Zaštitni uredjaji
5/2
Uvod
5/9
5/11
5/13
Prekida i 3RV
do 100 A
za zaštitu motora
za zaštitu motora funkcijom releja preoptere enja
za starterske kombinacije
za zaštitu transformatora
za kontrolu osigura!a
Pribor
Pribor za dogradnju
Pribor za sabirnice
Okretni mehanizmi
5/14
Pribor za montažu
Ku išta i prednje plo!e
5/4
5/6
5/7
5/8
5/16
5/19
5/21
5/23
Releji preoptere!enja
Elektronski releji preoptere enja 3RB2
3RB20, 3RB21 za standardne
primene
3RB22, 3RB23 za posebne
primene
Termi!ki releji preoptere enja 3RU1
3RU11 za standardne primene
Releji preoptere enja 3RB2 i 3RU1
Pribor
Siemens LV 90 · 2006
Zastitni uredjaji
Uvod
n
Pregled
Tip
3RV10
3RV11
3RV13
3RV14
3RV16
3RV16
3RV17
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Prekida i 3RV1 do 100 A
Primene
1)
Zaštita uredjaja/sistema
1)
Zaštita motora
–
Zaštita motora funkcijom
releja preoptere!enosti
–
Pokreta ke kombinacije
–
–
Zaštita transformatora
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kotrola sigurnosti
–
–
–
–
Naponski pretvara i
Zaštitni prekida i
za distanciranu zaštitu
–
–
–
–
–
–
–
Veli ina
S00, S0, S2, S3
S0, S2, S3
S0, S2, S3
S0, S2
S00
S00
S3
A
A
A
A
do 12
do 25
do 50
do 100
–
do 25
do 50
do 100
–
do 25
do 50
do 100
–
do 20
do 40
–
do 0,2
–
–
–
do 3
–
–
–
–
–
–
do 70
Nazivni radni napon Ue
V
AC 6902)
AC 6902)
AC 6902)
AC 6902)
AC 6902)
AC 400
AC 690
Nazivna frekvencija
Hz
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
162/3 ... 60
50/60
CLASS 10
CLASS 20
CLASS 10
–
CLASS 10
–
–
–
0,11 ... 0,16
do
80 ... 100
0,11 ... 0,16
do
80 ... 100
bez 3)
0,11 ... 0,16
do
28 ... 40
0,2
1,4 ... 3
10 ... 70
fiksno podešeno
13struko
13struko
13struko
20struko
6struko
4 ... 7struko
13struko
50/100
50/100
50/100
50/100
100
50
100
S0 S2 S3
S0 S2
S00
S00
S3
–
–
–
–
–
–
–
5
Nazivna struja In
Veli
Veli
Veli
Veli
ina S00
ina S0
ina S2
ina S3
Klasa okida a
Termi ki okida i
A
A
Prekostrujni okida i
Umnožavanje
nazivne struje
Nazivna prekidna mo! Icu
pri AC 400 V
kA
Pribor
za veli ine
S00 S0 S2 S3 S0 S2 S3
!
Pomo!ni prekida i
Signalni prekida i
5)
!
–
Podnaponski okida i
!
Naponski okida i
Modul rastavlja a
–
–
!
Izolovani 3-fazni
sistem sabirnica
–
–
–
! –
–
–
–
Adapter za sabirnice
prekida a
–
Zaokretni mehanizmi za vrata
–
Daljinski motorni pogoni
–
--
–
–
–
–
–
3
–
–
–
Moduli za povezivanje
–
Ku!išta za montažu na zid
–
Ku!išta za ugradnju u zid
–
–
–
–
–
!
Prednje plo e
Sistem napajanje
Uti ni elementi
"
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2) Za zaštitu motora od preoptere!enja predvidjeni su odgovaraju!i releji preoptere!enja.
4) Samo bo ni pomo!ni kontakti
5/2
Siemens LV 90 · 2006
–
!
–
1) Pri simetri nom optere!enju 3 faze. Sa plasti nim/izolovanim ku!ištem AC 500 V.
3) Samo za prekida e sa uti nim priklju kom.
–
–
–
–
Zastitni uredjaji
Uvod
Tip
3RU11
3RB20
3RB21
3RB22/3RB23
Relej preoptere!enja do 630 A
Primene
#
Zaštita uredjaja/sistema
#
#
#
Zaštita motora
Naizmeni na struja, , 3-fazna
Naizmeni na struja, 1-fazna
–
–
Jednosmerna struja
–
–
–
S00, S0, S2, S3
S00 ... S12
S00 ... S12
S00 ... S12
Veli ina zaštite
Nazivna radna struja Ie
A
A
do 12
do 25
do 12
do 25
do 12
do 25
}do 25
Veli ina S2
Veli ina S3
A
A
do 50
do 100
do 50
do 100
do 50
do 100
} do 100
Veli ina S6
Veli ina S10/S12, Vel. 14 (3TF6)
A
A
–
–
do 200
do 630
do 200
do 630
do 200
do 630
Nazivni radni napon Ue
V
AC 690/10002)
AC 690/10002)
AC 690/10002)
AC 690/10003)
Nazivna frekvencija
Hz
50/60
50/60
50/60
50/60
CLASS 10
CLASS 10,
CLASS 20
CLASS 5, 10, 20, 30
podesiv
CLASS 5, 10, 20, 30
podesiv
–
–
–
A
0,11 ... 0,16
do
80 ... 100
A
–
0,1 ... 0,4
do
160 ... 630
0,1 ... 0,4
do
160 ... 630
0,3 ... 3
do
63 ... 630
0,04
do
45
0,04 ... 0,09
do
90 ... 450
0,04 ... 0,09
do
90 ... 450
0,09 ... 1,1
do
37 ... 450
Klasa okida a
Termi ki okida i
Elektronski
okida i
A
A
Nazivna snaga za rad trofaznog
motora pri AC 400 V
kW
kW
5
Veli ina S00
Veli ina S0
Pribor
za veli ine
S00
S0
S2
S3
S00 S0
S2
S3
S6
S10/ S00 S0
S12
S2
S3
S6
S10/ S00 S0
S12
S2
S3
S6
S10/
S12
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
Mehani ki RESET
–
–
–
–
–
–
Kablovski okida za RESET
–
–
–
–
–
–
!
Podnožje za priklju ke pri pojedina nom
postavljanju
Elektronski daljinski -RESET
Poklopci klema
–
–
Plombirni poklopci
za elemente za podešavanje
ugradjeni u uredjaj
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
3
ugradjen u uredjaj
ugradjen u uredjaj
–
–
–
–
–
–
1) Aparati u primarnom strujnom kolu preuzimaju zaštitu njima odredjenih elektropotroša a (npr.motora), ulaznih provodnika kao i drugih aparata za uklju ivanje i
zaštitu u odgovaraju!em odvodu za potroša a.
2) Veli ina S3 i ve!e do AC 1000 V.
3) Veli ine S6 i S10/12 do AC 1000 V.
4) Mogu!e je postavljanje bez pribora.
Siemens LV 90 · 2006
5/3
Prekidaci 3RV do 100 A
za zastitu motora
n
Podaci za izbor i porudžbinu
CLASS 10, bez/sa pomo nim kontaktom
Nazivna Namena:
struja
za trofazne
In
motore 1)
sa P
Opseg
podešavanja
termi kog okida a
Podešena
Nazivna pre- LK Vij ani priklju ak
vrednost
kidna mo!
prekostruj. pri AC 400 V
okida a
I>
Kataloški broj
Icu
Pak*
Uti ni priklju ak
Masa
približno
2)
Kataloški broj
kg
A
kW
A
A
kA
0,16
0,2
0,25
0,32
0,04
0,06
0,06
0,09
0,11 ... 0,16
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
2,1
2,6
3,3
4,2
100
100
100
100
3RV10 11-0AA1
3RV10 11-0BA1
3RV10 11-0CA1
3RV10 11-0DA1
_
_
_
_
3RV10 11-0AA2
3RV10 11-0BA2
3RV10 11-0CA2
3RV10 11-0DA2
_
_
_
_
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,245
0,246
0,246
0,247
0,4
0,5
0,63
0,8
0,09
0,12
0,18
0,18
0,28 ... 0,4
0,35 ... 0,5
0,45 ... 0,63
0,55 ... 0,8
5,2
6,5
8,2
10
100
100
100
100
3RV10 11-0EA1
3RV10 11-0FA1
3RV10 11-0GA1
3RV10 11-0HA1
_
_
_
_
3RV10 11-0EA2
3RV10 11-0FA2
3RV10 11-0GA2
3RV10 11-0HA2
_
_
_
_
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,250
0,247
0,249
0,250
1
1,25
1,6
2
0,25
0,37
0,55
0,75
0,7 ... 1
0,9 ... 1,25
1,1 ... 1,6
1,4 ... 2
13
16
21
26
100
100
100
100
3RV10 11-0JA1
3RV10 11-0KA1
3RV10 11-1AA1
3RV10 11-1BA1
_
_
_
_
3RV10 11-0JA2
3RV10 11-0KA2
3RV10 11-1AA2
3RV10 11-1BA2
_
_
_
_
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,249
0,297
0,298
0,297
2,5
3,2
4
5
0,75
1,1
1,5
1,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
33
42
52
65
100
100
100
100
3RV10 11-1CA1
3RV10 11-1DA1
3RV10 11-1EA1
3RV10 11-1FA1
_
_
_
_
3RV10 11-1CA2
3RV10 11-1DA2
3RV10 11-1EA2
3RV10 11-1FA2
_
_
_
_
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,298
0,299
0,296
0,301
6,3
8
10
12
2,2
3
4
5,5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12
82
104
130
156
100
50
50
50
3RV10 11-1GA1
3RV10 11-1HA1
3RV10 11-1JA1
3RV10 11-1KA1
_
_
_
_
3RV10 11-1GA2
3RV10 11-1HA2
3RV10 11-1JA2
3RV10 11-1KA2
_
_
_
_
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,303
0,304
0,300
0,297
0,16
0,2
0,25
0,32
0,04
0,06
0,06
0,09
0,11 ... 0,16
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
2,1
2,6
3,3
4,2
100
100
100
100
3RV10 21-0AA1
3RV10 21-0BA1
3RV10 21-0CA1
3RV10 21-0DA1
_
_
_
_
–
–
–
–
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,300
0,304
0,302
0,303
0,4
0,5
0,63
0,8
0,09
0,12
0,18
0,18
0,28 ... 0,4
0,35 ... 0,5
0,45 ... 0,63
0,55 ... 0,8
5,2
6,5
8,2
10
100
100
100
100
3RV10 21-0EA1
3RV10 21-0FA1
3RV10 21-0GA1
3RV10 21-0HA1
_
_
_
_
–
–
–
–
1 kom
1 kom
1kom
1 kom
0,303
0,304
0,305
0,370
1
1,25
1,6
2
0,25
0,37
0,55
0,75
0,7 ... 1
0,9 ... 1,25
1,1 ... 1,6
1,4 ... 2
13
16
21
26
100
100
100
100
3RV10 21-0JA1
3RV10 21-0KA1
3RV10 21-1AA1
3RV10 21-1BA1
_
_
_
_
–
–
–
–
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,368
0,369
0,371
0,371
2,5
3,2
4
5
0,75
1,1
1,5
1,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
33
42
52
65
100
100
100
100
3RV10 21-1CA1
3RV10 21-1DA1
3RV10 21-1EA1
3RV10 21-1FA1
_
_
_
_
–
–
–
–
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,372
0,375
0,370
0,376
6,3
8
10
12,5
2,2
3
4
5,5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12,5
82
104
130
163
100
100
100
100
3RV10 21-1GA1
3RV10 21-1HA1
3RV10 21-1JA1
3RV10 21-1KA1
_
_
_
_
–
–
–
–
1 kom
1 kom
1kom
1kom
0,374
0,374
0,375
0,374
16
20
22
25
7,5
7,5
11
11
11 ... 16
14 ... 20
17 ... 22
20 ... 25
208
260
286
325
50
50
50
50
3RV10 21-4AA1
3RV10 21-4BA1
3RV10 21-4CA1
3RV10 21-4DA1
_
_
_
_
–
–
–
–
1 kom
1 kom
1 kom
1kom
0,382
0,376
0,378
0,382
5
Veli ina S00
Veli ina S0
Dodatak na kataloški broj za popre ne pomo!ne kontakte
bez
}
sa 1 NO + 1 NZ
}
1) Preporu ena vrednost za standardne 4-polne motore pri AC 50 Hz 400 V. Za izbor
su važni konkretni parametri startne/pokreta ke i nazivne struje za šti!ene motore.
2) Podaci za masu važe za izvedbe sa pomo!nim kontaktom.
5/4
Siemens LV 90 · 2006
0
5
0
5
Pomo!ni kontakti se poru uju posebno.
(Videti „Pribor za dogradnju“, strana 5/9).
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Prekidaci 3RV do 100 A
za zastitu motora
CLASS 10, bez pomo nih kontakata
Nazivna
struja
Namena: za trofazne motore 1)
sa P
Nazivna prekidna LK Vij ani priklju ak
mo
termi kog okida a trenutnog preko- pri AC 400 V
strujnog okida a
Opseg podešavanja Podešena
vrednost
In
I>
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
Icu
A
kW
A
A
kA
16
20
25
32
7,5
7,5
11
15
11 ... 16
14 ... 20
18 ... 25
22 ... 32
208
260
325
416
50
50
50
50
}
}
}
}
3RV10 31-4AA10
3RV10 31-4BA10
3RV10 31-4DA10
3RV10 31-4EA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,046
1,043
1,031
1,028
40
45
50
18,5
22
22
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
520
585
650
50
50
50
}
}
}
3RV10 31-4FA10
3RV10 31-4GA10
3RV10 31-4HA10
1 kom
1 kom
1 kom
1,047
1,039
1,027
40
50
63
18,5
22
30
28 ... 40
36 ... 50
45 ... 63
520
650
819
50
50
50
}
}
}
3RV10 41-4FA10
3RV10 41-4HA10
3RV10 41-4JA10
1 kom
1 kom
1 kom
2,219
2,240
2,247
75
90
100
37
45
45
57 ... 75
70 ... 90
80 ... 100
975
1.170
1.235
50
50
50
}
}
}
3RV10 41-4KA10
3RV10 41-4LA10
3RV10 41-4MA10
1 kom
1 kom
1 kom
2,253
2,280
2,295
kg
Veli ina S2
5
Veli ina S3
Veli ina S3, sa pove!anom nazivnom prekidnom mo!i
16
20
25
32
7,5
7,5
11
15
11 ... 16
14 ... 20
18 ... 25
22 ... 32
208
260
325
416
100
100
100
100
}
}
}
}
3RV10 42-4AA10
3RV10 42-4BA10
3RV10 42-4DA10
3RV10 42-4EA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
2,174
2,185
2,211
2,222
40
50
63
18,5
22
30
28 ... 40
36 ... 50
45 ... 63
520
650
819
100
100
100
}
}
}
3RV10 42-4FA10
3RV10 42-4HA10
3RV10 42-4JA10
1 kom
1 kom
1 kom
2,203
2,230
2,255
75
90
100
37
45
45
57 ... 75
70 ... 90
80 ... 100
975
1.170
1.235
100
100
100
}
}
}
3RV10 42-4KA10
3RV10 42-4LA10
3RV10 42-4MA10
1 kom
1 kom
1 kom
2,266
2,268
2,275
CLASS 20, bez pomo nih kontakata
Pomo ni kontakti se poru!uju posebno shodno Tabeli na strani 5/10.
Veli ina S2
16
20
25
32
7,5
7,5
11
15
11 ... 16
14 ... 20
18 ... 25
22 ... 32
208
260
325
416
50
50
50
50
3RV10 31-4AB10
3RV10 31-4BB10
3RV10 31-4DB10
3RV10 31-4EB10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,067
1,071
1,054
1,067
40
45
50
18,5
22
22
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
520
585
650
50
50
50
3RV10 31-4FB10
3RV10 31-4GB10
3RV10 31-4HB10
1 kom
1 kom
1 kom
1,076
1,073
1,071
Veli ina S3, sa pove!anom nazivnom prekidnom mo!i
40
50
63
18,5
22
30
28 ... 40
36 ... 50
45 ... 63
520
650
819
100
100
100
3RV10 42-4FB10
3RV10 42-4HB10
3RV10 42-4JB10
1 kom
1 kom
1 kom
2,222
2,265
2,278
75
90
100
37
45
45
57 ... 75
70 ... 90
80 ... 100
975
1.170
1.235
100
100
100
3RV10 42-4KB10
3RV10 42-4LB10
3RV10 42-4MB10
1 kom
1 kom
1 kom
2,268
2,313
2,322
1) Preporu ena vrednost za standardne 4-polne motore pri AC 50 Hz 400 V. Prilikom
izbora odlu uju!i su konkretni parametri startne/pokreta ke i nazivne struje za
šti!ene motore.
*Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se vidieti na A&D Mail-u.
Pomo!ni kontakti se posebno poru uju.
(Videti „Pribor za dogradnju“, strana 5/9).
Siemens LV 90 · 2006
5/5
Prekidaci 3RV do 100 A
za zastitu motora funkcijom releja preopterecenja
n
Podaci za izbor i porudžbinu
CLASS 10, sa funkcijom termomagnetnog okida!a ( automatski
Reset), bez pomo nih kontakata
Nazivna
struja
Namena: za trofazne motore 1)
sa P
Opseg
podešavanja
Podešena
vrednost
termi kog okida a
trenutnog prekostrujnog okida a
I>
In
Nazivna prekidna LK Vij ani priklju ak
mo!
pri AC 400 V
Icu
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
A
kW
A
A
kA
0,16
0,2
0,25
0,32
0,04
0,06
0,06
0,09
0,11 ... 0,16
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
2,1
2,6
3,3
4,2
100
100
100
100
3RV11 21-0AA10
3RV11 21-0BA10
3RV11 21-0CA10
3RV11 21-0DA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,354
0,358
0,352
0,352
0,4
0,5
0,63
0,8
0,09
0,12
0,18
0,18
0,28 ... 0,4
0,35 ... 0,5
0,45 ... 0,63
0,55 ... 0,8
5,2
6,5
8,2
10
100
100
100
100
3RV11 21-0EA10
3RV11 21-0FA10
3RV11 21-0GA10
3RV11 21-0HA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,355
0,356
0,358
0,421
1
1,25
1,6
2
0,25
0,37
0,55
0,75
0,7 ... 1
0,9 ... 1,25
1,1 ... 1,6
1,4 ... 2
13
16
21
26
100
100
100
100
3RV11 21-0JA10
3RV11 21-0KA10
3RV11 21-1AA10
3RV11 21-1BA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,416
0,426
0,422
0,427
2,5
3,2
4
5
0,75
1,1
1,5
1,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
33
42
52
65
100
100
100
100
3RV11 21-1CA10
3RV11 21-1DA10
3RV11 21-1EA10
3RV11 21-1FA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,422
0,428
0,420
0,429
6,3
8
10
12,5
2,2
3
4
5,5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12,5
82
104
130
163
100
100
100
100
3RV11 21-1GA10
3RV11 21-1HA10
3RV11 21-1JA10
3RV11 21-1KA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,426
0,425
0,428
0,426
16
20
22
25
7,5
7,5
11
11
11 ... 16
14 ... 20
17 ... 22
20 ... 25
208
260
286
325
50
50
50
50
3RV11 21-4AA10
3RV11 21-4BA10
3RV11 21-4CA10
3RV11 21-4DA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,436
0,430
0,427
0,432
16
20
25
32
7,5
7,5
11
15
11 ... 16
14 ... 20
18 ... 25
22 ... 32
208
260
325
416
50
50
50
50
3RV11 31-4AA10
3RV11 31-4BA10
3RV11 31-4DA10
3RV11 31-4EA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,123
1,109
1,114
1,111
40
45
50
18,5
22
22
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
520
585
650
50
50
50
3RV11 31-4FA10
3RV11 31-4GA10
3RV11 31-4HA10
1 kom
1 kom
1 kom
1,123
1,101
1,106
kg
5
Veli ina S0 2)
Veli ina S2 2)
Veli ina S3 2), sa pove!anom nazivnom prekidnom mo!i
16
20
25
32
7,5
7,5
11
15
11 ... 16
14 ... 20
18 ... 25
22 ... 32
208
260
325
416
100
100
100
100
3RV11 42-4AA10
3RV11 42-4BA10
3RV11 42-4DA10
3RV11 42-4EA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
2,247
2,255
2,284
2,295
40
50
63
18,5
22
30
28 ... 40
36 ... 50
45 ... 63
520
650
819
100
100
100
3RV11 42-4FA10
3RV11 42-4HA10
3RV11 42-4JA10
1 kom
1 kom
1 kom
2,288
2,320
2,333
75
90
100
37
45
45
57 ... 75
70 ... 90
80 ... 100
975
1.170
1.235
100
100
100
3RV11 42-4KA10
3RV11 42-4LA10
3RV11 42-4MA10
1 kom
1 kom
1 komkom
2,368
2,353
2,346
1) Preporu ena vrednost za standardne 4-polne motore pri AC 50 Hz 400 V. Prilikom
izbora odlu uju!i su konkretni parametri startne/pokreta ke i nazivne struje za
šti!ene motore.
Pomo!ni kontakti se posebno poru uju.
(Videti: „Pribor za dogradnju“, strana 5/9).
2) Ne koristiti pribor za dogradnju ( za veli ine S0 do S3) kao ni 3-fazne sabirnice
3RV19 15 (za veli inu S0).
5/6
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Prekidaci 3RV do 100 A
za starterske kombinacije
Podaci za izbor i porudžbinu
Bez pomo nih kontakata
Nazivna
struja
Namena: za trofazne motore 1)
sa P
Opseg
podešavanja
Podešena
vrednost
termi kog okida a 2)
trenutnog prekostrujnog okida a
I>
In
Nazivna prekidna LK Vij ani priklju ak
mo!
pri AC 400 V
Icu
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
A
kW
A
A
kA
0,16
0,2
0,25
0,32
0,04
0,06
0,06
0,09
bez
bez
bez
bez
2,1
2,6
3,3
4,2
100
100
100
100
3RV13 21-0AC10
3RV13 21-0BC10
3RV13 21-0CC10
3RV13 21-0DC10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,282
0,284
0,285
0,282
0,4
0,5
0,63
0,8
0,09
0,12
0,18
0,18
bez
bez
bez
bez
5,2
6,5
8,2
10
100
100
100
100
3RV13 21-0EC10
3RV13 21-0FC10
3RV13 21-0GC10
3RV13 21-0HC10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,286
0,283
0,348
0,283
1
1,25
1,6
2
0,25
0,37
0,55
0,75
bez
bez
bez
bez
13
16
21
26
100
100
100
100
3RV13 21-0JC10
3RV13 21-0KC10
3RV13 21-1AC10
3RV13 21-1BC10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,345
0,351
0,352
0,352
2,5
3,2
4
5
0,75
1,1
1,5
1,5
bez
bez
bez
bez
33
42
52
65
100
100
100
100
3RV13 21-1CC10
3RV13 21-1DC10
3RV13 21-1EC10
3RV13 21-1FC10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,352
0,353
0,349
0,354
6,3
8
10
12,5
2,2
3
4
5,5
bez
bez
bez
bez
82
104
130
163
100
100
100
100
3RV13 21-1GC10
3RV13 21-1HC10
3RV13 21-1JC10
3RV13 21-1KC10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,355
0,354
0,357
0,354
16
20
22
25
7,5
7,5
11
11
bez
bez
bez
bez
208
260
286
325
50
50
50
50
3RV13 21-4AC10
3RV13 21-4BC10
3RV13 21-4CC10
3RV13 21-4DC10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,362
0,357
0,358
0,359
16
20
25
32
7,5
7,5
11
15
bez
bez
bez
bez
208
260
325
416
50
50
50
50
3RV13 31-4AC10
3RV13 31-4BC10
3RV13 31-4DC10
3RV13 31-4EC10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,038
1,037
1,014
1,018
40
45
50
18,5
22
22
bez
bez
bez
520
585
650
50
50
50
3RV13 31-4FC10
3RV13 31-4GC10
3RV13 31-4HC10
1 kom
1 kom
1 kom
1,033
1,040
1,019
40
50
63
18,5
22
30
bez
bez
bez
520
650
819
50
50
50
3RV13 41-4FC10
3RV13 41-4HC10
3RV13 41-4JC10
1 kom
1 kom
1 kom
2,197
2,227
2,244
75
90
100
37
45
45
bez
bez
bez
975
1.170
1.235
50
50
50
3RV13 41-4KC10
3RV13 41-4LC10
3RV13 41-4MC10
1 kom
1 kom
1 kom
2,247
2,269
2,292
kg
Veli ina S0
Veli ina S2
Veli ina S3
Veli ina S3, sa pove!anom nazivnom prekidnom mo!i
16
20
25
32
7,5
7,5
11
15
bez
bez
bez
bez
208
260
325
416
100
100
100
100
3RV13 42-4AC10
3RV13 42-4BC10
3RV13 42-4DC10
3RV13 42-4EC10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
2,175
2,188
2,219
2,208
40
50
63
18,5
22
30
bez
bez
bez
520
650
819
100
100
100
3RV13 42-4FC10
3RV13 42-4HC10
3RV13 42-4JC10
1 kom
1 kom
1 kom
2,218
2,218
2,248
75
90
100
37
45
45
bez
bez
bez
975
1.170
1.235
100
100
100
3RV13 42-4KC10
3RV13 42-4LC10
3RV13 42-4MC10
1 kom
1 kom
1 kom
2,278
2,266
2,293
1) Preporu ena vrednost za standardne 4-polne motore pri AC 50 Hz 400 V. Prilikom
izbora odlu uju!i su konkretni parametri startne/pokreta ke i nazivne struje za
šti!ene motore.
Pomo!ni kontakti se posebno poru!uju
(Videti „Pribor za dogradnju“, strana 5/9).
2) Za zaštitu motora od preoptere!enosti treba predvideti odgovaraju!e releje preoptere!enja.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se vdieti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
5/7
5
n
Prekidaci 3RV do 100 A
za zastitu transformatora
za kontrolu osiguraca
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Za, zaštitu transformatora, CLASS 10, bez pomo nih kontakata
Prekida! za zaštitu transformatora
sa visokim poteznim strujama
Nazivna struja
Opseg podešavanjatermi kog okida a
Podešena vrednost
Nazivna prekidna
trenutnog prekostruj- mo!
pri AC 400 V
nog okida a
I>
In
LK Vij ani priklju ak
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
Icu
A
A
A
kA
kg
0,16
0,2
0,25
0,32
0,11 ... 0,16
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
3,3
4,2
5,2
6,5
100
100
100
100
}
}
}
}
3RV14 21-0AA10
3RV14 21-0BA10
3RV14 21-0CA10
3RV14 21-0DA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,286
0,287
0,286
0,288
0,4
0,5
0,63
0,8
0,28 ... 0,4
0,35 ... 0,5
0,45 ... 0,63
0,55 ... 0,8
8,2
10
13
16
100
100
100
100
}
}
}
}
3RV14 21-0EA10
3RV14 21-0FA10
3RV14 21-0GA10
3RV14 21-0HA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,287
0,286
0,290
0,290
1
1,25
1,6
2
0,7 ... 1
0,9 ... 1,25
1,1 ... 1,6
1,4 ... 2
21
26
33
42
100
100
100
100
}
}
}
}
3RV14 21-0JA10
3RV14 21-0KA10
3RV14 21-1AA10
3RV14 21-1BA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,353
0,354
0,353
0,358
2,5
3,2
4
5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
52
65
82
104
100
100
100
100
}
}
}
}
3RV14 21-1CA10
3RV14 21-1DA10
3RV14 21-1EA10
3RV14 21-1FA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,354
0,358
0,354
0,357
6,3
8
10
12,5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12,5
130
163
208
260
100
100
100
100
}
}
}
}
3RV14 21-1GA10
3RV14 21-1HA10
3RV14 21-1JA10
3RV14 21-1KA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,356
0,358
0,362
0,360
16
20
11 ... 16
14 ... 20
286
325
50
50
}
}
3RV14 21-4AA10
3RV14 21-4BA10
1 kom
1 kom
0,365
0,365
16
20
25
32
40
11 ... 16
14 ... 20
18 ... 25
22 ... 32
28 ... 40
325
416
520
660
836
50
50
50
50
50
}
}
}
}
}
3RV14 31-4AA10
3RV14 31-4BA10
3RV14 31-4DA10
3RV14 31-4EA10
3RV14 31-4FA10
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,029
1,034
1,038
1,029
1,039
5
Veli ina S0
Veli ina S2
Za kontrolu osigura!a, bez pomo nih kontakata
Nazivna struja
Termi ki okida i
I>
In
A
Trenutni prekostrujni Nazivna prekidna
okida
mo! pri AC 400 V
A
A
LK Vij ani priklju ak
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
Icu
kA
kg
Veli ina S00
0,2
0,2
1,2
100
}
3RV16 11-0BD10
1 kom
0,289
Pomo!ni kontakti se posebno poru uju
(Videti „Pribor za dogradnju“, strana 5/9).
5/8
Siemens LV 90 · 2006
*Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Prekidaci 3RV do 100 A
Pribor
Pribor za dogradnju
Pregled
Leistungsschalter Baugröße S00 mit anbaubarem Zubehör
4
2
1
6.1
3
5
5
Leistungsschalter Baugröße S0, S2 und S3 mit anbaubarem Zubehör
8
2
4
7
1
6.2
3
5
NSB0_01426
n
Anbaubares Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
1 Querliegender Hilfsschalter
2 Seitlicher Hilfsschalter mit 2 Kontakten
3 Seitlicher Hilfsschalter mit 4 Kontakten
4 Spannungsauslöser
Anbaubares Zubehör
6.1
6.2
für Baugröße
Unterspannungsauslöser mit
voreilenden Hilfskontakten
S00
Unterspannungsauslöser mit
voreilenden Hilfskontakten
S0 bis S3
Anbaubares Zubehör
für Baugröße
7 Meldeschalter
S0 bis S3
8 Trennerbaustein
S0 und S2
Siemens LV 90 · 2006
5/9
Prekidaci 3RV do 100 A
Pribor
Pribor za dogradnju
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Tip
Izvedba
Za prekida e
LK Kataloški broj
Pak*
veli ine
Masa
približno
kg
Pomo!ni kontakti 1)
popre ni
• sa vij anim priklju kom
1 preklopnik
1 NO + 1 NZ
2 NO22)
S00, S0, S2, S3
}
}
}
3RV19 01-1D
3RV19 01-1E
3RV19 01-1F
1 kom
1 kom
1 kom
0,015
0,018
0,018
• sa uti nim priklju kom
1 NO + 1 NZ
2 NO
S00, S0, S2, S3
}
}
3RV19 01-2E
3RV19 01-2F
1 kom
1 kom
0,017
0,018
• elektronski, sa vij anim
priklju kom
1 (W)Preklopnik
S00, S0, S2, S3
3RV19 01-1G
1 kom
0,016
1 NO + 1 NZ
2 NO
2 NZ
2 NO + 2 NZ
S00, S0, S2, S3
}
}
}
3RV19 01-1A
3RV19 01-1B
3RV19 01-1C
3RV19 01-1J
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,045
0,045
0,045
0,083
1 NO + 1 NZ
2 NO
2 NZ
S00, S0, S2, S3
}
}
}
3RV19 01-2A
3RV19 01-2B
3RV19 01-2C
1 kom
1 kom
1 kom
0,040
0,040
0,040
3RV19 01-0H
10 kom
0,006
3RV19 01-1E
3RV19 01-2E
bo ni
• sa vij anim priklju kom
• sa uti nim priklju kom
3RV19 011A
3RV19 011J
Zaštitne kape/Poklopac za popre no postavljene pom.kontakte
Signalni kontakti 3)
odvojeno signaliziranje prorade i krat- S0, S2, S3
kog spoja,
po 1 NO + 1 NZ
}
3RV19 21-1M
1 kom
0,094
Rastavlja ki modul
Vidljivo izolaciono razdvajanje poje- S0
dinih prekida a od mreže; mogu!e je S2
zaklju avanje u otvorenom položaju
}
3RV19 28-1A
3RV19 38-1A
1 kom
1 kom
0,157
0,324
3RV19 02-1AB4
1 kom
0,138
3RV19 02-1AF0
3RV19 02-1AP0
3RV19 02-1AV0
1 kom
1 kom
1 kom
0,134
0,131
0,127
5
Signalni kontakti
3RV19 21-1M
Rastavlja ki moduli
3RV19 38-1A
sa katancem
Pomo!ni okida i 4)
Podnaponski okida i
DC
24 V
3RV19 02-1DP0
S00, S0, S2, S3
AC 50 Hz
AC 60 Hz
110 V
230 V
400 V
120 V
240 V
440 V
Podnaponski okida i
230 V
sa ubrzanim pomo!nim 400 V
kontaktima 2 NO
230 V
400 V
240 V
–
S00
3RV19 12-1CP0
3RV19 12-1CV0
1 kom
1 kom
0,140
0,137
240 V
–
S0, S2, S3
3RV19 22-1CP0
3RV19 22-1CV0
1 kom
1 kom
0,139
0,136
Naponski okida i
AC 50/60 Hz
100% ED 5)
AC 50/60 Hz; DC
5 sek. ED 6)
20 – 24 V
90 – 110 V
200 – 240 V
350 – 415 V
20 – 70 V
70 – 190 V
190 – 330 V
330 – 500 V
3RV19 02-1DB0
3RV19 02-1DF0
3RV19 02-1DP0
3RV19 02-1DV0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,133
0,135
0,130
0,126
}
}
S00, S0, S2, S3
}
}
3RV19 12-1CP0
1) Na svaki prekida može se postaviti jedan popre ni i jedan bo ni pomo!ni kontakt.
Bo ni pomo!ni kontakt 2 NO + 2 NZ koristi se bez popre nog kontakta.
5) Naponski opseg važi za 100%-ni vek uklju enja pri AC 50/60 Hz. Napon prorade
je na 0,9 donje grani ne vrednosti
2) Kompatibilan sa slede!im prekida ima:
3RV1. 1 (Veli ina S00) kao kod verzije E01
3RV1. 2 (Veli ina S0) kod verzije E04
3RV1. 3 (Veli ina S2) kod verzije E04
3RV1. 4 (Veli ina S3) kod verzije E04.
6) Naponski opseg važi za 5 s eksploatacionog veka proizvoda pri AC 50/60 Hz i DC.
Napon prorade je na 0,85 donje grani ne vrednosti.
3) Na svaki prekida može se postaviti po jedan signalni kontakt sa leve strane.
4) Na svaki prekida može se postaviti po jedan pomo!ni okida sa desne strane.
5/10
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i zvedbe mogu se vdieti na A&D Mail-u.
Prekidaci 3RV do 100 A
Pribor
Pribor za sabirnice
Podaci za izbor i porudžbinu
Razmak
modula
Broj prekida a koji se mogu priklju iti
bez pribora
na strani
Nazivna struja Za prekida e
In na
inkl. bo ni
inkl.
pomo!ni kon- pomo!ni oki- 690 V
takt
da
mm
A
Baugröße
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
3-fazne sabirnice
Za napajanje više prekida a
sa vij anim priklju cima montiranih redno na
izolovanu montažnu šinu zašti!enu od dodira.
3RV19 15-1AB
45
2
3
4
5
-
-
63
S00, S01)
}
}
}
}
3RV19 15-1AB
3RV19 15-1BB
3RV19 15-1CB
3RV19 15-1DB
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,044
0,071
0,099
0,124
55
-
2
3
4
5
-
63
S00, S01)
}
}
}
}
3RV19 15-2AB
3RV19 15-2BB
3RV19 15-2CB
3RV19 15-2DB
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,048
0,079
0,111
0,140
63
-
-
2
4
63
S00, S01)
}
}
3RV19 15-3AB
3RV19 15-3CB
1 kom
1 kom
0,052
0,120
55
2
3
4
-
-
108
S2
}
}
}
3RV19 35-1A
3RV19 35-1B
3RV19 35-1C
1 kom
1 kom
1 kom
0,140
0,214
0,295
75
-
2
3
4
2
3
4
108
S22)
3RV19 35-3A
3RV19 35-3B
3RV19 35-3C
1 kom
1 kom
1 kom
0,161
0,262
0,369
3RV19 15-1BB
3RV19 15-1CB
3RV19 15-1DB
2) Ne mogu se istovremeno koristiti pomo!ni okida i bo ni pomo!ni kontakt.
1) Nisu namenjeni za prekida e 3RV11 u funkciji releja preoptere!enja. Medjusobno
povezivanje prekida a veli ina S00 i S0 nije mogu!e zbog razli ite širine modula i
razli ite visine priklju nica. Za povezivanje sabirnica veli ine S0 na veli inu S00
na raspolaganju je konektor 3RV19 15-DB,
Izvedba
5
n
Razmak pode- Za
oka
prekida e
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
mm
veli ine
45
S00, S0
}
3RV19 15-5DB
1 kom
0,042
--
S00, S0
}
3RV19 15-6AB
10 kom
0,003
--
S2
}
3RV19 35-6A
5 kom
0,006
Za
priklju ke
LK Kataloški broj
Spojni modul za 3-fazne sabirnice
3RV19 15-5DB
Za povezivanje
3-faznih sabirnica na prekida ima veli ine SO (levo) na
sabirnice na prekida ima veli ine S00 (desno)
Poklopac za priklju nice
Zaštita nezauzetih mesta od dodira
3RV19 15-6AB
Presek priklju ka
Pak*
Masa
približno
jednožilni ili
višežilni
fina izvedba žila
sa završnim aurama
AWG-provodnici,
jedno- ili višežilni
mm²
mm²
AWG
veli ina
4 ... 16
12-4
S00
}
3RV19 15-5A
1 kom
0,043
S0
}
3RV19 25-5AB
1 kom
0,041
kg
3-fazne priklju ne/dovodne kleme
Priklju ak odozgo
2,5 ... 25
3RV19 25-5AB
Priklju ak odozdo 1)
2,5 ... 25
4 ... 16
12-4
S00, S0
}
3RV19 15-5B
1 kom
0,110
1,5 ... 35
14-0
S2
}
3RV19 35-5A
1 kom
0,115
S0
S2
}
3RV19 25-5EB
3RV19 35-5E
1 kom
1 kom
0,055
0,100
Priklju ak odozgo
2,5 ... 50
3RV19 15-5B
3-fazne priklju ne/dovodne kleme za dogradnju "Tipa E-Start"
Priklju!ak odozgo
2,5 ... 25
10 ... 50
4 ... 16
-
10-4
8-0
1) Koristiti ovu klemu umesto prekida a. Obratiti pažnju na potreban prostor.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
5/11
Prekidaci 3RV do 100 A
Pribor
Pribor za sabirnice
Sabirni!ki adapteri
Izvedba
Nazivna
struja
Priklju ni
provodnik
Dužina
adaptera
Širina
adaptera
Nazivni
napon
A
AWG
mm
mm
V
12
121
45
690
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Sabirni ki adapter za 40-mm sistem
za Cu-sabirnice prema DIN 46433
širina: 12 mm i 15 mm
debljina: 5 mm und 10 mm
Veli ina S00/S0
prekida
25
prekida + bo ni pomo!ni
kontakt
8US 10 61-5DJ07
55
}
8US10 51-5DJ07
1 kom
0,106
}
8US10 61-5DJ07
1 kom
0,119
Veli ina S2
prekida
56
8
139
55
690
}
8US10 61-5FK08
1 kom
0,231
Veli ina S3
prekida
100
4
182
70
400 1)
}
8US11 11-4SM00
1 kom
0,541
72
480 ... 690 2) }
8US10 11-4TM00
1 kom
0,478
Sabirni ki adapter za 60-mm sistem
5
za Cu-sabirnice prema DIN 46433
širina: 12 mm i 15 mm
debljina: 5 mm i 10 mm
kao i za T- i posebne dvostruke T-profile
Veli ina S00/S0
prekida
25
12
182
45
690
}
8US12 51-5DM07
1 kom
0,183
Veli ina S2
prekida
56
8
182
55
690
}
8US12 61-5FM08
1 kom
0,263
Veli ina S3
prekida
100
4
182
70
400 1)
}
8US11 11-4SM00
1 kom
0,541
72
480 ... 690 2) }
8US12 11-4TM00
1 kom
0,498
8US12 51-5MD07
1) Do AC 460 V - sa max. nazivnom prekidnom mo!i 25 kA.
2) Za napone < AC 480 V ne može se koristiti
nazivna kratkospojna prekidna mo! pri AC 480 / 500 / 525 V:
- do In = 25 A: max. 30 kA
- do In = 90 A: max. 16 kA
- do In = 100 A: max. 6 kA
Kratkospojna perekidna mo! AC 690 V:
- max. 12 kA
Ostale sabirni ke adaptere videti u „Sklopni uredjaji/sistemi,
uredjaji za distribuciju, sisteme SIVACON“ -->
„Komponente za sisteme 8US, 8UC, 4NC“
5/12
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Prekidaci 3RV do 100 A
Pribor
Okretni mehanizmi i pribor za montazu
Podaci za izbor i porudžbinu
Tip
Izvedba
Za prekida
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Veli ina
Okretni mehanizam za postavljanje na vrata
Okretni mehanizam za postavljanje u vrata sastoji se od zaokretnog tastera,/ru ice, spojnog mehanizma i produžnog nastavka (5 mm × 5 mm).
Njegova izvedba je za stepen zaštite IP65. Uredjaj za blokiranje vrata spre ava nenamerno otvaranje vrata tog ormana, ako je prekida uklju en.
Isklju eno stanje se može obezbediti sa max. 3 katanca.
nastavak 130 mm
nastavak 330 mm
sa postoljem
S0, S2, S3
}
}
3RV19 26-0B
3RV19 26-0K
1 kom
1 kom
0,111
0,324
NOT-AUS okretni mehanizam nastavak 130 mm
crveno/žuti
nastavak 330 mm
sa postoljem
S0, S2, S3
}
}
3RV19 26-0C
3RV19 26-0L
1 kom
1 kom
0,110
0,316
Okretni mehanizam,
crni
3RV19 26-0B
Priklju ne kleme za „Kombinaciju motor-kontroler (tipa E)“ prema UL 508
Napomen: Prema UL 508 zahteva se da dužina strujne staze za „kombinaciju motor kontroler tipa E“ sa napojne strane bude 1 col, a izolacioni razmak 2 cola. Za prekida e 3RV10 veli ine S0 i S3 mora da se koriste slede!i blokovi priklju nih klema.Prekida 3RV10 veli ine S2 ispunjava gore
navedene uslove za staze i izolacije, bez bloka priklju nih klema.
Prema CSA blokovi priklju nih klema nisu potrebni. Ovi blokovi klema ne mogu da se koriste kod veli ine S0 zajedno sa 3-faznim sabirnicama
3RV19.5, a kod veli ine S3 ne zajedno sa dogradjenim popre nim blokom pomo!nih kontakata. .
3RV19 28-1H
Priklju nice tipa E
za produžne strujne staze i izolacione
razmake
(1 i 2 cola)
S0
}
S3
3RV19 28-1H
1 kom
0,083
3RT19 46-4GA07
1 kom
0,155
3RT19 46-4F
1 kom
0,033
3RT19 46-4GA07
Kleme za pomo!ne provodnike
Klema za pomo!ne provodnike, 3-polna
Za priklju ivanje pomo!nih i upravS3
lja kih vodova na primarne priklju ke
(za jednu priklju nu stranu)
5
n
3RT19 46-4F
Izvedba
Napon aktiviranja Za
sklopke
sklopku
Za prekida
LK Kataloški broj.
Pak*
Masa
približno
kg
Veli ina
Veli ina
AC/DC
S00
S00
S00
S0
}
}
3RA19 11-1AA00
3RA19 21-1DA00
1 kom
1 kom
0,027
0,028
AC
S0
S2
S3
S0
S2
S3
}
}
}
3RA19 21-1AA00
3RA19 31-1AA00
3RA19 41-1AA00
1 kom
1 kom
1 kom
0,037
0,042
0,090
DC
S0
S2
S3
S0
S2
S3
}
}
}
3RA19 21-1BA00
3RA19 31-1BA00
3RA19 41-1BA00
1 kom
1 kom
1 kom
0,039
0,043
0,089
AC/DC
S00
S00
S00
S0
}
}
3RA19 11-1A
3RA19 21-1D
10 kom
10 kom
0,019
0,021
AC
S0
S2
S3
S0
S2
S3
}
}
}
3RA19 21-1A
3RA19 31-1A
3RA19 41-1A
10 kom
5 kom
5 kom
0,028
0,033
0,072
DC
S0
S2
S3
S0
S2
S3
}
}
}
3RA19 21-1B
3RA19 31-1B
3RA19 41-1B
10 kom
5 kom
5 kom
0,030
0,034
0,073
• Pojedina no pakovanje
AC/DC
AC/DC
S00
S00
S00
S0
}
}
3RA19 11-2FA00
3RA19 21-2FA00
1 kom
1 kom
0,038
0,028
• Pakovanje sa više komada
AC/DC
AC/DC
S00
S00
S00
S0
}
}
3RA19 11-2F
3RA19 21-2F
10 kom
10 kom
0,031
0,030
Spojni blokovi
Elektri no i mehani ko povezivanje
prekida a sa zaštitom
oba sa vij anim priklju kom
• Pojedina no pakovanje
3RA19 11-1AA00
3RA19 21-1A
• Pakovanje sa više komada
3RA19 31-1A
Hibridni spojni blok
Elektri no i mehani ko povezivanje
prekida a sa vij anim priklju kom i
sklopke sa uti nim priklju kom
3RA19 21-2FA00
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnžena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se vdeti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
5/13
Prekidaci 3RV do 100 A
Pribor
Kucista i prednje ploce
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Tip
Stepen zaštite Ugradjene
kleme
Širina modula
Za prekida e
LK Kataloški broj
Pak*
kg
Veli ina
/
Plasti na/Izolaciona ku!išta za montažu na zid
sa zaštitnom membranom
IP55
N i PE
Masa
približno
54 mm
(za prekida +
bo ni pomo!ni kontakt)
S00
72 mm
(za prekida +
}
3RV19 13-1CA00
1 kom
0,296
}
3RV19 13-1DA00
1 kom
0,342
3RV19 23-1CA00
1 kom
0,332
3RV19 23-1DA00
1 kom
0,381
3RV19 33-1DA00
1 kom
1,134
3RV19 23-1FA00
1 kom
0,329
3RV19 23-1GA00
1 kom
0,372
3RV19 33-1GA00
1 kom
1,136
3RV19 23-1DA01
1 kom
1,015
bo ni pomo!ni kontakt +
pomo!ni okida )
3RV19 13-1DA00
sa okretnim meha- IP55
nizmom, mogu!e blokiranje u
0-položaju
N i PE
72 mm
(za prekida +
bo ni pomo!ni kontakt +
pomo!ni okida )
3RV19 23-1CA00
IP55
N i PE
}
S0
}
82 mm
(za prekida +
bo ni pomo!ni kontakt +
pomo!ni okida )
S2
54 mm
(za prekida +
bo ni pomo!ni kontakt)
S0
72 mm
(za prekida +
bo ni pomo!ni kontakt +
pomo!ni okida )
5
sa NOT-AUS-okretnim mehanizmom,
mogu!e blokiranje u
0-položaju
54 mm
(za prekida +
bo ni pomo!ni kontakt)
}
}
82 mm
(za prekida +
bo ni pomo!ni kontakt +
pomo!ni okida )
S2
Aluminijumska ku!išta za montažu na zid
sa okretnim meha- IP65
nizmom, mogu!e blokiranje u
0-položaju
PE1)
72 mm
(za prekida +
bo ni pomo!ni kontakt +
pomo!ni okida )
S0
IP65
PE1)
72 mm
(za prekida +
bo ni pomo!ni kontakt +
pomo!ni okida )
S0
3RV19 23-1GA01
1 kom
1,008
sa NOT-AUS3RV19 23-1DA01 okretnim mehanizmom, mogu!e blokiranje u 0-položaju
}
Plasti na/Izolaciona ku!išta za ugradnju u zid
sa zaštitnom mem- IP55
branom
(prednja
strana )
N i PE
72 mm
(za prekida +
bo ni pomo!ni kontakt +
pomo!ni okida )
S00
3RV19 13-2DA00
1 kom
0,416
sa okretnim meha- IP55
nizmom, mogu!e blo- (prednja
strana)
kiranje u
O-položaju
N i PE
72 mm
(za prekida +
bo ni pomo!ni kontakt +
pomo!ni okida )
S0
3RV19 23-2DA00
1 kom
0,426
IP55
(prednja
strana)
N i PE
72 mm
(za prekida +
bo ni pomo!ni kontakt +
pomo!ni okida )
S0
3RV19 23-2GA00
1 kom
0,417
3RV19 13-2DA00
sa NOT-AUS-okretnim mehanizmom,
3RV19 23-2DA00 mogu!e blokiranje u
O-položaju
1) Po potrebi se može postaviti naknadno na N-klemu
(npr..B. 8WA10 11-1BG11).
5/14
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Prekidaci 3RV do 100 A
Pribor
Kucista i prednje ploce
Tip
Stepen zaštite
Izvedba
Za
prekida e
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
veli ina
Prednje plo e
3RV19 13-4C
3RV19 23-4B +
3RV19 23-4G
Plasti na/izolaciona
prednja plo a sa zaštitnom membranom
IP55
(prednja strana)
Za aktiviranje prekida a
S00
3RV1
u proizvoljnom ku!ištu,
uklju uju!i drža! za prekida .
Plasti na/izolaciona
prednja plo a sa okretnim mehanizmom
mogu!e zatvaranje u
0-položaju
IP55
(prednja strana)
Za aktiviranje prekida a
3RV1
u proizvoljnom ku!ištu.
S0, S2, S3
Plasti na/izolaciona
prednja plo a sa NOTAUS-okretnim mehanizmom, crveno/žuta,
mogu!e zatvaranje u
0-položaju
IP55
(prednja strana)
Aktiviranje NOT-AUS na
prekida u 3RV1u proizvoljnom ku!ištu.
S0, S2, S3
Drža za prednju plo u
za prekida e
veli ina S0
--
Drža se pri vrš!uje na
S0
prednju plo u, prekida se
uti e sa ili bez pribora.
Pe urka NOT-AUS
crveno/žuta
za ku!išta i prednje plo e
3RV19 13-...,
Ne koristi se zajedno sa uredjajem za zatvaranje
IP55
Pe urka je blokirana,
deblokira se okretanjem
S00
Pe urka je blokirana,
deblokira se klju em,
Ronis-sigurnosnom bravom.Klju br. SB 30,
Isporu uje se sa 2 klju a.
S00
3RV19 13-4C
1 kom
0,216
3RV19 23-4B
1 kom
0,124
3RV19 23-4E
1 kom
0,124
}
3RV19 23-4G
1 kom
0,188
}
3RV19 13-7D
1 kom
0,108
3RV19 13-7E
1 kom
0,144
3RV19 13-6B
1 kom
0,074
3RV19 13-7F
1 kom
0,023
}
Pe urka NOT-AUS
IP55
crveno/žuta sa sigurnosnom bravom
za ku!išta i prednje plo e
Plasti no/izolaciono
3RV19 13-...,
ku!ište za nadgranju sa Ne koristi se zajedno sa ure3RV19 13-7D
djajem za zatvaranje
Uredjaj za zatvaranje
IP55
za ku!išta i prednje plo e
3RV1913-...,
Ne koristi se zajedno sa ru icom NOT-AUS
5
Pribor za ku!išta
Za 3 katanca sa pre nikom S00
o ice max. 8 mm.
Rezervna zaštitna membrana
IP55
Membrana
uklju uju!i ram drža a i
vijke
Tip
Izvedba
Nazivni napon upravljanja Za
Us
prekida e
S00
}
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
veli ina
Signalne svetiljke
Signalne svetiljke
Sa tinjalicom i
za sva ku!išta i prednje plo e kolor-membranom: crvena,
zelena, žuta,
oranž, prozirna
110 ... 120
220 ... 240
380 ... 415
480 ... 500
S00, S0, S2
3RV19 03-5B
3RV19 03-5C
3RV19 03-5E
3RV19 03-5G
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,027
0,026
0,026
0,027
3RV19 03-5B
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
5/15
Releji preopterecenja
Elektronski releji preopterecenja 3RB2
3RB20, 3RB21 za standardne primene
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Elektronski releji preoptere enja 3RB2 za direktnu montažu1)2) i odvojeno postavljanje2)3),
na strani pomo nih kontakata pomo u vij!anog priklju!ka ili opružnih klema,
Klasa 10
Oprema i tehni ke karakteristike:
• zaštita od preoptere!enja, gubitka faze i asimetrije
• autonomno napajanje
• pomo!ni kontakti 1 NO + 1 NZ
Veli ina
sklopke4)
• ru ni i automatski RESET
• indikacija sklopnog položaja
• TEST-funkcija i samokontrola
Snaga za
trofazni motor
Nazivna vrednost5)
Opseg podešavanja Zaštita od kratprekostrujnog oki- kog spoja, sa
osigura ima6)
da a
kW
A
0,04 … 0,09
0,1 … 0,4
2
0,12 … 0,37
0,32 … 1,25
6
0,55 … 1,5
1…4
20
1,1 … 5,5
3 … 12
35
1,1 … 5,5
3 … 12
35
3 … 11
6 … 25
3 … 11
6 … 25
LK Vij ani priklju ci
LK Opružne kleme
Kataloški broj
Kaloški broj
}
3RB20 16-1RB0
3RB20 16-1RD0
1 kom
0,200
}
3RB20 16-1NB0
3RB20 16-1ND0
1 kom
0,200
}
3RB20 16-1PB0
3RB20 16-1PD0
1 kom
0,200
}
3RB20 16-1SB0
3RB20 16-1SD0
1 kom
0,200
Pak*
Masa
približno
kg
Veli ina S00 1)
S00
3RB20 16-1RB0
Veli ina S0 1)
5
S0
}
3RB20 26-1SB0
3RB20 26-1SD0
1 kom
0,220
}
3RB20 26-1QB0
3RB20 26-1QD0
1 kom
0,220
3RB20 26-1QD0
Veli ina S2 1)3)7)
S2
7,5 … 22
12,5 … 50
35
100
}
3RB20 36-1QB0
3RB20 36-1QD0
1 kom
0,360
}
3RB20 36-1QW1
3RB20 36-1QX1
1 kom
0,230
}
3RB20 36-1UB0
3RB20 36-1UD0
1 kom
0,360
}
3RB20 36-1UW1
3RB20 36-1UX1
1 kom
0,230
3RB20 36-1UB0
Veli ina S3 1)3)7)
S3
7,5 … 22
12,5 … 50
125
}
3RB20 46-1UB0
3RB20 46-1UD0
1 kom
0,560
11 … 45
25 … 100
200
}
3RB20 46-1EB0
3RB20 46-1ED0
1 kom
0,560
}
3RB20 46-1EW1
3RB20 46-1EX1
1 kom
0,450
3RB20 46-1ED0
Veli ina S6 2)7)
S6
22 … 90
50 … 200
355
}
3RB20 56-1FC2
3RB20 56-1FF2
1 kom
1,030
}
3RB20 56-1FW2
3RB20 56-1FX2
1kom
0,690
3RB20 56-1FW2
Veli ina S10/S12 2)
S10/S12
kao i
vel. 14
(3TF68/
3TF69)
22 … 110
55 … 250
500
}
3RB20 66-1GC2
3RB20 66-1GF2
1 kom
1,820
90 … 450
160 … 630
800
}
3RB20 66-1MC2
3RB20 66-1MF2
1 kom
1,820
3RB20 66-1MC2
1) Releji, iji se kataloški broj završava sa „0“, pripremljeni su za direktnu montažu.
Pomo!u odgovaraju!ih postolja za priklju ke (vidi Pribor) veli ine S00 i S0 mogu
se postaviti i pojedina no.
2) Releji, iji se kataloški broj završava sa „2“ pripremljeni su za direktnu montažu i
odvojeno postavljanje. Kod sklopki 3TF68/3TF69 nije mogu!a direktna dogradnja.
3) Releji, iji se kataloški broj završava "a „1“su samo za odvojeno postavljanje.
4) Obratiti pažnju na maksimalnu nazivnu radnu struju uredjaja.
5) Preporu ena vrednost za standardne 4-polne motore pri AC 50 Hz 400 V. Za izbor
su odlu uju!i konkretni parametri za pokreta ke/startne i nazivne struje šti!enih
motora.
6) Maksimalni osigura i samo za releje preoptere!enja, tip kordinacije 2, klasu
gL/gG. Za vrednosti osigura a u spoju sa sklopkama videti Tehni ke podatke,
Zaštitu od kratkog spoja sa osigura ima za motorne odvode.
7) Releji, iji kataloški broj na pretposlednjem mestu sadrži „W“ ili „X“ , imaju i
pretvara .
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
5/16
Siemens LV 90 · 2006
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se vdieti na A&D Mail-u.
Releji preopterecenja
Elektronski releji preopterecenja 3RB2
3RB20, 3RB21 za standardne primene
montažu1)2)
Elektroniski releji preoptere enja 3RB2 za direktnu
i odvojeno postavljanje2)3),
na strani pomo!ne struje pomo u vij!anog priklju!ka ili opružnih klema,
Klasa 20
Oprema i tehni ke karakteristike:
• zaštita od preoptere!enja, gubitka faze i asimetrije
• autonomno napajanje
• pomo!ni kontakti 1 NO + 1 NZ
Veli ina
sklopke4)
• ru ni i automatski RESET
• indikacija sklopnog položaja
• TEST-funkcija i samokontrola
Snaga za
trofazni motor
Nazivna vrednost5)
Opseg podešavanja prekostrujnog
okida a
Zaštita od kratkog spoja, sa
osigura ima6)
kW
A
0,04 … 0,09
0,1 … 0,4
2
0,12 … 0,37
0,32 … 1,25
6
0,55 … 1,5
1…4
20
1,1 … 5,5
3 … 12
35
1,1 … 5,5
3 … 12
35
3 … 11
6 … 25
3 … 11
6 … 25
LK Vij ani priklju ak
LK Opružne kleme
Pak*
Masa
približno
Bestell-Nr.
Bestell-Nr.
kg
}
3RB20 16-2RB0
3RB20 16-2RD0
1 kom
0,200
}
3RB20 16-2NB0
3RB20 16-2ND0
1 kom
0,200
}
3RB20 16-2PB0
3RB20 16-2PD0
1 kom
0,200
}
3RB20 16-2SB0
3RB20 16-2SD0
1 kom
0,200
Veli ina S00 1)
S00
3RB20 16-2RB0
Veli ina S0 1)
S0
}
3RB20 26-2SB0
3RB20 26-2SD0
1 kom
0,220
}
3RB20 26-2QB0
3RB20 26-2QD0
1 kom
0,220
3RB20 26-2QD0
S2
7,5 … 22
12,5 … 50
35
100
}
3RB20 36-2QB0
3RB20 36-2QX1
1 kom
0,360
}
3RB20 36-2QW1
3RB20 36-2QD0
1 kom
0,230
}
3RB20 36-2UB0
3RB20 36-2UD0
1 kom
0,360
}
3RB20 36-2UW1
3RB20 36-2UX1
1 kom
0,230
3RB20 36-2UB0
Veli ina S3 1)3)7)
S3
7,5 … 22
12,5 … 50
125
}
3RB20 46-2UB0
3RB20 36-2QX1
1 kom
0,560
11 … 45
25 … 100
200
}
3RB20 46-2EB0
3RB20 36-2QD0
1 kom
0,560
}
3RB20 46-2EW1
3RB20 36-2UD0
1 kom
0,450
3RB20 46-2ED0
Veli ina S6 2)7)
S6
22 … 90
50 … 200
355
}
3RB20 56-2FC2
3RB20 56-2FF2
1 kom
1,030
}
3RB20 56-2FW2
3RB20 56-2FX2
1 kom
0,690
3RB20 56-2FW2
Veli ina S10/S12 2)
S10/S12 22 … 110
sowie Bgr. 90 … 450
14
(3TF68/
3TF69)
55 … 250
500
}
3RB20 66-2GC2
3RB20 66-2GF2
1 kom
1,820
160 … 630
800
}
3RB20 66-2MC2
3RB20 66-2MF2
1 kom
1,820
3RB20 66-2MC2
1) Releji, iji se kataloški broj završava sa „0“, pripremljeni su za direktnu montažu.
Sa odgovaraju!im postoljima (vidi Pribor) veli ine S00 i S0 mogu se postaviti i
odvojeno.
2) Releji, iji se kataloški broj završava sa „2“, pripremljeni su za direktnu montažu i
odvojeno postavljanje. Kod sklopki 3TF68/3TF69 nije mogu!a direktna dogradnja.
3) Releji, iji se kataloški broj završava sa „1“, su za odvojeno postavljanje.
4) Obratiti pažnju na maksimalnu nazivnu radnu struju uredjaja.
5) Preporu ena vrednost za standardne 4-polne motore pri AC 50 Hz 400 V. Za izbor
su odlu uju!i konkretni parametri za pokreta ke/startne i nazivne struje šti!enog
motora.
6) Maksimalni osigura i samo za releje preoptere!enja , tip koordinacije 2, klasu
gL/gG. Za vrednosti osigura a u spoju sa sklopkama videti Tehni ke podatke,
Zaštitu od kratkog spoja sa osigura ima za motorne odvode.
7) Releji, iji kataloški broj na pretposlednjem mestu sadrži „W“ ili „X“, imaju i pretvara .
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
5/17
5
Veli ina S2 1)3)7)
Releji preopterecenja
Elektronski releji preopterecenja 3RB2
3RB20, 3RB21 za standardne primene
Elektroniski releji preoptere enja 3RB2 za direktnu montažu1)2) i odvojeno postavljanje2)3),
na strani pomo ne struje pomo u vij!anog priklju!ka ili opružnih klema,
Klase 5, 10, 20, 30 - podesive
Oprema i tehni ke karakteristike:
• zaštita od preoptere!enja, gubitka faze i asimetrije
• interna detekcija zemljospoja, aktiviraju!a
• autonomno napajanje
• pomo!ni kontakti 1 NO + 1 NZ
Veli ina
sklopke4)
•
•
•
•
ru ni i automatski RESET
ugradjen elektri ni daljinski RESET
indikacija sklopnog položaja
TEST-funkcija i samokontrola
Snaga
za trofazni motor
Nazivna vrednost 5)
Opseg podešavanja Zaštita od kratza prekostrujni oki- kog spoja sa
osigura ima6)
da
kW
A
0,04 … 0,09
0,1 … 0,4
2
0,12 … 0,37
0,32 … 1,25
6
0,55 … 1,5
1…4
20
1,1 … 5,5
3 … 12
35
1,1 … 5,5
3 … 12
35
3 … 11
6 … 25
3 … 11
6 … 25
LK Vij ani priklju ci
LK Opružne kleme
Kataloški broj
Kataloški broj
}
3RB21 13-4RB0
3RB21 13-4RD0
1 kom
0,200
}
3RB21 13-4NB0
3RB21 13-4ND0
1 kom
0,200
}
3RB21 13-4PB0
3RB21 13-4PD0
1 kom
0,200
}
3RB21 13-4SB0
3RB21 13-4SD0
1 kom
0,200
Pak*
Masa
približno
kg
Veli ina S00 1)
S00
3RB21 13-4RB0
Veli ina S0 1)
S0
}
3RB21 23-4SB0
3RB21 23-4SD0
1 kom
0,220
}
3RB21 23-4QB0
3RB21 23-4QD0
1 kom
0,220
5
3RB21 23-4QD0
Veli ina S2 1)3)7)
S2
7,5 … 22
12,5 … 50
35
100
}
3RB21 33-4QB0
3RB21 33-4QD0
1 kom
0,360
}
3RB21 33-4QW1
3RB21 33-4QX1
1 kom
0,230
}
3RB21 33-4UB0
3RB21 33-4UD0
1 kom
0,360
}
3RB21 33-4UW1
3RB21 33-4UX1
1kom
0,230
3RB21 33-4UB0
Veli ina S3 1)3)7)
S3
7,5 … 22
12,5 … 50
125
}
3RB21 43-4UB0
3RB21 43-4UD0
1kom
0,560
11 … 45
25 … 100
200
}
3RB21 43-4EB0
3RB21 43-4ED0
1 kom
0,560
}
3RB21 43-4EW1
3RB21 43-4EX1
1 kom
0,450
3RB21 43-4ED0
Veli ina S6 2)7)
S6
22 … 90
50 … 200
355
}
3RB21 53-4FC2
3RB21 53-4FF2
1 kom
1,030
}
3RB21 53-4FW2
3RB21 53-4FX2
1 kom
0,690
3RB21 53-4FC2
Veli ina S10/S12 2)
S10/S12 22 … 110
sowie Bgr. 90 … 450
14
(3TF68/
3TF69)
55 … 250
500
}
3RB21 63-4GC2
3RB21 63-4GF2
1 kom
1,820
160 … 630
800
}
3RB21 63-4MC2
3RB21 63-4MF2
1 kom
1,820
3RB21 63-4MC2
1) Releji, iji se kataloški broj završava sa „0“, pripremljeni su za direktnu montažu.
Sa odgovaraju!im postoljima (vidi Pribor) veli ine S00 i S0 mogu se postaviti i
odvojeno.
2) Releji, iji se kataloški broj završava sa „2“, pripremljeni su za direktnu montažu i
odvojeno postavljanje. Kod sklopki 3TF68/3TF69 nije mogu!a direktna dogradnja.
3) Releji, iji se kataloški broj završava sa „1“, su za odvojeno postavljanje.
4) Obratiti pažnju na maksimalnu nazivnu radnu struju uredjaja.
5) Preporu ena vrednost za standardne 4-polne motore pri AC 50 Hz 400 V. Za izbor
su odlu uju!i konkretni parametri za pokreta ke/startne i nazivne struje šti!enog
motora.
6) Maksimalni osigura i samo za releje preoptere!enja, tip koordinacije 2, klasu
gL/gG. Za vrednosti osigura a u spoju sa sklopkama videti Tehni ke podatke,
Zaštitu od kratkog spoja sa osigura ima za motorne odvode.
7) Releji, iji kataloški broj na pretposlednjem mestu sadrži „W“ ili „X“, imaju i pretvara .
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
5/18
Siemens LV 90 · 2006
Ostali uredaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Releji preopterecenja
Elektronski releji preopterecenja 3RB2
3RB22, 3RB23 za posebne primene
Podaci za izbor i porudžbinu
Elektronski releji preoptere enja 3RB22/3RB23 za motornu zaštitu, za odvojeno postavljanje,
Clase 5, 10, 20 i 30 - podesive, sa vij!anim priklju!kom ili opružnim klemama
Oprema i tehni ke karakteristike:
• zaštita od preoptere!enja, gubitka faze i asimetrije
• eksterno napajanje AC/DC 24 ... 240 V
• pomo!ni kontakti 2 NO + 2 NZ
• ru ni i automatski RESET
• ugradjen elektri ni daljinski RESET
• 4 LED za indikaciju rada i statusa
•
Veli ina
sklopke
• TEST-funkcija i samokontrola
• interna detekcija zemljospoja sa modulom za proširenje funkcije
• vij ani priklju ak ili opružne kleme za pomo!na, upravlja ka i senzorska strujna kola
• ulaz za termistorske senzore (PTC) - senzore)
• analogni izlaz sa modulom za proširenje funkcija
Izvedba
Vrsta priklju ka
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Kontrolni moduli
S00 ... S12
monostabilni
vij ani priklju ak
}
opružne kleme
bistabilni
vij ani priklju ak
}
opružne kleme
3RB22 83-4AA1
1 kom
0,300
3RB22 83-4AC1
1 kom
0,300
3RB23 83-4AA1
1 kom
0,300
3RB23 83-4AC1
1 kom
0,300
3RB2. 83-4AA1
Moduli za proširenje funkcija
–
Modul Analog Basic 11)
analogni izlaz DC 4 ... 20 mA, sa signalom preoptere!enja
}
3RB29 85-2AA0
1 kom
0,030
Modul Analog Basic 1 GF1)2)
analogni izlaz DC 4 ... 20 mA, sa internom detekcijom
zemljospoja i signalom preoptere!enja
}
3RB29 85-2AA1
1 kom
0,030
Modul Analog Basic 2 GF1)2)
analogni izlaz DC 4 ... 20 mA, sa internom detekcijom
zemljospoja i dojavom zemljospoja
}
3RB29 85-2AB1
1 kom
0,030
Modul Basic 1 GF2)
sa internom detekcijom zemljospoja i signalom preoptere!enja
}
3RB29 85-2CA1
1 kom
0,030
Modul Basic 2 GF2)
sa internom detekcijom zemljospoja i dojavom zemljo spoja
}
3RB29 85-2CB1
1 kom
0,030
1) Analogni signal DC 4 ... 20 mA može da se upotrebi za upravljanje instrumenata sa
obrtnim kalemovima ili za napajanje u analognim ulazima za upravljanja koja se
mogu programirati.
2) Niže navedeni podaci za zaštitu od zemljospoja odnose se na sinusoidne struje kvarova na 50/60 Hz:
- ako je struja motora izmedju 0,3- i 2-struke struje podešavanja Ie onda se uredjaj
isklju uje pri zemljospoju ija struja sada iznosi 30% podešene struje.
- Ako je struja motora izmedju 2- i 8-struke struje podešavanja Ie onda se uredjaj
isklju uje pri struji zemljospoja, koja iznosi 15% podešene struje.
- Zatezanje prorade je izmedju 0,5 i 1 sekunde.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
5/19
5
n
Releji preopterecenja
Elektronski releji preopterecenja 3RB2
3RB22, 3RB23 za posebne primene
Veli ine
sklopke 3)
Snaga
za trofazni motor,
Nazivna vrednost4)
Opseg podešavanja prekostrujnog okida a
kW
A
Zaštita od kratkog
LK Kataloški broj
spoja, sa osigura ima5)
Pak*
Masa
približno
kg
Moduli za detekciju struje, za direktnu montažu1) i pojedina no postavljanje1)2)
S00/S02)6)
3RB29 06-2.G1
0,09 … 1,1
0,3 … 3
16
}
3RB29 06-2BG1
1 kom
0,100
1,1 … 11
2,4 … 25
63
}
3RB29 06-2DG1
1 kom
0,150
S2/S32)6)
5,5 … 45
10 … 100
250
}
3RB29 06-2JG1
1 kom
0,350
S61)6)
11 … 90
20 … 200
355
}
3RB29 56-2TG2
1 kom
0,600
}
3RB29 56-2TH2
1 kom
1,000
}
3RB29 66-2WH2
1 kom
1,750
37 … 450
S10/S121)
kao i veli inu.
14 (3TF68/
3TF69)
63 … 630
630
3RB29 56-2TG2
1) Moduli za detekciju struje, iji se kataloški broj završava „2“, pripremljeni su za
direktnu montažu i odvojeno postavljanje. Kod sklopki 3TF68/3TF69 nije mogu!a
direktna montaža.
2) Moduli za detekciju struje, iji se kataloški broj završava sa „1“, pripremljeni su za
odvojeno postavljanje.
3) Obratiti pažnju na maksimalnu nazivnu radnu struju uredjaja.
Veli ina
zaštita
4) Preporu ena vrednost za standardne 4-polne motori pri AC 50 Hz 400 V. Za izbor
su odlu uju!i konkretni parametri pokreta ke/startne i nazivne struje šti!enog
motora.
5) Maksimalni osigura i samo za releje preoptere!enja, tip koordinacije 2, klasu
gL/gG. Za vrednosti osigura a u spoju sa sklopkama videti Tehni ke podatke,
Zaštitu od kratkog spoja sa osigura ima za motorne odvode.
6) Moduli, iji kataloški broj na pretposlednjem mestu sadrži „G“,imaju i pretvara .
Izvedba
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
5
kg
Spojni vodovi
S00 ... S12
Za vezu izmedju modula za validaciju i modula za
detekciju struje
• dužina 0,1 m
}
3RB29 87-2B
1 kom
0,010
• dužina 0,5 m
}
3RB29 87-2D
1 kom
0,020
–
za vij ano pri vrš!ivanje releja preoptere!enosti
3RB22/3RB23
}
3RP19 03
10 kom
0,002
S00 ... S3
za vij ano pri vrš!ivanje modula za detekciju struje
3RB29 06
(Potrebna su 2 komada po modulu)
}
3RB19 00-0B
10 kom
0,100
3RB29 87-2.
Uti ne papu ice
3RP19 03
3RB19 00-0B
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
5/20
Siemens LV 90 · 2006
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Releji preopterecenja
Termicki releji preopterecenja 3RU1
3RU11 za standardne primene
Podaci za izbor i porudžbinu
Termi ki releji preoptere!enja 3RU11 za direktnu dogradnju1) i odvojeno postavljanje2), CLASS 10
•
•
•
•
Oprema i tehni ke karakteristike:
• zaštita od preoptere!enja i gubitka faze
• pomo!ni kontakti 1 NO + 1 NZ
• ru ni i automatski RESET
Veli ina
sklopke3)
indikacija sklopnog položaja
TEST-funkcija
STOP-taster
ugradjeni plombirni poklopac/zaštita
Snaga
za trofazni motor
Nazivna vrednost4)
Opseg podešavanja prekostrujnog
okida a
Zaštita od kratkog spoja, sa
osigura ima5)
kW
A
A
0,04
0,06
0,06
0,09
0,11 ... 0,16
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
0,5
1
1
1,6
0,09
0,12
0,18
0,18
0,28 ... 0,4
0,35 ... 0,5
0,45 ... 0,63
0,55 ... 0,8
0,25
0,37
0,55
0,75
LK Direktna montaža/ LK Pojedina no
dogradnja
postavljanje
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
Kataloški broj
kg
}
}
3RU11 16-0AB0
3RU11 16-0BB0
3RU11 16-0CB0
3RU11 16-0DB0
3RU11 16-0AB1
3RU11 16-0BB1
3RU11 16-0CB1
3RU11 16-0DB1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,180
0,180
0,180
0,180
2
2
2
4
}
}
}
}
3RU11 16-0EB0
3RU11 16-0FB0
3RU11 16-0GB0
3RU11 16-0HB0
3RU11 16-0EB1
3RU11 16-0FB1
3RU11 16-0GB1
3RU11 16-0HB1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,180
0,180
0,180
0,180
0,7 ... 1
0,9 ... 1,25
1,1 ... 1,6
1,4 ... 2
4
4
6
6
}
}
}
}
3RU11 16-0JB0
3RU11 16-0KB0
3RU11 16-1AB0
3RU11 16-1BB0
}
}
}
3RU11 16-0JB1
3RU11 16-0KB1
3RU11 16-1AB1
3RU11 16-1BB1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,180
0,180
0,180
0,180
0,75
1,1
1,5
1,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
10
10
16
20
}
}
}
}
3RU11 16-1CB0
3RU11 16-1DB0
3RU11 16-1EB0
3RU11 16-1FB0
}
}
}
}
3RU11 16-1CB1
3RU11 16-1DB1
3RU11 16-1EB1
3RU11 16-1FB1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,180
0,180
0,180
0,180
2,2
3
4
5,5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12
20
25
35
35
}
}
}
}
3RU11 16-1GB0
3RU11 16-1HB0
3RU11 16-1JB0
3RU11 16-1KB0
}
}
}
3RU11 16-1GB1
3RU11 16-1HB1
3RU11 16-1JB1
3RU11 16-1KB1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,180
0,180
0,180
0,180
0,75
1,1
1,5
1,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
10
10
16
20
}
}
}
}
3RU11 26-1CB0
3RU11 26-1DB0
3RU11 26-1EB0
3RU11 26-1FB0
-----
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,190
0,190
0,190
0,190
2,2
3
4
5,5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12,5
20
25
35
35
}
}
}
}
3RU11 26-1GB0
3RU11 26-1HB0
3RU11 26-1JB0
3RU11 26-1KB0
-----
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,190
0,190
0,190
0,190
7,5
7,5
11
11
11 ... 16
14 ... 20
17 ... 22
20 ... 25
40
50
63
63
}
}
}
}
3RU11 26-4AB0
3RU11 26-4BB0
3RU11 26-4CB0
3RU11 26-4DB0
3RU11 26-4AB1
3RU11 26-4BB1
3RU11 26-4CB1
3RU11 26-4DB1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,240
0,240
0,240
0,240
3
4
5,5
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12,5
25
35
35
3RU11 36-1HB0
3RU11 36-1JB0
3RU11 36-1KB0
----
1 kom
1 kom
1 kom
0,320
0,320
0,320
7,5
7,5
11
15
11 ... 16
14 ... 20
18 ... 25
22 ... 32
40
50
63
80
}
}
}
}
3RU11 36-4AB0
3RU11 36-4BB0
3RU11 36-4DB0
3RU11 36-4EB0
---3RU11 36-4EB1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,320
0,320
0,320
0,480
18,5
22
22
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
80
100
100
}
}
}
3RU11 36-4FB0
3RU11 36-4GB0
3RU11 36-4HB0
3RU11 36-4FB1
3RU11 36-4GB1
3RU11 36-4HB1
1 kom
1 kom
1 kom
0,480
0,480
0,480
11
15
18 ... 25
22 ... 32
63
80
3RU11 46-4DB0
3RU11 46-4EB0
---
1 kom
1 kom
0,550
0,550
18,5
22
30
37
28 ... 40
36 ... 50
45 ... 63
57 ... 75
80
125
125
160
}
}
}
}
3RU11 46-4FB0
3RU11 46-4HB0
3RU11 46-4JB0
3RU11 46-4KB0
--3RU11 46-4JB1
3RU11 46-4KB1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,550
0,550
0,810
0,810
45
45
70 ... 90
80 ... 1005)
160
200
}
}
3RU11 46-4LB0
3RU11 46-4MB0
3RU11 46-4LB1
3RU11 46-4MB1
1 kom
1 kom
0,810
0,810
Veli ina S00
S00
3RU11 16-..B0
Veli ina S0
S0
3RU11 26-..B0
}
}
A
}
Veli ina S2
S2
3RU11 36-..B0
}
}
Veli ina S3
S3
}
3RU11 46-..B0
1) Releji preoptere!enja 3RU11 mogu se uz pomo! odgovaraju!ih priklju nih postolja
( vidi Pribor) koristiti za direktnu dogradnju ili odvojeno postavljanje.
2) Veli ine S00 za pri vrš!ivanje pomo!u vijaka i postavljanje na montažnu šinu
TR35.
3) Obratiti pažnju na maksimalnu nazivnu radnu struju uredjaja.
4) Preporu ena vrednost za standardne 4-polne motore pri AC 50 Hz 400 V. Za izbor
su odlu uju!i konkretni parametri pokreta ke/startne i nazivne struje šti!enog
motora.
5) Maksimalni osigura i samo za releje preoptere!enja, tip koordinacije 2, klasu
gL/gG. Za vrednosti osigura a u spoju sa sklopkama videti Tehni ke podatke,
Zaštita od kratkog spoja sa osigura ima/prekida ima za motorne odvode.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
5/21
5
n
Releji preopterecenja
Termicki releji preopterecenja 3RU1
3RU11 za standardne primene
Termi!ki releji preoptere!enja 3RU11 u tehnici sa uti!nim priklju!kom za direktnu dogradnju1) i odvojeno postavljanje2),
CLASS 10
•
•
•
•
Oprema i tehni ke karakteristike:
• zaštita od preoptere!enja i gubitka faze
• pomo!ni kontakti 1 NO + 1 NZ
• ru ni i automatski RESET
Veli ina
sklopke3)
indikacija sklopnog položaja
TEST-funkcija
STOP-taster
ugradjen plombirni poklopac/zaštita
LK Direkna dogradnja ili
odvojeno postavljanje
Snaga
za trofazni motor
Nazivna vrednost 4)
Zaštita od kratkog
Opseg podešavanja
prekostrujnog okida a spoja sa osigura ima
Tip koordinacije 2,
klasa gL/gG5)
Pak*
Masa
približno
kW
A
A
Kataloški broj
0,04
0,06
0,06
0,09
0,11 ... 0,16
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
0,5
1
1
1,6
3RU11 16-0AC1
3RU11 16-0BC1
3RU11 16-0CC1
3RU11 16-0DC1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,190
0,190
0,190
0,190
0,09
0,12
0,18
0,18
0,28 ... 0,4
0,35 ... 0,5
0,45 ... 0,63
0,55 ... 0,8
2
2
2
4
3RU11 16-0EC1
3RU11 16-0FC1
3RU11 16-0GC1
3RU11 16-0HC1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,190
0,190
0,190
0,190
0,25
0,37
0,55
0,75
0,7 ... 1
0,9 ... 1,25
1,1 ... 1,6
1,4 ... 2
4
4
6
6
3RU11 16-0JC1
3RU11 16-0KC1
3RU11 16-1AC1
3RU11 16-1BC1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,190
0,190
0,190
0,190
0,75
1,1
1,5
1,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
10
10
16
20
3RU11 16-1CC1
3RU11 16-1DC1
3RU11 16-1EC1
3RU11 16-1FC1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,190
0,190
0,190
0,190
2,2
3
4
5,5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12
20
25
35
35
3RU11 16-1GC1
3RU11 16-1HC1
3RU11 16-1JC1
3RU11 16-1KC1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,190
0,190
0,190
0,190
0,75
1,1
1,5
1,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
10
10
16
20
3RU11 26-1CD0
3RU11 26-1DD0
3RU11 26-1ED0
3RU11 26-1FD0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,190
0,190
0,190
0,190
2,2
3
4
5,5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12,5
20
25
35
35
3RU11 26-1GD0
3RU11 26-1HD0
3RU11 26-1JD0
3RU11 26-1KD0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,190
0,190
0,190
0,190
7,5
7,5
11
11
11 ... 16
14 ... 20
17 ... 22
20 ... 25
40
50
63
63
3RU11 26-4AD0
3RU11 26-4BD0
3RU11 26-4CD0
3RU11 26-4DD0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,190
0,190
0,190
0,190
3
4
5,5
7,5
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12,5
11 ... 16
25
35
35
40
3RU11 36-1HD0
3RU11 36-1JD0
3RU11 36-1KD0
3RU11 36-4AD0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,320
0,320
0,320
0,320
7,5
11
15
14 ... 20
18 ... 25
22 ... 32
50
63
80
3RU11 36-4BD0
3RU11 36-4DD0
3RU11 36-4ED0
1 kom
1 kom
1 kom
0,320
0,320
0,320
18,5
22
22
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
80
100
100
3RU11 36-4FD0
3RU11 36-4GD0
3RU11 36-4HD0
1 kom
1 kom
1 kom
0,320
0,320
0,320
11
15
18,5
22
18 ... 25
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 50
63
80
80
125
3RU11 46-4DD0
3RU11 46-4ED0
3RU11 46-4FD0
3RU11 46-4HD0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,550
0,550
0,550
0,550
30
37
45
45
45 ... 63
57 ... 75
70 ... 90
80 ... 100
125
160
160
200
3RU11 46-4JD0
3RU11 46-4KD0
3RU11 46-4LD0
3RU11 46-4MD0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,550
0,550
0,550
0,550
kg
Veli ina S00 za odvojeno postavljanje6)
S00
5
3RU11 16-..C1
Veli ina S0 za direktnu dogradnju1)7)
S0
3RU11 16-..D0
Veli ina S2 za direktnu dogradnju1)7)
S2
3RU11 36-..D0
Veli ina S3 za direktnu dogradnju1)7)
S3
3RU11 46-..D0
1) Releji preoptere!enja 3RU11 mogu se uz pomo! odgovaraju!ih priklju nih postolja
( vidi Pribor) koristiti za direktnu dogradnju ili odvojeno postavljanje.
2) Veli ine S00 za pri vrš!ivanje pomo!u vijaka i postavljanje na montažnu šinu
TR35.
3) Obratiti pažnju na maksimalnu nazivnu radnu struju uredjaja.
4) Preporu ena vrednost za standardne 4-polne motore pri AC 50 Hz 400 V.Za izbor
su odlu uju!i konkretni parametri za pokreta ke/startne i nazivne struje šti!enog
motora.
5) Maksimalni osigura samo za relej preoptere!enosti, tip koordinacije 2. Za vrednosti osigura a u vezi sa sklopkama videti Tehni ke podatke, Zaštitu od kratkog
spoja sa osigura ima/ prekida ima za motorne odvode.
6) Pomo!ni priklju ci i priklju ci primarnih provodnika u tehnici uti nih priklju ivanja.
7) Priklju ci pomo!nih provodnika u tehnici uti nih priklju ivanja, a priklju ci primarnih vodova sa vij anim priklju kom .
* Može se poru iti navedenma koli ina ili umožena koli ina.
5/22
Siemens LV 90 · 2006
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Releji preopterecenja
Releji preopterecenja 3RB2 i 3RU1
Pribor
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba
Mogu!nost primene za
Veli ina
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Pfiklju na postolja za odvojeno postavljanje
Za odvojenu montažu releja preoptere!enosti;pri vrš - 3RB20, 3RB21
!ivanje pomo!u vijaka i postavljanje na montažnu šinu
TH 35
S00
3RB29 13-0AA1
1 kom
0,060
S0
3RB29 23-0AA1
1 kom
0,080
Za odvojenu montažu releja preoptere!enosti; pri3RU11
vrš!ivanje pomo!u vijaka i postavljanje na montažnu
šinu TH35; veli ina S3 , a i na montažnu šinu TH75
S00
}
3RU19 16-3AA01
1 kom
0,060
S0
}
3RU19 26-3AA01
1 kom
0,080
S2
}
3RU19 36-3AA01
1 kom
0,180
S3
}
3RU19 46-3AA01
1 kom
0,280
S00 ... S10/S12
}
3RU19 00-1A
3RB29 .3-0AA1
3RU19 .6-3AA01
Mehani ki RESET
Poluga, drža i levak
Taster sa produžetkom
(12 mm), IP65, Ø 22 mm
3RB20, 3RB21,
3RU11
Produžni adapter
za izjedna avanje razmaka izmedju tastera i tastera za
otpuštanje releja
1 kompl
0,038
3SB30 00-0EA11
1 kom
0,021
3SX1 335
1 kom
0,004
5
n
3RU19 00-1A
sa tasterom i
produžnim adapterom
Okida ka sajla sa drža em za RESET
za otvore pre nika Ø 6,5 mm
na razvodnoj tabli;
max. debljina razvodne table 8 mm
3RB20, 3RB21,
3RU11
S00 ... S10/S12
• dužina 400 mm
}
3RU19 00-1B
1 kom
0,063
• dužina 600 mm
}
3RU19 00-1C
1 kom
0,073
}
3RU19 00-2AB71
1 kom
0,066
}
3RU19 00-2AF71
1 kom
0,067
}
3RU19 00-2AM71
1 kom
0,066
3RU19 00-1.
Modul za daljinski RESET, elektri ni
radni opseg
0,85 ... 1,1 x Us,
potrošnja
AC 80 VA, DC 70 W,
trajanje uklju enja
0,2 ... 4 s,
frekvencija/u estalost uklju ivanja 60/h
3RU11
S00 ...S3
3RU19 00-2A.71
Pokriva i za kleme
Pokriva za kablovsku papu icu i šinski priklju ak
3RT19 46-4EA1
• dužina 55 mm
3RB2, 3RU11
S3
}
3RT19 46-4EA1
1 kom
0,037
• dužina 100 mm
3RB2
S6
}
3RT19 56-4EA1
1 kom
0,067
• dužina 120 mm
3RB2
S10/S12
}
3RT19 66-4EA1
1 kom
0,124
Pokriva klema
• dužina 20,6 mm
3RB2, 3RU11
S2
}
3RT19 36-4EA2
1 kom
0.016
• dužina 20,8 mm
3RB2, 3RU11
S3
}
3RT19 46-4EA2
1 kom
0,023
• dužina 25 mm
3RB2
S6
}
3RT19 56-4EA2
1 kom
0,028
• dužina 30 mm
3RB2
S10/S12
}
3RT19 66-4EA2
1 kom
0,038
3RB2
S6
}
3RT19 56-4EA3
1 kom
0,021
3RB2
S10/S12
}
3RT19 66-4EA3
1 kom
0,062
Pokriva za vij ano spajanje
Na slici se vidi nadgradnja na izmedju sklopke i releja preoptere!enosti,
bez
priklju nih klema
sklopki
(potreban je 1 kom po kombinaciji)
3RT19 36-4EA2
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
5/23
Releji preopterecenja
Releji preopterecenja 3RB2 i 3RU1
5
Beleske
7
5/24
Siemens LV 90 · 2006
Download

Zaštitni uredjaji - Alfa