Walter Annuß
Zweiter Bürgermeister der Stadt Regensburg a.D.
Walter Annuß
Bývalý náměstek primátora města Řezna
Der Regensburger Walter Annuß hat mit seiner Begeisterung für
Tschechien und seinen exzellenten Kenntnissen der tschechischen
Sprache und Kultur vielen seiner Landsleute die Augen für das
Nachbarland geöffnet.
Díky svému nadšení a vynikajícím znalostem českého jazyka a kultury
otevřel Walter Annuß z Řezna oči mnohým Němcům ve vztahu k jejich
sousední zemi.
Vystudovaný slavista a turkolog působil jako lektor českého a ruského
jazyka na Univerzitě Řezno a pracoval také jako překladatel. V letech
1990–1996 vykonával kromě funkce referenta pro sociální oblast, oblast
mládeže a tělovýchovy také funkci náměstka primátora města Řezna.
Der studierte Slawist und Turkologe war als Lektor für Tschechisch und
Russisch an der Universität Regensburg und als Übersetzer tätig. Von
1990 bis 1996 wurde er neben der Funktion des Referenten für Soziales,
Jugend und Sport vom Stadtrat zum Zweiten Bürgermeister der Stadt
Regensburg gewählt.
Ein besonderer Verdienst von Walter Annuß war während dieser Zeit
die Initiierung der Städtepartnerschaft Regensburg – Pilsen, die 2013
ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Er führte viele Gespräche mit den
Verantwortlichen auf tschechischer Seite und war maßgeblich an der
Ausarbeitung des Partnerschaftsvertrages beteiligt. Dass er sich mit den
Vertretern der Stadt Pilsen fließend in deren Muttersprache unterhalten
konnte, ließ sehr schnell ein Vertrauensverhältnis zwischen den beiden
Städten entstehen, das mit dem weiteren Vertiefen der Kontakte stetig
zugenommen hat.
In den Anfangsjahren der Partnerschaft gestaltete Walter Annuß die
Beziehungen zu Pilsen entscheidend mit. Sein Engagement trug viel
dazu bei, dass sich eine von vielen persönlichen Freundschaften und
institutionellen Kontakten getragene Beziehung entwickelte.
Die Sprachkenntnisse von Walter Annuß erwiesen sich als Glücksfall
nicht nur für die Städtepartnerschaft. Dank seiner Übersetzungen von
Ausstellungstexten und Publikationen öffnete sich auch für diejenigen,
die des Tschechischen nicht mächtig sind, die Kultur des Nachbarlandes.
Geschätzt wird, dass er nach wie vor vielen grenzüberschreitenden
Initiativen bei der Kontaktanbahnung und Sprachmittlung behilflich
ist. Er unterstützte beispielsweise verschiedene Projekte des Verbandes
deutscher Schriftsteller Ostbayern mit Übersetzungen, etwa für den
„Literarischen Kalender Regensburg – Pilsen 2011“ oder im Rahmen des
20-jährigen Jubiläums der Kooperation zwischen dem VS Ostbayern
und dem Westböhmischen Schriftstellerzentrum.
An seinem profunden Wissen über die tschechische Sprache und
Literatur, Kunst und Musik, Geschichte und Alltagskultur ließ er stets
Studierende, Freunde und Bekannte, aber auch die Öffentlichkeit
teilhaben. Als ein Kenner der böhmischen und mährischen
Kulturlandschaft öffnete er bei vielen Exkursionen und Ausflügen nach
Tschechien den deutschen Teilnehmern die Welt des Nachbarn.
Walter Annuß ist Mitglied des Kontrollrates der „Union für gute
Nachbarschaft tschechisch- und deutschsprachiger Länder“, einer
internationalen Nichtregierungsorganisation mit der Bestimmung,
für die besten Beziehungen und die Verständigung zwischen den
Bewohnern der Nachbarländer zu arbeiten.
Für seine jahrelange, unermüdliche und auch unerschütterliche
Tätigkeit für die Annäherung von Deutschen und Tschechen auf
kommunaler, kultureller, sprachlicher und persönlicher Ebene verleiht
Bavaria Bohemia e.V. Walter Annuß den Preis Brückenbauer | Stavitel
mostů 2013.
Walter Annuß se během této doby mimořádně zasloužil o vznik
partnerství měst Řezna a Plzně, které v letošním roce oslaví své 20leté
výročí. Vedl četná jednání s odpovědnými osobami na české straně
a ve velké míře se podílel na vypracování smlouvy o partnerství.
Skutečnost, že se mohl se zástupci města Plzně plynně bavit v jejich
rodném jazyce, velmi rychle přispěla ke vzniku vztahu založeném
na důvěře mezi oběma městy, která díky dalšímu prohlubování
kontaktů neustále narůstala.
Walter Annuß se v prvních letech partnerství obou měst rozhodujícím
způsobem podílel na vytváření vztahů s Plzní. Jeho aktivita přispěla
ve velké míře k tomu, že vznikl vztah založený na mnohých osobních
přátelstvích a kontaktech mezi institucemi.
Jazykové znalosti Waltera Annuße se prokázaly jako mimořádně
výhodné nejen v souvislosti s partnerstvím těchto dvou měst. Díky jeho
textům k různým výstavám a překladům publikací se kultura sousední
země otevřela i pro ty, kteří neovládali český jazyk.
Cenná je i jeho současná podpora při navazování kontaktů a pomoc
při komunikaci mnoha přeshraničním iniciativám. Jako překladatel se
mimo jiné podílel také na projektech Spolku spisovatelů východního
Bavorska, např. na „Literárním kalendáři Plzeň – Řezno 2011“ nebo
na 20letém výročí spolupráce mezi Spolkem spisovatelů východního
Bavorska a Střediskem západočeských spisovatelů.
O své velmi dobré znalosti českého jazyka a literatury, umění a hudby,
historie a kultury se neustále dělí nejen se svými studenty, přáteli
a známými, ale také s veřejností. V rámci mnoha exkurzí a výletů
do České republiky pomohl svými znalostmi české a moravské kultury
otevřít německým účastníkům dveře do světa sousední země.
Walter Annuß je členem kontrolní rady mezinárodní nevládní
organizace „Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících
zemí“, jejímž cílem je podporovat dobré vztahy a porozumění mezi
obyvateli sousedních zemí.
Za dlouholetou, neúnavnou a neochvějnou
podporu při sbližování Čechů a Němců
v komunální, kulturní, jazykové a osobní
rovině uděluje spolek Bavaria Bohemia e. V.
Walteru Annußovi cenu
Brückenbauer | Stavitel mostů 2013.
Walter Annuß
Download

Walter Annuß - Centrum Bavaria Bohemia