17. децембар 2014. године
Информатор о раду Дирекције за водне путеве
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ
ИНФОРМАТОР О РАДУ
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ
Децембар 2014.
САДРЖАЈ
I
Основни подаци
Основни подаци о Дирекцији за водне путеве
Основни подаци о Информатору о раду
II
Организациона структура Дирекције за водне путеве
Графички приказ организационе структуре
Наративни облик организационе структуре
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места
III
Oпис функције старешина
Организација органа и фактичко стање кадрова
Приказ структуре запослених
IV
Опис правила у вези са јавношћу рада
V
Списак најчешће тражених информација од јавног
значаја
VI
Опис надлежности, овлашћења и обавеза
VII
Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и
обавеза
VIII
Прописи које Дирекција примењује у вршењу овлашћења
Национални прописи
Стратешки документи Владе РС
Мултилатералне конвенције, споразуми и други правни
инструменти
Билатералне конвенције и споразуми
IX
Услуге које Дирекција пружа заинтересованим лицима
X
Поступак ради пружања услуга
XI
Преглед података о пруженим услугама
XII
Подаци о приходима и расходима
XIII
Подаци о јавним набавкама
XIV
Подаци о државној помоћи
XV
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим
примањима
XVI
Подаци о средствима рада
XVII Носачи информација и њихово чување
XVIII Подаци о информацијама које поседује Дирекција
XIX
Врсте информација којима Дирекција омогућава приступ
XX
Информације о подношењу захтева за приступ
информацијама од јавног значаја
XXI
Примери (модел акта-захтева)
3
3
3
5
5
5
5
14
14
16
19
20
20
21
22
22
25
25
26
26
27
28
28
37
126
126
127
127
128
128
128
128
2
I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИРЕКЦИЈИ ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ И
ИНФОРМАТОРУ О РАДУ
Основни подаци о Дирекцији за водне путеве
1. Назив: МГСИ - Дирекција за водне путеве
2. Адреса седишта: Француска број 9, 11000 Београд
3. Матични број: 17855212
4. Порески идентификациони број (ПИБ): 108511929
5. Шифра делатности: 8413
Интернет адреса: www.plovput.gov.rs,
телефон: 011/30-29-801, факс: 011/30 29 808.
Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на
унутрашњим водама (,,Службени гласник РС”, број 121/12), 01. јануара 2013.
године, у члану 53. Закона је утврђено да даном ступања на снагу Закона о
изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама,
Дирекција за водне путеве, која је образована Законом о пловидби и лукама на
унутрашњим водама (,,Службени гласник РС”, 73/10) наставља са радом као
Дирекција за водне путеве у складу са одредбама овог закона. Чланом 3. Закона о
изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
утврђено је да се мења члан 16. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим
водама, тако да гласи: ,,Дирекција за водне путеве (у даљем тексту:
Дирекција) образује се као орган управе у саставу министарства за обављање
послова државне управе, као и стручних и техничких послова који се односе
на међународне и међудржавне водне путеве.”
Како овај орган наставља да ради као орган управе у саставу министарства, нови
назив је Министарство саобраћаја – Дирекција за водне путеве, тј. од 27. априла
2014. године Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре –
Дирекција за водне путеве.
Правни претходник Дирекције за водне путеве је Дирекција за унутрашње пловне
путеве „Пловпут“ која је основана Законом о министарствима (,,Сл.гласник
Републике Србије”, број 43/07) као посебна организација која је преузела послове
Савезне јавне установе за одржавање и развој унутрашњих пловних путева
,,Пловпут”, Београд, именована лица, запослене, права, обавезе, предмете,
опрему, средства за рад и архиву.
Основни подаци о Информатору о раду
На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за
објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број
3
68/10), Дирекција за водне путеве израдила је Информатор о раду Дирекције за
водне путеве (ранији назив Дирекција за унутрашње пловне путеве «Пловпут»).
Сврха објављивања информатора је информисање јавности о документима и
информацијама којима располаже Дирекција у оквиру свог делокруга.
Информатор је израђен први пут 30. марта 2010. године и објављен на сајту
Дирекције априла 2010. године.
Информатор је ажуриран са стањем на дан: 17. децембар 2014. године.
За тачност и потпуност података које садржи Информатор, као и за правилну израду
и објављивање информатора одговоран је Љубиша Михајловић, директор Дирекције
за водне путеве, сагласно тачки 8. Упутства за израду и објављивање информатора о
раду државног органа („Службени гласник РС број 68/10).
Лице које се стара о одређеним информацијама, радњама и подацима у вези са
израдом и објављивањем Информатора је помоћник директора - руководилац
Сектора за унутрашње пловне путеве: Борко Драшковић.
У складу са чланом 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја директорка Дирекције за водне путеве је донела Одлуку о одређивању
овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
од јавног значаја. Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан
приступ информацијама од јавног значаја у Дирекцији за водне путеве је Светлана
Марковић, државни службеник, дипл.правник. Контакт: тел. 011 30 29 846, моб.
063 384 753, е-mail: [email protected]
Информатор је издала Дирекција за водне путеве, са седиштем у Београду,
Француска број 9, 11000 Београд, а у форми у којој се налази на сајту Дирекције
почев од 7. јула 2011. године, а израдила га је Славица Тимотијевић,
дипл.правник, начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове. За даље
ажурирање, измене и допуне Информатора задужени су Светлана Марковић,
самостални саветник на радном месту за опште послове и послове заступања и Мр
Иван Митровић, самостални саветник на радном месту за планирање,
извештавање и управљање пројектима. За потребе ажурирања информатора и
сајта Дирекције, сви руководиоци ужих унутрашњих јединица су задужени
Одлуком директора да, најкасније до 25. у месецу доставе измене прописа,
документе које треба поставити на сајт као и сугестије, предлоге и податке из свог
делокруга, државним службеницима који су задужени за ажурирање, измене и
допуне Информатора и уређење сајта.
Информатор је доступан грађанима који су заинтересовани да остваре увид у
информације од јавног значаја којима располаже ова Дирекција на интернет
адреси: www.plovput.gov.rs и на пријавници Дирекције.
Увид и израда штампане копије Информатора може се остварити у просторијама
Дирекције на адреси Француска 9, Београд, II спрат, канцеларија Светлане
Марковић, радним даном од 8,30 до 16,30 часова. На захтев заинтересованог лица
може му се омогућити непосредни увид у електронску верзију Информатора или
му се одштампати Информатор на лицу места. Заинтересовано лице се може
4
информисати на тел. 011/ 30 29 846 у ком времену ће му се обезбедити
непосредни увид односно штампање Информатора. Нужни трошкови штампања
Информатора одређују се према трошковнику који чини саставни део Уредбе о
висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се
налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 8/06).
II.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДИРЕКЦИЈЕ
Графички приказ организационе структуре
Наративни приказ организационе структуре
Унутрашња организација Дирекције усклађена је према делокругу прописаном чл.
17. и 18. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник
РС“ број 73/10) и Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију
радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе
(„Службени гласник РС“ број 81/07-пречишћен текст).
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
За обављање послова из делокруга Дирекције, Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Министарству грађевинарства,
5
саобраћаја и инфраструктуре, бр: 110/00-22/2014-8 од 09. јула 2014. године, на који
је Влада дала сагласност Закључком 05 Број: 110-7661/2014-1 дана 12. јула 2014.
године, (у даљем тексту: Правилник), образована је основна унутрашња јединица
СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ПУТЕВА
Помоћник директора Сектора за техничко одржавање воднихг путева –
Борко Драшковић, дипл.гео.инж. телефон: 011/30 29 801
Сектор за техничко одржавање водних путева обавља стручне послове који се
односе на: техничко одржавање и развој водних путева на којима важи
међународни и међудржавни режим пловидбе; послове хидрографског мерења,
хидротехничких радова, обележавања водних путева, као и постављање,
одржавање и обезбеђење правилног функционисања објеката безбедности
пловидбе; праћење, анализу и обавештавање о стању пловности водних путева;
одржавање и обележавање зимовника отворених за зимовање страних и домаћих
бродова и сидришта на водним путевима; спровођење и праћење спровођења
пројеката финансираних из фондова ЕУ, као и други послови из надлежности
Дирекције.
Послови у овом Сектору, према Правилнику, обављају се у оквиру 42 радна
места са 69 извршилаца.
У Сектору за техничко одржавање водних путева, образују се уже унутрашње
јединице и то:
1. Одељење за хидротехничке радове;
2. Одељење за обележавање водних путева;
3. Одсек за хидрографска мерења;
4. Одсек за одржавање пловних објеката.
Одељење за хидротехничке радове обавља послове који се односе на:
одржавање пловности у складу са прописаном категоријом водног пута;
одржавање габарита водних путева у складу са прописаним категоријама,
међународним стандардима и препорукама и одржавање објеката безбедности
пловидбе - водограђевина и зимовника, што подразумева: извођење
хидротехничких радова на водним путевима на којима је прописан међународни
или међудржавни режим пловидбе; уређење и одржавање водних путева за
потребе пловидбе – послови регулације река; уклањање речног наноса из пловног
пута и улаза у међународне зимовнике; вршење транспорта, претовара и
уграђивања грађевинског материјала; израду анализа и извештаја о обављеним
радовима; израду планова рада одељења; обављање других послова из делокруга
Одељења.
Послови у овом Одељењу, према Правилнику, обављају се у оквиру 15 радних
места са 22 извршиоца, а тренутно послове обављају 4 државна службеника и
18 намештеника.
Контакт особа је Зоран Панић, виши саветник, начелник Одељења, телефон:
011/30 29-860.
У Одељењу за за хидротехничке радове образују се уже унутрашње јединице:
1. Група за уклањање речног наноса
6
2. Група за извођење регулационих грађевина.
Група за уклањање речног наноса обавља послове багеровања речног наноса из
пловног пута и улаза у међународне зимовнике; врши послове одржавање
габарита водних путева у складу са прописаним категоријама, међународним
стандардима и препорукама; израђује планове и извештаје о извршеним радовима;
обавља и друге послове из делокруга Групе.
Послови у овој Групи, према Правилнику, обављају се у оквиру 7 радних места
са 12 извршиоца, а тренутно послове обављају 1 државни службеник и 11
намештеника.
Контакт особа је Зоран Матић, референт, Руководилац групе, телефон: 011/30 29858.
Група за извођење регулационих грађевина обавља послове изградње и поправке
регулационих грађевина на водном путу; обавља послове транспорта, претовара и
уграђивања грађевинског материјала; израђује планове радова и извештаје о
извршеним радовима; обавља и друге послове из делокруга Групе.
Послови у овој Групи, према Правилнику, обављају се у оквиру 6 радних места
са 8 извршилаца, а тренутно послове обављају 1 државни службеник и 7
намештеника.
Контакт особа је Ранђеловић Дејан, референт, Руководилац групе, телефон:
011/30 29-858.
Одељење за обележавање водних путева обавља послове који се односе на:
обележавање водних путева, постављање, одржавање и обезбеђење правилног
функционисања објеката безбедности пловидбе на њима који су у функцији
обележавања; израду, постављање и одржавање знакова за регулисање пловидбе
на водним путевима; сталну контролу физичког стања пловног пута, знакова за
регулисање пловидбе и објеката безбедности на њему; обележавање сталних и
привремених природних и вештачких препрека на пловном путу; израду планова
обележавања и њихово ажурирање и публиковање; израду анализа и трошкова
система обележавања; старање о техничкој исправности и редовном одржавању
пловила, уређаја, опреме и других средстава која су дата Одељењу на коришћење;
сарадњу са међународним организацијама из области пловидбе; праћење развоја и
иновација из области обележавања водних путева и знакова за регулисање
пловидбе; модернизацију и примену нових технологија у обележавању водних
путева; спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из фондова
ЕУ; обављање других послова из делокруга Одељења.
Послови у овом Одељењу, према Правилнику, обављају се у оквиру 13 радних
места са 29 извршилаца, а тренутно послове обављају 5 државних службеника
и 19 намештеника.
Контакт особа је начелник Одељења Владимир Сеничић, виши саветник,
телефон: 011/30-29-825.
7
У Одељењу за обележавање водних путева образују се уже унутрашње јединице:
1. Група за сигналне и радио уређаје
2. Група за стручно оперативне послове обележавања водних путева.
Група за сигналне и радио уређаје обавља послове који се односе на: евиденцију
исправних, уништених и оштећених средстава обележавања, праћење стања
њихових залиха, израду пројектних задатака и спецификација за набавку, израду и
одржавање средстава за обележавање водних путева; набавку и одржавање
електронских и радио уређаја и припрему техничке документације; старање о
техничкој исправности и употребљивости средстава за обележавање водних
путева и електронских и радио уређаја на пловилима Дирекције и у систему РИС
и давање стручних упутстава о начину руковања и контролу њихове примене;
сарадњу са другим надлежним органима и организацијама по питањима радио
веза и електронских и радио уређаја и обезбеђивање неопходних дозвола за рад;
израду планова и спецификација за поправку и набавку електронских и радио
уређаја, делова и опреме знакова за регулисање пловидбе; обављање и других
послова из делокруга Групе.
Послови у овој Групи, према Правилнику, обављају се у оквиру 3 радних места
са 3 извршиоца, а тренутно послове обављају 2 државна службеника и 1
намештеник.
Контакт особа је Зоран Марисављевић, сарадник, Руководилац групе, телефон:
011/30 29-833.
Група за стручно оперативне послове обележавања водних путева обавља
послове који се односе на: праћење физичког стањаводних путева и објеката
безбедености на њима; обједињавање оперативног рада појединачних
надзорништава на пословима обележавања водних путева; решавање стручнотехничких питања и давање конкретних задатака теренским јединицама и
контролу њиховог извршења; организацију спровођења задатака дефинисаних
планом обележавања; постављање, одржавање и правилно функционисање
знакова за регулисање пловидбе на водном путу; благовремену попуну пловила
одговарајућом посадом; снабдевање теренских јединица средствима за
обележавање, потрошним материјалом и погонским горивом и мазивом, као и
њихову рационалну потрошњу; састављање и дистрибуцију извештаја надлежним
лучким капетанијама и другим заинтересованим странама о стању, броју, и
позицији знакова обележавања, препрека, уочених промена и радова на водном
путу; обављање и других послова из делокруга Групе.
Послови у овој Групи, према Правилнику, обављају се у оквиру 8 радних места
са 24 извршиоца, а тренутно послове обављају 1 државни службеник и 18
намештеника.
Контакт особа је Ђуро Ћупурдија, референт, Руководилац групе, телефон: 011/30
29-827.
Одсек за хидрографска мерења обавља послове који се односе на: хидрографско
мерење речног корита и приобаља, прикупљање података и њихову обраду,
припрему подлога за анализу стања водног пута; мерење регулационих грађевина
8
и других хидрограђевинских објеката и препрека на водном путу; развој,
коришћење и контролу система за аутоматску обраду података добијених
хидрографским мерењима – одржавање, ажурирање и обезбеђење приступа бази
хидрографских података; одржавање и ажурирање катастра објеката безбедности
пловидбе на водном путу; успостављање и одржавање геометријске основе;
обављање других послова из делокруга Одсека.
Послови у овом Одсеку, према Правилнику, обављају се у оквиру 7 радних места
са 11 извршилаца, а тренутно послове обављају 6 државних службеника и 2
намештеника.
Контакт особа је шеф Одсека Милан Ненадовић, самостални саветник, телефон:
011/ 30 29 880.
Одсек за одржавање пловних објеката обавља послове који се односе на:
обезбеђење техничке исправности пловних објеката, уграђену опрему и уређаје
који се на њима налазе; прибављање пловидбених дозвола за рад и употребу
пловних објеката, у складу са наменом пловних објеката; вођење техничке
документације о свим пловним објектима, укључујући уграђену опрему и радне
уређаје; израду и предлагање планова инвестиционих и редовних поправки
пловних објеката и старање о њиховој реализацији у складу са усвојеним
плановима; израду техничких спецификација потребних ремонтних радова на
пловним објектима, уређајима и опреми; вршење стручно-техничких надзора и
контроле при изградњи нових, односно при вршењу ремонтних радова на
пловним објектима у бродоградилиштима; обављање техничких пријема
изведених радова, као и учествовање у раду комисија за финансијске обрачуне
изведених радова у бродоградилиштима; праћење и контрола исправности рада
пловних објеката у току њихове експлоатације; организовање послова текућег
одржавања и вршење редовних и ванредних поправки пловних објеката и
уграђене опреме у радионицама Одсека и на терену; припрему техничке
документације за покретање поступака јавних набавки везаних за одржавање
пловних објеката и рад радионица Одсека; старање о припреми пловних објеката
за контролне, редовне, ванредне и основне прегледе у складу са прописаним
стручно-техничким правилима од стране органа надлежног за утврђивање
способности бродова за пловидбу и лучких капетанија ради обезбеђења
пловидбених дозвола за рад; израду техничког дела документације у случају
хаварија на пловним објектима а у циљу отклањања последица и наплате штете по
основу осигурања; обављање других послова из делокруга Одсека.
Послови у овом Одсеку, према Правилнику, обављају се у оквиру 6 радних места
са 6 извршилаца, а тренутно послове обављају 3 државна службеника и 3
намештеника.
Контакт особа је шеф Одсека Александра Кафеџић, самостални саветник,
телефон: 011/ 30 29 831.
УЖЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗВАН СЕКТОРА
1. Одељење за пружање информација о стању водних путева, планирање и
имплементацију међународних пројеката
9
2. Одељење за правне, кадровске и опште послове
3. Одсек за финансијско - материјалне послове
4. Група за јавне набавке.
Одељење за пружање информација о стању водних путева, планирање и
имплементацију међународних пројеката обавља послове који се односе на:
Прикупљање, складиштење, анализу и публиковање информација о стању водних
путева из надлежности Дирекције; хидрауличке, хидролошке и морфолошке
анализе стања речног корита; дефинисање и анализа карактеристичних
пловидбених нивоа и критичних сектора са аспекта безбедности пловидбе;
истраживање и израду пројектне документације из области безбедности пловидбе
и регулисања речних токова; вршење техничке контроле пројектне
документације; развој и управљање речним информационим сервисима (РИС) и
другим информационим системима везаним за водне путеве; Припрему програма,
планова и извештаја о раду из надлежности Дирекције; израду пројектних
задатака за хидрографска мерења; Учешће у раду међународних речних комисија,
организација и стручних тела; Припрема и имплементација пројеката
финансираних из фондова ЕУ и других извора. У оквиру Одељења, обављају се и
управни послови издавања услова, сагласности и мишљења из области
дефинисаних Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама и Законом о
водама, као и други послови одређени законом; обављање других послова из
делокруга Одељења.
Послови у овом Одељењу, према Правилнику, обављају се у оквиру 11 радних
места са 11 извршиоца а тренутно послове обављају 7 државних службеника и
1 намештеник.
Контакт особа је начелник одељења др Јасна Мушкатировић, виши саветник,
телефон: 011/30-29-898.
У Одељењу за пружање информација о стању водних путева, планирање и
имплементацију међународних пројеката образују се уже унутрашње јединице:
1. Одсек за речне информационе сервисе;
2. Група за издавање пројектних услова, мишљења и сагласности.
Одсек за речне информационе сервисе обавља послове који се односе на:
успостављање и развој речних информационих сервиса (РИС); техничко
одржавање и управљање радом речних информационих сервиса и система,
одржавање и управљање центром РИС, истраживање могућности и примену
речних информационих сервиса у унутрашњој пловидби, израду, ажурирање и
публиковање електронских навигационих карата; прикупљање и електронску
дистрибуцију информација учесницима у пловидби; израду техничке
документације и пројеката везаних за примену решења из области РИС;
истраживање утицаја РИС на унутрашњу пловидбу и функционалне везе са
другим видовима саобраћаја; израда студија и програма развоја који су повезани
са применом телематике и РИС на унутрашњим пловним путевима; упознавање и
обука потенцијалних корисника са могућностима примене РИС; праћење и
активно учествовање у националним и међународним активностима Дирекције у
процесу европских интеграција, нарочито у области РИС; уествовање у
планирању и припреми, спровођењу и праћењу спровођења пројеката
финансираних из фондова ЕУ, учествовање у координацији процеса европских
интеграција из надлежности Дирекције, усклађивање примена техничких
10
стандарда из области рада Одсека са европским стандардима, израду јединственог
плана рада и извештаја о раду Дирекције; обављање других послова из делокруга
Одсека.
Послови у овом Одсеку, према Правилнику, обављају се у оквиру 6 радних места
са 6 извршилаца, а тренутно послове обавља 2 државна службеника и 1
намештеник.
Контакт особа је шеф Одсека Иван Митровић, самостални саветник, телефон:
011/ 30 29 842
Група за издавање пројектних услова, мишљења и сагласности обавља послове
који се односе на: давање услова и сагласности за изградњу, реконструкцију,
доградњу, адаптацију и санацију преводница, пловних канала и других
хидрограђевинских објеката; даје услове и сагласностина постављање цеви и
каблова и изградњу других објеката од утицаја на безбедност пловидбе на
међународним и међудржавним водним путевима; даје услове и сагласности за
експлоатацију речног наноса на међународним и међудржавним водним
путевима; даје мишљење за издавање одобрења за отварање скелског прелаза на
међународним и међудржавним водним путевима; дајеуслове и мишљења за
израду планских докумената (просторне и урбанистичке планове), дајесагласност
на постављање половила на међународним и међудржавним водним путевима;
води евиденцију издатих водних аката; сарађује са надлежним водопривредним
организацијама, органима безбедности пловидбе и органима јединица локалне
самоуправе;обављање и другихпослова из делокруга Групе.
Послови у овој Групи, према Правилнику, обављају се у оквиру 3 радна места са 3
извршиоца а тренутно послове обављају 3 државна службеника.
Контакт особа је Гордана Шпегар, самостални саветник, телефон: 011/ 30 29 871.
Одељење за правне, кадровске и опште послове обавља послове који се односе
на:праћење и примену закона и других прописа; припремање предлога и израду
општих аката укључујући и предлог акта о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места; припремање и контролу уговора и споразума које
закључује Дирекција; учествовање у поступку пред судовима и другим органима;
прикупљање података и израду поднесака у оквиру сарадње са Републичким
јавним правобранилаштвом; послове из области безбедности и здравља на раду;
праћење и анализу кадровске оспособљености Дирекције, припремање и израду
плана посебног стручног усавршавања државних службеника и намештеника и
праћење реализације тих планова; вођење одговарајућих евиденција о државним
службеницима и намештеницима; управљање базом података из области
управљања кадровима; статистички послови из области радних односа; послови у
вези спровођења поступка одговорности државних службеника и намештеника;
учествовање у оцењивању државних службеника; припремање предлога одлука и
решења из делокруга Дирекције; израду решења и других аката из области рада и
радних односа као и послове везане за радне спорове; послове који се односе на
управни поступак и управни спор; обављање оперативних послова који се односе
на радно-правни статус државних службеника и намештеника; прикупљање,
обраду, давање на коришћење и чување документационог материјала који је од
значаја за информисање, стручно усавршавање и аналитичко стручни рад;
формирање и ажурно одржавање документационих база података и вођење
11
персоналних, кадровских и других евиденција; административно техничке
послове: пријем, задуживање, развођење и архивирање предмета, отпремање
поште; коришћење путничких аутомобила, организацију превоза службеним
аутомобилима запослених у Дирекцији, одржавање аутомобила, заједничке
послове неопходне за функционисање унутрашњих јединица у Дирекцији;
организовање послова на чувању и одржавању пословне зграде; и други послови
из делокруга Одељења.
Послови у овом Одељењу, према Правилнику, обављају се у оквиру 10 радних
места са 11 извршилаца, а тренутно послове обављају 7 државних службеника
и 4 намештеника.
Контакт особа је начелник Одељења Славица Тимотијевић, виши саветник,
телефон: 011/30-29-844.
У Одељењу за правне, кадровске и опште послове образују се уже унутрашње
јединице:
1. Група за правне, опште и персоналне послове
2. Група за административно евиденционе и заједничке послове
Група за правне, опште и персоналне послове обавља послове који се односе
на: припремање и контролу уговора и споразума које закључује Дирекција;
учествовање у поступку пред судовима и другим органима; прикупљање података
и израду поднесака у оквиру сарадње са Републичким јавним
правобранилаштвом; послови у вези спровођења поступка одговорности
државних службеника и намештеника; учествовање у оцењивању државних
службеника; припремање предлога одлука и решења из делокруга Дирекције;
израду решења и других аката из области рада и радних односа као и послове
везане за радне спорове; вођење матичне књиге и чувања персоналних досијеа;
сарадњу у изради плана интегритета и праћење примене Стратегије и Акционог
плана за примену Стратегије за борбу против корупције; вођење одговарајућих
евиденција о државним службеницима и намештеницима; управљање базом
података из области управљања кадровима; статистички послови из области
радних односа; и други послови из делокруга Групе.
Послови у овој Групи, према Правилнику, обављају се у оквиру 3 радна места
са 3 извршилаца, а тренутно послове обављају 2 државна службеника и 1
намештеник.
Контакт особа је Светлана Марковић, самостални саветник, Руководилац
групе, телефон: 011/30 29-846.
Група за административно евиденционе и заједничке послове обавља послове
који се односе на: обављање оперативних послова који се односе на радно-правни
статус државних службеника и намештеника; прикупљање, обраду, давање на
коришћење и чување документационог материјала који је од значаја за
информисање, стручно усавршавање и аналитичко стручни рад; формирање и
ажурно одржавање документационих база података и вођење персоналних,
кадровских и других евиденција; административно техничке послове: пријем,
задуживање, развођење и архивирање предмета, отпремање поште; коришћење
путничких аутомобила, организацију превоза службеним аутомобилима
12
запослених у Дирекцији, одржавање аутомобила, заједничке послове неопходне за
функционисање унутрашњих јединица у Дирекцији; организовање послова на
чувању и одржавању пословне зграде; обављање и других послова из делокруга
Групе.
Послови у овој Групи, према Правилнику, обављају се у оквиру 4 радна места
са 5 извршилаца, а тренутно послове обављају 2 државна службеника и 3
намештеника.
Контакт особа је Миодраг Дамјановић, референт, руководилац групе, телефон:
011/30 29-850.
Одсек за финансијско - материјалне послове обавља послове који се односе на:
израду предлога финансијског плана и Буџета;планирање расхода по квотама на
месечном и дневном нивоу по свим изворима и економским класификацијама;
израду интерних општих аката и правилника из дела финансијско књиговодствене
оперативе; израду периодичних и завршног обрачуна и прегледа, презентација као
и анализа трошкова периода и упоредних анализа пословања; ликвидатуру и
контролу свих улазних документа Дирекције; испостављање излазних докумената
за све унутрашње јединице Сектора за водне путеве; припремузахтева за плаћање
и њихову реализацију; унос и обраду података за исплату плата и свих видова
законом прописаних накнада за запослене; девизну благајну, ино плаћања преко
НБС, као и усмеравања девизних прилива на рачуне код НБС; осигурања имовине
и лица и подношење захтева за ликвидацију насталих штета; контирања,
билансирања, сравњења и усаглашавања књиговодственог стања; вођења главне
књиге и аналитичких евиденција и осталих пословних књига у оквиру
финансијског књиговодства и усаглашавање са главном књигом Трезора; вођење
материјалног књиговодства; управљање и вођење имовине; израду пореског
биланса и осталих законом прописаних извештаја; припрему организације и
спровођење пописа имовине Дирекције; ускладиштење, евидентирање, примање и
издавања набављених материјала, опреме и резервих делова; отварања и
затварање радних налога и обрачунских ситуација; обављање других послова из
делокруга Одсека.
Послови у овом Одсеку, према Правилнику, обављају се у оквиру 6 радних
места са 6 извршилаца, а тренутно послове обавља 6 државних службеника.
Контакт особа је шеф Одсека Милица Суботић, виши саветник, телефон:
011/30-29-822.
Група за јавне набавке обавља послове који се односе на: спровођење свих
поступака јавних набавки; израду интерних аката којима се ближе уређује
поступак јавненабавке; планирање набавки; испитивање и истраживање тржишта;
спровођење и контролу јавних набавки, праћење извршења уговора о јавној
набавци-испуњења уговорених обавеза са финансијског и материјалног аспекта и
праћење рокова трајања уговора;припремањекварталних и годишњих извештаја о
извршењу плана набавки за претходну годину; праћење реализације плана и
достављање измена надлежним органима; спровођење поступака набавки на које
се Закон не примењује; припремање битних елемената за израду уговора са
изабраним понуђачима; давање мишљења и образложења у вези учествовања у
13
поступку јавних набавки; комуникација са понуђачима; израду предлога одлуке
по захтеву о заштити права понуђача; обављање стручних послова за комисију за
јавне набавке; евидентирање набавки; анализирање набавки ради сврставања у
одговарајућу врсту, групу и поступак; припрему и контролу извршења налога који
су издати у домену јавних набавки у оквиру прављења планова набавки на
годишњем нивоу, послове оглашавања јавне набавке на порталу Управе за јавне
набавке и интернет презентацији Дирекције; обављање других послова из
делокруга Групе.
Послови у овој Групи, према Правилнику, обављају се у оквиру 3 радна места
са 3 извршиоца, а тренутно послове обављају 3 државна службеника.
Контакт особа је руководилац Групе мр Дубравка Стојановић, самостални
саветник, телефон: 011/30 29-840.
III.
ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Директор Дирекције руководи, организује, обједињује и усмерава рад Дирекције,
распоређује послове руководиоцима унутрашњих јединица; врши и друге послове
из делокруга Дирекције.
Помоћник директора Сектора за техничко одржавање водних путева руководи
Сектором; планира, усмерава и надзире рад државних службеника и намештеника
у Сектору; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; врши
најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља друге послове по налогу
директора.
Начелник Одељења, шеф Одсека и руководилац Групе организују, обједињавају и
усмеравају рад ужих унутрашњих јединица и државних службеника и
намештеника у њима, распоређују послове и дају стручна упутства за рад и
обављају најсложеније послове из делокруга ужих унутрашњих јединица.
Организација органа и фактичко стање кадрова
Систематизовано је 73 радна места за 101 извршиоца. Укупан број државних
службеника и намештеника у Дирекцији је 101. Од тог броја на положајима раде 2
државна службеника а на извршилачким радним местима државних службеника 45
извршилаца. На радним местима намештеника ради укупно 54 извршилаца.
Укупан број радних
места на положају
1
1
Положај
Директор Дирекцијеположај у првој групи
Помоћник директора –
положај у четвртој групи
Број државних
службеника на положају
1
1
14
Извршилачка радна места државних службеника:
5 радних места у звању вишег саветника
12 радних места у звању самосталног саветника
2 радна места у звању саветника
1 радно места у звању млађег саветника
5 радних места у звању сарадника
1 радно места у звању млађег сарадника
17 радних места у звању референта
Укупно
5 државних службеника
12 државних службеника
2 државна службеника
1 државни службеник
5 државних службеника
1 државни службеник
19 државних службеника
45
Радна места намештеника:
1 радно место у првој врсти радних места
20 радно место у четвртој врсти радних места
7 радно места у петој врсти радних места
Укупно
1 намештеник
42 државних службеника
11 државних службеника
54
15
Приказ структуре запослених, број државних службеника и намештеника
који је потребан на сваком радном месту:
Редни број
Назив радног места, звање и стручна спрема
1.
2.
Директор Дирекције - положај у првој групи - ВСС
Помоћник директора Сектора за унутрашње пловне
путеве - положај у четвртој групи - ВСС
Начелник одељења за хидротехничке радове - виши
саветник - ВСС
Радно место за стручну подршку оперативи самостални саветник - ВСС
Руководилац групе за уклањање речног наноса –
референт - ССС
Радно место старешине багерског каравана намештеник четврте врсте - ССС
Радно место помоћника старешине багерског
каравана - намештеник четврте врсте - ССС
Радно место управљача бродске машине намештеник четврте врсте - ССС
Радно место управљача моторног чамца намештеник четврте врсте - ССС
Радно место крмара тегљенице - намештеник
четврте врсте - ССС
Радно место морнара редара - намештеник пете
врсте - ССС
Руководилац групе за извођење хидротехничких
грађевина - референт - ССС
Радно место руковаоца техничког пловног објекта намештеник четврте врсте - ССС
Радно место морнара дизаличара - намештеник
четврте врсте - ССС
Радно место управљача моторног чамца намештеник четврте врсте - ССС
Радно место крмара тегљенице - намештеник
четврте врсте - ССС
Радно место морнара редара- намештеник пете
врсте-ССС
Начелник Одељења за обележавање унутрашњих
пловних путева - самостални саветник - ВСС
Радно место за стручну подршку обележавања
пловних путеве - саветник - ВСС
Руководилац групе за сигналне и радио уређаје сарадник
Радно место техничара обележавања пловних
путева - референт - ССС
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Број државних
службеника и
намештеника
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
16
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Радно место манипулативно-техничких послова на
пловилу - намештеник пете врсте - ССС
Руководилац групе за стручно оперативне послове
обележавања водних путева - референт - ССС
Радно место за оперативне послове водних путева намештеник четврте врсте - ССС
Радно место заповедника брода - намештеник
четврте врсте - ССС
Радно место управљача бродске машине намештеник четврте врсте - ССС
Радно место управљача моторног чамца намештеник четврте врсте - ССС
Радно место помоћника управљача бродске машине
- намештеник четврте врсте - ССС
Радно место морнара редара - намештеник пете
врсте - ССС
Радно место бродског кувара - намештеник пете
врсте - ССС
Шеф Одсека за хидрографска снимања –
самостални саветник
Радно место пројектанта за хидрографска мерења –
самостални саветник
Радно место за хидрографска и геодетска мерења –
саветник
Радно место организатора мерења у теренској
екипи – референт
Радно место стручно оперативних послова у
теренској екипи – референт
Радно место управљача моторног чамца намештеник четврте врсте - ССС
Радно место морнара редара - намештеник пете
врсте - ССС
Шеф Одсека за одржавање пловних објеката –
самостални саветник, ВСС
Радно место стручне подршке одржавања пловних
објеката - самостални саветник, ВСС
Радно место техничке подршке одржавања пловних
објеката - референт
Радно место механичара за бродске уређаје намештеник четврте врсте - ССС
Радно место бродског бравара заваривача намештеник четврте врсте - ССС
Радно место бродског електричара - намештеник
четврте врсте - ССС
Начелник Одељења за пружање информација о
стању водних путева, планирање и имплементацију
међународних пројеката - виши саветник - ВСС
Радно место за обраду података и дизајни Интернет
презентације – референт
1
1
6
3
2
6
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
17
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Шеф Одсека за речне информационе сервисе самостални саветник - ВСС
Радно место пројектанта за електронске
навигационе карте - самостални саветник
Радно место за планирање, извештавање и
управљање пријектима - самостални саветник
Радно место за подршку пројектима – сарадник
Радно место за РИС бродску опрему и обраду
података - референт
Радно место систем администратора – намештеник
пете групе
Руководилац Групе за издавање пројектних услова,
мишљења и сагласности - самостални саветник
Радно место за израду пројектних услова,
мишљења и сагласности - самостални саветник
Радно место за обраду техничке документације –
референт
Начелник Одељења за правне, кадровске и опште
послове - виши саветник
Радно место за безбедност и здравље на раду млађи саветник
Радно место за канцеларијске и евиденционе
послове - референт
Руководилац групе за правне, опште и персоналне
послове - самостални саветник
Редно место за статистичко евиденционе послове референт
Радно место возача - намештеник четврте врсте ССС
Руководилац групе за административно
евиденционе и заједничке послове – референт
Радно место евиденционе послове возног парка –
референт - ССС
Радно место домаћина зграде - намештеник четврте
врсте - ССС
Радно место домара базе - намештеник пете врсте
Шеф Одсека за финансијско материјалне послове виши саветник
Радно место за финансијску оперативу - сарадник
Радно место за контирање и вођење главне књиге сарадник
Радно место подршке финансијско
рачуноводственим пословима – млађи саветник
Радно место за евиденционе послове и оперативне
послове девизне благајне - референт
Радно место административно-робног пословања референт
Руководилац Групе за јавне набавке - самостални
саветник
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
18
72.
73.
Радно место за подршку пословима набавки сарадник
Радно место администратор за набавке - референт
1
1
У Дирекцији за водне путеве ангажовано је 7 лица по основу уговора о
привременим и повременим пословима, уговора о раду на одређено време и
уговора о допунском раду:
1. Снежана Дробњаковић по основу уговора о привременим и повременим
пословима за послове чишћења и редовног одржавања хигијене зграде на
бази Макиш
2. Зоран Зајић по основу уговора о привеменим и повременим пословима за
послове обилажења и надгледања зграде и поседа Дирекције у Костолцу
3. Драгица Стошић по основу уговора о привеменим и повременим пословима
за послове књиговодствене евиденције основних средстава
4. Милица Ћурчић по основу решења о радном односу на одређено време због
замене одсутног запосленог
5. Саша Курић по основу уговора о привеменим и повременим пословима за
послове помоћног радника на броду
6. Роберт Фуке по основу уговора о привеменим и повременим пословима за
послове одржавања рачунарске мреже
7. Наташа Ђорђевић по основу решења о радном односу на одређено време због
замене одсутног запосленог
8. Јован Немет по основу уговора о привеменим и повременим пословима за
послове управљача моторног чамца
IV.
ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Законом о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05 и 101/07)
прописано је да је рад органа државне управе јаван а према закону којим се
уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја обавеза је органа да
јавности омогући увид у рад.
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног
значаја је Светлана Марковић, самостални саветник у Одељењу за правне,
кадровске и опште послове а контакт подаци су: [email protected], тел.
011/3029846, 063/384 753.
Подаци који се односе на радно време Дирекције, ПИБ, адресу, електронску
адреса и други основни подаци се налазе у делу под редним бројем I - Основни
подаци о Дирекцији за водне путеве.
Запослени у Дирекцији налазе се у једнинственој евиденцији државних
службеника и имају идентификационе картице за улазак у просторије Дирекције.
Пословни простор Дирекције погодан је за приступ инвалида.
19
У Дирекцији не постоји потреба да грађани пристуствују активностима у раду
имајући у виду делатност и надлежност Дирекције.
Не постоји забрана снимања објеката које користи Дирекција.
V.
СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Најчешће тражене информације од јавног значаја које настају у раду Дирекције
садржане су у приказу послова сектора, односно ужих унутрашњих јединица
Дирекције. Информатор објављује основне податке о раду Дирекције као и друге
податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права
заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Дирекцији
није поднет ни један захтев за добијање информације од јавног значаја не
рачунајући захтеве који се односе на добијање мишљења, услова и сагласности из
делокруга Дирекције.
VI.
ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Делокруг Дирекције утврђен је у чл. 16-18. Закона о пловидби и лукама на
унутрашњим водама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 73/10), у оквиру
кога обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на
међународне и међудржавне пловне путеве.
Стручни послови које обавља Дирекција односе се на:
1) техничко одржавање и развој међународних и међудржавних водних
путева и објекте безбедности пловидбе на њима;
2) праћење, анализу и обавештавање о стању пловности међународних и
међудржавних водних путева
3) израду техничке документације из области међународних и међудржавних
водних путева
4) успостављање, одржавање и развој Речних информационих сервиса (РИС)
5) одржавање и обележавање зимовника отворених за зимовање страних и
домаћих бродова и сидришта на међународним и међудржавним водним
путевима
6) доноси сигурносни план
7) друге послове одређене законом.
У оквиру своје надлежности Дирекција обавља следеће управне послове:
1) даје услове и сагласности пре почетка израде техничке документације за
издавање одобрења за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и
санацију преводница, пловних канала и других хидротехничких објеката,
за постављање каблова и цевовода, као и за изградњу других објеката од
утицаја на безбедност пловидбе на међународним и међудржавним водним
путевима, потребно је, поред сагласности и мишљења надлежних
државних органа прописаних прописима којима се уређује планирање и
изградња и прописима којима се уређују воде, прибавити наутичке услове
које издаје лучка капетанија и услове који се односе на водне путеве које
20
издаје Дирекција. Након издатих услова идаје се сагласност којом се
утврђује да је техничка документација урађена у складу са условима које је
издала Дирекција. Дирекција је надлежна за давање мишљења које
претходи одобрењу које министар издаје за отварање скелског прелаза
ради транспортног повезивања суседних обала.
2) даје сагласност на постављање пловила на међународним и међудржавним
водним путевима
3) води евиденцију издатих аката који се односе на услове, сагласности и
мишљења
Издавање услова, мишљења и сагласности врши се у управном поступку.
Другостепени орган за акте које у првом степену доноси Дирекција је Министарство зa
инфраструктуру.
Надзор над радом Дирекције врши Министарство инфраструктуре.
Поред горе наведених послова Дирекција може обављати и следеће послове:
стручне послове везане за израду пројектне документације, обележавање препрека
и објеката на водном путу, извођење хидротехничких снимања и хидротехничких
радова на водним путевима за комерцијалне потребе корисника. Корисници
плаћају накнаду за ове послове које за њихове потребе обавља Дирекција а висину
накнаде утврђује Дирекција својим актима на које сагласност даје Министарство
инфраструктуре.
У областима из утврђеног делокруга, Дирекција обавља послове државне управе у
складу са чл. 12-21. Закона о државној управи („Службени гласник Републике
Србије“, број 79/05 и 101/07).
VII.
ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА
И ОБАВЕЗА
У обављању послова у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења у
Дирекцији се обављају стучни послови и послови државне управе који се односе
на техничко одржавање водних путева на међудржавним и међународним водним
путевима.
Дирекција врши техничко одржавање водних путева које се састоји у:
 извођењу хидротехничких радова што подразумева уклањање речног
наноса из пловног пута и улаза у међународне зимовнике; вршење
транспорта, претовара и уграђивања грађевинског материјала; израду
анализа и извештаја о обављеним радовима;
 обележавање пловних путева, постављање и исправност објеката
безбедности пловидбе на њима; израду, постављање и одржавање знакова
за регулисање пловидбе на унутрашњим пловним путевима; сталну
контролу физичког стања пловног пута, знакова за регулисање пловидбе и
објеката безбедности на њему; обележавање сталних и привремених
природних и вештачких препрека на пловном путу; израду планова
обележавања и њихово ажурирање и публиковање;
21



анализe стања пловног пута, праћење промена у речном кориту, а на
основу хидрографских мерења и прикупљених података; дефинисање
плићака и анализе критичних места са аспеката безбедности пловидбе, a на
основу хидрографских мерења и прикупљених података; израду студија и
програма развоја мреже унутрашњих пловних путева и њихове
категоризације; израду главних пројекaта за објекте безбедности пловидбе
из надлежности Дирекције; израду пројеката обележавања пловних путева;
развој информационих система унутрашњих пловних путева (ГИС);
давање сагласности за изградњу хидрограђевинских објеката, лука и
пристаништа, мостова и марина; давање сагласности на постављање цеви и
каблова на пловним путевима; израду мишљења, услова и сагласности за
изградњу хидрограђевинских објеката, лука и пристаништа, мостова и
марина и постављање цеви и каблова на пловним путевима; давање
мишљења на постављање пловних објеката који се не премештају често;
израду, ажурирање и публиковање електронских навигационих карата;
прикупљање и електронску дистрибуцију информација учесницима у
пловидби; израду техничке документације и пројеката везаних за примену
решења из области РИС-а; истраживање утицаја РИС-а на унутрашњу
пловидбу и функционалне везе са другим видовима саобраћаја; одржавање
и управљање РИС центром; израда студија и програма развоја који су
повезани са применом телематике и РИС-а на унутрашњим пловним
путевима; упознавање и обука потенцијалних корисника са могућностима
примене РИС-а;
VIII. ПРОПИСИ КОЈЕ ДИРЕКЦИЈА ПРИМЕЊУЈЕ У ВРШЕЊУ
ОВЛАШЋЕЊА
Национални прописи
У вршењу овлашћења из свог делокруга Дирекција примењује следеће законе и
друге прописе: Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама
(«Службени гласник Републике Србије број 121/12, 73/10), Закон о водама
(«Службени гласник Републике Србије», бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и
101/05). Осим наведених закона примењује и друге прописе: Уредба о условима
под којима страни бродови могу да плове и другим унутрашњим пловним
путевима Савезне Републике Југославије ради уласка у југословенско
пристаниште отворено за међународни саобраћај («Службени лист СРЈ», број
51/98), Уредба о обављању основног, редовног и ванредног прегледа чамаца и
пловећих постројења („Службени гласник Републике Србије”, број 18/96),
Уредба о условима које морају да испуњавају зимовници отворени за
зимовање страних бродова на унутрашњим пловним путевима на којима
важи међународни или међудржавни режим пловидбе («Службени лист СРЈ»,
број 28/98), Уредба о условима под којима страни брод у распреми може
боравити у обалном мору и на унутрашњим пловним путевима СРЈ
(«Службени лист СРЈ», број 10/99)
22
Правилник о обрасцима дозвола за међународни јавни превоз путника или
ствари («Службени лист СРЈ», бр. 46/00), Правилник о испитивању удеса
бродова («Службени лист СРЈ» број 57/98), Правилник о начину обављања
пилотаже, стручној спреми који морају имати пилоти и условима за
обављање пилотаже («Службени лист СРЈ» број 44/98), Правилник о пловним
путевима, лукама и пристаништима на којима је пилотажа обавезна за
бродове одређене врсте и величине («Службени лист СРЈ» број 63/98),
Правилник о одређивању имена, ознака, позивних знакова бродова и о
вођењу евиденције о именима, ознакама и позивним знацима бродова
(«Службени лист СРЈ» број 51/98), Правилник о вијању заставе трговачке
морнарице Савезне Републике Југославије («Службени лист СРЈ» број 31/98),
Правилник о условима које морају да испуњавају обалне и бродске радиостанице («Службени лист СРЈ» број 72/99), Правилник о начину и условима
рада радио-службе за безбедност пловидбе («Службени лист СРЈ» број 72/99),
Правилник о поморским и бродарским књижицама и дозволама за укрцање
(«Службени лист СФРЈ број 13/81)», Правилник о посебним здравственим
условима које морају испуњавати лица овлашћена за вршење послова на
пловним објектима трговачке морнарице («Службени гласник СРС» број 23/83
и 27/83), Правилник о службеном оделу запослених у капетанијама
пристаништа («Службени гласник РС» број 25/97 и 49/06), Правилник о броју и
саставу посаде за пловне објекте који нису бродови унутрашње пловидбе
трговачке морнарице(«Службени гласник РС» број 49/06), Правилник о
уписнику и пловидбеној дозволи чамаца и пловећих постројења («Службени
гласник РС» број 111/07), Правилник о програму и начину полагања стручног
испита за стицање звања управљача и руковаоца чамца (»Службени гласник
РС» број18/97), Правилник о начину обављања пробне вожње бродова
(«Службени лист СРЈ» број 29/98), Правилник о најмањем броју чланова
посаде за безбедну пловидбу који морају имати бродови унутрашње пловидбе
југословнеске трговачке морнарице («Службени лист СРЈ» број 30/98),
Правилник о упису бродова у одређене уписнике, подаци који се уносе у лист
А главне књиге уписника бродова, збирке исправа, помоћне књиге које се
воде уз уписнике бродова и обрасци тих исправа и књига («Службени лист
СРЈ» број 29/98), Одлука о одређивању пристаништа за међународни
саобраћај („Службени гласник РС“ 51/05 и 14/10), Одлука о оснивању Јавног
предузећа за газдовање водама «Воде Војводине» Нови Сад («Службени лист
АПВ» број 7/02), Одлука о утврђивању и коришћењу места за постављање
пловног објекта на делу обале и воденог простора на територији града
Београда («Службени лист града Београда» број 29/05), План места за
постављање пловног објекта на делу обале и воденог простора на територији
града Београда («Службени лист града Београда» број 4/07), Наредба о
условима за пловидбу бродова и других пловних објеката на пловном путу на
реци Дунав од 1.258км до 1.253 км («Службени лист СРЈ» број 64/01,6/02, 13/02
и 17/02).
Поред наведених закона и других прописа Дирекција примењује и друге законе и
прописе: Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине
(«Службени гласник Републике Србије», бр. 99/09), Закон о планирању и
изградњи, («Службени гласник Републике Србије», бр. 72/09 и 81/09), Закон о
државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, број 72/09), Закон о
средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/95,
23
3/96-исправка, 54/96, 32/97 и 101/05-др.закон), Закон о превозу опасних
материја («Службени лист СФРЈ», бр. 27/90, 45/90, «Службени лист СРЈ» бр.
24/94, 28/96 и 68/02 и «Службени гласник Републике Србије» број 36/09), Закон о
заштити државне границе(«Службени гласник Републике Србије» број 97/08),
Царински закон («Службени гласник РС» број 73/03), Закон о министарствима
("Службени гласник РС,број 65/08 и 36/09), Закон о државној управи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 79/05 и 101/07), Закон о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01), Закон о државним
службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка и 83/05 –
исправка, 67/07-исправка и 104/09), Закон о Влади („Службени гласник РС“, бр.
55/05 и 71/05-исправка, 101/07 и 65/08), Закон о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 54/09), Закон о буџету Републике Србије за 2011. годину
(„Службени гласник РС”, број 101/10), Закона о рачуноводству и ревизији
(„Службени гласник РС“, број 46/06), Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС“ бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 63/06 – исправка
др. Закона, 61/2007, 20/09 и 72/09 – др. закон), Закон о порезу на доходак
грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06,31/09,
44/09 и 18/10), Закон о платама државних службеника и намештеника
(„Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка и 101/07,
99/10), Закон о државном печату Републике Србије („Службени гласник РС”,
број 101/07), Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09),
Закон о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 116/08), Закон о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС”, бр. 120/04, 54/07 и 104/09), Закон о пензијском и инвалидском осигурању
(„Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 10105, 63/2006, 5/09 и
107/09), Закон о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09).
Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у
министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени
гласник Републике Србије”, број 81/07-пречишћен текст), Уредба о накнадама и
другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима
(„Службени гласник РС”, број 44/08-пречишћен текст), Уредба о накнади
трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени
гласник РС”, број 98/07-пречишћен текст), Уредба о разврставању радних места
и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник
РС“, број 117/05 и 108/2008), Уредба о разврставању радних места
намештеника („Службени гласник РС”, бр. 5/06 и 30/06), Уредба о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, број 41/07-пречишћен текст), Уредба о
оцењивању државних службеника („Службени гласник РС”, број 11/06), Уредба
буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06).
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 20/07, 37/07, 50/2007 - исправка и
63/07,.......11/10), Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за
2009. годину са пројекцијама за 2010. и 2011. годину („Службени гласник РС“,
број 113/08 и 49/09), Меморандума о буџету и економској и фискалној политици
за 2010. годину са пројекцијама за 2011. и 2012. годину („Службени гласник РС“,
број 103/09), Пословник Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/2006, 69/2008 и
88/09), Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник
24
РС”, бр. 95/08), Упутство за објављивање информатора о раду државног
органа („Службени гласник РС”, број 57/05), Уредба о висини накнаде нужних
трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације
од јавног значаја („Службени гласник РС”, број 8/06).
Стратешки документи Владе РС
Приликом обављања послова из свог делокруга Дирекција се придржава основних
начела и принципа садржаних у следећим стратешким документима Владе:
1) Стратегија реформе државне управе са Акционим планом за спровођење
реформе државне управе у Републици Србији за период 2009-2012
2) Национални Програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију
3) Национална стратегија за борбу против корупције
4) Учешће Србије у изради стратегије ЕУ за регион Дунава
5) Стратегија развоја друмског, железничког, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008-2015. године
6) Генерални план и студија изводљивости за унутрашњи водни транспорт у
Републици Србији
Поред домаћих прописа, режим пловидбе на унутрашњим пловним путевима у
Републици Србији регулисан је и међународним и билатералним конвенцијама и
споразумима.
Мултилатералне конвенције, споразуми и други правни инструменти









Конвенција о режиму пловидбе на Дунаву из 1948. године ('Службени лист
ФНРЈ', бр. 8/49);
Конвенција о унификацији извесних правила у предмету судара бродова у
унутрашњој пловидби из 1960. године (Додатак 'Службеног листа ФНРЈ',
бр. 7/61);
Конвенција о баждарењу пловила унутрашње пловидбе из 1969. године
(Додатак 'Службеног листа СФРЈ', бр. 47/70);
Додатни протокол и Протокол о потписивању Додатног протокола уз
Конвенцију о режиму пловидбе на Дунаву из 1998. године ('Службени лист
СРЈ - Медународни уговори', бр. 6/98);
Регионални договор о радиотелефонској служби на унутрашњим пловним
путевима из 1998. године ('Службени лист СРЈ - Медународни уговори', бр.
47/70);
Меморандум о сагласности о развоју Пан-европског саобраћајног коридора
VII, из 2000. године;
Препоруке Дунавске комисије за спречавање загађења вода Дунава
проузрокованог пловидбом из 1998. године
Оквирни споразум о сливу реке Саве
Протокол о режиму пловидбе уз Оквирни споразум о сливу реке Саве
25
Билатералне конвенције и споразуми









Конвенција о пловидби и хидротехничком систему канала и реке Бегеј
између Југославије и Румуније, из 1931. године ('Службене новине', бр.
174-LXXIV/1932);
Споразум измеду Владе ФНРЈ и Владе СР Немачке о привременом
регулисању пловидбе на Дунаву из 1955. године (Додатак 'Службеног
листа ФНРЈ', бр. 18/55);
Протокол о тумачењу и спровођењу Споразума измеду Владе ФНРЈ и
Владе СР Немачке о привременом регулисању пловидбе на Дунаву из
1954. године (Додатак 'Службеног листа ФНРЈ', бр. 18/55);
Споразум измеду Владе СФРЈ и Владе НР Мађарске о пловидби реком
Тисом (Додатак 'Службеног листа ФНРЈ', бр.9/56);
Споразум измеду Владе ФНРЈ и Владе Аустрије о регулисању пловидбе
Дунавом (Додатак 'Службеног листа ФНРЈ', бр. 2/56);
Споразум измеду Владе СФРЈ и Владе СР Румуније о утврдивању и
контроли правила пловидбе, одржавању и побољшању услова пловидбе на
сектору где Дунав чини границу измеду две државе ('Службени лист СФРЈ
- Медународни уговори', бр. 2/78);
Конвенција између СИВ Скупштине СФРЈ и Владе СР Румуније о
експлоатацији и одржавању хидроенергетских система и пловидбених
система Ђердап I и Ђердап II ('Службени лист СФРЈ - Медународни
уговори', бр. 4/88);
Споразум измеду СИВ Скупштине СФРЈ и Владе СР Румуније о даљем
проширењу сарадње и коришћењу хидроенергетског потенцијала Дунава
('Службени лист СФРЈ - Медународни уговори', бр. 4/88)
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Хрватске и
Владе Републике Србије о пловидби пловним путевима на унутрашњим
водама и њиховом техничком одржавању («Службени гласник РСМеђународни уговори број 5/10).
IX.
УСЛУГЕ КОЈЕ ДИРЕКЦИЈА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ЛИЦИМА
На основу Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (,,Службени
гласник РС”, бр.73/10), Дирекција издаје:
1. претпројектне услове,
2. сагласности,
3. мишљења,
4. урбанистичке услове
за све радове и изградњу објеката који се изводе у коритима река : Саве, Дунава и
Тисе у кориту реке Дрине од ушћа до петнаестог километара и у кориту реке
Колубаре од ушћа до петог километра (за све реке на којима важи међународни
односно међудржавни режим пловидбе), као и за објекте који се граде на обалама,
а који могу имати директан или посредан утицај на хидрауличке и морфолошке
карактеристике речног корита. Такође, у домен објеката спадају и све инсталације
које прелазе реку изнад корита или испод корита било да се полажу на дно реке
или се укопавају.
26
Сва акта се превасходно издају ради обезбеђења и заштите водног саобраћаја. Као
такви представљају ,,претходно питање “ у решавању у управном поступку који
воде други органи или јавна предузећа (ЈВП «Србијаводе» односно «Воде
Војводине», Министарство за животну средину и просторно планирање,
Министарство за инфаструктуру итд).
X.
ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
За добијање горе наведених аката потребно је доставити:
- - Захтев и
- - одговарајуће податке, односно документацију.
Потребна документација према врсти објеката:
1. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ
1.1. Пројектни услови
1. урбанистички услови према важећим урбанистичким плановима;
2. место градње дефинисано у државном координатном систему;
3. намена објекта ;
4. димензије, капацитет...
1.2. Сагласност
1. Главни пројекат или извод из Главног пројекта;
2. Решење о издавању водопривредних услова;
3. Документи и решења који се захтевају од релевантних институција.
2. ПЛОВЕЋА ПОСТРОЈЕЊА И СПЛАВОВИ
1. Урбанистички услови за постављање наведених објеката;
2. ситуација са уцртаним положајем постављања пловећег постројења, везана
за речни километар, као и димензије постројења ;
3. технички опис у коме ће бити назначена сврха и намена коришћења
објекта
Сагласности за постављање сплавова и пловећих постројења се издају за подручја
ван граница надлежности града Београда.
3. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ
1. Ситуациони приказ подручја са уцртаном границом обухвата
2. Технички опис планираних радова и објеката .
27
4. БАГЕРОВАЊЕ
4.1. Претпројектни услови за багеровање:
1. Захтев у коме ће бити наведена тачна локација везана за речни
километар;
2. решење «Србијавода» о испуњености услова за багерске радове;
3. доказ о испуњености услова из претходних Сагласности (Контролни
елаборати).
4.2. Сагласност за багеровање
1. Решење о водопривредним условима;
2. Елеборат који је урађен у складу са предпројектним условима
Дирекције и Решењем о водопривредним условима надлежне
водопривредне организације
4.3. Продужетак важности сагласности
1. може се остварити за наредну годину по истеку Решења о
водопривредној сагласности за одређену деоницу;
2. може се поднети уколико је на предметној деоници преостала
значајна количина за експлоатацију речног наноса;
3. неопходан контролни елаборат
4. захтев за продужетак важности сагласности се може поднети
најкасније до краја фебруара месеца текуће године;
5. може се поднети само једном, односно важност издате сагласности
(уз продужење ) може трајати највише две године.
XI.
ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
(НАПОМЕНА: АЖУРИРАЊЕ ЈЕ У ТОКУ)
XII.
ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ПОДАЦИ О ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ ДИРЕКЦИЈЕ
28
Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије
за 2009. годину („Службени гласник РС”, број 120/08 од 29.12.2008.) раздео 39,
функционална класификација 450 – Транспорт :
Економска
класификација
ОПИС
421
Плате, додаци и
накнаде запослених
Социјални доприноси
на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни
расходи
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
512
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Дотације
међународним
организацијама
Порези, обавезне таксе
и казне
Новчане казне и пенали
по решењу судова
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
515
Нематеријална имовина
411
412
413
414
415
416
424
425
426
462
482
483
511
Укупно за функцију
450:
Извори финансирања
за раздео 39:
Приходи из буџета
Средства
из буџета
Укупно
Реализација
(јануардецембар
2009)
112.225.000
1.500.000
113.725.000
106.471.000
20.561.000
260.000
20.821.000
19.901.000
22.000
22.000
387.000
160.000
1.022.000
1.182.000
1.280.000
1.500.000
300.000
1.800.000
2.657.000
1.000
300.000
301.000
0
7.081.000
4.700.000
11.781.000
12.251.000
708.000
600.000
1.308.000
4.183.000
2.124.000
2.140.000
4.264.000
7.364.000
124.000
278.000
402.000
355.000
10.019.000
6.200.000
16.219.000
16.049.000
11.258.000
8.224.000
19.482.000
23.411.000
60.000
60.000
231.000
71.000
180.000
251.000
1.408.000
1.000
0
1.000
0
212.000
30.000
242.000
556.000
8.320.000
2.853.000
11.173.000
9.342.000
354.000
1.020.000
1.374.000
257.000
174.719.000
29.689.000
204.408.000
206.103.000
174.719.000
Сопствени приходи
22.214.000
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега :
Сопствена
средства
7.475.000
174.719.000
29.689.000
204.408.000
29
Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије
за 2010. годину („Службени гласник РС”, број 107/2009 од 23.12.2009.) раздео 41,
функционална класификација 450 – Транспорт:
Економска
класификација
ОПИС
Средства
из буџета
Сопствена
средства
Реализација
(јануардецембар
2010)
Укупно
421
Плате, додаци и
накнаде запослених
Социјални доприноси
на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни
расходи
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
1.080.000
3.616.000
4.696.000
7.353.000
423
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Дотације
међународним
организацијама
Амортизација
некретнина и опреме
Амортизација
нематеријалне
имовине
Порези, обавезне таксе
и казне
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Машине и опрема
Нематеријална
имовина
Укупно за функцију
450:
Извори финансирања
за раздео 41:
2.150.000
2.655.000
4.805.000
8.213.000
260.000
270.000
530.000
261.000
11.500.000
6.500.000
18.000.000
9.732.000
13.000.000
5.000.000
18.000.000
27.321.000
100.000
100.000
263.000
0
0
0
334.000
0
0
0
35.000
220.000
200.000
420.000
415.000
0
100.000
100.000
300.000
6.531.000
2.000.000
8.531.000
10.250.000
300.000
100.000
400.000
195.000
222.555.000
25.281.000
247.836.000
254.810.000
411
412
413
414
415
416
424
425
426
462
431
435
482
483
512
515
Приходи из буџета
101.849.000
1.326.000
103.175.000
100.350.000
18.232.000
238.000
18.470.000
20.080.000
450.000
450.000
306.000
17.389.000
1.252.000
18.641.000
16.939.000
2.450.000
300.000
2.750.000
2.388..000
296.000
400.000
696.000
0
47.298.000
774.000
48.072.000
50.075.000
222.555.000
Сопствени приходи
23.466.000
Донације од
међународних
организација
СВЕГА
1.915.000
222.555.000
25.381.000
247.836.000
30
Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије
за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10 од 29.12.2010.) раздео 43,
функционална класификација 450 – Транспорт:
Економска
класификација
411
412
413
414
ОПИС
Плате, додаци и
накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси
на терет послодавца
Накнаде у натури
Средства
из буџета
Сопствена
средства
Укупно
Реализација
(јануардецембар
2011)
92.848.000
400.000
93.248.000
91.425.000
17.660.000
1.085.000
18.745.000
16.901.000
450.000
200.000
650.000
315.000
158.000
1.500.000
1.658.000
615.000
2.300.000
300.000
2.600.000
2.417.000
100.000
800.000
900.000
1.386.000
9.798.000
3.990.000
13.788.000
12.682.000
421
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима
и остали посебни
расходи
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
1.181.000
3.200.000
4.381.000
7.350.000
423
Услуге по уговору
5.451.000
2.110.000
7.561.000
11.511.000
424
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
188.000
210.000
398..000
593.000
6.785.000
2.500.000
9.285..000
5.732.000
20.915.000
4.850.000
25.765.000
25.267.000
120.000
120.000
68..000
200.000
450.000
420.000
415
416
425
426
462
482
483
511
512
513
515
01
04
Дотације
међународним
организацијама
Порези, обавезне таксе
и казне
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и
опрема
Нематеријална
имовина
Укупно за функцију
450:
Извори
финансирања за
раздео 43:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника
250.000
10.976.000
100.000
100.000
204.000
2.000.000
10.731.000
7.796.000
1.000
1.000
300.000
100.000
400.000
98.000
167.115.000
23.855.000
190.970.000
196.451.000
8.731.000
167.115.000
23.855.000
31
06
Донац. од међунар.
организација
СВЕГА
167.115.000
9.536.000
9.536.000
33.391.000
200.506.000
Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије
за 2012.годину („Службени гласник РС”, број 101/11 од 30.12.2011.) раздео 35,
функционална класификација 450 – Транспорт :
Економска
класификација
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
513
515
01
06
ОПИС
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Укупно за функцију 450:
Извори финансирања за раздео 43:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
СВЕГА
Средства из
буџета
76.680.000
Реализациja
(јануар децембар 2012)
76.546.000
14.588.000
14.630.000
450.000
508.000
17.650.000
300.000
681.000
17.111.000
312.000
15.427.000
6.727.000
16.289.000
350.000
7.728.000
33.605.000
288.000
993.000
424.000
15.044.000
5.969.000
16.197.000
311.000
7.703.000
33.470.000
287.000
364.000
1.000
1.000
12.747.000
11.778.000
169.000
204.555.000
161.000
200.934.000
204.555.000
1.578.000
206.133.000
32
Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије
за 2013.годину („Службени гласник РС”, број 114/12 од 04.12.2012.) раздео 41,
функционална класификација 450 – Транспорт и на основу решења о употреби
текуће буџетске резерве 05 број 401-00-129/2013 од 24.01.2013 год. и на основу
Закона о изменама и допунама Закона о буџету РС („Службени гласник РС”, број
59 од 05.07.2013.) глава 20.3:
Економска
класификација
411
412
413
414
ОПИС
Плате, додаци и
накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси
на терет послодавца
Накнаде у натури
421
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима
и остали посебни
расходи
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
424
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
415
416
425
426
462
482
483
511
512
515
Дотације
међународним
организацијама
Порези, обавезне таксе
и казне
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Нематеријална
имовина
Укупно за функцију
450:
Укупно
Реализациja
(јануардецембар
2013)
81.080.000
81.080.000
77.202.000
15.600.000
15.600.000
350.000
350.000
345.000
1.970.000
1.970.000
1.880.000
16.470.000
16.470.000
16.041.000
500.000
500.000
479.000
Средства
из буџета
Средства
за ИПА
пројекте
14.441.000
22.302.000
82.000
22.384.000
16.439.000
3.095.000
2.143.000
5.238.000
4.864.000
16.537.000
5.355.000
21.892.000
15.471.000
51.360.000
51.360.000
13.933.000
23.200.000
23.200.000
19.944.000
42.135.000
32.728.000
287.000
287.000
286.000
701.000
701.000
316.000
180.000
180.000
179.000
81.000
81.000
80.000
21.387.000
13.991.000
66.000
65.000
42.035.000
16.105.000
100.000
5.282.000
66.000
291.919.000
12.962.000
304.881.000
228.684.000
291.919.000
12.962.000
304.881.000
228.684.000
Извори финансирања
за раздео 41:
01
1319
Приходи из буџета
NEWADA duo
9.775.000
33
1320
CO-WANDA
СВЕГА
3.187.000
291.919.000
12.962.000
304.881.000
228.684.000
Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије
за 2014.годину („Службени гласник РС”, број 110/13 од 13.12.2013.),
функционална класификација 450 – Транспорт , глава 21.3
Економска
класификација
ОПИС
421
Плате, додаци и
накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси
на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима
и остали посебни
расходи
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Дотације
међународним
организацијама
Порези, обавезне таксе
и казне
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Накн.штете за повреде
или штету нанету од
стр.државних органа
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Нематеријална
имовина
411
412
413
414
415
416
424
425
426
462
482
483
485
511
512
515
Укупно за функцију
450:
Укупно
Реализациja
(јануармарт 2014)
81.000.000
81.000.000
19.308.000
15.150.000
15.150.000
380.000
380.000
250.000
250.000
17.200.000
17.200.000
270.000
270.000
17.920.000
17.920.000
3.779.000
Средства
из буџета
Средства
за ИПА
пројекте
4.063.000
3.989.000
3.400.000
1.900.000
5.300.000
1.359.000
20.150.000
20.235.000
40.385.000
3.461.000
540.000
540.000
71.000
9.400.000
9.400.000
317.000
34.050.000
34.050.000
8.097.000
300.000
300.000
221.000
550.000
550.000
28.000
1.000
1.000
2.744.000
2.744.000
80.000
25.875.000
25.955.000
6.200.000
6.000.000
12.200.000
100.000
206.941.000
100.000
56.754.000
263.695.000
44.693.000
Извори финансирања
за раздео 41:
34
01
Приходи из буџета
206.941.000
1307 СЕКТОР
САОБРАЋАЈА
ОПИС
421
Плате, додаци и
накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси
на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима
и остали посебни
расходи
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Дотације
међународним
организацијама
Порези, обавезне таксе
и казне
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Накн.штете за повреде
или штету нанету од
стр.државних органа
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Нематеријална
имовина
411
412
413
414
415
416
424
425
426
462
482
483
485
511
512
515
Укупно за функцију
450:
44.693.000
263.695.000
44.693.000
Укупно
Реализациja
(јануарјун 2014)
2.200.000
1320 CO-WANDA
Економска
класификација
263.695.000
15.243.000
1319 NEWADA DUO
СВЕГА
56.754.000
39.311.000
206.941.000
56.754.000
Средства
из буџета
Средства
за ИПА
пројекте
37.885.000
81.000.000
81.000.000
15.150.000
15.150.000
380.000
380.000
250.000
250.000
17.200.000
17.200.000
270.000
270.000
17.920.000
17.920.000
7.415.000
7.388.000
7.833.000
49.000
3.400.000
1.900.000
5.300.000
2.394.000
20.150.000
20.235.000
40.385.000
6.145.000
540.000
540.000
103.000
9.400.000
9.400.000
1.936.000
34.050.000
34.050.000
13.876.000
300.000
300.000
550.000
550.000
1.000
1.000
296.000
109.000
2.744.000
2.744.000
80.000
25.875.000
25.955.000
6.200.000
6.000.000
12.200.000
13.000
100.000
86.000
100.000
206.941.000
56.754.000
263.695.000
85.528.000
Извори финансирања
35
за раздео 41:
01
Приходи из буџета
206.941.000
1319 NEWADA DUO
ОПИС
421
Плате, додаци и
накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси
на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима
и остали посебни
расходи
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Дотације
међународним
организацијама
Порези, обавезне таксе
и казне
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Накн.штете за повреде
или штету нанету од
стр.државних органа
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Нематеријална
имовина
411
412
413
414
415
416
424
425
426
462
482
483
485
511
512
515
Укупно за функцију
450:
85.528.000
263.695.000
85.528.000
Укупно
Реализациja
(јануарсептембар
2014)
2.200.000
1307 СЕКТОР
САОБРАЋАЈА
Економска
класификација
263.695.000
15.243.000
1320 CO-WANDA
СВЕГА
56.754.000
39.311.000
206.941.000
56.754.000
Средства
из буџета
Средства
за ИПА
пројекте
56.229.000
81.000.000
81.000.000
15.150.000
15.150.000
380.000
380.000
250.000
250.000
17.200.000
17.200.000
270.000
270.000
17.920.000
17.920.000
9.289.000
10.672.000
11.581.000
49.000
3.400.000
1.900.000
5.300.000
3.525.000
20.150.000
20.235.000
40.385.000
12.694.000
540.000
540.000
235.000
9.400.000
9.400.000
5.389.000
34.050.000
34.050.000
23.159.000
300.000
300.000
550.000
550.000
1.000
1.000
296.000
166.000
2.744.000
2.744.000
80.000
25.875.000
25.955.000
6.200.000
6.000.000
12.200.000
3.057.000
100.000
86.000
100.000
206.941.000
56.754.000
263.695.000
136.427.000
36
Извори финансирања
за раздео 41:
01
Приходи из буџета
1319
NEWADA DUO
1320
CO-WANDA
1307
СЕКТОР САОБРАЋАЈА
СВЕГА
206.941.000
56.754.000
263.695.000
136.427.000
263.695.000
136.427.000
15.243.000
2.200.000
39.311.000
206.941.000
56.754.000
425
Средства за текуће поправке и одржавање – односе се највећим делом на
поправке и ремонт пловних објеката у 2011. години, текуће одржавање пловних
објеката, сервисирање мотора на пловилима, редовни сервиси ванбродских
мотора, поправка светлећих и несветлећих бова и радарских рефлектора и текуће
одржавање возног парка
426
Материјал - у структури предложених расхода највеће учешће имају расходи за
дизел гориво за пловне објекте, мазива, ХТЗ опрему за теренске раднике,
канцеларијски материјал, потрошни материјал по нормативима за пловила и
одржавање зграде, електро-материјал, хидраулична црева и резервни делови за
пловила
512
Машине и опрема – средства су намењена за опрему за јавну безбедност која је
неопходна за обављање делатности, ту је планирана опрема за одржавање и
повећање безбедности пловидбе, радарски рефлектори, бове, ланци, соларне
лампе, као и недостајућа рачунарска и електронска опрема.
37
XIII. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2010. ГОДИНУ
Предмет набавке
Спецификација
Процењена
вредност
Укупна
По
год
Врста
поступка
/ основ за
изузеће
Оквирно
време
покретања
поступка
Оквирно
време
реализације
уговора
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финансирања
(планска
година)
I ДЕО: НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
УКУПНО
ДОБРА
Ваучери за децу запослених
Канцеларијски материјал:
папир (А4, 80г, 130г),
регистратори, фасцикле,
коверте, обрасци, ролне за
плотер, грађевински дневник,
бродски дневник, дописна
књига...
Тонери за штампаче и плотере,
кертриџи, ЦД, ДВД...
Средства и опрема за личну
заштиту на раду (радна одела,
јакне, мантили, ципеле, чизме,
рукавице, шлемови, капе,
заштитне наочаре...)
Набавка програма за праћење
прописа (три набавке на
годишњем нивоу)
Моторни бензин (оловни и
безоловни) за возила и
ванбродске моторе
94.285.000
/
54.385.000
350.000
6
децембар
децембар
413142
350.000
01 и 04
/
400.000
6
фебруар
фебруармарт
426111
400.000
01 и 04
/
300.000
6
март
март-април
426111
300.000
01 и 04
/
810.000
6
фебруар
фебруармарт
426124
810.000
01 и 04
/
200.000
6
фебруар
март 2009 фебруар
2010
426321
200.000
01 и 04
/
1.500.000
6
март
март децембар
426411
1.500.000
01 и 04
38
Набавка 200.000 литара дизела
Д2 за пловила (уговор из 2009.
године)
Набавка моторног уља,
хидрауличног уља, средства за
одмашћивање, корсантина, уља
за редукторе, дестиловане
воде, адитива...
Набавка медицинског
материјала: аутан, газа,
бивацин, завоји, леукопласт,
ханзапласт, хидроцилкин, гума
за заустављање крварења,
спрејеви, алкохол, вата...
Потрошни материјал по
нормативима за пловила и
одржавање зграде
Електро-материјал
Рефлектујућа фолија
Пуцвол, електроде, брусно
камење...
Боје и лакови
Дрвени материјали (даске,
летве, трепне, шпер,
иверица...)
Челични и алуминиjумски
материјали (лимови, цеви,
профили...)
Хидраулична црева
Набавка челичних ужади
(сајли)
Уља и други материјал за
моторну опрему
Душеци, ћебад, постељине,
пешкири, завесе и др. за
пловила
/
18.000.000
1 - по
партијама
јануар
јануар децембар
426412
18.000.000
01 и 04
/
1.000.000
6
фебруар
фебруардецембар
426413
1.000.000
01 и 04
/
75.000
6
април
април
426911
75.000
01 и 04
/
700.000
6
фебруар
426911
700.000
01 и 04
/
/
500.000
200.000
6
6
мај
април
фебруар,
мај, август,
новембар
мај - јун
април-мај
426911
426911
500.000
200.000
01 и 04
01 и 04
/
300.000
6
мај
мај-јун
426911
300.000
01 и 04
/
300.000
6
март
март децембар
426911
300.000
01 и 04
/
150.000
6
јун
јун-јул
426911
150.000
01 и 04
/
100.000
6
јун
јун-јул
426911
100.000
01 и 04
/
200.000
6
мај
426911
200.000
01 и 04
/
150.000
6
мај
426911
150.000
01 и 04
/
100.000
6
мај
426911
100.000
01 и 04
/
100.000
6
мај
426911
100.000
01 и 04
јун децембар
мајновембар
мај децембар
мај - јун
39
Завесе за зграду
Остали потрошни материјал по
потреби (лежајеви, семеринзи,
давачи, шрафовска роба,
каишеви, заптивни материјал,
плексиглас..)
Рачунарске компоненте
(напајања, монитори, интерни
двд-ови, екстерни хард
дискови, упс-еви...)
Набавка акумулатора за
пловила
Набавка филтера уља, горива и
ваздуха за пловила, према типу
мотора на пловилима
Набавка еластичних спојница
Набавка пропелера за пловила
(2 комада)
Набавка бродског редуктора - 1
комад (Истрајни)
Набавка пилона (Неимар)
Набавка делова за багер МЛАВА
(ножеви фрезера, фрезер)
Набавка осталих резервних
делова за пловила (дизне,
пумпе, алнасери,
електромотори, горионици,
хидропаци, термодавачи,
хидрофор, лежајеви, гумени
ротори и др.) по потреби
Набавка аутогума
Ручни алат
/
200.000
6
јануар
јануарфебруар
426911
200.000
01 и 04
/
500.000
6
април
април децембар
426911
500.000
01 и 04
/
300.000
6
април
април - мај
426912
300.000
01 и 04
/
300.000
6
март
април децембар
426912
300.000
01 и 04
/
1.000.000
6
мај
мај-јун
426912
1.000.000
01 и 04
/
100.000
6
јул
426912
100.000
01 и 04
/
800.000
6
август
јул - август
августсептембер
426912
800.000
01 и 04
/
650.000
6
април
април-јун
426192
650.000
01 и 04
/
700.000
6
мај
426192
700.000
01 и 04
/
600.000
4
август
мај-јун
августсептембар
426912
600.000
01 и 04
/
1.600.000
6
март
426912
1.600.000
01 и 04
/
110.000
6
март
426912
110.000
01 и 04
/
300.000
6
април
426913
300.000
01 и 04
априлдецембар
март децембар
април-мај
40
Електро алат (акумулаторксе
бушилице, брусилице, убодна
тестера, кружна тестера,
монофазни компресор, момент
кључ, плеуматски пиштољ,
електро дизалица...)
Набавка ситног инвентара по
потреби (мердевине...)
Кухињско посуђе за пловила и
зграду
Набавка против-пожарних
апарата (10 комада)
Набавка тепих стаза за ходник
управне зграде
Појасеви за спасавање, ужад за
појасеве, прслуци за спасавање
Сигурносни завртњи за соларне
лампе
Бетонска сидра (160 комада)
Километарске ознаке и обалски
знаци, стубови, лимови
Набавка чамца за хидрографска
снимања
Набавка пластичног чамца (6
метара)
Набавка опреме за мониторинг
и аларминг
Набавка и уградња противпожарне опреме
Набавка намештаја за пловне
објекте и канцеларије
Набавка клима уређаја за
пловила и базу (5)
Мрежна опрема (упсеви,
свичеви, wireless рутер - access
point, firewall рутери, кабл
тестер, мрежни каблови,
продужни каблови, струјни
продужни каблови...)
/
300.000
6
јануар
јануарфебруар
426913
300.000
01 и 04
/
60.000
6
мај
мајновембар
426913
60.000
01 и 04
/
50.000
6
мај
мај - јун
426913
50.000
01 и 04
/
90.000
6
април
април - мај
426913
90.000
01 и 04
/
50.000
6
мај
мај - јун
426913
50.000
01 и 04
/
250.000
6
април
април - мај
426919
250.000
01 и 04
/
70.000
6
мај
јун
426919
70.000
01 и 04
/
380.000
6
јул
август
426919
380.000
01 и 04
/
900.000
6
април
април-јун
426919
900.000
01 и 04
/
2.000.000
6
март
март-април
512121
2.000.000
01 и 04
/
60.000
6
март
март-април
512121
60.000
01 и 04
/
450.000
6
април
април-мај
512200
и
426900
450.000
01 и 04
/
430.000
6
октобар
октоба новембар
512200
430.000
01 и 04
/
200.000
6
мај
јун
512211
200.000
01 и 04
/
125.000
6
мај
мај-јун
512212
125.000
01 и 04
/
300.000
6
март
март-јун
512221
и
426912
300.000
01 и 04
41
УПС за МАЛИ ЕХО (мулти беам)
Набавка инкјет штампача (4
комада) и скенера
ИП телефонска централа и
телефонски апарати
Набавка фиксних телефона
Набавка 3 мобилна телефона
Картични систем за улазак у
зграду
Набавка електронске опреме:
даљиномера, дубиномера, ГПС
уређаја, ручних радио станица,
исправљачи за пловне
објекте...
Обалски разводни ормар за
струју
Набавка опреме за домаћинство
(фрижидери, шпорети,
телевизори, уљани радијатори,
ауто радија) по потреби
Мерни инструменти и уређаји
(к-метар, уређаји за мерење
температуре склопова, ампер
кљешта, унимер...)
Соларне навигационе лампе (80
комада), 400 ЕУР комад, из два
дела
Набавка несветлећих бова (15
комада), 170.000 динара комад
Набавка пловака за Саву (15
комада, 10.000 динара комад)
Сидрени ланци, шкопци и
вртуљци (130 x 25.500)
Набавка радарских рефлектора
(40 комада по 16.000))
Набавка активних радарских
рефлектора за обележавање
мостова (за Панчевачки мост)
Набавка мотора за чамац
/
130.000
6
април
/
80.000
6
фебруар
/
500.000
6
мај
/
/
20.000
30.000
6
6
/
160.000
/
април-мај
фебруармарт
512221
130.000
01 и 04
512222
80.000
01 и 04
мај-јун
512231
500.000
01 и 04
јун
јун
јун - јул
јун - јул
512232
512233
10.000
30.000
01 и 04
01 и 04
6
јул
јул - август
512241
160.000
01 и 04
400.000
6
мај
мај - јун
512241
400.000
01 и 04
/
450.000
6
март
март-јун
512241
450.000
01 и 04
/
300.000
6
април
априлдецембар
512251
300.000
01 и 04
/
400.000
6
март
март-април
512531
400.000
01 и 04
/
4.750.000
4
мај
(септембар)
јун
(октобар)
512811
4.750.000
01 и 04
/
2.550.000
6
октобар
октобарновембар
512811
2.550.000
01 и 04
/
150.000
6
мај
мај-јун
512811
150.000
01 и 04
/
3.315.000
6
април
мај
512811
3.315.000
01 и 04
/
640.000
6
септембар
септембароктобар
512811
640.000
01 и 04
/
70.000
6
август
септембар
512811
70.000
01 и 04
/
750.000
6
новембар
новембар
512921
750.000
01 и 04
42
Секачи за шибље, моторна
тестера, монофазни компресор,
пнеуматски одвијач, мерач
компресије за дизел моторе,
кљешта за испитивање оловних
акумулатора... (по потреби)
Дизел агрегати за пловила
(стамбена лађа и БГД-879б)
Пумпа са мерачем за претакање
горива (2 комада - Млава и
Истрајни I)
Софтвер за сервер и за радне
станице за финансијско
материјално пословање
Софтвер за бекап сервера и
радних станица
Лиценце за анти вирус програм
Клијентске лиценце за
WINDOWS 2008 сервер
УСЛУГЕ
Дератизација и дезинсекција на
пловилима и зградама
Пражњење септичке јаме
Услуге чишћења зграде
Осигурање имовине и
запослених
Услуге обезбеђивања хотелског
смештаја и авио превоза за
путовања запослених у оквиру
пословних активности на
међународном нивоу
/
270.000
6
март
мартдецембар
512921
270.000
01 и 04
/
900.000
6
мај
јун-јул
512921
900.000
01 и 04
/
80.000
6
јун
јун
512933
80.000
01 и 04
120.000
6
јун
јул - август
515111
290.000
01 и 04
/
100.000
6
април
април-мај
515111
100.000
01 и 04
/
120.000
6
фебруар
фебруар
515192
120.000
01 и 04
/
140.000
6
март
март-април
515192
140.000
01 и 04
мај,
октобар
мај,
октобар
мај,
октобар
мај,
октобар
април 2010
- март 2011
фебруар
2009 фебруар
2010
421321
250.000
01 и 04
421324
80.000
01 и 04
421325
1.100.000
01 и 04
421500
4.000.000
01 и 04
422221
и
422231
1.500.000
01 и 04
/
39.900.000
/
250.000
6
/
80.000
6
/
1.100.000
6
март
/
4.000.000
1 - по
партијама
фебруар
/
1.500.000
6
јануар
фебруар децембар
43
Oдржавање софтвера за
финансијско материјално
пословање
Одржавање система Unidocs
Услуге образовања и
усавршавања запослених
Штампање образаца
Услуге прања веша
Новогодишња репрезентација
Репрезентација - бифе
Услуге обезбеђења објеката и
мониторинг
Чишћење танкова на пловилима
Услуге пескирања
Услуга радова на висинама (на
мостовима), по потреби
Услуге превоза, по потреби
Стаклорезачке услуге на
пловилима (по потреби)
Услуге копирања (по потреби)
Услуга прања возила
Услуге прегледа и испитивања
опреме за рад и испитивање
услова радне околине
Израда плана о противпожарној
заштити
Ронилачке услуге
/
320.000
6
јануар
/
150.000
6
децембар
/
1.300.000
6
фебруар
/
100.000
6
март
/
140.000
6
јануар
/
350.000
6
новембар
/
200.000
6
јануар
/
1.200.000
6
март
/
150.000
6
фебруар
/
60.000
6
април
/
60.000
6
април
/
150.000
6
јануар
/
100.000
6
март
/
30.000
6
јануар
/
120.000
6
јануар
/
1.000.000
6
мај
/
600.000
6
август
/
50.000
6
април
/
2.400.000
4
децембар
Закуп стубова за АИС
јануар децембар
децембар
фебруар децембар
март децембар
јануар децембар
новембардецембар
јануар децембар
април 2010
-март 2011
фебруардецембар
април - јул
април децембар
јануар децембар
мартдецембар
јануар децембар
јануар децембар
јун-јул
август децембар
април децембар
децембар
2010 децембар
2011
423210
320.000
01 и 04
423210
150.000
01 и 04
423311
1.300.000
01 и 04
423400
100.000
01 и 04
423611
140.000
01 и 04
423711
350.000
01 и 04
423711
200.000
01 и 04
423900
1.200.000
01 и 04
423911
150.000
01 и 04
423911
60.000
01 и 04
423911
60.000
01 и 04
423911
150.000
01 и 04
423911
100.000
01 и 04
423911
30.000
01 и 04
423911
120.000
01 и 04
423911
1.000.000
01 и 04
423911
600.000
01 и 04
424911
50.000
01 и 04
423911
и
421612
2.400.000
01 и 04
44
Текуће поправке и одржавање
управне зграде и базе Макиш
(по потреби)
Кречење просторија и ходника
управне зграде
Радови на стамбеној лађи ТОКА
према техничкој спецификацији
Радови на пловилу СПП XXI
према техничкој спецификацији
Радови на пловилу СПП XX
према техничкој спецификацији
(уговор из 2009. године, остала
коначна ситуација)
Радови на пловилу БГД-14-695
(БГ-879Б) према техничкој
спецификацији
Радови на пловилу БГД-П-1179
према техничкој спецификацији
(уговор из 2009. године, остало
да се плате додатни радови)
Текуће одржавање пловних
објеката (металостругарске
услуге, ливачке услуге,
браварске услуге, услуге
сервисирања централног
грејања и др.)
Сервисирање МТУ мотора на
пловилима
Генерални ремонт мотора
ДЕУТЗ
Сервис мотора ЦАТ на Млави
Редовни сервиси ванбродских
мотора
Радови на пловилу СПП XIX
(хитно)
Текуће одржавање возног
парка
Сервисирање мрежне опреме
(упс)
/
300.000
6
фебруар
фебруар децембар
425100
300.000
01 и 04
/
870.000
6
април
април - јун
425133
870.000
01 и 04
/
3.500.000
1
март
425191
3.500.000
01 и 04
/
12.000.000
1
март
425191
12.000.000
01 и 04
/
1.700.000
1
јануар
јануарфебруар
425191
1.700.000
01 и 04
/
200.000
1
април
април - maj
425191
200.000
01 и 04
/
300.000
1
јануар
јануарфебруар
425191
300.000
01 и 04
/
1.000.000
6
јануар децембар
јануар децембар
425191
100.000
01 и 04
/
200.000
6
март
425191
200.000
01 и 04
/
150.000
6
март
425191
150.000
01 и 04
/
150.000
6
март
425191
150.000
01 и 04
/
200.000
6
март
425191
200.000
01 и 04
/
300.000
4
март
март
425191
300.000
01 и 04
/
800.000
6
фебруар
фебруар децембар
425219
800.000
01 и 04
/
220.000
6
јул
јул
425222
220.000
01 и 04
април август
април август
април децембар
април децембар
април децембар
април децембар
45
Електроничарске услуге (сервис
радара, ГПС-ова, дубиномера и
радио станица), по потреби
Чишчење клима уређаја
Поправка светлећих и
несветлећих бова и радарских
рефлектора
Контрола и сервис пп апарата
Пројекат уређења фасаде
управне зграде
/
500.000
6
април
април децембар
425224
500.000
01 и 04
/
100.000
6
април
април - мај
425227
100.000
01 и 04
/
1.600.000
6
септембар
септембардецембар
425281
1.600.000
01 и 04
/
100.000
6
фебруар
425281
100.000
01 и 04
/
300.000
6
септембар
511451
300.000
01 и 04
фебруар децембар
октобар новембар
РАДОВИ
II ДЕО: НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
УКУПНО
Објављивање тендера
Основни, редовни и контролни
прегледи пловила код
Југорегистра и капетанија
Дозволе за рад радио станица и
накнаде за коришћење радио
фреквенција
Дозволе и сагласности за
прикључак за струју у Сремској
Митровици
Претходни и периодични
прегледи запослених
2.980.000
/
200.000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
јануар децембар
јануар децембар
423432
200.000
01 и 04
/
1.600.000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
јануар децембар
јануар децембар
423599
1.600.000
01 и 04
/
830.000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
фебруар децембар
фебруар децембар
423900
830.000
01 и 04
/
150.000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
фебруар мај
фебруар мај
423900
830.000
01 и 04
/
200.000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
јануар децембар
јануар децембар
424243
200.000
01 и 04
46
Реализација јавних набавки за период првог квартала 2010.године
(у хиљадама динара)
Ред.
бр.
1
Врста поступка
300
Уговорена
вредност са
ПДВ-ом
350
Додатне услуге
осигурања
628
483
506
„ДДОР Нови Сад“
Огранак Главна
филијала Београд
17.02.2010.
Услуге осигурања
пловних објеката
1200
1129
1186
„ДДОР Нови Сад“
Огранак Главна
филијала Београд
„ДДОР Нови Сад“
Огранак Главна
филијала Београд
„ДДОР Нови Сад“
Огранак Главна
филијала Београд
„ДДОР Нови Сад“
Огранак Главна
филијала Београд
„ДДОР Нови Сад“
Огранак Главна
филијала Београд
29.03.2010.
Процењена
редност
3
Преговарачки
поступак без
објављивања јавног
позива
Преговарачки
поступак без
објављивања јавног
позива
Јавни позив
4
Јавни позив
Услуге осигурања
пловних сигнала
2300
2254
2366
5
Јавни позив
Услуге осигурања
људи
100
83
83
6
Јавни позив
Услуге осигурања
аутомобила
300
259
272
7
Јавни позив
Услуге осигурања
имовине
100
60
63
2
Датум
закучења
уговора
20.01.2010.
Уговорена
вредност без
ПДВ-а
297
Подаци о
предмету јавне
набавке
Додатне услуге
ремонта брода
Назив изабраног
понуђача
Бродоградилиште
„М.Ц.И.“ Нови Бечеј
29.03.2010.
29.03.2010.
29.03.2010.
29.03.2010.
47
Набавке мале вредности
Ред.
Бр.
1
2
3
Врста предмета јавне
набавке
добра
Услуге
радови
Укупно:
Укупан број
закључених
уговора
4
3
0
7
Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ-а
1062
1633
0
2695
Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом
1187
1927
0
3114
Подаци о поступцима
Исход поступака јавних
набавки
Укупно спроведени
Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
УКУПНО
Јавне набавке велике
вредности
3
0
0
0
3
Јавне набавке мале
вредности
7
0
0
0
7
Подаци о поништеним /обустављеним поступцима
Врста поступка
0
Подаци о
предмету
јавне набавке
0
Процењена
вредност
0
Разлог
обуставе/поништења
постпупка
0
Опис разлога
0
48
Реализација јавних набавки за период другог квартала 2010.године
(у хиљадама динара)
Ред.
бр.
Врста
поступка
0
0
Подаци о
предмету јавне
набавке
0
Процење
на
вредност
0
Уговорена
вредност
без ПДВ-а
0
Уговорена
вредност са
ПДВ-ом
0
Назив
изабраног
понуђача
0
Датум
закучења
уговора
0
Набавке мале вредности
Ред.
бр.
1
2
3
Врста предмета јавне
набавке
добра
Услуге
радови
Укупно:
Укупан број
закључених
уговора
20
8
0
28
Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ-а
4939
3162
0
8101
Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом
6197
3732
0
9929
Подаци о поступцима
Исход поступака јавних
набавки
Укупно спроведени
Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
УКУПНО
Јавне набавке велике
вредности
0
0
0
0
0
Јавне набавке мале
вредности
28
1
0
0
29
49
Подаци о поништеним /обустављеним поступцима
Врста поступка
Набавка мале
вредности
Подаци о
предмету
јавне набавке
Услуга
машинских и
браварских
обрада опреме
на пловним
објектима
Дирекције
Процењена
вредност
600
Разлог
обуставе/поништења
постпупка
Нису испуњени
услови за
састављање листе од
најманје три
кандидата
Опис разлога
Наручилац
није добије ни
једну понуду
Реализација јавних набавки за период трећег квартала 2010.године
(у хиљадама динара)
Ред.
бр.
Врста поступка
Подаци о предмету
јавне набавке
Процењена
вредност
1
Јавни позив
Услуге ремонтна брода
2966
Уговорена
вредност
без ПДВ-а
2761
Уговорена
вредност са
ПДВ-ом
3258
Назив изабраног понуђача
Бродоградилиште „М.Ц.И.“ Нови
Бечеј
Датум
закучења
уговора
08.10.2010.
50
Набавке мале вредности
Ред.
Бр.
1
2
3
Врста предмета јавне
набавке
добра
Услуге
радови
Укупно:
Укупан број
закључених
уговора
9
8
0
17
Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ-а
2617
1792
0
4409
Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом
3088
2109
0
5197
Подаци о поступцима
Исход поступака јавних
набавки
Укупно спроведени
Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
УКУПНО
Јавне набавке велике
вредности
1
0
0
0
1
Јавне набавке мале
вредности
17
0
0
0
17
Подаци о поништеним /обустављеним поступцима
Врста поступка
0
Подаци о
предмету
јавне набавке
0
Процењена
вредност
0
Разлог
обуставе/поништења
постпупка
0
Опис разлога
0
51
Реализација јавних набавки за период четвртог квартала 2010.године
(у хиљадама динара)
Ред.
бр.
Врста поступка
1
4
Преговарачки
поступак без
објављивања јавног
позива
Преговарачки
поступак без
објављивања јавног
позива
Преговарачки
поступак без
објављивања јавног
позива
Јавни позив
5
Јавни позив
2
3
Подаци о
предмету јавне
набавке
Набавка лампи
за обележавање
пловног пута
Процењена
вредност
Уговорена
вредност са
ПДВ-ом
2564
Назив изабраног
понуђача
Датум закучења уговора
2220
Уговорена
вредност без
ПДВ-а
2175
„Carmanah”
Канада
20.10.2010.
Додатне услуге
на ремонту
брода
120
110
130
Бродоградилиште
„М.Ц.И“ д.о.о.
Нови Бечеј
05.11.2011.
Резервни делови
за багер
467
416
489
„IHC Merwede“
Холандија
10.11.2010.
Набавка Д-2 за
бродове на
територији
Србије – партија
3- сипање из
цистерне
Набавка горива
за аутомобиле по
картичном
систему –
партија 4
15000
13793
16275
„Гаспетрол“
Панчево, Србија
30.12.2010.
5000
4886
5765
„НИС А.Д. Нови
Сад“ Србија
30.12.2010.
52
Набавке мале вредности
Ред.
Бр.
1
2
3
Врста предмета јавне
набавке
добра
Услуге
радови
Укупно:
Укупан број
закључених
уговора
16
8
0
24
Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ-а
5233
2570
0
7803
Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом
6185
2860
0
9045
Подаци о поступцима
Исход поступака јавних
набавки
Укупно спроведени
Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
УКУПНО
Јавне набавке велике
вредности
5
2
0
0
7
Јавне набавке мале
вредности
24
2
0
0
26
53
Подаци о поништеним /обустављеним поступцима
Врста поступка
Подаци о предмету јавне
набавке
Процењена вредност
Јавни позив
Набавка еуродизела на
локацији Београд , сипање
директно у брод – партија
1
15000
Јавни позив
Набавка Д-2 на локацији
Кладово , сипање
директно у брод – партија
2
2650
Набавка мале
вредности
Набавка радарских
рефлектора
545
Набавка мале
вредности
Набавка вртуљака
250
Разлог
обуставе/поништења
постпупка
Одбијене све
неисправне,
неодговарајуће и
неприхвативе
понуде
Одбијене све
неисправне,
неодговарајуће и
неприхвативе
понуде
Одбијене све
неисправне,
неодговарајуће и
неприхвативе
понуде
Одбијене све
неисправне,
неодговарајуће и
неприхвативе
понуде
Опис разлога
Добијена само једна
неисправна понуда
У отвореном
поступку није
добијена ни једна
понуда
Добијене су две
неприхватљиве и
једна неисправна
понуда
У поступку су
добијене једна
неисправна и једна
неприхватљива
понуда
54
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2011. ГОДИНУ
Предмет набавке
Спецификација
Процењена
вредност
Укупна
По
год
Врста
поступка
/ основ за
изузеће
Оквирно
време
покретања
поступка
Оквирно
време
реализације
уговора
децембар
новембардецембар
фебруароктобар
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финансирања
(планска
година)
I ДЕО: НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
УКУПНО
ДОБРА
Ваучери за децу запослених
Промотивни материјал
Канцеларијски материјал
Канцеларијски материјал:
папир (А4, 80г, 130г),
самолепљиви папир,
регистратори, фасцикле,
коверте, обрасци, ролне за
плотер, грађевински дневник,
бродски дневник, дописна
књига...
Тонери за штампаче и плотере,
кертриџи, ЦД, ДВД...
Рефлектујућа фолија
Средства и опрема за личну
заштиту на раду (радна одела,
јакне, мантили, ципеле, чизме,
рукавице, шлемови, капе,
заштитне наочаре...)
Набавка програма за праћење
прописа и тендера (четири
набавке на годишњем нивоу)
99.216.000
/
55.326.000
400.000
6
новембар
/
450.000
6
новембар
/
1.000.000
6
фебруар,
септембар
413142
400.000
01 и 04
423711
450.000
01 и 04
426111
1.000.000
01 и 04
фебруар
фебруармарт
426111
400.000
01 и 04
500.000
март
март-април
426111
500.000
01 и 04
100.000
април
април-мај
426911
100.000
01 и 04
400.000
/
1.350.000
6
фебруар
фебруармарт
426124
1.350.000
01 и 04
/
200.000
6
фебруар
фебруардецембар
426311
и
515192
200.000
01 и 04
55
Набавка горива за пловила,
возила и ванбродске моторе
(уговор из 2010. године)
Партија 1 - Београд
1 - по
партијама
јануар
јануар децембар
8.000.000
јануар
јануар децембар
8.000.000
јануар
јануар децембар
3.000.000
јануар
јануар децембар
/
19.000.000
Партија 3 - остале локације
Партија 4 - Картични систем
Набавка моторног уља,
хидрауличног уља, средства за
одмашћивање, корсантина, уља
за редукторе, дестиловане
воде, адитива...
Потрошни материјал по
нормативима за пловила и
одржавање зграде
Електро-материјал, пуцвол,
електроде, брусно камење...
Боје и лакови (и пурпена)
Дрвени материјали (даске,
летве, трепне, шпер,
иверица...)
Челични и алуминиjумски
материјали (лимови, цеви,
профили, шорпањи)
Хидраулична црева
Материјал за моторну опрему
Плексиглас
Остали потрошни материјал по
потреби (семеринзи, дихтунзи,
лежајеви, давачи, каишеви,
заптивни материјал...)
426411
и
426412
426411
и
426412
426411
и
426412
426411
и
426412
19.000.000
01 и 04
8.000.000
01 и 04
8.000.000
01 и 04
3.000.000
01 и 04
/
800.000
6
фебруар
фебруардецембар
426413
800.000
01 и 04
/
700.000
6
фебруар
фебруар,
август
426911
700.000
01 и 04
/
1.100.000
6
фебруар,
мај,
октобар
март новембар
426911
1.100.000
01 и 04
/
360.000
6
фебруар
март децембар
426911
360.000
01 и 04
/
250.000
6
јун
јун-јул
426911
250.000
01 и 04
/
620.000
6
фебруар,
јун
426911
и
426913
620.000
01 и 04
/
200.000
6
мај
426911
200.000
01 и 04
/
100.000
6
мај
426911
100.000
01 и 04
/
80.000
6
март
фебруармарт, јунјул
јун децембар
мај децембар
март-април
426911
80.000
01 и 04
/
450.000
6
март
426911
450.000
01 и 04
март децембар
56
Рачунарске компоненте
(матичне плоче, процесори,
меморија, напајања, интерни
двд-ови, екстерни хард
дискови, сервер, меморија за
сервер, ултрамали десктоп
рачунари (2), УСБ, мишеви,
тастатуре...)
Набавка филтера уља, горива и
ваздуха за пловила, према типу
мотора на пловилима
Набавка еластичних спојница
Набавка резервних делова за
пловила (дизне, пумпе,
алнасери, електромотори,
горионици, хидропаци,
термодавачи, хидрофор, гумени
ротори и др.) по потреби
/
900.000
6
април
април - мај
426911,
426912,
426913
и
512221
/
1.000.000
6
мај
мај-јун
426912
1.000.000
01 и 04
/
100.000
6
јул
јул - август
426912
100.000
01 и 04
/
1.000.000
6
март
априлдецембар
426912
1.000.000
01 и 04
Пловци за цевовод за багер
Млава
/
2.000.000
4
јун
јун-јул
2.000.000
01 и 04
Цеви за цевовод за багер
Млава (10 комада)
/
800.000
6
јун
јун-јул
800.000
01 и 04
Манжетне за цевовод за багер
Млава (10 комада)
/
1.300.000
6
јун
јун-јул
1.300.000
01 и 04
Сферни зглоб за цевовод за
багер Млава
/
400.000
6
јун
јун-јул
400.000
01 и 04
/
500.000
6
јануар
јануар фебруар
426913
500.000
01 и 04
/
700.000
6
април
април-мај
426913
700.000
01 и 04
426913
450.000
01 и 04
426913
200.000
01 и 04
Набавка акумулатора за
пловила
Набавка челичних ужади
(сајли)
Алат и ситан инвентар
Ручни алат
/
200.000
450.000
6
јануар
6
април
фебруарјун
април-мај
426912
или
512931
426912
или
512931
426912
или
512931
426912
или
512931
900.000
01 и 04
57
Електро алат (акумулаторксе
бушилице, брусилице, убодна
тестера, кружна тестера,
момент кључ, плеуматски
пиштољ, електро дизалица...)
Набавка ситног инвентара
(мердевине и др.)
Душеци, ћебад, постељине,
пешкири, завесе и др. за
пловила
Куповина скеле за
надзорништво Сремска
Митровица
Појасеви за спасавање (10
комада), ужад за појасеве (625
м), прслуци за спасавање (10
комада)
Километарске ознаке и обалски
знаци, стубови
Шрафовска роба и сигурносни
завртњи за соларне лампе
Набавка чамца за хидрографска
снимања (уговор из 2010.
године)
Набавка пластичног чамца (6
метара)
Набавка опреме за мониторинг
и аларминг
Набавка и уградња противпожарне опреме
Набавка намештаја за пловне
објекте и канцеларије
Набавка уградне опреме и
опреме за домаћинство (бела
техника, тв, клима, уљни
радијатори, фиксни
телефони...)
150.000
6
јануар
јануарфебруар
426913
и
512921
150.000
01 и 04
100.000
6
мај
мај
426913
100.000
01 и 04
/
400.000
6
мај
мај - јун
426913
400.000
01 и 04
/
250.000
6
фебруар
фебруар март
426913
250.000
01 и 04
/
256.000
6
април
април - мај
426913
256.000
01 и 04
/
400.000
6
април
априлновембар
426913
400.000
01 и 04
/
150.000
6
март
март-април
426919
150.000
01 и 04
/
420.000
6
новембар
2010
новембар
2010 фебруар
2011
512121
420.000
01 и 04
/
80.000
6
март
март-април
512121
80.000
01 и 04
/
450.000
6
април
април-мај
512200
и
426900
450.000
01 и 04
/
430.000
6
октобар
октобар новембар
512200
430.000
01 и 04
/
350.000
6
мај
јун
512211
350.000
01 и 04
/
400.000
6
мај
мај-јун
512212
и
512251
400.000
01 и 04
58
Мрежна опрема (свичеви (2),
wireless рутер - access point (2),
продужни каблови, струјни
продужни каблови...)
ИП телефонска централа и
телефонски апарати
Набавка електронске опреме:
даљиномера, дубиномера, ГПС
уређаја, ручних радио станица,
исправљачи за пловне објекте,
ДСЛР фотоапарат, ХД камера,
камера за даљински надзор
пловног пута…
Набавка опреме за спољни
надзор
Мерни инструменти и уређаји
(к-метар, уређаји за мерење
температуре склопова, ампер
кљешта, унимер...)
Соларне навигационе лампе
(100 комада), 450 ЕУР комад, из
два дела
Израда прототипа челичне
несветлеће бове (израда,
тестирање)
Набавка несветлећих бова по
прототипу
Сидрени ланци, шкопци и
вртуљци (130 x 25.500)
Набавка радарских рефлектора
(30 комада по 19.000))
Секачи за шибље, моторна
тестера, монофазни компресор,
пнеуматски одвијач, мерач
компресије за дизел моторе,
кљешта за испитивање оловних
акумулатора... (по потреби)
Дизел агрегат за пловило
(Стари Град - Г2)
/
140.000
6
март
март-јун
512221
и
426912
140.000
01 и 04
/
600.000
6
мај
мај-јун
512231
600.000
01 и 04
/
800.000
6
мај
мај - јун
512241
800.000
01 и 04
/
100.000
6
фебруар
фебруар
512241
100.000
01 и 04
/
150.000
6
март
март април
512531
150.000
01 и 04
/
4.750.000
4
април
(септембар)
мај
(октобар)
512811
4.750.000
01 и 04
/
100.000
6
март
март-април
512811
100.000
01 и 04
/
2.550.000
6
јул
јул-август
512811
2.550.000
01 и 04
/
3.000.000
6
август
512811
3.000.000
01 и 04
/
570.000
6
август
512811
570.000
01 и 04
/
150.000
6
март
мартдецембар
512921
150.000
01 и 04
/
2.200.000
6
март
март април
512921
2.200.000
01 и 04
августсептембар
августсептембар
59
Софтвер за сервер и за радне
станице за финансијско
материјално пословање
Лиценце за анти вирус програм
Лиценце за WINDOWS7 OS
Лиценце за GLOBAL NAPER
УСЛУГЕ
Дератизација и дезинсекција на
пловилима и зградама
Услуге чишћења зграде
Осигурање имовине и
запослених
Услуге обезбеђивања хотелског
смештаја и авио превоза за
путовања запослених у оквиру
пословних активности на
међународном нивоу
Oдржавање софтвера за
финансијско материјално
пословање система Unidocs
Услуге образовања и
усавршавања запослених
(курсеви страних језика, јавне
набавке, специјализовани
курсеви за укрцано особље моторна опрема, дизалице,
радари, радио станице,
виљушкариста, ПП заштита)
Услуге превоза, по потреби
Стаклорезачке услуге на
пловилима (по потреби)
Текуће поправке и одржавање
управне зграде и базе Макиш
(олуци, кров, изолација...)
/
120.000
6
јун
јул - август
515111
120.000
01 и 04
/
/
/
100.000
160.000
40.000
6
6
6
фебруар
април
април
фебруар
април-мај
април-мај
515192
515192
515192
100.000
160.000
40.000
01 и 04
01 и 04
01 и 04
мај,
октобар
април 2010
- март 2011
фебруар
2010 фебруар
2011
421321
290.000
01 и 04
421325
1.100.000
01 и 04
421500
5.000.000
01 и 04
43.890.000
/
290.000
6
мај,
октобар
/
1.100.000
6
март
/
5.000.000
1 - по
партијама
фебруар
/
2.000.000
6
јануар
фебруар децембар
422221
и
422231
2.000.000
01 и 04
/
470.000
6
јануар
јануар децембар
423210
470.000
01 и 04
/
1.500.000
6
јануар
јануар децембар
423311
1.500.000
01 и 04
/
280.000
6
јануар
423911
280.000
01 и 04
/
300.000
6
март
423911
300.000
01 и 04
/
1.000.000
6
фебруар
425100
1.000.000
01 и 04
јануар децембар
мартдецембар
фебруар децембар
60
Отклањање недостатака
везаних за електроинсталације
у управној згради, на основу
прегледа и испитивања
електротехничке заштите
(спроведене у оквиру израде
Акта о процени ризика из 2010.
године)
Обезбеђивање и ограђивање
опасних места на бази Београд
и бази Апатин (постављање
знакова и ограда, према
упутству из Акта о процени
ризика из 2010. године)
Столарске услуге
Кречење просторија и ходника
управне зграде
Радови на пловилу СПП V
према техничкој спецификацији
Радови на пловилу СПП VII
према техничкој спецификацији
Радови на пловилу СПП XXI
према техничкој спецификацији
Радови на пловилу Мали Ехо
према техничкој спецификацији
Услуге металостругарских и
браварских обрада делова,
склопова и подсклопова на
пловним објектима (Уговор из
2010. године)
Услуге поправки хидрауличних
систама на пловним објектима
Услуга увођења, поправки и
одржавања система централног
грејања на пловним објектима
(котлова, горионика, грејних
тела и др.)
Сервисирање МТУ мотора на
пловилима
900.000
6
април
април-мај
425100
900.000
01 и 04
200.000
6
април
април-мај
425100
200.000
01 и 04
/
250.000
6
март
мартдецембар
425112
250.000
01 и 04
/
250.000
6
април
април - јун
425113
250.000
01 и 04
/
400.000
6
јануар
425191
400.000
01 и 04
/
3.500.000
1
јануар
425191
3.500.000
01 и 04
/
10.500.000
1
март
425191
10.500.000
01 и 04
/
600.000
6
март
април - мај
425191
600.000
01 и 04
/
500.000
6
јануар децембар
425191
500.000
01 и 04
/
250.000
6
мај децембар
мај децембар
425191
250.000
01 и 04
/
400.000
6
јануар децембар
јануар децембар
425191
400.000
01 и 04
/
200.000
6
март
април децембар
425191
200.000
01 и 04
јануарфебруар
јануарфебруар
април август
61
Генерални ремонт мотора
ДЕУТЗ
Сервис мотора ЦАТ на Млави
Сервис мотора Перкинс
Редовни сервиси ванбродских
мотора
Текуће одржавање пловних
објеката (сервисирање водених
пумпи, турбина, разводника,
вентила, електроуређаја...)
Текуће одржавање возног
парка
Сервисирање мрежне опреме
Електроничарске услуге (сервис
радара, ГПС-ова, дубиномера и
радио станица), по потреби
Поправка светлећих и
несветлећих бова и радарских
рефлектора
Услуге обезбеђења објеката и
мониторинг
Израда плана о
противпожарној заштити
Закуп стубова за АИС
Технички преглед радио
опреме
Медицинске услуге
Претходни и периодични
прегледи запослених
Вакцине за бродско особље
Услуга бетонирања гаражних
места на бази Макиш
/
150.000
6
март
/
150.000
6
март
/
400.000
6
фебруар
/
200.000
6
март
/
280.000
6
јануар децембар
/
1.150.000
6
фебруар
/
200.000
6
јул
/
200.000
6
април
/
2.000.000
6
септембар
/
1.100.000
6
март
/
600.000
6
август
/
5.000.000
4
децембар
/
310.000
6
јануар
410.000
6
април децембар
април децембар
фебруар март
април децембар
425191
150.000
01 и 04
425191
150.000
01 и 04
425191
400.000
01 и 04
425191
200.000
01 и 04
425191
280.000
01 и 04
425219
1.150.000
01 и 04
425222
200.000
01 и 04
април децембар
425224
200.000
01 и 04
септембардецембар
425281
2.000.000
01 и 04
423900
1.100.000
01 и 04
423911
600.000
01 и 04
423911
и
421612
5.000.000
01 и 04
423911
310.000
01 и 04
јануар децембар
фебруар децембар
јул
април 2010
-март 2011
август децембар
децембар
2010 децембар
2011
јануардецембар
410.000
390.000
јануар децембар
јануар децембар
424243
390.000
01 и 04
20.000
јануар децембар
јануар децембар
424311
20.000
01 и 04
јануар
јануар-март
425111
150.000
01 и 04
/
150.000
6
62
Услуга постављања бандера,
развођења електроинсталација
и атестирање
Набавка и уградња електронске
јединице и џојстика за Неимар
Израда тенди и цирада
Услуге припреме пројектне
документације
Пројектна документација за
прототип бове
Пројектна документација за
електроинсталације у
надзорништву у Сремској
Митровици
Пројекат уређења фасаде
управне зграде
/
250.000
6
март
500.000
6
фебруар
/
400.000
6
април
/
100.000
6
мај
/
50.000
6
март
/
100.000
6
/
300.000
6
мартдецембар
425117
250.000
01 и 04
425191
500.000
01 и 04
426913
400.000
01 и 04
511451
100.000
01 и 04
март-април
511451
50.000
01 и 04
март
март-април
511451
100.000
01 и 04
септембар
октобар новембар
511451
300.000
01 и 04
фебруар март
апил-мај
мајдецембар
РАДОВИ
II ДЕО: НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
УКУПНО
Дозволе за рад радио станица и
накнаде за коришћење радио
фреквенција (РАТЕЛ)
Штампање образаца
Објављивање тендера
Основни, редовни и контролни
прегледи пловила код
Југорегистра и капетанија
Услуге тапетара (тапацирање)
4.355.000
/
900.000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
фебруар децембар
фебруар децембар
421419
900.000
01 и 04
/
100.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
март
март децембар
423400
100.000
01 и 04
/
350.000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
јануар децембар
јануар децембар
423432
350.000
01 и 04
/
1.300.000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
јануар децембар
јануар децембар
423599
1.300.000
01 и 04
/
60.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
мај
мај-јун
423599
60.000
01 и 04
/
150.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
јануар
јануар децембар
423611
150.000
01 и 04
Услуге прања веша
63
Репрезентација - бифе
Дозволе и сагласности за
прикључке за струју и воду у за
надзорништво у Сремској
Митровици
/
150.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
јануар
јануар децембар
423711
150.000
01 и 04
/
160.000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
фебруар мај
фебруар мај
423900
160.000
01 и 04
/
120.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
јануар
јануар децембар
423911
120.000
01 и 04
/
60.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
април
април - јул
423911
60.000
01 и 04
/
60.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
април
април децембар
423911
60.000
01 и 04
/
10.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
јануар
јануар децембар
423911
10.000
01 и 04
/
90.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
мај,
октобар
мај,
октобар
421324
90.000
01 и 04
/
40.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
јануар децембар
јануар децембар
424331
40.000
01 и 04
/
70.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
јануар
јануардецембар
424911
70.000
01 и 04
/
100.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
април
април децембар
424911
100.000
01 и 04
/
100.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
април
април - мај
425227
100.000
01 и 04
/
90.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
фебруар
фебруар децембар
425281
90.000
01 и 04
/
50.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
јануар
јануардецембар
425291
50.000
01 и 04
Услуга прања возила
Услуге пескирања
Услуга радова на висинама (на
мостовима), по потреби
Услуге копирања (по потреби)
Пражњење септичке јаме
Контрола пијаће воде
Услуге привеза брода
Ронилачке услуге
Чишчење клима уређаја
Контрола и сервис пп апарата
Сервисирање моторне опреме
64
Кухињско посуђе за пловила и
зграду
Набавка против-пожарних
апарата (5 комада ЦО2 и 5
комада С-6)
Набавка тепих стаза за ходник
управне зграде
/
150.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
мај
мај - јун
426913
150.000
01 и 04
/
90.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
април
април - мај
426913
90.000
01 и 04
/
50.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
мај
мај - јун
426913
50.000
01 и 04
/
35.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
јул
август
426913
35.000
01 и 04
/
70.000
ЗЈН (чл.
31. ст. 2.)
април
април
426919
70.000
01 и 04
Бетонска сидра (60 комада)
Набавка медицинског
материјала: аутан, газа,
бивацин, завоји, леукопласт,
ханзапласт, хидроцилкин, гума
за заустављање крварења,
спрејеви, алкохол, вата…
65
Реализација јавних набавки за период првог квартала 2011.године
(у хиљадама динара)
Ред.
бр.
Врста
поступка
Подаци о
предмету јавне
набавке
Процење
на
редност
Уговорена
вредност
без ПДВ-а
1
Отворени
поступак
Услуга
ремонта брода
2967
2762
2
Преговарачки
поступак без
објављивања
јавног позива
Материјал за
усавршавање и
образовање
160
142
Уговорена
Датум
вредност
Назив изабраног
закучења
са ПДВпонуђача
уговора
ом
3259
Бродоградилиште 11.02.2011.
„М.Ц.И.“ Нови
Бечеј
157
„Интермекс“
07.03.2011.
д.о.о. Београд
Набавке мале вредности
Ред.
бр.
1
2
3
Врста предмета јавне
набавке
добра
Услуге
радови
Укупно:
Укупан број
закључених
уговора
3
3
0
6
Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ-а
591
1907
0
2498
Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом
697
2245
0
2942
66
Подаци о поступцима
Исход поступака јавних
набавки
Укупно спроведени
Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
УКУПНО
Јавне набавке велике
вредности
2
1
0
0
3
Јавне набавке мале
вредности
6
0
0
0
6
Подаци о поништеним /обустављеним поступцима
Врста поступка
Преговарачки
поступак без
објављивања
јавног позива
Подаци о
предмету
јавне набавке
Набавка дизел
горива за
бродове на
локацији
Кладово
Процењена
вредност
2540
Разлог
обуставе/поништења
постпупка
Нису испуњени
услови за
састављање листе од
најмање три
кандидата
Опис разлога
Понуђач
позван на
преговарање
није доставио
понуду
67
Реализација јавних набавки за период другог квартала 2011.године
(у хиљадама динара)
Ред.
бр.
Врста поступка
Подаци о предмету
јавне набавке
1
Преговарачки поступак
без објављивања јавног
позива
Услуга додоатног
осигурања
2
Преговарачки поступак
без објављивања јавног
позива
3
Преговарачки поступак
без објављивања јавног
позива
Преговарачки поступак
без објављивања јавног
позива
Гориво за пловила –
локација Београд, за
сипање директно у
пловило
Набавка лампи за
обележавање пловног
пута
Закуп проњстора за
постављање базних
станица
4
Процење
на
редност
400
Уговорена Уговорена
вредност вредност са
без ПДВ-а
ПДВ-ом
316
332
15000
14500
15960
2100
1523
1985
2000
1188
1402
Назив изабраног
понуђача
„ДДОР Нови Сад“
АДО Нови Сад,
Главна филијала
Београд
Друштво за
промет нафтних
деривата „Лукоил
Србија“ Београд
„Carmanah”
Канада
„ВИП Мобиле“
Београд
Датум
закључења
уговора
01.04.2011.
08.04.2011.
27.04.2011.
19.04.2011.
68
Подаци о поступцима
Ред.
Бр.
1
2
3
Врста предмета јавне
набавке
добра
Услуге
радови
Укупно:
Укупан број
закључених
уговора
12
12
0
24
Укупна вредносз
закључених уговора без
ПДВ-а
2046
3433
0
5479
Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом
2393
3999
0
6392
Подаци о поступцима
Исход поступака јавних
набавки
Укупно спроведени
Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
УКУПНО
Јавне набавке велике
вредности
4
0
0
0
4
Јавне набавке мале
вредности
24
0
0
0
24
Подаци о поништеним /обустављеним поступцима
Врста поступка
0
Подаци о
предмету
јавне набавке
0
Процењена
вредност
0
Разлог
обуставе/поништења
постпупка
0
Опис разлога
0
69
Реализација јавних набавки за период трећег квартала 2011.године
(у хиљадама динара)
Образац А за евидентирање података о закљученим уговорима о јавним набавкама за период: трећи квартал 2011.године
Ред.
бр.
Подаци о предмету јавне набавке
Врста
поступка
Основ из
ЗЈН
Врста
предмета
Предмет
Опис
предмета
јавне
набавке
Процењена
вредност
Уговорена
вредност
без ПДВ-а
Уговорена
вредност са
ПДВ-ом
Назив
изабраног
понуђача
Датум закључења
уговора
Образац Б за евидентирање података о закљученим уговорима о јавним набавкама мале вредности за период: трећи квартал 2011.године
Ред.
Бр.
1
2
3
Врста предмета јавне
набавке
добра
Услуге
радови
Укупно:
Укупан број
закључених
уговора
14
3
0
17
Укупна вредносз
закључених уговора без
ПДВ-а
3944
491
0
4435
Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом
4656
563
9
5219
70
Образац В за евидентирање података о поступцима јавних набавки за период: трећи квартал 2011.године
Исход поступака јавних
набавки
Укупно спроведени
Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
УКУПНО
Јавне набавке велике
вредности
0
0
0
0
0
Јавне набавке мале
вредности
17
2
0
0
17
Подаци о поништеним /обустављеним поступцима
Врста поступка
Набавка мале
вредности
Набавка мале
вредности
Подаци о
предмету јавне
набавке
Набавка
километарских
ознака
Процењена
вредност
Услуга
одржавања
аутомобила
марке „Ауди“
300
УКУПНО
260
Разлог
обуставе/поништења
постпупка
14-остало
11-одбијене све
неисправне,
неодговарајуће и
неприхватљиве
понуде
Опис разлога
Понуђач није
огао да испуни
уговор у
уговореном
року након
потписивања
истог
Није добијена
ни једна
исправна
понуда
560
71
Реализација јавних набавки за период четвртог квартала 2011.године
(у хиљадама динара)
Образац А за евидентирање података о закљученим уговорима о јавним набавкама за период: четврти квартал 2011.године
Подаци о предмету јавне набавке
Ред.
бр.
1
Врста
поступка
Основ из
ЗЈН
Врста
предмета
Предмет
3
24.1.3)
1
03
Опис предмета
јавне набавке
Процењена
вредност
Уговорена
вредност
без ПДВ-а
Уговорена
вредност са
ПДВ-ом
Назив
изабраног
понуђача
Датум
закључења
уговора
Електронске
навигационе
лампе
1700
1725
2024
„Carmanah
“ Канада
12.12.2011.
Образац Б за евидентирање података о закљученим уговорима о јавним набавкама мале вредности за период: четврти кватрал 2011.године
Ред.
Бр.
1
2
3
Врста предмета јавне
набавке
добра
услуге
радови
Укупно:
Укупан број
закључених
уговора
13
8
0
21
Укупна вредносз
закључених уговора без
ПДВ-а
1986
1850
0
3836
Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом
2344
2074
0
4418
72
Образац В за евидентирање података о поступцима јавних набавки за период: четврти квартал 2011.године
Исход поступака јавних
набавки
Укупно спроведени
Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
УКУПНО
Јавне набавке велике
вредности
1
0
0
0
0
Јавне набавке мале
вредности
21
0
0
0
22
Подаци о поништеним /обустављеним поступцима
Ред.
бр.
I
Опис
Разлог
предмета Процењена
Врста
Врста
обуставе/поништења
Предмет
јавне
вредност
поступка предмета
постпупка
набавке
II
III
IV
V
VI
VII
Опис разлога
VIII
73
Реализација јавних набавки за период првог квартала 2012.године
(у хиљадама динара)
Образац А за евиденцију података о закљученим уговорима о јавним набавкама за период: први квартал 2012.године
Ред.
бр.
Подаци о предмету јавне набавке
Врста
поступка
Основ из
ЗЈН
Врста
предмета
Предмет
Опис
предмета
јавне набавке
Процењена
вредност
Уговорена
вредност
без ПДВ-а
Уговорена
вредност са
ПДВ-ом
Назив
изабраног
понуђача
Датум
закључења
уговора
ОБРАЗАЦ Б за евидентирање података о закљученим уговорима о јавним набавкаљма мале вредности за период: први квартал 2012.године
Ред.
Бр.
1
2
3
Врста предмета јавне
набавке
добра
услуге
радови
Укупно:
Укупан број
закључених
уговора
11
6
0
17
Укупна вредносз
закључених уговора без
ПДВ-а
1601
630
0
2231
Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом
1886
744
0
2630
74
ОБРАЗАЦ В за евидентирање података о поступцима јавних набавки за период: први квартал 2012.године
Исход поступака јавних
набавки
Укупно спроведени
Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
УКУПНО
Јавне набавке велике
вредности
0
0
0
0
0
Јавне набавке мале
вредности
17
0
0
0
17
Подаци о поништеним /обустављеним поступцима
Ред.
Врста
Врста
Предмет
бр. поступка предмета
I
II
III
IV
Опис
предмета
јавне
набавке
V
Процењена
вредност
Разлог
обуставе/поништења
постпупка
Опис разлога
VI
VII
VIII
75
Реализација јавних набавки за период другог квартала 2012.године
(у хиљадама динара)
Образац А за евиденцију података о закљученим уговорима о јавним набавкама за период: други квартал 2012.године
Подаци о предмету јавне набавке
Ред.
бр.
Врста
поступка
Основ из
ЗЈН
Врста
предмета
Предмет
1
1
1
08
2
1
1
08
3
3
24.1.3)
1
03
4
3
24.1.3)
2
06
5
1
1
08
6
3
24.1.3)
2
06
7
3
24.1.3)
2
06
Датум
закључења
уговора
Опис предмета
јавне набавке
Процењена
вредност
Уговорена
вредност
без ПДВ-а
Уговорена
вредност са
ПДВ-ом
Партија 1 –
гориво,
локација
Београд
Партија 3гориво, остале
локације у
Србији
Преносник
снаге-редуктор
16250
17561
20721
„Гаспетрол“ д.о.о.
Панчево
10.04.2012
16350
17144
20229
Гаспетрол“ д.о.о.
Панчево
10.04.2012
250
246
309
„Scan Marine“
Вишково,Хрватска
26.04.2012
Партија 4 осигурање
људи
Партија 4гориво,
малопродајни
објекти
Партија 3осигурање,
пловни
сигнали
Партија 3-
25
24
24
04.05.2012
6150
6031
7117
„Компанија Дунав
осигурање“
Београд
„НИС“ а.д. Нови
Сад
450
537
564
„Компанија Дунав
осигурање“
Београд
04.05.2012
32
37
39
„Компанија Дунав
04.05.2012
Назив изабраног
понуђача
04.05.2012
76
8
3
24.1.3)
2
06
9
3
24.1.3)
2
06
10
4
23.1.1)
2
01
11
3
24.1.3)
1
03
12
1
2
06
13
1
2
06
14
1
2
06
15
1
2
06
16
1
2
06
осигурање,
аутомобили
Партија 2осигурање,
пловни
објекти
Партија 1осигурање,
имовина
Ремонтни
радови на
чамцу
Електронске
навигационе
лампе
Партија 1 –
осигурање
имовине
Партија 2 –
осигурање
пловних
објеката
Партија 3осигурање
пловних
сигнала
Партија 3осигурање
људи
Партија 5осигурање
аутомобила
осигурање“
Београд
„Компанија Дунав
осигурање“
Београд
230
230
241
23
25
26
2966
3559
4200
2100
1856
2229
„Carmanah“
Канада
23.05.2012
138
97
102
29.06.2012
1300
1286
1350
„ДДОР Нови Сад“
Огранак филијала
Београд
„Компанија Дунав
осигурање“
Београд
2450
2640
2772
„Компанија Дунав
осигурање“
Београд
29.06.2012
150
63
63
29.06.2012
200
175
183
„ДДОР Нови Сад“
Огранак филијала
Београд
„Компанија Дунав
осигурање“
Београд
„ДДОР Нови Сад“
Огранак филијала
Београд
„Бродицо“ д.о.о.
Панчево
04.05.2012
08.05.2012
09.05.2012
29.06.2012
29.06.2012
77
ОБРАЗАЦ Б за евидентирање података о закљученим уговорима о јавним набавкаљма мале вредности за период: други квартал 2012.године
Ред.
Бр.
1
2
3
Врста предмета јавне
набавке
добра
услуге
радови
Укупно:
Укупан број
закључених
уговора
19
5
0
24
Укупна вредносз
закључених уговора без
ПДВ-а
7388
3360
0
10748
Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом
8626
3958
0
12584
ОБРАЗАЦ В за евидентирање података о поступцима јавних набавки за период: други квартал 2012.године
Исход поступака јавних
набавки
Укупно спроведени
Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
УКУПНО
Јавне набавке велике
вредности
16
2
0
0
18
Јавне набавке мале
вредности
24
0
0
0
24
78
Подаци о поништеним /обустављеним поступцима
Ред.
бр.
Врста
Врста
поступка предмета
Предмет
I
1
II
1
III
2
IV
01
2
1
1
08
УКУПНО
Опис
предмета
јавне набавке
V
Ремонтни
радови на
чамцу
Набавка
горива –
парија 2 Кладово
Разлог
Процењена
обуставе/поништења Опис разлога
вредност
постпупка
VI
VII
VIII
Све понуде су
2966
11-одбијене све
биле
неисправне,
неисправне и
неодговарајуће и
неприхватљиве
неприхватљиве
понуде
3250
12-нису испуњени
Наручилац
услови за
није прибавио
састављање листе од
ни једну
најмање три
понуду
кандидата
6216
79
Реализација јавних набавки за период трећег квартала 2012.године
(у хиљадама динара)
Образац А за евиденцију података о закљученим уговорима о јавним набавкама за период: трећи квартал 2012.године
Подаци о предмету јавне
набавке
Ред.
Осно Врста
Врста
бр.
Пред
поступк
в из
пред
мет
а
ЗЈН
мета
Процење
на
редност
Уговорена
вредност
без ПДВ-а
Уговорена
вредност
са ПДВом
Назив изабраног
понуђача
Датум
закључења
уговора
ОБРАЗАЦ Б за евидентирање података о закљученим уговорима о јавним набавкаљма мале вредности за период: трећи квартал 2012.године
Ред.
Бр.
1
2
3
Врста предмета јавне
набавке
добра
услуге
радови
Укупно:
Укупан број
закључених
уговора
12
10
0
22
Укупна вредносз
закључених уговора без
ПДВ-а
6201
1670
0
7871
Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом
7313
1957
0
9270
80
ОБРАЗАЦ В за евидентирање података о поступцима јавних набавки за период: трећи квартал 2012.године
Исход поступака јавних
набавки
Укупно спроведени
Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
УКУПНО
Јавне набавке велике
вредности
0
0
0
0
0
Јавне набавке мале
вредности
22
0
0
0
22
Подаци о поништеним /обустављеним поступцима
Ред.
бр.
I
Врста
Врста
Предмет
Опис
Процењена
Разлог
поступка предмета
предмета вредност
обуставе/поништења
јавне
постпупка
набавке
II
III
IV
V
VI
VII
Опис разлога
VIII
УКУПНО
81
82
83
84
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ
Редни
број
Предмет набавке
Процењена
вредност
Оквирно
време
покретања
поступка
Оквирно
време
реализације
уговора
новембар
фебруар,
септембар
децембар
фебруароктобар
200,000
фебруар
520,000
Спецификација
Укупна
По
год
Врста
поступка
/ основ за
изузеће
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финансирања
(планска
година)
I ДЕО: НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
УКУПНО
1
ДОБРА
Ваучери за децу запослених
Канцеларијски материјал
2
-
3
4
Канцеларијски материјал: папир
(А4, 80г, 130г), самолепљиви
папир, регистратори, фасцикле,
коверте, обрасци, ролне за
плотер, грађевински дневник,
бродски дневник, дописна
књига...
Тонери за штампаче и плотере,
кертриџи, ЦД, ДВД...
Средства и опрема за личну
заштиту на раду (радна одела,
јакне, мантили, ципеле, чизме,
рукавице, шлемови, капе,
заштитне наочаре...)
Набавка програма за праћење
прописа и тендера (четири
набавке на годишњем нивоу)
Набавка горива за пловила,
возила и ванбродске моторе
5
149,952,000
/
55,747,000
300,000
6
/
720,000
6
413142
300,000
01
426111
720,000
01
фебруармарт
426111
200,000
01
март
март-април
426111
520,000
01
/
1,100,000
6
фебруар
фебруармарт
426124
1,100,000
01
/
185,000
6
фебруар
фебруардецембар
426311
и
515192
185,000
01
/
29,835,000
1 - по
партијама
јануар
јануар децембар
426411
и
426412
29,835,000
01
85
Партија 1 - Београд
10,500,000
јануар
јануар децембар
426411
и
426412
10,500,000
01
14,335,000
јануар
јануар децембар
426411
и
426412
14,335,000
01
5,000,000
јануар
јануар децембар
426411
и
426412
5,000,000
01
Партија 2 - остале локације
Партија 3 - Картични систем
Набавка моторног уља,
хидрауличног уља, средства за
одмашћивање, корсантина, уља
за редукторе, дестиловане воде,
адитива...
/
700,000
6
фебруар
фебруардецембар
426413
700,000
01
/
700,000
6
фебруар
фебруар,
август
426911
700,000
01
/
250,000
6
март новембар
426911
250,000
01
/
430,000
6
март, јун
426911
430,000
01
/
100,000
6
јун
јун-јул
426911
100,000
01
/
280,000
6
април-мај
мај
426911
и
426913
280,000
01
/
180,000
6
мај
мај децембар
426911
180,000
01
/
250,000
6
март
март децембар
426911
и
426912
250,000
01
6
7
Потрошни материјал по
нормативима за пловила и
одржавање зграде
Електро-материјал, пуцвол,
електроде, брусно камење...
8
Боје, лакови и пурпена
9
Дрвени материјали (даске,
летве, трепне, шпер, иверица...)
фебруар,
мај,
октобар
фебруар,
мај
10
11
Челични и алуминиjумски
материјали (лимови, цеви,
профили, шорпањи)
Материјал за моторну опрему
12
13
Остали потрошни материјал по
потреби (семеринзи, дихтунзи,
лежајеви, давачи, каишеви,
спојнице, заптивни материјал...)
86
14
Рачунарска опрема (матичне
плоче, процесори, меморија,
напајања, интерни двд-ови,
екстерни хард дискови, сервер,
меморија за сервер, ултрамали
десктоп рачунари, УСБ, мишеви,
тастатуре...)
/
1,200,000
6
април
април - мај
426911,
426912,
426913
и
512221
/
150,000
6
мај
јун децембар
426912
150,000
01
Набавка филтера уља, горива и
ваздуха за пловила, према типу
мотора на пловилима
/
800,000
6
мај
мај-јун
426912
800,000
01
Набавка резервних делова за
пловила (дизне, пумпе,
алнасери, електромотори,
горионици, хидропаци,
термодавачи, хидрофор, гумени
ротори и др.) по потреби
/
280,000
6
март
априлдецембар
426912
280,000
01
/
150,000
6
јун
јун-јул
426912
150,000
01
/
600,000
6
јануар
426913
600,000
01
/
260,000
6
јануар
426913
260,000
01
60,000
6
април
426913
60,000
01
150,000
6
јануар
јануарфебруар
426913
и
512921
150,000
01
50,000
6
мај
мај
426913
50,000
01
Хидраулична црева
15
16
17
18
Набавка резервних делова за
багер Млава
Набавка акумулатора за пловила
19
20
Алат и ситан инвентар
Ручни алат
Електро алат (акумулаторксе
бушилице, брусилице, убодна
тестера, кружна тестера, момент
кључ, плеуматски пиштољ,
електро дизалица...)
Набавка ситног инвентара
(мердевине, лец, чакље, скеле и
др.)
24
25
јануар фебруар
фебруарјун
април-мај
1,200,000
01
Душеци, ћебад, постељине,
пешкири, завесе и др. за
пловила
/
200,000
6
март
март-април
426913
200,000
01
Израда тенди и цирада
/
250,000
6
март
март-април
426913
250,000
01
87
Појасеви за спасавање (10
комада), ужад за појасеве (625
м), прслуци за спасавање (30
комада)
/
200,000
6
јун
јун-јул
426913
200,000
01
/
300,000
6
март
мартдецембар
426913
300,000
01
/
60,000
6
мај
мај-јун
426910
60,000
01
1,859,000
6
август
августдецембар
512121
1,859,000
01
/
450,000
6
јануардецембар
512200
и
426900
450,000
01
/
290,000
6
јул
јул-август
512211
290,000
01
/
100,000
6
мај
мај-јун
512212
и
512251
100,000
01
/
200,000
6
март
март-јун
512223
и
426910
200,000
01
33
Мрежна опрема (свичеви,
wireless рутер - access point,
продужни каблови, струјни
продужни каблови...)
/
520,000
6
март
март април
512241
520,000
01
34
Мерни инструменти и уређаји (кметар, уређаји за мерење
температуре склопова, ампер
кљешта, унимер...)
/
520,000
6
септембар
512241
520,000
01
/
2,200,000
4
мај
512811
2,200,000
01
/
5,970,000
6
јун
512811
5,970,000
01
26
27
28
29
30
31
Километарске ознаке и стубови
за обалске знаке
Шрафовска роба и сигурносни
завртњи за соларне лампе
Набавка понтона - пристана и
приступног моста и припадајуће
опреме за надзорништво на
Сави у Прову
Набавка опреме за мониторинг и
аларминг (уговор из 2010.
године)
Набавка намештаја за пловне
објекте и канцеларије
Набавка уградне опреме и
опреме за домаћинство (бела
техника, тв, клима, уљни
радијатори, фиксни телефони...)
32
35
Набавка електронске
и мерне опреме за пловила
Соларне навигационе лампе
36
37
Набавка несветлећих бова
(уговор из 2012. године плус
Сава из буџетске резерве)
октобарновембар
мајдецембар
јул-август
88
Сидрени ланци, шкопци и
вртуљци
38
39
40
41
42
1
2
3
4
/
1,260,000
6
фебруар
фебруармарт
/
618,000
6
јул
јул-август
/
380,000
6
март
мартдецембар
Дизел агрегат за пловило Стари
Град - Г2 (уговор из 2012.
године)
/
1,800,000
6
јануар
Лиценце за анти вирус програм
/
100,000
6
Набавка радарских рефлектора
Набавка моторне опремеСекачи за шибље, моторна
тестера, монофазни компресор,
пнеуматски одвијач, мерач
компресије за дизел моторе,
кљешта за испитивање оловних,
тримери, ванбродски мотори,
акумулатора...
УСЛУГЕ
Дератизација и дезинсекција на
пловилима и зградама
Интернет за РИС
Услуге чишћења зграде
Осигурање имовине и
запослених
Осигурање имовине и
запослених
Услуге обезбеђивања хотелског
смештаја и авио превоза за
путовања запослених у оквиру
пословних активности на
међународном нивоу
1,260,000
01
618,000
01
512921
380,000
01
јануар
512921
1,800,000
01
фебруар
фебруар
515192
100,000
01
мај,
октобар
мај
мај
мај,
октобар
јун-јул
мај
421321
350,000
01
421412
423911
2,400,000
1,400,000
01
01
мај
јун-јун
421500
5,300,000
01
1 - по
партијама
јул
јулдецембар
421500
4,500,000
01
1
јул
јулдецембар
421500
800,000
01
43,305,000
/
350,000
6
/
/
2,400,000
1,400,000
6
6
/
5,300,000
4,500,000
5
Осигурање РИС опреме
512811
и
426911
512811
800,000
/
1,500,000
6
јануар
фебруар децембар
422221
и
422231,
423900
1,500,000
01
/
380,000
6
јануар
јануар децембар
423210
380,000
01
6
7
Oдржавање софтвера за
финансијско материјално
пословање
89
8
Услуге образовања и
усавршавања запослених
(курсеви страних језика, јавне
набавке, специјализовани
курсеви за укрцано особље моторна опрема, дизалице,
радари, радио станице,
виљушкариста, ПП заштита)
Услуге превоза, по потреби
9
/
500,000
6
јануар
/
150,000
6
јануар
/
200,000
6
март
/
200,000
6
фебруар
јануар децембар
423311
500,000
01
423911
150,000
01
423911
200,000
01
фебруар децембар
425100
200,000
01
јануар децембар
мартдецембар
11
Стаклорезачке услуге на
пловилима (по потреби)
Текуће поправке и одржавање
управне зграде и базе Макиш
(олуци, кров, изолација...)
/
350,000
6
март
мартдецембар
425117
350,000
01
12
Услуга постављања бандера,
развођења електроинсталација
и атестирање
/
4,150,000
1
Уговор из
2012.
године
март
425191
4,150,000
01
13
Радови на пловилу СПП XXII
према техничкој спецификацији
(Уговор из 2012. године)
/
14,500,000
1
мај
јун-август
425191
14,500,000
01
/
100,000
6
јануар децембар
јануар децембар
425191
100,000
01
Услуга увођења, поправки и
одржавања система централног
грејања на пловним објектима
(котлова, горионика, грејних
тела и др.)
/
80,000
6
јануар децембар
јануар децембар
425191
80,000
01
/
250,000
6
март
април децембар
425191
250,000
01
17
Сервисирање погонских и
помоћних мотора на пловилима
(CAT, MTU, Perkins, Cummins,
DEUTZ, Torpedo)
18
Редовни сервиси ванбродских
мотора
/
200,000
6
март
април децембар
425191
200,000
01
10
14
15
16
Радови на пловилу СПП XXI
према техничкој спецификацији
Услуге металостругарских и
браварских обрада делова,
склопова и подсклопова на
пловним објектима
90
19
Текуће одржавање пловних
објеката (сервисирање водених
пумпи, турбина, разводника,
вентила, електроуређаја...)
Текуће одржавање возног парка
20
/
200,000
6
јануар децембар
јануар децембар
425191
200,000
01
/
1,100,000
6
фебруар
фебруар децембар
425219
1,100,000
01
/
65,000
6
април
април-мај
425211
65,000
01
/
80,000
6
април
април децембар
425224
80,000
01
мај
мај-јун
425281
600,000
01
јануар децембар
423911
1,000,000
01
423911
и
421612
3,000,000
01
5,100,000
01
150,000
01
22
Поправка радне машине
виљушкара
Електроничарске услуге (сервис
радара, ГПС-ова, дубиномера и
радио станица), по потреби
/
600,000
6
23
Поправка светлећих и
несветлећих бова и радарских
рефлектора (из два дела)
/
1,000,000
6
24
Услуге обезбеђења објеката и
мониторинг (Уговор из 2010.
године)
/
3,000,000
6
март
мартдецембар
5,100,000
1
јун
јулдецембар
150,000
6
април-мај
април-мај
1
јул
августдецембар
424911
50,900,000
01
мај,
октобар
мај,
октобар
421324
140,000
01
21
Закуп стубова и инфраструктуре
за АИС
25
Одржавање РИС система,
софтвера и базних станица
26
27
Технички преглед радио опреме
1
РАДОВИ
Багеровање речног наноса на
дефинисианим локацијама у
циљу унапређења безбедности
пловидбе
/
423900
и
425200
423911
50,900,000
/
50,900,000
II ДЕО: НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
УКУПНО
Пражњење септичке јаме
5,741,500
/
1
140,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
91
2
3
Закуп водног земљишта за
надзорништво у Тителу
Дозволе за рад радио станица и
накнаде за коришћење радио
фреквенција (РАТЕЛ)
45,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
јануар
фебруар
421390
45,000
01
/
710,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
јануар,
децембар
јануар,
децембар
421419
710,000
01
/
10,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јануар децембар
јануар децембар
423191
10,000
01
/
100,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
март
март децембар
423400
и
423911
100,000
01
/
350,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
јануар децембар
јануар децембар
423432
350,000
01
/
1,080,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
јануар децембар
јануар децембар
423599
1,080,000
01
/
20,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јун
јун-јул
423599
20,000
01
/
220,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јануар
јануар децембар
423611
220,000
01
/
200,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јануар
јануар децембар
423711
200,000
01
/
5,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
јануар
јануар
423900
5,000
01
/
120,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јануар
јануар децембар
423911
120,000
01
/
80,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
април
април - јул
423911
80,000
01
/
10,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јануар
јануар децембар
423911
10,000
01
Услуге катовања фолије
4
Штампање образаца и коричење
5
Објављивање тендера
6
7
Основни, редовни и контролни
прегледи пловила код
Југорегистра и капетанија
Услуге тапетара (тапацирање)
8
Услуге прања веша
9
Репрезентација - бифе
10
11
Дозволе, подлоге и сагласности
за надзорништво у Тителу
Услуга прања возила
12
Услуге пескирања
13
Услуге копирања (по потреби)
14
92
Чишћење фасаде зграде
15
16
-
Медицинске услуге
Претходни и периодични
прегледи запослених (према
месту пребивалишта)
Вакцине за бродско особље
/
60,000
/
210,000
200,000
10,000
Контрола пијаће воде
60,000
01
210,000
01
јануар децембар
јануар децембар
424311
200,000
01
јануар децембар
јануар децембар
424311
10,000
01
јануар децембар
јануар децембар
424331
40,000
01
150,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
март
март-април
424631
150,000
01
/
60,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
април
април децембар
424911
60,000
01
/
20,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јануар
јануардецембар
424911
20,000
01
/
110,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
април
април децембар
424911
110,000
01
/
35,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
март
март
425113
35,000
01
/
200,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јануар
јануар децембар
425118,
425222
&
425223
200,000
01
/
280,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
октобар
новембардецембар
423900
280,000
01
/
100,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
април
април - мај
425227
100,000
01
19
Услуге привеза брода
20
Ронилачке услуге
21
Кречење ходника зграде
22
23
24
Чишћење клима уређаја
25
423911
/
18
Уградња радара на пловило СПП
XXI за Саву
март
40,000
agros - korekcija gps signala
Сервис електричне и телефонске
опреме
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
март
/
17
Услуга радова на висинама (на
мостовима), по потреби
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
93
Контрола и сервис пп апарата
/
100,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
фебруар
фебруар децембар
425281
100,000
01
/
50,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јануар
јануардецембар
425291
50,000
01
/
65,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јануар
јануар децембар
426311
65,000
01
/
3,500
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јануар
јануар децембар
426311
3,500
01
/
12,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јануар
јануар децембар
426311
12,000
01
/
30,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
март
март децембар
426311
12,000
01
/
24,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
март
март децембар
426311
24,000
01
/
150,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јун
јун-јул
426911
150,000
01
/
20,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јануар
фебруар
426911
&
426913
20,000
01
/
80,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
март
март-април
426911
80,000
01
Кухињско посуђе за пловила и
зграду
/
110,000
мај
мај - јун
426913
110,000
01
Набавка против-пожарних
апарата (30 комада)
/
150,000
април
април - мај
426913
150,000
01
26
Сервисирање моторне опреме
27
28
Претплата за штампано и
електронско издање Службеног
гласника
Часопис PC Press
29
Часопис Hydro
30
Часопис Буџетски инструктор
31
Часопис Правни инструктор
32
Материјал за бетонска сидра
33
Набавка батерија (укључујући
аку батерије за Carmanah лампе)
34
Плексиглас
35
36
37
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
94
Набавка плинских боца
/
100,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
јануар
јануар децембар
426913
100,000
01
/
10,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
април
април-мај
426913
10,000
01
/
32,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
март
март
426913
32,000
01
/
35,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
март
март
426913
35,000
01
Спољна табла (са називом
институције)
/
35,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
март
март
426913
35,000
01
Стазе и отирачи за ходник
зграде
/
80,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
март
март
426913
80,000
01
Набавка медицинског
материјала: аутан, газа,
бивацин, завоји, леукопласт,
ханзапласт, хидроцилкин, гума
за заустављање крварења,
спрејеви, алкохол, вата…
/
100,000
ЗБРС за
2012 (чл.
33)
април
април
426919
100,000
01
Припрема пројектне
документације, техничка
контрола документације и
дозволе и сагласности за
постављање надзорништва
Прово и Тител
/
50,000
6
мај
мајдецембар
511451
50,000
01
Дозволе и сагласности за
прикључке за струју и воду за
надзорништво у Прову
/
150,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.)
фебруар мај
фебруар мај
423900
150,000
01 и 04
38
Набавка челичних ужади (сајли)
39
Застава и носач за заставу за
зграду
40
Грб Републике Србије за салу
41
42
43
44
45
46
III ДЕО: НАБАВКЕ У ОКВИРУ СЕЕ ПРОЈЕКАТА NEWADA duo и CO-WANDA
УКУПНО
10,909,000
95
Пројекат NEWADA duo - набавка
промо материјала
/
220,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
март
март-април
220,000
01
/
700,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
јун
јулдецембар
700,000
01
Пројекат NEWADA duo организација конференције
DISC13
/
220,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
септембар
октобарновембар
220,000
01
Пројекат NEWADA duo организација пројектних
састанака
/
200,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
март
априлдецембар
200,000
01
Пројекат NEWADA duo - пилот
активност, развој софтвера и
апликације за remote AtoNs
/
3,000,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
мај
јундецембар
3,000,000
01
/
1,532,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
јун
јулдецембар
1,532,000
01
/
1,532,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
јун
јулдецембар
1,532,000
01
/
220,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
март
март-април
220,000
01
/
110,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
мај
мај
110,000
01
1
2
Пројекат NEWADA duo - пилот
активност, развој апликације за
заједнички план обележавања
пловног пута
3
4
5
Пројекат NEWADA duo - набавка
аутоматских водомерних станица
6
7
Пројекат NEWADA duo - набавка
опреме за имплементацију пилот
активности remote AtoNs и
заједничког плана обележавања
пловних путева
Пројекат CO-WANDA - набавка
промо материјала
8
9
Пројекат CO-WANDA организација пројектног
састанка и обилазак постројења
за прихват бродског отпада
96
10
11
Пројекат CO-WANDA - развој
софтвера и апликације за пилот
активност тестирања РИС-а у
функцији управљања бродским
отпадом
Пројекат CO-WANDA - екстерна
услуга центра за прихват
бродског отпада у функцији
пилот активности
/
2,875,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
мај
мај
2,875,000
01
/
300,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
мај
мај
300,000
01
97
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ
Процењена
вредност
Редни
број
Предмет набавке
Спецификација
Укупна
УКУПНО
По
год
Врста
поступ-ка
/ основ за
изузеће
Оквирно
време
покретања
поступка
Оквирно
време
реализације
уговора
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финансирања
(планска
година)
88,141,700
Пренето
у 2015.
годину
Износ без
ПДВ-а
70,209,750
I ДЕО: НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ДОБРА
Ваучери за децу запослених
1
36,990,000
/
380,000
31,750,000
6
новембар
децембар
4131
380,000
01
6
фебруар,
септембар
фебруароктобар
4261
750,000
01
фебруар
фебруармарт
4261
Канцеларијски материјал
/
750,000
2
-
3
Канцеларијски материјал:
папир (А4, 80г, 130г),
самолепљиви папир,
регистратори, фасцикле,
коверте, обрасци, ролне за
плотер, грађевински дневник,
бродски дневник, дописна
књига...
Тонери за штампаче и
плотере, кертриџи, ЦД, ДВД...
Средства и опрема за личну
заштиту на раду (радна одела,
јакне, мантили, ципеле,
чизме, рукавице, шлемови,
капе, заштитне наочаре...)
4
Набавка програма за праћење
прописа
5
Набавка горива (гасног уља
01) за пловила
200,000
316,667
625,000
200,000
01
166,667
550,000
/
550,000
6
март
март-април
4261
550,000
01
фебруар
фебруармарт
4261
550,000
01
фебруар
фебруардецембар
4263
165,000
01
јануар
јануар децембар
4264
18,000,000
01
458,333
458,333
/
/
165,000
18,000,000
6
1
137,500
15,000,000
98
Набавка горива по картичном
систему
/
6,180,000
1
јануар
6
7
8
Набавка моторног уља,
хидрауличног уља, средства
за одмашћивање, корсантина,
уља за редукторе,
дестиловане воде, адитива...
Потрошни материјал по
нормативима за пловила и
одржавање зграде
Електро-материјал, пуцвол,
електроде, брусно камење...
/
600,000
6
10
11
12
13
14
15
Дрвени материјали (даске,
летве, трепне, шпер,
иверица...)
Челични и алуминиjумски
материјали (лимови, цеви,
профили, шорпањи)
Остали потрошни материјал
по потреби (семеринзи,
дихтунзи, лежајеви, давачи,
каишеви, спојнице, заптивни
материјал...)
Рачунарска опрема (матичне
плоче, процесори, меморија,
напајања, интерни двд-ови,
екстерни хард дискови,
сервер, меморија за сервер,
ултрамали десктоп рачунари,
УСБ, мишеви, тастатуре...)
Набавка филтера уља, горива
и ваздуха за пловила, према
типу мотора на пловилима
4264
фебруардецембар
4264
6,180,000
01
5,150,000
600,000
01
500,000
/
900,000
6
фебруар
фебруар,
август
4269
март новембар
4269
250,000
01
900,000
01
750,000
/
250,000
6
фебруар,
мај,
октобар
/
350,000
6
фебруар,
мај
март, јун
4269
350,000
01
/
250,000
6
јун
јун-јул
4269
250,000
01
9
Боје, лакови и пурпена
фебруар
јануар децембар
208,333
291,667
208,333
/
200,000
6
април-мај
мај
4269
200,000
01
166,667
/
150,000
6
март
мартдецембар
4269
150,000
01
125,000
/
1,640,000
6
април
април-мај
4269 и
5122
1,640,000
01
1,366,667
/
400,000
6
мај
мај-јун
4269
400,000
01
333,333
99
16
Набавка резервних делова за
пловила (дизне, пумпе,
алнасери, електромотори,
горионици, хидропаци,
термодавачи, хидрофор,
гумени ротори, еластичне
спојнице и др.) по потреби
17
Набавка резервних делова за
багер Млава
18
Набавка акумулатора за
пловила
/
370,000
4269
370,000
01
308,333
4269
200,000
01
јануар
јануарфебруар
4269
300,000
01
6
јануар
фебруарјун
4269
360,000
01
160,000
6
април
април-мај
4269
160,000
01
Електро алат (акумулаторксе
бушилице, брусилице, убодна
тестера, кружна тестера,
момент кључ, плеуматски
пиштољ, електро дизалица...)
100,000
6
јануар
јануарфебруар
4269 и
5129
100,000
01
Набавка ситног инвентара
(мердевине, лец, чакље, скеле
и др.)
100,000
Ручни алат
Израда тенди и цирада
20
/
/
/
200,000
300,000
360,000
6
6
166,667
250,000
300,000
133,333
мај
мај
4269
100,000
01
83,333
/
250,000
март
март-април
4269
250,000
01
6
март
мартдецембар
4269
430,000
01
200,000
6
јул
јул-август
5122
200,000
01
350,000
6
мај
мај-јун
5122
350,000
01
21
/
430,000
22
Набавка намештаја за пловне
објекте и канцеларије
/
/
Набавка уградне опреме и
опреме за домаћинство (бела
техника, тв, клима, уљни
радијатори, фиксни
телефони...)
Мрежна опрема (свичеви,
wireless рутер - access point,
продужни каблови, струјни
продужни каблови...)
6
83,333
Километарске ознаке и
стубови за обалске знаке
6
208,333
358,333
166,667
291,667
/
295,000
6
март
март-јун
5122 и
4269
200,000
01
245,833
Соларне навигационе лампе
/
25
априлдецембар
јун-јул
19
24
март
јун
Алат и ситан инвентар
23
6
1,100,000
4
мај
мајдецембар
5128
1,100,000
01
916,667
100
Набавка несветлећих бова
26
27
Сидрени ланци, шкопци и
вртуљци
Набавка сидара
28
29
30
Набавка радарских
рефлектора
Набавка моторне и др. опреме
- Секачи за шибље, моторна
тестера, монофазни
компресор, пнеуматски
одвијач, мерач компресије за
дизел моторе, кљешта за
испитивање оловних,
тримери, ванбродски мотори,
акумулатора...
УСЛУГЕ
Енергетске услуге електрична енергија
/
950,000
2
3
Услуга Интернета
Услуге фиксне телефоније
4
Услуге мобилне телефоније
5
6
7
8
Осигурање имовине и
запослених (пловни објекти,
возила, имовина, запослени)
Услуге обезбеђивања
хотелског смештаја и авио
превоза за путовања
запослених у оквиру
пословних активности на
међународном нивоу
Oдржавање софтвера за
финансијско материјално
пословање
јун
јул-август
5128
950,000
01
650,000
01
/
650,000
6
април
април-мај
5128 и
4269
/
400,000
6
април
април-мај
5128
400,000
01
/
240,000
6
јул
јул-август
5128
240,000
01
/
130,000
6
март
мартдецембар
5129
130,000
01
791,667
541,667
333,333
200,000
108,333
37,486,000
/
5,100,000
1
Дератизација и дезинсекција
на пловилима и зградама
6
31,238,333
1 - по
партијама
фебруар
фебруар
4212
5,100,000
01
4,250,000
/
350,000
6
март,
септембар
март,
септембар
4213
350,000
01
/
2,400,000
6
март
jul-jul
4214
2,400,000
01
/
500,000
6
март
март-април
4214
500,000
01
/
850,000
6
април
април-мај
4214
850,000
01
/
2,506,000
1 - по
партијама
мај
јун-јун
4215
2,506,000
01
6
јануар
/
1,500,000
291,667
2,000,000
416,667
708,333
2,088,333
фебруар децембар
4222
1,500,000
01
1,250,000
/
800,000
6
јануар
јануар децембар
4232
800,000
01
666,667
101
Услуге образовања и
усавршавања запослених
(курсеви страних језика, јавне
набавке, специјализовани
курсеви за укрцано особље моторна опрема, дизалице,
радари, радио станице,
виљушкариста, ПП заштита)
9
10
300,000
6
јануар
/
1,440,000
6
мај
/
690,000
6
јануар
Услуга постављања бандера,
развођења
електроинсталација и
атестирање
/
250,000
6
март
Радови на пловилу ЕХО према
техничкој спецификацији
/
5,000,000
1
мај
јун-октобар
4251
5,000,000
01
Услуге металостругарских и
браварских обрада делова,
склопова и подсклопова на
пловним објектима
/
100,000
6
јануар децембар
јануар децембар
4251
100,000
01
Сервисирање погонских и
помоћних мотора на
пловилима (CAT, MTU, Perkins,
Cummins, DEUTZ, Torpedo)
/
Услуге чишћења зграде
Услуге превоза, по потреби
11
12
13
14
15
16
17
18
19
јануар децембар
/
Редовни сервиси ванбродских
мотора
Текуће одржавање пловних
објеката (сервисирање
водених пумпи, турбина,
разводника, вентила,
електроуређаја...)
Радови на пловилу СПП XII
према техничкој
спецификацији (услуга израде
и постављања патоса и
линолеума)
Радови на пловилу Истрајни I
према техничкој
спецификацији (услуга замене
линолеума и лајсни у
кабинама)
мај
јануар децембар
мартдецембар
4233
300,000
01
4239
1,440,000
01
4239
690,000
01
4251
250,000
01
250,000
1,200,000
575,000
208,333
4,166,667
83,333
150,000
6
март
април децембар
4251
250,000
01
4251
100,000
01
4251
150,000
01
125,000
/
250,000
6
март
април децембар
/
100,000
6
јануар децембар
јануар децембар
208,333
83,333
/
150,000
6
март
март-април
4251
150,000
01
125,000
/
150,000
6
март
март-април
4251
150,000
01
125,000
102
Текуће одржавање возног
парка
/
950,000
6
фебруар
20
21
22
23
24
Електроничарске услуге
(сервис радара, ГПС-ова,
дубиномера и радио станица),
по потреби
Поправка светлећих и
несветлећих бова и радарских
рефлектора (из два дела)
Услуге обезбеђења објеката и
мониторинг
/
150,000
6
април
4252
април децембар
4252
950,000
01
791,667
150,000
01
125,000
/
/
1,600,000
1,440,000
6
6
фебруар
фебруармарт
4252
јануар
јануардецембар
4239
1,000,000
01
4239 и
4216
2,800,000
01
1,600,000
01
1,333,333
Закуп стубова и
инфраструктуре за АИС
/
2,800,000
6
март
мартдецембар
Одржавање РИС система,
софтвера и базних станица
/
7,750,000
1
март
априлдецембар
4235
7,750,000
01
/
210,000
6
април-мај
април-мај
4239
210,000
01
25
26
фебруар децембар
Технички преглед радио
опреме
РАДОВИ
1,200,000
2,333,333
6,458,333
0
175,000
0
II ДЕО: НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
УКУПНО
Пражњење септичке јаме
13,665,700
/
160,000
1
Закуп водног земљишта за
надзорништво у Тителу
/
45,000
2
3
Дозволе за рад радио станица
и накнаде за коришћење
радио фреквенција (РАТЕЛ)
/
420,000
Кабловска телевизија
/
19,200
4
РТС претплата
/
5
54,000
7,221,417
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
мај,
октобар
мај,
октобар
4213
ЗЈН (чл.
7. ст. 1.)
јануар
фебруар
4213
ЗЈН (чл.
7. ст. 1.)
јануар,
децембар
јануар,
децембар
4214
ЗЈН (чл.
7. ст. 1.)
јануар,
децембар
јануар,
децембар
4214
ЗЈН (чл.
7. ст. 1.)
јануар
јануарфебруар
4219
160,000
01
133,333
45,000
01
37,500
420,000
01
350,000
19,200
01
16,000
54,000
01
45,000
103
Услуге сечења и штампања
фолије
/
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар децембар
јануар децембар
4231
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
март
март децембар
4234 и
4239
100,000
100,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 1.)
јануар децембар
јануар децембар
4234
100,000
1,400,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 1.)
јануар децембар
јануар децембар
4235
5,000,000
ЗЈН (чл.
7, тач.
12)
јануар децембар
јануар децембар
4235
150,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар
јануар децембар
4236
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар
јануар децембар
4236
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар
јануар децембар
4237
50,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јун
јун-јул
4239
15,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 1.)
јануар
јануар децембар
4239
ЗЈН (чл.
7. ст. 1.)
јануар
јануар
4239
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
април
30,000
6
Штампање образаца и
коричење
/
100,000
7
Објављивање тендера
/
8
9
Основни, редовни и контролни
прегледи пловила код
Југорегистра и капетанија
/
Запошљавање по уговору о
привременим и повременим
пословаима (6)
Услуге прања веша на
пловилима и завеса
/
10
Угоститељске услуге
/
350,000
11
Репрезентација - бифе и вода
/
300,000
12
30,000
01
25,000
01
83,333
01
83,333
1,400,000
01
1,166,667
5,000,000
01
Н/А
150,000
01
125,000
100,000
01
291,667
300,000
01
250,000
Услуге тапетара (тапацирање)
/
50,000
01
13
41,667
Технички преглед возила
/
14
15
Дозволе, подлоге и
сагласности за надзорништво
у Тителу
/
5,000
Услуга прања возила
/
80,000
16
Услуге пескирања
/
17
100,000
15,000
01
12,500
5,000
01
4,167
јануар децембар
4239
април - мај
4239
80,000
01
66,667
100,000
01
83,333
104
Услуге копирања (по потреби)
/
5,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар
јануар децембар
4239
150,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 1.)
фебруар мај
фебруар мај
4239
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
март
мартдецембар
4239
18
19
Дозволе и сагласности за
прикључке за струју и воду у
за надзорништво у Прову
Стаклорезачке услуге на
пловилима (по потреби)
20
21
-
-
Медицинске услуге
Претходни и периодични
прегледи запослених (према
месту пребивалишта)
Циљани очни прегледи
запослених (према месту
пребивалишта)
/
/
80,000
/
210,000
јануар децембар
4243
50,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар децембар
јануар децембар
4243
20,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар децембар
јануар децембар
4243
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар децембар
јануар децембар
4243
300,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
март
март-април
4246
30,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
април
април децембар
4249
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар
јануардецембар
4249
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
април
април децембар
4249
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
април
април децембар
4249
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
фебруар
фебруар децембар
4251
Контрола пијаће воде
/
40,000
22
23
Геодетске услуге (agros korekcija gps signala, изводи из
катастара, атести)
Услуга радова на висинама
(на мостовима), по потреби
/
/
24
Услуге привеза брода
/
50,000
25
Ронилачке услуге
/
30,000
26
Димњичарске услуге
/
10,000
27
28
Текуће поправке и одржавање
управне зграде и базе Макиш
(олуци, кров, изолација...)
/
100,000
150,000
01
125,000
јануар децембар
Вакцине за бродско особље
01
4,167
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
140,000
5,000
80,000
01
210,000
01
140,000
01
66,667
175,000
116,667
50,000
01
41,667
20,000
01
16,667
40,000
01
33,333
300,000
01
250,000
30,000
01
25,000
50,000
01
41,667
30,000
01
25,000
10,000
01
8,333
100,000
01
83,333
105
Сервис електричне и
телефонске опреме
/
145,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар
50,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
април
175,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
фебруар
фебруар децембар
4252
80,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар
јануардецембар
4252
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар
јануар децембар
4263
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар
јануар децембар
4263
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар
јануар децембар
4263
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
март
март децембар
4263
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
март
март децембар
4263
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
април
април
4269
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
април
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
март
29
Чишчење клима уређаја
/
30
Контрола и сервис пп апарата
/
31
Сервисирање моторне опреме
/
32
33
Претплата за штампано и
електронско издање
Службеног гласника
/
75,000
Часопис PC Press
/
3,500
34
Часопис Hydro
/
15,000
35
Часопис Буџетски инструктор
/
30,000
36
Часопис Правни инструктор
/
24,000
37
Материјал за бетонска сидра
/
100,000
38
Рефлектујуће фолије
/
200,000
39
Израда шаблона за бојење
бројева на км ознакама
40
/
25,000
јануар децембар
4251 &
4252
145,000
април - мај
4252
50,000
01
120,833
01
41,667
175,000
01
145,833
80,000
01
66,667
75,000
01
62,500
3,500
01
2,917
15,000
01
12,500
12,000
01
25,000
24,000
01
20,000
100,000
01
83,333
април-мај
4269
200,000
01
166,667
март
4269
25,000
01
20,833
106
Израда привезница на
челичном ужету
/
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
март
30,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар
50,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
март
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
мај
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
јануар
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
април
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
април
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
април
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
април
40,000
41
42
Набавка батерија (укључујући
аку батерије за Carmanah
лампе)
/
Плексиглас
/
43
Кухињско посуђе за пловила и
зграду
/
100,000
44
Набавка плинских боца
/
80,000
45
Набавка челичних ужади
(сајли)
/
220,000
46
Набавка ознака за безбедност
и здравље на раду
/
20,000
47
48
49
Услуга израде челичних
одупирача (шорпања) за
надзорништво Прово
Набавка медицинског
материјала: аутан, газа,
бивацин, завоји, леукопласт,
ханзапласт, хидроцилкин,
гума за заустављање
крварења, спрејеви, алкохол,
вата…
Материјал за моторну опрему
/
/
110,000
100,000
110,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
20,000
50
Хидраулична црева
/
51
52
4269
40,000
01
33,333
фебруар
4269
30,000
01
25,000
март-април
4269
50,000
01
41,667
мај - јун
4269
100,000
01
83,333
јануар децембар
4269
април-мај
4269
80,000
01
66,667
220,000
01
183,333
април-мај
4261
20,000
01
16,667
април-мај
4269
110,000
01
91,667
април
4269
100,000
01
83,333
/
Шрафовска роба и сигурносни
завртњи за соларне лампе
март
/
50,000
мај
мај децембар
4269
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
мај
јун децембар
4269
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
мај
мај-јун
4269
110,000
01
91,667
20,000
01
16,667
50,000
01
41,667
107
53
54
55
56
Душеци, ћебад, постељине,
пешкири, завесе и др. за
пловила
Припрема пројектне
документације, техничка
контрола документације и
дозволе и сагласности за
постављање надзорништва
Прово и Тител
државна ревизија студије
орпавданости и идејних
пројеката за хидротехничке
грађевине на Дунаву (сектори
Футог, Чортановци и Прелив)
техничка контрола главних
пројеката за хидротехничке
грађевине на Дунаву (сектори
Футог, Чортановци и Прелив)
/
/
40,000
80,000
/
1,700,000
/
40,000
01
33,333
мајдецембар
5114
ЗЈН (чл.
7, ст. 1)
јануар
фебруармарт
5114
300,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
100,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
мај
/
50,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
март
март април
60,000
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
март
март април
80,000
01
1,700,000
01
5122
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
фебруар
фебруар
5151
фебруар
мар-април
5114
300,000
01
мај
5121
100,000
01
83,333
5122
50,000
01
41,667
/
59
Лиценце за анти вирус
програм
мај
4269
250,000
/
Набавка електронске и мерне
опреме за пловила
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
март-април
1,416,667
57
58
март
66,667
Набавка металног чамца
Мерни инструменти и уређаји
(к-метар, уређаји за мерење
температуре склопова, ампер
кљешта, унимер...)
ЗЈН (чл.
39, ст. 2)
/
100,000
60
60,000
01
50,000
100,000
01
83,333
III ДЕО: НАБАВКЕ У ОКВИРУ СЕЕ ПРОЈЕКАТА NEWADA duo и CO-WANDA
УКУПНО
Пројекат NEWADA duo - пилот
активност, развој апликације
за заједнички план
обележавања пловног пута
0
/
16,107,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
фебруар
март-јун
700,000
01
700,000
1
108
Пројекат NEWADA duo организација пројектних
састанака
/
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
фебруар
мартсептембар
Пројекат NEWADA duo - пилот
активност, развој апликације
за remote AtoNs
/
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
фебруар
Пројекат NEWADA duo - пилот
активност, развој апликације
за virtual AtoNs
/
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
Пројекат NEWADA duo набавка аутоматских
водомерних станица
/
200,000
01
200,000
март-август
3,000,000
01
3,000,000
фебруар
март-август
3,000,000
01
3,000,000
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
фебруар
март-јун
1,532,000
01
1,532,000
/
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
фебруар
март-јун
1,000,000
01
1,000,000
/
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
фебруар
март-август
3,500,000
01
3,500,000
/
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
фебруар
март-август
2,875,000
01
2,875,000
/
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
фебруар
март-август
300,000
01
300,000
2
3
4
5
Пројекат NEWADA duo набавка опреме и
успостављање WLAN
приступне тачке
6
7
Пројекат NEWADA duo набавка опреме за
имплементацију пилот
активности remote AtoNs и
заједничког плана
обележавања пловних путева
Пројекат CO-WANDA - развој
апликације за пилот активност
тестирања РИС-а у функцији
управљања бродским отпадом
8
Пројекат CO-WANDA екстерна услуга центра за
прихват бродског отпада у
функцији пилот активности
9
109
Пројекат CO-WANDA организација радионице за
заинтересоване стране
пројекта
/
ЗЈН (чл.
7. ст. 2.а)
март
март
45,000
01
45,000
10
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
XIV. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Дирекција за водне путеве нема овлашћења за давање државне помоћи према
одредбама Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“ број
51/09).
XV. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
Приказ плата за април 2014. године:
- директор – 152.011,00 динара;
- помоћник директора - 106.788,00 динара;
- виши саветник – 91.397,00 динара;
- самостални саветник – 60.045,81 динара;
- саветник – 55.674,00 динара;
- сарадник – 39.713,00 динара;
- референт – 29.452,00 динара;
- намештеник IV платне групе – 28.502,00 динара;
- намештеник V платне групе – 22.802,00 динара;
- намештеник VI платне групе – 19.001,00 динара.
127
XVI. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД
Евиденцију о имовини и средствима за рад Дирекције, води Одсек за
финансијско-материјалне послове.
Стање на дан 31.12.2013. године
КОНТО
НАЗИВ
КОЛИЧИНА
01110000
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
19
01113000
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И
ДРУГИ ОБЈЕКТИ.
01121100
01121200
01122100
01122200
ОПРЕМА ЗА КОПНЕНИ
САОБРАЋАЈ
ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ
КАНЦЕЛАРИЈСКА
ОПРЕМА
01122400
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
КОМУНИКАЦИОНА
ОПРЕМА
ЕЛЕКТРОНСКА И
ФОТОГРАФСКА
ОПРЕМА
01122500
ОПРЕМА ЗА
ДОМАЋИНСТВО И
УГОСТ.
01122300
01128100
01129200
01129300
01129400
ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ
БЕЗБЕДНОСТ
МОТОРНА ОПРЕМА
НЕПОКРЕТНА ОПРЕМА
НЕМОТОРНА ОПРЕМА
НАБАВНА
ВРЕДНОСТ
ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ
САДАШЊА
ВРЕДНОСТ
31.881.322,61
22.656.390,16
9.224.932,45
1
470.997,98
294.373,80
176.624,18
13
51
13.016.000,31
266.646.286,95
12.608.809,29
235.967.330,70
407.191,02
30.678.956,25
849
691
12.990.524,14
13.704.247,91
12.147.752,01
11.954.200,01
842.772,13
1.750.047,90
261
6.303.024,00
6.187.020,17
116.003,83
173
36.264.245,48
34.787.077,88
1.477.167,60
123
2.426.441,82
1.981.943,78
444.498,04
1.556
99
4
27
194.805.230,66
19.709.634,17
280.008,36
2.448.553,12
175.246.222,44
15.489.002,34
87.890,54
490.635,32
19.559.008,22
4.220.631,83
192.117,82
1.957.917,80
01411200
ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
4
59.557,60
0,00
59.557,60
01512900
ОПРЕМА ЗА
ПРОИЗ.,МОТОРНУ И
НЕПОКР.
4
6.810.166,46
0,00
6.810.166,46
01610000
НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА
56
3.931
8.051.544,52
615.867.786,09
7.475.544,72
537.374.193,16
575.999,80
78.493.592,93
XVII. НОСАЧИ ИНФОРМАЦИЈА И ЊИХОВО ЧУВАЊЕ
Информације са којима располаже Дирекција, а које су настале у раду и у вези са
радом Дирекције, налазе се на носачима информација који се чувају:
- у архиви писарнице до истека текуће године, односно у архивском депоу
Дирекције, Француска 9;
- у електронским базама података Дирекције, у ужим унутрашњим
јединицама у Дирекцији
- у Одсеку за финансијско-материјалне послове и у Министарству
финансија-Управи за трезор, Кнеза Милоша број 20 који се односе на
финансијска документа о плаћању за потребе Дирекције и на
документацију везану за исплату плата запослених;
128
-
у Одељењу за правне, кадровске и опште послове- документација која се
односи на запослене у Дирекцији.
XVIII. ПОДАЦИ О ИНФОРМАЦИЈАМА КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ ДИРЕКЦИЈА
Подаци које Дирекција поседује су документи који су настали у раду Дирекције, а
општи подаци о стању водних путева, пловности и слично се налазе на сајту
Дирекције у виду саопштења.
XIX. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДИРЕКЦИЈА ОМОГУЋАВА
ПРИСТУП
Тражиоцу информације могу се ставити на увид све информације са којима
располаже Дирекција, које су настале у раду или у вези са радом Дирекције, у
складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим
када су се, према Закону, стекли услови за искључење или ограничење приступа
информацији од јавног значаја.
Најчешћи захтеви за приступ информацијама од јавног значаја односили су се на
захтеве за достављање копије докумената који садрже тражену информацију
(најчешће информације које су се тицале бивших запослених за остваривање
неких личних права као што су укњижба стана и сл.).
XX. ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поступак за приступ информацијама од јавног значаја води се у складу са
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени
гласник РС", број 120/04, 54/07 и 104/09, 36/10), на основу усменог или писменог
захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
XXI. МОДЕЛ ЗАХТЕВА
129
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ
БЕОГРАД
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја(„Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09,36/10), од горе наведеног
органа захтевам*:
обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
поштом
електронском поштом
факсом
на други начин:*** _________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ .
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације)
У ____________________,
дана _____201___ године
__________________________
Тражилац информације
Име и презиме
__________________________
Адреса
__________________________
Други подаци за контакт
__________________________
Потпис
____________________
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.
Захтеви се подносе у Писарници Дирекције за водне путеве, Француска 9,
Београд.
130
Download

Informator