РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА
ИНФОРМАТОР О РАДУ
УПРАВЕ ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ
ТЕРЕТА
Београд, јануар 2014.
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
САДРЖАЈ
страна
1
2
Основни подаци о државном органу и информатору о раду ..................................................... 3
1.1
Основни подаци о Управи за транспорт опасног терета: ....................................................... 3
1.2
Надлежност Управе за транспорт опасног терета................................................................... 3
1.3
Подаци у вези са јавношћу рада Управе за транспорт опасног терета ................................. 5
Унутрашња организација управе за транспорт опасног терета ................................................. 7
2.1
Организациона структура .......................................................................................................... 7
2.2
Наративни приказ организационе структуре........................................................................... 8
2.3
Систематизација радних места ............................................................................................... 10
3
опис функција старешина ............................................................................................................ 11
4
списак најчешће тражених информација од јавног значаја...................................................... 11
5
Прописи које управа за транспорт опасног терета примењује у раду..................................... 11
5.1
Међународни споразуми ......................................................................................................... 11
5.2
Закони ........................................................................................................................................ 12
5.3
Правилници............................................................................................................................... 12
6
Услуге које управа за транпорт опасног терета пружа заинтересованим лицима ................. 13
7
Поступак ради пружања услуга .................................................................................................. 14
8
Приходи и расходи управе за транспорт опасног терета.......................................................... 14
9
Подаци о јавним набавкама ......................................................................................................... 15
10 Подаци о државној помоћи .......................................................................................................... 18
11 Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима ............................................. 18
11.1
Подаци о основним нето зарадама - без минулог рада (новембар 2013) ............................ 18
11.2
Подаци о исплаћеним накнадама и другим примањима ...................................................... 18
12 Информације о подношењу захтева за приступ информацијама............................................. 19
2
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
1
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ О
РАДУ
1.1 Основни подаци о Управи за транспорт опасног терета:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА
Нови Београд
Омладинских бригада 1
Матични број 17840860
ПИБ 107914032
Шифра делатности: 8413
Пословни рачун број: 840-1562845-88
Адреса електронске поште: [email protected]
Интернет презентација: utot.gov.rs
број телефона: 011/3122-781
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА основана је на основу Закона о транспорту
опасног терета („Службени гасник Републике Србије“, број: 88/2010) као орган у саставу
министарства надежног за послове саобраћаја. Управа је почела са радом 1.2.2013. године.
1.2 Надлежност Управе за транспорт опасног терета
Према члану 10. Закона о транспорту опасног терета Управа за транспорт опасног терета обавља
следеће послове:
− учествује у раду међународних стручних тела за израду техничких прописа из потврђених
међународних споразума из члана 2. став 2. овог закона, припрема предлоге за њихову
измену и допуну и изјашњава се о предлозима представника других држава;
− учествује у припреми прописа у области транспорта опасног терета;
− врши инспекцијски надзор над применом прописа из члана 2. став 2. овог закона, овог
закона и прописа донетих на основу овог закона;
− издаје овлашћење стручном лицу;
− издаје одобрење за тип амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне за
транспорт опасног терета;
− издаје овлашћење телу за оцењивање усаглашености типа амбалаже, односно посуде под
притиском или цистерне која се користи у транспорту опасног терета;
− издаје именовање телу за оцењивање усаглашености типа посуде под притиском или
цистерне;
3
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
− одузима одобрење за тип амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне која се
користи у транспорту опасног терета, ако амбалажа, односно посуда под притиском или
цистерна која се користи у транспорту опасног терета не испуњава услове из одобрења;
− доноси решење о признавању одобрења за тип амбалаже, односно посуде под притиском
или цистерне које је издао надлежни орган стране државе;
− води Регистар стручних лица за испитивање посуде под притиском и цистерне која се
користи у транспорту опасног терета;
− образује испитну комисију која проверава стручну оспособљеност кандидата за саветника
за безбедност у транспорту опасног терета;
− саставља испитна питања за проверу стручне оспособљености кандидата за саветника за
безбедност у транспорту опасног терета и објављује их на утврђен начин;
− проверава испуњеност услова и издаје лиценцу привредном друштву или другом правном
лицу за оспособљавање кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног
терета;
− прикупља годишње извештаје саветника за безбедност у транспорту опасног терета,
анализира их и предлаже измене прописа;
− издаје сертификат о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту
опасног терета;
− врши надзор над радом привредних друштава и других правних лица којима издаје
лиценцу, овлашћење или други акт на основу овог закона;
− надзире припрему и спровођење Плана безбедности учесника у транспорту опасног терета
који транспортују опасан терет високе потенцијалне опасности, утврђен прописима из
члана 2. став 2. овог закона;
− издаје дозволу за транспорт опасног терета када је то утврђено прописима из члана 2. став
2. овог закона, изузев дозволе за транспорт експлозивног терета;
− прати транспорт и угрожавање безбедности транспорта опасног терета;
− анализира извештаје о издатим, односно враћеним сертификатима о одобрењу за возило за
транспорт одређеног опасног терета;
− издаје овлашћење телу за оцењивање усаглашености типа возила за транспорт опасног
терета;
− издаје именовање телу за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређеног
опасног терета;
− издаје овлашћење привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно
оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета;
− образује испитну комисију која проверава стручну оспособљеност возача возила за
транспорт опасног терета, саставља и објављује испитна питања на утврђен начин;
− издаје сертификат о стручној оспособљености возача возила за транспорт опасног терета и
води Регистар издатих сертификата;
4
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
− прикупља податке о повредама прописа из члана 2. став 2. овог закона, овог закона и
прописа донетих на основу овог закона, анализира их, предлаже измене и допуне
наведених прописа, размењује податке о повредама прописа с надлежним органом друге
државе, односно с надлежним телима ЕУ и поступа по захтеву надлежног органа друге
државе који је утврдио да возило регистровано у Републици Србији није поштовало
прописе;
− учествује у припреми билатералних споразума у области транспорта опасног терета;
− израђује годишњи извештај, на основу прикупљених података, о повредама прописа из
члана 2. став 2. овог закона, овог закона и прописа донетих на основу овог закона, по
категорији опасности и доставља га надлежним међународним телима;
− издаје одобрење за тип брода који се користи за транспорт опасног терета;
− издаје овлашћење телу за оцењивање усаглашености типа брода за транспорт опасног
терета;
− издаје именовање телу за оцењивање усаглашености брода за транспорт одређеног
опасног терета;
− издаје овлашћење привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно
оспособљавање кандидата за Лице са сертификатом ADN;
− образује испитну комисију која проверава стручну оспособљеност кандидата за Лице са
сертификатом ADN;
− издаје сертификат ADN и води Регистар издатих сертификата;
− анализира извештаје о издатим, односно враћеним сертификатима о одобрењу за брод за
транспорт одређеног опасног терета;
− одузима лиценцу, овлашћење или други акт који је издат на основу овог закона, ако
утврди престанак испуњености неког од услова на основу којих су ти акти издати.
1.3 Подаци у вези са јавношћу рада Управе за транспорт опасног терета
ИНФОРМАТОР О РАДУ је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и
Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник
РС“, број 68/2010) од 14.09.2010.године, које је ступило на снагу 29.09.2010.године.
ДАТУМ ПРВОГ ОБЈАВЉИВАЊА ИНФОРМАТОРА О РАДУ:
Први пут је објављен дана 17. јануара 2014. године на интернет презентацији Управе за
транспорт опасног терета на адреси http://utot.gov.rs/informator.php у делу предвиђеном за
ближе упознавање са Управом, под називом „О Управи“.
5
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАТОРА:
- на сајту Управе за транспорт опасног терета: http://utot.gov.rs/informator.php
- у електронском и штампаном облику у просторијама Управе за транспорт опасног терета,
11070 Нови Београд, ул. Омладинских бригада 1.
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО за тачност и потпуност података које садржи информатор:
Дејан Томић, директор Управе за транспорт опасног терета, у складу са тачком 8. Упутства за
израду и објављивање информатора о раду државног органа.
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у
Управи за транспорт опасног терета:
Ненад Иветић, помоћник директора Управе за транспорт опасног терета
телефон: 011/3122-780
мобилни телефон: 062/806-99-80
e-mail: [email protected]
Општи подаци у вези са јавношћу рада
Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима у просторије Управе могућ је
без пратиоца, због постојања техничких услова на улазу у зграду и лифта у самој згради.
Најаве за догађаје и друге активности Управе на којима је дозвољено присуство грађана
благовремено се постављају на интерент презентацију Управе. Такође, упућује се и јавни позив
путем средстава јавног информисања.
У просторијама Управе за транспорт опасног терета је дозвољено аудио и видео снимање уз
претходну најаву и договор са особом задуженом за сарадњу са медијима.
Управа за транспорт опасног терета нема своја аутентична тумачења, стручна мишљења и правне
ставове у вези са прописима, правилима и одлукама у вези са јавношћу рада.
Радно време Управе за транспорт опасног терета
У оквиру петодневне радне недеље радно време почиње у 8:30 а завршава се у 16:30 часова.
Пријем поште
Пријем поште врши се преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа у
Београду, Немањина 22-26 и преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа
на Новом Београду, Омладинских бригада 1.
Пријем странака
Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писаним или усменим путем. Управа
за транспорт опасног терета у складу са Законом о општем управном поступку („Службени лист
СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) када у управним стварима
непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима
физичког лица, правног лица или друге странке.
6
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
Означавање органа државне управе
На згради у којој је смештена Управе истакнути су назив органа и застава Републике Србије.
На улазу у службене просторије истакнута су лична имена, функције или радна места лица која у
њој раде.
Злоупотреба права на слободан приступ информацијама од јавног значаја
Управа неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног
значаја ако тражилац злоупотребљава право на приступ информацијама од јавног значаја,
нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним
информацијама или када се тражи превелики број информација
2
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ
ТЕРЕТА
2.1 Организациона структура
ДИРЕКТОР
Сектор за развој и
унапређење транспорта
опасног терета
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Одељење за
инспекцијски надзор
транспорта опасног
терета
Група за кадровске,
финансијске и опште
послове
Група за обезбеђење
сигурности транспорта
опасног терета
7
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
2.2 Наративни приказ организационе структуре
На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05, 101/07 и
95/10), члана 46. Закона о државним службеницима («Службени гласник РС» бр. 79/05, 81/05исправка, 83/05-исправка, 64/07 и 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 4. став 2. Уредбе о
начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним
организацијама и службама Владе ("Службени гласник РС", број 81/07-пречишћен текст и 69/08),
члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних
службеника («Службени гласник РС» број 117/05, 108/08 и 109/09), члана 4. Уредбе о
разврставању радних места намештеника («Службени гласник РС» бр. 5/06 и 30/06) и чл. 5, 14. и
16. Уредбе о управним окрузима («Службени гласник РС» број 15/06), министар саобраћаја
доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у министарству
саобраћаја.
Управа за транспорт опасног терета је орган управе у саставу Министарства саобраћаја образован
за обављање извршних и с њима повезаних инспекцијских и стручних послова у области
транспорта опасног терета. Управа за транспорт опасног терета (у даљем тексту: Управа), обавља
послове који се односе на: инспекцијски надзор; издавање овлашћења, одобрења, именовања у
области транспорта опасног терета; одузимање одобрења; вођење регистра стручних лица за
испитивање посуде под притиском и цистерне која се користи у транспорту опасног терета;
образовање испитне комисије која проверава стручну оспособљеност кандидата за саветника за
безбедност у транспорту опасног терета; проверавање испуњености услова и издавање лиценце
привредном друштву или другом правном лицу за оспособљавање кандидата за саветника за
безбедност опаснот терета; издавање дозвола за транспорт опасног терета; обављање и других
послова из делокруга Управе. Управа има својство правног лица. У Управи за транспорт опасног
терета образује се следећа основна унутрашња јединица:
− Сектор за развој и унапређење транспорта опасног терета У Управи се, као ужа
унутрашња јединица образује:
− Група за, кадровске, финансијске и опште послове.
Сектор за развој и унапређење транспорта опасног терета
Сектором руководи помоћник директора: Ненад Иветић
У Сектору за развој и унапређење транспорта опасног терета се обављају послови који се односе
на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области
транспорта опасног терета; припремање предлога прописа из области транспорта опасног терета;
припремање стручних мишљења о примени прописа; спровођење поступака обезбеђења
квалитета овлашћених и именованих тела за оцењивање усаглашености, односно рад именованих
тела за оцењивање усаглашености на пословима сертификације амбалаже, посуде под притиском,
односно цистерне, као и пословима контроле квалитета и усаглашености са одобреним типом
амбалаже, посуде од притисом, односно цистерне; праћење међународних споразума у
транспорту опасног терета; обављање и других послова из делокруга Сектора.
У Сектору за развој и унапређење транспорта опасног терета образују се следеће уже унутрашње
јединице:
− Одељење за инспекцијски надзор транспорта опасног терета
− Група за обезбеђење сигурности транспорта опасног терета.
8
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
Одељење за инспекцијски надзор транспорта опасног терета
Начелник одељења: Бранко Вукобратовић
У Одељењу за инспекцијски надзор транспорта опасног терета обављају се послови који се
односе на: инспекцијски надзор над применом закона, других прописа и општих аката у
обављању транспорта опасног терета у друмском, железничком и водном саобраћају;
предузимање управних и других мера доношењем решења о отклањању неправилности у вези тог
транспорта; подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног
преступа, односно кривичног дела; праћење стања и појава од значаја за остваривање
законитости и предузимање иницијативе за одговарајуће измене и допуне закона, других прописа
и општих аката из области транспорта опасног терета; праћење измена међународних прописа;
учествовање у раду стручних радних тела; праћење одржавања критеријума квалитета код
овлашћених тела за оцењивање усаглашености и подношење предлога за одузимање издатих
овлашћења, именовања и лиценци; узимање узорака опасног терета и утврђивање усклађености
са класификацијом по UN броју; одлагање, односно неутрализација узорака опасног терета;
обављање и других послова из делокруга Одељења.
Група за обезбеђење сигурности транспорта опасног терета
Руководилац групе: Зоран Васић
У Групи за обезбеђење сигурности транспорта опасног терета обављају се послови који се односе
на: припремање нацрта и предлога прописа из области транспорта опасног терета; припремање
стручних мишљења о примени прописа; решавање у првом степену по захтевима за издавање
одобрења за тип амбалаже, посуде под притиском, издавање именовања и овлашћења телу и
стручном лицу за оцењивање усаглашености типа амбалаже, посуде под притиском односно
цистерне за транспорт опасног терета; спровођење поступака обезбеђења квалитета овлашћених
и именованих тела за оцењивање усаглашености на пословима сертификације амбалаже, посуде
под притиском, односно цистерне, као и пословима контроле квалитета и усаглашености са
одобреним типом амбалаже, посуде под притиском, односно цистерне; спровођење поступака
ванредних испитивања амбалаже, посуде под притиском, односно цистерне; разматрање
извештаја тела за оцењивање усаглашености код издавања и враћања одузетих сертификата;
праћење потврђених међународних споразума у транспорту опасних терета и припрема њихових
превода за објављивање на српском језику; припремање ставова о појединим питањима која
уређују потврђени међународни споразуми за учешће у раду међународних стручних тела;
спровођење поступка потврђивања билатералних и мултилатералних споразума у транспорту
опасног терета; обрада захтева за признавање иностраних одобрења типа амбалаже, посуде под
притиском и цистерне; сарадња са међународним телима за комплетирање регистра саветника за
безбедан транспорт опасног терета и стручних лица за испитивање посуда под притиском и
цистерни; обављање и других послова из делокруга Групе.
Одсек за кадровске, финансијске и опште послове
У Одсеку за кадровске, финансијске и опште послове обављају се послови који се однос на развој
кадрова евиденције из области рада и радних односа, спровођење поступка оцењивања државних
службеника, стручне и административне послове за конкурсну комисију, радно-правни статус
државних службеника и намештеника, стручно усавршавње државних службеника, поступак
јавних набавки, израду информатора о раду Управе, његово ажурирање и старање о доступности
информација од јавног значаја, планирање буџета за Упрву, пренос средстава на поједине
9
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
кориснике и надзор над утрошком тих средстава, сарадњу са Народном банком Србије и
пословним банкама, припрему предлога за доношење финансијског плана, праћење извршавања
финансијских планова Управе, праћење динамике прилива и утрошка средстава, књиговодствене
послове, праћење прописа из области финансија и рачуноводства, обављање и других послова из
делокруга Одсека.
2.3 Систематизација радних места
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у министарству саобраћаја
у Управи је систематизовано 17 радних места. Директор и помоћник директора су државни
службеници на положају а преосталих 15 су извршилачка радна места државних службеника.
р.бр. Назив радног места запослених у Управи за транспорт опасног
терета
Број извршилаца
према
систематизацији
1.
Директор
1
2.
Помоћник директора
1
3.
Референт за канцеларијске и евиденционе послове
1
4.
Начелник одељења за инспекцијски надзор транспорта опасног
терета
1
5.
Инспектор за транспорт опасног терета у друмском саобраћају
4
6.
Инспектор за транспорт опасног терета у железничком
саобраћају
2
7.
Инспектор за транспорт опасног терета у водном саобраћају
1
8.
Руководилац групе за обезбеђење сигурности транспорта
опасног терета
1
9.
Самостални саветник за међународне и нормативне послове
1
10.
Референт за канцеларијске и административне послове
1
11.
Руководилац групе за кадровске, финансијске и опште послове
1
12.
Млађи саветник за подршку кадровским и општим пословима
1
13.
Млађи саветник за подршку финансијско-рачуноводственим
пословима
1
У Управи је тренутно запослено 12 радника на неодређено време, 2 радника на одређено време и
ангажована су 2 радника по уговору о делу. Укупно је радно ангажовано 16 радника укључујући
радна места на положају.
10
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
3
ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Радом Управе руководи директор који представља Управу и за свој рад и рад Управе одговара
министру саобраћаја.
Директор Управе руководи, планира, организује и координира рад Управе, даје упутства за рад
државних службеника у Управи; распоређује послове на уже унутрашње јединице, обавља
најсложеније послове из делокруга Управе, подноси извештаје о раду Управе, учествује у раду
радних тела Владе и Народне скупштине, остварује сарадњу из делокруга Управе са другим
органима, обавља друге послове по налогу министра.
Помоћник директора руководи, планира и усмерава рад државних службеника, координира и
надзире њихов рад; врши најсложеније послове из делокруга Управе, врши најсложеније послове
из области техничког и индустријског надзора из делокруга Управе, учествује у изради планова и
програма развоја Управе, замењује директора у његовом одсуству, обавља и друге послове по
налогу директора.
4
СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Током 2013. године Управи за транспорт опасног терета упућена су четири захтева за приступ
информацијама од јавног значаја.
Ниједан захтев за приступ информацијама од јавног значаја није упућен од стране физичких
лица.
Три питања су се односила на пуњење боца за течни нафтни гас. Једно питање се односило на
број инспектора који раде у Управи као и на остале детаље у непосредној вези са радом Управе.
5
ПРОПИСИ КОЈЕ УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА
ПРИМЕЊУЈЕ У РАДУ
5.1 Међународни споразуми
1. Европски споразум о међународном друмском транспорту опасног терета (ADR)
2. Додатак Ц Конвенције о међународним превозима железницом (COTIF) - Правилник за
међународни железнички транспорт опасне робе (RID)
3. Европски споразум о међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним
путевима (ADN)
11
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
5.2 Закони
1. Закон о транспорту опасног терета;
2. Закон о општем управном поступку;
3. Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености;
4. Закон о хемикалијама;
5. Закон о управљању отпадом
6. Закон о енергетици
5.3 Правилници
1.
Правилник о условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно
оспособљавање кандидата за лице са сертификатом ADN
2.
Правилник о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно друго правно
лице којем се издаје Лиценца за стручно оспособљавање кандидата за Саветника, као и о
обрасцу Лиценце
3.
Правилник о садржини сертификата за возача, року важења и условима за продужење
важења сертификата за возача и вођењу Регистра издатих сертификата за возача
4.
Правилник о садржини сертификата о одобрењу за возило и условима под којима се
издаје, односно враћа сертификат о одобрењу за возило
5.
Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за обављање
послова возача возила за транспорт опасног терета, саставу комисије и износу трошкова
полагања испита
6.
Правилник о обрасцу сертификата о посебним знањима у области ADN и Регистру
издатих сертификата о посебним знањима у области ADN
7.
Правилник о обрасцу и року важења потврде о стручној оспособљености запосленог на
пословима у транспорту опасног терета
8.
Правилник о обрасцу годишњег извештаја Саветника, обрасцу Сертификата за
Саветника, као и о обрасцу потврде о завршеном стручном оспособљавању кандидата за
Саветника
9.
Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања испита за издавање
сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног
терета
10. Правилник о условима у погледу стручне оспособљености које мора да испуњава
овлашћено стручно лице које испитује посуду под притиском или цистерну за транспорт
опасног терета, о обрасцу Регистра овлашћених стручних лица и о изгледу жига
11. Правилник о условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно
оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета
12. Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за обављање
послова Лица са сертификатом ADN
12
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
6
УСЛУГЕ КОЈЕ УПРАВА ЗА ТРАНПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА ПРУЖА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
На основу Закона о транспорту опасног терета, Управа за транспорт опасног терета обавља
следеће послове:
− издаје одобрење за тип амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне за
транспорт опасног терета;
− издаје овлашћење телу за оцењивање усаглашености типа амбалаже, односно посуде под
притиском или цистерне која се користи у транспорту опасног терета;
− издаје именовање телу за оцењивање усаглашености типа посуде под притиском или
цистерне;
− доноси решење о признавању одобрења за тип амбалаже, односно посуде под притиском
или цистерне које је издао надлежни орган стране државе;
− проверава испуњеност услова и издаје лиценцу привредном друштву или другом правном
лицу за оспособљавање кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног
терета;
− издаје сертификат о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту
опасног терета;
− издаје дозволу за транспорт опасног терета када је то утврђено прописима из члана 2. став
2. овог закона, изузев дозволе за транспорт експлозивног терета;
− издаје овлашћење телу за оцењивање усаглашености типа возила за транспорт опасног
терета;
− издаје именовање телу за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређеног
опасног терета;
− издаје овлашћење привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно
оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета;
− образује испитну комисију која проверава стручну оспособљеност возача возила за
транспорт опасног терета и издаје сертификат о стручној оспособљености возача возила за
транспорт опасног терета;
− издаје одобрење за тип брода који се користи за транспорт опасног терета;
− издаје овлашћење телу за оцењивање усаглашености типа брода за транспорт опасног
терета;
− издаје именовање телу за оцењивање усаглашености брода за транспорт одређеног
опасног терета;
− издаје овлашћење привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно
оспособљавање кандидата за Лице са сертификатом ADN;
− образује испитну комисију која проверава стручну оспособљеност кандидата за лице са
сертификатом ADN и издаје сертификат ADN и води Регистар издатих сертификата;
13
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
7
ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Захтеви за добијање одобрења, овлашћења и дозвола за транспорт опасног терета подносе се у
писаној форми.
Управа за транспорт опасног терета је дужна да по пријему захтева и документације у року од 30
дана изда решење ако су испуњени сви прописани услови. Ако нису испуњени неки од услова,
Управа је дужна да у року од 30 дана обавести подносиоца захтева о недостацима. Ако се, по
истеку овог рока Управи не достави комплетна документација, Управа може одбити захтев као
неоснован.
Подносилац захтева има право жалбе у другостепеном управном поступку надлежном
министарству, односно министру саобраћаја.
Захтев за полагање испита за возача возила за транспорт опасног терета као и за лице са
посебним знањима из области ADN подноси приврерно друштво које је извршило обуку
кандидата.
8
ПРИХОДИ И РАСХОДИ УПРАВЕ ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА
Управа се финансирала средствима из буџета Републике Србије преко Министарства саобраћаја.
Кто
Опис
Укупна средства
за следеће намене:
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
512
2013.
Буџетска средства
Додељена
Утрошена
28.494.000
Бруто плате, додаци и накнаде запослених 11.568.000,00 7.500.006,61
Социјални доприноси на терет послодавца 2.070.000,00 1.342.501,18
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
500.000,00
500.000,00
400.000.00
Награде запосл. и остали посебни расходи 10.000,00
Стални трошкови
900.000,00
Трошкови путовања
2.765.000,00
Услуге по уговору
900.000,00
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
300.000,00
Материјал
4.250.000,00
Дотације међународним организацијама
Порези,обавезне таксе и казне
50.000,00
68.000,00
89.596,00
392.888,48
0.00
429.612,44
88.160,99
533.192,60
30.000,00
1.567.434,63
31.560,00
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
4.281.000,00 3.871.667,30
Укупно утрошена средства
15.944.629,23
Свега неутрошена средства
12.549.370,77
14
2013.
Сопствена средства
Планирана Остварена
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
9
ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01.02. ДО 31.12.2013. ГОД.
Редни
Врста
Укупан број
број предмета јавне
закључених уговора
набавке
Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ
(у хиљадама динара)
Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ (у хиљадама
динара)
I
II
III
IV
V
1
добра
1
2.619.374
3.143.250
2
услуге
1
1.225.000
1.470.000
3
радови
2
3.844.374
4.613.250
Укупно
15
ЈН-мале Поруђбен
вредности
ица
Јавна
набавка Поруџбен
ица
мале
вредности
Преговара
чки
Jaвна
поступак
набавка
без
мале
објављива
вредности
ња јавног
позива
1.225.000
478.305
Набавка
канцеларијск Набавка-штампа
ADR сертификата
ог
материјала
Набавка
Набавка лап-топ
рачунарске
рачунара и и 2
опреме
ком. PC рачунара
Услуге
Добра
250.111
2.990.000
Набавка
Набавка
фотографске мултифункцијског
опреме
штампача
Набавка
Набавка службених возила
аутомобила 2 ком. Марке
Шкода-Рапид
V
Добра
Добра
IV
УКУПНО
Место и датум:
Београд, 10. 01. 2014. године
4
3
2
Jавна
набавка Отворени
поступак
мале
вредности
1
III
II
398.587
1.225.000
208.426
2.619.375
478.305
1.470.000
250.111
3.143.250
Уговорена
вредност са
ПДВ
IX
Подаци о вредности јавне набавке (у
хиљадама динара)
Уговорена
Опис предмета Процењена
вредност без
јавне набавке
вредност
ПДВ
VI
VII
VIII
Подаци о поступку и предмету јавне набавке
I
Редни број
23.7.2013
12.12.2013
Датум
закључења
уговора
X
ADA-COMPUTERSBeograd
НБС-Завод за израду
новчаница-Београд
ADA-COMPUTERSBeograd
АУТО-ЧАЧАК
Назив и седиште
изабраног
понуђача
XI
8316678
17840860
8316678
7649746
XII
Матични број
Подаци о изабраном понуђачу
ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01. 02. ДО 31.12. 2013. ГОД.
2.619.375
*или друго лице које обавља послове јавних набавки
Печат
Ауто-Чачак д.о.о
XIV
2.785.000
XIII
Стојанов д.о.о. Нови сад
Подаци о понуди
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
16
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ
Табела 1
Редни
Предмет
Процењена
број
набавке
вредност
Врста
поступка
Извор финансирања
(планска година)
УКУПНО
НАБАВКА ДОБАРА
1.
Набавка горива
2.
Набавка скенера
250.111
Поруџбеница 01 / 2013
3.
Набавка рачунара
478.305
Поруџбеница 01 / 2013
4.
Набавка путничких
аутомобила
2.990.000
Отворени
поступак
5.
Набавка –штампа
сертификата
1.225.000
Преговарачки 01 /2013
поступак
17
01/ 2013
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
10 ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Управа за транспорт опасног терета није пружала државну помоћ у смислу тачке 34. Упутства за
израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број:
68/2010).
11 ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
Поступак утврђивања плата, накнада и других примања државних службеника и намештеника
утврђен је Законом о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“,
број: 62/2006, 63/2006 - испр., 115/2006 - испр., 101/2007 и 99/2010).
Подаци о редовним зарадама запослених у Управи за транспорт опасног терета унети су у табелу
која следи, и то су подаци у нето износу без минулог рада, по одређеним категоријама
запослених (звања и платни разреди) и према стању у месецу новембру 2013. године.
11.1 Подаци о основним нето зарадама - без минулог рада (новембар 2013)
број
извршилаца
Платна група
Коефицјент
Нето плата
Директор
1
II
8,00
151.255,20
Помоћник директора
1
V
5,62
106.256,78
Виши саветник
1
VI
4,36
82.434,09
Самостални саветник
2
VII
3,16 / 3,49
59.745,81 / 65.985,08
Саветник
4
VIII
2,53
47.834,46
Млађи саветник
3
IX
2,03
38.381,01
2
XII
1,55
29.305,70
Звање
Сарадник
Референт
11.2 Подаци о исплаћеним накнадама и другим примањима
У току 2013. године исплаћене су следеће накнаде и друга примања:
Плате, додаци и накнаде запослења (зараде)............................7.500.006,61 динара
Социјални доприноси на терет послодавца..............................1.342.501,18 динара
Накнаде у натури..............................................................................68.000,00 динара
Социјална давања запосленима.......................................................89.596,00 динара
Накнаде трошкова за запослене.....................................................392.888,48 динара
18
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
12 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Управа за транспорт опасног терета користи просторије на адреси: ул. Омладинских бригада
1, IV спрат, Нови Београд. Пријем поште се врши преко писарнице Управе за заједничке
послове републичких органа, на истој адреси или у Немањиној 22-26 у Београду.
Тражилац информације, подноси писмени захтев Управи за транспорт опасног терета (у
даљем тексту: Управа) за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у
даљем тексту: захтев).
Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што
прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Ако захтев не садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што
прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан, Управа је
дужна да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави
тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року,
односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по
захтеву не може поступати, Управа ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Управа је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца
који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и
примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
Управа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева,
тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи
тражену информацију, односно изда му или упути копију документа. Копија документа је
упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Управе за заједничке послове републичких
органа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за
заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља
становништва и животне, Управа мора да обавести тражиоца о поседовању те информације,
да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију
тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако Управа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема
захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који
садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да о
томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од
дана пријема захтева.
Ако Управа на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику за
информације од јавног значаја, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја. Управа ће заједно са обавештењем о томе да ће
тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му
копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на кој и ће му информација
бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не
располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да
19
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
употребом своје опреме изради копију. Увид у документ који садржи тражену информацију
врши се у службеним просторијама Управе.
Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену
информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
На следећој стани дат је образац за подношење захтева за приступ информацијама од јавног
значаја.
20
Информатор о раду Управе за транспорт опасног терета
Управа за транспорт опасног терета
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:*
−
−
−
−
обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
□ поштом
□ електронском поштом
□ факсом
□ на други начин:***_________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације)
____________________________________
Тражилац информације/Име и презиме
У ________________,
____________________________________
дана______201__ године
____________________________________
адреса
други подаци за контакт
___________________________________
Потпис
__________________________________________
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате
21
Download

информатор о раду управе за транспорт опасног терета