UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU
adresa:Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo, Bolnička 25
tel.+387 33 569 800; fax+387 33 569 825
www.fzs.unsa.ba
e-mail: [email protected]
Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu I ciklusa studija
akademske 2014./15. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Studij: Zdravlje i ekologija - vanredni
Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa
na Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
R/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prezime
Topalović
Beganović
Lekanić
Bicić
Omanović
Muhić
Golubić
Alagić
Bojo
Ime oca
Admir
Ifet
Predrag
Izet
Hasan
Behudin
Izet
Šefik
Marin
Ime
Rijad
Emina
Vedran
Almedina
Sadin
Adnan
Naida
Adnan
Melanie
Općina
Kiseljak
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Vogošća
Kiseljak
Op. usp.
17,63
15,96
13,82
14,96
11,48
11,23
10,30
10,28
11,44
Poj.uspj.
Nagrade/priznanja
UKUPNO
62,08
0,00
79,71
55,04
0,00
71,00
51,04
0,00
64,86
48,00
0,00
62,96
39,04
0,00
50,52
37,92
0,00
49,15
36,00
0,00
46,30
36,00
0,00
46,28
33,92
0,00
45,36
Uradila
Azra Hadžalić
Dekanesa
Prof. dr. Dijana Avdić
Pregledala
Amela Ibrić
Download

Zdravlje i ekologija - vanredni