
omezen celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může zapojit do hry
kdykoliv výše uvedeným způsobem. Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací
ploše zodpovídá trenér či vedoucí družstva. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho
týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a hráče, který přišel jako poslední,
vykáže z hrací plochy. Hru naváže nepřímým kopem v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení
hry. Pokud byl uvnitř PÚ, pak je rozehra z hranice PÚ.
Pravidlo VII: Zakázaná hra
Platí ustanovení pravidla 12 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
1. Brankář musí po jakémkoliv chycení míče do rukou dát do 6 vteřin míč na zem, nebo rozehrát. Pokud by
dle rozhodčího držel brankař míč v rukou déle, následuje nepřímý volný kop z místa přestupku.
Doporučení pro rozhodčí:
Rozhodčí má přistupovat k časovému limitu s tolerancí. Sáhnout k odebrání míče je vhodné, pokud
brankář zjevně, či opakovaně s rozehráním otálí.
Doporučení pro trenéry:
Trenéři by měli hráče učit rozehrát co nejrychleji a nečekat do šesté vteřiny, stejně tak je třeba učit
pohybu hráče v poli, aby umožnili rozehrání.
2. Odehraje-li brankář ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout
na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než
míč přejde pomyslnou půlící čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém
území, byl-li míč před tím ze hry (při rozehrání standardní situace). Porušení pravidla je trestáno
nepřímým volným kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit
pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče rukou není brankář omezen.
3. Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně po té, co jej z rukou pustil, aniž by se mezitím někdo jiný
míče dotknul, je tým potrestán nepřímým volným kopem z místa přestupku. Stejný trest následuje po
chycení míče brankářem po přihrávce „malé domů“.
4. Osobní trest je pouze ve formě 10 min vyloučení. Hráč bude vykázán ze hřiště ústně bez ukázání
červené karty.
Pravidlo VIII : Standardní situace
1. Zahájení hry a los. Platí ustanovení pravidla 8 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Los volby strany platí pro obě paralelní „malá hřiště“, volba se provádí pouze na jednom „malém
hřišti“. Při výkopu jsou hráči soupeře vzdáleni od míče 6m.
2. Vhazování. Platí ustanovení pravidla 15 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Na čárách vymezených metami, je rozhodnutí o míči v zámezí rozhodčím činěno pokud možno přesně,
ale pokud to není zřetelné, nechá rozhodčí pokračovat ve hře.
Vysvětlení:
Tato benevolence přispívá k plynulosti hry a navazuje na pravidla přípravkových kategorií. Přesně
posoudit nepřesné vymezení hřiště je samo o sobě obtížné, a pokud mají hráči snahu dostihnout míč a
hrát, tuto snahu to podporuje.
4
3.
4.
5.
6.
Doporučení trenérům:
Trenéři mají vést v rámci výchovy své hráče tak, aby se sice snažili hrát, pokud mají šanci zachytit míč na
hřišti, ale také k tomu, že pokud jsou si vědomi míče v zámezí, přeruší svou hru a přiznají míč soupeři. Cíle
výchovy k hodnotám musí převažovat směřování výchovy k úspěchu.
Doporučení rozhodčím:
Pokud chce rozhodčí hráče clonícího rozehrání vhazování odkázat dále, je vhodné říci počet kroků dozadu.
2m~4krokům.
Kop od branky. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Kop od branky se provádí tak, že míč bude umístěn před branku ve vzdálenosti cca 5- 8 m od brankové
čáry (napravo nebo nalevo od místa, ze kterého se provádí pokutový kop) Hráči mohou po kopu od
branky svého týmu převzít míč v PÚ a po té smí být v pokutovém území bráněni. Hráči soupeře jsou při
kopu od branky mimo PÚ.
Kop z rohu. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Rohové kopy jsou rozehrávány z vyznačené vzdálenosti 16m od bližší tyče branky. Území rohového
kopu není vyznačeno a míč je rozehráván v těsném kontaktu čar hřiště. Směr rozehrání míče musí být
vždy směrem k brance či ke středu „malého hřiště“, nikoliv zpět směrem k postraním čarám „malého
hřiště“ nebo k jeho rohům.
Hráči soupeře se nesmějí přiblížit před rozehráním k míči na vzdálenost menší než 6 m.
Vysvětlení:
Pravidlo nemá přehnaně posilovat význam této standardní situace. Jde o to, aby rohy nemuseli zahrávat
pouze akcelerovaní hráči, ale spíše hráči s dobrou kopací technikou. Opět se tím zvětšuje šance dát gól,
zejména pokud jsou na jednom hřišti využity velké branky.
Volný kop. Platí ustanovení pravidla 13 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 6 m od místa přestupku.
Doporučení trenérům:
Pro rozvoj tvořivosti a technicko-kombinační dovednosti hráčů je doporučeno učit i rozehrávání volných
kopů.
Pokutový kop. Platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 8 m. Při velikosti branky 2,44x7,32m na jednom z „malých
hřišť“, je pokutový kop zahráván ze vzdálenosti 11 m.
Pravidlo IX: Ofsajd
Platí ustanovení pravidla 11 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Ustanovení o ofsajdu platí v prostoru mezi brankovou čarou a hranicí pokutového území.
Vysvětlení:
Jde o posunutí užití pravidla o ofsajdu z fotbalu dospělých, z půlící čáry za čáru PÚ „malého hřiště“.
Vzhledem k tomu, že je na „malém hřišti“ pouze jeden rozhodčí, je třeba plně a bez rozporování
respektovat rozhodnutí o ofsajdu, jakož i jiná rozhodnutí rozhodčího, vzhledem k výchovnému významu
utkání pro mladé hráče.
Pravidlo X: Výstroj hráčů
Platí ustanovení pravidla 7 Pravidel fotbalu, ale není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky.
Oba týmy oddílu mají jednu sadu dresů, nebo se souhlasem rozhodčího alespoň stejnou barevnou
kombinaci dresů.
5
Pravidlo XI: Rozhodčí
Platí ustanovení pravidla 5 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Utkání na „malém hřišti“ řídí rozhodčí bez asistentů.
Doporučení rozhodčím:
Role rozhodčího v kategorii žáků je významně výchovná a měl by tedy důrazně dbát na principy chování
fair-play a spolupracovat na tomto s trenéry. Pokud se není možné domlouvat s trenéry ve vyhrocených
situacích, pak je třeba vždy pracovat na uklidnění situace.
Doporučení trenérům:
Výchovný význam utkání pro mladé hráče, učení se respektu k autoritě rozhodčího a bezvýhradné
přijímání jeho výroků, je zároveň způsobem, jak se hráči učí soustředit na hru a vlastní výkon.
Pravidlo XII: nevhodné chování funkcionářů a diváků
1.
Diváci mají zákaz vstupu na hřiště a zůstávají v prostorech vyhrazených pro diváky. V případě
nevhodného chování diváků či členů realizačních týmů, následují tři kroky jednání rozhodčího směrem
k aktérům nevhodného chování:
1. Vyzve aktéry k uklidnění.
2. Vykáže aktéry z prostorů určených pro diváky u „malého hřiště“. V případě, že je prostor pro diváky
bezprostředně u čar „malého hřiště“, vykáže aktéry do vzdálených prostor a požádá pořadatele o
zajištění požadavku.
Vysvětlení“
Vzdálené prostory jsou takové, odkud není možné ovlivňovat dění na hřišti fyzickou přítomností či
křikem.
3. Ukončí utkání 0:3 v neprospěch týmu, jehož fanoušci či funkcionáři se zjevně nevhodně chovali a vše
uvede do zápisu o utkání. V případě, že nelze zjevně určit, ke kterému týmu aktéři nevhodného
chování náleží, nebo se toto děje oboustranně, pak končí utkání 0:0, ani jeden tým nezískává body
do soutěže.
2. V případě, že týmy nesouhlasí s postupem rozhodčího, uvedou to v zápisu o utkání a dále se postupuje
dle platného disciplinárního řádu.
Doporučení pro rozhodčí a trenéry:
Trenéři i rozhodčí mají spolupracovat na vedení utkání v duchu fair play a musí si uvědomovat, že
jakékoliv stupňování napětí je škodlivé pro výchovu hráčů, kvůli kterým tam všechny organizačně činné
osoby jsou. Směrem k řešení problému a uklidnění situace by tedy měli komunikovat jako partneři
především rozhodčí a trenéři.
6
Sazebník odměn rozhodčích
Soutěže řízené OFS
Druh soutěže
Utkání mistrovské
Utkání
Utkání
přátelské,
turnaje
přátelské,
turnaje
norm. hrací
čas
zkrác. hrací
čas
HR
AS
HR
AS
HR
AS
I. B třída
400
250
100
50
60
50
Okresní přebor
300
200
100
50
50
30
III. třída
250
150
80
50
50
30
130
---
100
---
Dospělí
Žáci
Žáci 7+1
Přípravka
Sazebník odměn rozhodčích
Pohár FAČR
Utkání řízená OFS
okresní pohár
Utkání řízená KFS
oblastní, městský
pohár
HR
AS
200
120
500
300
ŬƚƵĂůŝnjŽǀĂŶĠǀLJĚĄŶşWƌĂǀŝĚĞůĨŽƚďĂůƵĂ^ŽƵďŽƌƵƉƎĞĚƉŝƐƽ
ũƐŽƵƉƌĄǀĢǀƉƌŽĚĞũŝ͘WůĂƚŶĠŽĚēĞƌǀĞŶĐĞϮϬϭϯ͊
ϭϰϬ͕-
ϭϳϱ͕-
KďũĞĚŶĄǀĂƚůnjĞŶĂǁĞďŽǀljĐŚƐƚƌĄŶŬĄĐŚǁǁǁ͘ŝŽůLJŵƉŝĂ͘Đnj͕
Ğ-ŵĂŝůŽǀĠĂĚƌĞƐĞŽůLJƐŬůĂĚΛǀŽůŶLJ͘Đnj
ŶĞďŽƚĞůĞĨŽŶŝĐŬLJŶĂēşƐůĞϮϳϰϴϮϮϵϬϮ
Download

R O Z P I S - Okresní fotbalový svaz Bruntál