ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
2014
Soutěže: Krajský přebor mužů
I. A třída mužů skup. - A, B
I. B třída mužů skup. - A, B, C
Krajský přebor dorostenců
Krajské soutěže dorostenců skup. - A, B
Krajský přebor starších a mladších žáků
Krajské soutěže starších a mladších žáků skup. - A, B
Krajská soutěž starších a mladších přípravek skup. - A, B, C
Rozpis je určen:
všem oddílům soutěží řízených ZL KFS,
všem OFS - patřícím do působnosti ZL KFS UH - ZL - VS - KM,
členům VV ZL KFS a členům jeho odborných komisí,
rozhodčím a delegátům svazu.
Vydává:
Zlínský krajský fotbalový svaz
Hradská 854, 760 01 Zlín.
Sekretariát:
Lukáš Radovan - sekretář ZL KFS
Tel.: 577 019 393, mobil: 604 762 224
Fax: 734 447 878
E-mail: [email protected]
Zapletal Petr - profesionální trenér mládeže ZL KFS
Tel.: 577 019 394, mobil: 605 251 704
E-mail: [email protected]
Bankovní spojení: Sberbank CZ - 4080006549/6800
www.kfszlin.cz
číslo pojistky VZP - 1310000010
Zlín, červenec 2013
3
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ADRESÁŘ A SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ZL KFS
jméno a příjmení
kontaktní údaje
předseda VV
Hrubčík Vlastimír
Štěrkoviště 1294
765 02 Otrokovice
mobil: 605 871 123
e-mail: [email protected]
Článek 2 - Pořadatel utkání
Polní 4574
760 05 Zlín
mobil: 608 881 444
e-mail: [email protected]
Článek 3 - Termíny utkání
mistopředseda VV
Brímus Pavel
předseda hospodářské komise
Ing. Večeřa Petr
člen VV
Kadlček Zdeněk
člen VV
PhDr. Valůšek Josef
č len VV Straka Martin
člen VV
Rak Josef
předseda STK
4
Článek 1 - Řízení soutěží
funkce
Ing. Travenec Stanislav
Soutěže řídí sportovně technická komise Zlínského Krajského fotbalového svazu (dále jen ZL KFS).
Nádražní 709
768 11 Chropyně
TZ: 573 500 732
mobil: 774 505 874
e-mail: [email protected]
Na Výsluní 747
687 62 Dolní Němčí
TZ: 572 613 701
mobil: 602 506 151
e-mail: [email protected]
Rokytnice 457
755 01 Vsetín
mobil: 724 518 238
e-mail: [email protected]
Dukelská 1819
755 01 Vsetín
mobil: 739 970 923
e-mail: [email protected]
763 45 Provodov 127
mobil: 602 794 790
e-mail: [email protected]
Na Honech III/4932
760 05 Zlín 5
mobil: 603 833 744
e-mail: [email protected]
předseda DK
Bsonek Martin
Gorkého 1046
767 01 Kroměříž
mobil: 724 596 442
e-mail: [email protected]
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě; pro jarní část
soutěže platí obrácené pořadí.
Povinnosti oddílů, týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání, jsou upraveny SŘ.
3.1. STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží. Hracími dny
jsou pro muže a dorostenecká družstva krajských soutěží neděle a pro žákovská družstva a družstva krajského přeboru dorostu soboty.
3.2. Trvalé výjímky z hracích dnů a úředních začátků byly schváleny na aktivu s oddíly dne 4. 7. 2013
a jsou uvedeny v tomto rozpisu.
3.3. Oddíly mohou uvést souhrn všech utkání na domácím hřišti na tiskopise “Hlášenka utkání”, kde
uplatní změny termínů ve dnech pracovního klidu, tj. z neděle na sobotu nebo svátek a pod.
(vytvoření souvislého volna, návaznost na místní události, vyšší návštěvnost atd.). Tyto hlášenky se
vyplňují pro každé družstvo zvlášť a uvedou se i návaznosti na předzápasy a pozápasy a oddíly je
zašlou STK ZL KFS a všem soupeřům v těchto termínech:
- pro podzimní část do 20. 7. 2013, pro jarní část bude upřesněno v úřední zprávě
V případě, že oddíl nezašle “Hlášenku utkání” v předepsaném termínu, má se za to, že družstvo
hraje všechny své zápasy na domácím hřišti v termínu dle přihlášky do soutěží, který je uveden
v tomto rozpisu (část rozlosování soutěží). Termín uvedený na “Hlášence utkání” je možno měnit
pouze na základě dohody se soupeřem a podléhá schválení STK.
3.4. Po 20. 7. 2013 pro podzimní část a pro jarní část se mohou oddíly ve zvlášť zdůvodněných případech dohodnout na změně termínu utkání. Nejde-li o přesun ve dnech pracovního klidu (SO, NE,
svátek), musí být utkání předehráno a STK schválí pouze:
a) písemnou žádost s uvedením termínu
b) s oboustranným souhlasem oddílů
c) zahrnující i změnu předzápasu
d) předloženou 21 dní před dohodnutou změnou
e) HK odpočítá z vkladu do soutěže 150,- Kč (manipulační poplatek).
V případě mimořádného důvodu může STK vyhovět i změně při nedodržení předepsané lhůty 21 dní
před dohodnutou změnou (avšak za manipulační poplatek 300,- Kč). Nebude-li mít žádost o změnu termínu veškeré náležitosti, nebude projednávána.
Soupeř je povinen na žádost odpovědět. STK ZL KFS přihlédne ke stanoviskům obou oddílů a proti
nesouhlasu rozhodne o změně jen v případě veřejného zájmu.
Je-li změna termínu utkání nahlášena soupeři a STK ZL KFS minimálně 21 dní před utkáním, je
změna utkání schválena i bez souhlasu soupeře, který tuto změnu musí respektovat. V době kratší
než 21 dní před utkáním je nutný souhlas soupeře i STK.
3.5. Dopolední utkání mužů se hrají od 10.00 hodin. Odpolední úřední hrací doba je max. od 16.30 hodin.
Ve všední den max. v 17 hodin.
Dorostenecké předzápasy mají úřední začátek v neděli 2 hod 30 min. před zápasem mužů.
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
5
Žákovské zápasy mají začátek nejdříve v 9.30 hodin. STK nepovolí v neděli odpoledne samostatné
utkání mládeže. Úřední začátek žáků - UZŽ je v sobotu v 9:30 starší a v 11:15 maldší.
3.6. K zajištění atraktivnosti a regulérnosti soutěže může řídící orgán stanovit pro některá utkání jednotné začátky, zejména v závěrečných dvou kolech.
3.7. Jestliže hostující tým nenastoupí k utkání, zaplatí domácímu oddílu náhradu ve výši 2000,- Kč
(muži), resp. 1.000,- Kč (dorost a žáci).
3.8. V případě nesehrání (nedohrání) utkání jsou obě družstva povinna dohodnout se na nejbližším náhradním termínu (viz SŘ čl. 30), v jarní části nejpozději do termínu předposledního kola.
V předposledním kole pak do termínu posledního kola; v posledním kole do následující středy. Svou
dohodu oddíly uvedou do zápisu o utkání - dodržení kontroluje HR a DS. V případě, že se družstva
nedohodnou, termín nařídí STK ZL KFS.
Článek 4 - Místa utkání
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
6
Oddíly oznámí STK ZL KFS místa utkání na přihlášce do soutěže.
Hrát se může pouze na hřištích schválených STK ZL KFS.
Veškeré změny nebo úpravy musí být schváleny a nesmí narušit průběh soutěží.
Oddíly, jejichž družstva postoupila z okresních přeborů přísl. OFS předloží před zahájením soutěže
plánky hřišť ke schválení STK ZL KFS.
V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, zákaz startu
na vlastním hřišti apod.) je třeba oznámit STK ZL KFS i soupeři místo, kde budou utkání hrána.
I toto náhradní hřiště musí být schváleno STK ZL KFS.
Pro veškeré změny míst utkání platí stejné povinnosti pro oddíly jako v čl. 3. 4., písm. a), b), c), d)
a e) tohoto rozpisu.
Utkání mistrovských soutěží KFS se hrají zásadně na hřištích, které oddíly jednoznačně nahlásily
v přihláškách do soutěží. Oddíl, který v přihlášce do soutěží, resp. v části rozlosování soutěží tohoto
rozpisu má volbu více hracích ploch (tráva, škvára, umělá tráva II. a III. generace) může na škvárové
hrací ploše hrát mistrovská utkání od 15. 10. 2013, resp. do 15. 4. 2014. V případě, že je mimo
uvedené termíny travnatá hrací plocha v den utkání ke hře nezpůsobilá, rozhoduje o změně hrací
plochy výhradně HR utkání, který své rozhodnutí povinně uvede v zápise o utkání. Toto ustanovení
platí jak pro dospělé, tak pro dorostenecká družstva v mistrovských utkáních KFS.
Žákovská a dorostenecká družstva hrají mistrovská utkání KFS zásadně na hřištích s travnatou
nebo umělou hrací plochou. V případě, že bude travnatá plocha nezpůsobilá ke hře a oddíly se
dohodnou na odehrání zápasu na náhradní hrací ploše, tuto skutečnost uvedou do zápisu utkání.
Toto ustanovení se nevztahuje na oddíly, které nemají travnatou hrací plochu k dispozici.
Hostující družstva musí s alternativou uvedenou v části I. čl. 4. 6. počítat.
Náležitosti hřišť pro soutěže řízené KFS
a) řádně připravená hrací plocha, včetně vyznačené technické zóny
b)kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým v počtu 12 míst
c) ohrazení hrací plochy v souladu s PF
d)koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře
e) samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, a soupeři přístupná nejpozději 30 min. před utkáním
f)zdravotnický koutek pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými potřebami,
zejména nosítkami a pohotovostní potřebně vybavenou lékarničkou
g)samostatná šatna pro rozhodčí za podmínek písm. d), v chladných dnech vytápěná.
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
Článek 5 - Účastníci soutěží
5.1.
Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených KFS. Toto
zařazení do soutěží je uvedeno v rozlosování soutěží, které je součástí tohoto rozpisu. Zařazení
družstva musí splňovat podmínky dané SŘ.
5.2. Oddíly v krajském přeboru musí mít alespoň tři družstva mládeže, oddíly v I. A tř. dvě družstva
mládeže a v I. B třídě alespoň jedno družstvo mládeže (viz. Soutěžní řád fotbalu, čl. 11, bod 2).
Neplnění tohoto nařízení bude postihováno finanční náhradou dle SŘ čl. 11.
Článek 6 - Pořadatelská služba
Povinnosti pořadatele vymezuje SŘ (čl.19-24), povinnosti hostujícího oddílu SŘ čl. 25.
Počet pořadatelů si určí oddíl podle vlastních potřeb a rizikovosti zápasu. Nejméně musí být označeno
rozlišovacími vestami
- pro KP 5
- pro I. A tř. a I. B tř.
3
- pro mládežnická utkání 2
Článek 7 - Předpisy
7.1.
Hraje se podle platných pravidel fotbalu, změn a doplňků, soutěžního řádu fotbalu a tohoto rozpisu
- ve znění změn a dodatků uveřejňovaných ve zprávách.
7.2. Pokud oddíly zjistí nesrovnalost uvedenou v úřední zprávě, nebo v delegaci na utkání, mají za
povinnost hlásit tuto skutečnost na sekretariát ZL KFS.
Článek 8 - Startují
8.1. Věkové hranice v jednotlivých soutěžich jsou uvedeny v SŘ (čl. 68).
8.2. Start ve vyšší věkové kategorii - podle SŘ (čl. 69).
8.3. Věkové kategorie mládeže:
a) v soutěžích dorostu hráči narození od 1. 1. 1995 a mladší
b) v soutěžích starších žáků hráči narození od 1. 1. 1999 a mladší
c) v soutěžích mladších žáků hráči narození od 1. 1. 2001 a mladší
d) v minifotbale starších přípravek hráči narození od 1. 1. 2003 a mladší
e) v minifotbale mladších přípravek hráči narození od 1. 1. 2005 po dosažení věku 6-ti let.
8.4. V soutěžním utkání je družstvu povolen start 3 cizích státních příslušníků - SŘ (čl. 51).
8.5. Dívky startují v mistrovských soutěžích dle SŘ článek 81.
Článek 9 - Podmínky účasti
9.1.
Všichni hráči musí být řádně registrováni a musí se prokázat platnými registračními průkazy. Podmínky platnosti registračního průkazu jsou stanoveny v registračním a soutěžním řádu.
9.2. Zápis o utkání se vyplňuje v mistrovských utkáních mužů KP, I.A i I.B tř. a utkáních dorostu a žáků
zásadně na počítači. V případě, že je utkání přítomen Delegát svazu, poskytne mu pořadatel jeden
výtisk kompletně vyplněného Zápisu o utkání. Jako první vypisuje Zápis domácí oddíl tak, aby bylo
možné, po vyplnění Zápisu hosty, dodržet termín předložení rozhodčímu stanovený zásadami předzápasové porady.
9.3. V utkání mládeže je lhůta pro předložení zápisu nejpozději 15 minut před úředním začátkem utkání.
Zápis podepíší kapitáni a vedoucí družstev nebo trenéři v přítomnosti rozhodčího.
9.4. Oddíly jsou povinny používat platný tiskopis Zápisu o utkání, který je na webových stránkách ZL KFS.
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
7
Použití neplatného Zápisu bude pokutováno 200,- Kč u dospělých, 100,- Kč u mládeže za každý
neplatný Zápis.
9.5. Střídání je umožněno i náhradníkům, kteří nejsou uvedeni v Zápise o utkání před jeho zahájením.
Při nástupu na hrací plochu předloží střídající hráč rozhodčímu registrační průkaz.
9.6. Kapitán družstva je povinen při podepisování Zápisu o utkání být řádně ustrojen dle PF.
9.7. Vyloučený hráč v utkání musí ihned opustit hrací plochu a odejít do kabin. Nesmí zůstat na lavičce.
Odpovědnost nese v plném rozsahu kapitán, vedoucí družstva a trenér.
9.8. V utkáních se provádí konfrontace hráčů pouze na vyžádání, doporučuje se pořízení fotografie
s rozhodčím utkání. Podrobnosti viz čl. 35 SŘ.
9.9. Lékařská prohlídka hráče - viz SŘ čl. 14.
9.10. Za start hráče, který nesplňuje ustanovení SŘ čl. 14, zodpovídá trenér družstva a vedoucí družstva, za
které hráč nastoupil.
9.11. Žákovská družstva postupující z okresu musí mít žákovská družstva starší a mladší.
9.12. Domácí oddíl připraví ke hře vždy nejméně 3 míče. Náhradní míče budou připraveny ve středu hrací
plochy u pomezní čáry na straně laviček, neurčí-li rozhodčí jinak.
9.13. Hráči mohou nastoupit do utkání s libovolnými čísly od 1 do 99. Hráč s jiným číslem nebude připuštěn ke hře.
9.14. V soutěžích dospělých musí být funkcionáři mužstva řádně označeni visačkami.
9.15. Všichni účastníci utkání musí být členy FAČR
Článek 10 - Soupisky
Veškerá práva a povinnosti oddílů a družstev spojená se zařazením hráčů na soupisky jsou uvedena v SŘ
(čl. 15 - 18).
10.1. Oddíly předloží soupisky pro podzimní část SR 2013/2014 u dospělých a dorostu do 7. 8. 2013
a u žáků 21. 8. 2013. Termíny pro předložení soupisek pro jarní část SR 2013/2014 u dospělých,
dorostu a žáků budou upřesněny Úřední zprávou ZL KFS.
10.2. Na soupisce družstva musí být uvedeno 11 hráčů.
10.3. Soupisky se předkládají ve 3 vyhotoveních, a to pouze ze strany oddílů, které mají 2 a více družstev ve stejné věkové kategorii. Soupisky musí být vyplněny podle SŘ (čl. 15) a na předepsaných
formulářích ZL KFS.
10.4. Potvrzením soupisky nepřejímá STK ZL KFS žádnou odpovědnost za nedostatky (porušení SŘ
a tohoto rozpisu) zaviněné oddíly.
10.5. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně ve třech mistrovských utkáních za družstvo,
na jehož soupisce je uvedený, a v každém utkání musí odehrát minimálně 30 min. Jeho případnou
nečinnost zdůvodní oddíl písemně do sedmého dne od posledního mistrovského utkání; byl-li důvodem nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží oddíl lékařskou zprávu. Nepředloží-li oddíl řádné
zdůvodnění v sedmidenní lhůtě nebo nezdůvodní-li nečinnost hráče vážnou překážkou, kterou
nemohl znát při potvrzování soupisky, bude potrestán pokutou do výše 3.000,- Kč za každého
nečinného hráče, a to v souladu se SŘ (čl. 18).
10.6. V případě, že hráč uvedený na soupisce přestoupí či přejde na hostování do jiného oddílu, je třeba
do 7 dnů soupisku doplnit o jiného hráče (zaslat kopii soupisky k záznamu). Zraněný hráč ze soupisky se nenahrazuje, oddíl postupuje dle čl. 10.5
11.1. Utkání mužů a dorostu se hrají 2 x 45 minut.
11.2. Utkání starších žáků se hrají 2 x 35 minut.
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
Článek 12 - Střídání hráčů
12.1. V utkáních dospělých je možno střídat 5 hráčů včetně brankáře.
12.2. V utkáních dorostu je možno střídat 5 hráčů včetně brankáře.
12.3. V utkáních starších a mladších žáků lze provádět tzv. „opakované (hokejové) střídání“, hráč který
byl vystřídán se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. Toto střídání je rovněž možné provádět v přátelských utkáních ve všech kategoriích, za předpokladu dohody
mužstev a vyrozumění rozhodčích. VV ZL KFS stanovuje pro mistrovská utkání mlad. žáků v rámci
krajských soutěží následující podmínky:
- výměna se týká všech hráčů, uvedených v zápise o utkání (max. 18 hráčů),
- výměna hráčů (i více najednou) musí být HR oznámena předem, lze ji provádět pouze v přerušené
hře, a to co nejrychleji, aby nedocházelo ke ztrátám hracího času,
- výměna hráčů, kteří jdou ze hřiště nebo na hřiště, musí být prováděna v prostoru středové čáry
na straně u střídaček,
- není omezen celkový počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může do hry kdykoliv
zapojit výše uvedeným způsobem,
- za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše, zodpovídá vedoucí mužstva a trenér. V případě, že HR zjistí vyšší počet hráčů jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší, ze
hry vykáže hráče, který přišel do hry jako poslední a hráče potrestá ŽK. Hru následně zahájí NVK
v místě, kde byl míč, rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání,
Článek 13 - Systém soutěží
13.1. Mistrovské soutěže dospělých a dorostu se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování.
13.2. Utkání starších a mladších žáků se hrají souběžně taktéž systémem každý s každým dvoukolově
podle rozlosování. Mladší žáci na polovinu hřiště 7+1, st. přípravka 5+1, ml. přípravka 4+1 dle pravidel minifotbalu.
13.3. Pohár hejtmana Zlínského kraje se hraje podle systému, který je uveden v příslušné kapitole tohoto rozpisu.
13.4. Krajská soutěž přípravek se hraje dle pravidel minifotbalu schválených VV FAČR.
Článek 14 - Hlášení utkání
Družstva mají svá utkání rozlosována podle termínové listiny, která je tak jako rozpis utkání všech
soutěží řízených obsažená v tomto rozpise. Případné změny termínů nebo místa utkání, jakož i ostatní
náležitosti spojené s hlášením utkání, jsou uvedeny v SŘ (čl. 31) a provádějí se v souladu s čl. 3 a 4
tohoto rozpisu.
Článek 15 - Hodnocení výsledků v soutěžích
15.1. V souladu s čl. 62 SŘ dostává družstvo za vítězství 3 body, nerozhodná hra se hodnotí jedním
bodem pro obě družstva.
15.2. V případě vyhlášení kontumačního výsledku se postupuje dle čl. 63 - 65 SŘ.
Článek 11 - Doba hry (SŘ čl. 42 odst. 10)
8
11.3. Utkání mladších žáků se hrají 2 x 30 minut dle pravidel pro mladší žáky.
11.4. Utkání starších a mladších přípravek se hrají dle pravidel minifotbalu.
11.5. Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu na hrací plochu přesáhnout 15 minut
(v utkáních mládeže je povinná). Délku přestávky při utkání kontrolují HR, DS a kapitáni družstev.
2013
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
9
SOUTĚŽE MUŽŮ
Článek 16 - Titul a ceny
16.1. Vítězná družstva soutěží mužů obdrží pohár a diplom, u dorostu a žáků obdrží pohár, diplom a sadu medailí.
Článek 17 - Doprava
17.1. Za schválený dopravní prostředek se považuje běžný veřejný dopravní prostředek (vlak ČD, autobus ČSAD, prostředky místní hromadné dopravy), vlastní autobus nebo autobus jiného registrovaného provozovatele než ČSAD.
17.2. Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k utkání řeší STK ZL KFS na své nejbližší
schůzi. Materiály, potřebné pro jednání řídícího orgánu soutěží (potvrzení policie ČR, příslušného
místního úřadu, provozovatele dopravního prostředku atd.) dodá oddíl do 48 hodin na sekretariát
ZL KFS.
Článek 18 - Reprezentace
Z důvodů plnění reprezentačních povinností ve výběrech FAČR, ŘKF M a ZL KFS povolí STK ZL KFS předehrání mistrovského utkání, jsou-li povoláni tři nebo více hráčů ze soupisky družstva, které žádá změnu.
Odkládání utkání nebude povolováno. V případě nesplnění reprezentace bude postupováno dle disciplinárního řádu FAČR a rozpisu soutěží ZL KFS.
Článek 19 - Hodnocení výkonu rozhodčích
19.1. Oddíly mají možnost podat na výkon rozhodčích stížnost přímo ke komisi rozhodčích ZL KFS
do 48 hodin po skončení utkání. Stížnost musí být projednána na schůzi výboru oddílu, o jeho
jednání vyhotoven písemný zápis a podepsán dvěma oprávněnými členy výboru s uvedením jejich
jména příjmení a funkcí tiskacím písmem a opatřen razítkem oddílu. Pokud nebude stížnost splňovat předepsané náležitosti, komise rozhodčích ji nebude projednávat. Po projednání v komisi
rozhodčích obdrží oddíl písemnou, nebo elektronickou zprávu o výsledku šetření do 21 dnů.
19.2. Oddíly mohou pro každou část soutěžního ročníku vetovat až 3 rozhodčí z listiny příslušné mistrovské soutěže. Vetace rozhodčích pro podzimní část jsou termínovány do 20.7.2013, vetace
rozhodčích pro jarní část jsou termínovány do 31. 1. 2014. Vetace musí být zaslány písemně
na sekretariát ZL KFS. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel. Vetace musí být projednány
na schůzi výboru oddílu, o jejich projednávání vyhotoven písemný zápis a podepsán dvěma
oprávněnými členy výboru oddílu s uvedením jejich jména, příjmení a funkcí tiskacím písmem
a opatřen razítkem oddílu. Vetace oddílů se může týkat pouze rozhodčích, kteří jsou zařazeni na
listině rozhodčích ZL KFS příslušného soutěžního ročníku. Vetovat lze pouze rozhodčího, který
oddílu řídil utkání v předchozím soutěžním ročníku, případně v podzimní části rozehraného soutěžního ročníku. Oddíl může vetovat rozhodčího i v průběhu sezony, za výše uvedených podmínek
a manipulační poplatek 500,- Kč.
Článek 20 - Námitky, protest a odvolání
V případě podání námitek, protestu a odvolání postupují oddíly kopané podle SŘ (čl. 74 - 78).
a)
Krajský přebor (14 oddílů)
sestup z divize
postup z KP
postup z I. A třídy
sestup z KP
b)
+0+1+2+3+4+5
-1-1-1-1-1-1
+2+2+2+2+2+2
-1-2-3-4-5-6
I. A třída (28 oddílů)
sestup z KP
postup do KP
postup z I. B
sestup z I. A
c)
+1+2+3+4+5+6
-2-2-2-2-2-2
+3+3+3+3+3+3
-2-3-4-5-6-7
I. B třída (42 oddílů)
postup do I. A
sestup z I. A
postup do I. B
sestup z I. B
-3-3-3-3-3-3
+2+3+4+5+6+7
+4+4+4+4+4+4
-3-4-5-6-7-8
SOUTĚŽE DOROSTU
a)
Krajský přebor (14 oddílů)
sestup z MSDD
postup do MSDD
sestup do krajských soutěží
postup z krajského přeboru
b)
Krajské soutěže (28 oddílů)
sestup z krajského přeboru
postup do krajského přeboru
sestup do okresního přeboru
postup z okresního přeboru
0+1+2+3+4
-1-1-1-1-1
-1
-2
-3
-4
-5
+2
+2
+2
+2
+2
+1
-2
-3
+4
+2
-2
-4
+4
+3
-2
-5
+4
+4
-2
-6
+4
+5
-2
-7
+4
SOUTĚŽE ŽÁKŮ
a)
Krajský přebor (12 oddílů)
sestup z SpSM
0+1+2+3+4+4
postup do SpSM
-1-1-1-1-1-1
sestup do krajských soutěží-1-2-3-4-5-5
postup do krajského přeboru
+2
+2
+2
+2+2+2
Článek 21 - Postupy a sestupy
b)
21.1. Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanoveními SŘ (čl. 7 - 10) a počty postupujících
a sestupujících družstev vycházejí z uvedeného klíče v tomto Rozpisu utkání.
21.2. Pokud počet postupujících dorosteneckých a žákovských mužstev z OFS nebude naplněn, může
STK ZL KFS upravit počet sestupujících z KS do jednotlivých OFS.
sestup z krajského přeboru+1+2+3+4+5+5
postup do krajského přeboru
-2-2-2-2-2-2
sestup do okresního přeboru
-3-4-5-6-7-7
postup z okresního přeboru+4+4+4+4+4+4
10
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
Krajské soutěže (24 oddílů)
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
11
21.3. Pro určení pořadí mezi oddíly, které v různých skupinách stejné soutěže všech kategorií obsadí
potencionálně sestupová nebo postupová místa, rozhoduje:
a)umístění družstva (porovnávací systém)
b)v případě shodného počtu bodů,
b 1) brankový rozdíl
b 2) větší počet vstřelených branek
c) v případě shody i v odst. b 1, resp. b 2 dvoukolová kvalifikace - určení místa I. utkání provede
STK ZL KFS - o vítězi kvalifikace rozhoduje:
c 1) větší počet získaných bodů z těchto utkání
c 2) v případě shodného počtu bodů z obou utkání rozhoduje lepší brankový rozdíl z obou utkání
c 3) v případě shodného počtu bodů a skóre z obou utkání se provedou kopy na branku dle PF.
21.4. Podmínkou postupu do krajských soutěží je mít starší a mladší žáky přihlášené do soutěže.
V soutěžích mladšího dorostu a mladších žáků se sestupy a postupy řídí podle výsledků a konečného umístění starších dorostenců a starších žáků.
Článek 22 - Hodnocení soutěží
22.1. Oddíly mohou zaslat své připomínky k mistrovským soutěžím, resp. i k Poháru hejtmana Zlínského
kraje. STK ZL KFS přihlédne k těmto připomínkám oddílů a pokud povedou ke zkvalitnění a zatraktivnění soutěží, učiní v rozpisu a rozlosování soutěží pro následující soutěžní ročník změny.
22.2. Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy STK ZL KFS, kterých se oddíly povinně účastní, a to na
vlastní náklady.
Článek 23 - Rozhodčí
23.1. Rozhodčí deleguje k utkání obsazovací úsek komise rozhodčích ZL KFS prostřednictvím internetových stránek ZL KFS - e-mailem nebo telefonicky. Delegace je uvedena i v tisku, vždy však platí
poslední aktualizovaná delegace na internetových stránkách ZL KFS. Pokud zjistí rozhodčí či funkcionář oddílu nesrovnalost v nominaci, je povinen tuto skutečnost ohlásit obsazovacímu úseku KR
ZL KFS a sekretariátu ZL KFS.
23.2. Asistenty hlavního rozhodčího na utkání I. B tř. dospělých, pokud nejsou delegováni KR ZL KFS,
delegují obsazovací komise přísl. okresních KR.
23.7. Rozhodčí je povinen mít sebou platný tiskopis Zápisu o utkání, pro případ, že oddíl z různých důvodů nemá platný Zápis o utkání k dispozici.
23.8. Rozhodčí je povinen na zadní straně Zápisu o utkání podrobně uvést všechny podstatné okolnosti
dle PF, a to zejména k přestupkům vyloučených hráčů, náhradníků, vystřídaných hráčů a vykázaných funkcionářů z lavičky náhradníků, nařízených pokutových kopů, nedostatkům pořadatelské
služby a případným závažným nesportovním projevům diváků.
23.9. Ve všech soutěžních utkáních dospělých i mládeže je rozhodčí povinen uvádět na zadní straně
Zápisu o utkání střelce branek obou mužstev, a to číslo dresu, jméno a příjmení hráče. U vlastních
branek se tyto údaje neuvádí, uvede se pouze vlastní.
23.10.Rozhodčí je povinnen odebrat registrační průkaz hráče, pokud fotografie na RP neodpovídá
skutečné podobě hráče.
23.11. V případě neúčasti DS na utkání mužů, řídí předzápasovou poradu utkání mužů hlavní rozhodčí.
Článek 24 - Delegáti svazu a dohlížecí orgány
24.1. DS deleguje k utkání příslušná subkomise delegátů ZL KFS prostřednictvím internetových stránek ZL KFS - e-mailem nebo telefonicky. Delegace je uvedena i v tisku, vždy však platí poslední
aktualizovaná delegace na internetových stránkách ZL KFS. Pokud zjistí rozhodčí či funkcionář
oddílu nesrovnalost v nominaci, je povinen tuto skutečnost ohlásit obsazovacímu úseku KR ZL KFS
a sekretariátu ZL KFS.
24.2. VV ZL KFS si vyhrazuje podle důležitosti utkání vyslat do místa utkání dohlížecí orgán na svůj
náklad.
24.3. Jako součást disciplinárního opatření může VV ZL KFS vyslat na utkání dohlížecí orgán na náklady
provinivšího se oddílu.
24.4. Delegát svazu je povinen dostavit se k utkání I.A a I.B třídy nejpozději 45 minut před jeho začátkem, na utkání KP nejpozději 60 minut před jeho začátkem.
24.5. DS je povinen odeslat zprávu opatřenou vlastnoručním nebo elektronickým podpisem na určené
e-mailové adresy prvý následující pracovní den po dni utkání, a to i v případě, že se utkání nesehrálo.
24.6. Odpovídá za organizaci a řádný průběh předzápasové porady.
24.7. V krajském přeboru mužů bude DS delegován na všechna utkání. V I. A a v I. B třídě bude DS delegován max. na 4 utkání v každé polovině soutěže, pokud DK a STK nenařídí jinak.
23.3. Povinnosti a práva delegovaných rozhodčích se řídí čl.42 SŘ s tím, že delegovaní rozhodčí na utkání
ZL KFS jsou povinni dostavit se nejpozději 45 min. před stanoveným začátkem utkání na hřiště, kde
je utkání pořádáno, k utkání Krajského přeboru mužů nejpozději 60 min. před stanoveným začátkem
utkání.
23.4. Asistenti rozhodčích delegovaní KR ZL KFS na utkání řízené ŘK FAČR M se dostaví 60 min. před
začátkem utkání.
23.5. Rozhodčí je povinen zaznamenat do zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti, a to čitelně
a do správných rubrik.
23.6. Zápis, vyplněný na počítači musí být odeslán doporučeně na adresu KFS Zlín, a to první pracovní
den po dnu utkání i v případě nesehraného utkání. Rubriky Námitka, Napomínaní a vyloučení hráči
vyplňuje vlastnoručně rozhodčí a v případě podané námitky či vyloučení hráče musí být podepsána
kapitánem, v utkání mládeže i vedoucím družstva.
12
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
II. POHÁR HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE
Článek 25 - Řízení soutěže
Pohár hejtmana Zlínského kraje doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je kvalifikační soutěží pro
pohár FAČR. Řídí jej STK ZL KFS.
Článek 26 - Systém soutěže
26.1. Pohár hejtmana Zlínského kraje se hraje vylučovacím způsobem, soupeři se v každém kole utkají
pouze jednou.
26.2. O vítězi Poháru hejtmana Zlínského kraje rozhoduje jednokolové finále, o místu a termínu rozhodne
VV ZL KFS.
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
13
26.3. Pro všechna utkání Poháru hejtmana Zlínského kraje platí ustanovení pravidel kopané, soutěžního
řádu a ostatních platných předpisů ZL KFS, nejsou-li v tomto rozpisu upravena odchylně se zřetelem ke zvláštnostem pohárové soutěže.
26.4. Skončí-li utkání v normální hrací době 2 x 45 minut nerozhodným výsledkem, určí vítěze kopy ze
značky pokutového kopu dle PF. Utkání Poháru hejtmana Zlínského kraje se neprodlužují.
Článek 27 - Účast v Poháru hejtmana Zlínského kraje
Poháru hejtmana Zlínského kraje se účastní přihlášené oddíly krajských soutěží a vítězové pohárů
OFS dospělých. Vítěze nahlásí OFS ihned po skončení Poháru KFS. Vítěz Poháru hejtmana je v dalším ročníku zařazen do Poháru FAČR, do Poháru hejtmana Zl kraje není zařazen. B mužstva v poháru nestartují.
Článek 28 - Zařazování účastníků do soutěže
28.1. Všichni účastníci budou losem zařazeni do postupového schématu.
28.2. STK umožní výhodu domácího prostředí účastníku nižší mistrovské soutěže, nebo húře umístěného
oddílu stejné soutěže v poslední sezóně.
Článek 29 - Termíny utkání
29.1. Termíny utkání Poháru hejtmana Zlínského kraje budou dány na vědomí přísl. zprávou ZL KFS.
29.2. Začátky utkání budou stanoveny STK ZL KFS, výjimky povoluje STK ZL KFS po dohodě zúčastněných oddílů.
III. KRÁTKODOBÉ SOUTĚŽE A PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ
Článek 34 - Podmínky pořádání krátkodobých soutěží a přátelských utkání
34.1. Pořadatel kterékoliv nemistrovské soutěže a přátelského utkání (kromě přátelských utkání mezi
jednotlivými oddílovými družstvy) je povinen včas oznámit pořádání této nemistrovské soutěže,
resp. přátelského utkání přísl. STK OFS, na jehož území má sídlo, pokud podle dalšího ustanovení
není tato povinnost dána směrem k ZL KFS, resp. k ŘK FAČR M.
34.2. Přísl. OFS resp. ZL KFS prostřednictvím přísl. KR, resp. komisí rozhodčích, zajistí delegaci rozhodčích s přihédnutím k výkonnostní úrovni účastníků nemistrovské soutěže nebo přá- telského utkání.
Rovněž tak ŘKF M prostřednictvím obsazovacího úseku KR M.
34.3. Oddíly zařazené do mistrovských soutěží FAČR a ŘK FAČR M jsou povinny ve všech kategoriích
hlásit pořádání krátkodobé soutěže a přátelského utkání STK OFS a obsazovacímu úseku KR OFS
v jednotlivých okresech.
34.4. Oddíly, zařazené do mistrovských soutěží FAČR a ŘK FAČR M, jsou povinny ve všech kategoriích
hlásit pořádání krátkodobé soutěže a přátelského utkání s mezinárodní účastí STK ŘK FAČR M
a obsazovacímu úseku KR v Olomouci.
34.5. Oddíly zařazené do mistrovských soutěží ZL KFS jsou povinny ve všech kategoriích hlásit pořádání krátkodobé soutěže a přátelského utkání s mezinárodní účastí STK a obsazovacímu úseku
KR ZL KFS.
34.6. V ostatním platí přiměřeně čl. 82 SŘ s tím, že za řádné uspořádání krátkodobé soutěže a přátelského utkání je vždy plně odpovědný pořádající oddíl.
Článek 30 - Pořadatel a místo utkání
30.1. Pro pořadatele utkání při zabezpečování hrací plochy platí zásady uvedené v čl. 4. 6. tohoto rozpisu.
IV. UPŘESNĚNÍ POVINNOSTÍ ODDÍLŮ
Článek 31 - Hlášení výsledků utkání
31.1. Rozhodčí utkání odešle řádně vyplněný zápis o utkání Poháru hejtmana Zlínského kraje nejpozději
do 24 hodin doporučenou poštou.
31.2. Pořadatel utkání oznámí jeho výsledek telefonicky sekretariátu ZL KFS ihned po utkání.
Článek 32 - Hospodářské náležitosti Poháru hejtmana Zlínského kraje
viz kapitola VII. Hospodářské náležitosti tohoto rozpisu.
Článek 33 - Titul a ceny
33.1. Vítěz Poháru hejtmana Zlínského kraje
a)postupuje do soutěže FAČR - ŘKF M
b)obdrží pohár do vlastnictví, medaile, putovní pohár a věcnou cenu ve výši 15.000 Kč.
33.2. Poražený finalista obdrží medaile a věcnou cenu ve výši 10.000 Kč.
14
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
Článek 35 - Povinnosti oddílu jako pořadatele utkání
Oddíly se musí zaměřit především na plnění těchto povinností pořadatele:
- zabezpečení součinnosti s policií
- na dodržení počtu a vhodné umístění pořadatelů
- na dodržování povinností hlavního pořadatele a jednotlivých pořadatelů
- na dodržování opatření k povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všech osob
v tomto prostoru dle SŘ
- na zamezení vstupu všech osob do vymezeného prostoru za brankami
- na zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin, popř. až k dopravnímu prostředku
eventuálně na hranice obce
- na zabezpečení a realizaci pokynů HR vyplývajících z jeho upozornění na nevhodnéchování
na hráčských lavicích nebo při přerušení utkání (kupř. pro vniknutí diváků na hrací plochu,
při nesportovním chování diváků, při vhazování předmětů na hrací plochu apod.)
- na zajištění podavačů míčů
- zabezpečení předzápasové porady dle pokynů v části VII/A Rozpisu soutěží
- u odd. KP zabezpečení pořízení videozáznamu dle pokynů v části VII/B Rozpisu soutěží.
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
15
Článek 36 - Trenérská rada ZL KFS (TR)
TR ZL KFS nařizuje oddílům angažovat v Krajských soutěžích mužů hlavního trenéra minimálně s platnou
licencí B. Nesplnění tohoto nařízení bude kompenzováno finančním poplatkem
- u KP mužů ve výši 5.000,- Kč
- u ostatních soutěží mužů ve výši 3.000,- Kč
- u mládežnických soutěží TR ZL KFS pouze doporučuje angažovat trenéry s minimální kvalifikací
licence B (III. tř.).
Článek 37 - Další povinnosti oddílů
37.1. Pořádající oddíly jsou povinny hlásit výsledky mistrovských utkání neodkladně, a to takto: KP mužů
- výsledek utkání, poločas, střelci branek, ČK, HR a počet diváků. Ostatní soutěže mužů, dorostu
a žáků výsledek utkání a střelce branek. U žáků se hlásí nejdříve výsledek starších žáků, pak výsledek
mladších.
Výsledky hlaste ihned po skončení utkání formou sms na mobil 734 447 878.
V neděli odpoledne hlaste výsledek nejpozději do 30 min. po utkání. Utkání hraná v sobotu nebo
neděli dopoledne můžete hlásit na e-mail: [email protected]
37.2. Domácí oddíl je povinen zajistit a používat při střídání hráčů tabulky s čísly, umístěných u středového praporku - mezi střídačkami družstev, na podstavci, včetně náhradních míčů na viditelném
místě - podstavci.
37.3. Při fotbalových utkáních je povolen prodej 10° piva a nealkoholických nápojů jen v plastových
kelímcích, prodej jiných alkoholických nápojů je zakázán.
37.4. Domácí oddíl je povinen vyhradit vhodné místo pro delegáta svazu při mistrovských utkáních ZL KFS.
37.5. Ve všech případech výtržností, inzultace a napadení jsou oddíly či kluby povinny nahlásit řídícímu
orgánu soutěže jména a adresy viníků (DŘ II příkladová sazebník, čl. 1).
37.6. Při mistrovských utkáních je povinnost nosit na viditelném místě visačky s uvedenými funkcemi.
37.7. Při utkáních mužů předkládá každý oddíl s RP i platný průkaz trenéra (min. s licencí. B).
37.8. Oddíly v soutěžích I.B třídy mužů musí mít proškoleného minimálně jednoho pomezního oddílového
rozhodčího – laika.
37.9. V souladu s ustanovením čl. 26 odst. 1 písm. b) SŘ FAČR a v návaznosti na schválení novelizace Prováděcího pokynu FAČR k atestacím hřišť s umělými trávníky nové
3. generace (UT3G) není povoleno používat umělé trávníky bez platného atestačního osvědčení k jakémukoliv soutěžnímu utkání FAČR. Prováděcí pokyn nabyl účinnosti
dne 15. 2. 2010.
V. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
Článek 38 - Působnost disciplinární komise ZL KFS
38.1. Pravomoc DK ZL KFS se vztahuje na vítěze KP a na družstva sestupující do OFS do 30. června 2013 a na družstva postupující z OFS a sestupující ze soutěží ŘKF M od 1. července 2013.
DK ZL KFS řeší provinění všech hráčů startujících v soutěžích řízených ZL KFS.
38.2. Neřeší provinění hráčů družstev zařazených do soutěží FAČR a ŘK FAČR M v krátkodobých sou-
16
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
těžích a přátelských utkáních. Řešení provinění těchto hráčů podléhá pravomoci přísl. DK vyššího stupně.
Článek 39 - Povinnosti kapitána družstva
39.1. Kapitán družstva nebo jeho zástupce jsou povinni ihned po skončení utkání odejít s rozhodčími
do kabiny a podepsat v zápise o utkání převzetí RP hráčů i totožnost napomínaných a vyloučených hráčů. Převzetí RP hráčů mládežnických družstev se v kabině rozhodčího účastní povinně
také vedoucí družstva nebo trenér.
39.2. Nesouhlasí-li kapitán nebo jeho zástupce s popisem přestupku napomínaného nebo vyloučeného hráče, mohou HR nadiktovat námitky a připomínky, které rozhodčí sám uvede
ihned do zápisu o utkání a kapitán nebo jeho zástupce je podepíše. Námitky a připomínky
k napomínaným či vyloučením hráčům mládežnických družstev může vznést také vedoucí
družstva nebo trenér.
39.3. Do zápisu o utkání lze uvést pouze námitky, které jsou v souladu s pravidly fotbalu
- viz. výklad k pravidlu 5/28, 29. Ostatní připomínky může uplatnit oddíl dle článku 19.1
tohoto RS ZL KFS. Pokud dle HR je námitka neoprávněná a kapitán na jejím uvedení trvá, je
rozhodčí povinen i tuto námitku do zápisu vždy zapsat a oprávněnost posoudí řídící orgán
dané soutěže (STK).
Článek 40 - Základní povinnosti oddílu v disciplinárním řízení
40.1. Za každý projednávaný případ oddílu HK odečte z vkladu
a) krajský přebor mužů 150,- Kč
b)I.A a I.B třída c) za družstva mládeže
50,- Kč
d)za funkcionáře oddílu
200,- Kč
e) za rozhodčí a DS
100,- Kč
f) za každé projednávané prominutí zbytku trestu, nebo změnu trestu na podmíněný se oddílu
odčítá poplatek 300,- Kč u mužů a 200,- Kč u mládeže. V žádosti o prominutí zbytku trestu je
nutné uvést datum udělení trestu a jednací číslo.
100,- Kč
40.2. Jestliže byl hráč vyloučen nebo oznámí-li DS, že se hráč dopustil takového přestupku, které je
důvodem pro řízení v DK (SŘ čl. 46), má hráč právo dostavit se na nejbližší jednání DK, kde bude
jeho přestupek projednáván.
Provinilec může své vyjádření učinit i písemně (tiskopis prohlášení) s výslovným souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti. V prohlášení musí být uvedeno, zda je hráč v podmíněném trestu.
Bez písemného vyjádření se případ provinilce nebude v DK projednávat. Nedostaví-li se provinilec
bez řádné omluvy na zasedání DK, ani nezašle písemné prohlášení, do následujícího zasedání
DK bude případ projednáván bez jeho účasti. Oddíl bude pokutován částkou 500, Kč. V případě
předvolání provinilce disciplinární komisí je tento provinilec povinnen se disciplinárního řízení zúčastnit. Za účast provinilce odpovídá výbor oddílu (klubu). Vyloučený hráč nesmí až do rozhodnutí
DK startovat. Prohlášení vyloučeného hráče musí být předáno do DK ZL KFS jen na předepsaných
tiskopisech, jinak nebude případ projednáván!
40.3. Zástupci oddílů, rozhodčí a DS jsou povinni při jednání DK prokázat se průkazem totožnosti, a to
nejlépe občanským průkazem nebo cestovním pasem.
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
17
Článek 41 - Opatření k napomínání hráčů
41.1. Za napomínání ŽK se nezastavuje hráči závodní činnost.Po udělení ŽK v počtu 10, 15, 20, 25 atd.
a) v součtu za jednotlivé družstvo mužů, se klubu odečítá ze soutěžní zálohy:
po 10 ŽK.................... 200,- Kč
po 15 ŽK.................... 200,- Kč
po 20 ŽK ................... 200,- Kč
po 25 ŽK.................... 200,- Kč atd.
b) v součtu za jednotlivá družstva mládeže se klubu odečítá ze soutěžní zálohy:
po 10 ŽK.................... 100,- Kč
po 15 ŽK.................... 100,- Kč
po 20 ŽK.................... 100,- Kč
po 25 ŽK.................... 100,- Kč atd.
41.2. ŽK se načítají postupně v průběhu SR 2013/2014. Po skončení tohoto soutěžního ročníku se evidence o uložených ŽK uzavírá a nepřevádí se do následujícího SR. Za evidenci, sledování a úhradu
stanovených poplatků odpovídá v plném rozsahu STK a HK ZL KFS.
44.2. Ve Směrnici VV FAČR o náhradách a odměnách rozhodčím a delegátům při fotbalových soutěžích,
ze které rovněž pro účely tohoto rozpisu vyjímáme podstatné ustanovení, a to s aplikací pro soutěže ZL KFS.
Článek 45 - Dokladování o úhradě poplatků a pokut vůči ZL KFS
Oddíly jsou povinny dokladovat fotokopií ústřižku složenky ZL KFS uhrazení poplatků a udělených
pokut řídícím orgánem a to max. do 5 dní od zaplacení poplatku příp. pokuty (týká se placení pokut
za nedostavení se k utkání; inzultace; neoprávněný start; poplatky za odvolání).
Článek 46 - Náhrady rozhodčím a DS
46.1. Náhradami se rozumí cestovní výdaje, kterými jsou jízdné a stravné.
Článek 42 - Úhrada pokuty a poplatků při odvolání
42.1. Uložené pokuty v disciplinárním řízení (inzultace, neoprávněný start, nedostavení se k utkání)
odečítá hospodářská komise z vkladu oddílů.
42.2. Při odvolání proti rozhodnutí DK je odvolatel povinen připojit doklad o zaplacení poplatku 3000,- Kč
u dospělých, 1500,- Kč u mládeže, 3000,- Kč rozhodčí a DS. Podplatek bude vrácen v případě, že
bude odvolateli i částečně vyhověn.
42.3. Odvolání se podává k ORK ZL KFS, o odvolání rozhoduje s konečnou platností ORK ZL KFS.
Proti rozhodnutí ORK ZL KFS není odvolání přípustné, klub nebo provinilec může požádat pouze
ORK FAČR o přezkoumání jejího rozhodnutí.
Článek 43 - Sdělení DK ZL KFS
43.1. Rozhodčí neodebírají při vyloučení hráče registrační průkaz.
43.2. Oddíly budou informovány o výsledku disciplinárního řízení a vyneseném trestu bezprostředně
po skončení disciplinárního řízení na internetových stránkách KFS Zlín nebo dotazem u sekretáře
KFS, případně u předsedy DK KFS.
43.3. Zasedání DK Zl KFS budou v soutěžním ročníku 2013/2014 každou středu od 14:30 - do 15:30 hod.
ve 2. poschodí Zl KFS, Hradská 854.
43.4. Přes ustanovení čl. 43.2. budou oddíly o vyneseném disciplinárním trestu vyrozuměny ze strany
DK ZL KFS, resp. sekretáře ZL KFS, písemně elektronickou poštou. Pokud se hráč nebo zástupce
oddílu zúčastní jednání DK KFS osobně, bude mu písemné rozhodnutí předáno do vlastních rukou.
46.2. Jízdné lze účtovat jako náhradu za použití vlastního motorového vozidla nebo po předložení jízdenky
(vlak, autobus, trolejbus).
46.3. Pokud R (DS) použije vlastní motorové vozidlo, účtuje 5,- Kč/km (automobil) nebo 2,50 Kč/km
(motocykl) podle oficiálního kilometrovníku na webu KR KFS Zlín. Po příjezdu na utkání R (DS)
oznámí Hlavnímu pořadateli, kde má vozidlo zaparkované.
46.4. Při společné delegaci, pokud cestují R (DS) jedním vozidlem do různých míst konání utkání, účtuje
se poměrná část jízdného u oddílů tak, aby nebyla překročena celková výše náhrady.
46.5. Pokud R zajíždí pro kolegy a účtuje vyšší počet km, je povinen do Zápisu o utkání trasu, po které
k utkání cestoval, s uvedením zvýšeného počtu km, v souladu s kilometrovníkem. Pokud řídí AR,
zapíše trasu do Zápisu o utkání hlavní rozhodčí. Totéž platí i u mimořádných situací, objížďky, kalamity apod.
46.6. Stravné ve výši 60 Kč má právo účtovat R (DS), při použití vlastního vozidla nebo jako spolucestující, pokud je vzdálenost z místa bydliště do místa utkání 50 km a větší (dle kilometrovníku).
Při použití veřejného dopravního prostředku je nárok na stravné, pokud je trvání akce nad 5 hod.
R (DS) je povinen uvést do Zápisu o utkání dobu odjezdu a příjezdu dle jízdního řádu. V místě
bydliště nemá R (DS) na stravné nárok.
46.7. V případě účasti na předzápasu a hlavním utkání, kdy vzdálenost k utkání z místa bydliště je kratší
než 50 km, zdůvodní R čerpání stravného v tom Zápise o utkání, ve kterém ho účtuje.
46.8. Při řízení dvojutkání žáků v místě kratším než 50 km od místa bydliště,má R nárok na stravné v případě, že celá akce trvá více než 5 hod. R je povinen do Zápisu o utkání uvést čas odjezdu k utkání
a příjezdu zpět do bydliště.
46.9. Ve dvojutkáních mládeže vykazuje R vyplacení náhrad u starší kategorie (cestovné, stravné)
u mladších žáků pouze paušál, bez ohledu na to, v jakém pořadí se utkání hrají.
VI. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
46.10.V případě, že se R (DS) dostaví na utkání, které se v uvedeném termínu mělo hrát, ale hra nebude
z jakéhokoliv důvodu ani zahájena, je oddíl povinen vyplatit R cestovní výdaje a poštovné dle platné poštovní sazby za doporučený dopis, DS cestovní výdaje.
Článek 44 - Základní předpisy
Hospodářské níležitosti jsou obsaženy:
44.1. Ve Směrnici VV FAČR o ekonomických náležitostech soutěží, ze které pro účely tohoto rozpisu vyjímáme podstatné ustanovení, a to s aplikací pro soutěže ZL KFS.
18
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
19
Článek 47 - Odměňování rozhodčích
Článek 51 - Vstupné a vstupenky
47.1. Rozhodčí jsou za řízení utkání odměňováni podle následujícího sazebníku:
51.1. Výši vstupného a ceny pernamentních vstupenek stanoví pořádající oddíl.
51.2. Pořadatel je povinen vyvěsit přehled o cenách vstupného na vhodném místě u všech pokladen.
51.3. Při přerušení nebo předčasném ukončení utkání se postupuje takto:
a) jestliže utkání nebylo zahájeno z technických důvodů (povětrnostní podmínky a jiné závady regulérnosti hřiště), prodané vstupenky platí pro utkání v náhradním termínu nebo pořadatel vrací
vstupné
b) jestliže dojde ke změně programu (změna soupeře, náhradní utkání, změna hriště apod.), platí
zakoupené vstupenky na náhradní program, pořadatel je však povinen na požádání vstupné vracet
c) ve všech ostatních případech pořadatel vstupné nevrací.
51.4. Tisk a distribuce vstupenek si zajišťují oddíly samy.
51.5. O vstupenkách vedou oddíly řádnou evidenci podle předpisů pro hospodaření s ceninami včetně
skartace.
51.6. Každá vstupenka musí obsahovat nejméně označení druhu (tribuna, stání, zlevněné, volné apod.),
výši vstupného, datum utkání a název pořadatele.
51.7. Volný vstup:
Druh soutěže
DOSPĚLÍ
DOROST
ŽÁCI
Utkání
mistrovské
Utkání přátelské
turnaje
normální hrací čas
Utkání přátelské
turnaje
zkrácený hrací čas
krajský přebor
700,-
450,-
150,-
100,-
80,-
50,-
I.A. třída
500,-
300,-
120,-
80,-
60,-
50,-
I.B. třída
400,-
250,-
100,-
50,-
60,-
50,-
Pohár hejtmana Zlínského kraje
500,-
300,-
-
-
-
-
krajský přebor
350,-
200,-
100,-
50,-
80,-
50,-
krajské soutěže dorostu
250,-
200,-
80,-
50,-
60,-
50,-
krajské výběry starší a mladší
-
-
200,-
100,-
60,-
50,-
krajský přebor starších žáků
200,-
150,-
50,-
30,-
50,-
30,-
krajský přebor mladších žáků
150,-
130,-
50,-
30,-
50,-
30,-
krajské soutěže starších žáků
150,-
100,-
50,-
30,-
40,-
20,-
krajské soutěže mladších žáků
150,-
100,-
50,-
30,-
40,-
20,-
47.2. Rozhoduje-li rozhodčí přátelské, přípravné nebo mezinárodní (dále jen nemistrovské) utkání,
v němž se utkávají soupeři různých kategorií (věkových i výkonnostních), náleží mu odměna podle
kategorie družstva pořadatele.
47.3. Odměna rozhodčích na turnaji musí být stanovena v propozicích turnaje v rozpětí částek uvedených
v sazebníku. Její výše se řídí v rozmezí minimálních a maximálních sazeb podle úrovně kategorií
zúčastněných družstev.
Článek 48 - Odměňování delegátů svazu
DS je stanovena v utkáních dospělých odměna ve výši 400,- Kč, v utkáních mládeže 200,- Kč.
Článek 49 - Zásady vyplácení náhrad a odměn rozhodčím a delegátům svazu
49.1. Náhrady a odměny rozhodčím a DS vyplácí pořadatel v poločasové přestávce utkání nebo bezprostředně po skončení utkání.
49.2. V případě, že se R (DS) dostaví na utkání, které se v uvedeném termínu mělo hrát, ale hra nebude
z jakéhokoliv důvodu ani zahájena, odměna R (DS) nenáleží.
49.3. Náhrady ani odměny nepodléhají u plátce (oddílu) zdanění, příjem podléhá případnému zdanění daní
z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání poplatníka (R, DS) dle platných předpisů.
Článek 50 - Ekonomické náležitosti soutěží
50.1. Mistrovská a pohárová utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Pořádající oddíl je povinen
hostujícímu družstvu zajistit občerstvení v poločase.
50.2. Nařídí-li STK ZL KFS opakované utkání, obdrží hostující družstvo od pořádajícího oddílu náhradu
ve výši 20,- Kč/km.
50.3. Podmínky nemistrovských utkání se stanoví v propozicích této akce nebo dohodou mezi startujícími družstvy.
50.4. Nesehraje-li se utkání nebo nedohraje-li se utkání z vyšší moci, oddíly se dohodnou na novém
termínu a o cestovné k opakovnému utkání se rozdělí napůl ve výši 20,- Kč/km.
20
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
A. Volný vstup bez nároku na sedadlo mají:
a) hráči nominovaní k utkání max. 18 osob, realizační tým v max. počtu 6 osob
b) rozhodčí a sportovně - techničtí pracovníci zabezpečující utkání
c) pořadatelé konající službu
d) příslušníci policie, kteří konají službu
e) příslušníci požární a zdravotní služby v souvislosti s výkonem své funkce
f) zaměstnanci pohostinství prodávající občerstvení a inspektoři obchodní inspekce v souvislosti
s výkonem své funkce
g) funkcionáři FAČR, na základě platného průkazu, dle směrnice o průkazech FAČR.
B. Volný vstup na vyhrazená a řádně označená sedadla mají:
a) sportovní novináři, příp. rozhlasoví a televizní pracovníci
b) DS v rozsahu 2 míst
c) vedení hostujícího mužstva v rozsahu do maximálního počtu 6 míst
d) osoby tělesně postižené na základě předložení průkaz ZTP nebo ZTP/P
e) účastníci mládežnického předzápasu v rozsahu max. 18 míst, realizační tým max. 6 míst.
C. Pořadatel utkání je oprávněn podle vlastního uvážení vydat neprodejné čestné, služební a volné
vstupenky na místa k sezení i k stání.
Článek 52 - Náhrada za vyloučení, resp. vystoupení družstva
Pořádkovou pokutu za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, mohou řídící orgány soutěží
ukládat v souladu s příslušným ustanovením SŘ a s ohledem na závažnost přestupku v následující výši:
Krajský přebor do výše 80.000,- Kč
I.A tř. do výše 70.000,- Kč
I.B tř. do výše 60.000,- Kč
Dorost do výše
30.000,- Kč
Žáci do výše 20.000,- Kč.
Peněžité plnění uhradí oddíl na tiskopise pošt. poukázky dle čl. 42. 1. tohoto rozpisu.
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
21
VII. JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
Článek 53 - Pokutový řád ZL KFS
VV ZL KFS si vyhrazuje právo kontroly sportovního charakteru mistrovských utkání a plnění povinností oddílů kopané vůči ZL KFS a za zjištěné nedostatky a provinění udělovat pořádkové pokuty dle následujícího
sazebníku, ve kterém jsou uváděny v Kč. Vyměřené pořádkové pokuty jsou splatné do 8 dnů po doručení
platebního výměru od HK ZL KFS na tiskopise pošt. poukázky popsaného v čl. 42.1. tohoto rozpisu. Neplnění platební povinnosti ze strany oddílů kopané bude postihováno.
A. Předzápasová porada
1. Porada se koná nejpozději 20 min. před zahájením utkání mužů. Na poradě musí být povinně
p řítomni hlavní pořadatel, vedoucí družstev, delegovaní rozhodčí a pokud je přítomen i delegát
svazu.
2. poradu zahájí a řídí DS, v případě že není přítomen, poradu zahájí a řídí hlavní rozhodčí.
a) řídící porady přivítá účastníky a představí rozhodčí
b) rozhodčí si přebere a zkontroluje zápis o utkání podepsaný kapitány mužstev a RP od vedoucích
družstev.
c) vedoucí družstev předloží rozhodčímu dres hráče vč. trenýrek a stulpen a dres brankáře pro
p osouzení barevného rozlišení.
Sazebník pokutového řádu
PROVINĚNÍ
KP/KS
dospělí
KP/KS
dorost
KP/KS
žáci
Projednají se následující záležitosti:
1
nehlášení výsledku, a neúplné hlášení náležitostí
400,-
200,-
200,-
2
nezaslaný videozáznam dle bodu VII.
500,-
-
-
3
nesplnění technických podmínek videozáznamu
300,-
-
-
4
pořádání turnaje bez vědomí STK a KR ZL KFS
500,-
300,-
300,-
5
přeložení termínu nebo místa utkání bez souhlasu STK ZL KFS
500,-
300,-
300,-
6
nezaslání zápisu utkání, které řídíl oddílový rozhodčí
500,-
500,-
500,-
d) vedoucí domácích s rozhodčím určí místa pro rozcvičování náhradníků
e) DS, případně rozhodčí, projedná s hl. pořadatelem zajištění čísel na střídání, nosítek a jejich
o bsluhy, signalizaci nastavení
f) zajištění kontaktu rozhodčích a DS s HP v průběhu utkání.
7
neodůvodněné čerpání čekací doby
8
9
500,-
300,-
300,-
neúčast na akcích a reprezentaci ZL KFS
1.000,-
500,-
500,-
nedohrané utkání pro pokles hráčů pod sedm
1.500,-
1.000,-
1.000,-
10 neoprávněný start hráče
11 nedostavení se k utkání
12 ostatní neuvedené neplnění povinností vůči ZL KFS,
porušování směrnic (SŘ, RS, DŘ apod) a jiné
13 nevhodné chování trenérů a oddílových funkcionářů,
nevhodné chování hráčů a diváků po utkání
14 inzultace rozhodčího
dle DŘ čl. 6
B. Metodika pořizování videozáznamů zápasů KP mužů, případně dalších zápasů soutěží řízených ZL KFS.
do výše 15.000,- Kč
do výše 20.000,- Kč
1.Videozáznam pořizuje instruovaný videotechnik se zkušenostmi z pořizování videozáznamu
ze sportovních utkání!
dle DŘ čl. 6
2.Kamera musí být umístěna ve středu hrací plochy (ne za brankou), na vyvýšeném místě
a na stativu. Ve výhledu videokamery nesmí být překážky (sloupy, stromy, sítě, diváci apod.).
dle DŘ čl. 6
3.Záznam musí obsahovat nástupy na hrací plochu a odchody z hrací plochy (před utkáním,
v poločase, po utkání). Kamera musí zabírat celou hrací plochu.
Článek 54 - Zásady pro zařazování družstev do soutěží ZL KFS
Zásady jsou uvedeny v čl. 5 SŘ. Pro družstva, která postupují do vyšších soutěží mimo pořadí stanovil
VV ZL KFS následující poplatky:
a) do KP mužů
15.000,- Kč
b) do I. A třídy
10.000,- Kč
c) do I. B třídy
5.000,- Kč
4. Videotechnik snímá hru v souvislostech (ne příliš z dálky a ne příliš detailně. Snímá tak, aby bylo
možno posoudit např. ofsajd a ofsajdovou pozici)!
5. Pokud to umožňují situace, je dobré, když je na zánamu vidět rozhodčí, zejména při udělování
osobních trestů, případně při řešení problémů s lavičkami.
6. Záznam nesmí být přerušovaný.
7. Videotechnik snímá dění včetně zvukového záznamu.
8. Pokud oddíly z I.A a I.B tř. budou chtít pořídit videozáznam ze svého utkání, musí před zahájením toto uvést do zápisu. Záznam musí splňovat výše uvedené náležitosti.
Článek 55 - Zúčtovatelná soutěžní záloha a startovné
Zúčtovatelná soutěžní záloha: Krajský přebor, I. A třída, I. B třída – 3.000,- Kč, mládež – 1.500,- Kč
Startovné: Krajský přebor – 3.000,- Kč, I.A třída – 2.000,- Kč, I.B třída – 1.000,- Kč.
9.Záznamy z utkání musí být pořízeny na originálních (nepřehraných) nosičích - kazetách VHS
záznamem SP, nebo na DVD - R v návaznosti na další zpracování KR ZL KFS, nebo mohou být
nahrány na vzdálený počítač ZL KFS (po domluvě s panem Travencem - předsedou STK).
Článek 56 - Finanční vklad do soutěží
10. Nesplnění povinností v bodu VII. bude potrestáno podle „Sazebníku pokutového řádu“.
Oddíly hrající soutěže ZL KFS, které jsou sdruženy jiných organizacích (SOKOL, OREL aj.) uhradí 8.000,- Kč
do zahájení mistrovských soutěží.
11. V případě udělení ČK nebo mimořádných událostí (37.5) oddíly videozáznamy nahrají na PC ZL
KFS a nebo doručí na sekretariát ZL KFS do 48 hodin.
22
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
23
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento rozpis je nedílnou součástí SŘ fotbalu platného od 1. 7. 2011. VV ZL KFS si vyhrazuje právo schválit a vydat v průběhu soutěží taková opatření, která zajistí jejich regulérní průběh. Všechna mimořádná
opatření, doplňky a změny vydávané FAČR, ŘK FAČR M nebo přijatá VV ZL KFS, resp. KR ZL KFS, budou
zveřejňována ve zprávách ZL KFS popř. také v denním tisku.
Vlastimír H r u b č í k
předseda ZL KFS
ing. Stanislav T r a v e n e c
předseda STK ZL KFS
Radovan L u k á š
sekretář ZL KFS
TERMÍNOVÁ LISTINA PODZIM 2013
Datum
Ne
Ne
Ne
Ne
St
Ne
Ne
Ne
St
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
28.7.13
4.8.13
11.8.13
18.8.13
21.8.13
25.8.13
1.9.13
8.9.13
11.9.13
15.9.13
22.9.13
29.9.13
6.10.13
13.10.13
20.10.13
27.10.13
3.11.13
10.11.2013
ÚZM ÚZD
ÚZŽ
Muži
Začátek
17:00
17:00
16:30
16:30
17:00
16:30
16:30
16:00
16:30
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30
13:30
Dorost
Žáci
KP,I.A,I.B
začátek
KP, KS
1
2
14:00
14:00
1
2
3
4
5
14:00
14:00
13:30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13:30
13:00
13:00
12:30
12:00
11:30
11:30
11:00
11:00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
začátek
předkolo
1. kolo
2. kolo
9:30
9:30
9:30
3. kolo
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
Přípravky
KP,KS
KS-A,B,C
11:15
11:15
11:15
3
4
5
1
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
6
7
8
9
10
11
1
2
2
3
4
5
6
7
Úřední začátek mužů NE
Úřední začátek dorostu NE - 2,5 hodiny před ÚZM
Úřední začátek žáků - SO 9:30 st., 11.15 ml
V případě příznivého počasí je v termínu 10.- 11. 2013 naplánovaná předehrávka prvního jarního kola.
24
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
25
Nominační listina rozhodčích Zl KFS
pro soutěžní ročník 2013-2014
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 26
Bělunek Petr
Beneš František
Bernatík Tomáš
Blažek Vladimír
Březáček Tomáš
Daněk Roman
Dlouhý Petr
Dokoupil Tomáš
Doležal Radim
Dostálek Josef
Družbík Václav
Dujíček Ladislav
Dunda Roman
Filgas Jan
Havlín Ondřej
Horváth Antonín
Houšť Jan
Hrbáček Pavel
Chlevišťan Karel
Janča Jiří
Karlík Pavel
Kartňák Milan
Koláček Jan
Konečný Bronislav
Korch Jan
Kostelník Tomáš
Kotačka Rostislav
Kovařčík Dominik
Kozubík Jiří
Krajča Jaroslav
Křenek Rostislav
Kubíček Michal
Kýr František
Liška Petr
Lysák Václav
Macháč Jiří
Malota Vladimír
Manďák Roman
Mejzlík Tomáš
Měšťánek Bronislav
Mičkal Karel
Michalec Radek
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Pro podzim omluveni:
Havránek Milan
Perutka Ondřej
Schmid Viktor
Šubík Ondřej
Zbranek Lukáš
Mikoška Zdeněk
Mikulášek Adam
Minarčík Michal
Mitáček Václav
Němec Jiří
Nevrla Jiří
Nogol Petr
Nohavica Petr
Novák Jaroslav
Novák Jiří
Olša Viktor
Panáček Roman
Poláček David
Polaštík Josef
Ponížil Libor
Rovenský Jan
Ruman Josef
Rybka Ondřej
Řihák Pavel
Schnürmacher Filip
Skalický Libor
Slavík Miroslav
Staško Slavomír
Stodůlka René
Surovec Tomáš
Ševčík Igor
Šimoník David
Škrobák Lukáš
Štěpánek Martin
Šumšal Václav
Toman Stanislav
Vacula Stanislav
Valčík Petr
Veselský Roman
Vlašic Jiří
Vobořil Václav
Volek Stanislav
Zicháček Martin
Zikmund Petr
Zpěvák Petr
Zubek Radim
Žniva Lukáš
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
Nominační listina delegátů svazu Zl KFS
pro soutěžní ročník 2013-2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2013
Babušník Ladislav
Gloser Jan
Holčák Josef
Hubál Lukáš
Chaloupka František
Chramcov Jiří
Juřica Karel
Ligas Aleš
Měrka Stanislav
Nedbal Martin
Novák Zdeněk
Ogrodník Vlastimil
Ondo Milan
Ruman Miloslav
Rumplík Zdeněk
Straka Martin
Trčka Jiří
Valůšek Josef
Volek Stanislav
Vrba Jaroslav
2014
Roštín
Otrokovice
Vel. Karlovice
Sušice
Uh. Hradiště
Zlechov
Val. Meziříčí
Hulín
Zlín
Zlín
Holešov
Bojkovice
Kroměříž
Vlachova Lhota
Slavičín
Vsetín
Brumov
Vsetín
Vsetín
Koryčany
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
27
PRACOVNÍ DOBA registrace ZL KFS
ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Hradská 854, 760 01 ZLÍN
tel.: 577 019 393
v období od 1. července do 31. července 2013
Úterý
Čtvrtek
Registrace na Zlínském KFS
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
v období od 1. do 31.srpna 2013
Pracoviště registračního oddělení Zlínského krajského fotbalového svazu provádí:
Úterý Čtvrtek
Pátek
přestupy, hostování a ukončení hostování se souhlasem mateřského klubu podle přestupního
řádu pro neprofesionální fotbalisty.
vystavuje duplikáty registračních průkazů a jejich výměny v případech, že fotografie hráče
neodpovídá jeho skutečné podobě.
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
08.00 – 13.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
v období od 1. do 30. září 2013
provádí změnu registrace po hostování, které již termínově skončilo.
Úterý
Čtvrtek
Veškerou výše uvedenou činnost může registrace na Zlínském KFS provádět u mužů
do úrovně MSFL a mládeže bez omezení.
Přestup či hostování se provádí výhradně na základě osobního doručení. Poštou se uvedené výkony neprovádějí (poštou je možné zasílat na regitrační úsek FAČR Praha, resp. Olomouc)
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
v období od 1. října do 30. listopadu 2013
Za provedené výkony se hradí poplatky dle přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty,
veškeré poplatky se hradí přímo po provedení registrace v pokladně ZL KFS.
Úterý
09.00 – 12.00
13.00 – 15.00
V prosinci bude registrace zavřena
Při registraci se nesmí používat nascanované fotografie hráčů.
v období od 1. ledna do 28. února 2014
Na registračním oddělení se neprovádí prvotní registrace (zelená přihláška).
Úterý
09.00 – 12.00
13.00 – 15.00
v období od 1. března do 6. dubna 2014
Ceník prováděných operací:
Přestup, hostování, předčasné ukončení hostování
- dospělí
- mládež
- MSFL
- divize
300,- Kč
150,- Kč
900,- Kč
450,- Kč
Vystavení duplikátu RP, výměna fotografie na RP
- dospělí
- mládež
150,- Kč
50,- Kč
Úterý
Čtvrtek
Pátek
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
08.00 – 13.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
v období od 7. dubna do 30. června 2014
Úterý
09.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Změna registrace po termínově ukončeném hostování se provádí zdarma
Veškeré poplatky se hradí v hotovosti do pokladny registračního úseku!
28
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
29
Rozlosování soutěží Zlínský KFS
podzim 2013/2014
Krajský přebor
1. FK Vigantice
2. SK Boršice
3. FC RAK Provodov
4. FK Bystřice p/H.
5. FK Luhačovice
6. FC Vel. Kralovice+Karolinka
7. FC Fryšták
SO/ÚZM
NE/ÚZM
SO/ÚZM
SO/ÚZM
SO/ÚZM UT
SO/ÚZM
NE/ÚZM
1. kolo
11.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
1011 Vigantice
- Spytihněv
1012 Boršice
- Kateřinice
1013 Provodov
- Holešov
1014 Bystřice p/H.
- Rožnov p/R.
1015 Luhačovice
- Vizovice
1016 V. Karlovice
- Chropyně 1017 Fryšták
- Morkovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
8. FC Morkovice
9. FK Chropyně
10. SK Vizovice
11. FC Rožnov p/R.
12. SFK ELKO Holešov
13. TJ Sokol Kateřinice
14. FC Slov. Sparta Spytihněv
SO/ÚZM
SO/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM UT
SO/ÚZM Střelnice
SO/ÚZM
SO/ÚZM
2. kolo
18.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
1021 Spytihněv
- Morkovice
1022 Chropyně - Fryšták
1023 Vizovice
- V. Karlovice
1024 Rožnov p/R.
- Luhačovice
1025 Holešov
- Bystřice p/H.
1026 Kateřinice
- Provodov
1027 Vigantice
- Boršice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
3. kolo
25.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
1031 Boršice
- Spytihněv
1032 Provodov
- Vigantice
1033 Bystřice p/H.
- Kateřinice
1034 Luhačovice
- Holešov
1035 V. Karlovice
- Rožnov p/R.
1036 Fryšták
- Vizovice
1037 Morkovice
- Chropyně Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
4. kolo
1.9.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
1041 Spytihněv
- Chropyně 1042 Vizovice
- Morkovice
1043 Rožnov p/R.
- Fryšták
1044 Holešov
- V. Karlovice
1045 Kateřinice
- Luhačovice
1046 Vigantice
- Bystřice p/H.
1047 Boršice
- Provodov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
5. kolo
8.9.13 16:00
ČZDomácí
Hosté
1051 Provodov
- Spytihněv
1052 Bystřice p/H.
- Boršice
1053 Luhačovice
- Vigantice
1054 V. Karlovice
- Kateřinice
1055 Fryšták
- Holešov
1056 Morkovice
- Rožnov p/R.
1057 Chropyně - Vizovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
6. kolo
15.9.13 16:00
ČZDomácí
Hosté
1061 Spytihněv
- Vizovice
1062 Rožnov p/R.
- Chropyně 1063 Holešov
- Morkovice
1064 Kateřinice
- Fryšták
1065 Vigantice
- V. Karlovice
1066 Boršice
- Luhačovice
1067 Provodov
- Bystřice p/H.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
30
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
7. kolo
22.9.13 15:30
ČZDomácí
Hosté
1071 Bystřice p/H.
- Spytihněv
1072 Luhačovice
- Provodov
1073 V. Karlovice
- Boršice
1074 Fryšták
- Vigantice
1075 Morkovice
- Kateřinice
1076 Chropyně - Holešov
1077 Vizovice
- Rožnov p/R.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
8. kolo
29.9.13 15:30
ČZDomácí
Hosté
1081 Spytihněv
- Rožnov p/R.
1082 Holešov
- Vizovice
1083 Kateřinice
- Chropyně 1084 Vigantice
- Morkovice
1085 Boršice
- Fryšták
1086 Provodov
- V. Karlovice
1087 Bystřice p/H.
- Luhačovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
9. kolo
6.10.13 15:00
ČZDomácí
Hosté
1091 Luhačovice
- Spytihněv
1092 V. Karlovice
- Bystřice p/H.
1093 Fryšták
- Provodov
1094 Morkovice
- Boršice
1095 Chropyně - Vigantice
1096 Vizovice
- Kateřinice
1097 Rožnov p/R.
- Holešov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
10. kolo 13.10.13 14:30
ČZDomácí
Hosté
1101 Spytihněv
- Holešov
1102 Kateřinice
- Rožnov p/R.
1103 Vigantice
- Vizovice
1104 Boršice
- Chropyně 1105 Provodov
- Morkovice
1106 Bystřice p/H.
- Fryšták
1107 Luhačovice
- V. Karlovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
11. kolo 20.10.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
1111 V. Karlovice
- Spytihněv
1112 Fryšták
- Luhačovice
1113 Morkovice
- Bystřice p/H.
1114 Chropyně - Provodov
1115 Vizovice
- Boršice
1116 Rožnov p/R.
- Vigantice
1117 Holešov
- Kateřinice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
12. kolo 27.10.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
1121 Spytihněv
- Kateřinice
1122 Vigantice
- Holešov
1123 Boršice
- Rožnov p/R.
1124 Provodov
- Vizovice
1125 Bystřice p/H.
- Chropyně 1126 Luhačovice
- Morkovice
1127 V. Karlovice
- Fryšták
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
13. kolo 3.11.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
1131 Fryšták
- Spytihněv
1132 Morkovice
- V. Karlovice
1133 Chropyně - Luhačovice
1134 Vizovice
- Bystřice p/H.
1135 Rožnov p/R.
- Provodov
1136 Holešov
- Boršice
1137 Kateřinice
- Vigantice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
14. kolo 10.11.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
1141 Spytihněv
- Vigantice
1142 Kateřinice
- Boršice
1143 Holešov
- Provodov
1144 Rožnov p/R.
- Bystřice p/H.
1145 Vizovice
- Luhačovice
1146 Chropyně - V. Karlovice
1147 Morkovice
- Fryšták
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Jaro 2014
15. kolo
ČZDomácí
1151 Morkovice
1152 Fryšták
1153 V. Karlovice
1154 Luhačovice
1155 Bystřice p/H.
1156 Provodov
1157 Boršice
2014
Hosté
- Spytihněv
- Chropyně - Vizovice
- Rožnov p/R.
- Holešov
- Kateřinice
- Vigantice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
16. kolo
ČZDomácí
1161 Spytihněv
1162 Vigantice
1163 Kateřinice
1164 Holešov
1165 Rožnov p/R.
1166 Vizovice
1167 Chropyně Hosté
- Boršice
- Provodov
- Bystřice p/H.
- Luhačovice
- V. Karlovice
- Fryšták
- Morkovice
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
31
17. kolo
ČZDomácí
1171 Chropyně 1172 Morkovice
1173 Fryšták
1174 V. Karlovice
1175 Luhačovice
1176 Bystřice p/H.
1177 Provodov
Hosté
- Spytihněv
- Vizovice
- Rožnov p/R.
- Holešov
- Kateřinice
- Vigantice
- Boršice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
18. kolo
ČZDomácí
1181 Spytihněv
1182 Boršice
1183 Vigantice
1184 Kateřinice
1185 Holešov
1186 Rožnov p/R.
1187 Vizovice
Hosté
- Provodov
- Bystřice p/H.
- Luhačovice
- V. Karlovice
- Fryšták
- Morkovice
- Chropyně Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
19. kolo
ČZDomácí
1191 Vizovice
1192 Chropyně 1193 Morkovice
1194 Fryšták
1195 V. Karlovice
1196 Luhačovice
1197 Bystřice p/H.
Hosté
- Spytihněv
- Rožnov p/R.
- Holešov
- Kateřinice
- Vigantice
- Boršice
- Provodov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
20. kolo
ČZDomácí
1201 Spytihněv
1202 Provodov
1203 Boršice
1204 Vigantice
1205 Kateřinice
1206 Holešov
1207 Rožnov p/R.
Hosté
- Bystřice p/H.
- Luhačovice
- V. Karlovice
- Fryšták
- Morkovice
- Chropyně - Vizovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
21. kolo
ČZDomácí
1211 Rožnov p/R.
1212 Vizovice
1213 Chropyně 1214 Morkovice
1215 Fryšták
1216 V. Karlovice
1217 Luhačovice
Hosté
- Spytihněv
- Holešov
- Kateřinice
- Vigantice
- Boršice
- Provodov
- Bystřice p/H.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
22. kolo
ČZDomácí
1221 Spytihněv
1222 Bystřice p/H.
1223 Provodov
1224 Boršice
1225 Vigantice
1226 Kateřinice
1227 Holešov
Hosté
- Luhačovice
- V. Karlovice
- Fryšták
- Morkovice
- Chropyně - Vizovice
- Rožnov p/R.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
23. kolo
ČZDomácí
1231 Holešov
1232 Rožnov p/R.
1233 Vizovice
1234 Chropyně 1235 Morkovice
1236 Fryšták
1237 V. Karlovice
Hosté
- Spytihněv
- Kateřinice
- Vigantice
- Boršice
- Provodov
- Bystřice p/H.
- Luhačovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
24. kolo
ČZDomácí
1241 Spytihněv
1242 Luhačovice
1243 Bystřice p/H.
1244 Provodov
1245 Boršice
1246 Vigantice
1247 Kateřinice
Hosté
- V. Karlovice
- Fryšták
- Morkovice
- Chropyně - Vizovice
- Rožnov p/R.
- Holešov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
26. kolo
ČZDomácí
1261 Spytihněv
1262 V. Karlovice
1263 Luhačovice
1264 Bystřice p/H.
1265 Provodov
1266 Boršice
1267 Vigantice
25. kolo
ČZDomácí
1251 Kateřinice
1252 Holešov
1253 Rožnov p/R.
1254 Vizovice
1255 Chropyně 1256 Morkovice
1257 Fryšták
32
Hosté
- Spytihněv
- Vigantice
- Boršice
- Provodov
- Bystřice p/H.
- Luhačovice
- V. Karlovice
Hosté
- Fryšták
- Morkovice
- Chropyně - Vizovice
- Rožnov p/R.
- Holešov
- Kateřinice
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
2013
I.A třída skupina „A“
1. SK Vlachovice
2. TJ Juřinka
3. FC Elseremo Brumov B
4. TJ Val. Meziříčí
5. TJ Nedašov
6. 1.SK Metropol Podkopná Lhota
7. TJ Štítná n/Vl.
SO/ÚZM
SO/ÚZM
hlášenka UT
NE/10.00 UT
NE/ÚZM
NE/ÚZM Trnava
NE/ÚZM
8. FK Vsetín
9. TJ Spartak Val. Klobouky
10. FC Dol. Bečva
11. TJ Vidče
12. FC Zubří
13. TJ Sokol Podlesí
14. TJ Kelč
SO/ÚZM Tyršova
NE/ÚZM
NE/ÚZM
SO/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
SO/ÚZM
1. kolo
11.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
2011 Vlachovice
- Kelč
2012 Juřinka
- Podlesí
2013 Brumov B
- Zubří
2014 Val. Meziříčí B - Vidče
2015 Nedašov
- Dol. Bečva
2016 Podkop. Lhota - Val. Klobouky
2017 Štítná n/Vl.
- Vsetín
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
2. kolo
18.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
2021 Kelč
- Vsetín
2022 Val. Klobouky
- Štítná n/Vl.
2023 Dol. Bečva
- Podkop. Lhota
2024 Vidče
- Nedašov
2025 Zubří
- Val. Meziříčí B
2026 Podlesí
- Brumov B
2027 Vlachovice
- Juřinka
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
3. kolo
25.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
2031 Juřinka
- Kelč
2032 Brumov B
- Vlachovice
2033 Val. Meziříčí B - Podlesí
2034 Nedašov
- Zubří
2035 Podkop. Lhota - Vidče
2036 Štítná n/Vl.
- Dol. Bečva
2037 Vsetín
- Val. Klobouky
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
4. kolo
1.9.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
2041 Kelč
- Val. Klobouky
2042 Dol. Bečva
- Vsetín
2043 Vidče
- Štítná n/Vl.
2044 Zubří
- Podkop. Lhota
2045 Podlesí
- Nedašov
2046 Vlachovice
- Val. Meziříčí B
2047 Juřinka
- Brumov B
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
5. kolo
8.9.13 16:00
ČZDomácí
Hosté
2051 Brumov B
- Kelč
2052 Val. Meziříčí B - Juřinka
2053 Nedašov
- Vlachovice
2054 Podkop. Lhota - Podlesí
2055 Štítná n/Vl.
- Zubří
2056 Vsetín
- Vidče
2057 Val. Klobouky
- Dol. Bečva
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
6. kolo
15.9.13 16:00
ČZDomácí
Hosté
2061 Kelč
- Dol. Bečva
2062 Vidče
- Val. Klobouky
2063 Zubří
- Vsetín
2064 Podlesí
- Štítná n/Vl.
2065 Vlachovice
- Podkop. Lhota
2066 Juřinka
- Nedašov
2067 Brumov B
- Val. Meziříčí B
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
7. kolo
22.9.13 15:30
ČZDomácí
Hosté
2071 Val. Meziříčí B - Kelč
2072 Nedašov
- Brumov B
2073 Podkop. Lhota - Juřinka
2074 Štítná n/Vl.
- Vlachovice
2075 Vsetín
- Podlesí
2076 Val. Klobouky
- Zubří
2077 Dol. Bečva
- Vidče
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
8. kolo
29.9.13 15:30
ČZDomácí
Hosté
2081 Kelč
- Vidče
2082 Zubří
- Dol. Bečva
2083 Podlesí
- Val. Klobouky
2084 Vlachovice
- Vsetín
2085 Juřinka
- Štítná n/Vl.
2086 Brumov B
- Podkop. Lhota
2087 Val. Meziříčí B - Nedašov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
33
9. kolo
6.10.13 15:00
ČZDomácí
Hosté
2091 Nedašov
- Kelč
2092 Podkop. Lhota - Val. Meziříčí B
2093 Štítná n/Vl.
- Brumov B
2094 Vsetín
- Juřinka
2095 Val. Klobouky
- Vlachovice
2096 Dol. Bečva
- Podlesí
2097 Vidče
- Zubří
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
10. kolo 13.10.13 14:30
ČZDomácí
Hosté
2101 Kelč
- Zubří
2102 Podlesí
- Vidče
2103 Vlachovice
- Dol. Bečva
2104 Juřinka
- Val. Klobouky
2105 Brumov B
- Vsetín
2106 Val. Meziříčí B - Štítná n/Vl.
2107 Nedašov
- Podkop. Lhota
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
19. kolo
ČZDomácí
2191 Dol. Bečva
2192 Val. Klobouky
2193 Vsetín
2194 Štítná n/Vl.
2195 Podkop. Lhota
2196 Nedašov
2197 Val. Meziříčí B
Hosté
- Kelč
- Vidče
- Zubří
- Podlesí
- Vlachovice
- Juřinka
- Brumov B
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
20. kolo
ČZDomácí
2201 Kelč
2202 Brumov B
2203 Juřinka
2204 Vlachovice
2205 Podlesí
2206 Zubří
2207 Vidče
Hosté
- Val. Meziříčí B
- Nedašov
- Podkop. Lhota
- Štítná n/Vl.
- Vsetín
- Val. Klobouky
- Dol. Bečva
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
11. kolo 20.10.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
2111 Podkop. Lhota - Kelč
2112 Štítná n/Vl.
- Nedašov
2113 Vsetín
- Val. Meziříčí B
2114 Val. Klobouky
- Brumov B
2115 Dol. Bečva
- Juřinka
2116 Vidče
- Vlachovice
2117 Zubří
- Podlesí
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
12. kolo 27.10.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
2121 Kelč
- Podlesí
2122 Vlachovice
- Zubří
2123 Juřinka
- Vidče
2124 Brumov B
- Dol. Bečva
2125 Val. Meziříčí B - Val. Klobouky
2126 Nedašov
- Vsetín
2127 Podkop. Lhota - Štítná n/Vl.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
21. kolo
ČZDomácí
2211 Vidče
2212 Dol. Bečva
2213 Val. Klobouky
2214 Vsetín
2215 Štítná n/Vl.
2216 Podkop. Lhota
2217 Nedašov
Hosté
- Kelč
- Zubří
- Podlesí
- Vlachovice
- Juřinka
- Brumov B
- Val. Meziříčí B
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
22. kolo
ČZDomácí
2221 Kelč
2222 Val. Meziříčí B
2223 Brumov B
2224 Juřinka
2225 Vlachovice
2226 Podlesí
2227 Zubří
Hosté
- Nedašov
- Podkop. Lhota
- Štítná n/Vl.
- Vsetín
- Val. Klobouky
- Dol. Bečva
- Vidče
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
13. kolo 3.11.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
2131 Štítná n/Vl.
- Kelč
2132 Vsetín
- Podkop. Lhota
2133 Val. Klobouky
- Nedašov
2134 Dol. Bečva
- Val. Meziříčí B
2135 Vidče
- Brumov B
2136 Zubří
- Juřinka
2137 Podlesí
- Vlachovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
14. kolo 10.11.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
2141 Kelč
- Vlachovice
2142 Podlesí
- Juřinka
2143 Zubří
- Brumov B
2144 Vidče
- Val. Meziříčí B
2145 Dol. Bečva
- Nedašov
2146 Val. Klobouky
- Podkop. Lhota
2147 Vsetín
- Štítná n/Vl.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
23. kolo
ČZDomácí
2231 Zubří
2232 Vidče
2233 Dol. Bečva
2234 Val. Klobouky
2235 Vsetín
2236 Štítná n/Vl.
2237 Podkop. Lhota
Hosté
- Kelč
- Podlesí
- Vlachovice
- Juřinka
- Brumov B
- Val. Meziříčí B
- Nedašov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
24. kolo
ČZDomácí
2241 Kelč
2242 Nedašov
2243 Val. Meziříčí B
2244 Brumov B
2245 Juřinka
2246 Vlachovice
2247 Podlesí
Hosté
- Podkop. Lhota
- Štítná n/Vl.
- Vsetín
- Val. Klobouky
- Dol. Bečva
- Vidče
- Zubří
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
25. kolo
ČZDomácí
2251 Podlesí
2252 Zubří
2253 Vidče
2254 Dol. Bečva
2255 Val. Klobouky
2256 Vsetín
2257 Štítná n/Vl.
Hosté
- Kelč
- Vlachovice
- Juřinka
- Brumov B
- Val. Meziříčí B
- Nedašov
- Podkop. Lhota
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
26. kolo
ČZDomácí
2261 Kelč
2262 Podkop. Lhota
2263 Nedašov
2264 Val. Meziříčí B
2265 Brumov B
2266 Juřinka
2267 Vlachovice
Hosté
- Štítná n/Vl.
- Vsetín
- Val. Klobouky
- Dol. Bečva
- Vidče
- Zubří
- Podlesí
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Jaro 2014
15. kolo
ČZDomácí
2151 Vsetín
2152 Štítná n/Vl.
2153 Podkop. Lhota
2154 Nedašov
2155 Val. Meziříčí B
2156 Brumov B
2157 Juřinka
Hosté
- Kelč
- Val. Klobouky
- Dol. Bečva
- Vidče
- Zubří
- Podlesí
- Vlachovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
16. kolo
ČZDomácí
2161 Kelč
2162 Vlachovice
2163 Podlesí
2164 Zubří
2165 Vidče
2166 Dol. Bečva
2167 Val. Klobouky
Hosté
- Juřinka
- Brumov B
- Val. Meziříčí B
- Nedašov
- Podkop. Lhota
- Štítná n/Vl.
- Vsetín
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
17. kolo
ČZDomácí
2171 Val. Klobouky
2172 Vsetín
2173 Štítná n/Vl.
2174 Podkop. Lhota
2175 Nedašov
2176 Val. Meziříčí B
2177 Brumov B
Hosté
- Kelč
- Dol. Bečva
- Vidče
- Zubří
- Podlesí
- Vlachovice
- Juřinka
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
18. kolo
ČZDomácí
2181 Kelč
2182 Juřinka
2183 Vlachovice
2184 Podlesí
2185 Zubří
2186 Vidče
2187 Dol. Bečva
Hosté
- Brumov B
- Val. Meziříčí B
- Nedašov
- Podkop. Lhota
- Štítná n/Vl.
- Vsetín
- Val. Klobouky
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
34
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
35
I. A třída skupina „B“
1. TJ Sokol Březolupy
2. FC Slušovice
3. TJ Nedachlebice
4. TJ Sokol Mladcová
5. TJ Spartak Hluk
6. TJ Sokol Ořechov
7. Sokol Žalkovice
8. SK Slov. Viktoria Bojkovice
9. SK Baťov 1930
10. FC Kvasice
11. TJ Nivnice
12. TJ Sokol Újezdec-Těšov
13. FK Ostr. Nová Ves
14. TJ Dolní Němčí
NE/ÚZM
SO/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
SO/ÚZM
NE/ÚZM
1. kolo
11.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
3011 Březolupy
- Dol. Němčí
3012 Slušovice
- O. N. Ves
3013 Nedachlebice
- Újezdec
3014 Mladcová
- Nivnice
3015 Hluk
- Kvasice
3016 Ořechov
- Baťov 1930
3017 Žalkovice
- Bojkovice
3. kolo
25.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
3031 Slušovice
- Dol. Němčí
3032 Nedachlebice
- Březolupy
3033 Mladcová
- O. N. Ves
3034 Hluk
- Újezdec
3035 Ořechov
- Nivnice
3036 Žalkovice
- Kvasice
3037 Bojkovice
- Baťov 1930
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
NE/ÚZM
hlášenky UT
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
SO/ÚZM
NE/ÚZM
2. kolo
18.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
3021 Dol. Němčí
- Bojkovice
3022 Baťov 1930
- Žalkovice
3023 Kvasice
- Ořechov
3024 Nivnice
- Hluk
3025 Újezdec
- Mladcová
3026 O. N. Ves
- Nedachlebice
3027 Březolupy
- Slušovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
9. kolo
6.10.13 15:00
ČZDomácí
Hosté
3091 Hluk
- Dol. Němčí
3092 Ořechov
- Mladcová
3093 Žalkovice
- Nedachlebice
3094 Bojkovice
- Slušovice
3095 Baťov 1930
- Březolupy
3096 Kvasice
- O. N. Ves
3097 Nivnice
- Újezdec
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
10. kolo 13.10.13 14:30
ČZDomácí
Hosté
3101 Dol. Němčí
- Újezdec
3102 O. N. Ves
- Nivnice
3103 Březolupy
- Kvasice
3104 Slušovice
- Baťov 1930
3105 Nedachlebice
- Bojkovice
3106 Mladcová
- Žalkovice
3107 Hluk
- Ořechov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
11. kolo 20.10.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
3111 Ořechov
- Dol. Němčí
3112 Žalkovice
- Hluk
3113 Bojkovice
- Mladcová
3114 Baťov 1930
- Nedachlebice
3115 Kvasice
- Slušovice
3116 Nivnice
- Březolupy
3117 Újezdec
- O. N. Ves
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
12. kolo 27.10.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
3121 Dol. Němčí
- O. N. Ves
3122 Březolupy
- Újezdec
3123 Slušovice
- Nivnice
3124 Nedachlebice
- Kvasice
3125 Mladcová
- Baťov 1930
3126 Hluk
- Bojkovice
3127 Ořechov
- Žalkovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
13. kolo 3.11.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
3131 Žalkovice
- Dol. Němčí
3132 Bojkovice
- Ořechov
3133 Baťov 1930
- Hluk
3134 Kvasice
- Mladcová
3135 Nivnice
- Nedachlebice
3136 Újezdec
- Slušovice
3137 O. N. Ves
- Březolupy
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
14. kolo 10.11.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
3141 Dol. Němčí
- Březolupy
3142 O. N. Ves
- Slušovice
3143 Újezdec
- Nedachlebice
3144 Nivnice
- Mladcová
3145 Kvasice
- Hluk
3146 Baťov 1930
- Ořechov
3147 Bojkovice
- Žalkovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
4. kolo
1.9.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
3041 Dol. Němčí
- Baťov 1930
3042 Kvasice
- Bojkovice
3043 Nivnice
- Žalkovice
3044 Újezdec
- Ořechov
3045 O. N. Ves
- Hluk
3046 Březolupy
- Mladcová
3047 Slušovice
- Nedachlebice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
5. kolo
8.9.13 16:00
ČZDomácí
Hosté
3051 Nedachlebice
- Dol. Němčí
3052 Mladcová
- Slušovice
3053 Hluk
- Březolupy
3054 Ořechov
- O. N. Ves
3055 Žalkovice
- Újezdec
3056 Bojkovice
- Nivnice
3057 Baťov 1930
- Kvasice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
6. kolo
15.9.13 16:00
ČZDomácí
Hosté
3061 Dol. Němčí
- Kvasice
3062 Nivnice
- Baťov 1930
3063 Újezdec
- Bojkovice
3064 O. N. Ves
- Žalkovice
3065 Březolupy
- Ořechov
3066 Slušovice
- Hluk
3067 Nedachlebice
- Mladcová
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
15. kolo
ČZDomácí
3151 Bojkovice
3152 Žalkovice
3153 Ořechov
3154 Hluk
3155 Mladcová
3156 Nedachlebice
3157 Slušovice
Hosté
- Dol. Němčí
- Baťov 1930
- Kvasice
- Nivnice
- Újezdec
- O. N. Ves
- Březolupy
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
16. kolo
ČZDomácí
3161 Dol. Němčí
3162 Březolupy
3163 O. N. Ves
3164 Újezdec
3165 Nivnice
3166 Kvasice
3167 Baťov 1930
Hosté
- Slušovice
- Nedachlebice
- Mladcová
- Hluk
- Ořechov
- Žalkovice
- Bojkovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
7. kolo
22.9.13 15:30
ČZDomácí
Hosté
3071 Mladcová
- Dol. Němčí
3072 Hluk
- Nedachlebice
3073 Ořechov
- Slušovice
3074 Žalkovice
- Březolupy
3075 Bojkovice
- O. N. Ves
3076 Baťov 1930
- Újezdec
3077 Kvasice
- Nivnice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
8. kolo
29.9.13 15:30
ČZDomácí
Hosté
3081 Dol. Němčí
- Nivnice
3082 Újezdec
- Kvasice
3083 O. N. Ves
- Baťov 1930
3084 Březolupy
- Bojkovice
3085 Slušovice
- Žalkovice
3086 Nedachlebice
- Ořechov
3087 Mladcová
- Hluk
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
17. kolo
ČZDomácí
3171 Baťov 1930
3172 Bojkovice
3173 Žalkovice
3174 Ořechov
3175 Hluk
3176 Mladcová
3177 Nedachlebice
Hosté
- Dol. Němčí
- Kvasice
- Nivnice
- Újezdec
- O. N. Ves
- Březolupy
- Slušovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
18. kolo
ČZDomácí
3181 Dol. Němčí
3182 Slušovice
3183 Březolupy
3184 O. N. Ves
3185 Újezdec
3186 Nivnice
3187 Kvasice
Hosté
- Nedachlebice
- Mladcová
- Hluk
- Ořechov
- Žalkovice
- Bojkovice
- Baťov 1930
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
36
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
Jaro 2014
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
37
19. kolo
ČZDomácí
3191 Kvasice
3192 Baťov 1930
3193 Bojkovice
3194 Žalkovice
3195 Ořechov
3196 Hluk
3197 Mladcová
Hosté
- Dol. Němčí
- Nivnice
- Újezdec
- O. N. Ves
- Březolupy
- Slušovice
- Nedachlebice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
20. kolo
ČZDomácí
3201 Dol. Němčí
3202 Nedachlebice
3203 Slušovice
3204 Březolupy
3205 O. N. Ves
3206 Újezdec
3207 Nivnice
Hosté
- Mladcová
- Hluk
- Ořechov
- Žalkovice
- Bojkovice
- Baťov 1930
- Kvasice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
21. kolo
ČZDomácí
3211 Nivnice
3212 Kvasice
3213 Baťov 1930
3214 Bojkovice
3215 Žalkovice
3216 Ořechov
3217 Hluk
Hosté
- Dol. Němčí
- Újezdec
- O. N. Ves
- Březolupy
- Slušovice
- Nedachlebice
- Mladcová
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
22. kolo
ČZDomácí
3221 Dol. Němčí
3222 Mladcová
3223 Nedachlebice
3224 Slušovice
3225 Březolupy
3226 O. N. Ves
3227 Újezdec
Hosté
- Hluk
- Ořechov
- Žalkovice
- Bojkovice
- Baťov 1930
- Kvasice
- Nivnice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
23. kolo
ČZDomácí
3231 Újezdec
3232 Nivnice
3233 Kvasice
3234 Baťov 1930
3235 Bojkovice
3236 Žalkovice
3237 Ořechov
Hosté
- Dol. Němčí
- O. N. Ves
- Březolupy
- Slušovice
- Nedachlebice
- Mladcová
- Hluk
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
24. kolo
ČZDomácí
3241 Dol. Němčí
3242 Hluk
3243 Mladcová
3244 Nedachlebice
3245 Slušovice
3246 Březolupy
3247 O. N. Ves
Hosté
- Ořechov
- Žalkovice
- Bojkovice
- Baťov 1930
- Kvasice
- Nivnice
- Újezdec
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
25. kolo
ČZDomácí
3251 O. N. Ves
3252 Újezdec
3253 Nivnice
3254 Kvasice
3255 Baťov 1930
3256 Bojkovice
3257 Žalkovice
Hosté
- Dol. Němčí
- Březolupy
- Slušovice
- Nedachlebice
- Mladcová
- Hluk
- Ořechov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
26. kolo
ČZDomácí
3261 Dol. Němčí
3262 Ořechov
3263 Hluk
3264 Mladcová
3265 Nedachlebice
3266 Slušovice
3267 Březolupy
Hosté
- Žalkovice
- Bojkovice
- Baťov 1930
- Kvasice
- Nivnice
- Újezdec
- O. N. Ves
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
38
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
I.B třída skupina „A“
1. TJ Sokol Hovězí
2. SK Hrachovec
3. TJ Spartak Jablůnka
4. TJ Tatran Janová
5. TJ Sokol Francova Lhota
6. TJ Sokol Valašská Polanka
7. Sokol Choryně
8. TJ Zašová
9. FC Lhota u Vs.
10. FC Valašské Příkazy
11. SK Lidečko
12. TJ Sokol Ratiboř
13. Horní Lideč
14. Sokol Hutisko – Solanec
NE/ÚZM
NE/ÚZM
SO/ÚZM
SO/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
SO/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/10.00
NE/ÚZM
NE/ÚZM
SO/ÚZM
NE/ÚZM
1. kolo
11.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
4011 Hovězí
- Hutisko
4012 Hrachovec
- Hor. Lideč
4013 Jablůnka
- Ratiboř
4014 Janová
- Lidečko
4015 Franc. Lhota
- Val. Příkazy
4016 Val. Polanka
- Lhota u Vs.
4017 Choryně
- Zašová
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
2. kolo
18.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
4021 Hutisko
- Zašová
4022 Lhota u Vs.
- Choryně
4023 Val. Příkazy
- Val. Polanka
4024 Lidečko
- Franc. Lhota
4025 Ratiboř
- Janová
4026 Hor. Lideč
- Jablůnka
4027 Hovězí
- Hrachovec
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
3. kolo
25.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
4031 Hrachovec
- Hutisko
4032 Jablůnka
- Hovězí
4033 Janová
- Hor. Lideč
4034 Franc. Lhota
- Ratiboř
4035 Val. Polanka
- Lidečko
4036 Choryně
- Val. Příkazy
4037 Zašová
- Lhota u Vs.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
4. kolo
1.9.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
4041 Hutisko
- Lhota u Vs.
4042 Val. Příkazy
- Zašová
4043 Lidečko
- Choryně
4044 Ratiboř
- Val. Polanka
4045 Hor. Lideč
- Franc. Lhota
4046 Hovězí
- Janová
4047 Hrachovec
- Jablůnka
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
5. kolo
8.9.13 16:00
ČZDomácí
Hosté
4051 Jablůnka
- Hutisko
4052 Janová
- Hrachovec
4053 Franc. Lhota
- Hovězí
4054 Val. Polanka
- Hor. Lideč
4055 Choryně
- Ratiboř
4056 Zašová
- Lidečko
4057 Lhota u Vs.
- Val. Příkazy
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
6. kolo
15.9.13 16:00
ČZDomácí
Hosté
4061 Hutisko
- Val. Příkazy
4062 Lidečko
- Lhota u Vs.
4063 Ratiboř
- Zašová
4064 Hor. Lideč
- Choryně
4065 Hovězí
- Val. Polanka
4066 Hrachovec
- Franc. Lhota
4067 Jablůnka
- Janová
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
7. kolo
22.9.13 15:30
ČZDomácí
Hosté
4071 Janová
- Hutisko
4072 Franc. Lhota
- Jablůnka
4073 Val. Polanka
- Hrachovec
4074 Choryně
- Hovězí
4075 Zašová
- Hor. Lideč
4076 Lhota u Vs.
- Ratiboř
4077 Val. Příkazy
- Lidečko
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
8. kolo
29.9.13 15:30
ČZDomácí
Hosté
4081 Hutisko
- Lidečko
4082 Ratiboř
- Val. Příkazy
4083 Hor. Lideč
- Lhota u Vs.
4084 Hovězí
- Zašová
4085 Hrachovec
- Choryně
4086 Jablůnka
- Val. Polanka
4087 Janová
- Franc. Lhota
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
39
9. kolo
6.10.13 15:00
ČZDomácí
Hosté
4091 Franc. Lhota
- Hutisko
4092 Val. Polanka
- Janová
4093 Choryně
- Jablůnka
4094 Zašová
- Hrachovec
4095 Lhota u Vs.
- Hovězí
4096 Val. Příkazy
- Hor. Lideč
4097 Lidečko
- Ratiboř
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
10. kolo 13.10.13 14:30
ČZDomácí
Hosté
4101 Hutisko
- Ratiboř
4102 Hor. Lideč
- Lidečko
4103 Hovězí
- Val. Příkazy
4104 Hrachovec
- Lhota u Vs.
4105 Jablůnka
- Zašová
4106 Janová
- Choryně
4107 Franc. Lhota
- Val. Polanka
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
19. kolo
ČZDomácí
4191 Val. Příkazy
4192 Lhota u Vs.
4193 Zašová
4194 Choryně
4195 Val. Polanka
4196 Franc. Lhota
4197 Janová
Hosté
- Hutisko
- Lidečko
- Ratiboř
- Hor. Lideč
- Hovězí
- Hrachovec
- Jablůnka
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
20. kolo
ČZDomácí
4201 Hutisko
4202 Jablůnka
4203 Hrachovec
4204 Hovězí
4205 Hor. Lideč
4206 Ratiboř
4207 Lidečko
Hosté
- Janová
- Franc. Lhota
- Val. Polanka
- Choryně
- Zašová
- Lhota u Vs.
- Val. Příkazy
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
11. kolo 20.10.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
4111 Val. Polanka
- Hutisko
4112 Choryně
- Franc. Lhota
4113 Zašová
- Janová
4114 Lhota u Vs.
- Jablůnka
4115 Val. Příkazy
- Hrachovec
4116 Lidečko
- Hovězí
4117 Ratiboř
- Hor. Lideč
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
12. kolo 27.10.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
4121 Hutisko
- Hor. Lideč
4122 Hovězí
- Ratiboř
4123 Hrachovec
- Lidečko
4124 Jablůnka
- Val. Příkazy
4125 Janová
- Lhota u Vs.
4126 Franc. Lhota
- Zašová
4127 Val. Polanka
- Choryně
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
21. kolo
ČZDomácí
4211 Lidečko
4212 Val. Příkazy
4213 Lhota u Vs.
4214 Zašová
4215 Choryně
4216 Val. Polanka
4217 Franc. Lhota
Hosté
- Hutisko
- Ratiboř
- Hor. Lideč
- Hovězí
- Hrachovec
- Jablůnka
- Janová
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
22. kolo
ČZDomácí
4221 Hutisko
4222 Janová
4223 Jablůnka
4224 Hrachovec
4225 Hovězí
4226 Hor. Lideč
4227 Ratiboř
Hosté
- Franc. Lhota
- Val. Polanka
- Choryně
- Zašová
- Lhota u Vs.
- Val. Příkazy
- Lidečko
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
13. kolo 3.11.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
4131 Choryně
- Hutisko
4132 Zašová
- Val. Polanka
4133 Lhota u Vs.
- Franc. Lhota
4134 Val. Příkazy
- Janová
4135 Lidečko
- Jablůnka
4136 Ratiboř
- Hrachovec
4137 Hor. Lideč
- Hovězí
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
14. kolo 10.11.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
4141 Hutisko
- Hovězí
4142 Hor. Lideč
- Hrachovec
4143 Ratiboř
- Jablůnka
4144 Lidečko
- Janová
4145 Val. Příkazy
- Franc. Lhota
4146 Lhota u Vs.
- Val. Polanka
4147 Zašová
- Choryně
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
23. kolo
ČZDomácí
4231 Ratiboř
4232 Lidečko
4233 Val. Příkazy
4234 Lhota u Vs.
4235 Zašová
4236 Choryně
4237 Val. Polanka
Hosté
- Hutisko
- Hor. Lideč
- Hovězí
- Hrachovec
- Jablůnka
- Janová
- Franc. Lhota
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
24. kolo
ČZDomácí
4241 Hutisko
4242 Franc. Lhota
4243 Janová
4244 Jablůnka
4245 Hrachovec
4246 Hovězí
4247 Hor. Lideč
Hosté
- Val. Polanka
- Choryně
- Zašová
- Lhota u Vs.
- Val. Příkazy
- Lidečko
- Ratiboř
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
25. kolo
ČZDomácí
4251 Hor. Lideč
4252 Ratiboř
4253 Lidečko
4254 Val. Příkazy
4255 Lhota u Vs.
4256 Zašová
4257 Choryně
Hosté
- Hutisko
- Hovězí
- Hrachovec
- Jablůnka
- Janová
- Franc. Lhota
- Val. Polanka
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
26. kolo
ČZDomácí
4261 Hutisko
4262 Val. Polanka
4263 Franc. Lhota
4264 Janová
4265 Jablůnka
4266 Hrachovec
4267 Hovězí
Hosté
- Choryně
- Zašová
- Lhota u Vs.
- Val. Příkazy
- Lidečko
- Ratiboř
- Hor. Lideč
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Jaro 2014
15. kolo
ČZDomácí
4151 Zašová
4152 Choryně
4153 Val. Polanka
4154 Franc. Lhota
4155 Janová
4156 Jablůnka
4157 Hrachovec
Hosté
- Hutisko
- Lhota u Vs.
- Val. Příkazy
- Lidečko
- Ratiboř
- Hor. Lideč
- Hovězí
17. kolo
ČZDomácí
4171 Lhota u Vs.
4172 Zašová
4173 Choryně
4174 Val. Polanka
4175 Franc. Lhota
4176 Janová
4177 Jablůnka
Hosté
- Hutisko
- Val. Příkazy
- Lidečko
- Ratiboř
- Hor. Lideč
- Hovězí
- Hrachovec
40
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
16. kolo
ČZDomácí
4161 Hutisko
4162 Hovězí
4163 Hor. Lideč
4164 Ratiboř
4165 Lidečko
4166 Val. Příkazy
4167 Lhota u Vs.
Hosté
- Hrachovec
- Jablůnka
- Janová
- Franc. Lhota
- Val. Polanka
- Choryně
- Zašová
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
18. kolo
ČZDomácí
4181 Hutisko
4182 Hrachovec
4183 Hovězí
4184 Hor. Lideč
4185 Ratiboř
4186 Lidečko
4187 Val. Příkazy
Hosté
- Jablůnka
- Janová
- Franc. Lhota
- Val. Polanka
- Choryně
- Zašová
- Lhota u Vs.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
41
I.B třída skupina „B“
1. TJ Roštění o.s.
2. FK Příluky
3. SK Březnice
4. FK Lužkovice – Želechovice
5. FK Admira Hulín
6. TJ Těšnovice
7. FC Viktoria Otrokovice B
8. FC TVD Slavičín B
9. TJ Skaštice
10. FC Malenovice
11. Moravan Kostelec u Hol.
12. Sokol Tečovice
13. SK Lukov
14. SK Jaroslavice
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
1. kolo
11.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
5011 Roštění
- Jaroslavice
5012 Příluky
- Lukov
5013 Březnice
- Tečovice
5014 Lužkovice
- Kostelec u Hol.
5015 Admira Hulín
- Malenovice
5016 Těšnovice
- Skaštice
5017 V. Otrokovice B - Slavičín B
3. kolo
25.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
5031 Příluky
- Jaroslavice
5032 Březnice
- Roštění
5033 Lužkovice
- Lukov
5034 Admira Hulín
- Tečovice
5035 Těšnovice
- Kostelec u Hol.
5036 V. Otrokovice B - Malenovice
5037 Slavičín B
- Skaštice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
NE/10.15
NE/ÚZM
NE/ÚZM
SO/ÚZM
SO/ÚZM
NE/ÚZM
SO/ÚZM
2. kolo
18.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
5021 Jaroslavice
- Slavičín B
5022 Skaštice
- V. Otrokovice B
5023 Malenovice
- Těšnovice
5024 Kostelec u Hol. - Admira Hulín
5025 Tečovice
- Lužkovice
5026 Lukov
- Březnice
5027 Roštění
- Příluky
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
9. kolo
6.10.13 15:00
ČZDomácí
Hosté
5091 Admira Hulín
- Jaroslavice
5092 Těšnovice
- Lužkovice
5093 V. Otrokovice B - Březnice
5094 Slavičín B
- Příluky
5095 Skaštice
- Roštění
5096 Malenovice
- Lukov
5097 Kostelec u Hol. - Tečovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
10. kolo 13.10.13 14:30
ČZDomácí
Hosté
5101 Jaroslavice
- Tečovice
5102 Lukov
- Kostelec u Hol.
5103 Roštění
- Malenovice
5104 Příluky
- Skaštice
5105 Březnice
- Slavičín B
5106 Lužkovice
- V. Otrokovice B
5107 Admira Hulín
- Těšnovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
11. kolo 20.10.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
5111 Těšnovice
- Jaroslavice
5112 V. Otrokovice B - Admira Hulín
5113 Slavičín B
- Lužkovice
5114 Skaštice
- Březnice
5115 Malenovice
- Příluky
5116 Kostelec u Hol. - Roštění
5117 Tečovice
- Lukov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
12. kolo 27.10.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
5121 Jaroslavice
- Lukov
5122 Roštění
- Tečovice
5123 Příluky
- Kostelec u Hol.
5124 Březnice
- Malenovice
5125 Lužkovice
- Skaštice
5126 Admira Hulín
- Slavičín B
5127 Těšnovice
- V. Otrokovice B
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
13. kolo 3.11.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
5131 V. Otrokovice B - Jaroslavice
5132 Slavičín B
- Těšnovice
5133 Skaštice
- Admira Hulín
5134 Malenovice
- Lužkovice
5135 Kostelec u Hol. - Březnice
5136 Tečovice
- Příluky
5137 Lukov
- Roštění
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
14. kolo 10.11.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
5141 Jaroslavice
- Roštění
5142 Lukov
- Příluky
5143 Tečovice
- Březnice
5144 Kostelec u Hol. - Lužkovice
5145 Malenovice
- Admira Hulín
5146 Skaštice
- Těšnovice
5147 Slavičín B
- V. Otrokovice B
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
4. kolo
1.9.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
5041 Jaroslavice
- Skaštice
5042 Malenovice
- Slavičín B
5043 Kostelec u Hol. - V. Otrokovice B
5044 Tečovice
- Těšnovice
5045 Lukov
- Admira Hulín
5046 Roštění
- Lužkovice
5047 Příluky
- Březnice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
5. kolo
8.9.13 16:00
ČZDomácí
Hosté
5051 Březnice
- Jaroslavice
5052 Lužkovice
- Příluky
5053 Admira Hulín
- Roštění
5054 Těšnovice
- Lukov
5055 V. Otrokovice B - Tečovice
5056 Slavičín B
- Kostelec u Hol.
5057 Skaštice
- Malenovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
6. kolo
15.9.13 16:00
ČZDomácí
Hosté
5061 Jaroslavice
- Malenovice
5062 Kostelec u Hol. - Skaštice
5063 Tečovice
- Slavičín B
5064 Lukov
- V. Otrokovice B
5065 Roštění
- Těšnovice
5066 Příluky
- Admira Hulín
5067 Březnice
- Lužkovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
15. kolo
ČZDomácí
5151 Slavičín B
5152 V. Otrokovice B
5153 Těšnovice
5154 Admira Hulín
5155 Lužkovice
5156 Březnice
5157 Příluky
Hosté
- Jaroslavice
- Skaštice
- Malenovice
- Kostelec u Hol.
- Tečovice
- Lukov
- Roštění
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
16. kolo
ČZDomácí
5161 Jaroslavice
5162 Roštění
5163 Lukov
5164 Tečovice
5165 Kostelec u Hol.
5166 Malenovice
5167 Skaštice
Hosté
- Příluky
- Březnice
- Lužkovice
- Admira Hulín
- Těšnovice
- V. Otrokovice B
- Slavičín B
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
7. kolo
22.9.13 15:30
ČZDomácí
Hosté
5071 Lužkovice
- Jaroslavice
5072 Admira Hulín
- Březnice
5073 Těšnovice
- Příluky
5074 V. Otrokovice B - Roštění
5075 Slavičín B
- Lukov
5076 Skaštice
- Tečovice
5077 Malenovice
- Kostelec u Hol.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
8. kolo
29.9.13 15:30
ČZDomácí
Hosté
5081 Jaroslavice
- Kostelec u Hol.
5082 Tečovice
- Malenovice
5083 Lukov
- Skaštice
5084 Roštění
- Slavičín B
5085 Příluky
- V. Otrokovice B
5086 Březnice
- Těšnovice
5087 Lužkovice
- Admira Hulín
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
17. kolo
ČZDomácí
5171 Skaštice
5172 Slavičín B
5173 V. Otrokovice B
5174 Těšnovice
5175 Admira Hulín
5176 Lužkovice
5177 Březnice
Hosté
- Jaroslavice
- Malenovice
- Kostelec u Hol.
- Tečovice
- Lukov
- Roštění
- Příluky
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
18. kolo
ČZDomácí
5181 Jaroslavice
5182 Příluky
5183 Roštění
5184 Lukov
5185 Tečovice
5186 Kostelec u Hol.
5187 Malenovice
Hosté
- Březnice
- Lužkovice
- Admira Hulín
- Těšnovice
- V. Otrokovice B
- Slavičín B
- Skaštice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
42
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
Jaro 2014
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
43
19. kolo
ČZDomácí
5191 Malenovice
5192 Skaštice
5193 Slavičín B
5194 V. Otrokovice B
5195 Těšnovice
5196 Admira Hulín
5197 Lužkovice
Hosté
- Jaroslavice
- Kostelec u Hol.
- Tečovice
- Lukov
- Roštění
- Příluky
- Březnice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
20. kolo
ČZDomácí
5201 Jaroslavice
5202 Březnice
5203 Příluky
5204 Roštění
5205 Lukov
5206 Tečovice
5207 Kostelec u Hol.
Hosté
- Lužkovice
- Admira Hulín
- Těšnovice
- V. Otrokovice B
- Slavičín B
- Skaštice
- Malenovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
21. kolo
ČZDomácí
5211 Kostelec u Hol.
5212 Malenovice
5213 Skaštice
5214 Slavičín B
5215 V. Otrokovice B
5216 Těšnovice
5217 Admira Hulín
Hosté
- Jaroslavice
- Tečovice
- Lukov
- Roštění
- Příluky
- Březnice
- Lužkovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
22. kolo
ČZDomácí
5221 Jaroslavice
5222 Lužkovice
5223 Březnice
5224 Příluky
5225 Roštění
5226 Lukov
5227 Tečovice
Hosté
- Admira Hulín
- Těšnovice
- V. Otrokovice B
- Slavičín B
- Skaštice
- Malenovice
- Kostelec u Hol.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
23. kolo
ČZDomácí
5231 Tečovice
5232 Kostelec u Hol.
5233 Malenovice
5234 Skaštice
5235 Slavičín B
5236 V. Otrokovice B
5237 Těšnovice
Hosté
- Jaroslavice
- Lukov
- Roštění
- Příluky
- Březnice
- Lužkovice
- Admira Hulín
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
24. kolo
ČZDomácí
5241 Jaroslavice
5242 Admira Hulín
5243 Lužkovice
5244 Březnice
5245 Příluky
5246 Roštění
5247 Lukov
Hosté
- Těšnovice
- V. Otrokovice B
- Slavičín B
- Skaštice
- Malenovice
- Kostelec u Hol.
- Tečovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
25. kolo
ČZDomácí
5251 Lukov
5252 Tečovice
5253 Kostelec u Hol.
5254 Malenovice
5255 Skaštice
5256 Slavičín B
5257 V. Otrokovice B
Hosté
- Jaroslavice
- Roštění
- Příluky
- Březnice
- Lužkovice
- Admira Hulín
- Těšnovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
26. kolo
ČZDomácí
5261 Jaroslavice
5262 Těšnovice
5263 Admira Hulín
5264 Lužkovice
5265 Březnice
5266 Příluky
5267 Roštění
Hosté
- V. Otrokovice B
- Slavičín B
- Skaštice
- Malenovice
- Kostelec u Hol.
- Tečovice
- Lukov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
44
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
I.B třída skupina „C“
1. Sokol Sehradice
2. Fotbal Kunovice
3. TJ Osvětimany
4. SK Zlechov
5. TJ Vlčnov
6. SK Jalubí
7. FC Koryčany
SO/ÚZM
NE/10.15 UT
SO/ÚZM
NE/10.00
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
8. TJ Tatran Havřice
9. TJ Zlámanec
10. TJ Sokol Nedakonice
11. SK Ostr. Lhota
12. FC Strání
13. TJ Sušice
14. TJ Sokol Prakšice – Pašovice
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
NE/ÚZM
1. kolo
11.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
6011 Sehradice
- Prakšice
6012 Kunovice
- Sušice
6013 Osvětimany
- Strání
6014 Zlechov
- Ostr. Lhota
6015 Vlčnov
- Nedakonice
6016 Jalubí
- Zlámanec
6017 Koryčany
- Havřice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
2. kolo
18.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
6021 Prakšice
- Havřice
6022 Zlámanec
- Koryčany
6023 Nedakonice
- Jalubí
6024 Ostr. Lhota
- Vlčnov
6025 Strání
- Zlechov
6026 Sušice
- Osvětimany
6027 Sehradice
- Kunovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
3. kolo
25.8.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
6031 Kunovice
- Prakšice
6032 Osvětimany
- Sehradice
6033 Zlechov
- Sušice
6034 Vlčnov
- Strání
6035 Jalubí
- Ostr. Lhota
6036 Koryčany
- Nedakonice
6037 Havřice
- Zlámanec
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
4. kolo
1.9.13 16:30
ČZDomácí
Hosté
6041 Prakšice
- Zlámanec
6042 Nedakonice
- Havřice
6043 Ostr. Lhota
- Koryčany
6044 Strání
- Jalubí
6045 Sušice
- Vlčnov
6046 Sehradice
- Zlechov
6047 Kunovice
- Osvětimany
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
5. kolo
8.9.13 16:00
ČZDomácí
Hosté
6051 Osvětimany
- Prakšice
6052 Zlechov
- Kunovice
6053 Vlčnov
- Sehradice
6054 Jalubí
- Sušice
6055 Koryčany
- Strání
6056 Havřice
- Ostr. Lhota
6057 Zlámanec
- Nedakonice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
6. kolo
15.9.13 16:00
ČZDomácí
Hosté
6061 Prakšice
- Nedakonice
6062 Ostr. Lhota
- Zlámanec
6063 Strání
- Havřice
6064 Sušice
- Koryčany
6065 Sehradice
- Jalubí
6066 Kunovice
- Vlčnov
6067 Osvětimany
- Zlechov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
7. kolo
22.9.13 15:30
ČZDomácí
Hosté
6071 Zlechov
- Prakšice
6072 Vlčnov
- Osvětimany
6073 Jalubí
- Kunovice
6074 Koryčany
- Sehradice
6075 Havřice
- Sušice
6076 Zlámanec
- Strání
6077 Nedakonice
- Ostr. Lhota
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
8. kolo
29.9.13 15:30
ČZDomácí
Hosté
6081 Prakšice
- Ostr. Lhota
6082 Strání
- Nedakonice
6083 Sušice
- Zlámanec
6084 Sehradice
- Havřice
6085 Kunovice
- Koryčany
6086 Osvětimany
- Jalubí
6087 Zlechov
- Vlčnov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
45
9. kolo
6.10.13 15:00
ČZDomácí
Hosté
6091 Vlčnov
- Prakšice
6092 Jalubí
- Zlechov
6093 Koryčany
- Osvětimany
6094 Havřice
- Kunovice
6095 Zlámanec
- Sehradice
6096 Nedakonice
- Sušice
6097 Ostr. Lhota
- Strání
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
10. kolo 13.10.13 14:30
ČZDomácí
Hosté
6101 Prakšice
- Strání
6102 Sušice
- Ostr. Lhota
6103 Sehradice
- Nedakonice
6104 Kunovice
- Zlámanec
6105 Osvětimany
- Havřice
6106 Zlechov
- Koryčany
6107 Vlčnov
- Jalubí
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
19. kolo
ČZDomácí
6191 Nedakonice
6192 Zlámanec
6193 Havřice
6194 Koryčany
6195 Jalubí
6196 Vlčnov
6197 Zlechov
Hosté
- Prakšice
- Ostr. Lhota
- Strání
- Sušice
- Sehradice
- Kunovice
- Osvětimany
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
20. kolo
ČZDomácí
6201 Prakšice
6202 Osvětimany
6203 Kunovice
6204 Sehradice
6205 Sušice
6206 Strání
6207 Ostr. Lhota
Hosté
- Zlechov
- Vlčnov
- Jalubí
- Koryčany
- Havřice
- Zlámanec
- Nedakonice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
11. kolo 20.10.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
6111 Jalubí
- Prakšice
6112 Koryčany
- Vlčnov
6113 Havřice
- Zlechov
6114 Zlámanec
- Osvětimany
6115 Nedakonice
- Kunovice
6116 Ostr. Lhota
- Sehradice
6117 Strání
- Sušice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
12. kolo 27.10.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
6121 Prakšice
- Sušice
6122 Sehradice
- Strání
6123 Kunovice
- Ostr. Lhota
6124 Osvětimany
- Nedakonice
6125 Zlechov
- Zlámanec
6126 Vlčnov
- Havřice
6127 Jalubí
- Koryčany
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
21. kolo
ČZDomácí
6211 Ostr. Lhota
6212 Nedakonice
6213 Zlámanec
6214 Havřice
6215 Koryčany
6216 Jalubí
6217 Vlčnov
Hosté
- Prakšice
- Strání
- Sušice
- Sehradice
- Kunovice
- Osvětimany
- Zlechov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
22. kolo
ČZDomácí
6221 Prakšice
6222 Zlechov
6223 Osvětimany
6224 Kunovice
6225 Sehradice
6226 Sušice
6227 Strání
Hosté
- Vlčnov
- Jalubí
- Koryčany
- Havřice
- Zlámanec
- Nedakonice
- Ostr. Lhota
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
13. kolo 3.11.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
6131 Koryčany
- Prakšice
6132 Havřice
- Jalubí
6133 Zlámanec
- Vlčnov
6134 Nedakonice
- Zlechov
6135 Ostr. Lhota
- Osvětimany
6136 Strání
- Kunovice
6137 Sušice
- Sehradice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
14. kolo 10.11.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
6141 Prakšice
- Sehradice
6142 Sušice
- Kunovice
6143 Strání
- Osvětimany
6144 Ostr. Lhota
- Zlechov
6145 Nedakonice
- Vlčnov
6146 Zlámanec
- Jalubí
6147 Havřice
- Koryčany
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
23. kolo
ČZDomácí
6231 Strání
6232 Ostr. Lhota
6233 Nedakonice
6234 Zlámanec
6235 Havřice
6236 Koryčany
6237 Jalubí
Hosté
- Prakšice
- Sušice
- Sehradice
- Kunovice
- Osvětimany
- Zlechov
- Vlčnov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
24. kolo
ČZDomácí
6241 Prakšice
6242 Vlčnov
6243 Zlechov
6244 Osvětimany
6245 Kunovice
6246 Sehradice
6247 Sušice
Hosté
- Jalubí
- Koryčany
- Havřice
- Zlámanec
- Nedakonice
- Ostr. Lhota
- Strání
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
25. kolo
ČZDomácí
6251 Sušice
6252 Strání
6253 Ostr. Lhota
6254 Nedakonice
6255 Zlámanec
6256 Havřice
6257 Koryčany
Hosté
- Prakšice
- Sehradice
- Kunovice
- Osvětimany
- Zlechov
- Vlčnov
- Jalubí
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
26. kolo
ČZDomácí
6261 Prakšice
6262 Jalubí
6263 Vlčnov
6264 Zlechov
6265 Osvětimany
6266 Kunovice
6267 Sehradice
Hosté
- Koryčany
- Havřice
- Zlámanec
- Nedakonice
- Ostr. Lhota
- Strání
- Sušice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Jaro 2014
15. kolo
ČZDomácí
6151 Havřice
6152 Koryčany
6153 Jalubí
6154 Vlčnov
6155 Zlechov
6156 Osvětimany
6157 Kunovice
Hosté
- Prakšice
- Zlámanec
- Nedakonice
- Ostr. Lhota
- Strání
- Sušice
- Sehradice
17. kolo
ČZDomácí
6171 Zlámanec
6172 Havřice
6173 Koryčany
6174 Jalubí
6175 Vlčnov
6176 Zlechov
6177 Osvětimany
Hosté
- Prakšice
- Nedakonice
- Ostr. Lhota
- Strání
- Sušice
- Sehradice
- Kunovice
46
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
16. kolo
ČZDomácí
6161 Prakšice
6162 Sehradice
6163 Sušice
6164 Strání
6165 Ostr. Lhota
6166 Nedakonice
6167 Zlámanec
Hosté
- Kunovice
- Osvětimany
- Zlechov
- Vlčnov
- Jalubí
- Koryčany
- Havřice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
18. kolo
ČZDomácí
6181 Prakšice
6182 Kunovice
6183 Sehradice
6184 Sušice
6185 Strání
6186 Ostr. Lhota
6187 Nedakonice
Hosté
- Osvětimany
- Zlechov
- Vlčnov
- Jalubí
- Koryčany
- Havřice
- Zlámanec
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
47
Krajský přebor dorostu
1. SK Vlachovice
2. SK Baťov 1930
3. FC Elseremo Brumov
4. FK Bystřice p/H.
5. FK Luhačovice
6. ČSK Uh. Brod
7. SFK ELKO Holešov
NE/10.00
SO/13.30 UT
SO/hlášenka UT
NE/10.00
SO/10.00 UT
NE/10.00 Orel.stad.
SO/10.00 Střelnice
1. kolo
11.8.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
7011 Vlachovice
- Dol. Němčí
7012 Baťov 1930
- Hulín
7013 Brumov
- Návojná
7014 Bystřice p/H.
- Rožnov p/R.
7015 Luhačovice
- Malenovice
7016 Uh. Brod
- Slušovice
7017 Holešov
- Kunovice
3. kolo
25.8.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
7031 Baťov 1930
- Dol. Němčí
7032 Brumov
- Vlachovice
7033 Bystřice p/H.
- Hulín
7034 Luhačovice
- Návojná
7035 Uh. Brod
- Rožnov p/R.
7036 Holešov
- Malenovice
7037 Kunovice
- Slušovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
8. Fotbal Kunovice
9. FC Slušovice
10. FC Malenovice
11. FC Rožnov P/R.
12. TJ Sokol Návojná
13. SK Spartak Hulín
14. TJ Dolní Němčí
SO/10.00 UT
SO/10.15
SO/ÚZD
NE/ÚZD UT
NE/10.00
SO/10.00
NE/ÚZD
2. kolo
18.8.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
7021 Dol. Němčí
- Kunovice
7022 Slušovice
- Holešov
7023 Malenovice
- Uh. Brod
7024 Rožnov p/R.
- Luhačovice
7025 Návojná
- Bystřice p/H.
7026 Hulín
- Brumov
7027 Vlachovice
- Baťov 1930
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
9. kolo
6.10.13 12:30
ČZDomácí
Hosté
7091 Luhačovice
- Dol. Němčí
7092 Uh. Brod
- Bystřice p/H.
7093 Holešov
- Brumov
7094 Kunovice
- Baťov 1930
7095 Slušovice
- Vlachovice
7096 Malenovice
- Hulín
7097 Rožnov p/R.
- Návojná
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
10. kolo 13.10.13 12:00
ČZDomácí
Hosté
7101 Dol. Němčí
- Návojná
7102 Hulín
- Rožnov p/R.
7103 Vlachovice
- Malenovice
7104 Baťov 1930
- Slušovice
7105 Brumov
- Kunovice
7106 Bystřice p/H.
- Holešov
7107 Luhačovice
- Uh. Brod
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
11. kolo 20.10.13 11:30
ČZDomácí
Hosté
7111 Uh. Brod
- Dol. Němčí
7112 Holešov
- Luhačovice
7113 Kunovice
- Bystřice p/H.
7114 Slušovice
- Brumov
7115 Malenovice
- Baťov 1930
7116 Rožnov p/R.
- Vlachovice
7117 Návojná
- Hulín
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
12. kolo 27.10.13 11:30
ČZDomácí
Hosté
7121 Dol. Němčí
- Hulín
7122 Vlachovice
- Návojná
7123 Baťov 1930
- Rožnov p/R.
7124 Brumov
- Malenovice
7125 Bystřice p/H.
- Slušovice
7126 Luhačovice
- Kunovice
7127 Uh. Brod
- Holešov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
13. kolo 3.11.13 11:00
ČZDomácí
Hosté
7131 Holešov
- Dol. Němčí
7132 Kunovice
- Uh. Brod
7133 Slušovice
- Luhačovice
7134 Malenovice
- Bystřice p/H.
7135 Rožnov p/R.
- Brumov
7136 Návojná
- Baťov 1930
7137 Hulín
- Vlachovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
14. kolo 10.11.13 11:00
ČZDomácí
Hosté
7141 Dol. Němčí
- Vlachovice
7142 Hulín
- Baťov 1930
7143 Návojná
- Brumov
7144 Rožnov p/R.
- Bystřice p/H.
7145 Malenovice
- Luhačovice
7146 Slušovice
- Uh. Brod
7147 Kunovice
- Holešov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
4. kolo
1.9.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
7041 Dol. Němčí
- Slušovice
7042 Malenovice
- Kunovice
7043 Rožnov p/R.
- Holešov
7044 Návojná
- Uh. Brod
7045 Hulín
- Luhačovice
7046 Vlachovice
- Bystřice p/H.
7047 Baťov 1930
- Brumov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
5. kolo
8.9.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
7051 Brumov
- Dol. Němčí
7052 Bystřice p/H.
- Baťov 1930
7053 Luhačovice
- Vlachovice
7054 Uh. Brod
- Hulín
7055 Holešov
- Návojná
7056 Kunovice
- Rožnov p/R.
7057 Slušovice
- Malenovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
6. kolo
15.9.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
7061 Dol. Němčí
- Malenovice
7062 Rožnov p/R.
- Slušovice
7063 Návojná
- Kunovice
7064 Hulín
- Holešov
7065 Vlachovice
- Uh. Brod
7066 Baťov 1930
- Luhačovice
7067 Brumov
- Bystřice p/H.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
15. kolo
ČZDomácí
7151 Kunovice
7152 Holešov
7153 Uh. Brod
7154 Luhačovice
7155 Bystřice p/H.
7156 Brumov
7157 Baťov 1930
Hosté
- Dol. Němčí
- Slušovice
- Malenovice
- Rožnov p/R.
- Návojná
- Hulín
- Vlachovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
16. kolo
ČZDomácí
7161 Dol. Němčí
7162 Vlachovice
7163 Hulín
7164 Návojná
7165 Rožnov p/R.
7166 Malenovice
7167 Slušovice
Hosté
- Baťov 1930
- Brumov
- Bystřice p/H.
- Luhačovice
- Uh. Brod
- Holešov
- Kunovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
7. kolo
22.9.13 13:00
ČZDomácí
Hosté
7071 Bystřice p/H.
- Dol. Němčí
7072 Luhačovice
- Brumov
7073 Uh. Brod
- Baťov 1930
7074 Holešov
- Vlachovice
7075 Kunovice
- Hulín
7076 Slušovice
- Návojná
7077 Malenovice
- Rožnov p/R.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
8. kolo
29.9.13 13:00
ČZDomácí
Hosté
7081 Dol. Němčí
- Rožnov p/R.
7082 Návojná
- Malenovice
7083 Hulín
- Slušovice
7084 Vlachovice
- Kunovice
7085 Baťov 1930
- Holešov
7086 Brumov
- Uh. Brod
7087 Bystřice p/H.
- Luhačovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
17. kolo
ČZDomácí
7171 Slušovice
7172 Kunovice
7173 Holešov
7174 Uh. Brod
7175 Luhačovice
7176 Bystřice p/H.
7177 Brumov
Hosté
- Dol. Němčí
- Malenovice
- Rožnov p/R.
- Návojná
- Hulín
- Vlachovice
- Baťov 1930
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
18. kolo
ČZDomácí
7181 Dol. Němčí
7182 Baťov 1930
7183 Vlachovice
7184 Hulín
7185 Návojná
7186 Rožnov p/R.
7187 Malenovice
Hosté
- Brumov
- Bystřice p/H.
- Luhačovice
- Uh. Brod
- Holešov
- Kunovice
- Slušovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
48
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
Jaro 2014
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
49
19. kolo
ČZDomácí
7191 Malenovice
7192 Slušovice
7193 Kunovice
7194 Holešov
7195 Uh. Brod
7196 Luhačovice
7197 Bystřice p/H.
Hosté
- Dol. Němčí
- Rožnov p/R.
- Návojná
- Hulín
- Vlachovice
- Baťov 1930
- Brumov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
20. kolo
ČZDomácí
7201 Dol. Němčí
7202 Brumov
7203 Baťov 1930
7204 Vlachovice
7205 Hulín
7206 Návojná
7207 Rožnov p/R.
Hosté
- Bystřice p/H.
- Luhačovice
- Uh. Brod
- Holešov
- Kunovice
- Slušovice
- Malenovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
21. kolo
ČZDomácí
7211 Rožnov p/R.
7212 Malenovice
7213 Slušovice
7214 Kunovice
7215 Holešov
7216 Uh. Brod
7217 Luhačovice
Hosté
- Dol. Němčí
- Návojná
- Hulín
- Vlachovice
- Baťov 1930
- Brumov
- Bystřice p/H.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
22. kolo
ČZDomácí
7221 Dol. Němčí
7222 Bystřice p/H.
7223 Brumov
7224 Baťov 1930
7225 Vlachovice
7226 Hulín
7227 Návojná
Hosté
- Luhačovice
- Uh. Brod
- Holešov
- Kunovice
- Slušovice
- Malenovice
- Rožnov p/R.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
23. kolo
ČZDomácí
7231 Návojná
7232 Rožnov p/R.
7233 Malenovice
7234 Slušovice
7235 Kunovice
7236 Holešov
7237 Uh. Brod
Hosté
- Dol. Němčí
- Hulín
- Vlachovice
- Baťov 1930
- Brumov
- Bystřice p/H.
- Luhačovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
24. kolo
ČZDomácí
7241 Dol. Němčí
7242 Luhačovice
7243 Bystřice p/H.
7244 Brumov
7245 Baťov 1930
7246 Vlachovice
7247 Hulín
Hosté
- Uh. Brod
- Holešov
- Kunovice
- Slušovice
- Malenovice
- Rožnov p/R.
- Návojná
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
25. kolo
ČZDomácí
7251 Hulín
7252 Návojná
7253 Rožnov p/R.
7254 Malenovice
7255 Slušovice
7256 Kunovice
7257 Holešov
Hosté
- Dol. Němčí
- Vlachovice
- Baťov 1930
- Brumov
- Bystřice p/H.
- Luhačovice
- Uh. Brod
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
26. kolo
ČZDomácí
7261 Dol. Němčí
7262 Uh. Brod
7263 Luhačovice
7264 Bystřice p/H.
7265 Brumov
7266 Baťov 1930
7267 Vlachovice
Hosté
- Holešov
- Kunovice
- Slušovice
- Malenovice
- Rožnov p/R.
- Návojná
- Hulín
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
50
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
Krajská soutěž dorostu - skupina „A“
1. TJ Sokol Hovězí
2. TJ Juřinka
3. FC Rak Provodov
4. TJ Sokol Mladcová
5. TJ Sokol Francova Lhota
6. TJ Sokol Val. Polanka
7. TJ Štítná n/Vl.
SO/ÚZM
SO/3 hod. před ÚZM
SO/3,5 hod. před ÚZM
NE/ÚZD
SO/ÚZM
SO/ÚZM
NE/ÚZD
8. SK Louky
9. TJ Spartak Val. Klobouky
10. FC TVD Slavičín
11. SK Lidečko
12. TJ Sokol Ratiboř
13. FC Vel.Karlovice+Karolinka
14. FS Napajedla
NE/10.00
NE/3 hod. před ÚZM
SO/10.00
SO/ÚZM
SO/3 hod. před ÚZM
NE/10.00
NE/3 hod. před ÚZM
1. kolo
11.8.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
8011 Hovězí
- Napajedla
8012 Juřinka
- V. Karlovice
8013 Provodov
- Ratiboř
8014 Mladcová
- Lidečko
8015 Franc. Lhota
- Slavičín
8016 Val. Polanka
- Val. Klobouky
8017 Štítná n/Vl.
- Louky
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
2. kolo
18.8.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
8021 Napajedla
- Louky
8022 Val. Klobouky
- Štítná n/Vl.
8023 Slavičín
- Val. Polanka
8024 Lidečko
- Franc. Lhota
8025 Ratiboř
- Mladcová
8026 V. Karlovice
- Provodov
8027 Hovězí
- Juřinka
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
3. kolo
25.8.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
8031 Juřinka
- Napajedla
8032 Provodov
- Hovězí
8033 Mladcová
- V. Karlovice
8034 Franc. Lhota
- Ratiboř
8035 Val. Polanka
- Lidečko
8036 Štítná n/Vl.
- Slavičín
8037 Louky
- Val. Klobouky
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
4. kolo
1.9.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
8041 Napajedla
- Val. Klobouky
8042 Slavičín
- Louky
8043 Lidečko
- Štítná n/Vl.
8044 Ratiboř
- Val. Polanka
8045 V. Karlovice
- Franc. Lhota
8046 Hovězí
- Mladcová
8047 Juřinka
- Provodov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
5. kolo
8.9.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
8051 Provodov
- Napajedla
8052 Mladcová
- Juřinka
8053 Franc. Lhota
- Hovězí
8054 Val. Polanka
- V. Karlovice
8055 Štítná n/Vl.
- Ratiboř
8056 Louky
- Lidečko
8057 Val. Klobouky
- Slavičín
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
6. kolo
15.9.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
8061 Napajedla
- Slavičín
8062 Lidečko
- Val. Klobouky
8063 Ratiboř
- Louky
8064 V. Karlovice
- Štítná n/Vl.
8065 Hovězí
- Val. Polanka
8066 Juřinka
- Franc. Lhota
8067 Provodov
- Mladcová
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
7. kolo
22.9.13 13:00
ČZDomácí
Hosté
8071 Mladcová
- Napajedla
8072 Franc. Lhota
- Provodov
8073 Val. Polanka
- Juřinka
8074 Štítná n/Vl.
- Hovězí
8075 Louky
- V. Karlovice
8076 Val. Klobouky
- Ratiboř
8077 Slavičín
- Lidečko
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
8. kolo
29.9.13 13:00
ČZDomácí
Hosté
8081 Napajedla
- Lidečko
8082 Ratiboř
- Slavičín
8083 V. Karlovice
- Val. Klobouky
8084 Hovězí
- Louky
8085 Juřinka
- Štítná n/Vl.
8086 Provodov
- Val. Polanka
8087 Mladcová
- Franc. Lhota
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
51
9. kolo
6.10.13 12:30
ČZDomácí
Hosté
8091 Franc. Lhota
- Napajedla
8092 Val. Polanka
- Mladcová
8093 Štítná n/Vl.
- Provodov
8094 Louky
- Juřinka
8095 Val. Klobouky
- Hovězí
8096 Slavičín
- V. Karlovice
8097 Lidečko
- Ratiboř
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
10. kolo 13.10.13 12:00
ČZDomácí
Hosté
8101 Napajedla
- Ratiboř
8102 V. Karlovice
- Lidečko
8103 Hovězí
- Slavičín
8104 Juřinka
- Val. Klobouky
8105 Provodov
- Louky
8106 Mladcová
- Štítná n/Vl.
8107 Franc. Lhota
- Val. Polanka
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
19. kolo
ČZDomácí
8191 Slavičín
8192 Val. Klobouky
8193 Louky
8194 Štítná n/Vl.
8195 Val. Polanka
8196 Franc. Lhota
8197 Mladcová
Hosté
- Napajedla
- Lidečko
- Ratiboř
- V. Karlovice
- Hovězí
- Juřinka
- Provodov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
20. kolo
ČZDomácí
8201 Napajedla
8202 Provodov
8203 Juřinka
8204 Hovězí
8205 V. Karlovice
8206 Ratiboř
8207 Lidečko
Hosté
- Mladcová
- Franc. Lhota
- Val. Polanka
- Štítná n/Vl.
- Louky
- Val. Klobouky
- Slavičín
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
11. kolo 20.10.13 11:30
ČZDomácí
Hosté
8111 Val. Polanka
- Napajedla
8112 Štítná n/Vl.
- Franc. Lhota
8113 Louky
- Mladcová
8114 Val. Klobouky
- Provodov
8115 Slavičín
- Juřinka
8116 Lidečko
- Hovězí
8117 Ratiboř
- V. Karlovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
12. kolo 27.10.13 11:30
ČZDomácí
Hosté
8121 Napajedla
- V. Karlovice
8122 Hovězí
- Ratiboř
8123 Juřinka
- Lidečko
8124 Provodov
- Slavičín
8125 Mladcová
- Val. Klobouky
8126 Franc. Lhota
- Louky
8127 Val. Polanka
- Štítná n/Vl.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
21. kolo
ČZDomácí
8211 Lidečko
8212 Slavičín
8213 Val. Klobouky
8214 Louky
8215 Štítná n/Vl.
8216 Val. Polanka
8217 Franc. Lhota
Hosté
- Napajedla
- Ratiboř
- V. Karlovice
- Hovězí
- Juřinka
- Provodov
- Mladcová
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
22. kolo
ČZDomácí
8221 Napajedla
8222 Mladcová
8223 Provodov
8224 Juřinka
8225 Hovězí
8226 V. Karlovice
8227 Ratiboř
Hosté
- Franc. Lhota
- Val. Polanka
- Štítná n/Vl.
- Louky
- Val. Klobouky
- Slavičín
- Lidečko
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
13. kolo 3.11.13 11:00
ČZDomácí
Hosté
8131 Štítná n/Vl.
- Napajedla
8132 Louky
- Val. Polanka
8133 Val. Klobouky
- Franc. Lhota
8134 Slavičín
- Mladcová
8135 Lidečko
- Provodov
8136 Ratiboř
- Juřinka
8137 V. Karlovice
- Hovězí
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
14. kolo 10.11.13 11:00
ČZDomácí
Hosté
8141 Napajedla
- Hovězí
8142 V. Karlovice
- Juřinka
8143 Ratiboř
- Provodov
8144 Lidečko
- Mladcová
8145 Slavičín
- Franc. Lhota
8146 Val. Klobouky
- Val. Polanka
8147 Louky
- Štítná n/Vl.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
23. kolo
ČZDomácí
8231 Ratiboř
8232 Lidečko
8233 Slavičín
8234 Val. Klobouky
8235 Louky
8236 Štítná n/Vl.
8237 Val. Polanka
Hosté
- Napajedla
- V. Karlovice
- Hovězí
- Juřinka
- Provodov
- Mladcová
- Franc. Lhota
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
24. kolo
ČZDomácí
8241 Napajedla
8242 Franc. Lhota
8243 Mladcová
8244 Provodov
8245 Juřinka
8246 Hovězí
8247 V. Karlovice
Hosté
- Val. Polanka
- Štítná n/Vl.
- Louky
- Val. Klobouky
- Slavičín
- Lidečko
- Ratiboř
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
25. kolo
ČZDomácí
8251 V. Karlovice
8252 Ratiboř
8253 Lidečko
8254 Slavičín
8255 Val. Klobouky
8256 Louky
8257 Štítná n/Vl.
Hosté
- Napajedla
- Hovězí
- Juřinka
- Provodov
- Mladcová
- Franc. Lhota
- Val. Polanka
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
26. kolo
ČZDomácí
8261 Napajedla
8262 Val. Polanka
8263 Franc. Lhota
8264 Mladcová
8265 Provodov
8266 Juřinka
8267 Hovězí
Hosté
- Štítná n/Vl.
- Louky
- Val. Klobouky
- Slavičín
- Lidečko
- Ratiboř
- V. Karlovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Jaro 2014
15. kolo
ČZDomácí
8151 Louky
8152 Štítná n/Vl.
8153 Val. Polanka
8154 Franc. Lhota
8155 Mladcová
8156 Provodov
8157 Juřinka
Hosté
- Napajedla
- Val. Klobouky
- Slavičín
- Lidečko
- Ratiboř
- V. Karlovice
- Hovězí
17. kolo
ČZDomácí
8171 Val. Klobouky
8172 Louky
8173 Štítná n/Vl.
8174 Val. Polanka
8175 Franc. Lhota
8176 Mladcová
8177 Provodov
Hosté
- Napajedla
- Slavičín
- Lidečko
- Ratiboř
- V. Karlovice
- Hovězí
- Juřinka
52
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
16. kolo
ČZDomácí
8161 Napajedla
8162 Hovězí
8163 V. Karlovice
8164 Ratiboř
8165 Lidečko
8166 Slavičín
8167 Val. Klobouky
Hosté
- Juřinka
- Provodov
- Mladcová
- Franc. Lhota
- Val. Polanka
- Štítná n/Vl.
- Louky
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
18. kolo
ČZDomácí
8181 Napajedla
8182 Juřinka
8183 Hovězí
8184 V. Karlovice
8185 Ratiboř
8186 Lidečko
8187 Slavičín
Hosté
- Provodov
- Mladcová
- Franc. Lhota
- Val. Polanka
- Štítná n/Vl.
- Louky
- Val. Klobouky
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
53
Krajská soutěž dorostu - skupina „B“
1. FC Morkovice
2. SK Boršice
3. TJ Nedachlebice
4. TJ Sokol Kněžpole
5. TJ Spartak Hluk
6. FK Uh. Ostroh
7. FC Koryčany
SO/10.00 UT
SO/3 hod. před ÚZM
NE/ÚZD
NE/3 hod. před ÚZM
NE/ÚZD
SO/ÚZM
NE/ÚZD
1. kolo
11.8.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
9011 Morkovice
- Zdounky
9012 Boršice
- Buchlovice
9013 Nedachlebice
- Strání
9014 Kněžpole
- Nivnice
9015 Hluk
- Kvasice
9016 Uh. Ostroh
- Chropyně
9017 Koryčany
- Bojkovice
3. kolo
25.8.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
9031 Boršice
- Zdounky
9032 Nedachlebice
- Morkovice
9033 Kněžpole
- Buchlovice
9034 Hluk
- Strání
9035 Uh. Ostroh
- Nivnice
9036 Koryčany
- Kvasice
9037 Bojkovice
- Chropyně
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
8. SK Slov. Viktoria Bojkovice
9. FK Chropyně
10. FC Kvasice
11. TJ Nivnice
12. FC Strání
13. TJ Buchlovice
14. TJ Zdounky
NE/ÚZD
SO/10.15 UT
NE/ÚZD
SO/ÚZM
NE/ÚZD
SO/ÚZM
NE/3 hod. před ÚZM
2. kolo
18.8.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
9021 Zdounky
- Bojkovice
9022 Chropyně
- Koryčany
9023 Kvasice
- Uh. Ostroh
9024 Nivnice
- Hluk
9025 Strání
- Kněžpole
9026 Buchlovice
- Nedachlebice
9027 Morkovice
- Boršice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
9. kolo
6.10.13 12:30
ČZDomácí
Hosté
9091 Hluk
- Zdounky
9092 Uh. Ostroh
- Kněžpole
9093 Koryčany
- Nedachlebice
9094 Bojkovice
- Boršice
9095 Chropyně
- Morkovice
9096 Kvasice
- Buchlovice
9097 Nivnice
- Strání
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
10. kolo 13.10.13 12:00
ČZDomácí
Hosté
9101 Zdounky
- Strání
9102 Buchlovice
- Nivnice
9103 Morkovice
- Kvasice
9104 Boršice
- Chropyně
9105 Nedachlebice
- Bojkovice
9106 Kněžpole
- Koryčany
9107 Hluk
- Uh. Ostroh
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
11. kolo 20.10.13 11:30
ČZDomácí
Hosté
9111 Uh. Ostroh
- Zdounky
9112 Koryčany
- Hluk
9113 Bojkovice
- Kněžpole
9114 Chropyně
- Nedachlebice
9115 Kvasice
- Boršice
9116 Nivnice
- Morkovice
9117 Strání
- Buchlovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
12. kolo 27.10.13 11:30
ČZDomácí
Hosté
9121 Zdounky
- Buchlovice
9122 Morkovice
- Strání
9123 Boršice
- Nivnice
9124 Nedachlebice
- Kvasice
9125 Kněžpole
- Chropyně
9126 Hluk
- Bojkovice
9127 Uh. Ostroh
- Koryčany
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
13. kolo 3.11.13 11:00
ČZDomácí
Hosté
9131 Koryčany
- Zdounky
9132 Bojkovice
- Uh. Ostroh
9133 Chropyně
- Hluk
9134 Kvasice
- Kněžpole
9135 Nivnice
- Nedachlebice
9136 Strání
- Boršice
9137 Buchlovice
- Morkovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
14. kolo 10.11.13 11:00
ČZDomácí
Hosté
9141 Zdounky
- Morkovice
9142 Buchlovice
- Boršice
9143 Strání
- Nedachlebice
9144 Nivnice
- Kněžpole
9145 Kvasice
- Hluk
9146 Chropyně
- Uh. Ostroh
9147 Bojkovice
- Koryčany
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
4. kolo
1.9.13 14:00
ČZDomácí
Hosté
9041 Zdounky
- Chropyně
9042 Kvasice
- Bojkovice
9043 Nivnice
- Koryčany
9044 Strání
- Uh. Ostroh
9045 Buchlovice
- Hluk
9046 Morkovice
- Kněžpole
9047 Boršice
- Nedachlebice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
5. kolo
8.9.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
9051 Nedachlebice
- Zdounky
9052 Kněžpole
- Boršice
9053 Hluk
- Morkovice
9054 Uh. Ostroh
- Buchlovice
9055 Koryčany
- Strání
9056 Bojkovice
- Nivnice
9057 Chropyně
- Kvasice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
6. kolo
15.9.13 13:30
ČZDomácí
Hosté
9061 Zdounky
- Kvasice
9062 Nivnice
- Chropyně
9063 Strání
- Bojkovice
9064 Buchlovice
- Koryčany
9065 Morkovice
- Uh. Ostroh
9066 Boršice
- Hluk
9067 Nedachlebice
- Kněžpole
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
15. kolo
ČZDomácí
9151 Bojkovice
9152 Koryčany
9153 Uh. Ostroh
9154 Hluk
9155 Kněžpole
9156 Nedachlebice
9157 Boršice
Hosté
- Zdounky
- Chropyně
- Kvasice
- Nivnice
- Strání
- Buchlovice
- Morkovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
16. kolo
ČZDomácí
9161 Zdounky
9162 Morkovice
9163 Buchlovice
9164 Strání
9165 Nivnice
9166 Kvasice
9167 Chropyně
Hosté
- Boršice
- Nedachlebice
- Kněžpole
- Hluk
- Uh. Ostroh
- Koryčany
- Bojkovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
7. kolo
22.9.13 13:00
ČZDomácí
Hosté
9071 Kněžpole
- Zdounky
9072 Hluk
- Nedachlebice
9073 Uh. Ostroh
- Boršice
9074 Koryčany
- Morkovice
9075 Bojkovice
- Buchlovice
9076 Chropyně
- Strání
9077 Kvasice
- Nivnice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
8. kolo
29.9.13 13:00
ČZDomácí
Hosté
9081 Zdounky
- Nivnice
9082 Strání
- Kvasice
9083 Buchlovice
- Chropyně
9084 Morkovice
- Bojkovice
9085 Boršice
- Koryčany
9086 Nedachlebice
- Uh. Ostroh
9087 Kněžpole
- Hluk
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
17. kolo
ČZDomácí
9171 Chropyně
9172 Bojkovice
9173 Koryčany
9174 Uh. Ostroh
9175 Hluk
9176 Kněžpole
9177 Nedachlebice
Hosté
- Zdounky
- Kvasice
- Nivnice
- Strání
- Buchlovice
- Morkovice
- Boršice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
18. kolo
ČZDomácí
9181 Zdounky
9182 Boršice
9183 Morkovice
9184 Buchlovice
9185 Strání
9186 Nivnice
9187 Kvasice
Hosté
- Nedachlebice
- Kněžpole
- Hluk
- Uh. Ostroh
- Koryčany
- Bojkovice
- Chropyně
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
54
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
Jaro 2014
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
55
Krajský přebor žáků
19. kolo
ČZDomácí
9191 Kvasice
9192 Chropyně
9193 Bojkovice
9194 Koryčany
9195 Uh. Ostroh
9196 Hluk
9197 Kněžpole
Hosté
- Zdounky
- Nivnice
- Strání
- Buchlovice
- Morkovice
- Boršice
- Nedachlebice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
20. kolo
ČZDomácí
9201 Zdounky
9202 Nedachlebice
9203 Boršice
9204 Morkovice
9205 Buchlovice
9206 Strání
9207 Nivnice
Hosté
- Kněžpole
- Hluk
- Uh. Ostroh
- Koryčany
- Bojkovice
- Chropyně
- Kvasice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
1. Fotbal Kunovice
2. SK Baťov 1930
3. FC TVD Slavičín
4. FC Slušovice
5. TJ Sokol Ratiboř
6. ČSK Uherský Brod
21. kolo
ČZDomácí
9211 Nivnice
9212 Kvasice
9213 Chropyně
9214 Bojkovice
9215 Koryčany
9216 Uh. Ostroh
9217 Hluk
Hosté
- Zdounky
- Strání
- Buchlovice
- Morkovice
- Boršice
- Nedachlebice
- Kněžpole
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
22. kolo
ČZDomácí
9221 Zdounky
9222 Kněžpole
9223 Nedachlebice
9224 Boršice
9225 Morkovice
9226 Buchlovice
9227 Strání
Hosté
- Hluk
- Uh. Ostroh
- Koryčany
- Bojkovice
- Chropyně
- Kvasice
- Nivnice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
3. kolo
24.8.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1003111031 Baťov 1930
- V. Otrokovice
1003211032 Slavičín
-Kunovice
1003311033 Slušovice
-Luhačovice
1003411034 Ratiboř
- Rožnov p/R.
1003511035 Uh. Brod
- Brumov
1003611036 Vsetín
-Louky
4. kolo
31.8.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1004111041 V. Otrokovice
- Louky
1004211042 Brumov
-Vsetín
1004311043 Rožnov p/R.
- Uh. Brod
1004411044 Luhačovice
-Ratiboř
1004511045 Kunovice
-Slušovice
1004611046 Baťov 1930
- Slavičín
23. kolo
ČZDomácí
9231 Strání
9232 Nivnice
9233 Kvasice
9234 Chropyně
9235 Bojkovice
9236 Koryčany
9237 Uh. Ostroh
Hosté
- Zdounky
- Buchlovice
- Morkovice
- Boršice
- Nedachlebice
- Kněžpole
- Hluk
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
24. kolo
ČZDomácí
9241 Zdounky
9242 Hluk
9243 Kněžpole
9244 Nedachlebice
9245 Boršice
9246 Morkovice
9247 Buchlovice
Hosté
- Uh. Ostroh
- Koryčany
- Bojkovice
- Chropyně
- Kvasice
- Nivnice
- Strání
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
5. kolo
7.9.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
1005111051 Slavičín
1005211052 Slušovice
1005311053 Ratiboř
1005411054 Uh. Brod
1005511055 Vsetín
1005611056 Louky
6. kolo
14.9.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1006111061 V. Otrokovice
- Brumov
1006211062 Rožnov p/R.
- Louky
1006311063 Luhačovice
-Vsetín
1006411064 Kunovice
- Uh. Brod
1006511065 Baťov 1930
- Ratiboř
1006611066 Slavičín
-Slušovice
25. kolo
ČZDomácí
9251 Buchlovice
9252 Strání
9253 Nivnice
9254 Kvasice
9255 Chropyně
9256 Bojkovice
9257 Koryčany
Hosté
- Zdounky
- Morkovice
- Boršice
- Nedachlebice
- Kněžpole
- Hluk
- Uh. Ostroh
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
26. kolo
ČZDomácí
9261 Zdounky
9262 Uh. Ostroh
9263 Hluk
9264 Kněžpole
9265 Nedachlebice
9266 Boršice
9267 Morkovice
Hosté
- Koryčany
- Bojkovice
- Chropyně
- Kvasice
- Nivnice
- Strání
- Buchlovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
56
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
SO/ÚZŽ UT
SO/ÚZŽ UT
SO/ÚZŽ
NE/ÚZŽ
SO/ÚZŽ
SO/ÚZŽ Orel. stad.
Hosté
- V. Otrokovice
- Baťov 1930
-Kunovice
- Luhačovice
- Rožnov p/R.
-Brumov
7. FK Vsetín
8. SK Louky
9. FC Elseremo Brumov
10. FC Rožnov p/R.
11. FK Luhačovice
12. FC Viktoria Otrokovice
NE/ÚZŽ Tyršova
SO/ÚZŽ
SO/hlášenka UT
NE/ÚZŽ UT
SO/ÚZŽ UT
SO/ÚZŽ
7. kolo
21.9.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1007111071 Slušovice
- V. Otrokovice
1007211072 Ratiboř
-Slavičín
1007311073 Uh. Brod
- Baťov 1930
1007411074 Vsetín
-Kunovice
1007511075 Louky
-Luhačovice
1007611076 Brumov
- Rožnov p/R.
8. kolo
28.9.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1008111081 V. Otrokovice
- Rožnov p/R.
1008211082 Luhačovice
-Brumov
1008311083 Kunovice
-Louky
1008411084 Baťov 1930
- Vsetín
1008511085 Slavičín
- Uh. Brod
1008611086 Slušovice
-Ratiboř
9. kolo
5.10.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1009111091 Ratiboř
- V. Otrokovice
1009211092 Uh. Brod
- Slušovice
1009311093 Vsetín
-Slavičín
1009411094 Louky
- Baťov 1930
1009511095 Brumov
-Kunovice
1009611096 Rožnov p/R.
- Luhačovice
10. kolo 12.10.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1010111101 V. Otrokovice
- Luhačovice
1010211102 Kunovice
- Rožnov p/R.
1010311103 Baťov 1930
- Brumov
1010411104 Slavičín
-Louky
1010511105 Slušovice
-Vsetín
1010611106 Ratiboř
- Uh. Brod
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
57
11. kolo 19.10.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1011111111 Uh. Brod
- V. Otrokovice
1011211112 Vsetín
-Ratiboř
1011311113 Louky
-Slušovice
1011411114 Brumov
-Slavičín
1011511115 Rožnov p/R.
- Baťov 1930
1011611116 Luhačovice
-Kunovice
1. kolo
26.10.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1001111011 Kunovice
- V. Otrokovice
1001211012 Baťov 1930
- Luhačovice
1001311013 Slavičín
- Rožnov p/R.
1001411014 Slušovice
-Brumov
1001511015 Ratiboř
-Louky
1001611016 Uh. Brod
- Vsetín
2. kolo
2.11.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1002111021 V. Otrokovice
- Vsetín
1002211022 Louky
- Uh. Brod
1002311023 Brumov
-Ratiboř
1002411024 Rožnov p/R.
- Slušovice
1002511025 Luhačovice
-Slavičín
1002611026 Kunovice
- Baťov 1930
Jaro 2014
12. kolo
starší mladší
1012111121
1012211122
1012311123
1012411124
1012511125
1012611126
Domácí
V. Otrokovice
Luhačovice
Rožnov p/R.
Brumov
Louky
Vsetín
Hosté
- Kunovice
- Baťov 1930
- Slavičín
-Slušovice
-Ratiboř
- Uh. Brod
13. kolo
starší mladší
1013111131
1013211132
1013311133
1013411134
1013511135
1013611136
Domácí
Vsetín
Uh. Brod
Ratiboř
Slušovice
Slavičín
Baťov 1930
Hosté
- V. Otrokovice
- Louky
-Brumov
- Rožnov p/R.
-Luhačovice
- Kunovice
14. kolo
starší mladší
1014111141
1014211142
1014311143
1014411144
1014511145
1014611146
Domácí
V. Otrokovice
Kunovice
Luhačovice
Rožnov p/R.
Brumov
Louky
Hosté
- Baťov 1930
-Slavičín
-Slušovice
- Ratiboř
- Uh. Brod
-Vsetín
15. kolo
starší mladší
1015111151
1015211152
1015311153
1015411154
1015511155
1015611156
Domácí
Louky
Vsetín
Uh. Brod
Ratiboř
Slušovice
Slavičín
Hosté
- V. Otrokovice
-Brumov
- Rožnov p/R.
-Luhačovice
-Kunovice
- Baťov 1930
16. kolo
starší mladší
1016111161
1016211162
1016311163
1016411164
1016511165
1016611166
Domácí
V. Otrokovice
Baťov 1930
Kunovice
Luhačovice
Rožnov p/R.
Brumov
Hosté
- Slavičín
- Slušovice
-Ratiboř
- Uh. Brod
- Vsetín
-Louky
17. kolo
starší mladší
1017111171
1017211172
1017311173
1017411174
1017511175
1017611176
Domácí
Brumov
Louky
Vsetín
Uh. Brod
Ratiboř
Slušovice
Hosté
- V. Otrokovice
- Rožnov p/R.
-Luhačovice
- Kunovice
- Baťov 1930
-Slavičín
58
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
18. kolo
starší mladší
1018111181
1018211182
1018311183
1018411184
1018511185
1018611186
Domácí
V. Otrokovice
Slavičín
Baťov 1930
Kunovice
Luhačovice
Rožnov p/R.
Hosté
- Slušovice
-Ratiboř
- Uh. Brod
-Vsetín
-Louky
- Brumov
19. kolo
starší mladší
1019111191
1019211192
1019311193
1019411194
1019511195
1019611196
Domácí
Rožnov p/R.
Brumov
Louky
Vsetín
Uh. Brod
Ratiboř
Hosté
- V. Otrokovice
-Luhačovice
-Kunovice
- Baťov 1930
- Slavičín
-Slušovice
20. kolo
starší mladší
1020111201
1020211202
1020311203
1020411204
1020511205
1020611206
Domácí
V. Otrokovice
Slušovice
Slavičín
Baťov 1930
Kunovice
Luhačovice
Hosté
- Ratiboř
- Uh. Brod
-Vsetín
- Louky
-Brumov
- Rožnov p/R.
21. kolo
starší mladší
1021111211
1021211212
1021311213
1021411214
1021511215
1021611216
Domácí
Luhačovice
Rožnov p/R.
Brumov
Louky
Vsetín
Uh. Brod
Hosté
- V. Otrokovice
- Kunovice
- Baťov 1930
-Slavičín
-Slušovice
- Ratiboř
22. kolo
starší mladší
1022111221
1022211222
1022311223
1022411224
1022511225
1022611226
Domácí
V. Otrokovice
Ratiboř
Slušovice
Slavičín
Baťov 1930
Kunovice
Hosté
- Uh. Brod
-Vsetín
-Louky
-Brumov
- Rožnov p/R.
-Luhačovice
ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Hradská 854, 760 01 ZLÍN, tel.: 577 019 393, fax: 734 447 878
www.kfszlin.cz
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
59
Krajská soutěž žáků - skupina „A“
1. TJ Štítná n/Vl.
2. TJ Juřinka
3. Sokol Horní Bečva
4. FK Bystřice p/Host.
5. TJ Nedašov
6. FC Vel. Karlovice+Karolinka
NE/ÚZŽ
NE/ÚZŽ
NE/ÚZŽ
SO/ÚZŽ
NE/ÚZŽ
NE/ÚZŽ Karolinka
3. kolo
24.8.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1203113031 Juřinka
-Holešov
1203213032 Hor. Bečva
- Štítná n/Vl.
1203313033 Bystřice p/H.
- Hulín
1203413034 Nedašov
-neobsazeno
1203513035 V. Karlovice
- Paseky Zlín
1203613036 Vlachovice
- Val. Klobouky
7. SK Vlachovice
8. TJ Spartak Val. Klobouky
9. SK Paseky Zlín
10. volný los
11. SK Spartak Hulín
12. SFK ELKO Holešov
SO/ÚZŽ
SO/ÚZŽ
SO/ÚZŽ UT
11. kolo 19.10.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1211113111 V. Karlovice
- Holešov
1211213112 Vlachovice
-Nedašov
1211313113 Val. Klobouky
- Bystřice p/H.
1211413114 Paseky Zlín
- Hor. Bečva
1211513115 neobsazeno
-Juřinka
1211613116 Hulín
- Štítná n/Vl.
1. kolo
26.10.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1201113011 Štítná n/Vl.
- Holešov
1201213012 Juřinka
-Hulín
1201313013 Hor. Bečva
- neobsazeno
1201413014 Bystřice p/H.
- Paseky Zlín
1201513015 Nedašov
- Val. Klobouky
1201613016 V. Karlovice
- Vlachovice
NE/ÚZŽ
SO/ÚZŽ Všetuly
4. kolo
31.8.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1204113041 Holešov
- Val. Klobouky
1204213042 Paseky Zlín
- Vlachovice
1204313043 neobsazeno
- V. Karlovice
1204413044 Hulín
-Nedašov
1204513045 Štítná n/Vl.
- Bystřice p/H.
1204613046 Juřinka
- Hor. Bečva
2. kolo
2.11.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1202113021 Holešov
-Vlachovice
1202213022 Val. Klobouky
- V. Karlovice
1202313023 Paseky Zlín
- Nedašov
1202413024 neobsazeno
- Bystřice p/H.
1202513025 Hulín
- Hor. Bečva
1202613026 Štítná n/Vl.
- Juřinka
Jaro 2014
5. kolo
7.9.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
1205113051 Hor. Bečva
1205213052 Bystřice p/H.
1205313053 Nedašov
1205413054 V. Karlovice
1205513055 Vlachovice
1205613056 Val. Klobouky
Hosté
- Holešov
- Juřinka
- Štítná n/Vl.
- Hulín
-neobsazeno
- Paseky Zlín
6. kolo
14.9.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1206113061 Holešov
- Paseky Zlín
1206213062 neobsazeno
- Val. Klobouky
1206313063 Hulín
-Vlachovice
1206413064 Štítná n/Vl.
- V. Karlovice
1206513065 Juřinka
-Nedašov
1206613066 Hor. Bečva
- Bystřice p/H.
7. kolo
21.9.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1207113071 Bystřice p/H.
- Holešov
1207213072 Nedašov
- Hor. Bečva
1207313073 V. Karlovice
- Juřinka
1207413074 Vlachovice
- Štítná n/Vl.
1207513075 Val. Klobouky
- Hulín
1207613076 Paseky Zlín
- neobsazeno
8. kolo
28.9.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1208113081 Holešov
-neobsazeno
1208213082 Hulín
- Paseky Zlín
1208313083 Štítná n/Vl.
- Val. Klobouky
1208413084 Juřinka
-Vlachovice
1208513085 Hor. Bečva
- V. Karlovice
1208613086 Bystřice p/H.
- Nedašov
9. kolo
5.10.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1209113091 Nedašov
-Holešov
1209213092 V. Karlovice
- Bystřice p/H.
1209313093 Vlachovice
- Hor. Bečva
1209413094 Val. Klobouky
- Juřinka
1209513095 Paseky Zlín
- Štítná n/Vl.
1209613096 neobsazeno
-Hulín
10. kolo 12.10.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1210113101 Holešov
-Hulín
1210213102 Štítná n/Vl.
- neobsazeno
1210313103 Juřinka
- Paseky Zlín
1210413104 Hor. Bečva
- Val. Klobouky
1210513105 Bystřice p/H.
- Vlachovice
1210613106 Nedašov
- V. Karlovice
60
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
12. kolo
starší mladší
1212113121
1212213122
1212313123
1212413124
1212513125
1212613126
Domácí
Holešov
Hulín
neobsazeno
Paseky Zlín
Val. Klobouky
Vlachovice
Hosté
- Štítná n/Vl.
-Juřinka
- Hor. Bečva
- Bystřice p/H.
- Nedašov
- V. Karlovice
13. kolo
starší mladší
1213113131
1213213132
1213313133
1213413134
1213513135
1213613136
Domácí
Vlachovice
V. Karlovice
Nedašov
Bystřice p/H.
Hor. Bečva
Juřinka
Hosté
-Holešov
- Val. Klobouky
- Paseky Zlín
- neobsazeno
- Hulín
- Štítná n/Vl.
14. kolo
starší mladší
1214113141
1214213142
1214313143
1214413144
1214513145
1214613146
Domácí
Holešov
Štítná n/Vl.
Hulín
neobsazeno
Paseky Zlín
Val. Klobouky
Hosté
-Juřinka
- Hor. Bečva
- Bystřice p/H.
-Nedašov
- V. Karlovice
- Vlachovice
15. kolo
starší mladší
1215113151
1215213152
1215313153
1215413154
1215513155
1215613156
Domácí
Val. Klobouky
Vlachovice
V. Karlovice
Nedašov
Bystřice p/H.
Hor. Bečva
Hosté
- Holešov
- Paseky Zlín
- neobsazeno
-Hulín
- Štítná n/Vl.
- Juřinka
16. kolo
starší mladší
1216113161
1216213162
1216313163
1216413164
1216513165
1216613166
Domácí
Holešov
Juřinka
Štítná n/Vl.
Hulín
neobsazeno
Paseky Zlín
Hosté
- Hor. Bečva
- Bystřice p/H.
- Nedašov
- V. Karlovice
-Vlachovice
- Val. Klobouky
17. kolo
starší mladší
1217113171
1217213172
1217313173
1217413174
1217513175
1217613176
Domácí
Paseky Zlín
Val. Klobouky
Vlachovice
V. Karlovice
Nedašov
Bystřice p/H.
Hosté
- Holešov
- neobsazeno
-Hulín
- Štítná n/Vl.
-Juřinka
- Hor. Bečva
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
61
18. kolo
starší mladší
1218113181
1218213182
1218313183
1218413184
1218513185
1218613186
Domácí
Holešov
Hor. Bečva
Juřinka
Štítná n/Vl.
Hulín
neobsazeno
Hosté
- Bystřice p/H.
- Nedašov
- V. Karlovice
- Vlachovice
- Val. Klobouky
- Paseky Zlín
19. kolo
starší mladší
1219113191
1219213192
1219313193
1219413194
1219513195
1219613196
Domácí
neobsazeno
Paseky Zlín
Val. Klobouky
Vlachovice
V. Karlovice
Nedašov
Hosté
-Holešov
- Hulín
- Štítná n/Vl.
-Juřinka
- Hor. Bečva
- Bystřice p/H.
20. kolo
starší mladší
1220113201
1220213202
1220313203
1220413204
1220513205
1220613206
Domácí
Holešov
Bystřice p/H.
Hor. Bečva
Juřinka
Štítná n/Vl.
Hulín
Hosté
-Nedašov
- V. Karlovice
- Vlachovice
- Val. Klobouky
- Paseky Zlín
-neobsazeno
21. kolo
starší mladší
1221113211
1221213212
1221313213
1221413214
1221513215
1221613216
Domácí
Hulín
neobsazeno
Paseky Zlín
Val. Klobouky
Vlachovice
V. Karlovice
Hosté
-Holešov
- Štítná n/Vl.
- Juřinka
- Hor. Bečva
- Bystřice p/H.
- Nedašov
22. kolo
starší mladší
1222113221
1222213222
1222313223
1222413224
1222513225
1222613226
Domácí
Holešov
Nedašov
Bystřice p/H.
Hor. Bečva
Juřinka
Štítná n/Vl.
Hosté
- V. Karlovice
-Vlachovice
- Val. Klobouky
- Paseky Zlín
-neobsazeno
- Hulín
62
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
Krajská soutěž žáků - skupina „B“
1. SK Slov. Viktoria Bojkovice
2. SK Boršice
3. TJ Sokol Nedakonice
4. TJ Jiskra Staré Město
5. FC Strání
6. FC Koryčany
NE/ÚZŽ
NE/ÚZŽ
SO/ÚZŽ
NE/ÚZŽ Rybníček
NE/ÚZŽ
SO/ÚZŽ
7. FC Morkovice
8. TJ Dolní Němčí
9. FC Kvasice
10. FA Zlechov
11. TJ Spartak Hluk
12. FS Napajedla
NE/ÚZŽ
NE/ÚZŽ
SO/ÚZŽ
SO/ÚZŽ
SO/ÚZŽ
SO/ÚZŽ
3. kolo
24.8.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1403115031 Boršice
-Napajedla
1403215032 Nedakonice
-Bojkovice
1403315033 St. Město
- Hluk
1403415034 Strání
- FA Zlechov
1403515035 Koryčany
-Kvasice
1403615036 Morkovice
- Dol. Němčí
4. kolo
31.8.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1404115041 Napajedla
- Dol. Němčí
1404215042 Kvasice
-Morkovice
1404315043 FA Zlechov
- Koryčany
1404415044 Hluk
-Strání
1404515045 Bojkovice
- St. Město
1404615046 Boršice
-Nedakonice
5. kolo
7.9.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
1405115051 Nedakonice
1405215052 St. Město
1405315053 Strání
1405415054 Koryčany
1405515055 Morkovice
1405615056 Dol. Němčí
6. kolo
14.9.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1406115061 Napajedla
-Kvasice
1406215062 FA Zlechov
- Dol. Němčí
1406315063 Hluk
-Morkovice
1406415064 Bojkovice
-Koryčany
1406515065 Boršice
-Strání
1406615066 Nedakonice
- St. Město
Hosté
-Napajedla
- Boršice
-Bojkovice
-Hluk
- FA Zlechov
- Kvasice
7. kolo
21.9.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1407115071 St. Město
- Napajedla
1407215072 Strání
-Nedakonice
1407315073 Koryčany
-Boršice
1407415074 Morkovice
-Bojkovice
1407515075 Dol. Němčí
- Hluk
1407615076 Kvasice
- FA Zlechov
8. kolo
28.9.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1408115081 Napajedla
- FA Zlechov
1408215082 Hluk
-Kvasice
1408315083 Bojkovice
- Dol. Němčí
1408415084 Boršice
-Morkovice
1408515085 Nedakonice
-Koryčany
1408615086 St. Město
- Strání
9. kolo
5.10.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1409115091 Strání
-Napajedla
1409215092 Koryčany
- St. Město
1409315093 Morkovice
-Nedakonice
1409415094 Dol. Němčí
- Boršice
1409515095 Kvasice
-Bojkovice
1409615096 FA Zlechov
- Hluk
10. kolo 12.10.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1410115101 Napajedla
-Hluk
1410215102 Bojkovice
- FA Zlechov
1410315103 Boršice
-Kvasice
1410415104 Nedakonice
- Dol. Němčí
1410515105 St. Město
- Morkovice
1410615106 Strání
-Koryčany
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
63
11. kolo 19.10.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1411115111 Koryčany
-Napajedla
1411215112 Morkovice
-Strání
1411315113 Dol. Němčí
- St. Město
1411415114 Kvasice
-Nedakonice
1411515115 FA Zlechov
- Boršice
1411615116 Hluk
-Bojkovice
1. kolo
26.10.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1401115011 Bojkovice
-Napajedla
1401215012 Boršice
-Hluk
1401315013 Nedakonice
- FA Zlechov
1401415014 St. Město
- Kvasice
1401515015 Strání
- Dol. Němčí
1401615016 Koryčany
-Morkovice
2. kolo
2.11.13 9:30 a 11:15
starší mladší Domácí
Hosté
1402115021 Napajedla
-Morkovice
1402215022 Dol. Němčí
- Koryčany
1402315023 Kvasice
-Strání
1402415024 FA Zlechov
- St. Město
1402515025 Hluk
-Nedakonice
1402615026 Bojkovice
-Boršice
Jaro 2014
12. kolo
starší mladší
1412115121
1412215122
1412315123
1412415124
1412515125
1412615126
Domácí
Napajedla
Hluk
FA Zlechov
Kvasice
Dol. Němčí
Morkovice
Hosté
-Bojkovice
-Boršice
- Nedakonice
- St. Město
- Strání
-Koryčany
13. kolo
starší mladší
1413115131
1413215132
1413315133
1413415134
1413515135
1413615136
Domácí
Morkovice
Koryčany
Strání
St. Město
Nedakonice
Boršice
Hosté
-Napajedla
- Dol. Němčí
-Kvasice
- FA Zlechov
-Hluk
-Bojkovice
14. kolo
starší mladší
1414115141
1414215142
1414315143
1414415144
1414515145
1414615146
Domácí
Napajedla
Bojkovice
Hluk
FA Zlechov
Kvasice
Dol. Němčí
Hosté
-Boršice
-Nedakonice
- St. Město
- Strání
-Koryčany
- Morkovice
15. kolo
starší mladší
1415115151
1415215152
1415315153
1415415154
1415515155
1415615156
Domácí
Dol. Němčí
Morkovice
Koryčany
Strání
St. Město
Nedakonice
Hosté
- Napajedla
-Kvasice
- FA Zlechov
-Hluk
- Bojkovice
-Boršice
16. kolo
starší mladší
1416115161
1416215162
1416315163
1416415164
1416515165
1416615166
Domácí
Napajedla
Boršice
Bojkovice
Hluk
FA Zlechov
Kvasice
Hosté
-Nedakonice
- St. Město
-Strání
-Koryčany
- Morkovice
- Dol. Němčí
17. kolo
starší mladší
1417115171
1417215172
1417315173
1417415174
1417515175
1417615176
Domácí
Kvasice
Dol. Němčí
Morkovice
Koryčany
Strání
St. Město
Hosté
-Napajedla
- FA Zlechov
-Hluk
-Bojkovice
-Boršice
- Nedakonice
64
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
18. kolo
starší mladší
1418115181
1418215182
1418315183
1418415184
1418515185
1418615186
Domácí
Napajedla
Nedakonice
Boršice
Bojkovice
Hluk
FA Zlechov
Hosté
- St. Město
-Strání
-Koryčany
-Morkovice
- Dol. Němčí
- Kvasice
19. kolo
starší mladší
1419115191
1419215192
1419315193
1419415194
1419515195
1419615196
Domácí
FA Zlechov
Kvasice
Dol. Němčí
Morkovice
Koryčany
Strání
Hosté
- Napajedla
-Hluk
- Bojkovice
-Boršice
-Nedakonice
- St. Město
20. kolo
starší mladší
1420115201
1420215202
1420315203
1420415204
1420515205
1420615206
Domácí
Napajedla
St. Město
Nedakonice
Boršice
Bojkovice
Hluk
Hosté
-Strání
- Koryčany
-Morkovice
- Dol. Němčí
-Kvasice
- FA Zlechov
21. kolo
starší mladší
1421115211
1421215212
1421315213
1421415214
1421515215
1421615216
Domácí
Hluk
FA Zlechov
Kvasice
Dol. Němčí
Morkovice
Koryčany
Hosté
-Napajedla
- Bojkovice
-Boršice
- Nedakonice
- St. Město
-Strání
22. kolo
starší mladší
1422115221
1422215222
1422315223
1422415224
1422515225
1422615226
Domácí
Napajedla
Strání
St. Město
Nedakonice
Boršice
Bojkovice
Hosté
-Koryčany
-Morkovice
- Dol. Němčí
-Kvasice
- FA Zlechov
-Hluk
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
65
Krajská soutěž přípravek - skupina „A“
1. SK Hanácká Slavia Kroměříž A
2. volný los
3. FK Bystřice p/H.
4. TJ Val. Meziříčí
1. kolo
9.9.13
ČZDomácí
16011Kroměříž A
16012neobsazeno
16013Bystřice p/H.
16014Val.Meziříčí
PO/hlášenky UT
NE/10.00
NE/14.00
5. SK Hanácká Slavia Kroměříž B
6. SFK Holešov
7. FK Chropyně
8. SK Spartak Hulín
PO/hlášenky UT
NE/14.00 Všetuly
hlášenky
SO/10.00
-
-
-
-
Hosté
Hulín
Chropyně Holešov
Kroměříž B
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
2. kolo
16.9.13
ČZDomácí
16021Hulín
16022Holešov
16023Chropyně 16024Kroměříž A
-
-
-
-
Hosté
Kroměříž B
Val.Meziříčí
Bystřice p/H.
neobsazeno
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
-
-
-
-
Hosté
Hulín
Kroměříž A
Chropyně Holešov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
4. kolo
30.9.13
ČZDomácí
16041Hulín
16042Chropyně 16043Kroměříž A
16044neobsazeno
-
-
-
-
Hosté
Holešov
Kroměříž B
Val.Meziříčí
Bystřice p/H.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
5. kolo
7.10.13
ČZDomácí
16051Bystřice p/H.
16052Val.Meziříčí
16053Kroměříž B
16054Holešov
-
-
-
-
Hosté
Hulín
neobsazeno
Kroměříž A
Chropyně Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
6. kolo
14.10.13
ČZDomácí
16061Hulín
16062Kroměříž A
16063neobsazeno
16064Bystřice p/H.
-
-
-
-
Hosté
Chropyně Holešov
Kroměříž B
Val.Meziříčí
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
7. kolo
21.10.13
ČZDomácí
16071Val.Meziříčí
16072Kroměříž B
16073Holešov
16074Chropyně -
-
-
-
Hosté
Hulín
Bystřice p/H.
neobsazeno
Kroměříž A
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
3. kolo
23.9.13
ČZDomácí
16031neobsazeno
16032Bystřice p/H.
16033Val.Meziříčí
16034Kroměříž B
10. kolo
ČZDomácí
16101Hulín
16102Kroměříž A
16103Chropyně 16104Holešov
66
-
-
-
-
Hosté
Kroměříž A
neobsazeno
Bystřice p/H.
Val.Meziříčí
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
9. kolo
ČZDomácí
16091Kroměříž B
16092Val.Meziříčí
16093Bystřice p/H.
16094neobsazeno
-
-
-
-
Hosté
neobsazeno
Bystřice p/H.
Val.Meziříčí
Kroměříž B
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
11. kolo
ČZDomácí
16111Holešov
16112Kroměříž B
16113Val.Meziříčí
16114Bystřice p/H.
14. kolo
ČZDomácí
16141Hulín
16142Bystřice p/H.
16143neobsazeno
16144Kroměříž A
-
-
-
-
Hosté
Bystřice p/H.
Val.Meziříčí
Kroměříž B
Holešov
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
-
-
-
-
Hosté
Val.Meziříčí
Kroměříž B
Holešov
Chropyně Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
1. FC Fastav Zlín A
2. FC TVD Slavičín
3. FK Vsetín
4. SK Baťov 1930
1. kolo
9.9.13
ČZDomácí
17011Fastav Zlín A
17012Slavičín
17013Vsetín
17014Baťov 1930
PO/17.00 Vršava
PO/16.00
PO/16.00 Tyršova
hlášenky UT
Hosté
Hulín
Kroměříž A
neobsazeno
Bystřice p/H.
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
PO/17.00 Vršava
PO/17.00
PO/16.00
PO/16.00
-
-
-
-
2. kolo
16.9.13
ČZDomácí
17021V.Otrokovice
17022Louky
17023Paseky Zlín
17024Fastav Zlín A
-
-
-
-
Hosté
Fastav Zlín B
Baťov 1930
Vsetín
Slavičín
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
-
-
-
-
Hosté
V.Otrokovice
Fastav Zlín A
Paseky Zlín
Louky
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
4. kolo
30.9.13
ČZDomácí
17041V.Otrokovice
17042Paseky Zlín
17043Fastav Zlín A
17044Slavičín
-
-
-
-
Hosté
Louky
Fastav Zlín B
Baťov 1930
Vsetín
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
6. kolo
14.10.13
ČZDomácí
17061V.Otrokovice
17062Fastav Zlín A
17063Slavičín
17064Vsetín
-
-
-
-
Hosté
Paseky Zlín
Louky
Fastav Zlín B
Baťov 1930
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
-
-
-
-
5. kolo
7.10.13
ČZDomácí
17051Vsetín
17052Baťov 1930
17053Fastav Zlín B
17054Louky
-
-
-
-
Hosté
V.Otrokovice
Slavičín
Fastav Zlín A
Paseky Zlín
-
-
-
-
Hosté
Hulín
Chropyně Kroměříž A
neobsazeno
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
7. kolo
21.10.13
ČZDomácí
17071Baťov 1930
17072Fastav Zlín B
17073Louky
17074Paseky Zlín
-
-
-
-
Hosté
V.Otrokovice
Vsetín
Slavičín
Fastav Zlín A
2014
5. FC Fastav Zlín B
6. SK Louky
7. SK Paseky Zlín
8. FC Viktoria Otrokovice
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
2013
-
-
-
-
Hosté
V.Otrokovice
Paseky Zlín
Louky
Fastav Zlín B
Hosté
Hulín
Holešov
Chropyně Kroměříž A
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
13. kolo
ČZDomácí
16131Chropyně 16132Holešov
16133Kroměříž B
16134Val.Meziříčí
Krajská soutěž přípravek - skupina „B“
3. kolo
23.9.13
ČZDomácí
17031Slavičín
17032Vsetín
17033Baťov 1930
17034Fastav Zlín B
Jaro 2014
8. kolo
ČZDomácí
16081Hulín
16082Chropyně 16083Holešov
16084Kroměříž B
12. kolo
ČZDomácí
16121Hulín
16122neobsazeno
16123Kroměříž A
16124Chropyně ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
67
Jaro 2014
8. kolo
ČZDomácí
17081V.Otrokovice
17082Paseky Zlín
17083Louky
17084Fastav Zlín B
10. kolo
ČZDomácí
17101V.Otrokovice
17102Fastav Zlín A
17103Paseky Zlín
17104Louky
-
-
-
-
-
-
-
-
Hosté
Fastav Zlín A
Slavičín
Vsetín
Baťov 1930
Hosté
Slavičín
Vsetín
Baťov 1930
Fastav Zlín B
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
9. kolo
ČZDomácí
17091Fastav Zlín B
17092Baťov 1930
17093Vsetín
17094Slavičín
-
-
-
-
Hosté
V.Otrokovice
Louky
Paseky Zlín
Fastav Zlín A
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
11. kolo
ČZDomácí
17111Louky
17112Fastav Zlín B
17113Baťov 1930
17114Vsetín
-
-
-
-
Hosté
V.Otrokovice
Paseky Zlín
Fastav Zlín A
Slavičín
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
13. kolo
ČZDomácí
17131Paseky Zlín
17132Louky
17133Fastav Zlín B
17134Baťov 1930
-
-
-
-
Hosté
V.Otrokovice
Fastav Zlín A
Slavičín
Vsetín
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
12. kolo
ČZDomácí
17121V.Otrokovice
17122Slavičín
17123Fastav Zlín A
17124Paseky Zlín
-
-
-
-
Hosté
Vsetín
Baťov 1930
Fastav Zlín B
Louky
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
14. kolo
ČZDomácí
17141V.Otrokovice
17142Vsetín
17143Slavičín
17144Fastav Zlín A
-
-
-
-
Hosté
Baťov 1930
Fastav Zlín B
Louky
Paseky Zlín
Výsledek
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
…..... : ........
Krajská soutěž přípravek - skupina „C“
1. 1. FC Slovácko A
2. SK Boršice
3. SK Slov. Viktoria Bojkovice
4. Fotbal Kunovice
1. kolo
9.9.13
ČZDomácí
180111. FC Slovácko A-
18012Boršice
-
18013Bojkovice
-
18014Kunovice
-
3. kolo
23.9.13
ČZDomácí
18031Boršice
-
18032Bojkovice
-
18033Kunovice
-
180341. FC Slovácko B-
68
PO/16.00 UT Širůch
PO/16.00
PO/16.00
PO/16.00
5. 1. FC Slovácko B
6. TJ Jiskra Staré Město
7. ČSK Uh. Brod
8. FC Veselí n/Mor.
PO/16.00 UT Širůch
PO/17.15 Rybníček
PO/17.00 Orel. stadion
PO/16.30
Hosté
Výsledek
Veselí n/M
…..... : ........
Uh.Brod
…..... : ........
St.Město
…..... : ........
1. FC Slovácko B…..... : ........
2. kolo
16.9.13
ČZDomácí
18021Veselí n/M
-
18022St.Město
-
18023Uh.Brod
-
180241. FC Slovácko A-
Hosté
Výsledek
1. FC Slovácko B…..... : ........
Kunovice
…..... : ........
Bojkovice
…..... : ........
Boršice
…..... : ........
Hosté
Výsledek
Veselí n/M
…..... : ........
1. FC Slovácko A…..... : ........
Uh.Brod
…..... : ........
St.Město
…..... : ........
4. kolo
30.9.13
ČZDomácí
18041Veselí n/M
-
18042Uh.Brod
-
180431. FC Slovácko A-
18044Boršice
-
Hosté
Výsledek
St.Město
…..... : ........
1. FC Slovácko B…..... : ........
Kunovice
…..... : ........
Bojkovice
…..... : ........
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
5. kolo
7.10.13
ČZDomácí
18051Bojkovice
-
18052Kunovice
-
180531. FC Slovácko B-
18054St.Město
-
Hosté
Výsledek
Veselí n/M
…..... : ........
Boršice
…..... : ........
1. FC Slovácko A…..... : ........
Uh.Brod
…..... : ........
7. kolo
21.10.13
ČZDomácí
18071Kunovice
-
180721. FC Slovácko B-
18073St.Město
-
18074Uh.Brod
-
Hosté
Výsledek
Veselí n/M
…..... : ........
Bojkovice
…..... : ........
Boršice
…..... : ........
1. FC Slovácko A…..... : ........
6. kolo
14.10.13
ČZDomácí
18061Veselí n/M
-
180621. FC Slovácko A-
18063Boršice
-
18064Bojkovice
-
Hosté
Výsledek
Uh.Brod
…..... : ........
St.Město
…..... : ........
1. FC Slovácko B…..... : ........
Kunovice
…..... : ........
Jaro 2014
8. kolo
ČZDomácí
18081Veselí n/M
-
18082Uh.Brod
-
18083St.Město
-
180841. FC Slovácko B-
Hosté
Výsledek
1. FC Slovácko A…..... : ........
Boršice
…..... : ........
Bojkovice
…..... : ........
Kunovice
…..... : ........
9. kolo
ČZDomácí
180911. FC Slovácko B-
18092Kunovice
-
18093Bojkovice
-
18094Boršice
-
Hosté
Výsledek
Veselí n/M
…..... : ........
St.Město
…..... : ........
Uh.Brod
…..... : ........
1. FC Slovácko A…..... : ........
10. kolo
ČZDomácí
18101Veselí n/M
-
181021. FC Slovácko A-
18103Uh.Brod
-
18104St.Město
-
Hosté
Výsledek
Boršice
…..... : ........
Bojkovice
…..... : ........
Kunovice
…..... : ........
1. FC Slovácko B…..... : ........
11. kolo
ČZDomácí
18111St.Město
-
181121. FC Slovácko B-
18113Kunovice
-
18114Bojkovice
-
Hosté
Výsledek
Veselí n/M
…..... : ........
Uh.Brod
…..... : ........
1. FC Slovácko A…..... : ........
Boršice
…..... : ........
12. kolo
ČZDomácí
18121Veselí n/M
-
18122Boršice
-
181231. FC Slovácko A-
18124Uh.Brod
-
Hosté
Výsledek
Bojkovice
…..... : ........
Kunovice
…..... : ........
1. FC Slovácko B…..... : ........
St.Město
…..... : ........
13. kolo
ČZDomácí
18131Uh.Brod
-
18132St.Město
-
181331. FC Slovácko B-
18134Kunovice
-
Hosté
Výsledek
Veselí n/M
…..... : ........
1. FC Slovácko A…..... : ........
Boršice
…..... : ........
Bojkovice
…..... : ........
14. kolo
ČZDomácí
18141Veselí n/M
-
18142Bojkovice
-
18143Boršice
-
181441. FC Slovácko A-
Hosté
Výsledek
Kunovice
…..... : ........
1. FC Slovácko B…..... : ........
St.Město
…..... : ........
Uh.Brod
…..... : ........
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
69
ADRESÁŘ FUNKCIONÁŘŮ ZL KFS
funkce
sekretář ZL KFS
předseda ORK
profesionální
trenér mládeže
70
ADRESÁŘ FOTBALOVÉ ASOCIACE
ČESKÉ REPUBLIKY
jméno a příjmení
adresa bydliště
telefon
e-mail
název sídla
adresa
telefon/fax
Lukáš Radovan
Stavařská 624
686 05 Uh. Hradiště
TZ: 577 019 393
604 762 224
[email protected]
FAČR
sekretariát
Diskařská 2431/4
16017 Praha 6
233 029 111*
JUDr. Kel František
Sportovní 451
763 62 Tlumačov
724 107 616
[email protected]
Zapletal Petr
TZ: 577 019 394
605 251 704
Diskařská 2431/4
169 00 Praha 6
fax: 233 353 107
Jungmanova 1107
765 02 Otrokovice
FAČR
matrika
[email protected]
ŘKF M Olomouc
Na Střelnici 39
779 00 Olomouc 9
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
585 203 940
kontaktní osoba
e-mail
Šindelář Radek
fax: 585 220 245
ŘKF M Olomouc
registrace
a matrika
734 173 369
Jaroš Jiří
Jihomoravský
krajský fotbal. svaz
Vídeňská 9
639 00 Brno
542 212 886
Dvořáček Josef
Olomoucký
krajský fotbal. svaz
Na Střelnici 39
772 11 Olomouc 2
585 220 241-2
Lužný Jiří
Moravskoslezský
krajský fotbal. svaz
Nám. Sv. Čecha 10
702 00 Mor. Ostrava
a Přívoz
596 625 757
Janoško Vladimír
Krajský fotbal. svaz
Vysočina
Rošického 6
586 04 Jihlava
567 320 657
fax: 567 320 658
Pech Pavel
OFS Uh. Hradiště
Růžová 436
686 01 Uh. Hradiště
603 977 677
Miko František
[email protected]
OFS Zlín
Hradská 854
762 36 Zlín
577 210 020
608 881 444
Brímus Pavel
[email protected]
OFS Vsetín
Svárov 1082
P.O. box 10
755 01 Vsetín
734 760 582
Volek Stanislav
[email protected]
OFS Kroměříž
Vrchlického 2899
767 01 Kroměříž
573 336 390
mob.: 602 511 429
Kopčil Libor
[email protected]
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
71
Krajský přebor mužů
Oddíl
IČO
jméno a adresa sekretáře oddílu
telefon, e-mail
adresa hřiště
hrací plocha
Fotbalový klub FC
Rožnov pod Radhoštěm
7230681
Petr Bolf
um. tráva – tráva
Horečky 1883
756 61 Rožnov p/R.
mobil: 603 544 067
e-mail: [email protected], [email protected]
SK Boršice
7220041
Jaroslav Hastík
Ořechov 307
687 37 Polešovice
mobil: 731 465 687
e-mail: [email protected]
tráva
FK Bystřice p. Hostýnem
7210031
Ida Olšová
Hostýnská 1352
768 61 Bystřice p/H.
mobil: 605 881 699
e-mail: [email protected]
muži – tráva I
dorost, žáci – náhradní tráva II
FC Fryšták 7240121
Miroslav Šobáň
Ke Křibům 5015
760 01 Zlín
mobil: 724 266 061
e-mail: [email protected]
tráva
SFK ELKO Holešov, o.s.
7210061
Milan Vlasatík
Dělnická 1310
769 01 Holešov
mobil: 603 517 571
e-mail: [email protected]
tráva Střelnice – tráva Všetuly
Fotbalový klub Chropyně, o.s.
7210561
Michal Jurčík
Spáčilova 3373/48
767 01 Kroměříž
mobil: 739 596 945
e-mail: [email protected]
tráva – um. tráva
Tělovýchovná jednota Sokol
Kateřinice /o.Vsetín/
7230201
Jiří Kuzník
Kateřinice 313
756 21 Ratiboř
mobil: 603 148 575
e-mail: [email protected]
tráva – tráva Semetín
72
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
FK Luhačovice
7240281
Miroslav Talaš
Zatloukalova 235
763 26 Luhačovice
mobil: 777 663 990
e-mail: [email protected]
um. tráva
FC Morkovice
7210251
Ing. Jan Bleša
768 33 Morkovice 35
mobil: 602 510 976
e-mail: [email protected]
tráva – um. tráva
FC RAK Provodov
7240461
Josef Rak
763 45 Provodov 127
mobil: 602 794 790
e-mail: [email protected]
tráva
um. tráva – Paseky Zlín
FC Velké Karlovice + Karolinka
7230551
Josef Mikula
756 05 Vel. Karlovice 881
mobil: 604 672 806
e-mail: [email protected]
tráva – Vel.Karlovice
tráva – Karolinka
FC Slovácká Sparta Spytihněv
7240561
Ondřej Šubík
763 64 Spytihněv 560
mobil: 776 691 200
e-mail: [email protected]
tráva
FK Vigantice
7230571
Zdeněk Porubský
Vigantice 280
756 61 Rožnov p/R.
mobil: 732 448 786
e-mail: [email protected]
tráva
SK Vizovice
7240951
Vít Kladníček
Dělnická 1141
763 12 Vizovice
mobil: 737 703 162
e-mail: [email protected]
tráva – tráva Lutonina
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
73
I. A třída – skupina A
Oddíl
IČO
jméno a adresa sekretáře oddílu
telefon, e-mail
adresa hřiště
hrací plocha
FC Elseremo Brumov 7240041
Miroslav Beňo
Družba 1177
763 31 Brumov-Bylnice
mobil: 737 847 082
e-mail: [email protected]
tráva – um. tráva
FC Dolní Bečva
7230641
Jaroslav Vojkůvka
756 55 Dol.Bečva 554
Mobil: 736 764 367
e-mail: [email protected]
tráva – tráva
Tělovýchovná jednota Juřinka
7230181
Ing. Vladimír Kovář
Juřinka 101
757 01 Val. Meziříčí
mobil: 602 508 486
e-mail: vladimí[email protected]
tráva
Tělovýchovná jednota Kelč
7230211
Pavlína Srkalová-Jemelková,Mgr
Pod zámkem 2
756 43 Kelč 507
mobil: 608 339 994
e-mail: [email protected]
tráva
Tělovýchovná jednota Nedašov
7240371
Josef Solař
763 32 Nedašov 256
mobil: 732 831 445
e-mail: [email protected]
tráva
1.SK METROPOL Podkopná Lhota
7240901
Radek Minařík
763 18 Podkopná Lhota 16
mobil:737 064 425
e-mail: [email protected]
tráva Trnava
TJ Sokol Podlesí
7230341
Ing. Tomáš Adámek
Podlesí 167
757 01 Val. Meziříčí
mobil: 737 518 495
e-mail: sokol.podlesí@seznam.cz
tráva
Tělovýchovná jednota
Štítná nad Vláří
7240591
Miroslav Maryáš
763 33 Štítná n/Vl. 530
mobil: 732 975 268
e-mail: [email protected]
tráva – UT
74
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
Tělovýchovná jednota Spartak Valašské Klobouky
7240861
Radek Ovesný
tráva
Pod Dubovcem 846
766 01 Val.Klobouky
mobil: 605 132 357, 739 341 314
e-mail: [email protected]; [email protected]
Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s.
7230511
Anna Žilinská
Krhová 493
756 63 Val. Meziříčí
mobil: 725 280 223
e-mail: [email protected]
Tělovýchovná jednota Vidče
7230561
Drda Pavel
tráva – škvára
756 53 Vidče 4039
mobil: 605 340 794
e-mail: [email protected] ; [email protected]
SK Vlachovice
7240701
Jan Horáček
Vrbětice 75
763 24 Vlachovice
Mobil: 604 991 567
e-mail: [email protected]
tráva
Fotbalový klub Vsetín o.s.
7230631
Petr Říha
Žerotínova 923
755 01 Vsetín
mobil: 603 803 812
e-mail: [email protected]
tráva Tyršova
um. tráva Pod Pecníkem
FC Zubří
7230661
Miroslav Bartoň
Sídliště 6. května 1046
756 54 Zubří
mobil: 777 100 037
e-mail: [email protected]
tráva
2014
um. tráva – tráva
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
75
I. A třída – skupina B
Oddíl
IČO
jméno a adresa sekretáře oddílu
telefon, e-mail
adresa hřiště
hrací plocha
SK Baťov 1930, o.s.
7240401
Milan Spurný
Spojenců 1001
765 02 Otrokovice
mobil: 606 764 940
e-mail: [email protected]
UT Baťov
tráva – Nový stadion
Sportovní klub Slovácká Viktoria
Bojkovice
7220061
Pavel Miča
1.máje 705 687 71 Bojkovice
mobil: 773 759 435
e-mail: [email protected]
tráva – tráva Pitín
tráva Nezdenice
tráva Komňa
Tělovýchovná jednota Sokol
Březolupy
7220081
Roman Pavlík
687 13 Březolupy 548
mobil: 602 186 299
e-mail: [email protected]
tráva
Tělovýchovná jednota
Dolní Němčí
7220131
Ludvík Miloš
Mírová 758
687 62 Dol. Němčí
Mobil: 732 210 652, 776 149 440
e-mail: [email protected]
tráva
TJ Spartak Hluk, o.s.
7220191
Martin Dostál
Příčná 1035
687 25 Hluk
mobil: 775 201 625
e-mail: [email protected]
tráva – tráva
FC Kvasice
7210171
Zdeněk Budinka
Mánesova 427
763 62 Tlumačov
mobil: 602 792 515
e-mail: [email protected]
tráva – tráva
Tělovýchovná jednota Sokol
Mladcová
7240331
Ing. Radek Klepal
Vinohrádek 139
760 01 Zlín – Mladcová
mobil: 728 717 642
e-mail: [email protected]
tráva
Tělovýchovná jednota
Nedachlebice
7220341
Jaroslav Řešetka
687 15 Nedachlebice 234
mobil: 737 315 893
e-mail: [email protected]
tráva
76
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
Tělovýchovná jednota Nivnice
7220351
Karel Kopecký
Podohradí 993
687 51 Nivnice
mobil: 607 946 879
e-mail: [email protected]
tráva
FK Ostrožská Nová Ves
7220391
Kalný Antonín
Chříb 167
687 22 O. N. Ves
mobil: 602 781 905
e-mail: [email protected]
tráva – tráva
Tělovýchovná jednota Sokol
Ořechov
7220361
Tomáš Mrkus
687 37 Ořechov 218
mobil: 604 928 356
e-mail: [email protected]
tráva
FC Slušovice
7240831
Vladimír Vlachynský
Padělky 548
763 15 Slušovice
mobil: 723 342 748
e-mail: [email protected]
tráva
TJ Sokol Újezdec-Těšov
7220621
Josef Jančář
1.května 294
687 34 Uh. Brod – Těšov
Mobil: 604 653 764
e-mail: [email protected]
tráva – tráva
Sokol Žalkovice
7210541
Radomír Pala
Žalkovice 97
768 23 Břest
mobil: 602 782 342
e-mail: [email protected]
tráva
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
77
I. B třída – skupina A
Oddíl
IČO
FC Lhota u Vsetína
7230261
Martin Lukáš
Lhota u Vs. 3
755 01 Vsetín
mobil: 603 770 558, 724 031 826
e-mail: [email protected]
tráva
SK Lidečko
7230281
Zbyněk Kulíšek
756 15 Lidečko 293
mobil: 739 018 407
e-mail: [email protected]
tráva
TJ Sokol Ratiboř
7230391
Michal Mrlina
Ratiboř 16
756 21 Ratiboř u Vsetína
mobil: 737 642 968
e-mail: [email protected]
tráva
jméno a adresa sekretáře oddílu
telefon, e-mail
adresa hřiště
hrací plocha
Tělovýchovná jednota Sokol
Francova Lhota
7230041
Karel Matůš
756 14 Franc. Lhota 364
mobil: 731 137 766
e-mail: [email protected]
tráva
tráva Val. Senice
Horní Lideč
7230071
Oldřich Sýkora
756 12 Horní Lideč
mobil: 737 622 336
e-mail: [email protected]
tráva
Libor Štrbík
756 01 Hovězí 682
mobil: 731 778 065
e-mail: [email protected]
tráva
TJ Sokol Valašská Polanka, o.s.
7230491
Ing. Jakub Kolínek
756 11 Val.Polanka 13
mobil: 777 028 141
e-mail: [email protected]
tráva
Tělovýchovná jednota Sokol Hovězí
7230091
Dušan Janošek
Hrachovec 217
757 01 Val. Meziříčí
mobil: 603 263 813
e-mail: [email protected]
tráva
um. tráva Val. Meziříčí
Michal Ptáček
Val.Přikazy 60
756 12 Horní Lideč
mobil: 603 284 937
e-mail: [email protected]
tráva
SK Hrachovec
7230101
FC Valašské Příkazy
7230531
Luděk Poruba
756 62 Hutisko-Solanec 568
mobil: 776 606 646
e-mail: [email protected]
tráva
Jan Blabla
Nádražní 425
757 01 Val. Meziříčí
mobil: 777 751 207
e-mail: [email protected]
tráva
Sokol Hutisko-Solanec
7230121
Tělovýchovná jednota Zašová
7230601
Sokol Choryně
7230131
Lubomír Hadvičák
756 42 Choryně 201
mobil: 733 515 019
e-mail: [email protected]
tráva
Fotbalový klub Jablůnka
7230141
Jiří Nogol
Pržno 165
756 23 Jablůnka
mobil: 737 238 788
e-mail: [email protected]
tráva
TJ Tatran Janová
7230151
Václav Mikušek
Bří Hlaviců 110/12
755 01 Vsetín
mobil: 736 648 174
e-mail: [email protected]
tráva
78
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
79
I. B třída – skupina B
Oddíl
IČO
jméno a adresa sekretáře oddílu
telefon, e-mail
adresa hřiště
hrací plocha
Fotbalový klub Admira Hulín
7210581
Jindřich Jarka
Komenského 235
768 24 Hulín
mobil: 732 831 990
e-mail: [email protected]
tráva – um. tráva
SK Březnice
7240941
Vlastislav Kadlčák
Březnice 415
760 01 Zlín
mobil: 776 056 300
e-mail: [email protected]
tráva
SK Jaroslavice
7240171
Jiří Červenka
Jaroslavice 271
760 01 Zlín
mobil: 606 723 411
email: [email protected]
tráva
Moravan Kostelec u Holešova
7210141
Roman Zbořil
Dobrčice 47
750 02 Přerov 2
Mobil: 777 219 966
e-mail: [email protected]
tráva
SK Lukov
7240291
Michal Teplý
U rybníka 301
763 17 Lukov
mobil: 777 122 883
e-mail: [email protected]
tráva
FK Lužkovice – Želechovice
7240781
Miroslav Albert 763 11 Lužkovice 130
mobil: 724 070 989
e-mail: [email protected]
tráva
FC Malenovice
7240311
ing. Bohuslav Huťka
Sokolovská 1111
763 02 Malenovice
mobil: 732 873 848
e-mail: [email protected]
tráva
80
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
FK Příluky
7240471
Petr Janků
Horní dědina 317
760 01 Zlín
mobil: 603 528 165
e-mail: [email protected]
tráva
Tělovýchovná jednota Skaštice
7210401
Radovan Stančík
Skaštice 9
767 01 Kroměříž
mobil: 725 933 503
email: [email protected]
tráva
FC TVD Slavičín B
7240521
Vlastimil Rak
Školní 881
763 21 Slavičín
mobil: 604 217 975
e-mail: [email protected]
tráva
Sokol Tečovice
7240611
ing. Vladimír Kundera
T. Bati 1015
760 01 Zlín
mobil: 777 279 847
e-mail: [email protected]
tráva
Tělovýchovná jednota Těšnovice
7210441
Ondřej Benedikt
Máchova 2474
767 01 Kroměříž
mobil: 739 044 802
e-mail: [email protected]
tráva
FC Viktoria Otrokovice B
7240411
Libor Kvapil
SNP 1181
765 02 Otrokovice
mobil: 608 723 358
e-mail: [email protected]
tráva – um. tráva Trávníky
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
81
I. B třída – skupina C
Oddíl
IČO
jméno a adresa sekretáře oddílu
telefon, e-mail
adresa hřiště
hrací plocha
TJ Tatran Havřice
7220151
Jana Slavíčková
sport. hala 362
688 01 Uh. Brod – Havřice
mobil: 732 355 251
e-mail: [email protected]
tráva
SK Jalubí
7220201
Michal Zapletal
687 05 Jalubí 540
mobil: 605 709 011
e-mail: [email protected]
tráva
FC Koryčany 7210121
Michal Huška
Močílky 732
768 05 Koryčany
mobil: 602 580 902
e-mail: [email protected]
tráva
tráva Střílky
Fotbal Kunovice, o.s.
7220791
Dana Fišerová
Na Strnisku 1544
686 04 Kunovice
mobil: 605 857 623
e-mail: [email protected]
um. tráva – tráva
Tělovýchovná jednota Sokol
Nedakonice
7220431
Monika Šebková
687 38 Nedakonice 325
mobil: 721 178 743
e-mail: [email protected]
tráva
Sport. kluby Ostrožská Lhota
7220381
František Štergenich
687 23 Ostrožská Lhota 212
mobil: 737 016 195
e-mail: [email protected]
tráva
Tělovýchovná jednota Osvětimany
7220371
Otakar Berka
tráva
687 42 Osvětimany 340
mobil: 724 301 812
e-mail: [email protected]; [email protected]
TJ Sokol Prakšice – Pašovice
7220451
Ing. Pavel Němeček
687 56 Prakšice 336
mobil: 724 320 229
e-mail: [email protected]
tráva
Sokol Sehradice
7240511
Roman Heinz
763 23 Sehradice 202
mobil: 776 002 258
e-mail: [email protected]
tráva
82
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
FC Strání
7220311
Dominik Popelka
Drahy III 957
687 65 Strání
mobil: 777 224 775
e-mail: fcstrani@seznam.cz
tráva
tráva II – mládež
Tělovýchovná jednota Sušice
7220541
Michal Hejda
Sušice 189
687 04 Traplice
mobil: 737 460 714
e-mail: miki.hejda@seznam.cz
tráva
Tělovýchovná jednota Vlčnov
7220641
Josef Koníček
687 61 Vlčnov 394
Mobil: 604 728 237
e-mail: vlcnovfotbal@seznam.cz
tráva
Tělovýchovná jednota Zlámanec
7220661
Radoslav Říha
687 12 Zlámanec 73
mobil: 604 220 281, 572 580 526
e-mail: komunik@tszlin.cz
tráva
SK Zlechov
7220681
Miloslav Urbanec
Úprkova 1806
686 02 Staré Město
mobil: 702 528 006
e-mail: urbanecmilan@seznam.cz
tráva
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
83
Žákovské a dorostenecké oddíly
Oddíl
IČO
SK Hanácká Slavia Kroměříž a.s. 7210151
JUDr. Miroslav Hošek
Obvodová 3789
767 01 Kroměříž
mobil: 737 773 551
e-mail: hskromeriz@seznam.cz
tráva – um. tráva
Jiskra Staré Město
7220751
Jan Žitňanský
Kopánky 1727 686 02 St. Město
mobil: 724 024 029
e-mail: zitnansky@colorlak.cz
tráva Rybníček
um. tráva Širůch
Jaroslav Trbušek
Hutník 1482
698 01 Veselí n/M.
mobil: 739 276 470
e-mail: trbusekjaroslav@seznam.cz
tráva – um. tráva
jméno a adresa sekretáře oddílu
telefon, e-mail
adresa hřiště
hrací plocha
Tělovýchovná jednota
Fatra Slavia Napajedla
7240351
Roman Tvrdý
Velehradská 1459
686 02 Staré Město
mobil: 603 899 652
e-mail: fotbal.FS@email.cz
dorost Topolná tráva
žáci tráva
SK Paseky Zlín 7240761
Michal Hlavňovský
Pasecká 5551
760 05 Zlín
mobil: 604 858 111
e-mail: michalhlavnovsky@centrum.cz
um. tráva
FC Veselí n. Moravou
6250501
Jan Šenkeřík
763 32 Návojná 52
mobil: 739 309 242, 604 425 666
e-mail: honza.senkerik@seznam.cz
tráva
Josef Křiva
Tyršova 801
687 08 Buchlovice
mobil: 747 280 651
e-mail: josefkriva@seznam.cz
tráva
TJ Sokol Návojná
7240361
Tělovýchovná jednota Buchlovice
7220101
Mgr. Karel Sekyra
756 57 Hor. Bečva 430
mobil: 777 942 535
e-mail: k.sekyra@centrum.cz
Horní Bečva – tráva
Prostř. Bečva – tráva
Tělovýchovná jednota Sokol
Kněžpole
7220231
Antonín Mazůrek
687 12 Kněžpole 22
mobil: 604 338 918
e-mail: anonin.mazurek@seznam.cz
tráva – tráva
Sokol Horní Bečva
7230061
Pavel Vlk
Výhon 847
687 24 Uh. Ostroh
mobil:602 439 711
e-mail: pavel.vlk@ct.cz
tráva – tráva
SK Louky
7240261
Petr Zelinka
Zálešná II 6689
760 01 Zlín
mobil: 724 150 577
e-mail: zelinka@bmkco.cz
tráva
FK Uherský Ostroh, o.s.
7220611
Jan Somberg
Tyršovo nábř. 4381
760 05 Zlín
mobil: 775 000 066
e-mail: mladez@fcfastavzlin.cz
Vršava um. tráva – tráva
Tělovýchovná jednota
Zdounky, o.s.
7210521
Ing. Zdeněk Čevela
Cvrčovská 435
768 02 Zdounky
mobil: 736 631 555
e-mail: cevela@cakcz.cz
tráva
FC FASTAV Zlín, a.s.
7240751
1. FC Slovácko, a.s.
7220721
Petr Vlachovský
Městský stadion, Stonky 635
686 01 Uherské Hradiště
mobil: 737 415 338
e-mail: coupe.de@seznam.cz
um. tráva St. Město
ČSK Uherský Brod
7220601
Rostislav Hruboš
Na Dlouhých 1433
688 01 Uh. Brod
mobil: 728 239 831
e-mail: rosta.hrubos{@seznam.cz
tráva Orelský st.
um. tráva Lapač
Josef Pěnčík
Osmek 430
768 21 Kvasice
mobil: 731 116 564
e-mail: pepa.pencik@seznam.cz
tráva – um. tráva
Fotbalová akademie Zlechov
7220821
Radka Hradilová
687 07 Zlechov 158
mobil: 702 528 006
e-mail: urbanecmilan@seznam.cz
tráva
Sportovní klub Spartak Hulín
7210081
84
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
85
PRAVIDLA MINIFOTBALU – PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ
MLADŠÍCH ŽÁKŮ Zl KFS v SR 2013/2014.
Minifotbal je určen pro družstva mladších žáků fotbalových klubů a oddílů Zlínského KFS.
Minifotbal mladších žáků v sezoně 2012/13 hrají chlapci ročníku 2000 a 2001, dívky pak dle SŘ čl.
81 – věkové kategorie v soutěžích žen, bod 2). Všichni startují na platné registrační průkazy.
Platí platná pravidla fotbalu s následujícími odlišnostmi, vyplývajícími ze specifických zvláštností této herní
formy :
a) Hrací plocha pro utkání mladších žáků je polovinou normálního hřiště, jehož postranní čáry jsou
čarami brankovými a středová i branková čára jsou čárami postranními.
b)
Branky mají rozměr 2 x 5 metrů a jsou umístěny uprostřed brankových čar, branky jsou opatřeny
sítěmi.
c) Pokutová území jsou vyznačena přes celou šířku „malého hřiště“ na postraních čarách barevně
odlišenými metami. K vymezení lze využít prodlouženou postranní čáru pokutového území velkého
hřiště.Značka pokutového kopu je vyznačena 8m před brankou.
d) Je-li míč ze hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to buď výhozem nebo
výkopem z ruky. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře pouze nohou.
e)
Mladší žáci hrají v počtu 7+1. Družstvo mladších žáků je složeno maximálně ze 16 hráčů, z čehož
je vždy na hrací ploše sedm hráčů v poli a brankář. V utkání je možné střídat hokejovým způsobem.
Minimální počet hráčů družstva v utkání je pět hráčů v poli a brankář, klesne-li počet hráčů pod
6 nelze v utkání pokračovat.
f)
V utkáních mladších žáků jsou tyče a břevna branky normálního fotbalového hřiště součástí hrací
plochy pro minifotbal (Doporučení : zabezpečení stacionárních branek velkého hřiště před možností úrazu např. obalení molitanem).
g)
Hráči musí být před i po celou dobu střetnutí řádně ustrojení a dodržovat předepsanou výstroj
(u mladších žáků je dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky), hráči musí mít chrániče
holení.
h) V utkání mladších žáků nesmí zpětnou přihrávku brankář chytit rukou.
i)
Utkání mladších žáků se hraje s míči velikost 4.
j) Rohový kop u mladších žáků se zahrává ze vzdálenosti 16 metrů od pravé a levé tyče.
k) V utkáních mladších žáků se auty vhazují.
l) Hrací doba u mladších žáků je 2 x 30 minut.
m)
Při minifotbale neplatí ofsajd
n) Volný kop – vzdálenost protihráče 6 metrů od míče, totéž platí i u rohového kopu.
o) Vyloučený hráč u mladších opustí hrací plochu a místo něj nastoupí náhradník.
KRAJSKÁ SOUTĚŽ STARŠÍCH A MLADŠÍCH
PŘÍPRAVEK ZLÍNSKÉHO KFS
PRAVIDLA PRO MLADŠÍ PŘÍPRAVKY Zl KFS V SR 2013/2014 :
Hrací plocha: hraje se na polovině fotbalového hřiště rozděleného na dvě minihřiště 20x30m.
Vymezení hřiště je pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vymezující pokutové
území a půlku hřiště. Pokutové území je vymezeno pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5m od
brankové čáry, přes celou šířku „minihřiště“. Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 5m
od brankové čáry.
Počet hráčů: hraje se s 4 hráči v poli a brankářem, paralelně na dvou hřištích.
Rozpis utkání: 1.poločas TEAM I v. TEAM I
TEAM II v. TEAM II (A-A, B-B)
2.poločas TEAM I v. TEAM II
TEAM II v. TEAM I (A-B, B-A)
Hráč,který nastoupí za svůj oddíl do začátku utkání např. v TEAMU I musí, pokud nedojde k dohodě, utkání
dohrát za stejný team.
Hrací doba: 2x20min. s 5-10min. přestávkou bez odchodu do kabin.
Míč : hraje se s míčem o velikosti č.3 (hmotnost 250-310g, obvod 57-62cm)
Branky : pokud jsou k dispozici branky 5x2m, příp. plastové branky 3x1,8m, příp. vymezení pomocí tyčí.
Střídání hráčů : letmé (hokejové) bez striktních omezení.
Hra brankáře :
Je-li míč za hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to buď výhozem nebo výkopem z ruky ale jen na vlastní polovinu hřiště. V utkáních mladší přípravky lze použít zpětnou přihrávku,
tzn. malou domů.
Osobní tresty :
Hráčům přípravek se osobní tresty neudělují. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí
hráče dočasně vyloučit na 5 minut, jeho místo může zaujmout další hráč.
Standardní situace :
Rozehrání ze strany (autové vhazování) se provádí přihrávkou nohou nebo navážením (rozehrávka musí
být provedena „z míče v klidu“). Nejbližší bránící hráč musí být minimálně 3m od rozehrávajícícho hráče. Při
provádění volných a rohových kopů musí být hráči soupeře nejméně 3m od místa rozehrání.
Výsledky mladších přípravek nebudou publikovány. Rozhodčí není delegovaný svazem a zavádí se povinnost každého oddílu mít svého týmového rozhodčí (řízení na základě domluvy – jedno hřiště řídí domácí
rozhodčí, druhé hřiště řídí rozhodčí hostujícího oddílu).
Zápis (seznam hráčů, datum utkání, místo, podpis trenéra a kapitána) o utkání se vypracovává společně
pro oba zápasy mladších přípravek tzn. zápis = oba paralelní zápasy mladších přípravek a posílá se na
svaz. Výsledky utkání se hlásit ani posílat nemusejí.
86
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
87
poznámky
PRAVIDLA PRO STARŠÍ PŘÍPRAVKY Zl KFS V SR 2013/2014 :
Hrací plocha : hraje se na polovině fotbalového hřiště rozděleného na dvě minihřiště 25x40m. Vymezení
hřiště je pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vymezující pokutové území a půlku hřiště.
Pokutové území je vymezeno pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5m od brankové čáry, přes celou šířku
„minihřiště“. Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 7m od brankové čáry.
Počet hráčů : hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, paralelně na dvou hřištích.
Rozpis utkání: 1.poločas TEAM I v. TEAM I
TEAM II v. TEAM II (A-A, B-B)
2.poločas TEAM I v. TEAM II
TEAM II v. TEAM I (A-B, B-A)
Hráč,který nastoupí za svůj oddíl do začátku utkání např. v TEAMU I musí, pokud nedojde k dohodě, utkání
dohrát za stejný team.
Hrací doba : 2x25min. s 5-10min. přestávkou bez odchodu do kabin.
Míč : hraje se s míčem o velikosti č.4 (hmotnost 290-390g, obvod 63-66cm)
Branky : 5x2m
Střídání hráčů : letmé (hokejové) bez striktních omezení.
Hra brankáře :
Je-li míč za hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to buď výhozem nebo výkopem z ruky ale jen na vlastní polovinu hřiště. V utkáních starší přípravky lze použít zpětnou přihrávku,
tzn. malou domů.
Osobní tresty :
Hráčům přípravek se osobní tresty neudělují. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí
hráče dočasně vyloučit na 5 minut, jeho místo může zaujmout další hráč.
Standardní situace :
Rozehrání ze strany (autové vhazování) se provádí přihrávkou nohou nebo navážením (rozehrávka musí
být provedena „z míče v klidu“). Nejbližší bránící hráč musí být minimálně 3m od rozehrávajícícho hráče. Při
provádění volných a rohových kopů musí být hráči soupeře nejméně 3m od místa rozehrání.
Výsledky starších přípravek nebudou publikovány. Rozhodčí není delegovaný svazem a zavádí se povinnost každého oddílu mít svého týmového rozhodčí (řízení na základě domluvy – jedno hřiště řídí domácí
rozhodčí, druhé hřiště řídí rozhodčí hostujícího oddílu).
Zápis (seznam hráčů, datum utkání, místo, podpis trenéra a kapitána) o utkání se vypracovává společně
pro oba zápasy starších přípravek tzn. zápis = oba paralelní zápasy starších přípravek a posílá se na svaz.
Výsledky utkání se hlásit ani posílat nemusejí.
88
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2013
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
2014
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
89
poznámky
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
90
Download

2013 2014 rozpis fotbalových soutěží zl kfs