Odvodi za potroša e,
motorni i meki pokreta i
6/2
6/3
6/4
6/5
Meki pokreta i 3RW
Opšti podaci
3RW30, 3RW31 za standardne primene
3RW40 za standardne primene
3RW44 za primene sa visokim performansama
6/18
Odvodi za potrošace 3RA
bez osigura a
Direktni pokreta i 3RA11
za postavljanje na šinu ili pri vrš!enje pomo!u vijaka
za sabirni ke sisteme
Pokreta i za reverzibilni rad 3RA12
za postavljanje na šine ili pricvrš!enje pomo!u vijaka
Pribor
za direktne pokreta e ili pokreta e za reverzibilni
rad
Sistemi za napajanje
Sistem za napajanje 3RV19
6/20
Odvodi za potroša e 3RA71
sa ugradjenom sigurnosnom tehnikom
Odvodi za potroša e bez osigura a
6/22
6/23
Motorni pokreta i ET 200
Motorni pokreta ET 200S
Motorni pokreta ET 200pro
6/8
6/10
6/12
6/14
6/24
Oklopljeni pokreta 3RE
Direktni pokreta 3RE10
Pokreta sa reverzibilni rad 3RE13
Siemens LV 90 · 2006
Meki pokretaci 3RW
Opsti podaci
n
Pregled
Prednosti mekih-pokreta a SIRIUS na prvi pogled:
• meko pokretanje i zaustavljanje1)
• kontinualno pokretanje
• smanjenje strujnih vrhova
• izbegavanje variranja mrežnog napona tokom startovanja
• rastere!enje mreže napajanja
• smanjenje mehani kog optere!enja tokom rada
• velika ušteda u prostoru i ožicenju u odnosu na konvencionalno pokretanje
• nepotrebno održavanje
• jednostavno rukovanje
• besprekorno uklapanje u sistemski sklop SIRIUS
Funkcija postoji.
Nazivna struja na 40 °C
Nazivni radni napon
Snaga motora na 400 V
• Standardno uklju ivanje
• Uklju ivanje “unutar trougla”
Temperaturni opseg
6
Meko pokretanje i zaustavljanje
Naponska rampa
Napon za START/STOP
Vreme pokretanja i zaustavljanja
Regulacija obrtnog momenta
Start/Stop moment
Ograni avanje obrtnog momenta
Vremenska rampa
Ugradjen sistem kontakata premoš!enja
Samozaštita uredjaja
Zaštita motora od preoptere!enja
Termistorska zaštita motora
Podesivo strujno ograni enje
Pokretanje “Unutar trougla”
Impulsi raskidanja
Sporohodno kretanje u oba obrtna smera
Zaustavljanje pumpe
DC ko enje
Kombinovano ko enje
Zagrevanje/grejanje motora
Komunikacija
Eksterni modul za indikaciju i opsluživanje
Indikacija mernih vrednosti rada
Logisti ka knjiga kvarova
Lista dogadjaja
Indikacije funkcije zaustavljanja
Trace-funkcija
Programirajuci upravlja ki ulazi i izlazi
Broj kompleta parametara
Softver parametara (Soft Starter ES)
U inski poluprovodnici (Tiristori)
Opružne kleme
Vij ane kleme
UL/CSA
CE-oznake
Meki pokreta i u uslovima teškog starta
Projektna podrška
SIRIUS 3RW30/31
Standardne primene
SIRIUS 3RW40
SIRIUS 3RW44
sa visokim performansama
A
V
3 ... 100
200 ... 575
134 ... 432
200 ... 600
29 ... 1214
200 ... 690
kW
kW
°C
1,1 ... 55
--25 ... +60
75 ... 250
--25 ... +60
15 ... 710
22 ... 1200
0 ... +60
40 ... 100
0 ... 20
-----
20 ... 100
1 ... 360
4
20 ... 100
20 ... 200
1 ... 360
"
%
s
%
%
s
40 ... 100
0 ... 20
----2)
-------------------1 (2 kod 3RW31)
-2 upravljane faze
(nur 3RW30 03)
----------------1
-2 upravljane faze
#
!
$!#
$!#
sa PROFIBUS DP (opcija)
(opcija)
%
3
3 upravljane faze
&
--
--
6)
Win-Soft pokreta , elektronski šiber za izbor, Technical Assistance ++49 911 895 5900
!Funkcija postoji.
-- Funkcija ne postoji.
5) Kod 3RW30 03 do 230 V.
6) Po potrebi predimenzionirati meki pokreta i motor.
1)
2)
3)
4)
Ostale informacije videti na Internet-adresi
http://www.siemens.de/sanftstarter
Kod 3RW31 samo meko pokretanje.
Nije za 3RW30 03.
Ne može pri pokretanju “unutar trougla”.
Trace-funkcija sa softverom Soft Starter ES.
6/2
Siemens LV 90 · 2006
Meki pokretaci 3RW
3RW30, 3RW31
za standardne primene
Podaci za izbor i porudžbinu
3RW30 03-2CB54
3RW30 25-1AB14
Nazivni
Temperatura okoline 40 °C
radni napon Nazivna
Nazivna snaga za trofazne motore
Ue
radna
na nazivnom radnom naponu Ue
struja Ie
V
A
115 V
230 V
400 V
500 V
kW
kW
kW
W
3RW30 35-1AB14
3RW30 35-1AA12
Temperatura okoline 50 °C
Nazivna
radna
struja Ie
Veli ina
LK Kataloški broj
Pak*
Nazivna snaga za trofazne motore na
nazivnom radnom naponu Ue
Masa
približno
115 V 200 V 230 V 460 V 575 V
A
hp
hp
hp
hp
hp
--
--
kg
Meki-pokreta za nomalne uslove pokretanja i veliki broj uklju enja
200 ... 400
3
--
0,55
1,1
--
2,6
--
0,5
0,5
22,5 mm
}
3RW30 03-_CB54
1 kom
0,207
Dopuna kataloškog broja za vrstu priklju ka
sa vij anim klemama
1
sa opružnim klemama
2
Meki-pokreta za asihrone trofazne motore
200 ... 400
460 ... 575
6
9
---
1,5
2,2
3
4
---
4,8
7,8
---
1
2
1
2
3
5
---
S00
S00
}
}
3RW30 14-1CB_4
3RW30 16-1CB_4
1 kom
1 kom
0,314
0,314
12,5
16
25
----
3
4
5,5
5,5
7,5
11
----
11
14
21
----
3
3
5
3
3
5
7,5
10
15
----
S0
S0
S0
}
}
}
3RW30 24-1AB_4
3RW30 25-1AB_4
3RW30 26-1AB_4
1 kom
1 kom
1 kom
0,490
0,493
0,489
32
38
45
----
7,5
11
15
15
18,5
22
----
27
32
38
----
7,5
10
10
7,5
10
15
20
25
30
----
S2
S2
S2
}
}
}
3RW30 34-1AB_4
3RW30 35-1AB_4
3RW30 36-1AB_4
1 kom
1 kom
1 kom
0,794
0,779
0,791
63
75
100
----
18,5
22
30
30
37
55
----
54
64
85
----
15
20
25
20
25
30
40
50
60
----
S3
S3
S3
}
}
}
3RW30 44-1AB_4
3RW30 45-1AB_4
3RW30 46-1AB_4
1 kom
1 kom
1 kom
1,667
1,806
1,813
12,5
16
25
----
----
----
7,5
11
15
11
14
21
----
----
----
7,5
10
15
10
10
20
S0
S0
S0
3RW30 24-1AB_5
3RW30 25-1AB_5
3RW30 26-1AB_5
1 kom
1 kom
1 kom
0,490
0,489
0,489
32
38
45
----
----
----
18,5
22
30
27
32
38
----
----
----
20
25
30
25
30
40
S2
S2
S2
3RW30 34-1AB_5
3RW30 35-1AB_5
3RW30 36-1AB_5
1 kom
1 kom
1 kom
0,791
0,793
0,792
63
75
100
----
----
----
37
55
70
54
64
85
----
----
----
40
50
60
50
60
75
S3
S3
S3
3RW30 44-1AB_5
3RW30 45-1AB_5
3RW30 46-1AB_5
1 kom
1 kom
1 kom
1,669
1,811
1,806
Dopuna kataloškog broja za
nazivni napon upravljanja Us
AC/DC 24 V
0
AC/DC 110 ... 230 V
1
Za izbor soft-pokreta a odlu uju!a je nazivna struja motora.
ili su uklju enja u estala, treba izabrati ve!i uredjaj .
Elektronski pokreta i/kontroleri SIRIUS 3RW3 namenjeni su za normalno uklju enje. JLast < 10 x JMotor. Ako su uslovi upotrebe druga iji
Preporu uje se koriš!enje programa za izbor i simulaciju Win-Soft Starter.
Za
meki pokreta
Veli ina
Izvedba
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Typ
Pribor
3RW39 26-8A
3RW3. 2.
S0
3RW30 3. i
3RW30 4.
S2
S3
Ventilator za pove!anje broja uklju enja i montažu uredjaja u
druga iji položaj od normalnog.
}
3RW39 26-8A
1 kom
0,008
}
3RW39 36-8A
1 kom
0,030
Ventilator se postavlja na ku!ište sa donje strane. Napaja se
interno, preko mekog pokreta a.
Ventilator je uklju en tokom rada (upravlja ki signal "IN" je na
potencijalu A1). Posle isklju enja ventilator nastavlja da radi još
oko 60 min.
3RW39 36-8A
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
6/3
6
n
Meki pokretaci 3RW
3RW40
za standardne primene
n
Podaci za izbor i porudžbinu
3RW40 56-6BB44
Temperatura okoline 40 °C
3RW40 76-6BB44
Temperatura okoline 50 °C
Veli ina LK Kataloški broj
Nazivna
radna
struja Ie
Nazivna snaga za trofazne
Nazivni
motore na nazivnom radnom radni
naponu Ue
napon Ie
Nazivna snaga za trofazne motore
na nazivnom radnom naponu Ue
230 V
400 V
500 V
200 V
230 V
460 V
575 V
A
kW
kW
kW
hp
hp
hp
hp
A
Pojedina - PC
Pak*
na cena
(kom,
u € (PC) kompl,
metar)
PG
Masa
približno
kg
Standardno uklju ivanje, nazivni radni napon 200 ... 460 V
134
162
37
45
75
90
---
117
145
30
40
40
50
75
100
---
S6
3RW40 55-_BB_4
3RW40 56-_BB_4
677,––
841,––
1
1
1kom
1kom
131
131
5,700
5,700
230
280
75
90
132
160
---
205
248
60
75
75
100
150
200
---
S12
3RW40 73-_BB_4
3RW40 74-_BB_4
943,––
1060,––
1
1
1kom
1kom
131
131
7,000
7,000
356
432
110
132
200
250
---
315
385
100
125
125
150
250
300
---
3RW40 75-_BB_4
3RW40 76-_BB_4
1240,––
1620,––
1
1
1kom
1kom
131
131
7,000
7,000
Standardno uklju ivanje, nazivni radni napon 400 ... 600 V
134
162
---
75
90
90
110
117
145
---
---
75
100
100
150
S6
3RW40 55-_BB_5
3RW40 56-_BB_5
779,––
968,––
1
1
1kom
1kom
131
131
5,700
5,700
230
280
---
132
160
160
200
205
248
---
---
150
200
200
250
S12
3RW40 73-_BB_5
3RW40 74-_BB_5
1090,––
1210,––
1
1
1kom
1kom
131
131
7,000
7,000
356
432
---
200
250
250
315
315
385
---
---
250
300
300
400
3RW40 75-_BB_5
3RW40 76-_BB_5
1430,––
1860,––
1
1
1kom
1kom
131
131
7,000
7,000
Dopuna kataloškog broja za vrstu priklju ka
6
• sa opružnim klemama
• sa vij anim klemama
2
6
Dopuna kataloškog broja za nazivni napon upravljanja Us1)
3
4
• AC 115 V
• AC 230 V
1) Mogu!nost upravljanja preko internog napajanja DC 24 V, a direktnog preko PLC.
Za izbor mekog pokreta a odlu uju!a je nazivna struja motora!
Elektronski pokreta i//kontroleri SIRIUS 3RW40 namenjeni su za normalna pokretanja . JLast < 10 x JMotor. Ako su uslovi druga iji ili su uklju enja u estalija, izabrati ve!i uredjaj.
Preporu uje se koriš!enje programa za izbor i simulaciju Win-Soft Starter.
6/4
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Meki pokretaci 3RW
3RW44
za primene sa visokim performansama
Podaci za izbor i porudžbinu
3RW44 27-1BC44
3RW44 36-6BC44
Temperatura okoline 40 °C
Temperatura okoline 50 °C
Nazivna
radna
struja Ie
Nazivna snaga za trofazne motore na
nazivnom radnom naponu Ue
Nazivna
radna
struja Ie
A
kW
230 V 400 V 500 V 690 V 1000 V
kW
kW
kW
kW
3RW44 47-6BC44
LK Kataloški broj
Pojedina- PC
Pak*
na cena (kom,
u €(PC) kompl.,
metar)
Nazivna snaga za trofazne
motore na nazivnom radnom
naponu Ue
PG
Masa
približno
200 V 230 V 460 V 575 V
A
hp
hp
hp
hp
kg
Standardno uklju ivanje, nazivni radni napon 200 ... 460 V
29
36
47
5,5
7,5
11
15
18,5
22
–
–
–
–
–
–
–
–
–
26
32
42
7,5
10
10
7,5
10
15
15
20
25
–
–
–
}
}
}
3RW44 22-_BC_4
3RW44 23-_BC_4
3RW44 24-_BC_4
891,––
1010,––
1170,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
4,900
4,900
4,900
57
77
93
15
18,5
22
30
37
45
–
–
–
–
–
–
–
–
–
51
68
82
15
20
25
15
20
25
30
50
60
–
–
–
}
}
}
3RW44 25-_BC_4
3RW44 26-_BC_4
3RW44 27-_BC_4
1280,––
1400,––
1550,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
4,900
4,900
4,900
Dopuna kataloškog broja za vrstu priklju ka
3
1
• sa opružnim klemama
• sa vij anim klemama
113
134
162
30
37
45
55
75
90
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100
117
145
30
30
40
30
40
50
75
75
100
–
–
–
3RW44 34-_BC_4
3RW44 35-_BC_4
3RW44 36-_BC_4
1720,––
2050,––
2470,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
7,900
7,900
7,900
203
250
313
55
75
90
110
132
160
–
–
–
–
–
–
–
–
–
180
215
280
50
60
75
60
75
100
125
150
200
–
–
–
3RW44 43-_BC_4
3RW44 44-_BC_4
3RW44 45-_BC_4
2830,––
3220,––
3920,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
10,300
10,300
10,300
356
432
110
132
200
250
–
–
–
–
–
–
315
385
100
125
125
150
250
300
–
–
3RW44 46-_BC_4
3RW44 47-_BC_4
4590,––
5370,––
1
1
1kom
1kom
131
131
10,300
10,300
Dopuna kataloškog broja za vrstu priklju ka
2
6
• sa opružnim klemama
• sa vijcanim klemama
6
n
Standardno uklju ivanje, nazivni radni napon 400 ... 600 V
29
36
47
–
–
–
15
18,5
22
18,5
22
30
–
–
–
–
–
–
26
32
42
–
–
–
–
–
–
15
20
25
20
25
30
3RW44 22-_BC_5
3RW44 23-_BC_5
3RW44 24-_BC_5
1030,––
1170,––
1350,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
4,900
4,900
4,900
57
77
93
–
–
–
30
37
45
37
45
55
–
–
–
–
–
–
51
68
82
–
–
–
–
–
–
30
50
60
40
50
75
3RW44 25-_BC_5
3RW44 26-_BC_5
3RW44 27-_BC_5
1470,––
1620,––
1780,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
4,900
4,900
4,900
Dopuna kataloškog broja za vrstu priklju ka
3
1
• sa opružnim klemama
• sa vij anim klemama
113
134
162
–
–
–
55
75
90
75
90
110
–
–
–
–
–
–
100
117
145
–
–
–
–
–
–
75
75
100
75
100
125
3RW44 34-_BC_5
3RW44 35-_BC_5
3RW44 36-_BC_5
1990,––
2360,––
2850,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
7,900
7,900
7,900
203
250
313
–
–
–
110
132
160
132
160
200
–
–
–
–
–
–
180
215
280
–
–
–
–
–
–
125
150
200
150
200
250
3RW44 43-_BC_5
3RW44 44-_BC_5
3RW44 45-_BC_5
3260,––
3710,––
4520,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
10,300
10,300
10,300
356
432
–
–
200
250
250
315
–
–
–
–
315
385
–
–
–
–
250
300
300
400
3RW44 46-_BC_5
3RW44 47-_BC_5
5280,––
6170,––
1
1
1kom
1kom
131
131
10,300
10,300
Dopuna kataloškog broja za vrstu priklju ka
• sa opružnim klemama
• sa vij anim klemama
2
6
Dopuna kataloškog broja za nazivni napon upravljanja Us1)
• AC 115 V
• AC 230 V
1) Mogu!nost upravljanja preko internog DC 24 Vm, a direktnog preko PLC.
Za izbor mekog pokreta a odlu uju!a je nazivna struja motora.
3
4
Elektronski pokreta i/kontroleri 3RW44 namenjeni su za normalna pokretanja (klasa 10). (Ukupan moment inercije JLast <10 x JMotor; struja
pokretanja 350 % x Ie u toku 20 s ili sli nog optere!enja).
Kod druga ijih uslova upotrebe izabrati uredjaje koriš!enjem programa
za izbor i simulaciju Win-Soft Starter.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
6/5
Meki pokretaci 3RW
3RW44
za primene sa visokim performansama
3RW44 27-1BC44
3RW44 36-6BC44
Temperatura okoline 40 °C
Temperatura okoline 50 °C
Nazivna Nazivna snaga za trofazne motore na
radna
nazivnom radnom naponu Ue
struja Ie1)
Nazivna
radna
struja Ie
230 V 400 V 500 V 690 V 1000 V
A
kW
kW
kW
kW
kW
3RW44 47-6BC44
LK Katasloški broj
Pojedina- PC
Pak*
na cena (kom,
kompl,
u €
metar)
Nazivna snaga za trofazne
motore na nazivnom radnom
naponu Ue
PG
Masa
približno
200 V 230 V 460 V 575 V
A
hp
hp
hp
hp
kg
Pokretanje “unutar trougla”, nazivni radni napon 200 ... 400 V
50
62
81
15
18,5
22
22
30
45
–
–
–
–
–
–
–
–
–
45
55
73
10
15
20
15
20
25
–
–
–
–
–
–
3RW44 22-_BC_4
3RW44 23-_BC_4
3RW44 24-_BC_4
891,––
1010,––
1170,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
4,900
4,900
4,900
99
133
161
30
37
45
55
75
90
–
–
–
–
–
–
–
–
–
88
118
142
25
30
40
30
40
50
–
–
–
–
–
–
3RW44 25-_BC_4
3RW44 26-_BC_4
3RW44 27-_BC_4
1280,––
1400,––
1550,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
4,900
4,900
4,900
Dopuna kataloškog broja za vrstu priklju ka
3
1
• sa opružnim klemama
• sa vij anim klemama
196
232
281
55
75
90
110
132
160
–
–
–
–
–
–
–
–
–
173
203
251
50
60
75
60
75
100
–
–
–
–
–
–
3RW44 34-_BC_4
3RW44 35-_BC_4
3RW44 36-_BC_4
1720,––
2050,––
2470,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
7,900
7,900
7,900
352
433
542
110
132
160
200
250
315
–
–
–
–
–
–
–
–
–
312
372
485
100
125
150
125
150
200
–
–
–
–
–
–
3RW44 43-_BC_4
3RW44 44-_BC_4
3RW44 45-_BC_4
2830,––
3220,––
3920,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
10,300
10,300
10,300
617
748
200
250
355
400
–
–
–
–
–
–
546
667
150
200
200
250
–
–
–
–
3RW44 46-_BC_4
3RW44 47-_BC_4
4590,––
5370,––
1
1
1kom
1kom
131
131
10,300
10,300
Dopuna kataloškog broja za vrstu priklju ka
2
6
6
• sa opružnim klemama
• sa vij anim klemama
Pokretanje “unutar trougla”, nazivni radni napon 400 ... 600 V
50
62
81
–
–
–
22
30
45
30
37
45
–
–
–
–
–
–
45
55
73
–
–
–
–
–
–
30
40
50
40
50
60
3RW44 22-_BC_5
3RW44 23-_BC_5
3RW44 24-_BC_5
1030,––
1170,––
1350,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
4,900
4,900
4,900
99
133
161
–
–
–
55
75
90
55
90
110
–
–
–
–
–
–
88
118
142
–
–
–
–
–
–
60
75
100
75
100
125
3RW44 25-_BC_5
3RW44 26-_BC_5
3RW44 27-_BC_5
1470,––
1620,––
1780,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
4,900
4,900
4,900
Dopuna kataloškog broja za vrstu priklju ka
3
1
• sa opružnim klemama
• sa vij anim klemama
196
232
281
–
–
–
110
132
160
132
160
200
–
–
–
–
–
–
173
203
251
–
–
–
–
–
–
125
150
200
150
200
250
B
B
B
3RW44 34-_BC_5
3RW44 35-_BC_5
3RW44 36-_BC_5
1990,––
2360,––
2850,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
7,900
7,900
7,900
352
433
542
–
–
–
200
250
315
250
315
355
–
–
–
–
–
–
312
372
485
–
–
–
–
–
–
250
300
400
300
350
500
B
B
B
3RW44 43-_BC_5
3RW44 44-_BC_5
3RW44 45-_BC_5
3260,––
3710,––
4520,––
1
1
1
1kom
1kom
1kom
131
131
131
10,300
10,300
10,300
617
748
–
–
355
400
450
500
–
–
–
–
546
667
–
–
–
–
450
600
600
750
B
B
3RW44 46-_BC_5
3RW44 47-_BC_5
5280,––
6170,––
1
1
1kom
1kom
131
131
10,300
10,300
Dopuna kataloškog broja za vrstu priklju ka
2
6
• sa opružnim klemama
• sa vij anim klemama
Dopuna kataloškog broja za nazivni napon upravljanja Us
2)
3
4
• AC 115 V
• AC 230 V
1) U tabeli za izbor, nazivna struja Ie za pokretanje unutar trougla odnosi se na
nazivnu radnu struju trofaznog motora.
Stvarna struja uredjaja iznosi oko 58 % te vrednosti.
2) Mogu!nost upravljanja preko internog napajanja DC 24 V, a direktnog preko PLC.
Za izbor mekog pokreta a odlu uju!a je nazivna struja motora.
6/6
Siemens LV 90 · 2006
Elektronski pokreta i/kontroleri 3RW44 namenjeni su za normalno pokretanje (klasa 10). (Ukupan moment inercije JLast <10 x JMotor; struja
pokretanja 350 % x Ie u toku 20 s ili sli nog optere!enja).
Kod druga ijih uslova upotrebe izabrati uredjaje koriš!enjem programa za izbor i simulaciju Win-Soft Starter.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Meki pokretaci 3RW
3RW40, 3RW44
za standard-primene i sa visokim performansama
Podaci za izbor i porudžbinu
Pribor
Za meke pokreta e
Izvedba
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Typ
Blok priklju nih / rednih klema za meki pokreta
Blok priklju nih klema
3RW44 2.
nalazi se u obimu isporuke
3RW40 5.,
3RW44 3.
• do 70 mm2
• do 120 mm2
}
}
3RT19 55-4G
3RT19 56-4G
1 kom
1 kom
0,237
0,270
3RW40 7.,
3RW44 3.
2
}
3RT19 66-4G
1 kom
0,676
3RW40 5.,
3RW44 2. i 3RW44 3.
}
3RT19 56-4EA2
1 kom
0,028
3RW40 7.,
3RW44 4.
}
3RT19 66-4EA2
1 kom
0,038
3RW40 5.,
3RW44 2. i 3RW44 3.
}
3RT19 56-4EA1
1 kom
0,067
3RW40 7.,
3RW44 4.
}
3RT19 66-4EA1
1 kom
0,124
• do 240 mm
Poklopci za meke pokreta e F
Poklopac za priklju ne kleme
dodatna zaštita od dodira pri pr vrš!ivanju na priklju ne kleme
(potrebna su 2 komada po uredjaju)
Poklopac za priklju ak kablovske papu ice i šinski priklju ak
Rezervni delovi
Za meki pokreta
Izvedba
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Tip
Ventilatori
Ventilator
3RW40 5.,
3RW44 2. i 3RW44 3.
AC 115 V
AC 230 V
}
}
3RW49 36-8VX30
3RW49 36-8VX40
1 kom
1 kom
0,300
0,300
3RW40 7.,
3RW44 4.
AC 115 V
AC 230 V
}
}
3RW49 47-8VX30
3RW49 47-8VX40
1 kom
1 kom
0,500
0,500
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
6/7
6
n
Odvodi za potrosace bez osiguraca 3RA
Direktni pokretaci 3RA11
za postavljanje na sine ili pricvrscivanje pomocu
vijaka
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Direktno pokretatanje
3RA11 20
3RA11 10
Nazivni napon upravljanja AC 50 Hz 230 V1)
za montažnu šinu 35 mm ili pri vrš!ivanje pomo!u vijaka
• Prekida i sklopka su mehani ki i elektri ki spregnuti preko montažnog postolja.
• Od veli ine S2 sa šinskim adapterom2) radi mehani kog oja anja
• Pomo!ni kontakti3) mogu se, zahvaljuju!i modularnoj izvedbi, lako
postaviti na prekida i sklopku
(Sklopka veli ine S00 ima ugradjen 1NO kontakt)
3RA11 30
Veli i Standardni 4-polni trofazni Opseg podešavanja Sastoji se od slede!ih komponenata
na
motor pri AC-400 V4)
termi kog okida a
Nazivna
snaga P
Struja motora
(približno) I
kW
A
prekida a
+ sklopke
LK Odvod za potroša a bez osigura a
+montažnog postolja
+ šinskog adaptera1)
Kataloški broj
Pak*
A
Masa
približno
kg
Tip koordinacije 2 pri Iq = 50 kA/100 kA na 400 V (zadovoljava i tip koordinacije 1)
0,06
0,06
0,09
0,09
0,12
0,18
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,6
0,6
0,8
1,1
1,5
1,9
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
0,28 ... 0,4
0,35 ... 0,5
0,45 ... 0,63
0,55 ... 0,8
0,7 ... 1
0,9 ... 1,25
1,1 ... 1,6
1,4 ... 2
3RV10 11-0BA10
3RV10 11-0CA10
3RV10 11-0DA10
3RV10 11-0EA10
3RV10 11-0FA10
3RV10 11-0GA10
3RV10 11-0HA10
3RV10 11-0JA10
3RV10 11-0KA10
3RV10 11-1AA10
3RV10 11-1BA10
3RT10 15-1AP01
3RA19 11-1AA00
+
5)
3RA11 10-0BA15-1AP0
3RA11 10-0CA15-1AP0
3RA11 10-0DA15-1AP0
3RA11 10-0EA15-1AP0
3RA11 10-0FA15-1AP0
3RA11 10-0GA15-1AP0
3RA11 10-0HA15-1AP0
3RA11 10-0JA15-1AP0
3RA11 10-0KA15-1AP0
3RA11 10-1AA15-1AP0
3RA11 10-1BA15-1AP0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,454
0,450
0,450
0,452
0,450
0,448
0,446
0,451
0,495
0,502
0,490
S0
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
7,5
1,9
2,7
3,6
3,6
5,2
6,8
9
11,5
15,5
15,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12,5
11 ... 16
14 ... 20
3RV10 21-1CA10 3RT10 24-1AP00
3RV10 21-1DA10
3RV10 21-1EA10
3RV10 21-1FA10
3RV10 21-1GA10
3RV10 21-1HA10
3RV10 21-1JA10 3RT10 26-1AP00
3RV10 21-1KA10
3RV10 21-4AA10
3RV10 21-4BA10
3RA19 21-1AA00
+
3RA11 20-1CA24-0AP0
3RA11 20-1DA24-0AP0
3RA11 20-1EA24-0AP0
3RA11 20-1FA24-0AP0
3RA11 20-1GA24-0AP0
3RA11 20-1HA24-0AP0
3RA11 20-1JA26-0AP0
3RA11 20-1KA26-0AP0
3RA11 20-4AA26-0AP0
3RA11 20-4BA26-0AP0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,720
0,720
0,710
0,723
0,717
0,730
0,720
0,725
0,720
0,722
S2
11
15
18,5
22
22
22
29
35
41
41
18 ... 25
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
3RV10 31-4DA10 3RT10 34-1AP00
3RV10 31-4EA10
3RV10 31-4FA10 3RT10 35-1AP00
3RV10 31-4GA10 3RT10 36-1AP00
3RV10 31-4HA10
3RA19 31-1AA00
+
3RA19 32-1AA00
3RA11 30-4DB34-0AP0
3RA11 30-4EB34-0AP0
3RA11 30-4FB35-0AP0
3RA11 30-4GB36-0AP0
3RA11 30-4HB36-0AP0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
2,070
2,083
2,126
2,130
2,091
S3
30
37
45
45
55
67
80
80
45 ... 63
57 ... 75
70 ... 90
80 ... 100
3RV10 41-4JA10 3RT10 44-1AP00
3RV10 41-4KA10 3RT10 45-1AP00
3RV10 41-4LA10 3RT10 46-1AP00
3RV10 41-4MA10
3RA19 41-1AA00
+
3RA19 42-1AA00
Veli ina S3 može da se dobije samo za samogradnju.
6
S00
5)
Tip koordinacije 1 pri Iq = 50 kA na 400 V (prekidac zadovoljava tip koordinacije 2)
S00
S0
S2
0,75
1,9
1,4 ... 2
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
1,9
2,7
3,6
3,6
5,2
6,8
9
11,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12
3RV10 11-1CA10
3RV10 11-1DA10
3RV10 11-1EA10
3RV10 11-1FA10
3RV10 11-1GA10
3RV10 11-1HA10
3RV10 11-1JA10
3RV10 11-1KA10
Odvode za manje snage izabrati iz gorje ttabele.
7,5
7,5
11
11
15,5
15,5
22
22
11 ... 16
14 ... 20
17 ... 22
18 ... 25
3RV10 21-4AA10 3RT10 25-1AP00
3RV10 21-4BA10
3RV10 21-4CA10 3RT10 26-1AP00
3RV10 21-4DA10 3RT10 26-1AP00
15
18,5
22
29
35
41
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
...
3RT10 15-1AP01
3RA19 11-1AA00
+
3RA11 10-1CA15-1AP0
3RA11 10-1DA15-1AP0
3RA11 10-1EA15-1AP0
3RA11 10-1FA15-1AP0
3RA11 10-1GA15-1AP0
3RA11 10-1HA15-1AP0
3RA11 10-1JA16-1AP0
3RA11 10-1KA17-1AP0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,497
0,498
0,500
0,501
0,508
0,508
0,493
0,500
3RA19 21-1AA00
+
3RA11 20-4AA25-0AP0
3RA11 20-4BA25-0AP0
3RA11 20-4CA26-0AP0
3RA11 20-4DA26-0AP0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,729
0,724
0,721
0,729
5)
3RT10 16-1AP01
3RT10 17-1AP01
5)
Odvode za ve e snage izabrati iz gornje tabele.
1) Veli ina S00 odgovara i za 60 Hz.
2) Šinski adapter namenjen je i za pri vrš!ivanje pomo!u vijaka.
3) Za pomo!ne kontakte videti Pribor, strana 6/14.
4) Za izbor odlu uju!i su konkretni parametri za pokreta ku/startnu i nazivnu struju
šti!enog motora.
5) Pri vrš!ivanje pomo!u vijaka mogu!e je pomo!u 1 uti ne papu ice po odvodu za
potroša a.; videti Pribor, strana 6/17.
6/8
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Odvodi za potrosace bez osiguraca 3RA
Direktni pokretaci 3RA11
za postavljanje na sine ili pricvrscivanje pomocu
vijaka
Direktno pokretanje
3RA1120
3RA1110
Veli!i- Standardni 4-polni trona
fazni motor pri AC-400
V3)
Nazivna
snaga P
Struja motora
(približno) I
kW
A
Nazivni napon upravljanja DC 24 V
za montažnu šinu 35 mm ili pri vrš!ivanje pomo!u vijaka
• Prekida! i sklopka su mehani!ki i elektri!ki spregnuti preko montažnog postolja
• Od veli!ine S2 sa šinskim adapterom1) radi mehani!kog oja!anja.
• Pomo ni kontakti2) mogu se, zahvaljuju i modularnoj izvedbi, lako
postaviti na prekida! i sklopku.
(Sklopka veli!ine S00 ima ugradjen 1 NO kontakt)
3RA1130
Opseg podešavanja Sastoji se od slede ih komponenata
termi!kog okida!a
prekida!a
+ sklopke
+montažnog
postolja + šinskog
adaptera
LK Odvod za potroša a bez osigura a
Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
A
0,06
0,06
0,09
0,09
0,12
0,18
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,6
0,6
0,8
1,1
1,5
1,9
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
0,28 ... 0,4
0,35 ... 0,5
0,45 ... 0,63
0,55 ... 0,8
0,7 ... 1
0,9 ... 1,25
1,1 ... 1,6
1,4 ... 2
3RV10 11-0BA10
3RV10 11-0CA10
3RV10 11-0DA10
3RV10 11-0EA10
3RV10 11-0FA10
3RV10 11-0GA10
3RV10 11-0HA10
3RV10 11-0JA10
3RV10 11-0KA10
3RV10 11-1AA10
3RV10 11-1BA10
3RT10 15-1BB41 3RA19 11-1AA00
+
3RA11 10-0BA15-1BB4
3RA11 10-0CA15-1BB4
3RA11 10-0DA15-1BB4
3RA11 10-0EA15-1BB4
3RA11 10-0FA15-1BB4
3RA11 10-0GA15-1BB4
3RA11 10-0HA15-1BB4
3RA11 10-0JA15-1BB4
3RA11 10-0KA15-1BB4
3RA11 10-1AA15-1BB4
3RA11 10-1BA15-1BB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,510
0,512
0,505
0,508
0,500
0,505
0,513
0,508
0,556
0,553
0,554
S0
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
7,5
1,9
2,7
3,6
3,6
5,2
6,8
9
11,5
15,5
15,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12,5
11 ... 16
14 ... 20
3RV10 21-1CA10 3RT10 24-1BB40 3RA19 21-1BA00
+
3RV10 21-1DA10
4)
3RV10 21-1EA10
3RV10 21-1FA10
3RV10 21-1GA10
3RV10 21-1HA10
3RV10 21-1JA10 3RT10 26-1BB40
3RV10 21-1KA10
3RV10 21-4AA10
3RV10 21-4BA10
3RA11 20-1CA24-0BB4
3RA11 20-1DA24-0BB4
3RA11 20-1EA24-0BB4
3RA11 20-1FA24-0BB4
3RA11 20-1GA24-0BB4
3RA11 20-1HA24-0BB4
3RA11 20-1JA26-0BB4
3RA11 20-1KA26-0BB4
3RA11 20-4AA26-0BB4
3RA11 20-4BA26-0BB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,947
0,940
0,945
0,951
0,948
0,960
0,951
0,940
0,959
0,950
S2
11
15
18,5
22
22
22
29
35
41
41
18 ... 25
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
3RV10 31-4DA10 3RT10 34-1BB40 3RA19 31-1BA00
+
3RV10 31-4EA10
3RV10 31-4FA10 3RT10 35-1BB40 3RA19 32-1AA00
3RV10 31-4GA10 3RT10 36-1BB40
3RV10 31-4HA10
3RA11 30-4DB34-0BB4
3RA11 30-4EB34-0BB4
3RA11 30-4FB35-0BB4
3RA11 30-4GB36-0BB4
3RA11 30-4HB36-0BB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
2,700
2,700
2,730
2,699
2,696
S3
30
37
45
45
55
67
80
80
45 ... 63
57 ... 75
70 ... 90
80 ... 100
3RV10 41-4JA10 3RT10 44-1BB00 3RA19 41-1BA00
3RV10 41-4KA10 3RT10 45-1BB00 +
3RV10 41-4LA10 3RT10 46-1BB00 3RA19 42-1BA00
3RV10 41-4MA10
Veli!ina S3 može da se dobije samo za samogradnju.
S00
4)
Tip koordinacije 1 pri Iq = 50 kA na 400 V (prekida ispunjava tip koordinacije 2)
0,75
1,9
1,4 ... 2
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
1,9
2,7
3,6
3,6
5,2
6,8
9
11,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12
3RV10 11-1CA10
3RV10 11-1DA10
3RV10 11-1EA10
3RV10 11-1FA10
3RV10 11-1GA10
3RV10 11-1HA10
3RV10 11-1JA10
3RV10 11-1KA10
S0
7,5
7,5
11
11
15,5
15,5
22
22
11 ... 16
14 ... 20
17 ... 22
18 ... 25
S2
15
18,5
22
29
35
41
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
...
S00
Odvode za manje snage izabrati iz gornje tabele.
3RT10 16-1BB41
3RT10 17-1BB41
3RA11 10-1CA15-1BB4
3RA11 10-1DA15-1BB4
3RA11 10-1EA15-1BB4
3RA11 10-1FA15-1BB4
3RA11 10-1GA15-1BB4
3RA11 10-1HA15-1BB4
3RA11 10-1JA16-1BB4
3RA11 10-1KA17-1BB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,563
0,555
0,555
0,567
0,558
0,560
0,555
0,560
3RV10 21-4AA10 3RT10 25-1BB40 3RA19 21-1BA00
+
3RV10 21-4BA10
3RV10 21-4CA10 3RT10 26-1BB40 4)
3RV10 21-4DA10
3RA11 20-4AA25-0BB4
3RA11 20-4BA25-0BB4
3RA11 20-4CA26-0BB4
3RA11 20-4DA26-0BB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,960
0,952
0,961
0,960
3RT10 15-1BB41 3RA19 11-1AA00
+
4)
Odvode za ve e snage izabrati iz gornje tabele.
1) Šinski adapter namenjen je i za pri!vrš ivanje pomo u vijaka.
2) Za pomo ne kontakte videti Pribor, strana 6/14.
3) Za izbor su odlu!uju i konkretni parametri za pokreta!ku/startnu i nazivnu struju
šti enog motora.
4) Pri!vrš ivanje pomo u vijaka mogu e je pomo u 1 uti!ne papu!ice po odvodu za
potroša!a; videti Pribor, strana 6/17.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
6/9
6
Tip koordinacije 2 pri Iq = 50 kA/100 kA na 400 V (zadovoljava i tip koordinacije 1)
Odvodi za potrosace bez osiguraca 3RA
Direktni pokretaci 3RA11
za sabirnicke sisteme
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Direktno pokretanje
3RA1110
Nazivna struja upravljanja AC 50 Hz 230 V1)
za sisteme sabirnica 40 i 60 mm
• Prekida! i sklopka su mehani!ki i elektri!ki spregnuti preko montažnog postolja
• Pomo ni kontakti2) mogu se, zahvaljuju i modularnoj izvedbi, lako
postaviti na prekida! i sklopku.
(Sklopka veli!ine S00 ima ugradjen 1 NO kontakt)
3RA1120
Veli!i- Standardni 4-polni troOpseg podešavanja Sastoji se od slede!ih komponenata
na
fazni motor pri AC 400 V3) termi!kog okida!a
Nazivna
snaga P
Struja motora
(približno) I
kW
A
prekida!a
+ sklopke
LK Odvod za potroša a bez osigura a
+montažnog postolja + sabirni!kog
adaptera
Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
A
Tip koordinacije 2 pri Iq = 50 kA na 400 V (zadovoljava i tip koordinacije 1)
0,06
0,06
0,09
0,09
0,12
0,18
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,6
0,6
0,8
1,1
1,5
1,9
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
0,28 ... 0,4
0,35 ... 0,5
0,45 ... 0,63
0,55 ... 0,8
0,7 ... 1
0,9 ... 1,25
1,1 ... 1,6
1,4 ... 2
3RV10 11-0BA10
3RV10 11-0CA10
3RV10 11-0DA10
3RV10 11-0EA10
3RV10 11-0FA10
3RV10 11-0GA10
3RV10 11-0HA10
3RV10 11-0JA10
3RV10 11-0KA10
3RV10 11-1AA10
3RV10 11-1BA10
3RT10 15-1AP01
3RA19 11-1AA00
+
40 mm
8US10 51-5DM07
ili 60 mm 8US12
51-5DM07
3RA11 10-0B @15-1AP0
3RA11 10-0C @15-1AP0
3RA11 10-0D @15-1AP0
3RA11 10-0E @15-1AP0
3RA11 10-0F @15-1AP0
3RA11 10-0G @15-1AP0
3RA11 10-0H @15-1AP0
3RA11 10-0J @15-1AP0
3RA11 10-0K @15-1AP0
3RA11 10-1A @15-1AP0
3RA11 10-1B @15-1AP0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,790
0,702
0,675
0,670
0,680
0,670
0,670
0,667
0,715
0,715
0,715
S0
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
7,5
1,9
2,7
3,6
3,6
5,2
6,8
9
11,5
15,5
15,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12,5
11 ... 16
14 ... 20
3RV10 21-1CA10 3RT10 24-1AP00
3RV10 21-1DA10
3RV10 21-1EA10
3RV10 21-1FA10
3RV10 21-1GA10
3RV10 21-1HA10
3RV10 21-1JA10 3RT10 26-1AP00
3RV10 21-1KA10
3RV10 21-4AA10
3RV10 21-4BA10
3RA19 21-1AA00
+
40 mm
8US10 51-5DM07
ili 60 mm
8US12 51-5DM07
3RA11 20-1C @24-0AP0
3RA11 20-1D @24-0AP0
3RA11 20-1E @24-0AP0
3RA11 20-1F @24-0AP0
3RA11 20-1G @24-0AP0
3RA11 20-1H @24-0AP0
3RA11 20-1J @26-0AP0
3RA11 20-1K @26-0AP0
3RA11 20-4A @26-0AP0
3RA11 20-4B @26-0AP0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,939
0,940
0,940
0,927
0,927
0,931
0,935
0,936
0,940
0,943
S2
11
15
18,5
22
22
22
29
35
41
41
18 ... 25
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
3RV10 31-4DA10 3RT10 34-1AP00
3RV10 31-4EA10
3RV10 31-4FA10 3RT10 35-1AP00
3RV10 31-4GA10 3RT10 36-1AP00
3RV10 31-4HA10
3RA19 31-1AA00
+ 40 mm
8US10 61-5FP08
ili 60 mm
8US12 61-5FP08
Veli!ina S2 može da se dobije samo za samogradnju.
S3
30
37
45
45
55
67
80
80
45 ... 63
57 ... 75
70 ... 90
80 ... 100
3RV10 41-4JA10 3RT10 44-1AP00
3RV10 41-4KA10 3RT10 45-1AP00
3RV10 41-4LA10 3RT10 46-1AP00
3RV10 41-4MA10
3RA19 41-1AA00
+
ne isporucuje se
Za veli!inu S3 ne isporu!uje se sabirni!ki adapter.
6
S00
Tip koordinacije 1 pri Iq = 50 kA na 400 V (prekida ispunjava tip koordinacije 2)
0,75
1,9
1,4 ... 2
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
1,9
2,7
3,6
3,6
5,2
6,8
9
11,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12
3RV10 11-1CA10
3RV10 11-1DA10
3RV10 11-1EA10
3RV10 11-1FA10
3RV10 11-1GA10
3RV10 11-1HA10
3RV10 11-1JA10
3RV10 11-1KA10
S0
7,5
7,5
11
11
15,5
15,5
22
22
11 ... 16
14 ... 20
17 ... 22
18 ... 25
3RV10 21-4AA10 3RT10 25-1AP00
3RV10 21-4BA10
3RV10 21-4CA10 3RT10 26-1AP00
3RV10 21-4DA10
S3
15
18,5
22
29
35
41
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
...
S00
Odvode za manje snage izabrati iz gornje tabele.
3RT10 15-1AP01
3RA19 11-1AA00
+
40 mm
8US10 51-5DM07
ili 60 mm
8US12 51-5DM07
3RA11 10-1C @15-1AP0
3RA11 10-1D @15-1AP0
3RA11 10-1E @15-1AP0
3RA11 10-1F @15-1AP0
3RA11 10-1G @15-1AP0
3RA11 10-1H @15-1AP0
3RA11 10-1J @16-1AP0
3RA11 10-1K @17-1AP0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,714
0,716
0,715
0,717
0,502
0,695
0,650
0,717
3RA19 21-1AA00
+
40 mm
8US10 51-5DM07
ili 60 mm
8US12 51-5DM07
3RA11 20-4A @25-0AP0
3RA11 20-4B @25-0AP0
3RA11 20-4C @26-0AP0
3RA11 20-4D @26-0AP0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,940
0,939
0,935
0,937
3RT10 16-1AP01
3RT10 17-1AP01
Dopuna kataloškog broja za odstojanje centara/središta sabirnica
Odvode za ve e snage izabrat iz gornje tabele.
40 mm
60 mm
C
D
1) Veli!ina S00 namenjena je i za 60 Hz.
2) Za pomo ne kontakte videti Pribor, strana 6/14.
3) Za izbor odlu!uju i su konkretni parametri za pokreta!ku/startnu i nazivnu struju
šti enog motora.
6/10
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Odvodi za potrosace bez osiguraca 3RA
Direktni pokretaci 3RA11
za sabirnicke sisteme
Direktno pokretanje
Nazivni napon upravljanja DC 24 V
za sisteme sabirnica 40 i 60 mm
• Prekida! i sklopka su mehani!ki i elektri!ki spregnuti preko montažnog postolja.
• Pomo ni kontakti se, zahvaljuju i modularnoj izvedbi, mogu lako
postaviti na prekida! i sklopku.
(Sklopka veliine S00 ima ugradjen 1 NO kontakt)
3RA1120
3RA1110
Veli!i- Standardni 4-polni troOpseg podešavanja Sastoji se od slede!ih komponenata
na
fazni motor pri AC 400 V2) termi!kog okida!a
Nazivna
snaga P
Struja motora
(približno) I
kW
A
prekida!a
+ sklopke
LK Odvod za potroša a bez osigura a
+montažnog postolja + sabirni!kog
adaptera
Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
A
3RT10 15-1BB41 3RA19 11-1AA00
+
40 mm
8US10 51-5DM07
ili 60 mm
8US12 51-5DM07
3RA11 10-0B @15-1BB4
3RA11 10-0C @15-1BB4
3RA11 10-0D @15-1BB4
3RA11 10-0E @15-1BB4
3RA11 10-0F @15-1BB4
3RA11 10-0G @15-1BB4
3RA11 10-0H @15-1BB4
3RA11 10-0J @15-1BB4
3RA11 10-0K @15-1BB4
3RA11 10-1A @15-1BB4
3RA11 10-1B @15-1BB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,730
0,720
0,711
0,716
0,720
0,728
0,714
0,724
0,780
0,767
0,764
3RA11 20-1C @24-0BB4
3RA11 20-1D @24-0BB4
3RA11 20-1E @24-0BB4
3RA11 20-1F @24-0BB4
3RA11 20-1G @24-0BB4
3RA11 20-1H @24-0BB4
3RA11 20-1J @26-0BB4
3RA11 20-1K @26-0BB4
3RA11 20-4A @26-0BB4
3RA11 20-4B @26-0BB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,158
1,133
1,132
1,160
1,165
1,170
1,167
1,163
1,172
1,168
S00
0,06
0,06
0,09
0,09
0,12
0,18
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,6
0,6
0,8
1,1
1,5
1,9
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
0,28 ... 0,4
0,35 ... 0,5
0,45 ... 0,63
0,55 ... 0,8
0,7 ... 1
0,9 ... 1,25
1,1 ... 1,6
1,4 ... 2
3RV10 11-0BA10
3RV10 11-0CA10
3RV10 11-0DA10
3RV10 11-0EA10
3RV10 11-0FA10
3RV10 11-0GA10
3RV10 11-0HA10
3RV10 11-0JA10
3RV10 11-0KA10
3RV10 11-1AA10
3RV10 11-1BA10
S0
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
7,5
1,9
2,7
3,6
3,6
5,2
6,8
9
11,5
15,5
15,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12,5
11 ... 16
14 ... 20
3RV10 21-1CA10 3RT10 24-1BB40
3RV10 21-1DA10
3RV10 21-1EA10
3RV10 21-1FA10
3RV10 21-1GA10
3RV10 21-1HA10
3RV10 21-1JA10 3RT10 26-1BB40
3RV10 21-1KA10
3RV10 21-4AA10
3RV10 21-4BA10
S2
11
15
18,5
22
22
22
29
35
41
41
18 ... 25
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
3RV10 31-4DA10 3RT10 34-1BB40 3RA19 31-1BA00
+ 40 mm
3RV10 31-4EA10
3RV10 31-4FA10 3RT10 35-1BB40 8US10 61-5FP08
3RV10 31-4GA10 3RT10 36-1BB40 ili 60 mm
8US12 61-5FP08
3RV10 31-4HA10
Veli!ina S2 može da se dobije samo za samogradnju.
S3
30
37
45
45
55
67
80
80
45 ... 63
57 ... 75
70 ... 90
80 ... 100
3RV10 41-4JA10 3RT10 44-1BB40 3RA19 41-1BA00
3RV10 41-4KA10 3RT10 45-1BB40 +
3RV10 41-4LA10 3RT10 46-1BB40 ne isporu!uje se
3RV10 41-4MA10
Za veli!inu S3 ne isporu!uju se sabirni!ki adapteri.
3RA19 21-1BA00
+
40 mm
8US10 51-5DM07
ili 60 mm
8US12 51-5DM07
Tip koordinacije 1 pri Iq = 50 kA na 400 V (prekida zadovoljava tip koordinacije 2)
0,75
1,9
1,4 ... 2
S00
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
1,9
2,7
3,6
3,6
5,2
6,8
9
11,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12
3RV10 11-1CA10
3RV10 11-1DA10
3RV10 11-1EA10
3RV10 11-1FA10
3RV10 11-1GA10
3RV10 11-1HA10
3RV10 11-1JA10
3RV10 11-1KA10
3RT10 15-1BB41 3RA19 11-1AA00
+
40 mm
8US10 51-5DM07
ili 60 mm
8US12 51-5DM07
3RT10 16-1BB41
3RT10 17-1BB41
3RA11 10-1C @15-1BB4
3RA11 10-1D @15-1BB4
3RA11 10-1E @15-1BB4
3RA11 10-1F @15-1BB4
3RA11 10-1G @15-1BB4
3RA11 10-1H @15-1BB4
3RA11 10-1J @16-1BB4
3RA11 10-1K @17-1BB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,784
0,775
0,781
0,782
0,780
0,770
0,774
0,772
S0
7,5
7,5
11
11
15,5
15,5
22
22
11 ... 16
14 ... 20
17 ... 22
18 ... 25
3RV10 21-4AA10 3RT10 25-1BB40 3RA19 21-1BA00
+
3RV10 21-4BA10
3RV10 21-4CA10 3RT10 26-1BB40 40 mm
8US10 51-5DM07
3RV10 21-4DA10
ili 60 mm
8US12 51-5DM07
3RA11 20-4A @25-0BB4
3RA11 20-4B @25-0BB4
3RA11 20-4C @26-0BB4
3RA11 20-4D @26-0BB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,177
1,163
1,164
1,175
S3
15
18,5
22
29
35
41
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
...
Odvode za manje snage izabrati iz gornje tabele.
Dopuna kataloškog broja za odstojanje središta šina sabirnica
Odvode za ve e snage izabrati iz gornje tabele.
40 mm
60 mm
C
D
1) Pomo ne kontakte videti u Pribor-u, strana 6/14.
2) Za izbor su odlu!uju i konkretni parametri za pokreta!ku/startnu i nazivnu struju
šti enog motora.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
6/11
6
Tip koordinacije 2 pri Iq = 50 kA na 400 V (zadovoljava i tip koordinacije 1)
Odvodi za potrosace bez osiguraca 3RA
Pokretaci za reverzibilni rad 3RA12
za postavljanje na sine ili pricvrscivanje pomocu
vijaka
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Reverzibilni rad
3RA12 10
Nazivna struja upravljanja AC 50 Hz 230 V1)
za montažnu šinu 35 mm ili pri vrš!ivanje pomo!u vijaka
• Prekida! i sklopka su mehani!ki i elektri!ki spregnuti preko montažnog postolja.
• Od veli!ine S0 sa šinskim adapterom radi mehani!kog oja!anja
• Pomo ni kontakti se, zahvaljuju i modularnoj izvedbi, mogu lako
postaviti na prekida! i sklopku.
• Kompletni uredjaj je uvek sa elektri!nom i mehani!nom regulacijom/blokadom.
3RA12 20
Veli!i- Standardni 4-polni troOpseg podešavanja Sastoji se od slede!ih komponenata
na
fazni motor pri AC 400 V4) termi!kog okida!a
Nazivna
snaga P
Struja motora
(približno) I
kW
A
prekida!a
+ 2 sklopke
LK Odvod za potroša a bez osigura a
+montažnog postolja + montažnog
pribora RH2)5)
Kataloški broj
Pak*
A
Masa
približno
kg
Tip koordinacije 2 pri Iq = 50 kA/100 kA na 400 V (zadovoljava i tip koordinacije 1)
0,06
0,06
0,09
0,09
0,12
0,18
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,6
0,6
0,8
1,1
1,5
1,9
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
0,28 ... 0,4
0,35 ... 0,5
0,45 ... 0,63
0,55 ... 0,8
0,7 ... 1
0,9 ... 1,25
1,1 ... 1,6
1,4 ... 2
3RV10 11-0BA10
3RV10 11-0CA10
3RV10 11-0DA10
3RV10 11-0EA10
3RV10 11-0FA10
3RV10 11-0GA10
3RV10 11-0HA10
3RV10 11-0JA10
3RV10 11-0KA10
3RV10 11-1AA10
3RV10 11-1BA10
3RT10 15-1AP02
3RA19 11-1AA00
+
3RA19 13-2A6)
3RA12 10-0BA15-0AP0
3RA12 10-0CA15-0AP0
3RA12 10-0DA15-0AP0
3RA12 10-0EA15-0AP0
3RA12 10-0FA15-0AP0
3RA12 10-0GA15-0AP0
3RA12 10-0HA15-0AP0
3RA12 10-0JA15-0AP0
3RA12 10-0KA15-0AP0
3RA12 10-1AA15-0AP0
3RA12 10-1BA15-0AP0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,717
0,700
0,700
0,720
0,708
0,717
0,710
0,710
0,755
0,765
0,765
S0
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
7,5
1,9
2,7
3,6
3,6
5,2
6,8
9
11,5
15,5
15,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12,5
11 ... 16
14 ... 20
3RV10 21-1CA10 3RT10 24-1AP00
3RV10 21-1DA10
3RV10 21-1EA10
3RV10 21-1FA10
3RV10 21-1GA10
3RV10 21-1HA10
3RV10 21-1JA10 3RT10 26-1AP00
3RV10 21-1KA10
3RV10 21-4AA10
3RV10 21-4BA10
3RA19 21-1AA00
+
3RA19 23-1B7)
3RA12 20-1CB24-0AP0
3RA12 20-1DB24-0AP0
3RA12 20-1EB24-0AP0
3RA12 20-1FB24-0AP0
3RA12 20-1GB24-0AP0
3RA12 20-1HB24-0AP0
3RA12 20-1JB26-0AP0
3RA12 20-1KB26-0AP0
3RA12 20-4AB26-0AP0
3RA12 20-4BB26-0AP0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,400
1,394
1,385
1,387
1,390
1,389
1,389
1,386
1,408
1,400
S2
11
15
18,5
22
22
22
29
35
41
41
18 ... 25
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
3RV10 31-4DA10 3RT10 34-1AP00
3RV10 31-4EA10
3RV10 31-4FA10 3RT10 35-1AP00
3RV10 31-4GA10 3RT10 36-1AP00
3RV10 31-4HA10
3RA19 31-1AA00
+
3RA19 33-1B7)
Veli!ina S2 može da se dobije samo za samogradnju.
S3
30
37
45
45
55
67
80
80
45 ... 63
57 ... 75
70 ... 90
80 ... 100
3RV10 41-4JA10 3RT10 44-1AP00
3RV10 41-4KA10 3RT10 45-1AP00
3RV10 41-4LA10 3RT10 46-1AP00
3RV10 41-4MA10
3RA19 41-1AA00
+
3RA19 43-1B7)
Veli!ina S3 može da se dobije samo za samogradnju.
6
S00
Tip koordinacije 1 pri Iq = 50 kA na 400 V (prekida! zadovoljava tip koordinacije 2)
0,75
1,9
1,4 ... 2
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
1,9
2,7
3,6
3,6
5,2
6,8
9
11,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12
3RV10 11-1CA10
3RV10 11-1DA10
3RV10 11-1EA10
3RV10 11-1FA10
3RV10 11-1GA10
3RV10 11-1HA10
3RV10 11-1JA10
3RV10 11-1KA10
S0
7,5
7,5
11
11
15,5
15,5
22
22
11 ... 16
14 ... 20
17 ... 22
20 ... 25
3RV10 21-4AA10 3RT10 25-1AP00
3RV10 21-4BA10
3RV10 21-4CA10 3RT10 26-1AP00
3RV10 21-4DA10
S3
15
18,5
22
29
35
41
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
...
S00
3RT10 15-1AP02
3RA19 11-1AA00
+
3RA19 13-2A6)
3RT10 16-1AP02
3RT10 17-1AP02
1) Veli!ina S00 namenjena je i za 60 Hz.
2) Pribor za šinski adapter namenjen je i za pri!vrš ivanje pomo u vijaka.
3) Za pomo ne kontakte videti Pribor, strana 6/14.
4) Za izbor odlu!uju i su konkretni parametri za pokreta!ku/startnu i nazivnu struju
šti enog motora.
3RA19 21-1AA00
+
3RA19 23-1B7)
Odvodi za manje snage mogu da se izaberu iz
gornje tabele.
3RA12 10-1CA15-0AP0
3RA12 10-1DA15-0AP0
3RA12 10-1EA15-0AP0
3RA12 10-1FA15-0AP0
3RA12 10-1GA15-0AP0
3RA12 10-1HA15-0AP0
3RA12 10-1JA16-0AP0
3RA12 10-1KA17-0AP0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,755
0,760
0,764
0,766
0,760
0,755
0,761
0,760
3RA12 20-4AB25-0AP0
3RA12 20-4BB25-0AP0
3RA12 20-4CB26-0AP0
3RA12 20-4DB26-0AP0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,397
1,385
1,400
1,420
Odvodi za ve e snage mogu da se izaberu iz
gornje tabele. .
6) Potreban je komplet pribora za oži!enje; videti Pribor, strana 6/15; mogu e pri!vrš ivanje pomo u vijaka: 1uti!na papu!ica po odvodu za potroša!a; videti Pribor,
strana 6/17.
7) Mehani!ka regulacija/blokada poru!uje se posebno; videti Pribor, strana 6/15.
5) RH = pogon za reverzibilni rad za postavljanje na šinu
6/12
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Odvodi za potrosace bez osiguraca 3RA
Pokretaci za reverzibilni rad 3RA12
za postavljanje na sine ili pricvrscivanje pomocu
vijaka
Reverzibilni rad
3RA12 10
Nazivna struja upravljanja DC 24 V
za montažnu šinu 35 mm ili pri vrš!ivanje pomo!u vijaka
• Prekida! i sklopka su mehani!ki i elektri!ki spregnuti preko montažnog postolja
• Od veli!ine S0 sa šinskim adapterom1) radi mehani!kog oja!anja
• Pomo ni kontakti2) se zahvaljuju i modularnoj izvedbi mogu lako
postaviti na prekida! i sklopku.
• Kompletm i uredjaj je uvek sa elektri!nom i mehani!kom regulacijom/blokadom.
3RA12 20
Veli!i- Standardni 4-polni trona
fazni motor pri AC 400
V3 )
Nazivna
snaga P
Struja motora
(približno) I
kW
A
Opseg podešavanja Sastoji se od slede!ih komponenata
termi!kog okida!a
prekida!a
+ 2 sklopke
+montažnog postolja + montažnog
pribora RH1)4)
LK Odvod potrošaca bez osigura a
Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
A
S00
0,06
0,06
0,09
0,09
0,12
0,18
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,6
0,6
0,8
1,1
1,5
1,9
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
0,28 ... 0,4
0,35 ... 0,5
0,45 ... 0,63
0,55 ... 0,8
0,7 ... 1
0,9 ... 1,25
1,1 ... 1,6
1,4 ... 2
3RV10 11-0BA10
3RV10 11-0CA10
3RV10 11-0DA10
3RV10 11-0EA10
3RV10 11-0FA10
3RV10 11-0GA10
3RV10 11-0HA10
3RV10 11-0JA10
3RV10 11-0KA10
3RV10 11-1AA10
3RV10 11-1BA10
3RT10 15-1BB42 3RA19 11-1AA00
+
3RA19 13-2A5)
3RA12 10-0BA15-0BB4
3RA12 10-0CA15-0BB4
3RA12 10-0DA15-0BB4
3RA12 10-0EA15-0BB4
3RA12 10-0FA15-0BB4
3RA12 10-0GA15-0BB4
3RA12 10-0HA15-0BB4
3RA12 10-0JA15-0BB4
3RA12 10-0KA15-0BB4
3RA12 10-1AA15-0BB4
3RA12 10-1BA15-0BB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,832
0,830
0,826
0,833
0,824
0,835
0,830
0,830
0,878
0,880
0,875
S0
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
7,5
1,9
2,7
3,6
3,6
5,2
6,8
9
11,5
15,5
15,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12,5
11 ... 16
14 ... 20
3RV10 21-1CA10 3RT10 24-1BB40 3RA19 21-1BA00
+
3RV10 21-1DA10
3RA19 23-1B6)
3RV10 21-1EA10
3RV10 21-1FA10
3RV10 21-1GA10
3RV10 21-1HA10
3RV10 21-1JA10 3RT10 26-1BB40
3RV10 21-1KA10
3RV10 21-4AA10
3RV10 21-4BA10
3RA12 20-1CB24-0BB4
3RA12 20-1DB24-0BB4
3RA12 20-1EB24-0BB4
3RA12 20-1FB24-0BB4
3RA12 20-1GB24-0BB4
3RA12 20-1HB24-0BB4
3RA12 20-1JB26-0BB4
3RA12 20-1KB26-0BB4
3RA12 20-4AB26-0BB4
3RA12 20-4BB26-0BB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,847
1,855
1,852
1,856
1,848
1,851
1,854
1,858
1,863
1,852
S2
11
15
18,5
22
22
22
29
35
41
41
18 ... 25
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
3RV10 31-4DA10 3RT10 34-1BB40 3RA19 31-1BA00
+
3RV10 31-4EA10
3RV10 31-4FA10 3RT10 35-1BB40 3RA19 33-1B6)
3RV10 31-4GA10 3RT10 36-1BB40
3RV10 31-4HA10
Veli!ina S2 može da se dobije samo za samogradnju.
S3
30
37
45
45
55
67
80
80
45 ... 63
57 ... 75
70 ... 90
80 ...100
3RV10 41-4JA10 3RT10 44-1BB40 3RA19 41-1BA00
3RV10 41-4KA10 3RT10 45-1BB40 +
3RV10 41-4LA10 3RT10 46-1BB40 3RA19 43-1B6)
3RV10 41-4MA10
Veli!ina S3 može da se dobije samo za samogradnju.
Tip koordinacije 1 pri Iq = 50 kA na 400 V5) (Prekida zadovoljava tip koordionacije 2)
0,75
1,9
1,4 ... 2
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
1,9
2,7
3,6
3,6
5,2
6,8
9
11,5
1,8 ... 2,5
2,2 ... 3,2
2,8 ... 4
3,5 ... 5
4,5 ... 6,3
5,5 ... 8
7 ... 10
9 ... 12
3RV10 11-1CA10
3RV10 11-1DA10
3RV10 11-1EA10
3RV10 11-1FA10
3RV10 11-1GA10
3RV10 11-1HA10
3RV10 11-1JA10
3RV10 11-1KA10
S0
7,5
7,5
11
11
15,5
15,5
22
22
11 ... 16
14 ... 20
17 ... 22
20 ... 25
S3
15
18,5
22
29
35
41
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
...
S00
Odvode za manje snage izabrati iz gornje tabele.
3RT10 16-1BB42
3RT10 17-1BB42
3RA12 10-1CA15-0BB4
3RA12 10-1DA15-0BB4
3RA12 10-1EA15-0BB4
3RA12 10-1FA15-0BB4
3RA12 10-1GA15-0BB4
3RA12 10-1HA15-0BB4
3RA12 10-1JA16-0BB4
3RA12 10-1KA17-0BB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,883
0,882
0,879
0,881
0,888
0,890
0,882
0,872
3RV10 21-4AA10 3RT10 25-1BB40 3RA19 21-1BA00
+
3RV10 21-4BA10
3RV10 21-4CA10 3RT10 26-1BB40 3RA19 23-1B6)
3RV10 21-4DA10
3RA12 20-4AB25-0BB4
3RA12 20-4BB25-0BB4
3RA12 20-4CB26-0BB4
3RA12 20-4DB26-0BB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,857
1,853
1,858
1,860
3RT10 15-1BB42 3RA19 11-1AA00
+
3RA19 13-2A5)
1) Pribor za montažnu šinu namenjen je i za pri!vrš ivanje pomo u vijaka.
Odvode za ve e snage izabrati iz gornje tabele.
6) Mehani!ka blokada se posebno poru!uje; videti Pribor, strana 6/15.
2) Pomo ne kontakte videti u Pribor-u, strana 6/14.
3) Za izbor su odlu!uju i konkretni parametri za pokreta!ku/startnu i nazivnu struju
šti enog motora.
4) RH = pogon za reverzibilni rad za postavljanje na šinu
5) Potreban je komplet pribora za oži!enje; videti Pribor, strana 6/15. Mogu e pri!vrš ivanje pomo u vijaka: 1uti!na papu!ica po odvodu za potroša!a; videti Pribor,
strana 6/17.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
6/13
6
Tip koordinacije 2 pri Iq = 50 kA/100 kA na 400 V (zadovoljava i tip koordinacije 1)
Odvodi za potrosace bez osiguraca 3RA
Pribor
za direktne pokretace i pokretace za reverzibilni
rad
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Za
prekida!
Za
sklopku
Izvedba
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
veli!ine
veli!ine
S00 ... S3
--
popre!ni
popre!ni
1 preklopni
1 NO + 1 NZ
}
}
3RV19 01-1D
3RV19 01-1E
1 kom
1 kom
0,015
0,018
S00 ... S3
--
bo!ni
1 NO + 1NZÖ
}
3RV19 01-1A
1 kom
0,045
S00 ... S3
--
Podnaponski okida
AC 50 Hz 230 V
}
3RV19 02-1AP0
1 kom
0,131
S00 ... S3
--
Naponski okida
AC 50 Hz 230 V
}
3RV19 02-1DP0
1 kom
0,130
kg
Prekida i1)
Pomo!ni kontakt
3RV19 01-1E
3RV19 01-1A
Sklopke2)
Blokovi pomo!nih kontakata
priklju!ak odozdo
3RH19 11-1BA..
--
S00
1-polni
1 NO
1 NZ
}
}
3RH19 11-1BA10
3RH19 11-1BA01
1 kom
1 kom
0,015
0,016
--
S00
2-polni
1 NO+ 1 NZ
2 NO
}
}
3RH19 11-1MA11
3RH19 11-1MA20
1 kom
1 kom
0,052
0,053
--
S0 ... S3
1 NO + 1 NZ
2 NO
2 NZ
}
}
}
3RH19 21-1MA11
3RH19 21-1MA20
3RH19 21-1MA02
1 kom
1 kom
1 kom
0,074
0,076
0,073
--
S00
4-polni
2 NO + 2 NZ
}
3RH19 11-1FA22
1 kom
0,052
--
S0 ... S3
1-polni
1 NO
1 NZ
}
}
3RH19 21-1CA10
3RH19 21-1CA01
1 kom
1 kom
0,020
0,019
--
S0 ... S3
4-polni
2 NO + 2 NZ
}
3RH19 21-1FA22
1 kom
0,073
priklju!ak sa 2 strane
3RH19 11-1F...
1) Videti i Zaštitne uredjaje: Prekida!i 3RV.
2) Videti i Sklopne uredjaje: Sklopke i sklopne kombinacije.
6
Za sklopku
Izvedba
Nazivni napon upravljanja Us
AC V1)
Tip
LK Kataloški broj2)
Pak*
Masa
približno
kg
DC V
Ograni ava prenapona bez LED
Veli!ina S00
za postavljanje na prednju stranu sklopke
bez i sa blokom pomo!nih kontakata
3RT19 16-1DG00
3RT1.
varistor
24 ... 48
127 ... 240
24 ... 70
150 ... 250
}
3RT19 16-1BB00
3RT19 16-1BD00
1 kom
1 kom
0,008
0,008
3RT1.
RC- lan
24 ... 48
127 ... 240
24 ... 70
150 ... 250
}
}
3RT19 16-1CB00
3RT19 16-1CD00
1 kom
1 kom
0,009
0,009
3RT1.
prigušna dioda
--
12 ... 250
}
3RT19 16-1DG00
1 kom
0,007
3RT1.
kombinacija dioda
(diode i Z-diode)
kratko vreme isklju!enja
--
12 ... 250
}
3RT19 16-1EH00
1 kom
0,008
Veli!ina S0
za postavljanje na priklju ke kalemova
odozgo ili odozdo
3RT19 26-1B.00
3RT10 2
varistor
24 ... 48
127 ... 240
24 ... 70
150 ... 250
}
}
3RT19 26-1BB00
3RT19 26-1BD00
1 kom
1 kom
0,023
0,024
3RT10 2
RC- lan
24 ... 48
127 ... 240
24 ... 70
150 ... 250
}
}
3RT19 26-1CB00
3RT19 26-1CD00
1 kom
1 kom
0,023
0,023
3RT10 2
kombinacija dioda
-kratko vreme isklju!enja, montaža odozdo --
24
30 ... 250
}
3RT19 26-1TR00
3RT19 26-1TS00
1 kom
1 kom
0,024
0,023
Veli!ine S2 i S3
za postavljanje na priklju ke kalemova
odozgo ili odozdo
3RT19 36-1C.00
3RT10 3,
3RT10 4
varistor
24 ... 48
127 ... 240
24 ... 70
150 ... 250
}
}
3RT19 26-1BB00
3RT19 26-1BD00
1 kom
1 kom
0,023
0,024
3RT10 3,
3RT10 4
RC- lan
24 ... 48
127 ... 240
24 ... 70
150 ... 250
}
}
3RT19 36-1CB00
3RT19 36-1CD00
1 kom
1 kom
0,039
0,039
3RT10 3,
3RT10 4
kombinacija dioda
-kratko vreme isklju!enja, montaža odozdo --
24
30 ... 250
}
3RT19 36-1TR00
3RT19 36-1TS00
1 kom
1 kom
0,024
0,024
1) Mogu nost koriš enja i pri AC-upravljanju na 50/60 Hz .
Ostale napone videti na A&D Mall.
2) Za pakovanja sa 10 odn. 5 komada dopuniti kataloški broj sa "-Z" i skra enicom
"X90".
6/14
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Odvodi za potrosace bez osiguraca 3RA
Pribor
za direktne pokretace i pokretace za reverzibilni
rad
Za
prekida!
Za
sklopku
veli!ine
veli!ine
Izvedba
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Spojni blok
Elektri!no i mehani!ko povezivanje izmedju prekida!a i sklopke.
3RA19 11-1A
3RA19 21-1A
3RA19 31-1A
Pojedina no pakovanje
Radni režim sklopke
S00
S0
S00
S00
AC i DC
}
}
3RA19 11-1AA00
3RA19 21-1DA00
1 kom
1 kom
0,027
0,028
S0
S2
S3
S0
S2
S3
AC
}
}
}
3RA19 21-1AA00
3RA19 31-1AA00
3RA19 41-1AA00
1 kom
1 kom
1 kom
0,037
0,042
0,090
S0
S2
S3
S0
S2
S3
DC
}
}
}
3RA19 21-1BA00
3RA19 31-1BA00
3RA19 41-1BA00
1 kom
1 kom
1 kom
0,039
0,043
0,089
Ve e pakovanje
Radni režim sklopke
S00
S0
S00
S00
AC i DC
}
}
3RA19 11-1A
3RA19 21-1D
10 kom
10 kom
0,019
0,021
S0
S2
S3
S0
S2
S3
AC
}
}
}
3RA19 21-1A
3RA19 31-1A
3RA19 41-1A
10 kom
5 kom
5 kom
0,028
0,033
0,072
S0
S2
S3
S0
S2
S3
DC
}
}
}
3RA19 21-1B
3RA19 31-1B
3RA19 41-1B
10 kom
5 kom
5 kom
0,030
0,034
0,073
Vij!ani priklju!ak
Uti!ni priklju!ak Elektri!no i mehani!ko povezivanje izmedju prekida!a sa vij!anim priklju!kom i sklopke sa uti!nim
priklju!kom
}
}
3RA19 11-2FA00
3RA19 21-2FA00
1 kom
1 kom
0,038
0,028
}
}
3RA19 11-2F
3RA19 21-2F
10 kom
10 kom
0,031
0,030
Hibridni spojni blok
Pojedina no pakovanje
Radni režim sklopke
S00
S0
AC i DC
S00
S00
Ve!e pakovanje
Radni režim sklopke
S00
S0
AC i DC
S00
S00
3RA19 21-2FA00
6
Pribor za oži enje
Reverzibilni rad
elektri!no i mehani!ko povezivanje sklopke za
reverzibilni rad. Može se kombinovati sa spojnim
blokom.
-3RA19 13-2A
S00
Za veli!ine S00:
opciono sa ugradjenom elektri!nom i mehani!kom
regulacijom/blokadom.
}
3RA19 13-2A
1 kompl
0,041
S0
S2
S3
Za veli!ine S0 do S3:
mehani!ka regulacija/blokada se posebno
poru!uje
}
}
}
3RA19 23-2A
3RA19 33-2A
3RA19 43-2A
1 kompl
1 kompl
1 kompl
0,052
0,122
0,294
}
}
}
}
3RA19 13-2B
3RA19 23-2B
3RA19 33-2B
3RA19 43-2B
1 kompl
1 kompl
1 kompl
1 kompl
0,048
0,061
0,072
0,165
Pokretanje zvezda-trougao
elektri!no i mehani!ko pri!vrš ivanje tri sklopke
jednake veli!ine
--
S00
S0
S2
S3
--
S0, S2, S3
za sklopke za reverzibilni rad, dogradnja sa strane,
sa po jedinim pomo nim kontaktom (1 NZ) po
sklopki.
}
3RA19 24-2Bè
1 kompl
0,060
S0, S2, S3
za A1 i A2 sklopke za reverzibilni rad
(jedan komplet sadrži 10 x A1 i 5 x A2)
B
3RA19 23-3B
1 kompl
0,082
Mehani ka blokada
3RA19 24-2B
Priklju ne kleme za kalemove
--
3RA19 23-3B
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
6/15
Odvodi za potrosace bez osiguraca 3RA
Pribor
za direktne pokretace i pokretace za reverzibilni
rad
Za
prekida!
Za
sklopku
veli!ine
veli!ine
Izvedba
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Adapter za postavljanje na montažne šine)
Pojedina no pakovanje
S00, S0
S2
S3
S00, S0
S2
S3
za mehani!ko pri!vrš ivanje prekida!a i sklopke;
postavljanje na montažnu šinu
ili pri!vrš ivanje pomo u vijaka
}
}
}
3RA19 22-1AA00
3RA19 32-1AA00
3RA19 42-1AA00
1 kom
1 kom
1 kom
0,104
0,202
0,264
}
}
}
3RA19 22-1A
3RA19 32-1A
3RA19 42-1A
5 kom
5 kom
5 kom
0,095
0,187
0,238
}
3RA19 02-1B
10 kom
0,009
3RA19 23-1B
3RA19 33-1B
3RA19 43-1B
1 kompl
1 kompl
1 kompl
0,288
0,557
0,818
Ve!e pakovanje
3RA19 32
S00, S0
S2
S3
S00, S0
S2
S3
S00 ... S3
S00 ... S3
3RA19 22
Bo ni modul
za šinski adapter
širine 10 mm , dužine 96 mm,
služi za proširivanje šinskih adaptera.
Veli!ine S00 do S2:
potrebna su 2 komada.
Veli!ina S3:
potrebna su 3 komada
3RA19 02
Montažno postolje (RH) - za montažne šine pri reverzibilnom radu
S0
S2
S3
S0
S2
S3
služi i za pri!vrš ivanje pomo u vijaka.
Sastoji se od:
pribora za oži!enje,
adaptera za montažne šine,
bo!nih modula.
6
Mehani!ka regulacija/blokada se takoje poru!uje
posebno.
3RA19 33-1B
Pribor, adapteri i montažna postolja za uti ni priklju ak
S00
--
Montažno postolje, uti ni priklju ak
elektri!no uvezivanje prekida!a i sklopke
(1 pakovanje = 10 komada )
}
3RA19 11-2A
10 kom
0,016
S00
--
Spojni blok, uti ni priklju ak
sa mehani kim spajanjem,
mehani!ko i elektri!no povezivanje prekida!a i
sklopke
(1 pakovanje = 10 komada )
}
3RA19 11-2E
10 kom
0,028
--
Uti ni adapter za montažnu šinu
sa 2 montažne šine, mogu e pomeranje,
širine 45 mm
}
3RA19 22-1L
5 kom
0,413
--
Sabirni ki adapter
širine 45 mm dužine 182 mm,
namenjen za uti!ne prekida!e.
40 mm
}
8US10 51-5CM47
1 kom
0,193
60 mm
}
8US12 51-5CM47
1 kom
0,190
8US19 98-7CA15
10 kom
0,009
--
3RA19 11-2A
+ 8US10 51-5CM47
Za dodatnu sklopku montirati
dodatnu montažnu šinu.
--
Montažna šina 35 mm,
plasti!na, uklju!uju i vijke za pri!vrš ivanje.
(1 pakovanje = 10 komada)
3RA19 11-2E
6/16
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Odvodi za potrosace bez osiguraca 3RA
Pribor
za direktne pokretace i pokretace za reverzibilni
rad
Zar
prekida!
Za
sklopku
veli!ine
veli!ine
Izvedba
Sabirnca:od- LK Kataloški broj
stojanje središta šina
Pak*
Masa
približno
kg
mm
Uti ne papu ice za pri vrš!ivanje pomo!u vijaka
S00, S0
--
za prekida e 3RV1:
potrebno je po 2 komada
}
3RB19 00-0B
10 kom
0,100
za odvod potroša!a bez osigura!a 3RA1:
potreban je po 1 komada
Za AS-Interface - montažno postolje:
potrebna su po 2 komada
3RB19 00-0B
(1 pakovanje = 10 komada)
Sabirni ki adapter
S00, S0
S00, S0
širine 45 mm, dužine 182 mm;
za sabirnice
40
60
}
}
8US10 51-5DM07
8US12 51-5DM07
1 kom
1 kom
0,184
0,183
S2
S2
širine 55 mm, dužine 42 mm;
uklju!uju i vijke i
odstojnik
40
60
}
}
8US10 61-5FP08
8US12 61-5FP08
1 kom
1 kom
0,308
0,292
S00, S0
S00, S0
sa montažnom šinom,
bez priklju!nih kablova,
širine45 mm,dužine 182 mm;
za sabirnice
40
60
}
}
8US10 50-5AM00
8US12 50-5AM00
1 kom
1 kom
0,182
0,158
S0
S0
širine 55 mm, dužine 182 mm,
40
60
}
}
8US10 60-5AM00
8US12 60-5AM00
1 kom
4 kom
0,197
0,202
S2
S2
širine 55 mm, dužine 242 mm;
uklju!uju i vijke i
odstojnik
40
60
}
}
8US10 60-5AP00
8US12 60-5AP00
1 kom
1 kom
0,244
0,243
--
--
uklju!uju i spojne klinove
za proširivanje
sabirni!kih adaptera ili montažnih postolja,
širine 13,5 mm, dužine 182 mm
8US19 98-2BM00
4 kom
0,036
8US12 51-5DM07
6
Montažno postolje/Nosa uredjaja
8US12 50-5AM00
Bo ni modul
8US19 98-2BM00
Montažno postolje (RS) za reverzibilni rad
za sisteme sabirnica 40 mm i 60 mm
S00, S0
S0
S2
S00
S0
S2
S00, S0
S0
S2
S00
S0
S2
Sastoji se od
spojnog bloka,
sabirni!kog adaptera,
montažnog postolja i bo!nog modula.
Spojni blokovi i mehani!ka blokada
poru!uju se posebno.
40
3RA19 13-1C
3RA19 23-1C
3RA19 33-1C
1 kompl
1 kompl
1 kompl
0,433
0,472
0,738
60
3RA19 13-1D
3RA19 23-1D
3RA19 33-1D
1 kompl
1 kompl
1 kompl
0,431
0,475
0,743
Samo veli!na S00 sadrži mehani!ku
regulaciju/blokadu.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
6/17
Odvodi za potrosace bez osiguraca 3RA
Sistemi za napajanje
Sistem za napajanje 3RV19
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Tip
Izvedba
Za
prekida!
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
veli!ine
3-fazne sabirnice sa napajanjem
3-fazne sabirnice
sa napajanjem
uklju!uju i zaštitni poklopac
3RV19 17-6A
za 2 prekida!a sa napajanjem S00 (uti!ni)1),
levo
S00, S0 (vij!ani)
3RV19 17-1A
1 kom
0,438
za 2 prekida!a sa napajanjem S00 (uti!ni ,
desno
S00, S0 (vij!ani)
3RV19 17-1E
1 kom
0,438
za 2 prekida!a
S00 (ut!ni)1),
S00, S0 (vij!ani)
3RV19 17-4A
1 kom
0,261
za 3 prekida!a
S00 (uti!ni1),
S00, S0 (vij!ani)
3RV19 17-4B
1 kom
0,364
Pojedina!no pakovanje
S00 (uti!ni)1)
3RV19 17-5AA00
Ve e pakovanje
S00 (uti!ni)1)
3RV19 17-5A
Pojedina!no pakovanje
S00 (vij!ani)
3RV19 17-5CA00
Ve e pakovanje
S00 (vij!ani)
3RV19 17-5C
1)
3RV19 17-1A
3-fazne sabirnice za proširenje sistema
3-fazne sabirnice
uklju!uju i utika! za proširenje
3RV19 17-5BA00
3RV19 17-4B
Spojni utika i
1 kom
0,053
10 kom
0,048
6
Spojni utika
za kontakte
prekida!a
3RV19 17-5AA00
Pojedina!no pakovanje
S0 (vij!ani)
3RV19 27-5AA00
Ve e pakovanje
S0 (vij!ani)
3RV19 27-5A
Izvedba
Za sklopku
1 kom
0,040
10 kom
0,036
1 kom
0,040
10 kom
0,036
3RV19 27-5AA00
1) Kompatibilni sa slede im prekida!ima: 3RV10 11-...2.
(Veli!ina S00, uti!ni) od serije E03.
Tip
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
veli!ine
Montažno postolje za sklopku
Montažno postolje za sklopku
Pojedina!no pakovanje
za montažu direktnih pokreta!a/startera Ve e pakovanje
ili pokreta!a/startera za reverzibilni rad
S00
3RV19 17-7AA00
S00
3RV19 17-7A
1 kom
0,042
10 kom
0,048
3RV19 17-7A
6/18
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Odvodi za potrosace bez osiguraca 3RA
Sistemi za napajanje
Sistem za napajanje 3RV19
Tp
Izvedba
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Blok za kleme
Blok za kleme
za spajanje
1-, 2- i 3-faznih komponenata
Pojedina!no pakovanje
3RV19 17-5D
1 kom
0,050
Montažna šina 45 mm
za pri!vrš ivanje na
3-faznu sabirnicu
Pojedina!no pakovanje
3RV19 17-7B
1 kom
0,261
Prošireni utika
kao pribor
Pojedina!no pakovanje
3RV19 17-5E
1 kom
0,050
Utika za proširenja1)
kao rezervni deo
Pojedina!no pakovanje
3RV19 17-5BA00
1 kom
0,035
Zaštitni krajnji poklopac2)
kao rezervni deo
Ve e pakovanje
3RV19 17-6A
10 kom
0,500
za otvaranje opruga priklju ne kleme
3RV19 17-1.
Dužina: ca. 175 mm,
Dimenzije:
5,5 mm x 0,8 mm
8WA2 806
1 kom
0,063
Montažna šina 45 mm
Prošireni utika i za proširenja
6
Utika za proširenja
Zaštitni krajnji poklopac
Alat
1) Utika! za proširivanje ve se isporu!uje sa 3-faznim sabirnicama, a služi za proširivanje sistema 3RV19 17-4.
2) Zaštitni krajnji poklopac ve se isporu!uje sa 3-faznim sabirnicama, sa napajanjem 3RV19 17-1.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
6/19
Odvodi za potrosace 3RA71/ugradjena sigurnosna tehnika
Odvodi za potrosace bez osiguraca
n
Podru je uprimene
Sigurnosni odvodi potroša a 3RA71 mogu se dobiti za direktno pokretanje. Raspolažu naponima za aktiviranje 230 V 50/60 Hz (kategorije 3)
i 24 V DC (kategorija 3 i 4). Zavisno od eksterne zaštite, izbora aktuatora, lokalnog rasporeda na mašini, ostvaruju se kategorije 3 odn. 4
prema EN 954-1 ili sigurnosne kategorije SIL 2 odn. 3 (Safety Integrity
Level) prema IEC 61508.
n
U programu sigurnosnih odvoda za potroša e nalaze se i uredjaji za
proširivanja sa i bez vremenskog usporavanja. Ovi uredjaji za proširivanja mogu da se koriste samo zajedno sa osnovnim uredjajem.Pomo!u
uredjaja za proširenja sa vremenskim usporavanjem od 0,05 do 3 s, odn.
0,5 do 30 s mogu se montirati odvodi za potroša e “stop”-kategorije 1.
Podaci za izbor i porudžbinu
Nazivni napon upravljanja AC 50/60 Hz 230 V
za postavljanje na montažnu šinu 35 mm
• Prekida i, sklopke i sigurnosna elektronika su zajedno montirani,
oži eni i poseduju potvrdu do 3. kategorije prema EN 954-1
• Pomo!ni kontakti mogu se, zahvaljuju!i modularnom sistemu SIRIUS, lako postaviti na prekida i sklopku.
Veli ina
Standardni 4-polni trofazni motor 1)
pri AC 400 V
Nazivna snaga P
Struja motora I
kW
A
Direktno pokretanje
Opseg podešavanja
termi kog okida a
LK Osnovni uredjaj,
Kategorija 3
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
A
kg
Tip koordinacije 2 pri Iq = 50 kA na 400 V (zadovoljava i tip koordinacije 1)
Odvodi za potroša e bez osigura a
6
S00
S0
3RA71 02
0,04
0,06
0,06
0,09
0,16
0,2
0,2
0,3
0,11 … 0,16
0,14 … 0,2
0,18 … 0,25
0,22 … 0,32
3RA71 01-0AA17-0AL2
3RA71 01-0BA17-0AL2
3RA71 01-0CA17-0AL2
3RA71 01-0DA17-0AL2
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,820
1,440
0,820
1,438
0,09
0,12
0,18
0,25
0,3
0,4
0,6
0,8
0,28 … 0,4
0,35 … 0,5
0,45 … 0,63
0,55 … 0,8
3RA71 01-0EA17-0AL2
3RA71 01-0FA17-0AL2
3RA71 01-0GA17-0AL2
3RA71 01-0HA17-0AL2
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,820
0,820
0,820
0,820
0,25
0,37
0,55
0,75
0,8
1,1
1,5
1,9
0,7 … 1
0,9 … 1,25
1,1 … 1,6
1,4 … 2
3RA71 01-0JA17-0AL2
3RA71 01-0KA17-0AL2
3RA71 01-1AA17-0AL2
3RA71 01-1BA17-0AL2
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,820
1,480
1,465
1,475
0,75
1,1
1,5
1,5
1,9
2,7
3,6
3,6
1,8 … 2,5
2,2 … 3,2
2,8 … 4
3,5 … 5
3RA71 02-1CA26-0AL2
3RA71 02-1DA26-0AL2
3RA71 02-1EA26-0AL2
3RA71 02-1FA26-0AL2
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,869
1,869
1,854
1,861
2,2
3
4
5,5
5,2
6,8
9
11,5
4,5 … 6,3
5,5 … 8
7 … 10
9 … 12,5
3RA71 02-1GA26-0AL2
3RA71 02-1HA26-0AL2
3RA71 02-1JA26-0AL2
3RA71 02-1KA26-0AL2
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,917
1,925
1,200
1,200
7,5
7,5
7,5
15,5
15,5
15,5
11 … 16
14 … 20
17 … 22
3RA71 02-4AA26-0AL2
3RA71 02-4BA26-0AL2
3RA71 02-4CA26-0AL2
1 kom
1 kom
1 kom
1,200
1,200
1,924
--
3RA71 00-5AA26-0AL2
1 kom
1,129
Odvodi za potroša e sa osigura ima
• za odvojenu montažu sklopki sa osigura ima
S0
11
22,5
3RA71 00
1) Za izbor su odlu uju!i konkretni parametri pokreta ke/startne i nazivne struje
šti!enog motora.
6/20
Siemens LV 90 · 2006
* Mogu se poru iti navedene koli ine ili umnožene koli ine.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Odvodi za potrosace 3RA71/ugradjena sigurnosna tehnika
Odvodi za potrosace bez osiguraca
Nazivni napon upravljanja DC 24 V
za postavljanje na montažnu šinu 35 mm
• Prekida i, sklopke i sigurnosna elektronika zajedno su montirani,
oži eni i poseduju potvrdu do kategorije 4 prema EN 954-1
Veli i- Standardni trofazni motor 1)
na
4-polni, pri AC 400 V
Opseg podešavanja
termi kog okida a
• Pomo!ni kontakti mogu se zahvaljuju!i modularnom sistemu SIRIUS lako postaviti na prekida i sklopku.
• Uredjaji za proširivanjearadi pove!anja odvoda potroša a su u jednom sigurnosnom kolu.
LK Osnovni uredjaj,
Kategorija 3 2)
Pak*
Masa
LK Osnovni uredjaj,
približno
Kategorija 4 2)
Pak*
Masa
približno
Nazivna snaga P Struja motora I
kW
A
Kataloški broj
A
kg
Kataloški broj
kg
Tip koordinacije 2 pri Iq = 50 kA na 400 V
S0
S0
0,06
0,06
0,06
0,09
0,2
0,2
0,2
0,3
0,11 ... 0,16
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
3RA71 01-0AA17-0AB4
3RA71 01-0BA17-0AB4
3RA71 01-0CA17-0AB4
3RA71 01-0DA17-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,380
0,820
0,820
0,820
3RA71 11-0AA17-0AB4
3RA71 11-0BA17-0AB4
3RA71 11-0CA17-0AB4
3RA71 11-0DA17-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,380
0,820
0,820
0,820
0,09
0,12
0,18
0,25
0,3
0,4
0,6
0,8
0,28 ...
0,35 ...
0,45 ...
0,55 ...
0,4
0,5
0,63
0,8
3RA71 01-0EA17-0AB4
3RA71 01-0FA17-0AB4
3RA71 01-0GA17-0AB4
3RA71 01-0HA17-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,820
0,820
0,820
0,820
3RA71 11-0EA17-0AB4
3RA71 11-0FA17-0AB4
3RA71 11-0GA17-0AB4
3RA71 11-0HA17-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,820
0,820
0,820
0,820
0,25
0,37
0,55
0,75
0,8
1,1
1,5
1,9
0,7
0,9
1,1
1,4
...
...
...
...
1
1,25
1,6
2
3RA71 01-0JA17-0AB4
3RA71 01-0KA17-0AB4
3RA71 01-1AA17-0AB4
3RA71 01-1BA17-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,820
0,820
0,820
0,820
3RA71 11-0JA17-0AB4
3RA71 11-0KA17-0AB4
3RA71 11-1AA17-0AB4
3RA71 11-1BA17-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,820
0,820
0,820
0,820
0,75
1,1
1,5
1,5
2,7
2,7
3,6
3,6
1,8
2,2
2,8
3,5
...
...
...
...
2,5
3,2
4
5
3RA71 02-1CA26-0AB4
3RA71 02-1DA26-0AB4
3RA71 02-1EA26-0AB4
3RA71 02-1FA26-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
2,250
2,250
1,200
1,200
3RA71 12-1CA26-0AB4
3RA71 12-1DA26-0AB4
3RA71 12-1EA26-0AB4
3RA71 12-1FA26-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,200
1,860
1,200
1,200
2,2
3
4
5,5
5,2
6,8
9,0
11,5
4,5
5,5
7
9
... 6,3
... 8
... 10
... 12,5
3RA71 02-1GA26-0AB4
3RA71 02-1HA26-0AB4
3RA71 02-1JA26-0AB4
3RA71 02-1KA26-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
2,290
1,200
1,200
1,200
3RA71 12-1GA26-0AB4
3RA71 12-1HA26-0AB4
3RA71 12-1JA26-0AB4
3RA71 12-1KA26-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,800
1,810
1,830
1,850
7,5
7,5
7,5
15,5
15,5
15,5
11
14
17
... 16
... 20
... 22
3RA71 02-4AA26-0AB4
3RA71 02-4BA26-0AB4
3RA71 02-4CA26-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1,200
1,200
1,200
3RA71 12-4AA26-0AB4
3RA71 12-4BA26-0AB4
3RA71 12-4CA26-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1,200
1,200
1,200
22,5
– 4)
3RA71 00-5AA26-0AB4
1 kom
1,050
3RA71 10-5AA26-0AB4
1 kom
1,050
11
Veli i- Standardni trofazni motor 1)
na
4-polni, pri AC 400 V
Opseg podešavanja
termi kog okida a
LK Uredjaj za proširivanje Pak*
2)
Nazivna snaga P Struja motora I
kW
A
A
Kataloški broj
Masa
LK Uredjaj za proširivanja Pak*
približno
sa usporenim vremenom,
0,05 ... 3 s 2) 3)
Masa
približno
kg
kg
Kataloški broj
6
S00
Tip koordinacije 2 pri Iq = 50 kA na 400 V
S00
S0
S0
0,06
0,06
0,06
0,09
0,2
0,2
0,2
0,3
0,11 ... 0,16
0,14 ... 0,2
0,18 ... 0,25
0,22 ... 0,32
3RA71 21-0AA17-0AB4
3RA71 21-0BA17-0AB4
3RA71 21-0CA17-0AB4
3RA71 21-0DA17-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,820
0,820
0,820
0,820
3RA71 31-0AA17-0AB4
3RA71 31-0BA17-0AB4
3RA71 31-0CA17-0AB4
3RA71 31-0DA17-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,820
0,820
0,820
0,820
0,09
0,12
0,18
0,25
0,3
0,4
0,6
0,8
0,28 ...
0,35 ...
0,45 ...
0,55 ...
0,4
0,5
0,63
0,8
3RA71 21-0EA17-0AB4
3RA71 21-0FA17-0AB4
3RA71 21-0GA17-0AB4
3RA71 21-0HA17-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,820
0,820
0,820
0,820
3RA71 31-0EA17-0AB4
3RA71 31-0FA17-0AB4
3RA71 31-0GA17-0AB4
3RA71 31-0HA17-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,820
0,820
0,820
0,820
0,25
0,37
0,55
0,75
0,8
1,1
1,5
1,9
0,7
0,9
1,1
1,4
...
...
...
...
1
1,25
1,6
2
3RA71 21-0JA17-0AB4
3RA71 21-0KA17-0AB4
3RA71 21-1AA17-0AB4
3RA71 21-1BA17-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,820
0,820
0,820
0,820
3RA71 31-0JA17-0AB4
3RA71 31-0KA17-0AB4
3RA71 31-1AA17-0AB4
3RA71 31-1BA17-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,820
0,820
0,820
0,820
0,75
1,1
1,5
1,5
2,7
2,7
3,6
3,6
1,8
2,2
2,8
3,5
...
...
...
...
2,5
3,2
4
5
3RA71 22-1CA26-0AB4
3RA71 22-1DA26-0AB4
3RA71 22-1EA26-0AB4
3RA71 22-1FA26-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,200
1,200
1,200
1,200
3RA71 32-1CA26-0AB4
3RA71 32-1DA26-0AB4
3RA71 32-1EA26-0AB4
3RA71 32-1FA26-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,200
1,200
1,200
1,200
2,2
3
4
5,5
5,2
6,8
9,0
11,5
4,5
5,5
7
9
... 6,3
... 8
... 10
... 12,5
3RA71 22-1GA26-0AB4
3RA71 22-1HA26-0AB4
3RA71 22-1JA26-0AB4
3RA71 22-1KA26-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,200
1,200
1,200
1,200
3RA71 32-1GA26-0AB4
3RA71 32-1HA26-0AB4
3RA71 32-1JA26-0AB4
3RA71 32-1KA26-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,200
1,200
1,200
1,200
7,5
7,5
7,5
15,5
15,5
15,5
11
14
17
... 16
... 20
... 22
3RA71 22-4AA26-0AB4
3RA71 22-4BA26-0AB4
3RA71 22-4CA26-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1,200
1,200
1,200
3RA71 32-4AA26-0AB4
3RA71 32-4BA26-0AB4
3RA71 32-4CA26-0AB4
1 kom
1 kom
1 kom
1,200
1,200
1,200
22,5
– 4)
3RA71 20-5AA26-0AB4
1 kom
1,050
3RA71 30-5AA26-0AB4
1 kom
1,050
11
1) Za izbor su odlu uju!i konkretni parametri pokreta ke/startne i nazivne struje šti!enog motora.
3) Vreme usporavanja 0,5 ... 30 s - videti A&D Mail-u.
Vreme usporavanja 5 ... 300 s na upit .
2) Maksimalna kategorija koja može da se postigne prema EN 954-1 odgovara kategoriji osnovnog uredjaja. Kategorija zavisi i od eksterne zaštite, izbora aktuatora i
rasporeda na samoj mašini. Obavezno poštovati normativne propise za sigurnost
mašine.
4) Odvodi za potroša!e sa osigura ima bez prekida a. Prekida i osigura montirati
odvojeno.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mall.
Siemens LV 90 · 2006
6/21
Motorni pokretaci ET 200
Motorni pokretac ET 200S
n
Pregled
Brake Control Modul
xB3 DC 24V/4A Local Control
Interfacemodul IM 151
Powermodul
PM-E DC 24V
Distancemodul
DM-V15
Digitalausgabemodul
2DO DC 24V/0,5A
Direktstarter
DS1-x
Safety Modul
PM-X
NSA0_00310
Powermodul
PM-D
Safety Modul
PM-DF1
Terminalmodul
TM-P15-S22-01
Farbkodierschilder
für TM-E, -D, -P
Terminalmodul
TM-E15-S23-01
Terminalmodul
TM P15-S27-01
Terminalmodul für
Safety Modul
TM-X15 S27-01
Control Kit
Terminalmodul für
Direktstarter mit
Zuleitungsanschluss
TM-DS45-S32
6
Terminalblock PE/N
M45-PEN-F
Terminalmodul
für Erweiterungsmodul
TM-xB215-S24-01
Terminalblock PE/N
M45-PEN-S
Terminalblock PE/N
M15-PEN
Terminalblock L1/L2/ L3
M15-L123
Control Unit
Hilfsschalter der Failsafe-Ausrüstung für
Direktstarter F-Kit 1
Terminalmodul für
Safety Modul
TM-PF30 S47-B1
Terminalmodul für Direktstarter
ohne Zuleitungsanschluss
TM-DS45-S31
Jedinstvo komponenata motornog pokreta a ET 200S
Motorni pokreta i: standardni i visokih performansi
• Kompletno oži eni motorni pokreta i za uklju ivanje motora i zaštitu
proizvoljnih trofaznih potroša a
• Opciono - kao direktni pokreta i, pokreta i za reverzibilni rad ili
meki pokreta i
• Standardni pokreta i motora, sa kombinacijom prekida /sklopka do
5,5 kW
• Pokreta i motora visokih performansi, sa kombinacijom zaštitnih
prekida a, elektronske prenaponske zaštite i sklopki ili mekih pokreta a do 7,5 kW
• Sa 40/50-A-Energiebus-om i mogu!om samogradnjom. To zna i jedinstveno napajanje neke grupe motornih pokreta a
• Dozvoljeno izvla enje i ubacivanje pod naponom
• Ulazi i izlazi za upravljanje i javljanje statusa su ve! ugradjeni
• Mogu!e dijagnosticiranje radi permanente kontrole funkcionisanja
zaštite i uklju enja.
6/22
Siemens LV 90 · 2006
• Mogu!e kombinovanje sa modulima za proširenja: Brake Control
Modul za upravljanje elektromehani kim ko nicama i sa dva optimalna ulaza za posebne funkcije (kod standardnog motornog pokreta a - za funkciju brzog zaustavljanja; kod motornih pokreta a visokih performansi - za posebne funkcije sa mogu!im parametrisanjem)
• Mogu!e kombinovanje sa sigurnosnom tehnikom (npr.Safety Motorstarter ET 200S Solutions local/PROFIsafe) za koriš!enje u sigurnosnorelevantnim delovima sistema
(EN 954-1).
Za kataloške podatke videti A&D Mall.
Motorni pokretaci ET 200
Motorni pokretac ET 200pro
Pregled
n
Prednosti
Motorni poktreta i ET 200pro poseduju slede!e prednosti:
• visoku fleksibilnost zahvaljuju!i modularnoj i kompaktnoj izvedbi
• neznatne razlike u karakteristikama svih pokreta a motora (dva uredjaja do 5,5 kW)
• široko parametrisanje pomo!u STEP 7 HW-Config
• pove!anu raspoloživost sistemom zahvaljuju!i brzoj zameni uredjaja (jednostavna montaža i uti na tehnologija)
• obilje dijagnoza i informacija radi preventivnog održavanja
• mogu!e parametrisanje ulaza upravlja kih funkcija na licu mesta
(High Feature)
• montažu bez razvodnih ormana, zahvaljuju!i visokom stepenu zaštite
IP65.
n
Standardni pokreta i motora i motora visokih performansi
• direktni pokreta i ili pokreta i za reverzibilni rad
• samo dva uredjaja do 5,5 kW
• svi parametri se mogu podešavati preko Bus-a
• obilje dijagnoza
• mogu!nost potvrde preoptere!enja daljinskim RESET-om
• paralelna kontrola struje - asimetrije
• zaštita od blokada
• funkcija rezervnog pokretanja pri preoptere!enju - rastavlja ka funkcija
• prenošenje strujnih vrednosti via Bus
• kontrola grani nih vrednosti struje
• Energiebus-priklju ak, mogu!nost postavljanja novih uti nica
HAN Q4/2
• presek provodnika do 6 x 4 mmþ
• 25 A po segmentu
(prenos energije preko kratkospojnika)
• opciono - isporuka sa AC 400 V-kontaktom ko enja.
Modul za reparaturni prekida
Modul za reparaturni prekida sa rastavlja kom funkcijom služi za sigurno razdvajanje radnog napona 400 V tokom radova na popravci sistema i pruža integrisanu Group-Fusing-funkciju ( tj.dodatnu grupnu zaštitu od kratkog spoja za sve dodatno napajane aktuatore).
Modul za reparaturni prekida opciono se može postaviti u svaku stanicu, zavisno od koncepta distrubucije energije.
Safety local modul reparaturnog prekida a
Sa Safety local modulima
• Safety local modulom prekida a za reparaturu i
• 400 V-modulom isklju ivanja
može se pri odgovaraju!oj zaštiti posti!i stepen sigurnosti kategorije 4.
Safety local -modul sa ugradjenom sigurnosnom funkcijom kontrole je
reparaturni prekida koji se parametriše i pomo!u DIP-prekida a .
Služi
• za uvezivanje 1- ili 2-kanalna strujna kola NOT-HALT do kategorije
3-4/Sil3 (zaštitna vrata ili taster NOT-HALT) i za parametrisanje pokretanja i
• za upravljanje modulom isklju ivanja 400 V pomo!u Safety-signala
za šine.
Podru je upotrebe
Sa pokreta ima motora ET 200pro mogu se zaštiti i uklju iti proizvoljni
potroša i trofazne struje. Oni su sastavni deo pokreta a ET 200pro i izvedeni su sa visokim stepenom zaštite IP65.Stoga su uglavnom namenjeni za koriš!enje u modularnim, decentralizovanim periferijama bez
razvodnih ormana ili sklopova.
Obzirom na koncept zaštite sa elektronskom zaštitom od preoptere!enja
i primenu sklopnih uredjaja SIRIUS, veli ine S00, standardni aktuatori
motora i motora visokih performansi pružaju još itav niz drugih prednosti koje se brzo isplate, naro ito u procesima proizvodnje kada se
zbog zastoja sistema pojave visoki troškovi.
• Projektovanje je znatno pojednostavljeno zahvalju!i preciznoj modularnoj strukturi/montaži. Tako se lista delova upotrebom motornog
pokreta a ET 200pro smanjuje na dve bitne pozicije po odvodu za
potroša e: na Bus-modul i motorni pokreta /aktuator. Stoga je
ET 200pro pre svega namenjen za modularne koncepte mašina, odn.
za tehni ka rešenja u transportu/prenosu i u proizvodnji mašina alatki.
• Proširenja se mogu realizovati naknadnim postavljanjem modula bez
visokih troškova. Uti na tehnologija, sa puno inovacija, sada zamenjuje dosada koriš!ena oži enja. S obzirom na „Hot swapping“-funkciju (izvu!i i ubaciti tokom rada) može se izvršiti eventualna zamena
nekog motornog aktuatora u sekundi, a da nije potrebno zaustavljati
stanicu ET 200pro, a time i proces u sistemu. Stoga se preporu uje
upotreba aktuatora kod posebnih zahteva. Neznatna razlika (2 uredjaja do 5,5 kW) optimira i nadoknadjuje dodatne troškove skladištenja.
Nabavkom motornog pokreta a sa AC 400 V-izlazom za ko enje dobija se mogu!nost da se motorima upravlja sa AC 400 V-ko nicama. Sa
etiri lokalna ulaza - sa kojima raspolaže pokreta motora visokih performansi - mogu se realizovati samostalne/odvojene funkcije koje rade
nezavisno od Bus-a i nadredjenih komandi/upravljanja, npr. kao brzi
stop pri upravljanju šiberom ili isklju enja u krajnjem položaju.Ova stanja na ulazima javljaju se paralelno sa upravljanjem.
U slu aju koriš!enja opcionog modula za reparaturu sa funkcijom rastavlja a i funkcijom Group-Fusing za stanicu ET 200pro omogu!eno je
uklju ivanje i isklju ivanje 400 V-napajanja motornog pokreta a direktno u ormanu, dakle na licu mesta.
Za podatke za porudžbinu koristiti A&D Mail.
Siemens LV 90 · 2006
6/23
6
n
Oklopljeni pokretaci 3RE
Direktni pokretac 3RE10
Pokretac za reverzibilni rad 3RE13
n
Pregled
Oklopljeni pokreta i 3RE1 sa visokim stepenom zaštite IP65 služe za
uklju ivanje i strujnu zaštitu potroša a do 22 kW pri AC 400 V.
Pokreta i se isporu uju kao direktni pokreta i - za motore sa jednim
smerom obrtaja, a kao pokreta i reverzibilnog rada - za motore sa dva
smera obrtaja.
n
Uklju uje se pomo!u sklopke 3RT10. Zaštita od preoptere!enja se realizuje pomo!u termi kog releja preoptere!enja 3RU11 ili elektronskog
releja preoptere!enja 3RB10 sa širokim opsegom podešavanja. Relej
preoptere!enja se posebno poru uje, a može se jednostavno montirati
direktno na sklopku.
Podaci za izor i porudžbinu
Veli ina
Nazivni podaci
Kategorija upotrebe AC-2/AC-3
Tu : do + 35 °C
Nazivni napon upravljanja
Us
Radna struja Ie na
400 V
Snaga trofaznih
motora
na 400 V/50 Hz
A
kW
V
bei Hz
LK Vij ani priklju ak
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj.
kg
Direktni pokreta i uklju uju!i sklopku
S00
12
5,5
AC 230
AC 400
50 / 60
50 / 60
3RE10 10-8XC17-0AP0
3RE10 10-8XC17-0AV0
1 kom
1 kom
0,510
0,510
S0
17
7,5
AC 230
AC 400
50
50
3RE10 20-8XC25-0AP0
3RE10 20-8XC25-0AV0
1 kom
1 kom
0,830
0,810
25
11
AC 230
AC 400
50
50
3RE10 20-8XC26-0AP0
3RE10 20-8XC26-0AV0
1 kom
1 kom
0,830
0,810
AC 230
AC 400
50 / 60
50 / 60
3RE13 10-8XC17-0AP0
3RE13 10-8XC17-0AV0
1 kom
1 kom
1,000
2,460
3RE10 10
Pokreta i za reverzibilni rad sa sklopnom kombinacijom
S00
12
5,5
6
3RE13 10
n
Pribor
za samogradnju oklopljenih pokreta a
Izvedba
Za
sklopku releja
preopterecenja
LK Kataloški broj
Pak*
Veli ina
Masa
približno
kg
Ku!ište za direktne pokreta e
Montažno ku!ište od izolacionog materijala
Stepen zaštite IP65,
sa upravlja kim elementima
sa metri kom kablovskom uvodnicom
• sa PE-klemama
S00
3RE19 13-1CB1
1 kom
0,320
• sa N- i PE-klemama
S0
3RE19 23-1CB2
1 kom
0,450
• sa N- i PE-klemama
S2
3RE19 33-1CB3
1 kom
1,000
S00/S0
3RE19 13-2CB3
1 kom
1,020
3RE19 23-1CB2
Ku!ište za pokreta e sa reverzibilnim radom
Montažno ku!ište od izolacionog materija
Stepen zaštite IP65,
sa upravlja kim elementima ,
sa metri kom kablovskom uvodnicom
• sa N- i PE-klemama
3RE19 23-2CB3
7
6/24
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Download

Odvodi za potrošaće, motorni i meki pokretaći - Alfa