ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ GEMAX ДОО БЕОГРАД
ИЗВЕШТАЈ БР. 2
НЕЗАВИСНОГ СТРУЧНОГ ЛИЦА О ИЗВРШЕНОМ НАДЗОРУ НАД
СПРОВОЂЕЊЕМ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
Период надзора: 01.02.2015 – 28.02.2015. године
Београд, март 2015. године
САДРЖАЈ
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА КЛАСАМА ПОВЕРИЛАЦА КОЈЕ СЕ НАМИРУЈУ ПРЕ
II
ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ПЛАНА:
КЛАСА Ц
КЛАСА Е
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА КЛАСАМА ПОВЕРИЛАЦА КОЈЕ СЕ НАМИРУЈУ
III
РЕПРОГРАМИРАЊЕМ ПОТРАЖИВАЊА И УНОВЧЕЊЕМ ИМОВИНЕ:
КЛАСА А
КЛАСЕ А1, Б1, Д1, Е1 10
КЛАСА Б
КЛАСА Б2
КЛАСА Д
IV ДРУГЕ ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
V ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВНИМ АКТИВНОСТИМА ДУЖНИКА
3
5
6
6
6
7
7
11
20
21
22
40
40
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
2
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
На основу самостално прикупљених података и доказа достављених од стране дужника "GEMAX"
d.o.o. Beograd, Институт за економска истраживања д.о.о. Београд - независно стручно лице задужено
за надзор над спровођењем Плана реорганизације, обавештава повериоце и сва заинтересована трећа
лица о извршеним обавезама дужника по усвојеном плану реорганизације за период 01.02.2015 28.02.2015. године.
Подаци о субјекту реорганизације:
•
•
•
•
•
•
•
Пуно пословно име: GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE GEMAX DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Скраћено пословно име: GEMAX DOO BEOGRAD
Адреса: Бањички венац бр. 28б, Београд
Матични број: 07456646
Порески идентификациони број (ПИБ): 100001054
Регистрована делатност: Изградња путева и аутопутева
Шифра регистроване делатности: 4211
Подаци о плану реорганизације:
•
•
•
•
•
•
•
•
Надлежни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: Посл.бр.3. Ст. 78/2014 (стари број 38 Ст. 139/2013)
Датум подношења предлога за покретање стечајног поступка: 23.10.2013. године
Датум покретања претходног стечајног поступка: 04.11.2013. године
Дан пресека за обавезе приказане у плану реорганизације: 31.08.2013. године
Датум усвајања плана реорганизације: 11.07.2014 године
Датум експедиције правоснажног решења о потврђивању плана реорганизације: 09.12.2014
Датум почетка примене плана реорганизације: 24.12.2014.
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
3
Подаци о независним стручним лицима задуженим за праћење спровођења плана реорганизације:
Независно стручно лице 1:
• Пуно пословно име: Друштво за финансијске услуге и консалтинг WМ Equity Partners ДОО
Београд
• Скраћено пословно име: WМ Equity Partners ДОО
• Адреса: Булевар Михајла Пупин IIа, Београд
• Матични број: 20597801
• Порески идентификациони број (ПИБ): 106418450
• Регистрована делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим
управљањем
• Шифра регистроване делатности: 7022
Независно стручно лице 2:
• Пуно пословно име: ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА Д.О.О. БЕОГРАД
(СТАРИ ГРАД)
• Скраћено пословно име: ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА Д.О.О. БЕОГРАД
• Адреса: Страхињића бана 26, Београд
• Матични број: 07552203
• Порески идентификациони број (ПИБ): 100047921
• Регистрована делатност: Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким
наукама
• Шифра регистроване делатности: 7219
За независно стручно лице,
Директор проф. др Зоран Ђерковић
Напомена: Извештај је валидан без печата и потписа уколико је објављен на вебсајту
www.wmep.rs/pracenjeplanova
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
4
I.
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
• Предлагач GEMAX d.o.o. Beograd је дана 23.10.2013. године Привредном суду у Београду
поднео предлог за покретање стечајног поступка на основу унапред припремљеног плана
реорганизације (даље: УППР).
• Привредни суд у Београду је решењем 38. Ст. 139/2013 од 04.11.2013. године покренуо
претходни стечајни поступак ради испитивања испуњености услова за отварање поступка стечаја
у складу са поднетим УППР-ом.
• УППР стечајног дужника GEMAX d.o.o. Beograd усвојен је пред Привредним судом у Београду
на рочишту одржаном 11.07.2014. године, а усвајање је потврђено решењем Привредног суда у
Београду 3. Ст. 78/2014 од 11.07.2014. године.
• Решење о потврђивању усвајања УППР-а је стекло својство правоснажности дана 09.12.2014.
године.
• Решење о потврђивању усвајања УППР-а са клаузулом правоснажности је експедовано дужнику
дана 09.12.2014. године.
• УППР је почео да се примењује дана 24.12.2014. године.
• По сазнању да је решење о потврђивању усвајања УППР-а постало правоснажно, стечајни
дужник се обратио повериоцима обухваћеним УППР-ом ради размене ИОС-а са стањем на дан
почетка примене плана у класама за које је предвиђено такво ажурирање. Већина поверилаца је
доставила ИОС-е или на други начин потврдила стање обавеза на дан почетка примене плана.
• У наставку су приказани подаци о извршеним плаћањима према повериоцима обухваћеним
УППР-ом који се намирују пре почетка примене УППР-а, подаци о извршеним плаћањима за
други месец примене Плана закључно са 28.02.2015. године, као и подаци о актуелним
пословним активностима дужника.
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
5
II.
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА КЛАСАМА ПОВЕРИЛАЦА КОЈЕ СЕ НАМИРУЈУ ПРЕ
ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ПЛАНА
КЛАСА Ц - Класа Ц је класа поверилаца са потраживањима по основу свих јавних прихода доспелих
у последња три месеца пре дана пресека, осим доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
запослених; према критеријуму из чл. 165 ст. 4 у вези са чл. 54 ст. 4 т. 2. Закона о стечају. Планом је
предвиђено да се класа Ц намирује у потпуности пре почетка примене Плана реорганизације, из
пословних прихода стечајног дужника. Укупне обавезе према класи Ц које се намирују пре почетка
примене Плана износе 15.616.066,56 динара. Дужник је определио намирење поверилаца класе Ц из
пословних прихода које ће остварити наплатом потраживања према француској компанији Heurtey.
До закључења овог извештаја дужник није доставио доказ да је измирио повериоце класе Ц.
КЛАСА Е - Класа Е је класа стечајних поверилаца са потраживањима која су обезбеђена заложним
правима на имовини трећих лица, према критеријуму из чл. 165 ст. 4 Закона о стечају и мишљењу
Привредног апелационог суда објављеном у Билтену судске праксе привредних судова бр. 4/2011.
Класу Е чини потраживање Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 29.825.044,32. Планом је
предвиђено да се класа Е намирује у потпуности пре почетка примене Плана реорганизације, и то
реализацијом заложних права на имовини трећих лица. Комерцијална банка, као једини поверилац
класе Е, има потраживање према стечајном дужнику које је обезбеђено заложним правима на
имовини зависног друштва Нови Расадници д.о.о. Београд. Решењем привредног суда у Београду
2 Рео 11/2014 од 20.11.2014. године потврђено је усвајање унапред припремљеног плана
реорганизације заложног дужника Нови Расадници д.о.о. Београд, којим је предвиђено потпуно
намирење Комерцијалне банке уновчењем оптерећене имовине друштва Нови Расадници д.о.о..
Према информацијама добијеним од дужника Gemax d.o.o., заложног дужника Нови Расадници д.о.о.
и повериоца Комерцијална банка а.д., за непокретности под хипотеком Комерцијалне банке постоји
заинтересован купац, а реализација трансакције ће бити обављена по ступању на снагу Плана
реорганизације дужника Нови Расадници д.о.о.
До закључења овог извештаја дужник није доставио доказ је поверилац класе Е намирен
реализацијом заложних права на имовини друштва Нови Расадници д.о.о.
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
6
III. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА КЛАСАМА ПОВЕРИЛАЦА КОЈЕ СЕ НАМИРУЈУ
РЕПРОГРАМИРАЊЕМ ПОТРАЖИВАЊА И УНОВЧЕЊЕМ ИМОВИНЕ
КЛАСА А - Класа А поверилаца је класа разлучних поверилаца који имају регистрована заложна
права на имовини стечајног дужника, према критеријуму из чл. 49 Закона о стечају. Повериоци класе
А ће бити намирени комбинацијом репрограма и уновчења оптерећене имовине. Средства од продаје
оптерећене имовине ће бити искоришћена у сврху превремене отплате обавеза по репрограму.
Потраживања поверилаца класе А се репрограмирају Планом реорганизације према условима датим у
наставку:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Укупан период репрограма: 72 месеца (укључујући и грејс период)
Грејс период: 12 месеци (мировање главнице и плаћање камате)
Период отплате: 60 месеци
Камата: 3м ЕУРИБОР + 5% годишње
Метод обрачуна камате: пропорционални (30/360)
Доспеће камата: месечно, плаћање последњег дана у месецу за текући месец
Доспеће ануитета главнице: месечно, плаћање последњег дана у месецу за текући месец
Валутна клаузула и ажурирање: потраживања поверилаца класе А се ажурирају на дан почетка
примене Плана реорганизације тако да обухвате и у међувремену доспеле камате, и конвертују у
ЕУР по средњем курсу НБС на дан почетка примене Плана реорганизације. Обавезе које су
оригиналним правним послом исказане у ЕУР валути ажурирају се у тој валути.
Валута ануитета по репрограму: ануитети се исплаћују у динарима по продајном курсу НБС на
дан исплате
У наставку је приказана табела са ажурираним износима потраживања поверилаца класе А са стањем
на дан почетка примене Плана, у валути еур. У односу на стање приказано Извештајем бр. 1,
извршена је корекција ажурираног стања дуга према повериоцу Фонд за развој Републике Србије,
услед настале грешке у курсирању, и усаглашено је ажурирано стање дуга са повериоцем NLB banka.
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
7
Редни
број
1
2
3
4
5
6
КЛАСА А - КЛАСА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА
Ажурирано стање дуга на дан почетка
Поверилац
примене Плана у валути еур
Hypo alpe adria bank
7.665.668,82 €
Societe Generale banka
5.266.811,95 €
Фонд за развој Републике Србије
1.905.038,53 €
NLB banka
778.025,39 €
UniCredit banka
Ажурирано стање још увек није усаглашено
Komercijalna banka
315.964,09 €
До закључења овог извештаја дужник није доставио доказе да је извршио било каква плаћања
по репрограму према повериоцима класе А.
Према информацијама добијеним од дужника, активности на довођењу у завршну фазу објеката у
изградњи намењених продаји, над којима повериоци класе А имају хипотеке су у току
Напомена: Повериоци класе А су формирали Одбор поверилаца у складу са одредбама усвојеног
Плана реорганизације и усвојили Правилник о раду Одбора поверилаца којим су ближе дефинисали
процедуре свог рада. Услед поверљиве природе Правилника о раду, независно стручно лице исти не
може објавити у овом извештају.
У вези са продајом оптерећене имовине ради превременог намирења обавеза према повериоца класе
А по репрограму, дужник је по препоруци Одбора поверилаца дана 14.08.2014. године закључио
Уговор о посредовању у промету некретнинама са посредничком агенцијом Solidity Real Estate d.o.o.
Beograd.
Solidity Real Estate је дана 03.02.2015. године доставио извештај о предузетим активностима који је
сумиран у табели испод (с обзиром да од Solidity Real Estate није добијен извештај о активностима у
току фербуара месеца 2015. године, о тим активностима ће се известити накнадно или у оквиру
извештаја за март 2015. године).
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
8
Р. бр
УППР
1-5
6
7
8
9
Непокретност
Kompleks Gemax
Apartmanska vila
Brzakova
Lokacija
Venizelosova/Cvijićeva
STAN U ULICI
BANJIĈKI VENAC 28a
KP 161/1 i 161/2
2946 KO Batajnica
Процењена
вредност
€ 9,158,000.00
€ 1,515,480.00
€ 1,690,000.00
€ 57,500.00
€ 311,112.50
UPRAVNA ZGRADA ,
poslovni objekat površine
2.201,03 m2, na kat. parceli
20579/1
APARTMANSKA VILA u Ulici
Vladete Kovaĉević 7A i
Brzakove,na kat. parceli 11190/4
, površine 326m2 sa podr.
Prosotrijama 105,62m2i
zaj.prost. 116,98 m2
OBJEKTI u ul. DJAKOVIĆA I
CVIJIĆEVE Kuća kućni broj
Djure Dajkovića br. 76 , dve
zgrade i zgrada bez dogradjenog
dela, na kat. parceli 70/1
STAN U ULICI BANJIĈKI
VENAC BR. 28A Ukupne
površine 25 m2 , STAN
161/1 i 161/2
2946 KO Batajnica
njiva poljoprivredno zemljište
suvlasništvo 9/17 uknjiženo ,
13183 m2
ZEMLJIŠTE – BATAJNICA
KP 163, LN 4639 KO
Batajnica
€ 600,000.00
10
Опис и коментари
Kat. parcela 163, LN 4639,
njiva površine 2ha40ari30m2
11
12-16
Zemljište Šimanovci
€ 616,975.00
SLAVIJA - BULEVAR
OSLOBODJENJA 21 stanovi
€ 381,403.00
Zemljište Šimanovci Kat.
parcela 1746/6 njiva površine
2ha46ari79m2
Bul. osloboĊenja - pet stanova.
Dvosoban u prizemlju - 46m2.
Dvosoban 1.spr - 49,50 m2.
Потребна документација - Solidity
jan 2015
Urbanistiĉke informacije - idealno
Informacija o lokaciji. Osnove su
ranije dostavljene.
Osnove objekta i fotografije. Solidity
da izvrši uvid u nepokretnosti.
Sva postojeća tehniĉka i urbanistiĉka
dokumentacija.
Idejni projekat (ukoliko ga ima).
Informacija o lokaciji.
Informacije o plaćenim/neplaćenim
naknadama i taksama u pogledu
privoĊenja nameni.
Osnove stana i fotografije.
Solidity da izvrši uvid u nepokretnosti.
Urbanistiĉke informacije, ukoliko ih
ima.
Prema saznanjima Soliditija,
predmetno zemljište je ne samo
uknjiženo kao poljoprivredno, već je i
prema postojećem GUP-u Beograda,
ali i nacrtima Izmena GUP- a i PGR-a
za predmetno podruĉje, takoĊe
poljoprivredno. Prodajni potencijal
zemljišta se može podići samo
eventualnom predviĊenom
prenamenom.
Urbanistiĉke informacije, ukoliko ih
ima.
Prema saznanjima Soliditija,
predmetno zemljište je ne samo
uknjiženo
kao poljoprivredno, već je i prema
postojećem GUP-u Beograda, ali i
nacrtima Izmena GUP- a i PGR-a za
predmetno podruĉje, takoĊe
poljoprivredno. Prodajni potencijal
zemljišta se može podići samo
eventualnom predviĊenom
prenamenom.
Urbanistiĉke informacije - idealno
Informacija o lokaciji.
Osnove i fotografije. Solidity da izvrši
uvid u nepokretnosti.
Informacija o lokaciji i sve raspoložive
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
9
17
18
26
Lokacija Pećinci
ZEMLJIŠTE U ZEMUN
POLJU 1/2 idealnog dela
Omladinska - objekat
€ 274,417.00
Jednosoban prizemlje. Dvosoban
1. spr. Jednosoban 1. spr.
tehniĉke i urbanistiĉke informacije
(npr. rešenje o formiranju graĊevinske
parcele i sl).
Poslovni objekat površine 118
m2 sa vlasništvom na zemljištu
površine 11000 m2
(konvertovano u svojinu )
Urbanistiĉke informacije - idealno
Informacija o lokaciji.
€ 4,207,595.00
ZEMLJIŠTE U ZEMUN POLJU
1/2 idealnog dela kat. parcele od
br. 573/120 KO Zemun polje 12
02 17 m2 sto iznosi 60.108,50
m2
€ 731,798.00
Stambeni objekat U
IZGRADNJI , u Ulici
Omladinska br. 15 D,Đ i E, List
epokretnosti br. 3868 KO Savski
venac, kat.parcela br. 21649/2
Informacija o lokaciji i/ili druge
urbanistiĉke informacije. Ukoliko je
pokrenuta inicijativa za
parcelaciju/preparcelaciju, potreban
info o statusu projekta.
Na osnovu informacija sa sastanka
održanog 2.2.2015, prvo treba da se
reši otvoren spor, a onda da se krene
putem privoĊenja nameni.
Osnove objekta fotografije. Solidity je
prethodno izvršio uvid u nepokretnosti.
Ukoliko postoje
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
10
КЛАСЕ А1, Б1, Д1, Е1 - Потраживања Пореске управе - ЦВПО која се у складу са одредбама Плана
реорганизације репрограмирају према условима утврђеним одредбама чл. 74а-76 Закона о пореском
поступку и пореској администрацији распоређена су у класе поверилаца А1, Б1, Д1 и Е1 према
критеријумима дефинисаним Законом о стечају. Услови репрограма за наведене класе поверилаца су
идентични:
o
o
o
o
o
o
Укупан период репрограма: 60 месеци (укључујући и грејс период)
Грејс период: 12 месеци (мировање главнице и плаћање камате)
Период отплате: 48 месеци
Камата: у складу са чланом 76 ЗПППА (референтна НБС + 10%)
Метод обрачуна камате: прост интересни рачун од сто
Доспеће ануитета: месечно, плаћање последњег дана у месецу за текући месец.
Планови отплате по свакој појединачној класи приказани су у табелама испод.
До закључења овог извештаја дужник није доставио доказе да је извршио било каква плаћања
по репрограму према повериоцима класа А1, Б1, Д1 и Е1.
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
11
ПЛАН ОТПЛАТЕ КЛАСЕ A1 (RSD)
Број
Датум
отплате
Правоснажност
9.12.2014
Почетак
24.12.2014
примене
1
31.12.2014
2
31.1.2015
3
28.2.2015
4
31.3.2015
5
30.4.2015
6
31.5.2015
7
30.6.2015
8
31.7.2015
9
31.8.2015
10
30.9.2015
11
31.10.2015
12
30.11.2015
13
31.12.2015
14
31.1.2016
15
29.2.2016
16
31.3.2016
17
30.4.2016
18
31.5.2016
19
30.6.2016
20
31.7.2016
21
31.8.2016
22
30.9.2016
23
31.10.2016
24
30.11.2016
25
31.12.2016
26
31.1.2017
27
28.2.2017
28
31.3.2017
29
30.4.2017
30
31.5.2017
31
30.6.2017
32
31.7.2017
33
31.8.2017
34
30.9.2017
35
31.10.2017
36
30.11.2017
Број
дана у
месецу
7
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
Број
дана у
години
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
Референтна
каматна
стопа НБС
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
Месечна
каматна
стопа
0,35%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,52%
1,52%
1,43%
1,52%
1,48%
1,52%
1,48%
1,52%
1,52%
1,48%
1,52%
1,48%
1,53%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
Почетно
стање
Почетно
стање
Почетно
стање
главног дуга
камате
укупно
69.909.749,88
18.252.140,86
88.161.890,74
69.909.749,88
69.909.749,88
69.909.749,88
69.909.749,88
69.909.749,88
69.909.749,88
69.909.749,88
69.909.749,88
69.909.749,88
69.909.749,88
69.909.749,88
69.909.749,88
69.909.749,88
68.453.296,76
66.996.843,64
65.540.390,51
64.083.937,39
62.627.484,27
61.171.031,15
59.714.578,02
58.258.124,90
56.801.671,78
55.345.218,66
53.888.765,53
52.432.312,41
50.975.859,29
49.519.406,17
48.062.953,04
46.606.499,92
45.150.046,80
43.693.593,68
42.237.140,55
40.780.687,43
39.324.234,31
37.867.781,18
36.411.328,06
18.252.140,86
18.252.140,86
18.252.140,86
18.252.140,86
18.252.140,86
18.252.140,86
18.252.140,86
18.252.140,86
18.252.140,86
18.252.140,86
18.252.140,86
18.252.140,86
18.252.140,86
17.871.887,93
17.491.634,99
17.111.382,06
16.731.129,12
16.350.876,19
15.970.623,25
15.590.370,32
15.210.117,38
14.829.864,45
14.449.611,51
14.069.358,58
13.689.105,65
13.308.852,71
12.928.599,78
12.548.346,84
12.168.093,91
11.787.840,97
11.407.588,04
11.027.335,10
10.647.082,17
10.266.829,23
9.886.576,30
9.506.323,36
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
86.325.184,69
84.488.478,63
82.651.772,57
80.815.066,51
78.978.360,46
77.141.654,40
75.304.948,34
73.468.242,28
71.631.536,23
69.794.830,17
67.958.124,11
66.121.418,06
64.284.712,00
62.448.005,95
60.611.299,88
58.774.593,83
56.937.887,77
55.101.181,72
53.264.475,65
51.427.769,60
49.591.063,54
47.754.357,48
45.917.651,42
Ануитет
241.332,29
1.068.757,27
965.329,15
1.068.757,27
1.034.281,23
1.068.757,27
1.034.281,23
1.068.757,27
1.068.757,27
1.034.281,23
1.068.757,27
1.034.281,23
2.902.543,23
2.880.338,29
2.792.234,81
2.835.928,40
2.782.206,77
2.791.518,52
2.739.229,47
2.747.108,64
2.724.903,70
2.674.763,51
2.680.493,82
2.631.786,20
2.638.274,01
2.616.008,23
2.520.480,87
2.571.476,68
2.526.226,88
2.526.945,13
2.483.131,83
2.482.413,58
2.460.147,80
2.418.489,25
2.415.616,25
2.375.394,20
Камата
241.332,29
1.068.757,27
965.329,15
1.068.757,27
1.034.281,23
1.068.757,27
1.034.281,23
1.068.757,27
1.068.757,27
1.034.281,23
1.068.757,27
1.034.281,23
1.065.837,17
1.043.632,23
955.528,75
999.222,35
945.500,72
954.812,47
902.523,41
910.402,58
888.197,64
838.057,45
843.787,76
795.080,15
801.567,95
779.302,18
683.774,81
734.770,62
689.520,82
690.239,07
646.425,77
645.707,52
623.441,74
581.783,19
578.910,19
538.688,14
Отплата
почетног
стања
главног
дуга
Отплата
почетног
стања
Отплата
почетног
стања
камате
укупно
Завршно
стање
почетног
стања дуга
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
88.161.890,74
86.325.184,68
84.488.478,63
82.651.772,57
80.815.066,51
78.978.360,45
77.141.654,40
75.304.948,34
73.468.242,28
71.631.536,23
69.794.830,17
67.958.124,11
66.121.418,06
64.284.712,00
62.448.005,94
60.611.299,88
58.774.593,83
56.937.887,77
55.101.181,71
53.264.475,66
51.427.769,60
49.591.063,54
47.754.357,48
45.917.651,43
44.080.945,37
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним подацима из релевантних регистара и има за
циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за
апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
12
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
31.12.2017
31.1.2018
28.2.2018
31.3.2018
30.4.2018
31.5.2018
30.6.2018
31.7.2018
31.8.2018
30.9.2018
31.10.2018
30.11.2018
31.12.2018
31.1.2019
28.2.2019
31.3.2019
30.4.2019
31.5.2019
30.6.2019
31.7.2019
31.8.2019
30.9.2019
31.10.2019
30.11.2019
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
1,53%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
34.954.874,94
33.498.421,82
32.041.968,69
30.585.515,57
29.129.062,45
27.672.609,33
26.216.156,20
24.759.703,08
23.303.249,96
21.846.796,84
20.390.343,72
18.933.890,59
17.477.437,47
16.020.984,35
14.564.531,23
13.108.078,10
11.651.624,98
10.195.171,86
8.738.718,73
7.282.265,61
5.825.812,49
4.369.359,37
2.912.906,24
1.456.453,12
9.126.070,43
8.745.817,50
8.365.564,56
7.985.311,63
7.605.058,69
7.224.805,76
6.844.552,82
6.464.299,89
6.084.046,95
5.703.794,02
5.323.541,08
4.943.288,15
4.563.035,22
4.182.782,28
3.802.529,35
3.422.276,41
3.042.023,48
2.661.770,54
2.281.517,61
1.901.264,67
1.521.011,74
1.140.758,80
760.505,87
380.252,93
44.080.945,37
42.244.239,32
40.407.533,25
38.570.827,20
36.734.121,14
34.897.415,09
33.060.709,02
31.224.002,97
29.387.296,91
27.550.590,86
25.713.884,80
23.877.178,74
22.040.472,69
20.203.766,63
18.367.060,58
16.530.354,51
14.693.648,46
12.856.942,40
11.020.236,34
9.183.530,28
7.346.824,23
5.510.118,17
3.673.412,11
1.836.706,05
2.371.084,69
2.348.818,92
2.279.148,58
2.304.287,36
2.267.656,57
2.259.755,81
2.224.561,52
2.215.224,26
2.192.958,48
2.159.918,94
2.148.426,93
2.116.823,89
2.103.895,38
2.081.629,60
2.037.816,30
2.037.098,05
2.009.086,26
1.992.566,49
1.965.991,21
1.948.034,94
1.925.769,16
1.901.348,63
1.881.237,61
1.858.253,58
534.378,64
512.112,86
442.442,53
467.581,31
430.950,51
423.049,75
387.855,46
378.518,20
356.252,42
323.212,88
311.720,87
280.117,83
267.189,32
244.923,54
201.110,24
200.391,99
172.380,21
155.860,44
129.285,15
111.328,88
89.063,11
64.642,58
44.531,55
21.547,53
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
1.456.453,12
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
380.252,93
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
1.836.706,05
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним подацима из релевантних регистара и има за
циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за
апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
13
42.244.239,31
40.407.533,26
38.570.827,20
36.734.121,14
34.897.415,08
33.060.709,03
31.224.002,97
29.387.296,91
27.550.590,86
25.713.884,80
23.877.178,74
22.040.472,69
20.203.766,63
18.367.060,57
16.530.354,51
14.693.648,46
12.856.942,40
11.020.236,34
9.183.530,29
7.346.824,23
5.510.118,17
3.673.412,11
1.836.706,06
0,00
ПЛАН ОТПЛАТЕ КЛАСЕ B1 (RSD)
Број
Датум
отплате
Правоснажност
9.12.2014
Почетак
24.12.2014
примене
1
31.12.2014
2
31.1.2015
3
28.2.2015
4
31.3.2015
5
30.4.2015
6
31.5.2015
7
30.6.2015
8
31.7.2015
9
31.8.2015
10
30.9.2015
11
31.10.2015
12
30.11.2015
13
31.12.2015
14
31.1.2016
15
29.2.2016
16
31.3.2016
17
30.4.2016
18
31.5.2016
19
30.6.2016
20
31.7.2016
21
31.8.2016
22
30.9.2016
23
31.10.2016
24
30.11.2016
25
31.12.2016
26
31.1.2017
27
28.2.2017
28
31.3.2017
29
30.4.2017
30
31.5.2017
31
30.6.2017
32
31.7.2017
33
31.8.2017
34
30.9.2017
35
31.10.2017
36
30.11.2017
Број
дана у
месецу
7
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
Број
дана у
години
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
Референтна
каматна
стопа НБС
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
Месечна
каматна
стопа
0,35%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,52%
1,52%
1,43%
1,52%
1,48%
1,52%
1,48%
1,52%
1,52%
1,48%
1,52%
1,48%
1,53%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
Почетно
стање
Почетно
стање
Почетно
стање
главног дуга
камате
укупно
11.307.802,99
2.530.313,78
13.838.116,77
11.307.802,99
11.307.802,99
11.307.802,99
11.307.802,99
11.307.802,99
11.307.802,99
11.307.802,99
11.307.802,99
11.307.802,99
11.307.802,99
11.307.802,99
11.307.802,99
11.307.802,99
11.072.223,76
10.836.644,53
10.601.065,30
10.365.486,07
10.129.906,85
9.894.327,62
9.658.748,39
9.423.169,16
9.187.589,93
8.952.010,70
8.716.431,47
8.480.852,24
8.245.273,01
8.009.693,78
7.774.114,56
7.538.535,33
7.302.956,10
7.067.376,87
6.831.797,64
6.596.218,41
6.360.639,18
6.125.059,95
5.889.480,72
2.530.313,78
2.530.313,78
2.530.313,78
2.530.313,78
2.530.313,78
2.530.313,78
2.530.313,78
2.530.313,78
2.530.313,78
2.530.313,78
2.530.313,78
2.530.313,78
2.530.313,78
2.477.598,91
2.424.884,04
2.372.169,17
2.319.454,30
2.266.739,43
2.214.024,56
2.161.309,69
2.108.594,82
2.055.879,95
2.003.165,08
1.950.450,21
1.897.735,34
1.845.020,46
1.792.305,59
1.739.590,72
1.686.875,85
1.634.160,98
1.581.446,11
1.528.731,24
1.476.016,37
1.423.301,50
1.370.586,63
1.317.871,76
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.549.822,67
13.261.528,57
12.973.234,47
12.684.940,37
12.396.646,27
12.108.352,17
11.820.058,07
11.531.763,98
11.243.469,88
10.955.175,78
10.666.881,68
10.378.587,58
10.090.293,48
9.801.999,38
9.513.705,28
9.225.411,18
8.937.117,08
8.648.822,98
8.360.528,88
8.072.234,78
7.783.940,68
7.495.646,58
7.207.352,48
Ануитет
39.035,16
172.869,97
156.140,62
172.869,97
167.293,52
172.869,97
167.293,52
172.869,97
172.869,97
167.293,52
172.869,97
167.293,52
460.691,75
457.100,13
442.849,52
449.916,90
441.227,50
442.733,66
434.275,98
435.550,43
431.958,81
423.848,70
424.775,57
416.897,19
417.946,58
414.345,12
398.893,71
407.142,21
399.823,12
399.939,29
392.852,55
392.736,38
389.134,92
382.396,71
381.932,00
375.426,14
Камата
39.035,16
172.869,97
156.140,62
172.869,97
167.293,52
172.869,97
167.293,52
172.869,97
172.869,97
167.293,52
172.869,97
167.293,52
172.397,65
168.806,03
154.555,42
161.622,80
152.933,40
154.439,56
145.981,88
147.256,33
143.664,71
135.554,61
136.481,47
128.603,09
129.652,48
126.051,02
110.599,61
118.848,11
111.529,02
111.645,19
104.558,45
104.442,28
100.840,82
94.102,61
93.637,90
87.132,04
Отплата
почетног
стања
главног
дуга
Отплата
почетног
стања
Отплата
почетног
стања
камате
укупно
Завршно
стање
почетног
стања дуга
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.838.116,77
13.549.822,67
13.261.528,57
12.973.234,47
12.684.940,37
12.396.646,27
12.108.352,17
11.820.058,07
11.531.763,98
11.243.469,88
10.955.175,78
10.666.881,68
10.378.587,58
10.090.293,48
9.801.999,38
9.513.705,28
9.225.411,18
8.937.117,08
8.648.822,98
8.360.528,88
8.072.234,78
7.783.940,68
7.495.646,58
7.207.352,48
6.919.058,39
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним подацима из релевантних регистара и има за
циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за
апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
14
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
31.12.2017
31.1.2018
28.2.2018
31.3.2018
30.4.2018
31.5.2018
30.6.2018
31.7.2018
31.8.2018
30.9.2018
31.10.2018
30.11.2018
31.12.2018
31.1.2019
28.2.2019
31.3.2019
30.4.2019
31.5.2019
30.6.2019
31.7.2019
31.8.2019
30.9.2019
31.10.2019
30.11.2019
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
1,53%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
5.653.901,50
5.418.322,27
5.182.743,04
4.947.163,81
4.711.584,58
4.476.005,35
4.240.426,12
4.004.846,89
3.769.267,66
3.533.688,43
3.298.109,21
3.062.529,98
2.826.950,75
2.591.371,52
2.355.792,29
2.120.213,06
1.884.633,83
1.649.054,60
1.413.475,37
1.177.896,14
942.316,92
706.737,69
471.158,46
235.579,23
1.265.156,89
1.212.442,02
1.159.727,15
1.107.012,28
1.054.297,41
1.001.582,54
948.867,67
896.152,80
843.437,93
790.723,06
738.008,19
685.293,32
632.578,45
579.863,57
527.148,70
474.433,83
421.718,96
369.004,09
316.289,22
263.574,35
210.859,48
158.144,61
105.429,74
52.714,87
6.919.058,39
6.630.764,29
6.342.470,19
6.054.176,09
5.765.881,99
5.477.587,89
5.189.293,79
4.900.999,69
4.612.705,59
4.324.411,49
4.036.117,39
3.747.823,29
3.459.529,19
3.171.235,09
2.882.940,99
2.594.646,89
2.306.352,80
2.018.058,70
1.729.764,60
1.441.470,50
1.153.176,40
864.882,30
576.588,20
288.294,10
374.729,09
371.127,63
359.858,55
363.924,71
357.999,73
356.721,80
351.029,17
349.518,88
345.917,42
340.573,33
338.714,51
333.602,76
331.511,59
327.910,14
320.823,40
320.707,22
316.176,35
313.504,30
309.205,79
306.301,39
302.699,93
298.749,94
295.497,01
291.779,38
86.434,99
82.833,53
71.564,45
75.630,61
69.705,63
68.427,70
62.735,07
61.224,78
57.623,32
52.279,23
50.420,41
45.308,66
43.217,49
39.616,04
32.529,30
32.413,12
27.882,25
25.210,20
20.911,69
18.007,29
14.405,83
10.455,85
7.202,92
3.485,28
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
235.579,23
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
52.714,87
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
288.294,10
6.630.764,29
6.342.470,19
6.054.176,09
5.765.881,99
5.477.587,89
5.189.293,79
4.900.999,69
4.612.705,59
4.324.411,49
4.036.117,39
3.747.823,29
3.459.529,19
3.171.235,09
2.882.940,99
2.594.646,89
2.306.352,80
2.018.058,70
1.729.764,60
1.441.470,50
1.153.176,40
864.882,30
576.588,20
288.294,10
0,00
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним подацима из релевантних регистара и има за
циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за
апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
15
ПЛАН ОТПЛАТЕ КЛАСЕ D1 (RSD)
Број
Датум
отплате
Правоснажност
9.12.2014
Почетак
24.12.2014
примене
1
31.12.2014
2
31.1.2015
3
28.2.2015
4
31.3.2015
5
30.4.2015
6
31.5.2015
7
30.6.2015
8
31.7.2015
9
31.8.2015
10
30.9.2015
11
31.10.2015
12
30.11.2015
13
31.12.2015
14
31.1.2016
15
29.2.2016
16
31.3.2016
17
30.4.2016
18
31.5.2016
19
30.6.2016
20
31.7.2016
21
31.8.2016
22
30.9.2016
23
31.10.2016
24
30.11.2016
25
31.12.2016
26
31.1.2017
27
28.2.2017
28
31.3.2017
29
30.4.2017
30
31.5.2017
31
30.6.2017
32
31.7.2017
33
31.8.2017
34
30.9.2017
35
31.10.2017
36
30.11.2017
Број
дана у
месецу
7
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
Број
дана у
години
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
Референтна
каматна
стопа НБС
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
Месечна
каматна
стопа
0,35%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,52%
1,52%
1,43%
1,52%
1,48%
1,52%
1,48%
1,52%
1,52%
1,48%
1,52%
1,48%
1,53%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
Почетно
стање
Почетно
стање
Почетно
стање
главног дуга
камате
укупно
30.617.488,24
3.233.003,28
33.850.491,52
30.617.488,24
30.617.488,24
30.617.488,24
30.617.488,24
30.617.488,24
30.617.488,24
30.617.488,24
30.617.488,24
30.617.488,24
30.617.488,24
30.617.488,24
30.617.488,24
30.617.488,24
29.979.623,90
29.341.759,56
28.703.895,23
28.066.030,89
27.428.166,55
26.790.302,21
26.152.437,87
25.514.573,53
24.876.709,20
24.238.844,86
23.600.980,52
22.963.116,18
22.325.251,84
21.687.387,50
21.049.523,17
20.411.658,83
19.773.794,49
19.135.930,15
18.498.065,81
17.860.201,47
17.222.337,14
16.584.472,80
15.946.608,46
3.233.003,28
3.233.003,28
3.233.003,28
3.233.003,28
3.233.003,28
3.233.003,28
3.233.003,28
3.233.003,28
3.233.003,28
3.233.003,28
3.233.003,28
3.233.003,28
3.233.003,28
3.165.649,05
3.098.294,81
3.030.940,58
2.963.586,34
2.896.232,11
2.828.877,87
2.761.523,64
2.694.169,40
2.626.815,17
2.559.460,93
2.492.106,70
2.424.752,46
2.357.398,23
2.290.043,99
2.222.689,76
2.155.335,52
2.087.981,29
2.020.627,05
1.953.272,82
1.885.918,58
1.818.564,35
1.751.210,11
1.683.855,88
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.145.272,95
32.440.054,37
31.734.835,80
31.029.617,23
30.324.398,65
29.619.180,08
28.913.961,51
28.208.742,93
27.503.524,36
26.798.305,79
26.093.087,21
25.387.868,64
24.682.650,07
23.977.431,49
23.272.212,92
22.566.994,35
21.861.775,77
21.156.557,20
20.451.338,63
19.746.120,05
19.040.901,48
18.335.682,91
17.630.464,33
Ануитет
105.693,25
468.070,09
422.772,99
468.070,09
452.971,06
468.070,09
452.971,06
468.070,09
468.070,09
452.971,06
468.070,09
452.971,06
1.172.009,79
1.162.284,97
1.123.699,41
1.142.835,34
1.119.307,55
1.123.385,70
1.100.485,33
1.103.936,07
1.094.211,25
1.072.251,99
1.074.761,62
1.053.429,76
1.056.271,14
1.046.519,68
1.004.682,77
1.027.016,76
1.007.199,28
1.007.513,84
988.325,49
988.010,92
978.259,46
960.014,79
958.756,54
941.141,00
Камата
105.693,25
468.070,09
422.772,99
468.070,09
452.971,06
468.070,09
452.971,06
468.070,09
468.070,09
452.971,06
468.070,09
452.971,06
466.791,21
457.066,40
418.480,83
437.616,76
414.088,98
418.167,13
395.266,75
398.717,50
388.992,68
367.033,41
369.543,04
348.211,19
351.052,57
341.301,11
299.464,20
321.798,19
301.980,71
302.295,27
283.106,91
282.792,35
273.040,89
254.796,22
253.537,97
235.922,43
Отплата
почетног
стања
главног
дуга
Отплата
почетног
стања
Отплата
почетног
стања
камате
укупно
Завршно
стање
почетног
стања дуга
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.850.491,52
33.145.272,95
32.440.054,37
31.734.835,80
31.029.617,23
30.324.398,65
29.619.180,08
28.913.961,51
28.208.742,93
27.503.524,36
26.798.305,79
26.093.087,21
25.387.868,64
24.682.650,07
23.977.431,49
23.272.212,92
22.566.994,35
21.861.775,77
21.156.557,20
20.451.338,63
19.746.120,05
19.040.901,48
18.335.682,91
17.630.464,33
16.925.245,76
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним подацима из релевантних регистара и има за
циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за
апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
16
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
31.12.2017
31.1.2018
28.2.2018
31.3.2018
30.4.2018
31.5.2018
30.6.2018
31.7.2018
31.8.2018
30.9.2018
31.10.2018
30.11.2018
31.12.2018
31.1.2019
28.2.2019
31.3.2019
30.4.2019
31.5.2019
30.6.2019
31.7.2019
31.8.2019
30.9.2019
31.10.2019
30.11.2019
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
1,53%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
15.308.744,12
14.670.879,78
14.033.015,44
13.395.151,11
12.757.286,77
12.119.422,43
11.481.558,09
10.843.693,75
10.205.829,41
9.567.965,07
8.930.100,74
8.292.236,40
7.654.372,06
7.016.507,72
6.378.643,38
5.740.779,04
5.102.914,71
4.465.050,37
3.827.186,03
3.189.321,69
2.551.457,35
1.913.593,01
1.275.728,68
637.864,34
1.616.501,64
1.549.147,41
1.481.793,17
1.414.438,94
1.347.084,70
1.279.730,47
1.212.376,23
1.145.022,00
1.077.667,76
1.010.313,53
942.959,29
875.605,06
808.250,82
740.896,59
673.542,35
606.188,12
538.833,88
471.479,65
404.125,41
336.771,18
269.416,94
202.062,71
134.708,47
67.354,24
16.925.245,76
16.220.027,19
15.514.808,61
14.809.590,04
14.104.371,47
13.399.152,89
12.693.934,32
11.988.715,75
11.283.497,17
10.578.278,60
9.873.060,03
9.167.841,45
8.462.622,88
7.757.404,31
7.052.185,73
6.346.967,16
5.641.748,59
4.936.530,01
4.231.311,44
3.526.092,87
2.820.874,29
2.115.655,72
1.410.437,15
705.218,57
939.253,62
929.502,16
898.989,53
909.999,24
893.956,51
890.496,32
875.082,72
870.993,40
861.241,94
846.772,03
841.739,02
827.898,24
822.236,10
812.484,64
793.296,28
792.981,72
780.713,75
773.478,80
761.839,96
753.975,87
744.224,41
733.529,26
724.721,49
714.655,47
234.035,05
224.283,59
193.770,95
204.780,67
188.737,94
185.277,75
169.864,15
165.774,83
156.023,36
141.553,46
136.520,44
122.679,66
117.017,52
107.266,06
88.077,71
87.763,14
75.495,18
68.260,22
56.621,38
48.757,30
39.005,84
28.310,69
19.502,92
9.436,90
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
637.864,34
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
67.354,24
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
705.218,57
16.220.027,19
15.514.808,61
14.809.590,04
14.104.371,47
13.399.152,89
12.693.934,32
11.988.715,75
11.283.497,17
10.578.278,60
9.873.060,03
9.167.841,45
8.462.622,88
7.757.404,31
7.052.185,73
6.346.967,16
5.641.748,59
4.936.530,01
4.231.311,44
3.526.092,87
2.820.874,29
2.115.655,72
1.410.437,15
705.218,57
0,00
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним подацима из релевантних регистара и има за
циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за
апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
17
ПЛАН ОТПЛАТЕ КЛАСЕ E1 (RSD)
Број
Датум
отплате
Правоснажност
9.12.2014
Почетак
24.12.2014
примене
1
31.12.2014
2
31.1.2015
3
28.2.2015
4
31.3.2015
5
30.4.2015
6
31.5.2015
7
30.6.2015
8
31.7.2015
9
31.8.2015
10
30.9.2015
11
31.10.2015
12
30.11.2015
13
31.12.2015
14
31.1.2016
15
29.2.2016
16
31.3.2016
17
30.4.2016
18
31.5.2016
19
30.6.2016
20
31.7.2016
21
31.8.2016
22
30.9.2016
23
31.10.2016
24
30.11.2016
25
31.12.2016
26
31.1.2017
27
28.2.2017
28
31.3.2017
29
30.4.2017
30
31.5.2017
31
30.6.2017
32
31.7.2017
33
31.8.2017
34
30.9.2017
35
31.10.2017
36
30.11.2017
Број
дана у
месецу
7
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
Број
дана у
години
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
Референтна
каматна
стопа НБС
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
Месечна
каматна
стопа
0,35%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,52%
1,52%
1,43%
1,52%
1,48%
1,52%
1,48%
1,52%
1,52%
1,48%
1,52%
1,48%
1,53%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
Почетно
стање
Почетно
стање
Почетно
стање
главног дуга
камате
укупно
46.409.372,43
12.116.627,57
58.526.000,00
46.409.372,43
46.409.372,43
46.409.372,43
46.409.372,43
46.409.372,43
46.409.372,43
46.409.372,43
46.409.372,43
46.409.372,43
46.409.372,43
46.409.372,43
46.409.372,43
46.409.372,43
45.442.510,50
44.475.648,58
43.508.786,65
42.541.924,73
41.575.062,80
40.608.200,88
39.641.338,95
38.674.477,03
37.707.615,10
36.740.753,17
35.773.891,25
34.807.029,32
33.840.167,40
32.873.305,47
31.906.443,55
30.939.581,62
29.972.719,69
29.005.857,77
28.038.995,84
27.072.133,92
26.105.271,99
25.138.410,07
24.171.548,14
12.116.627,57
12.116.627,57
12.116.627,57
12.116.627,57
12.116.627,57
12.116.627,57
12.116.627,57
12.116.627,57
12.116.627,57
12.116.627,57
12.116.627,57
12.116.627,57
12.116.627,57
11.864.197,83
11.611.768,09
11.359.338,35
11.106.908,61
10.854.478,86
10.602.049,12
10.349.619,38
10.097.189,64
9.844.759,90
9.592.330,16
9.339.900,42
9.087.470,68
8.835.040,94
8.582.611,20
8.330.181,45
8.077.751,71
7.825.321,97
7.572.892,23
7.320.462,49
7.068.032,75
6.815.603,01
6.563.173,27
6.310.743,53
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
57.306.708,33
56.087.416,67
54.868.125,00
53.648.833,33
52.429.541,67
51.210.250,00
49.990.958,33
48.771.666,67
47.552.375,00
46.333.083,33
45.113.791,67
43.894.500,00
42.675.208,33
41.455.916,67
40.236.625,00
39.017.333,33
37.798.041,67
36.578.750,00
35.359.458,33
34.140.166,67
32.920.875,00
31.701.583,33
30.482.291,67
Ануитет
160.207,70
709.491,23
640.830,79
709.491,23
686.604,41
709.491,23
686.604,41
709.491,23
709.491,23
686.604,41
709.491,23
686.604,41
1.926.844,39
1.912.103,71
1.853.616,49
1.882.622,35
1.846.959,41
1.853.140,98
1.818.429,06
1.823.659,62
1.808.918,94
1.775.633,53
1.779.437,58
1.747.103,18
1.751.410,09
1.736.629,02
1.673.213,47
1.707.066,89
1.677.027,94
1.677.504,75
1.648.419,43
1.647.942,62
1.633.161,55
1.605.506,65
1.603.599,42
1.576.898,13
Камата
160.207,70
709.491,23
640.830,79
709.491,23
686.604,41
709.491,23
686.604,41
709.491,23
709.491,23
686.604,41
709.491,23
686.604,41
707.552,73
692.812,05
634.324,82
663.330,68
627.667,74
633.849,32
599.137,39
604.367,95
589.627,27
556.341,86
560.145,91
527.811,51
532.118,42
517.337,35
453.921,81
487.775,22
457.736,28
458.213,08
429.127,76
428.650,95
413.869,88
386.214,98
384.307,75
357.606,47
Отплата
почетног
стања
главног
дуга
Отплата
почетног
стања
Отплата
почетног
стања
камате
укупно
Завршно
стање
почетног
стања дуга
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
58.526.000,00
57.306.708,33
56.087.416,67
54.868.125,00
53.648.833,33
52.429.541,67
51.210.250,00
49.990.958,33
48.771.666,67
47.552.375,00
46.333.083,33
45.113.791,67
43.894.500,00
42.675.208,33
41.455.916,67
40.236.625,00
39.017.333,33
37.798.041,67
36.578.750,00
35.359.458,33
34.140.166,67
32.920.875,00
31.701.583,33
30.482.291,67
29.263.000,00
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним подацима из релевантних регистара и има за
циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за
апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
18
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
31.12.2017
31.1.2018
28.2.2018
31.3.2018
30.4.2018
31.5.2018
30.6.2018
31.7.2018
31.8.2018
30.9.2018
31.10.2018
30.11.2018
31.12.2018
31.1.2019
28.2.2019
31.3.2019
30.4.2019
31.5.2019
30.6.2019
31.7.2019
31.8.2019
30.9.2019
31.10.2019
30.11.2019
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
1,53%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,38%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
1,53%
1,53%
1,48%
1,53%
1,48%
23.204.686,22
22.237.824,29
21.270.962,36
20.304.100,44
19.337.238,51
18.370.376,59
17.403.514,66
16.436.652,74
15.469.790,81
14.502.928,88
13.536.066,96
12.569.205,03
11.602.343,11
10.635.481,18
9.668.619,26
8.701.757,33
7.734.895,41
6.768.033,48
5.801.171,55
4.834.309,63
3.867.447,70
2.900.585,78
1.933.723,85
966.861,93
6.058.313,79
5.805.884,04
5.553.454,30
5.301.024,56
5.048.594,82
4.796.165,08
4.543.735,34
4.291.305,60
4.038.875,86
3.786.446,12
3.534.016,37
3.281.586,63
3.029.156,89
2.776.727,15
2.524.297,41
2.271.867,67
2.019.437,93
1.767.008,19
1.514.578,45
1.262.148,71
1.009.718,96
757.289,22
504.859,48
252.429,74
29.263.000,00
28.043.708,33
26.824.416,67
25.605.125,00
24.385.833,33
23.166.541,67
21.947.250,00
20.727.958,33
19.508.666,67
18.289.375,00
17.070.083,33
15.850.791,67
14.631.500,00
13.412.208,33
12.192.916,67
10.973.625,00
9.754.333,33
8.535.041,67
7.315.750,00
6.096.458,33
4.877.166,67
3.657.875,00
2.438.583,33
1.219.291,67
1.574.037,28
1.559.256,21
1.513.005,78
1.529.694,08
1.505.376,84
1.500.131,94
1.476.768,32
1.470.569,81
1.455.788,74
1.433.855,55
1.426.226,61
1.405.247,03
1.396.664,47
1.381.883,41
1.352.798,08
1.352.321,27
1.333.725,74
1.322.759,14
1.305.117,22
1.293.197,00
1.278.415,94
1.262.204,44
1.248.853,80
1.233.595,93
354.745,61
339.964,55
293.714,11
310.402,41
286.085,17
280.840,28
257.476,66
251.278,14
236.497,08
214.563,88
206.934,94
185.955,36
177.372,81
162.591,74
133.506,41
133.029,61
114.434,07
103.467,47
85.825,55
73.905,34
59.124,27
42.912,78
29.562,13
14.304,26
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
966.861,93
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
252.429,74
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
1.219.291,67
28.043.708,33
26.824.416,67
25.605.125,00
24.385.833,33
23.166.541,67
21.947.250,00
20.727.958,33
19.508.666,67
18.289.375,00
17.070.083,33
15.850.791,67
14.631.500,00
13.412.208,33
12.192.916,67
10.973.625,00
9.754.333,33
8.535.041,67
7.315.750,00
6.096.458,33
4.877.166,67
3.657.875,00
2.438.583,33
1.219.291,67
0,00
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним подацима из релевантних регистара и има за
циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за
апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
19
КЛАСА Б - Класа Б поверилаца је класа поверилаца са потраживањима по основу неисплаћених нето
зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре
дана пресека са каматом од дана доспећа до дана пресека; према критеријуму из чл. 165 ст. 4 у вези са
чл. 54 ст. 4 т. 1. Закона о стечају.
Планом реорганизације је предвиђеној репрограмирање потраживања поверилаца класе Б према
условима датим у наставку:
o
o
o
o
o
o
Укупан период репрограма: 15 месеци (укључујући и грејс период)
Грејс период: 3 месеца
Период отплате: 12 месеци
Камата: без камате
Доспеће ануитета: месечно, плаћање последњег дана у месецу за текући месец
Ажурирање: потраживања поверилаца класе Б се ажурирају на дан почетка примене Плана
реорганизације.
До закључења овог извештаја дужник није извршио ажурирање потраживања поверилаца
класе Б на дан почетка примене Плана. Такође, дужник није доставио доказ да је вршио
плаћања повериоцима класе Б.
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
20
КЛАСА Б2 - Класа Б2 је класа поверилаца коју чине запослени и бивши запослени са
потраживањима из радних односа која не спадају у класу Б, према критеријуму из чл. 165 ст. 4 Закона
о стечају (разлика од минималне до уговорене зараде, неисплаћене отпремнине, и друга потраживања
из радних односа).
Планом реорганизације је предвиђено да ће се повериоци класе Б2 намирују уновчењем неоптерећене
non-core имовине стечајног дужника у периоду од највише 5 година од дана почетка примене Плана.
Дужник је извршио обавезу објављивања продаје неоптерећене имовине у високотиражним
листовима. Докази су приложени у Извештају бр. 1 независног стручног лица о извршеном надзору
над спровођењем плана реорганизације дужника.
До закључења овог извештаја дужник није доставио доказ да је вршио плаћања повериоцима
класе Б2.
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
21
КЛАСА Д - Класа Д поверилаца је класа необезбеђених стечајних поверилаца према критеријуму из
члана 54 ст. 4 т. 3 Закона. Повериоци класе Д се намирују репрограмом потраживања, или
комбинацијом репрограма и отпуста дуга, кроз избор одговарајуће опције.
Начело равноправности и једнаког третмана поверилаца класе Д је задовољено давањем свим
повериоцима ове класе права избора одговарајућег метода намирења, према опцијама које су
наведене у наставку. Право избора одговарајуће опције од стране поверилаца класе Д се врши
аналогно одредбама чланова 403 и 404 Закона о облигационим односима који уређују питање
алтернативних облигација.
Сваки поверилац има право да оптира за један од предложених начина намирења. Избор одговарајуће
опције мора бити учињен писменом изјавом, најкасније у року од 30 дана од дана почетка примене
Плана реорганизације. Једном дата изјава се не може опозвати, сагласно одредби члана 404 ст. 1
Закона о облигационим односима.
Уколико неки поверилац не достави стечајном дужнику писмену изјаву о избору одговарајуће опције
у року од 30 дана од дана почетка примене Плана реорганизације - сматраће се да жели стопостотно
намирење свог потраживања према условима из Опције 1. Опције су приказане у наставку:
ОПЦИЈА 1
o
o
o
o
o
o
Укупан период репрограма: 108 месеци - 9 година (укључујући и грејс период)
Грејс период: 36 месеци - 3 године (потпуно мировање)
Период отплате: 72 месеца - 6 година
Камата: без камате
т = дан почетка примене плана реорганизације
Доспеће ануитета: последњег дана у месецу за текући месец
ОПЦИЈА 2
Опција 2 подразумева отпуст 25% дуга, и намирење остатка кроз репрограм према следећим
условима:
o Укупан период репрограма: 84 месеца - 7 година (укључујући и грејс период)
o Грејс период: 24 месеца - 2 године (потпуно мировање)
o Период отплате: 60 месеци - 5 година
o Камата: 2% годишње (за време граце периода камата се обрачунава и приписује главници)
o Метод обрачуна камате: пропорционални (30/360)
o т = дан почетка примене плана реорганизације
o Доспеће ануитета: последњег дана у месецу за текући месец
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
22
ОПЦИЈА 3
Опција 3 подразумева отпуст 50% дуга, и намирење остатка кроз репрограм према следећим
условима:
o Укупан период репрограма: 60 месеци - 5 година (укључујући и грејс период)
o Грејс период: 12 месеци - 1 година (потпуно мировање)
o Период отплате: 48 месеци - 4 године
o Камата: 4% годишње (за време граце периода камата се обрачунава и приписује главници)
o Метод обрачуна камате: пропорционални (30/360)
o т = дан почетка примене плана реорганизације
o Доспеће ануитета: последњег дана у месецу за текући месец
ОПЦИЈА 4
Опција 4 подразумева отпуст 75% дуга, и намирење остатка кроз репрограм према следећим
условима:
o Укупан период репрограма: 36 месеца - 3 године
o Грејс период: без грејс периода
o Валутна клаузула: конверзија потраживања у ЕУР по средњем курсу НБС на дан почетка
примене Плана
o Камата: 6% годишње
o Метод обрачуна камате: пропорционални (30/360)
o т = дан почетка примене плана реорганизације
o Доспеће ануитета: последњег дана у месецу за текући месец
У односу на стање приказано Извештајем број 1 независног стручног лица о извршеном надзору над
спровођењем плана реорганизације дужника, током другог месеца спровођења Плана накнадно су
пристигле изјаве одређених поверилаца о избору опције за намирење потраживања, услед
неиспоручених првобитно послатих пошиљки дужнику. Ажурирани износи потраживања и изабране
опције од стране поверилаца класе Д приказани су у табели испод.
До закључења овог извештаја дужник није доставио доказ да је вршио плаћања повериоцима
класе Д.
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
23
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Поверилац
ANICOM CONSTRUCTING GP
doo
NOVI RASADNICI
Hidro baza doo
KRAJINOVIC DESIMIR
PROFINE
MONTAGNA SM d.o.o
METALFER STEEL MILL doo
PIM HIDROINZENJERING
DJUKIC SINISA
TENISKI KLUB GEMAX
HOC HTIEF SOLUTIONS AG
OGRANAK
FERMAX d.o.o
PARTIZAN MMIP
MAGREM DOO
HEURTEY PETROCHEM SRB
d.o.o
INVESTMENT PROJECT
GROUP DOO
PORR TECHNOBAN UND
UMWELT
Jovanovic Ljubisa
KOVILOVACA ad - Despotovac
VISKOL GROUP doo
SRPSKO-PRAVOSLAVNA
CRKVENA OPŠTINA
MOSTARSKA
DUGA HOLDING
DENEZA M INZENJERING
d.o.o
SANIVOD
DUNAV GRUPA AGREGATI ad
EKO INZENJERING
PRIMORJE DD
DJERA GRADNJA DOO
KM-ING & KONS doo
PIM IVAN MILUTINOVIC
DUNAV OSIGURANJE A.D.O.
*још увек није достављен доказ
о избору опције
METALING D.O.O.
KNAUF INSULATION dooSurdulica
POSED INVEST&
METROPOLIS GROUP d.o.o.
ADOC doo
Укупан износ
потраживања
Ажурирани
износ
потраживања
(на дан
почетка
примене)
Документ за
ажурирање
Опција
Отпис
Износ за
плаћање
опција 4
75%
68.650.506,53
226.731.703,07
274.602.026,10
117.300.571,46
70.901.391,23
37.904.960,64
34.130.005,05
30.000.756,26
27.377.294,35
25.724.704,55
22.450.444,07
22.135.970,61
0,00
57.321.000,00
0,00
26.476.958,93
0,00
27.492.228,66
0,00
23.890.024,81
22.135.970,61
20.655.468,64
0,00
20.144.296,05
20.018.491,71
17.714.007,03
10.591.094,99
0,00
0,00
16.720.738,67
0,00
16.236.472,70
0,00
14.338.301,94
0,00
13.689.864,00
12.471.838,08
12.036.215,12
14.627.184,00
484.413,81
0,00
11.337.540,00
32.797.167,04
32.797.167,04
11.308.302,00
11.308.302,00
11.308.302,00
11.139.645,84
0,00
10.754.600,52
10.435.258,04
10.357.031,99
9.751.229,09
9.377.900,20
8.768.793,99
8.258.624,20
8.162.527,45
12.057.753,00
7.930.605,02
2.240.663,92
9.377.900,20
0,00
8.258.624,20
8.180.065,69
11.860.563,99
ИОС
7.739.542,04
7.163.321,02
ИОС
7.612.687,47
7.612.687,47
ИОС
7.053.768,88
197.692,66
7.034.354,90
7.034.354,90
записник
ИОС
ИОС
/
опција 1
/
0%
опција 4
/
опција 4
опција 4
75%
/
75%
75%
/
/
опција 4
/
/
75%
/
/
/
/
0,00
57.321.000,00
0,00
26.476.958,93
0,00
6.873.057,17
0,00
5.972.506,20
5.533.992,65
0,00
2.647.773,75
0,00
0,00
0,00
0,00
/
/
опција 4
75%
/
/
ИОС
ИОС
/
/
записник
опција 4
75%
ИОС
опција 1
/
0%
/
опција 2
0,25
ИОС
0,00
3.656.796,00
484.413,81
0,00
0,00
8.162.527,45
3.014.438,25
7.930.605,02
2.240.663,92
9.377.900,20
0,00
8.258.624,20
8.895.422,99
7.163.321,02
опција 3
50%
3.806.343,74
197.692,66
ИОС
опција 3
50%
3.517.177,45
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
24
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Krleta Zeljko
SRBIJA GAS JP- OD Beograd
ELEKTRODISTRIBUCIJA
BOBAN MILIC PR gradjevinska
radnja
GRADING GP
CONING
Blagojevic Srdjan
VITOROVIC MARIJA
AUTO SVET VLADO D.O.O.
DE COMPANI D.O.O.
PITURA
Sasic Angelina
ELEKTROVAT doo
PRO TEAM medj.spedic
GEMAX CLUB
FRIGOMEX d.o.o
INSTITUT ZA PUTEVE
ATRIK BOXI
ALGOTECH D.O.O.
BWC doo
EMBASSY TECHZONES DOO
GRANIT PESCAR GP ad- Ljig
MADIS COMERCE
HOTEL GOLUBACKI GRAD
TTU A.D.
WURTH DOO
RIMS
ZIK INZENJERING doo
TEHNOMARKET doo Pancevo
VERMAX ALATI
PIPELIFE SERBIA doo
TEAM-SECURITY agencija Pero
Krkovic PR
SOKO INZINJERING D.O.O.
RINOL DOO
IMS INSTITUT
KRAN D.O.O.
THYSSENKRUPP MATERIALS
ZELENILO BEOGRAD
RIVER STONES INVEST DOO
KINGSPAN doo
STEELSOFT doo
THE INTERNATIONAL
SCHOOL OF BELGRADE
RAREX COMPANY doo
RT TRANS
SIKA
JKP VODOVOD I
KANALIZACIJA
IBA-KOMERC
RAVAGO LAMBDA SR DOO
BAR SYSTEM doo
6.865.530,00
6.708.634,35
6.371.637,28
7.313.592,00
0,00
0,00
6.014.881,20
0,00
5.936.134,27
5.742.223,34
5.704.110,00
5.689.352,86
5.537.103,91
5.467.832,42
5.085.989,84
5.049.827,20
4.749.571,12
4.500.000,00
4.307.281,49
4.296.312,81
4.227.980,00
4.174.140,00
4.163.337,77
4.064.318,13
3.849.550,19
3.739.972,54
3.652.868,79
1.365.650,03
5.742.223,34
6.094.660,00
5.689.352,86
5.497.627,93
0,00
0,00
5.363.300,80
4.749.571,12
0,00
0,00
0,00
4.227.980,00
4.804.500,00
4.146.492,16
0,00
0,00
0,00
0,00
3.604.100,00
3.604.100,00
3.586.441,06
3.518.596,54
3.398.111,38
3.372.072,47
3.317.148,40
3.289.640,90
3.586.441,06
3.518.596,54
2.213.129,38
0,00
3.317.147,98
3.287.659,28
ИОС
ИОС
ИОС
/
/
опција 4
75%
3.586.441,06
3.518.596,54
2.213.129,38
0,00
3.317.147,98
821.914,82
3.281.950,00
3.281.950,00
ИОС
опција 3
50%
1.640.975,00
3.256.997,74
3.228.829,44
3.213.357,65
3.109.020,35
3.102.964,33
3.095.913,62
3.070.294,04
3.005.501,22
2.999.999,99
2.048.154,59
92.916,42
3.213.357,65
3.109.020,35
3.102.964,33
3.095.913,62
60.372,57
0,00
30.761,75
2.961.733,16
2.057.179,03
2.820.408,82
2.806.914,80
2.668.563,55
2.820.408,82
2.806.914,80
0,00
2.644.251,96
3.888.180,37
ИОС
2.634.828,62
2.625.297,96
2.602.097,36
2.193.082,75
2.625.297,96
0,00
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
/
/
/
/
7.313.592,00
0,00
0,00
/
/
0,00
/
/
опција 4
/
/
75%
/
/
/
опција 1
/
/
/
0%
опција 3
/
/
/
/
50%
/
/
/
/
1.365.650,03
5.742.223,34
6.094.660,00
5.689.352,86
5.497.627,93
0,00
0,00
1.340.825,20
4.749.571,12
0,00
0,00
0,00
4.227.980,00
4.804.500,00
2.073.246,08
0,00
0,00
0,00
0,00
опција 4
75%
901.025,00
ИОС
опција 1
/
0%
/
ИОС
2.048.154,59
92.916,42
3.213.357,65
3.109.020,35
3.102.964,33
3.095.913,62
60.372,57
0,00
30.761,75
2.057.179,03
опција 1
0%
/
/
2.820.408,82
2.806.914,80
0,00
3.888.180,37
опција 1
/
0%
/
2.193.082,75
2.625.297,96
0,00
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
25
108
109
STRAZEVICA KAMENOLOM
BATOCINA DOO
JUGOPETROL
STANINZENJERING SERVIS
AUTOKRAN DOO
DECOBET d.o.o
ELEVATOR
VALKIRA GZUR
AD PLASTIK
RAGNO marazzi group S.p.a.
KALCER DOO
AB CONSTRUCT TEAM DOO
MONTERRA d.o.o
DUNAV GRADNJA PD DOO
DUNAV OSIGURANJEVOZILA
GRADJEVINAR AD-Debeljaca
ComTrade IT Solutions and
Services doo
PURATOR EKOTEHNIKA doo
AUSTROTHERM doo
MV JONA doo
DEKI-S SGUR
BINEMIKOM
ENERGOGROUP D.O.O.
LKV CENTAR doo
ITALGRANITI GROUP SPA
JVP VODE VOJVODINE
RAFIMEX
INTER-KOP doo
110
DEMA D.O.O.
1.832.107,13
3.232.193,24
111
112
113
114
115
116
117
TELENOR D.O.O.
EJOT TEHNIKA SPAJANJA
GEMAX MONTENEGRO D.0.0
ACTIVE DESIGN d.o.o.
Ca leasing Srbija
HALKUM
IVMI
BRANKO MORAVAC, DOO
POZAREVAC
KONKAVKONVEKS
DOM ZDRAVLJA - NOVI
BEOGRAD
SNT GRADNJA DOO
ITT
ENGINEERING&CONSULTING
ELVIAL
NT-PLUS D.O.O.
IZOMONT GROUP D.O.O.
Construction Consultancy doo
RUUKKI D.O.O.
SAVIC BRANISLAV SZZR
1.755.594,26
1.693.455,10
1.681.986,87
1.678.154,10
1.629.347,28
1.611.378,50
1.603.056,05
0,00
1.693.455,10
0,00
0,00
0,00
1.250.768,41
1.603.056,05
1.586.288,80
1.586.288,80
1.585.468,69
0,00
1.577.760,25
1.577.760,25
1.556.067,03
1.556.067,03
1.556.067,03
1.555.170,00
891.200,00
891.200,00
1.546.421,39
1.543.924,32
1.534.225,60
1.522.531,20
1.520.424,11
1.510.935,57
0,00
1.543.924,32
1.534.225,60
1.522.531,20
0,00
1.510.935,57
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
2.506.785,51
2.506.785,51
2.506.785,51
2.468.878,36
2.452.843,20
2.381.560,00
2.368.446,77
2.368.031,55
2.358.578,03
2.345.868,80
2.345.592,32
2.300.463,99
2.281.414,76
2.257.996,18
2.252.425,62
2.468.878,36
10.528,47
2.381.560,00
2.368.446,77
2.368.031,55
1.908.578,03
2.354.850,39
2.514.210,59
368.190,56
0,00
639.706,29
2.252.425,62
2.468.878,36
10.528,47
2.381.560,00
2.368.446,77
2.368.031,55
477.144,51
2.354.850,39
628.552,65
368.190,56
0,00
639.706,29
2.252.425,62
2.233.649,25
0,00
2.230.340,34
1.807.940,34
1.807.940,34
2.200.769,33
2.200.769,33
2.200.769,33
2.200.692,52
2.158.925,75
2.075.477,08
2.014.773,92
2.012.272,22
2.000.000,00
1.983.394,06
1.932.553,81
0,00
1.904.077,13
1.865.749,83
2.200.692,52
2.158.925,75
2.823.004,02
2.014.773,92
2.012.272,22
0,00
1.983.394,07
1.948.253,06
1.888.201,95
1.904.077,13
943.604,52
ИОС
ИОС
опција 4
0,75
ИОС
опција 4
75%
ИОС
/
/
/
/
ИОС
опција 3
/
50%
/
опција 2
25%
опција 4
75%
/
/
/
/
/
/
ИОС
допис/опомена
ИОС
изјава о
висини
потраживања
ИОС
ИОС
0,00
2.200.692,52
2.158.925,75
2.823.004,02
2.014.773,92
1.006.136,11
0,00
1.983.394,07
1.948.253,06
1.888.201,95
1.428.057,85
943.604,52
808.048,31
0,00
1.693.455,10
0,00
0,00
0,00
1.250.768,41
1.603.056,05
1.586.288,80
/
/
опција 1
0%
/
/
/
/
ИОС
0,00
1.577.760,25
0,00
1.543.924,32
1.534.225,60
1.522.531,20
0,00
1.510.935,57
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
26
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
KNAUF d.o.o Zemun
MIMA KOMERC
M-PROFIL
LIKI MONT ZR
FILIP PETROL
ZETA DOO - Luoani
MALI RAJ SUR Luka Vujovic
G.M.P.B DETEKTIVSKA
AGENCIJA
GRANKOMERC
CIPRUS DOO
KRSTIC G.P.D.
IMG Industrij. i medic. gasovi
KONICA MINOLTA -poslovna
resenja SE doo
TERMO PLUS d.o.o
KEN MSDOO
TELEKOM SRBIJA A.D.
APPRAISAL ASSOCIATES
d.o.o
MARKIZA radnja za izradu
roletni
METAL RAD doo
UNIQA NEZIVOTNO
OSIGURANJE AD.
HYDRO BUILDING-VVICONA
PROJMETAL AD
ILIJUM Zantska radnja
TRIMONT-S doo
INV-MITROVIC DOO
LIDO
GRADSKA CISTOCA, JKP
IMP-AUTOMATIKA doo
PERIC trans company doo
MIKROHIT doo
EPS SNABDEVANJE
OBJEKTIV
ASTACO export-import
TRACO-INVEST doo
VAMPUM ZR, Manjak Stankovic D.
BEOGRAD PUT
ELUMATEC GMBH
ANTILIJA G.Z.U.R.
SURCIN JAVNO PREDUZECE
ENERGOTEHNIKA - JUZNA
BACKA
GUARDIAN OROSHAZA KFT
PRESTON L.T.C. doo
MJM Zanatska radnja
M.Cvetinovic
DRVOPROMET-KULA d.o.o.
FK CUKARICKI D.O.O.
MINORdoo
1.486.519,44
1.485.208,43
1.478.399,83
1.478.096,58
1.470.335,38
1.444.128,68
1.429.337,20
262.982,15
0,00
1.478.399,82
1.478.096,58
0,00
0,00
1.429.337,20
1.411.250,00
1.411.250,00
1.373.716,07
1.369.370,11
1.341.356,54
1.341.282,04
1.373.716,07
1.369.370,11
1.341.356,54
1.341.281,94
ИОС
1.338.738,68
1.333.664,51
ИОС
опција 1
0%
1.333.664,51
1.335.131,54
1.334.322,38
1.305.680,35
0,00
1.345.162,25
0,00
ИОС
/
/
/
/
0,00
1.345.162,25
0,00
1.299.544,60
0,00
/
/
0,00
1.297.963,58
34.042,98
1.296.934,14
1.296.934,14
1.296.934,14
1.277.432,24
1.277.432,24
1.277.432,24
1.265.827,63
1.262.934,31
1.259.963,70
1.247.266,77
1.242.000,00
1.204.246,00
1.204.162,89
1.202.931,11
1.194.610,00
1.176.647,50
1.164.854,09
1.163.269,20
1.104.838,80
1.093.592,80
387.832,52
0,00
559.963,70
1.247.266,77
2.211.575,31
1.204.246,00
2.733.797,70
1.202.931,11
1.194.610,00
0,00
0,00
1.163.269,20
0,00
381.121,27
1.091.312,15
1.080.209,45
ИОС
1.053.468,70
1.052.917,74
1.050.025,50
1.027.548,00
935.957,80
1.061.574,38
1.050.025,50
0,00
ИОС
1.018.802,74
448.635,74
ИОС
1.016.820,14
1.005.103,92
1.025.080,36
0,00
1.002.528,00
1.002.528,00
1.001.183,71
1.000.382,40
991.790,22
909.777,18
1.000.382,40
905.090,00
/
/
/
/
/
/
опција 3
50%
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
705.625,00
1.373.716,07
1.369.370,11
1.341.356,54
1.341.281,94
ИОС
ИОС
262.982,15
0,00
1.478.399,82
1.478.096,58
0,00
0,00
1.429.337,20
34.042,98
387.832,52
0,00
139.990,93
1.247.266,77
2.211.575,31
1.204.246,00
2.733.797,70
1.202.931,11
1.194.610,00
0,00
0,00
581.634,60
0,00
381.121,27
/
опција 4
/
0,75
опција 1
0%
опција 1
0%
/
/
опција 3
/
/
/
50%
/
опција 4
0,75
270.052,36
0,75
/
935.957,80
1.061.574,38
262.506,38
0,00
ИОС
опција 4
/
448.635,74
опција 3
/
50%
/
512.540,18
0,00
1.002.528,00
ИОС
ИОС
опција 4
75%
909.777,18
250.095,60
905.090,00
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
27
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
ИОС
977.775,29
970.473,86
960.370,57
952.412,78
933.990,87
930.771,52
927.153,15
926.104,52
925.652,00
923.780,00
977.775,29
0,00
960.370,57
952.412,78
933.990,87
930.771,52
927.153,15
926.104,52
125.652,00
0,00
920.257,76
359.136,14
186
187
RODA COMPANY SMM
SRBOAUTO
BOBAN-ZIDAR SGZR
KAOLIN-Valjevo
INI doo
IN CON MARK-B
NIL KERAMIKA doo
EURO GROSS
ANTIK DOO
MARINADA
TODOROVIC DRAGANkeramicka rad
SLO-KEDROVINA
ESC INZENJERING doo
887.175,70
884.924,48
887.175,70
884.924,48
188
OFFICE COM D.O.O.
826.738,63
826.738,63
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
HOBAS ROHRE GMBH
MAKS-PLAST samostalna radnja
VUKOVIC COMMERC
NEVENKIC SKR
OBO BETTERMANN doo
GEMAX-BH D.0.0 MOSTAR
PVF TRADERS
BENI 10 SZR
OSTROG doo
MIXY PR Garinje Stankovic D.
ESTE TEAM doo
BILJANA GRADNJA G.Z.R
DINERS CLUB
INTERNACIONAL
INM DOO
PRORENT doo- Veternik
PERPETUM GZUR
Hypo Alpe Adria bank 31.8.
OKICIC MILOSAVA
METAL MONT SZR
FABRIKA MAZIVA AD
AUDITOR revizorska kuca
KRAN-INZENJERING doo
UniCredit banka 31.8.
ZASTITA NA RADU
ROOFS D.O.O.
TKK doo-Zemun
RAPID AD
EUROSTOCK D.0.0
KELEKOM doo - Zrenjanin
ZORAN PRIJOVIC,preduzetnik
RMP INTERNACIONAL
BEOSINT
EURO KOEX D.O.O.
VISINA CENTAR DOO
PRACTIC GROUP d.o.o.
817.566,34
813.087,40
775.747,50
771.176,69
769.160,43
769.156,94
765.459,52
737.373,13
733.522,85
723.242,30
709.084,49
698.826,03
824.207,34
813.087,40
0,00
1.474.800,30
769.160,43
0,00
765.459,52
737.373,13
723.922,85
0,00
0,00
698.826,03
698.790,73
0,00
ИОС
695.733,11
682.078,58
677.662,56
668.270,82
652.601,00
644.063,70
640.695,62
638.794,08
633.519,04
629.392,74
627.280,00
618.000,00
589.812,33
579.984,02
578.601,63
570.825,00
567.909,09
563.943,50
545.766,24
536.613,30
533.951,91
532.670,01
695.733,11
682.078,58
0,00
0,00
0,00
0,00
640.695,70
0,00
633.519,04
0,00
0,00
0,00
566.229,11
579.984,02
578.601,63
886.269,34
0,00
563.943,50
445.696,55
536.613,30
533.951,91
532.670,01
ИОС
185
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
ИОС
опција 3
/
опција 2
опција 4
50%
/
25%
75%
488.887,65
0,00
720.277,93
238.103,20
933.990,87
930.771,52
927.153,15
926.104,52
125.652,00
0,00
359.136,14
ИОС
изјава о
висини
потраживања
887.175,70
884.924,48
опција 3
50%
/
/
/
опција 4
/
75%
/
/
/
/
/
/
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
опција 1
опција 1
/
/
/
0%
0%
опција 3
/
50%
/
опција 3
50%
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
413.369,32
824.207,34
813.087,40
0,00
1.474.800,30
769.160,43
0,00
191.364,88
737.373,13
723.922,85
0,00
0,00
698.826,03
0,00
695.733,11
682.078,58
0,00
0,00
0,00
0,00
640.695,70
0,00
633.519,04
0,00
0,00
0,00
566.229,11
579.984,02
578.601,63
443.134,67
0,00
563.943,50
445.696,55
536.613,30
266.975,96
532.670,01
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
28
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
STUPOVI D.0.0
HATRIA
NOE-SISTEMSKE OPLATE doo
Projekt-izgradnja-plus Pleskonjic
Dusan
SIDEK INZENJERING doo
ENERGY NET doo
TIVI ABRAZIVI
LER-SPED doo
GRADJEVINSKA DIREKCIJA
SRBIJE d.o.o
KATKOP SISTEM
GRADITELJ AD za inzenjering
Teslic
Advokatska kan.KALANJ
Radenkovic Snezana
Advokatska kanc.
KALANJ,Djordje Kalanj
SPEKTRA M
VAR COMMERCE
MATICA D.O.O.
JKP PARKING SERVIS
PMC inzenjering d.o.o.
BEOELEKTRO D.O.O.
MERSEL
KECMAN GROUP DOO
MODUS REAL ESTATE
HCS servis SZTR
ELEKTRODISTRIBUCIJA
KRLE MONT
SIMPROLIT d.o.o.
EKSTRA GRADNJA GR
CINCOVIC D.O.O.
IMMOBILIA D.O.O.
GUMIMPEX DOO
GRADNJA RADOSAVLJEVIC
Milorad Vuckovic stalni sudski
vestak
SION NET doo
BLUE LINE
ERTRACK
MDJM
VERAT D.O.O.
TIM SISTEM PLUS doo
GILE GAS
RACOM 92
GRU COM Doo
DES d.o.o
ELEKTROVOJVODINA Ruma
SEKRRETARIJAT ZA
URBANIZAM
ARHIREMA Arhitektonski studio
KRUSIK-PLASTIKA dooOsecina
516.160,88
509.892,39
499.903,92
516.160,88
546.547,17
499.907,92
498.063,55
794.661,63
495.785,73
488.806,05
488.594,20
488.274,09
495.785,73
289.328,93
0,00
0,00
485.625,09
0,00
479.478,96
479.478,96
471.021,20
504.881,63
459.000,00
459.000,00
459.000,00
459.000,00
459.000,00
459.000,00
448.698,80
441.028,39
437.740,34
436.988,33
432.000,00
431.000,00
424.501,00
421.814,40
418.524,18
418.523,46
416.732,06
415.265,40
410.994,00
406.912,50
406.424,54
403.695,65
401.021,86
400.103,81
334.698,80
441.028,39
437.740,34
119.780,00
432.000,00
431.000,00
424.501,00
421.814,40
0,00
418.523,46
412.220,42
5.265,40
0,00
406.912,50
406.424,54
140.170,97
401.021,86
400.103,81
400.000,00
0,00
392.129,07
388.555,84
377.386,56
376.804,52
376.400,50
374.384,71
371.730,00
369.605,42
363.887,12
362.661,88
360.510,76
392.129,07
26.635,84
0,00
32.097,21
84.535,30
374.384,71
305.250,00
354.605,42
233.098,28
263.305,88
349.782,29
359.615,00
359.615,00
355.950,00
355.950,00
351.761,68
351.761,68
ИОС
ИОС
опција 4
75%
516.160,88
136.636,79
499.907,92
опција 3
50%
397.330,82
/
/
/
/
495.785,73
289.328,93
0,00
0,00
/
/
0,00
ИОС
479.478,96
опција 1
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
0%
опција 3
0,5
опција 3
опција 1
50%
0%
/
/
/
/
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
504.881,63
334.698,80
220.514,20
437.740,34
59.890,00
432.000,00
431.000,00
424.501,00
421.814,40
0,00
418.523,46
412.220,42
5.265,40
0,00
406.912,50
406.424,54
140.170,97
401.021,86
400.103,81
0,00
ИОС
ИОС
опција 2
25%
/
/
ИОС
294.096,80
26.635,84
0,00
32.097,21
84.535,30
374.384,71
305.250,00
354.605,42
233.098,28
263.305,88
349.782,29
359.615,00
опција 1
0%
355.950,00
351.761,68
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
29
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
VERANO REMONT D.O.O.
BEORIZIKO doo
INFOSTAN
ZEMAG zanatska radnja Milan
Mirilo
KARAORMAN
KURT NEIDULL
OS KNEGINJA MILICA
CINI INVEST doo
SAVIC S.G.T.R
HIDRAULIK COMERCE D.0.0.
GEKO-BG D.O.O.
DR RANTASA CONSULTING
VALMAKS doo
SUPROMAX DOO
SIMIC 1965 G.R.
BETON PLUS d.o.o.
S.R.M.A.
GIBANJ Auto servis doo
UNIPROMET d.o.o. Cacak
PROKAL-Pancevo
ETAZ D.O.O.
VM PROTIVPOZARNA
TEHNIKA
FLASH
TROKENBAY, SZR - Prnjavor
PROWINDOR ZBS doo
PANIC TEAM doo
AMIGA-Kraljevo
MDM SM-PR - Nova Pazova
ENMON doo
ILIC GORICA-poljo. proizvodjac
NINE
HANSA FLEX
THE SPORTSMAN MEDIA
GROUP GmbH
INVEST TRADE d.o.o.
NETIKS
CHEMOL
VLADAN servis prec.meh. i ele.
GRADINA
BERETEX CO D.O.O.
SUPPER SLAP DOO
SBB d.o.o. Beograd
TIM IZOLIRKA doo
ELEKTROUNION
WEST TRUCK D.0.0
NEGAST
LEVELO D.O.O.
EUWELD doo
PAN BALJEVAC
METEOR DOO
KUMEL
351.208,92
349.700,00
349.143,31
351.208,67
349.700,00
474.794,81
346.000,00
346.000,00
337.759,75
333.199,38
329.400,00
328.288,02
326.970,35
325.210,64
325.000,00
316.782,42
314.288,44
312.485,22
309.376,47
307.620,20
304.482,55
302.424,88
301.060,01
300.015,36
297.945,01
0,00
235.642,06
0,00
383.702,99
326.970,35
475.981,38
225.000,00
316.782,42
314.288,44
0,00
247.565,47
0,00
0,00
330.072,88
301.060,01
300.015,36
0,00
297.286,62
0,00
286.000,00
283.412,17
281.925,92
272.900,00
268.951,71
268.686,00
267.169,86
266.360,00
261.775,06
261.651,38
286.000,00
0,00
0,00
272.900,00
268.951,71
258.686,00
267.169,86
266.360,00
261.775,06
261.651,38
261.208,50
261.208,50
260.755,20
246.476,13
245.257,84
244.900,00
243.235,00
240.780,00
237.930,00
237.093,43
232.168,00
230.984,95
225.943,30
217.558,62
215.152,54
211.441,26
210.642,88
209.697,07
208.521,50
260.755,20
246.476,13
245.257,13
0,00
141.844,38
240.780,00
0,00
364.030,66
210.500,79
230.984,95
0,00
165.605,67
0,00
211.441,26
147.617,32
209.697,07
208.521,50
ИОС
ИОС
опција 4
опција 1
75%
0%
351.208,67
87.425,00
474.794,81
346.000,00
/
/
/
опција 4
/
75%
/
опција 4
/
/
/
75%
/
/
/
/
0,00
235.642,06
0,00
95.925,75
326.970,35
475.981,38
225.000,00
316.782,42
314.288,44
0,00
61.891,37
0,00
0,00
330.072,88
301.060,01
300.015,36
0,00
/
/
0,00
ИОС
/
/
/
/
ИОС
опција 1
0%
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
ИОС
286.000,00
0,00
0,00
272.900,00
268.951,71
258.686,00
267.169,86
266.360,00
261.775,06
261.651,38
261.208,50
ИОС
/
/
опција 3
/
50%
/
/
/
/
/
ИОС
ИОС
ИОС
260.755,20
246.476,13
245.257,13
0,00
141.844,38
120.390,00
0,00
364.030,66
210.500,79
230.984,95
0,00
165.605,67
0,00
211.441,26
147.617,32
209.697,07
208.521,50
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
30
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
SERBIA GREEN BUILDING
EXPO
Autoprevoznik Krsmanovic
Radoslav
AKRIPOL-S DOO
ALUPOLIK ZR
KTD d.o.o.
KALESIJA G.Z.R.
TEHNOGRAD INZENJERING
Societe generale banka 31.8.
TRITON OIL D.O.O.
TEKNOXGROUP SRBIJA DOO
MARIOKI DOO
TIMPEINT S.Z.R.Djurica
Savkovic
CT COMPUTERS
Matijasevic MilosPolj.gazdinstvo
GIA TECHNOLOGY DOO
PRINC KOMERC doo
TEHNO TOTAL
GRADJEVINSKI FAKULTET
RICH BRIGITA doo
Wiener Stadtische osiguranje a.d.
RASADNIK MILAN
TOPALOVIC
NIDZA GZR
BN EXPRES SZTR
EURO GLASS SERVICE D.o.o
HOTEL SRBIJA
MONTEAGRO doo
ISKRA S.Z.R.T.Golub Vulovic
BUILD-CON D.0,0.
FARAD zanatska radnja
MC-Bauchemie Muller
GmbH&CO.KG
VAGE GROUP doo
INZENJERING TERAZIJE
ELEKTROELEMENT D.O.O.
MD CENTAR
DENTOSAN PLUS doo
ANTIKA D.O.O.
G4S SECURE SOLUTIONS doo
RAD inzenjering d.o.o. GP
HILTI SMN doo
WATT
ECHO ENGINEERING
RAD GRUPA DOO
SKUPSTINA STANARA
ZGRADE "BANIJSKA 2"
GUTMAN LIFTING D.O.O.
EUROSLAG doo
HERZ ARMATUREN D.O.O.
IMSA d.o.o
DRUSTVO ARHITEKATA
207.614,89
207.614,89
203.579,80
0,00
200.000,00
199.999,93
198.776,35
196.128,83
195.930,07
194.833,00
193.156,98
182.372,41
181.716,70
200.000,00
0,00
198.776,35
196.128,83
195.930,07
431.529,00
193.156,98
122.457,52
181.716,70
175.786,55
175.786,55
173.226,01
169.340,00
169.001,15
168.000,00
167.099,80
162.250,00
160.847,69
160.197,50
142.910,46
169.340,00
169.001,15
168.000,00
167.099,80
0,00
160.847,69
160.197,50
158.556,96
158.556,96
158.450,40
158.265,00
154.730,00
153.224,37
152.496,00
150.118,00
149.359,67
147.972,00
158.450,40
0,00
154.730,00
153.224,37
152.946,00
0,00
149.359,67
147.972,00
147.270,53
147.270,53
146.914,80
143.100,00
139.790,81
138.700,00
135.464,00
130.548,00
128.340,00
125.909,40
125.692,32
121.540,00
120.086,52
120.000,00
91.848,85
0,00
139.790,81
94.980,00
135.465,00
130.548,00
279.036,00
125.909,40
125.992,32
121.540,00
121.062,05
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
119.554,13
116.831,63
116.528,02
116.453,61
115.701,36
119.554,13
116.831,63
116.528,02
160.186,10
115.701,36
119.554,13
116.831,63
58.264,01
160.186,10
115.701,36
207.614,89
ИОС
ИОС
ИОС
/
/
/
опција 1
/
0%
опција 1
0%
опција 4
75%
0,00
200.000,00
0,00
198.776,35
196.128,83
195.930,07
431.529,00
193.156,98
122.457,52
45.429,18
175.786,55
ИОС
опција 4
75%
/
/
ИОС
35.727,61
169.340,00
169.001,15
168.000,00
167.099,80
0,00
160.847,69
160.197,50
158.556,96
ИОС
/
/
/
/
опција 3
50%
/
/
ИОС
ИОС
ИОС
опција 3
50%
158.450,40
0,00
154.730,00
153.224,37
152.946,00
0,00
149.359,67
147.972,00
73.635,27
91.848,85
0,00
139.790,81
94.980,00
135.465,00
130.548,00
279.036,00
125.909,40
125.992,32
121.540,00
121.062,05
120.000,00
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
31
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
BEOGRADA
SCITECH doo
Advokatska kanc.KALANJ,Bojan
Stanojlovic
Advokatska
kanc.KALANJ,Vignjevic Vladimi
ARILJEMETAL doo
NATURALIST doo
MIKRON - Cirovia Slavica
MARINEX doo
AIRPORT CITY d.o.o
COMPANY DJAPA 8
MODUL PRIM
DHL internacioal EXPRESS doo
PROMIS
ALING-CONEL d.o.o.
KONVEREKS doo
BIROLINE 2006 doo
WIRTGEN SRBIJA d.o.o.
ASFALTNA TEHNIKA
MATIVA 011
TURBO SERVIS DOO
SLOBA 2011 Preduzetnik
BRIGHT LIGHT doo
CORESIDE doo
VODOVOD SABAC JKP
TIM-SISTEM
TELELINK
DIJAMANT MINERAL D.O.O.
AUTOSERVIS JOJIC
RAD G.P. sa p.o. U STECAJU
ANDREJA 81 gradjevinska radnja
ALFA GAS DOO
MIKULJEVIC
ADVOKAT Aleksandra
V.Mitrovic
MIKRON SZR
EHOM
DRVO P
ZAVAR agencija za
inz.teh.savetovanje
MOSTOGRADNJA GP a.d.
POSLOVNIPROSTOR
BAGERSKO BRODARSKO
BOMMAN KB EXPORT
IMPORT d.o.o.
IVAN-B SZR
ADA-GUMA szr
HATZ SZTR
TERMOHEMIJA
MASINO-IMPEX doo
PESTAN doo- Bukovik
ARGUS TURS doo pred. za turiz.
trg i usl
115.640,00
0,00
/
/
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
113.222,90
112.283,38
111.510,00
111.197,89
110.946,65
109.923,06
109.733,51
109.577,37
109.150,00
109.076,86
108.525,76
105.962,00
105.948,94
105.630,65
103.961,52
103.751,50
103.064,40
101.267,00
100.973,70
100.145,40
100.000,00
99.864,53
99.517,66
99.000,00
98.124,40
98.010,00
97.593,44
97.114,58
113.222,90
29.976,99
111.510,00
111.197,89
110.946,65
109.923,06
109.733,51
109.577,37
109.150,00
109.076,86
108.525,76
105.962,00
105.948,94
113.346,05
103.961,52
103.751,50
103.064,40
100.000,00
100.973,70
0,00
100.000,00
0,00
99.517,66
99.000,00
98.124,40
98.010,00
86.110,81
97.114,58
113.222,90
29.976,99
111.510,00
111.197,89
110.946,65
27.480,77
109.733,51
109.577,37
109.150,00
109.076,86
108.525,76
105.962,00
105.948,94
28.336,51
103.961,52
77.813,63
103.064,40
100.000,00
100.973,70
0,00
100.000,00
0,00
99.517,66
99.000,00
98.124,40
98.010,00
86.110,81
97.114,58
96.750,00
96.750,00
96.662,40
95.461,20
94.590,00
96.662,40
95.461,20
94.590,00
94.400,00
94.400,00
94.030,66
93.079,98
91.371,78
0,00
93.079,98
91.371,78
/
/
0,00
93.079,98
91.371,78
90.962,38
0,00
/
/
0,00
90.400,00
89.818,06
89.475,00
88.972,00
88.953,88
88.165,19
80.800,00
0,00
89.475,00
88.972,00
88.953,88
88.165,19
/
/
87.956,00
87.956,00
ИОС
ИОС
ИОС
опција 4
75%
опција 4
75%
ИОС
опција 2
25%
ИОС
/
/
/
/
ИОС
ИОС
ИОС
0,00
96.750,00
ИОС
опција 3
50%
96.662,40
47.730,60
94.590,00
94.400,00
ИОС
ИОС
80.800,00
0,00
89.475,00
88.972,00
88.953,88
88.165,19
87.956,00
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
32
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
DIKEM CHEMICAL d.o.o.
HEMIJA GT- Novi Beograd
Novi Hidrobeton d.o.o
MASINSERVIS
AQUA STILL GROUP doo
MIRAN SAN
KOSUTICA
BOMEX EXOPRT-IMPORT
JOVANOVIC ZIVOJIN SZM
AM I TR
PROFILCO YU
SEIBL TRADE doo
TVIK-DIV
KOVEKS AGNCIJA ZA
PROJEKTOVANJE
INFORMATIVNO POSLOVNI
CENTAR
MODUS R
7.JULI ad. - Beograd
PAN-INOX doo
STYLOS doo Novi Sad
TEHNIK - PREDUZETNIK
NIKOLA HADZIC
GFPdoo
TIPOGRAFIC PLUS doo
VM DIESEL SERVIS zanatska
radnja
BEOTELNET-ISP d.o.o.
ZLATIBOR-GRADNJA Beograd
AD
EuroQuality Group
VEDEX
ESC COMPANY DOO
TEHNIKA PLUS
TRAVELIX D.O.O.
BOMAX DOO
VEKOM D.O.O.
K.E.P. DOO
DDOR NOVI SAD A.D.
PARAGRAF CO NIP
GRADCOOP
PAKOM
RUDNAPAGRAR DOO
YOX-TRANS autoprevoznik
Djordje Jovicic
GRADINA SGR.Slavko
Stojadinovic
INFOSISTEM
BM PRODUKT
GMS YU D.0.0 - SONY
CENTER
DAG EXIMP d.o.o.
VINCA INSTITUT
ISOMAT doo
87.260,94
87.150,60
87.112,43
86.228,40
85.738,39
83.500,00
82.361,38
82.346,19
0,00
87.150,60
87.112,43
86.228,40
85.738,39
83.500,00
82.361,38
82.346,19
82.334,50
82.334,50
82.003,12
81.600,00
81.261,01
0,00
81.600,00
81.261,01
80.000,00
80.000,00
79.900,00
79.900,00
79.800,00
79.360,45
77.422,79
77.082,45
79.800,00
79.360,45
598.349,93
77.082,45
79.800,00
79.360,45
598.349,93
77.082,45
76.600,00
76.600,00
76.600,00
75.737,12
73.927,24
75.737,12
73.927,24
73.200,00
ИОС
/
опција 1
опција 2
/
0%
25%
0,00
87.150,60
65.334,32
86.228,40
85.738,39
83.500,00
82.361,38
82.346,19
82.334,50
/
/
ИОС
0,00
81.600,00
81.261,01
80.000,00
ИОС
ИОС
ИОС
79.900,00
опција 4
75%
0,00
/
/
0,00
71.280,00
0,00
/
/
0,00
71.180,95
0,00
/
/
0,00
70.800,00
69.861,90
69.638,17
69.266,00
68.900,00
68.440,00
67.700,00
67.232,00
66.722,00
64.800,00
64.764,30
64.665,23
64.158,95
70.800,00
69.861,90
40.018,17
69.266,00
68.900,00
68.440,00
0,00
0,00
66.722,00
64.800,00
4.289,68
64.665,23
64.158,95
63.647,81
13.647,81
13.647,81
63.524,38
63.524,38
63.524,38
63.351,00
62.223,00
63.351,00
62.223,00
62.192,00
62.192,00
62.018,55
61.692,00
61.206,60
69.244,41
61.692,00
61.206,60
ИОС
ИОС
/
/
опција 2
/
/
25%
ИОС
dopis
опција 4
75%
18.934,28
73.927,24
70.800,00
69.861,90
40.018,17
69.266,00
68.900,00
68.440,00
0,00
0,00
50.041,50
64.800,00
4.289,68
64.665,23
64.158,95
15.837,75
62.223,00
62.192,00
ИОС
ИОС
69.244,41
61.692,00
61.206,60
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
33
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
NORMATIV MR D.O.O.
13.avg
MOTORSPORT SERVICE
SZAR
RATEL
LKV PARTNER DOO
WEISHAUPT D.C.O.
PERO KRKOVIĆ
DAFNA d.o.o. prevodilacki studio
EVRO AUTO
K&M INTERNATIONAL
OBRADOVIC Predrag-sudski
tumac
BLOK 61 zanatska radnja Jelena
Mirilo
PRO GALVANO
MIKROMETAL
ALUCASA doo
IROKO doo, pred. za trg., usl. i
inz.
KUMOS ADAPTA D.O.O.
HIDRAULIK SERVIS SZTR
GRADJEVINARMLADENOVIC SGR Sveta
KOVEX DOO
MULTIPRINT D.O.O.
FRIGO-ELEKTRO
AUTO GLAS IVANIC DOO
POLYKEM SR doo
BIG BANG D.O.O.
GROSSI ENGINEERING doo
mvk agencija Milos Vlajcic
KERAMIKA METALKOOP
BEOGRADSKE ELEKTRANE
ARHING AGENCIJA ZA
PROJEKT.KONSAL I INZE
ALUMATIK DOO
MRGROUPDOO
BEST PRACTICE GROUP
AEROKLUB doo
MCCORONA
GRAND MOTORS d.o.o.
MOBILIJA doo- Srem. Mitrovica
FLUX PRO D.O.O.
ELEKTROSRBIJA doo Kraljevo
EDB Sabac
AUTO ZLATIC KD
GROUP PROTEM doo
DELTA MAXI d.o.o.
DUBRAVA JUNIOR S.Z.T.R.
ECM
EXPONT
RAJAN doo,Trgovinsko
preduzece
60.865,32
60.588,00
60.865,32
60.588,00
60.000,00
0,00
60.000,00
59.838,00
58.800,00
58.515,00
58.431,00
58.111,96
55.342,00
60.000,00
3.978,00
58.800,00
58.515,00
0,00
58.111,96
55.342,00
55.200,00
55.200,00
55.200,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
54.314,96
54.314,96
53.845,68
53.845,68
52.611,60
52.611,60
52.161,41
52.000,00
52.161,41
0,00
51.471,99
51.471,99
51.471,99
51.213,00
51.179,43
51.010,00
50.359,49
49.713,56
49.397,00
48.203,35
48.000,00
47.218,98
46.605,66
51.213,00
51.179,43
51.010,00
50.359,49
0,00
49.397,00
48.203,35
48.000,00
47.218,98
0,00
51.213,00
51.179,43
51.010,00
50.359,49
0,00
49.397,00
48.203,35
48.000,00
47.218,98
0,00
46.500,00
46.500,00
46.383,42
46.380,04
46.058,08
46.051,00
45.840,00
45.538,89
45.504,06
44.275,63
0,00
46.380,24
162,36
46.051,00
45.840,00
0,00
45.504,06
44.275,63
44.160,87
0,00
43.999,99
43.829,80
43.276,91
43.202,80
42.480,00
41.694,59
43.999,99
43.829,80
0,00
15.780,64
42.480,00
0,00
41.686,00
41.686,00
60.865,32
60.588,00
/
ИОС
опција 4
/
/
75%
/
ИОС
0,00
60.000,00
3.978,00
58.800,00
14.628,75
0,00
58.111,96
55.342,00
54.314,96
53.845,68
ИОС
52.611,60
/
/
/
/
/
/
52.161,41
0,00
46.500,00
ИОС
/
опција 3
/
50%
/
/
/
/
0,00
/
43.999,99
43.829,80
0,00
15.780,64
42.480,00
0,00
ИОС
ИОС
ИОС
/
0,00
23.190,12
162,36
46.051,00
45.840,00
0,00
45.504,06
44.275,63
41.686,00
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
34
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
ITELCOM-ITC doo
CTP PROMET
KOCIC DRAGAN SZEMR za
aparate
KOLUBARA DOO
VIA VITA drustvo za puteve
BRS CO D.O.O.
DRAUN-3 DOO
VISI prevodilacka agencija
BEOTOK d.o.o.
STAJIC GROUP
RUDARSKO-GEOLOSKI
FAKULTET
ALPHA COPY DOO
METAL Z.R.Ivanovci
PERI OPLATE
BOBAN SAJLE SZR. Nenad
Cerovac
RATKO MITROVIC-DEDINJE
d.o.o
NOKS NJ doo
MISIC GROUP D.O.D.
NARODNA BANKA SRB1JE
METAL-CINKARA D.O.O.
HARTIJA
IMI INTERNACIONAL
GOLUBACJKP
GREEN DAY
BLOK 67 ASSOCIATES d.o.o
MM VERIGA
EUROBAU CONNECT d.o.o
RADUNIC auto servis i transport
vozila
VERE MGS D.O.O.
HIDRAULIK 2MP
TERMO-ELEKTRO SZR
BOROJEVIC d.o.o
ENERGY NET-SERVIS D.0.0.
NIS NAFTAGAS ad
BELATOR doo
RADIO TELEVIZIJA SRBIJE
TERMO AS
REKORD saracko akcionarsko dr.
KSENIJA EXPORT-IMPORT
Poljopriv. gazdinstvo Leposava
Gujanicic
KIJEVO EMS doo
PROVEX
INEL doo
MIKROMOTOR DOO
BDM PROMET D.0.0
MERKUR INTERNATIONAL
doo
BOMETAL d.o.o.
ИОС
41.320,80
40.209,39
41.320,80
40.209,39
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
39.168,00
39.058,00
38.821,22
38.567,08
38.381,28
0,00
40.000,00
39.168,00
33.276,00
38.821,22
0,00
0,00
37.996,00
37.996,00
37.996,00
37.869,83
37.500,00
36.734,84
37.869,83
37.500,00
0,00
37.869,83
37.500,00
0,00
35.899,60
35.899,60
35.799,74
0,00
/
/
0,00
35.135,58
34.602,10
34.568,00
32.877,47
32.874,00
32.756,81
32.450,00
32.375,38
31.692,76
31.399,35
31.239,79
0,00
0,00
34.568,00
0,00
0,00
32.756,81
32.450,00
25.655,38
0,00
31.399,35
0,00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0,00
0,00
34.568,00
0,00
0,00
32.756,81
32.450,00
25.655,38
0,00
31.399,35
0,00
31.200,00
31.200,00
31.000,00
30.798,00
30.720,00
30.632,80
30.000,08
30.000,00
29.940,00
28.500,00
28.447,79
28.093,99
28.075,00
0,00
0,00
30.720,00
0,00
0,00
30.000,00
29.940,00
30.000,00
28.447,79
28.093,99
28.075,00
28.000,00
28.000,00
27.678,24
27.494,00
27.235,53
27.224,64
27.222,60
0,00
27.494,00
27.235,53
27.224,64
27.222,60
26.909,31
26.909,31
26.909,31
25.929,13
25.929,13
25.929,13
41.320,80
40.209,39
40.000,00
/
/
/
/
/
/
ИОС
ИОС
/
/
0,00
40.000,00
39.168,00
33.276,00
38.821,22
0,00
0,00
35.899,60
ИОС
31.200,00
допис/mail
/
/
/
/
/
/
/
/
0,00
0,00
30.720,00
0,00
0,00
30.000,00
29.940,00
30.000,00
28.447,79
28.093,99
28.075,00
28.000,00
/
ИОС
ИОС
/
0,00
27.494,00
27.235,53
27.224,64
27.222,60
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
35
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
HIDROTERM doo
MAG ETROL
AKS EXPRESS KURIR DOO
ABD-KOMERC
PODGORAC-Kamenica
Valjevska
TAVROS DOO
BG HIDROMATIK
ELPOS DOO
GOLF PRO DOD
MP GRADNJA PLUS
DUSA COMMERCE
HAKO S DOO
Komercijalna banka 31.7.
DELTA CONSTRUCTION DOO
POLITIKA novine i magazini
d.o.o.
OLICOM INTERNATIONAL
DOO
ERGOSANA
STUDIO INZENJERING
ELMONT inzenjering
CERTUS
GRADITELJ-BEOGRAD A.D.
Udruzenje brodara i proiz.peska i
sljunk
ASO LER DOO
VNV HEMIK
LUGI SAN
LIMAR
STIVEX DOO
GROMNET DOO
FONOS
VOJNA USTANOVA ZA
ODRZAVANJE ZGRADA
FOTOKOPIRANJE
JOVANOVIC P.
NGS TEHNIKA
INTRA LIGHTING d.o.o
PIT STOP PANINI GROUP doo
KANA
GRUBAC SAR VLADIMIR
GRUBAC
AGENCIJA ZA HEMIKALIJE
MGM PROMET DOO
HOUSEMATIK d.o.o
BALKAN BUSINESS
NETWORK D.O.O
NIMEL DOO
AUTO SERVIS VLADICA
STEVANOVIC
TDM
DANKO EXPORT IMPORTTRSTENIK
25.844,06
25.488,00
25.370,00
25.200,00
25.844,06
25.488,00
25.370,00
0,00
/
/
25.844,06
25.488,00
25.370,00
0,00
25.200,00
0,00
/
/
0,00
25.180,80
25.075,00
24.544,00
24.544,00
24.456,49
24.152,24
24.105,60
24.097,02
23.888,23
10.000,00
25.075,00
25.544,00
24.544,00
24.456,49
24.152,24
24.105,60
0,00
0,00
/
/
/
/
10.000,00
25.075,00
25.544,00
24.544,00
24.456,49
24.152,24
24.105,60
0,00
0,00
23.715,00
0,00
/
/
0,00
23.104,40
23.104,40
опција 4
75%
5.776,10
22.951,00
22.635,23
22.500,00
21.972,96
21.418,92
22.951,00
22.635,23
22.500,00
21.972,96
19.350,92
опција 4
75%
5.737,75
22.635,23
22.500,00
21.972,96
19.350,92
21.000,00
21.000,00
21.000,00
20.958,48
20.834,79
20.789,78
20.520,00
20.355,89
19.950,00
19.470,00
41.935,25
20.834,79
0,00
20.520,00
20.355,89
3.990,00
19.470,00
41.935,25
20.834,79
0,00
20.520,00
20.355,89
3.990,00
19.470,00
19.388,00
19.388,00
19.388,00
19.291,20
19.291,20
19.291,20
18.880,00
18.045,50
17.880,06
17.796,00
18.880,00
0,00
0,00
17.796,00
17.700,00
0,00
17.500,00
16.753,56
16.510,31
17.500,00
16.753,56
16.510,31
17.500,00
16.753,56
16.510,31
16.508,20
16.508,20
16.508,20
16.323,15
16.323,15
16.323,15
16.300,00
16.300,00
16.300,00
15.630,00
15.630,00
15.546,29
15.546,29
ИОС
ИОС
/
ИОС
ИОС
/
/
/
/
/
18.880,00
0,00
0,00
17.796,00
/
/
0,00
15.630,00
15.546,29
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
36
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
BOSCH
SERVICE,MORAVCEVIC B.
EKSER DOO
AUTO CENTAR IBIS
RESTORAN SINDJELIC
ITALIA NUOVA PLUS
COMPUTER SERVICE doo
AUTOCOBEST D.O.O.
PUTEVI SRBIJE JPPUTARINEodelj.naplate
3D CONSTRUCTION doo
EPIFRON DOO
FINESSA SZGR
KAO KOD KUCE SMP doo
UNI LINE D.O.O.
MARBO TEAM D.O.O.
KOVING
NEDELJKOVIC DOO
ZORKA-ALAS KAMEN DOO
RASADNIK UKRASNIH
CETINARA
UTVA SILOSI AD
CENTAR TRINITI doo ogranak
KERAMIKA
STRAUSS ADRIATIC DOO
FERMICO SPED
PAL MAL DOO
MILGEN POWER
AIRCO DOO NOVI SAD
TERMOPLAST PMV SZR
INVEST INZENJERING d.o.o
CENTAR ZA
PREDUZETNISTVO
OP.PALILULA
RATKO MITROVICniskogradnja
AKADEMSKA KNJIGA
KABLOVI-JAGODINA
MNG CENTAR DOO
FRODO
ZANAT GRADNJA
ZASTITA DM IZDAVACKO
PREDUZECE
VATROSPREM
GROLIT RAD
Intesa banka
ADING DOO
WASI
PLANUM GP Zemun
TESIC 2MRD
D%B COMPANY
KLIMA TEHNIK
MIHAJLO PUPIN INSTITUT
doo
15.537,28
15.537,28
15.537,28
15.078,00
14.650,00
13.988,00
13.879,99
13.740,00
13.598,34
15.078,00
14.650,00
0,00
13.879,99
0,00
0,00
15.078,00
14.650,00
0,00
13.879,99
0,00
0,00
13.550,40
13.550,40
13.268,91
13.265,84
13.000,01
12.900,00
12.876,17
12.820,09
12.337,87
12.228,00
12.217,12
0,00
13.265,84
0,00
12.900,00
0,00
12.820,09
12.337,87
12.228,00
0,00
12.000,00
12.000,00
11.738,28
0,00
11.384,96
11.385,00
ИОС
11.385,00
11.340,00
11.139,20
10.570,79
10.325,00
10.309,03
10.283,70
10.013,83
11.340,00
1.139,20
10.570,79
10.325,00
10.309,03
10.283,70
10.013,83
ИОС
11.340,00
1.139,20
10.570,79
10.325,00
2.577,26
10.283,70
10.013,83
10.000,00
10.000,00
9.487,80
0,00
9.450,00
9.409,15
9.396,00
9.067,80
9.027,00
9.450,00
9.409,15
9.396,00
9.067,00
9.027,00
8.991,00
8.991,00
8.880,00
8.819,57
8.620,00
8.460,00
8.017,92
7.788,00
7.670,00
7.200,00
7.080,00
8.844,00
8.819,57
8.620,00
8.460,00
8.017,92
7.788,00
7.670,00
7.200,00
7.080,00
7.080,00
7.080,00
/
/
/
/
/
/
13.550,40
/
/
/
/
/
/
ИОС
ИОС
0,00
13.265,84
0,00
12.900,00
0,00
12.820,09
12.337,87
12.228,00
0,00
12.000,00
/
ИОС
опција 4
/
75%
0,00
10.000,00
/
/
0,00
9.450,00
9.409,15
9.396,00
9.067,00
9.027,00
8.991,00
8.844,00
8.819,57
8.620,00
8.460,00
8.017,92
7.788,00
7.670,00
7.200,00
7.080,00
ИОС
ИОС
ИОС
опција 1
0%
7.080,00
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
37
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
ELUMATEC
CUPRIJA VP AD
MARCOM-PLAST doo
YUM COMMERCE
ZODUFIN
MULTIBUKI
M MAX PRINT
VEGRAP
MIRKIC M-5 STR Vesna
Jevremovic
METALKA SZR
DRAGER TEHNIKA
TEHNOALAT
KUM Zanatsko vulkanizerska
radnja
METRO CASH AND CARRY
DOO BEOGRAD 3
NACIONAL SKTR PREDRAG
JOVANOVIC
GRAS GARDEN d.o.o
GMS AUTO GAVRILOVIC
DOO
25.mar
AL SISTEM DOO
NAUTILUX
VLADO BAUMASCHINEN
DOO
ALBO DOO
METRO CASH CARRY
IPAS D.B.
METALELEKTRO S.S.S
MARCOOP Co
GAMA ELECTRONICS
DRAMIN DOO
HIDRO-PLUS TIM DOO
SB GRADNJA d.o.o
SUPERLAB
TEHNIKA SZR - Loznica
MOBIS ELECTRONIC
SERVISNI CENTAR
GROUP BEST INZENJERING
INNOTRADE
AMAN DOO
VUCETIC MILAN SZR
METAL PROM doo
SUPER CLEAN DOO
ALFINA DOO
KUKRIK MERI SZC
MERCEDES-BENZ SCG
GEA CO
METRO CASH AND CARRY
DOO NOVI SAD
ALUPLAST ZEMUN
SAGA DRVO DOO
ИОС
ИОС
допис
6.973,75
6.920,00
6.850,14
6.672,90
6.537,97
6.480,00
6.386,40
6.105,00
0,00
0,00
16.750,14
6.672,90
6.537,97
0,00
6.386,40
6.105,00
/
/
опција 4
/
/
75%
/
/
6.060,00
6.060,00
6.000,00
5.546,00
5.280,00
6.000,00
0,00
0,00
5.050,00
5.050,00
5.037,52
0,00
5.000,00
5.000,00
4.763,07
0,00
4.600,00
4.600,00
4.202,40
4.049,68
3.990,00
0,00
4.049,68
3.990,00
/
/
0,00
4.049,68
3.990,00
3.950,00
0,00
/
/
0,00
3.894,00
3.733,35
3.661,22
3.500,00
3.400,00
3.140,86
3.102,74
3.030,90
3.019,74
3.000,00
2.998,41
3.894,00
0,00
3.661,22
3.500,00
3.400,00
0,00
3.102,74
0,00
3.019,74
3.000,00
2.998,41
/
/
/
/
/
/
2.949,01
2.949,01
2.949,01
2.884,18
2.802,50
2.765,00
2.655,47
2.610,44
2.542,43
2.512,83
2.500,00
2.443,20
2.225,93
2.804,18
2.802,50
2.765,00
2.655,47
2.610,44
2.542,43
99.209,69
2.500,00
2.443,20
2.225,93
2.804,18
2.802,50
2.765,00
2.655,47
2.610,44
2.542,43
99.209,69
2.500,00
2.443,20
2.225,93
2.041,30
0,00
2.000,00
1.958,83
2.000,00
1.958,83
0,00
0,00
4.187,54
6.672,90
6.537,97
0,00
6.386,40
6.105,00
6.060,00
/
/
/
/
6.000,00
0,00
0,00
5.050,00
/
/
0,00
5.000,00
/
/
0,00
4.600,00
ИОС
/
3.894,00
0,00
3.661,22
3.500,00
3.400,00
0,00
3.102,74
0,00
3.019,74
3.000,00
2.998,41
/
0,00
2.000,00
1.958,83
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
38
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
PTT SAOBRACAJA SRBIJE
JUGOGRADNJA GP
KELCO DOO
PROINZENJERING d.o.o.
JUG Samostalna graficka radnja
MMA Z.G.R. RISOJEVIC
MARKO
SRPKO LESTARIC
NEGATRON d.o.o.
SALSIN doo
D EXPRESS DOG
SREM AD
TOPTHERM d.o.o
AUTOSRBIJA ad
ANTONIJEVIC graver i
pecatorezac
LATKOVIC ALEKSANDAR
KEMOIMPEX AD.
KRAJINA-INZENJERING GP
DOO
NLB banka
SYNERGETIC
TM BRICKLAYER D.O.O.
ALFA GLASS
NAFTACHEM
KOMPRESOR AUTOMOBILI
DOO
ZOP INZENJERING D.O.O.
DJEKIC S.R.
carina
PTT JP saobracaj Srbija-BRZA
ZORIC S.Z.T.R. BRANKO
ZORIC
INTERKOMERC AD
Erste banka
PETROBART
VIR IMPEX doo
DOKA SERB d.o.o.
AIK banka 31.8.
KOPAONIK AD
NAPRED GP a.d.
IZOLAMENT-KOMPANI G.J.
doo
MOD LINE d.o.o.
MM LUG
MOMA COMPANY
OPREMING
УКУПНО
1.954,00
1.947,00
1.914,72
1.846,70
1.800,00
0,00
1.947,00
1.914,72
1.846,70
1.800,00
/
1.745,93
1.745,93
1.745,93
1.700,00
1.680,00
1.404,20
1.381,45
1.380,00
1.307,00
1.225,78
1.700,00
1.680,00
1.404,20
0,00
0,00
1.307,00
1.225,78
1.700,00
1.680,00
1.404,20
0,00
0,00
1.307,00
1.225,78
1.200,00
1.200,00
1.050,00
1.000,00
1.050,00
0,00
998,00
998,00
900,00
864,36
730,00
717,05
630,33
0,00
0,00
730,00
0,00
0,00
612,67
612,67
612,67
516,00
510,00
446,50
440,00
516,00
510,00
446,50
0,00
516,00
510,00
446,50
0,00
420,00
420,00
418,81
325,00
243,63
197,06
144,43
83,33
58,15
0,66
418,81
0,00
243,63
0,00
144,43
0,00
0,00
0,00
0,06
0,04
0,01
0,01
0,01
1.346.210.374,37
/
/
/
/
/
ИОС
0,00
1.947,00
1.914,72
1.846,70
1.800,00
1.200,00
/
/
1.050,00
0,00
998,00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0,00
0,00
730,00
0,00
0,00
420,00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
418,81
0,00
243,63
0,00
144,43
0,00
0,00
0,00
0,00
/
/
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863.318.369,01
/
/
/
/
/
/
/
/
0,00
0,00
0,00
0,00
533.222.016,31
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
39
IV. ДРУГЕ ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
Дужник је дана 30.01.2015. године упутио Привредном суду у Београду захтев за достављање решења
о потврђивању усвајања Плана реорганизације Народној банци Србије - Регистру меница и
овлашћења заједно са пропратним актом у коме се налаже НБС да изврши брисање свих
регистрованих меница и овлашћења ради спречавања злоупотреба до којих може доћи неовлашћеном
наплатом меница супротно усвојеном Плану.
До дана закључења овог извештаја НБС је извршила брисање меница и овлашћења из
Регистра. Током месеца фебруара нове менице су издате само једном повериоцу.
V.
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВНИМ АКТИВНОСТИМА ДУЖНИКА
Актуелни пројекти на којима је ангажован дужник као извођач ил подизвођач радова:
Коридор 11, односно аутопут Обреновац-Уб. Пројекат који се реализује по приниципу joint venture са
италијанском фирмом Italiana Costruzioni, а за вец познатог инвеститора, кинеску фирму China
Shandong International. Посао је уговорен у вредности од цца 87 мил усд. За I фазу радова, вредности
cca 33 мил усд, уговор је потписан и достављена банкарска гаранција од стране Italiana Costruzioni.
Исто се ускоро оцекује и за II фазу радова. Поред ових уговора постоји и засебан уговор који се тиче
испоруке бетона у висини од cca 4.8 мил усд и који није подложан joint venture-у са Italiana
Costruzioni.
Пруга Бг-Па, који се изводи за компанију Енергопројект, а као крајњи инвеститор је руска компанија
РЗД. Уједно овај пројекат представља у овом тренутку основни извор финансирања дужника.
Пројекат Рајићева, који се односи на изводјење земљаних радова за хотелско-пословни комплекс у
Рајићевој улици у Београду. Вредност уговорених радова је cca 450 хиљ еур. У припреми су понуде за
наставак радова. Даља уговарања су свакако условљена издавањем банкарских гаранција.
Пројекат AVIV Retail park Зрењанин, пројекат који је у фази уговарања и који у овом тренутку
представља најтраженији пројекат у Србији, будући да за исти конкуришу све веће грађевинске
фирме у земљи. За сада је Gemax начелно договорио радове који се тичу фундирања, односно
побијања сипова, за шта је Gemax специјализован, у висини од cca 500 хиљ. еур.
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о
спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја
нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника . У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке,
заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања
одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.
40
Download

II izveštaj - WM Equity Partners