ПРИМЕРИ ЗАДАТАКА
СА ПРЕТХОДНИХ
КЛАСИФИКАЦИОНИХ ИСПИТА
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
За инжењерске програме (јуни 2002.)
1. Заокружити седам основних физичких величина:
а) дужина
е) енергија
б) тежина
ж) јачина електричне струје
в) време
з) јачина светлости
г) брзина
и) притисак
д) температура
ј) количина супстанције
ђ) маса
к) количина топлоте
2. Кретање тела на које делује стална сила је:
а) периодично б) равномерно в) једнако убрзано
3. Да ли се врши рад при кретању вештачког сателита по кружној орбити око
Земље?
a) да
б) не
4. За добијање индуковане електричне струје потребно је:
а) електрично поље б) гравитационо поље в) магнетно поље
5. Светлосна година је:
а) време потребно да се стигне на Месец
б) удаљеност између Земље и Сунца
в) време које светлост пређе за годину дана
г) време потребно да се распадне грам уранијума
6. Индикатори су супстанце за одређивање:
а) врсте везе у једињењу
б) обојености једињења
в) киселости и базности
г) кристалне структуре једињења
7. Повежи одговарајуће појмове:
синтеза
анализа
супституција
оксидација
замена
редукција
сједињавање
разлагање
8. Органска једињења обавезно морају садржавати:
а) угљеник
б) уран в) азот г) кисеоник
9. Повежи формуле са одговарајућом групом једињења:
NaOH
соли
CО2
базе
H2SО4
оксиди
Nа2CО3
киселине
Cl2
елементи
10. Настави следећи низ бројева: 2, 3, 5, 8, 12, 17, ...
2
Информатор
11. Без употребе дигитрона израчунај производ и количник бројева 78,12 и 7,2 (мора
се видети поступак рачунања).
x
x
12. cos2 2 + sin2 2 =
а) 0
 4 3  3  4 
13. Израчунај:  :    
9 4 2 


14. Израчунај:
б) cosx

в) 2
2
г) 1
1
2
a
a 1

a 1 a 1
15. Рационалиши следећи израз:
2 2
2 2
16. Ако се у смешу за малтерисање дода 25% песка, добија се 1 kg мешавине.
Колико је било те смеше пре додавања песка?
3
Информатор
17. Двоје бициклиста су на 100 км од Новог Сада. Кренули су у исто време ка Новом
Саду и први вози брзином 20 km/h, а други брзином 25 km/h. Први бициклиста се
није заустављао, а други се одмарао један сат. Који ће од њих пре стићи до Новог
Сада?
18. На шаховском турниру учествује 7 шахиста. Сваки од њих мора играти по једну
партију са сваким. Колико је укупно одиграно партија?
19. Фигуру на слици подели на 4 једнака дела тако да у сваком буде по једна звездица (није битно у ком делу те фигуре). Делове ишрафирај разним ознакама.
20. Физичке компоненете рачунарског система зову се:
а) софтвер
в) програм
б) хардвер
г) алгоритам
21. 1 КB износи
а) 1000 В
б) 1024 В
в) 1016 В
22. Меморија рачунара чува податке у облику:
а) слова енглеске абецеде
б) бинарних симбола
в) било каквих симбола који се могу дефинисати
23. Лиценца је:
а) дозвола за увоз робе страног порекла
б) марка производа
в) дозвола за коришћење патента г) прототип успешног производа
24. Вакцину против беснила је открио:
а) А. Рентген
в) Л. Пастер
25. Адаптација је:
а) класификација живих форми
в) контрола понашања
вота
4
б) Р. Кох
г) Р. Ејкман
б) међусобно дејство организама
г) прилагођавање на различите услове жи-
Информатор
26. Клонирање је:
а) нагон за уживањем опојних дрога
б) вештачко осемењавање
в) стварање биолошког двојника
г) вантелесна оплодња
27. Који догађај из српске историје везујемо за Видовдан?
а) Први српски устанак
б) Други балкански рат
в) Косовски бој
28. Челик је легура:
а) Fе , C
б) Fе и других метала
в) Fе, С
29. Уцртати стрелицу за смер обртања зупчаника број 3, ако је смер обртања
зупчаника 1 као на слици.
2
3
1
30. За приказано тело у простору скициран је поглед спреда. Заокружи тачну скицу.
а)
б)
в)
5
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
За инжењерске програме (септембар 2002)
1. Састав језгра атома чине
а) електрони и нуклеони
б) електрони и протони
в) неутрони и протони
2. Vat (W) је јединица за
а) енергију
в) убрзање
б) снагу
г) рад
3. Нуклеарни реактори раде на принципу
а) фузије
б) фисије
в) стимулисане емисије
4. Промени температуре од 5 0С одговара промена температуре од
а) 273 К
б) 278 К
в) 287 К
5. При изотермском процесу константним се одржава
а) притисак
б) запремина
в) температура
6. Електролиза је
а) ток електрона кроз електрични проводник прве врсте
б) разлагање једињења под дејством електричне струје
в) загревање једињења под дејством електричне струје
7. Међу понуђеним једињењима заокружи киселине, подвуци базе, а соли остави необележене
Cа(ОH)2 H2СО4 HCl
NаОH Nа2СО4 КОH NаCl
Nа2CО3 HNО3
8. Већина органских једињења
а) подлеже горењу
9. Заокружи формуле оксида
а) FеS
б) Fе2О3
б) не подлеже горењу
в) СО2
г) CаC2
д) FеCl3
10. Потпуним сагоревањем угљеника настаје
а) CО
б) C2H2
в) CО2
11. Загађујуће материје су
а) мутанти
б) коагуланти
в) полутанти
г) антикоагуланти
12. Култивисана станишта су: (заокружи исправне одговоре)
а) шуме
б) њиве
в) парк
г) ливаде
ђ)воћњак
13. Месинг је легура
а) бакра и цинка
б) бакра и калаја
в) олова и калаја
6
Информатор
14. Уцртати смер обртања каишника број 2
15. Мрежа купе је дата на слици
а)
б)
16. Контурна спољна ивица тела је
а) увек видљива
б) увек невидљива
в) видљива или невидљива
17. Ако коси сунчеви зраци обасјавају подлогу на којој се налази усправан штап
његова сенка ће бити
а) увек дужа од штапа
б) увек краћа од штапа
в) дужа, краћа или једнака штапу ( зависно од упадног угла зрака)
18. Најдужа река која целим својим током пролази кроз нашу државу је
____________________________________________
19. Филмска награда «Златна палма» се додељује у _________
20. Повежи имена са областима стварања
Арчибалд Рајс
сликарство
Урош Предић
књижевност
Милутин Бојић
глума
Жанка Стокић
новинарство
21. Држава Срба је настала крајем 12. века. Њен оснивач је
а) деспот Стефан Лазаревић
б) жупан Стефан Немања
в) краљ Стефан Првовенчани
г) цар Душан
22. Наведи по две
а) улазне јединице рачунара
___________________________
б) излазне јединица рачунара
___________________________
в) спољне меморије
___________________________
7
Информатор
23. Интегрисане компоненте са великим бројем електронских елемената које се
користе у рачунарском систему су
а) хардвер
б) софтвер
в) чип г) микропроцесор
24. Заокружит оперативне системе
а) LINUX
б) SQL
ORACLE
в) WIINDOWS г) UNIX
д)
25. е-mail на интернету служи за
а) претраживање wеб страница
б) слање свих врста порука
в) ћаскање (chаt)
г) читање вести
д) слање само текстуалних порука
26. Растави на чиниоце израз 2x(а - б) – а2 + б2
27. Реши једначину:
3 5
4
 5 
2x x
x
28. Израчунај вредност следећег израза:
32   34  37
54   53  56
29. Три радника могу да обаве неки посао за 6 сати. За које време би тај исти посао
обавила 2 радника?
30. Петар зарађује месечно 10000 динара више од Јована. Ако Петар позајми Марку
половину своје плате, а Јован две трећине своје плате Марко ће сакупити 12000
динара. Колико месечно зарађује Петар?
8
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
За инжењерске програме (јуни 2003)
1. Доплеров ефекат представља:
а) промену фреквенције таласа коју региструје пријемник услед међусобног
релативног кретања извора и пријемника
б) промену брзине светлости због простирања кроз различите материјалне
средине
в) појаву скретања таласа од праволинијског простирања
2. Слободни носиоци наелектрисања у полупроводницима могу бити
а) искључиво електрони
б) искључиво шупљине
в) електрони и шупљине
3. Нуклеарни реактори раде на принципу
а) фузије
б) фисије
в) стимулисане емисије
4. Загађујуће материје су
а) мутанти
б) коагуланти
в) полутанти
г) антикоагуланти
5. Популација представља
а) заједницу припадника различитих врста
б) заједницу припадника различитих екосистема
в) заједницу припадника истих екосистема а различитих врста
г) јединке исте врсте које насељавају еколошки ограничен простор и
међусобно се размножавају
6. Попуни одговарајућа слова у квадратиће
а) азотне базе

чине структуру протеина
б) амино киселине 
улази у грађу ДНК
в) рибоза

улази у грађу РНК
г)дезоксирибоза

улазе у структуру нуклеотида-нуклеинских
киселина
7. Култивисана станишта су: (заокружи исправне одговоре)
а) шуме б) њиве в) парк г) ливаде
ђ) воћњак
8. При изотермском процесу константним се одржава
а) притисак
б) запремина
в) температура
9. Промени температуре од 50 С одговара промена температуре од
а) 273 К
б) 278 К
в) 287 К
10. Обновљивио гориво је:
а) угаљ б) нафтав) дрво г) гас
11. Зашто се на великим висинама теже дише?
а) ваздух је сувише разређен
б) превелика концентрација СО
в) ваздух је сувише густ
г) превелика концентрација азота
9
Информатор
12. Свако органско једињење увек садржи
а) угљеник
б) азот
13. Већина органских једињења
а) подлеже горењу
б) не подлеже горењу
в) манган
г) фосфор
14. Топлота се преноси са једног тела на друго без утрошка додатне енергије
а) са топлијег на хладније тело б) са хладнијег на топлије тело
в) са једног тела на друго без обзира на њихове температуре
15. Шта држи чигру да не падне док се врти?
а) центрифугална сила б) жироскопска сила
16. Заокружи формуле оксида
а) FеС
б) Fе2О3
в) СО2
г) CаC2
в) сила инерције
д) FеCl3
17. Потпуним сагоревањем угљеника настаје
а) CО
б) C2H2
в) CО2
18. Под појмом толеранције неке дужинске мере подразумева се
а) грешка
б) дозвољено одступање
в) одступање
19. Ако коси сунчеви зраци обасјавају подлогу на којој се налази усправан штап
његова сенка ће бити
а) увек дужа од штапа
б) увек краћа од штапа
в) дужа, краћа или једнака штапу (зависно од упадног угла зрака)
20. Који од ових обележја на коти представља цилиндричан предмет:
а)
б)
M
в)
21. Интегрисане компоненте са великим бројем електронских елемената које се користе у рачунарском систему су
а) хардвер
б) софтвер
в) чип
г) микропроцесор
22. Заокружит оперативне системе
а) LINUX
б) SQL в) WINDОWS
г) UNIX
23. Филмска награда «Златна палма» се додељује у _________
10
д) ОRACLE
Информатор
24. е-маил на интернету служи за
а) претраживање wеб страница
б) слање свих врста порука
в) ћаскање (chаt) г) читање вести д) слање само текстуалних порука
25. Повежи имена са областима стварања
Арчибалд Рајс
сликарство
Урош Предић
књижевност
Милутин Бојић
глума
Жанка Стокић
новинарство
26. Држава Срба је настала крајем 12. века. Њен оснивач је
а) деспот Стефан Лазаревић
б) жупан Стефан Немања
в) краљ Стефан Првовенчани
г) цар Душан
27. Упростити израз: a 2 3 a : 3 a
28. Реши неједначину: 4(3x-4) > 5(2x+9) – 60
29. Петар зарађује месечно 10000 динара више од Јована. Ако Петар позајми Марку
половину своје плате, а Јован две трећине своје плате Марко ће сакупити 12000
динара. Колико месечно зарађује Петар?
30. Један производ поскупи за 20 % , а затим појефтини 20% и цена му је 96 динара.
Колика је цена тог производа била на почетку?
11
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
За инжењерске програме (јуни 2004)
1. Поређај од најмањег до највећег капацитета
а) 1 GB
б) 1025 МB
в) 1 КB
г) 1 МB
2. У следећем низу означи уређаје који нису улазни
а) тастатура
б) монитор
г) миш
д) штампач
в) скенер
3. Оперативни систем рачунара спада у
а) софтвер
б) хардвер
4. Експеримент је
а) покушај или проба
в) опрема за испитивање
в) интернет алате
б) сакупљање података
5. Неутрализација је реакција
а) соли и воде
б) киселине и соли
6. Заокружи симбол фосфора
P
Ph
7. Карбиди су једињења елемената и
а) кисеоника
б) сумпора
8. Коагулација је
а) кондензовање
г) протицање
в) киселине и базе
F
ц) водоника
б) згрушавање
д) растварање
г) угљеника
в) издвајање
9. Колико има кисеоника у ваздуху?
а) око 78%
б) око 43%
в) око 21%
10. Метали су
а) добри проводници електрицитета
б) добри изолатори
11. Физичка јединица (А) се користи за
а) јачину електричне струје
в) електричну снагу
12. Природа светлости је
а) корпускуларна
б) електрични напон
б) таласна
в) дуалистичка
13. Заокружити јединицу за рад и енергију
kW
kWh
V
N
Ј
14. Који од наведених уређаја није електрична машина:
а) трансформатор
б) генератор
в) акумулатор
15. Магнетна поља која потичу од електричне струје:
12
kgm
Информатор
а) могу бити штетна по човека б) нису штетна по човека
16. У стабилној равнотежи се налази кугла:
а)
б)
в)
17. Пресечна линија купе и косе равни са слике је:
а) круг
б) елипса
в) хипребола
18. Хипохондрија је страх од:
а) висине б) затвореног простора
в) болести
г) много људи
19. Најстарији српски рукопис је:
а) Мирослављево јеванђеље
б) Житије Светог Саве
в) Јефимијина Похвала кнезу Лазару
20. Који је јуче био празник?
а) Ђурђевдан
б) Спасовдан
в) Видовдан
21. Која је најмања држава на свету?
а) Лихтенштајн
в) Ватикан
б) Андора
г) Сан Марино
22. Две трећине пута идемо бициклом, а затим једну трећину пешице, потрошивши
при том два пута више времена него на вожњу бициклом. Колико се пута брже
креће бицикл од кретања пешице?
23. Трећина стуба је у земљи, половина у води, а изнад воде вири 1.5 метар. Колика
је укупна дужина стуба?
24. Ако су под увећавајућом лупом странице троугла два пута веће колико је
13
Информатор
повећање угла међу њима?
25. Упиши одговорајући број у празан квадратић према особини по којој су остали
бројеви уписани
2
8
4
3
12
6
4
16
26. Ако је проток на излазу из чесме 0,08 lit/s за које време ће се напунити флаша од
1,2 lit
27. Врхови сваког мањег квадрата са слике се налазе на срединама страница већих
квадрата. Ако је површина највећег квадрата 144 mm2 , колика је површина
најмањег?
6
28. Израчунај вредност израза
29. Рационалиши следећи израз
30. Реши систем једначина
2x+3y=6
x+y=1
14
1
10  3
(2
1
2 2
3 )
62
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
За инжењерске програме (јуни 2005)
1. Споји стрелицом наведене физичке величинеса одговарајућим инструментима за
њихово мерење:
сила
вага
температура
манометар
маса
динамометар
притисак
термометар
2. Тачка се креће сталном брзином и она има убрзањ :
а) ако је путања права б) ако је путања крива
3. Температури од 35 оС одговара:
а) 305,15 К
б) 318,15 К
в) нема уопште убрзање
в) 308,15 К
4. Датасу два математичка клатна различите дужине(L1 и L2). Ако првоима
период осциловања Т1, а друго Т2, тада је:
а) Т1 > Т2
б) Т1 < Т2
в) Т1 = Т2
5. Када човек стоји у води примећује да су му ноге краће ако их гледа из ваздуха.
Ова појава се јавља због:
а) преламања светлости б) одбијања светлости ц) поларизације светлости
6. Топлота коју добијамо са Сунца је последица нуклеарне реакције која се на њему
дешава. То је:
а) нуклеарна фузија
б) нуклеарна фисија
7. Два наелектрисана тела се привлаче уколико су:
а) оба наелектрисана позитивно б) оба наелектрисана негативно
ц) различитог наелектрисања
не могу се привлачити
8. Израз F 
Q1  Q 2
представља:
4o r 2
а) Омов закон
б) Кулонов закон у алгебарском облику
ц) Амперов закон у векторском облику
9. Који хемијски елемент се најчешће користи за израду електронских компонент :
а) гвожђе
б) силицијум
ц) угљеник
10. Органске супстанце су:
а) кухињска со б) стакло
д) маст
е) нафта
ц) шећер
11. Оксиди су једињења хемијских елемената и:
а) угљеника
б) водоника
ц) кисеоника
12. Под појмом валенције подразумева се:
а) број атома у молекулу
б) број хемијских веза које атом остварује са другим атомом у молекулу
ц) број протона у језгру датог атома
15
Информатор
13. Основне групе неорганских једињења су:
а) киселине
б) оксиди
ц) беланчевине д) базе е) соли ф) амини
г) естри
х) угљени хидрати
14. Неутрални атом има исти број:
а) протона и неутрона б) неутрона и електрона ц) протона и електрона
15. Ензими (ферменти) омогућују:
а) хидролизу
б) метаболизам
неутрализацију
ц) врење
д)
16. ДНК је скраћеница за:
а) органске киселине
ц) масне киселине
б) нуклеинске киселине
д) аминокиселине
17. Екосистем чини:
а) биотоп и биоценоза
ц) биотоп и популација
б) биоценоза и биодиверзитет
д) биотоп и биодиверзитет
18 .Наведи основне јединице за следеће величине:
а) брзина рада процесора __________________________
б) пренос података на интернету ____________________
ц) капацитет меморије _____________________________
19. RОМ је део:
а) интернета
б) хардвера
ц) базе података
д) софтвера
20. Заокружи програме који не припадају паскету МS Office :
а) Acess
б) Power Point
ц) Front Page
е) Photoshop
ф) Acrobat Reader
д) Word
21. Обележи градове кроз које Дунав не протиче:
а) Будимпешта
б) Праг
ц) Беч
Берлин
е)
22. Подвуци правилно написане речи:
а) ни сам
б) недам
е) неконтролисано
д) Братислава
ц) не важан
ф) немој
д) незнам
23. Који од наведених владара не припада лози Немањића:
а) Цар Душан б) Цар Урош
ц) Цар Лазар
д) Краљ Милутин
24. Бруто у односу на нето је:
а) веће
б) мање
25. Ликвидност предузећа је:
а) способност плаћања
ц) једнако
б) расходовање ц) вредност
26. Заокружи тачан одговор cos x > 0 за:
  3 
а) x  (0, )
б) x   , 
2 2 
16
  
ц) x    , 
 2 2
Информатор
15  2x
:
45
а) да (напиши израз добијен скраћивањем) ____________________ б) не)
27. Да ли се може скратити израз
28. За свеску је плаћено 10 динара и још трећина цене свеске. Колика је цена свеске?
3
2 5 
1  

:    2 1 
29. Израчунај
5 8 
5  


1
2
:
30. Које се тело уклапа у тело са слике А? __________
17
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
За инжењерске програме (септембар 2005)
1. У следећем низу супстанци заокружи хемијска једињења:
О2 , Р , НCl , Nа2СО4 , H , С8
2. Неутралан атом има исти број:
а) протона и неутрона б) неутрона и електрона в) протона и електрона
3. Низ који садржи само метале је:
а) гвожђе, калијум, цинк
бакар
в) алуминијум, калцијум, фосфор
б) сребро, силицијум,
г) злато, сумпор, олово
4. Напиши симболе елемената:
азот ____ фосфор ___ водоник ___ олово ___ сребро ___ злато ___
5. Наелектрисање електрона износи:
а) 1.6021 С
б) 16.021 С
в) 0.16021 С
6. Сви материјали у погледу електричне проводљивости деле се на:
___________________, ___________________, __________________
7. Како се рачуна еквивалентан отпор два паралелно везана отпорника?
1
1
1
1
1
1



а) Ре = Р1 + Р2 б) Ре =
в)
г) Ре=
R1  R 2
R1 R 2
R e R1 R 2
8. Повежи мерне јединице и одговарајуће величине:
рад
W
енергија
В
напон
Н
сила
Ј
снага
кWх
9. Акумулатор је уређај за претварање хемијске енергије у електричну:
а) једносмерног и наизменичног напона и струје
б) наизменичног напона и струје
в) једносмерног напона и струје
10. Електрични отпор проводника са порастом температуре:
а) расте
б) опада
в) не мења се
11. Криофилни организми живе на:
а) ниским температурама
б) високим температурама
в) високим и средњим температурама
18
Информатор
12. Повежи организме са одговарајућим појмовима:
фототрофни
користе органске материје од угинулих организама
хемотрофни
стварају органске материје уз сунчеву енергију
хетеротрофни користе готове органске материје
сапрофитни
сами стварају органске материје користећи енергију из
хемијских процеса
13. У природи материја мења блик и кружи зато што:
а) постоји нови извор материје
б) извор материје је променљив
в) не постоји нови извор материје
г) количина материје је променљива
14. Датотека је:
а) наредба оперативног система
в) скуп података који чини целину
рачунару
б) физички део меморије
г) списак свих података у
15. Резолуција монитора је:
а) квадратна мера екрана
б) дијагонална мера екрана
в) број осветљених тачака на екрану
16. Ако су у спрегу два зупчаника од истог материјала, један са 11, а други са100
зубаца, пре ће се истрошити
а) мањи зупчаник
б) већи зупчаник
в) троше се једнаком брзином
17. Мотори (електро, СУС) су делови многих машина и они су:
а) управљачки део
б) радни део
в) погонски део
18. Ако паралелни сунчеви зраци обасјавају подлогу под углом од 90 0, а изнад ње је
штап који се обрће
а) штап ће увек бити дужи од своје сенке
б) краћи или једнак
в) увек краћи
19. За пословање предузеће мора поседовати:
а) средства за рад (основна и обртна)
20. Творац модерне науке о клими је:
а) Михаило Петровић
в) Никола Тесла
б) произвдњу
в) тржиште
б) Михаило Пупин
г) Милутин Миланковић
21. Дедукциа је:
а) описивање б) закључивање в) издвајање
г) стрпљење
19
Информатор
22. Демократија је реч настала од две грчке речи: demos +kratia, које се преводе као
___________________ ___________________
23. Допуни низ: 81 , 78 , 72 , ___ , 36 , - 12
24. Нађи пресечну тачку за следеће две праве: y = 2x – 1, y = 3x + 4
25. Петар има два пута више динара од Јована, а Илија два пута више од Петра.
Ако Јовану дамо 2 динара, Петру дамо 1 динар, а Илији узмемо 5 динара, тада ће
Петар имати два пута мање динара од Јована ни Илије заједно. Колико они сви
имају динара на почетку?
26. sin x и соs x су мањи од 0 у интервалу:
а) ( , 3/2)
б) (/2 , )
27. Реши једначину: 1 _
в) (3/2 , 2)
10 11

x x2
28. Један мотоциклиста иде из Београда за Нови Сад брзином 60 km на сат, а други
из Новог Сада за Београд брзином 75 km на сат. У моменту сусрета који је ближи
Београду.
29. За које време ће три радника завршити посао заједно, ако би га први сам урадио
за 4 сата, други за 5 сати, а трећи за 20 сати?
30. Израчунај вредност следећег изразa:
20
317  64  2
212  814
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
За инжењерске програме
јуни 2006.
1. Дигитални сигнал је __________________прекидни____________ сигнал
аналогни сигнал је ______непрекидни (континуални)_________ сигнал
2. Скуп свих знакова истог стила зове се:
а) фајл
б) бајт
в) бит
г) фонт
3. Подаци који се преносе кроз рачунарску мрежу организују се у строго дефинисане
целине које називамо:
а) пакетима
б) блоковима в) слоговима
г) датотекама
4. Оперативни систем спада у:
а) кориснички софтвер б) апликативниофтвер
в) системски софтвер
г) уопште на спада у софтвер
5. Комуникација микропроцесора са другим уређајима рачунара остварује се
посебним каналима везе које зовемо:
а) повезница
б) линија
в) кеш меморија
г)
магистрала
6. При слободном паду два тела различитих маса кроз вакуум, на тло ће прво пасти
а) лакше тело б) теже тело в) оба тела ће пасти истовремено
7. Звук представља:
а) лонгитудални механички талас
б) електромагнетни талас
в) ваздушно струјање
8. Од наведених физичких величина подвуци само оне које имају векторски
карактер:
брзина
сила
маса
време
снага
јачина електричног поља
енергија
јачина електричне струје
9. Мотори (електро, СУС) су делови многих ммашина и они представљају:
а) управљачки део машине
б) радни део
в) погонски део
10. Боја супстанци је последица апсорпције светлости у следећој области ?
а) ултравиолетној
б) видљивој
в) инфрацрвеној
г) микроталасној
д) радиоталасној
11. Из језгра атома потиче:
а) х – зрачење б) ултраљубичасто в)  - зрачење
12. Кратковидост је мана очног сочива која се коригује употребом
а) сабирног сочива
б) расипног сочива
13. Карактер средине кисео, односно базни, одређује се:
а) пх – метром б) индикатором в) микроскопом
г) лакмусом
д) рефрактометром
21
Информатор
14. У кружиће упиши број који недостаје:
15. Тиха оксидација је:
а) лемљење
б) дисање
д) алкохолно врење
в) рђање
ђ) труљење
г) пожар
16. Двопроцентни (2%) раствор кухињске соли је:
а) 2 г кухињске соли и 100 г воде
б) 2 г кухињске соли и 98 г воде
в) 2 г кухињске соли и 98 г раствора
д) 98 г кухињске соли и 2 г
раствора
17. Количина супстанце се изражава:
а) молом
б) количинском концентрацијом
в) масом
г) запремином
18. Ендортермне реакције су оне у којима се
а) ослобађа нека количина топлоте
в) везује нека количина топлоте
19. Најстарији природни угаљ је:
а) камени
б) мрки
б) развијау гасовити производи
г) односи елемената одржавају
в) кокс
д) антрацит
20. Језгра која имају исти број протона, а различит број неутрона називају се:
а) изотерми
21. Осовина служи за:
а) пренос снаге
б) изобари
в) птицама
г) горивима
в) страх од отвореног простора
д) страх од затвореног простора
24. Наталитет је:
а) густина популације
б) просторни распоред
г) продукција популације
25. Пеницилин је пронашао научник:
а) Роберт Кох
б) Александар Флеминг
22
г) изотоми
б) пренос силе в) пренос обртног кретања
22. Токсикологија је наука о:
а) живим бићима б) биљкама
д) штетним ефектима
23. Клаустрофобија је:
а) страх од летења
г) страх од воде
в) изотопи
в) миграција популације
в) Луј Пастер
Информатор
26. Алтруизам је:
а) отуђеност
б) неваспитаност
в) тврдоглавост
г) љубав према човечанству
д) сажаљење
27. Пацифизам је:
а) покрет за учлањење у Нато пакт
в) савез између држава Нато пакта
б) наука о окенаима
г) антиратни покрет
28. Колико има пирамида?
29. Мрежа омотача тела са слике
је једна од следећих фигура:
23
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
- за инжењерске студијске програме - јун, 2007. године
1. Шта не представља пар супротности ?
а. Алтруиста - егоиста
б. Конкаван
- конвексан
ц) Једноставан - комплексан
д. Нескладан - дисхармоничан
2. На грбу Аутономне Покрајине Војводине приказан је:
а. Јелен
б. Медвед
в. Орао
3. Хидролиза је реакција:
а. Оксида и воде
б. Киселине и воде
в. Соли и воде
г. Базе и воде
4. Масу атома чине:
а. протони и електрони
б. неутрони и електрони
в. протони и неутрони
д. протони и  мезони
5. Реакција између киселине и базе назива се:
а. Неутрализација
в. Анализа
б. Хидролиза
г. Дестилација
6. Настајање једињења под дејством светлости назива се:
а. Фотосинтеза
б. Хидролиза
в. Фотолиза
7. Када се каже да се неко тело креће равномерно онда се зна да му је:
а. Убрзање константно
б. Брзина константна
в. Путања права линија
8. Процес при коме се обавља прелаз из једног у друго агрегатно стање назива се:
Чврсто → гасовито
Чврсто ← гасовито
9. Светлосна година је мера за:
а. Дужину
б. Брзину
в. Време
10. Без употребе дигитрона одреди вредност израза:
 1
5 
 16 
3/ 4
3

3 
 8
1 / 3
1
 3 4
   
 2 9
0, 5

11. Број 581 поделити на два дела који се односе као 4 : 3
24
Информатор
12. Реши једначину: log22 x + log2 x – 2 = 0
13. Одреди вредност осталих тригонометријских функција за оштар угао ако је tg x = 2
14. Упрости израз:
2x 1
1
2x



2
2x
2
x
1
2x  4x
15. Вентилатор укључен у соби:
а). хлади просторију
б). греје просторију
в). не утиче на загревање и хлађење
16. Који су племенити метали:
а. Аргон
б. Платина
в. Сребро
г. Бакар
25
Информатор
17. Које тело це у подпуности уклапа са телом а ?
а)
б)
в)
18. На којој температури ваздуха човек губи свест?
а. 50о С
б. 60о С
в. 70о С
19. Антропогене промене у спољашњој средини су изазване:
а. деловањем човека
б. деловањем биљака
в. деловањем животиња
г. деловањем биљака и животиња
20. Шта је Интранет ?
а. штампарска грешка – треба Интернет
б. «приватни» информациони систем фирме
в. Интернет са «осиромашеним» сетом опција
21. Програмски језик који као резултат даје програм са екстензијом .ехе је по својој
природи:
а. Kompajler
в. Instaler
б. Interpreter
г. Disasembler
22. Брзина микропроцесора је одређена:
а. дужином магистрале
б. ширином фреквенцијског опсега
в. дужином процесорске речи
23. Са порастом температуре електрични отпор проводника:
а. расте
б. опада
в. не мења се
24. Исправљач је електронски уређај за претварање:
а. једносмерне струје у наизменичну
б. наизменичне једног напона у наизменичну другог напона
в. наизменичног напона у једносмерни напон
г. једносмерне струје једног напона у једносмерну другог напона
25. Шта је флајер:
а. Слободни стил
б. Оптичка илузија
г. Папир са текстом пропагандног садржаја
26
в. Врста новинског огласа
Информатор
26. Који програм се користи за припрему штампе?
а. WINDOWS
б. COREL DRAW
в. VISUAL BASIC
27. Ако је формат папира А1 594 х 841 милиметара колики је онда формат А3?
а. 297 х 420
б. 707 х 1000
в. 420 х 594
28. Упишите број који логички треба да буде на крају низа:
3968, 63, 8, 3, __
29. Попуните празне квадратиће:
30. Изаберите симбол са десне стране који би логички требао да иде на четврто
поље које недостаје у левој колони.
a
б
в
г
27
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
- за инжењерске студијске програме јун, 2008. године
1. Шта је кодекс?
а) лозинка
б) скуп шифара
2. Химна Европске уније је:
а) Ода радости
в) Боемска рапсодија
в) правилник
г) врста кода
б) На лепом плавом Дунаву
г) Марсељеза
3. Притисак ваздуха са порастом висине
а) расте б) опада
в) не мења се
4. Који хемијски елеменат се најчешће користи при изради електронских компоненти?
а) алуминијум
б) силицијум
в) угљеник
5. Удаљеност између места А и Б је 55 km. Пешак је кренуо из места А ка месту Б
брзином од 5 km/h. 2 сата касније пошао му је у сусрет из места Б други пешак
брзином од 4 km/h. После колико сати, рачунајући од поласка првог, ће се пешаци
срести? На којој ће удаљености од места А то бити?
6. Изотопи су атоми истог елемента који се међусобно разликују по броју:
а) електрона
б) протона
в) неутрона
7. Између атома неметала успоставља се
а) ковалентна веза
б) јонска веза
в) метална веза
8. Шуме имају значајну улогу у климатским променама, тако што смањују концентрацију:
а) озона б) азота в) кисеоника
г) угљен диоксида
9. Супстанце антропогеног порекла које се нагомилавају у природи зову се
а) полутанти б) отрови
в) полимери
10. Заокружи метале:
а) калцијум карбонат
11. Општа формула алкана је:
а) CnH2n+2
б) силицијум
б) CnХ2n
12. Израз U = RI представља:
а) Омов закон
б) Кулонов закон
28
в) жива
г) бакар
в) CnH2n-2
в) Амперов закон
д) никал
Информатор
13. Које се боје користе:
а) при формирању слике на монитору__________________________________
б) за штампање_____________________________________________________
14. Формат папира А3 је у поређењу са форматом А4:
а) већи
б) мањи
в) исти само окренут попреко
15. Програм преводилац учитава програм у изворном језику као улазне податке, а
даје као резултат програм у
а) рачунском коду
б) декадном коду
в) машинском коду
г) изворном програмском коду
16. Л1 кеш меморија се налази:
а) на матичној плочи рачунара
процесору
б) у DDRAM чипу
17. Први микропроцесор је произвела компанија
а) АМD
б) IBМ
в) MICROSOFT
в) у самом
г) INTEL
18. Скуп комуникационих протокола на којем се базира интернет назива се:
а) HTML
б) WWW
в) ТCP/IP
г) URL
19. Чији је проналазак електрична сијалица?
а) Михајла Пупина
б) Николе Тесле
20. Ко је компоновао „Малу ноћну музику“
а) Моцарт
б) Бетовен
в) Томаса Едисона
в) Штраус
21. Продужи низ: 2, 3, 5, 9, 17, 33, ___
22. Одредити вредност израза (1/3 : 1/7 + (3/2)-2)1/2
23. Упростити израз
2x 2  8
x2
2
x  4x  4
2

24. Књига поскупи 5%, а потом на Сајму књига кошта 294 динара са сајамским
попустом од 30 %. Колика је била почетна цена књиге.
25. Реши неједначину
x3
0
1  2x
29
Информатор
26. У табелу уписати у слободна места бројеве: 3, 4, 5, 6, 8, 9 тако да збир по
редовима и колонама буде 21
10
7
11
27. Реши једначину лог (x+3) + log x = 2log 2
28. Број 100 напишите помоћу шест седмица и знакова рачунских операција.
29. Прецртај сувишан круг
30. Заокружи тачан одговор:
а) тело А се поклапа само са телом В
б) тело А се поклапа само са телом С
в) тело А се поклапа само са телима В и С
г) тело А се поклапа само са телима В и D
д) тело А се поклапа само са телима С и D
ђ) тело А се поклапа са телима В, С и D
30
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
за инжењерске смерове (јуни 2009.)
1. Суверен је:
а) мислилац
в) банкар
б) владар
г) самоуверен човек
2. Ропство у Сједињеним америчким државама је укинуо (и убрзо био убијен у
атентату):
а) Џон Кенеди
б) Мартин Лутер Кинг в) Абрахам Линколн г) Џорџ
Вашингтон
3. Протагонист је:
а) главна личност
б) наметљивац
в) церемонијал-мајстор г)научник
1 x  1 x
4. Упростити израз:
1 x  1 x
5. Ако је а оштар угао и sin  = 1/3 одреди cos , tg  и ctg 
6. Одреди вредност израза 24 * 4-2 *3-1 * 9 1/2 * 50 * 10-3
2
2
7. Решити једначину: x  ax  12a  0
6
6
13
 1 3  1  5 
3      2   
3
5
5   11 
8. Израчунати вредност израза:     
13
31
Информатор
9. Штап дужине 2 m баца сенку дугу 1,5 m.
Колика је висина зграде која ће у исто време да баца сенку дугу 6 м?
10. Полупречник земље износи
а) 6378 км б) 14720 км
в) 22654 км
11. Промена стања гаса при константној запремини зове се:
а)изохорна промена
б) изобарна промена
в)изотермна промена
12. У којој комбинацији све три наведене јединице спадају у основне јединице
међународног (СИ) система:
а) паскал, метар, келвин
б) метар, ампер, келвин
в) секунда, ампер,
њутн
13. Међу гасовима који улазе у састав ваздуха највише има
а) азота
б) кисеоника
в) угљен-диоксида
14. Уколико је вода најгушћа на 4 °С комадићи леда ће:
а) испливати на површину
б) пасти на дно
в) остати у течности где се затекну или потопе
15. Глукоза спада у:
а) угљене хидрате
б)алкохоле
в) липиде
16. Означити тачност сваког од доле наведених логичких израза ознаком ┬ или ┴
а) ( ┬ 
┴) 
┬=
б) (┴ 
┬) 
┬=
в) ┬  ( ┴  ┬) =
г) ┴  ( ┬  ┴ ) =
17. Заокружи речи које се односе на називе оперативних система рачунара:
Vista Windovs Pascal Domino Windovs XP Unix Small Talk Јаwа Linux
18. Најмањи део информације дигиталне слике назива се: __________________
19. Трење између два чврста тела у вакууму се:
а) смањује
б) не мења
в) повећава
20. Који су наведени појмови легуре:
а) бакар
б) челик
21. Манометар служи за мерење
а) атмосферског притиска
б) барометарског притиска
22. Пандемија је:
в) гвожђе
г) никл
в) релативног надпритиска
г) вакуума
а) епидемија најширих размера
б) беснило код дивљих
животиња
в) епидемија која се јавља у једнаким интервалима
г) веровање у демоне
23. Шуме имају значајну улогу у климатским променама тако што смањују концентрацију
а) озона у ваздуху
б) азота у ваздуху
в) кисеоника у ваздуху
г) угљен диоксида у ваздуху
24. Шта је сона киселина?
а) сумпорна киселина
в) натријум хидроксид
б) натријум хлорид
г) хлороводонична киселина
25. Према електричном својству који материјал је проводник
а) олово
б) дијамант
в) графит
г) угљеник
д) поливинил хлорид
26. При изради електронскихтсомпоненти најчешће се користи:
а) гвожђе б) силицијум
в) угљеник
г) силикон
32
Информатор
27. Дилатација је појам везан за:
а) нуклеарне везе
ц)ширење чврстих тела
б) хемијске везе
д) пречишћавање воде
в) незналице
28. Забелешка обележена бројем и штампана ситнијим слогом на дну стране као
појашњење зове се:
а) референца б) фуснота
в) агенда
г) легенда
29. У којој комбинацији су заступљени ови стандрадни формати папира:
а) А, В
б) А, В, С, D ц) А, В, С
г) А, АВ, АС
30. За чије име је везан проналазак штампарске машине:
а) Јохан Гутенберг
б) Јохан Кроненберг
в) Јохан Штросмајер
г) Јохан Розенберг
33
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
За инжењерске смерове (јуни 2010)
1. Температура кључале воде:
а) расте са надморском висином
в) не зависи од надморске висине
б) опада са надморском висином
2. Јединица за притисак у СИ систему је:
а) атмосфера
б) бар
в) паскал
г) џул
3. Ако се тело из стања мировања креће једнако убрзано, са убрзањем 2 м/с2, колики
ће пут прећи за једну секунду?
а) 1 м
б) 2 м
в) 0,5 м
г) 4 м
4. Упростити израз:
12 x 3 y 2  12 xy 4
4 xy  4 y 2
5. Израчунај вредност израза: sin2 /4 – cos2 (3/4)
6. При разбијању 8 грама урана ослобађа се исто толико енергије колико се
ослобађа сагоревањем 20 тона каменог угља. Колико пута више енергије има уран
од каменог угља?
7. Решити једначину: (log 3 x)  2  log 3 x  1  0
2
3
 1 4
8. Израчунати вредност израза:  5 
 16 
34
 3
 3 
 8

1
3
 3
 
 2
1
Информатор
9. Резервоар за воду је напуњен до пола. Уколико додамо 10 литара воде резервоар
ће бити 7/8 пун. Колики је капацитет резервоара у литрама?
10. Једначина гасног стања има облик:
а) pV = nRT
в) nT= npV
б)pPV = const
г) VT = npP
11. Антифони су:
а) штитници за уши б) штитници за очи
звука
в)
уређаји
за
мерење
12. Секундарне сировине су:
а) отпад који се не рециклира
б) отпад који се поново користи за исту или другу производњу
в) отпад који се депонује
13. Органска супстанца је:
а) стакло
б) папир
14. Неутрализација је реакција:
а) киселине и базе
воде
в) легура
г) ваздух
б) киселине и воде
в) базе и
15. Естри су органска једињења која настају међусобном реакцијом:
а) киселина и база
б) киселина и алкохола
в) база и алкохола
16. Сублимација је прелаз материје из:
а) течног у гасовито стање
в) гасовитог у течно стање
б) чврстог у гасовито стање
г) чврстог у течно стање
17. Површина формата папира А1 је око:
а) 1 м 2
б) 0,5 м 2
2
м
18. У односу на бруто, нето је:
а) мање
б) веће
в) 0,25 м 2
г) 0,125
в) исто
19. ПДВ, порез на додату вредност износи:
а) 18%
б) 12%
в) 32% г) 28%
20. Степен компресије је:
а) однос две запремине флуида
б) однос притиска на почетку и крају компресије
в) однос притиска на крају и почетку компресије
35
Информатор
21. Количник масе и запремине тела је:
а) тежина
в) проводљивост
б) густина
г) моларитет
22. Који делови постоје у електромотору, а не постоје у трансформатору?
а) Бакарни намотаји
б) Феромагнетно језгро
в) Вратило
г) Четкице
23. Омбудсман је:
а) председник Врховног суда
б) заштитник права грађана
в) државни тужилац
г) адвокатски приправник
24. Пацифисти су:
а) људи који се залажу за заштиту животне средине
б) људи који се залажу за забрану пушења
в) противници ратова
г) противници цркве
25. У скупу програма заокружи оперативни систем:
а) Microsoft Word
б Microsoft Excel
в) Microsoft Windovs
г) Corel Draw
26. Типографија изучава:
а) слова
в) површинске облике Земље
б) рачунаре
г) облике водених површина
27. Пигменти су:
а) средства за везивање у графичким бојама
б) материјали који одређују визуелни идентитет графичке боје
в) растварачи у графичким бојама
28. Видљива светлост добијена из флуоресцентних цеви (неонки) долази из:
а) ужарених влакана на крају цеви
б) аргона у унутрашњости цеви
в) испарене живе у унутрашњости цеви
г) белог премаза на унутрашњој страни цеви
29. Пронађи уљеза:
а) монитор
б) штампач
в) плотер
30. Бекап (backup) је:
а) грешка у хардверу
б) уређај или програм који спречава приступ компјутеру
в) резервна копија документа
36
г) скенер
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
Графички дизајн, Веб дизајн и Примењена фотографија
јуни 2002.
1. Одредити компленетарне парове следећим бојама
жута - _________ плава - _________
2. Шта је логотип?
а) пословно писмо
црвена -_________
б) назив фирме в) меморандум
3. Валер је:
а) благи прелаз светлости
стил
б) врста композиције
4. Савршен геометријски облик је
а) квадрат
б) круг
5. Зигурат је
а) врста стуба
7. Бахаус је основао
а) Ван Гог
типографски
в) троугао
б) врста пирамиде
6. Портретом приказујемо
а) целокупну фигуру
в) руке и ноге
в)
в) врста орнамента
б) седећу фигуру
г) главу и рамени појас
б) Валтер Гропиус
в) Енди Ворхол
8. Арабеска је: __________________________
9. Триплекс је ознака за
а) пластифицирани папир
в) валовита лепенка
10. Пагинација се ради на
а) амбалажи
б) картон
г) обојени папир
б) књизи
в) плакату
г) огласу
11. Магента у штампи означава
а) жуту боју
б) плаву боју
в) белу боју
д) наранџасту боју
ђ) љубичасту боју
г) црвену боју
е) црну боју
12. Који медији не преносе поруке графичког дизајна?
а) штампа
б) радио
в) телевизија
г) интернет
13. Манастир Студеница је задуажбина ___________________________
14. Где се налази музеј «МадамТисо»?
а) Њујорк
б) Париз
в) Лондон
15. Фреску «Последња вечера» насликао је
а) Рафаело
б) Рембрант
г) Микеланђело
д) Леонардо да Винчи
г) Милано
в) Делакроа
37
Информатор
16. Подвуци спољне рачунарске меморије
RОМ,
FLOPPY,
RAM, CD-RОМ,
HARD DISK
17. Комуникација микропроцесора са другим уређајима остварује се посебним
каналима везе које зовемо
а) магистрале
б) повезнице
в) линије
г) процесор
18. Повежи програме са њиховом применом
WORD
припрема за штампу
PHOTOSHOP
обрада текста
3D STUDIO
анимација
QARQ XPRESS
обрада слике
19. Објасни појам мултимедија наводећи њене компоненте
___________________________________________
20. Шта је клијент, а шта сервер у мрежи рачунара?
____________________________________________
38
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
Графички дизајн, Веб дизајн и Примењена фотографија
септембар 2002.
1. Калиграфија је:
а) врста штампе
б) уметност лепог писања
2. Димензије Б3 формата су:
а) 10070 сm
в) новински оглас
б) 4229.7 сm
в) 5035 сm
3. За који уметнички правац везујемо Пабла Пикаса?
а) импресионизам б) реализам
в) кубизам
г) надреализам
4. Када је слово (реч или реченица) BOLD значи да је:
а) нормално
б) искошено
в) подебљано
5. Које су топле, а које хладне боје?
______________________________
6. Авангарда је уметнички правац
а) 18. века
б) 19. века
7. Витраж је техника
а) сликања на платну
в) 20. века
б) сликања на стаклу
в) сликања на дрвету
8. Мешањем примарних боја (жута, црвена, плава) добијамо:
а) наранџасту, браон, црну
б) љубичасту, зелену, браон
в) зелену, љубичасту, наранџасту
9. Хералдика означава
а) обликовање слова б) обликовање реклама в) обликовање грбова
10. R је ознака за
а) заштићени производ б) огледни производ в) индустријски производ
11. Штампарски табак има
а) 13 страна
б) 15 страна
в) 16 страна
12. Литографија је графичка техника која се ради на
а) металној подлози
б) дрвеној подлози
в) каменој подлози
г) линолеум подлози
13. Заштитни знак називамо
а) DESIGN б) OUTLINE
в) PORTFOLIO г) TRADE MARK
14. Ван Гог и Рембрант припадали су истом уметничком правцу
а) да
б) не
39
Информатор
15. Леонардо да Винчи је сликар из времена
а) импресионизма б) романтизма
рококоа
16. Готика је уметничка епоха
а) старог века
б) ренесансе
в) готике г) ренесансе
в) средњег века
17. Који од следећих програма је за обраду слике?
а) WORD
б) COREL DRAW
в) PHOTOSHOP
18. Подвуци меморијске делове рачунара
модем, RАМ, процесор, скенер, CD-ROМ, хард диск
19. Која је јединица за брзину рада процесора?
20. Шта је бит, а шта бајт?
40
д)
Информатор
ЗАДАЦИ ЗА КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
Графички дизајн, Веб дизајн и Примењена фотографија
јуни 2003.
1.
Дизајн у себи сједињује две основне карактеристике:(заокружи тачан
одговор)
а) практично и квалитетно
б) креативно и интересантно
в) утилитарно и функционално г) естетско и функционално
2.
Објасни шта подразумевају појмови:
верзал
____________________________________________
мајускула
____________________________________________
курент
____________________________________________
минускула
____________________________________________
курзив
____________________________________________
италик
____________________________________________
3.
Сито штампа је:
а) дубока
б) равна
в) пропусна
4.
Који правац у уметности није уткан у дела Пабла Пикаса:
а) плави период б) кубизам
в) надреализам г) љубичасти период
5.
Меморандум је:
а) помен покојнику
б) асоцијативна форма у књижевности
в) мањи облик пословног писма
6.
Идеограми су:
а) друштвени покрети
бројеви
б) идејна решења логотипова
в)
арапски
7.
Маргине су:
а) оквир текста
б) празан простор у тексту
в) празан простор између текста и ивица папира
8.
Уписати у квадратиће одговарајући редослед наведених основних боја Сунчевог спектра.
 жута
 зелена
 љубичаста
 црвена
 плава
 наранџаста
Адицијом две спектралне боје добија се трећа, која се у спектру налази
између дате две спектралне боје
а) да
б) не
9.
10.Таласне дужине различитих боја видљивог дела спектра су:
а) од 400-750 nm б) од 1000-2500 nm
в) од 100-400 nm
nm
г) од 700-1000
11. Моћ бојења и покривености су последица:
а) рекције киселина и база
б) агрегатног стања материје
в) рефлексије, рефракције и апсорпције светлости
41
Информатор
12. Заокружи слова испред наведених програма који се користе за припрему
штампе на рачунару.
а) WINDOWS
б) PHOTOSHOP в) QUARKXPRESS
г) ЕXCEL
13. Да ли је формат А4 већи од формата B4?
а) да
б) не
14. За читање је најбоља комбинација:
а) црна слова на белој подлози б) зелена слова на белој подлози
в) црна слова на зеленој подлози
15. Величина слова за неку публикацију се одређују на основу:
(заокружи све тачне одговоре)
а) типа публикације
б) броја страна публикације
в) старости читалачке публике г) типа штампе
16. Наведи бар два рачунарска оперативна система:
___________________________________________
17. Уз сваки од наведених појмова стави ознаку Х или С у зависности
од тога да ли спадају у хардверску или софтверску опрему рачунара.
МОНИТОР
______
WОRD
______
СКЕНЕР
______
DOS
______
CD RОМ
______
WINDOWS
______
RAM
______
18. Ренесанса значи:
а) прогрес б) развој
в) препород
г) регрес
19. Упиши општеприхваћене атрибуте следећих градова:
Рим је _____________ град.
Париз је град ___________.
Праг је ____________ град.
20. Антички град у подножју Везува је ______________.
42
д) напредак
Информатор
ЗАДАЦИ ЗА КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
Графички дизајн, Веб дизајн и Примењена фотографија
септембар 2004.
1. Шта је логотип?
а) пословно писмо
б) назив фирме
в) меморандум
2. Које три боје добијамо мешањем по две од примарних боја (жута, црвена,
плава)?
а) наранџасту, браон црну
б) љубичасту, зелену, браон
в) зелену, љубичасту, наранџасту
3. Заштитни знак називамо:
а) десигн
б) оутлине
в) портфолио
г) траде марк
4. Магента у штампи означава следећу боју:
а) жуту
б) плаву
в) наранџасту
д) љубичасту
5. Леонардо да Винчи је сликар времена:
а) импресионизма
б) романтизма
рококоа
г) црвену
в) готике
г) ренесансе д)
6. Манастир Студеница је задужбина _____________________________
7. Фреску «Последња вечера» насликао је:
а) Рафаело
б) Рембрант
в) Делакроа
д) Леонадро да Винчи
8. У ком граду се налази музеј «Мадам Тисо»?
а) Њујорку
б) Паризу
в) Лондону
9. Калиграфија је:
а) врста штампе
б) уметност лепог писања
10. Димензије B3 формата су:
а) 100х70 cm
б) 42х29,7 cm
г) Микеланђело
г) Милану
в) новински оглас
в) 50х35 cm
11. Када је слово (реч или реченица) БОЛД, значи да је:
а) искошено
б) нормално
в) подебљано
12. Табак има:
а) 13 страна
б) 15 страна
в) 16 страна
13. Скуп програма који омогућује ефикасно, комфорно и поуздано коришђење
рачунарског система чини:
а) меморију рачунара
б) апликативни софтвер
в) оперативни систем
14. Која је јединица за брзину рада софтвера _____________________________.
43
Информатор
15. Шта је бит а шта бајт?
а) бит је 0 или 1, а бајт чини 8 битова
б) бајт јенајмања меморијска јединица абит чини 32 бајта
в) бит је најмања меморијска јединица, а бајт чини 64 бита
16. Шта је клијент а шта сервер у рачунарској комуникацији?
а) клијент је човек који користи рачунара, а сервер човек који одржава рачунар
б) клијент је купац рачунарске опреме а сервер продавац исте
в) клијент је рачунар који тражи услугу а сервер рачунар који пружа услугу.
17. Подвуци меморијске делове рачунара:
модем, РАМ, процесор, скенер, ЦД-РОМ, хард диск.
18. Портретом приказујемо:
а) целокупну фигуру
б) седећу фигуру
појас
в) руке и ноге
19. Повежи програме са њиховом применом:
WОRD
припрема за штампу
PHOTOSHOP
обрада текста
3D STUDIO
анимација
QUARQXPRESS
обрада слике
20. Хералдика означава обликовање:
а) слова
б) реклама
44
в) грбова.
г) главу и рамени
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
Графички дизајн, Веб дизајн и Примењена фотографија
јуни 2004.
1. Искошена слова називамо
а) курент
2.  је ознака за
а) квалитет
б) ознака фирме
в) забрањено копирање
3. Бела боја је састављена од
а) свих боја
б) основних боја
в) комплементарних боја
б) курзив
4. Сикстинску капелу је осликао уметник
а) Микеланђело Буонароти
в) верзал
б) Микеланђело Каравађо
5. Сликање и цртање по зидовима назива се
а) графити
б) колажи
в) гравирање
6. Француски сликар Клод Моне је припадао уметничком правцу
а) надреализму
б) експресионизму
в) импресионизму
7. Витраж је уметничка техника карактеристична за период у уметности под
називом
_________________________________
8. Водена боја која се чини непрозирном додавањем беле, назива се
а) акварел
б) темпера
в) гваш
г) акрилик
9. Пословно писмо, визит карту и меморандум везујемо за
а) плакат б) календар в) омот за компакт диск г) заштитни знак
10. Дејством светлости на штампарску плочу одвијају се
а) хемијски процеси б) биохемијски процеси
процеси
в) фотохемијски
11. У следећем низу означи уређаје на којима се не могу трајно чувати подаци
а) хард диск
б) магнетна трака
в) РАМ меморија
г) дискета
д) компакт диск
12. Израз “Пандорина кутија” означава
а) извор наде
б) извор зла
в) извор лепоте
13. Декаденција је
а) нестрпљење б) закључивање
в) опонашање г) пропадање
45
Информатор
14. Рачунар све податке записује у меморију користећи следеће симболе
а) цифре декадног система и енглеску абецеду
б) цифре бинарног система и енглеску абецеду
в) цифре бинарног система
г) било које цифре и слова
15. Који рачунарски програм се користи за обраду слике?
а) QuarqXPress
б) Front Page
в) Adobe Photoshop
16. Фреска је
а) слика рађена на подлози од дрвета
б) слика рађена бојама на платну
в) зидна слика рађена на подлози од малтера
17. На основу распореда фигура у прве три слике попуните четврту
18. Која је коцка развијена у мрежу?
а)
б)
в)
19. Израз “златно доба Атине“ везује се за
а) Соломона
б) Демостена
в) Перикла
20. Пагинација се ради на
а) амбалажи
г) огласу
46
б) плакату
в) књизи
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
Графички дизајн, Веб дизајн
и Примењена фотографија
јуни 2005.
1. Које су три основне боје: _____________________________________ .
Која боја настаје њиховим мешањем: ___________________________
2. За дуже текстове препоручује се коришћење:
а) серифних писама
б) безсерифних писама
3. За унос и обраду текста могу се користити програми:
а) Windows
б) Word в) Acrobat Reader
г) QuarqXPress
4. Заокружи појмове који не означавају WЕБ читаче:
а) Netscape Navigator
б) ACD See
в) Qutlocock Еxpress
г) Internet Explorer
5. Којој коцки на слици одговара дата мрежа?
6. Coca Cola је постала симбол уметничког стила?
а) романтичног
б) поп-арта
в) дадаизма
7. Перспективом се може приказати:
а) трећа димензија
в) светлост
б) боја
8 Калиграфија је карактеристична за:
а) скулптуру
б) орнаментику
9. Катедрала је украшена:
а) витражима
10. Димензије А4 формата су:
а) 210х297
в) сецеонизам (jungend stil)
б) мозаицима
в) иконама
б) 148х210
в). 250х353
г) 176х250
47
Информатор
11. Порерђај по величино од најмањег до највећег следеће капацитете мемеорије:
а) 1 kB б) 1МВ в) 1023 kB г) 1020 МВ д) 1GB
12. Наведи три начина повезивања на интернет:
а) _____________________ б) ______________________
в)______________________
13. Творац Wиндоwс-а је:
а) Microsoft
б) Compact
в) Dell
14. Да ли сенка тела може да има већу дужину од самог тела?
а) увек б) у неким случајевима
в). никад
15. Хармонија је појам којима се обележава:
а) равна хоризонтална линија
б) златни пресек
в) склад
16. Која су основна 4 смера композиције?
а) _______________________ б) _____________________
в) ______________________ г) _____________________
17. Златни пресек је појам за:
а) вештачко осветљење
в). Технику нанођења позлате
б) мерну дужину у типографији
г) пропорцију
18. Пабло Пикасо је живео и стварао у:
а) 19. веку
б) 20. веку
в).18. веку
19. Ко је зачетник перспективе у ликовној уметности?
а) Гиотто
б) Леонардо в). Пицассо
20. Музеј «Прадо» се налази у:
а) Паризу
48
б) Бечу
в) Мадриду
г) Москви
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
Графички дизајн, Веб дизајн и Примењена фотографија
јуни 2006.
1. Који правац у уметности је означио прекид са средњим веком?_____________
2. Апстрактно подразумева:
а) уникатно
б) беспредметно
в) акционо
г) необјашњиво
3. Реплика је:
а) прецизна копија
в) фотокопија
г) плагијат
б) монотипија
4. Занимање за ефекте светлости означава стил:
а) постимпресионизам б) експресионизам
в) импресионизам
5. Обојено стакло професионалним језиком се зове:
а) колаж
б) витраж
в) мозаик
г) деколаж
6. Пастел је материјал за:
а) цртање б) вајање
в) фотографисање
7. Andu Warhol је сликар уметничког правца:
а) оп арта
б) поп арта
в) минимал арта
8. ПР је скраћеница за:
а) однос са маркетингом
в) однос са невладиним организацијама
б) однос са претпостављеним
г) однос са јавношћу
9. Адвертисинг је:
а) део маркетинга
в) уметнички правац
б) део информационог система
г) политички правац
10. Билборд служи за:
а) цртање б) поставку изложбе
в) оглашавање
11. Пиктограми су:
а) верзални словни знаци
в) графички поједностављени симболи
б) српски ћирилићни рукописи
г) врсте књижних повеза
12. Које су ахроматске боје?
а) црвена, плава, зелена б) жута, црна, плава
в) плава, зелена, жута
г) бела, црна, сива
13. Конструктивизам је стил 20. века формиран у:
а) Немачкој
б) Русији
в) Француској
д) Италији
14. Шта је тактилна вредност површине?
а) оптички квалитет
б) додирни квалитет
в) квалитет боје
15. Антрфиле је:_______________________________________________________
49
Информатор
16. Која је најстарија сачувана ћирилична књига?
___________________________________________________________
17. У ком манастиру се налази фреска Бели анђео? _________________________
18. Чије је дело скулптура Мислилац? _______________________________
19. Изложбени простор Павиљон Цвијете Зузорић налази се у:
а) Београду
б) Дубровнику
в) Загребу
г) Нишу
20. Сито штампа је:
а) дубока
б) равна
в) пропусна
21. Сецесија у дизајну је:
а) сепарација
б) стил у уметности
в) дељење на фазе рада
22. Шта је резолуција монитора?
__________________________________________________
23. Оперативни систем је део:
а) хардвера
б) меморије
в) процесора
г) софтвера
24. Наведи основне јединице мере за
а) капацитет меморије
__________
б) брзину рада процесора
__________
в) брзину преноса података на интернету __________
25. Рачунар користи један од следаћи бројних система:
а) бинарни
б) декадни
в) хексадекадни
26. Чему служи програм Outlook Express?
___________________________________________________
27. Формати датотека, на које указују екстензије у имену датотека, одређују:
а) врсту садржаја датотеке
б) величину датотеке
в) место где налазе датотеке
50
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
Графички дизајн, Веб дизајн и Примењена фотографија
јун, 2007. године
1. Шта не представља пар супротности ?
а. Алтруиста - егоиста
б. Конкаван
- конвексан
ц. Једноставан - комплексан
д. Нескладан – дисхармоничан
2. На грбу Аутономне Покрајине Војводине приказан је:
а. Јелен
б. Медвед
в. Орао
3. Реч пејзаж је француског порекла (паyсаге) значи:
а. Сликање мртве природе
б. Приказивање природе
в. Цртање ентеријера
г. Издвајање и затварање облика
4. Слова су саставни део уметничког правца:
а. Импресионизам б. Реализам
в. Кубизам
г. Романтизам
5. Мона Лиза слика Леонарда да Винчија се налази у музеју под називом:
а. Ермитраж б. Прадо
в. Лувр г. Уфучи
6. Кубизам је уметнички правац чији је представник уметник:
а. Рубенс
б. Ребрант
в. Пикасо
г. Дали
7. Шта је Флајер (Flauer)?
а. Папир мање или средње величине с текстом пропагандног или другог
садржаја
б. Врста новинског огласа
в. Слободан стил
г. Оптичка илузија
8. Поређај појмове од најмањег ка највећем
а. Визит карта
__
б. Билборд __
в. Плакат
__
г. Фасцикла __
д. Флајер
__
9. Настајање једињења под дејством светлости назива се
а. Фотосинтеза
б. Хидролиза
в. Фотолиза
10. Поређај уметничке правце (стилове) по старости почев од најстаријег:
а. Кубизам __
б. Барок
__
в. Сецесија
__
г. Ренесанса __
11. Објектив је:
а. Механички систем
в. Електронски систем
б. Оптички систем
51
Информатор
12. Програмски језик који као резултат даје програм са екстензијом .ехе је по својој
природи
а. Компајлер
б. Интерпретер
в. Инсталер
г. Дисасемлер
13. Први електронски рачунар у комерцијалне сврхе звао се:
а. MARC
б. ENIAC
в. UNIVAC
14. Брзина микропроцесора је одређена:
а. Дужином магистрале
б. Ширином фреквенцијског опсега
в. Дужином процесорске речи
15. Уређаји који омогућавају проток података и комуникација су:
а. Мултиплексери б. Свичеви
в. Рутери
16. Колаж је графичка техника уз помоћ:
а. Одлепљивања
б. Лепљења
в. Брисања
17. Који програм се користи за припрему штампе?
а. WINDOWS
б. COREL DRAW
г. Бојења
в. VISUAL BASIC
18. Попуните празне квадратиће:
19. Изаберите симбол са десне стране који би логички требао да иде на четврто
поље које недостаје у левој колони.
а
20. Симбол града Неw Yорка је:
а. Пирамида
б. Ајфелов торањ
52
б
в. Кип слободе
в
г
г. Биг Бен
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
Графички дизајн, Веб дизајн и Примењена фотографија
јун, 2008. године
1. Популарни назив за Рим је:
а) „Вечни град“
б) „Златни град“
2. Кернинг је:
а) оптички размак између слова
в) слободни стил
3. Валер је :
а) градација од беле до црне
в) градација од жуте до плаве
4. Апстракција је:
а) конкретан облик
в) „Град љубави“
б) серифно писмо
г) оптичка илузија
б) градација од црвене до љубичасте
б) недефинисан облик
в) правилан облик
5. Књига стандарда је термин који се односи на:
а) илустровање
б) индустријски дизајн
в) визуелни идентитет г) теорију о бојама
6. Репетиција је:
а) измена
б) понављање
в) поправка
г) закључивање
7. Срп и чекић су ознаке интернационалног знака:
а) сељака и занатлија
б) радника и занатлија
в) пролетера и сељака
8. Хералдичка ознака у виду личног знака носи назив:
а) потипс
б) параф
в) монограм
г) лого
9. Заокружи три основне боје:
а) црна
б) жута
г) црвена
д) бела
г) зелена
е) наранџаста
в) плава
ђ) љубичаста
10. Аналогни фотоапарат бележи информације на филм, а дигитални на:
___________________________________________________________
11. Прва фотографија је снимљена на:
а) стакленој плочи
в) целулоидној површини
б) сребрној плочи
г) папиру
12. Која два од наведених програма нису графички?
а) Corel Draw
б) Photoshop
г) Freehand
д) Dreamveaver
в) Excel
13. Која два од наведених програма нису антивирусни:
а) Кaspersky б) AVG
в) Witorsky
г) Моrton
д) Avira
53
Информатор
14. Заштитна баријера која штити рачунар од напада вируса и хакера назива се:
а) Fireball б) Firegate
в) Firewaal
г) Internetgate д) Gatelock
15. Статичне веб странице су странице
а) које се не ажурирају
б) чији је садржај без анимација
г) чији садржај може мењати само веб дизајнер
д) са раскинутим линковима
16. Формати датотека, на које указују екстензије у имену датотека, одређују:
а) врсту садржаја датотеке
б) величину датотеке
в) место где се налазе датотеке
17. WWW је:
а) мултимедијални сервис
б) претраживач в) програм за рад са текстом
18. Бајт је:
а) јединица за резолуцију
в) јединица за капацитет меморије
19. Електронска пошта је настала
а) пре настанка интернета
в) у исто време кад и интернет
б) јединица за брзину рада рачунара
г) друго име за бит
б) после настанка интернета
20. Монитори који се састоје од минијатурних сијалица напуњених гасом називају
се:
а) LCD
б) GPD
в) CRT
г) LED
54
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
Графички дизајн, Веб дизајн и Примењена фотографија
јуни 2009.
1. Сабирањем плаве и зелене светлости добија се:
а) жута
в) цијан
б) магента
г) бела
2. Упиши одговарајућу комплементарну боју:
Жута Наранџаста
Црвена 3. Подвуци формате предвиђене за слике?
JPEG WАВ PSD
TIFF
GIF
МРЗ
WМВ
АVI
4. Веб читачи (Wеб броwсерс) су програми који омогућавају:
а) правилно приказивање веб страница
б) брзо пребацивање са једне веб странице на другу помоћу хиперлинкова
в) комуникацију између два рачунара
5. HTML је ознака за:
а) језик који описује веб страницу
б) протокол за пренос података на интернету
в) оперативни систем
г) део рачунара
6. Која је улога екстензије у имену фајла
а) да укаже на величину фајла
б) да се обележе различите верзије једног документа
в) да укаже на оперативни систем који је на рачунару инсталиран
г) нема никакву улогу
д) да укаже на врсту садржаја фајла
7. Који рачунарски програм служи за векторско цртање:
а) Corel Draw
б) Adobe Photoshop
в) Photoshop
г) Adobe Indesign
8. Израчунај површину амбалаже следећег облика
4
3
55
Информатор
9. Камена женска фигура која служи као носећи стуб у неким грађевинама назива се:
а) балустрада
б) каријатида
10. У ком граду се налази „забрањени град"
а)Каиру б)Москви в) Пекингу г)ЊуДелхију
в) пасарела
г) аркадија
д) Техерану
11. Скраћено поређење између два бића или ситуације зове се
а) алегорија
б)
метафора
в)
аналогија
12. Типографија је појам који означава:
а) слова
б) фигуре
в) облике
13. Ознаке за тоалет су визуелна обележја под називом:
а) логотип
б) сигнум
в) пиктограм
14. Мона Лиза, познато дело Леонарда да Винчија на француском се зове:
а) Ле Мона Лиза
б) Ла Ђоконда
в) Ђоконда Лиза
15. Позната скулптура људске фигуре под називом Давид је дело ренесансног уметника:
а) Леонарда да Винчија
б) Микеланђела Бонаротија
в) Микеланђела Каравађа
16. Поред имена сваког музеја наведи имена града у ком се налазе
а) Метрополитен
б) Прадо
в) Мадам Тисо
17. Карађоз је лик из дела:
а) Травничка хроника б) Проклета авлија
г) Сеобе
д) Дервиш и смрт
в) Hа Дрини ћуприја
18.Која од ових коцки кад се развије у мрежу даје доњу слику?
а)
56
б)
ц)
Информатор
19. Помоћу две праве линије подели правоугаоник на три дела тако да се у сваком
налази по један од три врсте кругова.
20. Ротацијом у правцу стрелице добија се једна од следећих слика:
а.
б.
ц.
57
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
Графички дизајн, Веб дизајн и Примењена фотографија
јуни 2010.
1. Популарни назив за Рим је:
а) „Град светлости“
б) „Стари град“
в) „Вечни град“
г) „Град анђела“
2. Наука која проучава знакове и симболе је:
а) семиотика
б) хералдика
в) вексикологија
3. Пренос поруке брзо и једноставно, представљајући срж компаније или услуге
постиже се путем:
а) логотипа
б) пиктограма
в) дијаграма
4. Сито штампа је техника:
а) дубоке штампе
б) равне штампе в) пропусне штампе
5. Избор и дизајн облика фонтова је назив науке:
_____________________________________________________
6. Заштитни знак најбоље је дефинисати у изради као документ облика:
а) слике
б) вектора
в) текста
7. Сабирањем плаве и зелене светлости добија се:
а) жута б) цијан в) магента
г) браон
8. Брзо и приступачно повезивање публикације зове се:
а) тврди повез
б) кламовање
в) спирала
9. Колерик је:
а) агресиван човек
б) раздражљив човек
в) депресиван човек
г) дружељубив човек
10. Санс Сериф у типографији значи:
а) са серифима
в) само контурна линија која дефинише облик слова
58
б) без серифа
Информатор
11. Заокружи ликовне елементе који су емотивни принцип:
а) боја
б) линија
в) облик
г) текстура
12. Који је уметник осликао свод Сикстинске капеле?
а) Рафаел
б) Леонардо да Винчи
в) Микеланђело
г) Ботичели
13. Наведи три формата у којима се представљају дигиталне фотографије
______________ _____________ ________________
14. Валер је:
а) контраст боја
б) врста линије
в) однос од црне до беле боје
г) врста текстуре
15. Ако важи: „Сви елементи скупа А припадају скупу В, а неки елементи скупа А
припадају скупу C“, шта је тачно?
а) Сви елементи скупа В припадају скупу С
б) Сви елементи скупа А припадају скупу С
в) Неки елементи скупа С припадају скупу В
г) Сви елементи скупа С припадају скупу В
д) Ништа од наведеног
16. У дигиталним фотоапаратима слика се бележи на:
а) филму
б) слајд филму
в) меморијску картицу
г) интерни хард диск
17. Експозиција је:
а) количина боја
б) валерска скала
в) време падања светлости на филм
филм
г) количина падања светлости на
18. Који метал се најчешће користи за израду офсет плоча?
а) гвожђе
б) бакар
в) алуминијум
г) цинк
19. Интернет сервис WWW је настао у:
а) Америци као део војног пројекта
б) Швајцарској као део научног пројекта
в) Великој Британији као део истраживачког пројекта
59
Информатор
20. Које од наведених тела одговара датој мрежи?
а)
б)
21. Који је од објеката (
који најлакши?
Најтежи
60
в)
) најтежи, а
Најлкаши
Информатор
22. Ако ротирате сваку од ових слика у правцу стрелица на слици која од фигура
испод линије ће се добити?
1
2
3
61
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
За инжењерске смерове (јуни 2012.)
1.
MySql је програм:
а) за рад са базама података
в) за унос персоналних података
2. Карађоз је лик из дела:
а) Травничка хроника
в) На Дрини ћуприја
б) за цртање на рачунару
г) за приступ друштвеним групама
б) Проклета авлија
г) Дервиш и смрт
3.
FTP протокол је стандардни интернет протокол којим се преносе:
а) датотеке
б) слободни софтвер
в) инструкције
г) упити из базе података
д) слике
ђ) анимације
4.
Упростити израз
0.37  105  93 x 3
5.
Упростити израз
x 2  5x  4
x2 1
6.
Решити једначину
logx  3  logx  4  2 log x
7.
Ако је tgx =
8.
На једном рибњаку уловили су једног дана 100 риба, означили их и вратили
натраг у рибњак. Након неколико дана уловили су поново 100 риба од којих су 2
биле означене. Колико по закону вероватноће има риба у овом рибњаку?
62
 0 
3
и угао је оштар, одредити sinx
5
Информатор
9.
Маса тела на северном полу у односу на масу истог тела на екватору је:
а) иста
б) већа
в) мања
10. Blu ray je:
а) специјални део рендгенских зрака (x-ray) у плавом делу спектра
б) стандард за оптички запис података
в) марка наочара за сунце
г) верзија Linux оперативног система
11. 7% раствор кухињске соли садржи:
а) 7g соли и 100g воде
б) 7g соли и 93g воде
в) 7g воде и 100g соли
г) 7g воде и 93g соли
12. Заокружи органске материје:
a) соли
б) шећери
в) базе
г) естри
д) плави камен
ђ) масти
13. PDV je:
a) порез на потрошњу
в) порез на добит правних лица
б) порез на доходак грађана
г) порез на луксузну робу
14. У данашњим сијалицама са ужареним влакном у стакленом балону налази се:
a)
вакуум
б) хелијум
в) водоник
г) аргон
д) неон
15. Ако је фреквенција наизменичног сигнала f = 50Hz, колико износи периода тог
сигнала?
a) T=0,2s
б) T=0,02s
в) T=0,002s
г) T=2s
16. Електрични генератори су машине које претварају:
a) електричну енергију у механичку енергију
б) механичку енергију у електричну енергију
в) електричну енергију у топлоту
г) механичку енергију у топлоту
17. Која два гаса су доминантни састојци ваздуха?
______________
____________
18. SI јединица за физичку величину која се назива количина супстанце је:
а) kg
б) mol
в) gmol-1
г) m3
19. Колика је површина папира формата B1?
а) 1 m2
б) 0,505 m2
в) 0,707 m2
20. Дефиниција густине флуида:
а) маса јединичне запремине флуида б) мера отпора протицању флуида
в) однос запремине и масе флуида
63
Информатор
21. Шта представља степен компресије флуида?
а) однос две запремине флуида
б) однос притисака на почетку и на крају компресије
в) однос притисака на крају и на почетку компресије
22. Шта представљају егзотермни процеси?
а) топлотне процесе где се ослобађа топлота
б) топлотне процесе где се троши топлота
в) механичке процесе где се троши рад
23. У 8 врећица је било по 1 кг брашна, док је у једној од њих било нешто мање од 1
kg. Како се може у 2 мерења, без тегова, установити у којој врећици има мање
од 1 kg брашна?
24. Повезати одговарајући стандард са облашћу на коју се односи:
Безбедност и здравље на раду
Рад лабораторија
Организација и управљање предузећем
Прехрамбена и пољопривредна производња
ISO 9000
ISO 17025
ISO 18000
ISO 22000
25. Који од наведених компјутерских програма се користи за видео монтажу?
a) Adobe Reader
б) Adobe Premier в) Adobe InDesign
26. Милутин Миланковић, научник који је објаснио појаву ледених доба на Земљи,
познат је у свету и по томе што је пронашао:
а) перпетуум мобиле
в) први електрични аутомобил
б) најпрецизнији календар до сада
г) нову звезду у сунчаном систему
27. Организација уједињених нација која се бави питањима образовања, науке и
културе зове се скраћено:
а) УНИЦЕФ
б) САНУ
в) УНЕСКО
г) НАСА
28. Легура је:
а) раствор соли у органском растварачу
б) смеша две или више соли
в) смеша атома два или више елемената од којих је бар један метал
29. Прва жена песник и писац у Србији је:
а) Деспотица Јефимија
в) Јелена Анжујска
64
б) Десанка Максимовић
г) Исидора Секулић
Информатор
30. Заокружи тачан одговор:
а) тело 1 се поклапа са телом 2
б) тело 1 се поклапа са телом 3
в) тело 2 се поклапа са телом 3
г) сва три тела се поклапају
д) ниједно од телa се не поклапа са друга два
telo 3.
65
Информатор
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
Графички дизајн, Веб дизајн и Примењена фотографија (јуни 2012.)
1.
Ако једна и по кока снесе једно и по јаје за један и по дан, колико јаја снесу 3
коке за 5 дана?
2.
Напиши сат, дан, месец и годину завршетка треће четвртине прошлог века.
_______________________________________________________
3. Рококо стил је настао у 18. веку у:
а) Француској
4.
б) Италији
в) Холандији
г) Немачкој
Body art као основоно средство уметничког изражавања користи:
_______________________________
5.
Један од највећих уметника 20. века, оснивач кубизма, звао се:
_____________________________
6.
Pop art је уметност која се највише развила у:
а) Немачкој
б) Француској
в) САД-у
г) Италији
7.
Постепено повећање или смањивање форме присутних ликовних елемената,
назива се:
__________________________
8.
Kjaro-skuro,уметнички термин, значи:
___________________________
9.
Чувена фреска Бели анђео налази се у:
___________________________
10. Димензије папира A3 су:
_________________________
11. Заокружи комплементарне парове боја
а) плава – жута
б) љубичаста – зелена в) зелена – наранџаста
г) жута – љубичаста д) наранџаста – плава
ђ) црвена – зелена
12. Сопствена сенка (на самом предмету) нас обавештава о:
а) положају предмета у простору
66
б) величини
Информатор
в) облику
г) боји
13. Распореди у понуђене групе следеће формате датотека:
RTF, PSD, TIFF, DOC, BMP, JPEG
Графичке датотеке
____________________________________
Текстуалне датотеке ____________________________________
14. Код аналогне фотографије запис се бележи на филму, а код дигиталне фотографије на: ________________________________________________________
15. Наведи бар 2 рачунарска програма који се користе за обраду фотографије:
________________________________________________________
16. У скупу следећих програма заокружи оперативне системе:
а) Microsoft Word
в) CorelDRAW
б) Microsoft Excel
г) Microsoft Windows
д) Linux
17. Реч робот смислио је у прошлом веку:
а) писац Карел Чапек
в) философ Аристотел
б) научник Исак Њутн
г) сликар Леонардо да Винчи
18. Константин Велики, познат у историји и по Миланском едикту којим се признаје право хришћанима на слободу вероисповести у Римском царству, рођен је
пре 17 векова у месту:
а) Viminacium (Костолац)
в) Naisus (Ниш)
б) Singidunum (Београд)
г) Sirmium (Сремска Митровица)
19. Заокружи тачан одговор:
а) тело А се поклапа са телима В и С
в) тело А се поклапа са телима В и D
д) тело А се поклапа са телима С и D
е) тело А се не поклапа ни са једним телом
б) тело A се поклапа са телом С
г) тело А се поклапа са телом В
ђ) тело А се поклапа са B, C и D
67
Информатор
A
B
C
D
20.
Којој коцки на слици одговара дата мрежа?
а)
68
б)
в)
г)
д)
Информатор
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
_________
НОВИ САД
(шифра)
број бодова
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ ДИЗАЈНА
A јуни 2013.
1. Хијероглифи су:
а) праисторијске животиње
б) створења из античке
митологије
в) староегипатско писмо
г) острва у Егејском мору
2.
Која је трећа планета од Сунца у нашем сунчевом систему?
а) Венера
б) Марс
в) Меркур
г) Земља
3.
„Цар Константин“ је назив једне од званичних награда на фестивалу:
а) Стеријино позорје у Новом Саду
б) Филмски сусрети у
Нишу
в) Мокрањчеви дани у Неготину
г) Драгачевски сабор
трубача у Гучи
4.
Од краћих ка дужим таласним дужинама распоред следећих области у
спектру је:
а) инфрацрвена, видљива, ултраљубичаста
б) видљива, ултраљубичаста, инфрацрвена
в) ултраљубичаста, видљива, инфрацрвена
г) ултраљубичаста, инфрацрвена, видљива
5.
Од следећих формата један се не користи за растерске слике. Заокружи
тачан одговор.
а) bmp
б) jpeg
в) cdr
г) tiff
6.
Који од наведених појмова представљају произвођачe GPU (graphics
processing units) – чипова за графичке карте
а) Sony
б) Intel
в) AMD
г) Microsoft
д) Vidia
е) Toshiba
ж) Panasonic
69
Информатор
7.
Који од наведених програма служе за обраду слике:
а) Paint
б) Windows Picture and Fax Viewer
в) Microsoft Office Picture Manager
г) Adobe PDF Editor
8.
Шта значи реч ЕУРЕКА ?
а) нашао сам, пронашао сам
в) све тече, све се мења
9.
б) већ виђено
TERA је префикс у међународном систему мерних јединица (SI) који
означава:
а) 106
б) 1012
в) 109
10. Посебним указом (''Милански едикт'') цар Константин Велики је
озваничио слободу исповедања хришћанске вере у Римском царству.
Које године је донет Милански едикт, заокружи тачан одговор:
а) 315 г.п.н.е
б)313 г.п.н.е
в) 311 г.н.е
г) 313 г.н.е
11. Јединице мерења које универзално разумеју штампари у целом свету
зову се:
a. cimeri
b. сеntimetri
c. Ciceri
12. Јединствени виуелни симбол сачињен од првих слова имена и
презимена назива се:
а) монограм
б) дијаграм
в) полиграм
13. Како се назива једна од најстаријих познатих скулптура нагог женског
тела?
а. Милошка Венера
б. Вилендорфска Венера
ц. Мајка природа
д. Пећинска Венера
14. Дати цртеж представља катедралу, која припада стилу уметности који
се назива:
а. романички стил
б. готички стил
ц. ренесанса
70
Информатор
15. Калиграфске књиге су настале ?
а. штампањем
б. писањем
ц. фотографски
16. Литографија припада техници?
а. високе штампе
б. дубоке штампе
ц. равне штампе
17. Француски сликар импресионизма Klod Mone припада уметности?
a. V века
б. IX века
ц. XIX века
18. Књига стандарда је појам који се везује за?
а. графичко инжењерство
б. графички дизајн
ц. заштиту животне средине
19. Градација је?
а. постепеност
в. архитектонски стил
б. асиметричност
20. Објективи који служе за снимање са мале удаљености зову се
а. Стандардни објективи
б. Широкоугаони објективи
ц. Телеобјективи
д. Макрообјективи
71
Информатор
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
_________
НОВИ САД
(шифра)
број бодова
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
А (јуни 2013.)
1.
Корпорација је:
а) мало предузеће
2.
3.
4.
5.
б) предузетник
в) велико предузеће
Адитиви су (заокружи уљеза):
а) конзерванси
б) емулгатори
г) пестициди
д) заслађивачи
в) стабилизатори
Заокружи киселине:
а) Н2СО3
б) NaHSO4
в) H3PO4
г) CaOH2
д)MgCl2
е) HCl
Заокружи органска једињења
а) кухињска со
б) шећер
в) сирћетна киселина
г) плави камен
д) горка со
е) беланчевине
По својој физичко-хемијској природи процес сагоревања је:
а) електролиза
б) хидролиза
в) карбонизацијаг) оксидација
6.
7.
72
Папир је у највећем проценту састављен од:
a) влакнастих материја
б) синтетичких материја
в) полусинтетичких материја
г) минералних материја
У данашњим сијалицама са ужареним влакном, у стакленом балону
налази се (заокружи два):
а) вакум
б) хелијум
в) водоник
г) аргон
д) халогени елемент
е) неон
Информатор
8.
9.
Флексо штампа спада у
а) високу штампу
б) равну штампу
в) пропусну штампу
г) дубоку штампу
Два отпорника R1=5 Ω R2=10 Ω су везана паралелно. Еквивалентна
отпорност везе је:
a) већа од 5 Ω
б) мања од 5 Ω в) већа од 10 Ω г) једнака 5 Ω
10. Путања земље око сунца има облик:
а) кружнице
б) параболе
11. Израчунати вредност израза
x y
x  xy
2
в) елипсе

x y
2

xy
x y
2 x  1 5x  3

3
2
12. Решити неједначину
73
Информатор
6
13. Израчунај:
6
13
13
 1  3  1  5 
3       2    
 3   5   5   11 
14. Одредити вредности тригонометријских функција углова  и  у
правоуглом троуглу чије су катете а=6 и в=8
15. Један угао у троуглу износи 1/5, а други 1/2 збира преостала два угла.
Колики су углови у том троуглу?
74
Информатор
16. Уколико аутомобил иде брзином од 72km/h за 1 секунд ће прећи:
а) 50 m
б) 20 m
в) 100 m
г) 72 m
17. Реч патоген је назив за:
а) микроорганизам који може изазвати болест
в) генетски код
б) особу која пати
г) становника Патагоније
18. Однос површине копна према површини мора на земљи је:
а) 38% : 62%
б) 62% : 38%
в) 29% : 71%
г) 71% : 29%
19. Електромагнетни таласи се у вакууму простиру брзином која је:
a) мања од брзине светлости
б) већа од брзине светлости
в) једнака брзини светлости
20. Шта значи скраћеница HTTP”?
а) Hyperlink Transmission Procedure
б) Hyperlink Transfer Protocol
в) Hypertext Transfer Protocol
21. У кружиће троугла са скице распоредити бројеве од 1 до 9 тако да збир
бројева по свакој страници троугла износи 20.
75
Информатор
22. Који од наведених појмова не представљају веб претраживач?
а) bing
в) yahoo
г) google
д) WebCrawler е) websearcher
23. Шта треба да стоји уместо знака питања на одговарајућем месту у низу:
ccd?efggh
24. Који од наведених појмова представљају програмске језике
а) Apple
б) Pascal
в) Fortran
г) Microsoft
д) Word
е) Microsoft Excel
и) Microsoft PowerPoint
ј) C++
к) Adobe
Photoshop
25. Температура кључања воде на атмосферском притиску износи:
a) 273 K
b) 323 K
c) 373 K
26. Маса тела у различитим тачкама на површини Земље је:
а) иста
б) различита
27. Јединица за мерење топлотне моћи горива је:
a) Pa/m2 б) J/g
в) kg/m3
28. Заокружити племените метале:
а) цинк
б) злато в) платина
г) бакар
д) сребро
е)жељезо
29. “Цар Константин“ је назив једне од званичних награда на фестивалу:
а) Стеријино позорје у Новом Саду
б) Филмски сусрети у Нишу
в) Мокрањчеви дани у Неготину
г) Драгачевски сабор трубача у Гучи
30. Највећи континент на Земљи је: заокружи тачан одговор
а) Африка
б) Европа
в) Северна и Јужна Америка
76
г) Азија
Информатор
Број
бодова
шифра________
К ЛАСИФИК АЦИОНИ ИСПИТ
За инжењерске смерове (јуни 2014.)
 4 3  3  4 
1. Израчунај:  :    
9 4 2 


2. Израчунај:

1
2
a
a 1

a 1 a 1
3. Реши једначину:
3 5
4
 5 
2x x
x
4. Реши неједначину: 4(3x-4) > 5(2x+9) – 60
77
Информатор
5. Трећина стуба је у земљи, половина у води, а изнад воде вири 1,5 метар. Колика је
укупна дужина стуба?
6. Реши систем једначина
2x+3y=6
x+y=1
7. За добијање индуковане електричне струје потребно је:
а) електрично поље б) гравитационо поље в) магнетно поље
8. Индикатори су супстанце за одређивање:
а) врсте везе у једињењу
б) обојености једињења
в) киселости и базности
г) кристалне структуре једињења
9. Органска једињења обавезно морају садржавати:
а) угљеник
б) уран
в) азот
г) кисеоник
10. Састав језгра атома чине
а) електрони и нуклеони б) електрони и протони в) неутрони и протони
11. Електролиза је
а) ток електрона кроз електрични проводник прве врсте
б) разлагање једињења под дејством електричне струје
в) загревање једињења под дејством електричне струје
12. Пресечна линија купе и косе равни са слике је:
а) круг
б) елипса
в) хипребола
78
Информатор
13. RОМ је део:
а) интернета
б) хардвера
в) базе података
г) софтвера
14. Заокружи програм који не припада пакету МS Office:
а) Access
б) Power Point в) Front Page
г) Word
д) Photoshop
15. Које се тело уклапа у тело са слике А?
Одговор: Уклапа се тело број ___________
16. Електрични отпор проводника са порастом температуре:
а) расте
б) опада
в) не мења се
17. Датотека је:
а) наредба оперативног система
в) скуп података који чини целину
б) физички део меморије
г) списак свих података у рачунару
18. Оперативни систем спада у:
а) кориснички софтвер б) апликативни софтвер
в) системски софтвер
г) уопште на спада у софтвер
19. Количина супстанце се изражава:
а) молом
б) количинском концентрацијом
в) масом
г) запремином
20. Реакција између киселине и базе назива се:
а) неутрализација
в) анализа
б) хидролиза
г) дестилација
21. Светлосна година је мера за:
а) дужину
б) брзину
в) време
22. Који програм се може користи за припрему штампе?
а) WINDOWS
б) COREL DRAW
в) VISUAL BASIC
г) Adobe Reader
79
Информатор
23. Скуп комуникационих протокола на којем се базира интернет назива се:
а) HTML
б) WWW
в) ТCP/IP
г) URL
24. Антифони су:
а) штитници за уши
б) штитници за очи
в) уређаји за мерење звука
25.Који уређај од наведених није излазни
а) монитор
б) штампач
в) плотер
г) скенер
26. Који догађај из српске историје везујемо за Видовдан?
а) Први српски устанак
б) Други балкански рат
в) Косовски бој
27. Хипохондрија је страх од:
а) висине б) затвореног простора
в) болести
г) много људи
28. Физичке компоненете рачунарског система зову се
а) софтвер
в) програм
б) хардвер
г) алгоритам
29. Мрежа купе је дата на слици
а)
б)
30. Нацртај стрелицу за смер обртања зупчаника број 3, ако је смер обртања
зупчаника 1 као на слици.
80
Информатор
Број
бодова
шифра________
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ ДИЗАЈНА
јуни 2014.
1. Шта је логотип?
а) пословно писмо
б) знак од слова в) меморандум
2. Валер је:
а) благи прелаз светлости
б) врста композиције в) типографски стил
3. Портретом приказујемо:
а) целокупну фигуру
в) руке и ноге
б) седећу фигуру
г) главу и рамени појас
4. Пагинација се ради на:
а) амбалажи
б) књизи
в) плакату
г) огласу
5. Калиграфија је:
а) врста штампе
б) уметност лепог писања
в) новински оглас
6. За који уметнички правац везујемо Пабла Пикаса?
а) импресионизам
б) реализам
в) кубизам
г) надреализам
7. Када је слово (реч или реченица) BOLD значи да је:
а) нормално
б) искошено
в) подебљано
8. Витраж је техника:
а) сликања на платну
б) сликања на стаклу
в) сликања на дрвету
9. Литографија је графичка техника која се ради на:
а) металној подлози
б) дрвеној подлози
в) каменој подлози
г) линолеум подлози
81
Информатор
10. Готика је уметничка епоха:
а) старог века
б) ренесансе
11. Сито штампа је:
а) дубока
б) равна
в) средњег века
в) пропусна
12. Меморандум је:
а) помен покојнику
б) асоцијативна форма у књижевности
в) облик пословног писма
13. Маргине су:
а) оквир текста
б) празан простор у тексту
в) празан простор између текста и ивица папира
14. Да ли је формат А4 већи од формата B4?
а) да
б) не
15. Ренесанса значи:
а) прогрес б) развој
в) препород
г) регрес
д) напредак
16. Перспективом се може приказати:
а) трећа димензија
б) боја
в) светлост
17. Димензије А4 формата су:
а) 210х297
в) 250х353
б) 148х210
18. Хармонија је појам којима се обележава:
а) равна хоризонтална линија
б) златни пресек
19. Реплика је:
а) прецизна копија
в) фотокопија
б) монотипија
20. Оперативни систем је део:
а) хардвера
б) меморије
82
в) процесора
г) 176х250
в) склад
г) плагијат
г) софтвера
Download

збирка задатака. - Висока техничка школа струковних студија у